Problemy współczesnej Afryki

Komentarze

Transkrypt

Problemy współczesnej Afryki
Problemy
współczesnej Afryki
Konflikty w Afryce
Ogólna charakterystyka
konflikty międzypaństwowe – w mniejszości
dominują konflikty wewnętrzne, których część ulega
umiędzynarodowieniu
Rodzaje konfliktów
spory terytorialne lub graniczne, odziedziczone po okresie
kolonializmu
konflikty o władzę (rywalizacja o kontrolę systemu
politycznego i gospodarczego w danym kraju)
konflikty o charakterze secesjonistycznym
Afryka
Kontynent najmniej stabilny politycznie
Powierzchnia – 30,3 mln km 2
Ludność – 1960 – 244 mln; 1990 – 650 mln;
2010 – 1 mld; 2013 – 1,111 mld
Liczba krajów - 54
Przyczyny konfliktów
Wpływ kolonizacji i procesów
dekolonizacyjnych
państwa pokolonialne w większości sztuczne
twory
formy administracyjno-prawne odziedziczone po
administracji kolonialnej
import treści kulturowo-cywilizacyjnych
rozwój gospodarczy i procesy modernizacyjne
prowadzone pod kątem potrzeb kolonizatorów
„doganianie nowoczesności”
„Diagnoza” Bernarda Lugana
narzucenie demokratyzacji doprowadziło do
wojen domowych
ideologii praw człowieka – wytworu
europejskiej filozofii oświecenia nie można
przenieść na grunt afrykański
pomoc ekonomiczna i humanitarna była
często szkodliwa dla Afryki
Wielkie niebezpieczeństwo tkwi w tym, że
Afrykę chciano zmusić do przyjęcia
europejskich wzorców parlamentarnych. Nie
życzę sobie, by z tym niebezpieczeństwem
zetknęło się Maroko. Nasz kraj ma za sobą
1200 lat historii, ma swe tradycje, swą
przeszłość, swe doświadczenia.
król Maroka Hasan II (1929-1999)
1
Przyczyny konfliktów
zróżnicowanie etniczne, językowe, religijne
struktura klanowa
czynniki gospodarcze – dostęp do surowców,
wody, trawy, różnice w rozwoju
gospodarczym poszczególnych
prowincji/regionów
Przykłady konfliktów – próby
ekspansji terytorialnej
Somalia
Maroko
Konflikty wewnętrzne
konflikty o władzę: Angola, Liberia, Sierra
Leone, Rwanda, Burundi, Uganda
konflikty separatystyczne: Nigeria, Erytrea,
Sudan, Kongo
Przykłady konfliktów – spory
graniczne
Erytrea – Etiopia (wojna w latach 1998-2000)
Nigeria – Kamerun
RPA – Namibia
Libia – Tunezja
Libia – Czad
Uganda - Tanzania
Skutki konfliktów
zniszczenia infrastruktury gospodarczej,
potencjału produkcyjnego rolnictwa
odciąganie od aktywności gospodarczej
młodych ludzi
zjawisko uchodźctwa
wzrost biedy i ubóstwa
ewolucja polityczna w kierunku
autorytaryzmu lub demokracji etnicznej
FAO szacuje, że obecnie na
świecie żyje 793 mln ludzi stale
pozbawionych dostępu do
odpowiedniej ilości żywności
W 2009 szacowano na 1,02 mld
2
Przyczyny głodu
Zacofanie
cywilizacyjne
Przyczyny gospodarcze
Gwałtowny
wzrost liczby
ludności
Ubóstwo
Zmniejszenie powierzchni ziemi uprawnej
Niekorzystna struktura produkcji rolnej
Nierównomierne rozmieszczenie produkcji rolnej
Przyczyny
głodu
Konflikty
zbrojne
Rabunkowa gospodarka glebami
Kwestie
gospodarcze
Zakłócenie ekosystemu
Marnotrawstwo
Klęski
żywiołowe
Utrudnienia handlowe
Brak wody
Ludność cierpiąca z powodu
głodu i niedożywienia
kraje Azji i Pacyfiku
53
37
19
kraje Afryki Subsaharyjskiej
239
kraje Ameryki Łacińskiej i
Karaibów
578
kraje Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej
kraje rozwijajace się
Źródło: FAO, dane szacunkowe 2010
