bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

Komentarze

Transkrypt

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2004 r.
Część II
WARSZAWA 2006
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax: 0-22 642-19-27
e-mail: [email protected]
www.gbpizs.gov.pl
Pod redakcją
Jolanty Gawron, Anny Paszek
Opracował zespół w składzie:
Lidia Ciecierska, Alina Kulesza, Anna Radwańska,
Grażyna Włosek, Ewa Wyglądała
Indeks:
Alina Kulesza
Ewa Wyglądała
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 1091/06. Format A5. Nakład 180 egz.
- III -
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Część II
- IV BIBLIOGRAPHIE OEKONOMISCHER
UND SOZIALER PROBLEME DER ARBEIT
Polnische Literatur für die Jahre 2004
BIBLIOGRAPHY OF ECONOMIC AND
SOCIAL PROBLEMS OF LABOUR
Polish literature published in 2004
BIBLIOGRAPHIE DES PROBLEMES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU TRAVAIL
Littérature polonaise publiée en 2004
БИБЛИОГРАФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ТРУДА
Польская литература за 2004 год
-VCzęść II
SPIS TREŚCI
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne ........................................................................
a. W Polsce...........................................................................................
b. W świecie .........................................................................................
2. Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i grup zawodowych ......
3. Układy zbiorowe pracy. Regulaminy ..............................................
4. Międzynarodowe prawo pracy .........................................................
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy .........................................
b. Unia Europejska .........................................................................
c. Umowy bilateralne między Polską a innymi krajami .................
5. Świadczenie pracy ...........................................................................
a. Zagadnienia ogólne ...................................................................
b. Stosunek pracy z umowy o pracę. Nawiązanie i rozwiązanie
stosunku pracy ............................................................................
c. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania i wyboru
d. Spółdzielczy stosunek pracy ......................................................
e. Świadczenie pracy na podstawie innej niż stosunek pracy ........
6. Zagadnienia prawne bhp .................................................................
7. Czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ..............................
8. Dyscyplina pracy. Absencja ............................................................
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe ......................................
10. Ochrona pracowników szczególnie chronionych ............................
11. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników ...........................
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa ...............................
b. Odpowiedzialność majątkowa ...................................................
c. Odpowiedzialność karna ............................................................
d. Odpowiedzialność cywilna.........................................................
12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy i ubezpieczeń
społecznych......................................................................................
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników ...............
14. Wynagrodzenie za pracę ..................................................................
a. Zagadnienia ogólne ....................................................................
b. Fundusz płac i dyscyplina płac ...................................................
c. Premiowanie ..............................................................................
d. Roszczenia zarobkowe, suspensyjne i deputatowe ....................
493
493
504
505
522
525
525
526
536
539
539
564
578
578
581
589
600
601
606
612
612
614
615
616
617
625
630
630
638
639
639
- VI e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej .....................................
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej .
g. Świadczenia wyrównawcze .......................................................
h. Nagrody pracownicze ................................................................
i. Odprawy emerytalne i rentowe ..................................................
j. Odprawy pośmiertne .................................................................
643
646
661
663
665
666
VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne .........................................................................
a. W Polsce ....................................................................................
b. W świecie ..................................................................................
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia .....................................
3. Proporcje i struktura płac ................................................................
4. Wartościowanie pracy .....................................................................
5. Systemy płac ...................................................................................
6. Płace w poszczególnych działach, gałęziach gospodarki
narodowej i zawodach .....................................................................
667
667
669
669
669
670
672
675
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne .........................................................................
a. W Polsce ....................................................................................
1/ Problemy ogólne systemu ....................................................
2/ Obowiązki płatników składek ..............................................
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki .....................................
4/ Umowy międzynarodowe ....................................................
b. W świecie ..................................................................................
2. Ubezpieczenia społeczne .................................................................
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe .........................................
b. Ubezpieczenie chorobowe .........................................................
1/ Zasiłek chorobowy ...............................................................
2/ Zasiłek macierzyński ...........................................................
3/ Zasiłek porodowy .................................................................
4/ Zasiłek opiekuńczy ..............................................................
5/ Zasiłek wyrównawczy .........................................................
6/ Świadczenie rehabilitacyjne .................................................
677
677
677
687
692
702
703
707
707
726
726
729
731
731
-
- VII -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c. Ubezpieczenie wypadkowe .......................................................
d. Zasiłek pogrzebowy ...................................................................
Ubezpieczenie zdrowotne ...............................................................
Ubezpieczenie różnych grup społecznych .......................................
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup pracowniczych ...
b. Ubezpieczenie społeczne rolników ............................................
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą ....
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących
pracę nakładczą ..........................................................................
e. Ubezpieczenie twórców .............................................................
f. Ubezpieczenie osób duchownych ..............................................
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych za granicą ......
Świadczenia na wypadek bezrobocia ..............................................
a. Zasiłek dla bezrobotnych ...........................................................
b. Świadczenie przedemerytalne ...................................................
c. Inne świadczenia finansowane z Funduszu Pracy ......................
Świadczenia z funduszy publicznych ..............................................
a. Świadczenia rodzinne ................................................................
b. Zasiłek pielęgnacyjny ................................................................
c. Zasiłek wychowawczy ...............................................................
d. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ...............................
e. Świadczenia dla osób represjonowanych ..................................
Otwarte fundusze emerytalne ..........................................................
Pracownicze programy emerytalne .................................................
Pomoc społeczna .............................................................................
a. Zagadnienia ogólne ...................................................................
b. Świadczenia pieniężne ...............................................................
c. Pomoc rzeczowa.........................................................................
d. Placówki opiekuńcze .................................................................
731
734
734
743
743
747
753
754
755
755
755
756
756
758
762
762
770
770
771
771
772
779
782
782
790
791
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej ..........................................
a. W Polsce ....................................................................................
b. W świecie ..................................................................................
2. Stopa życiowa .................................................................................
a. W Polsce ....................................................................................
b. W świecie ..................................................................................
3. Dochód narodowy ...........................................................................
a. Podział dochodu narodowego ....................................................
792
792
808
811
811
831
832
832
- VIII -
4.
5.
6.
7.
8.
b. Dochody ludności ......................................................................
c. Podatek od dochodów ................................................................
d. Fundusz spożycia .......................................................................
1/ Zagadnienia ogólne ..............................................................
2/ Spożycie społeczne ..............................................................
3/ Spożycie indywidualne ........................................................
Działalność socjalno-bytowa zakładów pracy .................................
Koszty utrzymania ..........................................................................
Budżety rodzinne ............................................................................
Warunki mieszkaniowe ...................................................................
Czas wolny. Kultura. Turystyka.......................................................
835
836
841
841
843
849
850
851
851
852
854
XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE
1. Związki zawodowe – organizacje pracodawców – państwo ...........
a. Zagadnienia ogólne ...................................................................
1/ W Polsce ..............................................................................
2/ W świecie .............................................................................
b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe ........................................
c. Spory zbiorowe ..........................................................................
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż...............................................
e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty ...........................................
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu ....................................
3. Historia i działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych ..............................................
855
855
855
859
861
863
865
865
866
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne .........................................................................
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg w zarządzaniu ...............
3. Samorząd pracowniczy w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy ......................................................................
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw ..............................
870
872
873
874
XIII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne ........................................................................
2. Organizacja i normowanie pracy .....................................................
877
880
- IX 3. Zatrudnienie ....................................................................................
4. Wydajność pracy .............................................................................
5. Ochrona zdrowia i pracy .................................................................
6. Płace ................................................................................................
7. Zabezpieczenie społeczne ...............................................................
8. Warunki bytu ludności ....................................................................
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy ...................................
10. Przekształcenia własnościowe..........................................................
881
895
895
897
900
905
911
911
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia bibliografii ........................................................................
912
Indeks alfabetyczny ...............................................................................
Wykaz ważniejszych haseł przedmiotowych ........................................
935
1025
-X-
- XI Part II
CONTENTS
VII. LABOUR LAW
1. General questions ............................................................................
a. In Poland.....................................................................................
b. In the world ................................................................................
2. Legislation in various occupations ..................................................
3. Collective agreements. Regulations ................................................
4. International labour legislation.........................................................
a. International Labour Organization .............................................
b. European Union..........................................................................
c. Bilateral agreements ...................................................................
5. Contract of employment ..................................................................
a. General problems .......................................................................
b. Contract of employment ............................................................
c. Contract of employment on the ground of appoint
or choice to a post ......................................................................
d. Contract of employment in co-operatives...................................
e. Work on the ground other than contract of employment ...........
6. Legislation concerning occupational safety ....................................
7. Hours of work. Overtime work .......................................................
8. Work discipline. Absenteeism ........................................................
9. Leave regulations ............................................................................
10. Protection of special groups of workers ..........................................
11. Liability of employers and employees ............................................
a. Discipline liability of employees ...............................................
b. Financial liability .......................................................................
c. Penal liability .............................................................................
d. Civil liability...............................................................................
12. Judgments concerning employment contracts and social security ...
13. Social and cultural services for employees .....................................
14. Legal aspects of wages ....................................................................
a. General questions ......................................................................
b. Wage fund and wage discipline .................................................
c. Bonuses .....................................................................................
493
493
504
505
522
525
525
526
536
539
539
564
577
578
578
581
589
600
601
606
612
612
614
615
616
617
625
630
630
638
639
- XII d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Wage claims ..............................................................................
Wage allowances .......................................................................
Wages in various occupations and branches ..............................
Compensation benefits ..............................................................
Employee pay awards .................................................................
Pension's allowances ..................................................................
Death allowances ... .....................................................................
639
643
646
661
663
665
666
VIII. WAGES
1. General questions ............................................................................
a. In Poland ....................................................................................
b. In the world ...............................................................................
2. Wage planning ................................................................................
3. Wage structure ................................................................................
4. Work assessment .............................................................................
5. Wage systems ..................................................................................
6. Wages in various branches and occupations ...................................
667
667
669
669
669
670
672
675
IX. SOCIAL SECURITY
1. General questions ............................................................................
a. In Poland ..................................................................................
1/ General problems of social security system .........................
2/ Employers duties concerning social security .......................
3/ Social security financing. Contributions ..............................
4/ Social security international agreements ..............................
b. In the world ...............................................................................
2. Social insurance ..............................................................................
a. Pension insurance ......................................................................
b. Sick insurance ............................................................................
1/ Sickness benefit ...................................................................
2/ Maternity benefit ..................................................................
3/ Childbirth allowance ............................................................
4/ Constant attendance allowance ............................................
5/ Rehabilitation training allowance ........................................
6/ Rehabilitation benefit ...........................................................
c. Accident insurance ....................................................................
d. Funeral grant ..............................................................................
677
677
677
687
692
702
703
707
707
726
726
729
731
731
731
734
- XIII 3. Health insurance ..............................................................................
4. Social insurance schemes for different branches .............................
a. Schemes for special groups of employees .................................
b. Social insurance of farmers .......................................................
c. Social insurance of self employed .............................................
d. Social insurance of agents .........................................................
e. Social insurance of artists ..........................................................
f. Social insurance of clergymen ...................................................
g. Social insurance of migrants ......................................................
5. Benefits for unemployed .................................................................
a. Unemployment benefit ..............................................................
b. Pre-retired benefts .....................................................................
c. Other benefits financed by Employment Fund ...........................
6. Allowances from social funds .........................................................
a. Family benefit ............................................................................
b. Nursing benefit ..........................................................................
c. Parental benefit ..........................................................................
d. Allowances from Alimony Fund ...............................................
e. Allowance for forced labour ......................................................
7. Pension funds ..................................................................................
8. Occupational pension schemes ........................................................
9. Social assistance ..............................................................................
a. General problems .......................................................................
b. Social benefits in cash ...............................................................
c. Material aid.................................................................................
d. Social services ...........................................................................
734
743
743
747
753
754
755
755
755
756
756
758
762
762
770
770
771
771
772
779
782
782
790
791
X. LIVING CONDITIONS
1. General problems of social policy ...................................................
a. In Poland ....................................................................................
b. In the world ...............................................................................
2. Standard of living ............................................................................
a. In Poland ....................................................................................
b. In the world ...............................................................................
3. National income ..............................................................................
a. Distribution of the national income ...........................................
b. Incomes .....................................................................................
c. Income tax .................................................................................
d. Consumption .............................................................................
792
792
808
811
811
831
832
832
835
836
841
- XIV
4.
5.
6.
7.
8.
1/ General questions .................................................................
2/ Social consumption fund ......................................................
3/ Individual consumption fund ...............................................
Social activity in enterprises ...........................................................
Living costs .....................................................................................
Family budgets ................................................................................
Housing conditions ..........................................................................
Rest period. Culture. Tourism ..........................................................
841
843
849
850
851
851
852
854
XI. TRADE UNIONS
1. Trade unions – employers' organizations – government .................
a. General questions ......................................................................
1/ In Poland ..............................................................................
2/ In the world ..........................................................................
b. Negotiations and collective agreements ....................................
c. Labour disputes .........................................................................
d. Conciliatory procedures. Arbitration ..........................................
e. Strikes. Lock-outs. Boycotts ......................................................
2. Trade unions and participation in management ...............................
3. History and activity of trade unions in various branches ................
855
855
855
859
861
863
865
865
866
XII. WORKERS' SELF MANAGEMENT
1.
2.
3.
4.
General questions ............................................................................
Workers' participation in management ............................................
Workers' self management in enterprises ........................................
Property transformations in enterprises ...........................................
870
872
873
874
XIII. LABOUR STATISTICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
General questions ............................................................................
Organization and standarization of work ........................................
Employment ....................................................................................
Labour productivity ........................................................................
Health and work protection .............................................................
Wages .............................................................................................
877
880
881
895
895
897
- XV 7. Social security .................................................................................
8. Living conditions ............................................................................
9. Trade unions. Workers' self management ........................................
10. Property transformations .................................................................
900
905
911
911
XIV. BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHIES
Bibliography of bibliographies .............................................................
912
The alphabetical index ..........................................................................
The subject entries register ...................................................................
935
1025
- XVI
- 493 -
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
2627. ADMINISTRACYJNA kontrola prawa pracy / Andrzej Świątkowski // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 11, s. 292-297.
2628. AKTY wykonawcze do kodeksu pracy oraz do ustawy o związkach
zawodowych / wybór i oprac. Tomasz Wiecki. - Stan prawny na wrzesień
2004 r. - Gdańsk : „Akwen”, 2004. - 99 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka „Magazynu
Solidarność”). - ISBN 83-909299-8-8.
2629. FUNKCJE prawa zakładowego na przykładzie wybranych zakładów administracyjnych / Renata Raszewska-Skałecka // Acta Univ. Wratisl.,
Prz. Prawa. - 2004, t. 62, s. 229-245.
2630. KIEROWNIKU! Wymagaj!!! : poradnik osoby kierującej pracownikami / Marek Gałusza. - Wyd. 12. - Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2003. - 233 s. :
il. ; 24 cm. - Bibliogr., w zał. teksty aktów prawnych. - ISBN 83-88768-93-X.
2631. KLAUZULA niesprzeczności przepisów kodeksu cywilnego
z zasadami prawa pracy w odesłaniu z art. 300 k.p. / Katarzyna Roszewska //
Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 23-26.
Konieczność weryfikacji relacji prawa pracy z prawem cywilnym.
2632. KODEKS pracy / [Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy]. - Wrocław : [OSPIP], 2004. - 117 s. ; 21 cm. - ISBN 83-915754-1-1.
- 494 2633. KODEKS pracy / [red. Izabela Jeziorska]. - Wyd. 4. - Lublin :
Of Wydaw. VERBA, 2004. - 207, [1] s. ; 17 cm. - ISBN 83-87497-96-7.
Toż: Wyd. 5. - 219 s. - ISBN 83-89468-06-9.
2634. KODEKS pracy / [red. Katarzyna Świerk-Bożek]. - Wyd. 3, stan
prawny na 1 stycznia 2004 r. - Kraków : „Zakamycze”, 2004. - 270, [1] s. ;
15 cm. - ISBN 93-7333-349-5.
2635. KODEKS pracy / wprow. Adam Pietras. - Stan prawny na dzień
1 stycznia 2004 r., obejmuje zmiany wprowadzone przez ustawę z 14 listopada 2003 r. - Lublin : Lub. Wydaw. Praw., 2004. - XXVII, [1], 207, [1] s. ;
17 cm. - ISBN 83-88847-36-8.
2636. KODEKS pracy 2004 / koment. Waldemar Gujski ; Gazeta Prawna. - Stan prawny na 1 stycznia 2004 r. - Warszawa : INFOR, 2004. - 176 s. ;
21 cm.
2637. KODEKS pracy : aktualny tekst ujednolicony / oprac. Maria Łajeczko. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2004. - 343 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 157). - ISBN 83-88616-46-3.
2638. KODEKS pracy : edycja druga / Krzysztof Walczak. - Stan
prawny 1 marzec 2004 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - 552 s. ; 18 cm. ISBN 83-7387-239-6.
2639. KODEKS pracy : inspekcja pracy, związki zawodowe i organizacje ..., świadczenia socjalne, akty wykonawcze, skorowidz do kodeksu
pracy, bezpłatny dostęp do pakietu prawo pracy. - Wyd. 10, stan prawny na
dzień 1 lutego 2004 r. - Bielsko-Biała : „Park”, 2004. - 653 s. ; 19 cm. - (Białe
Kodeksy). - ISBN 83-7266-243-6.
2640. KODEKS pracy : komentarz / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof
Rączka, Jacek Skoczyński ; pod red. Zbigniewa Salwy. - Wyd. 6, stan prawny
na 1 marca 2004 roku. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. – 924 s. ;
24 cm. - ISBN 83-7334-173-0.
Stan prawny na 1 marca 2004 roku.
- 495 2641. KODEKS pracy : komentarz / Franciszek Małysz. - Warszawa :
Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2004. - 2 t. (456 ; 504 s.) ; 24 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 166, 167). - ISBN: 83-88616-55-2 ; 83-88616-56-0.
2642. KODEKS pracy : komentarz / [Tadeusz Nycz]. - Kraków ; Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2004. - 570 s. ; 25 cm. - ISBN 83-7394-026-X.
2643. KODEKS pracy : komentarz / Zbigniew Salwa. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : „BRANTA”, 2004. - 558 s. ; 20 cm. - ISBN 83-89073-68-4.
2644. KODEKS pracy : komentarz / Andrzej Marian Świątkowski. Warszawa : C. H. Beck, 2004. - 2 t. ; 20 cm. - (Komentarze Becka).
T. 1. Art. 1-189. XVI, 1124 s. - ISBN 83-7387-471-2.
T. 2. Art. 190-305. XII, 869 s. - ISBN 83-7387-472-0.
2645. KODEKS pracy : komentarz / Jerzy Wratny. - Wyd. 2. - Warszawa :
C. H. Beck, 2004. - XXII, 703 s. ; 20 cm. + Suplement. - (Komentarze
Becka). - ISBN 83-7387-121-7.
Toż: Wyd. 3. 2004. - 761 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7387-427-5.
2646. KODEKS pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [i in.]. - Wyd. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XVII,
963 s. ; 24 cm. - (Duże Komentarze Becka). - ISBN 83-7387-410-0.
2647. KODEKS pracy : komentarz do przepisów znowelizowanych od
1 stycznia 2004 r. ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213,
poz. 2081) : suplement / Józef Iwulski, Walerian Sanetra. - Stan prawny
na 1 marca 2004 r. - Warszawa : „Librata”, 2004. - 96 s. ; 24 cm. ISBN 83-87271-33-0.
2648. KODEKS pracy : komentarz : ustawy towarzyszące z orzecznictwem / Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. - Wyd. 4, stan prawny na
15 marca 2004 r. - Kraków : „Zakamycze”, 2004. - 982 s. ; 20 cm. - (Komentarze Zakamycza). - ISBN 83-7333-385-1.
- 496 2649. KODEKS pracy : omówienie nowelizacji Kodeksu pracy z dnia
14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) : wykaz aktów wykonawczych, pełny skorowidz rzeczowy : uwzględniono także przepisy, które stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej. - Stan prawny 1 stycznia 2004 r. - Warszawa : Dom Wydaw.
ABC, 2004. – 219 s. ; 20 cm. - (Kodeksy). - ISBN 83-7416-153-1.
2650. KODEKS pracy : Państwowa Inspekcja Pracy : bezpieczeństwo
i higiena pracy : akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka, Maciej Nałęcz]. - Stan prawny sierpień
2004. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XII, 626 s. ; 21 cm. - (Edycja
Sądowa).
2651. KODEKS pracy : stan prawny na 1 stycznia 2005 r. // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 52, wkł. Kompendium Kadrowe, nr 10, 64 s.
2652. KODEKS pracy : tekst jednolity : po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003 roku. - Wyd. 5 zm., stan prawny
na dzień 1 stycznia 2004 r. - Gdańsk : „Akwen”, 2004. - 100 s. ; 21 cm. ISBN 83-909299-7-X.
2653. KODEKS pracy : tekst ujednolicony : najnowsze zmiany. - Stan
prawny uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z 14.11.2003 r. - Kraków : Wszech. Podat., 2003. - 80 s. ; 30 cm. - ISBN 83-89104-81-4.
2654. KODEKS pracy : tekst ujednolicony ustawy / [red. Marek Gałusza]. - Wyd. 17. - Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2004. - 129 s. ; 24 cm. ISBN 83-7394-013-8.
Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 213,
poz. 2081).
2655. KODEKS pracy = Arbeitsgesetzbuch / tł. Barbara Jóźwik, Lidia
Wołk-Karaczewska. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r. - Gdańsk :
ODiDK, 2004. - 329 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7187-954-7.
- 497 2656. KODEKS pracy i inne teksty prawne : teksty jednolite / wprow.
Ludwik Florek. - Wyd. 17, stan prawny : luty 2004 r. - Warszawa :
C. H. Beck, 2004. - XXXII, 376 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7387-305-8.
Toż: Wyd. 19, stan prawny : październik 2004 r. - 406 s. ; 17 cm. - ISBN 83-7387-482-8.
2657. KODEKS pracy po nowelizacji : stan prawny na 1 stycznia 2004 r. //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 1, wkł. Kompendium Kadrowe, nr 1, 56 s.
2658. KODEKS pracy po 1 stycznia 2004 r. / Jolanta StrusińskaŻukowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 1, s. 3-17. * Nowe przepisy na
Nowy Rok // Tamże, nr 1, s. 28-31.
Omów. przepisów prawa pracy obow. od 1 stycznia 2004 r.
2659. KODEKS pracy po zmianach // Inspektor Pr. - 2004, nr 4,
s. 12-13, tab. * Kodeks pracy po zmianach od 1 maja 2004 r. / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 5, s. 3-7.
Zmiany w Kodeksie pracy obow. od 1 maja 2004 r.
2660. KODEKS pracy po zmianach / Ewa Drzewiecka. - Cz. 1-2 // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 3, s. 2-15, tab. ; nr 4, s. 10-11, tab.
Zestawienie wszystkich zmian oraz nowych norm, które zaczęły obowiązywać
w 2004 r.
2661. KODEKS pracy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Maciej
Nałęcz, Barbara Porzecka]. - Wyd 15., stan prawny styczeń 2004 r., uwzględniono zmiany wchodzące w życie z dniem 1.01.2004 r. - Warszawa :
C. H. Beck, 2004. - XVI, 168 s. ; 17 cm. - (Twoje Prawo). - ISBN 83-7387-306-6.
Toż: Wyd. 16, stan prawny czerwiec 2004 r. - 172 s.
2662. KODEKS pracy z komentarzem / pod. red. Urszuli Jackowiak ;
[aut.] U. Jackowiak [i in.]. - Wyd. 4 zaktual. Stan prawny na dzień 1 lipca
2004 r. - Gdynia : Fund. Gospod. NSZZ „Solidarność”, 2004 r. - 962 s. ;
25 cm. - ISBN 83-87257-61-3.
2663. KODEKS pracy z komentarzem : pytania i odpowiedzi / Beata
Superson-Polowiec, Adam Polowiec. - Warszawa : INFOR, 2004. - 559, [1] s. ;
21 cm + CD-ROM. - ISBN 83 89385-52-X.
- 498 2664. KODEKS pracy z przepisami wykonawczymi / wprow. Maria
Teresa Romer. - Wyd. 4, według stanu prawnego na 20 stycznia 2004 r. Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. - 496 s. ; 24 cm. ISBN 83-7334-298-2.
2665. KODEKS pracy z wprowadzeniem do zmian obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2004 r. wynikających z ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.
(Dz.U. nr 213, poz. 2081) / Ewa Góra, Marcin Kotula ; Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 227 s. ; 21 cm. - Tabele. ISBN 83-7187-923-6.
2666. KONSTYTUCJA RP a prawo wspólnotowe / Piotr Winczorek //
Państ. Prawo. - 2004, R. 49, z. 11, s. 3-17. * Prawo Unii Europejskiej a konstytucja RP i prawo polskie - kilka refleksji / Stanisław Biernat // Tamże,
z. 11, s. 18-27. * Podstawy pounijnej wykładni Konstytucji RP / Kazimierz
Działocha // Tamże, z. 11, s. 28-33.
2667. KONTROLE w firmie : stan prawny na 1 marca 2004 r. / Martyna
Zembrzuska // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 10, s. 3-29.
M.in. kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, kontrola legalności zatrudnienia,
kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kontrola przeciwpożarowa.
2668. MAŁE koszty dużych nadużyć / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 246, s, 1, 25, rys.
Kary dla pracodawców za łamanie przepisów prawa pracy.
2669. MONITORING w miejscu pracy a prawo do prywatności / Dominika Döre-Nowak [właśc. Dörre-Nowak] // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 9,
s. 8-14.
Regulacje monitoringu w wybranych krajach UE i w Polsce.
2670. NAJNOWSZE zmiany w przepisach kodeksu pracy / Janina
Suzdorf // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 1, s. 1-7.
Zmiany wprowadzone ustawą z 14 listopada 2003 r. mają na celu pełne dostosowanie przepisów polskiego indywidualnego prawa pracy do wymagań dyrektyw unijnych.
- 499 2671. NOWE regulacje w prawie pracy w 2004 r. a nowe obowiązki
przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zagadnienia /
Krzysztof Mikołaj // Zesz. Nauk. Kated. Ekon. / WSEiA Bytom. - 2003/2004,
nr 1/2, s. 149-157.
2672. NOWELIZACJA kodeksu pracy - tabela porównawcza - zagadnienia wybrane / Michał Snitko-Pleszko. - Cz. 1-2 // Monit. Praw. - 2004, R. 12,
nr 1, s. 47-51, tab. ; nr 2, s. 99-104, tab.
Zestawienie zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy ustawą z dnia 14 listopada
2003 r. o zm. Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081),
która weszła w życie z dniem 01.01.2004 r.
Toż // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 2, wkł. 11 s.
2673. NOWELIZACJA KP [kodeksu pracy] w zakresie dokumentacji
pracowniczej : czy na pewno wymagała tego UE [Unia Europejska]? /
Krzysztof Walczak // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 4, s. 105-109.
PAŃSTWO jako regulator stosunków pracy - tendencje zmian / J. Wratny =
poz. 4862.
Przedstawiono zmieniającą się rolę państwa jako regulatora stosunków pracy
w okresie III Rzeczpospolitej, porównując tę rolę z okresem realnego socjalizmu.
Szczególną uwagę poświęcono pozycji układów zbiorowych pracy oraz funkcjonowaniu Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych.
2674. POLISH labour code : bilingual edition polish-english / tł. Katarzyna Michałowska. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - 263 s. ;
20 cm. - ISBN 83-7387-505-0.
2675. POSTĘPOWANIE upadłościowe i naprawcze w prawie pracy /
Monika Latos-Miłkowska // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 7, s. 189-193.
2676. PRACODAWCA wewnętrzny / Łukasz Pisarczyk // Monit. Prawa
Pr. - 2004, R. 1, nr 12, s. 320-325.
Wyjaśnienie pojęcia "pracodawca" funkcjonującego w polskim prawie pracy.
2677. PRACOWNICY : praktyczny poradnik dla pracodawcy / Marcin
Aszyk i Björn Lundén. - Wyd. 2. - Gdańsk : BL Info Polska, 2004. - 292 s. :
tab. ; 23 cm. - ISBN 83-89537-40-0.
- 500 2678. PRAWO pracy : 2004. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2004. 897 s. ; 24 cm. - (Meritum). - ISBN 83-7416-155-8.
2679. PRAWO pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 6 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XIV, 364 s. : rys. ; 24 cm. (Skrypty Becka). - ISBN 83-7247-621-7.
2680. PRAWO pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. - Wyd. 6 zm.
i zaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XIX, 358 s. ; 24 cm. - (Podręczniki Prawnicze). - ISBN 83-7387-422-4.
2681. PRAWO pracy / Teresa Liszcz. - Warszawa : Wydaw. Praw.
LexisNexis, 2004. - 550 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7334-311-3.
2682. PRAWO pracy : stan prawny na dzień 17 lutego 2004 r. // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 10, dod. Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 5, 118 s.
Kodeks pracy wraz z najnowszymi zmianami oraz teksty ustaw dot. nowych zasad
zwolnień grupowych i zatrudniania pracowników tymczasowych.
2683. PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku : księga jubileuszowa
profesora Tadeusza Zielińskiego / kom. red. Maria Matey-Tyrowicz, Lesław
Nawacki, Barbara Wagner ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych.
- Warszawa : Biuro RPO, 2002. - 680 s. ; 26 cm. - Bibliogr. s. 25-41.
Z treści: Ćwiertniak Bolesław M.: Zasady prawa pracy a zasady współżycia
społecznego w stosunkach pracy. (Zarys problematyki) (s. 163-175). – Goździewicz Grzegorz: Problemy statusu prawnego młodocianych pracowników w Polsce
(s. 177-192). - Góral Zbigniew: Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych
(s. 193-215). - Kijowski Andrzej: Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego (s. 217-231). - Kubot Zdzisław: Pojęcie kierownictwa
pracodawcy (s. 233-251). - Lewandowski Henryk: Uwagi o roli umowy we współczesnym prawie pracy (s. 253-274). - Nowak Arkadiusz: Rozwiązywanie stosunku pracy
z członkiem zarządu spółki akcyjnej zatrudnionym na podstawie powołania (wybrane
zagadnienia) (s. 281-293). - Salwa Zbigniew: Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna (s. 295-304). - Sanetra Walerian: Uwagi w kwestii zakresu
podmiotowego kodeksu pracy (s. 305-317). - Seweryński Michał: Problemy rekodyfikacji prawa pracy (s. 319-337). - Wagner B.: O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze
(s. 359-381). - Wojtyła Jan: Prawo pracy z perspektywy rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw (s. 383-396). - Baran Krzysztof W.: O funkcjach zbiorowego prawa
pracy uwag kilka (s. 399-412). - Cudowski Bogusław: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - bilans dziesięciolecia (s. 413-426). - Hajn Zbigniew: Ustawowy
- 501 model organizacji polskiego ruchu związkowego j jego wpływ na zbiorowe stosunki
pracy (s. 427-444). - Rączka Krzysztof: Pakiety gwarancji socjalnych związane
z prywatyzacją (s. 445-460). - Bińczycka-Majewska Teresa: Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego (s. 475-499). - Jackowiak
Urszula: Problemy polskiego bezrobocia na początku stulecia (s. 501-516). - Szurgacz
Herbert: Prawo socjalne w latach 1989-1999. Kilka uwag o kierunkach rozwoju
(s. 517-530). - Wratny Jerzy: Dylematy polityki prawa w zakresie wynagrodzania
za pracę (s. 531-543). - Florek Ludwik: Prawny charakter europejskiego prawa pracy
(s. 577-588). - Matey-Tyrowicz M.: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie
wspólnotowym (s. 589-609). - Świątkowski Andrzej M.: Implementacja wspólnotowego prawa pracy przez partnerów społecznych (s. 625-636).
2684. PRAWO pracy 2004 i inne teksty prawne : kodeks pracy wraz
z innymi ustawami. - Stan prawny: lipiec 2004 r. - Warszawa : C. H. Beck,
2004. - 284 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7387-566-2.
2685. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. Wyd. 8 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. - 388 s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 379-382. - ISBN 83-7334-306-7.
Toż: Wyd. 9 uaktual., 2004. - 388 s. - Bibliogr. s. 379-382. - ISBN 83-7334-371-7.
2686. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Andrzej Patulski [i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XXXIV, 239 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. (Academia Oeconomica). - ISBN 83-7387-363-5.
2687. PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego : suplement / Jan
Piątkowski. - Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2004. - 87 s. ; 24 cm. ISBN 83-7285-174-3.
PRAWO pracy służy pracodawcom, nie pracownikom / J. Kisieliński =
poz. 4902.
Rozm. z wiceprzewodniczącym OPZZ.
2688. PRAWO pracy, ubezpieczenia społeczne : zbiór ujednoliconych
przepisów. - Stan prawny - 3 lutego 2004 r. - Warszawa : AD. Drągowski,
2004. - 288 s. ; 30 cm. - ISBN 83-89604-11-6.
Toż: Stan prawny 1 maja 2004 r. 276s. - ISBN 83-89604-15-9.
- 502 2689. PRAWO pracy w małej firmie w 2004 r. / Małgorzata PiaseckaSobkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 8, dod. Doradca Firmy, s. 10-11.
2690. SPRAWY kadrowe po zmianach / Matylda Arnold-Rogiewicz //
Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 6, s. 3-33.
Zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu pracy, obowiązującej od 1 stycznia
2004 r.
2691. UJEDNOLICONY tekst kodeksu pracy / oprac. Maria Łajeczko //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 1, wkł., s. 1-40.
Stan na 1 stycznia 2004 r.
2692. WYBRANE zagadnienia z prawa pracy : wiadomości podstawowe / Jan Brol ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny
w Warszawie. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego]. - Wg stanu
prawnego na dzień 1 stycznia 2004 r. - Warszawa : SKwP ZG, 2004. - 86,
[1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-137-8.
2693. ZARYS prawa pracy / Renata Borek-Buchajczuk [i in.]. - Lublin :
Of. Wydaw. VERBA, 2004. - 304 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89468-02-6.
2694. ZARYS prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / Andrzej Kisielewicz ; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Wydział
Administracyjno-Prawny. - Stan prawny styczeń 2004 r. - Przemyśl : WSAiZ,
2004. - 281 s. ; 23 cm. - (Podręczniki Uczelniane / WSAiZ ; 67). - Bibliogr.
s. 279-281. - ISBN 83-88009-63-X.
Toż: Wyd. 2 zm., podręcznik uwzględnia stan prawny na dzień 1 listopada
2004 r. - (Podręczniki Uczelniane / WSAiZ ; 72). - Bibliogr. s. 299-301. ISBN 83-89473-57-7).
2695. ZBIEG środków ochronnych przed molestowaniem seksualnym
i mobbingiem / Dominika Dörre-Nowak // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 11,
s. 8-15.
Relacje jakie zachodzą w tym przedmiocie między przepisami kodeksu pracy
i kodeksu cywilnego.
- 503 2696. ZMIANY w Kodeksie pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. Cz. 1-2 // Monit. Praw. - 2004, R. 12, nr 6, s. 263-266 ; nr 7, s. 305-310.
Cz. 1. Zakaz dyskryminacji, mobbing, stosunek pracy, umowa o pracę, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawcy ; Cz. 2. Czas pracy, urlopy, uprawnienia
pracowników związane z rodzicielstwem, bezpieczeństwo i higiena pracy.
2697. ZMIANY w kodeksie pracy / Anna Tomczyk // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 3, s. 25-28.
Wprowdzone ustawą z 14 listopada 2003 r. o zm. ustawy - Kodeks pracy oraz
o zm. niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081).
2698. ZMIANY w prawie pracy od 1 stycznia 2004 r. / Agnieszka
Zawadzka // Rachun. Budż. - 2004, R. 6, nr 1, s. 24-27.
2699. ZNOWELIZOWANY kodeks pracy w praktyce oświatowej
i związkowej / Kazimierz Głód ; Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Ośrodek Usług Pedagogicznych. - Katowice, 2004. - 82 s. : tab. ; 24 cm. (Biblioteczka OUPiS - ZNP ; 27). - Wykaz aktów prawnych s. 45-46. ISBN 83-89300-21-4.
Bibliografia dot. prawa pracy (poz. 5147, 5166, 5169, 5178, 5186).
___________________
Nowelizacja prawa pracy
2700. BĘDĄ dwa kodeksy pracy / Michał Seweryński ; rozm. Magdalena
Bednarek // Rzeczpospolita. - 2004, nr 193 : 18.08, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
Ocena polskiego prawa pracy w raporcie Banku Światowego i prac prowadzonych
nad reformą kodeksu pracy.
2701. KOLEJNA nowelizacja prawa pracy : z obrad Prezydium OPZZ /
Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 1/2, s. 5.
2702. LIBERALIZACJA prawa pracy / Henryk Lewandowski // Państ.
Społ. - 2004, R. 4, nr 3, s. 127-138.
Nadto: Chronić pracę, nie niszcząc kapitału / Walerian Sanetra ; rozm. Marek
Domagalski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 291 : 13.12, dod. Prawo co Dnia, s. 3. -
- 504 Rozm. z prezesem Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu
Najwyższego nt. liberalizacji prawa pracy.
NAJPIERW kodeks, potem wybory / J. Kisieliński = poz. 4902.
Stanowisko OPZZ dot. nowelizacji kodeksu pracy.
2703. NOWELIZACJA Kodeksu pracy coraz bliżej / Adam Suda // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 8, nr 44, s. 2-3.
POWOŁANIE jako podstawa nawiązania stosunku pracy a reforma prawa
pracy / A. Dubowik = poz. 3155.
2704. SKAZANI na kodeks / oprac. Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 17, s. 21.
Dysk. nt. kodeksu pracy, jego modelu i celów, jakie powinny być osiągnięte po
jego zastosowaniu. - Wypow.: Andrzej Malinowski, Ryszard Łepik, Zygmunt Mierzejewski, Zbigniew Żurek, Jerzy Wratny, Janusz Śniadek, Janusz Korwin-Mikke, Jeremi
Mordasewicz.
b. W świecie
2705. CO trzeba wiedzieć o niemieckim prawie pracy / Anna Siwek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 44, s. 28-31.
EUROPEIZACJA polskiego prawa pracy / red. nauk. W. Sanetra =
poz. 2864.
Z treści: Hofmańska E.: System rekompensaty szkody doznanej przez pracownika
podczas lub w związku z zatrudnieniem w Australii.
NIETYPOWE formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec /
M. Moszyński = poz. 2901.
2706. PRAWNE, techniczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania
zawodu geodety w Królestwie Danii / Mirosław Bełej, Marcin Hłasko // Prz.
Geod. - 2004, R. 76, nr 9, s. 10-14.
- 505 UMOWA o dzieło w prawie polskim i w prawie austriackim = poz. 3168.
2707. WOLNOŚĆ podejmowania i wykonywania zawodu w ustawodawstwie niemieckim / Marcin R. Białecki // Prz. Ustawod. Gospod. - 2004,
R. 57, nr 5, s. 21-33.
WYBRANE zagadnienia z hiszpańskiej ustawy z dnia 8 listopada 1995 r.
o zapobieganiu zagrożeniom w pracy / M. Nowak = poz. 3210.
Zob. też Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce
(poz.3021-3059).
2. Ustawodawstwo pracy różnych
zawodów i grup zawodowych
2708. WYKONYWANIE wolnych zawodów w Polsce / Jerzy Jacyszyn. Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. - 341 s. ; 22 cm. - Bibliogr.
s. 333-341. - ISBN 83-7334-286-9.
2709. ZAWODY zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisje Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu
RP przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, 8 kwietnia 2002 r. / [oprac.
Sławomir Legat, Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kanc. Sejmu, 2002. - 167 s. ; 24 cm. - ISBN.: 83-86065-32-X.
Z treści: Wołpiuk Waldemar J.: Zawód zaufania publicznego z perspektywy prawa
konstytucyjnego (s. 19-24). - Kulesza Michał: Pojęcie zawodu zaufania publicznego
(s. 25-31). - Izdebski Hubert: Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem
zawodu przez samorządy zawodowe (s. 33-38). - Wystąpienia: Waldemar Sanetra,
Andrzej Kisielewicz, Jerzy Hausner (s. 51-59). - Dyskusja: Zawody zaufania publicznego - w interesie publicznym czy korporacji? (s. 63-112) Wypow.: Paweł Sarnecki,
Stanisław Rymer, Andrzej Kalwas, Konstanty Radziwiłł, Kazimierz Domaradzki,
Kazimierz Frieske, Marek Balicki, Andrzej Włodarczyk, Janusz Czapiński, Jerzy
Stępień, Adam Niemczyński, Krzysztof Grabowski, Edward Jędrzejewski, Alicja
Adamczak, Anna Pogórska, Michał Rudy, Janusz Niemcewicz, J. Hausner, M. Balic-
- 506 ki. - Hausner J., Długosz Dagmir: Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego
(s. 115-125). - Wołpiuk W. J.: Samorząd zawodu zaufania publicznego a interes
publiczny (s. 127-147). - Kulesza M.: Zawód zaufania publicznego (s. 149-152). Izdebski Hubert: Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu
przez samorządy zawodowe (Tezy) (s. 153-156). - Wojtczak Krystyna: Reglamentacja
zawodów zaufania publicznego ze względu na prawną formę ich wykonywania
w świetle rozwiązań polskich i państw członkowskich Wspólnot Europejskich
(s. 157-158).
Agent ubezpieczeniowy
2710. PRAWNE aspekty działalności brokera ubezpieczeniowego /
Robert Stefanicki // Wiad. Ubezp. - 2004, nr 5/6, s. 22-29 summ.
2711. STATUS prawny agenta ubezpieczeniowego (obowiązujący i projektowany) / Monika Szaraniec // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 660,
s. 53-70 summ.
2712. WYBRANE cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego / Tadeusz Wiśniewski // Prz. Sąd. 2004, R. 14, nr 1, s. 23-39.
Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (obow. od 1 stycznia 2004 r.) - m.in. status agenta ubezpieczeniowego.
Audytor
2713. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania
egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej // Dz. U. - 2004, nr 74, poz. 671.
Biegły rewident
2714. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zm. ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie // Dz. U. 2004, nr 213, poz. 2155.
- 507 Detektyw
2715. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o usługach
detektywistycznych // Dz. U. - 2004, nr 121, poz. 1265.
2716. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa // Dz. U. - 2004, nr 181, poz. 1879.
Diagnosta laboratoryjny
2717. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" // Dz. U. - 2004, nr 182, poz. 1885.
Doradca podatkowy
2718. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 17 marca 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o doradztwie podatkowym // Dz. U. - 2004, nr 52, poz. 516.
Funkcjonariusz celny
2719. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni // Dz. U. - 2004, nr 208,
poz. 2120.
Funkcjonariusz ochrony państwa
2720. USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zm. ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2004,
nr 267, poz. 2647.
- 508 2721. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u R z e c z y p o sp o l i t e j P o ls k i e j z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004, nr 163,
poz. 1712.
M.in. służba w BOR.
2722. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego
trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej oraz służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004,
nr 37, poz. 338.
2723. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do
służby w Biurze Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004, nr 37, poz. 339.
2724. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004, nr 286, poz. 2889.
2725. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań
poza Agencją // Dz. U. - 2004, nr 34, poz. 296.
2726. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2004,
nr 87, poz. 818.
2727. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia
2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowania
dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2004, nr 272, poz. 2690.
- 509 Funkcjonariusz Straży Granicznej
2728. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 lutego 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 2004, nr 43, poz. 404.
Geodeta
PRAWNE, techniczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania zawodu
geodety w Królestwie Danii / M. Bełej, M. Hłasko = poz. 2706.
___________________
2729. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy
inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw,
geodeci powiatowi i geodeci gminni // Dz. U. - 2004, nr 249, poz. 2498.
Inspektor kontroli skarbowej
2730. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o kontroli skarbowej // Dz. U. - 2004, nr 8, poz. 65.
M.in. zakres uprawnień inspektora kontroli skarbowej.
Księgowy
2731. JAKA jest rola głównego księgowego : stan prawny na 30 sierpnia
2004 r. / Grzegorz Mazur // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 34, s. 3-37, tab.
2732. ODPOWIEDZIALNOŚĆ głównego księgowego / Wiesława Moczydłowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 172, dod. Praca i Podatki, s. 3-5.
Zakres obowiązków, odpowiedzialność za dokumentację, odpowiedzialność karna.
- 510 2733. PRAWA, obowiązki i zakres odpowiedzialności głównych
księgowych / Genowefa Kawecka-Siuzdak ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 119 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele. ISBN 83-7187-899-0.
2734. ZAWÓD księgowego - regulowany czy ustanowiony przez właściciela / Zbigniew Luty // Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 21, s. 135-143.
Lekarz weterynarii
2735. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
10 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania
zawodu lekarza weterynarii // Dz. U. - 2004, nr 205, poz. 2099.
Maszynista kolejowy
2736. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać
osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe // Dz. U. - 2004, nr 212, poz. 2152, tab.
zm. z dnia 5 października 2004 r. // Tamże, nr 218, poz. 2212.
Muzealnik
2737. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz
trybu ich stwierdzania // Dz. U. - 2004, nr 272, poz. 2695.
- 511 Nauczyciel
2738. AWANS zawodowy nauczyciela i terminy z nim związane / Piotr
Kuś // Katecheta. - 2004, R. 48, nr 9, s. 52-54.
2739. CO nowego w Karcie Nauczyciela / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 8, s. 17-32, tab.
2740. KARTA Nauczyciela po zmianach / Jolanta Góra // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 171, s. 24-25.
2741. KARTA Nauczyciela po zmianach / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 9, s. 3-14.
Wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 179, poz 1845).
M.in. stosunek pracy, awans zawodowy, wynagrodzenie za pracę, uprawnienia socjalne i urlopy.
2742. NAJDŁUŻSZA droga awansu / Jolanta Góra // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 57, s. 23, rys. tab.
Plan Hausnera - projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.
2743. NOWA Karta Nauczyciela / praca pod red. Juliusza Mosiądza ;
Klub Czytelnika Instytutu Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej. Kraków : Galic. Centrum Prom., 2004. - 114 s. ; 21 cm. - (Kodeks Oświaty,
ISSN 1733-182X).
2744. NOWY rok szkolny ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela / Jolanta
Góra // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 161, dod. Urząd i Obywatel, s. 4-5,
rys. * W nowy rok szkolny ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela / Leszek
Dembski // Katecheta. - 2004, R. 48, nr 9, s. 48-52.
PORADNIK kadrowca : stosunek pracy nauczyciela / K. Głód = poz. 3084.
PRZENIESIENIE nauczyciela bez jego zgody / J. Skrobisz, M. Culepa =
poz. 3500.
- 512 STAN nieczynny i ustanie nauczycielskiego stosunku pracy / J. Strusińska-Żukowska = poz. 3094.
2745. STATUS dyrektora szkoły / Ryszard Sikora // Dyr. Szk. - 2004,
nr 11, s. 13.
2746. USTAWA Karta Nauczyciela : komentarz / Andrzej Barański,
Maria Szymańska, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska. - Wyd. 3 zaktual.
i uzup. ; stan prawny na dzień 1 marca 2004 r. - Warszawa : Dom Wydaw.
ABC, 2004. - 425 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7416-185-X.
2747. WAKACYJNE zmiany w systemie awansu zawodowego / Marek
Kazimierowicz // Nowa Szk. - 2004, R. 60, nr 7, s. 47-49.
2748. ZMIANY w Karcie Nauczyciela / Michał Culepa // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 6-8.
___________________
2749. USTAWA z dnia 15 lipca 2004 r. o zm. ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zm. niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2004, nr 179,
poz. 1845.
Kwalifikacje i awans zawodowy nauczycieli (poz. 1482, 1483, 1486, 1489,
1492, 1496, 1498, 1506, 3485).
Nurek
2750. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów //
Dz. U. - 2004, nr 184, poz. 1904.
zm. z dnia 23 września 2004 r. // Tamże, nr 214, poz. 2175.
- 513 Policjant
2751. POLICJA w świetle nowej ustawy / Jerzy Migdał // Czas. Prawa
Kar. - 2004, R. 8, z. 2, s. 167-178.
___________________
2752. USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zm. ustawy o Policji oraz
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej //
Dz. U. - 2004, nr 27, poz. 2742.
2753. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim
powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych // Dz. U. - 2004, nr 2, poz. 14, tab.
2754. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej //
Dz. U. - 2004, nr 20, poz. 187.
2755. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych // Dz. U. - 2004, nr 62, poz. 582, tab.
2756. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 30 marca
2004 r. w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla policjantów
i pracowników kontyngentów policyjnych // Dz. U. - 2004, nr 66, poz. 603.
Pracownik izby morskiej
2757. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz
- 514 szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich // Dz. U. 2004, nr 165, poz. 1729.
Pracownik samorządowy
2758. ILE służby cywilnej w gminie / Ireneusz Walencik // Rzeczpospolita. - 2004, nr 27 : 2.02, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Omów. projektu nowej ustawy o pracownikach samorządowych.
2759. O POTRZEBIE normatywnych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzędów samorządowych / Tomasz Mordel // Służ. Cyw. 2004/2005, nr 9, s. 93-104.
2760. POZYCJA prawna wójta (burmistrza i prezydenta miasta) w obrocie cywilnoprawnym - wybrane zagadnienia / Marek Stańko. // Misc. Iur. 2004, T. 4, s. 73-81.
2761. POZYCJA prawna wójta, burmistrza, prezydenta miasta w świetle
obowiązujących przepisów / Magdalena Pogłódek // Misc. Iur. - 2004, T. 4,
s. 82-96.
2762. SAMORZĄD terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. Wyd. 2. - Warszawa : „Elipsa”, 2004. - 418 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7151-628-2.
M.in. sytuacja prawna pracowników samorządowych.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego = poz. 3730.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pra-
- 515 cowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach marszałkowskich = poz. 3731.
Pracownik służby zdrowia
2763. STOSOWANIE ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów
i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności /
Teresa Dukiet-Nagórska // Prawo Med. - 2004, Vol. 6, nr 4, s. 5-22.
___________________
2764. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2004, nr 92,
poz. 885.
2765. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u R z e c z y p o sp o l i t e j P o ls k i e j z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera // Dz. U. - 2004, nr 53, poz. 531.
2766. ROZPORZĄDZENIE M i n. Z d r o w i a z dnia 30 marca
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach
wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych
oraz danych objętych wpisem do rejestru // Dz. U. - 2004, nr 65, poz. 602.
2767. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 18 października 2004 r.
w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych // Dz. U. - 2004, nr 237, poz. 2381.
2768. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru
grupowych praktyk pielęgniarek, położnych // Dz. U. - 2004, nr 255, poz. 2567.
- 516 Prawnik
2769. ODRĘBNOŚCI statusu prawnego sędziów Sądu Najwyższego /
Andrzej Kijowski // Prz. Sąd. - 2004, R. 14, nr 1, s. 3-22.
2770. OSOBY wykonujące wolne zawody prawnicze jako przedsiębiorcy / Marek Szydło // Prz. Sąd. - 2004, R. 14, nr 2, s. 17-44.
2771. RADCA prawny jako przedsiębiorca - refleksje na tle art. 43.1 kc
i art. 479.1 kpc / Łukasz Błaszczak // Monit. Praw. - 2004, R. 12, nr 13,
s. 599-604.
Zastosowanie pojęcia „przedsiębiorca” w stosunku do radców prawnych.
2772. TAJEMNICA zawodowa prawników : wyzwania i zagrożenia /
Michał Steinhagen // Palestra. - 2004, R. 48, nr 5/6, s. 57-68.
2773. WOKÓŁ statusu notariusza / Wisława Boć // Acta Univ. Wratisl.,
Prz. Prawa. - 2004, T. 64, s. 9-28.
Nadto: Notariusz - przedsiębiorca / Piotr Marquardt // Prz. Ustawod. Gospod. 2004, R. 57, nr 11, s. 18-24. - M.in. ewolucja pojęcia przedsiębiorcy, obowiązki notariusza jako przedsiebiorcy.
2774. WYKONYWANIE zawodu radcy prawnego i adwokata / Zenon
Klatka. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - 181 s. ; 20 cm. - (Firma Prawnicza
w UE). - ISBN 83-7387-102-0.
___________________
2775. USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o zm. ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji // Dz. U. - 2004, nr 202, poz. 2067.
2776. USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zm. ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego // Dz. U. - 2004, nr 236, poz. 2356.
- 517 2777. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
31 maja 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych
zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego // Dz. U. - 2004, nr 141,
poz. 1499, tab.
2778. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania
komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję
Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych // Dz. U. - 2004,
nr 49, poz. 469.
Przewodnik turystyczny
2779. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia
2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek // Dz. U. 2004, nr 188, poz. 1944.
Strażak
2780. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2004, nr 111, poz. 1179, tab.
Strażnik miejski
2781. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia
podstawowego strażników gminnych (miejskich) // Dz. U. - 2004, nr 14,
poz. 127.
- 518 ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań = poz. 3231.
2782. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 21 września 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji,
dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) //
Dz. U. - 2004, nr 227, poz. 2297.
2783. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności // Dz. U. - 2004, nr 247, poz. 2473.
Strażnik ochrony kolei
2784. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży
ochrony kolei // Dz. U. - 2004, nr 164, poz. 1718.
2785. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r.
w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm
przydziału, warunków i sposobu ich noszenia // Dz. U. - 2004, nr 227,
poz. 2299, tab.
2786. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 6 października
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać
funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej
zdolności // Dz. U. - 2004, nr 232, poz. 2332, tab.
- 519 Syndyk
2787. SYNDYK uregulowany / oprac. Katarzyna Tarasiuk // Prawo Eur. 2004, nr 4, s. 37-40.
M.in. uprawnienia do sprawowania funkcji syndyka, zarządcy oraz nadzorcy
sądowego, obowiązki i odpowiedzialność syndyka.
UPADŁOŚĆ przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003 / red. nauk.
D. Appenzeller = poz. 4944.
Z treści: Tomanek A.: Pozycja prawna syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego
w stosunkach pracy.
Tłumacz
2788. NIE funkcja, lecz zawód / Danuta Kierzkowska // Rzeczpospolita. 2004, nr 121 : 25.05, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
Projekt nowej ustawy o tłumaczach publicznych.
___________________
2789. USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza
przysięgłego // Dz. U. - 2004, nr 273, poz. 2702.
U r z ę d n i k p a ń s t w o w y (administracja rządowa, służba cywilna)
2790. KLAUZULE generalne a status prawny pracowników administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości / Małgorzata Sękara // Pr. Zabezp.
Społ. - 2004, nr 3, s. 16-21.
2791. PRAKTYKA organizowania administracji publicznej / Stanisław
Cieślak. - Warszawa : „Difin”, 2004. - 174 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 171-174.
ISBN 83-7251-481-X.
2792. PRAWO urzędnicze / Elżbieta Ura. - Warszawa : Wydaw. Praw.
LexisNexis, 2004. - 255 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7334-382-2.
- 520 PRAWO urzędnicze Unii Europejskiej / A. Dębicka, M. Dębicki,
M. Dmochowski = poz. 2845.
2793. SZEF służby nie będzie wzmocniony / Ireneusz Walencik // Rzeczpospolita. - 2004, nr 16 : 20.01, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej w ocenie urzędów administracji
rządowej.
2794. URZĘDNICY państwowi i samorządowi / Dorota Wołoszyn //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 37, s. 3-77.
Omów. uregulowań prawnych stosowanych przy zatrudnianiu pracowników
urzędów państwowych i samorządowych.
___________________
2795. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółówych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej // Dz. U. - 2004, nr 130,
poz. 1381.
zm. z dnia22 września 2004 r. // Tamże, nr 210, poz. 2137.
2796. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników
do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej // Dz. U. 2004, nr 286, poz. 2875, tab.
Żołnierz zawodowy
2797. NOWA ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uwagi krytyczne / Jerzy Paśnik // Wojs. Prz. Praw. - 2004, R. 77, nr 4,
s. 16-29.
- 521 2798. REWOLUCYJNE zmiany w wojsku od 1 lipca // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 126, dod., 8 s.
Z treści: Marczuk Bartosz: Kogo i na jakich zasadach powołają do zawodowej
armii (s. 2-3). - Marczuk B.: Dla zawodowca - uposażenie, dodatki i należności
(s. 3-4). - Zalewski Tomasz: Najważniejsze prawa i obowiązki pracownicze (s. 4-6). Bugaj-Wojciechowska Monika: Wojskowe renty i emerytury (s. 6). - Wyszomirska
Agnieszka: Kwatery i odprawy mieszkaniowe (s. 6-7). - Sawicka Iwona: Doskonalenie zawodowe żołnierzy (s. 8).
___________________
2799. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych //
Dz. U. - 2004, nr 43, poz. 397, tab.
2800. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 1 marca
2004 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej // Dz. U. 2004, nr 43, poz. 398.
2801. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych //
Dz. U. - 2004, nr 66, poz. 614.
2802. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia
2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska
służbowe i zwalniania z tych stanowisk // Dz. U. - 2004, nr 108, poz. 1144.
ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy = poz. 3224.
2803. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 maja
2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej
oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach // Dz. U. - 2004, nr 133, poz. 1422, tab.
- 522 2804. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 maja
2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 127, poz. 1324.
2805. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków
fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej // Dz. U. - 2004, nr 236, poz. 2367.
2806. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju // Dz. U. - 2004, nr 35, poz. 310.
2807. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych // Dz. U. - 2004,
nr 148, poz. 1552.
zm. z dnia 16 listopada 2004 r. // Tamże, nr 251, poz. 2509.
Ustawodawstwo dot. kwalifikacji w poszczególnych zawodach zob.
Zatrudnienie - Kwalifikacje (poz. 1482-1550).
3. Układy zbiorowe pracy.
Regulaminy
2808. GENERALIZACJA układu zbiorowego pracy / Krzysztof Wojciech Baran // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 1-2.
2809. JAK skutecznie wprowadzać regulaminy? / Robert Maliszewski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 48, s. 20-22.
Regulaminy pracy.
2810. NOWY regulamin pracy / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 22, s. 15-19.
- 523 2811. PAKIETY socjalne a programy dobrowolnych odejść / Krzysztof
Walczak // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 11, s. 302-304.
Zakres przedmiotowy pakietu socjalnego a zmniejszanie zatrudnienia.
2812. POROZUMIENIE o stosowaniu mniej korzystnych warunków
pracy / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 14, s. 16-18.
Porozumienie zawierane między pracodawcą znajdującym się w trudnej sytuacji
finansowej a reprezentacją pracowników, pozwalające na stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z zawartych umów o pracę.
2813. REGULAMIN kontroli wewnętrznej / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 15-17.
Zawiera wzór regulaminu.
2814. REGULAMIN organizacyjny / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 1, s. 7-9.
2815. REGULAMIN pracy i regulamin wynagradzania : wzory z komentarzem / [aut. Piotr Wojciechowski, Bożena Lenart]. - Warszawa : „Wiedza
i Praktyka”, 2003. - 37, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7286-393-8.
2816. REGULAMIN pracy z komentarzem do zmian obowiązujących
od 1 stycznia 2004 roku / Piotr Ciborski ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 91 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7187-766-8.
2817. REGULAMIN pracy zakładu opieki zdrowotnej / Zdzisław
Kubot, Zygmunt Masternak. - Wrocław : „Klemar”, 2003. - 72 s. ; 21 cm. ISBN 83-915529-8-5.
Toż: Wyd. 2. - 92 s. - ISBN 83-915529-4-2.
2818. REGULAMIN przeprowadzania ocen pracowników / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 10-11.
2819. REGULAMIN wynagradzania 2004 / oprac. Krzysztof W. Żukowski. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 135 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7187-962-8.
- 524 2820. REGULAMINY pracy po nowelizacji kodeksu pracy : sytuacja
pracodawców niezobowiązanych do ustalania regulaminów / Anna Dubowik //
Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 3, s. 8-15.
2821. UKŁADY zbiorowe pracy : rozwiązanie układu a umowy indywidualne / Bogusław Cudowski. - Cz. 1-3 // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 206,
s. 28 ; nr 207, s. 28 ; nr 208, s. 31.
1. Jaki wpływ na umowy o pracę ma rozwiązanie układu? ; 2. Jak zmienić
pracownikom warunki pracy i płacy ; 3. Czy szczególna ochrona nadal obowiązuje.
2822. WALKA o układy zbiorowe / Lech Kańtoch // Nowy Tyg. Pop. 2004, nr 33/34, s. 10-11, tab.
Układy zbiorowe w krajach Unii Europejskiej. Krajowe układy zbiorowe, europeizacja układów zbiorowych, zróżnicowanie zarobków w UE.
2823. WZORCOWE regulaminy pracy i wynagradzania : dla pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników zobowiązanych do wprowadzania regulaminów na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu
pracy / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r. - Skierniewice : Sigma, 2004. - 85 s. ; 20 cm. - ISBN 83-86145-45-5.
2824. WZORY regulaminów i dokumentów w sprawach pracowniczych :
regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokumentacja BHP i wypadkowa i inne :
do kserowania / Daniel Leginowicz, Monika Beliczyńska, Marcelina
Boruch. - Kraków : Wszech. Podat., [2003]. - 102, [2] s. ; 30 cm. - Tabele. ISBN 83-89104-61-X.
2825. WZORY regulaminów i dokumentów w zakładzie pracy : regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokumentacja BHP i wypadkowa i inne :
do kserowania / Marcelina Boruch, Monika Beliczyńska, Daniel Leginowicz. - Kraków : Wszech. Podat. 2004. - 113, 2 s. ; 30 cm. - Tabele. ISBN 83-89104-52-0.
- 525 -
4. Międzynarodowe prawo pracy
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy
2826. CEL - ochrona pracowników : 92 sesja MOP / Ryszard Łepik ;
rozm. Ewa Adamczewska // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 29/30, s. 4-5, il.
2827. KODEKS postępowania - Zarządzanie niepełnosprawnością
w miejscu pracy - nowy dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy /
Lilianna Kluska // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 2/3, s. 71-75 bibliogr.
NOWY dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie równości w pracy zawodowej / T. Majewski = poz. 2995.
Omów. raportu pt. Time for equality at work - „Czas na równość w pracy zawodowej” dot. równego traktowania i dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu
zawodu.
2828. PODSTAWY prawne wykonywania pracy w dotychczasowej działalności MOP / Andrzej Świątkowski // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 7, s. 1-6.
2829. PRACOWNICZE prawa kobiet : materiały szkoleniowe / Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. - Warszawa : CPS „Dialog”,
2003. - 89 s. ; 21 cm.
Międzynarodowa Organizacja Pracy i jej działalność dot. pracujących kobiet.
2830. PROCEDURA kontrolna Międzynarodowej Organizacji Pracy /
Piotr Czachorowski // Stud. Teor Prakt. Polit. - 2003, Vol. 1, nr 1, s. 50-62.
ROZWÓJ zasobów ludzkich i migracje pracownicze : informacja
z 92 sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy / M. Nojszewska-Dochev,
M. Barańska = poz. 1028.
___________________
- 526 2831. KONWENCJA nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia
22 października 1996 r. // Dz. U. - 2004, nr 139, poz. 1472. * Oświadczenie
rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji
nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków
pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r. //
Tamże, nr 139, poz. 1473.
2832. KONWENCJA nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych
form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Dz. U. 2004, nr 139, poz. 1474. * Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca
1999 r. // Tamże, nr 139, poz. 1475.
2833. USTAWA z dnia 8 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 148
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników
przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia
20 czerwca 1977 r. // Dz. U. - 2004, nr 29, poz. 255.
2834. USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 161
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. // Dz. U. - 2004, nr 85, poz. 796.
2835. USTAWA z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji
nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia
20 czerwca 1983 r. // Dz. U. - 2004, nr 9, poz. 68.
b. Unia Europejska
2836. ABC konstytucji Unii Europejskiej / red. Marta Grabowska ; Fundacja Prawo Europejskie. - Warszawa : Fund. Prawo Eur., 2004. - 40 s. ; 20 cm.
- 527 AKTY wspólnotowego prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego /
oprac. J. Skoczyński = poz. 5142.
2837. ASPEKTY obywatelstwa europejskiego związane ze swobodą
przemieszczania się i wyborem miejsca pobytu / Mariusz Łazęcki // Prawo
Unii Eur. - 2004, nr 7/8, s. 74-77.
M.in. definicja pracownika, uznawanie kwalifikacji.
CZAS pracy i urlopy wypoczynkowe w uregulowaniach UE / K. Walczak =
poz. 3234.
2838. DELEGOWANIE pracownika w ramach świadczenia usług : według prawa unijnego / Agnieszka Wołoszyn // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004,
nr 11, wkł., s. 20-23.
Delegowanie pracownika z danego państwa członkowskiego w celu świadczenia
usług w innym kraju UE (dyrektywa nr 96/71/WE).
DYSKRYMINACJA pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / M. Rychter-Raj = poz. 2991.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy / pod
red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 2412.
Z treści: Gorczycka E.: Osoby niepełnosprawne w kontekście integracji europejskiej. - Kabsch A.: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia Europy.
2839. EUROPEJSKA Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. - Wyd. 3. - Stan prawny na 1 maja 2004 r. - Kraków :
„Zakamycze”, 2004. - 187 s. - ISBN 83-7333-399-1.
ILE restrykcji, ile dowolności : analiza projektu unijnej dyrektywy dotyczącej pracy tymczasowej / M. Delbar = poz. 2938.
JAK nowa dyrektywa Unii Europejskiej określa zasady organizacji czasu
pracy i prawo do odpoczynku / K. Walczak = poz. 3261.
Omów. dyrektywy 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r. dot. niektórych aspektów
organizacji czasu pracy.
- 528 2840. KARTA praw podstawowych Unii Europejskiej : tekst z objaśnieniami Sekretariatu Konwencji / wprow., tł. Marek Antoni Nowicki. - Wyd. 2.
Stan prawny na 1 czerwca 2003 r. - Kraków : „Zakamycze”, 2003. - 116 s. ;
14 cm. - (Na Każdą Kieszeń). - ISBN 83-7333-259-6.
KONSTYTUCJA RP a prawo wspólnotowe / P. Winczorek = poz. 2666.
2841. KRAJOWA administracja w unijnym procesie podejmowania
decyzji / Artur Nowak-Far ; współpr. Arkadiusz Michoński ; Instytut Spraw
Publicznych. - Warszawa : ISP, 2004. - 208 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 188-196. - Summ. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań /
ISP). - ISBN 83-88594-13-3.
NIEPEŁNOSPRAWNY na rynku pracy - standardy międzynarodowe /
H. Bogus = poz. 1347.
Międzynarodowe dokumenty prawne stojące na straży praw niepełnosprawnych.
NORMY zakazujące dyskryminacji w Unii Europejskiej / J. Sozański =
poz. 2994.
M.in. w sferze pracy i zatrudnienia.
NOWE regulacje dotyczące wykonywania pracy przez dzieci / R. BorekBuchajczuk = poz. 3376.
Analiza przepisu art. 304.5 k.p., który dostosowuje polskie prawo do prawa UE
w zakresie zatrudniania dzieci oraz wyjaśnienie wątpliwości jakie mogą się pojawić
przy stosowaniu tego przepisu w praktyce.
ORZECZNICTWO Unii Europejskiej w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy / K. Zakrzewska-Szczepańska = poz. 3495.
2842. PODEJMOWANIE decyzji w Unii Europejskiej / Krystyna Michałowska-Gorywoda. - Warszawa : Scholar, 2004. - 356 s. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 351-356. - ISBN 83-7383-084-7.
POMOC publiczna w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 : przepisy wspólnotowe / K. Głowacka = poz. 1255.
- 529 POMOC publiczna w zakresie zatrudniania pracowników / Z. Konopka =
poz. 1256.
W cz. 2 przedstawiono przepisy Unii dot. wsparcia państwa w zakresie zatrudnienia pracowników.
PRACA bez pracy : dyrektywa 2003/88/EC / P. Kunicki = poz. 3273.
Czas pracy - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2004 r.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Florek L.: Prawny charakter europejskiego prawa pracy. - Matey-Tyrowicz
M.: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie wspólnotowym. - Świątkowski A.
M.: Implementacja wspólnotowego prawa pracy przez partnerów społecznych.
2843. PRAWO pracy w świetle regulacji Unii Europejskiej / Marcin Jakubaszek // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 36, wkł. Firma w UE, nr 14, s. I-VIII.
2844. [PRAWO unijne] / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji. - Warszawa : Urz. Kom.
Integr. Eur., 2004 ; 24 cm.
[T.] 1. Traktaty Rzymskie : Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą : Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. - 326 s. ISBN 83-89972-31-X.
[T.] 2. Traktat w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa
Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Wspólnoty Energii Jądrowej. - 358 s. ISBN 83-89972-32-8.
[T.] 3. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. - 290 s. ISBN 83-89972-33-6.
[T.] 4. Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej wraz z Protokołami. - 352 s. - ISBN 83-89972-34-4.
[T.] 5. Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej : załączniki (część pierwsza). - 194 s. - ISBN 83-89972-35-5.
[T.] 6. Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej : załączniki (część druga). - 202 s. - ISBN 83-89972-36-0.
- 530 [T.] 7. Jednolity Akt Europejski. - 208 s. - ISBN 83-89972-37-9.
[T.] 8. Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii,
Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (część pierwsza). 251 s. - ISBN 83-89972-38-7.
[T.] 9. Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii,
Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (część druga). - 266 s. ISBN 83-89972-39-5.
[T.] 10. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej. - 376 s. ISBN 83-89972-40-9.
2845. PRAWO urzędnicze Unii Europejskiej / Anetta Dębicka, Marek
Dębicki, Mariusz Dmochowski. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2004. 198 s. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 189-198. - ISBN 83-7416-218-X.
Nadto: Ciż: Status prawny urzędników Unii Europejskiej // Służ. Cyw. 2004/2005, nr 9, s. 69-84.
2846. PRAWODAWSTWO Unii Europejskiej dotyczące postępowania
w sprawach z zakresu prawa pracy - jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń /
Robert Frey // Prz. Sąd. - 2004, R. 14, nr 6, s. 99-115.
2847. PRZEDSIĘBIORCA, czyli kto? / Rafał Blicharz, Mirosław Pawełczyk // Prz. Ustawod. Gospod. - 2004, R. 57, nr 3, s. 5-11.
Pojęcie przedsiębiorcy (osoby prowadzącej działalność gospodarczą) w przepisach
unijnych.
2848. REGULACJA zawodów prawniczych w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Łukasz Jaworski // Probl. Zarz. - 2004, nr 3,
s. 197-205 summ.
2849. REGULACJE dotyczące wykluczenia społecznego / Grażyna Spytek-Bandurska // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 3, s. 71-94.
Regulacje europejskie i krajowe.
2850. REKRUTACJA i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej / Jarosław Marciniak. - Ostrołęka : „Alpha”, 2004. - 144 s. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 143-144. - ISBN 83-919761-3-0.
- 531 RÓWNOŚĆ w zatrudnieniu a ustawodawstwo wspólnotowe / M. RychterRaj = poz. 2997.
RÓWNOUPRAWNIENIE w orzecznictwie europejskim / B. SupersonPolowiec = poz. 2999.
Dyskryminacja ze względu na płeć w orzecznictwie Wspólnot Europejskich.
SANKCJE wobec pracodawców / A. Omielczenko = poz. 3203.
Sankcje jakie może zastosować inspekcja pracy wobec pracodawców w krajach
Unii Europejskiej.
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Rybak M.: Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów
pracy. - M.in. prawa pracownicze.
2851. STOSUNKI pracy w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla
zobowiązań umownych / Agnieszka Kozakiewicz // Kwart. Prawa Pryw. 2004, R. 13, z. 4, s. 1029-1046.
Umowa o pracę - prawo międzynarodowe - stan na 2004 r.
2852. SYSTEM prawny Unii a ochrona zdrowia / Adam Kozierkiewicz //
Służ. Zdr. - 2004, nr 31/34, s. 15-16.
2853. SWOBODNY przepływ pracowników w Unii Europejskiej / Beata
Stachowicz. - Cz. 1-2 // Eur. Prz. Prawa. - 2004, nr 3, s. 109-128 ; nr 4, s. 97-109.
Prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2004 r.
SZKLANY sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet / pod red. A. Titkow = poz. 1321.
Z treści: Zielińska E.: Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii
Europejskiej.
2854. UNIA Europejska : podstawowe akty prawne / Ireneusz C. Kamiński. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. - 466 s. ; 20 cm. ISBN 83-7334-295-8.
- 532 2855. UNIA Europejska w dobie reform : Konwent Europejski - Traktat
Konstytucyjny - Biała Księga w sprawie rządzenia Europą : VIII Ogólnopolska Konferencja Prawnicza ; Toruń, 27-28 marca 2003 r. : praca zbiorowa /
pod red. Cezarego Mika. - Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2004. 654 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7285-148-4.
UNIJNA zasada równego traktowania i swoboda przepływu pracowników
w odniesieniu do sytuacji mniejszości seksualnych w zatrudnieniu / P. Pogodzińska = poz. 3000.
UNIJNE dyrektywy równościowe / A. Wołoszyn = poz. 3001.
2856. WSTĘP do prawa Unii Europejskiej / Jacqueline Dutheil de la
Rochere ; przeł. Maciej Pliszkiewicz, Marek Pliszkiewicz ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa : Scholar, 2004. - 215 s. ; 20 cm. ISBN 83-7383-072-3.
WYBRANE aspekty organizacji czasu pracy mobile worker / M. Gersdorf =
poz. 3294.
Organizacja czasu pracy pracowników „pracujących w trasie” - maszynistów,
konduktorów, itp. w świetle dyrektywy 2003/88/WE.
WYNAGRADZANIE bez dyskryminacji / Z. Sekuła = poz. 3576.
Omów. norm unijnych dot. dyskryminacji w wynagradzaniu.
Z BRUKSELI: rewizja norm czasu pracy? / K. Baczewska = poz. 3299.
Omów. Dyrektywy 93/104/WE oraz propozycji jej zmiany.
ZAKAZ dyskryminacji transseksualistów / Ł. Wardyn = poz. 3002.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dot. dyskrymiacji
w zatrudnieniu.
2857. ZATRUDNIENIE i ochrona socjalna / pod red. Zdzisława Brodeckiego. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. - 636 s. ; 24 cm. Bibliogr. s. 614-625. - ISBN 83-7334-342-3.
Z treści: Stępniak Andrzej, Krzemiński Maciej: Rynek pracy (s. 25-40). - Stępniak A.,
Krzemiński M.: Europejska Strategia Zatrudnienia (s. 41-50). - Stępniak A., Dusz-
- 533 czyk M.: Konsekwencje kolejnych rozszerzeń dla rynku pracy Unii Europejskiej
(s. 51-90). - Porządek prawny Unii Europejskiej : zagadnienia ogólne / Anna Machnikowska [i in.] (s. 91-140). - Tomaszewska Monika: Indywidualne prawo pracy
Unii Europejskiej (s. 141-335). - Tomaszewska M., Łasak Katarzyna: Zbiorowe
prawo pracy (s. 336-364). - Zieleniecki Marcin: System zabezpieczeń społecznych
(s. 365-443). - Tomaszewska M., Zieleniecki M.: Zbliżenie przepisów prawnych
Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire (s. 445-535). - Tomaszewska M.:
Swoboda zatrudnienia pracowników po akcesji Polski do Unii Europejskiej
(s. 546-547). - Zieleniecki M.: Zmiany w prawie zabezpieczenia społecznego Unii
Europejskiej przewidziane w Akcie Przystąpienia (s. 555-584).
ZATRUDNIENIE osób niepełnosprawnych w europejskich regulacjach
prawnych = poz. 1366.
2858. ZNACZENIE wspólnotowego prawa pracy / Ludwik Florek // Pr.
Zabezp. Społ. - 2004, nr 5, s. 2-8.
Dyrektywa o warunkach informowania i przeprowadzania konsultacji
z pracownikami zob. poz. 4912-4922.
Równouprawnienie w prawie unijnym (poz. 2989-2991, 2994, 2997-3002,
3006) ; Zagadnienia bhp w prawie Unii Europejskiej (poz. 3190, 3204, 3207,
3208, 3214, 3218, 3495) ; Czas pracy w prawie europejskim (poz. 3234,
3261, 3273, 3294, 3299).
___________________
Polskie prawo pracy a prawo
Unii Europejskiej
2859. BLIŻEJ Unii w prawie pracy / Ryszard Bessaraba, Marek
Kołodziejuk. - Warszawa : Bessard Consulting, 2004. - 237 s. ; 20 cm. ISBN 83-87226-76-9.
2860. DO Unii coraz bliżej : europejskie prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach / Krzysztof Walczak // Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 84-87.
Zmiany wprowadzone do polskiego Kodeksu pracy w celu dostosowania go do
prawa europejskiego.
- 534 DOPUSZCZALNOŚĆ pracy dzieci w polskim prawie pracy w świetle
prawa międzynarodowego i europejskiego / Z. Góral = poz. 3367.
2861. DOSTOSOWANIE polskiego Kodeksu pracy do wymogów Unii
Europejskiej / Waldemar Adametz // Probl. Integracji Eur. - 2004, T. 1, s. 35-43.
2862. DOSTOSOWANIE polskiego prawa pracy do prawa unijnego ze
szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy / Ludwik
Florek // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 1, s. 4-8.
2863. EUROPEIZACJA polskiego prawa pracy / Maria Matey-Tyrowicz //
Eur. Prz. Prawa. - 2004, nr 1, s. 25-38.
2864. EUROPEIZACJA polskiego prawa pracy / red. nauk. Walerian
Sanetra ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa : IPiSS, 2004. 258 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7383-103-7.
Treść: Sanetra W.: Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego ogólne uwarunkowania i dylematy (s. 14-30). - Florek Ludwik: Zgodność polskiego
prawa pracy z prawem europejskim (s. 31-41). - Cudowski Bogusław: Prawo do zrzeszania się, prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych w Polsce a europejskie prawo
pracy (s. 42-61). - Hajn Zbigniew: Nietypowe umowy o pracę (s. 62-80). - Gersdorf
Małgorzata: Zmiany pojęcia niewypłacalności pracodawcy w prawie wspólnotowym
i w prawie polskim (s. 81-95). - Hofmański Piotr: Domniemanie niewinności w prawie
pracy (s. 96-111). - Skoczyński Jacek: Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo prywatne międzynarodowe w dziedzinie stosunków pracy (s. 112-129). - Pisarczyk
Łukasz: Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych (s. 130-154). - Gładoch Monika: Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu
z perspektywy prawa wspólnotowego (s. 155-172). - Szabłowska Marzena: Prawo do
prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego (s. 173-193). Oleksyn Magdalena: Czas pracy kierowców (s. 194-200). - Suszczewicz Aleksandra:
Prawna ochrona rodziny pracownika. Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem
prawa wspólnotowego (s. 201-217). - Dzienisiuk Dorota: Wymiar polskiej emerytury
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej
(s. 218-245). - Hofmańska Ewa: System rekompensaty szkody doznanej przez pracownika podczas lub w związku z zatrudnieniem w Australii (s. 246-258).
2865. EUROPEJSKI przeszczep mógłby być lepszy / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 234, s. 1, 27.
Ocena nowelizacji kodeksu pracy dostosowujących prawo polskie do prawa unijnego.
- 535 2866. EWOLUCJA europejskiego prawa pracy a model polski / Andrzej
Patulski, Grzegorz Orłowski // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 1, s. 9-11.
2867. KODEKS pracy : nowelizacja unijna : komentarz / Piotr Ciborski ;
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Stan prawny na dzień 1 stycznia
2004 r. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 253 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7187-933-4.
NOWELIZACJA kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej :
czy na pewno wymagała tego UE? / K. Walczak = poz. 2673.
2868. PRAWO pracy w świetle projektu Konstytucji dla Europy / Walerian Sanetra // Prz. Sąd. - 2004, R. 14, nr 9, s. 3-20.
PRZEJŚCIE zakładu pracy na innego pracodawcę w prawie polskim
a prawo pracy UE / Z. Hajn = poz. 2984.
STAN wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw Wspólnot Europejskich
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników należących do
właściwości MPiPS = poz. 3204.
WDROŻENIE do prawa polskiego postanowień Dyrektywy
89/391/EWG, tzw. dyrektywy ramowej / K. Zakrzewska-Szczepańska =
poz. 3208.
WYNAGRODZENIA po wejściu Polski do UE - aspekty prawne /
K. Walczak = poz. 3577.
2869. ZAPOMNIANO o polskich realiach / oprac. Izabela Rakowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 36, s. 22.
Dysk. specjalistów z zakresu prawa pracy dot. błędów popełnionych przy dostosowywaniu polskiego prawa pracy do przepisów Unii Europejskiej. - Wypow.:
Krzysztof Pater, Elbieta Buczkowska, Jacek Skoczyński, Piotr Wojciechowski.
2870. ZMIANY w Kodeksie pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Ewa Błażejowska. - Warszawa ; „Wiedza i Praktyka”, 2004. - 43,
[1] s. - Tabele. - (Biblioteka Głównego Księgowego). - ISBN 83-7286-727-5.
- 536 2871. ZMIANY w prawie pracy po wejściu do Unii / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 70, dod. Praca i Podatki, s. 1, 8-10, tab.
Nadto: Z kodeksem do Europy : co się zmieniło i zmieni w prawie pracy po wejściu Polski do UE / Aneta Borowiec, Paweł Nosowski // Gaz. Wybor. - 2004, 98 :
26.04, dod. Praca, nr 17, s. 1, 3, 5-6, 9.
___________________
2872. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej // Dz. U. - 2004, nr 96, poz. 959.
W związku z dostosowaniem prawa pracy i zabezpieczenia społecznego do dyrektyw UE.
c. Umowy bilateralne między Polską
a innymi krajami
2873. KONWENCJA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
i od majątku, podpisana w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. // Dz. U. 2004, nr 193, poz. 1976. * Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca
2000 r. // iTamże, nr 193, poz. 1977.
2874. KONWENCJA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, podpisana w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. // Dz. U. - 2004,
nr 193, poz. 1972. * Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
- 537 skiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r. //
Tamże, nr 193, poz. 1973.
2875. KONWENCJA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. // Dz. U. - 2004, nr 244,
poz. 2445. * Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie
mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r. // Tamże, nr 244, poz. 2446.
KONWENCJA o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzona w Lizbonie dnia
11 kwietnia 1997 r. = poz. 1565.
2876. UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
i majątku, podpisana w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. // Dz. U. - 2004,
nr 228, poz. 2304. * Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i majatku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada
1998 r. // Tamże, nr 228, poz. 2305.
2877. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii
w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między
obu państwami, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. // Dz. U. 2004, nr 216, poz. 2191. * Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską
- 538 a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu
pracowników między obu państwami,podpisanej w Warszawie dnia 21 maja
2002 r. // Tamże, nr 216, poz. 2192.
UMOWA z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji
dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie
przyjmującym = poz. 3050.
2878. USTAWA z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia
27 grudnia 2003 r. // Dz. U. - 2004, nr 6, poz. 38.
2879. USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku,
podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. // Dz. U. - 2004, nr 16, poz. 149.
2880. USTAWA z dnia 5 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki LudowoDemokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia
zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r. // Dz. U. - 2004, nr 70, poz. 630.
2881. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej
w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. // Dz. U. - 2004, nr 236, poz. 2352.
2882. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej
- 539 w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej
w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. // Dz. U. - 2004, nr 236, poz. 2351.
2883. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej
w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. // Dz. U. - 2004, nr 238, poz. 2388.
USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów
o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. = poz. 1562.
USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. = poz. 1563.
5. Świadczenie pracy
a. Zagadnienia ogólne
2884. AKSJOLOGICZNE i prawne uwarunkowania ryzyka pracodawcy
w stosunkach pracy / Łukasz Pisarczyk // Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 12,
s. 52-63.
2885. ANEKSY do umów o pracę - czy korzystne dla pracodawcy / Magdalena Kasprzak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 21-23.
Zmiana warunków zatrudnienia poprzez aneksy do umowy o pracę.
- 540 BEZPIECZEŃSTWO socjalne / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 4553.
Z treści: Kryńska E.: Kontrakt czy etat? Jeden dylemat dwóch stron rynku pracy.
2886. BEZPIECZEŃSTWO socjalne. Cz. 3, Praca jako źródło utrzymania / Grażyna Ancyparowicz, Marek Pawłowski. - Warszawa : Of. Wydaw.
WSM SIG, 2004. - 117 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87919-30-6.
Stosunek pracy w umowach różnego typu między pracodawcą a pracobiorcą.
