e raport

Komentarze

Transkrypt

e raport
ERAPORT
I EDYCJA
17 GRUDNIA 2010
USŁUGI
SZEROKOPASMOWE
2010
Organizatorzy:
23–24 listopada 2010 r., hotel Westin w Warszawie
Już za nami największe i najważniejsze spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego, mediów
i dostawców treści szerokopasmowych oraz administracji publicznej.
Dziękujemy Uczestnikom oraz Firmom Partnerskim za udział w Forum, dzięki któremu stało się ono miejscem
debaty i wymiany wiedzy pod wspólnym mianownikiem rozwoju rynku szerokopasmowego w Polsce.
Patronat honorowy:
Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej
Ministerstwo
Infrastruktury
Minister
Gospodarki
O P E R ATO R Z Y — D O S TAW C Y KO N T E N T U I U S ŁU G — A D M I N I S T R AC J A P U B L I C Z N A — B R A N Ż A T E L E KO M U N I K AC YJ N A
Partnerzy strategiczni:
Partner:
Mecenas
i sponsor gali
Współpraca:
Goście specjalni:
Partnerzy sesji:
Partner
Bezprzewodowy internet
zapewnia:
Złoci sponsorzy:
Patroni konferencji:
Kontakt w sprawie VIII Forum Usług Szerokopasmowych w listopadzie 2011 r.
Program merytoryczny: Przemysław Gamdzyk
tel. 22 321 78 23, kom. 662 287 823, [email protected]
broadband2010.computerworld.pl
Informacje na temat sponsoringu: Jolanta Szot
tel. 22 321 78 07, kom. 662 287 807, [email protected]
COMPUTERWORLD
6]DQRZQL3DġVWZR
3U]HND]XM÷Z3DġVWZDU÷FHHUDSRUWSRijZL÷FRQ\Z\EUDQ\PNOXF]RZ\P
DVSHNWRPSROVNLHJRU\QNXV]HURNRSDVPRZHJR3U]\JRWRZDOLJR
]DUÐZQRG]LHQQLNDU]H&RPSXWHUZRUOGMDNL]DSURV]HQLGRZVSÐğSUDF\
SXEOLF\ijFL0DWHULDğNWÐU\XND]XMHVL÷Z\ğãF]QLHZZHUVMLHOHNWURQLF]QHM
MHVWSRNğRVLHPOLVWRSDGRZHJR9,,)RUXP8VğXJ6]HURNRSDVPRZ\FK
tQDMZL÷NV]HMLQDMZDőQLHMV]HMNRQIHUHQFMLSRijZL÷FRQHMU\QNRZL
EURDGEDQGRZHPXZ3ROVFH0DPQDG]LHM÷őHOHNWXUDUDSRUWXE÷G]LHGOD
XF]HVWQLNÐZ)RUXPX]XSHğQLHQLHPLSRJğ÷ELHQLHPSRUXV]DQ\FKWHPDWÐZ
]DijGODSR]RVWDğ\FKF]\WHOQLNÐZLQWHUHVXMãF\PSU]HJOãGHPQDMFLHNDZV]\FK
WUHQGÐZSROVNLHJREURDGEDQGX:V]F]HJÐOQRijFLXZDG]H3DġVWZDSROHFDP
Z\ZLDG\ZLGHRXPLHV]F]RQHZPDWHULDOH
DYREKTOR WYDAWNICZY IDG BUSINESS MEDIA
Krzysztof Frydrychowicz 22 3217818
ADRES REDAKCJI
O4—204 Warszawa ul. Jordanowska 12, skr. poczt. 73
tel. 22 3217800, faks 22 3217888
e-mail: [email protected], www.computerworld.pl
REDAKTOR NACZELNY COMPUTERWORLD
Andrzej Gontarz 22 3217820
REDAKTOR PROWADZĄCY
Przemysław Gamdzyk 22 3217823
KIEROWNICY DZIA¸ÓW:
WIADOMOŚCI Adam Jadczak 22 3217812
TECHNOLOGIE Marcin Marciniak 22 3217827
ZARZĄDZANIE Andrzej Gontarz 22 3217820
ZESPÓ¸: Dorota Konowrocka 22 3217832
S∏awomir Kosieliński 502727821
STALI FELIETONIŚCI: Jakub Chabik, Piotr Kowalski,
Bogdan Pilawski, Kuba Tatarkiewicz
KOREKTA: Danuta Sass
3U]HP\VğDZ*DPG]\N
UHGDNWRUSURZDG]ãF\
REDAKTOR NACZELNY
IDG BUSINESS MEDIA ONLINE
Adam Jadczak 22 3217812
ZESPÓŁ: Andrzej Maciejewski 22 3217987
Monika Tomkiewicz 22 3217810
Piotr Waszczuk 22 3217817
ZESPÓŁ: Konrad Karczewski
63,675(IJ&,
REDAKTOR KONFERENCJI I KIEROWNIK
DZIAŁU EVENTY IDG BUSINESS MEDIA:
Przemysław Gamdzyk 22 3217823
ZESPÓŁ: Paweł Choiński 22 3217752
Łukasz Grabczyński 22 3217988
Magdalena Szczodrońska 22 3217935
Lech Ważyński 22 3217839
Str. 4
Str. 8
Str. 13
Str. 15
Str. 18
Str. 20
3
32/6.$72381.71$IJ:,$72:(-0$3,()77;
3ROVNDRGVWDMHRG(XURS\D(XURSDMHVWGDOHNRZW\OH]D$]Mã
ZEXGRZLHijZLDWğRZRGRZ\FKğãF]\LQWHUQHWRZ\FK$EH]QLFK
QLHPDFRPDU]\åR]UHDOL]RZDQLXFHOÐZ.RPLVML(XURSHMVNLHM
]DSLVDQ\FKZ$JHQG]LH&\IURZHM
:,(/8*5$&=<,02%,/1<,17(51(7
52IJ1,(6=<%&,(-
0RELOQ\,QWHUQHWWRQDMV]\EFLHMUR]ZLMDMãF\VL÷SRGZ]JO÷GHPOLF]E\
NOLHQWÐZVHJPHQWSROVNLHJRU\QNXWHOHNRPXQLNDF\MQHJR:]URVW
VSRZRGRZDQ\MHVWPRGãEUDNLHPPRőOLZRijFLLQQHJRGRVW÷SXRUD]
NRQNXUHQF\MQ\PLFHQDPL
:6,(&,
5R]PRZD]GU'RPLQLNLHP%DWRUVNLPVRFMRORJLHP
],QWHUG\VF\SOLQDUQHJR&HQWUXP0RGHORZDQLD0DWHPDW\F]QHJR
L.RPSXWHURZHJRZVSÐğDXWRUHPUDSRUWXe0L÷G]\DOLHQDFMã
DDGDSWDFMã3RODF\ZREHFLQWHUQHWXr
/7(t35=<6=Ğ2IJä7(/()21,,.20°5.2:(-
IJZLDWRZ\,QWHUQHW]DUÐZQRVWDFMRQDUQ\MDNLEH]SU]HZRGRZ\
]URNXQDURNSU]\VSLHV]D:RFHQLHHNVSHUWÐZILUP\
WHOHNRPXQLNDF\MQHNWÐUHZRVWDWQLFKGZÐFKODWDFKRJUDQLF]Dğ\
LQZHVW\FMHODGDPRPHQW]QÐZMH]ZL÷NV]ã
01,(-%$5,(5:3/$1$&+'/$,1:(67<&-,
7(/(.2081,.$&<-1<&+
-HGQ\P]XWUDSLHġRSHUDWRUÐZWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKSODQXMãF\FK
LQZHVW\FMHZUR]EXGRZ÷LQIUDVWUXNWXU\E\ğ\]DND]\EXGRZ\ZLHő
WHOHNRPXQLNDF\MQ\FKF]\VWDFMLED]RZ\FKXPLHV]F]DQHZJPLQQ\FK
SODQDFK]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR
,17(51(76$7(/,7$51<
t$/7(51$7<:$'/$32=267$Ğ<&+
:\HOLPLQRZDQLHELDğ\FKSODPQDSROVNLHMPDSLHV]HURNRSDVPRZHJR
GRVW÷SXGR,QWHUQHWXQLHMHVWPRőOLZH1DSU]HV]NRG]LHVWRMãZ]JO÷G\
WHFKQLF]QHLILQDQVRZH
Custom publishing
REDAKTOR DZIAŁU: Marek Rzewuski 22 3217760
WYDAWCA
International Data Group Poland SA
PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Szot 22 3217800
BIURO REKLAMY:
Recepcja 22 3217800
e-mail: [email protected]
Jolanta Szot – 22 3217807
Joanna Gołaszewska – 22 3217904
Małgorzata Brudniak – 22 3217890
Włodzimierz Duszyk – 22 3217870
Agata Joseph – 22 3217930
Dominika Marszycka – 22 3217906
Grażyna Skibniewska – 22 3217895
Patrycja Dziedzińska
– materiały reklamowe 22 3217899
ONLINE
Anna Stando – 22 3217728
LEAD GENERATION
Marcin Tyborowski – 22 3217854
DZIA¸ WYDAWNICZY:
Beata Ko∏ecka – dyrektor 22 3217871
Izabella Milke – kolportaż 22 3217873
Adam Stachnik – promocja 22 3217727
PRODUKCJA i NOWE MEDIA:
Zbigniew Kowalski – kierownik 22 3217860
Małgorzata Majer 22 3217861
Aldona Rękawek, Magdalena Rajkowska
Kierownik artystyczny:
S∏awomir Krajewski 22 3217928
Fotoedycja:
Monika Dyba 22 3217929
Sk∏ad i ∏amanie:
Robert Wasilewski
PRENUMERATA: 22 3217777
e-mail: [email protected]
www.computerworld.pl/prenumerata
Prenumeratę można zamówić bezpośredniow Wydawnictwie
IDG Poland SA, jednostkach kolportażu Ruch SA na terenie
ca∏ego kraju, w urzędach pocztowych i u kolporterów
m.in. Garmond Press SA, Kolporter SA.
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzegając
sobie prawo ich skracaniai opracowywania. Redakcja nie
ponosiodpowiedzialności za treść reklam.
Adresy poczty elektronicznej pracownikówredakcji
i Wydawnictwa IDG Poland SAtworzone są wed∏ug wzoru:
Imię[email protected]
Polska to punkt
QDijZLDWRZHMPDSLH)77[
3ROVNDRGVWDMHRG(XURS\D(XURSDMHVWGDOHNRZW\OH]D$]MãZEXGRZLHijZLDWğRZRGRZ\FK
ğãF]\LQWHUQHWRZ\FK$EH]QLFKQLHPDFRPDU]\åR]UHDOL]RZDQLXFHOÐZ.RPLVML(XURSHMVNLHM
]DSLVDQ\FKZ$JHQG]LH&\IURZHM7RPDV]IJZLGHUHN
e&HOHPQDURNMHVW]DSHZQLHQLH
ZV]\VWNLPRE\ZDWHORPHXURSHMVNLP
,QWHUQHWXRV]\ENRijFL0EVOXEZL÷NV]HMSU]\F]\PSRğRZDHXURSHMVNLFK
JRVSRGDUVWZGRPRZ\FKSRZLQQDPLHå
GRVW÷SGR,QWHUQHWXRV]\ENRijFLFR
QDMPQLHM0EVrtRJğRVLğD.RPLVMD
(XURSHMVNDSUH]HQWXMãFPDMDU
DJHQG÷F\IURZã
(XURSHMVNDU]HF]\ZLVWRijåijZLDWğRZRGRZDZ\JOãGDEODGRLPRJãE\åQLH
ODGDNğRSRW\]H]UHDOL]RZDQLHPFHOX
.(:HGğXJGDQ\FK)77+&RXQFLO
(XURSHZSRğRZLHWHJRURNXQD
6WDU\P.RQW\QHQFLHG]LDğDğRMHG\QLH
POQğãF]\W\S\)77+ijZLDWğRZÐG
GRGRPXOXE)77%ijZLDWğRZÐGGR
6LHFL)77[Z(XURSLH
4
EXG\QNX:]DVL÷JXVLHFL))7+%
E\ğRPOQJRVSRGDUVWZGRPRZ\FK
/LF]E\WHURVQãRGSRZLHGQLRGREOLVNR
POQLPOQJG\ZVWDW\VW\FH
XZ]JO÷GQLP\5RVM÷
:HGğXJGDQ\FK3RLQW7RSLFZW\P
VDP\PF]DVLHQDijZLHFLHG]LDğDğR
POQğãF]\)77[]F]HJRSRQDG
Z$]ML1DMZL÷FHMZ&KLQDFK
POQNWÐUHVãijZLDWRZ\POLGHUHPZZ\NRU]\VWDQLXijZLDWğRZRGÐZ
'ZDNROHMQHQDMZL÷NV]HU\QNL)77[
WR-DSRQLDPOQğãF]\L.RUHD
3RğXGQLRZDPOQ:HGğXJ$%,
5HVHDUFKZ,,,NZDUWDOHOLF]EDijZLDWğRZRGRZ\FKğãF]\LQWHUQHWRZ\FKQD
ijZLHFLHZ]URVğDRPOQ
6NDO÷]DFRIDQLD(XURS\ZEXGRZLH
ijZLDWğRZRGRZ\FKğãF]\LQWHUQHWRZ\FK
RVWURZLGDåJG\SRUÐZQDVL÷MDNLRGVHWHNJRVSRGDUVWZGRPRZ\FKNRU]\VWD
]ğãF]\)77+%:.RUHL3RğXGQLRZHM
MHVWWREOLVNRZ-DSRQLLSRQDG
Z+RQJNRJXQLHPDODQD
7DMZDQLH7\PF]DVHPHXURSHMVNL
OLGHUt/LWZDtPRőHVL÷SRFKZDOLå
SURFSHQHWUDFMã3R]D/LWZãW\ONR
ZWU]HFKNUDMDFKt6]ZHFMD1RUZHJLD
L6ğRZHQLDtMHVWRQDZ\őV]DRG
:VXPLHZSRğRZLHURNXW\ONRZ
NUDMDFK(XURS\FRQDMPQLHMJRVSRGDUVWZGRPRZ\FKPLDğGRVW÷SGR
,QWHUQHWX]DSRPRFã)77+%3ROVNLQD
WHMOLijFLHQLHE\ğR
1DXZDJ÷]DVğXJXMHWRőHD]MDW\FNLH
NUDMHRQDMZL÷NV]HMSHQHWUDFML)77[
VãVLOQLH]XUEDQL]RZDQH:.RUHL
3RğXGQLRZHMZPLDVWDFKPLHV]ND
OXGQRijFLDZ-DSRQLL7RXğDWZLD
LQZHVW\FMHL]PQLHMV]DLFKNRV]W\
)LUPDGRUDGF]D$UWKXU'/LWWOHRFHQLDőH
ijZLDWğRZRGRZH]DSÐŏQLHQLHZL÷NV]RijFL
NUDMÐZ(XURS\ZVWRVXQNXGRD]MDW\FNLFK
OLGHUÐZZ\QRVLFRQDMPQLHMVLHGHPODW,QD
UD]LHQLH]DQRVLVL÷QDWRE\VL÷]PQLHMV]\ğR(XURSDQLHPDERZLHPVSRVREXQD
VILQDQVRZDQLHSRZV]HFKQHMEXGRZ\LQWHUQHWRZ\FKğãF]\ijZLDWğRZRGRZ\FK.RV]W
WDNLHMLQZHVW\FMLZVNDOLRJÐOQRHXURSHMVNLHM
V]DFRZDQ\MHVWQDPOGHXUR
:$JHQG]LH&\IURZHM]DSLVDQRőH
.RPLVMD(XURSHMVND]EDGDZMDNLVSRVÐEeSU]\FLãJDåLQZHVW\FMHZğãF]D fff
NextiraOne Polska
Coraz szersze i coraz bardziej dynamiczne upowszechnianie się e-Urzędu jako nowoczesnej
platformy elektronicznej, zapewniającej obywatelom możliwość załatwienia spraw urzędowych
za pośrednictwem Internetu to jeden z ważniejszych trendów rynkowych w obszarze rozwiązań
teleinformatycznych dla jednostek administracji publicznej.
