czytaj więcej

Komentarze

Transkrypt

czytaj więcej
katalog produktów
D S. 0 0 . 0 5 . 4 8 0 1
SPIS TREÂCI
DRYVIT – SYSTEMY OCIEPLE¡
str.
Dryvit Outsulation
2
Dryvit Drysulation z tynkami M
2
Dryvit Drysulation z tynkami Drytex
3
Dryvit Drysulation z tynkami SLK
3
Dryvit Roxsulation z tynkami Roxtex
4
Dryvit Roxsulation z tynkami Rox SLK
4
Dryvit Infinity
5
Dryvit Fedderlite
5
DRYVIT – MATERIA¸Y ELEWACYJNE
Ultra–Tex
6
Ameristone T
7
Ameristone
8
StoneMist
8
Tuscan Glaze
9
Demandit Metallic
9
Dryvit BioCare
10
Weatherlastic Smooth
10
DRYVIT – MATERIA¸Y DO WN¢TRZ
Tynki wewn´trzne Duroplex – Dryvit Triarch Interior
11
DRYVIT – SYSTEMY RENOWACYJNE
Dryvit Vandex – renowacja starego budownictwa
12
Dryvit Vandex – renowacja betonu i ˝elbetu
13
Dryvit Vulkem Quick – pow∏oki ochronne balkonów
13
DRYVIT – PRODUKTY
Zaprawy klejàce
14
Tynki akrylowe
16
Tynki akrylowe M
17
Tynki silikonowe
17
Tynki silikatowe
18
Tynki mineralne
19
Tynki specjalne
20
Farby
21
Grunty i Êrodki uszczelniajàce
22
Produkty specjalne
23
Produkty Dryvit Vandex do renowacji starego budownictwa
24
Produkty Dryvit Vandex do renowacji betonu i ˝elbetu
25
Produkty Dryvit Vulkem Quick do zabezpieczania powierzchni balkonów
26
Inne produkty Dryvit
27
Produkty Dryvit Duroplex
28
DRYVIT – SYSTEMY OCIEPLE¡
DRYVIT OUTSULATION
System ocieplania Êcian zewn´trznych na styropianie, sk∏adajàcy si´ z zaprawy
klejàcej do przyklejania p∏yt styropianowych, warstwy bazowej z zatopionà siatkà
zbrojàcà oraz tynku akrylowego lub silikonowego. System jest mocowany
do pod∏o˝a za pomocà zaprawy klejàcej. Tynki akrylowe i silikonowe sà dost´pne
w szerokiej gamie kolorów i faktur. Mo˝liwoÊç opracowania koloru na ˝yczenie
klienta.
Zalety systemu:
●
bardzo trwa∏y i odporny na niekorzystne oddzia∏ywanie Êrodowiska
●
wysoka odpornoÊç na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia
●
wysoka odpornoÊç na promieniowanie UV
●
mo˝liwoÊç stosowania p∏yt styropianowych o gruboÊci do 25 cm
●
wysoka elastycznoÊç, dzi´ki zastosowaniu akrylowych mas klejàcych
i tynkarskich (brak p´kni´ç), zwi´kszona odpornoÊç na obcià˝enia wiatrem
●
wysoka odpornoÊç na zabrudzenia
●
wysoka odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
●
wyjàtkowo ∏atwy w instalacji i konserwacji
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Ârodek gruntujàcy
Tynki akrylowe
Tynki silikonowe
Faktury
Tynki specjalne
Siatka zbrojàca
Pow∏oka dekoracyjna
1
2
3
2
4
1
styropian
2
warstwa bazowa
3
siatka zbrojàca
4
tynk akrylowy lub silikonowy
Produkt
Dryhesive Plus, Adeps
Primus, Genesis, Genesis DM
Color Prime
seria PMR, seria NT, Weatherlastic Smooth
seria TR
Freestyle, Sandblast, Quarzputz, Sandpebble,
Lymestone
Ameristone, Ameristone T, Stonemist
Standard Plus
Tuscan Glaze
DRYVIT DRYSULATION Z TYNKAMI M
System ocieplenia Êcian zewn´trznych na styropianie, sk∏adajàcy si´ z zaprawy
klejàcej do przyklejania p∏yt styropianowych, warstwy bazowej z siatkà
zbrojàcà oraz tynku akrylowego. System jest mocowany do pod∏o˝a za pomocà
zaprawy klejàcej. Tynki akrylowe dost´pne w szerokiej gamie kolorów i faktur.
Zalety systemu:
●
bardzo trwa∏y i odporny na niekorzystne oddzia∏ywanie Êrodowiska
●
wyjàtkowo ∏atwy w instalacji i konserwacji
●
wysoka odpornoÊç na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia
●
mo˝liwoÊç stosowania p∏yt styropianowych o gruboÊci do 20 cm
●
wysoka elastycznoÊç, dzi´ki zastosowaniu akrylowych mas klejàcych
i tynkarskich
●
wysoka odpornoÊç na zabrudzenia
●
wysoka odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
●
wysoka odpornoÊç na promieniowanie UV
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Ârodek gruntujàcy
Tynki akrylowe M
Siatka zbrojàca
2
Produkt
Dryhesive Plus
Primus M
Color Prime (stosowany opcjonalnie)
Sandblast M, Quarzputz M, Sandpebble M
Standard Plus
1
2
3
1
styropian
2
warstwa bazowa
3
siatka zbrojàca
4
Êrodek gruntujàcy
5
tynk akrylowy M
2
4
5
DRYVIT – SYSTEMY OCIEPLE¡
DRYVIT DRYSULATION Z TYNKAMI DRYTEX
System ocieplenia Êcian zewn´trznych na styropianie, sk∏adajàcy si´ z p∏yt
styropianowych, warstwy bazowej z siatkà zbrojàcà, oraz niepalnego tynku
mineralnego Drytex (trzy ró˝ne faktury) pomalowanego rekomendowanà przez
Dryvit farbà elewacyjnà (akrylowà, silikonowà i silikatowà).
Szeroka gama kolorów (ponad 500 kolorów w kolorystyce standardowej).
Mocowany do pod∏o˝a za pomocà zaprawy klejàcej. Mo˝e byç instalowany
zarówno na budynkach starych, jak i nowowznoszonych. System jest przyjazny
dla Êrodowiska, oparty na sk∏adnikach mineralnych.
Zalety systemu:
●
wysoka odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
●
odporny na niekorzystne odzia∏ywanie Êrodowiska
●
wysoka odpornoÊç na powstawanie p´kni´ç
●
wysoka odpornoÊç na zabrudzenia
●
wysoka odpornoÊç na promieniowanie UV
●
mo˝liwoÊç instalacji na p∏ytach styropianowych o gruboÊci do 20 cm
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Tynki mineralne
Farba
Siatka zbrojàca
1
2 3
4
1
styropian
2
siatka zbrojàca
3
warstwa bazowa
4
tynk mineralny Drytex
5
farba elewacyjna
5
Produkt
Dryhesive Plus
Drycoat, Primus M
Drytex Sandblast, Drytex Sandpebble,
Drytex Quarzputz, Drytex Wood
Silstar (silikonowa), Demandit (akrylowa),
Colorsil (silikatowa)
Standard Plus
DRYVIT DRYSULATION Z TYNKAMI SLK
System ocieplania Êcian zewn´trznych na styropianie, sk∏adajàcy si´ z p∏yt
styropianowych, warstwy bazowej z siatkà zbrojàcà oraz tynku silikatowego.
System jest mocowany do pod∏o˝a za pomocà zaprawy klejàcej. Silikatowe
wyprawy tynkarskie stosowane w tym systemie sà produkowane na bazie spoiwa,
którym jest szk∏o wodne potasowe. Dost´pne w trzech fakturach, barwione
w masie na wybrane kolory z kolorystyki Dryvit.
Zalety systemu:
●
wysoka paroprzepuszczalnoÊç
●
doskona∏a odpornoÊç na uderzenia
●
wysoka odpornoÊç na zabrudzenia
●
wysoka odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
●
niska nasiàkliwoÊç
●
tynki barwione w masie
●
mo˝liwoÊç stosowania p∏yt styropianowych o gruboÊci do 20 cm
●
doskona∏a przyczepnoÊç do pod∏o˝a,
●
wysoka odpornoÊç na promieniowanie UV
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Tynki silikatowe
Ârodek gruntujàcy
Siatka zbrojàca
1
2
3
2
1
styropian
2
warstwa bazowa
3
siatka zbrojàca
4
tynk silikatowy Dryvit SLK
4
Produkt
Dryhesive Plus
Primus M
Sandblast SLK, Quarzputz SLK, Sandpebble SLK
Primesil (stosowany opcjonalnie)
Standard Plus
3
DRYVIT – SYSTEMY OCIEPLE¡
DRYVIT ROXSULATION Z TYNKAMI ROXTEX
System ocieplenia Êcian zewn´trznych z we∏nà mineralnà jako materia∏em
izolacyjnym. Sk∏ada si´ z niepalnych materia∏ów wykoƒczeniowych oraz p∏yt
z fasadowej we∏ny mineralnej. Tynki mineralne zastosowane w systemie majà
kolor bia∏y i wymagajà malowania rekomendowanà przez Dryvit farbà elewacyjnà
(akrylowà, silikonowà i silikatowà). Szeroka gama kolorów (ponad 500 kolorów
w kolorystyce standardowej). System jest mocowany do pod∏o˝a za pomocà
∏àczników mechanicznych i zaprawy klejàcej. Szczególnie zalecany
do stosowania na budynkach wysokich lub budynkach o zwi´kszonych
wymaganiach przeciwpo˝arowych.
Zalety systemu:
●
bardzo trwa∏y i odporny na oddzia∏ywanie Êrodowiska
●
wysoka odpornoÊç na uderzenia
●
wysoka odpornoÊç na zabrudzenia
●
odpornoÊç na promieniowanie UV
●
wysoka odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Tynki mineralne
Materia∏y uzupe∏niajàce
Siatka zbrojàca
Farba
2
1
3
4
1
we∏na mineralna
2
∏àcznik mechaniczny
3
warstwa bazowa,
klej wraz z siatkà zbrojàcà
4
tynk mineralny
5
farba elewacyjna
5
Produkt
Roxhesive
Roxcoat, Primus Rox M
Roxtex Sandblast, Roxtex Quarzputz,
Roxtex Sandpebble
metalowe profile, ∏àczniki mechaniczne, itp.
Standard Plus
Demandit, Silstar, Colorsil
DRYVIT ROXSULATION Z TYNKAMI ROX SLK
System ocieplenia Êcian zewn´trznych z we∏nà mineralnà jako materia∏em
izolacyjnym. Sk∏ada si´ z p∏yt z fasadowej we∏ny mineralnej, mineralnych zapraw
klejàcych, silikatowych (krzemianowych) wypraw tynkarskich produkowanych
na bazie szk∏a wodnego potasowego, dyspersji polimerowej oraz starannie
dobranych wype∏niaczy i kruszyw fakturujàcych. System jest mocowany
do pod∏o˝a za pomocà ∏àczników mechanicznych i zaprawy klejàcej.