Cz. 1 dot. gospodarstw domowych ; Cz. 2 dot. przedsiębiorców i menedżerów.
2887. CHARAKTER prawny umowy na czas wykonania określonej
pracy / Helena Szewczyk // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 8, s. 212-216.
2888. CZY pracownik korzysta z tajemnicy korespondencji / Anna Bydłoń // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 14-15.
2889. CZYM różni się umowa o pracę od umowy zlecenia i umowy
o dzieło? / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 20, s. 16-19.
2890. GDY pracodawca pogarsza warunki pracy i płacy / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 229, s. 38-39.
Formalnoprawne warunki zmiany zasad zatrudnienia.
2891. INFORMACJA o karalności kandydata na pracownika / Andrzej
Patulski, Grzegorz Orłowski // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 7, s. 194-195.
2892. JAK wprowadzać nietypowe formy zatrudnienia : stan prawny na
16 lutego 2004 r. / Ewa Drzewiecka // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 8, s. 3-29.
2893. JAK zatrudnić wolontariusza / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 15, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 1-4.
Kto może angażować wolontariuszy ; dla kogo taka praca ; obowiązki zatrudniającego ; ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe wolontariuszy.
2894. JAK zmienić warunki pracy i płacy / Iwona Jackowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 147, dod. Praca i Podatki, s. 6-8.
- 541 2895. KARA umowna a treść stosunku pracy / Wiktor Cajsel // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 19, s. 18-21.
2896. KOGO najkorzystniej zatrudnić : stan prawny na 4 maja 2004 r. /
Urszula Góral, Maciej Berek // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 18, s. 1-44.
Zatrudnianie bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych absolwentów,
młodocianych, repatriantów, wolontariat, służba zastępcza.
2897. MIEJSCE wykonywania pracy - ważny składnik umowy / Andrzej
Marek // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 3, s. 11-14.
2898. NIE jest pracownikiem, ale ma pracownicze prawa / Danuta
Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 168, s. 31.
Poborowi w służbie zastępczej.
2899. NIE odbierać prawa do obrony - artykuł dyskusyjny o poligrafie /
Jarosław Pietruszka, Rafał Rogalski // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 15-21.
Problem wdrażania zaawansowanych rozwiązań technicznych w system kontroli
pracowników. Polem. do art. A. Drozda: O dopuszczalności wykorzystania wariografu
w stosunkach pracy. - Zob. poz. 2409/03.
2900. NIE wolno pogarszać sytuacji pracowników w umowach o pracę /
Ryszard Sadlik // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 252, s. 27.
Niedozwolone klauzule w umowach o pracę.
2901. NIETYPOWE formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec / Michał Moszyński. - Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2004. 280 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 260-274. - ISBN 83-7285-198-0.
2902. NOWE przepisy dotyczące służby zastępczej / Piotr PabisiakKarwowski. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 4, s. 15-18 ; nr 5, s. 5-8.
2903. OCHRONA informacji niejawnych w stosunkach pracy - wybrane
zagadnienia / Jacek Borowicz // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2004,
T. 58, s. 51-68.
- 542 2904. ODSZKODOWANIE, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu
pracy / Rafał Poździk // Prz. Sąd. - 2004, R. 14, nr 5, s. 122-142.
Regulacja prawna mobbingu w Polsce.
2905. OGŁOSZENIE upadłości z możliwością zawarcia układu a stosunki pracy / Artur Tomanek // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 22-27.
Autor poddaje analizie pracodawcze strony stosunku pracy po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, rozważając jednocześnie problematykę zatrudniania i zwalniania pracowników przez upadłego, zarządcę i nadzorcę sądowego.
2906. OKRESY wliczane do okresu zatrudnienia / Tomasz Wardach //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 11, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 12-15.
Ustalanie stażu pracy.
2907. OKREŚLENIE warunków zatrudnienia w umowach o pracę /
Sebastian Pióro. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 15, s. 20-23 ;
nr 16, s. 13-15.
2908. PODSTAWY zatrudnienia - wybrane zagadnienia / Mariusz Wieczorek // Acta Sci. Acad. Ostrov. - 2004, z. 18, s. 54-63.
2909. PORZĄDKI w umowach o pracę / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 88, dod. Praca i Podatki, s. 1, 3-4.
W związku z wejściem do Unii, pracodawcy mają obowiązek włączyć do umowy
o pracę dodatkowe elementy, które są uregulowane w wewnątrzzakładowych regulaminach.
POSTĘPOWANIE upadłościowe i naprawcze a działania organów PIP /
oprac. J. Ziarno = poz. 2510.
2910. PRACA nie tylko na jeden etat / Krzysztof Sianecki // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 38, s. 15-17.
Dodatkowe zatrudnienie u tego samego i u innego pracodawcy.
- 543 2911. PRACA okresowa staje się już normą / Janusz K. Kowalski // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 240, s. 1, 9, rys.
Rozpowszechnienie zjawiska zawierania umów o pracę na czas określony.
2912. PRACA rotacyjna w stosunku pracy / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 9, s. 33-39. * Tenże: Praca rotacyjna w dwóch stosunkach pracy // Tamże, nr 12, s. 13-20.
2913. PRACA w gospodarstwie rolnym a uprawnienia pracownicze /
Ewa Preis // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 12-14. * Staż pracy
w gospodarstwie rolnym rodziców / Bożena Lenart // Służ. Prac. - 2004,
R. 32, nr 12, s. 13-14.
2914. PRACOWNIK musi wiedzieć, na jakich warunkach pracuje /
Dariusz Gawron-Jedlikowski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 119, s. 27.
Warunki zatrudnienia.
2915. PRAWNA regulacja mobbingu / Anna Abramowska, Maciej Nałęcz // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 7, s. 180-183.
2916. PRAWO autorskie w stosunkach pracowniczych / Rafał Golat //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 4, s. 23-26.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Lewandowski H.: Uwagi o roli umowy we współczesnym prawie pracy. Wagner B.: O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze.
2917. PRZYWRÓCENIE pracownika do pracy w świetle art. 48 k. p. /
Mikołaj Karpow // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 3, s. 26-33.
Nadto: Kiedy pracodawca musi zatrudnić byłego pracownika / Wiktor Cajsel //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 173, s. 22
2918. SKUTECZNE delegowanie uprawnień / Jan Malczewski // Manager. - 2004, nr 10, s. 23-25.
- 544 2919. SŁUŻBA zastępcza - między wojskiem a pracą / Artur Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 4, s. 12-13.
SPOŁECZNE problemy zarządzania / red. nauk. K. Zimniewicz =
poz. 321.
Z treści: Kopczyński T.: Elastyczne formy zatrudnienia.
STOSUNKI pracy w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych / A. Kozakiewicz = poz. 2851.
2920. SYTUACJA prawna pracowników spółki cywilnej przekształconej w spółkę z o. o. / Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 3,
s. 17-20.
2921. SYTUACJA prawna wolontariuszy / Urszula Jackowiak // Pr.
Zabezp. Społ. - 2004, nr 1, s. 8-12.
2922. SZERYF czy inspektor / Zbigniew Trzciński // Inspektor Pr. 2004, nr 11, s. 14-15, il.
Łamanie prawa pracowników-kierowców w zakresie wynagrodzania za pracę
w godzinach nadliczbowych, dyżurów i czasu pracy.
2923. ŚWIADECTWA służby żołnierzy zawodowych / Piotr PabisiakKarwowski // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 12, s. 11-12.
2924. TAJNE przez poufne / oprac. Anna Bydłoń // Inspektor Pr. - 2004,
nr 2, s. 22-23.
Na podst. art. pt. Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy
komunikowania się. - Zob. poz. 2462/03.
2925. TWÓRCZOŚĆ pracownicza. Prawo do utworu w świetle art. 12
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = poz. 2430/03.
Rec.: Barta Janusz // Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 4, s. 104-106.
2926. UMOWY w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym // Rzeczpospolita. - 2004, nr 126 : 31.05, dod. Dobra Firma, s. 2-8, tab.
- 545 USTALENIE istnienia stosunku pracy / T. Czerkies = poz. 3470.
Omów. przepisów proceduralnych dot. pozwu o ustalenie stosunku pracy.
USTALENIE istnienia stosunku pracy / E. Stryczyńska = poz. 3507.
Orzecznictwo sądowe.
2927. WOLONTARIAT : kilka wyjaśnień / Katarzyna Kołodziej // Służ.
Prac. - 2004, R. 31, nr 6, s. 25-26.
2928. WSZYSTKO o mobbingu i dyskryminacji / Beata SupersonPolowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9 nr 16, Kompendium Kadrowe,
nr 4, 32 s.
W stosunku pracy.
2929. ZAPYTANIE o karalność / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 49, s. 13-15.
Pracodawca może zwrócić się do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem, czy
pracownik był wcześniej karany, tylko w sytuacji, gdy wynika to z przepisów prawa.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Jasińska J.: Stosunki i warunki pracy.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Szałkowski A.: W kierunku indywidualizacji stosunków pracy.
2930. ZMIANY przepisów dotyczące treści umowy o pracę oraz obowiązków informowania pracowników / Anna Portalska, Roman Portalski //
Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 3, s. 82-86.
2931. ZMIANY w zakresie stosunków pracy / Ryszard Bessaraba, Marek
Kołodziejuk // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 13, s. 8-11.
___________________
- 546 2932. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie
wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz
dokumentów jakie mają być dołączone do tego wniosku // Dz. U. - 2004,
nr 20, poz. 179.
2933. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 24 lutego
2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej // Dz. U. - 2004, nr 35, poz. 307.
2934. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie przekazania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą
zastępczą // Dz. U. - 2004, nr 35, poz. 306, tab.
Dokumentacja pracownicza (poz. 659-685) ; Nielegalne zatrudnienie
(poz. 1308-1310, 1192) ; Świadectwo pracy (poz. 660, 663, 676-678).
___________________
Praca czasowa i leasing pracowników
2935. AGENCJE pracy tymczasowej - trójstronny charakter zatrudnienia /
Ewa Drzewiecka // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 2, s. 44-48.
2936. CZY przyjąć pracownika tymczasowego? / Monika Frączek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 25, s. 8-10.
Obowiązki i prawa pracowników tymczasowych.
2937. GDY potrzebujemy pracownika, ale nie chcemy go zatrudnić /
Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 88, dod. Jak Zatrudnić
Pracownika, s. 12-13.
Jeśli pracownik potrzebny jest tylko na jakiś czas, pracodawca może skorzystać
z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej lub wypożyczyć pracownika od innego
pracodawcy.
- 547 2938. ILE restrykcji, ile dowolności : analiza projektu unijnej dyrektywy
dotyczącej pracy tymczasowej / Maurice Delbar // Personel Zarz. - 2004,
nr 11, s. 20-21.
2939. JAK zastąpić nieobecnego pracownika / Iwona Jackowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 117, dod. Praca i Podatki, s. 1, 6-8.
Praca na zastępstwo lub praca czasowa.
2940. JAKOŚĆ czy elastyczność : perspektywy europejskich regulacji
prawnych pracy tymczasowej / Paweł Korzyński // Personel Zarz. - 2004,
nr 11, s. 16-18, tab. wykr.
2941. LEASING pracowniczy - korzystanie z pracowników tymczasowych / Agnieszka Zawadzka // Rachun. Budż. - 2004, R. 6, nr 5, s. 21-24. *
Taż: Leasing pracowniczy - zatrudniać "na zastępstwo" czy wynajmować? //
Tamże, nr 6, s. 23-26.
Status prawny oraz uprawnienia osób podejmujących pracę tymczasową.
2942. NIE warto testować tego co już odrzucili inni / Witold Krajewski ;
rozm. Krzysztof Polak // Personel Zarz. - 2004, nr 6, s. 30-32.
Rozm. z członkiem zarządu Związku Agencji Pracy Tymczasowej nt. funkcjonowania w praktyce ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
OD motywacji do motywowania / H. Guryn = poz. 2717.
Dlaczego pracownicy tymczasowi podejmują pracę i jak ich zachęcić do większej
efektywności.
2943. PRACA na czas / Grażyna Grzegorska // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 12, s. 41-42.
Pracownik tymczasowy, Agencje Pracy Tymczasowej.
2944. PRACA tymczasowa // Rzeczpospolita. - 2004, nr 173 : 26.07, dod.
Dobra Firma - Vademecum, 24 s.
2945. PRACA tymczasowa / Małgorzata Denkiewicz // Rynek Pr. - 2004,
nr 5, s. 64-73.
- 548 2946. PRACA tymczasowa : pytania i odpowiedzi / Monika Frączek,
Maria Łajeczko // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 5, s. 1-4 ; nr 6, s. 11-12.
2947. PRACA tymczasowa - aspekty ekonomiczne i zatrudnieniowe /
Michał Moszyński // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 8-12.
Motywy rozwoju tej formy zatrudnienia, jej społeczno-ekonomiczne skutki oraz
efekty zatrudnieniowe.
2948. PRACOWNICY tymczasowi - od zgłoszenia do zatrudnienia /
Monika Mrozowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 7/8, s. 15-20.
2949. RYGORYSTYCZNIE nie znaczy skutecznie : regulacje prawne
pracy tymczasowej w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej / Grzegorz
Orłowski // Personel Zarz. - 2004, nr 6, s. 26-28.
2950. TRWAŁE regulacje dla pracy tymczasowej / wypow. zebrał
Krzysztof Polak // Personel Zarz. - 2004, nr 11, s. 6-14.
Sonda „Personelu” o zaletach i wadach ustawy o pracy tymczasowej. - Wypow.:
Jacek Smagowicz, Piotr Wojciechowski, Ewa Leśkiewicz, Małgorzata Szewczyk,
Monika Frączek, Beata Holz, Monika Milewicz, Andrzej Malinowski.
2951. TRZEBA zabezpieczyć interesy i agencji, i pracowników tymczasowych / Mirosław Brodowski ; rozm. Krzysztof Polak // Personel Zarz. 2004, nr 6, s. 34-35.
Rozm. z głównym specjalistą w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy nt. funkcjonowania ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
2952. UMOWA cywilna pod ochroną prawa pracy // Rzeczpospolita. 2004, nr 11 : 14.01, dod. Prawo co Dnia, s. 5.
Wyjaśnienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nt. zatrudniania
pracowników tymczasowych.
URLOP pracownika tymczasowego / Ł. Prasołek = poz. 3343.
2953. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z komentarzem problemowym / Grzegorz Orłowski. - Gdańsk :
ODiDK, 2004. - 42 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7187-885-0.
Nadto omów. ustawy: Bednarek Magdalena // Rzeczpospolita. - 2004, nr 23 :
28.01, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
- 549 2954. ZATRUDNIANIE pracowników tymczasowych / Aneta Garbacik //
Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 1, s. 11-15.
2955. ZATRUDNIANIE pracowników tymczasowych / Arkadiusz Sobczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 4, s. 35-39.
Bibliografia dot. pracy czasowej (poz. 5170).
___________________
Prawa i obowiązki pracodawców
i pracowników
2956. CO musi zrobić pracodawca zatrudniając pracownika / Monika
Frączek, Bożena Lenart // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 30, dod. Pracodawca
i Pracownik, s. 1-5, rys.
2957. CO pracodawca musi konsultować z pracownikami / Tomasz
Zalewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 197, dod. Praca i Podatki, s. 5-8.
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach ze stosunku
pracy.
2958. CO pracodawca musi zapewnić związkom zawodowym / Tomasz
Zalewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 167, dod. Praca i Podatki, s. 6-7, tab.
2959. DEFINICJA mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 94.3 k.p.) / Wojciech Cieślak, Jakub Stelina // Państ.
Prawo. - 2004, R. 59, z. 12, s. 64-75.
2960. DNI wolne na poszukiwanie pracy / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 9-10 ; nr 35, s. 8-9.
Po nowelizacji Kodeksu pracy.
GDY składki związkowe pobiera pracodawca / K. W. Baran = poz. 4839.
Pracodawca nie może uchylić się od pobierania składek związkowych, jeżeli
został doń skierowany stosownej treści wniosek zakładowej organizacji związkowej.
- 550 2961. JAKIE prawa przysługują pracownikowi / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 225, dod. Prawa Obywatelskie, s. I-IV.
2962. KADRY i płace : obowiązki pracodawców, rozliczenia świadczeń
pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS / Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 414 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 83-7426-000-9.
2963. KIEDY można odmówić wykonywania pracy / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 117, s. 22.
W przypadku pracy niebezpiecznej.
2964. KIEDY pracodawca musi dać ci wolne / Iwona Jackowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 97, s. 24-25.
Dni wolne przysługujące pracownikowi.
2965. NIE zdradzaj... tajemnic swojej firmy / Marcin Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 1, s. 2-4.
Obowiązek zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienia mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
2966. NOWE obowiązki pracodawców / Ryszard Bessaraba, Marek Kołodziejuk // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 8-10.
2967. NOWE obowiązki pracodawcy w zakresie pozyskiwania i udzielania informacji, prowadzenia dokumentacji oraz związane z tym roszczenia /
Arkadiusz Sobczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 19-24.
Problemy interpretacyjne pojawiające sie na tle przepisów kodeksu pracy dotyczących dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków pracodawcy w zakresie udzielania
informacji pracownikom i o pracownikach.
NOWE regulacje w prawie pracy w 2004 r. a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zagadnienia / K. Mikołaj =
poz. 2671.
2968. O WŁAŚCIWOŚCIACH pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy / Tadeusz Kuczyński // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 7, s. 2–7.
- 551 2969. OBOWIĄZKI i sankcje za ich naruszenie wynikające z prawa
pracy i przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych / oprac. Sebastian
Pióro // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 38, dod. Obowiązki przedsiębiorcy
i sankcje za ich naruszenie, s. 16-32.
Obowiązki przedsiębiorcy.
2970. OBOWIĄZKI pracodawcy przy przyjmowaniu do pracy / Bożena
Lenart // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, dod. Przegląd Pracowniczy dla
Ciebie, s. 3-5.
2971. OBOWIĄZKI pracodawcy wobec pracownika sezonowego / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 127, dod. Praca i Podatki, s.4-5.
2972. PODNOSZENIE kwalifikacji - obowiązki pracownika i pracodawcy / Marcin Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 14-17.
2973. PRACA w niedziele i święta - uprawnienia pracowników / Magdalena Rycak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 49, s. 17-19.
Uprawnienia przysługujące pracownikom wykonujacym pracę w niedziele i święta.
2974. PRACOWNIK na zwolnieniu lekarskim / Danuta Klucz. - Cz. 1-2 //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 160, dod. Doradca Firmy, s. 7 ; nr 165, dod.
Doradca Firmy, s. 10.
Cz. 1. Zakazy i uprawnienia dla pracodawcy ; Cz. 2. Wynagrodzenie za czas
choroby.
2975. PRACOWNIK przechodzi na emeryturę - obowiązki pracodawcy /
Marek Opolski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 25, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 3-6.
Nadto: Pracownik idzie na emeryturę / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. 2004, nr 219 : 17.09, dod. Prawo Co Dnia, s. 3-4, tab.
2976. PRAWO podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji
o kandydacie na pracownika / Andrzej Drozd. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. - 211 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 199-211. - ISBN 83-7334-274-5.
- 552 2977. PRZEJŚCIE na emeryturę - obowiązki pracodawcy / Małgorzata
Sienicka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, s. 33-34.
2978. SŁUŻBA wojskowa pracownika - obowiązki pracodawcy / Robert
Maliszewski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 33, s. 8-10.
2979. TREŚĆ umów o pracę i nowe obowiązki informacyjne pracodawcy / Edyta Kołkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd
Pracowniczy dla Ciebie, s. 6-9.
UPRAWNIENIA pracowników uczących się / B. Lenart = poz. 3339.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (poz. 3177, 3178, 3181, 3185,
3186, 3191-3193, 3197, 3202) ; Obowiązki ubezpieczeniowe pracodawcy zob.
Obowiązki płatników składek (poz. 3884-3901).
___________________
Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy
2980. FIRMA zmienia właściciela - co to oznacza dla pracownika / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 101, s. 24-25.
2981. KRYTERIA przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę / Jakub
Pokrzywniak // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 126, s. 26.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2982. PRACODAWCA nowy - pracownicy „starzy” / Artur Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 17-19.
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy wzbogaciła regulację dotyczącą przejęcia
zakładu pracy o przepisy dot. m.in. obowiązku poinformowania pracowników o planowanym przejęciu w sytuacji, gdy na terenie zakładu nie działają związki zawodowe.
2983. PRZEJŚCIE zakładu pracy na innego pracodawcę // Biul. Inf. KK
NSZZ „Solidarność”. - 2004, nr 142, wkł. Notes Związkowca, nr 14, 4 s.
- 553 2984. PRZEJŚCIE zakładu pracy na innego pracodawcę w prawie polskim a prawo pracy UE / Zbigniew Hajn // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1,
nr 5, s. 121-125.
Nadto: Transfer zakładu po europejsku / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. 2004, nr 28 : 3.02, dod. Prawo co Dnia, s. 5.
2985. UPRAWNIENIA pracownika w związku z przejściem zakładu
pracy na innego pracodawcę / Monika Frączek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2004, nr 11, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 15-17.
2986. WPŁYW fuzji i przejęć na zatrudnienie pracowników - wybrane
zagadnienia / Krzysztof Walczak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4, s. 33-40
bibliogr.
2987. ZMIANA pracodawcy / Bożena Lenart // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 44, s. 8-10.
2988. ZMIANY w przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy
na innego pracodawcę / Łukasz Pisarczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 7,
s. 19-25.
Zmiany, jakie od 1 stycznia 2004 r. zostały wprowadzone w przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.
Bibliografia dot. przejęcia zakładu pracy (poz. 5155).
_____________________
Równość w stosunkach pracy
2989. BEZ dyskryminacji ze względu na płeć : zasada równości kobiet
i mężczyzn na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Krzysztof Walczak // Personel Zarz. - 2004, nr 3, s. 78-80.
CO zrobić gdy pracodawca cię dyskryminuje / T. Zalewski = poz. 3455.
Postępowanie w przypadku dyskryminacji przez pracodawcę - dochodzenie odszkodowania, postępowanie sądowe.
- 554 2990. DYSKRYMINACJA bez dyskryminacji / Bartłomiej Raczkowski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 122, dod. Prawo Pracy, s. 9.
Rozbieżności prawa polskiego i unijnego w zakresie dyskryminacji w pracy.
2991. DYSKRYMINACJA pracowników w orzecznictwie ETS [Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości] / Magdalena Rychter-Raj // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 32, s. 33-38.
2992. GENDER Mainstreaming - realizacja polityki równości płci
w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego / Gabriela Popowicz // Rynek Pr. - 2004, nr 2, s. 101-112.
2993. INSPEKCJA pracy a zakaz dyskryminacji / Michał Wyszkowski //
Inspektor Pr. - 2004, nr 10, s. 12-13.
2994. NORMY zakazujące dyskryminacji w Unii Europejskiej / Jarosław
Sozański // Prawo Unii Eur. - 2004, nr 6, s. 46-51.
M.in. w sferze pracy i zatrudnienia.
2995. NOWY dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie równości w pracy zawodowej / Tadeusz Majewski // Zakł. Pr. Chron. 2004, R. 7, nr 2, s. 4-5.
Omów. raportu pt. Time for equality at work (Czas na równość w pracy zawodowej)
dot. równego traktowania i dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu.
2996. ODSZKODOWANIE za dyskryminację / Renata Babińska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 242, s. 28.
Prawo do odszkodowania za naruszenie zakazu równego traktowania.
PRACOWNICZE prawa kobiet = poz. 2829.
M.in. MOP i jej działalność dot. pracy kobiet.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Matey-Tyrowicz M.: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie
wspólnotowym.
- 555 2997. RÓWNOŚĆ w zatrudnieniu a ustawodawstwo wspólnotowe /
Magdalena Rychter-Raj // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 21, s. 34-35.
2998. RÓWNOUPRAWNIENIE po europejsku : nowe regulacje unijne
dotyczące równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu / Krzysztof Walczak //
Personel Zarz. - 2004, nr 6, s. 77-79.
2999. RÓWNOUPRAWNIENIE w orzecznictwie europejskim / Beata
Superson-Polowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, XVI s.
Dyskryminacja ze względu na płeć w orzecznictwie Wspólnot Europejskich.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Kamińska A.: Kobiety w zarządzaniu wiedzą, a dyskryminacja - szansa
na równość czy utrzymanie status quo?
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Wojtyła J.: Status kobiet w nowoczesnym ustroju prawa pracy.
3000. UNIJNA zasada równego traktowania i swoboda przepływu
pracowników w odniesieniu do sytuacji mniejszości seksualnych w zatrudnieniu / Patrycja Pogodzińska // Probl. Współcz. Prawa Międzynar. - 2004,
R. 2, s. 73-114.
3001. UNIJNE dyrektywy równościowe / Agnieszka Wołoszyn // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 3-6.
WARTOŚCIOWANIE stanowisk pracy ustawowym obowiązkiem pracodawcy? / K. Walczak = poz. 3806.
Wartościowanie stanowisk jako podstawa do oceny dyskryminacji pracownika.
WYNAGRADZANIE bez dyskryminacji / Z. Sekuła = poz. 3576.
Omów. norm unijnych dot. dyskryminacji w wynagradzaniu.
- 556 3002. ZAKAZ dyskryminacji transseksualistów / Łukasz Wardyn // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 86, s. 26.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dot. dyskrymiacji
w zatrudnieniu.
ZAKAZ dyskryminacji w wynagradzaniu w prawie polskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych / K. Świderska = poz. 3585.
3003. ZAKAZ dyskryminacji w zatrudnieniu - nowe pojęcie / Irena
Boruta // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 2, s. 36-39. * Taż: Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna // Pr. Zabezp. Społ. 2004, nr 2, s. 2-8.
3004. ZASADA równouprawnienia płci w Polsce / Bogusław Banaszak //
Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2004, T. 59, s. 7-19.
3005. ZAWÓD: dyskryminowany / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 55, s. 1, 3.
Od 1 stycznia br. w Polsce obowiązuje szeroki zakres ochrony przed dyskryminacją.
3006. ZNACZENIE wspólnotowego zakazu dyskryminacji dla Polski /
Jarosław Sozański // Prz. Sąd. - 2004, R. 14, nr 6, s. 81-98.
M.in. w sferze pracy i zatrudnienia.
_____________________
3007. PROTOKÓŁ fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. // Dz. U. - 2004, nr 248,
poz. 2484. * Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 2004 r. w sprawie
mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętego dnia 6 października 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych // Tamże,
nr 248, poz. 2485.
- 557 3008. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn // Dz. U. - 2004, nr 161, poz. 1680. * zm. z dnia 14 grudnia 2004 r. // Tamże, nr 265, poz. 2642. * z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzanie zm. rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do
Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn // Tamże, nr 279, poz. 2760.
_____________________
Zakaz konkurencji
3009. JAK zawrzeć umowę o zakazie konkurencji / Iwona Sawicka //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 250, dod. Praca i Podatki, s. 5-8.
3010. KIEDY działalność pracownika zagraża interesom pracodawcy /
Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 79, s. 22.
Zakaz konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia.
3011. KIEDY pracownik ma prawo do odszkodowania / Dariusz Gawron-Jedlikowski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 129, s. 23. * Odszkodowanie
przy umowie o zakazie konkurencji / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 5, s. 12-13.
Jeśli strony umowy o pracę zawrą umowę o zakazie konkurencji, po ustaniu
stosunku pracy pracownik ma prawo do stosownego odszkodowania.
3012. KLAUZULA konkurencyjna w kodeksie pracy / Monika Lewandowicz-Machnikowska. - Kraków : „Zakamycze”, 2004. - 216 s. ; 18 cm. Bibliogr. s. 209-216. - (Monografie Zakamycza). - ISBN 83-7333-360-6.
3013. KONKURENCJA ze strony byłego pracownika / Wiktor Cajsel //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 44, s. 87-89.
3014. OCHRONA pracodawcy przed prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez pracownika / Krzysztof Wójcik. - Cz. 1-2 // Zakł. Pr. Chron. 2004, R. 7, nr 1, s. 8-9, nr 2, s. 11.
- 558 3015. ODSTĄPIENIE od umowy o zakazie konkurencji / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 26, s. 8-10.
3016. ZAKAZ konkurencji - odszkodowanie i prawo odstąpienia : najnowsze orzecznictwo / (M) // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 34-37.
ZAKAZ konkurencji po ustaniu stosunku pracy / K. Gonera = poz. 3514.
Orzecznictwo.
3017. ZAKAZ konkurencji po ustaniu zatrudnienia / Ryszard Sadlik //
Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 10, s. 8-12.
Zawiera wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Nadto: Jak kupić milczenie pracownika / Maria Dłużyńska // Rzeczpospolita. 2004, nr 217 : 15.09, dod. Dobra Firma, s. 6-8. - Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
3018. ZAKAZ konkurencji w kodeksie pracy / Dorota Nosek // Manager. 2004, nr 11/12, s. 17-18.
3019. ZAKAZ konkurencji w praktyce : problem skuteczności umów
chroniących interesy firmy-pracodawcy / Mikołaj Illukowicz // Personel
Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 78-79.
3020. ZAKAZ konkurencji w ramach umowy o pracę / Andrzej Marek //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 4, s. 19-22.
_____________________
Zatrudnienie Polaków za granicą
i cudzoziemców w Polsce
3021. CUDZOZIEMCY pracujący nad Wisłą / Adam Kamiński // Personel Zarz. - 2004, nr 11, s. 40-43.
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez obywateli innych państw Unii Europejskiej.
- 559 3022. DELEGOWANIE pracowników w Unii Europejskiej / Katarzyna
Ziółkowska // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 1, s. 42-44.
Sytuacja prawna osób tymczasowo wykonujących pracę w innym państwie UE
w ramach stosunku umownego z dotychczasowym pracodawcą.
3023. DLA kogo zezwolenie na pracę w polskiej firmie / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 88, s. 10.
3024. DO pracy - może w Luksemburgu i Liechtensteinie? / Marcin
Jaworek // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 12, s. 25-26.
Możliwości podjęcia pracy w tych krajach i obowiązujące przepisy.
3025. DZIAŁALNOŚĆ na zasadzie samozatrudnienia we Włoszech
i w Holandii : praca Polaków za granicą / Adam Kamiński // Eur. Prz. Prawa. 2004, nr 3, s. 129-132.
3026. JAK działa zasada sumowania okresów pracy w Unii / Ewa Gałuszyńska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 24-25.
3027. JAK zatrudnić cudzoziemca / Sebastian Ćwiora // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 212, dod. Praca i Podatki, s. 4, 9.
Nadto: Jak zatrudnić cudzoziemca / Adam Kamiński // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 247 : 20.10, dod. Dobra Firma, s. 6-7.
3028. JAK zatrudnić cudzoziemca w firmie / Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 74, dod. Praca i Podatki, s. 8-11, il.
3029. KIEDY można wybrać inne prawo / Ewa Drzewiecka // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 28-29.
Stosowanie prawa polskiego lub prawa innego państwa przy zatrudnianiu za granicą.
3030. MNIEJ granic - więcej miejsc pracy / Anna Rożek // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 10, s. 33-36.
Swoboda przepływu osób (m.in. zatrudnienie Polaków w UE, okresy zatrudnienia
i ubezpieczenia, wspólnotowe regulacje, członkowie rodzin imigranta zarobkowego).
- 560 3031. POLAK - turysta i pracownik w UE / Jolanta Góra // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 126, dod. Urząd i Obywatel, s. 2-3.
POLSCY pracownicy na rynku Unii Europejskiej / pod red. P. Kaczmarczyka, W. Łukowskiego = poz. 1460.
Z treści: Okólski M.: Przepływ siły roboczej w świetle niemiecko-polskiej umowy
dwustronnej o pracownikach sezonowych.
3032. POLSCY pracownicy w Unii Europejskiej / Agnieszka Jamroży //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 18, s. 16-19.
POSZUKIWANIE pracy w UE a zasiłek dla bezrobotnych / A. Kraińska =
poz. 4319.
3033. PRACA cudzoziemców z Unii Europejskiej w Polsce / Adam
Kamiński // Eur. Prz. Prawa. - 2004, nr 4, s. 111-119.
3034. PRACA i pobyt w Holandii / Path Rush ; tł. Małgorzata Malczyk. Warszawa : Wydaw. RM, 2004. - 123 s. : rys. ; 20 cm. - ISBN 83-7243-360-7.
3035. PRACA i pobyt w Niemczech / Christine Hall ; tł. Marcin Miłkowski. - Warszawa : Wydaw. RM, 2004. - 160 s. : rys. ; 20 cm. ISBN 83-7243-359-3.
Nadto: Praca w Niemczech / Roman Gutkowski // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 4,
s. 55-59. Możliwości podjęcia pracy w Niemczech po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej.
3036. PRACA i pobyt w Stanach Zjednoczonych / Henry G. Liebman ;
tł. Piotr Kresak. - Warszawa : Wydaw. RM, 2004. - 176 s. ; 20 cm. ISBN 83-7243-358-5.
3037. PRACA i pobyt w Wielkiej Brytanii / Christine Hall ; tł. Marcin
Kowalczyk. - Warszawa : Wydaw. RM, 2004. - 182 s. : rys. ; 20 cm. ISBN 83-7243-361-5.
Nadto: Warunki zatrudnienia w Wielkiej Brytanii / Jacek Goliński // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 38, s. 12-14 ; Do pracy - może w Wielkiej Brytanii? / Piotr
Korczyński // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 17-21.
- 561 PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Marek E.: Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy
po wstąpieniu Polski do UE.
3038. PRACA u zagranicznego pracodawcy / Anna Frankowska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 14.
Obywatele polscy podejmujący pracę u podmiotów zagranicznych są zobowiązani
do samodzielnego załatwienia formalności urzędowych związanych z wypełnieniem
dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i płatniczych oraz obliczenia i zapłaty
zaliczek na podatek.
PRACA w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny Śląska
Opolskiego / K. Heffner, B. Solga = poz. 1437.
M.in. zatrudnianie cudzoziemców.
3039. PRACA w Szwecji / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 49, s. 33-34.
3040. PRAWO właściwe w międzynarodowych stosunkach pracy pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług (problematyka kolizyjnoprawna) / Jacek Skoczyński // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 5, s. 32-44.
3041. PROCEDURY obowiązujące w zatrudnianiu polskich pracowników gości w Niemczech / Marcin Jaworek // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 2,
s. 29-31, rys.
Nadto: Zatrudnienie wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia / Izabela Rakowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 120, s. 22. - Możliwości podjęcia pracy przez Polaków
w Niemczech mimo obowiązywania do 2006 r. okresu przejściowego na zatrudnianie
obywateli z nowych państw członkowskich UE.
3042. RYNEK pracy z ograniczeniami / Krzysztof Walczak // Personel
Zarz. - 2004, nr 7, s. 94-97, tab.
Nowe zasady zatrudniania polskich pracowników w Unii Europejskiej i cudzoziemców w Polsce.
- 562 3043. WARUNKI zatrudnienia w Hiszpanii / Damian Krawczyk // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 26-27.
Układy zbiorowe, czas pracy, płaca minimalna, rozwiązanie umowy.
3044. WARUNKI zatrudnienia w Irlandii / Jacek Goliński // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 48, s. 25-27. * Do pracy - może w Irlandii? /
Piotr Korczyński // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 17-20.
Przepisy dot. zatrudniania Polaków w Irlandii.
3045. ZAGRANICZNY zarząd w polskiej spółce / Artur Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 33-34.
Zatrudnianie cudzoziemców.
3046. ZASADY zatrudniania Polaków w Unii Europejskiej w świetle
traktatu akcesyjnego / Leszek Mitrus // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 5, s. 24-32.
3047. ZATRUDNIANIE polskich pracowników w UE [Unii Europejskiej] po 1.5.2004 r. / Tomasz Major // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 4,
s. 101-104.
ZATRUDNIANIE za granicą / B. Superson-Polowiec, E. Balcerzak =
poz. 3515.
Orzecznictwo sądowe.
3048. ZAWODY regulowane : sprawy rozpatrywane indywidualnie / Żaneta Semprich // Rzeczpospolita. - 2004, nr 104 : 5.05, dod. Dobra Firma, s. 4.
W odniesieniu do niektórych profesji sprawy dotyczące możliwości podjęcia pracy
są rozpatrywane indywidualnie przez władze państwa przyjmującego. Dotyczy to tzw.
zawodów regulowanych, czyli takich, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w specjalnych przepisach.
3049. ZMIANY przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców / Aleksandra
Woźniak // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 7, s. 30-32.
Zmiany obowiązujące od 11 marca 2004 r.
___________________
- 563 3050. UMOWA z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji
dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie
przyjmującym // Monit. Pol. - 2004, nr 34, poz. 596. * Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej
Umową z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy
zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej
lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym //
Tamże, nr 34, poz. 597.
3051. USTAWA z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia
dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej
(ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. // Dz. U. - 2004,
nr 236, poz. 2353.
3052. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji
umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec //
Dz. U. - 2004, nr 132, poz. 1416.
zm. z dnia 10 grudnia 2004 r. // Tamże, nr 273, poz. 2708.
3053. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 9 lutego 2004 r. zm. rozporządzenie
w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na
pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację
na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na
pracę cudzoziemców // Dz. U. - 2004, nr 27, poz. 239.
3054. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców //
Dz. U.- 2004, nr 27, poz. 236.
- 564 3055. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 lutego 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców
zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - 2004, nr 27, poz. 237.
3056. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy
przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę //
Dz. U. - 2004, nr 27, poz. 238.
3057. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze
wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej // Dz. U. - 2004, nr 96, poz. 961. * Rozporządzenie Min. Gospodarki
i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze
wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej // Tamże, nr 123, poz. 1293.
3058. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej // Dz. U. - 2004, nr 104, poz. 1102.
3059. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 25 maja
2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami
państwa // Dz. U. - 2004, nr 140, poz. 1479.
Swobodny przepływ pracowników (poz. 1469, 1472, 2853) ; Ubezpieczenie społeczne migrantów i osób zatrudnionych za granicą (poz. 4309-4315).
b. Stosunek pracy z umowy o pracę.
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
3060. CHOROBA pracownika przyczyną rozwiązania umowy / Monika
Frączek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 8-11.
- 565 3061. CZY można cofnąć wypowiedzenie? / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 6-7.
Kiedy pracownik może odwołać złożone pracodawcy oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę.
CZY wypowiedzenie można doręczyć faksem : orzecznictwo / S. Ćwiora =
poz. 3472.
DŁUGOTRWAŁA choroba jako podstawa niezwłocznego rozwiązania
umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego / J. Kuźniar = poz. 3474.
3062. DŁUGOTRWAŁA nieobecność uzasadnia zwolnienie / Ryszard
Sadlik // Gaz. Praw. - 2004, R. 10 nr 89, s. 22. * Tenże: Długotrwała nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 42, s. 11-13.
Długotrwała nieobecność w pracy jako uzasadniona przyczyna wypowiedzenia
umowy o pracę.
3063. DYREKTOR szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawnoorganizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Wyd. 4. - Poznań :
Of. Ekon. Wydaw. eMPI2, 2004. - 261, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 263. ISBN 83-89654-02-4.
3064. GDY pracodawca zwalnia : stan prawny na 21 czerwca 2004 r. /
Anna Korotyńska, Stanisław Wurcel // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 25, s. 3-41.
Omów. różnych rodzajów rozwiązania stosunku pracy i związanych z tym praw
pracowników.
3065. GDY pracownik kwestionuje porozumienie stron / Jakub Pokrzywniak // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 76, s. 22.
Rozwiązanie stosunku pracy.
3066. JAK długo można być na wypowiedzeniu / Ryszard Sadlik // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 94, s. 23.
Zależność okresu wypowiedzenia od zakładowego stażu pracy.
- 566 3067. JAK pracodawca może zaoszczędzić na płacach / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 230, dod. Praca i Podatki, s. 5-8.
Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia zmieniającego.
3068. JAK rozstać się z pracownikiem bez naruszenia prawa / Maria
Teresa Romer // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 4, s. 3-8.
Także: Jak rozstać się z pracownikiem zgodnie z prawem / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 152, dod. Praca i Podatki, s. 1, 5-8.
3069. JAK wypowiedzieć umowę o pracę członkowi zarządu spółki
z o. o. / Ryszard Sadlik // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 83, s. 22.
3070. JAK zatrudnić na umowę o pracę // Nowe Ubezp. - 2004, nr 2, wkł.
Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, XXIV s., tab.
3071. JAK zatrudnić pracownika / Grażyna Ordak // Rzeczpospolita. 2004, nr 253, dod. Dobra Firma, s. 6-9.
Zawiera przykłady umów o pracę.
3072. JAK zatrudnić pracownika zgodnie z prawem? / Monika Frączek //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 58, s. 27.
JAK zwolnić pracownika i nie przegrać w sądzie sprawy / M. PiaseckaSobkiewicz = poz. 3457.
Orzecznictwo.
3073. KIEDY można liczyć na przywrócenie do pracy / Małgorzata
Jankowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 239, s. 38-39.
3074. KIEDY można natychmiast rozstać się z pracodawcą / Danuta
Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 94, s. 22.
3075. KIEDY pracownika można zwolnić z dnia na dzień / Tomasz
Zalewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 186, s. 30-31.
- 567 KIEDY wypowiedzenie jest skuteczne : orzecznictwo / A. Czyżowski =
poz. 3483.
3076. KONSEKWENCJE niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego
rozwiązania umowy o pracę / Agnieszka Bolesta-Borkowska // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 21-24.
3077. KONTROWERSJE wokół stosunku pracy prezesów zarządu spółek
kapitałowych / Konrad Łakomy // Prz. Prawa Hand. - 2004, nr 11, s. 17-22.
3078. NA co może liczyć pracownik zatrudniony na część etatu / Marek
Rotkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 136, s. 22. * Jakie prawa ma niepełnoetatowiec / Tomasz Zalewski // Tamże, nr 149, s. 24-25.
Uprawnienia pracowników zatrudnionych na część etatu.
OBOWIĄZEK konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę / K. Gonera = poz. 3489.
Orzecznictwo.
3079. OD zatrudnienia do zwolnienia pracownika / Małgorzata Kozdęba // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 15, 79 s.
3080. ODMOWA wykonania polecenia pracodawcy przyczyną rozwiązania umowy o pracę / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 21,
s. 16-19.
Obowiązek podporządkowania się poleceniom pracodawcy.
3081. ODSZKODOWANIE dla pracodawcy w razie rozwiązania umowy
o pracę przez pracownika / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 24, s. 15-17.
3082. ODWOŁANIE oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron / Jolanta Janus // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 40, s. 14-16. *
Odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron /
Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 5, s. 18-22.
- 568 3083. OKRESOWE powierzenie pracownikowi innego rodzaju pracy /
Anita Gwarek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, Przegląd Pracowniczy
dla Ciebie, s. 6-9.
3084. PORADNIK kadrowca : stosunek pracy nauczyciela / Kazimierz
Głód. - Wyd. 3, (stan prawny na dzień 1 lutego 2004 r.). - Gliwice : „Nowator”, 2004. - 160 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 158, wykaz aktów prawnych
s. 156-157. - ISBN 83-915285-9-6.
Toż: Wyd. 4, (stan prawny na dzień 31 sierpnia 2004 r.). - 171 s. - Bibliogr. s. 171,
wykaz aktów prawnych s. 169-170. - ISBN 83-915285-9-6.
PROCESOWE prawo pracy = poz. 3466.
Z treści: Mik A.: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - terminy przed
Sądem Pracy.
3085. PRZYWRÓCENIE do pracy / Magdalena Słowińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, s. 12-13.
3086. REGLAMENTACJA umów o pracę zawartych na czas określony /
Andrzej Marek // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 9, s. 13-16.
3087. ROZWIĄZANIE przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy / Andrzej Marek // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 11-16.
3088. ROZWIĄZANIE stosunku pracy / Andrzej Marek, Janusz Żołyński. - Warszawa : „BRANTA”, 2004. - 243 s. ; 20 cm. - ISBN 83-89073-64-1.
3089. ROZWIĄZANIE umowy na zastępstwo / Jolanta Janus // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 41, s. 17-19. * Rozwiązanie umowy na zastępstwo /
Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 18-19.
3090. ROZWIĄZANIE umowy o pracę : praktyczne porady dla pracodawcy i pracownika / Beata Superson-Polowiec, Adam Polowiec // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, dod. spec., 16 s.
- 569 ROZWIĄZANIE umowy o pracę a likwidacja stanowiska / K. Gonera =
poz. 3503.
Orzecznictwo.
3091. ROZWIĄZANIE umowy o pracę na okres próbny / Joanna Piaskowska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 12-14.
ROZWIĄZANIE umowy o pracę z młodocianym / A. Malinowski =
poz. 3386.
3092. ROZWIĄZANIE umowy za porozumieniem stron / Rafał Golat //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 24, s. 22-23.
SKUTECZNOŚĆ oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę :
w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / E. Kołkowska = poz. 3504.
3093. SŁABE wyniki w pracy przyczyną wypowiedzenia / Adrianna
Jasińska-Cichoń // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, s. 8-10.
3094. STAN nieczynny i ustanie nauczycielskiego stosunku pracy /
Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 12, s. 3-14.
Stosunek pracy nauczyciela.
3095. TRZECIA, a może czwarta umowa na czas określony / Aleksandra
Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 20, s. 9-10.
Kontrowersje wokół przepisu dot. przekształcenia trzeciej umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.
3096. TRZECIA, kolejna umowa na czas określony po 1 maja / Anna
Martuszewicz // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 18, s. 19-21.
3097. TRZECIA umowa o pracę - już bezterminowa / Jolanta StrusińskaŻukowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 10, s. 3-7.
Nadto: Trzecia okresowa umowa o pracę już bezterminowa / Agnieszka LechmanFilipiak ; rozm. Izabela Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 249, s. 32. - Rozm.
z radcą prawnym w kancelarii Linklaters w Warszawie.
- 570 3098. TRZECIA umowa - liczona od początku / Michał Culepa, Aleksandra Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 8, s. 2-3.
Zasada trzeciej umowy na czas określony stanowi, iż zawarcie kolejnej umowy
o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem
umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły
umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy.
3099. UMOWA o pracę na czas wykonywania określonej pracy /
Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 4, s. 9-13.
3100. UMOWA o pracę na okres próbny / Joanna Szczęsna // Nowe
Ubezp. - 2004, nr 1, s. 28-29.
Umowa o pracę na okres próbny w świetle przepisów prawa pracy.
3101. UMOWA o pracę z twórcą programu komputerowego / Sławomir
Witold Ciupa // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 10, s. 277-280.
3102. UMOWY pracownicze w jednoosobowej spółce z o.o. / Ryszard
Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 12, s. 26-28.
Próba odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest zawarcie umowy o pracę ze spółką
z o.o. przez jedynego wspólnika tej spółki, będącego zarazem jedynym członkiem jej
zarządu?
3103. UPRAWNIENIA osób zwalnianych z pracy / Małgorzata Jankowska, Iwona Jackowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 71, dod. Prawo i Życie,
s. 2-4, 13-16.
Uprawnienia w czasie trwania stosunku pracy, odprawy i odszkodowania należne
zwalnianym pracownikom.
URZĘDNICY państwowi i samorządowi / D. Wołoszyn = poz. 2794.
Omów. uregulowań prawnych stosowanych przy zatrudnianiu pracowników
urzędów państwowych i samorządowych.
3104. USTANIE stosunku pracy / Agata Gronowicz. - Cz. 1-2 // Przyj.
przy Pr. - 2004, R. 55, nr 10, s. 8-9 ; nr 11, s. 12-13.
- 571 3105. WĄTPLIWOŚCI wokół art. 33.1. Kodeksu pracy / Alina WypychŻywicka // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 33-35.
Umowa na zastępstwo.
3106. WYMÓG zgody starosty na rozwiązanie stosunku pracy kombatanta / Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 17-18.
3107. WYPOWIEDZENIE musi być konkretne / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 15-16.
Pracodawca wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony musi
wskazać na piśmie przyczynę tego wypowiedzenia.
3108. WYPOWIEDZENIE stosunku pracy członkom zarządu / Wiktor
Cajsel // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 9, dod. Doradca Spółki, nr 1, s. 20-23.
WYPOWIEDZENIE umowy o pracę na czas nieokreślony / R. Sadlik =
poz. 3510.
Orzecznictwo sądowe.
3109. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę przez pracodawcę / Maria
Teresa Romer // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 6, s. 3-15.
WYPOWIEDZENIE umowy o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / W. Cajsel = poz. 3511.
3110. WYPOWIEDZENIE zmieniające warunki pracy i płacy / Ryszard
Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 12, s. 15-25.
WYPOWIEDZENIE zmieniające warunki pracy i płacy w orzecznictwie
Sądu Najwyższego / J. Janus = poz. 3512.
WYPOWIEDZENIE zmieniające warunki pracy kobiet w ciąży / R. Sadlik = poz. 3393.
3111. ZATRUDNIANIE i zwalnianie nauczycieli : praktyczne porady / Beata
Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, Dodatek specjalny, 16 s.
- 572 3112. ZATRUDNIANIE kierownika zakładu opieki zdrowotnej jako
lekarza / Zdzisław Kubot. - Wrocław : „Klemar”, 2004. - 264 s. ; 24 cm. ISBN 83-915529-3-4.
3113. ZMIANA pracodawcy a modyfikacja treści stosunku pracy / Wiktor Cajsel // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 21, dod. Ubezpieczenia i Sprawy
Kadrowe, nr 7, s. 17-21.
3114. ZWOLNIENIA indywidualne - wyjątki od reguły / Daniel Książek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, s. 20-21.
3115. ZWOLNIENIE dyscyplinarne - najważniejsze informacje / Artur
Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 42, s. 8-11.
3116. ZWOLNIENIE indywidualne skutkiem wypowiedzenia zmieniającego / Daniel Książek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 14-15.
3117. ZWOLNIENIE pracownika bez wypowiedzenia z powodu choroby / Bożena Lenart // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 11, wkł. Przegląd
Pracowniczy dla Ciebie, s. 17-20.
___________________
3118. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 17 marca
2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby
wojskowej // Dz. U. - 2004, nr 50, poz. 483.
___________________
Powszechna i szczególna ochrona
stosunku pracy
3119. CHRONIENI w trybie indywidualnym / Renata Majewska //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 187 : 11.08, dod. Dobra Firma, s. 6-8, tab.
Zasady ochrony trwałości zatrudnienia w ramach indywidualnych zwolnień
z przyczyn niedotyczących pracowników.
- 573 3120. KIEDY można zwolnić związkowca / Ewa Stryczyńska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 25, s. 38-39.
Ochrona działaczy związkowych.
KIEDY wiek emerytalny nie chroni przed zwolnieniem / R. Sadlik =
poz. 3482.
Orzecznictwo.
3121. KTO nie musi się bać, że pracodawca go zwolni // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 99, dod. Prawo i Życie, s. 7-12.
NADUŻYCIE prawa pod pozorem ochrony stosunku pracy związkowca /
K. Gonera = poz. 3486.
Orzecznictwo.
3122. NORMATYWNE gwarancje stabilizacji zatrudnienia działaczy
związkowych / Krzysztof Wojciech Baran // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1,
nr 3, s. 72-77.
Polem.: Szczególna ochrona działaczy związkowych / Grzegorz Orłowski //
Tamże, nr 4, s. 94-95.
3123. NOWE zasady ochrony stosunku pracy działaczy związkowych /
Maria Kosińska // Rachun. Budż. - 2004, R. 6, nr 21, s. 21-24, tab.
3124. NOWELIZACJA przepisów kodeksu pracy / Marcin Jastrzębski //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 27, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe,
nr 8, s. 16-19.
Kto podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Ile pracodawca
może potrącić z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą wyrażoną na piśmie?
3125. OGRANICZENIE ochrony pracowników w czasie zwolnień grupowych i indywidualnych / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 34, s. 15-18.
3126. RADNEGO trudniej zwolnić / Ewa Stryczyńska // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 13, s. 20-22.
- 574 SZCZEGÓLNA ochrona stosunku pracy / A. Nowak, E. Balcerzak =
poz. 3506.
Orzecznictwo.
3127. SZCZEGÓLNA ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym /
Maria Kosińska // Rachun. Budż. - 2004, R. 6, nr 17, s. 25-28.
3128. TERAZ wszyscy tak samo : ochrona działaczy związkowych /
Ryszard Sadlik // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 153, s. 23.
Nadto: Związkowy sposób na pracodawcę / Grażyna J. Leśniak // Rzeczpospolita.
- 2004, nr 29 : 4.02, dod. Prawo co Dnia, s. 1 ; Związkowiec pod ochroną / Renata
Majewska // Tamże, nr 145 : 23.06, dod. Dobra Firma, s. 6-7 ; Związkowcy pod
ochroną / Krzysztof Wojciech Baran ; not. R. Majewska // Tamże, nr 151 : 30.06, dod.
Dobra Firma, s. 4 ; Związkowiec w akcji / K. W. Baran // Tamże, nr 264 : 10/11.11,
dod. Dobra Firma, s. 4.
3129. TERMINOWE umowy o pracę a ochronna funkcja prawa pracy /
Urszula Jackowiak // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 4, s. 96-100.
3130. WYDŁUŻONA ochrona przedemerytalna / Ewa Drzewiecka //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 26, s. 6-7.
Od 1 czerwca 2004 r. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem
tego wieku.
Nadto: Chronionych dwa razy więcej / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 26 : 31.01/1.02, s. 1 ; Upragnione pięćdziesiąt trzy lata / J. Kroner // Tamże, nr 26,
dod. Prawo co Dnia, s. 3 ; Nietykalni w miejscu pracy / Stanisław Majkowski //
Tamże, nr 169 : 21.07, dod. Dobra Firma, s. 6-7, tab.
WYKAZ przepisów regulujących szczególną ochronę stosunku pracy
określonych kategorii pracowników = poz. 5191.
Przyg. w Departamencie Prawa Pracy MGiP dla potrzeb Komisji Trójstronnej.
3131. ZWIĄZKI zawodowe : propozycje zmian w ustawie / Jakub Pokrzywniak // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 29, s. 22 ; nr 30, s. 22.
Cz. 1. Czy ochrona działaczy związkowych nie poszła za daleko? ; Cz. 2. Związkowiec szczególnie chroniony.
___________________
- 575 Zwolnienia grupowe
3132. CZY regulamin zwolnień grupowych jest obowiązkowy? / Anna
Tomczyk // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 28/29, s. 24-27.
DODATKOWA odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego z pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy / K. Gonera = poz. 3475.
Orzecznictwo.
3133. GRUPOWE zwolnienia : komentarz / Kazimierz Jaśkowski, Eliza
Maniewska, Jakub Stelina ; pod red. Kazimierza Jaśkowskiego. - Stan prawny
na 1 stycznia 2004 r. - Kraków : „Zakamycze”, 2004. - 244 s. : 20 cm. ISBN 83-7333-351-7.
3134. GRUPOWE zwolnienia w świetle nowych przepisów / Joanna
Szczęsna // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 13, s. 19-23.
Obow. od 1 stycznia 2004 r.
3135. JAK liczyć zakładowy staż pracy? / Ryszard Sadlik // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 128, s. 22.
Obliczanie zakładowego stażu pracy uprawniającego do otrzymania odprawy
w przypadku zwolnień grupowych.
3136. JEŚLI zwolnienia grupowe są konieczne / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 35, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 3-4, rys.
Tryb postępowania przy zwolnieniach grupowych.
3137. KIEDY trzeba przyjąć do pracy zwolnionego wcześniej pracownika? / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 65, dod. Praca
i Podatki, s. 10.
Ponowne przyjęcie pracownika zwolnionego w ramach zwolnień grupowych.
3138. KTO decyduje o odejściu pracowników / Krzysztof Wojciech
Baran // Rzeczpospolita . - 2004, nr 304 : 29.12, dod. Dobra Firma, s. 8-9.
Porozumienia i regulaminy dot. zwolnień grupowych.
- 576 3139. NOWE przepisy o zwolnieniach grupowych / Agata Gronowicz //
Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 4, s. 29-31.
Omów. ustawy z 13 marca 2003 r. (obow. od 1 stycznia 2004 r.) uchwalonej
w związku z procesem dostosowywania ustawodawstwa polskiego do przepisów Unii
Europejskiej (dyrektywa Rady 98/59 z 20 lipca 1998 r. dot. zbliżania praw państw
członkowskich w zakresie zwolnień grupowych).
3140. OCHRONA przed zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników / Bożena Lenart // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, Przegląd
Pracowniczy dla Ciebie, s. 3-6.
3141. PRAWO do odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia grupowego
a liczba zatrudnionych pracowników / Anna Tomczyk // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 31, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 9, s. 13-15.
3142. ROZWIĄZANIE stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika / Anna Tomczyk // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 5, s. 15-18. *
Taż: Tryb postępowania w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika // Tamże, nr 6, s. 15-17.
3143. TRYB dokonywania zwolnień grupowych / Andrzej Marek //
Monit. Praw. - 2004, R. 12, nr 2, s. 76-79.
3144. WYŻSZE odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz ich konsekwencje ubezpieczeniowe / Aleksandra Woźniak // Pr. Zabezp. Społ. - 2004,
nr 8, s. 35-37.
3145. ZASADY zwolnień grupowych pracowników w 2003 i 2004 r. podobieństwa i różnice / Krzysztof Walczak // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1,
nr 1, s. 12-15.
3146. ZESTAWIENIE najważniejszych zmian w przepisach o zwolnieniach grupowych // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 3, dod. Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, nr 1, s. 24-32.
- 577 3147. ZMIANA przepisów dotyczących zwolnień grupowych po
1.1.2004 r. / Janina Słonecka // Monit. Praw. - 2004, R. 12, nr 2, s. 95-98, tab.
W tabeli przedstawiono porównanie procedury zwolnień grupowych w związku
z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
3148. ZWOLNIENIA grupowe / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 42, dod. Kompendium Kadrowe, nr 8, 24 s.
3149. ZWOLNIENIA grupowe - kogo nie można ruszyć / Renata Majewska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 181 : 4.08, dod. Dobra Firma, s. 6-9, tab.
3150. ZWOLNIENIA grupowe - ochrona przed zwolnieniem i obowiązek ponownego zatrudnienia / Anna Tomczyk // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 7, s. 20-21.
3151. ZWOLNIENIA grupowe w 2004 roku / Joanna Skrobisz // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 4, s. 6-9.
3152. ZWOLNIENIA grupowe, wygaśnięcie stosunku pracy / Marek
Rotkiewicz // Nowe Ubezp. - 2004, nr 3, wkł. Vademecum Nowych Ubezpieczeń, 23 s., tab.
3153. ZWOLNIENIA z przyczyn niedotyczących pracowników /
Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 1, s. 18-24.
Od 1 stycznia 2004 r.
c. Stosunek pracy na podstawie powołania,
mianowania i wyboru
3154. JAK wrócić do poprzedniej pracy / Danuta Klucz // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 234, s. 28.
Postępowanie po ustaniu stosunku pracy z wyboru.
3155. POWOŁANIE jako podstawa nawiązania stosunku pracy a reforma
prawa pracy / Anna Dubowik // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 2-9.
- 578 3156. PRACOWNIKOWI mianowanemu trudniej dać wypowiedzenie /
Ryszard Sadlik // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 229, s. 36.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Nowak A.: Rozwiązywanie stosunku pracy z członkiem zarządu spółki
akcyjnej zatrudnionym na podstawie powołania - wybrane zagadnienia.
3157. ROZWIĄZANIE stosunku pracy z mianowanym urzędnikiem
państwowym / Piotr Hanusek // Nowe Ubezp. - 2004, nr 2, s. 28-29.
ROZWIĄZANIE stosunku pracy z nauczycielem mianowanym / K. Gonera = poz. 3502.
Orzecznictwo.
3158. WYBÓR jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami
zarządu spółek kapitałowych / Aneta Giedrewicz // Monit. Praw. - 2004,
R. 12, nr 14, s. 641-646.
d. Spółdzielczy stosunek pracy
3159. O KONTROWERSJACH pracowniczego zatrudnienia członków
zarządu spółdzielni / Zdzisław Niedbała // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66,
z. 3, s. 127-140 summ.
e. Świadczenie pracy na podstawie
innej niż stosunek pracy
3160. AGENT, pośrednik i agencja nieruchomości / Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 40, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 6-7.
Umowa agencyjna.
3161. CHAŁUPNIK to nie pracownik / Grażyna Ordak // Rzeczpospolita. 2004, nr 211 : 8.09, dod. Dobra Firma, s. 6.
- 579 CZYM różni się umowa o pracę od umowy zlecenia i umowy o dzieło? /
R. Sadlik = poz. 2889.
3162. JAK w tym roku bezpiecznie korzystać z umów zlecenia i o dzieło /
Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 27, dod. Prawo na co
Dzień, s. 15-18.
OBOWIĄZKI pracodawcy wobec pracownika sezonowego / T. Zalewski =
poz. 2971.
3163. OPODATKOWANIE umów zlecenia i o dzieło // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 46, dod. Prawo i Życie, s. 5-11. * Opodatkowanie umów
zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 126 : 31.05, dod. Dobra Firma, s. 13-16.
3164. PODSTAWY prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych /
Wiktor Cajsel. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XXXII, 188 s. ; 22 cm. Bibliogr. s. XIX-XXXII. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 83-7387-465-8.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Kryńska E.: Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich.
3165. SAMOZATRUDNIENIE / Monika Bugaj-Wojciechowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 173, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 9-12, tab.
3166. SAMOZATRUDNIENIE / Hubert Tuchołka // Monit. Prawa Pr. 2004, R. 1, nr 10, s. 272-276.
Omówiono czynności jakie należy podjąć w związku z samozatrudnieniem oraz
podstawowe różnice pomiędzy tą formą pracy a jej wykonywaniem na podstawie
umowy o pracę.
3167. SAMOZATRUDNIENIE - wady i zalety / Małgorzata Kozdęba,
Agnieszka Kiełbowicz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 28, 78 s.
- 580 ŚWIADCZENIA wyrównawcze w umowach agencyjnych / R. Golat =
poz. 3749.
3168. UMOWA o dzieło w prawie polskim i w prawie austriackim :
wybrane zagadnienia / Anna Stępień, Patrycja Gamsjäger // Prz. Nauk. /
WSSE Gdań. - 2004, nr 3, s. 69-82 bibliogr.
3169. UMOWY cywilnoprawne - wady i zalety / Monika Cieślak, Paweł
Ziółkowski, Adam Pietrzak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 7, wkł.
Kompendium Kadrowe, nr 2, 32 s.
Podstawowe rodzaje umów, podatkowe aspekty zatrudnienia na podstawie umów
cywilnoprawnych, ubezpieczenia społeczne.
3170. ZATRUDNIENIE na podstawie umów zlecenia i o dzieło : stan
prawny na 21 września 2004 r. / Matylda Arnold-Rogiewicz // Por. Gaz.
Praw. - 2004, nr 38, s. 3-42, tab.
___________________
Kontrakty menedżerskie
3171. ELEMENTY nowego prawa pracy, które powinien znać każdy
menedżer / Łukasz Pisarczyk. - Warszawa : „Wiedza i Praktyka”, 2003. 48 s. ; 21 cm. - (Biblioteka „Poradnika Menedżera”). - ISBN 83-7286-560-4.
Kontrakt menedżerski.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Paszke H.: Koncepcja kontraktu pracowniczego w zarządzaniu zasobami
ludzkimi.
JAKI podatek dla menedżera / K. Tomaszewski = poz. 3558.
Opodatkowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich
lub umowach o podobnym charakterze.
- 581 3172. KONTRAKT menedżerski / Waldemar Gujski. - Cz. 1-4 // Monit.
Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 6, s. 166-170 ; nr 7, s. 196-199 ; nr 8, s. 222-226 ;
nr 9, s. 248-252.
Wzór umowy wraz z komentarzem.
3173. KONTRAKTY menedżerskie / Edyta Kołkowska // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 7, Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 16-19.
3174. KONTRAKTY menedżerskie po polsku : zasady i formy zatrudniania członków zarządów spółek kapitałowych / Andrzej Patulski, Grzegorz
Orłowski // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 72-76.
Toż // Manager. - 2004, nr 11/12, s. 70-71.
UBEZPIECZENIA społeczne kontraktów menedżerskich / M. Budyta =
poz. 4241.
3175. ZARZĄDCĘ przyjmę od zaraz / Waldemar Gujski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 139 : 16.06, dod. Dobra Firma, s. 6-7, tab.
Różnice między umową o pracę a kontraktem menedżerskim.
6. Zagadnienia prawne bhp
3176. BADANIA czynników szkodliwych / Małgorzata Majka // Atest. 2004, nr 11, s. 20, 22-23, tab.
Omów. projektu rozporządzenia Min. Zdrowia dot. badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
3177. BEZPIECZEŃSTWO i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy / Teresa Wyka // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 4,
s. 23-29.
3178. BEZPIECZNE i higieniczne warunki pracy także dla zleceniobiorców / Sebastian Pióro // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 33, s. 14-16.
- 582 3179. BEZPIECZNE warunki pracy - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 11-12.
3180. BEZPRAWNE rozporządzenia / Aleksander Stukowski // Atest. 2004, nr 5, s. 14-15.
Krytyczna opinia na temat art. 237.15 kodeksu pracy dot. bhp w różnych gałęziach
pracy.
3181. BHP w firmie : stan prawny na 14 czerwca 2004 r. / Iwona Jackowska // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 24, s. 3-20.
3182. BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski ; Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk Oliwa : ODiDK, 2004. - 978 s., 8 tabl. ;
24 cm. - ISBN 83-7187-957-1.
3183. BHP w przepisach prawnych. 1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy (tekst jednolity), warunki techniczne budynków, bezpieczne
użytkowanie maszyn, ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych / [red. Marek Gałusza, Grzegorz Socha]. - Wyd. 7.Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2003. - 233 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7394-003-0.
3184. BUDYNKI i pomieszczenia pracy / Sylwia Oziembło // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, Serwis BHP, 32 s.
Przepisy obowiązujace w tej dziedzinie.
3185. CO musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy / Iwona
Jackowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 197, s. 30-31.
DO przodu, choć z przeszkodami / K. Siarnecki = poz. 2522.
Ocena zgodności aktualnych przepisów krajowych z unijnymi dot. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym przedmiotem listopadowych obrad Rady
Ochrony Pracy.
ERGONOMIA i bezpieczeństwo pracy wybranych zagadnień w małych
i średnich przedsiębiorstwach w świetle obowiązujących przepisów oraz
dyrektyw Unii Europejskiej / Z. Muszyński = poz. 2364.
- 583 3186. KOSZTY złych warunków pracy / Tadeusz Nycz // Atest. - 2004,
nr 1, s. 26-27.
Odpowiedzialność pracodawcy za złe warunki pracy.
3187. MAŁO skazań / Robert Kozela // Atest. - 2004, nr 10, s. 4-6, tab.
Liczba prawomocnych skazań z art. 220 par. 1 i 2 k.k. (narażenie pracownika na
utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu).
3188. NADZÓR nad maszynami w ostatnim dziesięcioleciu / Andrzej
Kowerski // Atest. - 2004, nr 5, s. 16-18, rys.
Przepisy prawne dot. wymagań bhp przy konstrukcji i budowie maszyn.
3189. NADZÓR nad warunkami bhp / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 16-17.
3190. NDS i NDN w przepisach UE / Małgorzata Majka // Atest. - 2004,
nr 5, s. 22-23.
Dążenie Unii Europejskiej do ujednolicenia wartości dopuszczalnych oraz metod
pomiarowych parametrów środowiska pracy.
3191. NOWE obowiązki pracodawcy / Sylwia Oziembło // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 18, dod. Serwis BHP, nr 5, 32 s.
W zakresie bhp w aspekcie dyrektyw unijnych.
3192. OBOWIĄZKI pracodawcy dotyczące bhp wobec nowo przyjmowanych pracowników / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Służ. Prac. 2004, R. 31, nr 9, s. 17-20.
Nadto: Taż: Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp wobec pracowników przyjmowanych do pracy // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 46, s. 12-16 ; Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników przyjmowanych do pracy // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, Przegląd Pracowniczy dla
Ciebie, s. 19-22.
3193. OBOWIĄZKI pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy /
Beata Dudziak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 44, s. 83-86.
- 584 3194. OBOWIĄZKI pracowników w zakresie bhp - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 10-11.
3195. OBOWIĄZKOWA informacja o warunkach pracy / Aleksandra
Nowak, Iwona Toczek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 14-15.
OCHRONA pracowników służby zdrowia przed zawodowym narażeniem
na patogeny przenoszone przez krew - ujęcie problemu w przepisach i dokumentach różnych krajów / P. Sakowski = poz. 2449.
3196. OCHRONA zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy / Teresa Wyka = poz. 2674/03.
Rec.: Ćwiertniak Bolesław Maciej // Stud. Praw.-Ekon. - 2004, T. 69, s. 143-149.
3197. OCHRONA zdrowia pracowników / Dariusz Brzykczy // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 45, 77 s.
W przepisach prawa pracy.
ORZECZNICTWO Unii Europejskiej w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy / K. Zakrzewska-Szczepańska = poz. 3495.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I. Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Gawlik T.: Wychowanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle
polskich uregulowań prawnych. - Kowalski J.: Stan dostosowania polskiego prawa
dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa europejskiego. - Słomka A.,
Romanowska-Słomka I.: Nowe wymagania i kierunki doskonalenia w zarządzaniu
bezpieczeństwem pracy w Unii Europejskiej.
POJĘCIE wypadku przy pracy w orzecznictwie sądowym / F. Małysz =
poz. 3496.
3198. PORADNIK ochrony pracy / [red/ Józef Ślęzak]. - Wyd. 18 uzup. Kraków ; Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2004. - 224 s. : il. tab. ; 24 cm. ISBN 83-7394-010-3.
- 585 3199. XLVI POSIEDZENIE Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla
Zdrowia w Środowisku Pracy / Jolanta Skowroń // Bezp. Pr. - 2004, nr 7/8,
s. 44-45, tab.
Omów. posiedzenia, 9 czerwca 2004 r.
3200. PRAWA pracownika w zakresie bhp - komentarz do Kodeksu
pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 16-17.
3201. PRZEPISY prawa pracy w zakresie wypadków przy pracy / E. J. Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 3, s. 8-9 ; nr 4, s. 10-11.
PRZYCZYNY wypadków przy pracy / A. Polak = poz. 3501.
Orzecznictwo sądowe.
3202. RYZYKO zawodowe - nowe obowiązki pracodawcy / Danuta
Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 1, s. 16.
W związku ze zmianą kodeksu pracy.
3203. SANKCJE wobec pracodawców / Agata Omielczenko // Inspektor
Pr. - 2004, nr 12, s. 8-11, tab.
Sankcje jakie może zastosować inspekcja pracy wobec pracodawców w krajach
Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie warunków bhp.
3204. STAN wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
należących do właściwości MPiPS [właśc. MGPiPS] // Biul. Inf. KK NSZZ
„Solidarność”. - 2004, nr 138, s. 37-42.
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Górska J.: Kształtowanie warunków pracy w świetle regulacji europejskich.
3205. ŚRODKI ochrony bhp - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna
Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, s. 11-12.
- 586 3206. ŚWIADCZENIA bhp nadal zwolnione z podatku / Katarzyna
Ryszard // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 30-31.
3207. UZUPEŁNIENIA i zmiany przepisów Dyrektywy Seveso II / Jerzy
S. Michalik // Bezp. Pr. - 2004, nr 9, s. 8-11, il. bibliogr. 14 poz.
Dot. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
3208. WDROŻENIE do prawa polskiego postanowień Dyrektywy
89/391/EWG, tzw. dyrektywy ramowej / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska. Cz. 1-7 // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 5, s. 16-17 ; nr 6, s. 16-17 ; nr 7/8,
s. 16-19 ; nr 9, s. 21-23 ; nr 10, s. 16-17 ; nr 11, s. 20-22 ; nr 12, s. 8-9.
Dyrektywa z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy.
3209. WSZYSTKO o prawie pracy i BHP w 2004 roku / [wybór i] oprac.
Ewa Madejek. - Gorzów Wlkp. : „Gofin”, 2004. - 532 s. : tab. ; 24 cm. (Biblioteka Podatnika, ISSN 1234-7582 ; 74). - ISBN 83-89056-06-2.
3210. WYBRANE zagadnienia z hiszpańskiej ustawy z dnia 8 listopada
1995 r. o zapobieganiu zagrożeniom w pracy / Małgorzata Nowak // Przyj.
przy Pr. - 2004, R. 55, nr 7/8, s. 28-29.
3211. WYMAGANIA zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu
elektrycznego / Marek Dźwiarek // Bezp. Pr. - 2004, nr 3, s. 13-15, rys.
3212. WYMAGANIA zasadnicze i procedury oceny zgodności urządzeń
stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska / Danuta Augustyńska // Bezp. Pr. - 2004, nr 3, s. 22-24, rys. tab.
3213. WYMAGANIA zasadnicze i zasady oceny zgodności środków
ochrony indywidualnej / Katarzyna Majchrzycka // Bezp. Pr. - 2004, nr 3,
s. 25-27, il.
3214. WYMAGANIA zasadnicze i zasady oceny zgodności wyrobów
wynikające z przepisów wprowadzających dyrektywę EMC (89/336/EWG) /
Tadeusz Missala // Bezp. Pr. - 2004, nr 3, 16-19, rys. bibliogr. 5 poz.
Dyrektywa dot. bhp w polach elektromanetycznych.
- 587 3215. WYMAGANIA zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności
maszyn i elementów bezpieczeństwa / Józef Gierasimiuk // Bezp. Pr. - 2004,
nr 3, s. 7-13, rys.
3216. WYMAGANIA zasadnicze oraz zasady i procedury oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych / Marek Barnaś // Bezp. Pr. - 2004,
nr 3, s. 20-22 bibliogr.
3217. ZASADY prowadzenia dokumentacji technicznej / Jacek Czech //
Inspektor Pr. - 2004, nr 4, s. 20-21.
Bhp w energetyce (m.in. obowiązujące akty prawne i Polskie Normy).
3218. ZAWARTOŚĆ i cele programu zapobiegania awariom i systemu
bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej / Jerzy S. Michalik, Wojciech Domański //
Bezp. Pr. - 2004, nr 2, s. 22-25 bibliogr. 8 poz.
Przepisy unijne oraz polskie odnoszące się do programów zapobiegania awariom
i systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach dużego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
3219. ZMIANY przepisów w kodeksie pracy, dotyczących bhp / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 2,
s. 8-9 ; nr 3, s. 12-13.
3220. ZMIANY w kodeksie pracy dotyczące bhp / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 5, dod. Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, nr 2, s. 14-22.
3221. ZMIANY w kodeksie pracy dotyczące przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Służ. Prac. - 2004,
R. 31, nr 1, s. 9-12.
Zmiany wprowadzone ustawą z 14 października 2003 r.
3222. ZMIANY w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy / Zygmunt Wieczorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł.
Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 24-26.
- 588 3223. ZNACZENIE wejścia Polski do UE dla bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracownika - wybrane zagadnienia / Tadeusz Nycz // Monit. Prawa
Pr. - 2004, R. 1, nr 5, s. 132-135.
_____________________
USTAWA z dnia 8 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 148
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed
zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia
20 czerwca 1977 r. = poz. 2833.
ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l i t yk i S p o ł e c z n e j z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy = poz. 1937.
3224. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy // Dz. U. 2004, nr 108, poz. 1148.
3225. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny
służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy
w Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2004, nr 66, poz. 604.
Przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach (poz. 712,
2487, 2488) ; Bibliografia dot. zagadnień prawnych bhp (poz. 5150, 5163,
5166, 5174).
Zob. też Ubezpieczenie wypadkowe (poz. 4167-4180).
_____________________
Badania lekarskie
KOSZTY pracowniczego zdrowia / P. Ziółkowski = poz. 3526.
Nowe przepisy dotyczące opodatkowania i obciążenia składkami ZUS świadczeń
medycznych obowiązkowych i dodatkowych.
- 589 3226. NIEWŁAŚCIWE badania lekarskie podstawą odszkodowania /
Ryszard Szozda // Atest. - 2004, nr 6, s. 4-6, il.
Badania profilaktyczne.
3227. OBOWIĄZKOWE badania kontrolne / Monika Frączek // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, s. 12-13.
___________________
3228. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych
skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do
kraju po zakończeniu tej służby // Dz. U. - 2004, nr 148, poz. 1557.
3229. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami // Dz. U. - 2004, nr 2, poz. 15, tab.
3230. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r.
w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji // Dz. U. - 2004, nr 183, poz. 1869.
3231. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań // Dz. U. - 2004, nr 205, poz. 2105.
7. Czas pracy. Praca w godzinach
nadliczbowych
3232. BOLESNY zgon dyżuru medycznego / Ryszard Kijak // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 65, s. 26.
Czas pracy lekarzy po wejściu do Unii.
- 590 3233. CZAS pracy i urlopy wypoczynkowe / Iwona JaroszewskaIgnatowska. - Warszawa : INFOR, 2004. - 253, [1] s. ; 21 cm. - Tabele. (Prawo Pracy w Praktyce ; nr 1). - ISBN 83-89083-78-7.
3234. CZAS pracy i urlopy wypoczynkowe w uregulowaniach UE /
Krzysztof Walczak. - Cz. 1-2 // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 5,
s. 126-131 ; nr 6, s. 156-159.
Cz. 2 pt. Czas pracy w ustawodawstwach krajów członkowskich UE.
3235. CZAS pracy kadry kierowniczej / Marek Rotkiewicz // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 6, s. 27-28.
3236. CZAS pracy młodocianych - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 12.
3237. CZAS pracy na niepełnym etacie / Tomasz Niedziński // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 6-7.
3238. CZAS pracy od 1 stycznia 2004 r. / Maria Teresa Romer // Prawo
Pr. - 2004, R. 10, nr 2, s. 3-10.
3239. CZAS pracy od 1 stycznia 2004 r. : (komentarz przepisów działu
szóstego Kodeksu pracy) / Tadeusz Nycz. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus,
2004. - 244 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 230-236. + Err. i uaktualnienie
na dzień 30 września 2004 r. - ISBN 83-7394-015-4.
3240. CZAS pracy po nowelizacji kodeksu pracy : (suplement do
poradnika nr 141) / Franciszek Małysz. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”,
2004. - 32 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 163). ISBN 83-88616-52-8.
3241. CZAS pracy po zmianach / Aleksandra Pióro, Sebastian Pióro //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 8, 135 s.
Dot. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2004 r.
- 591 3242. CZAS pracy po zmianach / Krystyna Zmiejko // Z Życia ZUS. 2004, nr 4, s. 4-5.
Dot. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2004 r.
3243. CZAS pracy pracowników ochrony / Piotr Ciborski ; Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk Oliwa : ODiDK, 2004. - 120 s. ;
24 cm. - ISBN 83-7426-038-6.
3244. CZAS pracy pracowników oświaty niebędących nauczycielami /
Piotr Ciborski ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk Oliwa :
ODiDK, 2004. - 130 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7426-039-4.
3245. CZAS pracy pracowników samorządowych / Piotr Ciborski ;
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk Oliwa : ODiDK, 2004. 142 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7426-037-8.
3246. CZAS pracy - praktyczne problemy związane z nową regulacją
kodeksową / Ewa Kozioł-Brączkowska // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1,
nr 11, s. 305-310.
3247. CZAS pracy - problem z nowymi przepisami / Marek Wesołowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 2.
3248. CZAS pracy w firmie : stan prawny na 24 maja 2004 r. / Anna
Lerkowska // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 21, s. 3-39.
3249. CZAS pracy w nowych uregulowaniach prawnych : praktyczny
przewodnik dla pracodawcy po wybranych przepisach Kodeksu pracy / Janina Suzdorf ; Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”.
Zakład Szkolenia i Usług Pomocniczych. - Warszawa : ZSiUP KZRSS „Społem”, 2003. - 27 [1] s., [10] k. tabl. ; 29 cm. - Tabele. - ISBN 83-916353-4-1.
3250. CZAS pracy w praktyce / Magdalena Oleksyn. - Wyd. 2 uaktual.
i rozsz. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2004. - 139 s. ; 20 cm. - Bibliogr.
s. 141. - ISBN 83-7416-188-4.
- 592 3251. CZAS pracy w 2004 roku / Janina Suzdorf // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 10, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 1-6.
W związku z nowelizacją Kodeksu pracy.
3252. CZAS pracy w 2005 r. / Jadwiga Sowińska // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 231, dod. Prawo i Życie, s. 3-5.
Omów. nowelizacji kodeksu pracy dot. m.in. obliczania wymiaru czasu pracy
w poszczególnych systemach czasu pracy.
3253. CZAS pracy w zakładach opieki zdrowotnej / Jakub Bydłoń //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 19-21.
3254. CZAS służby żołnierzy zawodowych / Piotr Pabisiak-Karwowski //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 8, s. 15-16.
DNI wolne na poszukiwanie pracy / R. Sadlik = poz. 2960.
3255. DORAŹNE zwolnienia od pracy pracowników pełniących funkcje
związkowe / Bogusław Cudowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 8, s. 26-34.
DYŻUR medyczny a czas pracy w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /
M. Porażyńska = poz. 3476.
3256. DYŻUR medyczny - polski anachronizm / Ryszard Kijak // Służ.
Zdr. - 2004, nr 13/16, s. 8-9.
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej polskie regulacje dotyczące dyżuru
medycznego staną się nielegalne.
DYŻUR medyczny w Trybunale Europejskim / J. Goliński = poz. 3477.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu C-151/02 wypowiedział się
w kwestii rozliczania dyżurów lekarskich.
3257. GODZINY nadliczbowe po zmianach Kodeksu pracy / Andrzej
Marek // Monit. Praw. - 2004, R. 12, nr 19, s. 910-916.
- 593 3258. GODZINY nadliczbowe pracowników zarządzających / Artur
Nowak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 11, s. 15-17.
GODZINY nadliczbowe przy niepełnym etacie / A. Mierzwa = poz. 3479.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
3259. GODZINY nadliczbowe w 2004 roku / Jan Pióro // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 17-32.
3260. ISTNIEJE szansa na utrzymanie dyżuru medycznego / Ryszard
Kijak // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 98, dod. Praca i Podatki, s. 9.
Czas pracy w służbie zdrowia.
3261. JAK nowa dyrektywa Unii Europejskiej określa zasady organizacji
czasu pracy i prawo do odpoczynku / Krzysztof Walczak // Personel Zarz. 2004, nr 9, s. 76-79.
Omów. dyrektywy 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r. dot. niektórych aspektów
organizacji czasu pracy.
3262. JAK płacić za „nadliczbówki”? / Jan Pióro // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 9, s. 10-11.
Nadto: Wolne lub kasa / Grażyna Ordak // Rzeczpospolita. - 2004, nr 139 : 16.06,
dod. Dobra Firma, s. 8-9. - Wynagrodzenie za nadgodziny.
KIEDY czas dyżuru jest czasem pracy, a kiedy nie jest / D. Bielecka =
poz. 3480.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
3263. KIEDY pracownik może pracować w niedzielę i święto? / Marek
Rotkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 78, s. 22.
3264. KONTROWERSJE wokół pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 3, s. 22-26.
Treść: Gersdorf Małgorzata: O pojęciu pracy w godzinach nadliczbowych
polemicznie (s. 22-23). - Rączka Krzysztof: Nowe pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych (s. 24-26).
- 594 Polem.: Do dyskusji o pracy w godzinach nadliczbowych / Arkadiusz Sobczyk //
Tamże, nr 8, s. 37-38.
KRÓTSZY wymiar czasu pracy jako alternatywa urlopu wychowawczego / A. Marek = poz. 3399.
3265. „NADLICZBÓWKI” - to trzeba wiedzieć / Jan Pióro // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 8, s. 8-9.
Zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2004 r. dot. pracy
w godzinach nadliczbowych.
3266. NIENORMOWANY nie znaczy niczym nieograniczony / Danuta
Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 132, s. 22.
Zadaniowy czas pracy.
3267. NORMY i systemy czasu pracy / Bożena Lenart // Służ. Prac. 2004, R. 31, nr 3, s. 1-6.
3268. NOWE systemy czasu pracy / Ryszard Bessaraba, Marek Kołodziejuk // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 9-13.
Praca weekendowa i skrócony tydzień pracy, to konsekwencja rozwiązań prawnych, których celem jest dalsze uelastycznienie przepisów czasu pracy.
3269. OBOWIĄZEK informowania pracowników o nadgodzinach /
Agata Mierzwa // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, s. 39-40.
3270. POJĘCIE i dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych /
Anita Gwarek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 11, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 2-4.
