PAKIET NR 2 Szafa na endoskopy 1 szt. dla Endoskopii

Komentarze

Transkrypt

PAKIET NR 2 Szafa na endoskopy 1 szt. dla Endoskopii
PAKIET NR 2
Szafa na endoskopy 1 szt. dla Endoskopii
Nazwa urządzenia:
................................................
TYP urządzenia:
...............................
Producent:
..........................................
Rok produkcji: nie wcześniej niż II połowa 2013r: …………………..……….
Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................
PARAMETRY TECHNICZNE
URZĄDZENIA DO SUSZENIA PRZECHOWYWANIA I ENDOSKOPÓW GIĘTKICH
Parametry
Ofertowane parametry
graniczne
(wypełnia Wykonawca)
Funkcjonalność urządzenia
oferowanego
urządzenia
4
2
3
1
1
Urządzenie fabrycznie nowe
2
Rok produkcji urządzenia
3
Drzwi z blokadą automatyczną
Halogenowe oświetlenie wewnątrz szafy
4
Dopuszcza się halogenowe oświetlenie
LED
Możliwość podłączenia - 10 sztuk
endoskopów; wymagany zestaw przyłączy
Wieszaki umożliwiające powieszenie
endoskopu
w pozycji pionowej
Asynchroniczne suszenie oraz
kondycjonowanie endoskopów
pozwalające na niezależną kontrolę
każdego podłączonego endoskopu
Wbudowany ekran dotykowy; Ekran
LCD/PLC
Kontrola stanu wyświetlacza i baterii
zasilającej
Menu w j. polskim
Wbudowany skaner kodów kreskowych
Identyfikacja endoskopu; do 100
endoskopów
Identyfikacja użytkownika; do 100
użytkowników
Wbudowana drukarka do wydruku
parametrów procesu; wydruk generowany
automatycznie po wyjęciu endoskopu
System filtracji powietrza w szafie klasy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TAK
Nie wcześniej niż 2ga połowa 2013
Tak.
Tak
Tak
10 szt. - typ
uzależniony od
modelu endoskopu
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Normy DIN 24185
min. H13
(wg NEN EN 1822) – HEPA
oraz NEN EN 1822
Dopuszcza się system filtracji powietrza w
szafie klasy H14.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
System filtracji powietrza
w kanałach endoskopu Filtry HEPA0,2 µm Tak
w zestawie przyłączeniowym
Wymagana zmiana
Kontrola stanu filtra
1 x rocznie
Monitorowany proces kondycjonowania
endoskopów; wszelkie błędy zgłaszane
Tak
alarmem akustycznie i na wydruku
Kontrolowany proces suszenia ciepłym
Tak
powietrzem w przedziale 40-55°C
Kontrola temperatury; kontrola
Tak
przegrzania - 60oC
Wskaźnik postępu procesu suszenia
Tak
Pomiar wilgotności względnej
Tak
Zabezpieczenie przed nadmiernym
Tak
ciśnieniem
Zabezpieczenie przed nadmiernym
Tak
przegrzaniem
Kontrola czasu przechowywania
Tak
endoskopu; do 72 godzin
Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza
Tak
w szafie
Sterowanie dostarczaniem sprężonego
Tak
powietrza
Lista kodów
alarmowych
Alarmy akustyczne
przechowywana w
pamięci urządzenia
Kontrola przeglądów okresowych w
Wymagany 1 x
okresie gwarancji
rocznie
Wymiary szafy:
- Szerokość
1300 mm +/- 10%
Dopuszcza się szerokość 962 mm
- Głębokość
450 mm +/- 10%
-Wysokość
2070 mm +/- 10%
Ciśnienie sprężonego powietrza
zasilającego szafę
2,0 – 8,0 bar
36
Dopuszcza się urządzenie nie
wymagającego pracy zewnętrznego
przyłącza sprężonego powietrza.
37
Urządzenie zasilane prądem
39
Komunikacja poprzez ethernet
230V, 50 Hz, 10 A
– standardowa
wtyczka
Tak
40
Gwarancja
24 miesiące
41
42
43
44
45
Autoryzowany serwis gwarancyjny
Tak
i pogwarancyjny na terenie kraju.
Czas reakcji na zgłoszoną awarię
Max. 24 godz.
w dni robocze
Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w
Do 14 dni
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
10 lat od daty
Dostępność części zamiennych przez okres
sprzedaży
Instrukcja obsługi
w języku polskim dostarczona wraz ze
Tak
sprzętem
Gwarancja
L.p.
Parametr
Parametr graniczny
Okres gwarancji i obsługi serwisowej na
1. oferowane urządzenie – minimum 24
Tak
miesiące.
W okresie gwarancji min. 2 przeglądy
Tak, podać ilość
2. gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg
przeglądów
zaleceń producenta
Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w
3.
Podać
okresie pogwarancyjnym – wymagane fax
lub email.
Wykaz punktów serwisowanych
4.
Podać
autoryzowanych przez producenta w Polsce
Czas reakcji na podjęcie czynności
serwisowych (rozumiane jako kontakt
5. telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji
≤ 8 godz., podać
zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane
od poniedziałku do piątku]
Czas reakcji na podjęcie czynności
serwisowych
6. (rozumiane jako przyjazd serwisu)
≤ 2 dni robocze, podać
[w dni robocze - rozumiane od poniedziałku
do piątku]
Maksymalny czas na usunięcie awarii
(rozumiane jako – od momentu zgłoszenia ≤ 14 dni robocze,
7. przywrócenie pierwotnej funkcjonalności)
podać
[w dni robocze - rozumiane od poniedziałku
do piątku]
Dostawa, szkolenia.
OPIS PARAMETRÓW
Wykonawca dostarczy i uruchomi
zaoferowany aparat
Wykonawca przeszkoli pracowników (max
5 osób) szpitala w zakresie używania
oferowanego sprzętu wraz oprogramowania.
Wszystkie szkolenia personelu zakończoną
się przyznaniem certyfikatu.
WARTOŚĆ
WYMAGANA
Tak
Tak
Parametr oferowany
WARTOŚĆ OFEROWANA
Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie zawiera w/w wymagane parametry techniczne.
..........................,dn.................
………………………………………………
……
(Podpisy wykonawcy lub osób
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy)

Podobne dokumenty