Zalety systemu:
●
wysoka odpornoÊç na uderzenia
●
wysoka paroprzepuszczalnoÊç
●
doskona∏a odpornoÊç na zabrudzenia
●
odpornoÊç na oddzia∏ywanie Êrodowiska
●
tynki barwione w masie
●
wysoka odpornoÊç na promieniowanie UV
●
wysoka odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Tynki silikatowe
Ârodek gruntujàcy
Materia∏y uzupe∏niajàce
Siatka zbrojàca
4
Produkt
Roxhesive
Primus Rox M
Sandblast Rox SLK, Quarzputz Rox SLK,
Sandpebble Rox SLK
Primesil (stosowany opcjonalnie)
metalowe profile, ∏àczniki mechaniczne, itp.
Standard Plus
1
2
4
3
1
p∏yta z we∏ny mineralnej
2
∏àcznik mechaniczny
3
warstwa bazowa
Primus Rox M
4
siatka zbrojàca
5
tynk silikatowy
Dryvit Rox SLK
5
DRYVIT – SYSTEMY OCIEPLE¡
DRYVIT INFINITY
Dryvit Infinity to nowoczesne rozwiàzanie w zakresie dociepleƒ przeznaczone
dla budynków o konstrukcji szkieletowej. Oprócz izolacji termicznej system
ten doskonale chroni budynek przed skutkami dzia∏ania wilgoci. Polega na
zastosowaniu p∏yt styropianowych ze specjalnymi rowkami, które odprowadzajà
wod´ na zewnàtrz budynku.
1
5
4
3
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Tynki akrylowe
Tynki silikonowe
Faktury
Tynki specjalne
Materia∏y uzupe∏niajàce
Siatka zbrojàca
Produkt
Adeps
Primus, Genesis
seria PMR, seria NT, Weatherlastic Smooth
seria TR
Freestyle, Sandblast, Quarzputz, Sandpebble,
Lymestone
Ameristone, Ameristone T, Stonemist
paroizolacja, metalowe profile,
∏àczniki mechaniczne, itp.
Standard Plus
6
2
1
styropian ryflowany
2
listwa startowa
3
siatka zbrojàca
4
warstwa bazowa
5
tynk akrylowy lub silikonowy
6
∏àcznik mechaniczny
DRYVIT FEDDERLITE
Modyfikacja systemu Outsulation. Panele u˝ywane do wykonania ocieplenia
w systemie Dryvit Fedderlite sà produkowane w zak∏adzie prefabrykacji
i dostarczane na plac budowy jako elementy gotowe do monta˝u. System
mocowany mechanicznie do elewacji za pomocà ∏àczników mechanicznych
(kotew), dodatkowo mo˝na zastosowaç mocowanie klejowe. System sk∏ada si´
z p∏yt styropianowych, zaprawy klejàcej, warstwy bazowej z siatkà zbrojàcà,
tynku akrylowego oraz metalowych profili zamocowanych w panelach.
Zalety systemu:
●
krótki czas instalacji (w zale˝noÊci od warunków atmosferycznych)
●
niska waga (12 kg/m2)
●
mo˝liwoÊç instalacji w zimie
●
szeroki zakres wielkoÊci paneli – do 4 m
●
tynki barwione w masie
SK¸ADNIKI SYSTEMU:
Opis
Zaprawa klejàca
Warstwa bazowa
Ârodek gruntujàcy
Tynki akrylowe
Tynki silikonowe
Faktury
Tynki specjalne
Siatka zbrojàca
Produkt
Dryhesive Plus, Adeps
Primus, Genesis, Genesis DM
Color Prime
seria PMR, seria NT, Weatherlastic Smooth
seria TR
Freestyle, Sandblast, Quarzputz, Sandpebble,
Lymestone
Ameristone, Ameristone T, Stonemist
Standard Plus
1
2
3
4
1
styropian
2
warstwa bazowa
3
siatka zbrojàca
4
tynk akrylowy lub silikonowy
5
DRYVIT – MATERIA¸Y ELEWACYJNE
ULTRA–TEX
Tynki dekoracyjne pozwalajàce na nadanie elewacji wyglàdu ceg∏y, p∏ytek,
kostki, kamienia oraz innych naturalnych materia∏ów. Uzyskanie oczekiwanego
wyglàdu elewacji jest mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju
szablonu oraz materia∏ów akrylowych, opartych na 100% polimeru akrylu.
Tynki Ultra–Tex mogà byç stosowane zarówno na zewnàtrz, jak i we wn´trzach.
Dost´pne w 10 rodzajach szablonów oraz szerokiej gamie kolorów (z kolorystyki
Dryvit lub przygotowywanych specjalnie na ˝yczenie klienta). W celu uzyskania
efektu naturalnego kamienia zalecane jest stosowanie tynków specjalnych:
Stonemist, Lymestone lub Ameristone.
Zalety:
●
krótki czas wykonania
●
obni˝enie kosztów wykonania elewacji
●
mo˝liwoÊç instalacji na ró˝nych pod∏o˝ach
●
odpornoÊç na oddzia∏ywanie promieniowania UV
●
bardzo trwa∏y, wysoka odpornoÊç mechaniczna
●
wysoka odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
ELEMENTY POW¸OK DRYVIT ULTRA–TEX:
Opis
Produkt
Akrylowy podk∏ad fugujàcy
Ultra-Tex PG
Tynki akrylowe
Ultra-Tex, Stonemist, Lymestone
Wzory szablonów
„ceg∏a polska“, „opaska ceglana“,
„ceg∏a postarzana“,
„kamieƒ American Flagstone“, p∏ytki Tile 400
Szablony
ceg∏a polska
opaska ceglana
kamieƒ American Flagstone
6
ceg∏a postarzana
p∏ytki Tile 400
DRYVIT – MATERIA¸Y ELEWACYJNE
Firma Dryvit oferuje kilka rodzajów dekoracyjnych tynków mozaikowych.
Zastosowanie w tynkach naturalnego kruszywa ró˝nego kszta∏tu i koloru
pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych i oryginalnych barw nadajàcych
wyglàd naturalnego kamienia.
Tynki mozaikowe majà zastosowanie jako pow∏oki elewacyjne w systemach
ociepleƒ i wykoƒczeƒ Êcian zewn´trznych budynków lub jako tynki dekoracyjne
na istniejàcych pod∏o˝ach zarówno we wn´trzach jak i na zewnàtrz budynków.
AMERISTONE T
Wyprawa tynkarska Ameristone T to po∏àczenie naturalnego kwarcu, minera∏ów
oraz miki zmieszane razem z polimerem akrylu. Nak∏adana r´cznie, przy u˝yciu
pacy ze stali nierdzewnej, wyprawa Ameristone T mo˝e byç stosowana zarówno
do ozdabiania wn´trz, jak i na Êcianach zewn´trznych. Po wyschni´ciu zaprawy
otrzymujemy trwa∏à i niezwykle efektownà powierzchni´ Êciany o wyglàdzie
granitu.
Rozwiàzanie to Êwietnie sprawdza si´ przy wykonywaniu takich elementów
jak ∏uki, naro˝niki kolumny oraz lekkie detale architektoniczne, które mogà zostaç
umieszczone na ka˝dym rodzaju pod∏o˝a. Dzi´ki po∏àczeniu kolorowych kruszyw
z mikà i ˝ywicami akrylowymi tynk Ameristone T wiernie oddaje wyglàd
naturalnego kamienia. Dost´pny w gamie 10 kolorów.
Zalety:
●
obni˝enie kosztów wykonania elewacji, niskie koszty transportu i monta˝u
●
lekkie tynki, nie wymagajàce czasoch∏onnego i skomplikowanego monta˝u
●
bardziej wydajne ni˝ inne systemy wykaƒczania Êcian zewn´trznych
●
redukujà koszty ogrzewania oraz minimalizujà efekt utraty ciep∏a
200 Gibraltar
201 Zanzibar
202 Serengeti
203 Sonora
204 Amazon
205 Andes
206 Vesuvius
207 Glacier
208 Teton
209 Everest
7
DRYVIT – MATERIA¸Y ELEWACYJNE
AMERISTONE
Wyprawa Ameristone dzi´ki zastosowaniu naturalnych kruszyw w ró˝nym kszta∏cie
i barwie pozwala na uzyskanie powierzchni przypominajàcej swojà strukturà granit.
Przy u˝yciu tego tynku mo˝na wykonaç kosztowne elementy architektoniczne,
takie jak ∏uki i kolumny. Ameristone doskonale dodaje si´ do wykonania detali,
które mo˝na uzyskaç w bardzo krótkim czasie i mo˝na instalowaç na ka˝dym,
prawid∏owo przygotowanym pod∏o˝u. Dzi´ki odpowiednim technikom aplikacyjnym
pow∏oka równie˝ mo˝e zostaç pokryta stylowà patynà, co dodatkowo mo˝e
urozmaiciç architektur´ budynku.
Zalety:
●
obni˝enie kosztów wykonania elewacji, niskie koszty transportu
●
skrócenie czasu monta˝u w porównaniu z metodami tradycyjnymi
●
bardziej wydajne ni˝ inne systemy wykaƒczania Êcian zewn´trznych
●
wysoka odpornoÊç mechaniczna
●
odpornoÊç na promieniowanie UV
11 Pearl Haze
12 Stony Creek
13 Woodbury Pink
14 White Ash
15 River Rock
16 Champagne Gray
17 Sedona Red
18 Emerald Isle
19 Victorian Rose
20 Midnight Storm
STONEMIST
Dobrane pod wzgl´dem koloru i wielkoÊci naturalne kruszywo kwarcowe
zatopione w akrylowym spoiwie – to trwa∏y materia∏ wykoƒczeniowy nadajàcy
wn´trzom i elewacjom budynków wyglàd naturalnego kamienia. Stonemist w
jednej z opcji swoim wyglàdem przypomina piaskowiec, którego efekt mo˝na
udoskonaliç stosujàc bonie. Technologia opracowana przez Dryvit wyró˝nia
Stonemist spoÊród innych wypraw tego rodzaju dzi´ki wyjàtkowej
odpornoÊci na zanieczyszczenia, kwaÊne deszcze, promienie UV, grzyby i pleʃ.
8
101 Castle Gray
102 Wedgwood Gray
103 Moon Glow
104 Desert
105 Cinnamon Toast
106 Winter Moon
107 Stone Mountain
108 Morning Fog
109 Golden Sunrise
110 Canyon Valley
DRYVIT – MATERIA¸Y ELEWACYJNE
DRYVIT TUSCAN GLAZE
Toskaƒska estetyka w Twoim domu
Tuscan Glaze jest akrylowà pow∏okà dekoracyjnà nadajàcà elewacji rustykalnà
stylizacj´. Najlepiej prezentuje si´ w po∏àczeniu z drobnoziarnistymi tynkami
Dryvit, takimi jak Freestyle i Lymestone.