Trend bazuje na rozwoju sieci szerokopasmowych i opartych
na nich rozwiązaniach, wdrażanych coraz częściej z inicjatywy lokalnych władz i społeczności oraz przy coraz szerszym
wykorzystaniu środków unijnych. Z drugiej strony wygodne, nowoczesne i przystępne rozwiązania z zakresu technologii
komunikacyjnych generują coraz większe zapotrzebowanie na
tego rodzaju usługi ze strony obywatela.
E-URZĄD
Podstawowy mechanizm działania e-Urzędu jest prosty: klient
wchodzi na stronę internetową urzędu, pobiera odpowiedni
formularz, a po jego wypełnieniu podpisuje go podpisem elektronicznym i wysyła do urzędu pocztą elektroniczną. Kolejnym
etapem działania e-Urzędu będzie możliwość logowania się do
jego systemu, w celu sprawdzenia statusu załatwianej sprawy
lub uzyskania informacji o konieczności kontaktu z określonym
urzędnikiem, celem uzupełnienia dokumentacji czy złożenia
niezbędnych wyjaśnień. Taka procedura oznacza potrzebę
zastosowania przez urząd systemów obsługi klienta/obywatela (contact center), w których oprócz typowych kanałów
komunikacyjnych (telefon, e-mail, Internet) pojawi się również
wideokomunikacja.
WIDEOKOMUNIKACJA
Wideokomunikacja (wideokonferencja) to interaktywna komunikacja multimedialna polegająca na przesyłaniu obrazu oraz
dźwięku pomiędzy odległymi lokalizacjami w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że osoby posiadające sprzęt umożliwiający
zestawienie wideokonferencji mogą ze sobą rozmawiać i jednocześnie widzieć się nawzajem.
Korzyści wykorzystania wideokomunikacji
w instytucjach publicznych:
• usprawnienie przepływu informacji do obywatela i w ramach urzędu
• zwiększenie efektywności pracy urzędników (eliminacja czasu dojazdu na spotkania) oraz
zmniejszenie kosztów urzędu (eliminacja wydatków związanych z dojazdami na spotkania
oraz delegacjami pracowników)
• ułatwienie współpracy pomiędzy urzędnikami z różnych placówek z terenu województwa
i kraju
• usprawnienie procesu organizacji narad w drodze integracji systemu wideokonferencyjnego z aplikacjami biurowymi
• możliwość lepszego wykorzystania zasobów, np. ekspertów i doradców z danej dziedziny
• troska o bezpieczeństwo pracowników (eliminacja ryzyka związanego z podróżami służbowymi)
• dbałość o środowisko naturalne (im mniej podróży, tym mniejsza emisja dwutlenku węgla
do atmosfery)
• doskonalenie wizerunku urzędu dzięki szybszemu podejmowaniu strategicznych decyzji
• ułatwienie promocji województwa/gminy – współpraca zagraniczna
Kluczem do powszechnego wykorzystania wideokonferencji
jest spełnienie pewnych warunków technicznych, które w dobie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych przewodowych i bezprzewodowych nie stanowią znaczącej bariery.
Drugim czynnikiem warunkującym powszechne stosowanie
rozwiązań wideokonferencyjnych jest zdolność skutecznego przełamywania stereotypów zachowań ludzi w zakresie
wzajemnej komunikacji i w tym właśnie względzie dużą pomoc
stanowić będzie zjawisko upowszechniania się e-Urzędu.
WIDEOTELEFONY I KAMERY INTERNETOWE
Urządzeniami najczęściej wykorzystywanymi podczas wideokonferencji są wideotelefony (wideoterminale) lub kamery
internetowe. Decydując się na jedno z nich, warto poznać ich
specyfikę. Wideotelefon (wideoterminal) jest urządzeniem samodzielnym, niewymagającym współpracy komputera, prostszym w obsłudze i lepiej sprawdzającym się jako urządzenie na
biurku dyrektora czy też w miejscach ogólnodostępnych, takich
jak np. punkt informacyjny urzędu. Z kolei kamera internetowa
zintegrowana z aplikacją na komputerze jest lepszym rozwiązaniem dla urzędnika, ponieważ na ekranie komputera oprócz
widoku klienta/obywatela znajdzie się również np. informacja
o statusie sprawy czy przesłanych dokumentach. Oznacza to, że
każde z rozwiązań znajdzie swoje zastosowanie w określonym
obszarze.
Coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań wideokonferencyjnych w kontaktach z obywatelami będzie się oczywiście
wiązało z koniecznością usprawnienia komunikacji w obrębie
samego urzędu. Wiadomo jak duże znaczenie w procesie
sprawnego i skutecznego działania administracji publicznej
ma trafność i szybkość podejmowania decyzji. Te o szczególnej wadze oznaczają konieczność organizacji spotkań
kierownictwa urzędu czy instytucji publicznej, a także grona
doradców i ekspertów z poszczególnych dziedzin. Organizacja
tego typu spotkań w jednym miejscu jest zadaniem trudnym,
ponieważ wymaga synchronizacji kalendarzy wszystkich
wymienionych wyżej osób, dlatego wykorzystanie przestrzeni
wirtualnej ze wsparciem wideo w tym właśnie obszarze wydaje się koniecznością.
NextiraOne Polska Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87; 00–805 Warszawa
tel. +48 22 553 55 00
faks + 48 22 553 55 10
e-mail: [email protected]
www.nextiraone.pl
V]HURNRSDVPRZHG]L÷NLPHFKDQL]PRPZVSDUFLDMDNRijFLNUHG\WRZHM
DWDNőHSU]HGVWDZLZ\W\F]QHGRW\F]ãFHSREXG]DQLDLQZHVW\FMLZVLHFL
ijZLDWğRZRGRZHr
=NROHLERJDFL]DVLHG]LDOLRSHUDWRU]\
WDF\MDN7HOHNRPXQLNDFMD3ROVNDF]\
)UDQFH7HOHFRPMHijOLZRJÐOHLQZHVWXMã
Z)77[WR]D]Z\F]DMW\ONRWDPJG]LH
ZLFKSU]HNRQDQLXXGDLPVL÷V]\ENR
RVLãJQãåZ\VRNL]ZURW]LQZHVW\FML
3U]H]ODWDQDMZL÷NVLJUDF]HGRPDJDOL
VL÷RFKURQ\LQZHVW\FMLZijZLDWğRZRGRZH
VLHFLGRVW÷SRZH%\]DFK÷FLåRSHUDWRUÐZ]DVLHG]LDğ\FKGRLQZHVW\FMLZH
ZU]HijQLX.(RJğRVLğDUHNRPHQGDFM÷
ZVSUDZLHUHJXODFMLGRVW÷SXGRVLHFL
QDVW÷SQHMJHQHUDFML5HNRPHQGDFMD
VXJHUXMHőHijZLDWğRZRGRZDGRVW÷SRZD
LQIUDVWUXNWXUDRSHUDWRUDR]QDF]ãFHM
SR]\FMLU\QNRZHMSRZLQQDE\åGRVW÷SQDGODNRQNXUHQWÐZD]GUXJLHMVWURQ\
]DOHFDE\NRV]W\XGRVW÷SQLHQLDWHMLQIUDVWUXNWXU\XZ]JO÷GQLDğ\NRV]W\LSUHPL÷]D
U\]\NR]ZLã]DQH]LQZHVW\FMDPLZQRZH
WHFKQRORJLH
VW\FML$5&(3RNUHijOLğőHZVSÐğG]LHORQD
MHVWLQIUDVWUXNWXUDRSW\F]QDZHZQãWU]
EXG\QNÐZPDMãF\FKZL÷FHMQLő
JRVSRGDUVWZGRPRZ\FK]QDMGXMãF\FK
VL÷ZJ÷VWR]DOXGQLRQ\FKREV]DUDFK
:HGğXJ]DğRőHġ$5&(3SLHUZV]\RSHUDWRUNğDGãF\ijZLDWğRZRG\ZEXG\QNXSU]\
RNUHijODQLXLFKOLF]E\ELHU]HSRGXZDJ÷
]DSRWU]HERZDQLH]JğRV]RQHSU]H]
LQQ\FKRSHUDWRUÐZ5R]ZÐMLQIUDVWUXNWXU\ZVSLHUDQ\MHVWWHőSU]H]U]ãGNWÐU\