3271. POJĘCIE i rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych według
kodeksu pracy / Beata Bury // Kontr. Państ. - 2004, R. 49, nr 3, s. 135-147.
3272. POJĘCIE pracy w godzinach nadliczbowych / Tadeusz Nycz //
Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 8, s. 217-221.
- 595 3273. PRACA bez pracy : dyrektywa 2003/88/EC / Piotr Kunicki // Eur.
Prz. Prawa. - 2004, nr 3, s. 133-137.
Czas pracy - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2004 r.
3274. PRACA w godzinach nadliczbowych / Bożena Lenart // Służ. Prac. 2004, R. 31, nr 6, s. 7-10 ; nr 7, s. 19-21.
Cz. 2. pt. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych - ustalanie wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
3275. PRACA w godzinach nadliczbowych / Franciszek Małysz // Atest. 2004, nr 8, s. 26-27.
Po nowelizacji kodeksu pracy.
3276. PRACA w godzinach nadliczbowych / Ewa Podgórska // Tyg.
Solidar. - 2004, nr 30, s. 28-29.
3277. PRACA w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie
pracy / Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 1, s. 13-20.
PRACA w niedziele i święta - uprawnienia pracowników / M. Rycak =
poz. 2973.
3278. PRACA w niepełnym wymiarze / Jakub Ziarno // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 9, dod. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 6-8.
3279. PRACA w porze nocnej / Tomasz Niedziński // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 39, s. 14-15.
3280. PRACA w ruchu ciągłym - wyjaśniamy watpliwości / Jan Pióro //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 25, s. 10-14.
3281. PRACA w weekendy i w nietypowych formach / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 228, dod. Firma i Klient, s. 7-10.
Nadto: Praca krócej lub tylko w weekend / Magdalena Januszewska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 304 : 29.12, dod. Dobra Firma, s. 6-7. - Zatrudnienie w systemie
skróconego tygodnia pracy lub pracy weekendowej.
- 596 3282. PROBLEMY z czasem pracy osób niepełnosprawnych / Iwona
Bielecka // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 6, s. 24-26.
3283. PRZEPISY Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy po nowelizacji /
Ewa Kozioł-Brączkowska // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 1, s. 16-19.
Dot. nowelizacji z 14 listopada 2003 r. (Dz. U. nr 213, poz. 2081).
3284. PRZERWY w pracy a przerywany czas pracy / Tomasz Wardach //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, dod. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 9-11.
3285. ROZKŁADY czasu pracy / Sebastian Pióro // Prawo Przeds. 2004, nr 2, s. 17-19.
Omów. nowych uregulowań kodeksu pracy w dziale szóstym - Czas pracy.
3286. ROZLICZANIE pracy w godzinach nadliczbowych / Tomasz
Niedziński // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 10-11.
3287. RÓWNOWAŻNY system czasu pracy / Tomasz Niedziński //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 20-23.
3288. STOSOWANIE równoważnego systemu czasu pracy / Jakub Ziarno // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 11, wkł. Przegląd Pracowniczy dla
Ciebie, s. 5-8.
3289. SYSTEMY czasu pracy / Iwona Jaroszewska-Ignatowska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, nr 32, 77 s.
Omów. nowych przepisów wprowadzonych do kodeksu pracy.
3290. SYSTEMY czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy /
Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 2, s. 15-22.
3291. ŚWIĄTECZNA sobota w 2004 roku / Michał Culepa // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 6-8.
- 597 3292. USTALANIE systemów i rozkładów czasu pracy na gruncie kodeksu pracy / Krzysztof Rączka // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 4, s. 30-34.
Nadto: Tenże: Jak ustalać systemy i rozkłady czasu pracy // Rzeczpospolita. 2004, nr 199 : 25.08, dod. Dobra Firma, s. 6-7.
3293. WSZYSTKO, co każdy wiedzieć powinien o pracy w godzinach nadliczbowych / Aleksandra Podwysocka. - Gdańsk : Sci. Publ. Group.,
2004. - V, [1], 76 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 69-70, orzecznictwo s. 71-72. ISBN 83-921075-6-X.
3294. WYBRANE aspekty organizacji czasu pracy mobile worker / Małgorzata Gersdorf // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 8, s. 15-17.
Organizacja czasu pracy pracowników „pracujących w trasie” - maszynistów,
konduktorów, itp. w świetle dyrektywy 2003/88/WE.
3295. WYBRANE problemy czasu pracy / Tadeusz Nycz // Monit.
Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 7, s. 184-188.
3296. WYMIAR czasu pracy / Ryszard Bessaraba, Marek Kołodziejuk //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, nr 11, s. 8-11.
Po nowelizacji Kodeksu pracy od 1 stycznia 2004 r.
3297. WYMIAR czasu pracy w 2004 roku / Bożena Lenart // Służ. Prac. 2004, R. 31, nr 2, s. 17-19.
3298. WYMIAR czasu pracy w 2005 roku / B. L. [Bożena Lenart] //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 12, s. 9-10, tab.
3299. Z BRUKSELI: rewizja norm czasu pracy? / Katarzyna Baczewska // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 8, s. 9-10.
Omów. Dyrektywy 93/104/WE oraz propozycji jej zmiany.
3300. ZADANIOWY czas pracy / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2004,
R. 10, nr 10, s. 13-15.
- 598 3301. ZADANIOWY czas pracy a praca w godzinach nadliczbowych /
Anna Wolińska // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 34, dod. Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, nr 34, s. 13-17.
3302. ZADANIOWY czas pracy po zmianach w KP [Kodeksie pracy] uwagi / Grzegorz Orłowski // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 6, s. 160-161.
3303. ZMNIEJSZENIE norm czasu pracy / Tomasz Niedziński // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 12-14.
Omów. sytuacji, w których normy czasu pracy ulegają zmniejszeniu.
_____________________
3304. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby
oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 16,
poz. 161.
3305. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m in i s t r a c j i z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu czasu
służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004, nr 7, poz. 63.
ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od
pracy = poz. 3701.
3306. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru
czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej // Dz. U. - 2004,
nr 255, poz. 2558.
3307. OBWIESZCZENIE S z e f a K a n c e l a r i i P r e z e s a
R a d y M i n i s t r ó w z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie dni wolnych od
- 599 pracy w 2005 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej // Monit.
Pol. - 2004, nr 52, poz. 888.
Zob. też Organizacja i normowanie czasu pracy - Systemy organizacji
pracy a czas pracy (poz. 707, 708).
___________________
Czas pracy kierowców
3308. CZAS pracy kierowców / Łukasz Leja // Monit. Prawa Pr. - 2004,
R. 1, nr 9, s. 244-247.
3309. CZAS pracy kierowców / Jan Pióro // Serw. Praw.-Prac. - 2004,
R. 9, nr 34, wkł. Przegląd Prawny, s. 17-32.
3310. CZAS pracy kierowców : komentarz do nowej ustawy / Ryszard
Bessaraba. - Cz. 1-4 // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 132, dod. Praca i Podatki,
s. 10 ; nr 137, dod. Praca i Podatki, s. 10 ; nr 142, dod. Praca i Podatki,
s. 10 ; nr 147, dod. Praca i Podatki, s. 10.
Cz. 1. Zbędny pośpiech ; Cz. 2. W poszukiwaniu definicji ; Cz. 3. Różne systemy
i rozkłady pracy ; Cz. 4. Kiedy do dyspozycji, kiedy na dyżurze.
3311. CZAS pracy kierowców 2004 : nowe regulacje / Piotr Ciborski ;
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Wyd. 3 zm. - Gdańsk Oliwa :
ODiDK, 2004. - 186 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7426-006-8.
EUROPEIZACJA polskiego prawa pracy / red. nauk. W. Sanetra =
poz. 2864.
Z treści: Oleksyn M.: Czas pracy kierowców.
3312. PRACA kierowców w godzinach nadliczbowych / Magdalena
Rycak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 45, s. 16-19.
- 600 3313. WZORCOWE informacje o czasie pracy dla kierowców wykonujących przewozy drogowe samochodami przeznaczonymi do przewozu [...] /
Piotr Ciborski ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk Oliwa :
ODiDK, 2004. - 59 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7426-059-9.
___________________
3314. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców //
Dz. U. - 2004, nr 92, poz. 879.
Omów.: Strusińska-Żukowska Jolanta // Prawo Pr. - 2004, nr 7/8, s. 3-14 ; Nowak
Artur // Prawo Przeds. - 2004, nr 25, s. 16-19.
8. Dyscyplina pracy. Absencja
3315. BADANIE stanu trzeźwości na żądanie pracownika / Małgorzata
Wolińska // Tyg. Solidar. - 2004, nr 36, s. 28.
3316. CZY okresy niewykonywania pracy są czasem wolnym / Magdalena Szymańska-Chwyczko, Aleksandra Kubik // Serw. Praw.-Prac. - 2004,
R. 9, nr 46, s. 6-7.
Pracodawca, który dowie się, że jego pracownik niezgodnie z przeznaczeniem
korzysta z urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego, może zastosować
wobec pracownika środki dyscyplinujące, a nawet go zwolnić.
3317. INTERWENCJA inspektora pracy w przypadku stanu nietrzeźwości pracownika / Tomasz Niedziński // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 10,
s. 27-30.
JAK odwołać się od kary porządkowej pracodawcy / M. Jankowska =
poz. 3415.
3318. JAK usprawiedliwić nieobecność w pracy / Marek Rotkiewicz //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 20, dod. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. 14-15.
- 601 KIEDY można odmówić wykonywania pracy / D. Klucz = poz. 2963.
3319. KONTROLA wykorzystywania zwolnień lekarskich / Hipolit Piętka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 26, s. 19-21, tab.
3320. ZWOLNIENIA od pracy z przyczyn rodzinnych i osobistych /
Tomasz Wardach // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, dod. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 10-12.
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
3321. BIEŻĄCY proporcjonalny, zaległy cały : urlop w okresie wypowiedzenia / Dariusz Gawron-Jedlikowski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 135, s. 9.
3322. BLASKI i cienie urlopowego żywota / Beata Igielska // Nowa
Szk. - 2004, nr 4, s. 17-18.
Urlop zdrowotny nauczyciela.
3323. CZAS na urlop // Rzeczpospolita. - 2004, nr 167 : 19.07, dod.
Dobra Firma - Vademecum, s. 1-20, tab.
Zmiany w urlopach wypoczynkowych od 1.01.2004 r.
CZAS pracy i urlopy wypoczynkowe / I. Jaroszewska-Ignatowska =
poz. 3233.
3324. DODATKOWE urlopy wypoczynkowe / Bożena Lenart // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 11-13.
3325. DORABIANIE na urlopie / Renata Majewska // Rzeczpospolita. 2004, nr 287 : 8.12, dod. Dobra Firma, s. 8-9.
3326. JAK prawidłowo udzielić urlopu na godziny / Anita Gwarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 2-4.
- 602 3327. JAK zmieniły się urlopy pracownicze : stan prawny na 31 maja
2004 r. / Anita Karolak // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 22, s. 3-29.
3328. JAKI urlop dla pracownika sezonowego? / Monika Frączek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 26, s. 10-12.
3329. KIEDY można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego /
Ryszard Sadlik // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 131, s. 23.
3330. KILKA uwag o urlopie wypoczynkowym z art. 153 par. 1 k.p. /
Alina Wypych-Żywicka // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 18-22.
3331. NA żądanie pracownika, ale za zgodą pracodawcy / Sebastian
Ćwiora // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 145, s. 22. * Jak wziąć urlop na żądanie / Małgorzata Jankowska // Tamże, nr 222, s. 30-31.
Urlop na żądanie.
3332. NOWE zasady urlopowe / Tadeusz Nycz // Monit. Prawa Pr. 2004, R. 1, nr 3, s. 66-71.
3333. PRACOWNIK idzie na urlop - obowiązki pracodawcy / Iwona
Jackowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 108, dod. Praca i Podatki, s. 1, 6-8.
3334. PRAWO do pierwszego urlopu wypoczynkowego / Sebastian
Pióro // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 19, dod. Ubezpieczenia i Sprawy
Kadrowe, nr 6, s. 13-17.
3335. PRAWO do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar / Anita Gwarek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 7, s. 7-8. * Nowe prawo urlopowe :
wszystko o zmianach w kodeksie / Ryszard Bessaraba, Marek Kołodziejuk //
Tamże, nr 16, s. 7-9.
Od 1 stycznia 2004 r.
PRZEDAWNIENIE roszczenia o urlop wypoczynkowy w orzecznictwie
Sądu Najwyższego / R. Gumowski = poz. 3499.
- 603 3336. PRZERWA w zatrudnieniu - urlopy bezpłatne / Magdalena Szymańska-Chwyczko // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 18-20.
3337. SYTUACJA pracownika w czasie urlopu bezpłatnego / Ryszard
Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 12, s. 13-16.
3338. UPRAWNIENIA i wynagrodzenia urlopowe / Magdalena Kasprzak // Rachun. Budż. - 2004, R. 6, nr 1, dod. Rachunkowość Służb Mundurowych, nr 1, 8 s.
Uprawnienia urlopowe służb mundurowych.
3339. UPRAWNIENIA pracowników uczących się / Bożena Lenart //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 17-20.
M.in. uprawnienia urlopowe.
3340. UPRAWNIENIA urlopowe nauczycieli w tzw. placówkach nieferyjnych : stanowisko MENiS // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 15-16.
Zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
3341. URLOP bezpłatny a prawo do zasiłku chorobowego / Leokadia
Buczak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 14, dod. Ubezpieczenia i Sprawy
Kadrowe, s. 1-3.
3342. URLOP na żądanie / Arkadiusz Sobczyk // Pr. Zabezp. Społ. 2004, nr 7, s. 12-19.
3343. URLOP pracownika tymczasowego / Łukasz Prasołek // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 44, s. 13-15.
3344. URLOP pracownika w pierwszym roku pracy / Anita Gwarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 9-12.
3345. URLOP towar luksusowy / Eliza Sarnacka-Mahoney // Nowe
Państ. - 2004, nr 8, s. 58-59.
- 604 3346. URLOP wypoczynkowy / Tadeusz Libera // Przyj. przy Pr. - 2004,
R. 55, nr 7/8, s. 32-34, il.
3347. URLOP wypoczynkowy nauczycieli - uprawnienia / Dorota Pogorzelska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 4, s. 38-40, tab. bibliogr. 4 poz.
3348. URLOP wypoczynkowy po nowelizacji / Ewa Chmielek-Łubińska // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 1, s. 20-24.
3349. URLOP wypoczynkowy pracowników w 2004 r. / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 3, s. 3-11.
3350. URLOPY bezpłatne / Franciszek Małysz // Służ. Prac. - 2004,
R. 31, nr 10, s. 27-30.
3351. URLOPY dla "niepełnoetatowców" / Bożena Lenart // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 26, s. 15-17.
3352. URLOPY pracownicze : (po nowelizacji kodeksu pracy) / Iwona
Jaroszewska-Ignatowska. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2003. 174 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 145). ISBN 83-88616-34-X.
3353. URLOPY w nietypowych systemach czasu pracy / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 24, dod. Kompendium Kadrowe,
nr 6, 32 s.
3354. URLOPY w równoważnym czasie pracy / Marek Rotkiewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 38, s. 10-11.
3355. URLOPY wypoczynkowe / Iwona Kowalczyk // Z Życia ZUS. 2004, nr 4, s. 5-9.
3356. URLOPY wypoczynkowe młodocianych - komentarz do Kodeksu
pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 14-15.
- 605 3357. URLOPY wypoczynkowe po zmianach // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 12, s. 17-32.
3358. URLOPY wypoczynkowe po zmianach / Anita Gwarek // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 10-13.
Przepisy obow. od 1 stycznia 2004.
3359. URLOPY wypoczynkowe w 2005 r. // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 231, dod. Prawo i Życie, s. 10-12.
3360. URZĘDNIK na urlopie / Jolanta Góra // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 146, dod. Urząd i Obywatel, s. 4-5.
Urlopy urzędników jednostek samorządu terytorialnego.
3361. ZASADY udzielania urlopów wypoczynkowych / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 109, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 13-16.
3362. ZASADY udzielania urlopów wypoczynkowych / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 12, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla
Księgowych, 24 s.
___________________
3363. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 66, poz. 611. * z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie
udzielania urlopów żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę
kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego
i w czasie wojny // Tamże, nr 66, poz. 612. * z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych // Tamże, nr 138, poz. 1465.
3364. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m in i s t r a c j i z dnia 9 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie
urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 2004, nr 51, poz. 511.
- 606 3365. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów //
Dz. U. - 2004, nr 50, poz. 492.
Urlopy macierzyńskie i wychowawcze (poz. 3399-3403, 3408-3414) ;
Świadczenia urlopowe (poz. 3535) ; Wynagrodzenie za urlop (poz. 3607,
3608, 3610, 3611) ; Ekwiwalenty za urlop (poz. 3619, 3620, 3625,
10. Ochrona pracowników
szczególnie chronionych
3366. DOKSZTAŁCANIE młodocianych - komentarz do Kodeksu
pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 8, s. 10.
3367. DOPUSZCZALNOŚĆ pracy dzieci w polskim prawie pracy
w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego / Zbigniew Góral //
Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 6, s. 151-155.
3368. DOZWOLONA praca młodocianych - komentarz do Kodeksu
pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 13, s. 12-13.
3369. JAK można zatrudniać dzieci / Magdalena Ziętek // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 152, dod. Praca i Podatki, s. 10.
3370. JAK uczyć się w pracy / Iwona Sawicka // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 235, dod. Praca i Podatki, s. 4, 9.
Świadczenia przysługujące pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje.
3371. KIEDY dzieci mogą pracować? / Anna Bydłoń // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 11-13.
3372. KIEDY można zatrudnić pracownika młodocianego / Jadwiga
Sowińska // Gaz. Praw. - 2004, nr 250, s. 27 ; nr 251, s. 27.
Cz. 2 pt. Kiedy w celach wyłącznie zarobkowych.
- 607 3373. KIEDY pracodawca płaci za studia pracownika / Agnieszka
Witkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 230, s. 30-31.
3374. KOBIETA w ciąży nie zawsze chroniona / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 8-9.
3375. KOBIETY pod szczególną ochroną / Bożena Lenart // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 67, s. 22.
Ochrona pracy kobiet.
KOGO najkorzystniej zatrudnić : stan prawny na 4 maja 2004 r. / U. Góral, M. Berek = poz. 2896.
Zatrudnianie bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych absolwentów,
młodocianych, repatriantów, wolontariat, służba zastępcza.
3376. NOWE regulacje dotyczące wykonywania pracy przez dzieci /
Renata Borek-Buchajczuk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 14-17.
Analiza przepisu art. 304.5 k.p., który dostosowuje polskie prawo do prawa UE
w zakresie zatrudniania dzieci oraz wyjaśnienie wątpliwości jakie mogą się pojawić
przy stosowaniu tego przepisu w praktyce.
3377. NOWE rozporządzenie w sprawie prac wzbronionych młodocianym / Wiktor Leszczyński. - Cz. 1 // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 12,
s. 28-29.
3378. OCHRONA pracowników w wieku przedemerytalnym / Ryszard
Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 9, s. 23-30.
Szczególna ochrona prawna stosunku pracy osób, które osiągnęły wiek przedemerytalny znacznie ogranicza uprawnienia pracodawcy w zakresie wypowiadania im
umów o pracę oraz zmiany warunków pracy lub płacy.
3379. OCHRONA pracowników w wieku przedemerytalnym po zmianach / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 139, s. 24-25.
OCHRONA stosunku pracy kobiet w ciąży / A. Polak = poz. 3490.
Orzecznictwo.
- 608 3380. OSOBY niepełnosprawne w prawie pracy / oprac. K. T. // Zakł. Pr.
Chron. - 2004, R. 7, nr 4, s. 10-12.
3381. PRACA dzieci / Marek Rotkiewicz // Ubezp. Majątkowe Finan. 2004, nr 19, s. 26.
Wymogi, których spełnienie jest konieczne do uzyskania zezwolenia na zatrudnienie osoby poniżej 16 roku życia.
3382. PRAKTYCZNE aspekty zatrudniania młodocianych / Agnieszka
Różańska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, s. 12-14.
3383. PRAWA osób niepełnosprawnych / Monika Gajewska // Z Życia
ZUS. - 2004, nr 3, s. 7-10.
M.in. prawo do pracy i ubezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych
w ustawodawstwie polskim.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Goździewicz G.: Problemy statusu prawnego młodocianych pracowników w Polsce. - Góral Z.: Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych.
PROBLEMY z czasem pracy osób niepełnosprawnych / I. Bielecka =
poz. 3282.
3384. PROBLEMY z zatrudnianiem młodocianych / K. E. S. // Przyj.
przy Pr. - 2004, R. 55, nr 4, s. 12-13.
Uwarunkowania prawne i stan faktyczny zatrudniania młodocianych.
3385. PRZYGOTOWANIE zawodowe młodocianych - komentarz do
Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5,
s. 17-18.
REHABILITACJA osób niepełnosprawnych jako służba społeczna TWK /
pod red. J. Mikulskiego = poz. 1360.
Z treści: Hulek A.: Legislacja a niepełnosprawność.
- 609 3386. ROZWIĄZANIE umowy o pracę z młodocianym / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 8-9.
3387. SEJMOWA ocena : Karta Praw Osób Niepełnosprawnych / Tomasz Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 10, s. 5-7.
3388. SYTUACJA prawno-społeczna dzieci i młodocianych w zakresie
zatrudnienia / Stanisław Leszek Stadniczeńko // Opol. Stud. Admin.-Praw. 2003, [T.] 1, s. 77-97 summ.
3389. SZCZEGÓLNA ochrona młodocianych - komentarz do Kodeksu
pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 16.
3390. ŚWIADCZENIA przysługujące pracownikom skierowanym na
naukę / Dorota Pogorzelska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 1, s. 36-40, tab.
bibliogr. 7 poz.
3391. „UŁOMNA” umowa o pracę dla młodocianych / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 48, s. 14-16.
3392. UPRAWNIENIA osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
i osób niepełnosprawnych / Mirosława Dudzińska-Pytel // Prawo Pr. - 2004,
R. 10, nr 2, s. 21-25.
URLOPY wypoczynkowe młodocianych - komentarz do Kodeksu pracy /
J. Skrobisz = poz. 3356.
3393. WYPOWIEDZENIE zmieniające warunki pracy kobiet w ciąży /
Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 6, s. 21-24.
3394. ZATRUDNIANIE dzieci - skutki podatkowe / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 32-33.
Wzór NIP - s. 34-35.
3395. ZATRUDNIANIE młodocianych - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 4, s. 14.
- 610 3396. ZWROT kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę żołnierza
zawodowego / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11,
s. 35-36.
Nowe, obowiązujące od 1 lipca 2004 r. przepisy mówiące o skutkach zerwania
kotraktu o subsydiowanie przez wojsko studiów żołnierzom.
___________________
3397. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac // Dz. U. - 2004, nr 200, poz. 2047, tab.
3398. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 5 października
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania // Dz. U. - 2004, nr 224, poz. 2274.
Zob. też Zatrudnienie - Zatrudnienie grup specjalnych. Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych (poz. 1332-1374).
___________________
Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem
3399. KRÓTSZY wymiar czasu pracy jako alternatywa urlopu wychowawczego / Andrzej Marek // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 11-14.
Godzenie obowiązków rodzinnych z tymi, które wynikają z umowy o pracę.
3400. NA co można liczyć w związku z urodzeniem dziecka / Bartosz
Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 122, s. 24-25.
3401. OCHRONA zatrudnienia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych / Ryszard Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 11,
s. 15-19.
- 611 3402. PREMIA za dziecko / Krystyna Tymorek // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 139 : 16.06, dod. Dobra Firma, s. 10-11.
Urlop i zasiłek macierzyński.
3403. ROZWIĄZANIA umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych w krajach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących /
Milena Pietruszek // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 181, s. 103-109 summ.
Urlop macierzyński i wychowawczy, praca w niepełnym wymiarze.
3404. ŚWIADCZENIA i uprawnienia związane z posiadaniem dzieci /
Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 163, dod. Prawo i Życie, s. 2-6.
3405. UPRAWNIENIA pracowników związane z rodzicielstwem / Anna
Bydłoń // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 46, Kompendium Kadrowe,
nr 9, 24 s.
3406. UPRAWNIENIA pracowników związane z rodzicielstwem / Bożena Lenart // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 231, dod. Prawo i Życie, s. 7-10.
3407. UPRAWNIENIA rodzicielskie - komentarz do Kodeksu prcy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 1, s. 10-12.
3408. URLOP macierzyński / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe
Finan. - 2004, nr 12, s. 20-24.
Prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.
URLOP wychowawczy i pobieranie zasiłku macierzyńskiego a obowiązek
ubezpieczeń społecznych / P. Kostrzewa = poz. 3899.
3409. URLOP wychowawczy od 1 stycznia 2004 r. / Jolanta StrusińskaŻukowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 2, s. 11-14.
3410. URLOP wychowawczy po zmianach / Monika Frączek // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
- 612 s. 13-15. * Taż: Urlop wychowawczy po zmianie przepisów // Służ. Prac. 2004, R. 31, nr 3, s. 7-10.
Przepisy obow. od 1 stycznia 2004 r.
3411. URLOP wychowawczy tak dla matki, jak i dla ojca / Tomasz
Zalewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 105, s. 24-25.
3412. URLOPY wychowawcze już na nowych zasadach / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 8-9.
Omów. zasad ubiegania się i udzielania urlopów wychowawczych.
3413. URLOPY wychowawcze po nowelizacji / Anna Martuszewicz //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 14, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe,
s. 13-18.
WYNAGRODZENIE po urlopie wychowawczym / M. Wesołowski =
poz. 3581.
3414. ZASADY udzielania urlopu macierzyńskiego po zmianach / Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 29, s. 24-25, rys.
11. Odpowiedzialność pracodawców
i pracowników
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa
3415. JAK odwołać się od kary porządkowej pracodawcy / Małgorzata
Jankowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 69, s. 24-25.
3416. JEŚLI karać, to rozważnie : kary porządkowe : nagany i upomnienia / Jakub Pokrzywniak // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 171, s. 22.
3417. KARA nagany a odwołanie do sądu pracy / Magdalena Szymańska-Chwyczko // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 11-13.
- 613 3418. KARY dla samorządowców / Lidia Labocha // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 151, s. 27.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej samorządowych pracowników mianowanych.
3419. KARY porządkowe / Małgorzata Czubak // Tyg. Solidar. - 2004,
nr 19, s. 30. * Taż: Odwołanie od kary porządkowej // Tamże, nr 21, s. 30.
NAGRODY i kary / A. Jasińska-Cichoń = poz. 3766.
Kary porządkowe.
3420. ODPOWIEDZIALNOŚĆ dyscyplinarna członków korpusu służby
cywilnej w orzecznictwie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej /
Katarzyna Szarkowska // Służ. Cyw. - 2004, nr 8, s. 113-132, tab.
M.in. etyka zawodowa.
3421. ODPOWIEDZIALNOŚĆ dyscyplinarna notariusza / Dariusz Celiński // Rejent. - 2004, R. 14, nr 6, s. 31-52.
3422. ODPOWIEDZIAŁNOŚĆ dyscyplinarna urzędników państwowych
i samorządowych / Zbigniew Leoński // Zesz. Nauk. / WSZiP Warsz. - 2004,
R. 9, nr 1, s. 121-130 summ.
3423. ODPOWIEDZIALNOŚĆ notariusza za przestępstwo fałszu intelektualnego / Mariusz Czyżak // Nowy Prz. Notar. - 2004, R. 6, nr 2, s. 8-23.
3424. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa pracowników / Maria Teresa Romer // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 9, s. 15-22.
3425. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracownicza a ochrona interesów pracodawcy / Danuta Klucz ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk :
ODiDK, 2004. - 161 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7426-024-6.
3426. Z PROBLEMATYKI relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawo-
- 614 dów prawniczych) / Antoni Bojańczyk // Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 9,
s. 17-31.
___________________
3427. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
9 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego
w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich // Dz. U. - 2004, nr 51,
poz. 509.
3428. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 24 września
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinanego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych // Dz. U. - 2004, nr 226,
poz. 2295.
b. Odpowiedzialność majątkowa
3429. CYWILNOPRAWNA odpowiedzialność za podwładnego / Rafał
Golat // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 17, dod. Vademecum Ubezpieczeń, s. 14-16.
3430. JAKIE odszkodowanie od pracownika / Danuta Klucz // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 185, dod. Firma i Klient, s. 3-4, rys.
Egzekwowanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez pracownika.
3431. KIEDY pracownik odpowiada za szkodę / Iwona Sawicka // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 240, dod. Praca i Podatki, s. 5-8.
3432. KIEDY przedawniają się roszczenia pracodawcy wobec pracowników? / Jolanta Janus // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 9, s. 17-19.
3433. UMOWA o pracowniczej odpowiedzialności materialnej / Władysław Patulski. - Cz. 1-2 // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 1, s. 20-28 ; nr 2,
s. 53-57.
Cz. 1. Mienie indywidualnie powierzone ; Cz. 2. Mienie łącznie powierzone.
- 615 3434. ZGINĄŁ komputer - kto odpowiada / Beata Superson-Polowiec //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 10-12.
Pracodawca może ukarać pracownika, jeżeli w majątku firmy wystąpił niedobór,
do powstania którego przyczynił sie pracownik.
3435. ZWOLNIENIE pracownika od odpowiedzialności za powierzone
mienie / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 9, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 3, s. 14-19.
c. Odpowiedzialność karna
3436. BŁĄD funkcjonariusza publicznego jako podstawa jego odpowiedzialności karnej / Robert Zawłocki // Monit. Praw. - 2004, R. 12, nr 22,
s. 1023-1031.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ głównego księgowego / W. Moczydłowska =
poz. 2732.
M.in. odpowiedzialność karna.
3437. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna menedżera / Waldemar Gontarski //
Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 21, s. 6-8.
3438. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna menadżerów : (z uwzględnieniem
przepisów ustaw dodatkowych, w tym KSH) / Oktawia Górniok. - Stan
prawny na dzień 31.01.2004 r. - Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2004. 159 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7285-186-7.
Rec.: Cieślak Wojciech // Palestra. - 2004, R. 48, nr 11/12, s. 220-223.
3439. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna płatnika składek - wybrane zagadnienia / Jerzy Lachowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 25-32.
PRAWNA odpowiedzialność kadry zarządzającej / R. Kałkusiński =
poz. 3446.
M.in. odpowiedzialność karna.
- 616 3440. PRZEPISY karne dotyczące kapitana statku morskiego w prawie
polskim i angielskim / Cezary Łuczywek. - Cz. 1 // Prawo Mor. - 2004, T. 20,
s. 55-87 summ.
Z PROBLEMATYKI relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną
i karną na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych / A. Bojańczyk = poz. 3426.
d. Odpowiedzialność cywilna
3441. CYWILNOPRAWNA odpowiedzialność za stosowanie mobbingu /
Grzegorz Jędrejek. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. - 281 s. ;
21 cm. - Bibliogr. s. 275-281. - ISBN 83-7334-369-5.
3442. OBOWIĄZKOWE ubezpieczenie OC specjalistów / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 1, s. 15-17.
3443. ODPOWIEDZIALNOŚĆ osób będących biegłymi rewidentami /
Stanisława Kalus // Misc. Iur. - 2003, T. 3, s. 44-64.
3444. ODPOWIEDZIALNOŚĆ zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną przez agenta / Robert Stefanicki // Wiad. Ubezp. - 2004, R. 57, nr 7/8,
s. 30-40.
3445. ODPOWIEDZIALNOŚĆ zawodowa farmaceutów / Ewa Kokot,
Stefan Poździoch, Marcin Mikos, Antoni Czupryna // Prawo Med. - 2004,
Vol. 6, nr 4, s. 88-97.
3446. PRAWNA odpowiedzialność kadry zarządzającej / Rafał Kałkusiński // Manager. - 2004, nr 10, s. 16-18.
Odpowiedzialność cywilnoprawna (odszkodowawcza) i karna.
3447. ROLA zasady kontradyktoryjności w sprawach cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy za błąd w sztuce / Marcin Łochowski //
Prawo Med. - 2004, Vol. 6, nr 4, s. 58-69.
- 617 3448. UBEZPIECZENIE OC pracodawcy / Ewa Gryglewska // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 14, s. 6-10 ; nr 17, s. 2-6.
3449. UBEZPIECZENIE odpowiedzialności cywilnej na przykładzie
lekarzy oraz biegłych rewidentów / Renata Woźniak // Ubezp. Majątkowe
Finan. - 2004, nr 6, s. 9-10.
3450. UBEZPIECZENIE zawodowej odpowiedzialności cywilnej /
Stefan Kucharski // Wiad. Ubezp. - 2004, R. 57, nr 3/4, s. 47-51.
___________________
3451. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora // Dz. U. - 2004, nr 101, poz. 1034.
3452. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami // Dz. U. - 2004, nr 207, poz. 2113.
3453. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego // Dz. U. - 2004, nr 207, poz. 2112.
3454. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zarządcy nieruchomości // Dz. U. - 2004, nr 207, poz. 2114.
12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
i ubezpieczeń społecznych
3455. CO zrobić gdy pracodawca cię dyskryminuje / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 234, s. 30-31.
Postępowanie w przypadku dyskryminacji przez pracodawcę - dochodzenie odszkodowania, postępowanie sądowe.
- 618 3456. DOWODY w procesie cywilnym z zakresu ubezpieczeń społecznych / Tomasz Kozioł // Ubezp. Społ. - 2004, nr 7/8, s. 14-16.
Postępowanie dowodowe przed sądami rozpoznającymi odwołania od decyzji
ZUS.
3457. JAK zwolnić pracownika i nie przegrać w sądzie sprawy / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Nowe Ubezp. - 2004, nr 4, dod. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. II-XXVII.
3458. KIEDY pracodawca lekceważy wyrok / Barbara Skiba // Inspektor
Pr. - 2004, nr 4, s. 7-9.
Kontrolowanie przez Państwową Inspekcję Pracy wykonywania orzeczeń sądów
pracy.
3459. KIEDY sąd może nie przywrócić pracownika do pracy / Ryszard
Sadlik // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 6, s. 17-20.
MIĘDZY zarzutem a egzekucją / I. Klisowska = poz. 3977.
Podstawy wniesienia zarzutu w związku z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne.
PIENIĄDZE za rozstanie / M. Brzezińska, A. Radzisław = poz. 3942.
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia przyznanego pracownikowi przez sąd.
3460. POSTĘPOWANIE odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / Dorota Siwiec, Barbara Siwek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2004, nr 1, s. 26-29. * Odwołania od decyzji wydawanych w postępowaniu
przed organami ZUS / Radosław Bodarski // Tamże, nr 12, s. 10-12.
Odwołania od decyzji w zakresie ubezpieczeń społecznych.
3461. POSTĘPOWANIE sądowe w sprawach pracowniczych / Andrzej
Marek. - Cz. 1 // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 12, s. 1-8.
1. Zanim pójdziesz do sądu.
- 619 3462. POSTĘPOWANIE sądowe w sprawach ubezpieczeniowych : pytania i odpowiedzi / Dorota Siwiec, Barbara Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2004,
R. 9, nr 42, dod. spec., 15 s.
3463. POSTĘPOWANIE uproszczone / Tadeusz Stręk // Inspektor Pr. 2004, nr 4, s. 9-11.
Tryb postępowania mający na celu rozpoznanie i rozstrzygnięcie drobnych i nieskomplikowanych spraw cywilnych (także z zakresu prawa pracy).
3464. PRACOWNIK idzie do sądu / Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 46, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 13-16.
3465. PRAWO pracy procesowe / Anna Portalska, Roman Portalski. Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XXIV, 470 s. ; 23 cm. - (Wzory Pism Becka). ISBN 83-7387-004-0.
PRAWODAWSTWO Unii Europejskiej dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń / R. Frey =
poz. 2846.
3466. PROCESOWE prawo pracy // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1,
nr 12, dod., 36 s.
Treść: Świąder Piotr: Jurysdykcja w sprawach pracowniczych w świetle regulacji
procesowych (s. 1-8). - Mik Arkadiusz: Koszty procesu w sprawach pracowniczych
(s. 9-13). - Grębowski Piotr: Przedawnienie roszczeń pracowniczych w świetle
orzecznictwa (s. 14-23). - Mik A.: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia terminy przed Sądem Pracy (s. 23-26). - Mik A., Władyka Wiesław: Pozew, apelacja,
kasacja (s. 26-35).
3467. PRZYWRÓCENIE do pracy przez sąd / Ryszard Sadlik // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 9-10.
3468. ROSZCZENIA przed sądem pracy : komentarz : wzory pism procesowych / Irena Kuźniar, Barbara Skiba. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 263 s. ;
24 cm. - ISBN 83-7426-012-2.
3469. TERMINY dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy / Tadeusz
Stręk // Inspektor Pr. - 2004, nr 5, Dodatek Tematyczny, 15 s.
- 620 3470. USTALENIE istnienia stosunku pracy / Tomasz Czerkies // Inspektor Pr. - 2004, nr 1, s. 20-22.
Omów. przepisów proceduralnych dot. pozwu o ustalenie stosunku pracy.
___________________
3471. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń
społecznych // Dz. U. - 2004, nr 127, poz. 1331.
zm. z dnia 19 października 2004 r. // Tamże, nr 231, poz. 2325 ; zm. z dnia
23 grudnia 2004 r. // Tamże, nr 281, poz. 2797.
_____________________
Orzecznictwo
3472. CZY wypowiedzenie można doręczyć faksem : orzecznictwo /
Sebastian Ćwiora // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 241, s. 27.
3473. CZY ZUS może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej? / Małgorzata Kozłowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 17, s. 21-23.
Orzecznictwo sądowe.
3474. DŁUGOTRWAŁA choroba jako podstawa niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Jerzy Kuźniar //
Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 2, s. 22-26.
3475. DODATKOWA odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy / Katarzyna Gonera // Służ.
Prac. - 2004, R. 31, nr 1, s. 13-15.
Orzecznictwo.
3476. DYŻUR medyczny a czas pracy w świetle orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Małgorzata Porażyńska // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66, z. 4,
s. 115-127 summ.
- 621 3477. DYŻUR medyczny w Trybunale Europejskim / Jacek Goliński //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 29-22.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu C-151/02 wypowiedział się
w kwestii rozliczania dyżurów lekarskich.
3478. GDY pracodawca narusza obowiązki płatnika / Agnieszka Polak //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 32-33.
Dochodzenie wynagrodzenia w sądzie w świetle orzecznictwa.
3479. GODZINY nadliczbowe przy niepełnym etacie / Agata Mierzwa //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 32-33.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
3480. KIEDY czas dyżuru jest czasem pracy, a kiedy nie jest / Dorota
Bielecka // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 91, s. 22.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
3481. KIEDY można zmienić umowę terminową : orzecznictwo /
Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, s. 40-42.
3482. KIEDY wiek emerytalny nie chroni przed zwolnieniem / Ryszard
Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, XV s.
3483. KIEDY wypowiedzenie jest skuteczne : orzecznictwo / Andrzej
Czyżowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 26, s. 30-31.
3484. KONTROWERSYJNA lista imienna / Ewa Podgórska // Tyg.
Solidar. - 2004, nr 37, s. 28-29.
Orzecznictwo sądowe dot. obowiązku podawania imiennych wykazów członków
związku zawodowego.
3485. KWALIFIKACJE nauczyciela niezbędne do uzyskania mianowania / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 1, s. 15-16.
Orzecznictwo.
- 622 3486. NADUŻYCIE prawa pod pozorem ochrony stosunku pracy związkowca / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 5, s. 12.
Orzecznictwo.
3487. NIEKONSTYTUCYJNE „zamrożenie” płac w samorządach /
Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 24, s. 7-9.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz podwyższania w jednostkach samorządowych płac, obowiązujacy w 2002 r. był sprzeczny z konstytucją.
3488. O WYROKU Trybunału Konstytucyjnego w sprawie NFZ [Narodowego Funduszu Zdrowia] / Jan Jończyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 4,
s. 2-5.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03
(wyciąg) // Tamże, s. 5-13.
3489. OBOWIĄZEK konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru
wypowiedzenia umowy o pracę / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2004,
R. 31, nr 6, s. 6.
Orzecznictwo.
3490. OCHRONA stosunku pracy kobiet w ciąży / Agnieszka Polak //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo
Sądowe, XV s.
3491. OKRES vacatio legis na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z zakresu prawa pracy / Marek Zubik // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 3,
s. 2-7.
3492. ORZECZNICTWO Naczelnego Sądu Administracyjnego / Andrzej
Kisielewicz // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 1, s. 38-40 ; nr 2, s. 39-42 ; nr 3,
s. 39-42 ; nr 5, s. 37-43 ; nr 9, s. 42-44.
3493. ORZECZNICTWO Sądów Apelacyjnych / Andrzej Cubała //
Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 1, s. 41-46 ; nr 2, s. 44-46 ; nr 3, s. 43-46 ; nr 4,
s. 37-40 ; nr 5, s. 44-48 ; nr 6, s. 43-48 ; nr 7/8, s. 65-71 ; nr 9, s. 45-47 ;
nr 10, s. 38-42 ; nr 11, s. 42-46 ; nr 12, s. 38-44.
- 623 3494. ORZECZNICTWO Sądu Najwyższego / Maria Teresa Romer //
Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 1, s. 35-37 ; nr 2, s. 34-38 ; nr 3, s. 35-38 ; nr 4,
s. 33-36 ; nr 5, s. 33-36 ; nr 6, s. 34-38 ; nr 7/8, s. 57-64 ; nr 9, s. 39-41 ;
nr 10, s. 33-37 ; nr 11, s. 37-41 ; nr 12, s. 33-37.
Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
3495. ORZECZNICTWO Unii Europejskiej w sprawach bezpieczeństwa
i higieny pracy / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Prawo Unii Eur. 2004, nr 10, s. 40-45 ; nr 11, s. 14-23.
3496. POJĘCIE wypadku przy pracy w orzecznictwie sądowym / Franciszek Małysz. - Cz. 1 // Atest. - 2004, nr 12, s. 22-23.
3497. PRAWO do renty rodzinnej : orzecznictwo / Aldona Ignatowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 44, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe,
XII s.
3498. PRAWO do renty z tytułu niezdolności do pracy / Grażyna Kornas // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, XV s.
3499. PRZEDAWNIENIE roszczenia o urlop wypoczynkowy w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Rafał Gumowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 27-29.
3500. PRZENIESIENIE nauczyciela bez jego zgody / Joanna Skrobisz,
Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, dod. Kontrowersyjne
Orzecznictwo Sądowe, XVI s.
3501. PRZYCZYNY wypadków przy pracy / Agnieszka Polak // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe,
XVI s.
3502. ROZWIĄZANIE stosunku pracy z nauczycielem mianowanym /
Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 22.
Orzecznictwo.
- 624 3503. ROZWIĄZANIE umowy o pracę a likwidacja stanowiska / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 6.
Orzecznictwo.
3504. SKUTECZNOŚĆ oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy
o pracę : w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Edyta Kołkowska //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 11, wkł. Przegląd Pracowniczyc dla Ciebie, s. 23-26.
3505. STATUS pracowniczy członka zarządu spółki / Rafał Gumowski //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 22-24.
Orzecznictwo.
3506. SZCZEGÓLNA ochrona stosunku pracy / Aleksandra Nowak, Ewa
Balcerzak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, dod. Kontrowersyjne
Orzecznictwo Sądowe, XV s.
3507. USTALENIE istnienia stosunku pracy / Ewa Stryczyńska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, dod. Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe,
XV s.
3508. WYNAGRADZANIE twórców projektów wynalazczych w świetle
orzecznictwa sądowego / Eugeniusz Waliszko. - Warszawa : „BRANTA”,
2004. - 326 s. : rys. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 83-89073-63-3.
3509. WYNAGRODZENIE członka rady nadzorczej spółki akcyjnej /
wybór i oprac. Elżbieta Skowrońska-Bocian // Prz. Ustawod. Gospod. - 2004,
R. 57, nr 7, s. 31-33.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
3510. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę na czas nieokreślony / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, dod. Kontrowersyjne
Orzecznictwo Sądowe, XII s.
- 625 3511. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę w świetle orzecznictwa Sądu
Najwyższego / Wiktor Cajsel // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 32, s. 13-15.
3512. WYPOWIEDZENIE zmieniające warunki pracy i płacy w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Jolanta Janus // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 36, s. 16-19.
3513. Z ORZECZNICTWA Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego // Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 3,
s. 127-131 ; z. 4, s. 125-129 ; z. 10, s. 122-126.
3514. ZAKAZ konkurencji po ustaniu stosunku pracy / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 5, s. 11-12.
Orzecznictwo.
3515. ZATRUDNIANIE za granicą / Beata Superson-Polowiec, Ewa
Balcerzak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 3, dod. Kontrowersyjne
Orzecznictwo Sądowe, XVI s.
3516. ZMIANY w przepisach z zakresu pracy w szczególnych warunkach u prywatnego pracodawcy / Małgorzata Rusewicz // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 2, s. 20-23.
Kryteria ustalające prawo do wcześniejszej emerytury po zmianach przepisów
(obowiązujących od 2 maja 2003 r.) - w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych
potrzeb pracowników
3517. ADMINISTROWANIE zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oświacie / Eugeniusz Woźniak. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Gliwice :
„Nowator”, 2004. - 126 s. ; 24 cm. - Wykaz aktów prawnych s. 124-125. ISBN 83-915285-8-8.
3518. CO można sfinansować z funduszu socjalnego / Katarzyna Borkowska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 48, s. 33-35.
- 626 3519. CO się zmieniło w ZFŚS [Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych] / Anna Martuszewicz // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 27,
s. 17-20.
3520. DOPŁATY do wycieczek, wczasów dla pracowników i ich rodzin /
Joanna Nowicka // Rachun. Budż. - 2004, R. 6, nr 17, s. 17-20.
Podatki i składki.
3521. FUNDUSZ socjalny : vademecum // Rzeczpospolita. - 2004, nr 92 :
19.04, dod., 16 s.
3522. FUNDUSZ socjalny - kosztem pracodawcy / Katarzyna Ryszard //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, s. 34-35.
Opodatkowanie świadczeń z funduszu socjalnego.
3523. IDZIESZ na urlop - czy pracodawca do tego dopłaci? / Izabela
Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 107, s. 28-29. * Czy pracodawca
pokryje koszt naszych wakacji? / Ewa Preis // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9,
nr 27, s. 29-31.
3524. JAK kontynuować, by nie zrezygnować? : bony, talony i kupony
na posiłki dla pracowników w świetle nowych przepisów prawa / Katarzyna
Ryszard // Personel Zarz. - 2004, nr 3, wkł. Temat na czasie, s. II-V, tab.
3525. KONIEC obiadów za bony / Katarzyna Ryszard // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 1, s. 37-38.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od
1 stycznia 2004 r. nie będą już zwolnione z podatku dochodowego posiłki otrzymywane z tytułu realizacji bonów, talonów, kuponów itd., które swoim pracownikom
wręczył pracodawca.
3526. KOSZTY pracowniczego zdrowia / Paweł Ziółkowski // Personel
Zarz. - 2004, nr 4, s. 41-43.
Nowe przepisy dotyczące opodatkowania i obciążenia składkami ZUS świadczeń
medycznych obowiązkowych i dodatkowych.
- 627 3527. KTO powinien tworzyć zakładowy fundusz socjalny / Izabela
Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 187, dod. Praca i Podatki, s. 5-8,
tab. * Kiedy i jak tworzyć fundusz socjalny? / Elżbieta Szafaryn // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 31-33.
3528. MOTYWOWANIE rzeczowe / Anna Piotrkiewicz // Personel
Zarz. - 2004, nr 11, s. 50-55.
Podstawy prawne przyznawania i opodatkowania bonów pracowniczych.
3529. OPODATKOWANIE świadczeń z funduszu socjalnego / Paweł
Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 30, s. 35-36.
Nadto: Świadczenia na rzecz pracowników - kiedy z VAT, a kiedy bez / Adam
Bartosiewicz, Ryszard Kubacki // Rzeczpospolita. - 2004, nr 230 : 30.09, dod. Dobra
Firma, s. 6-7. - Opodatkowanie świadczeń rzeczowych na rzecz pracowników, związanych z działalnością socjalną pracodawców.
3530. OPODATKOWANIE wczasów pracowniczych / Wiesława Moczydłowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 137, dod. Praca i Podatki, s. 3-5.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych.
3531. PODATEK na zdrowie / Joanna Kotzian // Personel Zarz. - 2004,
nr 4, s. 39-40, wykr.
Jak nowe przepisy dotyczące świadczeń medycznych dla pracowników wpłyną na
zmiany w pakietach wynagrodzeń.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Morecka Z.: Świadczenia społeczne zakładów pracy : zanik czy nowe
formy? Regulacje i procesy.
3532. PRZESTRZEGANIE przepisów ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych : na przykładzie OIP Olsztyn / Małgorzata Janowska //
Inspektor Pr. - 2004, nr 3, s. 22-23.
3533. REGULAMIN funduszu socjalnego / Beata Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 16-19.
- 628 3534. STATUT kasy zapomogowo-pożyczkowej / Beata Kaczmarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 11-13.
3535. ŚWIADCZENIE urlopowe / Elżbieta Szafaryn // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 37-38.
Dot. pracodawców nie tworzących ZFŚS.
3536. ZAKŁADOWA działalność socjalna : pytania i odpowiedzi /
Jadwiga Stefaniak // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 31-34.
3537. ZAKŁADOWY fundusz socjalny - jak naliczyć odpisy w 2004 r. /
Franciszek Małysz // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 5, s. 8-18.
3538. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych / Marek Rotkiewicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 17, dod. Vademecum Ubezpieczeń, s. 2-13, tab.
3539. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych : (prawo zakładowe) / Teresa Elmerych. - Warszawa : „Aplikon-Waknel”, 2003. - 136 s.;
21 cm. - err. - (Działalność Socjalna Zakładu Pracy). - ISBN 83-909669-9-9.
3540. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych - finansowanie
i administrowanie środkami / Artur Nowak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 47, s. 11-14.
3541. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych w 2004 r. / Jadwiga
Stafaniak. - Warszawa : INFOR, 2004. - 260, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka
Profesjonalistów ; 3). - ISBN 83-89385-46-5.
3542. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych w razie upadłości
i postępowania naprawczego pracodawcy / Monika Latos-Miłkowska //
Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 28-32.
3543. ZMIANY w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Jadwiga Stefaniak // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 3, s. 29-31, tab.
- 629 3544. ZMIANY w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Danuta Fyszemberg // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 26-27.
Obow. od 1 stycznia 2004 r.
___________________
ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania
przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich
utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalnobytowych = poz. 3631.
3545. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności
przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu // Dz. U. - 2004, nr 20, poz. 189.
3546. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz
tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży
Pożarnej // Dz. U. - 2004, nr 20, poz. 188.
3547. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej
funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin // Dz. U. 2004, nr 138, poz. 1470.
3548. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży
Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. - 2004, nr 208, poz. 2124.
3549. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu
- 630 świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej
Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny // Dz. U. - 2004, nr 283,
poz. 2838.
3550. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu
socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin // Dz. U. - 2004, nr 102, poz. 1072.
14. Wynagrodzenie za pracę
a. Zagadnienia ogólne
3551. CO można otrzymać od pracodawcy bez podatku / Krzysztof
Tomaszewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 19, dod. Podatki na co dzień, 4 s.
Zwolnienia podatkowe dla rozmaitych form wspierania pracowników przez pracodawców.
3552. CO pracodawca może potrącić z wynagrodzenia / Katarzyna Smolnik // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 45, dod. Praca i Podatki, nr 8, s. 8-11, tab.
Nadto: Co i ile można potrącić z wynagrodzenia / Magdalena Bednarek // Rzeczpospolita. - 2004, nr 128 : 2.06, dod. Dobra Firma, s. 4-5.
GDY pracodawca narusza obowiązki płatnika / A. Polak = poz. 3478.
Dochodzenie wynagrodzenia w sądzie w świetle orzecznictwa.
3553. DOPUSZCZALNA granica umownych potrąceń / Anna Wolińska //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 49, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe,
nr 14, s. 12-16.
Czy za zgodą pracownika wszystkie należności mogą być potrącane z jego wynagrodzenia i czy mimo udzielonej zgody pracownik może odzyskać potrącone kwoty?
- 631 3554. EGZEKUCJA z wynagrodzenia za pracę / Dorota Kamuda // Zesz.
Nauk. PRzesz., Zarz. - 2004, z. 4, s. 23-31 Zsfassung.
3555. JAK prawidłowo wypłacać wynagrodzenie / Agnieszka Wołoszyn //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 34-36.
3556. JAK rozliczyć zwalnianego pracownika / Bogdan Świąder // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 192, dod. Praca i Podatki, s. 5-8, tab.
Sporządzanie informacji podatkowej dla urzędu skarbowego w przypadku zwolnienia pracownika.
3557. JAK wynagradzać pracownika : stan prawny na 7 września 2004 r. /
Agnieszka Ziółkowska // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 36, s. 3-36, tab.
3558. JAKI podatek dla menedżera / Krzysztof Tomaszewski // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 103, dod. Praca i Podatki, s. 3-5.
Opodatkowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich
lub umowach o podobnym charakterze.
KADRY i płace : obowiązki pracodawców, rozliczenia świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS / D. Małkowska,
A. Jacewicz = poz. 2962.
3559. NAJKORZYSTNIEJSZY system wynagradzania : stan prawny
na 7 lutego 2004 r. / Danuta Denkiewicz, Iwona Jaroszewska-Ignatowska //
Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 7, s. 3-37.
3560. NIE każdy musi wiedzieć ile zarabiasz / Danuta Klucz // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 12, dod. Księgowość i Płace, s. 15.
Wynagrodzenie jako dobro osobiste.
NOWELIZACJA przepisów kodeksu pracy / M. Jastrzębski = poz. 3124.
Ile pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą wyrażoną na piśmie?
- 632 3561. OPODATKOWANIE członków rad nadzorczych i członków zarządu / Agnieszka Witkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 122, dod. Praca
i Podatki, s. 3-5.
3562. OPODATKOWANIE dochodów członków zarządu spółki z o. o. /
Przemysław Wojtasik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 9, dod. Doradca
Spółki, nr 1, s. 10-14.
3563. OPODATKOWANIE menedżerów - konsekwencje zmian / Paweł
Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 30-32, tab.
3564. OPODATKOWANIE pracownika będącego twórcą / Bogdan
Świąder // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 156, dod. Praca i Podatki, s. 1,
3-5, tab.
3565. OPODATKOWANIE wynagrodzeń / Paweł Ziółkowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 23, s. 32-54, tab.
3566. OPODATKOWANIE wynagrodzeń pracowników i zleceń / Aneta
Mościcka // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 153, dod. Prawo i Życie, s. 2-6.
3567. OPÓŹNIONE wynagrodzenie - skutki podatkowe / Joanna Iwanowska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 44, s. 32-33.
3568. OSZACOWANIA obciążeń płac składkami i podatkiem w Polsce
1992-2002 / Julian Daszkowski // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 4, s. 10-13,
wykr.
3569. POTRĄCENIA z wynagrodzenia - nowe przepisy / Monika Frączek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 7, s. 13-15.
3570. POTRĄCENIA z wynagrodzenia pracownika / Monika Mrozowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 4, s. 14-16.
Po nowelizacji kodeksu pracy.
- 633 3571. POTRĄCENIA z wynagrodzenia za pracę / Ryszard Bessaraba //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 105, s. 14.
Egzekucja świadczeń pieniężnych z wynagrodzenia.
3572. PRACA akordowa nie wyklucza nadgodzin / Danuta Klucz // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 143, s. 27.
Wynagrodzenie akordowe.
PRAWNO-moralna ocena niewypłacania wynagrodzeń za pracę / A. Szafulski = poz. 1640.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Wratny J.: Dylematy polityki prawa w zakresie wynagrodzania za pracę.
3573. SKUTKI podatkowe świadczeń na rzecz pracowników // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 3, dod. Podatki i Rachunkowość, nr 1, 56 s.
3574. USTAWA o podatku dochodowym od osób fizycznych - mniej
zwolnień „pracowniczych” / Joanna Nowicka // Rachun. Budż. - 2004, R. 6,
nr 5, s. 13-16.
Katalog przychodów i świadczeń pracowniczych wolnych od podatku.
3575. WPŁYW opodatkowania i ubezpieczenia społecznego na relacje wynagrodzeń / Zofia Jacukowicz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 4,
s. 6-10, tab.
3576. WYNAGRADZANIE bez dyskryminacji / Zofia Sekuła // Prz.
Organ. - 2004, nr 9, s. 40-43, rys. tab. bibliogr.
Omów. norm unijnych dot. dyskryminacji w wynagradzaniu.
3577. WYNAGRODZENIA po wejściu Polski do UE - aspekty prawne /
Krzysztof Walczak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 47-50.
- 634 3578. WYNAGRODZENIA pracowników - aspekty prawno-podatkowe /
Piotr Kostrzewa, Sebastian Pióro, Grzegorz Ziółkowski // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 26, 119 s.
3579. WYNAGRODZENIA pracowników tymczasowych / Radomir
Perski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 119, s. 9. * Tenże: Jak ustalić wynagrodzenie // Tamże, nr 124, dod. Księgowość i Płace, s. 10. - Ustalanie wynagrodzeń przy zatrudnieniu tymczasowym.
3580. WYNAGRODZENIA pracowników w firmie : podatki, ZUS, umowy - deklaracje, wykaz świadczeń pracowniczych zwolnionych z podatku
dochodowego, nowe zasady rozliczeń umów zleceń i umów o dzieło, zmiany
w zasiłkach rodzinnych, nowe wzory deklaracji i formularzy, zmiany w prawie
pracy : stawki, limity, ryczałty, diety / Katarzyna Duda [i in.]. - Kraków :
Wszech. Podat., 2004. - 194 s. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 83-89104-37-7.
3581. WYNAGRODZENIE po urlopie wychowawczym / Marek Wesołowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 38-39.
3582. WYNAGRODZENIE za pracę / Marlena Chłopik // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 23, s. 3-31.
Przepisy płacowe.
3583. WYNAGRODZENIE za pracę oraz inne świadczenia związane
z pracą / Franciszek Małysz. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2004. 343 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 307-308. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ;
160). - ISBN 83-88616-49-8.
3584. WYNAGRODZENIE za pracę w dniu wolnym od pracy / Małgorzata Gersdorf // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 25-27.
3585. ZAKAZ dyskryminacji w wynagradzaniu w prawie polskim
w odniesieniu do standardów międzynarodowych / Katarzyna Świderska //
Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 5, s. 136-139.
- 635 3586. ZASADY naliczania wynagrodzeń / Dorota Twardo. - Cz. 1-6 //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 129, dod. Księgowość i Płace, s. 10 ; nr 134,
s. 10 ; nr 139, s. 10 ; nr 144, s. 7 ; nr 149, s. 10, tab. ; nr 154, s. 10.
Cz. 1. Jak prawidłowo ustalić płacę pracownika ; Cz. 2. Płaca zasadnicza i dodatki ;
Cz. 3. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ; Cz. 4. Pracownik na urlopie
też dostaje wynagrodzenie ; Cz. 5. Jak obliczyć miesięczną pensję pracownikowi ;
Cz. 6. Jaka pensja za niepełny miesiąc.
3587. ZMIENIONE potrącenia z wynagrodzeń / Agnieszka FularaJaroszyńska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 29, s. 14-15.
Od 1 czerwca 2004 r. zmieniono przepisy dotyczące zasad potrącania należności
pieniężnych z wynagrodzeń pracowniczych.
___________________
3588. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w 2005 r. // Dz. U. - 2004, nr 247, poz. 2475.
Regulaminy wynagradzania (poz. 2815, 2819, 2823-2825).
Zob. też Płace (poz. 3790-3836) ; Podatek od dochodów (poz. 4725-4749) ;
Statystyka pracy - Płace (poz. 5057-5072).
___________________
Ochrona wynagrodzenia za pracę
3589. GDY pracodawca nie płaci pensji zgodnie z prawem / Danuta
Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 214, dod. Firma i Klient, s. 5-12.
Warunki i sposób wypłaty wynagrodzenia, ochrona ustawowa wynagrodzenia
za pracę.
3590. OCHRONA przed nieuczciwym pracodawcą / B. O. [Bogdan
Olcha] // Inspektor Pr. - 2004, nr 1, s. 10-11, tab.
Wyniki kontroli PIP dot. niewypłacania wynagrodzeń pracownikom.
- 636 3591. PRACOWNIK musi mieć do dyspozycji minimalne wynagrodzenie / Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 57, dod. Księgowość
i Płace, s. 15.
Ochrona wynagrodzenia za pracę - potrącenia.
3592. SUBKULTURA niewypłacania / Irena Hamerska // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 43, s. 4-7, tab.
Ochrona wynagrodzeń pracowniczych w prawie polskim, w prawie UE i MOP.
3593. WYNAGRODZENIE za pracę / Bożena Lenart // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 231, dod. Prawo i Życie, s. 6-7.
Ochrona wynagrodzenia za pracę.
___________________
Płaca minimalna
3594. NAJNIŻSZE miesięczne wynagrodzenie w rozumieniu art. 115
§ 5-8 kodeksu karnego i art. 53 §4 kodeksu karnego skarbowego / Wincenty
Grzeszczyk // Prok. Prawo. - 2004, nr 4, s. 151-154.
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Smyk E.: Płaca minimalna według standardów europejskich.
3595. WYNAGRODZENIE minimalne tylko dla zatrudnionych / Stanisław
Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 48 : 26.02, dod. Prawo co Dnia, s. 5.
Przypisy o minimalnym wynagrodzeniu a rodzaj umowy o pracę.
___________________
3596. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. //
Dz. U. - 2004, nr 201, poz. 2062.
___________________
- 637 Wynagrodzenie za czas
niewykonywania pracy
3597. AKTUALNE zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia za
czas choroby / Krystyna Tymorek. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 2,
s. 13-16 ; nr 4, s. 7-10.
3598. CHOROBA pracownika - koszt pracodawcy / Agnieszka Gidzińska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 25, s. 35-37.
Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za czas niezdolności do świadczenia
pracy spowodowany chorobą.
3599. CHORUJESZ - sprawdź, co ci się należy / Beata Mroczkowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 41, dod. Prawo i Życie, s. 5-11.
Prawo pracownika do świadczeń pieniężnych w razie choroby.
3600. JAK obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? / Sebastian
Pióro // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 31, s. 18-20.
3601. JAKIE wynagrodzenie za przestój? / Ryszard Sadlik // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 76, s. 23.
3602. OD czego zależy wysokość wypłaty urlopowej / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 136, s. 23.
3603. ODPRAWY, odszkodowania, dodatki / Monika Mrozowska //
Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 2, s. 18-20.
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
(Dz. U. nr 230, poz. 2292 z 2003 r.).
3604. PIENIĄDZE na wakacjach / Maria Dłużyńska // Rzeczpospolita. 2004, nr 122 : 26.05, dod. Dobra Firma, s. 6-8, tab.
Nowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego.
- 638 3605. PRZESTÓJ z przyczyn niezawinionych przez pracownika / Monika Frączek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, dod. Przegląd Pracowniczy
dla Ciebie, s. 18-21.
M.in. wynagrodzenie za przestój w pracy niezawiniony przez pracownika.
3606. WYNAGRODZENIE i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy //
Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 4, s. 110-114.
Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3607. WYNAGRODZENIE i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy /
Monika Mrozowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 2, s. 15-17.
3608. WYNAGRODZENIE urlopowe po zmianach / Iwona JaroszewskaIgnatowska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, s. 38-40.
3609. WYNAGRODZENIE za czas przestoju i gotowości do pracy /
Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, s. 37-38.
3610. WYNAGRODZENIE za czas urlopu wypoczynkowego / Anna
Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 20, dod. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. 2-13.
3611. ZASADY obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego / Jadwiga Chodasiewicz // Ubezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 6-9.
b. Fundusz płac i dyscyplina płac
3612. NEGOCJACJE czas kończyć / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 55 : 5.03, dod. Prawo co Dnia, s. 4.
Negocjacyjne kształtowanie wynagrodzeń w 2004 r.
3613. STANOWISKO do ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przed-
- 639 siębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw / Aurelia Ostrowska, Tomasz
Rek // Antidotum. - 2004, R. 13, nr 4, s. 19-24.
3614. UPROSZCZONA metoda szacowania rezerw na świadczenia pracownicze / Andrzej Malczuk // Rachunkowość. - 2004, R. 55, nr 11, s. 12-17.
___________________
3615. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. zm. ustawę o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw // Dz. U. - 2004, nr 26, poz. 226.
3616. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na
wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej
na rok 2004 // Dz. U. - 2004, nr 58, poz. 555.
3617. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca
2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na
wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej
na rok 2004 // Dz. U. - 2004, nr 175, poz. 1816.
c. Premiowanie
3618. KIEDY premia, a kiedy nagroda / Sebastian Ćwiora // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 133, s. 22.
PROPOZYCJA statystycznego algorytmu ustalania premii dla zarządu
spółki / W. Tarczyński, K. Wawrzyniak = poz. 5061.
d. Roszczenia zarobkowe,
suspensyjne i deputatowe
3619. OBLICZANIE ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy /
Agnieszka Bolesta-Borkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, dod.
Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 11-14.
- 640 3620. OBLICZANIE ekwiwalentu za urlop / Marek Wesołowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 30, s. 37-39.
3621. ODSZKODOWANIE dla pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 10, s. 14-17.
3622. ODSZKODOWANIE dla pracownika - z podatkiem czy bez? /
Anna Koleśnik // Rzeczpospolita. - 2004, nr 193 : 18.08, dod. Dobra Firma,
s. 6-8.
Opodatkowanie świadczeń odszkodowawczych wypłacanych pracownikowi.
3623. ODSZKODOWANIE z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę / Anna Szyszka // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 46, s. 8-9.
3624. PRACODAWCA wypłaca najbliższej rodzinie / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 101, s. 22. * Komu i jak wypłacić świadczenia
po zmarłym pracowniku / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004,
R. 9, nr 26, s. 26-27.
Uprawnienia do świadczeń po zmarłym pracowniku.
3625. PRAWO do ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy /
Agnieszka Bolesta-Borkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 13-16.
WYNAGRODZENIE i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy = poz. 3606.
WYNAGRODZENIE i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy / M. Mrozowska = poz. 3607.
___________________
3626. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y i P ol i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na
restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegóło-
- 641 wych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu
prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego
w naturze i rent wyrównawczych // Dz. U. - 2004, nr 25, poz. 223.
3627. ROZPORZĄDZENIE M i n. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za
umundurowanie // Dz. U. - 2004, nr 223, poz. 2260, tab.
3628. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym
i kandydatom na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 43, poz. 396.
3629. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 marca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego
w zamian za umundurowanie // Dz. U. - 2004, nr 43, poz. 399.
3630. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 24 maja
2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym
w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości
kosztów poniesionych w związku z nauką // Dz. U. - 2004, nr 135, poz. 1451.
3631. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 24 maja
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu
z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych // Dz. U. 2004, nr 135, poz. 1452.
zm. z dnia 7 września 2004 r. // Tamże, nr 218, poz. 2213.
3632. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 maja
2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą // Dz. U. - 2004, nr 140,
poz. 1488.
- 642 3633. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca
2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian
za umundurowanie i wyekwipowanie // Dz. U. - 2004, nr 153, poz. 1615.
zm. z dnia 29 września 2004 r. // Tamże, nr 223, poz. 2265.
3634. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 6 maja 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania // Dz. U. - 2004, nr 111, poz. 1180, tab.
3635. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont
zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego // Dz. U. 2004, nr 98, poz. 1000.
___________________
Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
3636. NIEWYPŁACALNOŚĆ unijnego pracodawcy / Agnieszka Gidzińska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 32-33.
3637. OCHRONA roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy - analiza porównawcza regulacji polskiej i unijnej / Andrzej
Świątkowski // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 9, s. 236-240.
SYTUACJA w funduszach celowych rynku pracy / J. Smagowicz =
poz. 1017.
Na podstawie sprawozdań z wykonania planów finansowych Funduszu Pracy
i Funduszu Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych w 2003 r. oraz raportu
NIK.
- 643 3638. USTALENIE wierzytelności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym / Artur Tomanek // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 8, s. 18-25.
Zaspakajanie wierzytelności pracowniczych po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa w świetle ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
3639. ZOBOWIĄZANIA pracodawców wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004,
R. 14, nr 21, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 7, s. 1-6.
e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej
3640. BONUSY dla pracowników / Anita Skiba // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 211, s. 13-15, rys. tab.
Pozapłacowe formy wynagradzania.
3641. DLA jednych dodatki, dla innych świadczenie / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 72 : 25.03, dod. Prawo co Dnia, s. 4.
Pieniężne ekwiwalenty za warunki szkodliwe lub uciążliwe.
3642. DODATEK do wynagrodzenia za pracę / Tomasz Wardach //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie,
s. 15-17.
3643. DODATEK za pracę w sobotę / Ewa Drzewiecka // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 37-38.
3644. DODATKI do wynagrodzenia / Marek Rotkiewicz // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 11, s. 18-21.
3645. PRACA w niepełnym wymiarze - kiedy nadgodziny / Bożena
Lenart // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 21-22.
Dodatek dla pracownika wykonującego pracę w godzinach nadliczbowych.
- 644 3646. ROZLICZANIE czasu pracy w niedzielę / Beata SupersonPolowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, s. 8-11.
Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych przysługujące pracownikowi oprócz
wynagrodzenia za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto.
ŚWIADCZENIA bhp nadal zwolnione z podatku / K. Ryszard =
poz. 3206.
3647. ŚWIADCZENIA pozapłacowe dla pracowników / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 98, dod. Praca i Podatki, s. 6-8.
3648. ZASTĘPSTWA doraźne / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar //
Dyr. Szk. - 2004, nr 3, s. 40-42.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
___________________
ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j i S p o r t u
z dnia 14 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za
wysługę lat = poz. 3666.
3649. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
16 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
organy administracji rządowej // Dz. U. - 2004, nr 281, poz. 2791.
3650. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 2 grudnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania
- 645 dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych // Dz. U. - 2004, nr 261, poz. 2600.
3651. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
24 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia
zasadniczego żołnierzy // Dz. U. - 2004, nr 6, poz. 55.
3652. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia
2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia // Dz. U. - 2004, nr 108, poz. 1141, tab.
3653. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia
2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego // Dz. U. - 2004, nr 108, poz. 1146.
3654. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca
2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 141, poz. 1497, tab.
3655. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 23 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym
obowiązki służbowe w placówce zagranicznej // Dz. U. - 2004, nr 50,
poz. 480.
3656. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2004, nr 127, poz. 1320, tab.
ROZPORZĄDZENIE P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j
P o l s k i e j z dnia 21 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie
stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów = poz. 3725.
- 646 3657. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura
Studiów i Analiz Sądu Najwyższego // Dz. U. - 2004, nr 38, poz. 349.
3658. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów,
asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury // Dz. U. - 2004,
nr 135, poz. 1440.
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej
3659. CZY każdemu po równo / Jolanta Góra // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 34, s. 3, wykr.
Wynagrodzenia w służbie cywilnej.
DEMOTYWUJĄCY egalitaryzm czy płaca za efekty / A. Patulski,
G. Orłowski = poz. 3817.
Zasady zatrudniania i wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla aspekt prawny i finansowy.
3660. ILE może zarobić nauczyciel / Jarosław Żarowski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 181, dod. Urząd i Obywatel, s. 5-8, tab.
3661. JAK wynagradzana jest służba cywilna // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 239, dod. Urząd i Obywatel, s. 5-8, tab.
NIEKONSTYTUCYJNE „zamrożenie” płac w samorządach / M. Culepa =
poz. 3487.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
3662. NIESPÓJNY i nierówny // Głos Naucz. - 2004, R. 87, nr 12, s. 4.
Omów. stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego nt. systemu wynagradzania nauczycieli.
- 647 WYNAGRADZANIE twórców projektów wynalazczych w świetle
orzecznictwa sądowego / E. Waliszko = poz. 3508.
WYNAGRODZENIE adwokata za reprezentację strony w procesie cywilnym w Niemczech / J. Stasiak = poz. 3795.
WYNAGRODZENIE członka rady nadzorczej spółki akcyjnej / wybór
i oprac. E. Skowrońska-Bocian = poz. 3509.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
3663. ZATWIERDZANIE tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi / Jan Błeszyński //
Prz. Ustawod. Gospod. - 2004, R. 57, nr 6, s. 12-24.
___________________
USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zm. ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe = poz. 682.
3664. USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. 2004, nr 187, poz. 1925.
3665. USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zm. ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. 2004, nr 281, poz. 2774.
3666. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 14 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną
godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących
- 648 podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do
dodatku za wysługę lat // Dz. U. - 2004, nr 74, poz. 667, tab.
3667. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
11 sierpnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych // Dz. U. - 2004, nr 187, poz. 1931, tab.
3668. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
11 sierpnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania
za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej // Dz. U. - 2004,
nr 184, poz. 1898, tab.
3669. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - 2004, nr 210,
poz. 2138, tab.
zm. z dnia 10 listopada 2004 r. // Tamże, nr 242, poz. 2419.
3670. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
nauczycieli // Dz. U. - 2004, nr 264, poz. 2634.
3671. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 9 września
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatków do uposażenia zasadniczego // Dz. U. - 2004, nr 208, poz. 2121.
3672. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i i P r a c y z dnia
8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy
- 649 ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy // Dz. U. - 2004, nr 269,
poz. 2673.
3673. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie
w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 427, tab.
3674. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych
i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk // Dz. U. - 2004,
nr 45, poz. 428, tab.
3675. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych
sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji // Dz. U. - 2004,
nr 45, poz. 425, tab.
3676. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej // Dz. U. - 2004, nr 45,
poz. 430, tab.
3677. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
niektórych pracowników cywilnych więziennictwa // Dz. U. - 2004, nr 45,
poz. 426, tab.
- 650 3678. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 432, tab.
3679. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego
oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 429, tab.
3680. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery
budżetowej // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 419, tab.
3681. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich // Dz. U. 2004, nr 45, poz. 431, tab.
3682. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej // Dz. U. 2004, nr 45, poz. 420, tab.
3683. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
- 651 działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki // Dz. U. - 2004, nr 45,
poz. 421, tab.
3684. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 422, tab.
3685. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej // Dz. U. 2004, nr 45, poz. 424, tab.
3686. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach
sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia // Dz. U. - 2004, nr 45,
poz. 423, tab.
3687. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji
Rezerw Materiałowych // Dz. U. - 2004, nr 103, poz. 1081.
ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia 14 lipca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich =
poz. 2757.
3688. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 16 września
2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Telekomunikacji // Dz. U. - 2004, nr 209, poz. 2134.
- 652 3689. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 30 września
2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Usług
Pocztowych // Dz. U. - 2004, nr 223, poz. 2263.
3690. ROZPORZĄDZENIE Min. K u l t u r y z dnia 10 listopada
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
niektórych instytucji kultury // Dz. U. - 2004, nr 255, poz. 2560.
3691. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych
w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie
upowszechniania kultury // Dz. U. - 2004, nr 255, poz. 2561, tab.
3692. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
3 marca 2004 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego
typowych dla stopni wojskowych // Dz. U. - 2004, nr 38, poz. 351.
3693. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 10 marca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 434, tab. * z dnia 25 maja
2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych //
Tamże, nr 135, poz. 1453, tab.
3694. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 22 marca
2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia // Dz. U. - 2004, nr 50,
poz. 87, tab.
3695. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących
służbę kandydacką // Dz. U. - 2004, nr 70, poz. 640.
ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia = poz. 3652.
- 653 ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia
rocznego = poz. 3653.
3696. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 maja
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym // Dz. U. 2004, nr 128, poz. 1342.
3697. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca
2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących
służbę poza granicami państwa // Dz. U. - 2004, nr 162, poz. 1698, tab.
zm. z dnia 28 grudnia 2004 r. // Tamże, nr 285, poz. 2858.
ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia
28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady
Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków = poz. 4283.
3698. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby
wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii // Dz. U. - 2004, nr 178,
poz. 1837, tab.
Na podstawie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozp. z dnia 7 czerwca
2004 r (Dz.U. nr 132, poz. 1421).
3699. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 29 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia
zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi
lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego // Dz. U. 2004, nr 30, poz. 261.
zm. z dnia 25 maja 2004 r. // Tamże, nr 140, poz. 1491 ; zm. z dnia 29 listopada
2004 r. // Tamże, nr 255, poz. 2563.
- 654 3700. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2004, nr 75, poz. 710, tab.
zm. z dnia 29 listopada 2004 r. // Tamże, nr 255, poz. 2565, tab.
3701. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących
członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji
w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy // Dz. U. - 2004, nr 94, poz. 922.
3702. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004, nr 127,
poz. 1333, tab.
zm. z dnia 29 listopada 2004 r. // Tamże, nr 255, poz. 2566, tab.
3703. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 czerwca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków
wyznaniowych w latach 2004-2005 // Dz. U. - 2004, nr 150, poz. 1591.
3704. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego
jej członkom za udział w posiedzeniach // Dz. U. - 2004, nr 177, poz. 1831.
3705. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących
członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu
udzielania im dni wolnych od pracy // Dz. U. - 2004, nr 202, poz. 2076.
3706. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 września 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności pienięż-
- 655 nych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum
w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od
pracy // Dz. U. - 2004, nr 202, poz. 2077.
3707. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących
komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy // Dz. U. - 2004,
nr 208, poz. 2125.
3708. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 listopada 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej //
Dz. U. - 2004, nr 245, poz. 2465, tab.
zm. z dnia 29 listopada 2004 r. // Tamże, nr 255, poz. 2564, tab.
3709. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących
funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju // Dz. U. - 2004, nr 273, poz. 2715.
3710. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
15 marca 2004 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby
Więziennej // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 435, tab. * z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej //
Tamże, nr 260, poz. 2594, tab.
3711. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 10 maja
2004 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów // Dz. U. - 2004,
nr 127, poz. 1332, tab.
ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania
- 656 urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu
urzędniczego = poz. 2777.
3712. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 4 lutego 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej //
Dz. U. - 2004, nr 21, poz. 199.
Dot. wypłaty wynagrodzeń z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych.
3713. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej // Dz. U. - 2004, nr 117, poz. 1227, tab.
3714. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad
wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży
pozaetatowych członków kolegiów izb // Dz. U. - 2004, nr 31, poz. 264, tab.
3715. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat //
Dz. U. - 2004, nr 42, poz. 387, tab.
3716. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów // Dz. U. 2004, nr 48, poz. 461.
3717. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca
2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych // Dz. U. 2004, nr 49, poz. 470.
- 657 3718. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz
wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat // Dz. U. - 2004, nr 53,
poz. 526.
3719. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych
w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich
wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących
niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej // Dz. U. - 2004,
nr 70, poz. 633.
3720. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja
2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom // Dz. U. - 2004,
nr 135, poz. 1442.
3721. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz
szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych
członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura
tego kolegium // Dz. U. - 2004, nr 166, poz. 1739, tab.
3722. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw
Uchodźców // Dz. U. - 2004, nr 185, poz. 1909.
3723. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada
2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - 2004, nr 240,
poz. 2411, tab.
- 658 3724. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów
kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji // Dz. U. 2004, nr 277, poz. 2745.
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do
ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej = poz. 2796.
3725. ROZPORZĄDZENIE P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j
P o l s k i e j z dnia 21 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego
sędziów // Dz. U. - 2004, nr 12, poz. 104.
zm. z dnia 9 czerwca 2004 r. // Tamże, nr 145, poz. 1538 ; zm z dnia 29 października 2004 r. // Tamże, nr 243, poz. 2427, tab.
3726. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004,
nr 102, poz. 1063.
3727. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
5 lipca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. 2004, nr 159, poz. 1662.
3728. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 6 stycznia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami
państwa w kontyngencie policyjnym // Dz. U. - 2004, nr 6, poz. 43.
3729. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach
- 659 politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 417.
3730. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego // Dz. U. - 2004, nr 47, poz. 447, tab.
3731. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich // Dz. U. - 2004, nr 47,
poz. 448, tab.
3732. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji
rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. - 2004, nr 45, poz. 416.
3733. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. 2004, nr 48, poz. 459.
3734. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza
granicami państwa // Dz. U. - 2004, nr 75, poz. 702.
3735. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. - 2004, nr 155, poz. 1633.
zm. z dnia 20 lipca 2004 r. // Tamże, nr 164, poz. 1715, tab.
- 660 3736. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane
ponad ustalony poziom wynagrodzeń // Dz. U. - 2004, nr 190, poz. 1949.
3737. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa // Dz. U. - 2004, nr 202, poz. 2068.
zm. z dnia 20 grudnia 2004 r. // Tamże, nr 285, poz. 2848.
3738. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004, nr 252, poz. 2522.
3739. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2004, nr 252, poz. 2521.
3740. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 2004, nr 252, poz. 2520.
3741. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
policjantów // Dz. U. - 2004, nr 252, poz. 2519.
3742. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Służby Więziennej // Dz. U. - 2004, nr 260, poz. 2590.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (poz. ).
Zob. też Płace w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej (poz.) ; Statystyka pracy - Płace (poz. 5057-5072).
- 661 g. Świadczenia wyrównawcze
3743. GDY pracownik udaje się w podróż służbową / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 132, dod. Praca i Podatki, s. 6-8, tab.
3744. ILE kosztuje pracodawcę delegacja pracownika? / Beata SupersonPolowiec // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 9-11.
3745. KOSZTY delegacji zwolnione od podatku / Paweł Ziółkowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 36-37.
3746. PODRÓŻ służbowa / Arkadiusz Sobczyk // Monit. Prawa Pr. 2004, R. 1, nr 8, s. 207-211.
3747. ROZLICZANIE delegacji służbowych / Sebastian Pióro // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 30, Przegląd Prawny, s. 17-32.
3748. RYCZAŁTY samochodowe - opodatkowanie, rozliczenia / Paweł
Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 39-40.
3749. ŚWIADCZENIA wyrównawcze w umowach agencyjnych / Rafał
Golat // Nowe Ubezp. - 2004, nr 3, s. 15-16.
3750. ZWROT kosztów używania samochodu pracownika na potrzeby
zakładu pracy / Waldemar Bielecki // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 5, dod.
Podatki i Rachunkowość, nr 4, s. 7-12.
___________________
3751. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego
do pełnienia służby w innej miejscowości // Dz. U. - 2004, nr 120, poz. 1254.
3752. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegiów orzekających do
- 662 spraw spornych działających w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - 2004, nr 222, poz. 2254.
3753. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 8 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju // Dz. U. - 2004, nr 271, poz. 2686.
3754. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza
granicami kraju // Dz. U. - 2004, nr 271, poz. 2687, tab.
ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l i t y k i
S p o ł e c z n e j z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze
i rent wyrównawczych = poz. 3626.
3755. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
19 października 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy // Dz. U. - 2004, nr 237, poz. 2376.
3756. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia
i podróże służbowe // Dz. U. - 2004, nr 140, poz. 1487.
3757. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 19 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicz-
- 663 nej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku
wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania // Dz. U. - 2004, nr 62,
poz. 581.
3758. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony
Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby // Dz. U. - 2004, nr 131,
poz. 1414.
3759. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za
umundurowanie // Dz. U. - 2004, nr 138, poz. 1467.
3760. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 lipca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków
przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie // Dz. U. - 2004, nr 161, poz. 1685.
ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z dnia
31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz
warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom = poz. 3720.
3761. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz
kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie // Dz. U. - 2004, nr 166, poz. 1740.
h. Nagrody pracownicze
3762. „JUBILEUSZÓWKI” urzędnicze / Dorota Wołoszyn // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, s. 37-39.
- 664 3763. KIEDY praca na roli uprawnia do nagrody jubileuszowej / Stefan
Giziński // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 143, s. 26.
KIEDY premia, a kiedy nagroda / S. Ćwiora = poz. 3618.
3764. KOMU przysługuje trzynasta pensja / Danuta Klucz // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 20, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 3-5.
3765. KTO otrzyma trzynastą pensję / Jarosław Żarowski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 112, dod. Urząd i Obywatel, s. 4-5.
