Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa

Komentarze

Transkrypt

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa
Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w
szkoleniu:
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa
pracy i naliczania wynagrodzeń.
Miejsce
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Liczba dni
Liczba godzin
Warszawa
2017-04-06
2017-04-07
2
16
Warszawa
2017-06-01
2017-06-02
2
16
Opis szkolenia:
Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach praktycznych, które pozwolą Państwu na zdobycie wiedzy i umiejętności w
zakresie prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie
pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO POBRANIA
Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
●
●
●
●
●
●
specjalistom ds. kadr i płac
osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
właścicielom firm
sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.
Cel szkolenia:
1. W zakresie Prawa Pracy:
Dzień I szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak
również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe
zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak
również jego aktów wykonawczych.
2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
Dzień II szkolenia ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad
rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować
pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.
Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich
współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.
Korzyści dla uczestników:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Strona: 1 z 7
●
●
●
Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom
realizowanych w kameralnych grupach.
Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z
Państwa praktyki zawodowej.
Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu
pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez
pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach,
dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z
omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę
danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą
różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia
jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
Trener:
Barbara Tomaszewska
Specjalizacja trenerska:
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień
kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe
zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą
się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie
pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada
przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla
słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.
czytaj więcej...
Program szkolenia:
MODUŁ Zagadnienia prawa pracy
I. Zmiany w prawie pracy w 2017r.
1) Pracodawcy objęci obowiązkiem wprowadzenie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
2) Funkcjonowanie regulaminów pracy i wynagradzania po zmianie przepisów obligujących do ich wprowadzania – stanowisko
MRPiPS
II. Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych – rozwiązywanie kazusów
1) Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem
2) Umowy na okres próbny i umowy na czas określony trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów – przepisy
przejściowe
3) Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.- zasady stosowania limitu 33 miesięcy i 3
umów
4) Obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, które umożliwiają zawieranie umów bez limitów
5) Prace o charakterze dorywczym lub sezonowym, które umożliwiają zawieranie umów bez limitów
6) Zmiany przepisów i ich wpływ na zawieranie umów na zastępstwo
7) Regulacje dotyczące umów sezonowych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Strona: 2 z 7
III. Nowe obowiązki informacyjne:
1) treść umowy o pracę – nowy wzór umowy o pracę
2) obowiązek przekazania pracownikom informacji w formie pisemnej, ze umowa na czas określony przekształciła się w umowę na
czas nieokreślony
3) nowe obowiązki informacyjne wobec PIP
4) zmiana i uzupełnienie informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia
IV. Zmiana treści umowy o pracę – rozwiązywanie kazusów
1) Porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające
2) Zmiana regulaminu i wypowiedzenie zmieniające
3) Brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia, czas na podjęcie decyzji przez pracownika
4) Ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające
5) Powierzenie pracownikowi innych obowiązków – czy wymagana jest jego zgoda
V. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych – zmiana przepisów od 22.02.2016r.,
1) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie
nowych przepisów
2) jak liczyć okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu okresu wypowiedzenia
3) obliczanie stażu zakładowego dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia umowy przekształconej w drodze porozumienia stron z
bezterminowej w umowę na czas określony – stanowisko MRPiPS
3) okresy wypowiedzenia stosowane do umów na zastępstwo
4) wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony po zmianie przepisów
VI. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony
1) dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – analiza przypadków
2) bieg okresu wypowiedzenia, od jakiej daty liczymy okres wypowiedzenia, w przypadku gdy pismo wysłane zostało pocztą
3) ustalanie zakładowego stażu pracy
4) nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę
5) zmiana okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron
6) skrócenie okresu wypowiedzenia
VII. Ochrona stosunku pracy - rozwiązywanie kazusów
1) ochrona przedemerytalna, wyłączenie ochrony przedemerytalnej
2) ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
3) ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
VIII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika - rozwiązywanie
kazusów
1) powody uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – co oznacza ciężkie naruszenie obowiązków pracownika
2) przyczyny wypowiedzenia dyscyplinarnego – aktualne orzecznictwo
3) termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
4) czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia
5) powody uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
6) termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
IX. Nowe zasady wydawania świadectwa pracy –zmiany 2017r.
1) Zasady wydawania świadectw pracy i przepisy przejściowe – pismo MRPiPS
2) Terminy wystawiania świadectw pracy
3) Świadectwo pracy na żądanie pracownika,
4) Przepisy przejściowe
5) Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
6) Treść świadectwa pracy – nowy wzór 2017
X.Od 2017r. zmiana terminów na wniesienie odwołania do Sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie
przywrócenia do pracy lub żądanie odszkodowania,
XI. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy
1) Staż do pierwszego urlopu wypoczynkowego – stanowisko MRPiPS
2) Okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
3) Urlop w dodatkowym miejscu pracy
4) Wymiar urlopu wypoczynkowego – jaki liczyć i od czego zależy
5) Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
6) Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
7) W jakich przypadkach można przesunąć urlop lub odwołać pracownika z urlopu
8) Czy pracodawca, który odmówi udzielenia urlopu we wnioskowanym przez pracownika terminie popełnia wykroczenie
9) Dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego po przerwie w zaliczeniu do wymaganego stopnia - stanowisko MRPiPS
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Strona: 3 z 7
10) Urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje
11) Inne zwolnienia z pracy - dni na poszukiwane pracy, 2 dni opieki nad dzieckiem, przerwy na karmienie
12) Urlop bezpłatny
13) Przedawnienie prawa do urlopów
XII. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy – rozwiązywanie kazusów
MODUŁ WYNAGRODZENIA
I. Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek w 2017r – rezygnacja, zmiana oświadczenia
II. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2017r.
1) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób korzystających z urlopu wychowawczego 2017 r.
2) roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
3) składki na FP i FGŚP – trudne przypadki, zwolnienia z opłacania składek
4) podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych w 2017r.
III. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017
1) zrównanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników w pierwszym roku pracy z pracownikami, którzy mają
dłuższy staż zatrudnienia
2) Składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej – zmiany od 2017r.
3) Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia
IV. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek – uchwała SN z 2 lutego 2016 r.
V. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – analiza trudnych przypadków, stanowisko GIP, stanowisko
prezentowane przez Ministerstwo
VI. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy
VII. Zasady stosowane przy obliczaniu odpraw, odszkodowań przysługujących ze stosunku pracy, kar pieniężnych –
rozwiązywanie przykładów praktycznych
VIII. Rozliczanie świadczeń wypłacanych po śmierci pracownika – rozwiązywanie przykładów praktycznych
IX. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych
X. Zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej – zmiana przepisów od 8 września 2016 r
XI. Zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń z ubezpieczenia
społecznego przysługujących w razie choroby i macierzyństwa
XII. Wieloskładnikowa lista płac 2017 - abonament medyczny, diety i innych należności z tytułu podróży służbowej,
kosztów zakwaterowania, świadczenia z fundusz socjalnego, świadczenia z tytułu udziału pracownika w imprezie
integracyjnej, posiłki finansowane przez pracodawcę,
XIII. Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych 2017
1) Korekta listy płac gdy zwolnienie lekarskie dostarczone zostało po wypłacie wynagrodzenia za pracę
2) Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe
3) Niedopłata składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe
XIV. Rozliczanie umów cywilnoprawnych w 2017r.
1) Minimalna stawka godzinowa od 2017r. – zakres stosowania, wyłączenia, ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
2) Zbieg tytułów do ubezpieczeń (umowa zlecenia zawarta w własnym pracownikiem, umowa zlecenia zawarta z emerytem,
rencistą, umowa zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, umowa zlecenia ze studentem, kilka umów zlecenia)
3) Przychody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej,
kontraktu menadżerskiego
4) Zasiłki wypłacane zleceniobiorcy.
Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe
doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
Harmonogram zajęć
●
●
●
●
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Strona: 4 z 7
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
Inwestycja:
1190.00zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych
stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów
praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte
organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł
netto (+23% Vat)
Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić
formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub
mailem ([email protected]).
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
●
UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE: formularz zgłoszenia online
●
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
●
POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Strona: 5 z 7
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia
rezerwacji.
Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Godziny pracy biura:
Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300
[email protected]
www.szkolenia-semper.pl
Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia
rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje
POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Strona: 6 z 7
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Szkolenia | Inspiracje |
Rozwój Osobisty
tel: 61/ 8 102 194 fax: 61/ 6 247 936
NIP 7772616176 REGON 301265926
www.szkolenia-semper.pl
[email protected]
ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00022/2010
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Strona: 7 z 7