QDSRPRFZEXGRZLHVXSHUV]\ENLHJR
,QWHUQHWXZ\DV\JQRZDğPOGHXUR
:.RUHL3RğXGQLRZHML-DSRQLLUR]ZÐM
VLHFL)77[ZVSLHUDQ\E\ğSU]H]SDġVWZR
DZ86$LQWHQV\ZQHLQZHVW\FMHSURZDG]ãZLHONLHILUP\WHOHNRPXQLNDF\MQH
$77L9HUL]RQ=NROHLZ+RODQGLL
IXQGXV]HHPHU\WDOQHX]QDğ\őHLQZHVW\FMHZijZLDWğRZRGRZHğãF]DLQWHUQHWRZHWRGREU\LQWHUHVGODWDNLFKMDN
RQHGğXJRWHUPLQRZ\FKLQZHVWRUÐZ
:SDŏG]LHUQLNXIXQGXV]HRJğRVLğ\
őHSRZRğXMã)XQGXV],QIUDVWUXNWXU\
7HOHNRPXQLNDF\MQHM&RPPXQLFDWLRQV
,QIUDVWUXFWXUH)XQGNWÐU\QDSRF]ãWHN
:]URVW]DVL÷JXVLHFL)77[
$QDOL]XMãFNUDMSRNUDMXU\QNLQDNWÐU\FK
MHVWZLHOXXő\WNRZQLNÐZ)77[DOERMHVW
Z\VRNLVWRSLHġSRNU\FLDJRVSRGDUVWZ
GRPRZ\FKğãF]DPLijZLDWğRZRGRZ\PL
WUXGQR]QDOHŏåMHGQãUHFHSW÷
:]URVWOLF]E\JRVSRGDUVWZGRPRZ\FK
]QDMGXMãF\FKVL÷Z6ğRZHQLLZ]DVL÷JX
ijZLDWğRZRGÐZtSHQHWUDFMDRGSRZLHGQLR
QDSR]LRPLHSRQDGtWğXPDF]RQ\
MHVWijUHGQLRWHUPLQRZãRFKURQãLQZHVW\FMLRSHUDWRUÐZ]DVLHG]LDğ\FKZ)77[
FRR]QDF]DőHQDUD]LHQLHVãRQH
GRVW÷SQHGODNRQNXUHQWÐZ7\PF]DVHP
ZH)UDQFMLNWÐUDMHVWMHGQ\P]QDMZL÷NV]\FKZ(XURSLHU\QNÐZSRGZ]JO÷GHP
OLF]E\ğãF]\)77[DZ]DVL÷JXijZLDWğRZRGÐZMHVWSRQDGJRVSRGDUVWZ
GRPRZ\FKUHJXODWRUQLHFKURQLLQZH-
6
PDG\VSRQRZDåPOGHXURSU]H]QDF]RQ\PQD]DNXSVLHFLWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKLFKPRGHUQL]DFM÷8PRőOLZLWR
ijZLDGF]HQLHXVğXJ]Z\NRU]\VWDQLHP
ijZLDWğRZRGÐZDSRWHPğãF]DE÷Gã
RGSğDWQLHXGRVW÷SQLDQHRSHUDWRURP
)XQGXV]GRFHORZRPRőHZ\GDåQD
LQZHVW\FMHGRPOGHXUR
:HGğXJILUP\EDGDZF]HM)RUVW
6XOOLYDQGXőDOLF]EDğãF]\)77[QD
/LWZLHĞRWZLHLZ(VWRQLLWR]DVğXJD
VNDQG\QDZVNLFKRSHUDWRUÐZNWÐU]\Vã
JğÐZQ\PLDNFMRQDULXV]DPL]DVLHG]LDğ\FKRSHUDWRUÐZZNUDMDFKEDğW\FNLFK
6NDQG\QDZRZLHZVZ\FKVSÐğNDFK
FÐUNDFKV]\ENRZGUDőDMãUR]ZLã]DQLD
VWRVRZDQHXVLHELH=NROHLVWRVXQNRZR
GXőDOLF]EDğãF]\ijZLDWğRZRGRZ\FK
Z%XğJDULLL5XPXQLLZ\QLND]WHJRőH
WDPWHMVLRSHUDWRU]\DOWHUQDW\ZQLPLHOL
NğRSRW\]Z\NRU]\VWDQLHPVLHFLRSHUDWRUD]DVLHG]LDğHJRLPXVLHOLVDPRG]LHOQLHLQZHVWRZDå:\EUDOLWHFKQRORJL÷
RQDMZL÷NV]\FKSHUVSHNW\ZDFKF]\OL
ijZLDWğRZRG\
=GDQ\FK]HEUDQ\FKSU]H])77+&RXQFLO
(XURSHZ\QLNDőH]POQJRVSRGDUVWZ
GRPRZ\FK]QDMGXMãF\FKVL÷Z(XURSLH
Z]DVL÷JXijZLDWğRZRGRZ\FKğãF]\LQWHUQHWRZ\FKDőMHVWZ]DVL÷JXğãF]\
Z\EXGRZDQ\FKSU]H]RSHUDWRUÐZDOWHUQDW\ZQ\FK:QLHNWÐU\FKNUDMDFKtPLQ
'DQLD+RODQGLD1LHPF\1RUZHJLDF]\
6]ZHFMDtROEU]\PLDF]÷ijåU\QNXSU]\SDGDQDLQIUDVWUXNWXU÷ijZLDWğRZRGRZã
PXQLF\SDOQãOXEQDOHőãFãGRILUPVHNWRUDXVğXJNRPXQDOQ\FK
3ROVNDQDGDOMHVWQLHZLHONLPSXQNFLNLHP
QDHXURSHMVNLHMLijZLDWRZHMPDSLHijZLDWğRZRGRZ\FKğãF]\LQWHUQHWRZ\FK:HGğXJ
GDQ\FK)77+&RXQFLO(XURSHZSRğRZLHURNXRNW\V]POQSROVNLFK
JRVSRGDUVWZGRPRZ\FKE\ğRZ]DVL÷JX
)77[8G]LDğ7HOHNRPXQLNDFML3ROVNLHM
E\ğPDUJLQDOQ\tğãF]\tFKRå73
ZRVWDWQLFKODWDFKNLONDNURWQLH]DSRZLDGDğDőHODGDPRPHQW]DF]QLHLQZHVW\FMH
ZijZLDWğRZRGRZHVLHFLGRVW÷SRZH
1DMZL÷NV]\PJUDF]HPQDU\QNXQDV]\P
)77[MHVW7HOHIRQLD'LDORJtRNW\V
NOLHQWÐZNRU]\VWD]WDNLHJRGRVW÷SXGR
,QWHUQHWX:]DVL÷JXXVğXJ)77[RSHUDWRUDMHVWG]LijW\VJRVSRGDUVWZ
GRPRZ\FK'LDORJSURJQR]XMHőH
ZNRġFXUZ]DVL÷JXMHJRVLHFL
E÷G]LHSUDZLHW\VJRVSRGDUVWZ
GRPRZ\FK]NWÐU\FKFRF]ZDUWHE÷G]LH
NRU]\VWDğR]XVğXJRIHURZDQ\FKSU]H]
ILUP÷]DSRPRFãijZLDWğRZRGÐZ
'LDORJMHVWMHG\Q\PZL÷NV]\PRSHUDWRUHPNWÐU\G]LijEXGXMHLQWHUQHWRZH
ğãF]DijZLDWğRZRGRZH$NW\ZQLHSU]\W\P
Z\NRU]\VWXMHPRőOLZRijFLREQLőHQLDNRV]WÐZLQZHVW\FMLSRSU]H]Z\NRU]\VWDQLH
XQLMQ\FKijURGNÐZSRPRFRZ\FKe']L÷NL
ijURGNRPXQLMQ\PNRV]WLQZHVW\FMLVSDGD
RrtPÐZL$UNDGLXV]0LV]XNSUH]HV7HOHIRQLL'LDORJLGRGDMHőHijZLDWğRZRG\VãZ]DVDG]LHMHG\Q\PVSRVREHP
QDRIHURZDQLHSU]H]RSHUDWRUÐZWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKZLHONLFKSU]HSğ\ZQRijFL
XPRőOLZLDMãF\FKGRVW÷SGR,QWHUQHWX
LNRU]\VWDQLH]WHOHZL]ML,3F]\OLNRQNXURZDQLHZPLDVWDFK]VLHFLDPLWHOHZL]ML
NDEORZ\FKLZ\NRU]\VW\ZDQãSU]H]QLH
„
WHFKQRORJLã'2&6,6
cdldXoZhcZgdol^|oVc^V
iZaZ`dbjc^`VXn_cZ
YaVW^ocZhj
c^ZoVldYcn!\lVgVcidlVcnYdhiŸe
Yd>ciZgcZij&%!&%%!&%%%BW$h
`dad`VX_VhoV[hZglZgdlnX]lcdldXoZhcnX]
XZcigVX]YVcnX]
Yo^ZgèVlV¨|XoniZaZ`dbjc^`VXn_cnX]^djihdjgX^c\
h^ZX^gdoaZ\¨Z_L6C
oVeVhdlZXZcigVYVcnX]^W^jgV½oVeZlc^Zc^Z
X^|\dÑX^egVXn
jhj\^iZaZ[dc^XocZ
Ojhj\iZaZ`dbjc^`VXn_cnX]h^ZX^6IB6C`dgonhiV_|b#^c#/
6\ZcX_VGdold_jEgoZbnhjH#6#
A^WZginHZ\jgdh!8dbeVc^VYZ
EdjYc^[email protected]
6\dgVI8
HZ\jgdhnGZVhZ\jgdhH#6#
:cZg\ZinXocnH#6#
6bea^XdA^[ZH#6#^6bea^XdEI:H#6#
BX86CC":G>[email protected]`V
Egdk^YZciEdah`VH#6#
6gXZadgB^iiVaEdaVcYH#6#
B^c^hiZghild;^cVch‹l
[email protected]
6mZaHeg^c\ZgEdah`V
B^c^hiZghildDWgdcnCVgdYdlZ_
HVbhjc\:aZXigdc^XhEdah`V
7Vc`7E=H6
CZi^VH#6#
IZaZ[dc^V9>6AD<H#6#
7Vc`B^aaZcc^jbH6
E)
IZaZ`dbjc^`VX_VEdah`VH6
7G:7Vc`H6
[email protected]
IZaZl^o_VEdah`VH#6#
8VcVa 8n[gdln
Eda`dbiZaH#6#
IdndiVBdidgEdaVcY
;di`V#ea
Edah`VIZaZ[dc^V8n[gdlV
8dbeVcn
<:I>C7Vc`H6
Edah`VLnil‹gc^VEVe^Zg‹l
IJ^GL6GI6H#6#
@gZYni7Vc`H#6#
LVgidśX^dlnX]H#6#
IKCH6
EdocV_cVho|d[ZgiŸ^hegVlY„cVhoZ
gZ[ZgZcX_ZcVlll#VibVc#ea
iZa#''*&*+&%%!W^ocZh5VibVc#ea
6IB6C_ZhibVg`|]VcYadl|6IBH#6#
:L÷FHMJUDF]\LPRELOQ\
,QWHUQHWURijQLHV]\EFLHM
0RELOQ\,QWHUQHWWRQDMV]\EFLHMUR]ZLMDMãF\VL÷SRGZ]JO÷GHPOLF]E\NOLHQWÐZVHJPHQWSROVNLHJR
U\QNXWHOHNRPXQLNDF\MQHJR:]URVWVSRZRGRZDQ\MHVWPRGãEUDNLHPPRőOLZRijFLLQQHJRGRVW÷SX
RUD]NRQNXUHQF\MQ\PLFHQDPL7RPDV]IJZLGHUHN
0RELOQ\GRVW÷SGR,QWHUQHWXMHVW
RF]NLHPZJğRZLHZV]\VWNLFKRSHUDWRUÐZNRPÐUNRZ\FKQDijZLHFLH
:HGğXJRJğRV]RQ\FKZSRğRZLH
OLVWRSDGDSU]H]*60$VVRFLDWRQ
GDQ\FKZRVWDWQLFKPLHVLãFDFK
OLF]EDXő\WNRZQLNÐZV]\ENLHJR
NRPÐUNRZHJR,QWHUQHWXZWHFKQRORJLL+63$Z]URVğDRSRQDG
LMHVWLFKPOQe&RPLHVLãFQD
ijZLHFLHSU]\E\ZDPOQQRZ\FK
Xő\WNRZQLNÐZZW\PPOQZ$]MLr
tPÐZLğ5RE&RQZD\V]HI*60$
GRGDMãFőHZUPRőHE\å
LFKPOG
&KRåSHZQHMHVWőHZ3ROVFHPRELOQ\,QWHUQHWWDNőHURijQLHZV]\VWNR
ZVND]XMHQDWRőHQLNWQLHZLHLOX
MHVWXő\WNRZQLNÐZ]DSRPRFãPRGH-
8ő\WNRZQLF\PRELOQHJR,QWHUQHWX
8
PÐZ7U]HM]F]WHUHFKQDMZL÷NV]\FK
JUDF]\t3RONRPWHO3ROVND7HOHIRQLD
&\IURZDL3tEDUG]RQLHFK÷WQLH
SRGDMãMDNLHNROZLHNSUHF\]\MQHLQIRUPDFMHGRW\F]ãFHOLF]E\Xő\WNRZQLNÐZ&RNZDUWDğPRőHP\SR]QDå
OLF]E÷DERQHQWÐZGHG\NRZDQ\FK
XVğXJV]HURNRSDVPRZHJRGRVW÷SX
GR,QWHUQHWXZVLHFL2UDQJHF]\OL
RVÐENRU]\VWDMãF\FK],QWHUQHWX
]Z\NRU]\VWDQLHPGHG\NRZDQ\FK
WDU\IDERQHQFNLFKLSU]HGSğDFRQ\FK
'DQ\FKRZLHONRijFLSU]\FKRGÐZ
]WDNLFKXVğXJQLHSRGDMHőDGHQ
RSHUDWRU
:HGğXJRVWDWQLFKGRVW÷SQ\FK
GDQ\FK]DSUH]HQWRZDQ\FKSU]H]
