Cennik i dane techniczne 2016

Komentarze

Transkrypt

Cennik i dane techniczne 2016
3
ROK PRODUKCJI 2016
CENA KATALOGOWA W ZŁ
SILNIK
SCe 115 S&S
NAPĘD
TCe 125 S&S
2WD
1.5 dCi 90 S&S
DUSTER
Seria limitowana
OPEN
LAUREATE
Seria limitowana
URBAN EXPLORER
PRESTIGE
39 900
46 000
50 600
53 900
-
-
-
58 100
-
53 300
-
63 400
-
62 400
1.5 dCi 110 S&S
SCe 115 S&S
4WD
TCe 125 S&S
1.5 dCi 110 S&S
-
53 500
58 100
-
-
65 600
-
64 800
69 900
67 700
61 400
70 900
73 200
75 200
Teraz Nowa Dacia Duster Open z radiem i klimatyzacją już od 48 000 zł
Dostępna również w Kredycie Open od 0%(1)
Seria limitowana OPEN
cenie(2):
Opcje w promocyjnej
o lakier metalizowany
o felgi aluminiowe
Gwarancja przedłużona
nawet do 5 lat
w cenie od 499 zł(3)
Dacia Finansowanie
o
o
o
o
o
o
Kredyt Open
Kredyt 50/50 0%(4)
Kredyt 4x25
Kredyt Ulgowy
Leasing od 102%(5)
Dacia Business Plan
Cennik obowiązuje od dnia 18.03.2016r. i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2016r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba samochodów w promocji ograniczona.
Szczegóły w salonie.
CENY KATALOGOWE
2WD
4WD
SCe 115 S&S
1.5 dCi 90 S&S
SCe 115 S&S
1.5 dCi 110 S&S
46 000 zł
53 300 zł
53 500 zł
64 800 zł
ELEMENTY WYPOSAŻENIA SERYJNEGO SERII LIMITOWANEJ OPEN:
= DUSTER +
•
•
•
•
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Dwukolorowe zderzaki: czarne / w kolorze nadwozia
Światła przeciwmgłowe
Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi (współpracujący
z 1 kluczykiem)
Elektrycznie podnoszone szyby przednie
Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz z dużym wyświetlaczem, CD MP3,
Bluetooth®, wejście USB/jack w panelu radia, pilot do sterowania przy kierownicy)
Tylna kanapa składana z oparciem dzielonym 1/3-2/3
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
Tylna lampka sufitowa
Badge nad lewym tylnym błotnikiem
•
•
•
•
•
•
•
ELEMENTY WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO SERII LIMITOWANEJ OPEN:


Oferowane w promocyjnej cenie:
o Klimatyzacja manualna
o Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” wzór ACONIT
o Nowy metalizowany kolor nadwozia, dostępny wyłącznie
dla serii limitowanej OPEN - Brązowy Tourmaline
Pozostałe opcje:
Koło zapasowe
o
Metalizowane kolory nadwozia (inne niż Brązowy Tourmaline)
o
CENY KATALOGOWE
2WD
4WD
SCe 115 S&S
SCe 115 S&S
1.5 dCi 110 S&S
53 900 zł
61 400 zł
73 200 zł
ELEMENTY WYPOSAŻENIA SERYJNEGO URBAN EXPLORER
= LAUREATE +
•
PAKIET LOOK :
Przednia i tylna osłona podwozia oraz listwy progowe lakierowane w
kolorze matowego chromu
o Dwukolorowe relingi dachowe czarne / w kolorze matowego chromu
o Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” w kolorze czarnym błyszczącym
o Obudowy lusterek bocznych w kolorze ciemnoszarego metalu
o Przyciemniana szyba tylna i boczne z tyłu
o Chromowana końcówka rury wydechowej
PAKIET OFF-ROAD /wyposażenie z gamy akcesoriów/ :
o Nadkola i ochronne listwy boczne na drzwi w kolorze czarnym
Media Nav Evolution*: system multimedialny z 7’’ (18 cm) ekranem
dotykowym z kolorowym menu zawierający nawigację, radioodtwarzacz
(bez CD), Bluetooth®, wejście USB/jack, z pilotem przy kierownicy
o
•
•
ELEMENTY WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO URBAN EXPLORER:
o
o
o
o
o
o
o
o
PAKIET EASY :
o
Regulator-ogranicznik prędkości
o
System wspomagania parkowania tyłem
Kamera cofania z systemem wspomagania parkowania tyłem **
Elektrycznie podnoszone szyby tylne
Podgrzewane fotele przednie
Tapicerka skórzana (skóra łączona ze skórą ekologiczną w kolorze czarnym)
Mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona
Koło zapasowe
Lakier metalizowany
* Media Nav Evolution zastępuję Dacia Plug&Radio.
