Trzeci przyk∏ad [3] ma podobną struktur´ podstawową. Wszystkie

Komentarze

Transkrypt

Trzeci przyk∏ad [3] ma podobną struktur´ podstawową. Wszystkie
58
rozpoznawanie znaków. tworzenie znaków
4
3
Trzeci przyk∏ad [3] ma podobnà struktur´ podstawowà.
Wszystkie powierzchnie, które powsta∏y z kresek prowadzonych meandrami sà równoczeÊnie liniami znaków i kreskami
rozdzielajàcymi p∏asko po∏o˝one jeden przy drugim znaki
swastyki.
Czwarty przyk∏ad [4] sk∏ada si´ z p∏asko zestawionych,
zupe∏nie oddzielnych wizerunków krzy˝a. Przy d∏u˝szym
przyglàdaniu si´ zauwa˝amy, ˝e t∏o mi´dzy nimi znów tworzy
jakby zachodzàce na siebie swastyki.
Dalsze przyk∏ady pokazujà zgranie si´ dwóch ró˝nych elementów, p∏askiego krzy˝a i kwadratu. Dzi´ki symetrycznemu
uszeregowaniu krzy˝y kwadrat staje si´ tu podstawowà formà
mi´dzy czterema krzy˝ami [6].
6
7
W ten sam sposób ukazujà si´ na przyk∏ad owale jako
podstawowe elementy w strukturze wkl´s∏ych rombów [5].
Wskutek dzielenia form prostych, wewn´trzne powierzchnie
podstawy najcz´Êciej bardziej lub mniej stajà si´ formami
komplementarnymi.

Podobne dokumenty