8U]ãG.RPXQLNDFML(OHNWURQLF]QHM
ZSRğRZLHURNXZ3ROVFHE\ğR
POQW\VXő\WNRZQLNÐZ
,QWHUQHWXNRU]\VWDMãF\FK]QLHJR]D
SRPRFãPRGHPÐZG]LDğDMãF\FK
ZVLHFLDFKNRPÐUNRZ\FK
:WHGDQHQLNWZEUDQő\QLHZLHU]\
3DQXMHSU]HNRQDQLHőHVã]DZ\őRQHRNLONDVHWW\VL÷F\:\QLNDWR
]DSHZQH]XZ]JO÷GQLHQLDSU]H]
SU]\QDMPQLHMMHGQHJR]RSHUDWRUÐZ
NOLHQWÐZNWÐU]\PDMãZ\NXSLRQHGR
DERQDPHQWXWHOHIRQLF]QHJRSDNLHW\
LQWHUQHWRZHDE\åPRőHZOLF]RQR
WDNőHNDUW\6,0Z\NRU]\VW\ZDQH
ZXVğXJDFK000DFKLQHWR
0DFKLQHF]\OLQSZXVğXJDFK]ZLã]DQ\FK]ORNDOL]DFMã
1DSRGVWDZLHQLHSHğQ\FKOXEQLHRILFMDOQ\FKLQIRUPDFMLPRőQDV]DFRZDåőHZNRġFXF]HUZFDU]HF]\ZLVWDOLF]EDXő\WNRZQLNÐZPRELOQHJR
,QWHUQHWXNRU]\VWDMãF\FK]PRGHPÐZ
E\ğD]EOLőRQDGRPOQDZNRġFX
ZU]HijQLDZ\QRVLğDSRQDGPOQ
3U]HGNRġFHPURNXPRőH]EOLő\å
VL÷GRPOQFRR]QDF]DğRE\
Z]URVWRRNZVWRVXQNXGR
V]DFXQNRZ\FKGDQ\FK]DU
7HJRURF]QãZDUWRijåU\QNXPRELOQHJR,QWHUQHWXPRőQDV]DFRZDåQD
EOLVNRPOG]ğ
5R]ZÐMSROVNLHJRPRELOQHJR
,QWHUQHWXSU]\VSLHV]\ğJG\ZOLSFX
USRMDZLğVL÷QDQLPF]ZDUW\
JUDF]t32SHUDWRUVLHFL3OD\
MXőPDVWDUFLHPLDğEDUG]RNRQfff
NXUHQF\MQHFHQ\FRVSUDZLğRőH
V]\ENR]GRE\ZDğQRZ\FKNOLHQWÐZ
ZQDMZL÷NV]\FKPLDVWDFKF]\OLWDP
JG]LHSRF]ãWNRZRRIHURZDğVZRMH
XVğXJL'RNRġFDUPLDğLFK
W\VQLHPDOF]WHU\UD]\ZL÷FHM
QLő]DNğDGDğDZNRġFXU
SRQDGW\V5RNG]L÷NL
NROHMQ\PDJUHV\ZQ\PRIHUWRP
SU]\QLÐVğMXőSRGZRMHQLHWHMOLF]E\
3U]HGVWDZLFLHOH3OD\QLHRILFMDOQLH
PÐZLãőHZOLF]DMãFNOLHQWÐZXVğXJ
SUHSDLG3PRőHE\åQDMZL÷NV]\P
RSHUDWRUHPPRELOQHJR,QWHUQHWX
ZNUDMX
6XNFHV3OD\NWÐU\FLãJOHRIHUXMH
,QWHUQHWW\ONRZ]DVL÷JXVZRLFK
QDGDMQLNÐZ*ZLFK]DVL÷JX
PLHV]NDRN3RODNÐZL]RJUDQLF]RQãGR0EVSU÷GNRijFLãZ\őV]HSU÷GNRijFLPDMãE\åGRVW÷SQH
Z,NZDUWDOHU]PXVLğNRQNXUHQWÐZGRREQLőHNFHQL]ZL÷NV]HQLD
SDNLHWÐZGDQ\FKPRőOLZ\FKGR
Z\NRU]\VWDQLDZUDPDFKDERQDPHQWX*UDVL÷]DRVWU]\ğDJG\
ZLRVQãU]NRPHUF\MQ\PLXVğXJDPLZ\VWDUWRZDğSLãW\GRVWDZFD
t&\IURZ\3ROVDW:GUXJLHMSRğRZLH
URNX3OD\]QÐZ]DF]ãğRIHQV\Z÷
:VLHUSQLXZSURZDG]LğMDNRSLHUZV]\ZNUDMXRSHUDWRURIHUW÷W\SX
PL[DZOLVWRSDG]LHMDNRRVWDWQL
]GXő\FKRSHUDWRUÐZ]GHF\GRZDğ
VL÷QDZVSLHUDQLHVSU]HGDő\XVğXJ
PRELOQHJR,QWHUQHWXRIHURZDQLHP
GHG\NRZDQ\FKXU]ãG]HġWDNLFKMDN
QHWERRNLF]\WDEOHW\
.ROHMQH]DRVWU]HQLHZDONLNRQNXUHQF\MQHMPRőHQDVWãSLåJG\3
]GHF\GXMHVL÷SU]HQLHijåtZUDPDFK
XPRZ\RURDPLQJXNUDMRZ\PtUXFK
JğRVRZ\]HVZHMVLHFL0+]GR
VLHFL3RONRPWHODL]ZROQLRQHSDVPR
Z\NRU]\VWDåGRRIHURZDQLDXVğXJ
WUDQVPLVMLGDQ\FK+63$WDNMDNWR
WHUD]UREL$HURNWÐUHMHVWGRVWDZFãXVğXJGOD&\IURZHJR3ROVDWX
:PDUNHWLQJRZ\PSU]HND]LH
GRVWDZF\PRELOQHJR,QWHUQHWXDOER
HNVSRQXMãFHQ\DOERPDNV\PDOQã
SU÷GNRijåğãF]\ŐDGHQQLHZVSRPLQD
RMDNRijFLDWDZZLHOXSU]\SDGNDFK
:HGğXJRVWDWQLFKGRVW÷SQ\FKGDQ\FK
]DSUH]HQWRZDQ\FKSU]H]8U]ãG.RPXQLNDFML
(OHNWURQLF]QHMZSRğRZLHURNXZ3ROVFH
E\ğREOLVNRPOQXő\WNRZQLNÐZ,QWHUQHWX
PRELOQHJR:WHGDQHQLNWZEUDQő\
QLHZLHU]\3DQXMHSU]HNRQDQLHőHVã]DZ\őRQH
RNLONDVHWW\VL÷F\
MHVWNOXF]RZDZSRGHMPRZDQLX
GHF\]MLR]DNXSLHRIHUW\WHJROXE
LQQHJRRSHUDWRUDLRGQLHM]DOHő\SÐŏQLHMV]DVDW\VIDNFMDNOLHQWD
]XVğXJ2SHUDWRU]\PDMãMHGQDN
ijZLDGRPRijåőH]DGRZRORQ\NOLHQW
GDMHV]DQV÷]GRE\FLDNROHMQHJR
LZSURZDG]LOLRIHUW\W\SXZHŏQD
SUÐE÷']L÷NLQLPNOLHQWPDV]DQV÷
VSUDZG]LåF]\PRELOQ\,QWHUQHW
G]LDğDWDPJG]LHE÷G]LHJRXő\ZDğ
=DVL÷JV]\ENLHJRPRELOQHJR
,QWHUQHWXMHVWFLãJOHEDUG]RRJUDQLF]RQ\'RQLHGDZQDWUXGQRE\ğR
]QLHJRVNRU]\VWDåZPLDVWDFKijUHGQLHMZLHONRijFL7HUD]]GDU]DVL÷őH
MHVWRQGRVW÷SQ\QDZHWZPLDVWDFK
PDMãF\FKNLONDW\VL÷F\PLHV]NDġFÐZWDNLFKMDN.U]\ő:LHONRSROVNL
3URJQR]DU\QNXPRELOQHJR,QWHUQHWX
10
F]\*U\EÐZZRMHZÐG]WZRPDğRSROVNLH
:QLHZLHONLFKPLHMVFRZRijFLDFK
FRUD]F]÷ijFLHMRSHUDWRU]\NRPÐUNRZLORNDOL]XMãVZRMHVWDFMHED]RZH
QDW\FKVDP\FKRELHNWDFK3R]ZDOD
WRREQLő\åNRV]W\LQZHVW\FMLDSU]\
RND]MLXQLNDVL÷GDOV]HJRV]SHFHQLD
NUDMREUD]XNROHMQ\PLVWDORZ\PLOXE
VWUXQREHWRQRZ\PLZLHőDPL
&KRFLDőSRF]ãWNRZRXVğXJLPRELOQHJR,QWHUQHWXNLHURZDQHE\ğ\
SU]HGHZV]\VWNLPGRNOLHQWÐZ
EL]QHVRZ\FKWRREHFQLHVWDQRZLã
RQLPQLHMV]Rijå:RVWDWQLFKPLHVLãFDFKRSHUDWRU]\VNXSLDMãVL÷
SU]HGHZV]\VWNLPQDSR]\VNDQLX
OXG]LPğRG\FKZW\PVWXGHQWÐZLWR
GODQLFKSU]\JRWRZXMãVZRMHRIHUW\
:F]HijQLHMVLHFLNRPÐUNRZHNRQFHQWURZDğ\VL÷QDNOLHQWDFKLQG\ZLGXDOQ\FKGODNWÐU\FKPRELOQ\GRVW÷S
E\ğMHG\QãPRőOLZRijFLãNRU]\VWDQLD
],QWHUQHWX
'OD]Z\NğHJRNOLHQWDSRUÐZQ\ZDQLHFHQRZHRIHUWRSHUDWRUÐZ
MHVWWUXGQHFRVSUDZLDtWDNMDN
ZSU]\SDGNXZV]HONLFKWDU\IWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKtőHNOLHQFLF]÷VWR
SU]HSğDFDMã8F]÷ijFLRSHUDWRUÐZ
t(UD3OXVtPDNV\PDOQDSU÷GNRijå
ijFLãJDQLDGDQ\FK]DOHő\RGZ\VRNRijFLDERQDPHQWX
1DGRGDWHNDERQHQFLGDQHJR
RSHUDWRUDJG\GRNXSXMãPRELOQ\,QWHUQHWMDNRGUXJãOXEWU]HFLã
XVğXJ÷SRGREQLHMDNNOLHQFLSU]HGğXőDMãF\XPRZ÷GRVWDMã]QLőNL
OXEZ\őV]HOLPLW\WUDQVIHUXGDQ\FK
3R]DW\PFRUD]F]÷ijFLHMZRIHUWDFK
SRMDZLDVL÷RSFMDGDUPRZHJRDOER fff
Rozmowy wideo z prelegentami VII Forum
Przekaz wideo aktywowany jest przez kliknięcie na obrazek.
11
EDUG]RWDQLHJRSU]HV\ğXGDQ\FK
QRFã3RUÐZQ\ZDQLHXWUXGQLDMã
WDNőHUÐőQHRNUHV\WUZDQLDXPRZ\
RGPLHVL÷F\Z3OD\GRPLHVL÷F\ZVLHFLDFK(UD2UDQJHL3OXV
ERRGQLFK]DOHő\FHQD]DNXSX
PRGHPXHZHQWXDOQLHXU]ãG]HQLDGHG\NRZDQHJRGRWUDQVPLVML
GDQ\FK
&]WHUHMQDMZL÷NVLRSHUDWRU]\G]Lij
EH]DSHODF\MQLHNUÐOXMãQDU\QNX
PRELOQHJR,QWHUQHWXDOHZRVWDWQLFK
NLONXQDVWXPLHVLãFDFKSRMDZLOLVL÷
QRZLJUDF]HNWÐU]\WHőPDMãDSHW\W
QDWHQSU]\V]ğRijFLRZ\U\QHN0RJã
SU]HGVWDZLåNOLHQWRPFLHNDZV]ã
RIHUW÷NLONXXVğXJVSU]HGDZDQ\FK
ZSDNLHFLHQLőRSHUDWRU]\NRPÐU-
NRZL:WHMJUXSLHVãDOWHUQDW\ZQL
RSHUDWRU]\WHOHNRPXQLNDF\MQL
t1HWLDL'LDORJtRUD]VLHFLWHOHZL]ML
NDEORZHMt$VWHU0XOWLPHGLDL9HFWUD:V]\VF\QDU\QNXPRELOQHJR
,QWHUQHWXG]LDğDMãMDNRRSHUDWRU]\
ZLUWXDOQL
*UDF]HPNWÐU\PRőHQDGDZDå
U\QNRZLU\WPt]DUÐZQRZRIHUWDFK
PDUNHWLQJRZ\FKMDNLSRGZ]JO÷GHPWHFKQRORJLF]Q\PtMHVWJUXSD
ILUP]ZLã]DQ\FKOXENRMDU]RQ\FK
]=\JPXQWHP6RORU]HPŐDNLHP
'HWDOLF]QHUDPL÷JUXS\t&\IURZ\
3ROVDWtSRQLHVSHğQDPLHVLãFDFKRIHURZDQLDXVğXJPD
W\VNOLHQWÐZPRELOQHJR,QWHUQHWX
7HFKQRORJLF]QHUDPL÷t$HUR
&HQWHU1HWL0RE\ODQGtGRVWDUF]D,QWHUQHWZWHFKQRORJLL+63$
LZQDMEOLőV]\FKPLHVLãFDFK
t]DSHZQHZ,NZDUWDOHU
t]DF]QLHVSU]HGDZDå&3NRPHUF\MQHXVğXJLZWHFKQRORJLL/7(G]LDğDMãFHM]Z\NRU]\VWDQLHP
SDVPD0+]3R]RVWDOLJUDF]H
XVğXJL/7(PDMãV]DQV÷]DF]ãå
RIHURZDåGRSLHURSRUR]VWU]\JQL÷FLXSODQRZDQHJRQD,SRğRZ÷
USU]HWDUJXQDF]÷VWRWOLZRijFL
ZSDVPDFK0+]L*+]
7\PVDP\PJUXSDILUPWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKLPHGLDOQ\FK=\JPXQWD
6RORU]DŐDNDPDSU]HZDJ÷WHFKQRORJLF]QãNWÐUãFKFHMDNQDMOHSLHM