3766. NAGRODY i kary / Adrianna Jasińska-Cichoń // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 19, 78 s.
3767. PO uważaniu pracodawcy / Grażyna Ordak // Rzeczpospolita. 2004, nr 151 : 30.06, dod. Dobra Firma, s. 10-11. * Taż: Nie każdy dostanie
nagrodę // Tamże, nr 235 : 6.10, dod. Dobra Firma, s. 6-7 ; Taż: Gdy jubileuszówka się należy // Tamże, s. 7-8 ; Taż: Ile dla szefa // Tamże, s. 8.
Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej
3768. „TRZYNASTKI” w budżetówce / Jadwiga Stefaniak // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 13, s. 17-18.
3769. W ZAMIAN za wieloletnią pracę / Danuta Klucz // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 2, dod. Księgowość i Płace, s. 11.
Nagrody jubileuszowe.
3770. ZASADY wypłacania nagród jubileuszowych / Agata Gronowicz. Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 1, s. 12-13 ; nr 2, s. 12-13.
___________________
3771. USTAWA z dnia 4 marca 2004 r. o zm. ustawy o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz
niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2004, nr 116, poz. 1202.
- 665 3772. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową // Dz. U. - 2004, nr 50, poz. 486.
3773. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 19 marca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej // Dz. U. - 2004, nr 50,
poz. 485.
3774. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia
2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom
zawodowym // Dz. U. - 2004, nr 122, poz. 1274. * z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla
żołnierzy zawodowych // Tamże, nr 118, poz. 1241.
3775. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 maja
2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych // Dz. U. 2004, nr 127, poz. 1325.
3776. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości
i warunkow przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcnonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2004, nr 21, poz. 198.
3777. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 sierpnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg // Dz. U. 2004, nr 185, poz. 1916.
i. Odprawy emerytalne i rentowe
3778. KIEDY przysługują odprawy pracownicze / Rafał Jaroszyński //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 34-36.
- 666 3779. KIEDY przysługuje odprawa pieniężna / Danuta Klucz // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 174, dod. Księgowość i Płace, s. 14.
3780. KOMU przysługuje odprawa emerytalna / Danuta Klucz // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 9, s. 12-13.
3781. KTO ma prawo do odprawy emerytalnej / Małgorzata Jankowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 206, s. 30-31.
3782. OBLICZANIE odprawy emerytalno-rentowej / Marek Wesołowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 48, s. 36-37.
3783. ODPRAWA dla pracowników odchodzących na emeryturę lub
rentę / Ryszard Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 28/29, s. 21-24.
3784. ODPRAWA emerytalna / Danuta Klucz // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 247, dod. Księgowość i Płace, s. 15.
3785. ODPRAWY dla emerytów i rencistów / Monika Frączek // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 14-16.
3786. ODPRAWY emerytalne dla urzędników / Dorota Wołoszyn //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 35-36.
3787. PRAWO do odprawy przy przejściu na rentę / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 71, s. 23.
j. Odprawy pośmiertne
3788. OBOWIĄZKI pracodawcy w razie śmierci pracownika / Ryszard
Sadlik // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 40, dod. Ubezpieczenia i Sprawy
Kadrowe, nr 12, s. 10-14.
3789. ŚWIADCZENIA i inne uprawnienia po zmarłym bezrobotnym /
Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 23-24.
- 667 -
VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
3790. AKCESJA do Unii nie oznacza automatycznej podwyżki płac /
Krzysztof Walczak // Personel Zarz. - 2004, nr 4, s. 98-99, tab.
Wynagrodzenia polskich pracowników po 1 maja 2004 r.
3791. KTO się boi Unii? / Paweł Dziechciarz // Personel Zarz. - 2004,
nr 1, s. 53-55.
Rynek wynagrodzeń po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia według analityków HRK Partners.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Stokłosa K.: Problemy sprawiedliwości
społecznej w polityce płac.
Z. 4. Polityka społeczno-ekonomiczna. - Z treści: Dobija M.: Zgodność płacy
z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej.
OSZACOWANIA obciążeń płac składkami i podatkiem w Polsce
1992-2002 / J. Daszkowski = poz. 3568.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Jacukowicz Z.: Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych
i globalizacji. - Borkowska S.: Wynagrodzenia w nowej gospodarce. - Czajka Z.:
Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów
publicznych w Polsce.
3792. PRAWO do płacy godziwej w świetle encyklik papieskich / Monika Nowak // Znaki Now. Czasów. - 2004, nr 10, s. 123-139.
- 668 RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Zdrojewska B., Kostecka K.: Płace i koszty pracy a rynek pracy.
SPOŁECZNE problemy zarządzania / red. nauk. K. Zimniewicz =
poz. 321.
Z treści: Przeniczka J.: Społeczne aspekty współczesnych tendencji w wynagradzaniu.
3793. WYNAGRODZENIA - rozwiązywanie problemów w praktyce /
pod red. Stanisławy Borkowskiej. - Kraków : Of. Ekon., 2004. - 288 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 287-288. - ISBN 83-89355-29-9.
Treść: Feliniak Urszula, Kołodziejczyk-Olczak Izabela: Istota i funkcje wynagrodzeń (s. 11-32). - Feliniak U., Kołodziejczyk-Olczak I.: Analiza i ocena systemów
wynagrodzeń (s. 33-52). - Feliniak U., Kołodziejczyk-Olczak I.: Projektowanie strategii wynagrodzeń (s. 53-70). - Bohdziewicz Piotr: Wartościowanie pracy (s. 71-106). Bohdziewicz P.: Ocena efektów pracy (s. 107-140). - Kołodziejczyk-Olczak I.: Projektowanie tabel płac i podwyższanie płac (s. 141-158). - Feliniak U., Sadowski
Adam: Formy wynagrodzeń - bodźce krótkoterminowe (s. 159-190). - Feliniak U.,
Sadowski A.: Beneficja (s. 191-212). - Kołodziejczyk-Olczak I.: Budowa pakietu
wynagrodzeń (s. 213-234). - Oleksiak Piotr, Urbaniak Bogusława: Negocjacje i konsultacje płacowe (s. 235-263).
3794. WYNAGRODZENIA w strategii przedsiębiorstwa : modele, zasady, uwarunkowania / Grażyna Gruszczyńska-Malec ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Wyd. 2. - Katowice : Wydaw. AE Katow.,
2004. - 187 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 179-184. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-045-0.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Kopertyńska M. W.: System ocen przedsiębiorstwa i jego powiązanie
z wynagradzaniem. - Karaszewska H.: Kierunki zmian w sferze wynagrodzeń
w przedsiębiorstwach polskich w okresie przemian systemowych.
Zob. też Prawo pracy - Wynagrodzenie za pracę (poz. 3551-3588) ; Statystyka pracy - Płace (poz. 5057-5072).
- 669 b. W świecie
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Juchnowicz M.: Wynagrodzenia w krajach Piętnastki - implikacje dla
polskich firm. - Smyk E.: Płaca minimalna według standardów europejskich.
3795. WYNAGRODZENIE adwokata za reprezentację strony w procesie
cywilnym w Niemczech / Jarosław Stasiak // Palestra. - 2004, R. 49,
nr 11/12, s. 188-196.
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia
3796. BUDŻETOWANIE kosztów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Bernard Czotyrbok // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 171, s. 59-83,
rys. summ.
Budżetowanie i planowanie wynagrodzeń.
3797. TWORZENIE rezerw na świadczenia pracownicze - wymogi regulacji polskich na tle sandardów międzynarodowych i ich praktyka / Jacek
Kalinowski // Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 18, s. 72-84.
Zob. też Fundusz płac i dyscyplina płac (poz. 3612-3617).
3. Proporcje i struktura płac
3798. DYSKRYMINACJA płacowa a postawy wobec pracy / Stanisław
Maciej Kot, Jolanta Wojciechowska // Fol. Oecon. Crac. - 2000/2003,
Vol. 43/44, s. 11-29 summ.
3799. HANDEL międzynarodowy a rozpiętości płacowe w świetle teorii
Heckschera-Ohlina-Samuelsona / Krzysztof Bartosik // Ekonomista. - 2004,
nr 2, s. 235-253, wykr. bibliogr. summ.
- 670 NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Jarmołowicz W., Strużyna A.: Nierówności
płacowe na regionalnych rynkach pracy w latach 1995-2001.
3800. PŁACA jak magnes / Maciej Rosa // Personel Zarz. - 2004, nr 4,
s. 14-18, tab.
Metody budowy struktury wynagrodzeń podstawowych w firmach działających
w Polsce.
W WARSZAWIE płacą lepiej / M. Kowalczuk = poz. 3805.
Zastosowanie metody wartościowania stanowisk oraz kryterium podziału regionalnego w ustalaniu wynagrodzeń pracowników - według badań Hay Group Sp. z o.o.
WPŁYW opodatkowania i ubezpieczenia społecznego na relacje wynagrodzeń / Z. Jacukowicz = poz. 3575.
Zob. też Statystyka pracy - Płace (poz. 5057-5072).
4. Wartościowanie pracy
3801. ANALITYCZNE metody wartościowania pracy w przedsiębiorstwie / Jerzy Górski, Wiesław Twardowski // Stud. Społ.-Ekon. - 2004, nr 3,
s. 19-35, tab. bibliogr. 10 poz.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach / pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego = poz. 545.
Z treści: Bryzek-Kotowska S., Kotowski A.: Audyt personalny i wartościowanie
pracy w firmie Esarom Handels und Produktions Sp.z o.o.
NOWOCZESNE metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
T. Rostkowskiego = poz. 547.
Z treści: Szczęsna A., Rostkowski T.: Wartościowanie stanowisk.
3802. PŁACA na zamówienie / Maciej Rosa, Marcin Fidecki // Personel
Zarz. - 2004, nr 5, s. 12-15, tab.
Metoda wartościowania stanowisk dostosowana do potrzeb firmy.
- 671 STRATEGIE wynagrodzeń / S. Borkowska = poz. 3813.
M.in. wartościowanie pracy.
3803. SZACOWANIE stanowisk i kompetencji / Maciej Rosa // Personel
Zarz. - 2004, nr 1, s. 34-35.
Zmiana sposobów konstruowania płac podstawowych w firmach działających
w Polsce - według analiz firmy Hewitt Associates.
SZKICE z socjologii zarządzania / pod red. K. Koneckiego, P. Tobery =
poz. 2084.
Z treści: Pawłowska B.: Wartościowanie pracy metodą profilową HayGroup.
3804. TARYFIKACJA pracy w polskich firmach / Zofia Sekuła // Wiad.
Stat. - 2004, R. 49, nr 8, s. 42-55, rys. tab.
3805. W WARSZAWIE płacą lepiej / Mirosława Kowalczuk // Personel
Zarz. - 2004, nr 1, s. 43-44, wykr.
Zastosowanie metody wartościowania stanowisk oraz kryterium podziału
regionalnego w ustalaniu wynagrodzeń pracowników - według badań Hay Group
Sp. z o.o.
3806. WARTOŚCIOWANIE stanowisk pracy ustawowym obowiązkiem
pracodawcy? / Krzysztof Walczak // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 9,
s. 241-243.
Wartościowanie stanowisk jako podstawa do oceny dyskryminacji pracownika.
3807. WYCENA pracy w gospodarstwach domowych / Ilona BłaszczakPrzybycińska // Rocz. Kol. Anal. Ekon. - 2004, z. 13, s. 111-122 bibliogr.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Czekaj J., Ziębicki B.: Wykorzystanie wartościowania kompetencji
pracowniczych do określania relacji płacowych na przykładzie krajowego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
- 672 -
5. Systemy płac
3808. DETERMINANTY budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania / Małgorzata Tyrańska // Zesz.
Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2004, z. 5, s. 125-141 bibliogr. summ.
3809. METODYKA budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej
średniego szczebla zarządzania / Małgorzata Tyrańska // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2004, nr 652, s. 171-188, tab. bibliogr. 24 poz. summ.
MOTYWOWAĆ skutecznie / red. S. Borkowska = poz. 2207.
Z treści: Juchnowicz M.: System wynagrodzeń w małych i średnich firmach realia oraz kierunki modernizacji.
3810. PŁACE bez dyskryminacji / Zofia Sekuła // Personel Zarz. - 2004,
nr 9, s. 18-24, tab.
Modyfikacja systemu wynagrodzeń pod kątem niedyskryminowania pracowników
w Spółce A - studium przypadku.
PODATEK na zdrowie / J. Kotzian = poz. 3531.
Jak nowe przepisy dotyczące świadczeń medycznych dla pracowników wpłyną na
zmiany w pakietach wynagrodzeń.
3811. RYNEK top managementu czyli pakiety wynagrodzeń kadry
zarządzającej - według analiz Hay Group Sp. z o.o. / Małgorzata Gibke //
Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 41-42.
3812. SPRAWIEDLIWOŚĆ partycypacyjna i partycypacyjny system
wynagrodzeń / Mieczysław Kabaj // Probl. Polit. Społ. - 2004, nr 6,
s. 137-149, rys. tab. summ.
Propozycja zastąpienia koncepcji sprawiedliwości dystrybucyjnej sprawiedliwością partycypacyjną (udziału w efektach pracy).
3813. STRATEGIE wynagrodzeń / Stanisława Borkowska. - Wyd. 2. Kraków : Of. Ekon., 2004. - 580 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-89355-34-5.
- 673 3814. WADY i zalety różnych form wynagradzania / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 140, dod. Doradca Firmy,
s. 1, 3-5.
3815. WYNAGRADZANIE kompetencji / Hanna Karaszewska // Ekon.
Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 7, s. 49-57, tab. wykr. summ.
Prezentacja wyników badań ankietowych nad wykorzystaniem przez polskie
przedsiębiorstwa modelu płac opartego na kompetencjach.
3816. WYNAGRADZANIE oparte na własności jako element ładu korporacyjnego - w poszukiwaniu optimum / Krzysztof Zalega // Prz. Organ. 2004, nr 2, s. 12-16, bibliogr. 37 poz.
WYNAGRODZENIA - rozwiązywanie problemów w praktyce / pod red.
S. Borkowskiej = poz. 3793.
Z treści: Feliniak U., Kołodziejczyk-Olczak I.: Analiza i ocena systemów wynagrodzeń. - Feliniak U., Kołodziejczyk-Olczak I.: Projektowanie strategii wynagrodzeń. Kołodziejczyk-Olczak I.: Budowa pakietu wynagrodzeń.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji /
J. Skalik i in. = poz. 873.
Z treści: Majowska M.: Problematyka wynagradzania w powiązaniu z innowacyjnością organizacji.
___________________
Motywacyjna funkcja płac
3817. DEMOTYWUJĄCY egalitaryzm czy płaca za efekty / Andrzej
Patulski, Grzegorz Orłowski // Personel Zarz. - 2004, nr 11, s. 36-39.
Zasady zatrudniania i wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla aspekt prawny i finansowy.
3818. JAK utorować drogę do sukcesu powszechnemu programowi motywacyjnemu / Marc Knez, Duncan Simester // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004,
nr 7, s. 20, 22-23.
- 674 KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Czajka Z.: Motywowanie w publicznej służbie zdrowia w warunkach
niedoboru środków finansowych. - Kopeć J.: Premiowanie jako narzędzie kształtujące
przedsiębiorczość pracowników.
3819. KLASYCZNY motywator - płaca / Artur Malinowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 23, s. 55-79.
KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego = poz. 808.
Z treści: Jędrzejczyk T., Zarzeczna-Baran M.: Motywowanie do pracy personelu
w zakładach opieki zdrowotnej w warunkach reformy systemu.
MOTYWOWAĆ skutecznie / red. S. Borkowska = poz. 2207.
Z treści: Jacukowicz Z.: Główne aspekty motywowania do pracy. - Bochniarz P.:
Zróżnicowanie systemów motywacyjnych w krajach Unii Europejskiej. - Walczak K.:
Prawne aspekty motywowania. Rozwiązania polskie a wymogi Unii Europejskiej. Smejlis A.: Jedność w różnorodności motywowania. Przypadek firmy Novartis. Sokołowski G.: Fuzje i przejęcia a motywowanie. - Woźniakowski A.: Motywowanie
w warunkach zmian technologicznych i organizacyjnych. - Jawor A.: Prorozwojowe
instrumenty motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści: Strojny
J.: Motywowanie i system wynagrodzeń pracowników w organizacji na przykładzie
Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. w Tarnowie.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Parkitna A.: Motywacyjny aspekt wynagradzania controllingowego.
3820. PREMIA za sukces / Tomasz Kruszewski // Personel Zarz. - 2004,
R. 10, nr 10, s. 28-31, rys.
Metody motywowania pracowników w firmie informatycznej T Komp - studium
przypadku.
- 675 3821. PREMIOWANIE wyników : system wynagradzania w Generali
Życie TU SA - studium przypadku / Katarzyna Zwierzchowska // Personel
Zarz. - 2004, nr 6, s. 14-18.
3822. PROBLEMY wynagradzania pracowników we współczesnych
przedsiębiorstwach / Leszek Kozioł // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 652,
s. 23-33, rys. bibliogr. 8 poz. summ.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Kopertyńska M. W.: Wynagradzanie a satysfakcja pracowników - wyniki
badań.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Kawka T.: Wynagradzanie pracowników.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi dla studiów MBA / pod red. J. Pickforda = poz. 599.
Z treści: Wilson T.: Skuteczne wynagradzanie.
3823. WYNAGRODZENIA w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna
Nehring // Zesz. Nauk. / WSBizn. Dąbr. Gór. - 2002, nr 1, s. 139-143.
3824. ZARZĄDZANIE wynagrodzeniami w przedsiębiorstwie / Jan
Budka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2,
s. 198-208, rys. bibliogr. 5 poz. summ.
Motywowanie wynagrodzeniami.
6. Płace w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach
3825. BÓJ o widełki / Jolanta Góra // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 83,
s. 1, 21.
System wynagrodzeń w administracji wymaga zmian.
- 676 3826. CZYNNOŚCI urzędowe notariusza a zasada kształtowania wynagrodzenia / Aleksander Oleszko // Rejent. - 2004, R. 14, nr 12, s. 15-21.
3827. DOCENIAĆ, a nie przeceniać / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 163, s. 3, tab.
Zasady wynagradzania menedżerów.
3828. JAK personalny z handlowcem / Robert Noworolski // Personel
Zarz. - 2004, nr 1, s. 49-52, wykr.
Wynagrodzenia szefów oraz pracowników pionów personalnych i sprzedaży według analizy AG „TEST” Human Resources.
3829. JAKA klasa, takie pieniądze / Dariusz Dmowski, Krzysztof
Nowak, Beata Urban // Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 45-48, wykr.
Rynek wynagrodzeń pracowników wykonawczych w Polsce - według badań firmy
Mercer Human Resource Consulting.
3830. KIESZEŃ menedżera / Anna Cwynar // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 186, s. 20, wykr.
Zarobki menedżerów - wg Raportu Płacowego AG „Test” Human Resources.
3831. MECHANIZMY wynagradzania w publicznej służbie zdrowia /
Zdzisław Czajka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2004. - 156 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 146-148. - (Studia i Monografie /
IPiSS). - ISBN 83-87890-53-7.
MOTYWOWAĆ skutecznie / red. S. Borkowska = poz. 2207.
Z treści: Sajkiewicz B.: Determinanty poziomu i wzrostu wynagrodzeń w małych
i średnich przedsiębiorstw. - Gruza M.: Struktura wewnętrzna wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Czajka Z.: Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce.
- 677 3832. TENDENCJE w wynagradzaniu menedżerów i specjalistów
w Polsce według badań firmy Hewitt Associates / Maciej Rosa. - Cz. 1-2. //
Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 29-33, tab. wykr. ; nr 2, s. 14-18, tab. wykr.
Cz. 1. Amerykanie płacą najwięcej. - Cz. 2. Premie, bonusy, benefity.
3833. WYNAGRODZENIA nauczycieli akademickich w państwowych
szkołach wyższych w Polsce / Marek Kalinowski // Pr. Mater., Wydz. Zarz.
UGdań. - 2004, z. 2, s. 171-180 summ.
3834. WYNAGRODZENIA w branży FMCG / Anna Cwynar, Robert
Noworolski // Manager. - 2004, nr 9, s. 36-40, rys.
FMCG to jedna z najbardziej rozbudowanych branż pod względem rodzajów
produktów.
3835. WYNAGRODZENIE menedżera a funkcja użyteczności / Anna
Zamojska-Adamczak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1037, t. 2, s. 404-408
bibliogr. 7 poz. summ.
Nadto: Wynagrodzenie zależy od efektów / Błażej Krężołek // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 243, dod. Firma i Klient, s. 12. - Wynagrodzenia menedżerów w Polsce.
3836. ZAROBKI na każdy czas czyli wynagrodzenia kadry zarządzającej
w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa / Hanna Kinowska //
Personel Zarz. - 2004, nr 3, s. 12-17, rys. tab.
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
1/ Problemy ogólne systemu
3837. DETERMINANTY tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego / Wanda Sułkowska // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - 2003, nr 7,
s. 159-167 summ.
- 678 DOWODY w procesie cywilnym z zakresu ubezpieczeń społecznych /
T. Kozioł = poz. 3456.
Postępowanie dowodowe przed sądami rozpoznającymi odwołania od decyzji
ZUS.
3838. EKSPEKTATYWY praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego / Dorota Dzienisiuk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004,
nr 8, s. 2-10.
Ochrona oczekiwań ubezpieczonego związanych ze stanem prawnym systemu
emerytalno-rentowego przed jego zmianą.
KAPITAŁ społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk.
H. Januszek = poz. 2009.
Z treści: Gąszczak R.: Wpływ nowego ustawodawstwa związanego z implementacją reformy ubezpieczenia społecznego na reformę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3839. KODEKS ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, podatki, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne, zmiany w przepisach od stycznia
1999 r. - oznaczone indeksem i opisane, najnowsze zmiany przepisów w 2003
i 2004 r. / [oprac. Jacek Kropkowski]. - Stan prawny na dzień 02.02.2004 r. Sztum : „Jakro”, 2004. - 798 s. wiele liczb. ; 30 cm. - ISBN 83-88977-10-5.
3840. KOMENTARZ do kodeksu ubezpieczeń społecznych / [oprac.
Jacek Kropkowski]. - Sztum : „Jakro”, 2003. - 175 s. ; 30 cm. - Tabele. ISBN 83-88977-07-5.
3841. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy : zagadnienia omawiane na szkoleniach / [oprac. Jacek Kropkowski]. - Sztum : „Jakro”, 2004. - 279 s. ; 30 cm. - ISBN 83-88977-12-1.
3842. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy : zagadnienia omawiane na szkoleniach, Sztum marzec 2004 /
[oprac. Jacek Kropkowski]. - Sztum : „Jakro”, 2004. - 158 s. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 83-88977-11-3.
- 679 3843. KONSEKWENCJE nadużycia świadczeń z ubezpieczeń społecznych / Jarosław Słowiński // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 14, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, s. 4-7.
MINIMALNY dochód gwarantowany a polski system zabezpieczenia
społecznego / R. Szarfenberg = poz. 4722.
W świetle ustawodawstwa międzynarodowego.
3844. MODERNIZACJA państwa bezpieczeństwa socjalnego / Grzegorz
Gałek // Polit. Gospod. - 2004, nr 9, s. 39-49 bibliogr.
Materiały z VII Konferencji „Polityka gospodarcza w teorii i praktyce”, Warszawa.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Fic M., Wyrwa J.: Ubóstwo a zabezpieczenie
społeczne.
Z. 4. Polityka społeczno-ekonomiczna. - Z treści: Garbat M., Paszkowicz M. A.:
Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
3845. NOWE regulacje w ubezpieczeniach społecznych obowiązujące
od 1 lipca 2004 r. / Elżbieta Kozłowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004,
nr 8, s. 3-5.
3846. OCENA reformy ubezpieczeń społecznych / Ryszard Bugaj //
Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 1/2, s. 22-36 bibliogr. summ.
3847. PODMIOTY wykonujące zadania z zakresu ubezpieczenia emerytalnego / Marcin Zieleniecki // Stud. Praw.-Ekon. - 2004, T. 70, s. 109-148
summ.
System organizacyjny ubezpieczeń społecznych.
3848. POJĘCIE „pozarolniczej działalności” w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2004,
nr 2, s. 10-14.
- 680 POLSKA 2004 : raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym =
poz. 1096.
POSTĘPOWANIE odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / D. Siwiec, B. Siwek = poz. 3460.
POSTĘPOWANIE sądowe w sprawach ubezpieczeniowych / D. Siwiec,
B. Siwek = poz. 3462.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Bińczycka-Majewska T.: Międzynarodowe uwarunkowania polskiego
systemu zabezpieczenia społecznego.
PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Z. Salwa = poz. 2685.
PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / A. Patulski i in. = poz. 2686.
PRAWO pracy i zabezpieczenia społecznego / J. Piątkowski = poz. 2687.
PRAWO pracy, ubezpieczenia społeczne = poz. 2688.
3849. PROBLEMY ubezpieczeń społecznych : (sprawozdanie z XIII
Konferencji Naukowej PSUS, Wrocław 30.09-2.10.2004) / Jakub Stelina //
Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 9-12.
3850. PROPOZYCJE nowelizacji niektórych ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych oraz emeryturach i rentach z FUS // Niepełnospr. Rehabil. 2004, R. 4, nr 2, s. 67-71.
3851. REFORMA emerytalna stworzyła trwałe fundamenty rozwoju
gospodarczego / Marek Góra ; rozm. Aleksandra Leicht // Ubezp. Społ. 2004, nr 4, s. 7-9. * Ministerstwo Polityki Społecznej podsumowało 3 lata
pracy nad usprawnianiem systemu emerytalnego / A. Leicht // Tamże, nr 7/8,
s. 4-6.
- 681 REFORMY społeczne : bilans dekady / pod red. M. Rymszy = poz. 4586.
Z treści: Szumlicz T.: Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym.
RYNEK pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej = poz. 993.
Z treści: Wiśniewska E.: Zabezpieczenie społeczne pracowników polskich na
europejskim rynku pracy.
3852. STAROŚĆ ekonomiczna i ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach społecznych / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1037, t. 1, s. 23-27, tab. bibliogr. summ.
3853. STATUS kobiet w ubezpieczeniach : zagrożenia, przeciwdziałanie
i ochrona ubezpieczeniowa : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Ireny Jędrzejczyk. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 390 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. (Prace Naukowe / AE Katow.) - ISBN 83-7246-340-9.
Z treści: Wojtyła Jan: Status kobiet w nowoczesnym ustroju prawa pracy (s. 13-15). Jastrzębowski-Hoffman Zbigniew: Ochrona ubezpieczeniowa kobiet w polskiej myśli
społeczno-politycznej. Ewolucja koncepcji do końca lat 40. XX w. (s. 28-44). Wieteska Stanisław: Wybrane aspekty statusu kobiet a działalność ubezpieczeniowa
(s. 45-57). - Krawczyk Krystyna: Kobiety jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej
w świetle skarg do Rzecznika Ubezpieczonych (s. 58-62). - Frąckiewicz Lucyna:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet i jej konsekwencje dla ochrony ubezpieczeniowej (s. 63-77). - Buhler Elizabeth: Ubezpieczenia macierzyńskie. Wnioski z doświadczeń szwajcarskich (s. 78-90). - Błońska-Fajfrowska Barbara, Blacha Ewa: Status osób niepełnosprawnych w polskim systemie ochrony ubezpieczeniowej (s. 91-105). Kurowska Teresa: Status prawny kobiet w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (s. 106-119). - Markowska-Kabała Iwona: Ubezpieczenie zdrowotne kobiet
w warunkach przekształceń własnościowych w świetle wybranych standardów Unii
Europejskiej (s. 120-127). - Szumlicz Tadeusz: Problem dyskryminacji kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym (s. 129-141). - Pacud Radosław: Problematyka
równości kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach emerytalnych (s. 142-158). - BożekWęglarz Sylwia: Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym na tle wybranych aspektów
funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce (s. 159-174). - Ratajczak Joanna:
Kobieta w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym na przykładzie zabezpieczenia
na starość w Niemczech (s. 175-187). - Czempas Jan, Zagórska Elżbieta: Dynamika
przeciętnej długości trwania życia kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 1995-2001
(s. 188-194). - Czerwińska Tatiana: Inwestycje finansowe otwartych funduszy emerytalnych - aktualne i przyszłe kierunki rozwoju (s. 195-208). - Nagel Wojciech: Funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnmych w Polsce - konieczność zmian
w otoczeniu prawnym (s. 209-220). - Buk Halina: Wycena i ujęcie w sprawozdaniach
- 682 finansowych długoterminowych świadczeń pracowniczych (s. 221-229). - Frączkiewicz-Wronka Aldona: Świadczenia profilaktyczne dla kobiet realizowane w systemie
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (s. 230-240). - Pajewska Renata: Rynek
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (s. 278-301).
3854. SYSTEM ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / pod
red. Grażyny Szpor ; [aut.] Zofia Kluszczyńska [i in.]. - Wyd. 2, stan prawny
na 1 października 2004 roku. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2004. 265 s. : rys. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7334-384-9.
3855. SYSTEM zabezpieczenia społecznego w Polsce / Maria A. Szczur ;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2004. - 79 s. : rys. ;
30 cm. - Tabele.
3856. SYSTEM zabezpieczenia społecznego wobec potrzeb osób niepełnosprawnych / Olga Kowalczyk = poz. 3393/02.
Rec.: Frączkiewicz-Wronka Aldona // Arg. Oecon. - 2003, nr 1/2, s. 240-243.
SYTUACJA rodzin i polityka rodzinna w Polsce / pod red. D. Graniewskiej = poz. 4593.
Z treści: Hrynkiewicz J.: System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia
się ludności w Polsce.
3857. UBEZPIECZENIA społeczne i na życie : stan i perspektywy :
praca zbiorowa / pod red. Haliny Worach-Kardas ; [aut. H. Worach-Kardas
i in.]. - Łódź : Wydaw. WSHE, 2004. - 248 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Tabele. ISBN 83-7405-154-X.
3858. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne bez tajemnic / Bogdan
Majkowski. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2004 ; 20 cm. - (Biblioteczka
Pracownicza : Poradnik ; 158, 164).
Cz. 1. Naliczanie i opłacanie składek, dokumentacja i sankcje, spłacanie zadłużenia. - 191 s. - ISBN 83-88616-47-1.
Cz. 2. Emerytury (również wcześniejsze), renty (także wypadkowe), kapitał
początkowy, świadczenia krótkoterminowe. - 260 s. - ISBN 83-88616-53-6.
3859. UBEZPIECZENIA społeczne - propozycja korekty reform / Ryszard Bugaj // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 3, s. 1-15 bibliogr. summ.
- 683 3860. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce : informacje, fakty / red.
Anna Ledkiewicz, Barbara Radzik-Kazenas ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2004. - 59 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele.
3861. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce w latach 1989-2004 : spojrzenie historyczno-filozoficzne / Łukasz Tomasz Sroka // Ubezp. Społ. 2004, nr 6, s. 14-16.
3862. UBEZPIECZENIE społeczne : podręcznik akademicki / Wojciech
Muszalski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 251 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 241-248. - ISBN 83-01-14220-0.
3863. WYBIERA pracodawca, wybiera pracownik : polski rynek ubezpieczeń osobowych - według badań firmy Mercer Human Resource Consulting / Krzysztof Nowak // Personel Zarz. - 2004, nr 3, wkł. Temat Numeru,
s. 20-23, rys. tab.
WZROST gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce / pod red.
E. Kwiatkowskiego, T. Tokarskiego = poz. 113.
Z treści: Góra M.: Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Gilga K.: System ubezpieczeń społecznych.
ZAGADNIENIA prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego / pod red.
A. Borodo = poz. 4054.
Z treści: Borodo A.: Prawno-budżetowe płaszczyzny polskiego systemu emerytalnego. - Lachowski J.: Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skierowane
przeciwko instytucji ubezpieczenia emerytalnego - wybrane zagadnienia.
ZARYS prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / A. Kisielewicz =
poz. 2694.
ZDROWIE i jego ochrona / pod red. V. Korporowicz = poz. 2394.
Z treści: Szumlicz T.: System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem.
- 684 3864. ZMIANY w strukturze i organizacji zabezpieczenia społecznego /
Marzena Prus-Nowacka // Ubezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 14-19 ; nr 11, s. 11-14.
Omów. międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Krakowie w dniach
3-4 czerwca 2004 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
3865. ZMIANY w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym mające wpływ na podleganie tym ubezpieczeniom, zgłaszanie do
ubezpieczeń, rozliczanie składek oraz ich wymiar / Andrzej Pędzierski // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, s. 12-18.
3866. ZMIANY w ubezpieczeniach społecznych oraz ubezpieczeniu
zdrowotnym / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 1-4.
3867. ZUS 2003 : (teksty jednolite) : ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych, ustawa o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Stan prawny na dzień 01.01.2003 r. - Kraków : „Forum Doradców Podatkowych”, [2003]. - 127, [1] s. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 83-89359-05-7.
___________________
3868. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia
Społecznego // Dz. U. - 2004, nr 58, poz. 554.
Omów.: Klisowska Izabela // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 10, s. 10.
Nadto: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego // Dz. U. - 2004, nr 116, poz. 1209.
Zob. też Statystyka pracy - Zabezpieczenie społeczne (poz. 5073-5085).
___________________
- 685 Działalność ZUS
3869. OBIEG informacji - obsługa archiwalna spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych / Jolanta Wedman // Z Życia ZUS. - 2004, nr 10, s. 1-5.
3870. SAMOKONTROLA za milion / Bożena Wiktorowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 108, s. 1, 3, 8.
Działalność Rady Nadzorczej ZUS.
3871. WSPÓŁPRACA ZUS-u z OFE / Iwona Jabłońska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 23, s. 14-16, wykr.
3872. ZAKŁAD Ubezpieczeń Społecznych ma 70 lat / Lidia Kinga
Kaczmarek // Ubezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 1-4. * [Siedemdziesiąt] 70 lat
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1934-2004) / Łukasz Tomasz Sroka //
Z Życia ZUS. - 2004, nr 12, s. 21-24, tab.
Omów. sesji jubileuszowej z okazji 70-lecia ZUS.
3873. ZUS ciągle się odmładza / Aleksandra Wiktorow ; rozm. Bożena
Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 203, s. 30. *
ZUS wychodzi
na prostą? / A. Wiktorow ; rozm. Ewa Adamczewska // Nowy Tyg. Pop. 2004, nr 31/32, s. 8-10. * Coraz więcej zadań / A. Wiktorow ; rozm.
Agnieszka Rosa // Rzeczpospolita. - 2004, nr 213 : 10.09, dod. Prawo co
Dnia, s. 3.
Rozm. z prezes ZUS nt. nowych zadań ZUS-u.
___________________
3874. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz
sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności // Dz. U. 2004, nr 286, poz. 2873.
___________________
- 686 Integracja Polski z UE
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
3875. ANALIZA poakcesyjnego kierunku rozwoju segmentu kapitałowych dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w Polsce z perspektywy
modelu brytyjskiego : szkic analizy porównawczej, możliwe aplikacje / Wojciech Nagel // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1037, t. 2, s. 74-82 bibliogr.
15 poz. summ.
3876. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / Joanna
Knyżewska. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 1-5 ; nr 12,
s. 19-22.
Cz. 1. Emerytury ; Cz. 2. Renty inwalidzkie.
3877. PODLEGANIE ubezpieczeniu społecznemu na podstawie unijnego
rozporządzenia 1408/71 / Sebastian Kowalski-Paszko // Ubezp. Społ. - 2004,
nr 4, s. 19-22 ; nr 5, s. 17-19.
Ubezpieczenie społeczne pracowników migrujących po 1 maja 2004 r.
3878. POLSKI system emerytalny w świetle polityki emerytalnej Unii
Europejskiej / Danuta Dudkiewicz // Zarz. Ryz. - 2004, nr 4, s. 33-43.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Uścińska G.: Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi.
3879. PRACA w UE [Unii Europejskiej] - formularze ubezpieczeniowe /
Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 24, s. 19-23.
STUDIA z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych / red. nauk. T. Sangowski = poz. 4006.
Z treści: Czerny M.: Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 2003 roku
w kontekście dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej.
- 687 3880. SYSTEM zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w kontekście
integracji z Unią Europejską / Piotr Zieliński // Finan. Bank. Ubezp. - 2003,
z. 2, s. 87-95 bibliogr. summ.
3881. UBEZPIECZENIA społeczne po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej / Dorota Bieniasz. - Cz. 1-2 // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1,
nr 2, s. 49-52 ; nr 3, s. 78-81.
Cz. 1. Przynależność do systemu ubezpieczeniowego ; Cz. 2. Świadczenia
w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego.
Aut. Cz. 2. Anna Szałek.
3882. WŁĄCZENIE polskiego systemu zabezpieczenia społecznego
w proces wspólnotowej koordynacji / Teresa Bińczycka-Majewska // Pr.
Zabezp. Społ. - 2004, nr 5, s. 9-16.
3883. ZABEZPIECZENIE społeczne / AK // Unia Eur. - 2004, nr 5,
s. 62-63.
Zmiany zasad udzielania pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenia społecznego po integracji Polski z Unią Europejską.
2/ Obowiązki płatników składek
CO płatnik składek i ubezpieczony wiedzieć powinien o ubezpieczeniu
zdrowotnym / A. Sidorko = poz. 4186.
3884. KTO zatrudnia, ten płaci składki / Maria Brzezińska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 215 : 13.09, dod. Prawo co Dnia, s. 3-4.
Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi pracowników, menedżerów
i in.
3885. O CZYM musi pamiętać przedsiębiorca w kontaktach z ZUS /
Monika Bugaj-Wojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 200, dod. Firma i Klient, s. 7-10, tab.
3886. OBOWIĄZKI płatnika w małej firmie / Bogdan Świąder // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 225, dod. Praca i Podatki, s. 5-8, tab.
- 688 3887. OBOWIĄZKI płatników i ubezpieczonych - I filar // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 4, s. 17-32.
3888. OBOWIĄZKI płatników składek wynikające z ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych / Izabela Żmijewska // Ubezp. Społ. - 2004, nr 10,
s. 8-11.
3889. OBOWIĄZKI pracodawców wobec pracowników i ZUS w zakresie emerytalno-rentowym / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2004, nr 2, s. 24-29.
3890. OBOWIĄZKI świadczeniobiorców i płatników składek związane
z rozliczaniem przychodu / Jan Ryński // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 7,
s. 27-28.
Rozliczanie emerytur i rent z tytułu przychodu uzyskanego w 2003 r.
3891. OBOWIĄZKI zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS
w 2004 roku : zasady zgłaszania do ubezpieczeń, podstawa wymiaru składek,
zasady rozliczania i opłacania składek, dokumenty i raporty / Grażyna Aniszewska. - Warszawa : Difin, 2004. - 218 s. ; 20 cm. - (ZUS - Kadry - Płace). ISBN 83-7251-407-0.
3892. OBOWIĄZKI zakładów pracy wobec ZUS w 2004 roku / Małgorzata Kłos. - Stan prawny na 1 lutego 2004 r. - Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] :
„Gofin”, 2004. - 500 s.; 24 cm. - Tabele. - (Biblioteka Podatnika,
ISSN 1234-7582 ; 73). - ISBN 83-89056-01-1.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna płatnika składek - wybrane zagadnienia /
J. Lachowski = poz. 3439.
3893. PRACODAWCA płatnikiem składek za osoby odbywające służbę
zastępczą / Jan Wejsunek // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 9, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 3, s. 7-8.
PRACOWNIK przechodzi na emeryturę - obowiązki pracodawcy /
M. Opolski = poz. 2975.
- 689 3894. PRAWA pracownika - gdy pracodawca nie płaci składek / Magdalena Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 44, s. 73-76.
Nadto: Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci składek / Beata Mroczkowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 145, s. 24-25.
PRZEJŚCIE na emeryturę - obowiązki pracodawcy / M. Sienicka =
poz. 2977.
3895. ROZLICZAMY urlopy wychowawcze / Grażyna Aniszewska //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 27-28.
Obowiązek pracodawcy wobec ZUS.
3896. SKUTKI niewypełniania obowiązków przez płatników składek /
Izabela Żmijewska // Ubezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 13-16.
3897. UBEZPIECZENIA osób przebywających na zasiłku macierzyńskim / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 6-7.
Obowiązki płatników składek wobec osób przebywających na zasiłku macierzyńskim.
3898. UBEZPIECZENIA społeczne osób na urlopie wychowawczym
lub zasiłku macierzyńskim / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 38, s. 18-21.
3899. URLOP wychowawczy i pobieranie zasiłku macierzyńskiego
a obowiązek ubezpieczeń społecznych / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. 2004, nr 9, s. 17-20.
Także: Zbieg do ubezpieczeń w czasie urlopu macierzyńskiego / Andrzej Radzisław // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 20-22. - Przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest obowiązkowym tytułem do
podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, ale tylko wówczas, gdy dana
osoba nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innych tytułów
rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.
3900. ZASADY zgłaszania, rozliczania i opłacania składek przez podmioty zagraniczne z państw Unii Europejskiej, nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa / Iwona Orlik // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004,
nr 7, s. 6-9.
- 690 3901. ZGŁASZANIE i wyrejestrowywanie płatnika składek z ubezpieczeń społecznych / Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004,
nr 11, s. 8-10.
___________________
Dokumentacja ZUS
3902. DOKUMENT ZUS IWA - zasady sporządzania i składania / Piotr
Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 2, s. 8-13. * Tenże: Informacja roczna ZUS IWA // Tamże, 2004, nr 12, s. 7-10.
Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
3903. DOKUMENTY dla ZUS - poprawnie i terminowo / Grażyna Lisowska, Iwona Orlik // Rzeczpospolita. - 2004, nr 217 : 15.09, dod. Prawo co
Dnia, s. 3-4.
Wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych dla ZUS.
3904. INFORMACJA Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany przepisów oraz zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących osób odbywających służbę zastępczą od
1 stycznia 2004 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2004, nr 1, s. 7.
3905. INFORMACJA ZUS IWA - zasady składania i wypełniania / Tomasz Kwiatkowski // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 49, dod. Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, nr 14, s. 1-6.
ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Sposób różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. ustawa z 30 października 2002 r.
3906. KODY świadczenia/przerwy w dokumentach rozliczeniowych /
Hanna Perło // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 1, s. 4-11.
Nadto: Nowe kody dla pracowników i zleceniobiorców : w rozliczeniach z ZUS
od 1 maja przybędzie kolejna grupa / Agnieszka Rosa // Rzeczpospolita. - 2004, nr 99 :
27.04, dod. Prawo co Dnia, s. 4. - W dokumentach ubezpieczeniowych.
- 691 3907. NAPRAWIĆ błędy, czyli korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych / Grażyna Aniszewska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 44,
s. 24-27.
3908. NOWE kody rozliczeniowe ZUS / A. C. // Prawo Przeds. - 2004,
R. 14, nr 5, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 2, s. 8-9.
3909. PRACOWNIK przechodzi na emeryturę / Anita Ragus // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 22, wkł. Vademecum Ubezpieczeń, s. 2-10.
Wzory druków s. 11-15.
3910. ZMIANY w formularzach ubezpieczeniowych oraz w kodach
wykorzystywanych przy ich wypełnianiu w 2004 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2004,
nr 1, s. 17-18. * Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych oraz kodach
wykorzystywanych przy ich wypełnianiu / Iwona Orlik // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 2, s. 6-7.
3911. ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe / Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2004, nr 1, s. 1-4.
___________________
3912. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 30 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów // Dz. U. - 2004, nr 1, poz. 3.
zm. z dnia 30 kwietnia 2004 r. // Tamże, nr 101, poz. 1039.
3913. ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 17 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wzorów
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imien-
- 692 nych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów // Dz. U. - 2004, nr 277,
poz. 2753.
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki
3914. DOBIEGA końca proces restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorców w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne / Radosław Bodarski //
Ubezp. Społ. - 2004, nr 4, s. 10-11.
3915. DZIAŁALNOŚĆ lokacyjna Funduszu Rezerwy Demograficznej
w 2003 r. / Paweł Jaroszek // Ubezp. Społ. - 2004, nr 3, s. 15-16, wykr.
3916. FINANSOWANIE składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 7, s. 24-27. * Opłacanie składek za osoby niepełnosprawne / Andrzej
Radzisław // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 21-24.
Osobom niepełnosprawnym, które po raz pierwszy podejmą działalność gospodarczą, od 1 stycznia 2004 r. przysługuje dofinansowanie do składek na ubezpieczenia
społeczne ze środków PFRON.
3917. FINANSOWE aspekty działalności zakładów ubezpieczeń / Barbara Jonczyk [i in.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 135 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 131-135. (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-276-3.
3918. POD presją czasu i oszczędności nie rodzą się dobre rozwiązania /
Ewa Tomaszewska ; rozm. Aleksandra Leicht // Ubezp. Społ. - 2004, nr 5,
s. 4-6.
Rozm. z członkiem prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. ubezpieczeń społecznych nt. reformy finansów publicznych, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń społecznych.
3919. NOWE zasady restrukturyzacji górnictwa a należności z tytułu
składek / Radosław Bodarski // Ubezp. Społ. - 2004, nr 3, s. 13-14.
- 693 3920. NOWELIZACJA ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców w zakresie należnych składek na ubezpieczenia społeczne / Radosław Bodarski // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 6, s. 8-9. * Restrukturyzacja należności z tytułu
składek dla dużych przedsiębiorstw / Radosław Bodarski // Tamże, nr 8, s. 17-19.
3921. WĄTPLIWOŚCI w sprawie umarzania przez sąd powszechny
składek na ubezpieczenia społeczne / Marek Pogonowski // Ubezp. Społ. 2004, nr 2, s. 14-18.
ZAGADNIENIA prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego / pod red.
A. Borodo = poz. 4054.
Z treści: Adamiak J., Kołosowska B.: Finansowanie świadczeń emerytalnorentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w latach 1990-2002). – Łabanowski M.: Składki na ubezpieczenie społeczne i ich wpływ na gospodarkę finansową
przedsiębiorców.
___________________
3922. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej // Dz. U. - 2004, nr 32, poz. 277.
___________________
Składki
CO płatnik składek i ubezpieczony wiedzieć powinien o ubezpieczeniu
zdrowotnym / A. Sidorko = poz. 4186.
3923. CO w 2004 r. możemy wyłączyć z podstawy wymiaru składki? /
Andrzej Pędzierski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 33-34.
Ubezpieczenie społeczne.
3924. CZY zawsze płacimy składki [na ubezpieczenie zdrowotne] / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 26-28.
- 694 3925. FIRMA płaci składki / Maria Brzezińska, Andrzej Radzisław //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 116 : 19.05, dod. Dobra Firma, s. 6-7.
Składki płacone do ZUS za pracownika, od zleceniobiorcy i za siebie samego.
3926. JAK płacić składki na ZUS / Grażyna Aniszewska // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 182, dod. Prawo i Podatki, s. 5-8.
3927. JAK płacić składki na ZUS po utracie pracy / Andrzej Radzisław //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 214, s. 30-31.
3928. JAK płacić składki ubezpieczeniowe : stan prawny na 31 sierpnia
2004 r. / Monika Szajdziuk, Grażyna Aniszewska // Por. Gaz. Praw. - 2004,
nr 35, s. 3-45.
3929. JAK zaoszczędzić na składkach, czyli która forma zatrudnienia jest
najtańsza? / Monika Bugaj-Wojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 88,
dod. Jak Zatrudnić Pracownika, s. 6-7.
3930. JAKIE składki od rolnika z firmą / Michał Jakubowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 139 : 16.06, dod. Dobra Firma, s. 4-5.
3931. JAKIE składki od umowy zlecenia i o dzieło / Monika Wojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 193, dod. Prawo i Życie, s. 3-6,
11-14, tab. * Kiedy składka od zlecenia obowiązkowa, a kiedy dobrowolna? /
Anna Michalska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 13, s. 14-16.
3932. JAKIE zasady określają regulowanie składek na ubezpieczenie
społeczne pracownika oddelegowanego do pracy w innym kraju Unii Europejskiej / Marcin Eckert // Personel Zarz. - 2004, nr 9, s. 92-96, tab.
3933. KPP [Konfederacja Pracodawców Polskich] przeciwna podwyższaniu składek dla pracodawców / Monika Tykarska ; rozm. Aleksandra
Leicht // Ubezp. Społ. - 2004, nr 9, s. 6-8.
Rozm. ze specjalistą ds. społecznych KPP na temat projektu wprowadzenia wyższych składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
- 695 3934. MACIERZYŃSTWO a składki na ZUS / Piotr Kostrzewa // Służ.
Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 9-10. * Składki za matki / Maria Brzezińska //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 120 : 24.05, dod. Dobra Firma, s. 2, tab.
Od 1 maja 2004 r. obowiązują zmiany w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz
pobierających zasiłek macierzyński w systemie ubezpieczeń społecznych.
3935. MECHANIZM różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe / Jan Rzepecki // Bezp. Pr. - 2004, nr 11, s. 29-31, rys. tab. bibliogr. 9 poz.
3936. NIECH płacą wszyscy, ale po równo / Bartosz Marczuk // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 93, s. 8, tab.
Stanowisko przedsiębiorców dot. opłacania składek na ZUS zaproponowanych
w planie Hausnera.
3937. NOWE zasady ustalania podstawy wymiaru składek / Elżbieta
Kozłowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, s. 9-11.
3938. OBRÓT prawami autorskimi a składki na ZUS / Rafał Golat //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 7-10.
Próba odpowiedzi na pytanie jak ogólne zasady naliczania składek odnoszą się do
wynagrodzeń wypłacanych twórcom (artystom) oraz jakie są sposoby rozliczania tych
składek.
3939. OPŁACANIE składek do ZUS przez zagranicznych pracodawców / Beata Pawłowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, s. 7-9.
Toż // Prawo Unii Eur. - 2004, nr 9, s. 52-54.
Nadto: Opłacanie składek przez zagranicznych przedsiębiorców / Magdalena
Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 46, s. 18-21.
3940. PRZEKROCZENIE rocznej podstawy wymiaru składek / Piotr
Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 34, s. 20-23. * Przekroczenie
rocznej podstawy wymiaru składki i co dalej? / Grażyna Aniszewska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 24-25. * Zwrot nadpłaconych składek /
Paweł Kwaczkowski // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 21, s. 25-28.
- 696 3941. ROCZNA podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych /
Izabela Klisowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 9, s. 22-25. *
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /
Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2004, nr 5, s. 13-16.
3942. SĄD określa składkę na ZUS / Jacek Osękowski // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 27-28.
Problem składki na ubezpieczenie społeczne od zasądzonego wynagrodzenia.
Nadto: Pieniądze za rozstanie / Maria Brzezińska, Andrzej Radzisław. - Cz. 1-2 //
Rzeczpospolita . - 2004, nr 151 : 30.06, dod. Dobra Firma, s. 6-7 ; nr 157 : 7.07, dod.
Dobra Firma, s. 6-7, tab. Cz. 1. Czy trzeba płacić składki ; Cz. 2. Opodatkować czy
oskładkować. - Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia przyznanego
pracownikowi przez sąd.
SKŁADKI na Fundusz Pracy / M. Rotkiewicz = poz. 1186.
3943. SKŁADKI na ubezpieczenia byłych sędziów i prokuratorów / Piotr
Kostrzewa // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 4, s. 5-6, wykr. * Tenże: Składki na
ubezpieczenia społeczne byłych sędziów i prokuratorów // Ubezp. Społ. 2004, nr 11, s. 8-10.
3944. SKŁADKI na ubezpieczenia społeczne od świadczenia górniczego
i stypendium na przekwalifikowanie / Barbara Dulińska // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 10, s. 12-14.
3945. SKŁADKI na ubezpieczenie zdrowotne / Barbara Zabieglińska //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 13-15.
3946. SKŁADKI za osobę współpracującą - pytania i odpowiedzi / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 23-24.
Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe osób współpracujących z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i ze zleceniobiorcą.
3947. SKŁADKI ZUS od jednoosobowej firmy / Aneta Ziemczyk //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 216 : 14.09, dod. Prawo co Dnia, s. 3-4.
- 697 3948. TYLKO chorobowa dobrowolna / Andrzej Radzisław // Rzeczpospolita. - 2004, nr 211 : 8.09, dod. Dobra Firma, s. 6-8.
Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę nakładczą.
Nadto: W zależności od rodzaju umowy / oprac. A. Radzisław // Tamże,
s. 8-9, tab.
3949. UBEZPIECZENIA a lista płac / Paweł Kwaczkowski // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 24, s. 15-19, tab.
Naliczanie składek na ubezpieczenie od funduszu płac.
3950. UBEZPIECZENIA społeczne osób mających ustalone prawo do
emerytury lub renty / Magdalena Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 45, s. 20-22.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, któremu podlega prącujący emeryt lub rencista.
3951. ULGI dla płatników składek / Barbara Zabieglińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 22-23.
3952. UMOWA z emerytem - ze składką czy bez? / Monika BugajWojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 121, s. 24-25. * Umowa
z emerytem a składki na ubezpieczenie społeczne / Jan Witkowski // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 32, s. 17-19. * Składki na ubezpieczenia społeczne
za emerytów i rencistów, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia lub umowy o dzieło / Elżbieta Kozłowska // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 6, s. 5-8. * Składka od umowy o dzieło z emerytem / Barbara Zabieglińska // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 6.
Zasady opłacania składek od umów o dzieło i umów zlecenia zawieranych z emerytem.
3953. UNIJNI pracodawcy opłacają składki w Polsce / Anna Frankowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 30-32.
3954. WARTOŚĆ dowodowa informacji zawartych na kontach ubezpieczeniowych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Marek
Pogonowski // Ubezp. Społ. - 2004, nr 4, s. 11-14.
- 698 3955. WŁAŚNIE rozpoczął się nowy rok składkowy / Monika BugajWojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 65, dod. Praca i Podatki,
s. 14-15, tab.
Ubezpieczenie wypadkowe - obowiązki płatnika.
3956. WSZYSTKO o składkach, zasiłkach i świadczeniach w 2004 roku :
zbiór przepisów / [wybór i] oprac. Małgorzata Kłos. - Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : „Gofin”, 2004. - 544 s. ; 24 cm. - Tabele. - (Biblioteka Podatnika,
ISSN 1234-7582 ; 75). - ISBN 83-89056-11-9.
3957. WYSOKOŚĆ składki ubezpieczeniowej / Iwona Jabłońska //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 19, s. 21-22.
ZAGADNIENIA prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego / pod red.
A. Borodo = poz. 4054.
Z treści: Łabanowski M.: Składki na ubezpieczenie społeczne i ich wpływ na
gospodarkę finansową przedsiębiorców.
3958. ZALICZKI na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne od
wynagrodzeń członków rady nadzorczej / Elżbieta Michalska // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 3, s. 16-18.
3959. ZASADY opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za
obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych
w Polsce / Tomasz Major, Beata Pawłowska // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 2,
s. 27-31.
3960. ZASADY opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby
niepełnosprawne w 2004 r. / Jakub Zamiejski. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 5, s. 19-23 ; nr 6, s. 18-21. * Zmiany w finansowaniu składek
na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych / K. P. // Ubezp. Społ. 2004, nr 2, s. 7-9.
3961. ZMIANY w składkach na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne od 1 stycznia 2004 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2004, nr 1, s. 34-38.
- 699 3962. ZMIANY w zakresie ustalania od 1 stycznia 2004 r. podstawy
wymiaru składek pracowników / Elżbieta Kozłowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, s. 18-22.
3963. ZMIANY w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe
Finan. - 2004, nr 6, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. II-XI, tab.
Porównanie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2003 i od 1 stycznia 2004 r.
___________________
3964. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 28 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe // Dz. U. - 2004, nr 14, poz. 124.
3965. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy
zwolnionych z czynnej służby wojskowej // Dz. U. - 2004, nr 27, poz. 240.
3966. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 22 listopada
2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej // Dz. U. - 2004, nr 255, poz. 2562.
3967. ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 12 sierpnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe // Dz. U. - 2004, nr 183, poz. 1888.
zm. z dnia 5 listopada 2004 r. // Tamże, nr 243, poz. 2434.
3968. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia
2004 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do
- 700 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia płatniczego // Dz. U. - 2004, nr 276, poz. 2737.
3969. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przekazywania
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby // Dz. U. - 2004, nr 216, poz. 2207.
3970. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby // Dz. U. 2004, nr 87, poz. 819.
___________________
Uprawnienia kontrolne ZUS
3971. CO grozi za niepłacenie składek / Barbara Zabieglińska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 12-14.
3972. EGZEKUCJA należności przez ZUS / Kazimierz Adamski. Cz. 1-2 // Nowe Ubezp. - 2004, nr 2, s. 25-27 ; nr 3, s. 24-27.
3973. KONTROLA płatników składek z wykorzystaniem przepisów
pozaubezpieczeniowych : poradnik inspektora kontroli ZUS / Elżbieta Żurek ;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Kontroli Płatników Składek. Stan prawny na dzień 1 lipca 2003 r. - Warszawa : ZUS, 2003. - 100 s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 82.
3974. KONTROLA wykonywania zadań przez płatników składek
w zakresie ubezpieczenia wypadkowego : poradnik inspektora kontroli ZUS /
- 701 Renata Górecka ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Kontroli
Płatników Składek. - Stan prawny na dzień 31 lipca 2003 r. - Warszawa :
ZUS, 2003. - 96 s. ; 25 cm.
3975. KONTROLA ZUS w firmie / Weronika Olęcka // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 49, s. 21-23.
Uprawnienia inspektora kontroli ZUS w firmie. Możliwość odwołania się płatnika
składek od ustaleń kontroli.
3976. KONTROLA ZUS w firmie / Monika Wojciechowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 216, dod. Praca i Podatki, s. 5-8, tab.
Tryb postępowania kontrolnego.
KONTROLE w firmie / M. Zembrzuska = poz. 2667.
M.in. kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3977. MIĘDZY zarzutem a egzekucją / Izabela Klisowska // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 10, s. 17-18.
Podstawy wniesienia zarzutu w związku z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne.
3978. RÓŻNICE między postępowaniem kontrolnym prowadzonym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a postępowaniem sądowym / Barbara
Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 8, s. 19-22.
Kontrola dotycząca płatników składek na ubezpieczenie społeczne.
3979. SANKCJE za niepłacenie składek w terminie / Grażyna Aniszewska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 28-29. * Sankcje dla płatników składek / Paweł Kwaczkowski // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 24,
s. 10-14.
Sankcje, jakie są stosowane przez ZUS wobec płatników, którzy nie wywiązują
się w terminie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
3980. UKŁAD ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych / Izabela
Klisowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 14, s. 21-23.
Możliwość rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek.
- 702 3981. ULGI udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Izabela
Klisowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 22, s. 18-21.
3982. UMARZANIE zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne / Jacek Wantoch-Rekowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 3, s. 33-39. *
Umarzanie należności wobec ZUS / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004,
R. 14, nr 10, s. 20-22. * Umarzanie przez ZUS należności z tytułu składek /
Izabela Klisowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 8, wkł. Serwis
Ubezpieczeń dla Księgowych, s. 2-9.
3983. UZNANIOWY charakter decyzji o wymierzeniu opłaty dodatkowej / Małgorzata Kozłowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 20,
s. 19-21.
Problematyka uznaniowego charakteru decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o wymierzeniu opłaty dodatkowej niesolidnym płatnikom składek.
3984. WYSOKIE kary dla niesolidnych pracodawców / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 147, dod. Praca i Podatki, s. 11, tab.
Za zaleganie z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne.
3985. ZUS odstępuje od hipoteki / Izabela Klisowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 15, s. 25.
Omów. Instrukcji w sprawie umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS.
4/ Umowy międzynarodowe
3986. KONWENCJA o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego
2001 r. // Dz. U. - 2004, nr 28, poz. 244. * Oświadczenie rządowe z dnia
12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii,
podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. // Tamże, nr 28, poz. 245.
- 703 3987. POROZUMIENIE administracyjne podpisane w Warszawie dnia
17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej
w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. // Dz. U. - 2004, nr 28, poz. 246. * Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia
17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej
w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. // Tamże, nr 28, poz. 247.
b. W świecie
AKTY wspólnotowego prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego /
oprac. J. Skoczyński = poz. 5142.
DYLEMATY zabezpieczenia rolników na starość : Polska i Europa /
B. Tryfan = poz. 4264.
3988. EUROPEJSKIE prawo ubezpieczeń społecznych / Piotr Kostrzewa //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, s. 9-13.
3989. KASA chorych jako korporacja prawa publicznego w niemieckim
prawie ubezpieczenia chorobowego / Michał Bąba // Acta Univ. Wratisl., Prz.
Prawa. - 2004, T. 62, s. 159-169 bibliogr.
3990. KIERUNKI reform społecznych systemów emerytalnych na świecie / Kamila Bielawska // Pr. Mater., Wydz. Zarz. UGdań. - 2004, z. 3,
s. 87-96 summ.
3991. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / Joanna
Szczęsna. [Pocz. = poz. 3464/03]. - Cz. 6-9 // Nowe Ubezp. - 2004, nr 1,
s. 23-24 ; nr 2, s. 19-20 ; nr 3, s. 19-21 ; nr 4, s. 15-18.
W Unii Europejskiej.
Cz. 6. Świadczenia emerytalne ; Cz. 7-8. Świadczenia rentowe ; Cz. 8 [właśc. 9].
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa.
- 704 3992. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego w UE /
Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 6, s. 19-22.
3993. KOORDYNACJA systemu zabezpieczenia społecznego w integrującej się Europie / Ewa Wiśniewska // Stud. Ekon.-Społ. - 2004, T. 6, s. 147-155.
3994. NIEMCY - zmiany fair [tł.] // Międzynar. Prz. Polit. - 2004, nr 1,
s. 55-99.
Program CDU dot. ubezpieczeń społecznych.
3995. ODDELEGOWANIE pracownika / Małgorzata Kozłowska //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 17, s. 16-20.
Omów. przepisów prawa wspólnotowego dot. stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek
oraz członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty.
3996. OGÓLNE zasady ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii
Europejskiej / Jan Rzepecki // Bezp. Pr. - 2004, nr 2, s. 18-21 bibliogr. 9 poz.
3997. PACTO de Toledo : porozumienie na temat konsolidacji i racjonalizacji systemu ubezpieczeń społecznych / tł. Paweł Skibiński // Międzynar.
Prz. Polit. - 2004, nr 1, s. 110-117.
3998. PODLEGANIE ubezpieczeniu społecznemu na podstawie unijnego
rozporządzenia 1408/71 / Sebastian Kowalski-Paszko // Ubezp. Społ. - 2004,
nr 4, s. 19-22 ; nr 5, s. 17-19.
Ubezpieczenie społeczne pracowników migrujących po 1 maja 2004 r.
3999. PODLEGANIE ubezpieczeniu społecznemu na podstawie unijnych
przepisów / Sebastian Kowalski-Paszko // Ubezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 17-19.
PREWENCJA i rehabilitacja w ubezpieczeniu wypadkowym w Polsce
i w innych, wybranych krajach Unii Europejskiej / J. Rzepecki, A. Serafińska =
poz. 4173.
Rola i zakres działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych realizowanych przez
ubezpieczenie wypadkowe w Polsce i innych krajach UE.
- 705 4000. PRIVATISING old-age security : Latin America and Eastern
Europe compared : research report / Katharina Muller ; Frankfurt Institute
for Transformation Studies. - Frankfurt, 2002. - 140 s.
Prywatyzacja zabezpieczenia emerytalnego - porównanie Ameryki Łacińskiej
i Europy Wschodniej.
Rec.: Żukowski Maciej // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12, s. 21-23.
„PROJEKT 5 miejscowości” - próba przeniesienia doświadczeń z MSA Mutualite Sociale Agricole we Francji do KRUS / J. Kopczyk = poz. 4267.
4001. REFORMA systemu emerytalnego w Niemczech to konieczność /
Marek Mikucki // Ubezp. Społ. - 2004, nr 2, s. 18-20.
4002. REFORMOWANIE systemów emerytalnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Zofia Czajka // Stud. Eur. (Warsz.). - 2004, nr 3,
s. 47-68.
4003. REFORMY emerytalne w Niemczech (z 2001 r.) i w Wielkiej
Brytanii (w latach 90.) : stabilność finansowa systemów emerytalnych a adekwatność emerytur / Zofia Czajka // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 1, s. 17-22.
4004. REGULACJE szczególne dla nowych państw członkowskich UE /
Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 9, s. 1-4.
Kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym po wejściu Polski do UE.
4005. ROLA prewencji w systemach ubezpieczenia wypadkowego / Jan
Rzepecki, Anna Serafińska // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 10-13.
W Unii Europejskiej i w Polsce.
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Buhler E.: Ubezpieczenia macierzyńskie. Wnioski z doświadczeń szwajcarskich - Ratajczak J.: Kobieta w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym na przykładzie zabezpieczenia na starość w Niemczech.
4006. STUDIA z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych / red. nauk.
Tadeusz Sangowski ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE Pozn.,
- 706 2004. - 364 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / AE
Poznań ; 46). - ISBN 83-7417-026-3.
Z treści: Sterzyński Maciej: Zarys struktur nadzoru ubezpieczeniowego na podstawie trzech generacji dyrektyw (s. 11-39). - Milewski Piotr: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Japonii w ujęciu historycznym (s. 105-133). - Żetecka-Wieczorek
Katarzyna: Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych do rozwiązań europejskich (s. 134-153). - Czerny Małgorzata: Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 2003 roku w kontekście dostosowywania polskiego prawa do wymogów
Unii Europejskiej (s. 154-173). - Ratajczak Joanna: Reforma bazowego systemu emerytalnego w Niemczech w 2001 roku - geneza i kierunki zmian (s. 277-307). - Łyskawa Krzysztof: Przejście na emeryturę - decyzja, czy nieunikniona kolej rzeczy?
(s. 308-329). - Osak Magdalena: Źródła i metody finansowania opieki zdrowotnej
(s. 330-364).
4007. SYSTEM emerytalny w Wielkiej Brytanii / Piotr Zieliński // Ann.
UMCS, Sect. H. - 2004, Vol. 38, s. 149-159 bibliogr. summ.
4008. SYSTEMY emerytalne w Ameryce Łacińskiej : od repartycji do
kapitalizacji / Krzysztof Kołodziejczyk. - Poznań : Wydaw. WSBank., 2004. 151 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 138-149. - ISBN 83-7205-352-9.
4009. SYSTEMY emerytalne w krajach Unii Europejskiej / pod red.
Tadeusza Szumlicza, Macieja Żukowskiego ; aut. Aleksander Dietrich [i in.]. Warszawa : Twigger, 2004. - 371 s. : wykr. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 363-369. - ISBN 83-88904-40-X.
4010. SYSTEMY emerytalne w krajach Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań / Danuta Dudkiewicz. // Zarz. Ryz. - 2004, nr 1, s. 69-82.
4011. TRANSFORMACJA systemów emerytalnych w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej / Piotr Zieliński // Finan. Bank. Ubezp. - 2003, z. 2,
s. 75-86 bibliogr. summ.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne w rolnictwie / pod red. J. Jastrzębskiej = poz. 4274.
Z treści: Rafalski H.: Systemy bezpieczeństwa społecznego obywateli Japonii. Capko W. G., Skafa W. M., Sterenbogen M. J.: Ustawodawstwo Ukrainy w zakresie
ubezpieczeń społecznych pracowników.
- 707 4012. WYDŁUŻANIE życia zawodowego jako czynnik obniżania wydatków emerytalnych w krajach Unii Europejskiej / Zofia Czajka // Ruch
Praw. Ekon. - 2004, R. 66, z. 2, s. 183-201, tab. summ.
4013. ZABEZPIECZENIE społeczne : komentarz / Alina Giżejowska,
Andrzej M. Świątkowski. - Kraków : Universitas, 2004. - 510 s. ; 20 cm. (Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy). - ISBN 83-242-0387-7.
4014. ZABEZPIECZENIE społeczne w Unii Europejskiej : koordynacja
świadczeń / Dorota Dzienisiuk. - Warszawa : Difin, 2004. - 246 s. ; 24 cm. ISBN 83-7251-478-X.
ZAGADNIENIA prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego / pod red.
A. Borodo = poz. 4054.
Z treści: Kosiński J. A.: Niemiecki system ubezpieczeń emerytalnych w obliczu
niekorzystnych zmian demograficznych.
ZATRUDNIENIE i ochrona socjalna / pod red. Z. Brodeckiego = poz. 2857.
Z treści: Zieleniecki M.: Zmiany w prawie zabezpieczenia społecznego Unii
Europejskiej przewidziane w Akcie Przystąpienia.
2. Ubezpieczenia społeczne
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe
4015. CO zmieni się w ustawie emerytalnej / Aleksandra Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 6-7.
Projekt nowelizacji.
4016. DOBROWOLNE ubezpieczenia emerytalne i rentowe / Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 8, s. 14-17.
4017. EMERYTURA dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r. / Elżbieta
Kowalczyk. - Cz. 1 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 12, s. 16-20.
- 708 4018. EMERYTURY : wcześniejsze, pomostowe, świadczenia przedemerytalne / Magdalena Szczepańska-Bębenek. - Stan prawny na dzień
1.08.2004. - Warszawa : Difin, 2004. - 95 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7251-470-4.
4019. EMERYTURY i renty : stan prawny na dzień 30 sierpnia 2004 r. //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 37, dod. Wielka Księga Praw z Komentarzem, 119 s.
4020. EMERYTURY i renty po 1 lipca 2004 r. / Małgorzata Tworkowska. - Cz. 1-2 // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 9, s. 31-35 ; nr 10, s. 17-20.
Cz. 2 pt. Zmiany w emeryturach i rentach.
4021. EMERYTURY i renty po wejściu Polski do Unii Europejskiej /
Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 11, wkł. Vademecum Ubezpieczeń, s. 1-22, tab.
4022. EMERYTURY i renty w 2005 r. / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 246, dod. Prawo i Życie, s. 3-7, tab.
EUROPEIZACJA polskiego prawa pracy / red. nauk. W. Sanetra =
poz. 2864.
Z treści: Dzienisiuk D.: Wymiar polskiej emerytury w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.
4023. JAK podwyższyć emeryturę / Dariusz Noszczak // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 217, dod. Prawo i Życie, s. 3-13, tab.
4024. JAK rozliczać zagraniczne emerytury i renty / Krzysztof Tomaszewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 25, s. 24-25.
4025. JAK sprawdzić decyzję emerytalną / Łukasz Kalicki // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 165, s. 24-25.
JAK uzyskać świadczenie przedemerytalne, emeryturę lub rentę /
M. Opolski = poz. 4329.
- 709 4026. KIEDY na emeryturę, a kiedy na rentę / Małgorzata Rusewicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 10, 79 s.
Nadto : [Fragm.] // Gaz. Praw. - 2004, R.10, nr 72, dod. 16 s.
4027. KILKA uwag o tym, co jest ważne w systemie emerytalnym /
Marek Góra // Forum Dysk. Ubezp. - 2004, z. 3, s. 29-39.
4028. KONSTRUKCJE prawa emerytalnego / pod red. Teresy Bińczyckiej-Majewskiej. - Kraków : „Zakamycze”, 2004. - 428 s. ; 21 cm. - (Monografie Zakamycza). - ISBN 83-7444-132-1.
Treść: Zieliński Tadeusz: Nowe emerytury - samoubezpieczenie na starość
(s. 15-28). - Bińczycka-Majewska T.: Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości
w nowym systemie prawnym (s. 29-67). - Jędrasik-Jankowska Inetta: Treść ryzyka
emerytalnego (s. 69-90). - Antonów Kamil: Zakres podmiotowy obowiązkowego
ubezpieczenia emerytalnego (s. 91-119). - Ślebzak Krzysztof: Prawo do emerytury
w systemie zdefiniowanej składki (s. 121-149). - Szczepańska-Bębenek Magdalena:
Świadczenie emerytalne z II filaru (s. 151-188). - Jabłoński Andrzej: Charakter prawny członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (s. 189-220). - Olszewska Małgorzata: Prawo do emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia (s. 221-240). Zieleniecki Marcin: Stosunki prawne wiążące podmioty prawa emerytalnego
(s 241-282). - Stelina Jakub: Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne (s. 283-315). Nerka Arleta: Waloryzacja świadczeń w prawie emerytalnym (s. 317-336). - Kasińska
Halina: Wokół konstrukcji i charakteru prawnego pracowniczych programów emerytalnych (s. 337-358). - Skoczyński Jacek: Nowa regulacja pracowniczych programów
emerytalnych (s. 359-389). - Pacud Radosław: Rola państwa w organizacji i funkcjonowaniu systemu emerytalnego (s. 391-428).
4029. KONSTYTUCYJNE zasady prawne a ochrona uprawnień emerytalno-rentowych / Kamil Antonów // Opol. Stud. Admin.-Praw. - 2003, [T.] 1,
s. 111-124 summ.
KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / J. Szczęsna =
poz. 3991.
Cz. 6. Świadczenia emerytalne ; Cz. 7-8. Świadczenia rentowe.
4030. KORZYŚĆ dla kobiet czy dyskryminacja / Aleksandra Wiktorow //
Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 1/2, s. 20-23, tab.
Zróżnicowany wiek emerytalny.
- 710 4031. KTO spełnia warunki do uzyskania emerytury / Ewa Kowalik,
Hanna Karkoska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, s. 17-32.
MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Szumlicz T.: Emerytura dla kobiety - otoczenie kontra system.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 3. Aspekty społeczne. - Z treści: Sosenko B.: Mechanizmy generowania nierówności w systemie emerytalno-rentowym w Polsce.
4032. NOWE zasady przyznawania rent / Monika Bugaj-Wojciechowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 133, dod. Prawo i Życie, s. 2-6, tab.
4033. OKRESY składkowe - praca w rolniczej spółdzielni produkcyjnej /
Zuzanna Turowska // Ubezp. Społ. - 2004, nr 7/8, s. 9-13.
Zasady ustalania okresów pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
i kółkach rolniczych przed 15 listopada 1991 r.
4034. OKRESY studiów doktoranckich przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych / Kamil Antonów // Ubezp. Społ. - 2004, nr 1,
s. 20-23.
4035. OPODATKOWANIE rent i odszkodowań / Aneta Mościcka //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 146, s. 24-25.
4036. PONOWNE ustalenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych /
Jerzy Kuźniar // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 6, s. 26-31.
Przedstawiono problem możliwości zmiany przyznanych świadczeń emerytalnorentowych oraz rozważano zasady utraty świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem
utraty prawa do tzw. wcześniejszych emerytur przyznawanych w związku z potrzebą
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Czepulis-Rutkowska Z.: Odpowiednie zabezpieczenie emerytalne - warunki i możliwości realizacji.
- 711 4037. PRACA na więcej niż jeden etat a staż i wysokość świadczenia
emerytalnego / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4,
s. 27-31.
PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Siwek A.: Demograficzne uwarunkowania zasad kalkulacji świadczenia
emerytalnego w Polsce.
PRAWO do renty z tytułu niezdolności do pracy / G. Kornas = poz. 3498.
4038. PROBLEMY polskiego systemu emerytalnego - sprawozdanie
z konferencji naukowej, która odbyła się 17 maja 2004 roku na Wydziale
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego / Tomasz Odziemczyk,
Agnieszka Różycka // Ekonomia / Uniw. Warsz. - 2004, nr 13, s. 227-231.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Kowalczyk O.: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych na
wsi.
4039. RENTA z tytułu niezdolności do pracy / Marek Opolski // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 11, dod. Prawo i Życie, s. 5-11.
4040. RENTA z tytułu niezdolności do pracy a prawo do emerytury /
Beata Dudziak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 31, s. 22-24.
4041. SKUTKI finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce /
Bożena Kołosowska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw.
UMK, 2004. - 315 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 292-306. - Summ. ISBN 83-231-1670-9.
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Szumlicz T.: Problem dyskryminacji kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym. - Pacud R.: Problematyka równości kobiet i mężczyzn w ubezpie-
- 712 czeniach emerytalnych. - Bożek-Węglarz S.: Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym
na tle wybranych aspektów funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. - Ratajczak J.: Kobieta w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym na przykładzie zabezpieczenia na starość w Niemczech.
STUDIA z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych / red. nauk. T. Sangowski = poz. 4006.
Z treści: Ratajczak J.: Reforma bazowego systemu emerytalnego w Niemczech
w 2001 roku - geneza i kierunki zmian. - Łyskawa K.: Przejście na emeryturę - decyzja, czy nieunikniona kolej rzeczy?
4042. SYSTEM emerytalny a dług publiczny - rozważania teoretyczne na
podstawie modelu abstrakcyjnego / Demetriusz Kurosad // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2004, nr 637, s. 109-125, tab. wykr. bibliogr. 4 poz. summ.
SYSTEMY emerytalne w krajach Unii Europejskiej / pod red. T. Szumlicza, M. Żukowskiego = poz. 4009.
4043. ŚRODKI dowodowe wymagane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych / Ewa Pieńczykowska // Rachun. Budż. - 2004,
nr 7, s. 23-26.
4044. ŚWIADCZENIA rentowe pozarolniczego systemu ubezpieczeń
społecznych w Polsce / Barbara Skrzyńska // Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. 2004, z. 28, s. 297-304 bibliogr. summ.
4045. ŚWIADECTWO pracy - dowód dla ZUS [Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych] / Jan Witkowski // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 16, s. 17-19.
Czy prawidłowo wystawione świadectwo pracy może być środkiem dowodowym
dla ZUS przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenie emerytalno-rentowe?
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne bez tajemnic / B. Majkowski =
poz. 3858.
Cz. 2. Emerytury (również wcześniejsze), renty (także wypadkowe), kapitał
początkowy, świadczenia krótkoterminowe.
- 713 4046. „UNIJNA renta” - procedury, wymagane dokumenty / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 30, s. 16, 33-34.
Uprawnienia do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy są ustalane
odrębnie w każdym z krajów UE, jeśli obywatel polski może wylegitymować się
okresami ubezpieczenia w tych krajach.
4047. USTALANIE podstawy wymiaru świadczeń z ZUS z tytułu niezdolności do pracy / Jolanta Lewińska, Katarzyna Nowak // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 2, s. 20-22.
4048. USTALANIE wysokości emerytury po nowelizacji ustawy emerytalnej / Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel. - Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 11, s. 20-25, tab. ; nr 12, s. 12-16.
4049. USTAWA o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych : komentarz / pod red. Kamila Antonowa ; [aut.] K. Antonów,
Marcin Bartnicki. - Ze zmianami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2005 r. Kraków : „Zakamycze”, 2004. - 506 s. ; 21 cm. - Tabele. - Err. ISBN 83-7444-041-4.
4050. WERYFIKACJA rent z tytułu niezdolności do pracy / Monika
Bugaj-Wojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 78, s. 24-25.
4051. WYSOKOŚĆ emerytury / Dariusz Noszczak. - Cz. 1-6 // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 174, s. 28 ; nr 175, s. 28, tab. ; nr 176, s. 28 ; nr 178,
s. 28, tab. ; nr 179, s. 28, tab. ; nr 180, s. 28, tab.
Cz. 1. Jak obliczyć przyszłe świadczenie ; Cz. 2. Jakie zarobki wpływają na
ostateczny poziom świadczenia ; Cz. 3. Jak korzystnie ustalić podstawę wymiaru
świadczenia ; Cz. 4. Przejście z renty, świadczenia, zasiłku na emeryturę ; Cz. 5. Jak
samemu obliczyć świadczenie ; Cz. 6. Czy praca na roli zwiększy świadczenie.
4052. WYSTĘPUJEMY o emeryturę / Monika Bugaj-Wojciechowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 104, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 13-16.
4053. Z RENTY na emeryturę / Marek Opolski // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 131, s. 24-25. * Emerytura dla osoby uprawnionej do renty /
- 714 Katarzyna Nowak, Jolanta Lewińska // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 36,
s. 20-24.
Nadto: Jak przejść na emeryturę po rencie / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 133 : 8.06, dod. Prawo co Dnia, s. 4, tab.
4054. ZAGADNIENIA prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
pod red. Andrzeja Borodo ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Prawa
i Administracji. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 173 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - ISBN 83-7285-187-5.
Treść: Borodo A.: Prawno-budżetowe płaszczyzny polskiego systemu emerytalnego (s. 9-26). - Lachowski Jerzy: Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia
skierowane przeciwko instytucji ubezpieczenia emerytalnego - wybrane zagadnienia
(s. 27-48). - Kosiński Janusz A.: Niemiecki system ubezpieczeń emerytalnych
w obliczu niekorzystnych zmian demograficznych (s. 49-65). - Adamiak Jan, Kołosowska Bożena: Finansowanie świadczeń emerytalno-rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w latach 1990-2002) (s. 67-86). - Łabanowski Mirosław: Składki na ubezpieczenie społeczne i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorców
(s. 87-98). - Wantoch-Rekowski Jacek: Charakter i status prawny otwartych funduszy
emerytalnych (s. 99-113). - Lutostański Krzysztof: Otwarte fundusze emerytalne
a akcesja Polski do Unii Europejskiej (s. 115-125). - Borówka Aleksandra, Wasielewski Jarosław: Funkcjonowanie lokat otwartych funduszy emerytalnych na przykładzie
Otwartego Funduszu Emerytalnego „Bankowy”(s. 127-140). - Borowski Krzysztof:
Analiza polityki inwestycyjnej i wyników otwartych funduszy emerytalnych
(s. 141-153). - Borodeńko Aleksander, Wasielewski J.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na polskim rynku kapitałowym - wybrane zagadnienia
(s. 155-173).
4055. ZASADY uwzględniania poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru emerytury i renty / (zł). - Cz. 1-2 // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 8, s. 43-47 ; nr 9, s. 42-47.
4056. ZMIANY prawa emerytalno-rentowego / Kamil Antonów // Pr.
Zabezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 2-8.
4057. ZMIANY w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2004 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2004, nr 4, s. 14-20.
___________________
- 715 4058. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw // Dz. U. - 2004, nr 121, poz. 1264.
Omów.: Janiszewska-Wyszyńska Maria // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7,
s. 16-21 ; nr 8, s. 5-10 ; Taż // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 1-6 ; nr 8, s. 1-4 ;
Joanna Szczęsna // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 20, s. 12-15.
Nadto: Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : tekst ujednolicony [30 czerwca 2004 r.] // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 155 : 5.07, dod. Dobra Firma, s. 5-24.
4059. USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. o zm. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw // Dz. U. - 2004, nr 191, poz. 1954.
Omów.: Tymorek Krystyna // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 10, s. 14-15.
4060. USTAWA z dnia 10 września 2004 r. o zm. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników // Dz. U. - 2004, nr 236, poz. 2355.
4061. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u R z e c z y p o sp o l i t e j P o ls k i e j z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych // Dz. U. - 2004, nr 39, poz. 353.
4062. ROZPORZĄDZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty
oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu // Dz. U. - 2004, nr 203,
poz. 2082, rys.
zm. z dnia 22 grudnia 2004 r. // Tamże, nr 283, poz. 2834.
___________________
Emerytura a zatrudnienie
4063. EMERYT i rencista rozlicza się z ZUS / Ewa Czarka, Anna Zdanek // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 36, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 13-16.
- 716 4064. ILE można dorobić na rencie, emeryturze i świadczeniu przedemerytalnym / Marek Opolski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 188, dod. Prawo
i Życie, s. 3-6, 11-14, tab.
4065. PRACA na emeryturze : korzyści i ograniczenia w zatrudnianiu
emerytów i rencistów / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 170 :
22.07, Poradnik Emerytalny, s. I-IV, tab.
M.in. tabelaryczne zestawienie ograniczenia pracy emerytów i rencistów w Unii
Europejskiej.
4066. ROZLICZANIE emerytur i rent za rok 2003 / Ewa DziubińskaLechnio // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 3, s. 18-26.
4067. ZATRUDNIANIE emerytów / Joanna Szczęsna // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 20, s. 16-17.
4068. ZAWIESZANIE i zmniejszanie emerytur i rent / Dariusz Noszczak. - Cz. 1 // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 50, s. 17-21, tab.
4069. ZAWIESZENIE prawa do emerytury w przypadku kontynuowania
zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy : w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Jerzy Kuźniar // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 36-39.
___________________
Emerytura pomostowa
4070. EMERYTURY pomostowe - świadczenia dla wybranych / Agata
Gawrońska-Juźwik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 4, s. 34-36.
4071. POMOSTOWE nie dla wszystkich / Bożena Wiktorowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 51, s. 27. * Zamiast pensji / Katarzyna Sadłowska //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 274 : 23.11, s. 6.
Omów. projektu dot. emerytur pomostowych.
- 717 4072. POMOSTY i rekompensaty zamiast wcześniejszych emerytur /
Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 72 : 25.03, dod. Prawo co
Dnia, s. 4.