Dost´pnà w 12 standardowych kolorach bejc´ najlepiej aplikowaç na dojrza∏y,
suchy, g∏adki i wolny od zanieczyszczeƒ tynk. Nast´pnie nale˝y jà punktowo
przecieraç dla osiàgni´cia zamierzonego efektu. Bejca jest barwiona i transparentna. Zastosowanie jej na pod∏o˝u o innej barwie pozwala na uzyskanie
ró˝norodnych odcieni elewacji.
DRYVIT DEMANDIT METALLIC
Elewacyjna farba akrylowa o wyglàdzie metalu
Demandit Metallic jest pow∏okà zewn´trznà opartà na bazie 100% polimeru akrylu.
Farba jest oferowana w pi´ciu kolorach metalicznych: Bronze, Gunmetal, Silver,
Aluminium i Tytancynk.
Demandit Metallic jest trwa∏à pow∏okà nadajàcà powierzchni po∏ysk aluminium,
srebra, metalu i miedzi. Mo˝e byç stosowana bezpoÊrednio na tynkach Dryvit, Lymestone, albo jako detal – dla podkreÊlenia charakteru elewacji.
Demandit Metallic mo˝e byç aplikowana na tynkach Dryvit, jak równie˝ stosowana
na odpowiednio przygotowany beton lub tynk. Aplikacja mo˝e byç wykonywana
za pomocà pistoletu natryskowego, wa∏ka lub p´dzla.
Demandit Metallic
Color Prime
201
Bronze
373
Rich Brown
202
Gunmetal
618
Antic Gray
203
Silver
132
Mountain Fog
301
Aluminium
612
Moonlight
302
Tytancynk
619
Foggy Day
9
DRYVIT – MATERIA¸Y ELEWACYJNE
DRYVIT BIOCARE
Patrzàc na kor´ drzew zauwa˝amy rozwój mikroorganizmów i podstawowy
mechanizm sprzyjajàcy ich wzrostowi. Najwi´cej mchu znajduje si´ zazwyczaj
po pó∏nocnej stronie drzewa. Tego samego mo˝na si´ spodziewaç na elewacji
budynku. Istnieje prosta analogia pomi´dzy korà i pow∏okà elewacyjnà: im bardziej
chropowata powierzchnia, im mniej s∏oƒca, im wi´cej wilgoci, tym wi´kszy
wzrost mikroorganizmów. Âciany budynku mogà zostaç zaatakowane przez
grzyby i pleÊnie. Organizmy te niszczà materia∏y budowlane i tworzà mikroklimat
szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Przy d∏ugotrwa∏ej obecnoÊci mogà doprowadziç
do uszkodzenia zarówno pow∏oki zewn´trznej, jak i ca∏ej przegrody. Dlatego
tak bardzo wa˝na jest odpowiednia konserwacja budynków.
Firma Dryvit opracowa∏a specjalny Êrodek, który usuwa wszelkie grzyby
i pleÊnie.
Dryvit Algo Stop jest tak skomponowany, ˝eby usunàç wi´kszoÊç mikroorganizmów wyst´pujàcych w budownictwie, przy czym ca∏kowicie jest nieszkodliwy
dla otoczenia budynku.
konkurencyjny system mineralny malowany farbà:
– brak Êladów wymywania biocydu
– wyraêny rozwój mikroorganizmów
Tynk mineralny pomalowany farbà Silstar Pro:
– brak Êladów wymywania biocydu
– brak Êladów rozwoju mikroorganizmów
Po usuni´ciu porostów nale˝y odczekaç 12 godzin i ca∏à powierzchni´
przemalowaç dwukrotnie farbà Dryvit Silstar Pro, w której sk∏ad wchodzi
unikatowa kompozycja biocydów powstrzymujàca rozwój mikroorganizmów
na powierzchni elewacji przez wiele lat.
WEATHERLASTIC SMOOTH
Weatherlastic Smooth jest wodoodpornà, wysokoelastycznà zewn´trznà
pow∏okà dekoracyjnà. Oparta jest na bazie 100% polimeru akrylu, który zapewnia
wysokà odpornoÊç na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz
wyjàtkowà trwa∏oÊç. Zalecana na powierzchnie nara˝one na p´kni´cia.
Jest równie˝ odporna na oddzia∏ywanie Êrodowiska, porost biologiczny oraz
na osiadanie brudu.
Pow∏oka ma konsystencj´ farby i aplikowana jest za pomocà pistoletu
natryskowego lub wa∏ka.
Zachowuje elastycznoÊç i plastycznoÊç nawet przy niskich temperaturach.
10
DRYVIT – MATERIA¸Y DO WN¢TRZ
DUROPLEX – DRYVIT TRIARCH INTERIOR
Wysokiej jakoÊci dekoracyjne tynki akrylowe do stosowania we wn´trzach.
Tynki Duroplex sà bardzo trwa∏e, zmywalne, wyjàtkowo odporne na uszkodzenia
mechaniczne, odporne na dzia∏anie pleÊni i alg oraz utrat´ koloru. Pozwalajà
na uzyskanie ró˝norodnych efektów, w zale˝noÊci od rodzaju u˝ytych narz´dzi,
kompozycji kolorów oraz sposobu nak∏adania. Dost´pne w gamie 80 kolorów
oraz kilku rodzajów faktur. Mo˝liwoÊç specjalnego opracowania koloru
na ˝yczenie klienta.
Zalety:
●
wysoka odpornoÊç mechaniczna (odpornoÊç na Êcieranie)
●
odpornoÊç na utrat´ koloru i odbarwienia
●
odpornoÊç na wzrost alg i grzybów
●
mo˝liwoÊç mycia
●
paroprzepuszczalnoÊç
●
niepalny – klasa A
●
przyjazny dla Êrodowiska
Produkty Duroplex:
Duroplex Duro Prime S, Duroplex Undercoat, Duroplex Plastek, Duroplex
Spraytek I, Duroplex Spraytek II, Duroplex Spraytek III, Old World Stain, Durosil.
11
DRYVIT – SYSTEMY RENOWACYJNE
DRYVIT VANDEX – RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA
Zabytki, ze wzgl´du na up∏yw lat, jak równie˝ stosowane technologie, sà bardzo
podatne na wp∏yw wilgoci, która w po∏àczeniu z dzia∏aniem szkodliwych soli mo˝e
przyczyniç si´ do naruszenia, a nawet zniszczenia struktury budynku. D∏ugotrwa∏e
dzia∏anie wilgoci mo˝e w efekcie doprowadziç do powstania solnych wykwitów
i odpadania tynku.
Renowacja takich budynków to proces bardzo skomplikowany i kosztowny,
ze wzgl´du na koniecznoÊç zachowania ich pierwotnego charakteru. Ponadto,
wszystkie mogàce wystàpiç uszkodzenia, zarówno elementów strukturalnych,
jak i pow∏ok zewn´trznych, oznaczajà gwa∏towny spadek wartoÊci budynku.
4
3
5
6
2
1
1
Wilgoç pe∏zajàca (kapilarna)
2
Boczna penetracja wody
(wody gruntowe i zaskórne)
3
Wilgoç higroskopijna
4
Kondensacja wilgoci
5
Powierzchnie wystawione
na silny deszcz
6
Wycieki wodne
èród∏a wilgoci zagra˝ajàce zabytkom
Stosowane od 30 lat produkty Vandex sà zgodne ze Êwiatowymi standardami
w dziedzinie ochrony zabytków (mi´dzy innymi z WTA – Mi´dzynarodowe
Stowarzyszenie na rzecz Utrzymania i Ochrony Zabytków) oraz obecnie
obowiàzujàcymi regulacjami dotyczàcymi ochrony Êrodowiska.
Vandex wykorzystujàc najnowsze technologie udoskonali∏ produkty do izolacji
i odnowy, które sprawdzajà si´ od lat podczas naprawy budynków.
1
Produkty VANDEX:
Injection Mortar VIM
●
2
2
1
Dzia∏anie przeciwko
wilgoci kapilarnej
Przeciwdzia∏anie
szkodliwym solom
Produkty VANDEX:
● Anti Sulphate
● Mineralit
4
3
Izolacja przeciwwodna
Produkty VANDEX:
● Unimortel
● BB 75
● BB 75 E
● VANDEX Plug
3
4
System tynku renowacyjnego
Produkty VANDEX:
● Rough Cast
● Levelling Plaster
● Refurbishment Plaster
Vandex – czteromodu∏owy system odnowy zabytków
12
DRYVIT – SYSTEMY RENOWACYJNE
DRYVIT VANDEX – RENOWACJA BETONU I ˚ELBETU
Balkony i tarasy nara˝one sà na silne dzia∏anie s∏oƒca, wiatru, deszczu czy Êniegu. Sà najbardziej wra˝liwym na warunki zewn´trzne elementem elewacji. Pod
wp∏ywem obecnego w powietrzu dwutlenku w´gla oraz wody, w betonie
zachodzi proces karbonatyzacji, którego efektem mo˝e byç korozja stali zbrojeniowej. Rdzewiejàca stal powoduje dalsze uszkodzenia i niszczenie konstrukcji
betonowej. Dzi´ki linii produktów Vandex oferowanej przez Dryvit mo˝na wykonaç
skutecznà napraw´ zerodowanych fragmentów konstrukcji oraz zabezpieczyç jà na
przysz∏oÊç przed niekorzystnym wp∏ywem wilgoci oraz procesem karbonatyzacji.
Napraw´ balkonów i tarasów mo˝na wykonaç zarówno podczas ca∏oÊciowej
termomodernizacji budynku i ocieplenia Êcian zewn´trznych, jak równie˝
niezale˝nie od takich prac.
5a
7
6
5b
4
3
2
1
Ârodek antykorozyjny do zbrojenia
– Vandex Corrosion Protection M
2
Warstwa sczepna
– Vandex Corrosion Protection M
lub szlam z Vandex CRS
Repair Mortar 05
3
Uzupe∏nienie ubytków w betonie
– Vandex CRS Repair Mortar 05
lub Vandex Rapid XL
4
Warstwa spadkowa
– Vandex CRS Repair Mortar 05
1
5a Membrana izolujàca po∏àczenia
– Vandex Construction Joint Tape
zatopiona w Vandex Cemelast
Schemat naprawy p∏yty balkonowej
Podczas odnawiania balkonów i tarasów koniecznie nale˝y pami´taç o nawil˝aniu
powierzchni betonu przed na∏o˝eniem ka˝dej kolejnej warstwy. Jest to gwarancja
dobrego efektu prac renowacyjnych.