„
Z\NRU]\VWDå
ZVLHFL
Z GU'RPLQLNLHP%DWRUVNLPVRFMRORJLHP],QWHUG\VF\SOLQDUQHJR&HQWUXP0RGHORZDQLD
0DWHPDW\F]QHJRL.RPSXWHURZHJRZVSÐğDXWRUHPUDSRUWXe0L÷G]\DOLHQDFMãDDGDSWDFMã
3RODF\ZREHFLQWHUQHWXrUR]PDZLD'RURWD.RQRZURFND
&]\VNğDQLDQLHRVÐEVWDUV]\FKGR
NRU]\VWDQLD],QWHUQHWXPDVHQV"
=DQLPMDNLHijHZHQWXDOQHSURJUDP\QDSUDZF]H]DF]QãG]LDğDå
VWDQãVL÷LZ\SDGQã]U\QNX
SUDF\DMDNRVLğDQDE\ZF]DFK\ED
LWDNQLHVãVSHFMDOQLHDWUDNF\MQL
PRőHQDMZ\őHMMDNRNOLHQFLVHNWRUD
VğXőE\]GURZLDOXEDSWHNRQOLQH
$FK\EDMXőQLHUDG]ãVRELH
ŏOHZL÷FSUREOHPUR]ZLãőHVL÷
VDP
3DGD3DQLRILDUãVWHUHRW\SÐZ
5]HF]\ZLijFLHNLHG\ijHPHU\WQLH
SUH]HQWRZDğőDGQHMVLğ\QDE\ZF]HM
DOHWHUD]WDNMXőQLHMHVW]ZğDV]F]D
ZSU]\SDGNXPğRGV]\FKHPHU\WÐZ
1LHW\ONRRWRMHGQDNFKRG]L,QWHUQHW
MHVWVSRVREHPQDSRGWU]\PDQLH
DNW\ZQRijFLRVÐESRSL÷åG]LHVLãWFH
Z]ZLã]NX]W\PXSRZV]HFKQLHQLH
NRU]\VWDQLD]VLHFLQLHMHVWW\ONR
FHOHPVDP\PZVRELHDOHUDF]HM
VSRVREHPUHDOL]DFMLLQQ\FKFHOÐZ
VSRğHF]Q\FK.RU]\VWDMãF\],QWHUQHWX
3RODF\Vã]QDF]QLHGğXőHMDNW\ZQL]DZRGRZR]QDF]QLHGğXőHMVã
VDPRG]LHOQLDMDNRijåLFKő\FLDMHVW
Z\őV]DLWRZğDijQLHIDNWXő\ZDQLD
NRPSXWHUÐZLVLHFLPDSR]\W\ZQH
]QDF]HQLHDQLHZ\ğãF]QLHLQQHF]\QQLNL&Dğ\F]DVPÐZLP\RRJURPQHM
JUXSLHPOQOXG]L7DJUXSDE÷G]LH
VL÷V\VWHPDW\F]QLHSRZL÷NV]Då]H
Z]JO÷GÐZGHPRJUDILF]Q\FKtQRZH
URF]QLNLE÷GãZQLãZFKRG]LåV]\EFLHMQLőE÷GãRGFKRG]LåVWDUH,P
ZL÷FHMRVÐE]DijNRU]\VWD]WHFKQRORJLLF\IURZ\FKW\PU\QHNMHVW
ZL÷NV]\LW\PEDUG]LHMRSğDFDVL÷
WZRU]\åQRZHSURGXNW\LXVğXJL-HijOL fff
13
QLHSRGHMPLHP\őDGQ\FKG]LDğDġ
]PLHU]DMãF\FKGRZSLVDQLD,QWHUQHWX
Ző\FLHFRG]LHQQHRVÐEVWDUV]\FK
]DNLONDQDijFLHODWLFKQLHFK֌GR
QRZRF]HVQ\FKWHFKQRORJLLVWDQLHVL÷
SRW÷őQ\PPHFKDQL]PHPKDPXOFRZ\PGDOV]HJRUR]ZRMX3ROVNL
&]\PXV]ãNRU]\VWDå]VLHFL"
%\åPRőHPDMãQDW\OHGXőR
F]DVXE\SU]HMijåVL÷GREDQNX
D]H]QDMRP\PL]HVZRMHJRSRNROHQLDSRUR]XPLHZDMãVL÷ijURGNDPL
SU]\M÷W\PLZW\PSRNROHQLX&]\
PRőHP\EH]Z]JO÷GQLHVWZLHUG]Lå
őHNRU]\VWDQLH],QWHUQHWXSRSUDZLDMDNRijåő\FLD"
2F]\ZLijFLHWRSUDZGDőHRVRE\
VWDUV]HF]÷VWRGODVDP\FKNRQWDNWÐZVSRğHF]Q\FKZROãVL÷Z\EUDåGR
XU]÷GXRVRELijFLH3UDZGãMHVWMHGQDN
UÐZQLHőWRőHZFRUD]ZL÷NV]\PVWRSQLXXF]HVWQLFWZRZNXOWXU]HZDUXQNRZDQHMHVWNRU]\VWDQLHP]VLHFL
:HŏP\WDNLSU]\NğDGZRVWDWQLFK
NLONXODWDFKV]\ENRURVğDVSU]HGDő
ELOHWÐZGRNLQDDOHDő3RODNÐZ
]UH]\JQRZDğR]FKRG]HQLDGRNLQD
]SRZRGÐZQLHILQDQVRZ\FK6SDGHN
]DLQWHUHVRZDQLDWãIRUPãDNW\ZQRijFL
E\ğQDMZL÷NV]\ZijUÐGRVÐEQLHNRU]\VWDMãF\FK],QWHUQHWX6IHUDPHWDNXOWXU\tUHFHQ]MLLRSLVÐZRIHUW\NXOWXUDOQHM
tSU]HQRVLVL÷GRVLHFL%H]NRU]\VWDQLD]VLHFLFRUD]WUXGQLHMXF]HVWQLF]\å
QDZHWZW\PFRG]LHMHVL÷SR]DQLã
=ő\FLHP]DZRGRZ\PMHVWSRGREQLH
6WDUDP\VL÷EXGRZDåVSRğHF]HġVWZR
NWÐUHMHVWDNW\ZQHD]ZLã]HN,QWHUQHWX
]DNW\ZQRijFLãVSRğHF]QãMHVWEDUG]R
GXő\2VRE\QLHNRU]\VWDMãFH]VLHFL
]QDF]QLHU]DG]LHMG]LDğDMãZRUJDQL]DFMDFKSR]DU]ãGRZ\FKVDPRU]ãGRZ\FKF]\VWRZDU]\V]HQLDFKU]DG]LHM
G]LDğDMãZHZVSÐOQRFLHQDSR]LRPLHORNDOQ\PU]DG]LHMELRUãXG]LDğ
ZZ\ERUDFK
-DNLHG]LDğDQLDZWDNLPUD]LH
QDOHőDğRE\SRGMãå"
7HJRSUREOHPXQLHGDVL÷UR]ZLã]Då
ZPJQLHQLXRNDDOHZLHOHG]LDğDġ
PRőQDSRGMãåMXőG]Lij3U]\JOãGDP
VL÷MDNIDWDOQLHLZ]XSHğQ\PRGHUZDQLXRGSRWU]HEZ\GDZDQHVã
SLHQLãG]H]G]LDğDQLDLVãG]÷
őH]H]QDF]QLHZL÷NV]\PSRő\WNLHPPRőQDE\MHZ\GDåQDDNFMH
14
EXGXMãFHZLHG]÷LNRPSHWHQFMH
RVÐE1DW\PSROX]DF]÷ğ\MXő
G]LDğDåRUJDQL]DFMHSR]DU]ãGRZH
DOHUÐZQLHőILUP\SRZLQQ\SRP\ijOHå
RVWDUV]\FKXő\WNRZQLNDFK:DUWR
]REDF]\åWHQU\QHN
2VRE\VWDUV]HU]DGNRNRU]\VWDMã
],QWHUQHWXPL÷G]\LQQ\PLGODWHJR
őHILUP\WHOHNRPXQLNDF\MQHVğDERLFK
LQIRUPXMãGRF]HJR,QWHUQHWPÐJğE\
LPVL÷SU]\GDå3RNXWXMHP\ijOHQLH
őHWU]HEDZDOF]\åReOHSV]\FKrNOLHQWÐZNWÐU]\FKFãSU]HGHZV]\VWNLP
ğãF]\RZL÷NV]HMSU]HSXVWRZRijFL
7\PF]DVHPHPHU\FLNWÐU]\MXő]GHF\GRZDOLVL÷QD,QWHUQHWZFDOHQLH
GXőRF]÷ijFLHMZ\ELHUDMãWDġV]H
RSFMHRQLVNLFKSU]HSXVWRZRijFLDFK
7\ONRNLONDQDijFLHSURFHQWVWDUV]\FK
RVÐEQLHNRU]\VWDMãF\FK],QWHUQHWX
WZLHUG]LőHSUREOHPHPVãGODQLFK
EUDNLILQDQVRZH=QDF]QLHZL÷NV]D
tSXQNW\626ZNWÐU\FKPRőQD
V]\ENR]\VNDåSRPRFLSRUDG÷
&]\MDNLHijZQLRVNL]WHJREDGDQLDE\ğ\GOD3DQD]DVNRF]HQLHP"
7DN]GHF\GRZDQLH]DVNRF]\ğ\PQLH
GZDVSRVWU]HőHQLD3RSLHUZV]HFKRå
ZLHG]LHOLijP\MXőZF]HijQLHMőHGXőR
RVÐEPD,QWHUQHWZGRPXDOHJRQLH
Xő\ZDWRMHGQDN]G]LZLğRPQLHWR
MDNOLF]QDMHVWJUXSDNRU]\VWDMãF\FK
]DSRijUHGQLFWZHPLQQ\FK3RQDG
SRğRZDW\FKNWÐU]\VDPL],QWHUQHWX
QLHNRU]\VWDMãSURVLXő\WNRZQLNÐZ
]HVZRMHJRRWRF]HQLDE\FRijLP
Z,QWHUQHFLHVSUDZG]LOLtD]DWHP
X]QDMãőH,QWHUQHWPRőHE\åGODQLFK
Xő\WHF]Q\3RGUXJLH]G]LZLğDPQLH
PRW\ZDFMDRVÐEVWDUV]\FKGRNRU]\VWDQLD]VLHFL2F]HNLZDOLijP\őHVWDUVL
OXG]LHE÷GãFKFLHOLNRU]\VWDå]VLHFL
JğÐZQLHSRWRE\VL÷NRPXQLNRZDåQD
.RPSXWHUGODVHQLRUDSRZLQLHQE\åQLHFREDUG]LHM
HUJRQRPLF]Q\DLQWHUIHMVVWURQ\LQWHUQHWRZHMQLHFR
SURVWV]\LU]DG]LHMSRGOHJDMãF\]PLDQRP'OD
SURGXFHQWÐZVSU]÷WXLSURMHNWDQWÐZVWURQWRQDSHZQR
QLHMHVWQLHZ\NRQDOQHW\ONRPDğRNWRRW\PP\ijOL
JUXSDPDSUREOHP\eWHFKQLF]QHr
MDNLNRPSXWHULMDNãRIHUW÷ğãF]D
LQWHUQHWRZHJRZ\EUDå"2IHUW\
LSURFHVLQVWDODFMLRSURJUDPRZDQLD
VãGODQLFK]E\WVNRPSOLNRZDQH
-HijOLQLH]QDMG]LHVL÷NWRijNWRLP
GRUDG]LZZ\ERU]HLNRQILJXUDFML
WRVDPLVRELH]W\PQLHSRUDG]ã
1LHPÐZLãFRW\PőHNRPSXWHUGOD
VHQLRUDSRZLQLHQE\åQLHFREDUG]LHM
HUJRQRPLF]Q\DLQWHUIHMVVWURQ\
LQWHUQHWRZHMQLHFRSURVWV]\LU]DG]LHM
SRGOHJDMãF\]PLDQRP'ODSURGXFHQWÐZVSU]÷WXLSURMHNWDQWÐZVWURQ
WRQDSHZQRQLHMHVWQLHZ\NRQDOQH
W\ONRPDğRNWRRW\PP\ijOL
:V]NROHQLDFKLQWHUQHWRZ\FKGOD
RVÐEVWDUV]\FKEDUG]RZDőQHMHVW
QLHW\ONRWRE\QDXF]\åSHZQ\FK
VFKHPDWÐZSRVW÷SRZDQLDQD
SDPL÷åDOHWHőQDXF]\åVL÷XF]\å
0XV]ãLVWQLHåPLHMVFDGRNWÐU\FK
VWDUVLOXG]LHPRJãVL÷XGDåE\UR]ZLã]DåVZRMHSUREOHP\],QWHUQHWHP
SU]\NğDGSRSU]H]WHOHIRQL÷LQWHUQHWRZã
'RijZLDGF]HQLDSRSU]HGQLFKEDGDġ
ZVND]\ZDğ\őH6N\SHL1DV]D.ODVDSO
LVWRWQLHSU]\F]\QLğ\VL÷GR]ZL÷NV]HQLD
PRW\ZDFMLGRNRU]\VWDQLD],QWHUQHWX
LSU]\FLãJQ÷ğ\QRZ\FKXő\WNRZQLNÐZ
V]F]HJÐOQLH]HVWDUV]\FKJUXSZLHNRZ\FK,GãFW\PWURSHPE\OLijP\
SU]HNRQDQLőHVHUZLV\VSRğHF]QRijFLRZHPRJãE\åLVWRWQ\PPRW\ZDWRUHP
GODRVÐEVWDUV]\FK,FKRåF]DVHP
WDNMHVWWRMHGQDNVWDUVLNRPXQLNXMã
VL÷]LQQ\PLSU]H],QWHUQHW]QDF]QLH
U]DG]LHMQLőPğRGVL'RPLQXMãF\VSRVÐENRU]\VWDQLD]VLHFLWRREFRZDQLH
]LQIRUPDFMã6WDUVLXő\WNRZQLF\VS÷G]DMãEDUG]RGXőRF]DVXt]QDF]QLH
ZL÷FHMQLőPğRGVLtQDGXő\FKSRUWDODFK.RU]\VWDMã]SRUWDOLWDNMDN]EDUG]LHMWUDG\F\MQ\FKPHGLÐZELHUQLH
NRQVXPXMãFLQIRUPDFMH
„
Tekst pochodzi z wydania specjalnego
z okazji 20-lecia Computerworld.