___________________
Emerytura wcześniejsza
4073. EMERYTURA dla pracowników po nowelizacji ustawy emerytalnej / Katarzyna Nowak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 25, s. 20-23.
Ustawa zob. poz. 4058.
4074. GDY emerytowi przeszkadza II filar / Bartosz Marczuk // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 55, s. 8.
Pracownicy, którym przynależność do II filara uniemożliwia skorzystanie z wcześniejszej emerytury będą mogli unieważnić swoją umowę z OFE.
4075. HUTNIK, nauczyciel i strażak utracą staż na chorobowym / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10 nr 89, s. 8.
Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub charakterze, które z powodu
choroby lub wypadku nie pracowały, nie będą miały tego okresu zaliczonego do stażu
uprawniającego do otrzymania wcześniejszej emerytury - zakłada nowelizacja ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.
4076. KIEDY wcześniej na emeryturę / Gabriela Zagajewska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 118, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 13-16.
4077. KTO i do kiedy może przejść na wcześniejszą emeryturę / Beata
Mroczkowska // Gaz. Praw. - 2004, nr 31, dod. Prawo i Życie, s. 6-7.
4078. KTO ma prawo do emerytury po 50. roku życia / Anna Ros // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 60, s. 24-25. * Taż: Świadczenia z ZUS dla osób po
50 roku życia // Tamże, nr 208, dod. Prawo i Życie, s. 3-6.
Warunki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury.
4079. KTO może przejść na wcześniejszą emeryturę / Gabriela Zagajewska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 26, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 13-16.
- 718 4080. MIMO że pracują w jednym urzędzie, mają różne prawa / Beata
Mroczkowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 29, s. 23.
Wcześniejsze emerytury w urzędach państwowych.
4081. PRACA w szczególnych warunkach / Magdalena Pytel // Prawo
Pr. - 2004, R. 10, nr 11, s. 21-36.
Możliwość otrzymania emerytury w niższym wieku z tytułu wykonywania pracy
w szczególnych warunkach.
4082. WCZEŚNIEJSZA emerytura u prywatnego przedsiębiorcy / Małgorzata Trybocka [właść. Trybacka] // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14,
s. 22-23.
Nadto: Kłopoty z poświadczaniem uprawnień / Agnieszka Rosa // Rzeczpospolita. 2004, nr 158 : 8.07, dod. Prawo co Dnia, s. 1. - Udowadnianie pracy w szczególnych
warunkach w prywatnego pracodawcy.
4083. WCZEŚNIEJSZE emerytury / Joanna Szczęsna // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 9, s. 15-19.
Po nowelizacji bez zmian.
4084. WCZEŚNIEJSZE emerytury bez zmian / Zygmunt Łobejko // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 1, s. 16-21.
4085. WCZEŚNIEJSZE emerytury dla różnych grup zawodowych /
Katarzyna Wiśniewska, Anna Ros // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 226,
dod. Prawo i Życie, s. 3-13, tab.
4086. WCZEŚNIEJSZE emerytury po zmianach / Marek Opolski // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 144, s. 24-25.
ZMIANY w przepisach z zakresu pracy w szczególnych warunkach
u prywatnego pracodawcy / M. Rusewicz = poz. 3516.
Kryteria ustalające prawo do wcześniejszej emerytury po zmianach przepisów
(obowiązujących od 2 maja 2003 r.) - w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
___________________
- 719 Indywidualne konto emerytalne
4087. DLA kogo indywidualne konta emerytalne / Karolina KisielewiczMalec // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 10, s. 21-26.
4088. INDYWIDUALNE konta emerytalne. - Cz. 1-3 // Rzeczpospolita. 2004, nr 206 : 2.09, dod. Moje Pieniądze, s. 1-3, rys. tab. ; nr 218 : 16.09,
dod. Moje Pieniądze, s. 1-4, rys. ; nr 230 : 30.09, dod. Moje Pieniądze, s. 1-2.
nr 206: m.in.: Ostrowska Katarzyna: Oferta dla przezornych. - Karpiński Szymon:
Systematycznie i bez podatku ; nr 218: Adamczyk Cezary: Trzeba znaleźć dobry
fundusz. - Wiśniewski Tomasz: Nie musi być dużo, byleby systematycznie ; nr 230:
Skuteczne pomnażanie kapitału / A. SZ.
4089. INDYWIDUALNE konta emerytalne / Kamil Antonów // Pr.
Zabezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 13-19.
4090. INDYWIDUALNE konta emerytalne / Anna Semenowicz // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 7, s. 8-12.
Omów. projektu ustawy, która ma regulować zasady gromadzenia oszczędności na
indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu zgromadzonych środków na tych kontach.
Toż // Tamże, nr 19, s. 8-12.
4091. INDYWIDUALNE konta emerytalne / Barbara Walczykiewicz //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, s. 21-26.
Toż // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 7-12.
4092. INDYWIDUALNE konta emerytalne: bank, fundusz, giełda czy
ubezpieczenie / Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 168, dod.
Prawo i Życie, s. 2-6.
4093. INDYWIDUALNE konta emerytalne - szansą na wyższą emeryturę / Mateusz Tuchliński // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 33, s. 6-7.
4094. JAK oszczędzać na indywidualnym koncie emerytalnym / Bartosz
Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 123, dod. Prawo i Życie, s. 2-4,
13-16, tab. ; nr 166, s. 22-23.
- 720 4095. ZASADY gromadzenia indywidualnych oszczędności emerytalnych / Jowita Krążel // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 27, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 8, s. 1-5.
4096. ZUS informuje ubezpieczonych o składkach na ubezpieczenie
emerytalne zapisanych na indywidualnych kontach za 2002 rok / Iwona Orlik
// Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 2, s. 3-6 ; nr 11, s. 3-5.
___________________
4097. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 116, poz. 1205.
4098. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 17 sierpnia
2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych
przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu
i trybu jej przekazywania // Dz. U. - 2004, nr 187, poz. 1932. * z dnia
17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji
o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego // Tamże, nr 187,
poz. 1933.
4099. ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - 2004, nr 162, poz. 1702.
Dot. indywidualnych kont emerytalnych.
4100. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy
nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych
kontach emerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 155, poz. 1634.
___________________
- 721 Kapitał początkowy
4101. CO musisz wiedzieć o kapitale początkowym / Anna Ros // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 242, wkł. Kapitał Początkowy, 8 s.
4102. JAK ustalić kapitał początkowy i przyszłą emeryturę : poradnik
praktyczny zawierający pełny ujednolicony tekst ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne przepisy prawne /
Aleksander Korczyn, Piotr Sasin. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2004 r. Skierniewice : Sigma, 2004. - 227 s. ; 20 cm. - Tabele. - ISBN 83-87769-54-1.
4103. JAK ustalić kapitał początkowy po zmianach? / Jan Witkowski //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 37, s. 22-25.
4104. JAK zwiększyć własny kapitał początkowy? / Anna Ros // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 127, s. 24-25.
4105. KAPITAŁ początkowy po zmianach // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 151 : 30.06, dod. Dobra Firma - Vademecum, 20 s.
4106. KAPITAŁ początkowy z faktycznego okresu podlegania bezpieczeniu / Aldona Ignatowska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36,
s. 24-27.
4107. NIEPRAWIDŁOWOŚCI w zaświadczeniach o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydawanych na potrzeby kapitału początkowego / Marcin Cichowski // Ubezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 3-6.
4108. NIEZBĘDNE RP-7 / Małgorzata Rusewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 8, s. 23-27.
Wystawianie druku RP-7 - omówienie różnych przypadków.
4109. POSTĘPOWANIE w sprawie ustalenia kapitału początkowego /
Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 6, s. 14-21.
- 722 UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne bez tajemnic / B. Majkowski =
poz. 3858.
Cz. 2. Emerytury (również wcześniejsze), renty (także wypadkowe), kapitał
początkowy, świadczenia krótkoterminowe.
4110. ZMIANY w kapitale początkowym / Małgorzata Rusewicz // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 10, s. 16-19.
4111. ZMIANY w sposobie ustalania kapitału początkowego w związku
z przystąpieniem Polski do UE / Zuzanna Turowska, Agnieszka Sochacka //
Ubezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 1-4, tab.
4112. ZMIANY w ustalaniu kapitału początkowego / Zuzanna Turowska,
Agnieszka Sochacka // Ubezp. Społ. - 2004, nr 9, s. 1-5.
___________________
Orzecznictwo rentowe i pozarentowe
ABSENCJA chorobowa w Polsce / pod red. E. Giermanowskiej, M. Racław-Markowskiej = poz. 1474.
Z treści: Arczewska M.: System orzekania o czasowej niezdolności do pracy analiza wybranych regulacji prawnych. - Hrynkiewicz J.: Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
4113. CO zrobić, gdy ZUS odbierze ci rentę / Marek Opolski // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 224, s. 30-31.
4114. KIEDY renciście grozi kontrola / Monika Bugaj-Wojciechowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 168, dod. Prawo i Życie, s. 7-12, rys. tab.
4115. KOMU grozi weryfikacja renty // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 188 : 12.08, Prawo co Dnia, Poradnik „Rzeczpospolitej” dla Rencistów,
s. I-II, tab.
- 723 NIEPEŁNOSPRAWNI a praca / pod red. L. Frąckiewicz i Wiesława
Koczura = poz. 1345.
Z treści: Szatur-Jaworska B.: Wybrane problemy funkcjonowania zespołów
do spraw orzekania o niepełnosprawności. - Koczur W.: Zasady i tryb orzekania
o niezdolności do pracy dla celów rentowych w pozarolniczym ubezpieczeniu
społecznym.
4116. NIEPEŁNOSPRAWNI w firmie / Anna Semenowicz // Nowe
Ubezp. - 2004, nr 2, s. 21-24, tab.
Orzekanie o niepełnosprawności i uprawnienia osób niepełnosprawnych w pracy.
4117. NOWE zasady orzekania w sprawach rentowych / Dorota Siwiec,
Barbara Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 29, s. 10-22.
Od 1 stycznia 2005 r. osoby ubiegające się o rentę z tytułu niezdolności do pracy
będą mogły w przypadku niekorzystnej dla nich decyzji lekarza orzecznika ZUS
odwołać się do komisji lekarskich.
4118. ORZECZNICTWO o niezdolności do pracy / Ewa Dutkiewicz //
Ubezp. Społ. - 2004, nr 5, s. 1-4.
4119. ORZECZNICTWO podstawą właściwej rehabilitacji zawodowej /
Andrzej Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 2, s. 3-4.
4120. ORZEKANIE o niezdolności do pracy dla celów rentowych uwagi de lege lata i de lege ferenda / Mariusz Wieczorek // Pr. Zabezp. Społ. 2004, nr 2, s. 9-14, tab.
4121. PROPOZYCJE nowych rozwiązań w systemie orzekania o zdolności do pracy i niepełnosprawności / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 4, s. 4-6.
4122. RYZYKO popełnienia błędu lekarskiego w postępowaniu orzeczniczym dotyczącym oceny niezdolności do pracy / Jerzy T. Marcinkowski,
Tadeusz Kaczmarek // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 2, s. 244-249 bibliogr.
8 poz. summ.
- 724 4123. SPRZECIW - nowe prawo rencisty / Monika Bugaj-Wojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 246, dod. Prawo i Życie, s. 8-13, tab.
Zmiany w zasadach orzekania o niezdolności do pracy w 2005 r.
___________________
4124. ROZPORZĄDZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy //
Dz. U. - 2004, nr 273, poz. 2711.
4125. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do
pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem
uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - 2004, nr 281,
poz. 2790, rys.
___________________
Renta rodzinna
PRAWO do renty rodzinnej : orzecznictwo / A. Ignatowska = poz. 3497.
4126. RENTA rodzinna / Małgorzata Rusewicz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2004, nr 5, s. 14-20.
ŚWIADCZENIA przysługujące rodzinie w razie śmierci pracownika,
emeryta lub rencisty, osoby bezrobotnej oraz pobierającej świadczenie
przedemerytalne / D. Siwiec, B. Siwek = poz. 4182.
M.in. renta rodzinna.
4127. ZBIEG prawa do renty rodzinnej z prawem do świadczenia przedemerytalnego / Beata Dudziak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 41, s. 21-24.
___________________
- 725 Renta socjalna
4128. JAK uzyskać rentę socjalną / Marek Opolski // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 4, s. 12-13. * Jak uzyskać rentę socjalną / Dariusz Noszczak // Tamże, nr 201, s. 30-31.
4129. POSTĘPOWANIE o przyznanie renty socjalnej / Ewa DziubińskaLechnio // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 1, s. 21-26.
4130. RENTA socjalna / Joanna Szczęsna // Nowe Ubezp. - 2004, nr 4,
s. 12-14.
SYTUACJA socjalno-bytowa osób korzystających z rent socjalnych na
terenie powiatu chełmskiego / L. Kozaczuk = poz. 4655.
WYJAŚNIENIA dotyczące świadczeń socjalnych / M. Barczyk =
poz. 4543.
Renta socjalna i inne zasiłki z pomocy społecznej.
___________________
Waloryzacja emerytur
4131. EMERYTURY, renty, zasiłki, składki od 1 marca 2004 r. // Prawo
Pr. - 2004, R. 10, nr 3, s. 31-34. * Ile dostaną świadczeniobiorcy od 1 marca /
Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 52 : 2.03, dod. Prawo co
Dnia, s. 4, tab.
Waloryzacja świadczeń.
4132. JAK będą podwyższane renty i emerytury po zmianach / Bartosz
Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 139, s. 22, tab.
Waloryzacja rent i emerytur od 2006 r.
4133. KTO i kiedy dostanie podwyżkę świadczenia / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 141, s. 23, wykr.
Emerytury i renty. Wyrównanie starego portfela.
- 726 4134. KTO zyska, kto straci : waloryzacja rent i emerytur po ostatnich
decyzjach Sejmu / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 168 :
20.07, Poradnik Emerytalny, s. I- IV, tab.
Nadto: Budżet zyska, emeryci stracą / Paweł Blajer // Tamże, s. III, tab.
4135. NA jaką waloryzację nas stać / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 152, s. 8, tab.
Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent.
4136. RZADSZE podwyżki świadczeń / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 45, s. 23, tab.
4137. WALORYZACJA emerytur i rent na nowych zasadach - zmiany
w przepisach / Jan Witkowski // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 40, s. 18-22, tab.
4138. WALORYZACJA emerytur i rent - nowe zasady / Anna Kowalewska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 38, s. 6-8.
4139. WALORYZACJA świadczeń emerytalno-rentowych / Katarzyna
Nowak, Jolanta Lewińska // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 11, s. 20-22.
4140. WALORYZACJA świadczeń emerytalno-rentowych / Eliza Sejdel //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 3, s. 26-28.
4141. ZMIANA systemu waloryzacji świadczeń / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 7, s. 20, tab.
Porównanie zasad waloryzacji świadczeń na przestrzeni lat 1990-2004.
b. Ubezpieczenie chorobowe
1/ Zasiłek chorobowy
ABSENCJA chorobowa w Polsce / pod red. E. Giermanowskiej, M. Racław-Markowskiej = poz. 1474.
Z treści: Bartkowski J.: Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS. - Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Absencja chorobowa
- 727 w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS. - Hrynkiewicz J.:
Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji
chorobowej pracowników. - Hrynkiewicz J.: Propozycje zmian w systemie orzekania
o niezdolności do pracy z powodu choroby.
4142. CHOROBA i macierzyństwo - świadczenia dla pracownika : stan
prawny na dzień 28 stycznia 2004 r. / Renata Górecka // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 6, 78 s.
4143. CO się zmieni w zasiłkach chorobowych / Bartosz Marczuk // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 247, s. 38-39.
4144. DOBROWOLNE ubezpieczenie chorobowe / Piotr Kostrzewa //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 9, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe,
nr 3, s. 1-6.
Toż // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, s. 11-14.
4145. JAK dokumentować i wypłacać zasiłek chorobowy / Emilia Derucka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 1, s. 31-33.
4146. JAK otrzymać zasiłek : stan prawny na 17 maja 2004 r. / Justyna
Grodzka // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 20, s. 1-33.
Zmiany w systemie świadczeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rodzinnych.
4147. JAK ustalić okres zasiłkowy? / Aldona Ignatowska // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 27-30.
Okres niezdolności do pracy uprawniający do otrzymania zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego.
4148. KIEDY pracownik otrzyma zasiłek chorobowy / Monika BugajWojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 52, s. 22-23.
4149. KIEDY warto chorować po utracie pracy / Monika Wojciechowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 253, s. 30-31.
Uprawnienia do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w przypadku utraty
pracy.
- 728 KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / J. Szczęsna =
poz. 3991.
Cz. 8. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa.
4150. NAJNOWSZE zmiany w ustawie chorobowej / Krystyna Tymorek //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, s. 15-16.
4151. PODSTAWA wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego /
Renata Górecka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 25, s. 16, 33-34.
4152. PRACODAWCA nalicza, wypłaca, rozlicza / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 218 : 16.09, dod. Prawo co Dnia, s. 3-4.
Wypłata świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego.
4153. ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. 2004, nr 18, dod. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. II-XIV, tab.
4154. TERMINOWOŚĆ wypłat zasiłków chorobowych i opiekuńczych
realizowanych przez oddziały ZUS w 2003 r. / Bogusław Staroń // Z Życia
ZUS. - 2004, nr 6, s. 2-6, tab.
4155. UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby
i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /
oprac. Andrzej Czyżowski. - Warszawa : „CeDeWu”, 2003. - 173 s. : il. ;
24 cm. - ISBN 83-87885-88-6.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne bez tajemnic / B. Majkowski =
poz. 3858.
Cz. 2. Emerytury (również wcześniejsze), renty (także wypadkowe), kapitał początkowy, świadczenia krótkoterminowe.
4156. UBEZPIECZENIE chorobowe dla pracowników tymczasowych /
Krystyna Tymorek // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 7-8.
- 729 URLOP bezpłatny a prawo do zasiłku chorobowego / L. Buczak =
poz. 3341.
4157. UTRATA prawa do zasiłku chorobowego / Hipolit Piętka // Ubezp.
Społ. - 2004, nr 5, s. 9-13, tab.
Podstawowe zasady nabywania uprawnień do zasiłku chorobowego.
Toż // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 6, s. 10-14, tab.
4158. WSZYSTKO o zasiłkach / Renata Górecka. - Warszawa : INFOR,
2004. - 422 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Profesjonalistów). - ISBN 83-89385-30-9.
4159. ZASADY przyznawania i wypłaty przedłużonego zasiłku chorobowego dla rolników / Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2004, nr 10, s. 26-29.
4160. ZASIŁEK chorobowy i macierzyński - zmiany / Renata Górecka //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 33, s. 11-13.
4161. ZASIŁKI : stan prawny na dzień 31 maja 2004 r. // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 24, Wielka Księga Praw z Komentarzem, nr 9, s. 1-120.
Przepisy prawne dot. wszystkich rodzajów zasiłków.
4162. ZMIANY w podstawie wymiaru zasiłków / Andrzej Wars // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 48, s. 23-24.
Zasiłek chorobowy.
Wynagrodzenia za czas choroby zob. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (poz. 3597-3599).
2/ Zasiłek macierzyński
CHOROBA i macierzyństwo - świadczenia dla pracownika / R. Górecka =
poz. 4142.
- 730 KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / J. Szczęsna =
poz. 3464.
Cz. 9. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa.
4163. KTO może starać się o zasiłek macierzyński / Monika Wojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 53, s. 22-23, tab.
4164. OD 1 maja 2004 r. tylko zasiłek macierzyński dla rolników / Ewa
Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4, s. 31-34.
Zasady przyznawania ubezpieczonym rolnikom zasiłków z tytułu urodzenia
dziecka w latach ubiegłych i od 1 maja 2004 r.
PREMIA za dziecko / K. Tymorek = poz. 3402.
Urlop i zasiłek macierzyński.
ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa / A. Semenowicz = poz. 4153.
UBEZPIECZENIA osób przebywających na zasiłku macierzyńskim /
B. Zabieglińska = poz. 3897.
Obowiązki płatników składek wobec osób przebywających na zasiłku macierzyńskim.
UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń
społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / oprac.
A. Czyżowski = poz. 4155.
URLOP wychowawczy i pobieranie zasiłku macierzyńskiego a obowiązek
ubezpieczeń społecznych / P. Kostrzewa = poz. 3899.
ZASIŁEK chorobowy i macierzyński - zmiany / R. Górecka = poz. 4160.
3/ Zasiłek porodowy
___________________
- 731 4/ Zasiłek opiekuńczy
CHOROBA i macierzyństwo - świadczenia dla pracownika / R. Górecka =
poz. 4142.
4165. KTO ma prawo ubiegać się o zasiłek opiekuńczy / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 55, s. 26.
5/ Zasiłek wyrównawczy
CHOROBA i macierzyństwo - świadczenia dla pracownika / R. Górecka =
poz. 4142.
M.in. zasiłek wyrównawczy.
4166. ZASIŁEK wyrównawczy - dla kogo i w jakiej wysokości / Anna
Michalska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 46, s. 13-14.
Zasiłek wyrównawczy otrzymują pracownicy ze zmniejszoną sprawnością do
pracy, pod warunkiem, że w czasie rehabilitacji pobierają wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby w tym czasie nie przechodził rehabilitacji.
6/ Świadczenie rehabilitacyjne
___________________
c. Ubezpieczenie wypadkowe
4167. JAK ustalić stopę procentową ubezpieczenia wypadkowego? /
Anna Frankowska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 20, s. 11-12.
4168. JEDNORAZOWE odszkodowanie jako niezrealizowane świadczenie dla członków rodziny rolnika / Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 2, s. 32-34.
- 732 4169. KOMENTARZ do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych - wybrane zagadnienia // Biul.
Inf. / ZUS. - 2004, nr 1, s. 27-33.
KONTROLA wykonywania zadań przez płatników składek w zakresie
ubezpieczenia wypadkowego / R. Górecka = poz. 3974.
4170. O KONIECZNOŚCI ustalania jednolitych kryteriów orzeczniczych
i podnoszenia kwalifikacji lekarzy orzekających w sprawach wypadków przy
pracy / Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg // Med. Pr. - 2004, Vol. 55,
nr 4, s. 353-356 bibliogr. 12 poz. summ.
4171. OCHRONA wypadkowa osób prowadzących działalność / Karina
Dziwota // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 96, s. 14.
4172. ODSZKODOWANIA za wypadki i choroby zawodowe - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9,
nr 39, s. 10-11.
OGÓLNE zasady ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej / J. Rzepecki = poz. 3996.
4173. PREWENCJA i rehabilitacja w ubezpieczeniu wypadkowym
w Polsce i w innych, wybranych krajach Unii Europejskiej / Jan Rzepecki,
Anna Serafińska // Bezp. Pr. - 2004, nr 6, s. 16-20, il. rys. bibliogr. 10 poz.
Rola i zakres działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych realizowanych przez
ubezpieczenie wypadkowe w Polsce i innych krajach UE.
4174. RENTY wypadkowe - dlaczego wyższe? / Jan Witkowski // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 34, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 10,
s. 1-8.
Rodzaje rent z ubezpieczenia wypadkowego i ich wysokość.
ROLA prewencji w systemach ubezpieczenia wypadkowego / J. Rzepecki, A. Serafińska = poz. 4005.
W Unii Europejskiej i w Polsce.
- 733 4175. ŚWIADCZENIA powypadkowe // Inspektor Pr. - 2004, nr 2,
s. 20-22 bibliogr.14 poz.
4176. ŚWIADCZENIA za wypadki przed pracą i po pracy / Monika
Bugaj-Wojciechowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 155, s. 24-25.
UBEZPIECZENIA społeczne : zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń
społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / oprac.
A. Czyżowski = poz. 4155.
4177. UBEZPIECZENIE z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 10, s. 19-24.
Obow. od 1 stycznia 2003 r.
WSZYSTKO o zasiłkach / R. Górecka = poz. 4158.
M.in. świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
4178. WYPADEK w podróży służbowej a świadczenia odszkodowawcze
z ZUS / Krzysztof Kurzycki // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 9, s. 20-22.
___________________
4179. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 23 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia
szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania
z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku
chorobowego // Dz. U. - 2004, nr 53, poz. 530.
4180. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania
świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu
albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin // Dz. U. - 2004, nr 1, poz. 6.
- 734 Zob. też poz. 3902.
Zob. też Finansowanie ubezpieczeń. Składki (poz. 3935, 3955).
d. Zasiłek pogrzebowy
4181. KOMU przysługuje zasiłek pogrzebowy i jak starać się o jego
wypłatę / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 44, s. 24-25.
4182. ŚWIADCZENIA przysługujące rodzinie w razie śmierci pracownika, emeryta lub rencisty, osoby bezrobotnej oraz pobierającej świadczenie
przedemerytalne / Dorota Siwiec, Barbara Siwek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2004, nr 9, s. 29-36.
4183. ZASIŁEK pogrzebowy w Polsce i innych państwach UE / Beata
Dudziak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 40, dod. Ubezpieczenia i Sprawy
Kadrowe, nr 12, s. 1-6.
___________________
4184. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia
2004 r. sprawie sposobu dokumentowania, uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 71, poz. 652.
3. Ubezpieczenie zdrowotne
BEZPIECZEŃSTWO socjalne / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 4553.
Z treści: Węgrzyn M.: Dostępność do świadczeń medycznych w zreformowanym
systemie ochrony zdrowia. - Szatur-Jaworska B.: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jako droga do bezpieczeństwa społecznego.
4185. CO nowego w ubezpieczeniu zdrowotnym? / Andrzej Sidorko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 11, s. 15-18.
Toż: Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 42, s. 14-15.
- 735 4186. CO płatnik składek i ubezpieczony wiedzieć powinien o ubezpieczeniu zdrowotnym / Andrzej Sidorko. - Stan prawny na 15 lutego 2004 r. Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2004. - 285 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka
Pracownicza : Poradnik ; 159). - ISBN 83-88616-48-X.
4187. CO zrobi Polak, gdy zachoruje lub urodzi mu się dziecko / Bartosz
Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 82, s. 22.
Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego dla Polaków wyjeżdżających do krajów Unii.
4188. CZWARTA wersja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego /
Jan Jończyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 2-7.
CZY zawsze płacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne / B. Zabieglińska = poz. 3924.
DOBROWOLNE ubezpieczenia społeczne i zdrowotne / P. Kostrzewa =
poz. 4232.
4189. JAK korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych / Zbigniew Biskupski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 164, s. 28-29.
4190. JAK się leczyć w krajach Unii Europejskiej? / Anna Rożek. Cz. 1-2 // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 27, s. 21-24 ; nr 28/29, s. 34-39.
Cz. 1. Jaki może być zakres świadczeń medycznych udzielonych w przypadku
pobytu w innym państwie członkowskim UE? Jakie jest zastosowanie formularzy serii
E 100? ; Cz. 2. Na jakich zasadach oferowane są świadczenia zdrowotne w państwach
członkowskich UE? O czym warto wiedzieć przy realizacji recept?
4191. JUŻ od dnia powołania / Michał Jakubowski // Rzeczpospolita. 2004, nr 151 : 30.06, dod. Dobra Firma, s. 8.
Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej.
4192. KOMU darmowe świadczenia medyczne / Beata Pawłowska,
Tomasz Major // Rzeczpospolita. - 2004, nr 110 : 12.05, dod. Dobra Firma,
s. 8-10, rys.
Świadczenia gwarantowane na terenie państw Unii.
- 736 KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego = poz. 808.
Z treści: Holly R.: Miejsce i rola ubezpieczeń komercyjnych w systemie powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego. - Popowski P., Jędrzejczyk T., Wołowski
T.: Próba oceny dostosowania szpitali Samorządu Województwa Pomorskiego do
warunków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
4193. LECZENIE w krajach UE / (AK) // Służ. Zdr. - 2004, nr 31/34,
s. 18-19.
Nadto: Szpital Europa / Elżbieta Cichocka // Gaz. Wybor. - 2004, nr 101 : 29.04,
Last Minute do Europy, s. 1-2. * Jak to się robi... w Niemczech / Anna RubinowiczGrundler // Tamże, s. 3 ; ...we Francji / Marek Rapacki // Tamże, s. 3 ; ... w Belgii /
Robert Sołtyk // Tamże, s. 4 ; ...we Włoszech / Miłada Jędrasik // Tamże, s. 4 ; ...na
Słowacji, ...w Czechach / GRAB // Tamże, s. 4.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
4194. NARODOWY Fundusz Zdrowia ubezpieczy obywateli UE / Anna
Krowicka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 13.
O WYROKU Trybunału Konstytucyjnego w sprawie NFZ [Narodowego
Funduszu Zdrowia] / J. Jończyk = poz. 3488.
4195. OCHRONA zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych //
Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 3, s. 10-13.
M.in. świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne.
4196. OPIEKA zdrowotna w Unii Europejskiej / Anna Krowicka // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 27-28.
4197. OSKARŻAMY : ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia przed Trybunałem Konstytucyjnym /
Aleksandra Gielewska // Służ. Zdr. - 2004, nr 1/4, s. 24-28.
4198. PODMIOTY ubezpieczenia zdrowotnego / Jan Jończyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 1, s. 2-7.
- 737 POJĘCIE „pozarolniczej działalności” w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia / P. Kostrzewa = poz. 3848.
4199. POLISA na zdrowie / Grzegorz Juszczyk // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 184, dod. Opieka medyczna dla firm, s. 2, 8, tab.
Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne.
4200. POWSZECHNE ubezpieczenie zdrowotne w nowych warunkach /
Renata Woźniak // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 11, s. 14-16.
Po wejściu do Unii Europejskiej.
4201. PRAWA pacjenta w systemie ubezpieczeń : stan prawny na dzień
22 grudnia 2003 r. / Aleksandra Komór, Andrzej Radzisław // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 2, 78 s.
M.in. charakterystyka systemu ubezpieczenia zdrowotnego, składki, ubezpieczenie
dobrowolne.
4202. PROCEDURA E111 / Adam Kozierkiewicz, Adam Miłkowski,
Katarzyna Machaczek // Służ. Zdr. - 2004, nr 31/34, s. 20-22, rys.
Procedura E111, czyli czynności związane ze świadczeniem usług oraz uzyskiwaniem płatności za leczenie turystów i innych osób czasowo przebywających na terenie
Polski będzie jedną z procedur z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego.
4203. PRZEDE wszystkim nowe etaty / Dorota Pilonis // Służ. Zdr. 2004, nr 26-30, s. 6-7.
Ubezpieczenie zdrowotne, działanie Narodowego Funduszu Zdrowia po przystąpieniu do UE.
4204. PRZYSZŁOŚĆ prywatnych indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych / Renata Woźniak // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 12, s. 7-9,
tab. wykr.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Piechocka M.: Rynek usług zdrowotnych po wprowadzeniu ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - szanse i zagrożenia.
- 738 STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Markowska-Kabała I.: Ubezpieczenie zdrowotne kobiet w warunkach
przekształceń własnościowych w świetle wybranych standardów Unii Europejskiej. Frączkiewicz-Wronka A.: Świadczenia profilaktyczne dla kobiet realizowane w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. - Pajewska R.: Rynek ubezpieczeń
zdrowotnych w Polsce.
4205. ŚWIADCZENIA zdrowotne : zmiany ważne dla pacjentów /
Dominika Sikora // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 149, s. 21.
4206. ŚWIADCZENIA zdrowotne dla osób podróżujących (nie tylko
zarobkowo) po krajach UE / Beata Pawłowska // Prawo Unii Eur. - 2004,
nr 4, s. 49-51.
4207. ŚWIADCZENIA zdrowotne z zakresu medycyny nuklearnej
w systemie ubezpieczenia zdrowotnego / Piotr Popowski [i in.] // Zdr. Publ. 2004, T. 114, nr 4, s. 508-511, tab. bibliogr. 7 poz. summ.
TRZY pytania do polityków / K. Kłos = poz. 4797.
Dot. modelu organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce.
4208. TRZY razy „k”... koszyk, konkurs, katastrofa : projekt ustawy
o świadczeniach zdrowotnych / Dominika Sikora // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 82, s. 8.
UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenia zdrowotne pracowników
tymczasowych / E. Kozłowska = poz. 4239.
UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących / P. Kostrzewa = poz. 4240.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne bez tajemnic / B. Majkowski =
poz. 3858.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne w rolnictwie / pod red. J. Jastrzębskiej = poz. 4274.
Z treści: Zagórski J.: Miejsce i rola Instytutu Medycyny Wsi w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolników. - Wierzbowski B.: Konstytucyjne prawo
- 739 do ochrony zdrowia a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rolnictwie. - Jastrzębska
J.: Potrzeba i możliwości objęcia rolników indywidualnych profilaktyczną opieką
zdrowotną w związku z pracą - w ramach ubezpieczeń społecznych. - Kossakowski J.:
Orzecznictwo lekarskie w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. - Kobielski
W.: Organizacja i rozwój rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczeń społecznych
rolników. - Bełtowska K.: Dostępność do świadczeń zdrowotnych w opinii mieszkańców wsi.
4209. UBEZPIECZENIA w teorii i praktyce. Cz. 2. Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne / Roman Garbiec. - Częstochowa : Wydaw. Wydz.
Zarz. Politech. Częst., 2003. - 136 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 127-128. ISBN 83-88469-37-1.
Cz. 1 = poz. 3214/02.
UBEZPIECZENIE społeczne i zdrowotne cudzoziemców wykonujących
umowy zlecenia w Polsce / B. Pawłowska = poz. 4301.
4210. UBEZPIECZENIE studentów i doktorantów / Renata Woźniak //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 21, s. 13-16.
Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz dodatkowe
ubezpieczenie zdrowotne.
4211. UBEZPIECZENIE zdrowotne członka rady nadzorczej / Piotr
Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 14, s. 19-21.
4212. UBEZPIECZENIE zdrowotne przedsiębiorców / Piotr Kostrzewa //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 15, s. 24-26.
Jak przedsiębiorcy powinni rozliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne i kiedy
będą zobowiązani do opłacania więcej niż jednej składki na to ubezpieczenie?
4213. UBEZPIECZENIE zdrowotne uczniów i studentów / Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 2, s. 14-20.
4214. USTAWA o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych / Andrzej Sidorko // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 12,
s. 15-18.
- 740 4215. UZDRAWIANIE ochrony zdrowia / oprac. Irena Hamerska //
Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 23, s. 8-11.
OPZZ proponuje nowy, przyjazny pacjentowi, system ubezpieczeń zdrowotnych.
4216. WYMOGI prawne dla wprowadzenia niepublicznego dodatkowego
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce / Maciej Dercz // Probl. Zarz. - 2004,
nr 4, s. 135-146 summ.
4217. WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej : ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ - niekonstytucyjna // Służ. Zdr. - 2004,
nr 5/8, s. 20-26.
4218. ZAŁOŻENIA do nowej ustawy o Funduszu / (AG) [Aleksandra
Gielewska] // Służ. Zdr. - 2004, nr 21/25, s. 6-7.
Omów. najważniejszych propozycji ekspertów z zespołu powołanego przez ministra zdrowia dot. projektu zmian finansowania świadczeń zdrowotnych.
ZDROWIE i jego ochrona / pod red. V. Korporowicz = poz. 2394.
Z treści: Tyszko P.: Rodzaje i uwarunkowania świadczeń zdrowotnych w Polsce.
ZDROWIE publiczne i zarządzanie = poz. 829.
Z treści: Sowada Ch.: Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wyzwania
dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej.
4219. ZGŁOSZENIE do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 96, s. 12-13, rys.
Ubezpieczenie zdrowotne - zasady wypełniania formularza ZUS ZZA.
ZMIANY w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym
mające wpływ na podleganie tym ubezpieczeniom, zgłaszanie do ubezpieczeń, rozliczanie składek oraz ich wymiar / A. Pędzierski= poz. 3865.
4220. ZMIANY w ubezpieczeniu zdrowotnym // Biul. Inf. / ZUS. - 2004,
nr 4, s. 21-23.
- 741 4221. ZMIANY w ubezpieczeniu zdrowotnym / Piotr Kostrzewa //
Ubezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 6-8.
___________________
4222. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy
o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw // Dz. U. - 2004, nr 93, poz. 892.
4223. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych // Dz. U. - 2004, nr 210,
poz. 2135.
Omów.: Kostrzewa Magdalena // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 42, s. 16-19. ;
Semenowicz Anna // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 23, dod. Vademecum Ubezpieczeń, s. 2-23, tab.
4224. ROZPORZĄDZENIE M i n. Z d r o w i a z dnia 17 lutego
2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń
zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego // Dz. U. - 2004, nr 31, poz. 274.
4225. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych // Dz. U. - 2004,
nr 108, poz. 1154, tab.
4226. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji
wyrobów zawierających azbest // Dz. U. - 2004, nr 185, poz. 1920.
W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
4227. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawach zawarcia umowy
- 742 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań // Dz. U. - 2004, nr 273,
poz. 2719.
4228. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzajacego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej // Dz. U. - 2004, nr 273,
poz. 2718.
4229. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia // Dz. U. - 2004, nr 213, poz. 2161.
4230. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu // Dz. U. - 2004, nr 286, poz. 2877.
4231. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni // Dz. U. - 2004, nr 281, poz. 2789.
Zob. też Finansowanie ubezpieczeń. Składki (poz. 3945, 3958, 3961).
___________________
Kasy Chorych
ORGANIZOWANIE służb personalnych w kasach chorych / A. Jagodziński = poz. 656.
- 743 -
4. Ubezpieczenie różnych grup społecznych
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup pracowniczych
4232. DOBROWOLNE ubezpieczenia społeczne i zdrowotne / Piotr
Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2004, nr 4, s. 15-19.
4233. DOKTORANT ubezpieczony dobrowolnie / Małgorzata Trybocka
[właść. Trybacka] // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 22-23.
Ubezpieczenie społeczne.
4234. FINANSOWY dodatek za Wiejską / Dorota Kołakowska, Cezary
Bielakowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 72 : 25.03, s. 4.
Projekt specjalnej emerytury dla byłych parlamentarzystów.
Także: Przywileje za Wiejską odroczone / DOK, BII // Tamże, nr 77 : 31.03, s. 3.
4235. PRACOWNICZE ubezpieczenia społeczne członka zarządu jednoosobowej spółki z o. o. / Jarosław Słowiński // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 9, dod. Doradca i Spółki, nr 1, s. 25-27.
4236. ŚWIADCZENIA dla emerytowanych sędziów / Jacek Osękowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 1, s. 36.
4237. ŚWIADCZENIA dla wybranych / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 99 : 27.04, dod. Prawo co Dnia, s. 5.
Premier, niektórzy ministrowie oraz prezes ZUS mogą przyznać emeryturę lub
rentę osobie nie spełniającej ustawowych wymagań.
4238. UBEZPIECZENIA pracowników sezonowych / Maria Brzezińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, s. 24-26.
4239. UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenia zdrowotne pracowników tymczasowych / Elżbieta Kozłowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004,
nr 9, s. 3-6.
- 744 4240. UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób
współpracujących / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 19,
dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 6, s. 1-5.
4241. UBEZPIECZENIA społeczne kontraktów menedżerskich / Mateusz Budyta // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 47, s. 18-20.
4242. UBEZPIECZENIA społeczne wspólników spółek handlowych /
Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 28/29, s. 31-34.
4243. UBEZPIECZENIE społeczne i zdrowotne syndyka, nadzorcy
sądowego i zarządcy / Piotr Kostrzewa // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 6,
s. 23-24.
4244. UMOWY cywilnoprawne w systemie ubezpieczeń społecznych /
Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 5, s. 10-14.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym.
UMOWY cywilnoprawne - wady i zalety / M. Cieślak, P. Ziółkowski,
A. Pietrzak = poz. 3169.
M.in. ubezpieczenie społeczne.
4245. UPRAWNIENIA emerytalne pracowników niektórych urzędów
państwowych, sądowych kuratorów zawodowych oraz pracowników samorządowych / Elżbieta Kowalczyk // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 4,
s. 22-27.
4246. ZMIANY od 1 stycznia 2004 r. w ubezpieczeniach społecznych
osób niepełnosprawnych / Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004,
nr 1, s. 11-15.
Ubezpieczenia społeczne pracowników i nakładców niepełnosprawnych.
___________________
- 745 4247. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. sprawie ewidencjonowania przez pracodawców
okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej
zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej
emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej // Dz. U. 2004, nr 40, poz. 358.
___________________
Służby mundurowe
4248. EMERYTURA służby więziennej / Izabela Klisowska // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 8, s. 20-22.
4249. RÓWNIEJSI emeryci / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. - 2004,
nr 48, s. 6-7, tab.
Emerytury służb mundurowych.
4250. ZMIANA wojskowej ustawy emerytalnej / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 2, s. 7-12.
___________________
4251. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u R z e c z y p o sp o l i t e j P o ls k i e j z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin // Dz. U. - 2004, nr 8, poz. 67.
4252. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin // Dz. U. 2004, nr 8, poz. 66.
- 746 4253. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przed wojskowy organ emerytalny // Dz. U. 2004, nr 12, poz. 109.
4254. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 23 lutego
2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin // Dz. U. - 2004, nr 67, poz. 618, tab.
4255. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur
wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania
w trakcie roku kalendarzowego // Dz. U. - 2004, nr 108, poz. 1147.
4256. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. - 2004, nr 43, poz. 405.
4257. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób weźwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny // Dz. U. - 2004, nr 56,
poz. 551.
4258. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego
wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania // Dz. U. - 2004, nr 180, poz. 1866.
4259. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości
organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agen-
- 747 cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin // Dz. U. 2004, nr 239, poz. 2404.
4260. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu
w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej
oraz uprawnionych członków ich rodzin // Dz. U. - 2004, nr 27, poz. 241.
4261. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin // Dz. U. - 2004,
nr 240, poz. 2413.
4262. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 22 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2004, nr 87,
poz. 817.
b. Ubezpieczenie społeczne rolników
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 2. Z treści: Rutkowska M., Kozyra P.: Kierunki zmian w kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
4263. DECYZJE wyjątkowe Prezesa KRUS / Alicja Lejk-Kępka // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 12, s. 23-28.
4264. DYLEMATY zabezpieczenia rolników na starość : Polska i Europa / Barbara Tryfan ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. - Warszawa : IRWiR PAN, 2004. - 143 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 135-137. - ISBN 83-85369-69-4.
- 748 4265. DZIAŁALNOŚĆ Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w 2003 roku / Elżbieta Bochińska // Ubezp. w Rol. - 2004, nr 2, s. 67-76, tab.
Rada działająca na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców.
JEDNORAZOWE odszkodowanie jako niezrealizowane świadczenie dla
członków rodziny rolnika / E. Jaworska-Spičak = poz. 4168.
4266. KTO może ubezpieczyć się w KRUS / Bożena Wiktorowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 130, s. 28-29, tab.
NOWA definicja wypadku przy pracy rolniczej / E. Jaworska-Spičak =
poz. 2535.
OD 1 maja 2004 r. tylko zasiłek macierzyński dla rolników / E. JaworskaSpičak = poz. 4164.
Zasady przyznawania ubezpieczonym rolnikom zasiłków z tytułu urodzenia
dziecka w latach ubiegłych i od 1 maja 2004 r.
4267. „PROJEKT 5 miejscowości” - próba przeniesienia doświadczeń
z MSA [Mutualite Sociale Agricole] we Francji do KRUS / Jan Kopczyk //
Ubezp. w Rol. - 2004, nr 1, s. 51-68, tab. wykr. bibliogr. 12 poz.
4268. REALIZACJA prawa unijnego przez KRUS / Alicja Lejk-Kępka. Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 5, s. 28-32 ; nr 9, s. 14-18.
Cz. 2 pt. Ubezpieczenia społeczne rolników : realizacja prawa unijnego.
4269. REALIZACJA rozporządzeń unijnych na przykładzie OR KRUS
w Ostrowie Wielkopolskim / Jan Kopczyk // Ubezp. w Rol. - 2004, nr 3/4,
s. 5-43, tab.
W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
4270. RENTA rodzinna rolnicza / Ewa Jaworska-Spičak, Alicja LejkKępka // Ubezp. w Rol. - 2004, nr 1, s. 73-115.
- 749 4271. ROLNICY prowadzący pozarolniczą działalność w ubezpieczeniach społecznych od 2 maja 2004 r. / Elżbieta Kozłowska // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 7, s. 13-15.
4272. ROLNIK rolnikowi składek nie daruje / Bożena Wiktorowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 52, s. 21, tab. * Taż: KRUS tylko dla bogatych //
Tamże, nr 59, s. 1, 8, tab.
Omów. zmian projektowanych w ubezpieczeniu społecznym rolników.
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Kurowska T.: Status prawny kobiet w systemie ubezpieczeń społecznych
rolników.
4273. SYSTEM emerytalno-rentowy rolników i usługi opiekuńczolecznicze w opiniach dwóch pokoleń / pod red. nauk. Beaty Pięcek ; [aut.]
I. Frenkel [I in.] ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. - Warszawa : IRWiR,
2004. - 174 s. : mapy kolor., wykr. ; 24 cm. - (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa). - Bibliogr. s. 166-167. - ISBN 83-85369-71-6.
4274. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne w rolnictwie : praca
zbiorowa / pod red. Jadwigi Jastrzębskiej ; Instytut Medycyny Wsi. - Lublin :
Inst. Med. Wsi, 2003. - 162 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Monografie / IMW ; 33). - ISBN 83-7090-086-0.
Treść: Zagórski Jerzy: Miejsce i rola Instytutu Medycyny Wsi w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolników (s. 9-16). - Wroński Jerzy: Prewencja
zawodowa w rolnictwie: działania w roku 2002, założenia do programu działania na
rok 2003 (s. 17-22). - Kobielski Wojciech: Kierunki zmian w systemie ubezpieczenia
społecznego rolników (s. 23-32). - Zwolińska Maria: Ubezpieczenie społeczne rolników - rys historyczny (s. 33-39). - Daszewski Kazimierz: Finansowanie systemu
ubezpieczeń społecznych rolników - stan obecny i perspektywy (s. 40-49). - Goraj
Lech: Wpływ rolniczych ubezpieczeń społecznych na sytuację ekonomiczną rolników
w 2001 roku (s. 50-63). - Jaworska-Spičak Ewa: Świadczenia rodzinne dla rolników
jako szczególna postać ubezpieczenia (s. 64-71). - Trawiński Krzysztof: Renty strukturalne w rolnictwie (s. 72-82). - Cież Józef: Badanie wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym jako element polityki prewencyjnej (s. 83-87). - Rafalski Henryk:
Systemy bezpieczeństwa społecznego obywateli Japonii (s. 88-95). - Capko W. G.,
Skafa W. M., Sterenbogen M. J.: Ustawodawstwo Ukrainy w zakresie ubezpieczeń
społecznych pracowników / tł. z ros. Leszek Solecki (s. 96-102). - Wierzbowski Bła-
- 750 żej: Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
w rolnictwie (s. 103-108). - Jastrzębska Jadwiga: Potrzeba i możliwości objęcia rolników indywidualnych profilaktyczną opieką zdrowotną w związku z pracą - w ramach
ubezpieczeń społecznych (s. 109-121). - Kossakowski Jacek: Orzecznictwo lekarskie
w systemie ubezpieczenia społecznego rolników (s. 122-133). - Kobielski Wojciech:
Organizacja i rozwój rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczeń społecznych
rolników (s. 134-139). - Bełtowska Katarzyna: Dostępność do świadczeń zdrowotnych
w opinii mieszkańców wsi (s. 140-149). - Agulhon Elisabeth, Lienard Michel, Delemotte Bernard: Medycyna pracy w rolnictwie we Francji : zadania, organizacja
i rozwój / tł. Wiesława Skrzek (s. 150-157).
4275. WCZEŚNIEJSZA emerytura rolnicza w zamian za gospodarstwo /
Agata Gawrońska-Juźwik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 20-21.
WYKAZ wybranych aktów prawnych związanych z działalnością Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego / I. Sadowski = poz. 5192.
4276. Z RESORTU rolnictwa do gospodarki / Bożena Wiktorowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 47, s. 23.
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
4277. ZAPRZESTANIE prowadzenia działalności rolniczej : problemy
związane z zawieszeniem części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej /
Alicja Lejk-Kępka. - [Pocz = poz. 3742/03]. Cz. 2-3 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 1, s. 29-33 ; nr 3, s. 31-36.
4278. ZASADY przyznawania i wypłaty jednorazowego odszkodowania
dla rolników od 2 maja 2004 r. / Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 11, s. 25-28.
Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników [...]
wprowadziła zmiany dot. m.in. zasad przyznawania i wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
ZASADY przyznawania i wypłaty przedłużonego zasiłku chorobowego
dla rolników / E. Jaworska-Spičak = poz. 4159.
4279. ZMIANY od 2 maja 2004 r. w przepisach dotyczących świadczeń
krótkoterminowych dla rolników / Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 6, s. 27-29.
- 751 4280. ZMIANY w emeryturach i rentach rolniczych od 2 maja 2004 r. /
Alicja Lejk-Kępka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, s. 27-31.
Wprowadzone ustawą z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 121, poz. 1264).
4281. ZMIANY w ubezpieczeniu społecznym rolników od maja 2004 r. /
Wanda Bielecka // Ubezp. w Rol. - 2004, nr 3/4, s. 87-107.
___________________
4282. USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw // Dz. U. 2004, nr 91, poz. 873.
USTAWA z dnia 10 września 2004 r. o zm. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników = poz. 4060.
4283. ROZPORZĄDZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad
wynagradzania jej członków // Dz. U. - 2004, nr 285, poz. 2860.
ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u W s i
z dnia 23 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego = poz. 4179.
4284. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób
pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania // Dz. U. - 2004, nr 286, poz. 2872.
____________________
- 752 Renta strukturalna
4285. CZEKAJĄC na unijne renty strukturalne / Bożena Wiktorowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 60, s. 3, tab.
4286. PRZEKAZANIE gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną
w praktyce notarialnej / Roman Budzinowski // Rejent. - 2004, R. 14, nr 10,
s. 46-73.
4287. PRZENIESIENIE własności nieruchomości w związku z zaopatrzeniem emerytalnym i rentami strukturalnymi w rolnictwie / Romuald
Sztyk // Rejent. - 2004, R. 14, nr 8, s. 72-98.
4288. ROLNICZE renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim / Stanisław Paszkowski. - Poznań : Wydaw. Akad.
Rol. Pozn., 2004. - 305 s. ; 24 cm. - (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe, ISSN 0208-8436 ; z. 345). - Bibliogr. s. 283-299,
wykaz aktów prawnych s. 300-302.
4289. SKŁADAJĄC wniosek, trzeba pomyśleć o domownikach / Bożena
Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 131, s. 8.
Rolnicze renty strukturalne - rolnicy, którym uda się uzyskać renty strukturalne
ze środków unijnych, mogą nie dostać emerytury rolniczej.
4290. SOLIDARNOŚĆ międzygeneracyjna a wymiana pokoleń / Barbara
Tryfan // Ubezp. w Rol. - 2004, nr 1, s. 5-27, tab bibliogr. 12 poz.
Ustawa z 2001 r. o rentach strukturalnych tworzy nową sytuację w zakresie relacji
międzypokoleniowych w rodzinie rolniczej. Oceniono tę zależność w kontekście
przemian współczesnej rodziny wiejskiej.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne w rolnictwie / pod red. J. Jastrzębskiej = poz. 4274.
Z treści: Trawiński K.: Renty strukturalne w rolnictwie.
___________________
- 753 4291. ROZPORZĄDZENIE M i n. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie
pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętych planem
rozwoju obszarów wiejskich // Dz. U. - 2004, nr 161, poz. 1684, rys.
4292. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich // Dz. U. - 2004, nr 114, poz. 1191.
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą
4293. DZIAŁALNOŚĆ na własny rachunek a europejskie prawo do
ubezpieczeń społecznych / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2004, R. 14,
nr 18, s. 22-26.
Kiedy osoba prowadząca działalność na własny rachunek może podlegać ubezpieczeniom społecznym dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej?
4294. KORZYSTNE zatrudnienie rodziny we własnej firmie / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 53, dod. Doradca
Firmy, s. 8-9.
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członka rodziny zatrudnionego jako osoba
współpracująca.
4295. KTO i gdzie podlega systemowi innego państwa / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 177, dod. Praca i Podatki, s. 11.
Zasady ubezpieczenia społecznego w związku z prowadzeniem działalności oraz
pracą w krajach Unii Europejskiej.
4296. PROWADZĄCY działalność zapłacą dużo więcej / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 63, s. 22, tab.
Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących własne firmy.
4297. UBEZPIECZENIA i podatki w jednoosobowej firmie // Rzeczpospolita. - 2004, nr 239 : 11.10, dod. Dobra Firma, 20 s.
- 754 UBEZPIECZENIE społeczne pracowników migrujących oraz osób prowadzących działalność gospodarczą / T. Major, B. Pawłowska ; red. T. Major =
poz. 4315.
4298. WŁASNA działalność, a może kontynuacja ubezpieczenia? / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 25-27.
Kontynuowanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ma charakter dobrowolny,
ubezpieczenia zaś osób prowadzących własną działalność gospodarczą, z wyjątkiem
ubezpieczenia chorobowego - obowiązkowy.
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących
pracę nakładczą
4299. ŚWIADCZENIE wyrównawcze przysługujące agentowi - nowa
instytucja w prawie polskim / Ewa Rott-Pietrzyk, Wojciech Klyta // Kwart.
Prawa Pryw. - 2004, R. 13, z. 3, s. 767-799.
4300. UBEZPIECZENIA społeczne zleceniobiorcy / Piotr Kostrzewa //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 20, s. 20-22.
4301. UBEZPIECZENIE społeczne i zdrowotne cudzoziemców wykonujących umowy zlecenia w Polsce / Beata Pawłowska // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 11, s. 6-7.
4302. UMOWA o dzieło zawarta z emerytem / Barbara Zabieglińska //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, s. 33-34.
Dot. obowiązku opłacania składek.
4303. UMOWY cywilnoprawne a obowiązek ubezpieczeń społecznych /
Piotr Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2004, nr 7/8, s. 1-4.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym.
4304. ZLECENIE a prawo ubezpieczeń społecznych / Rafał Golat //
Nowe Ubezp. - 2004, nr 1, s. 25-27.
- 755 4305. ZLECENIOBIORCA w systemie ubezpieczeń społecznych / Piotr
Kostrzewa // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 9, s. 5-7.
e. Ubezpieczenie twórców
4306. ARTYSTA i twórca w systemie ubezpieczeń społecznych / Piotr
Kostrzewa // Ubezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 5-8.
4307. UBEZPIECZENIA społeczne twórców i artystów / Piotr Kostrzewa // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 5, s. 9-10.
f. Ubezpieczenie osób duchownych
4308. UBEZPIECZENIA społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych / Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 11, s. 10-14.
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych
za granicą
4309. GDZIE płacą składki Polacy pracujący w krajach Unii / Elżbieta
Szustak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 39, s. 35-36. * Gdzie praca, tam
składka / Magdalena Bednarek, Agnieszka Rosa // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 103 : 4.05, s. 1.
Omów. rozporządzeń EWG dot. stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek
i członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie.
4310. PRACA i biznes cudzoziemca nad Wisłą / Tomasz Major, Beata
Pawłowska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 120 : 24.05, dod. Dobra Firma,
s. 10-11.
Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pracujące zagranicą.
- 756 4311. PRACA w Unii - zasiłek w Polsce / Ewa Gałuszyńska // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 9, s. 36-37.
Zasada sumowania umożliwia uzyskanie świadczeń osobie, która posiada okresy
ubezpieczenia lub zatrudnienia w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE.
4312. UBEZPIECZENIA społeczne osób migrujących w celach zarobkowych w Unii Europejskiej / Beata Pawłowska ; Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2004 r. - Warszawa : ZUS,
2004. - 103 s. ; 20 cm.
4313. UBEZPIECZENIA społeczne pracowników delegowanych do
pracy w Niemczech / Iwona Stepek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 12,
s. 3-6.
4314. UBEZPIECZENIE społeczne pracowników delegowanych do
pracy w Belgii i Francji / Beata Pawłowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004,
nr 10, s. 6-11.
4315. UBEZPIECZENIE społeczne pracowników migrujących oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą / Tomasz Major, Beata Pawłowska ;
red. Tomasz Major. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - 292 s. ; 24 cm. - (Prawo Dla Firm). - ISBN 83-7387-241-8.
Zob. też Finansowanie ubezpieczeń. Składki (poz. 3939, 3959).
5. Świadczenia na wypadek bezrobocia
a. Zasiłek dla bezrobotnych
4316. EUROZASIŁEK dla bezrobotnych / Katarzyna Ryszard // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 35-36.
4317. NIEPRAWIDŁOWOŚCI w ustalaniu okresu zasiłkowego dla bezrobotnych / Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 23-25.
- 757 4318. PAŃSTWO zabiera, ale pracy nie daje / Janusz K. Kowalski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 173, s. 1.
Ograniczenie zasiłków dla bezrobotnych.
Nadto: Tenże: Oszczędności kosztem bezrobotnych // Tamże, s. 9, rys.
4319. POSZUKIWANIE pracy w UE a zasiłek dla bezrobotnych / Anna
Kraińska // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 28/29, s. 54-58.
Nadto: Za granicą, ale z zasiłkiem / Marta Gadomska // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 199 : 25.08, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Zachowanie prawa do zasiłku przez bezrobotnych poszukujących pracy za granicą.
4320. PRAWO do zasiłku dla bezrobotnych w UE / Ewa Gałuszyńska //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 46, s. 34-37.
4321. PRYWATNE ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w Polsce możliwość implementacji / Marcin Kawiński // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1037, t. 1, s. 264-273, tab. bibliogr. summ.
PUBLICZNE Służby Zatrudnienia a zmieniający się rynek pracy = poz. 1173.
Z treści: Świadczenia z tytułu bezrobocia i Publiczne Służby Zatrudnienia.
4322. ŚWIADCZENIA dla bezrobotnych / Adam Nowakowski // Prawo
Pr. - 2004, R. 10, nr 11, s. 20.
Możliwość uzyskania dodatku aktywizacyjnego wprowadzonego ustawą
z 20 kwietnia 2004 r.
4323. TYLKO na czas określony - od pół do półtora roku : prawo do
zasiłku [dla bezrobotnych] / Marzena Jurczewska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 56, s. 22-23.
4324. ZASIŁEK dla bezrobotnego Holendra // Prawo Eur. - 2004, nr 3,
s. 44.
Wyjaśnienia min. gospodarki i pracy odnośnie statusu bezrobotnych z innych
krajów Unii Europejskiej, rejestrujących się w polskich urzędach pracy.
___________________
- 758 4325. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu // Dz. U. - 2004, nr 87, poz. 835.
4326. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego //
Dz. U. - 2004, nr 219, poz. 2222.
b. Świadczenie przedemerytalne
4327. CZY będzie nowe świadczenie przedemerytalne / Michał Culepa //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 5, s. 19-20.
4328. DLA kogo świadczenia przedemerytalne? / Dorota Siwiec, Barbara
Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 16-17.
4329. JAK uzyskać świadczenie przedemerytalne, emeryturę lub rentę :
stan prawny na 5 lipca 2004 r. / Marek Opolski // Por. Gaz. Praw. - 2004,
nr 27, s. 3-41.
4330. JAK złożyć wniosek o świadczenie emerytalne / Elżbieta Kosiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 241, dod. Prawo i Życie, s. 1, 2-13.
4331. JEŚLI nie emerytura, to co? / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 24-26.
Od 1 sierpnia 2004 r. nastąpi zmiana systemu świadczeń przedemerytalnych.
Nowa ustawa przewiduje bardziej rygorystyczne warunki, od spełnienia których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.
4332. JUŻ wkrótce w jednakowej wysokości / Marzena Jurczewska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 80, s. 30-31.
Nowe zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych.
- 759 4333. KIEDY prawo do wypłaty zostanie zawieszone / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 167, dod. Praca i Podatki, s. 11.
Wypłata świadczenia przedemerytalnego.
4334. KIEDY ZUS wstrzyma świadczenie : świadczenia i zasiłki przedemerytalne / Elżbieta Kos // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 160, s. 23.
4335. KOMU przysługuje świadczenie przedemerytalne / Beata Mroczkowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 19, s. 12-13.
4336. NOWE regulacje w sprawie ustalania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych / Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel. - Cz. 1-3 // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 8, s. 10-14 ; nr 9, s. 18-23 ; nr 10, s. 19-26.
Cz. 2. Postępowanie w sprawie świadczenia przedemerytalnego ; Cz. 3. Zawieszanie świadczeń i zasiłków przedemerytralnych oraz zmniejszanie ich wysokości.
4337. NOWE regulacje w zakresie nabycia prawa do świadczeń przedemerytalnych / Anna Kosut // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 9, s. 15-21.
4338. NOWE zasady przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalnych /
Anna Semenowicz // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 23, s. 19-25. * Świadczenia przedemerytalne - kwestie proceduralne / Leszek Skowroński // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 22-23.
Nadto: Świadczenia przedemerytalne : zasady obowiązujące od 1 sierpnia 2004 r. //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 177 : 30.07, dod. Poradnik „Rzeczpospolitej”, 4 s.
4339. NOWE zasady wypłaty świadczeń przedemerytalnych / Leszek
Skowroński // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 30, s. 6-7.
4340. POZNAJ nowe formularze / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 32-33.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia.
4341. PRAWO do świadczenia przedemerytalnego - ograniczenia / Wojciech Maciejko // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 12, s. 332-334.
- 760 4342. PRAWO do świadczeń przedemerytalnych na nowych zasadach /
Leszek Skowroński // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 33-34.
PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu - po nowemu / K. Walczak =
poz. 1213.
Zmiany w prawie pracy w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej m.in.
świadczenia przedemerytalne.
4343. ŚWIADCZENIA przedemerytalne / Elżbieta Kos. - Cz. 1-7 // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 116, s. 23 ; nr 117, s. 23 ; nr 118, s. 23 ; 119, s. 26 ;
nr 120, s. 23 ; nr 121, s. 23 ; nr 122, s. 22.
Cz. 1. Jeszcze do końca lipca według starych zasad ; Cz. 2. Od 1 sierpnia według
nowych zasad ; Cz. 3. Wniosek do oddziału ZUS na specjalnym formularzu ; Cz. 4.
Nowe zasady postępowania. Kiedy ZUS przestanie wypłacać zasiłek, świadczenie? ;
Cz. 5-7. Kiedy ZUS zawiesi, a kiedy zmniejszy świadczenie?
4344. ŚWIADCZENIA przedemerytalne / Anna Semenowicz // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 10, s. 11-16, tab.
Nadto: Świadczenie przedemerytalne w jednej wysokości / Marzena Jurczewska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 20, s. 18. * Tylko do końca 2006 r. / M. Jurczewska //
Tamże, nr 43, s. 21, tab. - Omów. projektu ustawy wprowadzającej zmiany zasad
przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych.
4345. ŚWIADCZENIA przedemerytalne dla zwolnionych pracowników /
Jan Witkowski // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 47, dod. Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, nr 13, s. 1-6.
4346. ŚWIADCZENIA przedemerytalne na nowych zasadach / Ewa
Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 7/8, s. 44-56.
ŚWIADCZENIA z ZUS dla osób po 50 roku życia / A. Ros = poz. 4078.
Wcześniejsze emerytury i świadczenie przedemerytalne.
4347. ŚWIADCZENIE przedemerytalne po 1 stycznia 2004 r. / Adam
Kuchowicz // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 1, s. 25-26.
4348. ŚWIADCZENIE przedemerytalne - zawieszenie prawa / Barbara
Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 48, s. 11-13.
- 761 4349. USTANIE i zawieszenie prawa do świadczeń przedemerytalnych? /
Jan Witkowski // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 44, s. 77-81, tab.
4350. WYSOKOŚĆ świadczenia przedemerytalnego, zasady jego zmniejszania i zawieszania / Anna Kosut // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 20-25.
4351. ZASADY przyznawania i wypłacania świadczeń przedemerytalnych przez ZUS // Biul. Inf. / ZUS. - 2004, nr 3, s. 15-34.
4352. ZASIŁKI i świadczenia przedemerytalne : porównanie aktualnego
stanu prawnego i projektów ustaw skierowanych do Parlamentu RP / Zbigniew
Kruszyński // Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność”. - 2004, nr 138, s. 16-20.
4353. ZAWIESZANIE i zmniejszanie świadczeń przedemerytalnych /
Beata Dudziak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 33, s. 18-19.
ZBIEG prawa do renty rodzinnej z prawem do świadczenia przedemerytalnego / B. Dudziak = poz. 4127.
4354. ZMNIEJSZANIE i zawieszanie świadczeń przedemerytalnych /
Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 22, s. 22-24.
___________________
4355. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 120, poz. 1252.
Toż // Rzeczpospolita. - 2004, nr 132 : 7.06, dod. Dobra Firma, s. 3-6.
Omów.: Ragus Anita // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 16, s. 10-14, 15-16.
c. Inne świadczenia finansowane
z Funduszu Pracy
___________________
- 762 -
6. Świadczenia z funduszy publicznych
a. Świadczenia rodzinne
4356. DOCHODY z działalności gospodarczej a prawo do świadczeń
rodzinnych / Hanna Perło // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 7, s. 3-5.
4357. DOKUMENTOWANIE prawa do świadczeń rodzinnych / Emilia
Wojtaszczyk // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 5, s. 28-31.
4358. GROZI niekontrolowany wyciek publicznych pieniędzy : czy
świadczenia rodzinne trafią do potrzebujących / Renata Majewska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 67 : 19.03, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Nowy system wsparcia z budżetu państwa niezamożnych rodzin, wychowujących
uczące się dzieci, w tym niepełnosprawne.
4359. INNOWACJE w świadczeniach rodzinnych / Alina Wiśniewska //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 4, s. 5-6.
JAK otrzymać zasiłek / J. Grodzka = poz. 4146.
M.in. zmiany w systemie świadczeń rodzinnych.
4360. JAK ustalić prawo do nowych świadczeń / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 74, dod. Praca i Podatki, s. 14. * Jak ustalić
dochód rodziny / BM [Bartosz Marczuk] // Tamże, nr 103, dod. Praca i Podatki, s. 10.
Zasiłki rodzinne - obowiązki zakładu pracy.
4361. JAK uzyskać nowe świadczenia rodzinne / Lidia Labocha // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 66, dod. Prawo i Życie, s. 2-4, 13-16, tab.
4362. KRYTERIA ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych / Iwona
Sierpowska // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 6, s. 162-165.
- 763 4363. KRYTERIA uzyskania i wypłaty / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 54, s. 23, tab.
Świadczenia rodzinne przed i po 1 maja 2004 r.
4364. KTO i na jakich zasadach wypłaci świadczenia rodzinne / Krystyna
Tymorek // Rzeczpospolita. - 2004, nr 52 : 2.03, dod. Dobra Firma, s. 4-5.
4365. KTO płaci świadczenia rodzinne od 1 maja 2004 r. // Biul. Inf. /
ZUS. - 2004, nr 2, s. 9-13.
4366. NOWE przepisy o zasiłkach i świadczeniach rodzinnych / Elżbieta
Maria Lis // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 3, s. 29-32.
4367. NOWE świadczenia rodzinne / Aleksandra Nowak // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 42, s. 12-13.
Przepisy obow. od 1 października 2004 r.
4368. NOWE świadczenia rodzinne / Matylda Wąsik // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 19, s. 22-26, tab.
4369. NOWE uregulowania prawne świadczeń rodzinnych / Urszula
Żółtak // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 2, s. 1-6.
4370. NOWE zasiłki, nowe wymogi : świadczenia rodzinne / Bartosz
Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 84, s. 22-23.
4371. NOWELIZACJA ustawy o świadczeniach rodzinnych / Mirosław
Szot // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 36, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 11, s. 1-4.
4372. NOWY system świadczeń rodzinnych / Renata Górecka // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 20, wkł. Kompendium Kadrowe, nr 5, 32 s.
4373. OCHRONA socjalna dziecka w nowym systemie świadczeń rodzinnych / Wiesław Koczur // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 9, s. 26-31, tab.
Zasiłki rodzinne i dodatki do nich, świadczenia opiekuńcze.
- 764 4374. POPRAWKI tuż przed startem / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 93 : 20.04, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Świadczenia społeczne - kolejne zmiany ustawowych zasad pomocy dla rodzin.
4375. POSTĘPOWANIE przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych
od 1 maja 2004 r. / Hanna Perło // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 5, s. 3-10.
4376. POSTĘPOWANIE w sprawach o świadczenia rodzinne / Magdalena Pytel // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 10, s. 26-32.
4377. POSTĘPOWANIE w sprawach świadczeń rodzinnych / Grażyna
Zalas // Casus. - 2004, nr 34, s. 9-16.
4378. PRZEDŁUŻONY okres zasiłkowy - wyjaśnienie wątpliwości /
Aneta Maj // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 8, s. 13-14.
Po nowelizacji ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wprowadzonej ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
4379. PRZYZNAWANIE i wypłata świadczeń rodzinnych / Lidia Labocha // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 21, s. 20-22.
4380. RAŻĄCO niesłuszne przywileje / Danuta Frey // Rzeczpospolita. 2004, nr 83 : 7.04, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich dot. przepisów ustawy o świadczeniach społecznych, które niesłusznie uprzywilejowują rodziców niepozostających
w związkach małżeńskich.
4381. REFORMOWAĆ czy likwidować / Jacek Ignaczewski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 88 : 14.04, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego a system świadczeń rodzinnych.
4382. RODZINA w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych - z doświadczeń pracownika socjalnego / Karolina Busk // Rocz. Nauk. Carit. 2004/2005, R. 8/9, s. 95-100 Zsfassung.
- 765 4383. ROZWAŻANIA nad wybranymi problemami wynikłymi na tle
stosowania ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zasiłkach rodzinnych / Monika Kober // Casus. - 2004, nr 34, s. 31-33.
4384. SAMOTNIE wychowujesz dziecko - przeczytaj / Aneta Maj //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 12, s. 35-36.
Zasiłki rodzinne od 1 maja 2004 r.
4385. SZTUCZNY dochód deklarowany / Grażyna J. Leśniak // Rzeczpospolita. - 2004, nr 124 : 28.05, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Ustalanie dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego przez osoby opłacające
podatek w formie zryczałtowanej.
4386. ŚWIADCZENIA dla rodziny według nowego systemu / Anna
Nowakowska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 1, s. 32-34.
4387. ŚWIADCZENIA rodzinne // Biul. Inf. / ZUS. - 2004, nr 4, s. 9-14.
4388. ŚWIADCZENIA rodzinne / aut. Elżbieta Więckowska-Meisner ;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień 1 września 2004 r. Warszawa : ZUS, 2004. - 119 s. ; 20 cm.
4389. ŚWIADCZENIA rodzinne : kto może liczyć na wsparcie / Bartosz
Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 149, s. 22.
4390. ŚWIADCZENIA rodzinne dla osób samotnie wychowujących
dzieci / Alina Wiśniewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 10, s. 3-5.
4391. ŚWIADCZENIA rodzinne do 30 kwietnia 2004 r. / Kazimierz
Adamski // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 5, s. 14-17.
4392. ŚWIADCZENIA rodzinne - kto i jak będzie je ustalał? / Agata
Gawrońska-Juźwik // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 20-21.
4393. ŚWIADCZENIA rodzinne - niezbędna dokumentacja / Renata
Górecka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, Przegląd Prawny, s. 17-32.
- 766 4394. ŚWIADCZENIA rodzinne od 1 maja 2004 / Elżbieta WięckowskaMeisner // Ubezp. Społ. - 2004, nr 4, s. 1-6.
4395. ŚWIADCZENIA rodzinne od 1 maja 2004 r. / Hanna Perło.
Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 3, s. 3-10 ; nr 4, s. 3-12.
Cz. 2 pt.: Świadczenia rodzinne - zasady ustalania dochodu rodziny i dokumentowanie prawa do świadczeń.
4396. ŚWIADCZENIA rodzinne od 1 maja 2004 r. / Emilia Wojtaszczyk //
Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 3, s. 18-30.
4397. ŚWIADCZENIA rodzinne od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. /
Adam Kuchowicz // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 5, s. 22-25.
4398. ŚWIADCZENIA rodzinne po 1 maja 2004 r. / Kazimierz Adamski //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 8, s. 16-19, tab.
4399. ŚWIADCZENIA rodzinne po 1 maja 2004 r. / Magdalena
Kasprzak // Rachun. Budż. - 2004, R. 6, nr 4, s. 27-30.
4400. ŚWIADCZENIA rodzinne w gminach / Renata Majewska //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 31 : 6.02, dod. Prawo co Dnia, s. 1 ; nr 56 : 6/7.03,
dod. Prawo co Dnia, s. 1.
4401. TYLE pomocy państwa, by nie zniechęcić do pracy / Bożena Balcerzak-Paradowska ; rozm. Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 18, s. 17, tab.
Rozm. z dyr. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych nt. nowego systemu świadczeń
rodzinnych.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne w rolnictwie / pod red. J. Jastrzębskiej = poz. 4274.
Z treści: Jaworska-Spičak E.: Świadczenia rodzinne dla rolników jako szczególna
postać ubezpieczenia.
- 767 WSZYSTKO o zasiłkach / R. Górecka = poz. 4158.
M.in. świadczenia rodzinne.
4402. ZASADY ustalania dochodu rodziny / Joanna Szczęsna // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 15, s. 19-24.
Dla wypłaty świadczeń rodzinnych.
4403. ZASIŁEK rodzinny - ponowne ustalenie prawa / Barbara Kozłowska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 21, s. 15-16.
4404. ZASIŁKI 2004 : nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych ze
wszystkimi zmianami, ujednolicone przepisy z zakresu zasiłków: macierzyńskich, chorobowych i pogrzebowych, przepisy regulujące uprawnienia dla
bezrobotnych oraz żołnierzy i członków ich rodzin, wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania uprawnień, komentarze do zmian. - Warszawa :
INFOR, [2004]. - 231 s. ; 29 cm. - (Prawo 2004 ; nr 4). - ISBN 83-89385-66-X.
4405. ZASIŁKI rodzinne, dodatki i świadczenia pielęgnacyjne po nowemu : ważne zmiany od 1 maja // Rzeczpospolita. - 2004, nr 57 : 8.03, dod.
Vademecum Rzeczpospolitej, nr 107, 32 s.
4406. ZASIŁKI rodzinne i wychowawcze od stycznia 2004 roku // Biul.
Inf. / ZUS. - 2004, nr 1, s. 23-26.
4407. ZASIŁKI rodzinne i wychowawcze - zasady ustalania prawa od
1 stycznia 2004 r. / Elżbieta Więckowska-Meisner // Ubezp. Społ. - 2004,
nr 2, s. 1-4.
4408. ZASIŁKI rodzinne - jakie świadczenie możesz otrzymać przed
1 maja / Dorota Siwiec, Barbara Siwek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9,
nr 11, Kompendium Kadrowe, nr 3, 32 s.
Zasiłek macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, rodzinny, wychowawczy, pogrzebowy, renta socjalna, renta rodzinna, renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny
oraz dodatek dla sierot zupełnych.
- 768 4409. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze od 1 stycznia
2004 r. / Elżbieta Lis // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 1, s. 3-4.
Zmiany w przepisach wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r.
4410. ZASIŁKI rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne : teraz i od
1 maja 2004 r. // Rzeczpospolita. - 2004, nr 21 : 26.01, dod. Vademecum
Rzeczpospolitej, nr 94, 16 s.
4411. ZMIANY w świadczeniach rodzinnych / Dariusz Facoń // Gaz.
Wybor. - 2004, nr 195 : 20.08, s. 13.
4412. ZMIANY w świadczeniach rodzinnych / Agata Gawrońska-Juźwik //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 7, s. 11-12.
Nowy system wsparcia dla rodziny, który będzie obowiązywać od 1 maja 2004 r.
4413. ZMIANY w ustawie o świadczeniach rodzinnych / Emilia Wojtaszczyk // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 5, s. 26-27.
4414. ZMIENIONE uprawnienia oraz obowiązki płatników i świadczeniobiorców / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 100 : 28.04,
dod. Prawo co Dnia, s. 4.
4415. ZUS : zmiany w świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych, nowe
zasady wypłacania zasiłków, obowiązki płatników a kapitał początkowy,
umowy zlecenia, o dzieło a ZUS, zasady prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek / Alicja Bobak, Monika Beliczyńska. - Kraków :
Wszech. Podat., 2004. - 187 s. : faks., tab. ; 30 cm. - Wykaz aktów prawnych
s. 7. - ISBN 83-89104-67-9.
___________________
4416. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 1, wkł. Przepisy, 20 s.
Nadto: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych : (tekst
ujednolicony) // Tamże, nr 5, wkł. Przepisy, s. 1-14 ; Komentarz do ustawy o świad-
- 769 czeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. // Tamże, nr 8, wkł. Przepisy, 24 s. ;
Ostatnie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych / Krystyna Tymorek // Tamże,
nr 11, s. 19-20.
4417. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o zm. ustawy o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - 2004, nr 35, poz. 305.
4418. USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - 2004, nr 192, poz. 1963.
Omów.: Więckowska-Meisner Elżbieta // Ubezp. Społ. - 2004, nr 11, s. 1-2.
4419. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne // Dz. U. - 2004,
nr 45, poz. 433.
Także // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 5, wkł. Przepisy, s. 15-36, tab.
4420. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji
nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych // Dz. U. - 2004, nr 89, poz. 854.
4421. ROZPORZĄDZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne // Dz. U. - 2004, nr 213, poz. 2162.
4422. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty
świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowofinansowych // Dz. U. - 2004, nr 80, poz. 739, tab.
4423. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków
na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - 2004, nr 180, poz. 1857.
- 770 b. Zasiłek pielęgnacyjny
4424. CHARAKTER prawny dodatku pielęgnacyjnego / Danuta Ciszewska // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 30-34.
4425. DODATKI do emerytur i rent / Anna Ros // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 191, s. 28-29, tab.
Dodatki: pielęgnacyjny, dla sieroty zupełnej, kombatancki i kompensacyjny,
świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, dla byłych żołnierzy - górników.
PRZEDŁUŻONY okres zasiłkowy - wyjaśnienie wątpliwości / A. Maj =
poz. 4378.
Po nowelizacji ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wprowadzonej ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
4426. ŚWIADCZENIA opiekuńcze / Olgierd Podgórski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 110 : 12.05, dod. Dobra Firma, s. 6, tab.
Świadczenia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci: zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne.
4427. USTALENIE prawa do świadczeń opiekuńczych - niezbędne dokumenty / Renata Górecka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 44, s. 19-23.
Nadto: Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny dla osoby dorosłej // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 55, s. 28-29.
ZASIŁKI rodzinne, dodatki i świadczenia pielęgnacyjne po nowemu =
poz. 4405.
c. Zasiłek wychowawczy
4428. DODATKI dla rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym /
Aneta Maj // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 18-20.
ZASIŁKI rodzinne i wychowawcze od stycznia 2004 r. = poz. 4406.
- 771 ZASIŁKI rodzinne i wychowawcze - zasady ustalania prawa od 1 stycznia
2004 r. / E. Więckowska-Meisner = poz. 4407
d. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
4429. FUNDUSZ czy zasiłek dla samotnych / Tadeusz Smyczyński //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 139 : 16.06, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
Fundusz Alimentacyjny - potrzeba dalszego funkcjonowania.
4430. NOWY dodatek zamiast Funduszu Alimentacyjnego / Adam Zych //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 135, s. 8.
Od sierpnia osoby samotnie wychowujące dzieci, które pobierały świadczenia ze
zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego otrzymają specjalny dodatek.
4431. OKRESOWY dodatek specjalny zamiast świadczeń alimentacyjnych / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 140, s. 23.
REFORMOWAĆ czy likwidować / J. Ignaczewski = poz. 4381.
Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego a system świadczeń rodzinnych.
4432. SPECJALNY dodatek zamiast Funduszu Alimentacyjnego / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 139, s. 21.
e. Świadczenia dla osób represjonowanych
DODATKI do emerytur i rent / A. Ros = poz. 4425.
M.in. dodatek kombatancki i kompensacyjny, świadczenia pieniężne dla osób
deportowanych, dla byłych żołnierzy - górników.
4433. LEGITYMACJA osoby represjonowanej / Bożena Bator // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 2, s. 29-31.
4434. MIĘDZY pamięcią a odpowiedzialnością : rokowania w latach
1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową / Jan Barcz, Bartosz
- 772 Jałowiecki, Jerzy Kranz. - Warszawa : Wydaw. Prawo Prakt. Gospod., 2004. 422 s. : il. , 24 cm. - Bibliogr. s. 410-416. - ISBN 83-87611-54-9.
4435. ZASŁUŻENI na koszt podatników / Jerzy Pawlas // Tyg. Solidar. 2004, nr 32, s. 6-7.
Emerytury dla uprzywilejowanych (projekt nowelizacji ustawy o kombatantach).
___________________
4436. USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego // Dz. U. - 2004, nr 281, poz. 2779.
7. Otwarte fundusze emerytalne
4437. ANALIZA empiryczna efektu polepszania wyników w sektorze
otwartych funduszy emerytalnych w Polsce / Henryk Gurgul, Paweł Majdosz // Fol. Oecon. Crac. - 2000/2003, Vol. 43/44, s. 31-50 bibliogr. summ.
4438. DYWERSYFIKACJA portfela inwestycyjnego OFE na tle rozwiązań międzynarodowych / Teresa Tatiana Czerwińska // Forum Dysk.
Ubezp. - 2004, z. 3, s. 75-89.
4439. EFEKTYWNOŚĆ inwestycji OFE na polskim rynku kapitałowym /
Grażyna Trzpiot, Agnieszka Orwat // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1037,
t. 2, s. 295-303, tab. bibliogr. 4 poz. summ.
4440. EWOLUCJA funduszy emerytalnych / Rafał Giza // Stud. Finan. 2004, nr 70, s. 51-63 bibliogr.
4441. FUNDUSZE emerytalne w gospodarce polskiej : problemy funkcjonowania i rozwoju / Jan Monkiewicz // Wiad. Ubezp. - 2004, R. 57, nr 7/8,
s. 10-19 summ.
- 773 4442. INTERES członków otwartych funduszy emerytalnych / Daniel
Nowicki, Zbigniew Józef Roszewski // Prawo Asek. - 2004, nr 2, s. 49-55
summ.
4443. INWESTYCJE otwartych funduszy emerytalnych i ich rola
w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce / Krzysztof Gradzik //
Forum Dysk. Ubezp. - 2004, z. 3, s. 53-64.
4444. JAK przyszli emeryci zmieniają fundusze / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 108, s. 21, tab.
4445. JAK sprawdzić stan konta w OFE / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 219, s. 30-31, tab.
KIERUNKI zmian w zarządzaniu powszechnymi towarzystwami emerytalnymi wchodzącymi w skład grup kapitałowych / M. Prudzienica-Grunt =
poz. 736.
4446. KOMISJA Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych / Izabela Klisowska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 5, s. 12-13.
KONSTRUKCJE prawa emerytalnego / pod red. T. BińczyckiejMajewskiej = poz. 4028.
Z treści: Zieliński T.: Nowe emerytury - samoubezpieczenie na starość. - Ślebzak
K.: Prawo do emerytury w systemie zdefiniowanej składki. - Szczepańska-Bębenek
M.: Świadczenie emerytalne z II filaru. - Jabłoński A.: Charakter prawny członkostwa
w otwartym funduszu emerytalnym. - Olszewska M.: Prawo do emerytury w systemie
zdefiniowanego świadczenia. - Zieleniecki M.: Stosunki prawne wiążące podmioty
prawa emerytalnego.
4447. METODA wartości ryzykowanej w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym / Teresa Tatiana Czerwińska // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1037, t. 1, s. 123-132, tab. bibliogr. summ.
4448. MOŻLIWOŚCI osiągnięcia wyższych stóp zwrotu przez otwarte
fundusze emerytalne / Mariusz Dubowski // Forum Dysk. Ubezp. - 2004, z. 3,
s. 65-74.
- 774 4449. NADZÓR nad działalnością funduszy emerytalnych / Anna Semenowicz // Nowe Ubezp. - 2004, nr 3, s. 17-18.
4450. NIE tylko my mamy ten problem / Katarzyna Ostrowska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 230 : 30.09, dod. Ekon. Rynek, s. 5, rys.
Fundusze emerytalne - kontrowersje co do klasyfikacji środków gromadzonych
w OFE.
4451. NOWY ranking KNUiFE [Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych] / Iwona Jabłońska // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004,
nr 23, s. 7, rys.
Ranking funduszy emerytalnych.