5b Membrana wodoszczelna
– Vandex BB75 lub elastyczna
wartstwa Vandex Cemelast
6
Klej do p∏ytek Dryvit DK–2
7
P∏ytki ceramiczne
DRYVIT VULKEM QUICK – POW¸OKI OCHRONNE BALKONÓW
System przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni balkonów, tarasów oraz
powierzchni nara˝onych na zwi´kszone nasilenie ruchu pieszego. Warstw´
wierzchnià tworzy pow∏oka z naturalnego kruszywa, w trzech ró˝nych opcjach
wykoƒczenia. Zapewnia wysokà odpornoÊç na powstawanie p´kni´ç, dzia∏anie
promieni UV oraz wodoodpornoÊç, jednoczeÊnie zapewniajàc nowoczesny
i elegancki wyglàd. Produkty wchodzàce w sk∏ad systemu balkonowego dzi´ki
swoim w∏asnoÊciom tworzà uk∏ad o znakomitej elastycznoÊci i odpornoÊci
na wod´, przeznaczony do stosowania na nowych i istniejàcych pod∏o˝ach
betonowych, p∏ytkach ceramicznych, powierzchniach metalowych i epoksydowych.
1. Uni Colour System
2. Coloured Quartz System
3. Coloured Flake System
Dost´pne systemy
13
DRYVIT – PRODUKTY
Nazwa
Z
A
P
Opis
R
A
W
Y
Zastosowanie
K
L
E
J
Ñ
C
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
25
Ok. 3,5÷4,0
48
E
DRYHESIVE PLUS* Mineralna modyfiko- Mocowanie p∏yt styrowana zaprawa klejàca pianowych do pod∏o˝y
do przyklejania p∏yt mineralnych we wszysstyropianowych.
tkich systemach Dryvit
Drysulation i Dryvit Outsulation.
ROXHESIVE*
Niepalna mineralna zaprawa klejàca do p∏yt
elewacyjnych z we∏ny
mineralnej.
Mocowanie p∏yt z we∏ny
mineralnej do pod∏o˝y
mineralnych w systemach Dryvit Roxsulation. UWAGA: Podstawà
mocowania we∏ny mineralnej sà ∏àczniki
mechaniczne.
25
Ok. 3,5÷4,0
48
DRYCOAT
Mineralna modyfikowana zaprawa klejàca
do zatapiania siatki
zbrojàcej.
Zatapianie siatki wzmacniajàcej – warstwa
bazowa dla tynku Drytex w systemie Dryvit
Drysulation z tynkami
mineralnymi.
25
Ok. 3,0÷3,5 przy
zatapianiu siatki
Standard oraz
ok. 4,5÷5,0 przy
zatapianiu siatki
Panzer i siatki
Standard.
48
ROXCOAT
Niepalna mineralna
zaprawa klejàca do
zatapiania siatki wzmacniajàcej.
Zatapianie siatki wzmacniajàcej – warstwa
bazowa dla tynku Roxtex w systemie Dryvit
Roxsulation z tynkami
Roxtex.
25
Ok. 3,5÷4,0 przy
zatapianiu siatki
standard oraz
ok. 5,0÷5,5 przy
zatapianiu siatki
Panzer i siatki
Standard.
48
PRIMUS*
Zaprawa klejàca na Mocowanie p∏yt styrobazie 100% polimeru pianowych do pod∏o˝a.
akrylu.
Do zatapiania siatki na
powierzchni p∏yt termoizolacyjnych. Zapraw´
przed u˝yciem nale˝y
wymieszaç z cementem
portlandzkim CEM I 32,5
bez dodatków w stosunku wagowym 1:1.
23
Ok. 1,8÷2,0 (3,6÷4,0
gotowej masy)
do przyklejania
p∏yt termoizolacyjnych, ok.
1,5÷1,7 (3,0÷3,4
gotowej masy)
przy zatapianiu
siatki zbrojàcej.
48
PRIMUS M*
Polimerowo–mineralna
zaprawa klejàca o zwi´kszonej elastycznoÊci,
s∏u˝àca do zatapiania
siatki zbrojàcej.
Warstwa bazowa w systemie Dryvit Drysulation
z tynkami SLK. Do zatapiania siatki zbrojàcej
na powierzchni p∏yt styropianowych.
25
Ok. 3,0÷3,5 przy
zatapianiu siatki
Standard oraz
ok. 4,5÷5,0 przy
zatapianiu siatki
Panzer i siatki
Standard.
48
PRIMUS ROX M*
Polimerowo–mineralna
zaprawa klejàca o zwi´kszonej elastycznoÊci,
s∏u˝àca do zatapiania
siatki zbrojàcej.
Zaprawa klejàca o zwi´kszonej elastycznoÊci
i przyczepnoÊci do zatapiania siatki zbrojàcej
w systemie Dryvit Roxsulation z tynkami SLK.
25
Ok. 3,5÷4,0 przy
zatapianiu siatki
standard oraz
ok. 5,0÷5,5 przy
zatapianiu siatki
Panzer i siatki
Standard.
48
* oznakowanie CE
14
Nazwa
Opis
Zastosowanie
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
GENESIS*
Zaprawa klejàca na
bazie 100% polimeru
akrylu modyfikowana
w∏óknem celulozowym.
Mocowanie p∏yt termoizolacyjnych do pod∏o˝a.
Zatapianie siatki na
powierzchni p∏yt termoizolacyjnych w systemie
Dryvit Outsulation. Wyrównywanie pod∏o˝a
murowanego warstwà
odpornà na p´kni´cia
(max. gruboÊç 5 mm).
Warstwa bazowa dla
tynków Ultra–Tex. Zapraw´ przed u˝yciem
nale˝y wymieszaç z cementem portlandzkim
CEM I 32,5 bez dodatków, w stosunku
wagowym 1: 1.
23
Do przyklejania
p∏yt termoizolacyjnych do pod∏o˝a – ok. 1,8÷2,0
(ok. 3,6÷4,0 kg
gotowej masy).
Przy zatapianiu
siatki zbrojàcej
ok. 1,5÷1,7 (ok.
3,0÷3,4 kg gotowej masy).
48
GENESIS DM
Elastyczna zaprawa mi- Zatapianie siatki zbrojàneralna do zatapiania cej. Warstwa bazowa
siatki zbrojàcej.
w systemie Dryvit
Outsulation.
25
Ok. 3,0÷3,5 przy
zatapianiu siatki
Standard oraz
ok. 4,5÷5,0 przy
zatapianiu siatki
Panzer i siatki
Standard.
48
DRYFLEX
Zaprawa polimerowa
o wysokiej odpornoÊci
na wilgoç. Zalecana na
powierzchnie szczególnie nara˝one na
zwi´kszony
kontakt
z wilgocià, np. pod
powierzchnià gruntu,
parapety, attyki.
Do mocowania p∏yt
z twardej pianki polistyrenowej pod powierzchnià gruntu. Do zatapiania
siatki zbrojàcej pod
powierzchnià gruntu,
na parapetach itp.
Stosowany jako zabezpieczenie Êcian betonowych i powierzchni
murów przed wodà
gruntowà.
19
a) do przyklejania p∏yt termoizolacyjnych
i jako warstwa
zabezpieczajàca
przed wilgocià
(przy gruboÊci
warstwy ok. 3mm)
– ok. 2,5÷2,8
(5,0÷5,6 kg gotowej masy),
b) do zatapiania
siatki zbrojàcej
na powierzchni
p∏yt styropianowych ok. 1,5÷1,7
(3,0÷3,4 gotowej
masy).
48
ADEPS
Zaprawa klejàca na
bazie 100% polimeru
akrylu modyfikowana
w∏óknem szklanym.
Spoiwo Adeps jest
masà plastycznà gotowà do bezpoÊredniego
u˝ycia i nie wymaga
specjalnego przygotowania.
Mocowanie p∏yt styropianowych do p∏yt
gipsowo–kartonowych,
sklejki, drewna i innych
materia∏ów drewnopochodnych.
23
3,5÷4,0
48
* oznakowanie CE
15
Nazwa
T
Y
N
Opis
K
A
K
R
Y
L
O
W
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
E
FREESTYLE
PMR*
Zaprawa tynkarska na
bazie 100% polimeru
akrylu o podwy˝szonej
odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura drobnoziarnista o gruboÊci
ziarna od 0,1÷0,5 mm
dost´pna w gamie 500
kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie za pomocà
narz´dzi ze stali nierdzewnej i PCV. Faktura
tynku jest uzale˝niona
od sposobu nak∏adania
i zacierania wyprawy
elewacyjnej. Dostarczana jako masa gotowa do
u˝ycia.
24,72
ok. 1,5 do 3,0
w zale˝noÊci od
gruboÊci warstwy.
48
SANDBLAST
PMR*
Zaprawa tynkarska na
bazie 100 % polimeru
akrylu, o podwy˝szonej
odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura drobnoziarnista o gruboÊci
ziarna ok. 1,2 mm
dost´pna w gamie 500
kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 2,3÷2,5
48
SANDPEBBLE
PMR*
Zaprawa tynkarska na
bazie 100 % polimeru
akrylu o podwy˝szonej
odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura tzw.
„baranek” o gruboÊci
ziarna ok. 1,6 mm,
dost´pna w gamie 500
kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
QUARZPUTZ
PMR*
Zaprawa tynkarska na
bazie 100 % polimeru
akrylu o podwy˝szonej
odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura tzw.
„kornik” o gruboÊci
ziarna ok. 2,0 mm,
dost´pna w gamie 500
kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
LYMESTONE
PMR*
Zaprawa tynkarska na
bazie 100 % polimeru
akrylu o podwy˝szonej
odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura g∏adka
o gruboÊci ziarna
ok. 0,5 mm, dost´pna
w gamie 500 kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
1,0÷1,2 dla szablonów o standardowej gruboÊci
ok. 1 mm. Zu˝ycie zale˝y od
rodzaju faktury
i gruboÊci nak∏adanego tynku.
48
ULTRA–TEX
PMR*
Ultra–Tex to dekoracyjne masy tynkarskie
na bazie 100 % polimeru
akrylu o podwy˝szonej
odpornoÊci na algi
i grzyby.
Ultra–Tex to gotowe do
u˝ycia masy tynkarskie
pozwalajàce ∏atwo uzyskaç efekt naturalnego
kamienia lub ceg∏y.
Oczekiwany wyglàd Êciany mo˝na uzyskaç przez
zastosowanie w∏aÊciwego rodzaju szablonu.
24,72
1,5÷2,0 dla szablonów o standardowej gruboÊci
ok. 1 mm. Zu˝ycie zale˝y od rodzaju faktury i
gruboÊci nak∏adanego tynku.
48
* oznakowanie CE
16
I
Zastosowanie
Nazwa
T
Y
N
Opis
K
I
A
K
Zastosowanie
R
Y
L
O
W
E
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
M
SANDBLAST M*
Wyprawa tynkarska Trwa∏a pow∏oka elewana bazie 100% spoiwa cyjna w systemie Dryvit
akrylowego. GruboÊç Outsulation M.
ziarna ok. 1,2 mm.