/7(tSU]\V]ğRijåWHOHIRQLL
NRPÐUNRZHM
IJZLDWRZ\,QWHUQHW]DUÐZQRVWDFMRQDUQ\MDNLEH]SU]HZRGRZ\]URNXQDURNSU]\VSLHV]D:RFHQLH
HNVSHUWÐZILUP\WHOHNRPXQLNDF\MQHNWÐUHZRVWDWQLFKGZÐFKODWDFKRJUDQLF]Dğ\LQZHVW\FMHODGD
PRPHQW]QÐZMH]ZL÷NV]ã7RPDV]IJZLGHUHN
3U]H]RVWDWQLFKNLONDQDijFLHPLHVL÷F\RSHUDWRU]\NRPÐUNRZLRJUDQLF]DOLLQZHVW\FMH
FRSRF]÷ijFLE\ğRVSRZRGRZDQHNU\]\VHPijZLDWRZHMJRVSRGDUNLDSRQDGWR
]UHDOL]RZDQLHPMXőZF]HijQLHMJğÐZQ\FK
SODQÐZ:RFHQLHILUP\EDGDZF]HM$%,
MXőZULQZHVW\FMHVLHFLPRELOQ\FK
]DF]QãURVQãå3LHQLãG]HSÐMGãJğÐZQLH
QDWHFKQRORJLHXPRőOLZLDMãFHSU]HVğDQLH
MHV]F]HV]\EFLHMMHV]F]HZL÷NV]HMOLF]E\
GDQ\FKF]\OLQD/7(LZV]HONLHZHUVMH
+63$DWDNőHQD:L0D[
e1DijZLHFLHG]LDğDVLHFL/7(rtRJğRVLğ
OLVWRSDGD5RE&RQZD\V]HI*60
15
$VVRFLDWLRQRWZLHUDMãF0RELOH$VLD
&RQJUHV:ijUÐGQLFKMHVWMHGQDSROVNDZVSÐOQHSU]HGVL÷Z]L÷FLH&HQWHUQHWX
L0RE\ODQGXRSHUDWRUÐZNRPÐUNRZ\FK
NRQWURORZDQ\FKSU]H]=\JPXQWD6RORU]D
ŐDND%\ğDWRSLãWDVLHå/7(QDijZLHFLH
LSLHUZV]DNWÐUDZ\NRU]\VWXMHZW\PFHOX
F]÷VWRWOLZRijFL0+]Xő\ZDQHGRWHM
SRU\SU]H]LQQ\FKRSHUDWRUÐZGRijZLDGF]HQLDXVğXJ*60
=GDQ\FK]DEUDQ\FKSU]H]*OREDO
0RELOH6XSSOLHUV$VVRFLDWLRQZ\QLNDőH
ZNRġFXWHJRURNXQDijZLHFLHSRZLQQR
G]LDğDåNRPHUF\MQLHNLONDQDijFLHVLHFL
/7(DZURF]HNLZDQ\MHVWNRPHUF\MQ\VWDUWSRQDGVLHFL:VXPLH
ZEXGRZ÷VLHFLLQZHVWXMHMXőRSHUDWRUÐZZNUDMDFK
$%,SU]HZLGXMHőHGRNRġFDUSURGXFHQFLGRVWDUF]ãRSHUDWRURPQDFDğ\P
ijZLHFLHW\VVWDFMLED]RZ\FK/7(
:HGğXJ,QIRQHWLF5HVHDUFKZUQD
VSU]÷W/7(RSHUDWRU]\QDijZLHFLHZ\GDG]ãPOG86','$7(IUDQFXVND
ILUPDEDGDZF]DSURJQR]XMHőHZNRġFX
UQDijZLHFLHE÷G]LHMHG\QLHPOQ
Xő\WNRZQLNÐZ/7(DGRNRġFDULFK
OLF]ED]ZL÷NV]\VL÷GRPOQ=NROHL fff
3URGXFHQFLVSU]÷WXGREXGRZ\VLHFLNRPÐUNRZ\FK
-XQLSHU5HVHDUFKVSRG]LHZDVL÷őH]D
F]WHU\ODWDSU]\FKRG\RSHUDWRUÐZ]XVğXJ
/7(VL÷JQãPOG86'
3LHUZV]DSROVNDVLHå/7(ZSRğRZLHURNX
PLDğDVWDFMLED]RZ\FKDGRNRġFD
WHJRURNXE÷G]LHLFKt:U
PDG]LDğDåMXőW\VVWDFMLED]RZ\FK
&HQWHUQHWXL0RE\ODQGX3LHUZRWQLH
SODQ\]DNğDGDğ\őHZNRġFXWHJRURNX
G]LDğDåE÷G]LHVWDFMLED]RZ\FK/7(
DOHEXGRZDF]÷ijFLVWDFMLQD3RGNDUSDFLX
]RVWDğDQDUD]LH]DEORNRZDQD
3U]HFLZQLF\EXGRZ\MDNLFKNROZLHNVWDFML
ED]RZ\FKWHOHIRQLLNRPÐUNRZHMDNW\ZQL
ZW\PUHJLRQLHRSURWHVWRZDOLSR]ZROHQLD
EXGRZODQH
6LHå/7(EXGRZDQDMHVW]Z\NRU]\VWDQLHPVSU]÷WXFKLġVNLHMILUP\+XDZHL
3ODQ\JUXS\=\JPXQWD6RORU]DŐDND
]DNğDGDMãőHZUZW\FKVDP\FK
ORNDOL]DFMDFKLQQD]HVSÐğHN]JUXS\
$HUR]DF]QLHijZLDGF]\åXVğXJL/7(
]Z\NRU]\VWDQLHPSDVPD*+]
:HGğXJ+XDZHLQDVWãSLWRZSRF]ãWNX
SU]\V]ğHJRURNX'RVWDZFãPRGHPÐZ
86%MHVWILUPD,3:LUHOHVVNWÐUDSU]\
LFKNRQVWUXNFMLZ\NRU]\VWDğDFKLS\
GRVWDUF]RQHSU]H]$OWDLU6HPLFRQGXFWRU
0RGHP\GRWUDQVPLVMLGDQ\FKG]Lij
Z\NRU]\VWXMã0+]DGRFHORZR
E÷G]LHWR0+]3RV]HU]HQLHSDVPD
SR]ZROLQDZ\V\ğDQLHGDQ\FK]SU÷GNRijFLãGR0EVLijFLãJDQLH]SU÷GNRijFLã
GR0EV']LijMHVWWRRGSRZLHGQLR
0EVL0EV
3R]RVWDOLSROVF\RSHUDWRU]\XVğXJL/7(
E÷GãPRJOLXUXFKRPLå]DSHZQHGRSLHUR
SRUR]VWU]\JQL÷FLX]DSRZLDGDQHJRQD
ZLRVQãUSU]HWDUJXQDF]÷VWRWOLZRijFL0+]L*+]=DSHZQHDE\
RIHURZDåXVğXJL/7(L]PQLHMV]\åNRV]W\
LQZHVW\FMLSRğãF]ãVLğ\
16
1LHPRőQDWHőZ\NOXF]\åőHWU]HMQDMZL÷NVLSROVF\RSHUDWRU]\SÐMGãijODGHP
&HQWHUQHWXL0RE\ODQGXL]GHF\GXMãVL÷
QDZ\NRU]\VWDQLHSDVPD0+]GR
ijZLDGF]HQLDXVğXJZWHFKQRORJLL/7(,WX
Z\PDJDQDE÷G]LHZVSÐğSUDFD
e-DNRSLHUZVLXUXFKRPLOLijP\/7(
DOHQLHE÷G]LHP\MHG\QL2WDNLFKSURMHNWDFKPÐZLVL÷ZH)UDQFML1LHPF]HFK
)LQODQGLLF]\$XVWUDOLLrtPÐZL$GDP
.XULDġVNLSUH]HV0RE\ODQGX
3R]D/7(RSHUDWRU]\NRPÐUNRZLLQZHVWXMãZWHFKQRORJLH+63$L+63$7XVLHFL
G]LDğDMã]DUÐZQRZSDijPLH*+]MDN
LFRUD]F]÷ijFLHMZSDijPLH0+=
NWÐUHWUDG\F\MQLHZ\NRU]\VW\ZDQHE\ğR
GODXVğXJ*60:3ROVFHVLHå2UDQJH
MHVLHQLã]DSUH]HQWRZDğDWHVW\VLHFL
+63$XPRőOLZLDMãFHMijFLãJDQLH
GDQ\FK]SU÷GNRijFLã0EVL]DSRZLHG]LDğDőHZNRġFXWHJRURNXWDNLHSU÷GNRijFLE÷GãGRVW÷SQHQDVWDFMDFK
ED]RZ\FK]ORNDOL]RZDQ\FKZSL÷FLXQDMZL÷NV]\FKPLDVWDFK3ROVNLSRğXGQLRZHM
L]DFKRGQLHM$QDORJLF]QHWHVW\SURZDG]Lğ
3RONRPWHONWÐU\SODQXMHSRGQLHVLHQLH
SU÷GNRijFLZVZHMVLHFL+63$7DNőH
ZVLHFL(UDSU÷GNRijåWUDQVPLVMLPD
Z]URVQãåGR0EV
.RMDU]RQD]=\JPXQWHP6RORU]HP
ŐDNLHPILUPD$HURNWÐUDRGURNXijZLDGF]\XVğXJL+63$ZSDijPLH0+]
REHFQLHRIHUXMHXVğXJL]SU÷GNRijFLãGR
0EVDZNROHMQ\PNURNXSU÷GNRijå
]ZL÷NV]\GR0EV:\őV]\FKSU÷GNRijFLQLHE÷G]LHMXőZVWDQLHRIHURZDåER
PDW\ONR0+]EORNF]÷VWRWOLZRijFL
1LHPRőQDZ\NOXF]\åőHZQDMEOLőV]\FK
PLHVLãFDFKQDRIHURZDQLHXVğXJ+63$
ZSDijPLH0+]]GHF\GXMHVL÷3
RSHUDWRUVLHFL3OD\
1LHZLDGRPRMDNLHE÷GãGDOV]HORV\
WHFKQRORJLL:L0D[Z3ROVFHLQDijZLHFLH&RUD]F]÷ijFLHMPRőQDXVğ\V]HåőH
MHVWWRijOHSDijFLHőNDHZROXFMLLNROHMQH
ILUP\RJğDV]DMãőHUH]\JQXMã]:L0D[ fff
UMTS900 w liczbach
•NRPHUF\MQ\FKVLHFLG]LDğDQDijZLHFLH
•OLVWRSDGDUILġVND(OLVDMDNRSLHUZV]DQDijZLHFLHXUXFKRPLğDNRPHUF\MQãVLHå
8076
•OLVWRSDGDUSROVNLH$HURMDNRSLHUZV]HQDijZLHFLHXUXFKRPLğRNRPHUF\MQãVLHå
+63$
•XU]ãG]HġNRġFRZ\FKSRFKRG]ãF\FKZVXPLHRGSURGXFHQWÐZZVSLHUD8076+63$
•PRGHOLWHOHIRQÐZNRPÐUNRZ\FKZVSLHUD8076+63$
ŎUÐGğR *6$VWDQQDOLVWRSDGDU
HSPA+ w liczbach
•RSHUDWRUÐZZNUDMDFKRJğRVLğRőHZGUDőDW÷WHFKQRORJL÷
•RSHUDWRUÐZZZNUDMDFKXUXFKRPLğRNRPHUF\MQHVLHFL
•NRPHUF\MQHVLHFLSR]ZDODMãijFLJDåGDQH]PDNV\PDOQãSU÷GNRijFL0EV
•NRPHUF\MQ\FKVLHFLSR]ZDODijFLãJDåGDQH]PDNV\PDOQãSU÷GNRijFLã0EV
•NRPHUF\MQ\FKVLHFLSR]ZDODijFLãJDåGDQH]PDNV\PDOQãSU÷GNRijFLã0EV
•OXWHJRUDXVWUDOLMVND7HOVWUDXUXFKRPLğDSLHUZV]ãNRPHUF\MQãVLHåQDijZLHFLH
•PDUFDU$7HOHNRP$XVWULDXUXFKRPLğSLHUZV]ãNRPHUF\MQãVLHåZ(XURSLH
ŎUÐGğR *6$VWDQQDSDŏG]LHUQLNDU
.RPHUF\MQHVLHFL/7(
Operator
Kraj
Data
uruchomienia
Pasmo
Dostawca sprzętu
TeliaSonera
Szwecja
14 grudnia 2009 r.
2,6 GHz
Ericsson
Netcom
Norwegia
14 grudnia 2009 r.
2,6 GHz
Huawei
Mobile TeleSystems
Uzbekistan
28 lipca 2010 r.
2,6 GHz
Ucell
Uzbekistan
9 sierpnia 2010 r.
CenterNet Mobyland
Polska
7 września 2010 r.
MetroPCS
USA
21 września 2010 r.
Huawei
ZTE
1,8 GHz
Huawei
Ericsson
A1 Telekom Austria
Austria
19 października 2010 r.
2,6 GHz
Telenor Sverige
Szwecja
15 listopada 2010 r.
2,6 GHz
Huawei
Tele2 Sverige
Szwecja
15 listopada 2010 r.
2,6 GHz
Huawei
Verizon
USA
4Q 2010 r.
700 MHz
Alcatel-Lucent
NTT DoCoMo
Japonia
24 grudnia 2010 r.
TeliaSonera
Finlandia
grudzień 2010 r.
2,6 GHz
Nokia Siemens
Networks, Ericsson
T-Mobile
Niemcy
grudzień 2010 r.