** Wyklucza Pakiet Easy.
DUSTER
Seria limitowana
OPEN
LAUREATE
Seria limitowana
URBAN EXPLORER
PRESTIGE
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Zderza ki
czarne
w kolorze nadwozia/
czarne
w kolorze nadwozia/
czarne
w kolorze nadwozia/
czarne
w kolorze nadwozia/
czarne
Zewnętrzne kl a mki drzwi
czarne
czarne
w kolorze nadwozia
w kolorze nadwozia
w kolorze nadwozia
●/­
●/­
● / P(2)
­/●
­/●
Cza rne rel i ngi da chowe
-
●
●
-
-
Dwukol orowe rel i ngi da chowe
(cza rne /w kol orze ma towego chromu)
-
-
P(2)
●
●
Os łony podwozi a w kol orze ma towego chromu przód i tył
-
-
P(2)
●
●
Sta l owe obręcze kół 16’’ z kołpa ka mi centra l nymi
●
●
-
-
-
Styl i zowa ne s ta l owe obręcze kół 16’’
-
-
●
-
-
Obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 16’’ w kol orze ci emnos za rego meta l u
-
-
P(2)
-
●
Obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 16’’ wzór ACONIT
-
600
-
-
-
Obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 16’’ w kol orze cza rnym błys zczącym
-
-
-
●
400
Obudowy zewnętrznych l us terek bocznych
cza rne / w kol orze ci emnos za rego meta l u
Cza rne na dkol a 2
P(3) ­ opcja obowiązkowa
-
-
P(3)
-
-
P(3)
Li s twy progowe w kol orze ma towego chromu
-
-
P(2)
●
●
Chromowa na końcówka rury wydechowej
-
-
P(2)
●
●
Szyby tyl ne przyci emni a ne
-
-
P(2)
●
●
Ba dge na d l ewym tyl nym błotni ki em
-
●
-
-
-
La ki er meta l i zowa ny (i nny ni ż Brązowy Tourma l i ne)
-
1 900
1 900
1 900
1 900
La ki er meta l i zowa ny Brązowy TOURMALINE
-
950
-
-
-
Ochronne l i s twy na drzwi w kol orze cza rnym
2
w cenie 0 zł1
P(3) ­ opcja obowiązkowa
w cenie 0 zł1
P(3)
P(3)
FOTELE I WYSTRÓJ WNĘTRZA
czarne
chromowane
chromowane
chromowane
chromowane
Ozdobna ws ta wka w dol nym ra mi eni u ki erowni cy
-
-
ciemnoszara
ciemnoszara
ciemnoszara
Ta pi cerka ma teri a łowa
●
●
●
●
●
Ta pi cerka s kórza na łączona ze s kórą ekol ogi czną w kol orze cza rnym
-
-
1 450
1 450
1 450
Tyl na ka na pa s kła da na jednoczęś ci owa
●
-
-
-
-
Tyl na ka na pa s kła da na z opa rci em dzi el onym w ukła dzi e 1/3 – 2/3
-
●
●
●
●
Fotel ki erowcy z regul a cją wys okoś ci
-
●
●
●
●
Ki es zeni e w drzwi a ch przedni ch
●
●
●
●
●
Ki es zeni e w opa rci u przedni ch fotel i
-
-
●
●
●
Li s twa ochronna na próg ba ga żni ka
-
-
●
●
●
ABS z ukła dem ws poma ga ni a na głego ha mowa ni a
●
●
●
●
●
Sys tem kontrol i toru ja zdy ESC
●
●
●
●
●
Sys tem kontrol i ci ś ni eni a w opona ch
●
●
●
●
●