4452. OBOWIĄZKI informacyjne otwartych funduszy emerytalnych /
Marcin Zieliński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 8, s. 27-30.
4453. OBOWIĄZKOWE fundusze emerytalne : świat i Polska / Natalia
Marska ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec.,
2004. - 317 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 297-312. - Summ. (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. (634) 560). ISBN 83-7241-451-3.
4454. OCENA efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych / Artur Mikulec // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 9, s. 26-39,
tab. summ. rez.
4455. OFERTA dla niezależnych / Robert Gwiazdowski, Krzysztof
Trębski // Wprost. - 2004, nr 5, s. 42-44, il.
Propozycje stworzenia nowego systemu ubezpieczeń społecznych oraz symulacja
zysków z oszczędzania na emeryturę w OFE i w dobrowolnych funduszach towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI).
4456. OTWARTE fundusze emerytalne a integracja polskiego rynku
finansowego w ramach Unii Europejskiej / Renata Manacka // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 12, s. 21-23.
- 775 4457. PODSTAWOWE narzędzia oceny efektywności inwestycyjnej
funduszy emerytalnych / Dariusz Stańko // Forum Dysk. Ubezp. - 2004, z. 3,
s. 41-52 bibliogr.
4458. PODZIAŁ środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego / Marcin Zieliński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 3, s. 29-31.
4459. POLITYKA inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych :
istniejące rozwiązania i propozycje zmian / Krzysztof Jajuga [i in.] // Forum
Dysk. Ubezp. - 2004, z. 3, s. 7-27. * Kilka uwag do raportu „Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań
i propozycje zmian” / Raimondo Eggink // Tamże. - 2004, z. 3, s. 149-152.
4460. PORÓWNANIE otwartych funduszy emerytalnych / Magdalena
Swacha-Lech // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 15, dod. Vademecum
Ubezpieczeń, 24 s.
4461. PRAWO do dysponowania środkami zgromadzonymi w otwartym
funduszu emerytalnym na wypadek śmierci / Andrzej Jabłoński // Acta Univ.
Wratisl., Prz. Prawa. - 2004, T. 64, s. 45-61.
4462. RANKING otwartych funduszy emerytalnych - prognozy 2004-2005 /
Dorota Miszczyńska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 177, s. 5-21, tab.
bibliogr. summ.
4463. REGULACJE prawne działalności inwestycyjnej OFE / Adam
Kałdus // Forum Dysk. Ubezp. - 2004, z. 3, s. 101-108.
4464. RYNEK otwartych funduszy emerytalnych 2003 // Wiad. Ubezp. 2004, R. 57, nr 3/4, s. 75-81.
4465. RYNEK Otwartych Funduszy Emerytalnych - porównanie z wybranymi krajami / Renata Manacka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 6,
s. 21-24.
- 776 4466. RYNEK otwartych funduszy emerytalnych w Polsce i perspektywy
jego rozwoju / Iwona Olejnik // Zesz. Nauk. / WSHU Pozn. - 2004, nr 7,
s. 197-207 bibliogr. summ.
4467. RYNEK Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce i wybranych
krajach Ameryki Południowej / Renata Manacka // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1040, s. 84-89 bibliogr. 8 poz. summ.
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Czerwińska T.: Inwestycje finansowe otwartych funduszy emerytalnych aktualne i przyszłe kierunki rozwoju.
4468. STOPA zwrotu funduszy emerytalnych / Michał Wolszczak //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 5, s. 20-25, tab.
4469. TRUDNE wyjście z pułapki II filaru / Magdalena Bednarek //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 20 : 24/25.01, dod. Prawo co Dnia, s. 1. * Kłopoty
po unieważnieniu umowy / Magdalena Bednarek // Tamże, nr 28 : 3.02, dod.
Prawo co Dnia, s. 1.
Możliwość wycofania się z OFE osób pragnących przejść na wcześniejszą emeryturę.
4470. WŁÓŻ w fundusz : czyli prawdziwy ranking otwartych funduszy
emerytalnych / Joanna Solska // Polityka. - 2004, nr 44, s. 44-48, il. tab. wykr.
WSPÓŁPRACA ZUS-u z OFE / I. Jabłońska = poz. 3871.
4471. WYBRANE problemy polityki inwestycyjnej OFE / Rafał Mania //
Forum Dysk. Ubezp. - 2004, z. 3, s. 91-99.
ZAGADNIENIA prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego / pod red.
A. Borodo = poz. 4054.
Z treści: Wantoch-Rekowski J.: Charakter i status prawny otwartych funduszy
emerytalnych. - Lutostański K.: Otwarte fundusze emerytalne a akcesja Polski do Unii
Europejskiej. - Borówka A., Wasielewski J.: Funkcjonowanie lokat otwartych funduszy emerytalnych na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego „Bankowy”. -
- 777 Borowski K.: Analiza polityki inwestycyjnej i wyników otwartych funduszy emerytalnych. - Borodeńko A., Wasielewski J.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A. na polskim rynku kapitałowym - wybrane zagadnienia.
4472. ZAGROŻENIA dla rozwoju rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych / Renata Manacka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 5, s. 21-23.
ZARZĄDZANIE finansami firm / red. nauk. W. Pluta = poz. 1274.
T. 1. - Z treści: Chybalski F.: Prognozowanie efektów dzuałalności inwestycyjnej
otwartych fuduszy emerytalnych w Polsce.
4473. ZMIANA otwartego funduszu emerytalnego / Izabela Klisowska //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 14, s. 18-20.
4474. ZMIANY w II filarze emerytalnym / Agata Gawrońska-Juźwik //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 15-16.
Od 1 kwietnia 2004 r.
___________________
4475. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zm. ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw //
Dz. U. - 2003, nr 170, poz. 1651.
Omów.: Semenowicz Anna // Nowe Ubezp. - 2004, nr 1, wkł. Vademecum „Ubezpieczeń”, 24 s.
4476. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u R z e c z y p o sp o l i t e j P o ls k i e j z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych //
Dz. U. - 2004, nr 159, poz. 1667.
4477. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 19 marca
2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych //
Dz. U. - 2004, nr 50, poz. 481, tab.
4478. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l it y k i S p o ł e c z n e j z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
- 778 przeprowadzania kontroli działalności funduszy emerytalnych, towarzystw
emerytalnych, depozytariuszy oraz osób trzecich, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności // Dz. U. - 2004,
nr 46, poz. 440.
4479. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania
otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili
obowiązku zawarcia umów z funduszami // Dz. U. - 2004, nr 47, poz. 455.
4480. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa
środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 52, poz. 517.
4481. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 3 lutego
2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne // Dz. U. - 2004, nr 32, poz. 276.
zm. z dnia 27 lipca 2004 r. // Tamże, nr 175, poz. 1814.
4482. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zm.
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie
której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym,
sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania
otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do
treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku
członka // Dz. U. - 2004, nr 34, poz. 295.
4483. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r.
w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne
z tytułu wypłat transferowych // Dz. U. - 2004, nr 31, poz. 262.
- 779 4484. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy
emerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 51, poz. 493.
4485. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych // Dz. U. 2004, nr 47, poz. 449, tab.
4486. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru
członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które
powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania
kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty // Dz. U. - 2004,
nr 47, poz. 451.
4487. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie Funduszu Gwarancyjnego // Dz. U. - 2004, nr 56, poz. 545.
Fundusz Gwarancyjny dot. funduszy emerytalnych.
4488. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej // Dz. U. - 2004, nr 86, poz. 804.
8. Pracownicze programy emerytalne
4489. EMERYTURA z trzeciego filara // Rzeczpospolita. - 2004, nr 209 :
6.09, dod. Dobra Firma - Vademecum, 20 s.
4490. KAPITAŁOWE programy o charakterze emerytalnym w Polsce /
Bogumiła Wątorek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1037, t. 2, s. 304-314,
rys. tab. bibliogr. 7 poz. summ.
4491. KLASYFIKACJA kapitałowych programów emerytalnych a polska reforma emerytalna / Paweł Pelc // Międzynar. Prz. Polit. - 2004, nr 2,
s. 188-194.
- 780 KONSTRUKCJE prawa emerytalnego / pod red. T. BińczyckiejMajewskiej = poz. 4028.
Z treści: Zieliński T.: Nowe emerytury - samoubezpieczenie na starość. - Bińczycka-Majewska T.: Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie
prawnym. - Jędrasik-Jankowska I.: Treść ryzyka emerytalnego. - Ślebzak K.: Prawo
do emerytury w systemie zdefiniowanej składki. - Olszewska M.: Prawo do emerytury
w systemie zdefiniowanego świadczenia. - Zieleniecki M.: Stosunki prawne wiążące
podmioty prawa emerytalnego.
MOTYWOWAĆ skutecznie / red. S. Borkowska = poz. 2207.
Z treści: Michalczyk R.: Czy polskie Pracownicze Programy Emerytalne w formie
ustawowej można uznać za narzędzia motywowania pracowników.
4492. NOWA regulacja pracowniczych programów emerytalnych / Jacek
Skoczyński // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 9, s. 21-32.
4493. PPE [Pracownicze Programy Emerytalne] zamiast „krupówki” /
Bianka Trykacz // Ubezp. Majątkowe Finan . - 2004, nr 7, s. 16-19, tab.
Zastępowanie pracowniczymi programami emerytalnymi grupowych ubezpieczeń.
4494. PRACOWNICZE programy emerytalne / Marek Rotkiewicz //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 19, wkł. Vademecum Ubezpieczeń,
s. 2-14, tab.
4495. PRACOWNICZE programy emerytalne / Mirosław Szot // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 31, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 9,
s. 1-6.
4496. PRACOWNICZE programy emerytalne / K[rystyna] Tymorek //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 9, s. 23-29.
4497. PRACOWNICZE programy emerytalne : nowe zasady tworzenia
i działania / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 13,
wkł. Vademecum Ubezpieczeń, s. 2-13.
4498. PRACOWNICZE programy emerytalne : pytania i odpowiedzi /
Marcin Wojewódka // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 46, dod. spec., 16 s.
- 781 4499. PRACOWNICZE programy emerytalne : stan na 24 grudnia 2003 r. /
Elżbieta Urbanowicz // Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność”. - 2004, nr 138,
s. 23-25, rys. tab.
4500. PROGRAMY emerytalne po nowemu / Krzysztof Nowak // Personel Zarz. - 2004, nr 8, s. 92-95.
Zmiany w zakładowych umowach emerytalnych i grupowych ubezpieczeniach na
życie w świetle nowej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Nagel W.: Funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych
w Polsce - konieczność zmian w otoczeniu prawnym.
4501. ZMIANY w prawie o PPE [Pracowniczych Programach Emerytalnych] wciąż niewystarczające / Ryszard Michalczyk // Personel Zarz. - 2004,
nr 8, s. 95-96.
___________________
4502. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 116, poz. 1207.
Omów.: Tuchliński Mateusz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 180, dod. Firma
i Klient, s. 10 ; Wojewódka Marcin // Tamże, nr 237, s. 31.
4503. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 25 czerwca
2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 153, poz. 1611.
4504. ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych
w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - 2004, nr 123, poz. 1299.
Dot. pracowniczych programów emerytalnych.
4505. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 28 maja
2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych // Dz. U. - 2004, nr 123, poz. 1298, rys.
- 782 4506. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 28 maja
2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu
emerytalnego // Dz. U. - 2004, nr 123, poz. 1297, rys.
9. Pomoc społeczna
a. Zagadnienia ogólne
AKTUALNE problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych /
pod red. G. Kwaśniewskiej, A. Wojnarskiej = poz. 2290.
4507. BARIERY w pomaganiu / Teresa Schiller-Gąsiorowska // Zesz.
Nauk. PWSZ Konin, Zesz. Nauk. Inst. Pr. Soc. - 2004, nr 1, s. 27-36 bibliogr.
4508. CZY koniec stołówki w szkole? / Jolanta Góra // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 252, s. 1.
Finansowanie stołówek szkolnych, m.in. z pomocy społecznej.
Także: Taż: Stołówki wylane z kąpielą // Tamże, s. 25, tab.
DYLEMATY zabezpieczenia rolników na starość : Polska i Europa /
B. Tryfan = poz. 4264.
M.in. pomoc społeczna wobec ludzi starych w UE i w Polsce.
GERONTOLOGIA społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Z. Szarota = poz. 1419.
M.in. pomoc społeczna.
4509. INTERPERSONALNY wymiar pomocy / Anna Suchańska // Zesz.
Nauk. PWSZ Konin, Zesz. Nauk. Inst. Pr. Soc. - 2004, nr 1, s. 21-26.
Opieka społeczna.
- 783 KAPITAŁ społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk.
H. Januszek = poz. 2009.
Z treści: Piechocka M.: Koszty środowiskowej pomocy społecznej w okresie
transformacji na przykładzie lokalnym.
4510. KTO ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 43, s. 24-25, tab.
4511. MŁODZIEŻ w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red.
Stanisławy Czarneckiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Częstochowa :
Wydaw. WSP Częst., 2003. - 203 s. : fot. kolor. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-7098-809-1.
Z treści: Szczygieł Mirosława: Rodzaje i formy pomocy społecznej na rzecz dzieci
i młodzieży w odradzającej się Rzeczypospolitej (s. 15-21). - Rędziński Kazimierz:
Kształcenie zawodowe dziewcząt żydowskich (sierot i opuszczonych) we Lwowie
(1915-1939) (s. 23-30). - Badora Sylwia: Współczesne tendencje w opiece nad dziećmi i młodzieżą - kontekst europejski (s. 61-67). - Mirowska Mariola: Transgresyjny
model pomocy społecznej (s. 69-75). - Czarnecka S.: Problemy młodzieży w środowisku wiejskim (s. 99-113). - Janukowicz Maria: Zmagania edukacyjne młodzieży
biednej (s. 135-140). - Buchajczuk Katarzyna: Dzieci i młodzież niepełnosprawna
w systemie pomocy społecznej (s. 149-159).
4512. MODEL systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej / Krystyna
Duraj-Nowakowa // Wych. na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 7-10 bibliogr.
NĘDZARZE i filantropi : problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej
w latach 1815-1863 / M. Piotrowska-Marchewa = poz. 35.
POLSKA starość w dobie przemian / E. Trafiałek = poz. 1420.
Pomoc społeczna wobec problemów ludzi starych.
4513. POMOC społeczna / Dorota Siwiec, Barbara Siwek // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 6, s. 24-27.
4514. POMOC społeczna i praca socjalna w Polsce wobec wyzwań europejskich / Tadeusz Kamiński // Rocz. Nauk. Carit. - 2004/2005, R. 8/9,
s. 113-126 Zsfassung.
- 784 4515. POMOC społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności : (wybrane zagadnienia z teorii i praktyki) / praca pod red. Elżbiety
Trafiałek, Anny Kieszkowskiej i Renaty Stojeckiej-Zuber ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg : PWSZ, 2004. - 461 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 443-461. - ISBN 83-917293-5-4.
4516. POMOC społeczna - kiedy i dla kogo? / Mariola Barczyk // Służ.
Prac. - 2004, R. 32, nr 12, s. 27-30.
4517. POMOC społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka / pod red.
Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydg., 2003. ; 24 cm.
T. 1. - 390 s. : rys. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7096-465-6. - Z treści: Radziewicz-Winnicki Andrzej: Idea społeczeństwa obywatelskiego a stymulowanie aktywności, wsparcia i samopomocy w środowisku lokalnym (s. 21-35). - KotlarskaMichalska Anna: Zasady budowy strategii rozwiązywania problemów społecznych
(s. 36-49). - Kargulowa Alicja: Społeczny kontekst organizowania pomocy i udzielania wsparcia (s. 50-61). - Synak Brunon, Czekanowski Piotr: Ludzie starzy a pomoc
społeczna (s. 62-69). - Wiatrowski Zygmunt: Pedagogika pracy i andragogika w obszarze pracy socjalnej (s. 70-80). - Cichosz Mariusz: Metodologiczno-teoretyczne
rodowody pedagogiki społecznej. Analiza wybranych założeń i koncepcji z przełomu
XIX i XX wieku (s. 81-91). - Kantowicz Ewa: Paradygmat pracy socjalnej w obszarze
nauk humanistyczno-społecznych (s. 104-116). - Szmagalski Jerzy: Teorie antydyskryminacyjnej pracy socjalnej w erze globalizacji (s. 117-127). - Hołyst Brunon:
Zakres wiktymizacji społeczeństwa polskiego w latach 1989-2002 (s. 131-144) [m. in.
ubóstwo, bezdomność, bezrobocie]. - Machel Henryk: Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające resocjalizację przestępców (s. 159-166). - Kawczyńska-Butrym Zofia: Współodpowiedzialność za los podopiecznych - założenia i bariery
(s. 167-176). - Matysiak-Błaszczyk Agata: Readaptacja i reintegracja społeczna
opuszczających zakłady karne (s. 177-187). - Macierzyński Mariusz: Pomoc społeczna
a zadania policji w środowisku lokalnym wobec osób marginalizowanych bezrobociem i ubóstwem (s. 188-197). - Kawula Stanisław: Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzecz walki z bezrobociem w Polsce (s. 209-248). - Matyjas Bożena: Zakres
kompetencji pracownika socjalnego w kontekście nowych wyzwań (s. 249-256). Kukołowicz Teresa: Wiedza o rodzinie elementem przygotowania pracownika socjalnego (s. 257-261). - Urbaniak-Zając Danuta: Kompetencje działaniowe w pracy społecznej (socjalnej) (s. 262-272). - Kuchcińska Maria: O potrzebie gerontologicznego
kształcenia pracowników socjalnych (s. 273-279). - Kropińska Irena, Seredyńska
Danuta: Przekonania zdrowotne pracowników socjalnych w aspekcie ich funkcjonowania zawodowego (s. 280-289). - Sobkowiak Urszula: Rozwijanie optymizmu
przyszłych pracowników socjalnych w toku kształcenia (s. 290-294). - Kromolicka
Barbara: Potrzeby psychiczne pracownika socjalnego a jego społeczno-zawodowa rola
- 785 (s. 295-306). - Lipowicz Elżbieta: Innowacyjność jako komponent działania socjalnego - komunikat z badań (s. 307-314). - Ornacka Katarzyna: Ewaluacja jako nowe
wyzwanie dla pracy socjalnej - nadzieje i rozczarowania (s. 315-327). - Zawada Anna:
Pomoc społeczna wobec prawnej przyczyny bezdomności w świetle praktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (s. 328-335). - Trawkowska
Dobroniega: Role zawodowe pracowników socjalnych w teoriach socjologicznych
i praktyce badawczej (s. 336-342). - Niewczas Marta, Wagner Iwona, Sobiech Romuald: Ośrodek pomocy jako centrum polityki społecznej na przykładzie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (s. 343-353). - Szczepkowski Jacek: Wybrane osobowościowe aspekty funkcjonowania zawodowego pracowników socjalnych
(s. 354-368). - Kożyczkowska Adela: Klient pomocy społecznej - aksjologiczne
i etyczne dylematy spotkania (s. 369-379). - Glaza Małgorzata: Nakazy profesjonalizmu w pracy socjalnej (s. 380-390).
T. 2. - s. 395-747 : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.- ISBN 83-7096-465-6. Z treści: Stochmiałek Jerzy: Zagrożenie ubóstwem - sytuacja kryzysu życiowego
a proces marginalizacji (s. 403-419). - Oliwa-Ciesielska Monika: Marginalizacja osób
bezdomnych i możliwości ich społecznego uczestnictwa (s. 420-430). - Borcz Halina:
Praca socjalna z bezdomnymi matkami (na przykładzie Schroniska dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze) (s. 431-440). - Wszeborowski Krzysztof:
Społeczne skutki bezrobocia (s. 441-449). - Bokser Janusz: Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy. Zajęcia informacyjno-szkoleniowe dla absolwentów
(s. 450-455). - Kalinowska Małgorzata: Tworzenie perspektywy życiowej młodzieży
przez zawód i wykształcenie jako zadanie pracy socjalnej (s. 456-469). - Mandrzejewska-Smól Iwona: Wybór (przyszłego) zawodu przez młodzież w dobie postępującego
bezrobocia (s. 470-478). - Szczepaniak-Wiecha Izabela: Sektor pozarządowy na
polu pomocy społecznej: realizacja zasady pomocniczości - wyzwania i bariery
(s. 518-530). - Konopacki Marek: Wolontariat jako szansa i nadzieja (s. 531-539). Lewicka Jurata: Osiągnięcia organizacji pozarządowych w Gdyni (s. 540-547). Bykowska Beata: Polityka społeczna wobec zjawiska spożywania alkoholu przez
młodzież (s. 551-559). - Nowak Anna: Pomoc społeczna a niepełnosprawni (s. 567-575).
4518. POMOC społeczna w skali lokalnej : doświadczenia i efekty działania wybranych placówek / pod red. Renaty Wielgos-Struck ; [aut. Biega
Ewa et al.] ; Uniwersytet Rzeszowski. Podyplomowe Studium Organizacji
Pomocy Społecznej]. - Rzeszów : Uniw. Rzesz. : [„Mana”], 2004. - 305 s. :
wykr. ; 20 cm. - Tabele. - ISBN 83-87232-75-0.
4519. POMOC społeczna wobec dziecka / Halina Misiewicz // Polit.
Społ. - 2004, R. 31, nr 9, s. 31-35, tab. wykr.
4520. POMOC społeczna wobec wiejskich seniorów na tle rozwiązań
europejskich / Barbara Tryfan // Ubezp. w Rol. - 2004, nr 2, s. 5-24, tab.
- 786 4521. PRACA socjalna i charytatywna / Tadeusz Kamiński. – Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004. - 136 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 127-136. ISBN 83-7072-326-8.
PRACA socjalna - wielość perspektyw / pod red. J. Brągiel, P. Sikory =
poz. 4581.
Z treści: Trawkowska D.: "Obcy" w pomocy społecznej. - Żukiewicz A.: Środowiskowa działalność prywatnego sektora systemu pomocy społecznej - przykład
angielski.
PRACOWNIK socjalny wobec zagrożeń współczesnego człowieka /
B. Krzesińska-Żach = poz. 1606.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Organiściak-Krzykowska A.: Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich. - Nowosielska K.: Pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim : próby aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
w opinii wybranych gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów
pracy.
4522. PROBLEMY społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna : wymiar polski i europejski : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego
i Ryszarda Majera ; Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i SocjalnychCentrum AV. - Częstochowa : OKSPiS-Centr. AV, 2004. - 235 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-916625-5-1.
Treść: Bocheńska-Seweryn Maria, Kluzowa Krystyna: Działalność ośrodków
pomocy społecznej w opiniach ich klientów (s. 9- 20). - Kamiński Tadeusz: Publiczna
i pozarządowa pomoc społeczna - w poszukiwaniu modelu relacji (s. 21-28). - Kantowicz Ewa: Koncepcje, kierunki i perspektywy profesjonalnego kształcenia pracowników socjalnych w Europie (s. 29-38). - Karwacki Arkadiusz, Antonowicz Dominik:
Miejsce ludzi ubogich w polskiej i angielskiej polityce społecznej - komparatystyka
nieuprawniona? (s. 39-54). - Kawka Zdzisław: Starość w cyklu życia (s. 55-66). Komorska Marta: Problemy praktyki pracy socjalnej w Polsce (s. 67-72). - Krzyszkowski Jerzy: Czy renesans edukacji do metody środowiskowej? Międzynarodowy
projekt edukacji w zakresie pracy socjalnej metodą środowiskową (s. 73-78). - Leśniewska Grażyna, Markowicz-Tronczyńska Ewa: Człowiek stary - teraźniejszość
i przyszłość (s. 79-85). - Łój Grażyna: Poczucie kontroli a poziom lęku u ludzi starszych (s. 86-97). - Mirowska Mariola: Wzory kulturowe profesjonalizmu w pracy
- 787 socjalnej a etos zjednoczonej Europy (s. 98-103). - Ogryzko-Wiewiórkowska Mirona:
Europejskie standardy w polskich realiach. Z doświadczeń praktyków (s. 104-114). Piotrowska-Breger Krystyna: Stary człowiek w domu pomocy społecznej, psychologiczne konsekwencje (s. 115-119). - Urbaniak-Zając Danuta: Praca społeczna (socjalna) jako forma usług społecznych (s. 120-131). - Wódz Kazimiera, Czekaj Krzysztof,
Niesporek Andrzej: Ludzie starzy w społeczności lokalnej. Zintegrowany system
pomocy społecznej dla osób starszych (s. 132-146). - Gerull Susanne: Zarządzanie
społecznościami lokalnymi w Niemczech. Nowe podejście do pracy socjalnej w społecznościach lokalnych? (s. 149-157). - Lyons Karen: Kształcenie pracowników
socjalnych w celach praktyki lokalnej i globalnej (s. 158-164). - Vincenti Gordon:
Edukacja na rzecz pracy dla społeczności (s. 165-173). - Zavirsek Darja: Ciągłość,
niejasność i wyzwania opieki społecznej w Europie ery globalizacji (s. 174-186). Dąbrowska Beata: Małopolski System Pomocy Ofiarom i Sprawcom przemocy domowej - tworzenie lokalnych koalicji (s. 189-192). - Kamiński Zbigniew: Koncepcja
programowo-organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera (s. 193-200). - Majer Ryszard: Kwestia AIDS wyzwaniem dla pracowników socjalnych (s. 201-214). - Markiewicz Zdzisław: Kreowanie lobbingu na rzecz
pracowników socjalnych i znaczenia pracy socjalnej (s. 215-220). - Sidor-Pietras
Barbara: Problem starości w województwie łódzkim a strategia rozwoju polityki społecznej województwa łódzkiego (s. 221-224). - Stępień Bożena: Potrzeby człowieka
starego w środowisku (s. 225-230). - Wrocińska-Sławska Lidia: ALIVE - Opieka bez
Granic - przykład form współpracy Północnej Brabancji z Wielkopolską w zakresie
systemu wsparcia dla osób starszych (s. 231-235).
REFORMY społeczne : bilans dekady / pod red. M. Rymszy = poz. 4586.
Z treści: Hrynkiewicz J.: Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej.
4523. REGULACJE ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych : (wybrane zagadnienia) / Mariusz Kotulski //
Casus. - 2004, nr 34, s. 26-30.
4524. ROLA pomocy społecznej w realizacji funkcji wychowawczej
rodziny w trudnej sytuacji życiowej / Lidia Lewandowska // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2004, nr 1, s. 134-142 bibliogr.
4525. RZĄDOWY program "Posiłek dla potrzebujących" // Prz. Rząd. 2004, nr 11, s. 107-115.
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 7 września 2004 r. Celem programu jest
wsparcie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.
- 788 4526. SKUTECZNOŚĆ i efektywność pomocy społecznej - próba analizy problemu na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej powiatu
chełmskiego / Waldemar Kozioł // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 1, s. 38-45.
SOCJOLOGIA dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na
tle doświadczeń angielskich / J. Królikowska = poz. 4693.
SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4952.
Z treści: Wódz K., Czekaj Krzysztof, Niesporek Andrzej: Praca socjalna i pomoc
społeczna wobec potrzeb ludzi starszych. - Magnuszewska-Otulak Grażyna: Pomoc
społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
4527. SPECYFIKA instytucjonalnych form pomocy ludziom starym /
Marta Cichocka // Zesz. Nauk. PWSZ Konin, Zesz. Nauk. Inst. Pr. Soc. - 2004,
nr 1, s. 37-50 bibliogr.
4528. SZKOŁA Kofoeda aktualną propozycją dla pracy socjalnej
w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Przemysław Kaniok // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 1, s. 20-37.
Opis działalności kopenhaskiego ośrodka pomocy społecznej, świadczącego pomoc w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
4529. UDZIELANIE upoważnień do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej : (interpretacja art. 110 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.) / Marek Szewczyk // Casus. - 2004, nr 34, s. 6-8.
4530. USŁUGI społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego
w Polsce / red. nauk. Emilia Denek ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań :
Wydaw. AE Pozn., 2003. - 197 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 38). - ISBN 83-89224-63-1.
Z treści: Denek E.: Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych (s. 7-24). - Kijek Ilona: Wybrane problemy funkcjonowania pomocy
społecznej w mieście na prawach powiatu w latach 1999-2001 (na przykładzie Łomży) (s. 169-197).
- 789 WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. nauk. K. Frysztackiego, K. Piątka = poz. 2278.
Z treści: Krzyszkowski J.: Nowa rola służb społecznych w jednoczącej się Europie
a pomoc społeczna w Polsce.
4531. Z TEORII oraz praktywki pracy socjalnej i pomocy społecznej :
miscellanea : praca zbiorowa / pod. red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna. - Warszawa : ChAT, 2004. - 135, [1] s. ;
21 cm. - ISBN 83-917541-4-6.
ZADANIA społeczne / pod red. Z Pisza = poz. 4597.
Z treści: Niewiadomska A., Stańczyszyn Monika: Instytucja pomocy społecznej
w walce z ubóstwem i marginalizacją społeczną.
___________________
4532. USTAWA o pomocy społecznej z komentarzem / Anna Prekurat //
Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 4, 272 s.
4533. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej // Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593.
Omów.: Sierpowska Iwona // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 9, s. 234-235. ;
Suda Adam // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 11, s. 12-13.
4534. ROZPORZĄDZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej // Dz. U. 2004, nr 285, poz. 2859.
4535. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu //
Dz. U. - 2004, nr 257, poz. 2578.
4536. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r.
Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" // Dz. U. - 2004, nr 236,
poz. 2363.
- 790 b. Świadczenia pieniężne
4537. BEZDOMNOŚĆ jako przesłanka do udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej / Ryszarda Michalska-Badziak // Casus. - 2004,
nr 34, s. 37-41.
4538. DOCHÓD minimalny w UE / Bożena Kłos // Unia Eur. - 2004,
nr 4, s. 40-50.
W państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Grecji, pomoc dla najuboższych
oraz walka z wykluczeniem zorganizowane są w oparciu o instytucję minimalnego
dochodu gwarantowanego.
4539. KOMU należy się dodatek mieszkaniowy? / Ewa Usowicz // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 5, s. 12-13.
4540. LEPSZA marna niż żadna / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita. 2004, nr 46 : 24.02, dod. Prawo co Dnia, s. 4.
Pomoc społeczna dla osiągających najniższe dochody.
4541. NA jaką pomoc mogą liczyć samotni rodzice? / Bożena Wiktorowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 91, s. 24-25. * Gwarantowany
zasiłek okresowy / Marcin Chrapek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 4,
s. 15-16, 33.
Pomoc z opieki społecznej. Zasiłek okresowy przysługuje osobom, które samotnie
wychowują małe dziecko, upłynął im okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
i mają odpowiednio niski dochód.
4542. PODOPIECZNI ośrodków pomocy społecznej / Andrzej Radzisław // Rzeczpospolita. - 2004, nr 120 : 24.05, dod. Dobra Firma, s. 5-6, tab.
Zasady wypłaty świadczeń przez ośrodki pomocy społecznej.
4543. WYJAŚNIENIA dotyczące świadczeń socjalnych / Mariola Barczyk // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 6, s. 13-15.
Renta socjalna i inne zasiłki z pomocy społecznej.
- 791 4544. WYKORZYSTANIE dotacji na wspieranie osób z zaburzeniami
psychicznymi : wyniki kontroli / Jerzy Witczak // Służ. Prac. - 2004, R. 31,
nr 8, s. 17-19, tab.
Podział środków z dotacji budżetowej na wspieranie organizacji prowadzących
programy służące osobom z zaburzeniami psychicznymi.
4545. ZASADA subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy
społecznej w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego / Karolina
Wrona // Casus. - 2004, nr 34, s. 16-20.
___________________
4546. USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zm. ustawy o dodatkach
mieszkaniowych // Dz. U. - 2004, nr 240, poz. 2406.
Omów.: Semenowicz Anna // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 22, s. 15-16.
c. Pomoc rzeczowa
___________________
d. Placówki opiekuńcze
4547. DEMOGRAFICZNE oraz socjologiczne determinanty popytu na
formalną opiekę długoterminową dla niedołężnych osób starszych / Barbara
Więckowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1037, t. 2, s. 355-366, rys. tab.
bibliogr. 25 poz. summ.
4548. DOMY Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo / Teresa Zbyrad. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2004. 198 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 191-197. - ISBN 83-7300-445-9.
PROBLEMY społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna / pod red.
J. Krzyszkowskiego i R. Majera = poz. 4522.
Z treści: Bocheńska-Seweryn M., Kluzowa K.: Działalność ośrodków pomocy
społecznej w opiniach ich klientów. - Piotrowska-Breger K.: Stary człowiek w domu
- 792 pomocy społecznej, psychologiczne konsekwencje. - Kamiński Z.: Koncepcja programowo-organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą
Alzheimera.
SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4952.
Z treści: Szczepkowski J.: „Współuzależnienie” ośrodków pomocy społecznej analiza krytyczna działań realizowanych wobec osób uzależnionych od substancji
chemicznych.
4549. Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku / Małgorzata Woźnicka // Rocz. Otwoc. - 2003, T. 8, s. 182-193.
___________________
4550. ZARZĄDZENIE nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny wniosków
o udzielenie finansowego wsparcia tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych // Monit. Pol. - 2004, nr 46,
poz. 793.
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej
a. W Polsce
4551. BARIERY i warunki wprowadzania państwa opiekuńczego
w Polsce / Bogdan Klepacki // Acta Sci. Acad. Ostrov. - 2004, z. 17, s. 95-97.
Materiały z konferencji „Rola państwa w gospodarce i społeczeństwie”, Ostrowiec
Świętokrzyski.
- 793 4552. BEZPIECZEŃSTWO socjalne. Cz. 1. Gospodarstwo domowe /
Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Of. Wydaw. WSM SIG, 2004. - 143 s. :
rys. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 141-143. - ISBN 83-87919-29-2.
Cz. 2. Przedsiębiorcy i menedżerowie zob. poz. 476.
Cz. 3. Praca jako źródło utrzymania zob. poz. 2886.
4553. BEZPIECZEŃSTWO socjalne : praca zbiorowa / pod red. Lucyny
Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice :
Wydaw. AE Katow., 2003. - 343 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-331-X.
Treść: Dziewięcka-Bokun Ludmiła: Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa
pokoju społecznego (s. 11-26). - Frąckiewicz L.: Makro i mikroregionalna ocena
bezpieczeństwa socjalnego (s. 27-43). - Baron-Wiaterek Małgorzata: Kreowanie
państwa bezpieczeństwa socjalnego w Polsce po 1990 r. (s. 45-59). - PiekutBrodzka Danuta M.: Związki polityki społecznej i pracy socjalnej a bezpieczeństwo
socjalne (s. 61-67). - Kurzynowski Adam: Rozwój zrównoważony a bezpieczeństwo
socjalne (s. 69-83). - Szarfenberg Ryszard: Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie
społeczne (s. 85-90). - Błędowski Piotr: Rola podmiotów lokalnej polityki społecznej w kreowaniu bezpieczeństwa socjalnego (s. 91-103). - Sowińska Anna: Strategie
zaradcze w sytuacjach utraty poczucia bezpieczeństwa socjalnego (s. 105-119). Węgrzyn Maria: Dostępność do świadczeń medycznych w zreformowanym systemie ochrony zdrowia (s. 121-137). - Szatur-Jaworska Barbara: Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności jako droga do bezpieczeństwa społecznego (s. 139-160). Trafiałek Elżbieta: Wybrane problemy bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych
(s. 161- 171). - Auleytner Julian: Młodzież a bezpieczeństwo socjalne (s. 173-179). Kryńska Elżbieta: Kontrakt czy etat? Jeden dylemat dwóch stron rynku pracy
(s. 181-195). - Piątek Krzysztof: Zatrudnienie socjalne a bezpieczeństwo socjalne
(s. 197-213). - Organiściak-Krzykowska Anna: Zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego kobiet (s. 215-232). - Januszek Henryk, Sikora Jan: Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego wśród mieszkańców wsi popegeerowskiej (s. 233-249). Adamczyk Sylwia, Misiewicz Halina: Rewitalizacja obszarów problemowych
w miastach jako proces wspierający inkluzję społeczną (s. 251-262). - Przymeński
Andrzej: Bezpieczeństwo socjalne bezdomnych w Polsce (s. 263-284). - Słupik
Sylwia: Rola infrastruktury społecznej w procesie zaspokajania potrzeb ludności
województwa śląskiego (s. 285-305). - Przybyłka Arkadiusz: Zabezpieczenie socjalne świadczone przez ubezpieczenie brackie na rzecz populacji górników Górnego Śląska (s. 307-326). - Mitręga Maria: Znaczenie integracji z Unią Europejską
wobec bezpieczeństwa socjalnego pracowników polskiego górnictwa węgla kamiennego (s. 327-343).
Rec.: Frieske Kazimierz W. // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 19-20.
- 794 ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy / pod
red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 2412.
Z treści: Wnuk A.: Niepełnosprawność jako problem społeczny.
4554. GDY na wszystko brakuje : jaką politykę społeczną Polska może
i chce prowadzić? / Włodzimierz Anioł // Przegląd. - 2004, nr 14, s. 51-52.
GLOBALIZACJA, gospodarka, praca, kultura / pod red. J. Gardawskiego,
J. Polakowskiej-Kujawy = poz. 4840.
Z treści: Kurzynowski A.: Związki pomiędzy socjologią a polityką społeczną.
4555. IMIGRANCI w Polsce - wyzwania dla polityki społecznej / Monika Kozień // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12, s. 36-38.
Omów. konf. Warszawa, 3 listopada 2004 r.
4556. KAPITAŁ społeczny / Beata Kaczyńska // Polit. Społ. - 2004,
R. 31, nr 10, s. 38-40.
Omów. XXII Konferencji polityków społecznych (26-28 maja 2004 r. - Ustronie
Wielkopolskie).
4557. KOMERCJALIZACJA opiekuńczego państwa : polskie koncepcje i pierwsze doświadczenia / Ryszard Bugaj. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stow. Rozw. WSBiP, 2003. - 76 s. : rys. ; 21 cm. - Tabele. ISBN 83-916653-7-2.
4558. KONCEPCJA państwa aktywizującego i jej konsekwencje dla
pracy socjalnej / Piotr Sałustowicz // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 2, s. 3-27, tab.
Koncepcja państwa aktywizującego opiera się na programie restrukturyzacji polityki społecznej państwa, idącej w kierunku aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego
i obywatelskich postaw, wzmocnienia administracji, a także uzależnienia świadczeń
socjalnych od aktywnego współdziałania beneficjenta.
KORZYŚCI i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej : synteza
raportu = poz. 987.
Z treści: Rogut A.: Polityka społeczna.
- 795 4559. MIEJSCE człowieka starego w społeczeństwie / Monika Kosior //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1055, ser. Nauki Humanistyczne, nr 9,
s. 262-273, tab. wykr. bibliogr. 14 poz. summ.
M.in. polityka społeczna państwa wobec ludzi starych.
4560. MIĘDZY transformacją a integracją : polityka społeczna wobec
problemów współczesności / pod red. Piotra Błędowskiego ; Szkoła Główna
Handlowa. - Warszawa : SGH, 2004. - 305 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 283-305. - ISBN 83-7378-073-4.
Treść: Frąckiewicz Lucyna: Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej
(s. 27-38). - Strzelecki Zbigniew: Zmiany modelu rodziny w Polsce i jego demograficzne uwarunkowania (s. 39-50). - Rajkiewicz Antoni: Małżeństwo, rodzina i gospodarstwo domowe w zwierciadle statystyki polskiej (s. 51-60). - Dziewięcka-Bokun
Ludmiła: Rozważania o funkcji socjalnej państwa (s. 61-70). - Balcerzak-Paradowska
Bożena: Polityka rodzinna w Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań (s. 71-79). Błędowski P.: Zmiany społeczne w Polsce a zadania polityki rodzinnej (s. 81-92). Budzyński Andrzej: Bezrobocie w Polsce 1990-2003 - cechy charakterystyczne
(s. 93-103). - Błaszczyk Beata: Bezrobocie a problem kształtowania się podklasy
w Polsce (s. 105-114). - Duczkowska-Małysz Katarzyna: Wiejski rynek pracy wobec
integracji z Unią Europejską (s. 115-126). - Osiński Joachim: Wizja szwedzkiego
rynku pracy - między programem a rzeczywistością (s. 127-138). - Graniewska Danuta: Praca zawodowa kobiet a warunki życia rodzin (s. 139-148). - Lisowska Ewa:
Polskie menedżerki - cechy demograficzno-społeczne i czynniki sukcesu (s. 149-157). Szumlicz Tadeusz: Emerytura dla kobiety - otoczenie kontra system (s. 159-170). Błędowski P., Pędich Wojciech: Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niesprawnymi osobami starszymi (s. 171-182). - Putz Jacek, Lisowski
Adam: Centrum usług socjalnych a idea medycyny rodzinnej (s. 183-189). - Frączkiewicz-Wronka Aldona: Dostępność świadczeń medycznych jako warunek poprawy
funkcjonowania rodzin (s. 191-200). - Gilejko Leszek: Społeczne aspekty restrukturyzacji sektorów strategicznych (s. 201-211). - Gasińska Maria: Środowisko pracy
w obszarze polityki społecznej (s. 213-222). - Auleytner Julian: Szanse i zagrożenia
młodego pokolenia w obliczu globalizacji i przystąpienia do UE (s. 223- 233). - Lisowski Adam: Charakterystyka sytuacji rodzinnej i bytowej młodych naukowców
(s. 235-245). - Jung Bohdan: Nowe technologie w mediach elektronicznych - wyzwanie dla polskich rodzin i gospodarstw domowych (s. 247-258). - Rakowski Witold:
Wpływ poziomu wykształcenia rodziców uczniów na warunki ich życia na przykładzie Żyrardowa (s. 259-270). - Kostrubiec Stanisława: Warunki bytu gospodarstw
domowych z osobą niepełnosprawną (s. 271-282).
4561. NOWE wyzwania w obszarze pracy socjalnej na rzecz dziecka
i rodziny / Ewa Kantowicz // Rocz. Nauk. Carit. - 2004/2005, R. 8/9, s. 35-50
bibliogr. Zsfassung.
- 796 4562. O WSPÓLNEJ odpowiedzialności społecznej czyli jak biznesmeni
w świecie włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych / Barbara
Sadowska // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 122-128.
80 [OSIEMDZIESIĄT] lat Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej /
M. Gębska = poz. 60.
Omów. konf. pt. „Perspektywy polskiej polityki społecznej”, Warszawa, 8 grudnia
2004 r.
4563. OSOBY niepełnosprawne w polityce społecznej państwa / Adam
Kurzynowski // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 2, s. 1, 12-14.
4564. PAŃSTWO i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krak. Tow. Eduk.,
2004. - 359 s. : wykr. ; 21 cm. - (Acta Academiae Modrevianae). - Bibliogr. ISBN 83-89823-60-8.
4565. PAŃSTWO opiekuńcze / oprac. E. U. // Zakł. Pr. Chron. - 2004,
R. 7, nr 11, s. 1, 3.
Na podstawie materiałów Ministerstwa Polityki Społecznej.
4566. PAŃSTWO pracy i społeczeństwo opiekuńcze / Leon Brodowski //
Lithuania. - 2004, nr 1, s. 7-9.
4567. PŁEĆ w modelach polityki społecznej / Piotr Michoń // Probl.
Polit. Społ. - 2004, nr 7, s. 75-87 bibliogr. summ.
Nurt feministyczny w debacie nt. modeli polityki społecznej.
POKOLENIE wygranych? / pod red. J. Sztumskiego = poz. 4646.
Z treści: Balcerzak-Paradowska B.: Polityka rodzinna - w kontekście inwestycji
w młode pokolenie i wyrównywania szans.
4568. POLITYKA prorodzinna jako polityka pronatalistyczna - polskie
doświadczenia / Janusz Balicki // Rocz. Nauk. Carit. - 2004/2005, R. 8/9,
s. 21-34 summ.
- 797 4569. POLITYKA społeczna / Witold Turnowiecki ; Gdańska Wyższa
Szkoła Humanistyczna. - Gdańsk : GWSH : Fudn. Rozw. Uniw. Gdań., 2004. 204 [1] s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 158. - ISBN 83-915410-2-9 ;
83-89786-07-9.
4570. POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór, oprac. Ludmiła
Dziewięcka-Bokun, Katarzyna Zamorska = poz. 3902/03.
Rec.: Poławski Paweł // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 22-23.
4571. POLITYKA społeczna państwa polskiego u progu członkostwa
w Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka ; Instytut Technologii Eksploatacji. Radom : Wydaw. ITE, 2004. - 222 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 219-222. - ISBN 83-7204-351-5.
Rec.: Tomczyńska Joanna // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 1, s. 117.
4572. POLITYKA społeczna w Polsce w okresie transformacji / Andrzej
Wierzbicki // Rocz. Nauk Polit. - 2004, R. 6, nr 7, s. 75-93 summ.
4573. POLITYKA społeczna w traktacie akcesyjnym o przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej / Piotr Zawadzki // Polit. Społ. - 2004, R. 31,
nr 2, s. 15-21.
4574. POLITYKA społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Uniwersytet Warszawski. Instytut
Polityki Społecznej. - Warszawa : Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2004. - 358 s. :
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 337-358. - ISBN 83-89964-16-3.
4575. POLITYKA wobec osób niepełnosprawnych w wieku aktywności
zawodowej : raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Tadeusz Majewski // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 4, s.1-3.
Omów. raportu OECD przedstawiającego wyniki badań i wnioski dot. polityki
integracyjnej wobec osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.
4576. POLSKA - kraj trzech prędkości / Kazimierz Krzysztofek // Probl.
Polit. Społ. - 2004, nr 6, s. 127-136.
Rozważania nad skutkami transformacji w Polsce (m.in. w dziedzinie polityki
społecznej).
- 798 4577. POLSKA polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Julian Auleytner ;
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. - 342 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele.- Bibliogr.
s. 263-271. - ISBN 83-88278-52-5.
Rec.: Mysłek Wiesław // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 33-34.
4578. POLSKA przed nowymi wyborami : barometr społeczno-ekonomiczny 2000 / Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych. - Warszawa :
Stow. Stud. Inicjatyw Społ., 2001. - 168 s.
Rec.: Poławski Paweł // Probl. Polit. Społ. - 2004, nr 6, s. 187-195.
POLSKA starość w dobie przemian / E. Trafiałek = poz. 1420.
M.in. polityka społeczna wobec ludzi starych.
4579. POMOC społeczna rodzinie - z warsztatu praktyków : rodziny
zastępcze, opieka środowiskowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Ryszarda Majera ; Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i SocjalnychCentrum AV. - Częstochowa : Stow. Auxilio Venire, 2004. - 171 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Pomoc Społeczna Po Dyplomie). ISBN 83-916625-3-5.
4580. POPRAWA jakości życia osób niepełnosprawnych - wzmocnienie
spójnej polityki na rzecz i przez pełne uczestnictwo : Deklaracja Polityczna //
Niepełnospr. Rehabil. - 2004, R. 4, nr 1, s. 3-12.
Druga Europejska Konferencja Ministrów odpowiedzialnych za integracyjną
politykę na rzecz osób niepełnosprawnych.
PRACA i polityka społeczna : diagnoza i perspektywy / A. Jawor =
poz. 62.
Omów. konf. z okazji 40-lecia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, która odbyła
się w Warszawie 17-18 grudnia 2003 r.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Golinowska S.: Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa
wspierającego pracę (workfare state). - Balcerzak-Paradowska B.: Polityka rodzinna
- 799 w perspektywie integracji europejskiej. - Kołaczek B.: Uwarunkowania realizacji
funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
4581. PRACA socjalna - wielość perspektyw : rodzina - multikulturowość - edukacja / pod red. Józefy Brągiel, Piotra Sikory ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - 342 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-7395-081-8.
Z treści: Brągiel J.: Rodzina obszarem pracy socjalnej (s. 11-18). - Pielkowa Józefa Anna: Nowa postawa wobec starszych w rodzinie (s. 19-24). - Kurcz Alicja: Przygotowanie pracowników socjalnych do udzielania wsparcia społecznego rodzinom
zastępczym (s. 25-36). - Jarosz Ewa: Interwencje wobec problemu krzywdzenia dzieci
w rodzinie - niektóre uwagi i rekomendacje dla pracy socjalnej (s. 37-44). - Jamrożek
Mirosław: Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem (s. 45-58). - Kazubowska Urszula: Nowe wymiary pracy socjalnej z rodziną w Polsce - stan aktualny i kierunki przemian (s. 59-74). - Joachimowska Magdalena: Tożsamość dziecka w rodzinnej opiece zastępczej - zarys problemu (s. 75-81). - Mądry Andrzej: Percepcja postaci
ojca w rodzinie korzystającej z pomocy społecznej (s. 83-94). - Szarkowicz Dorota:
Przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin wyzwaniem dla pracy socjalnej
(s. 95-102). - Sierankiewicz Ewa, Piotrowska Joanna: Pomoc instytucjonalna nieletnim w kierunku ich usamodzielnienia (s. 103-111). - Biała Jolanta: Wieloaspektowy
wymiar aspiracji edukacyjnych dzieci w rodzinach wielodzietnych (s. 113-119). Krasnodębska Anna: Zmiana społecznej roli kobiety we współczesnej rodzinie
(s. 121-127). - Matejek Józefa: Problemy współczesnej rodziny jako wyzwanie dla
pracy socjalnej (s. 129-135). - Marynowicz-Hetka Ewa: Badania i działania profesjonalne w pracy socjalnej. Inicjatywy polsko-francuskie i ich wymiar europejski
(s. 137-145). - Frysztacki Krzysztof: Praca socjalna: między tradycją narodową
i rozwojem globalnym (szkic do zagadnienia) (s. 147-154). - Trawkowska Dobroniega: "Obcy" w pomocy społecznej (s. 155-160). - Sikora P.: Międzygeneracyjna transmisja wartości podkultury biedy w rodzinach dotkniętych ubóstwem (s. 169-178). Gawęcka Mirosława: Koncepcja empowerment jako alternatywny paradygmat pracy
socjalnej (s. 179-186). - Duszak Jarosław: Odrębność kulturowa niesłyszących i jej
implikacje dla kształcenia pracowników socjalnych (s. 187-191). - Żukiewicz Arkadiusz: Środowiskowa działalność prywatnego sektora systemu pomocy społecznej przykład angielski (s. 193-200). - Kaniok Przemysław: Kurs dla pracowników socjalnych w zakresie multikulturowości na przykładzie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Upośledzonym w hrabstwie Nassau, w stanie Nowy Jork
(s. 201-208). - Kotlarska-Michalska Anna: Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej (s. 211-219). - Olubiński Andrzej: Wiedza a ukryte
obszary pracy socjalnej (s. 221-234). - Matyjas Bożena: Diagnoza społeczna jako
podstawa pracy socjalnej w środowisku (s. 235-240). - Mirowska Mariola: Profesjonalizm w pracy socjalnej jako element kultury organizacyjnej (s. 241-248). - Łangowska-Marcinowska Krystyna: Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności zawodowe pracownika socjalnego w nowej rzeczywistości (refleksje z badań) (s. 249-256). Sikorski Wiesław: Umiejętności pracownika socjalnego w zakresie tworzenia i odczytywania komunikatów niewerbalnych (s. 257-266). - Pawlas-Czyż Sabina, Dzienniak-
- 800 Pulina Daniela: Wyzwania w kształceniu kompetencji komunikacyjnych pracowników w kontekście procesu integracji z Unią Europejską (s. 267-272). - Czerniawska
Olga: Inspiracyjne funkcje gerontologii w kształceniu pracowników socjalnych
(s. 273-279). - Dąbrowska-Jabłońska Iwona: Świetlica środowiskowa jako forma
pracy socjalno-wychowawczej Ośrodka Pomocy Społecznej (s. 281-289). - Fedyn
Beata: Edukacja zdrowotna a praca socjalna (s. 291-295). - Mudrecka Irena: Wspólne
obszary pracy socjalnej i profilaktyczno-resocjalizacyjnej (s. 297-305). - Kantowicz
Ewa: Współczesne dylematy badań w obszarze pracy socjalnej (s. 307-315). - Chlebio-Abed Dorota, Ornacka Katarzyna: Ewaluacja w opiniach pracowników socjalnych - raport z badań (s. 317-325). - Tomaszewska Małgorzata: Etyka pracy socjalnej - wynikające z niej obciążenia i koszty osobiste uprawiania zawodu (s. 327-333). Oleksiejczuk Ewa, Oleksiejczuk Anna: Reforma edukacji a system kształcenia
w pomocy społecznej (s. 335-342).
4582. PROBLEMY i dylematy polityki społecznej w Polsce / Władysław
Ratyński. - T. 1-2 = poz. 3908/03.
Rec.: Szpringer Monika // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 30-32.
4583. PROBLEMY makroekonomiczne w teorii i praktyce / Akademia
Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow.,
2003. - 237 s. ; 24 cm. - Tabele. - Summ. - (Studia Ekonomiczne / AE Katowice ; Zeszyty Naukowe / AE Katowice ; 26). - ISBN 83-7246-297-6.
Z treści: Kaczmarska Anna: Wybrane działania na rzecz poprawy sytuacji polskiej wsi
(s. 59-72). - Zachorowska-Mazurkiewicz Anna: Czynniki kształtujące tradycyjny wzorzec
sytuacji kobiet w społeczeństwie i gospodarce polskiej (s. 93-108). - Nagel Katarzyna:
Przyczyny, rozmiary i struktura emigracji Polaków w latach 90 w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej (s. 125-134). - Ostoj Izabela: Czy nastąpi koniec pracy?
(s. 135-145). - Danowska-Prokop Barbara: Zatrudnienie i bezrobocie jako czynnik określający sytuację materialną mieszkańców Górnego Śląska w okresie międzywojennym
(s. 157-174). - Czech-Rogosz Joanna: Społeczna gospodarka rynkowa - koncepcja i jej
realizacja w Niemczech - od powstania RFN do końca XX w. (s. 189-209).
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Dziewięcka-Bokun L., Kasperczyk A.: Gmina wiejska jako podmiot
polityki społecznej.
PROBLEMY społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna / pod red.
J. Krzyszkowskiego i R. Majera = poz. 4522.
Z treści: Karwacki A., Antonowicz D.: Miejsce ludzi ubogich w polskiej i angielskiej polityce społecznej - komparatystyka nieuprawniona? - Sidor-Pietras B.: Pro-
- 801 blem starości w województwie łódzkim a strategia rozwoju polityki społecznej województwa łódzkiego.
4584. PROFILAKTYKA społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne /
Monika Szpringer. - Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrz., 2004. - 422 s. : rys. ;
23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 383-398. - Summ. - ISBN 83-7133-230-0.
4585. PYTANIA o ład społeczny / red. Włodzimierz Anioł // Probl.
Polit. Społ. - 2004, nr 6, s. 13-121, tab.
Debata nt. najważniejszych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej
w kontekście zmian ustrojowych po 1989 r. w Polsce.
Z treści: Nieciuński Witold: Problemy modernizacji Polski w warunkach współczesnego kapitalizmu (s. 13-33). - Anioł W.: Między imitacją a odrzuceniem (s. 35-39). Dziewięcka-Bokun Ludmiła: Jakie zmiany zaszły w Polsce w latach transformacji?
(s. 43-47). - Ejsmont Zbigniew: Bliżej centrum czy peryferii? (s. 48-51). - Frieske
Kazimierz W.: Konfuzje rozczarowanego socjaldemokraty (s. 52-55). - Gilejko Leszek: Pytanie o siły sprawcze (s. 56-59). - Kabaj Mieczysław: Proponuję trzecią drogę:
kapitalizm partycypacyjny (s. 64-68). - Kowalik Tadeusz: Państwo dobrobytu - druga
fala (s. 69-77). - Kozłowski Paweł: Szansa częściowo wykorzystana (s. 78-82). Sadowski Zdzisław: Aktywna rola państwa (s. 108-113). - Stasiak Andrzej: Wielofunkcyjna wieś polska - wyzwanie pierwszej połowy XXI wieku (s. 114-117).
4586. REFORMY społeczne : bilans dekady / pod red. Marka Rymszy ;
Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fund. ISP, 2004. - 288 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - ISBN 83-88594-29-X.
Reformy społeczne w różnych sferach życia zawodowego.
Treść: Kryńska Elżbieta: Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałaniu
bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy (s. 13-50). - Szumlicz Tadeusz:
Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym
(s. 51-82). - Hrynkiewicz Józefina: Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej
(s. 83-113). - Dercz Maciej, Izdebski Hubert: Zmiany w ochronie zdrowia: permanentna reforma systemu (s. 114-152). - Zahorska Marta: Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji (s. 153-192). - Księżopolski Mirosław: Co dalej
z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznych gwarancji do paternalistycznorynkowej hybrydy (s. 193-222). - Rymsza M.: Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych: próba podsumowania (s. 223-260). - Czapiński Janusz: Adaptacja Polaków do
zmiany społecznej: dla kogo III Rzeczpospolita okazała się matką, dla kogo zaś macochą (s. 261-286).
4587. RODZINA i polityka rodzinna na przełomie wieków / Bożena
Balcerzak-Paradowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa :
- 802 IPiSS, 2004. - 336 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 317-336. - Cont. - (Studia i Monografie / IPiSS). - ISBN 83-87890-51-0.
4588. RODZINA w systemie opieki i profilaktyki społecznej / Beata
Zinkiewicz // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Pedagog. - 2001, z. 28, s. 141-153 bibliogr.
summ.
4589. RODZINA w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod
red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Piotra Szukalskiego. - Łódź :
Wydaw. Uniw. Łódz., 2004. - 272 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-7171-824-1.
Z treści: Warzywoda-Kruszyńska W.: Rodzina w procesie zmian (s. 13-21). Szukalski P.: Rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce i w krajach UE (s. 23-47). Prorok-Mamińska Lucyna: Polityczne przesłanki polityki rodzinnej w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych w opinii decydentów (s. 157-174). - Prorok-Mamińska L.: Wpływ
polityki społecznej na potrzeby rodziny w opiniach respondentów (s. 175-196).
4590. ROLA Banku Światowego w polskiej polityce społecznej / Marta
Gębska // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 1, s. 6-11, tab. wykr.
4591. ROZWÓJ społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Piotr BrodaWysocki = poz. 3913/03.
Rec.: Kabara-Dziadosz Marta // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 27-29.
4592. SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy
socjalnej : dylematy teorii i praktyki społecznej / red. nauk. Kazimiera Wódz,
Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydaw. Eduk. „Akapit”, 2004. - 367 s. : rys. ;
24 cm. - Bibliogr. - (Problemy Pracy Socjalnej). - ISBN 83-89163-06-3.
Z treści: Frieske Kazimierz W.: Praca socjalna i socjologia: ile człowieka jest
w człowieku? (s. 15-19). - Frysztacki Krzysztof: Pomoc człowiekowi - welfare – praca socjalna (s. 21-30). - Krzyszkowski Jerzy: Globalizacja a państwo opiekuńcze
(s. 31-49). - Sałustowicz Piotr: Koncepcja wspólnoty obywatelskiej w perspektywie wykluczenia społecznego (s. 79-92). - Ziemkowski Marcin: Kapitał społeczny
a wspólnoty religijne (s. 93-104). - Piątek K.: Polityka społeczna - praca socjalna
(skomplikowany charakter związków i zależności) (s. 107-118). - Rymsza Marek:
Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki społecznej
(s. 119-131). - Biernat Tomasz: Inspiracje fenomenologiczne w pracy socjalnej
- 803 (s. 133-146). - Chlebio-Abed Dorota: Wybrane problemy związane z wdrażaniem
ewaluacji w polskiej pracy socjalnej (s. 147-156). - Trawkowska Dobroniega: Zespół
ról pracowników socjalnych a wymogi pracy socjalnej (s. 157-170). - Klimczak-Ziółek Jolanta: Konceptualizacja pojęcia "płci" w socjologii i pracy socjalnej
(s. 171-178). - Dzienniak-Pulina Daniela, Pawlas-Czyż Sabina: Płeć jako bariera
komunikacyjna w pracy socjalnej (s. 179-185). - Kubicova Alina: Counselling w pracy
socjalnej (s. 187-192). - Kolibova Helena: Specyfika włączania studentów w proces
aktywnego wolontariatu (s. 193-198). - Kozak Marta: Czynniki praktycznej efektywności pracy socjalnej (s. 199-206). - Borowicz Ryszard: Status poznawczy kwestii
społecznych (s. 207-219). - Sołdra-Gwiżdż Teresa: Kwestie społeczne w socjologii
Śląska (s. 221-231). - Grotowska-Leder Jolanta: Underclass - kategoria teoretyczna
i przedmiot działań praktycznych (s. 233-249). - Karwacki Arkadiusz: Reprodukcja
„kultury ubóstwa” społeczności popegeerowskich - charakter procesów (s. 251-270). Bronk Aleksandra: Nierówności społeczne i ubóstwo w dwudziestowiecznej Polsce
w świetle badań (s. 271-290). - Wódz K., Czekaj Krzysztof, Niesporek Andrzej: Praca
socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych (s. 291-310). - Magnuszewska-Otulak Grażyna: Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym (s. 311-323). - Szczepkowski Jacek: „Współuzależnienie” ośrodków
pomocy społecznej - analiza krytyczna działań realizowanych wobec osób uzależnionych od substancji chemicznych (s. 325-336). - Szymańska Katarzyna: Migracje
jako problem polityki społecznej (na przykładzie Polski) (s. 337-344). - Leśniak-Berek
Ewa: Reforma edukacji - wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy (s. 345-356). X lat Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
(s. 357-361). - Faliszak Krystyna: Projekty socjalne studentów Studium Pracy Socjalnej w praktyce (s. 363-367).
Mater. z konf. w Katowicach, 16-17 października 2003 r.
Omów.: Dzienniak-Pulina Daniela, Pawlas-Czyż Sabina // Polit. Społ. - 2003,
R. 30, nr 10, s. 38-40.
4593. SYTUACJA rodzin i polityka rodzinna w Polsce : uwarunkowania demograficzne i społeczne : I Kongres Demograficzny w Polsce / pod
red. Danuty Graniewskiej ; Rządowa Rada Ludnościowa. - Warszawa :
IPiSS, 2004. - 293 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-55-3.
Treść: Kowalska Irena: Zmiany stanu i struktura rodzin a przemiany procesów
demograficznych w Polsce w latach 1988-2002 (s. 23-42). - Daszyńska Maria: Warunki życia wybranych typów rodzin (s. 43-52). - Rymsza Marek, Racław-Markowska
Mariola: Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce (s. 55-76). - Błędowski
Piotr: Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych
i ich partycypacja w życiu społecznym (s. 77-92). - Szukalski Piotr: Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działąń na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania
rodzin w różnych fazach ich rozwoju (s. 93-105). - Slany Krystyna, Kluzowa Krystyna: Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej
(s. 109-133). - Kryńska Elżbieta: Możliwość uzyskania pracy i ograniczanie bezrobo-
- 804 cia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania
rodzin (s. 134-158). - Frąckiewicz Lucyna: Edukacja przez całe życie (s. 159-178). Zrałek Maria: Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania
i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności (s. 179-199). - Hrynkiewicz
Józefina: System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce
(s. 200-236). - Racław-Markowska M.: Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań
w celu poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin (s. 237-250). Balcerzak-Paradowska Bożena: Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej
w Polsce w okresie transformacji (s. 253-270). - Błędowski Piotr: Rola samorządu
terytorialnego w polityce rodzinnej (s. 271-278). - Głogosz Dorota: Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny (s. 279-285). - Kszczotek Maria, Macoch
Rafał: Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie (s. 286-293).
4594. W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / red. Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza = poz. 3923/03.
Rec.: Fudała Tadeusz // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 3, s. 98-104.
4595. W STRONĘ zdrowia społeczności - socjologiczny kontekst nowej
polityki zdrowotnej / Zbigniew Woźniak // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66,
z. 1, s. 161-187, rys. tab. summ.
WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. nauk. K. Frysztackiego, K. Piątka = poz. 2278.
Z treści: Supińska J.: Wpływ polityki społecznej i pracy socjalnej na zachowania
ludzkie. Stereotyp. Niepewność. - Szymańska K.: Sprawność polityki społecznej
a jakość demokracji na przykładzie polityki wobec cudzoziemców. - Wróblewska D.:
Praca socjalna z perspektywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
4596. WOKÓŁ teorii polityki społecznej = poz. 3925/03.
Rec.: Godlewska Justyna // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 4, s. 27-29.
4597. ZADANIA społeczne / pod red. Zdzisława Pisza. - Wyd. 3 zm. Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2002. - 498 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-7011-587-X.
Treść: Wątroba Wiesław: Przeobrażenia strukturalne społeczeństwa polskiego
po roku 1989 (s. 13-46). - Helbich Aleksandra: Poziom życia (s. 47-78). - Pisz Z.:
Nowy ustrój szkolny - szanse i zagrożenia realizacji zadań edukacyjnych (s. 79-114). Kucharzyk-Płachciak Danuta, Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna: Polityka zatrudnienia wobec problemu bezrobocia (s. 115-169). - Sipurzyńska-Rudnicka K.: Zmiany
- 805 w kształceniu zawodowym jako czynnik przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych (s. 170-215). - Gilga Krystyna: System ubezpieczeń społecznych (s. 216-238). - Niewiadomska Anna: Ochrona zdrowia - przesłanki,
kierunki, zagrożenia (s. 239-269). - Kowalczyk Olga: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (s. 270-294). - Niewiadomska A., Stańczyszyn Monika: Instytucja pomocy
społecznej w walce z ubóstwem i marginalizacją społeczną (s. 295-330). - Kubów
Adam: Infrastruktura społeczna jako narzędzie rozwiązywania zadań społecznych
(s. 331-368). - Worwa Jerzy: Sytuacja mieszkaniowa i społeczne aspekty polityki
mieszkaniowej w Polsce (s. 369-393). - Soroka Michał: System społeczny przedsiębiorstwa (s. 394-403). - Pisz Z.: Zadania społeczne przedsiębiorstwa w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych (s. 404-433). - Oczachowski Marian: Ochrona
i bezpieczeństwo pracy (s. 434-466). - Kucharzyk-Płachciak D.: Problemy patologii
społecznej - diagnoza stanu (s. 467-489).
Zob. też Zatrudnienie socjalne (poz. 1407-1416 ).
___________________
Organizacje pozarządowe
4598. DZIAŁALNOŚĆ pożytku publicznego i wolontariat : wyjaśnienia /
Katarzyna Kołodziej // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 12, s. 35-36.
DZIAŁANIA organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w świetle badań / A. Cydzik, J. Witczak = poz. 1237.
4599. EKONOMICZNE uwarunkowania rozwoju organizacji non-profit /
Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas // Management. - 2004, Vol. 8, nr 2,
s. 81-93 bibliogr. summ.
4600. FORMALIZACJA działań organizacji społecznych / Agnieszka
Hryniewicka // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 2, s. 8-10, tab. bibliogr.
4601. FUNKCJONOWANIE organizacji działających na rzecz osób
niewidomych / Tadeusz Majewski, Andrzej Barczyński // Zakł. Pr. Chron. 2004, R. 7, nr 6/7, s. 20.
Organizacje pozarządowe.
MARKETING w organizacjach non profit / A. Sargeant = poz. 380.
- 806 MODELE wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje
non-profit / I. Lubimow-Burzyńska, K. Mazur-Łukomska = poz. 1246.
4602. NADZÓR nad organizacjami pożytku publicznego / Renata
Michrowska // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 23-25.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 2. Uwarunkowania ekonomiczne. - Z treści: Zubryski A.: Organizacje publiczne a nierówności społeczne. - Stanisz B.: Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych.
4603. ORGANIZACJE non profit - obszary działalności międzynarodowej / Barbara Iwankiewicz-Rak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1046,
s. 111-116, rys. bibliogr. 8 poz. summ.
4604. ORGANIZACJE pozarządowe jako podmioty polityki społecznej /
Stanisław Kamiński // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1055, ser. Nauki Humanistyczne, nr 9, s. 274-283, tab. wykr. bibliogr. 17 poz. summ.
ORGANIZACJE pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie
Wschodniej / red. nauk. E. Puchnarewicz = poz. 4621.
4605. ORGANIZACJE pożytku publicznego / Izabella Szaniawska //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 4, s. 33-36.
Organizacje pozarządowe - wolontariat.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 2. - Z treści: Szczepaniak-Wiecha I.: Sektor pozarządowy na polu pomocy
społecznej: realizacja zasady pomocniczości - wyzwania i bariery. - Konopacki M.:
Wolontariat jako szansa i nadzieja. - Lewicka J.: Osiągnięcia organizacji pozarządowych w Gdyni.
PRZYDATNOŚĆ marketingu w pozyskiwaniu zasobów przez organizacje
non profit / J. Zrobek = poz. 386.
- 807 4606. SAMOORGANIZACJA społeczeństwa polskiego : trzeci sektor =
poz. 3850/02.
Rec.: Lasak Justyna // Stud. Politol. - 2004, T. 4, s. 141-143.
SYTUACJA rodzin i polityka rodzinna w Polsce / pod red. D. Graniewskiej = poz. 4593.
Z treści: Głogosz D.: Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny. Kszczotek M., Macoch R.: Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc
rodzinie.
4607. STATUS prawny organizacji pozarządowych w świetle ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Jolanta Blicharz // Acta
Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2004, T. 58, s. 39-49.
4608. TRZECI sektor i jego ograniczenia / Ryszard Szarfenberg // Pr.
Soc. - 2004, R. 19, nr 2, s. 28-43.
Idealizowanie działalności pozarządowej oraz jej główne ograniczenia.
4609. ULGI podatkowe dla organizacji pożytku publicznego / Aneta
Garbacik // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 2, s. 21-23.
4610. USTAWA o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /
Janusz Sowiński // Zesz. Nauk., Rocz. Praw. / USzczec. - 2003, nr 15, s. 23-52
summ.
4611. USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
komentarz / Hubert Izdebski ; Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej. Departament Pożytku Publicznego. - Warszawa : MGPiPS, 2003. 111 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86539-58-5.
4612. USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
poradnik dla organizacji pozarządowych / Radosław Skiba. - Warszawa :
Fund. Rozw. Demokracji Lokal., 2004. - 160 s. ; 21 cm. - ISBN 83-913486-6-0.
WOLONTARIAT : kilka wyjaśnień / K. Kołodziej = poz. 2927.
- 808 4613. WSPÓŁPRACA administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /
Agata Barczewska-Dziobek // Rocz. Nauk Praw. - 2004, T. 14, z. 3, s. 39-66
bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE organizacją non-profit na przykładzie fundacji „Rolnik
dobrze poinformowany” / D. Pick = poz. 786.
Zob. też Wolontariat (poz. 1311-1314).
b. W świecie
4614. BEZROBOCIE na Ukrainie - problemy ochrony socjalnej / Olena
Kwas, Pawło Skotnyj // Lub. Rocz. Pedagog. - 2004, T. 24, s. 205-209.
Polityka społeczna wobec osób bezrobotnych na Ukrainie.
4615. DEMONTAŻ państwa opiekuńczego a polaryzacja dochodowomajątkowa w Stanach Zjednoczonych / Sławomir Grzegorz Kozłowski // Ann.
UMCS, Sect. H. - 2004, Vol. 38, s. 135-148 bibliogr. summ.
4616. FUNDUSZE strukturalne UE [Unii Europejskiej] / Aurelia Ostrowska // Antidotum. - 2004, R. 13, nr 3, s. 35-46.
Polityka strukturalna UE ma na celu zniwelowanie różnic w poziomie życia
i rozwoju gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami
państw członkowskich.
4617. KONSEKWENCJE społeczne planu ożywienia gospodarczego
George'a W. Busha / Edward Zajicek, Anna Zajicek, Jolanta GrotowskaLeder // Probl. Polit. Społ. - 2004, nr 7, s. 89-101, tab. bibliogr. summ.
M.in. konsekwencje społeczne zmian w systemie podatkowym.
KOSZTOWNE zdrowie / E. Sarnacka-Mahoney = poz. 4788.
Finansowanie służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych.
- 809 4618. MODEL szwedzki ma się dobrze / Steven Saxonberg // Probl.
Polit. Społ. - 2004, nr 7, s. 13-31, tab. wykr.
Polityka społeczna w Szwecji.
4619. OCHRONA praw socjalnych i konsumenta w Unii jako podstawowe wartości ustrojowe / Jarosław Sozański // Prawo Unii Eur. - 2004,
nr 7/8, s. 10-17.
4620. OPIEKA nad osobami starszymi w państwie opiekuńczym :
przykład Danii / Magdalena Rosochacka-Stark // Aux. Soc. - 2004, nr 2,
s. 64-76 bibliogr. summ.
4621. ORGANIZACJE pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Krajów Rozwijających się. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. - Warszawa : Red. Wydaw. Wydz. Geografii Stud. Reg. UW, 2003. 359 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89502-65-8.
Z treści: Kovacs Istvan: Edukacja i marketing - dwa filary dobrego działania
organizacji pozarządowych (s. 44-61). - Hansen Barbara: Warunki funkcjonowania
organizacji pozarządowych i programów międzynarodowych na terenie Palestyny
(s. 62-71). - Pacholska Magdalena: Organizacje pozarządowe w Timorze Wschodnim
(s. 80-98). - Szupejko Małgorzata: Organizacje pozarządowe w realiach współczesnej
Kenii (s. 99-118). - Romaniuk Marzena: Nowe aspekty oddolnej samoorganizacji
w społeczności koptyjskiej (s. 119-135). - Trzciński Krzysztof: Kryzys państwa
a działalność organizacji pozarządowych. Przypadek Komorów (s. 136-147). - Dudek
Anna: Przykład organizacji samorządowych w Afryce (s. 148-155). - Barańska
Magdalena: Działalność organizacji pozarządowych na terenach wiejskich w Andach
Ekwadorskich (s. 229-246). - Siwińska Małgorzata: Organizacje pozarządowe a turystyka na obszarach chronionych w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej
(s. 247-255). - Wites Tomasz: Organizacje społeczne w Rosji przed i po rozpadzie
Związku Radzieckiego (s. 256-270). - Sułek Magdalena: Organizacje pozarządowe
na Ukrainie (s. 271-278). - Żejmis Michał: Organizacje pozarządowe na Białorusi
w świetle wypowiedzi działaczy (s. 279-298).
OTWARTA metoda koordynacji w Unii Europejskiej / J. Ciechański =
poz. 1004.
4622. PAŃSTWO dobrobytu w Unii Europejskiej / Dorota Kruk // Aux.
Soc. - 2004, nr 3/4, s. 111-118 bibliogr. summ.
Szwecja a jej przystąpienie do Unii Europejskiej.
- 810 4623. PAŃSTWO dobrobytu z namaszczenia Nieba : specyfika wschodnioazjatyckiego welfare state / Bartosz Pieliński // Probl. Polit. Społ. - 2004,
nr 7, s. 103-114 summ.
POLITYKA fiskalna Etiopii / W. M. Gebre = poz. 4740.
4624. POLITYKA socjalna i redystrybucja przychodów między harmonizacją a konkurencyjnością w rozszerzonej Unii Europejskiej / Thomas
Apolte // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1056, s. 94-106, rys. tab. bibliogr. 11
poz. summ.
PROBLEMY makroekonomiczne w teorii i praktyce = poz. 4583.
Z treści: Czech-Rogosz J.: Społeczna gospodarka rynkowa - koncepcja i jej realizacja w Niemczech - od powstania RFN do końca XX w.
4625. RETRENCHMENT po szwedzku / Michał Polakowski // Probl.
Polit. Społ. - 2004, nr 7, s. 33-52 summ.
Retrenchment - zmiany prawne redukujące poziom świadczeń pieniężnych, ograniczające dostęp do nich i czas ich otrzymywania, wzrost opłat za korzystanie ze
służby zdrowia, edukacji i usług opiekuńczych, prywatyzacja części usług socjalnych
(kryzys welfare state).
4626. RODZINA a praca - niedostatki, zmiany i nadzieje / Savino Pezzotta ; tł. Paweł Borkowski // Społeczeństwo. - 2004, nr 2, s. 325-331.
Polityka prorodzinna w programie Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Pacholski K.: Realizacja elementów polityki społecznej w duńskiej gminie Ravnsborg.
4627. SPOŁECZNA gospodarka rynkowa w Niemczech w okresie transformacji / Henryk Szczerbiński // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 1,
s. 79-88 bibliogr.
Polityka społeczna.
- 811 4628. SPOŁECZNY portret poszerzonej Europy - główne tezy raportów
Komisji Europejskiej / Anna Hildebrandt // Wspólnoty Eur. - 2004, nr 3,
s. 49-54, tab.
4629. SPRAWIEDLIWOŚĆ społeczna a porządek światowy / Tadeusz
Kowalik // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 1, s. 8-10.
Nierówności dochodowe na świecie.
4630. STRATEGIA spójności społecznej Rady Europy : przeszkody
w dostępie do praw społecznych w Europie i w Polsce / Jerzy Ciechański //
Ubezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 11-14.
4631. SYSTEM prewencji kryminalnej jako jeden z komponentów polityki społecznej Republiki Czeskiej / Arkadiusz Żukiewicz // Polit. Społ. 2004, R. 31, nr 11/12, s. 16-19, rys.
4632. SZWEDZKA polityka rodzinna / Dorota Szelewa // Probl. Polit.
Społ. - 2004, nr 7, s. 53-74, wykr. summ.
2. Stopa życiowa
a. W Polsce
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Kaczocha E.: Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw rodzinnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
T. 2. - Z treści: Urban S.: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną.
BEZROBOCIE osób niepełnosprawnych a jakość ich życia w dobie zmian
społecznych i gospodarczych w Polsce / H. Ochonczenko = poz. 1122.
- 812 4633. BOGACTWO i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red.
nauk. Roberta Borkowskiego. - Kraków : Red. Uczel. Wydaw. Nauk.Dydakt., 2004. - 201 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89388-22-7.
Z treści: Borkowski R.: Rozważania o bogactwie i biedzie - aspekty teoretyczne
i stan badań (s. 11-24). - Bielawka Maria: Idea umiarkowanego bogactwa w projekcie
nowoczesnego systemu społeczno-gospodarczego (s. 69-77). - Porębski Leszek: Ubóstwo informacyjne - nowy wymiar społecznego wykluczenia (s. 91-106). - Śliwiński
Piotr Jordan: Nomadyzm - miejska rzeczywistość biednych i bogatych dzisiaj?
(s. 117-129). - Regiewicz Adam: Medialny obraz nędzy społecznej (s. 131-142). Lisowski Robert: Bogactwo i bieda na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku
(s. 145-154). - Paterek Włodzimierz: Transformacja ustrojowa w Polsce - skutki społeczno-ekonomiczne i percepcja społeczna (bieda i jej postrzeganie) (s. 155-170). Jastrzębska-Szklarska Joanna: Casting do podklasy: bieda i polskie społeczności
popegeerowskie (s. 171-178).
4634. BRAK pracy a jakość życia / Lidia Lewandowska // Zesz. Nauk.,
Pedagog. / WSUmiej. Ryki. - 2003, nr 3, s. 45-58.
4635. DIAGNOZA funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych
na przełomie wieków / Krystyna Gutkowska. - Warszawa : Wydaw.
SGGW, 2003. - 279 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 274-279. ISBN 83-7244-353-X.
4636. DIAGNOZA społeczna 2003 : warunki i jakość życia Polaków /
pod red. Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka ; Rada Monitoringu Społecznego. - Warszawa : Wydaw. WSFiZ, 2004. - 343 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 281-286 + płyta CD. - ISBN 83-88953-98-2.
Treść: Czapiński J.: Wstęp (s. 11-13). - Czapiński J.: Główne wyniki i wnioski
(s. 14-28). - Panek T., Czapiński J., Kotowska Irena E.: Metoda badania (s. 29-37). Warunki życia gospodarstw domowych / T. Panek [i in.] (s. 38-88). - Indywidualna
jakość życia / J. Czapiński [i in.] (s. 89-186). - Sułek Antoni: Stan społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce (s. 187-194). - Batorski Dominik: Ku społeczeństwu informacyjnemu (s. 195-235). - Wykluczenie społeczne / J. Czapiński [i in.] (s. 236-273).
Rec.: Doktór Kazimierz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 28-29.
Nadto: Polak w tyglu zmian / Irena Dryll // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 1,
s. 4-7, tab. wykr. ; Jacy jesteśmy // Unia Eur. - 2004, nr 1, s. 44-56
4637. DOBROBYT społeczny, nierówności i sprawiedliwość bystrybutywna / pod red. Stanisława Macieja Kota, Andrzeja Malawskiego,
- 813 Adama Węgrzeckiego ; [aut.] Janina Filek [i in.]. - Kraków : Wydaw.
AE Krak., 2004. - 357 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 348-357. ISBN 83-7252-243-X.
4638. FUNKCJONOWANIE rodziny w sytuacji bezrobocia / Maciej
Latalski [i in.] // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 2, s. 131-134, rys. bibliogr. 13
poz. summ.
Pogorszenie się warunków materialnych i samopoczucia w rodzinach bezrobotnych.
4639. GOSPODARKA narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI
wieku = L'economie nationale et les entreprises au debut du XXIeme siecle /
pod red. Leona Olszewskiego. - [Wrocław] : Kolonia, 2003. - 606 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-88166-62-X.
Z treści: Kwaśnicki Witold: Czy globalizacja przyczynia się do wzrostu biedy?
(s. 55-74). - Stańczyk Piotr: Kreowanie wiedzy organizacyjnej - wyzwanie doby
globalizacji (s. 181-185). - Kalina-Prasznic Urszula: Restrukturyzacja sektorów problemowych na przykładzie górnictwa (s. 361-372). - Kociszewski Jerzy, Popławski
Maciej, Struś Marcin: Dyferencjacja poziomu rozwoju i dobrobytu w układzie przestrzennym Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej (s. 457-477).
4640. JAKOŚĆ życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej : XXVII Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka Wrocław 2003 (1975-2003) / red. Józef Patkiewicz ; Polskie
Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
(1960-2004). - Wrocław : „Typoscript : PTWzK OW, 2004. - 200, [2] s.,
[16] s. tabl. kolor. : fot., portr., rys. tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Summ. ISBN 83-89366-25-8.
4641. JAKOŚĆ życia w Kielcach w świadomości mieszkańców miasta /
Andrzej Kościołek. - Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrz., 2004. - 223 s. : il. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 204-207. - Cont. - ISBN 83-7133-224-6.
4642. KONKURENCYJNOŚĆ regionów a poziom życia ludności
w Polsce w okresie transformacji / Tomasz Sowiński, Grzegorz Stolarczyk //
Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. - 2004, z. 28, s. 221-232 summ.
- 814 MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Lisowski A.: Charakterystyka sytuacji rodzinnej i bytowej młodych
naukowców. - Jung B.: Nowe technologie w mediach elektronicznych - wyzwanie dla
polskich rodzin i gospodarstw domowych. - Rakowski W.: Wpływ poziomu wykształcenia rodziców uczniów na warunki ich życia na przykładzie Żyrardowa. - Kostrubiec
S.: Warunki bytu gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną.