800 MHz
Źródło: strony www operatorów i dostawców
GHF\GXMãFVL÷QD/7(7DNLHGHF\]MH
UR]ZDőDPLQURV\MVND<RWDLDPHU\NDġVNL&OHDUZLUH
:3ROVFH]Xő\FLHP:L0D[XVğXJLVWDFMRQDUQHJRGRVW÷SXGR,QWHUQHWXijZLDGF]\
ZLHOXRSHUDWRUÐZDOWHUQDW\ZQ\FKZW\P
1HWLDL,QHDDOHSU]\V]ğRijFLãWHMWHFKQRORJLLtWDNZ3ROVFHMDNLQDijZLFLH
tMHVWW]ZPRELOQ\:L0D[1DMQRZV]\
VWDQGDUGWHMWHFKQRORJLLR]QDF]RQ\MDNR
,(((PEOLVNLMHVW]DWZLHUG]HQLD
0RELOQ\:L0D[Z\NRU]\VWXMHSDVPR
*+]*+]L*+]7RRVWDWQLHMHVW
Z3ROVFHUR]GUREQLRQHPL÷G]\ZLHOX
17
Xő\WNRZQLNÐZQDSDVPR*+]]÷E\
RVWU]ãVRELHRSHUDWRU]\NRPÐUNRZL
:SUDNW\FHSR]RVWDMHZL÷FW\ONRSDVPR
*+]NWÐUHJRF]÷ijåFLãJOHMHVW]DM÷WD
SU]H]ZRMVNRe1LNWQLHVNğDGDğGRWHMSRU\
ZQLRVNÐZRF]÷VWRWOLZRijFL]SDVPD
*+]rtPÐZL$QQD6WUHő\ġVNDSUH]HV
8U]÷GX.RPXQLNDFML(OHNWURQLF]QHM
7DNőHZijZLHFLHVWDFMRQDUQHJR,QWHUQHWX
QLHPDMHGQRP\ijOQRijFLF]\MXőG]Lij
WU]HEDLQZHVWRZDåZVXSHUV]\ENLH
ğãF]DijZLDWğRZRGRZHGRFLHUDMãFH
ZSURVWGRGRPXNOLHQWD&]÷ijåHXURSHMVNLFKRSHUDWRUÐZ]GHF\GRZDğDVL÷QD
GRVWDUF]DQLHVXSHUV]\ENLHJR,QWHUHWX
]Xő\FLHPijZLDWğRZRGÐZLNDEOLPLHG]LDQ\FKQLHGğXőV]\FKQLőNLONDVHWPHWUÐZ
:\NRU]\VWXMãWXWHFKQRORJL÷9'6/
NWÐUDSR]ZDODQDRVLãJDQLHSU÷GNRijFL
GR0EV7ãGURJã]DPLHU]DSÐMijå
PLQ7HOHNRPXQLNDFMD3ROVND-DN
RVWDWQLRPÐZLğ0DFLHM:LWXFNLSUH]HV
73ZW\PURNXGRNLONXW\VL÷F\NOLHQWÐZ
PDWUDILåRIHUWDWHVWRZDDQDSRF]ãWNXURSHUDWRUFKFHZSURZDG]Lå
ZZLHOXGXő\FKDJORPHUDFMDFKtZV]÷G]LHWDPJG]LHSR]ZROLQDWRLQIUDVWUXNWXUDtXVğXJ÷NRPHUF\MQã
1DMZL÷NV]\PU\QNLHP9'6/Z(XURSLH
Vã1LHPF\JG]LHGRVW÷SGR,QWHUHWX
ZWHMWHFKQRORJLLRIHUXMHZSRQDG
JğÐZQ\FKLPQLHMV]\FKPLDVWDFK
'HXWVFKH7HOHNRP'7VSU]HGDMHNOLHQWRPGHWDOLF]Q\PğãF]DRSU]HSğ\ZQRijFL
0EVRUD]0EV
:RVWDWQLFKW\JRGQLDFKGRVWDZF\
VSU]÷WX]DSUH]HQWRZDOLQRZHRSDUWHQD
9'6/UR]ZLã]DQLDNWÐUH]DSRPRFã
NDEOLPLHG]LDQ\FKSR]ZDODMãNRU]\VWDå
],QWHUQHWX]SU÷GNRijFLDPLGR0EV
+XDZHLGR0EV1RNLD6LHPHQV
1HWZRUNVDQDZHWGR0EV
$OFDWHO/XFHQW7DNZ\VRNLHSU÷GNRijFL
Z\PDJDMãMHGQDNZ\NRU]\VWDQLDQLH
MHGQHMtMDNZREHFQLHVWRVRZDQ\FK
WHFKQRORJLDFK['6/tSDU\NDEOLPLHG]LDQ\FKDOHF]WHUHFKSDU1DGRGDWHN
VXSHUV]\ENLHğãF]DPRJãPLHåMHG\QLH
„
NLONDVHWPHWUÐZGğXJRijFL
0QLHMEDULHUZSODQDFK
GODLQZHVW\FML
WHOHNRPXQLNDF\MQ\FK
-HGQ\P]XWUDSLHġRSHUDWRUÐZWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKSODQXMãF\FKLQZHVW\FMHZUR]EXGRZ÷
LQIUDVWUXNWXU\E\ğ\]DND]\EXGRZ\ZLHőWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKF]\VWDFMLED]RZ\FKXPLHV]F]DQH
ZJPLQQ\FKSODQDFK]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR0DUHN-DijODQ
3RZRGHPSRGREQHJRSRGHMijFLD
VDPRU]ãGÐZE\ğ\]MHGQHMVWURQ\
SURWHVW\PLHV]NDġFÐZNWÐU]\VSU]HFLZLDOLVL÷ORNDOL]DFMLWDNLFKRELHNWÐZ
ZSREOLőXLFKGRPRVWZ]GUXJLHMVWURQ\REDZ\XUEDQLVWÐZLSODQLVWÐZőH
PRJãRQH]HV]SHFLåNUDMREUD]&]÷VWR
MHGQDNHIHNWHPWDNLHMSROLW\NLJPLQ
E\ğRWRőHPLHV]NDġF\SR]EDZLHQLE\OL
18
GRVW÷SXGRV]\ENLFKLQWHUQHWRZ\FK
ğãF]\
3UREOHPWHQGRVWU]HJOLDXWRU]\
XVWDZ\RZVSLHUDQLXUR]ZRMXXVğXJ
LVLHFLWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKW]Z
PHJDXVWDZ\NWÐUDZHV]ğDZő\FLH
OLSFDEU1DğRő\ğDRQDQDVDPRU]ãG\RERZLã]HNSRSUDZLHQLDSODQÐZ
]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR
ZFLãJXPLHVL÷F\E\QLHXWUXGQLDåLQZHVW\FMLWHOHNRPXQLNDF\MQ\FK
$UW\NXğPHJDXVWDZ\]RERZLã]XMH
ZğDG]HVDPRU]ãGRZHGRRSLQLRZDQLDSODQÐZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRSU]H]SUH]HVD8.(&HO
SU]HSLVXMHVW]DijWDNLE\JPLQ\QLH
]DND]\ZDğ\ZVZRLFKSODQDFKLQZHfff
VW\FMLWHOHNRPXQLNDF\MQ\FK
=DND]ZFRWU]HFLPSODQLH
-XőSLHUZV]HPLHVLãFHIXQNFMRQRZDQLD
PHJDXVWDZ\SRWZLHUG]Lğ\őHSUREOHP
]SODQDPL]DJRVSRGDURZDQLDMHVW
SRZDőQ\'RSRF]ãWNXOLVWRSDGD8.(
]DRSLQLRZDğRRNRğRW\VSODQÐZ
]F]HJRSRQDGPXVLDğRRGHVğDå
]QHJDW\ZQãRSLQLã
e=GHF\GRZDQLHQDMF]÷VWV]\PSRZRGHPZ\GDQLDQHJDW\ZQHMRSLQLLMHVW
]DND]EXGRZ\VWDFMLED]RZ\FKWHOHIRQLLNRPÐUNRZHM=GDU]DVL÷WDNőH
őHJPLQ\GRSXV]F]DMãEXGRZ÷WDNLFK
RELHNWÐZQDEXG\QNDFKDOHMXőGOD
ZROQRVWRMãF\FKZLHőLPDV]WÐZZSURZDG]DMã]DND]7DNLHUR]ZLã]DQLHRF]\ZLijFLHWHőMHVWQLHGRSXV]F]DOQHrt
PÐZL-RDQQD$QWF]DN]'HSDUWDPHQWX
5R]ZRMX,QIUDVWUXNWXU\Z8.(
-HM]GDQLHPQLHFK֌GRLQZHVW\FML
WHOHNRPXQLNDF\MQ\FKWRZGXőHMPLHU]H
SRNğRVLHP\ijOHQLDőHVWDFMHED]RZH
WHOHIRQLLNRPÐUNRZHMV]NRG]ã]GURZLX
-HGQDNEDGDQLDIJZLDWRZHM2UJDQL]DFML
=GURZLD:+2WHJRQLHSRWZLHUG]DMã
e0DV]W\WHOHNRPXQLNDF\MQHQLHPXV]ã
WHőV]SHFLåNUDMREUD]XERPRőQDMH
ZUÐőQ\VSRVÐEPDVNRZDåLZNRPSRQRZDåZNUDMREUD]rtXZDőD-RDQQD
$QWF]DN1DijZLHFLHMHVWZLHOHSU]\-
NğDGÐZNWÐUHPRőQD]DVWRVRZDåLQD
SROVNLPJUXQFLH6WDFMHED]RZHVã
PDVNRZDQHMDNRGU]HZDSRPQLNLF]\
VğXS\RJğRV]HQLRZH6ãSU]\NğDG\MDN
XGDMHVL÷ijZLHWQLH]DNDPXIORZDåWDNL
RELHNWQDNRijFLHOHNDPLHQLF\F]\QDZHW
ZSDUNXQDURGRZ\P
6ã]UHV]WãLSLHUZV]HSU]\SDGNL
Z3ROVFHőHJG\VL÷FKFHWRPRőQD
WDNLHVWDFMHVSU\WQLHXNU\å1DSU]\NğDG
ZVDP\PVHUFX.UDNRZDQD.RijFLHOH
0DULDFNLP]DPDVNRZDQHVWDFMHED]RZHPDMã$HUR0RE\ODQG3OD\L(UD
7DNőHZ:DUV]DZLHQD6WDUÐZFHLQD
=DPNX.UÐOHZVNLPVãWHJRW\SX]DNDPXIORZDQHRELHNW\
2EDZ\XUEDQLVWÐZ
1LHPQLHMMHGQDNXUEDQLijFL]UH]HUZãSDWU]ãQDQRZHSUDZR-RODQWD
3U]\JRġVNDSU]HZRGQLF]ãFD2NU÷JRZHM,]E\8UEDQLVWÐZ
Z:DUV]DZLHXZDőDőHWUXGQRMHVW
ZSODQLHPLHMVFRZ\P]DGHNUHWRZDå
LRNUHijOLåIRUP÷PDVNRZDQLDPDV]WX
WHOHNRPXQLNDF\MQHJRLVWDFMLED]RZHM
e*PLQDPRőHZSODQLH]DSLVDåőH
VWDFMDED]RZDPDE\åZNRPSRQRZDQDZNUDMREUD]&RZDőQHOHSLHM
RNUHijOLåWHőVSRVÐEPDVNRZDQLD
ƒ‹…Šœƒ’‹•×™ƒŽ‡Ă›—‹ƒ©ǡ
„›’Žƒ‹‡œ‘•–ƒÏ‡‰ƒ–›™‹‡
œƒ‘’‹‹‘™ƒ›’”œ‡œ”‡œ‡•ƒ
•]DND]ORNDOL]DFMLIXQNFMLLRELHNWÐZQLH]ZLã]DQ\FK]SRGVWDZRZ\PSU]H]QDF]HQLHPWHUHQXLMHJR
REVğXJãDWDNőHLQQ\FKIXQNFMLSRZRGXMãF\FKV]NRGOLZHXFLãőOLZRijFLGODijURGRZLVNDLOXG]L
•]DND]ORNDOL]DFMLVWDFMLED]RZ\FKWHOHIRQLLNRPÐUNRZ\FK
•]DND]UHDOL]DFMLLQZHVW\FMLGODNWÐU\FKZ\PDJDQHMHVWVSRU]ãG]HQLHUDSRUWXRRGG]LDğ\ZDQLX
SU]HGVL÷Z]L÷FLDQDijURGRZLVNR
•]DND]ORNDOL]RZDQLDXU]ãG]HġLLQVWDODFMLQDGDFKDFKEXG\QNÐZZLHőDFKZLGRNRZ\FKLNRPLQDFK
•]DND]V\WXRZDQLDEXGRZOL]W\WXğXEUDNXEH]SRijUHGQLHJRGRVW÷SXGRGURJLSXEOLF]QHMOXE
ZHZQ÷WU]QHM
•]DND]ORNDOL]RZDQLDXU]ãG]HġLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLF]QHMNRQNXUXMãF\FKZ\VRNRijFLãOXEZLHONRijFLã
NXEDWXU\]RELHNWDPLSU]H]QDF]HQLDSRGVWDZRZHJR
•]DVL÷JXFLãőOLZRijFLGODijURGRZLVNDSURZDG]RQHMQDSU]HGPLRWRZ\PWHUHQLHG]LDğDOQRijFL
JRVSRGDUF]HMZLQLHQE\åEH]Z]JO÷GQLHRJUDQLF]RQ\GRJUDQLFREV]DUXGRNWÐUHJRLQZHVWRU
SRVLDGDW\WXğSUDZQ\
•ZJUDQLFDFKSODQXQLHXVWDODVL÷ORNDOL]DFMLLQZHVW\FMLFHOXSXEOLF]QHJRRNWÐUHMPRZD
ZSU]HSLVDFKDUWXVWXVWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P
•ZJUDQLFDFKSODQXQLHXVWDODVL÷LQZHVW\FML]]DNUHVXLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLF]QHMQDOHőãF\FKGR
]DGDġZğDVQ\FKJPLQ\
•GRSXV]F]DVL÷ORNDOL]DFM÷PDV]WÐZWHOHIRQLLNRPÐUNRZHMZ\ğãF]QLHQDWHUHQDFKE÷GãF\FK
ZğDVQRijFLãJPLQ\
19
1DOHő\QSZVND]DåőHVWDFMDPD
SU]\SRPLQDåGU]HZRSRPQLNF]\
NRPLQ7U]HEDMHGQDNSDPL÷WDåőH
ZDUXQHNWHQPXVLE\åHNRQRPLF]QLH
LWHFKQLF]QLHPRőOLZ\GR]UHDOL]RZDQLD:WUDNFLHQHJRFMDFML]RSHUDWRUHP
ZDUWRZVND]DåSU]\NğDG\W\FKUR]ZLã]DġQSSRGDMãFDGUHVLQWHUQHWRZ\]H
]GM÷FLHPWDNLHJRRELHNWXrtUDG]L3LRWU
&RPELN]'HSDUWDPHQWX5R]ZRMX
,QIUDVWUXNWXU\8.(
-HGQDNQLHW\ONRWREXG]LREDZ\XUEDQLVWÐZe0HJDXVWDZDZSURZDG]LğD
SU\PDWILUPUHDOL]XMãF\FKLQZHVW\FMH
WHOHNRPXQLNDF\MQHQDGLQQ\PLSRGPLRWDPL'REURZVSÐOQHMDNLPMHVWğDG
SU]HVWU]HQQ\]RVWDğRSRGSRU]ãGNRZDQHRSHUDWRURPVLHFLrtXZDőD-RODQWD
3U]\JRġVND
=DE\WNLUH]HUZDW\SDUNL
$UW\NXğPHJDXVWDZ\QLHR]QDF]D
MHGQDNőHWHUD]QLHPDőDGQ\FK
RJUDQLF]HġGODLQZHVW\FMLWHOHNRPXQLNDF\MQ\FK=DND]\VãPRőOLZLHJG\Vã