Czołowa podus zka powi etrzna ki erowcy
●
●
●
●
●
Czołowa podus zka powi etrzna pa s a żera z możl i woś ci ą deza ktywa cji
●
●
●
●
●
Boczne podus zki powi etrzne z przodu chroni ące głowę i kl a tkę pi ers i ową
●
●
●
●
●
Przedni e pa s y bezpi eczeńs twa z regul a cją wys okoś ci
-
●
●
●
●
Przedni e pa s y bezpi eczeńs twa z na pi na cza mi pi rotechni cznymi
-
-
●
●
●
Za główki przedni e z regul a cją wys okoś ci
●
●
●
●
●
3 tyl ne pa s y bezpi eczeńs twa 3­punktowe (z na wi ja czem)
●
●
●
●
●
3 za główki tyl ne (za główek centra l ny ws uwa ny w opa rci e)
●
●
●
●
●
Sys tem mocowa ni a fotel i ka dl a dzi ecka Is ofi x na bocznych mi ejs ca ch z tyłu
●
●
●
●
●
Ws ka źni k zmi a ny bi egów
●
●
●
●
●
Tryb ECO
●
●
●
●
●
310
310
310
310
310
●
●
●
●
●
Obra mowa ni e na wi ewów
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
Koło za pa s owe
Zes ta w do na pra wy us zkodzeni a opony
DUSTER
Seria limitowana
OPEN
LAUREATE
Seria limitowana
URBAN EXPLORER
PRESTIGE
ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU
●
●
●
●
●
Obrotomi erz
●
●
●
●
●
Ws poma ga ni e ukła du ki erowni czego
●
●
●
●
●
Komputer pokła dowy (z i nforma cją o tempera turze zewnętrznej, l i czni k
ki l ometrów, ś redni e zużyci e pa l i wa , za s i ęg na pozos ta łym za pa s i e
pa l i wa , ś redni a prędkoś ci , bez i nforma cji o przebi egu pozos ta łym do
na s tępnego przegl ądu)
-
-
●
●
●
Regul a tor i ogra ni czni k prędkoś ci
-
-
P(4)
P(4)
●
Sys tem ws poma ga ni a pa rkowa ni a tyłem
-
-
P(4)
P(4)
●
Ka mera cofa ni a z s ys tem ws poma ga ni a pa rkowa ni a tyłem
-
-
-
1 500
800
Sygna l i za cja ni eza mkni ęci a bocznych drzwi
-
-
●
●
●
Sygna l i za cja dźwi ękowa i wi zua l na ni eza pi ęci a pa s a bezpi eczeńs twa
ki erowcy i pa s a żera z przodu
●
●
●
●
●
Świ a tła przeci wmgłowe
-
●
●
●
●
Podgrzewa na tyl na s zyba / wyci era czka s zyby tyl nej
●
●
●
●
●
Zewnetrzne l us terka boczne regul owa ne ręczni e od wewnątrz
●
●
-
-
-
Zewnetrzne l us terka boczne regul owa ne el ektryczni e i podgrzewa ne
-
-
●
●
●
Centra l ny za mek drzwi zda l ni e s terowa ny fa l a mi ra di owymi
(ws półpra cujący z 1 kl uczyki em)
P(1)
●
●
●
●
El ektryczni e podnos zone s zyby przedni e
P(1)
●
●
●
●
●
Kodowa na bl oka da za płonu
PROWADZENIE I SYSTEMY KONTROLNE
WIDOCZNOŚĆ
KOMFORT
El ektryczni e podnos zone s zyby tyl ne
-
-
310
310
Kl i ma tyza cja ma nua l na
-
2 000
●
●
●
Fotel e przedni e podgrzewa ne
-
-
550
550
550
Trzeci e górne ś wi a tło s top