Ludność cierpiąca z
niedożywienia
2005-2007
2000-2002
1995-1997
1990-1992
1979-1981
1969-1971
848 mln (13%)
833 mln (14%)
788 mln (14%)
843 mln (16%)
853 mln (21%)
878 mln (26%)
Ludność cierpiąca z niedożywienia
(dane w procentach)
Demokratyczna
Republika Konga – 75
Erytrea – 66
Burundi – 63
Haiti – 58
Komory – 51
Zambia – 45
Angola – 44
Etiopia – 44
Republika Środkowej
Afryki – 41
Ruanda – 40
Źródło: FAO, dane z 2005 r.
Ludność cierpiąca z niedożywienia
(dane w milionach)
Indie – 252 (195)
Chiny – 127 (134)
DRKonga – 44 (b d)
Bangladesz – 40
(26)
Indonezja – 37 (19)
Pakistan – 37 (41)
Etiopia – 35 (32)
Tanzania – 14 (17)
Filipiny – 13 (14)
Brazylia – 12 (b d)
Źródło: FAO
Źródło: FAO, dane z 2005 r.
3
Ubóstwo (poniżej 1,25$)
Dzieci z niedowagą
Epidemia AIDS – dane 2009
Liczba osób żyjąca z HIV:
Ogółem 33,3 mln (36 mln)
Dorośli 30,8 mln
Kobiety 15,9 mln
Dzieci (< 15 lat) 2,5 mln
Liczba nowych zakażeń w 2009 r.
Ogółem 2,6 mln (2,1 mln)
Dorośli 2,2 mln
Dzieci 370 tys.
4
Epidemia AIDS – dane 2009
Epidemia AIDS – dane 2009
Liczba osób zmarłych na AIDS w 2009 r.:
Ogółem 1,8 mln (1,18 mln)
Dorośli 1,6 mln
Dzieci 260 tys.
Dane dla Afryki Subsaharyjskiej
Liczba osób żyjących z HIV 22,5 mln
Liczba nowych zakażeń 1,8 mln
Liczba osób zmarłych na AIDS 1,3 mln
Adults and children estimated to be living with HIV | 2009
Źródło: prezentacja WHO/UNAIDS
Eastern Europe
Western &
Central Europe & Central Asia
1.4 million
820 000
[720 000 – 910 000] [1.3 million – 1.6
million]
East Asia
North America
1.5 million
[1.2 million – 2.0 million]
770 000
[560 000 – 1.0 million]
Middle East & North Africa
Caribbean
240 000
460 000
[400 000 – 530 000]
[220 000 – 270 000]
Central &
South America
South & South-East Asia
4.1 million
Sub-Saharan Africa
[3.7 million – 4.6 million]
22.5 million
Oceania
[20.9 million – 24.2
million]
1.4 million
[1.2 million – 1.6
million]
57 000
[50 000 – 64 000]
Total: 33.3 million [31.4 million – 35.3 million]
Children (<15 years) estimated to be living with HIV | 2009
Źródło: prezentacja WHO/UNAIDS
Western &
Central Europe
Eastern Europe
& Central Asia
[<1000 – 1800]
[8600 – 29 000]
1400
North America
4500
18 000
East Asia
[4000 – 5800]
8000
Middle East & North Africa
Caribbean
17 000
[13 000 – 28 000]
[8500 – 26 000]
Central &
South America
36 000
[25 000 – 50 000]
[3600 – 13 000]
21 000
South & South-East Asia
150 000
Sub-Saharan Africa
2.3 million
[1.4 million – 3.1 million]
[97 000 – 200 000]
Oceania
3100
[1500 – 4800]
Total: 2.5 million [1.6 million – 3.4 million]
5
Przyczyny epidemii AIDS
Ubóstwo, niedożywienie
Brak edukacji, analfabetyzm
Brak dostępu do opieki medycznej i lekarstw
Brak higieny, brak dostępu do czystej wody i
urządzeń sanitarnych
Konflikty
??
Następstwo epidemii AIDS
17,5 mln dzieci, które straciło jedno lub
obojga rodziców z powodu AIDS
Przeważająca większość tych dzieci – 14,1
mln żyje w Afryce Subsaharyjskiej
Afryka Południowa – AIDS
Następstwo epidemii AIDS
90% chorych dzieci zostało zakażonych HIV
w czasie ciąży, podczas porodu lub w wyniku
karmienia piersią
Namibia
Botswana
Suazi
Lesotho
RPA
15.97% 245 400 5 100
25.16% 392 400 5 100
27.73% 214 300 3 500
23.39% 314 600 9 300
18.92% 6 836 500 138 400
6

Podobne dokumenty