GRSXV]F]RQHSU]HSLVDPLRGU÷EQ\PL
'RW\F]ãRQHQSWHUHQÐZSDUNÐZ
QDURGRZ\FKLUH]HUZDWÐZSU]HSLV\
RRFKURQLHSU]\URG\SDUNÐZNXOWXURZ\FKREV]DUÐZEH]SRijUHGQLHJR
]DJURőHQLDSRZRG]LãREV]DUXX]GURZLVNRZHJRe$rLIUDJPHQWXREV]DUX
X]GURZLVNRZHJRe%rSRğRőRQHJR
ZRGOHJğRijFLGRPRGJUDQLF\
REV]DUXe$rREV]DUÐZNROHMRZ\FKF]\
ORWQLVNZ]JO÷G\Z\VRNRijFLRZH
$FRVL÷PRőHVWDåJG\JPLQDSRVWDQRZL]LJQRURZDåQHJDW\ZQãRSLQL÷
SUH]HVD8.(RGQRijQLHSODQX]DJRVSRGDURZDQLHSU]HVWU]HQQHJRLQLH
]HFKFHJR]ZHU\ILNRZDå"=JRGQLH
]DUWPHJDXVWDZ\3UH]HVRZL8.(
MDNRMHG\QHPXRUJDQRZLRSLQLXMãFHPX
SU]\VğXJXMHXSUDZQLHQLHGR]DVNDUőHQLDXFKZDğ\ZVSUDZLHXFKZDOHQLD
SODQXPLHMVFRZHJRtZ]DNUHVLHWHOHNRPXQLNDFML:SU]\SDGNXQLHXZ]JO÷GQLHQLDXZDJ3UH]HVD8.(]DZDUW\FK
ZRSLQLDFKQHJDW\ZQ\FKRUD]VNDUJ
LQZHVWRUÐZ]DLQWHUHVRZDQ\FKSU]HGVL÷Z]L÷FLDPL]]DNUHVXWHOHNRPXQLNDFML
QDWHUHQDFKREM÷W\FKSODQHPPLHMVFRZ\PNWÐU\]RVWDğQHJDW\ZQLH]DRSLQLRZDQ\SU]H]3UH]HVD8.(XSUDZQLHQLH
GR]DVNDUőDQLDZ]DNUHVLHWHOHNRPXQLNDFMLXFKZDğ\ZVSUDZLHXFKZDOHQLD
SODQXE÷G]LHZ\NRQ\ZDQHt]DSRZLD„
GDUHJXODWRUU\QNX
,QWHUQHWVDWHOLWDUQ\
tDOWHUQDW\ZDGODSR]RVWDğ\FK
&DğNRZLWHZ\HOLPLQRZDQLHW]ZELDğ\FKSODPQDSROVNLHMPDSLHV]HURNRSDVPRZHJRGRVW÷SX
GR,QWHUQHWXSRSU]H]SRğRőHQLHNDEOLOXE]DLQVWDORZDQLHVWDFMLED]RZ\FKWHOHIRQLLNRPÐUNRZHM
QLHMHVWPRőOLZH1DSU]HV]NRG]LHVWRMãZ]JO÷G\WHFKQLF]QHEUDNLQIUDVWUXNWXU\QLHNRU]\VWQH
XNV]WDğWRZDQLHWHUHQXRUD]ILQDQVRZH]E\WGXő\VWRVXQHNSRQLHVLRQ\FKQDNğDGÐZ
GRSRWHQFMDOQ\FK]\VNÐZ'DULXV]1LHG]LHOHZVNL
0LHV]NDġF\REV]DUÐZZ\NOXF]RQ\FK
]PRőOLZRijFLEUDQLDF]\QQHJRXG]LDğXZFRG]LHQQ\Pő\FLXVSRğHF]HġVWZDLQIRUPDF\MQHJRPDMãMHGQDN
DOWHUQDW\Z÷ZSRVWDFLVDWHOLWDUQHJR
GRVW÷SXGRVLHFL
&KRåNRV]WPLHVL÷F]QHJRDERQDPHQWXZFLãőSU]HNUDF]DNZRW\
DNFHSWRZDOQHGODZL÷NV]RijFL
NOLHQWÐZLQG\ZLGXDOQ\FKWRRIHUWD
RSHUDWRUÐZG]LDğDMãF\FKQDSROVNLPU\QNXPRőHE\åDWUDNF\MQDGOD
”œ‡™ƒ‰ƒ•ƒ–‡Ž‹–›
5\QHNVDWHOLWDUQHMWUDQVPLVMLV]HURNRSDVPRZHMSU]HFKRG]LLVWRWQH]PLDQ\
]ZLã]DQH]XUXFKRPLHQLHPQRZ\FKVDWHOLWÐZPLQ+</$6ILUP\$YDQWL
&RPPXQLFDWLRQVSUDFXMãF\FKZSDijPLH.D=PLDQ\WHVWDQRZLãHZROXFM÷
WHFKQRORJLF]QãZSURMHNWRZDQLXLEXGRZLHV\VWHPÐZVDWHOLWDUQ\FKDWDNőH
SR]ZDODMãQDGXőREDUG]LHMHIHNW\ZQHZ\NRU]\VWDQLHSDVPDVDWHOLWDUQHJR
2WZLHUDWRQRZHPRőOLZRijFLGODILUPWHOHNRPXQLNDF\MQ\FKLVSHFMDOLVWÐZ
96$7tPRJã]DRIHURZDåV]HURNãJDP÷XVğXJWHMJUXSLHNOLHQWÐZNWÐU]\
'DQLHO
]QDMGXMãVL÷SR]D]DVL÷JLHPLFKZğDVQ\FKVLHFLWHOHNRPXQLNDF\MQ\FK
=DGURőQ\
2SUÐF]RF]\ZLVWHJRGRVW÷SXGR,QWHUQHWXRSHUDWRU]\VDWHOLWDUQLZW\P
Regional Manager,
$YDQWL&RPPXQLFDWLRQVPDMãPRőOLZRijåijZLDGF]HQLDWDNLFKXVğXJMDN
Poland & CEE
Avanti
VLHFLNRUSRUDF\MQH931G\VWU\EXFMDWUHijFLGODQRijQLNÐZPXOWLPHGLDOQ\FK
Communications
GLJLWDOVLJQDJHSRğãF]HQLD]VLHFLãV]NLHOHWRZãGODRSHUDWRUÐZ
NRPÐUNRZ\FKEDFNKDXO]GDOQDWHOHPHWULDLZLHOHLQQ\FKDSOLNDFML
:]ZLã]NX]FRUD]ZL÷NV]\PXSRZV]HFKQLHQLHPXVğXJRIHURZDQ\FKZFKPXU]HW]ZFORXG
FRPSXWLQJQLH]E÷GQHVWDMHVL÷]DSHZQLHQLHSUDZG]LZLHQLH]DOHőQ\FKğãF]\]DSDVRZ\FK
JZDUDQWXMãF\FKGRVW÷SGR,QWHUQHWXZSU]\SDGNXDZDULLVLHFLQD]LHPQHMOXEUDGLRZHM-DNR
őHLQIUDVWUXNWXUDRSHUDWRUÐZVDWHOLWDUQ\FKMHVWRGG]LHORQDRGWUDG\F\MQ\FKRSHUDWRUÐZXVğXJL
VDWHOLWDUQHMWUDQVPLVMLGDQ\FKWRLGHDOQHğãF]D]DSDVRZHEDFNXS%DUG]RGREU\PSU]\NğDGHP
MHVWJUXSDQRZDWRUVNLFKXVğXJ%XVLQHVV,QWHUQHW&RQWLQXLW\ILUP\$YDQWL&RPPXQLFDWLRQVNWÐUD
SRVLDGDSDWHQWQDQLHNWÐUH]W\FKUR]ZLã]Dġ8VğXJLWHPRJã]DSHZQLåPLQGRVW÷SGR,QWHUQHWX
ğãF]QRijåNRUSRUDF\MQãSRPL÷G]\RGG]LDğDPLLFHQWUDOãF]\FHQWUXPGDQ\FKILUP\DWDNőH
]DSHZQLå]DSDVRZHSRğãF]HQLHEH]SRijUHGQLR]GRVWDZFã,QWHUQHWX,63
20
RGELRUFÐZEL]QHVRZ\FK2URVQãFHM
UROL,QWHUQHWXVDWHOLWDUQHJRijZLDGF]\
]DDQJDőRZDQLH8U]÷GX.RPXQLNDFML
(OHNWURQLF]QHMNWÐU\]DPLHU]DSU]HSURZDG]LåWHVW\GRVW÷SQ\FKZNUDMX
XVğXJ2SHUDWRU]\FKFLHOLE\DE\
Z3ROVFHSRZVWDğ\UR]ZLã]DQLDGRILQDQVRZXMãFH,QWHUQHWVDWHOLWDUQ\WDN
MDNZ+LV]SDQLLOXEZH)UDQFML
8ő\WNRZQLF\NWÐU]\FKFãVNRU]\VWDå
]PRőOLZRijFLX]\VNDQLDGRVW÷SXGR
VLHFLPRJãZ\ELHUDåPL÷G]\RIHUWã
VSÐğHNNRU]\VWDMãF\FK]VDWHOLW\$VWUD
QS6WDU'6/1$6.736$tXVğXJD$VWUD&RQQHFWOXE+RW%LUGQS
(XWHOVDW6N\ORJLF.HPSD6DWHOOLWH
1HWZRUNVtXVğXJD7RRZD\7DU\ID
%XVLQHVV/LQHXRSHUDWRUD6WDU'6/WR
Z\GDWHN]ğPLHVL÷F]QLHSU]\XPRZLHQDODWD]DPDNV\PDOQãSU]HSğ\ZQRijåGRXő\WNRZQLNDQDSR]LRPLH
0EVLGRNEVZGUXJãVWURQ÷
'RWHJRQDOHő\GROLF]\åNRV]W\]DNXSX
RGSRZLHGQLHJR]HVWDZXNRQZHUWHU
PRGHPDQWHQDVHQVRUDNXVW\F]Q\
t]ğRUD]DNW\ZDFML]ğ
8VğXJD7RRZD\XRSHUDWRUD.HPSD
6DWHOOLWH1HWZRUNVZ\VW÷SXMHZF]WHUHFKZDULDQWDFKUÐőQLãF\FKVL÷
SU]HGHZV]\VWNLPOLPLWHPGDQ\FK
PRőOLZ\FKGRSREUDQLDZ\VğDQLD
ZPLHVL÷F]Q\PDERQDPHQFLH:QDMfff
GURőV]HMZHUVMLRSFMDe=ğRWDr]D
]ğZ\QRVLRQ*%SU]\PDNV\PDOQ\FKWUDQVIHUDFK
ZNLHUXQNXGRXő\WNRZQLND0EVLRGXő\WNRZQLND
tGRNEV.RV]W]HVWDZXPRQWDőRZHJRWRZ\GDWHN
U]÷GX]ğDRSğDW\DNW\ZDF\MQHM]ğ
7UXGQRQD]ZDåRIHUW÷RSHUDWRUÐZVDWHOLWDUQ\FKNRQNXUHQF\MQã]ZğDV]F]DJG\ZHŏPLHVL÷SRGXZDJ÷VWRVXQHN
FHQ\GRPRőOLZRijFLLSRUÐZQDDQDORJLF]QHXVğXJLXWUDG\F\MQ\FKGRVWDZFÐZ-HVWWRMHGQDNUHDOQ\VSRVÐEQDX]\VNDQLHGRVW÷SXGR,QWHUQHWXQDREV]DUDFKSR]EDZLRQ\FK
MDNLHMNROZLHNLQIUDVWUXNWXU\'RGDWNRZ\PSOXVHP]DUÐZQR
XVğXJ$VWUD&RQQHFWMDNL7RRZD\MHVWğDWZRijåRUD]V]\ENRijåPRQWDőX
3U]\V]ğRijå,QWHUQHWXVDWHOLWDUQHJR]DOHőHåE÷G]LHSU]HGH
ZV]\VWNLPRGSROLW\NLFHQRZHMRSHUDWRUÐZDOHWDNőHRG
UR]ZRMXWHFKQRORJLL:WHMRVWDWQLHMG]LHG]LQLHQDVW÷SXMHZ\UDŏQ\UR]ZÐM:OLVWRSDG]LHUXPLHV]F]RQR
QDRUELFLHQRZHJRZDUWHJRPOQIXQWÐZLSU]H]QDF]RQHJRZ\ğãF]QLHGRWUDQVPLVMLGDQ\FKZ,QWHUQHFLH
VDWHOLW÷+\ODV+\ODV+LJKO\$GDSWDEOH6DWHOOLWHtWR
NRPHUF\MQ\SURMHNWILUP\$YDQWLNWÐU\]RVWDğ]UHDOL]RZDQ\
ZVSÐOQLH](XURSHMVNã$JHQFMã.RVPLF]Qã]HZVSDUFLHP
7UXGQRSRZLHG]LHåE\RSHUDWRU]\
VDWHOLWDUQLNRQNXURZDOLFHQã]ZğDV]F]D
JG\ZHŏPLHVL÷SRGXZDJ÷LSRUÐZQD
DQDORJLF]QHXVğXJLXWUDG\F\MQ\FK
GRVWDZFÐZ-HVWWRMHGQDNUHDOQ\
VSRVÐEQDX]\VNDQLHGRVW÷SX
GR,QWHUQHWXQDREV]DUDFK
SR]EDZLRQ\FKLQIUDVWUXNWXU\
SXEOLF]Q\FKIXQGXV]\0DRQXPRőOLZLDåSU]HV\ğDQLH
GDQ\FK]SU]HSğ\ZQRijFLãGR0EV3U]HGVWDZLFLHOH
$YDQWLMXőRijZLDGF]\OLőHSUDFXMãQDGQDVW÷SFã+\ODV
SODQRZDQHXPLHV]F]HQLHQDRUELFLHZURNX
:URIHUWD,QWHUQHWXVDWHOLWDUQHJRSRV]HU]\VL÷
]DVSUDZãNRV]WXMãFHJRPOQHXURVDWHOLW\.D6DW
(XWHOVDWXNWÐU\PDPLHåWHFKQLF]QHPRőOLZRijFLREVğXőHQLDUXFKXLQWHUQHWRZHJRRVXPDU\F]QHMSU]HSXVWRZRijFL
NDQDğX*EV:HGğXJSURGXFHQWDSR]ZROLWRGRVWDUF]\åV]HURNRSDVPRZ\GRVW÷SGRVLHFLGODRNPOQ
QRZ\FKJRVSRGDUVWZGRPRZ\FK:SU]\V]ğRijFLSODQRZDQHMHVWUÐZQLHőZSURZDG]HQLHXVğXJWULSOHSOD\WHOHZL]MD
WHOHIRQ,QWHUQHW]QDQ\FKGRW\FKF]DVJğÐZQLH]RIHUW\
RSHUDWRUÐZVLHFLVWDFMRQDUQ\FKLNDEORZ\FK
:V]\VF\XF]HVWQLF\U\QNXVDWHOLWDUQHJRGRVW÷SXGR
,QWHUQHWX]JRGQLHOLF]ãQDWRőHZUD]]SRVW÷SHPWHFKQRORJLF]Q\PLSU]\FK\OQãSROLW\NãUHJXODWRUÐZSUDZDWHOHNRPXQLNDF\MQHJRWHQDOWHUQDW\ZQ\REHFQLHVSRVÐEğãF]HQLD
„
VL÷]VLHFLãZQLHGğXJLPF]DVLH]\VNDSRSXODUQRijå
21
International Data Group (IDG) is the world’s leading
technology media, events and research company, reaching
more than 270 milion technology buyers in 90 countries
IDG Poland features 15 websites and 6 print titles spanning
business technology, consumer technology, digital entertainment
and video games. IDG is also a leading producer of more than
50 business and technology-related events.
Together these resources help you craft a multi-pronged marketing
strategy for building awareness, nurturing relationships (events,
integrated programs) and driving sales (lead gen).
Visit us at: www.idg.com

Podobne dokumenty