●
●
●
●
●
Ki erowni ca i ga łka dźwi gni zmi a ny bi egów pokryte s kórą
-
-
●
●
●
Ki erowni ca z regul a cją wys okoś ci
-
●
●
●
●
Oś wi etl eni e s chowka w des ce rozdzi el czej
-
-
●
●
●
Oś wi etl eni e ba ga żni ka
Gni a zdo 12V z przodu / z tyłu
SYSTEMY AUDIO
Dacia Plug&Radio: ra di o CD MP3, Bl uetooth®, wejś ci e USB i ja ck
w pa nel u ra di a , pi l ot do s terowa ni a przy ki erowni cy
●
●
●
●
●
●/­
●/­
●/●
●/●
●/●
-
●
●
-
-
-
-
950
●
●
-
-
300
300
300
1 000
●
●
●
●
-
-
2 500
●
●
Media Nav Evolution: 7-"ekra n dotykowy
z na wi ga cją, ra di oodtwa rza czem (bez CD), wejś ci e USB i ja ck,
a udi os trea mi ng, Bl uetooth®, pi l ot do s terowa ni a przy ki erowni cy
Mapa Europy Wschodniej ­ wers ja rozs zerzona (dos tępna dl a Medi a Na v
Evol uti on)
PAKIETY WYPOSAŻENIA
Pakiet KOMFORT (P1)
Pakiet LOOK (P2)
Pakiet OFF-ROAD (P3)
2
Pakiet EASY (P4)
● = seryjne
P = element pakietu
­ = niedostępne
-
-
1 700
-
-
1 100
0
(opcja obowiązkowa)1
ceny opcji w zł
P(1) Pa ki et KOMFORT; P(2) Pa ki et LOOK; P(3) Pa ki et OFF-ROAD; P(4) Pa ki et EASY
1. Opcja wyma ga na przy za mówni eu wers ji Urba n Expl orer, w ceni e brutto 0 zł.
2. Wypos a żeni e z oferty a kces ori ów.
Ni ektóre opcje wyma ga ją za mówi eni a doda tkowego wypos a żeni a opcjona l nego l ub wykl ucza ją s i ę wza jemni e. Szczegóły u Autoryzowa nych Pa rtnerów Da ci i .
1 100
1700
●
Pakiet Adventure
Nr ref. 7711537309
W skład pakietu wchodzą:
- dywaniki gumowe z wysokimi brzegami
- dodatkowe progi ze stali nierdzewnej
- zestaw do mocowania progów
- osłona rurowa zderzaka przedniego.
Cena z montażem:
4 703 3 762 zł
Pakiet Country
Nr ref. 7711537310
W skład pakietu wchodzą:
- dywaniki gumowe z wysokimi brzegami
- belka haka holowniczego profilowanego z wiązką 7-bieg.
- zestaw do montażu haka
- komplet chlapaczy.
Cena z montażem:
2 457 1 966 zł
Pakiet Comfort
Nr ref. 7711537516 (4x4)
Nr ref. 7711566539 (4x2)
W skład pakietu wchodzą:
- podłokietnik przedni
- wkład do bagażnika
- dywaniki tekstylne
- osłony lusterek i osłony świateł przeciwmgł. w kolorze chromu
- zestaw: zapalniczka i popielniczka.
Cena z montażem:
od 1 558 od 1 246 zł
Pakiet Travel 1
Nr ref. 7711566704
W skład pakietu wchodzą:
- DVD Next Base 9” z 2 odtwarzaczami / 2 ekrany
- lodówka przenośna.
Cena z montażem:
2 328 1 862 zł
Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów.
Pełna oferta pakietów akcesoriów dostępna jest u Autoryzowanych Partnerów Dacii.