24,72
ok. 2,3÷2,5
48
SANDPEBBLE M*
Wyprawa tynkarska Trwa∏a pow∏oka elewana bazie 100% spoiwa cyjna w systemie Dryvit
akrylowego. GruboÊç Outsulation M.
ziarna ok. 1,6 mm.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
QUARZPUTZ M*
Wyprawa tynkarska Trwa∏a pow∏oka elewana bazie 100% spoiwa cyjna w systemie Dryvit
akrylowego. GruboÊç Outsulation M.
ziarna ok. 2,0 mm.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
T
Y
N
K
I
S
I
L
I
K
O
N
O
W
E
FREESTYLE TR*
Silikonowa zaprawa
tynkarska o zwi´kszonej
paroprzepuszczalnoÊci
oraz podwy˝szonej odpornoÊci na algi i grzyby. Faktura „g∏adka”
gruboÊç ziarna ok. 0,6
mm, gruboÊç warstwy
1,2÷3 mm, dost´pna
w gamie 500 kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie za pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej i PCV. Faktura tynku
jest uzale˝niona od sposobu nak∏adania i zacierania wyprawy elewacyjnej. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 1,5÷3,0 w zale˝noÊci od gruboÊci warstwy.
48
SANDBLAST TR*
Silikonowa zaprawa
tynkarska o zwi´kszonej paroprzepuszczalnoÊci oraz podwy˝szonej odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura drobnoziarnista, gruboÊç ziarna
ok. 1,2 mm, dost´pna
w gamie 500 kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 2,3÷2,5
48
zaprawa
tynkarska o zwi´kszonej paroprzepuszczalnoÊci oraz podwy˝szonej odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura tzw.
„baranek”, gruboÊç ziarna ok. 1,6 mm, dost´pna
w gamie 500 kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
QUARZPUTZ TR*
Silikonowa zaprawa
tynkarska o zwi´kszonej paroprzepuszczalnoÊci oraz podwy˝szonej odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura tzw.
„kornik”, gruboÊç ziarna ok. 2,0 mm, dost´pna
w gamie 500 kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
LYMESTONE TR*
Silikonowa zaprawa
tynkarska o zwi´kszonej paroprzepuszczalnoÊci oraz podwy˝szonej odpornoÊci na algi
i grzyby. Faktura g∏adka,
gruboÊç ziarna ok. 0,5
mm, dost´pna w gamie
500 kolorów.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
r´cznie z pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej
i PCV. Dostarczana jako
masa gotowa do u˝ycia.
24,72
ok. 1,0÷1,2
48
SANDPEBBLE TR* Silikonowa
* oznakowanie CE
17
Nazwa
T
Y
N
Opis
K
S
I
L
I
K
A
T
O
W
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
E
SANDPEBBLE
SLK*
Silikatowa wyprawa
tynkarska (inaczej krzemianowa) na bazie
spoiwa – szk∏a wodnego
potasowego. Paroprzepuszczalna, trwa∏a i odporna na uderzenia.
Faktura typu „baranek”,
gruboÊç ziarna fakturujàcego ok. 1,6 mm.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
za pomocà narz´dzi ze
stali nierdzewnej i PCV,
na gruboÊç nie przekraczajàcà gruboÊci ziarna
fakturujàcego. Dostarczany jako masa gotowa
do u˝ycia. Dost´pny
w wybranych kolorach
z kolorystyki Dryvit.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
QUARZPUTZ
SLK*
Silikatowa wyprawa
tynkarska (inaczej krzemianowa) na bazie
spoiwa – szk∏a wodnego
potasowego. Paroprzepuszczalna, trwa∏a i odporna na uderzenia.
Faktura typu „kornik”,
gruboÊç ziarna fakturujàcego ok. 2,0 mm.
Do stosowania zarówno
na zewnàtrz, jak i do
wn´trz. Nak∏adanie i zacieranie wykonuje si´
za pomocà narz´dzi ze
stali nierdzewnej i PCV,
na gruboÊç nie przekraczajàcà gruboÊci ziarna
fakturujàcego. Dostarczany jako masa gotowa
do u˝ycia. Dost´pny
w wybranych kolorach
z kolorystyki Dryvit.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
SANDPEBBLE
ROX SLK
Silikatowa wyprawa
tynkarska (inaczej krzemianowa) na bazie
spoiwa – szk∏a wodnego
potasowego. Paroprzepuszczalna, trwa∏a i odporna na uderzenia.
Faktura typu „baranek”,
gruboÊç ziarna fakturujàcego ok. 1,6 mm.
Ze wzgl´du na znakomità
paroprzepuszczalnoÊç
zalecany do stosowania
zarówno na zewnàtrz,
jak i do wn´trz. Nak∏adanie oraz zacieranie
wykonuje si´ za pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej i PCV. Dostarczany jako masa gotowa
do u˝ycia. Dost´pny
w wybranych kolorach
z kolorystyki Dryvit.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
QUARZPUTZ
ROX SLK*
Silikatowa wyprawa
tynkarska na bazie
szk∏a wodnego potasowego o niskiej wodoch∏onnoÊci, znakomitej
przyczepnoÊci do pod∏o˝a, wysokiej odpornoÊci na uderzenia.
Faktura typu „kornik”,
gruboÊç ziarna fakturujàcego ok. 2,0 mm.
Ze wzgl´du na znakomità
paroprzepuszczalnoÊç
zalecany do stosowania
zarówno na zewnàtrz,
jak i do wn´trz. Nak∏adanie oraz zacieranie
wykonuje si´ za pomocà narz´dzi ze stali nierdzewnej i PCV. Dostarczany jako masa gotowa
do u˝ycia. Dost´pny
w wybranych kolorach
z kolorystyki Dryvit.
24,72
ok. 2,6÷2,8
48
* oznakowanie CE
18
I
Zastosowanie
Nazwa
T
Y
N
Opis
K
I
M
I
Zastosowanie
N
E
R
A
L
N
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
E
DRYTEX
SANDBLAST*
Modyfikowana zaprawa
tynkarska wzbogacona
˝ywicami syntetycznymi, suchymi mieszankami na bazie cementu
i wapna. Faktura drobnoziarnista, gruboÊç
ziarna ok. 1,2 mm.
Zaprawa tynkarska stosowana w systemie
Dryvit Drysulation oraz
jako cienkowarstwowy
tynk dekoracyjny. Dla
osiàgni´cia odpowiedniej
trwa∏oÊci i odpornoÊci,
po wyschni´ciu powierzchni´ tynku nale˝y
pomalowaç rekomendowanà farbà elewacyjnà.
25
ok. 2,1÷2,3
48
DRYTEX
SANDPEBBLE*
Modyfikowana zaprawa
tynkarska wzbogacona
˝ywicami syntetycznymi, suchymi mieszankami na bazie cementu
i wapna. Faktura typu
„baranek”, gruboÊç
ziarna ok. 1,6 mm.
Zaprawa tynkarska stosowana w systemie
Dryvit Drysulation oraz
jako cienkowarstwowy
tynk dekoracyjny. Dla
osiàgni´cia odpowiedniej
trwa∏oÊci i odpornoÊci,
po wyschni´ciu powierzchni´ tynku nale˝y
pomalowaç rekomendowanà farbà elewacyjnà.
25
ok. 2,3÷2,5
48
DRYTEX
QUARZPUTZ*
Modyfikowana zaprawa
tynkarska wzbogacona
˝ywicami syntetycznymi, suchymi mieszankami na bazie cementu
i wapna. Faktura typu
„kornik”, gruboÊç ziarna ok. 2,0 mm.
Zaprawa tynkarska stosowana w systemie
Dryvit Drysulation oraz
jako cienkowarstwowy
tynk dekoracyjny. Dla
osiàgni´cia odpowiedniej
trwa∏oÊci i odpornoÊci,
po wyschni´ciu powierzchni´ tynku nale˝y
pomalowaç rekomendowanà farbà elewacyjnà.
25
ok. 2,3÷2,5
48
ROXTEX
SANDBLAST*
Niepalna zaprawa tynkarska na bazie cementu i czystego kruszywa
kwarcowego. Faktura
drobnoziarnista, gruboÊç ziarna ok. 1,2 mm.
Zaprawa tynkarska stosowana w systemie
Dryvit Roxsulation z tynkami Roxtex oraz jako
cienkowarstwowy tynk
dekoracyjny. Dla osiàgni´cia odpowiedniej
trwa∏oÊci i odpornoÊci,
po wyschni´ciu powierzchni´ tynku nale˝y
pomalowaç rekomendowanà farbà elewacyjnà.
25
ok. 2,1÷2,3
48
ROXTEX
SANDPEBBLE*
Niepalna zaprawa tynkarska na bazie cementu i czystego kruszywa
kwarcowego. Faktura
drobnoziarnista typu
„baranek”, gruboÊç
ziarna ok. 1,6 mm.
Zaprawa tynkarska stosowana w systemie
Dryvit Roxsulation z tynkami Roxtex oraz jako
cienkowarstwowy tynk
dekoracyjny. Dla osiàgni´cia odpowiedniej
trwa∏oÊci i odpornoÊci,
po wyschni´ciu powierzchni´ tynku nale˝y
pomalowaç rekomendowanà farbà elewacyjnà.
25
ok. 2,3÷2,5
48
ROXTEX
QUARZPUTZ*
Niepalna zaprawa tynkarska na bazie cementu i czystego kruszywa
kwarcowego. Faktura
typu typu „kornik”, gruboÊç ziarna ok. 2,0 mm.
Zaprawa tynkarska stosowana w systemie
Dryvit Roxsulation z tynkami Roxtex oraz jako
cienkowarstwowy tynk
dekoracyjny. Dla osiàgni´cia odpowiedniej
trwa∏oÊci i odpornoÊci,
po wyschni´ciu powierzchni´ tynku nale˝y
pomalowaç rekomendowanà farbà elewacyjnà.
25
ok. 2,3÷2,5
48
* oznakowanie CE
19
Nazwa
T
Y
N
Opis
K
S
P
E
C
J
A
L
N
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
E
STONEMIST*
Wyprawa tynkarska
Stonemist to mieszanina
kolorowych kruszyw
kwarcowych zatopionych w spoiwie, dajàcych efekt piaskowca.
Na bazie 100% polimeru
akrylu oferowana w 10
kolorach. Produkt gotowy do u˝ycia, gwarantuje doskona∏y efekt
estetyczny. Przepuszcza
par´ wodnà, odporny
na dzia∏anie czynników
atmosferycznych.
Trwa∏a pow∏oka elewacyjna w systemach
ocieplania i wykaƒczania
Êcian zewn´trznych budynków oraz jako tynk dekoracyjny na ju˝ istniejàcych
pod∏o˝ach zarówno na
zewnàtrz, jak i wewnàtrz
budynków. Dla u∏atwienia konserwacji i zwi´kszenia odpornoÊci na
zabrudzenia wymagane
jest pokrycie tynku Stonemist dodatkowà warstwà Êrodka Seal Clear.
23
ok. 2,8÷3,5
(metoda
natryskowa)
48
AMERISTONE*
Wyprawa tynkarska
Ameristone to mieszanina naturalnych kruszyw ró˝nego kszta∏tu
i koloru dajàcych efekt
naturalnego kamienia.
Kruszywo zatopione
jest w spoiwie na bazie
100% polimeru akrylu
i uszczelnione, dzi´ki
czemu tynk odznacza
si´ wyjàtkowà trwa∏oÊcià. Dost´pny w 10
kolorach.