4643. NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy / Uniwersytet
Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii. - Rzeszów : Uniw. Rzesz., 2003-2004. 5 z. : 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
Z. 1. Zarys problematyki. - 534 s. : rys. - ISBN 83-914243-2-7 - Z treści: Sosenko
Kazimierz, Węgrzecki Adam: Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka
(aspekty filozoficzne) (s. 21-32). - Tobera Piotr: Prawa człowieka i prawa ludzi pracy
a nierówności społeczne (s. 33-45). - Dyoniziak Ryszard: Nierówność społeczna jako
problem socjologiczny (s. 47-53). - Śmiałowski Jerzy: Prawo a nierówności społeczne
(s. 55-72). - Michalczyk Tadeusz: Etyka jako wartość prakseologiczna (s. 73-84). Szałkowski Adam: Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych (s. 85-94). Róg Jan: Praca a wzrost gospodarczy (s. 95-109). - Stokłosa Krzesław: Problemy
sprawiedliwości społecznej w polityce płac (s. 111-124). - Dobija Mieczysław: Podstawowe kategorie ekonomiczne w teorii kosztów pracy (s. 125-140). - Bal-Woźniak
Teresa: Kreowanie kapitału intelektualnego jako forma przeciwdziałania marginalizacji jednostki (s. 141-150). - Kot Stanisław Maciej: Metodologiczne dylematy
pomiaru nierówności i dobrobytu (s. 161-179). - Zysnarska Ewa: Pomiar jakości życia
(s. 181-190). - Kasprzyk Beata: Metodologiczne aspekty ustalania linii ubóstwa
(s. 191-196). - Dynia Elżbieta: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na
politykę rozwoju regionalnego Polski (s. 271-289). - Gorczyca Mirosław: Polski dysparytet mieszkaniowy w porównaniu z krajami Unii Europejskiej i uwarunkowania
jego zmniejszenia (s. 299-310). - Chyra-Rolicz Zofia: Spółdzielczość w aktywizacji
dyskryminowanych grup społecznych w krajach wysoko rozwiniętych (s. 311-324). Dębniewski Gustaw, Michowska Dorota: Status osób niepełnosprawnych na rynku
pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej (s. 325-335). - Kowalik Tadeusz: Antyegalitarne tendencje w Polsce na tle literatury światowej (s. 359-375). - Podolec Barbara,
Woźniak Michał, Zając Kazimierz: Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków
w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych (s. 377-392). - Jarmołowicz Wacław, Strużyna Arletta: Nierówności płacowe na regionalnych rynkach pracy (w latach
1995-2001) (s. 393-408). - Gutkowska Krystyna, Wiśniorowska-Gieras Magdalena:
Stopień zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych rodzin niepełnych biologicznie w obszarze kształcenia dzieci w porównaniu z innymi typami gospodarstw
(s. 409-420). - Szopa Bogumiła: Nierówności w środowisku wiejskim (s. 421-436). Wiatrak Andrzej Piotr: Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej w Polsce
w latach 1988-2000 (s. 437-453). - Majorek Jakub, Sznajder Michał: Postępujące
rozwarstwienie ekonomiczne ludzkości a agroturystyka (s. 455-466). - Zawisza Sła-
- 815 womir, Skomra Monika: Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej
poprzez system wsparcia stypendialnego AWRSP (s. 467-475). - Kożuch Antoni:
Spółdzielczość wiejska a ograniczanie nierówności społecznych (s. 477-488). - Fic
Maria, Wyrwa Joanna: Ubóstwo a zabezpieczenie społeczne (s. 489-502). - Woźniak
Michał Gabriel: Warunki prowzrostowej strategii dla Polski ograniczającej nierówności społeczne (s. 519-534).
Z. 2. Uwarunkowania ekonomiczne. - 552 s. : rys. - Z treści: Górski Piotr: Dyskusje wokół nierówności społecznych i wzrostu gospodarczego w środowisku Instytutu
Naukowej Organizacji i Instytutu Gospodarstwa Społecznego (s. 11-20). - Kaliszczak
Lidia: Koncepcje zrównoważonego rozwoju (substainable development) w rozwiązywaniu nierówności społecznych [m.in. nakłady i wydatki na kształcenie i badania
naukowe] (s. 21-29). - Jabłoński Łukasz: Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90. (s. 53-64). - Kożuch Barbara: Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi (s. 101-109). - Puchała Radosław:
Nierówności a problem spójności procesu reform polskiej gospodarki (s. 131-142). Bednarz Marek: Postęp społeczny a gospodarka wolnorynkowa (s. 143-151). - Leśniak-Moczuk Krystyna: Wpływ gospodarki nieformalnej na nierówności społeczne
(s. 153-165). - Lechwar Małgorzata: Instytucje w procesach ograniczania nierówności
społecznych (s. 167-175). - Zubryski Andrzej: Organizacje publiczne a nierówności
społeczne (s. 177-185). - Stanisz Beata: Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych (s. 187-198). - Tuziak Arkadiusz: Zmiana systemowa
a postawy egalitarne w społeczeństwie polskim (s. 211-220). - Jędrzejczak-Gas Janina: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek
(s. 223-230). - Jankiewicz Sławomir: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako instrument
ograniczania nierówności społecznych w Polsce (s. 231-241). - Słonimski Antoni:
Wkład małych przedsiębiorstw w regionalny rozwój ekonomiczny na Ukrainie i Białorusi (s. 243-252). - Szara Katarzyna: Rozwój pracowników czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa w świetle kompleksowego zarządzania przez jakość
(s. 273-282). - Tuziak Bożena: Wymiary konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie
(s. 283-298). - Jastrzębska Władysława, Lis Iwona: Rola sektora małej i średniej
przedsiębiorczości w niwelowaniu różnic społecznych. Przykład województwa podkarpackiego (s. 299-306). - Kaszuba-Perz Adriana: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy w regionie podkarpackim (s. 307-318). - Szopiński Wiesław,
Kuźniar Wiesława: Wybrane formy pozarolniczej działalności producentów rolnych
w agrobiznesie (s. 347-354). - Rostropowicz Przemysław: Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sektora usług [m.in. zatrudnienie] (s. 355-367). - Strojny Janusz: Innowacje i przedsiębiorczość w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie miasta Jarosław (s. 383-390). - Danowski Jarosław: Regionalne dysproporcje
rozwojowe w Polsce (s. 393-410). - Zakrzewski Władysław: Regionalne zróżnicowanie warunków życia ludności i problem ubóstwa na podstawie rozwiniętych i mniej
rozwiniętych województw w Polsce (s. 413-420). - Orłowska-Bednarz Maria: Lokalne
strategie ograniczania nierówności społecznych (s. 423-432). - Prawelska-Skrzypek
Grażyna, Porębski Wojciech: Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich
rozmieszczeniu w latach 1992-2001 (s. 433-445). - Jastrzębska W.: Kierunki rozwoju
rolnictwa województwa podkarpackiego a problem bezrobocia na wsi w aspekcie
integracji z Unią Europejską (s. 499-509). - Jasiński Witosław J.: Zachowania prospo-
- 816 łeczne a status majątkowy mieszkańców gminy Szczucin w okresie zmian ustrojowogospodarczych (s. 531-542).
Z. 3. Aspekty społeczne. - 454 s. : wykr. - ISBN 83-914243-6-7. - Z treści: Chrobak Tadeusz: Trwałość nierówności społecznych (s. 39-46). - Szpunar Magdalena:
Czy możliwa jest sprawiedliwość społeczna (s. 47-56). - Tomaszewski Janusz: Problem ubóstwa w Polsce. Uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe (współzależności makro- i mikroekonomiczne) (s. 57-66). - Wojciechowska Jolanta: Wpływ
nierówności na zachowania społeczne (s. 69-75). - Machel Henryk: Nierówności
społeczne w zakładach penitencjarnych (s. 77-89). - Moczuk Eugeniusz, Rosik Bronisław Paweł: Narkomania jako przejaw marginalizacji społecznej (s. 91-105). - Długosz Piotr, Lewandowski Łukasz: Deprywacja relatywna wśród podkarpackiego
społeczeństwa (s. 107-122). - Stasieniuk Żaneta: Przemiany percepcji nierówności
społecznych w świadomości marynarzy - mieszkańców dużego miasta (s. 123-140). Karwińska Anna: Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie
i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku (s. 133-147). - Ostoj Izabela: Nierówności na rynku pracy w Polsce (s. 149-160). - Maciejewski Jan: Pracownik
a przemiany ustrojowe w Polsce. Kontekst socjologiczno-ekonomiczny (s. 161-174). Drozd Izabela, Miczyńska-Kowalska Maria: Bezrobocie jako jeden z aspektów różnicującego sie społeczeństwa transformacyjnego (s. 175-182). - Ziomek Agnieszka:
"System bezrobocia" a zagadnienie nierówności (s. 183-193). - Hakalla Aleksandra:
Bezrobocie a jakość życia jednostki (s. 195-204). - Masri Samer: Ocena elastyczności
rynku pracy w Polsce (s. 205-210). - Bałdys Patrycja: Białe kołnierzyki "na kuroniówce"? Zjawisko bezrobocia wśród menedżerów w Polsce (s. 211-225). - Palak Mariusz:
Nierówności dostępu do rynku pracy a bezrobocie w województwie podkarpackim
(s. 227-236). - Grzebyk Mariola: Bezrobocie i możliwości jego ograniczania na przykładzie powiatu mieleckiego (s. 237-249). - Pyszkowska Agnieszka: Formy zatrudnienia i związane z tym koszty a wzrost gospodarczy (s. 251-258). - Krawczyk Izabela:
Ekonomiczno-społeczne koszty bezrobocia (s. 259-266). - Grotowska-Leder Jolanta:
Zachowania ekonomiczne biednych gospodarstw domowych. Mikrostrukturalna perspektywa ubożenia i przezwyciężania biedy (s. 269-284). - Bylok Felicjan: Nierówności konsumpcji w Polsce w latach 90. i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne
(s. 285-297). - Niemczyk Agata: Kierunki zmian dyspersji dochodowej polskich gospodarstw domowych w okresie przemian rynkowych (s. 299-310). - Leszczyńska
Małgorzata: Zmiany na płaszczyźnie zróżnicowań dochodowych rolniczych gospodarstw domowych (s. 311-319). - Mantaj Andrzej, Ślusarz Grzegorz: Uwarunkowania
poziomu produkcji towarowej oraz dochodu rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego (s. 321-333). - Berbeka Jadwiga:
Społeczne implikacje sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Małopolsce
(s. 335-344). - Gawędzka Joanna, Piotrowski Dariusz: Zróżnicowanie przestrzenne
dochodów i wydatków w powiatach województwa podlaskiego (s. 345-353). - Bujak
Kazimierz: Zróżnicowanie szans oświatowych a rozwój gospodarczy (s. 357-366). Papież Jan: Sytuacja młodzieży wiejskiej w świetle problematyki zróżnicowań
w dostępie do oświaty (s. 367-376). - Kowalewski Tadeusz: Znaczenie szkolnictwa
wyższego w pokonywaniu nierówności społeczno-gospodarczych w małych miejscowościach (s. 377-386). - Burek Ewelina: System finansowania opieki zdrowotnej
a dostępność świadczeń zdrowotnych (s. 387-397). - Krot Katarzyna, Glińska Ewa:
- 817 Problem dostępu do usług medycznych po reformie służby zdrowia w Polsce
(s. 399-413). - Sosenko Barbara: Mechanizmy generowania nierówności w systemie
emerytalno-rentowym w Polsce (s. 415-424). - Paszkowicz Maria Agnieszka, Garbat
Marcin: Osoby niepełnosprawne w programach polityki regionalnej (s. 425-433). Sulmicka Małgorzata: Polityka migracyjna krajów wysokorozwiniętych a nierówności w gospodarce światowej (s. 435-444). - Zachorowska-Mazurkiewicz Anna:
Formy i metody ograniczania ekonomicznej nierówności kobiet w Unii Europejskiej
(s. 445-454).
Z. 4. Polityka społeczno-ekonomiczna. - 436 s. : rys. - ISBN 83-89473-61-5. Z treści: Michalczyk Tadeusz: Nierówności społeczne a kryzys społeczno-moralny
(s. 9-26). - Dobija Mieczysław: Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej (s. 27-43). - Kot Stanisław Maciej: Nierówności ekonomiczne
i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej (s. 45-55). - Słaby Teresa: Nowe
ujęcie badań społecznych (s. 57-66). - Tuziak Bożena: Praca jako wartość na tle orientacji wartościujących zasad i celów życiowych pracowników - studium przypadku
(s. 67-76). - Woźniak Michał Gabriel: Wyznaczniki prowzrostowej strategii ograniczającej nierówności społeczne wynikające z teorii wzrostu (s. 77-87). - Karwińska
Anna: Szanse i bariery ograniczania nierówności we współczesnej Polsce. Perspektywa mikro- i mezospołeczna (s. 89-106). - Jabłoński Łukasz: Wzrost gospodarczy
czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce (s. 107-119). - Stasieniuk Żaneta: Centralizm i regionalizm jako czynniki różnicowania zbiorowości społecznych
(s. 121-128). - Jarmołowicz Wacław, Kościński Marcin: Menedżerowie - ich rola
i pozycja we współczesnej gospodarce (s. 147-168). - Kowalewski Tadeusz: Znaczenie kształcenia ustawicznego w ograniczaniu nierówności społecznych (s. 177-185). Miczyńska-Kowalska Maria, Drozd Izabela: Szanse i zagrożenia pracowników
społeczeństwa informacyjnego (s. 197-206). - Gołyga Mirosław, Tomaszewski
Janusz: Strategia rozwoju zasobów ludzkich a regionalne bezpieczeństwo finansowe
(s. 207-216). - Leśniak-Moczuk Krystyna: Równość i sprawiedliwość w społecznej
gospodarce rynkowej (s. 227-238). - Mikuła Elżbieta: Społeczny wymiar transformacji
(s. 261-274). - Ostoj Izabela: Elementy polityki wyrównywania szans na rynku pracy
(s. 275-285). - Rojek-Nowosielska Magdalena: Niwelowanie nierówności pracowniczej w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
(s. 287-296). - Gorczyca Mirosław: Zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach
1950-2002 (s. 297-304). - Michalczyk Jerzy: Siła negocjacyjna jako istotne zagadnienie w negocjacjach (s. 305-314). - Kołodziej-Durnaś Agnieszka: Kreowanie kultury organizacji jako narzędzie niwelujące nierówności płciowe w miejscu pracy
(s. 331-342). - Kalinowska-Nawrotek Barbara: Nierówności płci na rynku pracy
(s. 343-357). - Kozłowska Urszula: Funkcjonowanie zakładu pracy w aspekcie koncepcji stakeholders (s. 387-394). - Pyszkowska Agnieszka: Regulacje prawne dotyczące pracy kobiet i mężczyzn a nierówności społeczne (s. 395-401). - Garbat Marcin,
Paszkowicz Maria Agnieszka: Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych (s. 403-413).
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - 460 s. : rys. ISBN 83-89473-61-5. - Z treści: Stec Małgorzata: Analiza porównawcza poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do
- 818 niej kandydujących (s. 9-22). - Gawędzka Joanna: Polityka regionalna Polski na tle
procesów integracji europejskiej (s. 23-32). - Wiatrak Andrzej Piotr: Inicjatywy
wspólnotowe w Unii Europejskiej jako narzędzia wyrównywania różnic w rozwoju
regionalnym (s. 33-43). - Papież Jan: Strategie rozwoju polskiego rolnictwa w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej (s. 45-56). - Ostrowski Rafał: Brytyjski koń
trojański - perspektywy ograniczania nierówności w obliczu otwarcia brytyjskiego
rynku pracy dla nowych członków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
Polski (s. 57-66). - Zachorowska-Mazurkiewicz Anna: Wykorzystanie rozwiązań
wspólnotowych w wyrównywaniu sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce (s. 79-90).
- Zieliński Kazimierz, Zielińska Helena: Spożycie żywności w Polsce. Tendencje
i determinanty zmian (s. 105-118). - Bal-Woźniak Teresa: Mechanizmy kreacji
kapitału intelektualnego odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy
(s. 119-130). - Onak-Szczepanik Beata: Polska na drodze do gospodarki opartej na
wiedzy (s. 131-142). - Szczepaniak Janina: Trzeci sektor jako siła społeczna i ekonomiczna (s. 143-154). - Cyrek Magdalena: Dylematy rozwoju w kierunku gospodarki
typu usługowego opartej na wiedzy (s. 155-168). - Szara Katarzyna, Łoński Tomasz:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w oparciu o czynnik ludzki (s. 169-177). - Barański Kazimierz: Bezrobocie regionalne (wybrane aspekty na przykładzie województwa zachodniopomorskiego) (s. 179-189). - Lechwar Małgorzata: Problem ubóstwa
a środowisko - aspekt instytucjonalny (s. 235-242). - Jasiński Witosław J.: Zagadnienia etyki a zarządzanie gminą (s. 281-293). - Orłowska-Bednarz Maria: Strategie
gmin wiejskich w zakresie ograniczania nierówności (s. 295-305). - Jeleń Bogusław:
Sposoby przezwyciężania bezrobocia na przykładzie Grodzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie (s. 307-315). - Bylok Felicjan: Nierówności w dochodach i wydatkach
w gospodarstwach domowych jako bariera rozwoju społecznego w Polsce (s. 317-329). Truszkowska Joanna Agata: Rola kształcenia ustawicznego w planowaniu strategicznym
miasta (na przykładzie Łomży) (s. 331-337). - Gardziel Tadeusz, Długosz Piotr: Kapitał
społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu (s. 339-352). - Pliszka Tadeusz:
Skutki nierówności społecznych (s. 353-361). - Jastrzębska Władysława: Program powszechnej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a rynek pracy. Przykład podkarpackich spółek objętych programem NFI (s. 363-374). - Strojny Janusz: Motywowanie
i system wynagrodzeń pracowników w organizacji na przykładzie Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. w Tarnowie (s. 375-384). - Leszczyńska Małgorzata: Konsekwencje dochodowe przemian strukturalnych w polskim rolnictwie (s. 399-409).
4644. OCENA i analiza jakości życia / pod red. Walentego Ostaniewicza ;
[aut.] Tadeusz Borys [i in.]. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2004. - 407 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Statystyka i Ryzyko). - ISBN 83-7011-682-5.
Treść: Ostasiewicz W.: Badanie jakości życia z perspektywy historycznej (s. 11-47). Borys T.: Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne (s. 48-76). - Kot Maciej: Dobrobyt ekonomiczny (s. 77-108). - Wawrzynek Jerzy: Zarządzanie jakością
(s. 109-155). - Rusnak Zofia: Dobrobyt ekonomiczny gospodarstw domowych
(s. 156-213). - Mielecka-Kubień Zofia: Problemy badań sondażowych (s. 214-268). Zdobylak Joanna, Zmyślona Beata: Analiza niepełnych danych w badaniach ankietowych (s. 269-323). - Miszczak Witold: LISREL w analizie jakości życia (s. 324-407).
- 819 4645. PEDAGOGIKA społeczna w koncepcji społeczeństwa ryzyka /
Stanisław Kawula // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 22-31, tab. bibliogr.
18 poz.
Referat wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław
23-25.09.2004 r. - M.in. główne źródła utrzymania gospodarstw domowych.
4646. POKOLENIE wygranych? : dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski / pod red. Janusza Sztumskiego ; Uniwersytet Śląski. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2001. - 191 s. :
rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ;
nr 1962). - ISBN 83-226-1061-0.
Treść: Sztumski J.: Dzieci i młodzież w procesie przemian zachodzących w Polsce
(s. 9-16). - Głogosz Dorota: Zaspokajanie potrzeb dzieci w rodzinie (s. 17-37). Hebda-Czaplicka Izabela: Warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży. Czynniki
różnicujące (s. 38-68). - Lustig Joanna: Ubóstwo dzieci i młodzieży (s. 69-85). - Zrałek Maria: Ubóstwo dzieci w rodzinach wielodzietnych (s. 86-95). - Kołaczek Bożena:
Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji (s. 96-109). - Kowalska-Kantyka
Małgorzata, Rozum Zofia: Problemy społeczne i opiekuńcze rodzin dzieci niepełnosprawnych (s. 110-126). - Satoła Małgorzata: System edukacji dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej (s. 127-157). - Rozum Z., Koehler Jadwiga: Trudności socjalizacyjne dzieci i młodzieży w literaturze psychospołecznej (s. 158-171). - BalcerzakParadowska Bożena: Polityka rodzinna - w kontekście inwestycji w młode pokolenie
i wyrównywania szans (s. 172-191).
4647. POSTAWY wobec niepełnosprawności : praca zbiorowa / pod red.
Lucyny Frąckiewicz = poz. 3876/02.
Rec.: Kołaczek Bożena // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 24-26.
4648. POZIOM warunków życia w Jeleniej Górze w świetle przekształceń bazy ekonomicznej miasta / Katarzyna Przybyła // Gospod. Przestrz. 2004, z. 7, s. 103-108 summ.
4649. POZIOM zamożności polskich gospodarstw domowych / Grzegorz
Maciejewski ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe. - Tychy : Śl. Wydaw. Nauk.
WSZiNS, 2003. - 190 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 175-185. (Prace Naukowe i Konferencyjne). - ISBN 83-89055-14-7.
4650. POZIOM życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii / Jolanta Kubicka. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. -
- 820 186 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 165-180. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-325-5.
4651. POZIOM życia ludności w Polsce jako determinanta i skutek
rozwoju ekonomicznego / Halina Szulce // W : Obszary i możliwości wykorzystania marketingu / red. nauk. H. Szulce ; Akademia Ekonomiczna (Poznań). - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2004. - S. 7-18 : rys. ; 24 cm. - Tabele. (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 34). - ISBN 83-89224-61-5.
4652. PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie :
praca zbiorowa / pod red. Leszka Soleckiego ; Instytut Medycyny Wsi. Lublin : Inst. Med. Wsi, 2004. - 350 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. (Monografie / IMW ; 36). - ISBN 83-7090-091-7.
Z treści: Skrętowicz Biruta: Ludzie starzy w społeczeństwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych - stan obecny i prognozy (s. 11-25). - Pędich
Wojciech: Zróżnicowanie warunków życia i sytuacji socjalnej ludzi starych na wsi
(s. 26-36). - Borowik Joanna, Pędich W.: Status społeczny ludzi starych na wsi (na
przykładzie Białostocczyzny) (s. 37-45). - Orzechowska Grażyna: Samoocena aktywności seniorów mieszkających w środowisku wiejskim (s. 46-52). - Louhevaara Veiko,
Taatola Kirsti, Rissanen Paivi: Przydatność do pracy w starszym wieku - koncepcja jej
promocji / tł. Hanna Kopertowska (s. 63-71). - Gąbka-Dembal Agnieszka, Milanowski
Janusz: Choroby wieku starszego oraz potrzeby zdrowotne i społeczne tej populacji
(s. 75-80). - Laskowska-Szcześniak Maria, Szcześniak Grzegorz: Rola geriatry w starzejącym się społeczeństwie (s. 81-85). - Laskowska-Szcześniak M., Szcześniak G.: Profilaktyka chorób wieku starszego (s. 86-92). - Karwat Irena Dorota, Kalinowski Paweł:
Główne przyczyny i rodzaje przebytych urazów wśród osób starszych i niepełnosprawnych (s. 93-101). - Cież Józef: Ryzyko wypadkowe wśród starszych rolników indywidualnych (s. 102-117). - Wojszel Beata: Upadki osób w zaawansowanej starości na wsi
(s. 118-125). - Solecki L.: Zawodowe ubytki słuchu w grupie starszych rolników
(s. 126-133). - Capko Walentyn G., Sterenbogen Marina J., Czudnowiec A. J.: Ryzyko
zawodowe wśród pracowników rolnictwa / tł. Wiesława Majczakowa (s. 142-147) [na
Ukrainie]. - Karwat I. D., Pencuła Marcin: Nazewnictwo i definiowanie niepełnosprawności - trudności w ujednolicaniu (s.151-158). - Karwat I. D., Krawczyk Agnieszka:
Kategorie zdrowotnych i społecznych problemów osób starszych i niepełnosprawnych
zamieszkałych na wsi (s. 159-164). - Żak Maciej, Karwat I. D., Żak Aleksander: Główne
rodzaje ograniczeń życiowych osób starszych i niepeł-nosprawnych zamieszkałych na
wsi, zależnie od rodzaju niepełnosprawności (s. 165-173). - Karwat I. D., Karski Andrzej: Poziom komfortu życia osób niepełnosprawnych zależnie od środowiska rodzinnego i społecznego (s. 174-185). - Karwat I. D., Bulak Małgorzata, Tront Tomasz: Charakterystyka zdrowotnych i społecznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców wsi
w starszym wieku (s. 186-193). - Kabsch Aleksander: Niepełnosprawność inwolucyjna wyzwaniem dla ergonomii (s. 194-208). - Putz Jacek, Maksymiuk Tomasz, Wiesiołow-
- 821 ska Agnieszka: Prognoza Niepełnosprawności w Polsce do 2020 roku (s. 209-214). Ocena niepełnosprawności rolników z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa
na podstawie metod subiektywnych i obiektywnych / Jacek Głodzik [i in.] (s. 215-227). Garbat Marcin: Mieszkanie osoby niepełnosprawnej - jego funkcje oraz bariery w nim
występujące (s. 228-238). - Gdowski Tomasz: Rola i zadania Państwowej Inspekcji
Pracy na rzecz poprawy ochrony pracy niepełnosprawnych (s. 239-247). - Karwat I. D.,
Kalinowski P.: Kierunki realizacji rehabilitacji zawodowej z uwzględnieniem rodzajów
niepełnosprawności (s. 251-258). - Żak M., Karwat Anna, Karwat I. D.: Założenia Polskiej Szkoły Rehabilitacji - aktualne możliwości ich wykorzystania (s. 259-266). - Stępniak Marek: Stan i perspektywy rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast (s. 267-279). - Smyczek W. B., Kopytok A.
W.: Zapotrzebowanie na rehabilitację wśród starszych niepełnosprawnych mieszkańców
wiejskich rejonów Białorusi / tł. L. Solecki (s. 287-292). - Walczuk Eduard A.; Problemy
medyczno-socjalnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w wiejskich
rejonach Białorusi / tł. L. Solecki (s. 293-297). - Nowak Ewa: Przystosowanie środowiska pracy i życia do potrzeb i możliwości ludzi starszych i niepełnosprawnych - dane
antropometryczne do projektowania (s. 301-313). - Jasiak Aleksandra E., Misztal
Agnieszka: Ergonomiczne problemy starzejącej się populacji na wsi (s. 314-321). Zalewski Piotr: Technika rolnicza wobec niepełnosprawności pracowników gospodarstw
rolnych (s. 322-330). - Paszkowicz Maria Agnieszka: Rola ergonomii w kształtowaniu
jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych (s. 331-339).
Omów.: Solecki Leszek // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 2, s. 207-209.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U.: Zmiany sytuacji ekonomicznej
wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce. Organiściak-Krzykowska A.: Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich.
ROLA pomocy społecznej w realizacji funkcji wychowawczej rodziny
w trudnej sytuacji życiowej / L. Lewandowska = poz. 4524.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Wnuk J., Binda-Piecka G.: Globalizacja i jej gospodarczy aspekt wpływu
na warunki życia społeczności lokalnych.
4653. STRUKTURA otoczenia polskich gospodarstw domowych - próba
klasyfikacji / Józefa Kramer // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, nr 179, t. 2,
s. 121-130, rys. tab. summ.
Omów. czynników warunkujących kondycję gospodarstw domowych.
- 822 STUDIA zaoczne jako szansa poprawy warunków życia rodzin / W. Rakowski = poz. 1961.
4654. SUBIEKTYWNA ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych / Alicja Ciok // Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 6, s. 19-24, rys. tab.
SYTUACJA rodzin i polityka rodzinna w Polsce / pod red. D. Graniewskiej = poz. 4593.
Z treści: Daszyńska M.: Warunki życia wybranych typów rodzin.
4655. SYTUACJA socjalno-bytowa osób korzystających z rent socjalnych na terenie powiatu chełmskiego / Lucyna Kozaczuk // Pr. Soc. - 2004,
R. 19, nr 1, s. 46-57, tab.
4656. SZKICE z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych / red. nauk. Maria Chromińska, Alicja Szuman ; Akademia Ekonomiczna (Poznań). - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2002. - 207 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - Summ. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 22). ISBN 83-88760-75-0.
Z treści: Dubnicka Barbara: Sytuacja materialna osób w wieku poprodukcyjnym
w świetle badań ankietowych (s. 72-91). - Garczarczyk Józef: Demograficznoekonomiczne uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku ubezpieczeniowym w Polsce (s. 92-107). - Roeske-Słomka Iwona: Struktury wydatków
gospodarstw domowych w dochodach rozporządzalnych (s. 157-172). - Szuman A.:
Wpływ przeobrażeń systemowych na model rodziny matek pracujących (s. 173-186). Wesołowski Aleksander: Na rozstajnych drogach współczesnej rodziny (s. 187-193).
4657. WARUNKI życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000 / Paweł Hut = poz. 3884/02.
Rec.: Jaroszewska Emilia // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 1, s. 24-26.
4658. WARUNKI życia ludności na obrzeżach powiatu radomskiego :
(na przykładzie Iłży) / Jolanta Borek, Elżbieta Cielecka // Pr. Nauk., Ekon. /
PRadom. - 2004, nr 2, s. 296-349 summ.
4659. WARUNKI życia rodzin radomskich z dziećmi studiującymi
w trybie dziennym / Witold Rakowski // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2004,
nr 2, s. 219-277 summ.
- 823 4660. WARUNKI życia rodzin radomskich z dziećmi uczęszczającymi
do szkoły podstawowej i gimnazjum / Grażyna Paćko, Witold Rakowski //
Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2004, nr 2, s. 64-129 summ.
4661. WARUNKI życia rodzin radomskich z dziećmi uczęszczającymi
do szkoły średniej o profilu technicznym / Jolanta Borek // Pr. Nauk., Ekon. /
PRadom. - 2004, nr 2, s. 195-218 summ.
4662. WARUNKI życia rodzin radomskich z dziećmi uczęszczającymi
do szkół średnich / Grażyna Paćko, Witold Rakowski // Pr. Nauk., Ekon. /
PRadom. - 2004, nr 2, s. 130-194 summ.
4663. WARUNKI życia rodzin z osobą studiującą w systemie dziennym :
(na przykładzie Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej) / Grażyna Małecka // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2004, nr 2, s. 278-295 summ.
4664. WPŁYW wysokiego statusu materialnego rodziny na szczęśliwe
dzieciństwo / Helena Marzec // Małż. Rodz. - 2004, R. 3, nr 4, s. 33-36 summ.
ZADANIA społeczne / pod. red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Helbich A.: Poziom życia.
4665. ZRÓŻNICOWANIE przestrzenne statusu społecznego mieszkańców Łodzi / Maciej Frykowski // Stud. Region. Lok. - 2004, nr 1, s. 99-118
bibliogr. summ.
Zob. też Spożycie indywidualne (poz. 4806-4809).
___________________
Bezdomność
BEZDOMNOŚĆ jako przesłanka do udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej / R. Michalska-Badziak = poz. 4537.
- 824 4666. POMOC bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii / Kamila Płowiec // Probl. Opiek.-Wych. - 2004, nr 5, s. 42-48.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki = poz. 4517.
T. 2. - Z treści: Oliwa-Ciesielska M.: Marginalizacja osób bezdomnych i możliwości
ich społecznego uczestnictwa. - Borcz H.: Praca socjalna z bezdomnymi matkami na
przykładzie Schroniska dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze.
POZIOMY kultury ubóstwa wśród mieszkańców toruńskiego Domu dla
Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar-Markot / A. Skulmowska = poz. 4689.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Przymeński A.: Społeczno-ekonomiczne przyczyny kwestii bezdomności
w Polsce współczesnej.
___________________
4667. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu
tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla
bezdomnych // Dz. U. - 2004, nr 145, poz. 1533.
___________________
Marginalizacja i wykluczenie społeczne
BEZPIECZEŃSTWO socjalne / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 4553.
Z treści: Szarfenberg R.: Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne.
4668. EDUKACYJNE źródła marginalizacji : (uwagi na kanwie refleksji
nad tzw. raportem Jacques'a Delorsa) / Andrzej Olubiński // Wych. na co
Dzień. - 2004, nr 6, s. 3-8 bibliogr.
4669. NIEDOSTOSOWANIE społeczne młodzieży wsi „popegeerowskiej” regionu środkowopomorskiego / Grzegorz Walasek // Stud. Bałt., Admin. - 2004, T. 4, s. 40-51 bibliogr.
- 825 4670. POLITYKA młodzieżowa w Polsce / Gabryjela Zielińska // Nowa
Eduk. Zaw. - 2004, nr 6, s. 5-9.
Omów. „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012”, obejmującej programy skierowane do młodzieży realizowane przez różne resorty, dot. m.in. edukacji,
rozwoju aktywności, przeciwdziałania marginalizacji, współpracy międzynarodowej
młodzieży.
4671. GLOBALIZACJA, marginalizacja, rozwój = poz. 3985/03.
Rec.: Noga Adam // Ekonomista. - 2004, nr 3, s. 432-436.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki = poz. 4517.
T. 1. - Z treści: Macierzyński M.: Pomoc społeczna a zadania policji w środowisku
lokalnym wobec osób marginalizowanych bezrobociem i ubóstwem.
T. 2. - Z treści: Oliwa-Ciesielska M.: Marginalizacja osób bezdomnych i możliwości ich społecznego uczestnictwa.
REGULACJE dotyczące wykluczenia społecznego / G. Spytek-Bandurska =
poz. 2849.
Regulacje europejskie i krajowe.
REHABILITACJA osób niepełnosprawnych jako służba społeczna
TWK / pod red. J. Mikulskiego = poz. 1360.
Z treści: Kowalczyk O.: Stan badań nad jakością życia i zagrożeniem marginalizacją osób niepełnosprawnych.
SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4952.
Z treści: Sałustowicz P.: Koncepcja wspólnoty obywatelskiej w perspektywie
wykluczenia społecznego.
4672. URBANIZACJA versus globalizacja : edukacja w obliczu marginalizacji społecznej : (wybrane fragmenty referatu) / Andrzej RadziewiczWinnicki // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 31-41 bibliogr. 30 poz.
Fragm. referatu wygłoszonego na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym,
Wrocław 23-25.09.2004 r.
Toż // Aux. Soc. - 2004, nr 1, s. 9-29 bibliogr. summ.
- 826 4673. UTOPIE inkluzji : sukcesy i porażki programów reintegracji
społecznej / red. Kazimierz W. Frieske. - Warszawa : IPiSS, 2004. 171 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 167-171. - (Studia i Monografie / IPiSS). ISBN 83-87890-48-0.
Treść: Frieske K. W.: Wprowadzenie : pesymistyczne wnioski teoretycznych
komplikacji (s. 14-27). - Kiersztyn Anna: Kapitał społeczny a sukces programów
reintegracji - podstawy teoretyczne (s. 28-43). - Zalewski Dariusz: Zasoby instytucjonalno-organizacyjne w ujęciu perspektywy neoinstytucjonalnej (s. 44-56). - Poławski
Paweł: Lokalna administracja i społeczeństwo obywatelskie (s. 57-68). - Frieske K.
W.: Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność "sukcesu" programów społecznej
inkluzji (s. 69-83). - Kiersztyn A.: Lokalny kapitał społeczny a sukces programów
reintegracji - wyniki badań (s. 84-105). - Zalewski D.: Czynniki sukcesu lokalnych
programów reintegracji społecznej - ponadlokalne zasoby instytucjonalnoorganizacyjne (s. 106-122). - Poławski P.: Samorządowcy i społecznicy - strategie
wzajemnego przystosowania (s. 123-149). - Abucewicz Monika: Lokalna działalność
polityczna i sukces programów reintegracji społecznej (s. 150-166).
Rec.: Kowalak Tadeusz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 31-33.
4674. WYKLUCZENIE, rewitalizacja, spójność społeczna / pod red.
nauk. Lucynyny Frąckiewicz ; [aut. L. Frąckiewicz et. al.] ; Województwo
Śląskie. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. - Katowice : „Śląsk”, 2004. 225 s. - : fot., mapy, rys., wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-918320-0-7.
4675. ZJAWISKO wykluczenia społecznego w obszarze edukacji / Piotr
Broda-Wysocki // Rocz. Nauk. Carit. - 2004/2005, R. 8/9, s. 71-79 Zsfassung.
4676. ŻYCIE na przemiał / Zygmunt Bauman. - Kraków : Wydaw. Lit.,
2005. - 206 s. ; 20 cm. - ISBN 83-08-03797-6.
Marginalizacja.
Rec.: Gałaś Mieczysław // Wych. na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 30-31.
___________________
Ubóstwo
4677. CHOROBA i niepełnosprawność - piąte oblicze ubóstwa / Zofia
Kawczyńska-Butrym // Rocz. Teol. (Lub.). - 2004, T. 51, z. 10, s. 165-177
bibliogr. summ.
- 827 4678. DIAGNOZOWANIE przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim : raport z badań / Jadwiga Pauli, Małgorzata Szlązak, Marta Bohdziewicz-Lulewicz // Wspólne Tematy. - 2004, nr 11/12, s. 15-21, tab. wykr.
Badania przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4679. DZIECKO w biednej rodzinie / Elżbieta Tarkowska // Polit. Społ. 2004, R. 31, nr 9, s. 9-13.
4680. EDUKACJA jako szansa przezwyciężania ubóstwa / Wioletta
Szymczak // Quaest. Sel. - 2004, R. 11, z. 17, s. 67-84 summ.
ETYCZNE problemy badań nad polską biedą / W. A. Rostocki =
poz. 1636.
GLOBALIZACJA a stosunki międzynarodowe / pod red. E. Haliżaka,
R. Kuźniara, J. Symonidesa = poz. 4702.
Z treści: Księżopolski K. M.: Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału zagranicznego w przezwyciężaniu ubóstwa na świecie.
4681. GLOBALIZACJA i ubóstwo / Elżbieta Tarkowska // W : Globalizacja i co dalej? : praca zbiorowa / pod red. Stefana Amsterdamskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : IFiS PAN,
2004. - S. 201-216. - ISBN 83-7388-051-8.
4682. KOBIETA głową rodziny ; uwag kilka o feminizacji biedy w Meksyku / Renata Ewa Hryciuk // Kult. Społ. - 2004, T. 48, nr 2, s. 171-187
bibliogr. summ.
4683. KOMU służy bieda? : analiza funkcjonalna kwestii ubóstwa / Herbert J. Gans // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 4-7.
4684. KTO zarabia na biedzie? : polityczna perspektywa funkcjonalna
trzydzieści lat później / Arkadiusz Karwacki, Dominik Antonowicz // Polit.
Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 7-9 bibliogr.
- 828 4685. MORALNY wymiar ubóstwa, roszczeń socjalnych i kradzieży /
Walter Block ; tł. Anna Maria Mydlarska // Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 3,
s. 11-19.
4686. METODOLOGICZNE aspekty badania ubóstwa / Marta Młokosiewicz // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 2003, nr 8, s. 49-61
summ.
NĘDZARZE i filantropi : problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej
w latach 1815-1863 / M. Piotrowska-Marchewa = poz. 35.
4687. NIEDOŻYWIENIE dzieci w Polsce : korelat ubóstwa czy problem
zdrowia publicznego? / Anna Blumsztajn // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 9,
s. 5-9 bibliogr.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Kasprzyk B.: Metodologiczne aspekty ustalania linii ubóstwa. - Fic M., Wyrwa J.: Ubóstwo a zabezpieczenie społeczne.
Z. 2. Uwarunkowania ekonomiczne. - Z treści: Zakrzewski W.: Regionalne zróżnicowanie warunków życia ludności i problem ubóstwa na podstawie rozwiniętych
i mniej rozwiniętych województw w Polsce.
Z. 3. Aspekty społeczne. - Z treści: Tomaszewski J.: Problem ubóstwa w Polsce.
Uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe - współzależności makro- i mikroekonomiczne. - Grotowska-Leder J.: Zachowania ekonomiczne biednych gospodarstw domowych. Mikrostrukturalna perspektywa ubożenia i przezwyciężania
biedy. - Bylok F.: Nierówności konsumpcji w Polsce w latach 90. i ich konsekwencje
społeczno-ekonomiczne.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści: Lechwar M.: Problem ubóstwa a środowisko - aspekt instytucjonalny.
4688. NOWA bieda w świecie obfitości / Maria Hirszowicz, Elżbieta
Neyman // Kult. Społ. - 2004, T. 48, nr 2, s. 121-141 bibliogr. summ.
POKOLENIE wygranych? / pod red. J. Sztumskiego = poz. 4646.
Z treści: Lustig J.: Ubóstwo dzieci i młodzieży. - Zrałek M.: Ubóstwo dzieci
w rodzinach wielodzietnych.
- 829 POLSKA w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego =
poz. 1097.
Z treści: Nowak L.: Metodologia wyznaczania Wskaźnika Ubóstwa HPI. - Nowak L.:
Wskaźnik Ubóstwa HPI dla Polski w latach 1995-1999. - Nowak L.: Wskaźniki zróżnicowania społecznego GDI oraz GEM dla Polski w latach 1998-1999.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 2. - Z treści: Stochmiałek J.: Zagrożenie ubóstwem - sytuacja kryzysu życiowego a proces marginalizacji.
POSTĘPY ekonometrii / pod red. nauk. A. S. Barczaka = poz. 5016.
Z treści: Malawski A., Mrówka J.: Aksjomatyczna analiza ubóstwa i sprawiedliwości dystrybutywnej w gospodarce rynkowej.
4689. POZIOMY kultury ubóstwa wśród mieszkańców toruńskiego Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar-Markot /
Agata Skulmowska // Kult. Eduk. - 2004, nr 4, s. 85-98 bibliogr.
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Warzywoda-Kruszyńska W.: "Oswajanie" biedy w trzech pokoleniach
Łodzian.
PRACA socjalna - wielość perspektyw / pod red. J. Brągiel, P. Sikory =
poz. 4581.
Z treści: Sikora P.: Międzygeneracyjna transmisja wartości podkultury biedy
w rodzinach dotkniętych ubóstwem.
PROBLEMY społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna / pod red.
J. Krzyszkowskiego i R. Majera = poz. 4522.
Z treści: Karwacki A., Antonowicz D.: Miejsce ludzi ubogich w polskiej i angielskiej polityce społecznej - komparatystyka nieuprawniona?
4690. PSYCHOPATOLOGIA biedy / Dorota Czajkowska-Majewska //
Dziś. - 2004, R. 15, nr 7, s. 81-86.
- 830 4691. REJONY łódzkiego ubóstwa : stare przyczyny, nowe nadzieje /
Joanna Grotowska-Leder // Kron. M. Łodzi. - 2004, [z.] 3/4, s. 11-24.
4692. ROLA Banku Światowego w walce z ubóstwem / Małgorzata
Sulmicka // Biul. IGS. - 2001, R. 45, nr 1/4, s. 5-19.
4693. SOCJOLOGIA dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. - Warszawa :
Wydaw. Akad. „Żak”, 2004. - 358 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 343-355. - Summ. ISBN 83-89501-12-0.
SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4952.
Z treści: Karwacki A.: Reprodukcja "kultury ubóstwa" społeczności popegeerowskich - charakter procesów. - Bronk A.: Nierówności społeczne i ubóstwo w dwudziestowiecznej Polsce w świetle badań.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Czaja Z.: Jakość życia społeczeństwa z rodzimą biedą w tle. - Król K.:
Żebractwo w Polsce jako kwestia społeczna.
4694. SPOŁECZNE uwarunkowania ubóstwa / Edward Kuraciński //
Stud. Sandom. - 2004, T. 11, z. 3, s. 153-162 summ.
SYTUACJA dochodowa ubogich gospodarstw domowych wielodzietnych
lub dotkniętych bezrobociem / K. Kuśmierczyk = poz.
4695. TEORETYCZNE problemy definiowania ubóstwa w polityce
społecznej / Grzegorz Baczewski // Ann. UMCS, Sect. H. - 2004, Vol. 38,
s. 161-174 bibliogr. summ.
4696. UBÓSTWO czasowe i jego pomiar / Joanna Zalewska // Stud.
Psychol. / PAN. - 2004, T. 42, z. 2, s. 93-103.
4697. UBÓSTWO w Europie u progu XXI wieku / Julian Auleytner //
Pol. 2000 Plus. - 2004, nr 1, s. 57-63.
- 831 4698. UBÓSTWO w wymiarze absolutnym i bezwzględnym / Grażyna
Pawlik // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 21, s. 159-168
summ.
4699. UBÓSTWO we współczesnej Polsce / Barbara Szatur-Jaworska //
Rocz. Nauk Polit. - 2004, R. 6, nr 7, s. 95-119 summ.
4700. W CYWILIZACJI konsumpcyjnej / red. nauk. Marian Golka ;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM,
2004. - 175 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Socjologia / UAM ; 41). ISBN 83-232-1380-1.
Z treści: Golka M.: Spektakle konsumpcji i biedy (s. 27-42). - Oliwa-Ciesielska
Monika: Konsumpcyjna mentalność osób ubogich (s. 95-107).
4701. WALKA z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach
otwartej metody koordynacji / Olga Soszyńska // Polit. Społ. - 2004, R. 31,
nr 10, s. 17-19, tab. bibliogr.
Nadto: Jak walczyć z biedą / Witold Gadomski // Gaz. Wybor. - 2004, nr 244 :
16-17.10, s. 12-13.
WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. nauk. K. Frysztackiego, K. Piątka = poz. 2278.
Z treści: Grotowska-Leder J.: Bieda a praca socjalna. - Karwacki A.: Specyfika
pracy socjalnej w społecznościach trwale ubogich.
Statystyka dot. ubóstwa (poz. 5113, 5126).
b. W świecie
BADANIA przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii
Europejskiej / pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej = poz. 4750.
Z treści: Kubów A.: Infrastruktura społeczna w krajach Unii Europejskiej. - Rusnak Z.: Porównanie przestrzenno-czasowe wybranych aspektów warunków życia
ludności.
- 832 4702. GLOBALIZACJA a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda
Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. - Bydgoszcz : „BRANTA”, 2004. - 370 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-89073-55-2.
Z treści: Księżopolski Krzysztof M.: Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału
zagranicznego w przezwyciężaniu ubóstwa na świecie (s. 96-111). - Lizak Wiesław:
Afryka a globalizacja - przypadek marginalizacji (s. 334-349).
4703. JAK się żyje w rozszerzonej Unii Europejskiej? / Jerzy Ciechański //
Rynek Pr. - 2004, nr 6, s. 27-47.
Na podstawie danych z raportu pt. „Percepcje warunków życia w rozszerzonej Europie” Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
w Dublinie.
KOBIETA głową rodziny ; uwag kilka o feminizacji biedy w Meksyku /
R. E. Hryciuk = poz. 4682.
POZIOM życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii,
Portugalii / J. Kubicka = poz. 4650.
SOCJOLOGIA dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na
tle doświadczeń angielskich / J. Królikowska = poz. 4693.
4704. WARUNKI życia w rozszerzonej Unii Europejskiej : odczucia
i rzeczywistość / Jerzy Ciechański. - Cz. 1-2 // Ubezp. Społ. - 2004, nr 11,
s. 15-19 ; nr 12, s. 19-23.
3. Dochód narodowy
a. Podział dochodu narodowego
DOBROBYT społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna /
pod red. S. M. Kota, A. Malawskiego, A. Węgrzeckiego = poz. 4637.
4705. ETYCZNE aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków
publicznych / Wojciech Łączkowski // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66, z. 1,
s. 5-14 summ.
- 833 4706. POLSKA na emeryturze / Halina Bińczak // Rzeczpospolita. 2004, nr 122 : 26.05, s. 9.
Starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na finanse państwa.
POZIOM fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii
Europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000 / A. Siwy i in. = poz. 979.
Przedstawiono wyniki badań odnoszących się do weryfikacji zależności między
rozmiarem dochodów fiskalnych obejmujących dochody podatkowe oraz strukturą
tych dochodów a tempem wzrostu gospodarczego oraz poziomem bezrobocia dla
14 państw UE.
4707. [STO trzydzieści] 130 miliardów dla 20 milionów / Krzysztof
Pater ; rozm. Robert Walenciak // Przegląd. - 2004, nr 33, s. 8-10.
Rozm. z min. polityki społecznej nt. wydatków resortu.
4708. TESTOWANIE preferencji strategii redystrybucji w sytuacji przypadkowego zróżnicowania dochodów / Przemysław Gadomski, Rafał Kielar,
Marcin Wijas // Ekonomia / Uniw. Warsz. - 2003, nr 12, s. 206-214.
___________________
4709. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja
2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz
limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa
określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 // Dz. U. - 2004, nr 112,
poz. 1187, tab.
___________________
„P l a n H a u s n e r a”
4710. PLAN Racjonalizacji Wydatków Społecznych : dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2004 r. // Prz. Rząd. - 2004, nr 2,
s. 120-142, tab.
___________________
- 834 4711. GDZIE będą oszczędności? / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 20, s. 17, tab.
Zmniejszanie wydatków socjalnych.
4712. GDZIE rząd zamierza dokonać oszczędności / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 29, s. 3, tab.
Oszczędności w wydatkach publicznych (tzw. Plan Hausnera).
4713. JEST Hausner, a gdzie jest plan? / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 90, s. 21, tab.
Ograniczenia w wydatkach socjalnych - prace Sejmu.
4714. JESZCZE w grze... / Jerzy Hausner ; rozm. Irena Dryll // Nowe
Życie Gospod. - 2004, nr 11, s. 10-12.
Rozm. z wicepremierem, ministrem gospodarki i pracy nt. planu naprawy finansów publicznych.
4715. MNIEJSZE oszczędności zatwierdzone / Paweł Blajer, K. S. [Katarzyna Sadłowska] // Rzeczpospolita. - 2004, nr 23 : 28.01, dod. Ekon. Rynek,
s. 1, rys. tab.
Zatwierdzenie planu Hasnera dot. wydatków społecznych.
4716. NIECH się nikomu nie wydaje, że się jakoś prześliźniemy przez
trudności // Rzeczpospolita. - 2004, nr 20 : 24/25.01, s. 4-5, il.
Debata dot. naprawy finansów publicznych. - Wypow.: Jerzy Hausner, Michał
Boni, Jarosław Bauc, Henryka Bochniarz, Rafał Zagórny, Marek Borowski, Kazimierz
Marcinkiewicz, Zbigniew Kuźmiuk.
Także: Rozmyte oszczędności / Paweł Blajer // Tamże, nr 22 : 27.01, dod. Ekon.
Rynek, s. 1, wykr. - Dot. oszczędności w wydatkach społecznych wynikające z planu
Hausnera.
4717. OGRANICZĘ przywileje / Krzysztof Pater ; rozm. Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 148, s. 30.
Rozm. z ministrem polityki społecznej nt. realizacji planu oszczędności w wydatkach publicznych.
- 835 4718. OPZZ nie zgadza się na ograniczenie wydatków socjalnych / Wiesława Tarnowska ; rozm. Aleksandra Leicht // Ubezp. Społ. - 2004, nr 2, s. 4-7.
Rozmowa z wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych.
4719. PLAN Hausnera - nie trąbić o przegranej... / Irena Dryll // Nowe
Życie Gospod. - 2004, nr 9, s. 24.
Reforma finansów publicznych.
4720. WYSTARCZY mi charakteru, by powiedzieć: dość / Jerzy Hausner ; rozm. Katarzyna Sadłowska, Małgorzata Solecka // Rzeczpospolita. 2004, nr 121 : 25.05, s. 1, 5.
Rozm. nt. tzw. planu Hausnera.
Zob. też poz. 2742, 3936, 4784, 4895, 4897.
b. Dochody ludności
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Kutkowska B.: Wpływ dopłat bezpośrednich na dochodowości
gospodarstw indywidualnych położonych w Kotlinie Kłodzkiej.
T. 2. - Z treści: Podstawka M., Milewska A.: Sytuacja dochodowa rolnictwa po
integracji z Unią Europejską.
4721. DOCHODOWA sytuacja rodzin w Polsce i jej uwarunkowania /
Bożena Kołaczek // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12, s. 4-9, tab. bibliogr.
4722. MINIMALNY dochód gwarantowany a polski system zabezpieczenia społecznego / Ryszard Szarfenberg // Polit. Społ. - 2004, R. 31,
nr 11/12, s. 9-13.
W świetle ustawodawstwa międzynarodowego.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Podolec B., Woźniak M., Zając K.: Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw
- 836 domowych. - Wiatrak A. P.: Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej
w Polsce w latach 1988-2000.
Z. 3. Aspekty społeczne. - Z treści: Niemczyk A.: Kierunki zmian dyspersji
dochodowej polskich gospodarstw domowych w okresie przemian rynkowych. Leszczyńska M.: Zmiany na płaszczyźnie zróżnicowań dochodowych rolniczych
gospodarstw domowych. - Mantaj A., Ślusarz G.: Uwarunkowania poziomu produkcji
towarowej oraz dochodu rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego. - Berbeka J.: Społeczne implikacje sytuacji dochodowej
gospodarstw domowych w Małopolsce. - Gawędzka J., Piotrowski D.: Zróżnicowanie
przestrzenne dochodów i wydatków w powiatach województwa podlaskiego.
4723. POLSKI rekord świata / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 164, s. 1, 8, tab. wykr.
Liczba osób w Polsce utrzymujących się z tzw. niezarobkowych źródeł (świadczenia socjalne).
SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w. / pod red. A. S. Barczaka, Cz. Fijałkowskiej = poz. 1108.
Z treści: Fijałkowska Cz.: Zmiany sektorowej struktury globalnych dochodów
ludności jako skutek przemian gospodarczych.
4724. SYTUACJA dochodowa ubogich gospodarstw domowych (wielodzietnych lub dotkniętych bezrobociem) / Krystyna Kuśmierczyk // Hand.
Wewn. - 2004, R. 50, nr 1, s. 39-45, tab.
TESTOWANIE preferencji strategii redystrybucji w sytuacji przypadkowego zróżnicowania dochodów / P. Gadomski, R. Kielar, M. Wijas =
poz. 4708.
c. Podatek od dochodów
EWOLUCJA zasad opodatkowania konsumpcji w Polsce po pierwszej
wojnie światowej / J. Śmiechowicz = poz. 4755.
4725. GOSPODARKA polska u progu 21 wieku : szanse i zagrożenia ;
konferencje naukowe / red. nauk. Witold Jakóbik ; Wyższa Szkoła Handlu
- 837 i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. - Warszawa : Of. Wydaw. WSHiP, 2004. 219 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-88690-68-X.
Z treści: Z treści: Bolkowiak Izabela: Zasada sprawiedliwości opodatkowania
a kierunki ewolucji systemu podatkowego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem
skutków liniowego opodatkowania dochodów) (s. 73-90). - Felbur Stefan: Postulowane tempo wzrostu PKB w świetle rynku pracy (s. 163-179).
4726. ILE do kieszeni - ile dla państwa / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 133, s. 21, tab.
Obciążenia składkowo-podatkowe w Unii Europejskiej.
KONIEC obiadów za bony / K. Ryszard = poz. 3525.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od
1 stycznia 2004 r. nie będą już zwolnione z podatku dochodowego posiłki otrzymywane z tytułu realizacji bonów, talonów, kuponów itd., które swoim pracownikom
wręczył pracodawca.
KONSEKWENCJE społeczne planu ożywienia gospodarczego George'a
W. Busha / E. Zajicek, A. Zajicek, J. Grotowska-Leder = poz. 4617.
M.in. konsekwencje społeczne zmian w systemie podatkowym.
4727. KONSTRUKCJA podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych jako element wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw /
Elżbieta Pohulak-Żołędowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1050, s. 87-98
bibliogr. 14 poz. summ.
W różnych krajach Unii Europejskiej.
4728. KONTROWERSJE wokół podatku dochodowego od osób fizycznych / Władysław Bogdan Sztyber // Ekonomista . - 2004, nr 4, s. 453-471
bibliogr. rez. summ. * Uwagi na temat funkcjonowania systemu opodatkowania osób fizycznych w Polsce / Zbigniew Kwaśnik // Społ. Rodz. - 2004,
nr 1, s. 40-47.
4729. MIEJSCE podatków dochodowych w systemach podatkowych
wybranych krajów Unii Europejskiej / Elżbieta Pohulak-Żołędowska // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1040, s. 90-98, tab. wykr. bibliogr. 4 poz. summ.
- 838 4730. NIEDOCENIONA koncepcja prorodzinnych zmian w podatku
dochodowym od osób fizycznych / Tomasz Wołowiec // Polit. Społ. - 2004,
R. 31, nr 8, s. 9-12.
4731. OBCIĄŻENIA podatkowe w Polsce w latach 2001-2002 / Izabela
Bolkowiak, Hanna Kuzińska, Marzena Majewicz // Myśl Socjaldemokr. 2004, nr 1/2, s. 89-110.
4732. OCENA rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych /
Katarzyna Stabryła // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 637, s. 83-96, tab.
bibliogr. 7 poz. summ.
OPODATKOWANIE rent i odszkodowań / A. Mościcka = poz. 4035.
4733. PODATEK dochodowy od osób fizycznych : stan prawny na dzień
1 stycznia 2004 r. // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 1, dod. Wielka Księga
Praw z Komentarzem, 128 s.
4734. PODATEK dochodowy od osób fizycznych z komentarzem : stan
prawny na 1 stycznia 2004 r. : tekst ujednolicony przez redakcję // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 6, dod. Podatki 2004, 28 s.
4735. PODATEK liniowy - plusy i minusy / Waldemar Batura // Prawo
Przeds. - 2004, R. 14, nr 1, dod. Podatki i Rachunkowość, s. 7-12.
4736. PODATEK lokalny w Wielkiej Brytanii / Katarzyna Owsiak //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 637, s. 71-81, tab. bibliogr. 4 poz.
summ.
4737. PODATKI a istnienie „szarej strefy” w gospodarce rynkowej /
Jolanta Ciak // Stud. Praw.-Ekon. - 2004, T. 70, s. 177-197 bibliogr.
summ.
4738. PODATKI bezpośrednie w Szwecji / Dobrosław Jonszta // Zesz.
Nauk. Kated. Ekon. / WSEiA. - 2003/2004, nr 1/2, s. 123-135 bibliogr.
- 839 4739. PODMIOTOWY i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów osób fizycznych w wybranych państwach europejskich / Tomasz Wołowiec // Myśl Ekon. Praw. - 2004, [nr] 2, s. 74-95 bibliogr. summ. * Tenże:
Zakres i kierunki harmonizacji podatków dochodowych w Unii Europejskiej //
Stud. Praw.-Ekon. - 2004, T. 70, s. 285-296 summ.
4740. POLITYKA fiskalna Etiopii / Wolde Mariam Gebre // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2004, nr 637, s. 189-201, tab. bibliogr. 7 poz. summ.
4741. POLITYKA podatkowa państwa w okresie przebudowy polskiego
systemu finansów publicznych / Małgorzata Gasz // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1050, s. 45-62, tab. bibliogr. 13 poz. summ.
4742. PREFERENCJE podatkowe dla osób niepełnosprawnych / Stanisław Sarzyński // Zesz. Nauk. Wydz. Prawa Ekon. Wyż. Szk. Humanist.-Przyr.
Sandomierz. - 2004, z. 2, s. 51-62.
REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej
gospodarki do europejskiego i globalnego rynku = poz. 1265.
Z treści: Sosnowski M.: Zmiany w polskim systemie podatkowym w perspektywie
integracji z Unią Europejską.
4743. SPRAWIEDLIWIE dla wszystkich / oprac. Ewa Matyszewska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 149, dod. Księgowość i Płace, s. 6-7.
Opodatkowanie dochodów ludności w Holandii.
4744. SYSTEM podatkowy i jego ocena / Danuta Mliczewska // Zesz.
Nauk. WSHiP, Ekon. - 2004, z. 9, s. 98-131 bibliogr.
4745. WĄTPLIWOŚCI dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku uzyskania
dochodu za granicą zwolnionego od podatku / Paweł Orawiec // Zesz. Nauk.
Wydz. Prawa Ekon. Wyż. Szk. Humanist.-Przyr. Sandomierz. - 2004, z. 2,
s. 41-49.
- 840 WSPÓŁCZESNE problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Z. Przybyła, J. Sokołowski = poz. 334.
Z treści: Gasz M.: Progresja podatkowa jako determinanta fiskalizmu systemu
podatkowego.
4746. WYBÓR optymalnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie Polski / Krzysztof Wróblewski // Opere Stud.
Oecon. - 2004, Vol. 1, nr 2, s. 53-65 bibliogr. summ.
4747. ZDOLNOŚĆ płatnicza jako element sprawiedliwości podatkowej /
Tomasz Geodecki // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 667, s. 41-55, tab.
bibliogr. 22 poz. summ.
Podatek dochodowy na świecie i w Polsce.
___________________
4748. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2004, nr 93, poz. 894.
Nadto: Ujednolicona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych // Rzeczpospolita. - 2004, nr 297 : 20.12, dod. Dobra Firma, s. 10-12, 14-36.
4749. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów) // Dz. U. - 2004, nr 49, poz. 471. *
z dnia 23 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów
(przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku
pobrania podatku // Tamże, nr 50, poz. 482. * z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych // Tamże, nr 58, poz. 557.
Konwencje dot. unikania podwójnego opodatkowania (poz. 2873-2876,
2878-2883).
Opodatkowanie wynagrodzeń zob. poz. 3558, 3561-3566, 3575, 3578.
- 841 d. Fundusz spożycia
1/ Zagadnienia ogólne
4750. BADANIA przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna
Unii Europejskiej / pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1052, s. 1-248, tab. wykr. rys. summ.
Mater. na konf. nauk., Wrocław 2004 r.
Z treści: Cybulski Leszek: Elementy różnicujące siłę nabywczą społeczeństw Unii
Europejskiej w przekroju regionalnym (s. 60-75). - Kubów Adam: Infrastruktura
społeczna w krajach Unii Europejskiej (s. 83-95). - Światowy Grażyna: Problemy
internacjonalizacji w działalności edukacyjnej szkół wyższych (s. 96-104). - Rusnak
Zofia: Porównanie przestrzenno-czasowe wybranych aspektów warunków życia
ludności (s. 167-183). - Piekarski Maciej: Porównanie poziomu życia mieszkańców
największych miast Polski (s. 184-193). - Iwankiewicz-Rak Barbara: Usługi społeczne
w rozwoju regionalnym w Polsce na przykładzie 2002 roku (s. 194-202). - M.in.
struktura zatrudnienia. - Sobocińska Magdalena: Uczestnictwo w kulturze w Polsce
i w innych krajach Unii Europejskiej - wybrane problemy (s. 203-213).
4751. CHARAKTERYSTYKA wybranych modeli zachowań konsumentów / Agnieszka Pleśniak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1010, ser. Ekonometria, nr 13, s. 100-116 bibliogr. summ.
4752. DĄŻENIA konsumpcyjne i ich przemiany w Polsce w dobie transformacji w świetle badań / Felicjan Bylok // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37,
nr 4/5, s. 37-52, tab. bibliogr.
4753. ETNOCENTRYZM polskich konsumentów żywności w procesie
globalizacji konsumpcji / Krystyna Gutkowska // Acta UL, Fol. Oecon. 2004, z. 179, t. 2, s. 181-188, rys. summ.
4754. EWOLUCJA ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym / Justyna Maliszewska-Nienartowicz. - Toruń : TNOiK „Dom
Organizatora”, 2004. - 324 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 310-322. - Summ. ISBN 83-7285-164-6.
- 842 4755. EWOLUCJA zasad opodatkowania konsumpcji w Polsce po
pierwszej wojnie światowej / Joanna Śmiechowicz // Ann. UMCS, Sect. H. 2004, Vol. 38, s. 191-206 bibliogr. summ.
4756. KONCEPCYJNO-metodyczne problemy badania racjonalności
zachowań konsumentów / Ewa Kieżel // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 179,
t. 2, s. 157-164, rys. tab. summ.
4757. KONSUMENT we współczesnym świecie / Agata Niemczyk //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, nr 179, t. 2, s. 165-170, tab. summ.
4758. KONSUMPCJA a perspektywy trwałego i zrównoważonego
rozwoju / Dariusz Kiełczewski. - Białystok : Wydaw. Uniw. Białyst., 2004. 273 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 259-269. - ISBN 83-7431-011-1.
4759. KONSUMPCJA i zachowania konsumentów w Polsce w warunkach integracji europejskiej : wybrane zagadnienia / Agata Małysa-Kaleta. Katowice : Wydaw. Uczel. AE Katow., 2003. - 280 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 273-280. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-219-4.
4760. MAGICZNY świat konsumpcji / George Ritzer. - Warszawa :
„Muza”, 2004. - 360 s. ; 19 cm. - ISBN 83-7200-954-6.
Rec.: Kłos Jan // Zesz. Nauk. KUL. - 2004, nr 1, s. 77-79.
4761. MEDIALNY świat konsumpcji i jego znaczenie dla orientacji
zawodowych młodych Polaków / Dorota Inglik-Dziąg // Humaniz. Pr. - 2004,
R. 37, nr 4/5, s. 53-64 bibliogr.
4762. METODY dyskretnych wyborów w badaniach zachowań konsumentów / Andrzej Bąk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1010, ser. Ekonometria, s. 150-163.
4763. NOWA gospodarka a nowa konsumpcja / Czesław Bywalec // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 179, t. 2, s. 113-120 summ.
- 843 4764. POJĘCIE użyteczności w teorii zachowań konsumenckich / Aneta
Rybicka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1010, ser. Ekonometria, s. 164-176.
4765. POSTAWY i zachowania polskich konsumentów u progu integracji z UE (w świetle wyników badań ankietowych) / Krystyna MazurekŁopacińska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 179, t. 2, s. 139-148, tab.
summ.
4766. POTRZEBY konsumpcyjne i ich rodzaje / Anna Fischer // Pien.
Więź. - 2004, R. 7, nr 2, s. 192-202.
4767. ZACHOWANIA konsumentów w krajach UE jako przejaw kształtowania się społeczeństwa informacyjnego / Jadwiga Berbeka // Acta UL, Fol.
Oecon. - 2004, z. 179, t. 2, s. 149-155 summ.
4768. ZASTOSOWANIE SEM w analizie zachowań konsumentów /
Bogna Zacny // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1010, ser. Ekonometria,
s. 136-149.
4769. ZMIANY jakościowe w konsumpcji Polaków na tle procesów
integracyjnych w Europie / Agata Niemczyk // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004,
z. 179, t. 2, s. 171-180, tab. summ.
2/ Spożycie społeczne
4770. EKONOMIKA edukacji - co wynika z badań? / Antoni Jeżowski //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 650-659 bibliogr. 18 poz. summ.
Wydatki na świadczenie usług edukacyjnych ze środków publicznych.
4771. FINANSOWANIE szkolnictwa wyższego w Polsce w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / Anna Ćwiąkała-Małys, Krzysztof
Małys // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1034, s. 246-251, tab. bibliogr.
10 poz. summ.
- 844 4772. FINANSOWANIE szkolnictwa wyższego w wybranych krajach
Unii Europejskiej / Hanna Właszczuk // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. 2004, nr 9, s. 172-180 bibliogr.
4773. INFRASTRUKTURA społeczna w Polsce po 1989 r. : zasób i jego
zmiany / Maciej Cesarski // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 7, s. 7-11.
4774. INSTYTUCJE opieki nad dzieckiem w krajach Unii Europejskiej :
wskazania dla Polski / Dorota Głogosz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 9,
s. 21-26, tab. wykr.
4775. PROBLEMY finansowania szkół wyższych na przykładzie uczelni
podlaskich / Tadeusz Kowalewski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1034,
s. 252-259, tab. bibliogr. 8 poz. summ.
4776. ZMIANY w polityce społecznej i świadczeniach społecznych
w okresie transformacji gospodarki polskiej / Joanna Krzyżewska, Katarzyna
Szymonowicz // Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. - 2004, z. 9, s. 171-182.
___________________
4777. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy
i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych
jakimi powinny dysponować te ośrodki // Dz. U. - 2004, nr 226, poz. 2293.
____________________
Finansowanie ochrony zdrowia
i usług zdrowotnych
4778. ANALIZA obecnego systemu opieki zdrowotnej : koncepcja kierunku zmian systemowych : materiał dyskusyjny / Ryszard Olszanowski,
Waldemar Skawiński // Służ. Zdr. - 2004, nr 5/8, s. 29-37, tab.
- 845 4779. ARTYKUŁ 68 Konstytucji RP a ustawa o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Anita Turek // Ius Admin. - 2004, z. 4, s. 197-209 summ.
4780. CHYBIONE koncepcje : jak rząd fachowców Marka Belki naprawia służbę zdrowia? / Krzysztof Kłos // Służ. Zdr. - 2004, nr 47-50, s. 8-10.
Finansowanie służby zdrowia.
4781. DZIAŁALNOŚĆ niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej jako
przykład rozwoju nowoczesnego sektora rynku usług medycznych / Wioletta
Baran // Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 4, s. 106-115 bibliogr.
4782. EKONOMICZNE uwarunkowania wzrostu wydatków na ochronę
zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej / Paweł Białynicki-Birula // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 667, s. 5-21 bibliogr. 17 poz. summ.
4783. FINANSOWANIE usług medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia do 2004 roku / Marcin Kowalewski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1012, ser. Finanse, Bankowość, Rachunkowość, nr 1, s. 44-49, rys. bibliogr. summ.
4784. HAUSNER nas wyleczy / Ewa Adamczewska // Nowy Tyg. Pop. 2004, nr 24, s. 10-11.
Omów. tzw. „Planu uporządkowania sytuacji w opiece zdrowotnej”.
4785. JAK zakłady [opieki zdrowotnej] mogą zdobywać środki UE? /
Krystyna Czarniecka // Służ. Zdr. - 2004, nr 31/34, s. 27-30, 32 bibliogr.
4786. KLINICZNE w supie [spółka użyteczności publicznej] / Wojciech
Bieńkiewicz, Beata Sawicka // Służ. Zdr. - 2004, nr 13/16, dod. Szpital Polski,
nr 2, s. IV-VI, tab.
Kontrowersje wokół projektu ustawy o spółkach w aspekcie komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej.
- 846 KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego = poz. 808.
Z treści: Piotrowska-Marczak K., Mikołajczyk B.: Perspektywy reform ochrony
zdrowia w Polsce. - Ksztoń W.: Przekształcenia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym
we Wrocławiu w latach 2002-2003 w celu dostosowania do rynku usług medycznych. - Swat B.: Gospodarstwo domowe na rynku usług medycznych. – Prędkiewicz P.: Abonamentowe systemy opieki zdrowotnej w Polsce. - Czempas J., Gałuszka K.: Wydatki gmin na ochronę zdrowia. - Michułka J., Plebanek-Sitko V.: Zasady
kontraktowania w lecznictwie szpitalnym i ich wpływ na dostępność pacjentów do
świadczeń medycznych.
4787. KONTRAKTOWANIE i finansowanie świadczeń w aspekcie
przewidywanych potrzeb zdrowotnych / Michał Kamiński, Andrzej Szpak //
Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 1, s. 12-17, wykr. bibliogr. 13 poz.
4788. KOSZTOWNE zdrowie / Eliza Sarnacka-Mahoney. // Nowe Państ. 2004, nr 10, s. 58-59.
Finansowanie służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych.
4789. KRYZYS finansowy systemu w Polsce / Grzegorz Jasiński // Służ.
Zdr. - 2004, nr 31/34, s. 24-26.
Polski system ochrony zdrowia nie jest przygotowany do realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Wspólnoty.
4790. NAPRAWA sytuacji w opiece zdrowotnej - informacja prasowa //
Antidotum. - 2004, R. 13, nr 6, s. 17-21.
Informacja prasowa Min. Gospodarki i Pracy dot. projektu naprawy sytuacji
w opiece zdrowotnej m.in. w zakresie finansowania służby zdrowia.
Nadto: Decyzje potrzebne natychmiast / Stanisława Golinowska // Rzeczpospolita. 2004, nr 182 : 5.08, s. 8. - Problemy systemu opieki zdrowotnej w Polsce - propozycje
naprawy.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 3. Aspekty społeczne. - Z treści: Burek E.: System finansowania opieki zdrowotnej a dostępność świadczeń zdrowotnych. - Krot K., Glińska E.: Problem dostępu
do usług medycznych po reformie służby zdrowia w Polsce.
- 847 4791. NIESZCZEGÓLNA rzeczywistość / Marek M. Smoleń // Służ.
Zdr. - 2004, nr 77/80, s. 27-30, tab.
Międzyregionalna alokacja środków finansowych w systemie opieki zdrowotnej.
4792. ORGANIZACJA i publiczne finansowanie ochrony zdrowia /
Aneta Kosztowniak // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2004, nr 1, s. 92-105
bibliogr. summ.
4793. PLAN zabezpieczenia opieki zdrowotnej / Jakub Berezowski //
Opol. Stud. Admin.-Praw. - 2003, [T.] 1, s. 165-174 summ.
PROCEDURA E111 / A. Kozierkiewicz, A. Miłkowski, K. Machaczek =
poz. 4202.
Procedura E111, czyli czynności związane ze świadczeniem usług oraz uzyskiwaniem płatności za leczenie turystów i innych osób czasowo przebywających na terenie
Polski będzie jedną z procedur z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego.
4794. RACJONALIZACJA wydatków publicznych w ochronie zdrowia
po 1999 roku / Joanna Niżnik // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 637,
s. 51-69, tab. bibliogr. 7 poz. summ.
4795. SAMORZĄDOWA polityka zdrowotna / Aldona FrączkiewiczWronka [i in.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 195 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - (Prace
Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-236-4.
Treść: Frączkiewicz-Wronka A.: Polityka ochrony zdrowia i warunki jej tworzenia
(s. 13-49). - Frączkiewicz-Wronka A., Owcorz-Cydzik Barbara: Samorząd terytorialny jako podmiot ochrony zdrowia (s. 50-81). - Sobusik Dariusz: Finansowanie sfery
ochrony zdrowia w jednostce samorządu terytorialnego (s. 82-118). - Owcorz-Cydzik
B.: Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako narzędzie tworzenia racjonalnej polityki
zdrowotnej (s. 119-144). - Jasłowski Janusz: Zasady tworzenia planów zdrowotnych
dla jednostek samorządu terytorialnego (s. 145-163). - Jasłowski J.: Informacja jako
narzędzie wspierające racjonalne zarządzanie ochroną zdrowia w skali regionalnej
i ogólnokrajowej (s. 164-192).
Nadto: Udział samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów finansowych zakładów zdrowotnych / Lech Jędrzejewski // Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 3,
s. 111-120.
- 848 4796. SKUTECZNOŚĆ a system - finansowanie ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej - porównanie / Przemysław Świder // Probl. Zarz. 2004, nr 4, s. 7-22 summ.
STUDIA z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych / red. nauk. T. Sangowski = poz. 4006.
Z treści: Osak M.: Źródła i metody finansowania opieki zdrowotnej.
4797. TRZY pytania do polityków / Krzysztof Kłos // Służ. Zdr. - 2004,
nr 21/25, s. 8-9.
Dot. modelu organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce.
4798. [TRZYDZIEŚCI jeden] 31 tez ekspertów // Nowe Życie Gospod. 2004, nr 7, s. 7-10.
Strategia zmian w systemie opieki zdrowotnej w opinii ekspertów (głównie dot.
finansowania opieki zdrowotnej).
4799. W POSZUKIWANIU racjonalnego systemu finansowania ochrony
zdrowia w Polsce / Joanna Niżnik. - Bydgoszcz ; Kraków : „BRANTA”,
2004. - 219 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89073-77-3.
4800. WSPÓLNOTOWY program zdrowia publicznego na lata 2003-2008 /
Dariusz Wasilewski // Służ. Zdr. - 2004, nr 31/34, s. 31-32.
4801. WYNIKI badania z zakresu ekonomiki zdrowia przeprowadzonego
we współpracy z uczelnią w USA / Marek Bryła, Włodzimierz Stelmach,
Irena Maniecka-Bryła // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 2, s. 210-214, tab. bibliogr. 13 poz. summ.
Finansowanie opieki zdrowotnej.
4802. ZAŁOŻENIA do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych // Antidotum. - 2004, R. 13,
nr 3, s. 27-34.
Nadto: Uzasadnienie do założeń projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych // Tamże, nr 3, s. 11-26. ; Wybrane uwagi
- 849 do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych / Aurelia Ostrowska, Tomasz Rek // Tamże, nr 4, s. 11-16 bibliogr. 6 poz.
4803. ZDROWIE i zrównoważony rozwój społeczny / Ryszard Olszanowski, Waldemar Skawiński // Służ. Zdr. - 2004, nr 1/4, s. 20, 22.
Potrzeba stabilizacji polskiego systemu opieki zdrowotnej, m.in. zasady finansowania.
ZDROWIE publiczne i zarządzanie = poz. 829.
Z treści: Golinowska S.: Wielkość i determinanty wydatków na ochronę zdrowia.
4804. ZMIANY demograficzne a potrzeby zdrowotne Polaków / Arkadiusz Przybyłka // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 3-5, rys.
Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne.
4805. ZNACZENIE art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych / Zdzisław Kubot. //
Prawo Med. - 2004, Vol. 6, nr 2, s. 30-51.
Zob. też Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia (poz. 800-830).
3/ Spożycie indywidualne
BEZPIECZEŃSTWO socjalne. Cz. 1, Gospodarstwo domowe / G. Ancyparowicz = poz. 4552.
4806. KONSUMPCJA towarów nieżywnościowych i usług w gospodarstwach domowych (porównania międzynarodowe) / Lucyna Piskiewicz //
Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 6, s. 45-51, rys. tab.
4807. ZACHOWANIA konsumentów - determinanty, racjonalność :
praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel. - Katowice : Wydaw. AE Katow.,
2003. - 328 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 309-320. - (Prace Naukowe / AE
Katow.). - ISBN 83-7246-300-X.
Z treści: Kieżel E.: Zachowania konsumpcyjne a racjonalność - ujęcie teoretyczne
(s. 13-43). - Grzega Urszula: Ocena racjonalności konsumpcji w polskich gospodar-
- 850 stwach domowych (ujęcie koncepcyjno-metodyczne) (s. 45-71). - Małysa-Kaleta
Agata: Polscy konsumenci wobec trendów w konsumpcji (s. 73-138). - Smyczek
Sławomir: Oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1991-2001
(s. 139-174). - Sowa Izabela: Rola edukacji konsumenckiej w kształtowaniu zachowań
konsumpcyjnych młodzieży (s. 269-307).
4808. ZACHOWANIA konsumentów z gospodarstw osób młodych na
rynku żywności / Dorota Szepieniec-Puchalska // Hand. Wewn. - 2004, R. 50,
nr 6, s. 58-62.
4809. ZMIANY i zróżnicowania wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych emerytów i rencistów / Krystyna Kuśmierczyk // Hand.
Wewn. - 2004, R. 50, nr 6, s. 51-58, tab.
Zob. też Stopa życiowa (poz. 4633-4665).
4. Działalność socjalno-bytowa
zakładów pracy
4810. JAKIE świadczenia dla pracowników przed świętami / Wiesława
Moczydłowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 242, s. 30-31.
4811. POLITYKA socjalna w przedsiębiorstwie / Boduen Wojciech
Ciesielski ; Politechnika Koszalińska. - Koszalin : Wydaw. Uczel. Politech.
Koszal., 2003. - 146, [1] s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 145-146, akty prawne. ISBN 83-7365-040-7.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Soroka M.: System społeczny przedsiębiorstwa. - Pisz Z.: Zadania
społeczne przedsiębiorstwa w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych.
Zob. też Obsługa socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników
(poz. 3517-3550).
- 851 -
5. Koszty utrzymania
4812. KOSZTY życia w europejskich stolicach // Gaz. Wybor. - 2004,
nr 229 : 29.09, dod. Europa. Praca i Studia, nr 13, s. 4, tab.
___________________
Minimum socjalne
4813. ISTOTA i znaczenie minimum socjalnego i minimum egzystencji
w polityce społecznej / Michał Kubiak // Stud. Teor. Prakt. Polit. - 2004,
Vol. 1, nr 2, s. 71-84.
4814. MINIMUM egzystencji w 2003 r. / Piotr Kurowski // Polit. Społ. 2004, R. 31, nr 4, s. 34-35, tab. wykr.
4815. MINIMUM socjalne / Piotr Kurowski // Polit. Społ. - 2004, R. 31,
nr 2, s. 34 ; nr 11/12, s. 24-27, tab.
Wyniki badań IPiSS nad wysokością i strukturą minimum socjalnego w grudniu
2003 r. oraz marcu i czerwcu 2004 r.
4816. MINIMUM socjalne w 2003 r. / Piotr Kurowski // Polit. Społ. 2004, R. 31, nr 4, s. 32-33, tab. wykr.
6. Budżety rodzinne
4817. EKONOMICZNO-społeczna kondycja rodziny polskiej / Kazimierz Bełch // Resov. Sac. - 2000, R. 7, nr 7, s. 181-205.
Budżety rodzinne, polityka społeczna, socjologia.
PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Roeske-Słomka I.: Udziały wydatków na żywność w dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-2001.
- 852 4818. SKŁONNOŚĆ Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych / Małgorzata Rószkiewicz // Ekonomista. - 2004, nr 5,
s. 675-695, rys. tab. bibliogr. rez. summ.
SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w. / pod red. A. S. Barczaka, C. Fijałkowskiej = poz. 1108.
Z treści: Warzecha K.: Sytuacja materialna ludności na podstawie badań budżetów
gospodarstw domowych.
SZKICE z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych /
red. nauk. M. Chromińska, A. Szuman = poz. 4656.
Z treści: Garczarczyk J.: Demograficzno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań
gospodarstw domowych na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. - Roeske-Słomka I.:
Struktury wydatków gospodarstw domowych w dochodach rozporządzalnych.
4819. UDZIAŁ wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2002 / Zofia Skrzypczak, Józef
Haczyński // Probl. Zarz. - 2004, nr 4, s. 178-191 summ.
4820. ZASPOKAJANIE potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Małż. Rodz. - 2004, R. 3, nr 4, s. 23-25 summ.
7. Warunki mieszkaniowe
4821. ANALIZA chłonności rynku nieruchomości mieszkaniowych na
tle sytuacji demograficznej i ekonomicznej Koszalina w latach 2000-2007 /
Mariusz Doszyń, Iwona Foryś // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. / USzczec.2003, nr 14, s. 81-99 summ.
4822. BUDOWNICTWO mieszkaniowe w Polsce w okresie transfermacji systemowej / Beata Wiechuła-Napiórkowska // Zesz. Nauk., Ekon. /
UOpol. - 2004, z. 28, s. 317-324 summ.
- 853 4823. CZTERY kąty dla biedaka / Michał Kosiarski // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 33, dod. Nieruchomości, s. 8.
Rządowy program mieszkań dla ubogich.
4824. DEMOGRAFICZNE przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego
w aglomeracji warszawskiej / Przemysław Śleszyński // Prz. Geogr. - 2004,
T. 76, z. 4, s. 493-514 bibliogr. summ.
4825. HOUSING finance in transition economies. - Paris : OECD, 2002. 200 s. - 27 cm.
Finansowanie mieszkalnictwa w transformujących się gospodarkach.
Rec.: Cesarski Maciej // Ekonomista. - 2004, nr 2, s. 293-297.
4826. MIESZKALNICTWO w gospodarce rynkowej ze szczególnym
uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej / Marian G. Brodziński,
Jerzy Jankowski. // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 3, s. 107-121.
4827. O NIEKTÓRYCH społecznych problemach gminy Wałbrzych /
Małgorzata Wojtkowiak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 169-178,
tab. wykr. bibliogr. 5 poz.
M.in. warunki mieszkaniowe i bezrobocie.
4828. POLSKA polityka mieszkaniowa po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Michał Zatyka // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 5, s. 63-67.
PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Szwarc K.: Analiza sytuacji mieszkaniowej ubogich gospodarstw domowych w środowisku wielkomiejskim.
4829. SPÓŁDZIELCZOŚĆ mieszkaniowa a polityka mieszkaniowa
państwa w latach 1990-2000 / Jerzy Jankowski // Optimum - Stud. Ekon. 2004, nr 2, s. 179-184.
Streszczenie pracy doktorskiej.
- 854 SYTUACJA rodzin i polityka rodzinna w Polsce / pod red. D. Graniewskiej = poz. 4593.
Z treści: Zrałek M.: Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Worwa J.: Sytuacja mieszkaniowa i społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Polsce.
4830. ZMIANY w zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi / Dorota A. Sikora // Współcz. Zarz. - 2004, nr 4, s. 60-69 bibliogr.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 marca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego
za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu,
a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień
do jego otrzymania = poz. 3757.
Zob. też Bezdomność (poz. 4666, 4667).
8. Czas wolny. Kultura. Turystyka
BADANIA przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii
Europejskiej / pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej = poz. 4750.
Z treści: Sobocińska M.: Uczestnictwo w kulturze w Polsce i w innych krajach
Unii Europejskiej - wybrane problemy.
4831. CZAS wolny a rekreacja ruchowa w środowisku małego miasta /
Anna Woźniak // Rocz. Nauk. / WSHG Pozn. - 2004, z. 6, s. 253-260 bibliogr.
summ.
- 855 4832. CZAS wolny i rekreacja w świetle współczesnych badań naukowych / Iwona Kiełbasiewicz-Drozdowska, Beata Pluta, Agata Wiza // Rocz.
Nauk. / WSHG Pozn. - 2004, z. 6, s. 19-24 summ.
4833. CZAS wolny nauczyciela a pełnienie roli wzoru osobowego
w wychowaniu do czasu wolnego / Jadwiga Daszykowska // Zesz. Nauk.
URzesz., Pedagog. - 2004, z. 2, s. 154-162 summ.
4834. PEDAGOGIKA czasu wolnego / Jan Pięta ; Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Warszawie. - Warszawa : WSE, 2004. - 272 s. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 272. - ISBN 83-86990-82-1.