SILNIKI
SCe 115 S&S
Rodza j na pędu
2WD
ma nua l na
5-bi egowa
Euro 6
Typ s krzyni bi egów
Norma emi s ji s pa l i n
TCe 125 S&S
4WD
ma nua l na
6-bi egowa
Euro 6
2WD
ma nua l na
6-bi egowa
Euro 6
1.5 dCi 90 S&S
4WD
ma nua l na
6-bi egowa
Euro 6
2WD
ma nua l na
6-bi egowa
Euro 6
1.5 dCi 110 S&S
2WD
ma nua l na
6-bi egowa
Euro 6
4WD
ma nua l na
6-bi egowa
Euro 6
Pojemnoś ć s kokowa (cm3)
1 598
1 197
1 461
Li czba cyl i ndrów / za worów
4 rzędowo / 16
4 rzędowo / 16
4 rzędowo / 8
Moc ma ks yma l na kW (kM DIN)
przy prędkoś ci obrotowej s i l ni ka (obr./mi n)
84 (114)
przy 5 500
92 (125)
przy 5 250
66 (90)
przy 4 000
80 (109)
przy 4 000
Ma ks yma l ny moment obrotowy (Nm)
przy prędkoś ci obrotowej s i l ni ka (obr./mi n)
156
przy 4 000
205
przy 2 000
200
przy 1 750
260
przy 1 750
wi el opunktowy s ekwencyjny
bezpoś redni
benzyna
benzyna
Rodza j wtrys ku
Pa l i wo
bezpoś redni Common Ra i l
+ wtrys k wi el opunktowy
ol ej na pędowy
s eryjni e
STOP&START
OSIĄGI
Prędkoś ć ma ks yma l na (km/h)
170
168
175
177
156
169
168
0 – 100 km/h (s )
11,0
12,0
10,4
11,0
13,8
11,8
12,4
400 m ze s tartu za trzyma nego (s )
17,8
18,5
17,2
17,8
19,1
18,1
18,7
1000 m ze s tartu za trzyma nego (s )
32,2
33,8
32,1
32,7
36,1
34,2
34,5
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (w l/100 km i g/km)
50
Pojemnoś ć zbi orni ka pa l i wa (l )
Emi s ja CO2 (g/km)
Cykl mi ejs ki (s tart na zi mnym s i l ni ku)
(l /100 km)
Cykl poza mi ejs ki (l /100 km)
145
155
138
145
115
115
123
7,7
8,0
7,3
7,1
4,5
4,5
4,8
5,6
6,2
5,5
6,0
4,3
4,3
4,7
Cykl mi es za ny (l /100 km)
6,4
6,8
6,1
6,4
4,4
4,4
4,7
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 norma ISO 3832)
408 / 1636
Mi ni ma l na / Ma ks yma l na
1625 mm
/1695 mm
(z relingami)
1560 mm
2000 mm (z lusterkami bocznymi)
816 mm
2674 mm
825 mm
1567 mm
4315 mm
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promo cji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%).
Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru
określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od
warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Samochody Dacia podlegają recyklingowi, zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontaż samochodów i ich zużytych części odbywa się zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz innych ustaw w zakresie
odpadów.
(1) Podana kwota dotyczy serii limitowanej Open SCe 115 S&S 2WD z radiem w wyposażeniu seryjnym oraz opcją klimatyzacja manualna w cenie 2000 zł. Kredyt Open dostępny wyłącznie dla serii limitowanej Open.
RRSO dla Kredytu Open wynosi 9,84% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 43 874 zł, okres 48 miesięcy, wpłata własna 15 970,14 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 4,49%, finansowane: opłata
przygotowawcza 1 116,15 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 671,55 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 699,74 zł Całkowita kwota kredytu : 27 903,86 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 33 587,36 zł. Stan na dzień 04.03.2016.
(2) Oferta dotyczy wyłącznie serii limitowanej OPEN: lakier metalizowany w kolorze Brązowy Tourmaline oraz obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” wzór ACONIT.
(3) 5 lat gwarancji, w tym 3 lata gwarancji producenta i do 2 lat dodatkowej gwarancji z całkowitym limitem przebiegu 60 tys. km w ramach programu Formuła Non Stop.
(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 50 917 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 25 458,50 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata
przygotowawcza: 1 272,93 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 26 731,43 zł. Całkowita kwota kredytu: 25 458,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 26 731,43 zł. Stan na dzień 04.03.2016.
(5) Leasing od 102% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii.
Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność
RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z
art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.

Podobne dokumenty

OFERTA PROMOCYJNA DACIA FINANSOWANIE

OFERTA PROMOCYJNA DACIA FINANSOWANIE MEDIA NAV: 7-ca l owy ekra n dotykowy z na wi ga cją, ra di oodtwa rza czem (bez CD), wejś ci e USB i ja ck, a udi os trea mi ng, Bl uetooth®, pi l ot do s terowa ni a przy ki erowni cy Ma pa Europ...

Bardziej szczegółowo