Trwa∏a pow∏oka elewacyjna w systemach
Outsulation. Tynk szlachetny na ju˝ istniejàcych pod∏o˝ach zarówno
na zewnàtrz, jak wewnàtrz budynków. Aplikacja metodà natryskowà.
¸àczna gruboÊç pow∏oki
powinna wynosiç 3÷5 mm.
Po wyschni´ciu powierzchni´ tynku Ameristone
nale˝y zabezpieczyç Êrodkiem uszczelniajàcym
Seal Clear.
24
ok. 3,9÷4,5
(metoda
natryskowa)
48
AMERISTONE T*
Wyprawa tynkarska
Ameristone T to mieszanina naturalnych
kruszyw ró˝nego kszta∏tu
i koloru z dodatkiem miki
dajàcych efekt naturalnego kamienia. Kruszywo zatopione jest
w spoiwie na bazie
100% polimeru akrylu
i uszczelnione, dzi´ki
czemu tynk odznacza
si´ wyjàtkowà trwa∏oÊcià. Dost´pny w 10
kolorach.
Trwa∏a pow∏oka elewacyjna w systemach
Outsulation. Tynk szlachetny na ju˝ istniejàcych
pod∏o˝ach zarówno na
zewnàtrz, jak wewnàtrz
budynków. Nak∏adany
za pomocà pacy. ¸àczna
gruboÊç pow∏oki powinna
wynosiç od 3 do 5 mm.
Po wyschni´ciu powierzchni´ tynku Ameristone
nale˝y
zabezpieczyç
Êrodkiem uszczelniajàcym Seal Clear.
22
ok. 3,9÷4,5
48
Ârednio (przy
dwukrotnym
malowaniu)
od 0,35 do 0,4*.
48
F
A
R
B
SILSTAR*
* oznakowanie CE
20
I
Zastosowanie
Y
I
B
E
J
Silstar jest farbà elewacyjnà produkowanà
na bazie ˝ywic silikonowych i akrylowych.
Pow∏oka powsta∏a po
pomalowaniu
farbà
Silstar charakteryzuje
si´ wysokà paroprzepuszczalnoÊcià i niskà
nasiàkliwoÊcià. Po ca∏kowitym wyschni´ciu
trwale
zabezpiecza
powierzchni´ przed
wp∏ywem czynników
atmosferycznych oraz
rozwojem mikroorganizmów, nadajàc jej
estetyczny wyglàd.
C
E
Farba Silstar jest zalecana do malowania
powierzchni
tynków
Drytex i Roxtex. Mo˝e
byç równie˝ u˝ywana
do malowania wszelkich innych noÊnych
pod∏o˝y mineralnych,
niekiedy powierzchni´
nale˝y
zagruntowaç
Êrodkiem Strongsil.
17,36
* zu˝ycie farby
w du˝ej mierze
zale˝y od
nasiàkliwoÊci
pod∏o˝a
Nazwa
Opis
Zastosowanie
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
DEMANDIT*
Demandit jest farbà
wykonanà na bazie
100% polimeru akrylu
przeznaczonà do zastosowania zarówno na
zewnàtrz, jak i wewnàtrz budynku. Dost´pna jest w pe∏nej gamie
kolorów oferowanych
przez firm´ Dryvit.
Farba zawiera dodatki
przeciwdzia∏ajàce rozwojowi pleÊni i grzybów.
Demandit jest wytrzyma∏à, estetycznà pow∏okà,
doskona∏à do powierzchni betonowych, cementowo–wapiennych
(dojrza∏ych, wyschni´tych i uprzednio zagruntowanych), drewnianych
i metalowych (uprzednio
zagruntowanych) oraz
tynków szlachetnych.
Farba Demandit s∏u˝y
równie˝ do odnawiania
lub zmiany koloru tynków Dryvit.
17,36
Ok. 0,2÷0,25 przy
jednokrotnym
malowaniu.
Ok. 0,35÷0,4
przy malowaniu
dwukrotnym.
48
REVYVIT
Revyvit jest farbà
strukturalnà wykonanà
na bazie 100% polimeru
akrylu przeznaczonà
do stosowania zarówno na zewnàtrz, jak
i wewnàtrz budynku.
Farba Revyvit tworzy
trwa∏à i estetycznà pow∏ok´ o strukturze
drobnego piasku. Dost´pna jest w pe∏nej
gamie kolorów.
Farba Revyvit jest zalecana do malowania powierzchni betonowych,
tynków tradycyjnych,
szlachetnych i tynków
Dryvit (zmiana koloru,
odnawianie).
17,36
Ok. 0,25÷0,4 przy
jednokrotnym
malowaniu.
Ok. 0,65÷0,70
przy malowaniu
dwukrotnym.
48
COLORSIL*
Colorsil jest silikatowà
farbà elewacyjnà produkowanà na bazie
szk∏a potasowego. Pow∏oka powsta∏a po
pomalowaniu
farbà
Colorsil charakteryzuje
si´ wysokà paroprzepuszczalnoÊcià. Po ca∏kowitym wyschni´ciu
trwale
zabezpiecza
powierzchni´
przed
wp∏ywem czynników
atmosferycznych oraz
rozwojem mikroorganizmów, nadajàc jej estetyczny wyglàd.
Farba Colorsil jest zalecana do malowania
powierzchni
tynków
Drytex i Roxtex. Mo˝e
byç równie˝ u˝ywana
do malowania wszelkich innych noÊnych
pod∏o˝y mineralnych.
17,36
Ârednio przy
dwukrotnym
malowaniu
ok. 0,35÷0,4*.
48
TUSCAN GLAZE*
Bejca na bazie 100%
polimeru akrylu przeznaczona do stosowania na tynkach Dryvit.
Dost´pna w 12 kolorach.
Stosowana jako barwiona, transparentna bejca
aplikowana na powierzchnie tynków Dryvit.
Nadaje elewacji efekt
naturalnego postarzenia
tynku. Najefektowniej
wyglàda w po∏àczeniu
z tynkami drobnoziarnistymi.
12,7
i
3,17
ok. 0,17
48
DEMANDIT*
METALLIC
Demandit Metallic jest
farbà zewn´trznà na
bazie 100% polimeru
akrylu o metalicznym
po∏ysku. Dost´pny w 4
kolorach
Wytrzyma∏a pow∏oka,
która mo˝e nadaç mocno
b∏yszczàcy, metaliczny
wyglàd Êcianom, fragmentom elewacji, detalom architektonicznym.
16,32
0,4
48
* oznakowanie CE
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
* zu˝ycie farby
w du˝ej mierze
zale˝y od
nasiàkliwoÊci
pod∏o˝a
21
Nazwa
G R U N T Y
I
Zastosowanie
 R O D K I
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
U S Z C Z E L N I A J Ñ C E
PRIMAX
Primax jest w 100%
akrylowym preparatem
gruntujàcym zwi´kszajàcym przyczepnoÊç
spoiw Dryvit do niektórych trudnych pod∏o˝y.
Poprawia przyczepnoÊç
do powierzchni malowanych. Jest stosowany
do wzmocnienia s∏abych, osypujàcych si´
pod∏o˝y mineralnych.
4
lub
14
Od 0,15 do 0,20*
48
COLOR PRIME*
Color Prime jest akrylowym podk∏adem korygujàco–odcinajàcym
oferowanym w pe∏nej
gamie kolorów Dryvit.
Warstwa Color Prime
tworzy jednolità pow∏ok´, zapewniajàcà równomiernà nasiàkliwoÊç
i korygujàcà kolor
pod∏o˝a przed uk∏adaniem tynku akrylowego
Dryvit lub malowaniem
farbami akrylowymi
Dryvit. Ârodek Color
Prime nie zmienia przyczepnoÊci do pod∏o˝a.
Color Prime zalecany
jest do stosowania na
warstw´ bazowà Dryvit
oraz inne pod∏o˝a mineralne w celu ujednolicenia koloru pod∏o˝a
z kolorem wyprawy
elewacyjnej Dryvit.
4,34
lub
17,36
Ok. 0,2÷0,25*
48
COLOR PRIME S
Color Prime S jest podk∏adem do stosowania
na warstw´ bazowà
przed po∏o˝eniem tynków
polimerowych
Dryvit. Koryguje kolor
pod∏o˝a i zapewnia
jednolità nasiàkliwoÊç.
Warstwa Color Prime S
tworzy jednolità pow∏ok´
o szorstkiej powierzchni
u∏atwiajàcej nak∏adanie
i zacieranie akrylowych
tynków cienkowarstwowych.
4,34
lub
17,36
Ok. 0,2÷0,25*
48
PRIMESIL*
Primesil jest silikatowym podk∏adem do
stosowania:
a) na warstw´ bazowà
Primus M lub Primus
Rox SLK,
b) przed po∏o˝eniem
tynku silikatowego na
pod∏o˝e niesystemowe.
Zapewnia równomiernà nasiàkliwoÊç i koryguje kolor pod∏o˝a
przed aplikacjà tynku.
Warstwa Primesil tworzy jednolità pow∏ok´
o szorstkiej powierzchni
u∏atwiajàcej nak∏adanie
i zacieranie silikatowych
tynków cienkowarstwowych. Primesil jest oferowany w gamie kolorów
tynków
silikatowych
Dryvit SLK i Dryvit Rox
SLK.
4,34
lub
17,36
Ok. 0,2÷0,3*
48
STRONGSIL
Strongsil jest akrylo- Opakowanie zawiera
wym Êrodkiem gruntu- koncentrat, zalecane
jàcym.
rozcieƒczanie
wodà
w proporcji 1:6. Mo˝e
byç stosowany do
gruntowania ch∏onnych
pod∏o˝y mineralnych
przed malowaniem farbà
Silstar, lub przyklejaniem
p∏ytek ceramicznych
zaprawà klejàca Dryvit
DK–1 i Dryvit DK–2.
4
lub
14
Gruntowanie
(po rozcieƒczeniu wodà)
– ok. 0,029 l/m2 *
48
* oznakowanie CE
22
Opis
* w zale˝noÊci
od nasiàkliwoÊci pod∏o˝a
Nazwa
P
R
O
Opis
D
U
K
T
Y
Zastosowanie
S
P
E
C
J
A
Waga
netto (kg)
L
N
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
E
SILSTAR PRO*
Silikonowa farba elewacyjna z kompleksowym zabezpieczeniem
(anti-algs and anti-mildew
complex programm),
chroniàcym elewacj´
przed wzrostem mikroorganizmów. Powsta∏a
pow∏oka odznacza si´
wysokà paroprzepuszczalnoÊcià, hydrofobowoÊcià (efekt „samooczyszczania” powierzchni), elastycznoÊcià,
odpornoÊcià na uszkodzenia mechaniczne
oraz promieniowanie UV.
Sk∏adnik systemu Dryvit
bioCare. Szczególnie zalecana jest do malowania powierzchni, które
wymagajà szczególnej
ochrony przed korozjà
mikrobiologicznà, mo˝e
byç równie˝ stosowana
do malowania powierzchni tynków Drytex
i Roxtex oraz do malowania wszelkich innych
noÊnych pod∏o˝y mineralnych (niekiedy powierzchni´ nale˝y zagruntowaç Êrodkiem
Strongsil).
17,36
Przy dwukrotnym malowaniu
0,35÷0,4*
48
WEATHERLASTIC
SMOOTH
Akrylowa wodoodporna farba dekoracyjna.
Nawet po kilku latach
odznacza si´ wysokà
elastycznoÊcià w niskich temperaturach.
Odporna na dzia∏anie
pleÊni i grzybów, ma
dodatki zabezpieczajàce
przed szybkim brudzeniem i powstawaniem
wykwitów.
Zalecana jako wodoodporna pow∏oka na odpowiednio przygotowane
powierzchnie betonowe,
ceglane, tynki mineralne
oraz syntetyczne.
18,96
Ok. 0,75*
48
ULTRA–TEX PG
Akrylowa farba podk∏a- Kolor farby jest kolorem
dowa s∏u˝àca do malo- fugi uk∏adanego wzoru.
wania pod∏o˝a pod tynki Ultra–Tex w systemie
stosowanym na pod∏o˝ach pionowych.
4,34
lub
17,36
Ok. 0,2*
indywidualnie
ALGO STOP
Uniwersalny i skuteczny Êrodek do mycia
i konserwacji elewacji.
Do mycia i usuwania
grzybów, glonów, porostów i mchów z powierzchni elewacji budynków.
Dzi´ki swojemu sk∏adowi skutecznie zwalcza
wi´kszoÊç mikroorganizmów wyst´pujàcych
w budownictwie.
Sk∏adnik systemu Dryvit
Biocare. Opakowanie
zawiera
koncentrat.
Przeznaczony przede
wszystkim do stosowania na mineralnych i polimerowych wyprawach
tynkarskich, skutecznie
dzia∏a równie˝ na innych
pod∏o˝ach typu beton,
kamieƒ i inne stabilne
pod∏o˝a budowlane.
4
Standardowo (po
rozcieƒczeniu
wodà) – ok.
0,03÷0,06 l/m2 *
indywidualnie
SEAL CLEAR
Ârodek powierzchniowo
uszczelniajàcy na bazie
100% polimeru akrylu.
Zastosowanie Êrodka
Seal Clear zwi´ksza odpornoÊç tynków Dryvit
na dzia∏anie czynników
atmosferycznych.
a) Uszczelnianie tynków
Dryvit w celu zwi´kszenia
odpornoÊci na dzia∏anie
wilgoci i zanieczyszczeƒ.
b) Odnawianie starych
tynków Dryvit. Powstaje
zewn´trzna pow∏oka odÊwie˝ajàca kolor i poprawiajàca odpornoÊç
powierzchni.
c) Uszczelnianie materia∏ów porowatych i nasiàkliwych, takich jak:
ceg∏a, dachówka, tynk
mineralny, beton, pustaki.
4
lub
12
Od 0,2 do 0,5
48
* oznakowanie CE
* w zale˝noÊci
od nasiàkliwoÊci pod∏o˝a
23
Nazwa
Opis
Zastosowanie
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
PRODUKTY DRYVIT VANDEX DO RENOWACJI STAREGO BUDOWNICTWA
24
INJECTION
MORTAR VIM
Mineralna
zaprawa
iniekcyjna do izolacji
poziomej, odci´cia kapilarnego podciàgania
wilgoci w murach.
Na wszelkiego rodzaju
mury, tak˝e z kamienia
naturalnego. Dzia∏a dzi´ki
reakcji aktywnych chemikaliów z lepiszczem,
powodujàcych tworzenie
trudno rozpuszczalnych
zwiàzków, przerywajàcych
strumieƒ wody kapilarnej.
20 kg
MINERALIT
Ârodek do wzmacniania,
utwardzania i ochrony
powierzchni mineralnych.
Wzmacnia, utwardza
i dzia∏a ochronnie na
mineralne
materia∏y
budowlane. Powoduje
ulepszenie
struktury
zwiàzanych mineralnych
minera∏ów budowlanych.
ANTI SULPHATE
Ârodek zabezpieczajàcy przed dzia∏aniem
siarczanów i innych
soli.
UNI MORTAR 1
Murarska
zaprawa
uszczelniajàca do naprawy poziomych i pionowych powierzchni
betonu.
1,8 kg/mb
przy gruboÊci
muru 30 cm
50
10 l
0,5 l/m2
50
W formie proszku, dodawany do zaprawy tynkarskiej w celu zapobiegania
przysz∏ym uszkodzeniom
budowli wskutek osiadania
siarczanów. Tworzy z siarczanami zwiàzki nierozpuszczalne w wodzie,
tym samym je blokuje
i zapobiega p´kni´ciom
w strukturze budynku.
14 kg
1 kg/m2
36
Cementowa zaprawa do
uszczelniania i napraw
powierzchni nara˝onych
na dzia∏anie wody oraz
wilgoci. Posiada w∏aÊciwoÊci hydrofobowe. Oferowana w postaci gotowej do u˝ycia mieszanki.
25 kg
2 kg/m2
przy gruboÊci
warstwy 1 mm
ROUGH CAST
Obrzutka wst´pna. Po- Warstwa sczepna i wysiada aprobat´ WTA.
równujàca ró˝nà ch∏onnoÊç pod∏o˝a – szczególnie
przy murze mieszanym,
wykonanym z ró˝nych
materia∏ów.
40 kg
5 kg/m2
przy gruboÊci
warstwy 5 mm
(pokrywamy 50%
powierzchni)
indywidualnie
LEVELLING
PLASTER
Sucha zaprawa murarska do wyrównywania
tynków, zabezpieczajàca przed dzia∏aniem
siarczanów i soli.
Zaprawa stosowana ze
wzgl´du na swoje w∏asnoÊci jako warstwa
wyrównujàca pod Vandex Refurbrishment.
30 kg
13,5 kg/m2
przy gruboÊci
warstwy 10 mm
40
REFURBISHMENT
PLASTER
Bia∏y tynk renowacyjny S∏u˝y do tynkowania wildo wilgotnych i zasolo- gotnego, zasolonego munych murów.
ru, g∏ównie do renowacji
historycznych budowli,
sklepieƒ oraz wilgotnych
piwnic.
30 kg
12,5 kg/m2
przy gruboÊci
warstwy 10 mm
40
INJECTION
GROUT
Iniekcyjna zaprawa
wype∏niajàca do rys,
szczelin i pustek w betonie.
Do wype∏niania ubytków
wp∏ytach ˝elbetowych, mocowaniu kotew, szczelin
powsta∏ych zpracy elementów budowlanych. U˝ywana
te˝ przy stabilizacji murów
oporowych.
20 kg
w zale˝noÊci
od iloÊci
ubytków
50
PLUG
B∏yskawiczna zaprawa Wodoszczelna zaprawa
zatrzymujàca wycieki do wn´trz i na zewnàtrz
wody.
zamykajàca miejsca przebicia i przep∏ywu wody.
15 kg
w zale˝noÊci
od wielkoÊci
wycieku wody
36
dodatek
Nazwa
Opis
Zastosowanie
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
PRODUKTY DRYVIT VANDEX DO RENOWACJI BETONU I ˚ELBETU
CORROSION
PROTECTION M
Mineralny Êrodek do zabezpieczania antykorozyjnego stali, warstwa
sczepna.
Tworzy wysokowartoÊciowà ochron´ antykorozyjnà na bazie mineralnej. Po zmieszaniu
z wodà gotowy do u˝ycia. Jest odporny na
dzia∏anie soli, zdolny do
dyfuzji pary wodnej,
redukuje wnikanie CO2.
5
ok. 2 kg/m2 na
ka˝dà warstw´
indywidualnie
CRS REPAIR
MORTAR 05
Cementowa zaprawa
modyfikowana tworzywem sztucznym do reprofilacji betonu.
Mo˝e byç stosowany jako warstwa sczepna. Po
zmieszaniu z wodà gotowa
do
u˝ycia.
Zaprawa o obni˝onej
tendencji do skurczu.
Odporna na dzia∏anie
mrozu, wysoka wytrzyma∏oÊç na Êciskanie.
Pozwala na budowanie
warstwy o gruboÊci od
10 do 50 mm.
25
ok. 19,5 kg/m2 na
warstw´ o gruboÊci 10 mm
40
RAPID XL
Jednosk∏adnikowa cementowa zaprawa szybkowià˝àca do napraw
i reprofilacji betonu.
Gotowa do u˝ycia po
zmieszaniu z wodà. Odporna na obcià˝enia po
2 godzinach. Zaprawa
o obni˝onej tendencji do
skurczu. Pozwala na budowanie warstwy o gruboÊci od 10 do 100 mm.
25
ok. 20 kg/m2 na
warstw´ o gruboÊci 10 mm
40
BB75
Mikrozaprawa uszczelniajàca do tworzenia
powierzchniowej izolacji przeciwwilgociowej.
Gotowa do u˝ycia po
zmieszaniu z wodà. Nie
powoduje wykwitów, ma
dzia∏anie hydrofobowe.
Minimalna gruboÊç warstwy dla stworzenia
membrany wodochronnej to 2 mm.
25
ok. 3,5 kg/m2 na
warstw´ 2 mm
40
CEMELAST
Dwusk∏adnikowa, zmodyfikowana polimerem
zaprawa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.
Odporna na wod´ i wil- BB75: BB75: ok. 3 kg/m2
goç, otrzymywana po25 kg na warstw´ 2 mm
przez zmieszanie VANDEX BB 75 (suchy sk∏ad- Cemelast Cemelast Liquid:
nik) z p∏ynem VANDEX Liquid: ok. 1 l/m2 na warCEMELAST LIQUID. Je9l
stw´ 2 mm
den pojemnik Cemelast
Liquid (9 litrów) nale˝y
zmieszaç z jednym
workiem BB75 (25 kg).
VANDEX CEMELAST jest
stosowany do takich
powierzchni jak beton,
mur, zaprawa – które
muszà byç uszczelniane
i chronione przed dzia∏aniem wody i wilgoci.
Dzi´ki jego elastycznym
w∏aÊciwoÊciom
jest u˝ywany w strefach
nara˝onych na p´kni´cia lub odkszta∏cenia.
TAÂMA
USZCZELNIAJÑCA
DU/TU-120/10
XU/TU-120/50
TaÊma uszczelniajàca
z syntetycznego kauczuku pokryta spr´˝ystà
w∏ókninà odpornà na
zwiàzki alkaliczne.
Wymiary:
– szerokoÊç 120 mm,
– d∏ugoÊç taÊmy w rolce
10 i 50 m.
Do fachowego i trwa∏ego uszczelniania fug
roboczych oraz p´kni´ç
w konstrukcjach betonowych przy u˝yciu
elastycznej masy uszczelniajàcej Cemelast.
ok. 1/1
40/50
klejenie
za pomocà
BB 75
25
Nazwa
Opis
Zastosowanie
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
PRODUKTY DRYVIT VULKEM QUICK DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BALKONÓW
Primery
Podk∏ad do betonu Podk∏ad stanowiàcy pierVULKEM QUICK
CONCRETE PRIMER i powierzchni cemento- wszà warstw´ w syste-
20
50
0,3÷0,5
indywidualnie
Podk∏ad do p∏ytek Podk∏ad stanowiàcy pierceramicznych i metalo- wszà warstw´ w systewych.
mie balkonowym Vulkem;
po na∏o˝eniu jednej lub
dwóch warstw posypaç
piaskiem kwarcowym.
20
50
0,25
indywidualnie
Podk∏ad do pod∏o˝y Podk∏ad stanowiàcy pierVULKEM QUICK
wszà warstw´ w systeASPHALT PRIMER asfaltowych.
20
50
0,3÷0,5
indywidualnie
Elastyczna membrana Wodoodporna memdo impregnacji wodo- brana w p∏ynie i/lub
szczelnej.
pokrycie. Mo˝e byç
stosowana w szerokim
zakresie
temperatur
(–10OC ÷ 30OC) otoczenia
i pod∏o˝a, mo˝e byç
u˝ywana na pod∏o˝ach
betonowych, cementowych, asfaltowych,
metalowych, p∏ytkach
ceramicznych. Posiada
zabezpieczenie przed
dzia∏aniem
promieni
UV.
30
2,00
indywidualnie
Elastyczna membrana
do impregnacji wodoszczelnej
∏àczeƒ
Êcian i pod∏óg.
Wodoodporna membrana w p∏ynie i/lub
pokrycie. Mo˝e byç
stosowana w szerokim
zakresie
temperatur
(–10OC ÷ 30OC) otoczenia
i pod∏o˝a, mo˝e byç u˝ywana na pod∏o˝ach betonowych, cementowych,
asfaltowych, metalowych, p∏ytkach ceramicznych oraz pod∏o˝ach
drewnianych. Posiada
zabezpieczenie przed
promieniami UV. Charakteryzuje si´ wi´kszà
g´stoÊcià i krótszym
czasem wiàzania.
30
aplikacja
min. 2 cm szerzej
ni˝ pas tkaniny
Vulkem Fabric
indywidualnie
Szybkoschnàcy uszczel- Elastyczny uszczelniacz
niacz.
o niskiej lepkoÊci, odporny na dzia∏anie promieni
UV, na bazie ˝ywic akrylowych. Wiàzanie zachodzi na skutek dodania
katalizatora Vulkem®
Quick Catalyst. Zapewnia
szczelnà pow∏ok´ w celu
zwi´kszenia odpornoÊci
i trwa∏oÊci systemu.
25
0,3÷0,8
indywidualnie
wych.
VULKEM QUICK
TILE PRIMER
mie balkonowym Vulkem;
po na∏o˝eniu jednej lub
dwóch warstw posypaç
piaskiem kwarcowym.
mie balkonowym Vulkem;
po na∏o˝eniu jednej lub
dwóch warstw posypaç
piaskiem kwarcowym.
Membrany
VULKEM QUICK
MEMBRANE
VULKEM QUICK
THIX MEMBRANE
paca
z´bata
6 mm
wa∏ek
kolczasty
Ârodki
uszczelniajàce
VULKEM QUICK
CLEAR SEALCOAT
26
Nazwa
Opis
Waga
netto (kg)
Zu˝ycie
(kg/m2)
Pow∏oka wierzchnia Substancja elastyczna,
do zatapiania posypki o niskiej lepkoÊci i odkolorowej
porna na dzia∏anie promieni UV, 2-sk∏adnikowa
˝ywica na bazie akrylanu
metylowego (MMA).
25
0,5÷0,7
indywidualnie
Katalizator do szybko- Inicjuje wiàzanie podschnàcych ˝ywic.
k∏adów i membran –
dozowanie w zale˝noÊci
od temperatury otoczenia i pod∏o˝a.
25
% dozowanie
zale˝ne
od warunków
temp.
indywidualnie
dodatek
VULKEM
COLOURED
COLORFLAKES
Kolorowe p∏atki z farby Ostatnia warstwa w sys1 lub 3 mm
temie balkonowym. Posypywaç obficie powierzchni´ p∏atkami kolorowymi,
pozostawiç do zwiàzania
45÷90 minut. Po zwiàzaniu, usunàç nadmiar
niezatopionych p∏atków
posypki, które nadajà
si´ do dalszego u˝ycia.
25
5
0,4÷0,55
indywidualnie
sypkie
VULKEM
COLOURED
COLOURQUARZ
Kolorowy piasek kwar- Ostatnia warstwa w syscowy o uziarnieniu temie balkonowym. Rów0,3÷0,7 mm.
nomiernie wysypaç na
mokrà jeszcze membran´.
Po zwiàzaniu, usunàç
nadmiar nie zatopionego
piasku, który nadaje si´
do dalszego u˝ycia.
25
3,00
indywidualnie
sypkie
I
P
VULKEM QUICK
COLOURED
TOPCOAT
Zastosowanie
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
Katalizatory
VULKEM QUICK
CATALYST
Pow∏oka
wierzchnia
N
N
E
R
O
D
U
K
T
Y
FLATMUR
Zaprawa tynkarska na
bazie kruszyw i cementu,
modyfikowana polimerami
i wzmocniona w∏óknami,
odznaczajàca si´ doskona∏ymi parametrami
eksploatacyjnymi i ∏atwoÊcià nak∏adania.
Wyrównywanie powierzchni murów z ceg∏y,
pustaków i bloczków gazobetonowych przed uk∏adaniem tynków Dryvit
Drytex. Naprawa starych
tynków mineralnych,
wype∏nianie ubytków.
25
(Ok. 7,1) worek
25 kg wystarczy
na pokrycie ok.
3,5 m2 powierzchni warstwà
o Êredniej gruboÊci 5 mm.
48
DK-1
Zaprawa klejàca do Do przyklejania p∏ytek
przyklejania p∏ytek cera- ceramicznych Êcienmicznych.
nych i pod∏ogowych na
stabilnych pod∏o˝ach
z betonu lub tynków
mineralnych wewnàtrz
i na zewnàtrz budynków.
Do przyklejania ok∏adzin
na pod∏o˝ach niestabilnych oraz na powierzchniach silnie obcià˝onych
zaleca si´ klej elastyczny
o zwi´kszonej przyczepnoÊci – DRYVIT DK–2.
25
Od 2,5÷3 (w zale˝noÊci od stanu pod∏o˝a oraz
od
wielkoÊci
zàbków pacy).
Worek 25 kg wystarcza do przyklejenia p∏ytek
na powierzchni´
ok. 10 m2 przy
u˝yciu pacy o zàbkach 6 x 6 x 6 mm
i ok. 8 m2 przy
pacy 8 x8x8 mm.
48
DK-2
Elastyczna
zaprawa
klejàca o zwi´kszonej
przyczepnoÊci do przyklejania p∏ytek ceramicznych.
25
Od 2,5÷3 (w zale˝noÊci od stanu pod∏o˝a oraz
od
wielkoÊci
zàbków pacy).
Worek 25 kg wystarcza do przyklejenia p∏ytek
na powierzchni´
ok. 10 m2 przy
u˝yciu pacy o zàbkach 6 x 6 x 6 mm
i ok. 8 m2 przy
pacy 8 x8x8 mm.
48
Do przyklejania p∏ytek
ceramicznych Êciennych
i pod∏ogowych na pod∏o˝ach mineralnych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków. Znakomicie klei
ok∏adziny Êcienne lub
pod∏ogowe w pomieszczeniach nara˝onych
na du˝e zawilgocenie.
Doskonale nadaje si´
do klejenia terakoty oraz
gresu na powierzchniach
silnie obcià˝onych ruchem pieszym.
* oznakowanie CE
27
Nazwa
P
R
O
Opis
D
K
T
Y
D
U
R
O
P
L
Waga
netto (kg)
E
Zu˝ycie
(kg/m2)
Opakowanie
IloÊç
Sposób
na palecie aplikacji
X
DUROPLEX
DURO PRIME S
Ârodek
gruntujàcy Pow∏oka gruntujàca na
o konsystencji farby. Êciany i sufity.
Nie uszczelnia powierzchni Êciany. Jest
Êrodkiem paroprzepuszczalnym i stosowany
jest jako pierwsza
warstwa przy aplikacji
tynków Duroplex nak∏adanych wa∏kiem.
4,34
lub
17,36
0,2
36
DUROPLEX
PLASTEK
Tynk akrylowy barwiony w masie. Nak∏adany
jest za pomocà wa∏ka,
a ostateczny wzór
faktury uzyskiwany jest
za pomocà narz´dzi.
Do stosowania wewnàtrz, dostarczany jako
masa gotowa do u˝ycia
po wymieszaniu wiertarkà wolnoobrotowà
(400÷500 obr. /min).
29,5
ok. 1,6÷2,0
36
DUROPLEX
UNDERCOAT
U˝ywany jako pierwsza
warstwa/podk∏ad przy
stosowaniu wszystkich
faktur nak∏adanych za
pomocà natrysku.
Do stosowania wewnàtrz, dostarczany jako
masa gotowa do u˝ycia
po wymieszaniu wiertarkà wolnoobrotowà
(400÷500 obr. /min).
29,5
ok. 1,17÷1,30
36
DUROPLEX
SPRAYTEK–I
G´sta i ci´˝ka zaprawa
tynkarska nak∏adana
za pomocà pistoletu
natryskowego.
Do stosowania wewnàtrz, dostarczany jako
masa gotowa do u˝ycia
po wymieszaniu wiertarkà wolnoobrotowà
(400÷500 obr. /min).
29,5
ok. 0,6÷0,8
36
DUROPLEX
SPRAYTEK–II
L˝ejsza i mniej g´sta
zaprawa tynkarska –
u˝ywana w celu uzyskania wielokolorowych
efektów. Stosowana
przy mniejszej iloÊci
faktur ni˝ zaprawa
Spraytek I. G∏ównie
aplikowana za pomocà
pistoletu natryskowego,
dopuszcza si´ jednak
stosowanie przy u˝yciu
innych narz´dzi.
Do stosowania wewnàtrz, dostarczany jako
masa gotowa do u˝ycia
po wymieszaniu wiertarkà wolnoobrotowà
(400÷500 obr. /min).
29,5
ok. 0,5÷1,0
36
OLD WORLD
STAIN
Bejca o konsystencji
farby, barwiona w wybranym kolorze.
Stosowana na wyschni´ty Duroplex w celu
uzyskania specjalnych
efektów estetycznych.
Do stosowania wewnàtrz. Dostarczana jako
produkt gotowy do
u˝ycia.
4,1
lub
20,5
ok. 0,1÷0,2
36
* oznakowanie CE
28
U
Zastosowanie
Katalog produktów – sierpieƒ 2009
Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o. o.
www.dr yvit.pl
www.dr yvit.com

Podobne dokumenty