4835. „REKREACJA, kultura i turystyka w zagospodarowaniu czasu
wolnego” - Ogólnopolska Konferencja Naukowa, AWFiS Gdańsk, 28-29 listopada 2002 / Wojciech J. Cynarski // Prz. Nauk. Kult. Fiz. URzesz. - 2003,
T. 6, z. 3/4, s. 396-400.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Mikulewicz N.: Czas wolny a kondycja współczesnego człowieka.
XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE
1. Związki zawodowe - organizacje pracodawców - państwo
a. Zagadnienia ogólne
1/ W Polsce
4836. AUTONOMIA związków zawodowych - prawda i mity / Tomasz
Kacprzak // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 13-16 bibliogr.
- 856 CO pracodawca musi zapewnić związkom zawodowym / T. Zalewski =
poz. 2958.
4837. CZY związki zawodowe mają przyszłość? / Andrzej Malinowski,
Janusz Śniadek // Biul. Dial. Społ. - 2004, nr 3, s. 3-4.
Wypow. przew. Konfederacji Pracodawców Polskich oraz NSZZ „Solidarność”
nt. przyszłości ruchu związkowego.
4838. DRYFOWANIE / Lech Kańtoch // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 14,
s. 6-7.
M.in. stosunki pracy w dobie przemian.
EUROPEIZACJA polskiego prawa pracy / red. nauk. W. Sanetra =
poz. 2864.
Z treści: Cudowski B.: Prawo do zrzeszania się, prowadzenia rokowań i sporów
zbiorowych w Polsce a europejskie prawo pracy.
4839. GDY składki związkowe pobiera pracodawca / Krzysztof Wojciech Baran // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 4, s. 21-22.
Pracodawca nie może uchylić się od pobierania składek związkowych, jeżeli
został doń skierowany stosownej treści wniosek zakładowej organizacji związkowej.
4840. GLOBALIZACJA, gospodarka, praca, kultura : w 70 rocznicę
urodzin prof. zw. dr. hab. Leszka Gilejko : praca zbiorowa / pod red. Juliusza
Gardawskiego, Jolanty Polakowskiej-Kujawy. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH,
2003. - 447 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-049-1.
Problemy globalizacji w aspekcie działalności związków zawodowych.
Z treści: Morawski Witold: Wyzwania i problemy globalizacji ekonomicznej
i kulturowej (s. 89-103). - Jarosz Maria: Krajobraz po prywatyzacji (s. 203-218). Doktór Kazimierz: Zbiorowe stosunki pracy (s. 317-330). - Gardawski J.: Zróżnicowanie polskich związków zawodowych. Ku fragmentaryzacji? (s. 331-348). - GładysJakóbik J.: Profesjonalizm i profesjonaliści. Kształtowanie się kultury menedżerskiej
w Polsce (s. 349-366). - Kloc Kazimierz: Sektorowy (branżowy) dialog społeczny
w Polsce (s. 367-382). - Kozek Wiesława: Styl przywództwa związkowego w Polsce
(s. 383-398). - Kurzynowski Adam: Związki pomiędzy socjologią a polityką społeczną (s. 399-414). - Towalski Rafał: Strategie partnerów społecznych w przedsiębiorstwie oraz ich uwarunkowania (s. 437-447).
- 857 4841. KOMENTARZ do ustaw o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o zwolnieniach
grupowych / Krzysztof Wojciech Baran. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 334 s. ;
24 cm. - ISBN 83-7187-994-6.
4842. KONDYCJA polskich związków zawodowych / Włodzimierz
Pańków // Prz. Socjalist. - 2004, nr 1, s. 85-94.
KONTROWERSYJNA lista imienna / E. Podgórska = poz. 3484.
Orzecznictwo sądowe dot. obowiązku podawania imiennych wykazów członków
związku zawodowego.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Szałkowski A.: Stosunki pracy w aspekcie
nierówności społecznych.
4843. POLITYKA organizacji pracodawców i przedsiębiorców / Jacek
Sroka. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc., 2004. - 266 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 241-259. - Summ. - ISBN 83-229-2499-2.
4844. POLSKA po przejściach : barometr społeczno-ekonomiczny
2001-2003 = poz. 4111/03.
Rec.: Poławski Paweł // Probl. Polit. Społ. - 2004, nr 6, s. 187-195.
4845. PRACA, gospodarka, społeczeństwo : studia i szkice socjologiczne
dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej / pod red. Kazimierza Doktóra,
Krzysztofa Koneckiego, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2003. - 193 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 5-7. ISBN 83-7171-654-0.
Z treści: Gilejko Leszek: Związki zawodowe w procesie polskich przemian (s. 9-21). Borkowska Stanisława: Dwa oblicza partycypacji własnościowej (s. 23-31). - Rudolf
Stanisław: Procesy realizacji zmian w przedsiębiorstwie (s. 33-48). - Sikorski Czesław:
Kulturowe uwarunkowania elastycznych form zatrudnienia (s. 49-57). - Walczak-Duraj
Danuta: Postawy i zachowania polskich menedżerów - wybrane aspekty i główne tendencje (s. 59-67). - Bugiel Julian: Model inżyniera - współczesne wyzwania edukacyjne
dla uczelni technicznych (s. 69-81). - Buchner-Jeziorska Anna: Rynek a jakość kształce-
- 858 nia. Szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 90 (s. 83-98). - Doktór Kazimierz: Nauki
o przedsiębiorstwie (s. 99-104). - Dzięcielska-Machnikowska Stefania: Stosunki pracy
w „nowej” Polsce (s. 105-113). - Jacher Władysław: Myśl Tomasza z Akwinu o pracy
ludzkiej (s. 115-123). - Morawski Witold: Niepewność w świecie pracy. Sondażowe
badania konsekwencji globalizacji (s. 125-142). - Jaśkiewicz Włodzimierz: Kapitał
intelektualny - tworzenie i wykorzystywanie (s. 143-151). - Warzywoda-Kruszyńska W.:
„Oswajanie” biedy w trzech pokoleniach Łodzian (s. 153-164).
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Baran K. W.: O funkcjach zbiorowego prawa pracy uwag kilka. - Cudowski B.: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - bilans dziesięciolecia. - Hajn
Z.: Ustawowy model organizacji polskiego ruchu związkowego j jego wpływ na
zbiorowe stosunki pracy. - Rączka K.: Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Frieske K. W.: Dynamika zbiorowych stosunków pracy - o tym, że Giambattista Vico miał rację.
4846. W INTERESIE raczej własnym / Andrzej Michalski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 9 : 12.01, dod. Ekon. Rynek, s. 1, wykr.
Opinie o działalności związków zawodowych - wyniki badania Pracowni Badań
Społecznych.
4847. WIZERUNEK związków / Artur Grochala // Nowy Tyg. Pop. 2004, nr 11/12, dod. Przegląd Wydarzeń Związkowych, nr 3, s. 3-10.
Głos w dyskusji nt. obecności związków zawodowych w mediach i ich odbioru
społecznego.
4848. WSPÓŁPRACA międzyregionalna / Adam Gliksman // Tyg. Solidar. - 2004, nr 46, s. 22-23, il.
Rola związków zawodowych w tworzeniu polityki regionalnej w świetle integracji
Polski z Unią Europejską.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Soroka M.: System społeczny przedsiębiorstwa. - Pisz Z.: Zadania społeczne przedsiębiorstwa w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych.
- 859 4849. ZBIOROWE prawo pracy : aspekty prawa międzynarodowego,
europejskiego i polskiego / Krzysztof Walczak. - Warszawa : C. H. Beck,
2004. - 153 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. XV-XXX. - (Monografie Prawnicze). ISBN 83-7387-086-5.
4850. ZWIĄZKI zawodowe? : reaktywacja : dyskusja redakcyjna / oprac.
Waldemar Żyszkiewicz // Tyg. Solidar. - 2004, nr 50, s. 17-19.
Dysk. red. nt. roli związków zawodowych. - Wypow.: Jerzy Kłosiński, Juliusz
Gardawski, Dariusz Kucharski, Tomasz Żukowski, Ryszard Łepik, Krzysztof Zgoda,
Andrzej Adamczyk, Barbara Fedyszak-Radziejowska.
4851. ZWIĄZKI zawodowe i ich uprawnienia / Aldona KamieńskaWolska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 38, dod. Kompendium Kadrowe,
nr 7, 32 s.
4852. ZWIĄZKI zawodowe w firmie : regulacje prawne, wybór orzecznictwa, odpowiedzi na pytania, wzory pism / Dorota Wojciechowska ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 225 s. ;
24 cm. - ISBN 83-7187-898-2.
Ochrona stosunku pracy działaczy związkowych (poz. 3120, 3122, 3123,
3128, 3131, 3486).
2/ W świecie
4853. BIG bang ruchu związkowego / Michel Noblecourt // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 31/32, s. 18.
Międzynarodowy ruch związkowy.
Polem.: Big bang czy czarna dziura? / Jean-Pierre Page // Tamże, nr 31/32,
s. 19-20 ; nr 33/34, s. 18-19.
CZAS ostrych strajków / F. Turigliatto = poz. 4881.
Strajki we Włoszech.
- 860 4854. INTEGRACJA związków zawodowych w Europie / Lech Kańtoch. Cz. 1-10 // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 24, s. 8-9 ; nr 27/28, s. 20-21 ; nr 31/32,
s. 22-23 ; nr 37, s. 12-13 ; nr 40, s. 10-11, rys. ; nr 43, s. 10-11 ; nr 44, s. 8-9 ;
nr 47, s. 8-9 ; nr 50, s. 10-11.
Cz. 1. Pierwszy etap ; Cz. 2-3. W stronę Europy Socjalnej ; Cz. 4. Dyskusje
o modernizacji ruchu związkowego ; Cz. 5. VIII Kongres EKZZ [Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych] ; Cz. 6. Wobec problemów europejskich ; Cz. 7.
IX Kongres EKZZ - Helsinki 1999 ; Cz. 9[8]. X Kongres EKZZ - ludzie przed
zyskiem ; Cz. 10. Traktat, a nie konstytucja.
4855. MOŻLIWY jest rozwój gospodarczy i wysokie standardy społeczne / Józef Niemiec ; rozm. Lech Kańtoch // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 27/28,
s. 22-23.
Rozm. z sekretarzem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
4856. PROBLEMY ochrony socjalnej nauczycieli : działalność związków zawodowych Rosji i Polski na rzecz zachowania zdolności do pracy
i poprawy stanu zdrowia nauczycieli : analiza porównawcza / Włodzimierz
Bartoszek, Vladimir Speranski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Włocławek). - Włocławek : WSH-E, 2003. - 66 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 65-66. - ISBN 83-88500-57-0.
4857. TRÓJSTRONNI "gracze" w gospodarce konsensusu // Biul. Dial.
Społ. - 2004, nr 3, s. 15-16.
Organizacja dialogu społecznego w Holandii.
4858. WOLNOŚCI i prawa związkowe w Unii Europejskiej / Lech Kańtoch // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 20, s. 5-7.
4859. ZWIĄZKI zawodowe w Europie i na świecie / Lech Kańtoch.
[Pocz. = poz. 2932/99 ; 3367/2000 ; 3707/01, 4026/02 ; 4132/03]. - Cz. 6264 // Nowy Tyg. Pop . - 2004, nr 4, s. 8-9 ; nr 18/19, s. 28-29 ; nr 39, s. 8-9.
Cz. 62. Singapur ; Cz. 63. Nowa Zelandia ; Cz. 64. Światowa Federacja Związków
Zawodowych.
Zob. też poz. 4872.
- 861 b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe
4860. CENA pokoju społecznego / Grzegorz Orłowski // Personel Zarz. 2004, nr 5, s. 16-21.
Pozaustawowe porozumienia zbiorowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
4861. NEGOCJACJE w sprawie wynagrodzeń / Zbigniew Kruszyński //
Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność”. - 2004, nr 144, s. 20-21.
4862. PAŃSTWO jako regulator stosunków pracy - tendencje zmian /
Jerzy Wratny // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 10, s. 2-7.
Przedstawiono zmieniającą się rolę państwa jako regulatora stosunków pracy
w okresie III Rzeczpospolitej, porównując tę rolę z okresem realnego socjalizmu.
Szczególną uwagę poświęcono pozycji układów zbiorowych pracy oraz funkcjonowaniu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
PRACA, kształcenie, partnerstwo / pod red. M. Kubisza = poz. 1208.
Z treści: Gralewski L.: Budowanie porozumień na rzecz zatrudnienia - wybrane
elementy procesu. - Lloyd P.: Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie
społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na
usługi społeczne.
ZDROWIE i jego ochrona / pod red. V. Korporowicz = poz. 2394.
Z treści: Myśliwiec G.: Negocjacje w ochronie zdrowia.
Zob. też Układy zbiorowe pracy. Regulaminy (poz. 2808-2825).
___________________
Dialog społeczny
4863. DIALOG bez barier // Biul. Dial. Społ. - 2004, nr 3, s. 5-6.
Omówienie postanowień Rady Ministrów z 24 lutego 2004 r. dotyczących prowadzenia i rozwoju dialogu społecznego.
4864. DIALOG społeczny na poziomie regionalnym : ocena szans rozwoju / red. nauk. Dariusz Zalewski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. -
- 862 Warszawa : IPiSS, 2005. - 119 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Studia i Monografie / IPiSS). - ISBN 83-87890-70-7.
Omów. konf.: Zalewski Dariusz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 35-36.
DOŚWIADCZENIA krajowych instytucji dialogu społecznego a przyszłość dialogu w jednoczącej się Europie / A. Blumsztajn = poz. 4873.
Obchody 10-lecia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
Warszawa, 12 marca 2004 r.
GLOBALIZACJA, gospodarka, praca, kultura / pod red. J. Gardawskiego,
J. Polakowskiej-Kujawy = poz. 4840.
Z treści: Kloc K.: Sektorowy (branżowy) dialog społeczny w Polsce.
4865. INFORMACJA na temat dialogu społecznego prowadzonego przez
MPiPS w 2000 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Dialogu Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2001. - 189 s. wiele liczb ;
30 cm. - Tabele.
4866. JAK działają WKDS [Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego] / Jacek Sroka // Biul. Dial. Społ. - 2004, nr 3, s. 9-10, tab.
4867. MEDIATORZY na bruk? / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 188, s. 1.
Dialog społeczny - rozwiązywanie sporów zbiorowych.
Nadto: Tenże: Mediacyjne gry // Tamże, nr 188, s. 25, tab.
4868. MIĘDZY dziś a jutrem / Lech Kańtoch // Nowy Tyg. Pop. - 2004,
nr 1/2, s. 11.
Dialog społeczny w Polsce.
4869. POLSKA : dialog społeczny i trójstronność : ewolucja i tendencje /
Giuseppe Casale ; Międzynarodowe Biuro Pracy (Genewa). - Warszawa :
Zakł. Wydaw.-Poligr. MPiPS, 2002. - 22 s. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 21-22. (Dialog Społeczny : Dokument Roboczy ; nr 2). - ISBN 92-2-112794-X.
- 863 4870. SPOŁECZNO-polityczne i instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego / Ryszard Kowalczyk // Prz. Psychol. - 2004, R. 9, nr 3,
s. 67-77 summ.
4871. TRÓJSTRONNI „gracze” w gospodarce konsensusu // Biul. Dial.
Społ. - 2004, nr 3, s. 15-16.
Organizacja dialogu społecznego w Holandii.
4872. W POSZUKIWANIU dialogu społecznego : związek zawodowy aktywny partner europejskiego zarządzania / Małgorzata Kiwior-Filo // Politeja. - 2004, nr 1, s. 436-439.
Bibliografia dot. dialogu społecznego (poz. 5151).
c. Spory zbiorowe
KOMENTARZ do ustaw o związkach zawodowych, o organizacjach
pracodawców, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o zwolnieniach grupowych / K. W. Baran = poz. 4841.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Cudowski B.: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - bilans
dziesięciolecia.
___________________
Komisja Trójstronna
BATALIE w zespołach Komisji Trójstronnej / H. Nakonieczny =
poz. 4886.
Udział NSZZ „Solidarność” w pracach Komisji Trójstronnej.
- 864 4873. DOŚWIADCZENIA krajowych instytucji dialogu społecznego
a przyszłość dialogu w jednoczącej się Europie : seminarium w Warszawie /
Anna Blumsztajn // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 4, s. 38-39.
Obchody 10-lecia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
Warszawa, 12 marca 2004 r.
4874. PARA idzie w gwizdek / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 79, s. 1, 8.
10 lat działalności Komisji Trójstonnej ds. Społeczno-Gospodarczych.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Frieske K. W.: Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja. Wratny J.: Ustrój społeczny zakładu.
4875. ROZUMIEĆ partnera // Biul. Dial. Społ. - 2004, nr 3, s. 11-14.
Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych.
4876. RZĄD z Trójstronną na bakier / Alicja Dołowska // Tyg. Solidar. 2004, nr 37, s. 6-7.
Związkowa ocena prac prowadzonych w ramach Komisji Trójstronnej.
4877. TRÓJSTRONNA Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
w okresie luty 1994 - wrzesień 2001 ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2001. 101 k. wiele liczb ; 30 cm. - Tabele.
4878. TRÓJSTRONNA komisja niezgody / Ola Kurowska // Życie. 2004, nr 202 : 10.09, s. 4.
Spór o wysokość wynagrodzeń w budżetówce.
4879. ZAUFANIE buduje się latami / M[aria] Niedzielska // Przyj. przy
Pr. - 2004, R. 55, nr 12, s. 10-11.
Omów. konferencji prasowej z wicepremierem Jerzym Hausnerem, dyrektorem
generalnym MOP Juanem Somavią oraz członkami Prezydium Komisji Trójstronnej,
która odbyła się 20 października 2004 r. po posiedzeniu Prezydium Komisji.
___________________
- 865 4880. USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zm. ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2004,
nr 240, poz. 2407.
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż
___________________
e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty
4881. CZAS ostrych strajków / Franco Turigliatto ; tł. ZMK // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 37, s. 14-15.
Strajki we Włoszech.
4882. DWA lata konfliktów // Biul. Dial. Społ. - 2004, nr 4, s. 8-9.
Akcje protestacyjne i strajki w l. 2002-2003 w Polsce.
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu
CO pracodawca musi konsultować z pracownikami / T. Zalewski =
poz. 2957.
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach ze stosunku
pracy.
4883. DWA światy zatrudnionych / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 161, s. 1, 8, tab.
Działalność związków zawodowych w małych i dużych zakładach pracy.
4884. ORGAN prowadzący oraz dyrektor szkoły (placówki) a oświatowe
organizacje związkowe / Grażyna Bobowska ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych. - Wyd. 2 zm. - Katowice : ZNP OUPiS, 2004. - 68 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka OUPiS - ZNP ; 15A). Bibliogr. s. 64. Wykaz aktów prawnych s. 65-67. - ISBN 83-89300-08-7.
- 866 -
3. Historia i działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych
4885. DZIWNY związek : VII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL [Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy] / Ryszard Kijak // Służ. Zdr. 2004, nr 89/92, s. 17-19.
21-23 października 2004 r., Łańsk k. Olsztyna.
NIESPÓJNY i nierówny = poz. 3662.
Omów. stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego nt. systemu wynagradzania nauczycieli.
POLSKIE stowarzyszenia robotnicze w Wiedniu w XIX i XX wieku : do
wybuchu II wojny światowej / W. S. Kucharski = poz. 41.
PROBLEMY ochrony socjalnej nauczycieli : działalność związków zawodowych Rosji i Polski na rzecz zachowania zdolności do pracy i poprawy
stanu zdrowia nauczycieli / W. Bartoszek, V. Speranski = poz. 4856.
___________________
N S Z Z „S o l i d a r n o ś ć”
4886. BATALIE w zespołach Komisji Trójstronnej / Henryk Nakonieczny ; rozm. Beata Gajdziszewska // Tyg. Solidar. - 2004, nr 49, s. 18-19.
Udział NSZZ „Solidarność” w pracach Komisji Trójstronnej.
4887. CO z tą Solidarnością? / oprac. Marzanna Stychlerz-Kłucińska //
Tyg. Solidar. - 2004, nr 46, s. 16-18, il.
Dysk. red. związana z 25. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. - Wypow.:
Jerzy Kłosiński, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Krystyna Mokrosińska, Antoni
Dudek, Michał Drozdek, Stranisław Królak, Tomasz Żukowski, Marek Cichocki.
4888. KOMISJA Krajowa NSZZ "Solidarność" : posiedzenie w dniach
11-12 grudnia 1981 r. / oprac. red. Tomasz Tabako ; wstęp Andrzej Paczkow-
- 867 ski ; [Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”, PAN ISP]. - Wyd. 2 uzup. Warszawa : ISP PAN, 2003. - XXXVIII, 462 s. ; 21 cm. - (Archiwum „Solidarności”. Dokumenty). - Bibliogr. - Summ. - ISBN 83-88490-40-0.
4889. MAJSTROWIE na zapleczu : doradcy i eksperci „Solidarności”
(sierpień 1980 - grudzień 1981) / Krzysztof Piątkowski // Dziś. - 2004, nr 5,
s. 153-168.
NSZZ „Solidarność”, Komitet Obrony Robotników KOR.
4890. MUSIMY być konsekwentni / Alicja Dołowska // Tyg. Solidar. 2004, nr 22, s. 12-13.
Dyskusja przed zjazdem krajowym „Solidarności”.
4891. NOWY statut - nowe zadania / Andrzej Jakubik, Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. - 2004, nr 23, s. 6-8, il. ; nr 24, s. 20-26, il.
Omów. obrad XVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Spała,
28-29 maja 2004 r.
Cz. 2 pt. Statut kompromisu.
4892. PAZUR Solidarności // Tyg. Solidar. - 2004, nr 35, s. 6-7.
Ocena NSZZ „Solidarność” w wypowiedziach liderów związkowych.
4893. SAMOOGRANICZAJĄCA się solidarność / Przemysław Sadura //
Krytyka Polit. - 2004, [nr] 5, s. 252-259.
NSZZ „Solidarność” 1980-1989.
4894. WŁADZA chciała porozumienia / Władysław Baka // Dziś. - 2004,
R. 15, nr 12, s. 5-9.
NSZZ „Solidarność” - 1980-1981 r.
___________________
- 868 Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
4895. CAŁA prawda o programie Hausnera / Jan Guz ; rozm. Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 3, s. 4-5.
Rozm. z wiceprzewodniczącym OPZZ nt. planu Hausnera.
4896. DOKUMENTY przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres OPZZ //
Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 50, s. 3-5.
M.in. apel w sprawie podjęcia wspólnego działania przez centrale zwiazkowe,
uchwała w sprawie zawarcia umowy Kapitał - Praca, uchwała w sprawie kondycji
socjalnej polskiego społeczeństwa.
4897. HAUSNER musi odejść! / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. 2004, nr 18/19, s. 4-5.
Z obrad Prezydium OPZZ.
KOLEJNA nowelizacja prawa pracy : z obrad Prezydium OPZZ / I. Hamerska = poz. 2701.
4898. NOWY podział obowiązków : informacja o kompetencjach członków kierownictwa OPZZ // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 20, s. 3.
4899. O ZWIĄZKACH zawodowych od środka / Andrzej Bohosiewicz //
Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 33/34, s. 6-7.
OPZZ.
OPZZ nie zgadza się na ograniczenie wydatków socjalnych / W. Tarnowska = poz. 4718.
Rozmowa z wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych.
4900. POROZUMIENIE pracodawcy - pracobiorcy / (a) // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 3, s. 3.
Porozumienie podpisane 23 grudnia 2003 r. pomiędzy OPZZ a czterema reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. Dokument obejmuje projekty zmian
- 869 w 8 ustawach dot. prawa pracy, wynagradzania, rozwiązywania układów zbiorowych,
kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
4901. PRAWO dla ludzi pracy / Ewa Adamczewska // Nowy Tyg. Pop. 2004, nr 21/22, s. 3-4. * Taż: Z prac Prezydium OPZZ // Tamże, nr 39, s. 3-4.
Z prac Prezydium OPZZ. - Minimalne wynagrodzenie, ustawa o radach zakładowych, przygotowania do kongresu.
4902. PRAWO pracy służy pracodawcom, nie pracownikom / Jan Kisieliński ; rozm. Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 4, s. 7. * Najpierw kodeks, potem wybory / J. Kisieliński ; rozm. I. // Tamże, nr 37, s. 3-4.
Stanowisko OPZZ dot. nowelizacji kodeksu pracy. - Rozm. z wiceprzewodniczącym OPZZ.
4903. PROPOZYCJE zmian w statucie OPZZ // Nowy Tyg. Pop. - 2004,
nr 37, s. 5. * Zamiast rewolucji - małe kroki / Irena Hamerska // Tamże,
nr 44, s. 4-6.
Przed nadzwyczajnym Kongresem OPZZ - 20 listopada 2004 r., Warszawa. Dyskusja nad zmianami w statucie OPZZ.
4904. PRZEDKONGRESOWE decyzje / Irena Hamerska // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 47, s. 4-5.
Posiedzenie Rady OPZZ przed Kongresem OPZZ.
UZDRAWIANIE ochrony zdrowia / oprac. I. Hamerska = poz. 4215.
OPZZ proponuje nowy, przyjazny pacjentowi, system ubezpieczeń zdrowotnych.
4905. WIERNI robotniczym ideałom / Jan Guz // Nowy Tyg. Pop. - 2004,
nr 47, s. 3.
20-lecie OPZZ.
4906. WSPÓLNY program, wspólny interes / Stanisław Nowakowski //
Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 27/28, s. 3-4.
Sytuacja w OPZZ po dwudziestu latach istnienia.
- 870 4907. ZANIM zapadną decyzje : stanowisko ZZ „Budowlani” w sprawie
sytuacji w ruchu związkowym // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 31/32, s. 3.
Przed nadzwyczajnym Kongresem OPZZ.
4908. ZWIĄZKOWA burza mózgów / Irena Hamerska // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 15, s. 6-7.
Omów. szkolenia zorganizowanego przez Radę OPZZ Województwa Małopolskiego (Kościelisko, 26-28 marca 2004 r.) nt. obecnych i przyszłych problemów ruchu
zawodowego.
4909. ZWIĄZKOWCY za opcją zerową / Ewa Adamczewska // Nowy
Tyg. Pop. - 2004, nr 51/52, s. 3-7.
Omów. posiedzenia Prezydium OPZZ, które odbyło się 12 grudnia 2004 r.
___________________
Organizacje pracodawców
4910. MÓWIMY różnymi językami / Henryka Bochniarz ; rozm. Krzysztof Bień // Rzeczpospolita. - 2004, nr 75 : 29.03, dod. Ekon. Rynek, s. 4.
Program działania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
4911. W INTERESIE pracowników? / Ewa Adamczewska // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 13, s. 5.
Polski Związek Firm Ochrony - organizacja pracodawców firm ochroniarskich cele działania.
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne
4912. CZY ustawa o informacji jest potrzebna? / Jacek Męcina, Marian
Krzaklewski // Biul. Dial. Społ. - 2004, nr 5, s. 3-5.
Wypow. nt. dyrektywy UE o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami (2002/14/WE).
- 871 4913. DIALOG to więcej niż negacja / Piotr Kulpa ; rozm. Irena Dryll,
Tomasz Jeziorański // Biul. Dial. Społ. - 2004, nr 5, s. 5-7.
Rozm. nt. dyrektywy UE o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami (2002/14/WE).
4914. EUROPEJSKIE rady zakładowe / Edyta Kołkowska // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2004, nr 9, dod. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 14-17.
Toż // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 25, Przegląd Prawny, nr 6, s. 17-32.
4915. EUROPEJSKIE rady zakładowe / Renata Markowska-Wolert //
Monit. Unii Eur. - 2004, nr 2, s. 45-51.
Omów. Dyrektywy Rady UE nr 94/45/WE z 22 września 1994 r.
Toż // Prawo Eur. - 2004, nr 2, s. 16-25.
4916. EUROPEJSKIE rady zakładowe w przedsiębiorstwach / Dorota
Bielecka // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 70, s. 22.
4917. EUROPEJSKIE rady zakładowe w przedsiębiorstwach / Anna
Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 9, dod. Vademecum
Ubezpieczeń, s. 2-13.
4918. KONSULTACJE bez udziału zarządu centralnego / Łukasz Wardyn // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 125, s. 23.
Europejskie rady zakładowe.
4919. KTO radom nierad / Rafał Kalukin // Gaz. Wybor. - 2004, nr 235 :
06.10, s. 14. * Jakie rady pracownicze? / RAV // Tamże, nr 281 : 01.12, s. 7.
Związki zawodowe i pracodawcy przeciw rządowemu projektowi ustawy o radach
pracowniczych.
4920. NOWY standard / Irena Dryll // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 16,
s. 8-9.
Omówienie projektu ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami w części
dot. powoływania rad pracowniczych (obowiązek jej uchwalenia wynika z dyrektywy
2002/14/WE, dot. tej kwestii).
- 872 4921. RADA pracowników w każdej firmie? / T. J. // Służ. Prac. - 2004,
R. 31, nr 9, s. 10.
Nadto: Rady trzeba utworzyć / Jacek Skoczyński ; rozm. Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 158, s. 21. - Rozm. ze współautorem pierwszej wersji projektu
ustawy o informacji i konsultacji z pracownikami.
4922. USTAWA o europejskich radach zakładowych / Barbara Skulimowska // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 2, s. 40-43.
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg
w zarządzaniu
4923. CZŁONEK zarządu wybierany przez załogę - nieoczekiwana
zmiana miejsc? / Beata Butwicka // Zesz. Nauk. / WSZiP Warsz. - 2004, R. 9,
nr 1, s. 183-195 summ.
EUROPEIZACJA polskiego prawa pracy / red. nauk. W. Sanetra =
poz. 2864.
Z treści: Gładoch M.: Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu z perspektywy
prawa wspólnotowego.
4924. IDEA partycypacji pracowniczej w gospodarce (na przykładzie
USA, Niemiec i Francji) / Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska // Ekon. Organ.
Przeds. - 2004, R. 55, nr 3, s. 87-93 bibliogr. 10 poz. summ.
4925. PARTYCYPACJA pracownicza a innowacyjność przedsiębiorstwa / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // Management. - 2004, Vol. 8,
nr 2, s. 35-42 bibliogr. summ.
4926. POLACY w spółce europejskiej / Krzysztof Walczak // Personel
Zarz. - 2004, nr 5, s. 80-84.
Zasady funkcjonowania przedstawicielstw pracowników w spółce europejskiej.
- 873 PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Borkowska S.: Dwa oblicza partycypacji własnościowej. - Rudolf S.:
Procesy realizacji zmian w przedsiębiorstwie.
SPOŁECZNE problemy zarządzania / red. nauk. K. Zimniewicz =
poz. 321.
Z treści: Witczak H.: Samorząd a prywatyzacja przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. - Ignyś A.: Motywacyjna rola partycypacji pracowniczej.
4927. ZARZĄDZANIE partycypacyjne w polskich przedsiębiorstwach /
Leon Jakubów // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 281-289 bibliogr.
18 poz. summ.
3. Samorząd pracowniczy
w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy
4928. REGULACJA prawna tworzenia i bytu samorządu zawodowego /
Maria Karcz-Kaczmarek // Stud. Praw.-Ekon. - 2004, T. 70, s. 149-174 summ.
4929. SAMORZĄDY zawodowe w okresie transformacji w Polsce /
Marzena Rutkowska. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2004. - 149 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 141-147. - ISBN 83-7011-676-0.
SPOŁECZNE problemy zarządzania / red. nauk. K. Zimniewicz = poz.
321.
Z treści: Witczak H.: Samorząd a prywatyzacja przedsiębiorstwa energetyki
cieplnej.
___________________
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zm. ustawy o rachunkowości oraz
o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie = poz. 2714.
- 874 -
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
4930. DOBRE i złe strony transformacji w Polsce : (wybrane problemy) /
red. nauk. Jerzy Tarajkowski, Sławomir Jankiewicz ; Akademia Ekonomiczna (Poznań). - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2002. - 142 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - Summ. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 24). ISBN 83-88760-81-5.
Z treści: Jankiewicz S.: Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju
gospodarczego Polski (s. 32-51). - Ziomek Agnieszka: Polityka państwa w stymulowaniu związku produktu i bezrobocia w Polsce (s. 52-63). - Kostecka Daria: Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych: przesłanki i osiągnięcia (s. 64-72). - Kalupa
Łukasz: Przekształcenia własnościowe w przemyśle meblarskim w Polsce (s. 73-84). Twarowska Magdalena: Przedmiot, cele i podmioty regionalnej polityki rynku pracy
w Polsce (s. 118-130).
4931. EFEKTY prywatyzacji przedsiębiorstw metodą leasingu pracowniczego na przykładzie regionu zachodniopomorskiego / Malwina Szczepkowska // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 1/2, s. 83-93 bibliogr. summ.
4932. MOTYWY podejmowania działań prywatyzacyjnych w kontekście
przejęć menedżerskich / Janusz Pawłowski // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004,
nr 3/4, s. 55-66 bibliogr.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści:
Jastrzębska W.: Program powszechnej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
a rynek pracy. Przykład podkarpackich spółek objętych programem NFI.
4933. OCENA ryzyka przemian struktury własnościowej przedsiębiorstw / Krystyna Mościbrodzka // Zarz. Ryz. - 2004, nr 4, s. 5-9.
4934. [PIĘTNAŚCIE] 15 lat prywatyzacji / Jerzy Pawlas // Tyg. Solidar. 2004, nr 47, s. 10-11, tab.
Skutki przekształceń własnościowych dla gospodarki i społeczeństwa.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Rączka K.: Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją.
- 875 4935. PRAWO upadłościowe i naprawcze w zarysie / Radosław Bodarski ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień 1 lipca 2004 r. Warszawa : ZUS, 2004. - 244 s. ; 20 cm.
4936. PROCESY prywatyzacji i ich skutki ekonomiczne w województwie opolskim / Katarzyna Piasecka // Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. - 2004,
z. 28, s. 211-220 summ.
4937. PRYWATYZACJA bezpośrednia jako forma restrukturyzacji
przedsiębiorstw / Andrzej Chajęcki // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2004,
nr 7, s. 97-105 bibliogr. summ.
4938. PRZEKSZTAŁCENIE, upadłość i likwidacja firmy / Krzysztof
Hałub, Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Paweł Kawarski. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2004. - 189 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza :
Poradnik ; 161). - ISBN 83-88616-50-1.
4939. PRZESŁANKI i skutki prywatyzacji rolnictwa państwowego
w Polsce - uwagi ogólne / Mirosława Kozłowska-Burdziak // Optimum - Stud.
Ekon. - 2004, nr 1, s. 81-106, tab. bibliogr.
4940. RESTRUKTURYZACJA i prywatyzacja sektora energetyki
w Polsce / Paweł Piechal // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 10,
s. 68-75, tab.
4941. ROZWÓJ zrównoważony jako jeden z kierunków restrukturyzacji
przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Polsce / Piotr Bartkowiak // Prz.
Organ. - 2004, nr 6, s. 22-25, tab.
4942. SPOKÓJ za wszelką cenę / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 61, s. 1, 8.
Oczekiwania związkowców dot. pakietów socjalnych w prywatyzowanych przedsiębiorstwach.
4943. STRATEGIE finansowe spółek pracowniczych / Elżbieta Maria
Wrońska. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. - 180 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 173-180.
- 876 4944. UPADŁOŚĆ przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003 : teoria
i praktyka / red. nauk. Dorota Appenzeller ; Akademia Ekonomiczna (Poznań). - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2004. - 214 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 49). - ISBN 83-7417-038-7.
Z treści: Zelek Aneta: Od kryzysu do upadłości - wyniki badań nad naturą kryzysów polskich przedsiębiorstw (s. 7-19). - Nowara Wanda, Szarzec Katarzyna: Charakterystyka upadłości polskich przedsiębiorstw - wyniki badań (s. 20-34). - Appenzeller D.:
Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości
w Polsce (s. 35-45). - Pieńkowska Monika: Przyczyny upadłości w świetle teorii
przedsiębiorstwa - weryfikacja empiryczna (s. 46-54). - Pyka Anna: Sekurytyzacja
wobec ryzyka upadłości w procesie fuzji i przejęć (s. 55-65). - Ciechomski Wiesław:
Analiza czynników determinujących „upadłość ekonomiczną” indywidualnych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce w minionym dziesięcioleciu (s. 87-96). - Prusak Błażej: Ocena zagrożenia upadłością
produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002 (s. 165-179). Kruczulak-Jankowska Joanna: Wybrane problemy prawne związane ze zdolnością
upadłościową w nowym prawie upadłościowym i naprawczym (s. 187-196). - Tomanek Artur: Pozycja prawna syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego w stosunkach
pracy (s. 197-208). - Gnys Anna: Etyka przedsiębiorców w kontekście niektórych
instytucji prawa upadłościowego (s. 209-214).
4945. UWARUNKOWANIA efektywności polskiej transformacji : przejawy jej kryzysu / Józef Jagas ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Opolu]. - Opole : Wydaw. WSZiA, 2004. - [2], 60 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 83-88980-08-4.
4946. UWŁASZCZENIE obywateli jako element polskiej prywatyzacji /
Andrzej Suwalski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw.
AE Pozn., 2004. - 176 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 165-176. - (Prace Habilitacyjne / AE Poznań ; 16). - ISBN 83-7417-045-X.
WPŁYW prywatyzacji na rozwój systemów rachunkowości wspomagających kontrolę kierowniczą w polskich przedsiębiorstwach / M. Łada-Cieślak,
A. Kozarkiewicz-Chlebowska = poz. 331.
Wyniki badań dot. weryfikacji wpływu prywatyzacji na opracowanie i zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach informacji rachunkowej dla celów kontroli kierowniczej.
___________________
- 877 Akcjonariat pracowniczy
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi dla studiów MBA / pod red. J. Pickforda = poz. 599.
Z treści: Conyon M., Freeman R. B.: Firmy odnoszą korzyści dzięki akcjonariattowi pracowniczemu.
Statystyka dot. przekształceń własnościowych (poz. 5141).
___________________
Prywatyzacja placówek służby zdrowia
KLINICZNE w supie [spółka użyteczności publicznej] / W. Bieńkiewicz,
B. Sawicka = poz. 4786.
Kontrowersje wokół projektu ustawy o spółkach w aspekcie komercjalizacji
zakładów opieki zdrowotnej.
4947. PRAWNE i ekonomiczne aspekty prywatyzacji zakładów opieki
zdrowotnej / Stanisław Grycner, Wiesława Grycner // Opol. Stud. Admin.Praw. - 2003, [T.] 1, s. 61-75 summ.
XIII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne
4948. BIULETYN Statystyczny = Statistical Bulletin / Główny Urząd
Statystyczny. - Nr 1-12. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004 ; 30 cm. Tabele.
Zawiera m. in. działy: Ludność ; Praca ; Budżet państwa ; Prywatyzacja ; Gospodarstwa domowe.
- 878 4949. INFORMACJA o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2003 /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 109 s. :
wykr. ; 30 cm. - Tabele.
4950. MAŁY rocznik statystyczny Polski 2004 = Concise statistical
yearbook of Poland 2004 / przedm. Tadeusz Toczyński ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 667 s. : 1 mapa, wykr., rys.
; 20 cm. - Tabele. - Spis treści i tekst także w jęz. ang.
Zawiera m.in. działy : Ludność. Wyznania religijne ; Rynek pracy ; Dochody
i spożycie w gospodarstwach domowych ; Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia
i opieka socjalna ; Kultura, turystyka, sport ; Nauka i technika ; Rachunki narodowe ;
Proces prywatyzacji gospodarki ; Przegląd międzynarodowy.
4951. NASZE miejsce w unijnym szyku / T. J. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. 2004, R. 31, nr 5, s. 13-16, tab. ; nr 6, s. 33-36, tab.
Dane o nowych krajach Unii Europejskiej dot. produktu krajowego brutto, rynku
pracy, kosztów i wydajności pracy, inwestycji i finansów publicznych.
4952. POLITYKA gospodarcza Polski w latach 1995-2003 : ze szczególnym uwzględnieniem równowagi zewnętrznej / Janusz Biernat ; Wyższa
Szkoła Ekonomiczna (Warszawa). - Warszawa : WSE, 2004. - 116 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 113. - ISBN 83-86990-69-4.
4953. POLSKA : podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1995-2003 /
Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych. - Warszawa : MGiP, 2004. - XVI, 151 s. ; 15x21cm. - Tabele.
4954. POLSKA 2004 : raport o stanie gospodarki / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych. - Warszawa :
MGiP, 2004. - 364 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Tabele.
Dane statystyczne dot. m.in. rynku pracy i wynagrodzeń.
4955. POLSKA na tle Świata i Europy w latach 1995-2003 : (w liczbach) /
Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych. - Warszawa : MGiP, 2004. - 51 s. ; 15x21 cm. - Tabele.
- 879 4956. ROCZNIK statystyczny przemysłu 2004 = Statistical yearbook of
industry 2004 / przedm. Małgorzata Kowalska ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 477 s. ; 4 k. tabl. ; 24 cm. - (Roczniki
Branżowe / GUS). - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Podmioty gospodarcze ; Zatrudnienie i wydajność pracy ;
Czas pracy i warunki pracy ; Wynagrodzenia.
4957. ROCZNIK statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004 = Statistical
yearbook of the Republic of Poland 2004 / przedm. Tadeusz Toczyński ;
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 876 s. ;
24 cm. - Tabele. - Cont. - Pref.
Zawiera m.in. działy: Ludność. Wyznania religijne ; Rynek pracy ; Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych ; Budżety gospodarstw domowych ;
Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia i opieka socjalna ; Kultura, turystyka
i sport ; Nauka i technika ; Finanse publiczne ; Proces prywatyzacji gospodarki ; Przegląd międzynarodowy.
4958. ROCZNIK statystyczny województw 2004 = Statistical yearbook
of the regions - Poland 2004 / przedm. Tadeusz Toczyński ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 671 s. : mapa ; 6 [k.]
tabl. ; 24 cm. - Tabele.
Zawiera m.in. działy: Samorząd terytorialny (w tym przeciętne zatrudnienia
i wynagrodzenia w terenowych organach administracji ogólnej i administracji samorządu terytorialnego) ; Ludność (w tym migracje) ; Rynek pracy ; Dochody ludności ;
Infrastruktura komunalna. Mieszkania ; Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia
i opieka socjalna.
4959. ZRÓŻNICOWANIE poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
w Unii Europejskiej / Paweł Wieczorek // Kontr. Państ. - 2004, R. 49, nr 5,
s. 28-44, tab. wykr.
___________________
Statystyka społeczna
a standardy europejskie
4960. DOSTOSOWANIE statystyki polskiej do standardów europejskich / Barbara Domaszewicz // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 6, s. 1-7.
- 880 4961. EKONOMETRIA stosowana / Władysław Welfe, Aleksander
Welfe. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2004. - 275 s. ; 22 cm. Bibliogr. - ISBN 83-208-1490-1.
4962. METODA reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych : praca zbiorowa / pod red. Janusza Wywiała ; Akademia Ekonomicena im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. 215 s.) : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / AE Katow.). ISBN 83-7246-238-0.
4963. METODY wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych / red. nauk. Grażyna Trzpiot, Janusz Wywiał ; Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 174 s. :
wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7246-227-5.
4964. PROGRAM badań statystycznych statystyki publicznej na rok
2004 / Wiesław Czopur // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 1, s. 1-12.
Dot. m.in. statystyki kosztów pracy, wynagrodzeń, rynku pracy, edukacji i finansów publicznych.
4965. ROZWÓJ statystyki pracy a jakość informacji / Janusz Witkowski //
Kontr. Państ. - 2004, R. 49, nr 5, s. 16-27.
4966. STATYSTYKA polska ważną częścią składową Europejskiego
Systemu Statystycznego / Tadeusz Toczyński ; rozm. Tadeusz Walczak //
Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 5, s. 1-4.
2. Organizacja i normowanie pracy
4967. BADANIA naukowe i prace rozwojowe w układzie terytorialnym /
Bogusław Rejn // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 1, s. 49-62, mapa, tab. bibliogr.
7 poz.
Przedstawiono w podziale według województw, m.in. informacje o zatrudnieniu
w działalności badawczo rozwojowej.
- 881 4968. INNOWACYJNOŚĆ i nowa taksonomia usług / Kazimierz Rogoziński // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 3, s. 43-55, tab.
4969. NAUKA i technika w 2002 r. = Science and technology in Poland
in 2002 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2004. - 226 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 221-226. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS).
M.in. działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych oraz zatrudnienie
w zakresie wysokiej techniki.
4970. POLSKA klasyfikacja wyrobów i usług. - Obowiązuje od dnia
1 maja 2004 r. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 381 s. ; 30 cm. - ISBN 83-7426-010-6.
4971. STATYSTYCZNE aspekty filozofii Deminga w zarządzaniu jakością / Jarosław Michalak // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 2, s. 11-24, rys. tab.
bibliogr. summ. rez.
Statystyczne aspekty zasad zarządzania jakością W. E. Deminga.
4972. WPŁYW sfery badawczo-rozwojowej na wzrost gospodarczy /
Joanna Maciejewska // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 6, s. 35-44, tab. wykr.
bibliogr. summ.
Wpływ sfery badawczo-rozwojowej oraz potencjału naukowo-technologicznego
na wzrost gospodarczy. Ocena korzyści wynikających z rozwoju nauki, jak i trudności
związanych z adaptacją postępu technicznego.
3. Zatrudnienie
4973. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski = Labour force survey in Poland / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny.
Departament Statystyki Gospodarczej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2004 ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca.
Dochody / GUS).
III kw. 2003. - LVIII, 66 s.
IV kw. 2003. - LXVI, 66 s.
- 882 I kw. 2004. - LVIII, 66 s.
II kw. 2004. - XXXIII, 90 s.
4974. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem :
2002 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. 343 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). ISBN 83-7027-327-0.
4975. ANALIZA bezrobocia w województwie podkarpackim w latach
1998-2001 / Artur Stec, Monika Szlosek // Zesz. Nauk. PRzesz., Ekon. - 2004,
z. 13, s. 183-193 summ.
4976. BADANIE bezrobocia metodą grupowania struktury na przykładzie woj. lubelskiego / Piotr Borowski // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 2,
s. 47-59, tab. wykr. bibliogr. summ. rez.
Przedstawiono analizę zmian struktury zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach woj. lubelskiego w latach 1998-2001.
4977. BADANIE mobilności zasobów pracy w Polsce / Klaudia
Przybysz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1010, ser. Ekonometria, nr 13,
s. 234-248, tab. bibliogr. 8 poz. summ.
Badanie statystyczne dot. skłonności osób bezrobotnych do migracji za pracą.
4978. BEZROBOCIE jako kryterium zróżnicowania regionalnego
w Polsce w latach 1994-2002 / Alicja Zakrzewska-Półtorak // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1016, s. 167-176, tab. wykr. bibliogr. summ.
Zarys zmian w poziomie stopy bezrobocia.
4979. BEZROBOCIE rejestrowane w Polsce = Registered unemployment
in Poland / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004 : mapy, wykr. ; 29 cm. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS). - Tabele. - Cont. Tekst także w jęz. ang.
I-IV kw. 2003 r. - XVI, 80 s.
I kw. 2004 r. - XXIII, 80 s.
- 883 II kw. 2004 r. - XXIII, 80 s.
I-III kw. 2004 r. - XXIII, 80 s.
4980. BEZROBOCIE rejestrowane w powiatach i województwach /
Jacek Smagowicz // Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność”. - 2004, nr 142,
s. 33-36, tab.
4981. BEZROBOCIE według zawodów / Michał Dąbrowski // Służ.
Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 31-34, tab. wykr.
4982. BEZROBOCIE wtórne : uwarunkowania i skala zjawiska / Maciej
Frączek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 667, s. 23-40, tab. wykr. bibliogr.
25 poz. summ.
4983. BEZROBOTNI pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu w końcu 2003 r. / Beata Chromińska // Rynek Pr. - 2004, nr 3,
s. 112-125, mapa, tab. wykr.
4984. BEZROBOTNI wyrejestrowani z ewidencji urzędów pracy / Elżbieta Sulima // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 37-39, tab.
4985. CHARAKTERYSTYKA ludności miejskiej według danych NSP
[Narodowego Spisu Powszechnego] z 2002 roku / Józef Styk // Stud. Socjol. 2004, nr 1, s. 19-30 bibliogr. summ.
Analiza cech polskiej ludności miejskiej. - M.in. struktura wykształcenia, gospodarstwa domowe i mieszkalnictwo, skala migracji, bezrobocie i aktywność zawodowa
w miastach.
4986. CHARAKTERYSTYKA obszarów wiejskich / red. Halina
Dmochowska ; Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny
w Olsztynie. - Olsztyn : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 109 s. : rys., mapy ;
29 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). ISBN 83-88130-45-5.
M.in. cechy demograficzne i źródła utrzymania ludności rolniczej.
- 884 4987. DYSPROPORCJE w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej przed i po jej rozszerzeniu / Paweł Wieczorek // Wiad. Stat. - 2004,
R. 49, nr 2, s. 59-71, tab. bibliogr. summ. rez.
M.in. współczynnik aktywności zawodowej i stopa bezrobocia w niektórych krajach i regionach UE.
4988. DYWERSYFIKACJA bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej / Halina Guzik // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 645, s. 53-68, tab.
bibliogr. summ.
4989. DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2003 r. / przedm. Izabella Zagoździńska ; Główny Urząd
Statystyczny. Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 87 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS).
4990. EDUKACJA w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Maria Johann // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 45, nr 5, s. 86-93, tab. wykr. summ.
4991. ESTYMACJA pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy /
Elżbieta Gołata ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw.
AE Pozn., 2004. - 380 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Habilitacyjne / AE Poznań ; 11). ISBN 83-89224-87-9.
4992. EWOLUCJA gospodarstw rolnych / Wojciech Józwiak // Wiad.
Stat. - 2004, R. 49, nr 4, s. 36-46, tab. wykr.
Artykuł jest podsumowaniem większego opracowania pt. Ewolucja gospodarstw
rolnych w latach 1996-2002 i zawiera 3 grupy spostrzeżeń i wniosków dotyczących:
celów i strategii postępowania posiadaczy gospodarstw rolnych oraz aktywności
gospodarstw rolnych zależnie od użytkowanego obszaru gruntu, pozarolniczej działalności produkcyjnej i usługowej.
4993. FIRMY mówią, że będzie więcej pracy / Dorota Czerwińska //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 17 : 21.01, dod. Moja Kariera, s. 2, rys.
Prognozy dot. nowych miejsc pracy w I kwartale 2004 r.
- 885 4994. GRANICE wzrostu bezzatrudniowego w Europie i krajach WNP
[Wspólnoty Niepodległych Państw] / Eugeniusz Kwiatkowski, Sylwia Roszkowska, Tomasz Tokarski // Ekonomista. - 2004, nr 1, s. 39-68, tab. wykr.
bibliogr. summ.
W świetle analiz statystycznych.
4995. IMPLIKACJE dla polityki fiskalnej wynikające z koniunkturalnych wahań bezrobocia w Polsce / Aleksandra Gaweł // Optimum - Stud.
Ekon. - 2004, nr 1, s. 63-78, rys. tab. bibliogr. summ.
4996. INDYWIDUALNE gospodarstwa rolne ze stałym najmem
siły roboczej / Józef Stanisław Zegar // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 11,
s. 41-51, tab.
4997. INFORMACJA o stanie bezrobocia w listopadzie [oraz] grudniu
2003 r. // Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 122-147, tab. * w styczniu [oraz] lutym
2004 r. // Tamże, nr 2, s. 138-160, tab. * w marcu [oraz] kwietniu 2004 r. //
Tamże, nr 3, s. 187-214, tab. * w maju [oraz] czerwcu 2004 r. // Tamże, nr 4,
s. 160-183, tab. * w lipcu [oraz] sierpniu 2004 r. // Tamże, nr 5, s. 146-169,
tab. * we wrześniu [oraz] październiku 2004 r. // Tamże, nr 6, s. 149-175, tab.
4998. KAPITAŁ ludzki i kapitał społeczny jako determinanty zdolności
konkurencyjnej regionu / Urszula Markowska-Przybyła // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1031, T. 1, s. 253-270, rys. tab. bibliogr. summ.
4999. KEYNESISTOWSKIE teorie histerezy / Izabela Bludnik // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 11/12, s. 49-68, wykr. bibliogr. summ.
Stopa bezrobocia w modelu histerezy.
5000. KLASYFIKACJA województw Polski pod względem wybranych
wskaźników bezrobocia z wykorzystaniem empirycznego testu jednorodności / Beata Basiura // Rynek Pr. - 2004, nr 6, s. 59-67, mapa, tab. wykr. bibliogr. 6 poz.
Próba klasyfikowania województw ze względu na wybrane wskaźniki bezrobocia
z roku 2002.
- 886 5001. KOSZTY pracy w poszerzonej Unii Europejskiej / Iwona Jackowska [i in.] // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 84, Teraz Europa, s. 12, tab. wykr.
5002. KSZTAŁCENIE ustawiczne w 2003 r. : publikacja przygotowana
na podstawie badania modułowego przeprowadzonego w II kwartale 2003 r.
w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności / Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2004. - 107 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). - ISBN 83-7027-371-8.
5003. KU wsi zdegradowanej? Ludność wiejska i rolnicza w świetle
wybranych danych NSP [Narodowego Spisu Powszechnego] / Krzysztof
Gorlach, Zbigniew Drąg, Piotr Nowak // Stud. Socjol. - 2004, nr 1, s. 31-45,
tab. bibliogr. summ.
Socjologiczny komentarz do zmian jakim podlega wieś i polskie rolnictwo
w ostatnim okresie. - M.in. ludność wiejska i rolnicza, bezrobocie i aktywność zawodowa, poziom wykształcenia.
5004. LUDNOŚĆ według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki
Społecznej. - Stan w dniu 30 VI 2004 r. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2004. - 100 s. ; 30 cm. - Tabele + Płyta CD. - (Materiały Źródłowe).
5005. MIGRACJA cudzoziemców w woj. warmińsko-mazurskim / Renata Białobrzeska, Renata Marks-Bielska // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 10,
s. 41-52, tab. wykr. summ. rez.
Diagnoza zjawiska migracji cudzoziemców w woj. warmińsko-mazurskim
w latach 2000-2002, określając rozmiar napływu cudzoziemców do regionu oraz
tendencji zmian w tym zakresie.
5006. MIGRACJE długookresowe ludności w latach 1989-2002 : na
podstawie ankiety migracyjnej 2002 ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 297 s. : wykr. ; 29 cm. - Tabele. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań). - ISBN 83-7027-349-1.
MIGRACJE zagraniczne = poz. 1430.
Z treści: Golinowska S.: Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej. Polska
i kraje Europy Środkowej i Wschodniej. - Rajkiewicz A.: Nad danymi NSP 2002
- 887 o migracjach zagranicznych ludności. - Jończy R.: Wpływ migracji zarobkowych
śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim. - Morecka
Z., Domaradzka E.: Zatrudnienie obcokrajowców w polskich gospodarstwach domowych. - Godlewska J.: Studenci zagraniczni jako szczególna grupa imigrantów. Wrońska A.: Niemcy krajem imigracyjnym. - Jaworek M.: Zatrudnienie sezonowe
Polaków a sytuacja na rynku pracy w Niemczech.
5007. MOŻLIWOŚCI wykorzystania metod estymacji pośredniej w szacowaniu bezrobocia na lokalnym rynku pracy : wstępne wyniki projektu
EURAREA / Elżbieta Gołata // Stud. Demogr. - 2004, nr 2, s. 30-65, tab.
wykr. bibliogr. 28 poz. summ.
5008. NAKŁADY i wyniki przemysłu w 2003 r. = Outlays and results in
industry in 2003 / przedm. Małgorzata Kowalska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 146 s. : wykr. - Tabele. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). - Tekst także w jęz. ang.
5009. OBRAZ społeczny Śląska na przełomie wieków / pod red. nauk.
Zdzisława Pisza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce
Społecznej. Komisja Regionalnej Polityki Społecznej. - Opole : Inst. Śl., 2004. 295 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 184. - ISBN 83-7126-186-1.
Treść: Rauziński Robert: Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego na przełomie
XX i XXI w. (s. 14-43). - Kuropka Ireneusz, Wolańska Wioletta: Procesy demograficzne w województwie dolnośląskim na przełomie wieków (s. 44-60). - Rączaszek
Andrzej: Przeobrażenia w procesach demograficznych województwa śląskiego
a wyniki spisu powszechnego ludności (s. 61-70). - Frąckiewicz Lucyna: Stan zdrowia
ludności województwa śląskiego (s. 71-86). - Kubów Adam: Ochrona zdrowia
w województwie dolnośląskim (s. 87-99). - Gilga Krystyna, Helbich-Syrek Aleksandra: Poziom wykształcenia ludności Dolnego Śląska (s. 100-108). - Skubis Wojciech:
Edukacja ludności Dolnego Śląska w latach 1988-2002 - dynamika i struktura zmian
szkolnictwa wyższego (s. 109-126). - Szczygielski Kazimierz: Edukacja - narodowościowy kontekst poziomu wykształcenia na przykładzie województwa opolskiego
(w świetle wyników spisu z 2002 r.) (s. 127-143). - Koczur Wiesław: Publiczna pomoc społeczna w województwie śląskim - charakterystyka ogólna (s. 144-159). Rojek-Nowosielska Magdalena: Problem ubóstwa na Dolnym Śląsku (s. 160-169). Kosior Monika, Wojtkowiak-Jakacka Małgorzata: Pomoc społeczna na Dolnym Śląsku (s. 170-184). - Lipski Aleksander: Ubóstwo w sferze kultury - analiza wybranych
problemów (s. 185-194). - Zrałek Maria: Warunki mieszkaniowe w województwie śląskim (s. 195-204). - Worwa Jerzy: Sytuacja mieszkaniowa Dolnego Śląska
(s. 205-220). - Jonderko Franciszek: Prywatne budownictwo mieszkaniowe na wsi
w województwie opolskim w świetle narodowych spisów powszechnych (s. 221-238). -
- 888 Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna: Zasoby pracy oraz aktywność zawodowa ludności
(s. 239-262). - Zasępa Bożena: Aktywność ekonomiczna oraz struktura społecznoekonomiczna ludności województwa śląskiego - implikacje dla wysokości świadczeń
emerytalnych (s. 263-291).
5010. OCENA dynamiki bezrobocia ludności podkarpackiej w latach
1998-2001 / Krzesław Stokłosa, Renata Stec // Zesz. Nauk. PRzesz., Ekon. 2004, z. 13, s. 195-217 summ.
5011. ODPŁYWY z bezrobocia / Elżbieta Sulima // Rynek Pr. - 2004,
nr 1, s. 44-53, tab.
5012. OSOBY niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce w 2003 r. :
opracowanie analityczno-tabelaryczne / oprac. Anna Iwanek ; Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - Warszawa : Zakł. Wydaw.-Poligr.
MGiP, 2004. - 80 s. : mapki, wykr. ; 29 cm. - Tabele.
5013. OSOBY niepełnosprawne w spisach powszechnych w 1978, 1988
i 2002 r. / Joanna Sikorska // Stud. Socjol. - 2004, nr 1, s. 103-120, tab.
bibliogr. summ.
M.in. aktywność i bierność zawodowa niepełnosprawnych.
5014. OŚWIATA i wychowanie w roku szkolnym 2003/2004 / przedm.
Alina Baran ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Usług. Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - XLII, 325 s. ; 30 cm. - Tabele. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
5015. POPYT na pracę w 2003 r. = Demand for labour in 2003 / przedm.
Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 99 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
5016. POSTĘPY ekonometrii : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja
Stanisława Barczaka ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 390 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 83-7246-286-0.
Z treści: Dziembała Leon, Balcerowicz-Szkutnik Maria, Sojka Elżbieta: Analiza
umieralności w wybranych miastach województwa śląskiego na podstawie tablic
- 889 trwania życia (s. 23-33). - Jędrzejek Magdalena: Bezrobocie a dynamika zmian gospodarczych (s. 81-91). - Kwiatkowska-Ciotucha Dorota, Załuska Urszula: Badanie
przyczyn zmian miejsca pracy. Analiza danych międzynarodowych (s. 93-103). Malawski Andrzej, Mrówka Joanna: Aksjomatyczna analiza ubóstwa i sprawiedliwości dystrybutywnej w gospodarce rynkowej (s. 115-129). - Melich-Iwanek Krystyna:
Rynek pracy województwa śląskiego w warunkach restrukturyzacji górnictwa węglowego (s. 147-163). - Ulman Paweł: Analiza mobilności pracowników ze względu na
zatrudnienie (s. 343-361).
5017. POZIOM i struktura bezrobocia w pow. radomskim / Anna WolakTuzimek // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 3, s. 55-62, mapy, tab. wykr. summ.
5018. PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. Iwona RoeskeSłomka. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2004. - 173 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - Summ. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 45). -ISBN 83-7417-025-5.
Z treści: Szuman Alicja: Przeobrażenia w strukturze zatrudnienia kobiet w Polsce
w latach 1992-2001 (s. 7-23). - Sasin Maria: Społeczno - demograficzne aspekty
bezrobocia w gminach województwa zachodniopomorskiego (s. 24-46). - Dubnicka
Barbara: Rola człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie w świetle literatury
przedmiotu (s. 47-65). - Dubnicka B., Siwek Alicja: Dochody osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce (s. 66-80). - Siwek A.: Demograficzne uwarunkowania
zasad kalkulacji świadczenia emerytalnego w Polsce (s. 81-97). - Roeske-Słomka I.:
Udziały wydatków na żywność w dochodach rozporządzalnych gospodarstw
domowych w Polsce w latach 1994-2001 (s. 98-108). - Szwarc Krzysztof: Analiza sytuacji mieszkaniowej ubogich gospodarstw domowych w środowisku wielkomiejskim
(s. 109-129).
5019. PRACUJĄCY w gospodarce narodowej w 2003 r. = Employment
in national economy in 2003 / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - XVIII, 127 s. ; 24 cm. Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). – Cont.
Zawiera działy: Pracujący ; Zatrudnieni ; Ruch zatrudnionych ; Uczniowie ; Urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze oraz osoby wykonujące pracę na umowę-zlecenie.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie : praca
zbiorowa / pod red. L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Skrętowicz B.: Ludzie starzy w społeczeństwie polskim, ze szczególnym
uwzględnieniem niepełnosprawnych - stan obecny i prognozy. - Putz J., Maksymiuk T.,
Wiesiołowska A.: Prognoza Niepełnosprawności w Polsce do 2020 roku.
- 890 5020. PROGNOZA spadku zatrudnienia w górnictwie w województwie
śląskim na lata 2002-2004 / Krystyna Zeug // W : Zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. s. 135-147 : wykr. - Tabele. - (Zeszyty Naukowe AE Katow., Studia Ekonomiczne ; z. 31). - ISBN 83-7246-355-7.
5021. PRÓBA analizy sezonowości bezrobocia w Polsce i w województwie lubelskim w latach 1990-2003 / Dorota Bartosińska-Kowalska, Anna
Jankiewicz-Siwek // Ann. UMCS, Sect. H. - Vol. 38 (2004), s. 111-119 summ.
5022. PRZEMIANY demograficzne i jakość życia ludności miast / pod
red. nauk. Janusza Słodczyka, Dariusza Rajchela ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - 269 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-067-2.
Z treści: Jelonek Adam: Ludność Polski w świetle prognozy na lata 1999-2030
(s. 9-15). - Frąckiewicz Lucyna: Starzy ludzie w miastach śląskich (s. 17-26). - Górecka Stanisława, Kozieł Romuald: Procesy demograficzne w największych miastach Polski w okresie transformacji (s. 27-40). - Kwiatek-Sołtys Agnieszka: Przemiany struktur ludnościowych w małych miastach powiatowych w Polsce w latach
1992-2002 (s. 51-59). - Dybowska Joanna: Elementy ruchu naturalnego mieszkańców
miast w Polsce w latach 1990-2000 (s. 61-69). - Długosz Zbigniew: Przemiany demograficzne w miastach województwa małopolskiego w ostatniej dekadzie lat XX w.
(s. 71-84). - Kurek Sławomir: Przemiany demograficzne miast województwa podkarpackiego w latach 1988-2001 (s. 101-120). - Jurek Jarosław: Redystrybucja ludności
w miastach regionu zachodniopomorskiego (s. 121-136). - Michalski Tomasz: Przemiany poziomu umieralności mieszkańców Gdyni i Gdańska (s. 137-147). - Nowak
Magdalena, Sikora Dorota: Przyczyny i konsekwencje migracji ludności dużych miast
na tereny podmiejskie (s. 149-161). - Więcław-Michniewska Joanna: Migracje mieszkańców osiedli suburbialnych w Krakowie (s. 163-170). - Pytel Sławomir, Sitek Sławomir: Czynniki kształtujące migracje w miastach przygranicznych (na przykładzie
Wisły) (s. 171-179). - Obrębalski Marek: Jakość życia w miastach Europy - problemy
pomiaru i oceny (s. 181-198). - Sobala-Gwosdz Agnieszka: Zmiany poziomu życia
i poziomu rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po
1990 roku (s. 199-209). - Stolarczyk Grzegorz: Zróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach w Polsce (s. 211-217). - Chorkowy Bartosz: Kształtowanie się dochodów gospodarstw domowych w miastach w 2001 roku (s. 219-226). - Popiński
Krzysztof: Funkcja edukacji na poziomie wyższym w kształtowaniu społeczeństwa
informacyjnego na przykładzie Wrocławia (s. 227-239). - Bobrowska Agnieszka,
Piasecka Aleksandra: Przemiany strukturalne i ilościowe w szkolnictwie wyższym
w mieście Opolu w okresie transformacji (s. 241-252). - Rajchel D.: Infrastruktura
społeczna czynnikiem rozwoju obszarów podmiejskich na przykładzie powiatu opolskiego (s. 253-269).
- 891 5023. REGRES demograficzny a przemiany społeczno-gospodarcze
w Polsce w latach 1980-2001 / Aurelia Helwich, Eugeniusz Z. Zdrojewski //
Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 8-13, tab. wykr. bibliogr.
5024. ROCZNIK demograficzny 2004 = Demographic yearbook of
2004 / przedm. Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 523 s. : 4 [k.] tabl. ; 24 cm. - (Roczniki Branżowe /
GUS). - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Stan i struktura ludności ; Migracje ludności ; Przegląd
międzynarodowy.
5025. ROCZNIK statystyczny pracy 2003 = Yearbook of labour statistics /
przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - CLIX, 271 s. : 6 [k.] tabl., wykr. ; 24 cm. (Roczniki Branżowe / GUS). - Tabele. - Cont.
Zawiera działy: Aktywność ekonomiczna ludności ; Pracujący ; Ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy ; Bezrobocie ; Warunki pracy ; Wynagrodzenia ; Koszty
pracy ; Przegląd międzynarodowy ; Ważniejsze dane statystyczne w układzie KGN
(klasyfikacji Gospodarki Narodowej) w latach 1989-1993.
5026. ROZWÓJ demograficzny Polski do 2003 r. / Joanna Stańczak,
Dorota Szałtys // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 4, s. 22-35, tab. wykr.
5027. ROZWÓJ nie idzie w parze z aktywnością zawodową / Krzysztof
Polak // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 141, s. 17.
Przedsiębiorczość w Polsce 2004.
5028. RYNEK pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia w świetle wyników
NSP [Narodowego Spisu Powszechnego] 2002 / Maria Nawojczyk // Stud.
Socjol. - 2004, nr 1, s. 65-80, tab. bibliogr. summ.
5029. SPOŁECZNY obraz Śląska na przełomie wieków : praca zbiorowa /
pod red. Lucyny Frąckiewicz. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 206 s. ;
24 cm. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - Tabele. - ISBN 83-7246-349-2.
Z treści: Rączaszek Andrzej: Obraz demograficzny województwa śląskiego jako
regionu Unii Europejskiej (s. 27-50). - Lipka Anna: Zatrudnienie w województwie
- 892 śląskim w latach 1999-2003 (s. 51-61). - Król Małgorzata: Bezrobocie i formy jego
ograniczania (s. 63-75). - Sowińska Anna: Psychospołeczne konsekwencje przemian
(s. 77-89). - Przybyłka Arkadiusz: Restrukturyzacja kluczowych gałęzi przemysłu
w województwie śląskim (s. 91-105). - Słupik Sylwia: Infrastruktura społeczna
i mieszkalnictwo (s. 107-121). - Lipski Aleksander: O niektórych problemach edukacji
w województwie śląskim (s. 135-155). - Kantyka Sławomir: Organizacje pozarządowe
w województwie śląskim (s. 157-172). - Frąckiewicz L.: Warunki i jakość życia ludności (s. 173-206).
5030. STAN i struktura bezrobotnych w powiecie otwockim / Danuta
Wolska-Rzewuska // Rocz. Otwoc. - 2003, T. 8, s. 166-181.
5031. STRUKTURA bezrobotnych w woj. zachodniopomorskim / Katarzyna Wawrzyniak // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 5, s. 54-69, tab. bibliogr.
5032. STRUKTURA demograficzna ludności migrującej w Polsce
w latach 1970-2001 / Monika Przygalińska ; Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Studia Doktoranckie. - Poznań : AE, 2004. 78, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - (Zeszyty Studiów Doktoranckich,
ISSN 1642-2600 ; z. 14). - Tabele. - Bibliogr. - Summ.
5033. STRUKTURA gmin województwa zachodniopomorskiego według
grup decylowych wskaźnika bezrobocia w latach 1999-2001 / Katarzyna
Wawrzyniak // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. / USzczec. - 2003, nr 14,
s. 209-221.
5034. SYTUACJA demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu
Powszechnego 2002 r. / pod red. nauk. Kazimierza Szczygielskiego // Śl.
Opol. - 2004, R. 14, nr 4, s. 5-125, rys. tab. wykr.
Z treści: Pisz Zdzisław: Zmiany w sytuacji społecznej na Śląsku w latach
1998-2002 (s. 5-10). - Frąckiewicz Lucyna: Rozwój ludności Śląska w świetle danych
prognostycznych i jego społeczne konsekwencje (s. 11-26). - Rauziński Robert: Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego w świetle spisów powszechnych z lat 1988
i 2002 (s. 27-42). - Hasińska Zofia, Hasiński Władysław: Aktywność ekonomiczna
ludności w powiatach Dolnego Śląska w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. (s. 49-54). - Rączaszek Andrzej: Ludnośc jako potencjał i jako
kapitał (s. 60-62). - Lipka Anna: Poziom wykształcenia ludności aktywnej zawodowo
województwa śląskiego (s. 73-78). - Skubis Wojciech: Kształcenie i zatrudnienie kadr
z wyższym wykształceniem na Dolnym Śląsku w świetle wyników Narodowego Spisu
- 893 Powszechnego 2002 r. (s. 79-84). - Wróblewska Małgorzata: Kształcenie i zatrudnienie kadr kwalifikowanych w województwie opolskim (s. 85-90). - Śliz Anna: Emigracja mieszkańców Śląska Opolskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady
(tradycja i współczesność) (s. 95-98). - Solga Brygida: Migracje zagraniczne mieszkańców regionu opolskiego w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego
2002 r. (s. 99-101). - Grygierczyk Maria: Wybrane aspekty bezrobocia w województwie opolskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. (s. 102-109).
5035. SZKOŁY wyższe i ich finanse w 2003 r. / przedm. Alina Baran ;
Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Usług. - Warszawa :
GUS., 2004. - XXX, 266 s. : wykr. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania
Statystyczne / GUS) - Tabele.
TAKSONOMIA 11 / red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak = poz. 956.
Z treści: Hantke W.: Klasyfikacja powiatowych rynków pracy województwa
śląskiego ze względu na strukturę przynależności zawodowej bezrobotnych. - Jurkiewicz T., Najman K.: Analiza wyników reprezentacyjnego badania szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem modyfikowanego estymatora syntetycznego. - Wójciak M.: Analiza porównawcza rynku pracy w układzie województw
za lata 1999-2001.
5036. WIELKI a mały handel na przykładzie Gorzowa Wlkp. / Aleksandra Grzesiuk // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 3, s. 65-72, tab. summ.
Wpływ placówek wielkopowierzchniowych na zatrudnienie w lokalnym handlu
(dane statystyczne).
5037. WIELKOŚĆ i struktura bezrobocia w województwie kieleckim na
podstawie statystyk państwowego pośrednictwa pracy w latach 1918-1939 /
Elżbieta Słabińska // Między Wisłą a Pilicą. - 2004, T. 5, s. 233-263.
5038. WŁOCHY : jakie są rozmiary szarej strefy? / Anne Giudicelli //
Międzynar. Prz. Ekon. - 2004, nr 346, s. 20-23, tab.
Dane statystyczne dot. m.in. nielegalnego zatrudnienia w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej we Włoszech.
5039. WPŁYW koncentracji handlu na rynek pracy / Franciszek Misiąg //
Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 4/5, s. 5-9, tab.
Zatrudnienie w handlu oraz udział handlu w liczbie zatrudnionych.
- 894 5040. ZATRUDNIENIE i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2003 r. = Employment, wages and salaries in national economy in 2003 /
przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament
Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 92 s. ;
30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody Ludności /
GUS). – Tabele.
5041. ZATRUDNIENIE w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Marek Szarucki // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 7, s. 93-99,
wykr. summ.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Szelągowska A.: Zmiany stanu zatrudnienia w sektorze bankowym
w Polsce jako efekt innowacyjności banków komercyjnych.
5042. ZMIANY czasu wydatkowanego na pracę w gospodarce / Alina
Gładzicka-Janowska // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 12, s. 39-50, tab. wykr.
rez. summ.
Kierunki, skalę oraz zmiany w rozkładach czasu pracy zilustrowano danymi
z 1992, 1995 i 2002 r.
5043. ZMIANY demograficzne w Polsce w latach 1990-2002 / Marian
Kozaczka // Społ. Rodz. - 2004, nr 1, s. 31-39.
5044. ZMIANY zatrudnienia pozarolniczego w pow. ostrowieckim /
Agnieszka Kania // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 4, s. 64-77, tab. wykr.
Analiza zmian na rynku pracy w okresie przejścia od systemu gospodarki centralnie sterowanej do pełnej gospodarki rynkowej.
5045. ZNACZENIE i determinanty polityki regionalnej - z perspektywy
nowych członków Unii Europejskiej : na przykładzie Polski / Michał Boni //
Rynek Pr. - 2004, nr 5, s. 11-43 bibliogr.
Dane statystyczne obrazujące jakość życia w Polsce, innowacyjność gospodarki,
zatrudnienie oraz PKB.
___________________
- 895 5046. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy // Monit. Pol. - 2004,
nr 42, poz. 740, tab.
4. Wydajność pracy
5047. PRODUKTYWNOŚĆ i wynagrodzenia w sektorze usług / Andrzej
Masłowski // Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 4/5, s. 41-47, tab.
Relacja produktywności do wynagrodzeń - dane za 2002 r.
5048. WSKAŹNIKI wyprzedzenia i pokrycia - próba syntezy i krytyki :
(przyczynek do dyskusji nad problemem właściwej interpretacji mierników ekonomicznych) / Adam Żwirbla // Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 19,
s. 161-179 bibliogr. summ.
Produktywność pracy a płaca.
5049. WYDAJNOŚĆ i koszty pracy czynnikami alokacji inwestycji
zagranicznych / Jacek Ziemiecki // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 12, s. 71-77,
tab. rez. summ.
5. Ochrona zdrowia i pracy
ABSENCJA chorobowa w Polsce / pod red. E. Giermanowskiej, M. Racław-Markowskiej = poz. 1474.
Z treści: Bartkowski J.: Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS.
5050. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy w Polsce : ocena stanu
w 2003 roku / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Małgorzata Kurowska //
Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 31-34.
CHOROBY zawodowe stwierdzone w Polsce w 2003 r. / N. SzeszeniaDąbrowska i in. = poz. 2571.
- 896 5051. CHOROBY zawodowe w Polsce w 2003 r. = Occupational diseases in Poland in 2003 / pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej ; Instytut
Medycyny Pracy im. J. Nofera. - Łódź : Inst. Med. Pr., 2004. - 152 s. : rys. ;
30 cm. - Tabele. - ISBN 83-88261-48-7.
5052. PODSTAWOWE dane z zakresu ochrony zdrowia w 2003 r. /
przedm. Alina Baran ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki
Usług. - Warszawa : GUS, 2004. - XXIX, 91 s. : rys. ; 30 cm. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS). - Tabele.
5053. PORADNIK sporządzania dokumentacji i statystyki wypadkowej
oraz zatrudnienia : zawiera zagadnienia dotyczące: wypadków przy pracy,
wypadków przy pracy w okresie ubezpieczenia wypadkowego, wypadków
w drodze do pracy lub z pracy, wypadków uczniów, wypadków w szczególnych okolicznościach oraz aktualną klasyfikację zawodów - specjalności
(kodów) dla celów statystycznych / Władysław Delmanowicz ; Centrum
Ochrony Pracy i Biznesu "Consultrix" w Lublinie. - Lublin : „Consultrix” :
[„Pektor”], 2003. - 102 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-916607-7-X.
REFORMY nie idą w parze z bezpieczeństwem / A. Szczepaniak =
poz. 2499.
5054. STATYSTYKA w wypadkoznawstwie. Cz. 1 / Maciej SasBadowski // Zesz. Nau.-Dydakt. Wyż. Inż. Szk. Bezp. Radom. - 2003, nr 1,
s. 21-40.
5055. WARUNKI pracy w 2003 r. = Working conditions in 2003 /
przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - 173 s. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania
Statystyczne. Praca. Dochody Ludności / GUS). - Tabele.
Zawiera działy: Uwagi metodologiczne ; Zatrudnienie w warunkach zagrożenia
dla zdrowia wg płci, grup i nasilenia zagrożeń oraz województw ; Zatrudnienie
w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia ;
Likwidacja lub ograniczenie poszczególnymi rodzajami zagrożeń ; Świadczenia
z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych ; Średni koszt świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- 897 5056. WYPADKI przy pracy w 2003 r. = Accidents at work in 2003 /
przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - XX, 112 s. ; 20 cm. - (Informacje i Opracowania
Statystyczne / GUS). - Tabele.
Zawiera m.in. działy: Charakterystyka wypadków przy pracy ; Wypadki i poszkodowani w wypadkach wg rodzajów wypadków oraz sekcji i podsekcji gospodarki
narodowej ; Poszkodowani w wypadkach przy pracy oraz liczba dni niezdolności do
pracy spowodowanej wypadkami wg sekcji i podsekcji gospodarki narodowej ; Przyczyny wypadków przy pracy wg sekcji i podsekcji gospodarki narodowej ; Absencja
spowodowana wypadkami przy pracy wg województw.
6. Płace
5057. DYNAMIKA ogólnych nierówności płacowych w Polsce w latach
1989-2002 / Julian Daszkowski // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 1-4, wykr.
DZIAŁALNOŚĆ gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do
9 osób w 2003 r. = poz. 4989.
M.in. wynagrodzenie.
5058. LEPSZA połowa - gorsze wynagrodzenie / Olga Dyżakowska //
Inspektor Pr. - 2004, nr 6, s. 22-23, tab. wykr.
Dane statystyczne pokazujące, że kobiety są wynagradzane dużo gorzej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach i za pracę tej samej wartości.
5059. PŁACE minimalne w Unii Europejskiej / Janusz Gołąb // Nowy
Tyg. Pop. - 2004, nr 37, s. 6-9, tab. wykr.
Wysokość płacy minimalnej w uregulowaniach prawnych krajów Unii Europejskiej na podst. danych Eurostatu.
5060. POLACY potanieli / Halina Bińczak // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 210 : 7.09, dod. Ekon. Rynek, s. 5, rys.
Układ zarobków w nowych krajach Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Węgry,
Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia).
PRODUKTYWNOŚĆ i wynagrodzenia w sektorze usług / A. Masłowski =
poz. 5047.
- 898 5061. PROPOZYCJA statystycznego algorytmu ustalania premii dla
zarządu spółki / Waldemar Tarczyński, Katarzyna Wawrzyniak // Prz. Organ. 2004, nr 9, s. 31-35, tab. bibliogr.
5062. ROZKŁAD płac i dochodów ludności w Polsce w latach 1995-2001 /
Bartosz Chorkowy // Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. - 2004, z. 28, s. 281-296
summ.
SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Chorkowy B.: Zmiany struktury płac i dochodów ludności w Polsce
w latach 1999-2001.
5063. W PORTFELACH nam ubyło / Grażyna Raszkowska, Katarzyna
Sadłowska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 163 : 14. 07, s. 1, 3, wykr.
Płace w województwach oraz firmach polskich i zagranicznych.
WSKAŹNIKI wyprzedzenia i pokrycia - próba syntezy i krytyki /
A. Żwirbla = poz. 5048.
Produktywność pracy a płaca.
5064. ZRÓŻNICOWANIE i dynamika wynagrodzeń w gospodarce polskiej / Julian Daszkowski // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 11, s. 11-21, tab.
wykr. bibliogr. summ. rez.
5065. ZRÓŻNICOWANIE wynagrodzeń w Polsce na tle europejskim /
Julian Daszkowski // Prz. Organ. - 2004, nr 5, s. 30-34, wykr.
___________________
5066. KOMUNIKAT Prezesa G ł ó w n e g o U r z ę d u S t a t y s t y c zn e g o z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w 2002 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 9, poz. 137.
w czwartym kwartale 2003 r // Tamże, nr 9, poz. 136 ; w pierwszym kwartale
2004 r. // Tamże, nr 21, poz. 383 ; w drugim kwartale 2004 r. // Tamże, nr 35, poz. 617 ;
w trzecim kwartale 2004 r. // Tamże, nr 48, poz. 833.
- 899 5067. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
11 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 9, poz. 139.
5068. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2003 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 4, poz. 67.
5069. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2003 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 4,
poz. 68.
5070. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym
kwartale 2003 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 4, poz. 71.
w pierwszym kwartale 2004 r. // Tamże, nr 18, poz. 325 ; w drugim kwartale
2004 r. // Tamże, nr 32, poz. 572 ; w trzecim kwartale 2004 r. // Tamże, nr 43,
poz. 755.
5071. OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwach w pierwszym kwartale 2004 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 24,
poz. 423, tab.
w trzecim kwartale 2004 r. // Tamże, nr 52, poz. 891, tab.
5072. OBWIESZCZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l it y k i S p o ł e c z n e j z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych
i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach
robót górniczych w pierwszym kwartale 2004 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 13,
poz. 218.
w drugim kwartale 2004 r. // Tamże, nr 23, poz. 405 ; w trzecim kwartale 2004 r. //
Tamże, nr 37, poz. 658 ; w czwartym kwartale 2004 r. // Tamże, nr 48, poz. 828.
- 900 -
7. Zabezpieczenie społeczne
5073. ANALIZA opłacalności zakupu ubezpieczenia grupowego w ramach pracowniczego programu emerytalnego / Joanna Dębicka // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1026, ser. Statystyka i Ryzyko, s. 16-37, rys. bibliogr.
summ.
5074. DOKUMENTACJA i statystyka / pod red. Kazimierza Daszewskiego // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 2, s. 77-83, tab.
Dane statystyczne za 2003 r. przedstawiające liczbę osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, dane dot. ubezpieczenia zdrowotnego rolników, renty
inwalidzkie przyznane przez KRUS oraz środki finansowe administrowane przez
KRUS.
5075. EMERYCI w statystyce / Hanna Markowska // Ubezp. Społ. 2004, nr 6, s. 10-14, rys. tab. wykr.
Liczba osób pobierających emeryturę w latach 1990-2003.
METODY wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych /
red. nauk. G. Trzpiot, J. Wywiał = poz. 4963.
5076. MODEL społecznego ubezpieczenia od bezrobocia / Edyta Mazurek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1026, ser. Statystyka i Ryzyko, s. 75-80
bibliogr. summ.
5077. OCENA skali transferów między populacjami kobiet i mężczyzn
w polskim systemie emerytalnym / Piotr Lewandowski // Stud. Demogr. 2004, nr 2, s. 66-89, tab. bibliogr. 23 poz. summ.
5078. PROGNOZA demograficzna ludności rolniczej / Ryszard Gocłowski. - Cz. 1-2 // Ubezp. w Rol. - 2004, nr 1, s. 28-50, tab. wykr. bibliogr.
12 poz. ; nr 2, s. 25-47, rys. tab.
Liczebność i dynamika zmian ludności rolniczej oraz analiza i prognoza zmian
w liczbie ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS.
5079. PROGNOZA wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do
2050 roku // Biul. Inf. / ZUS. - 2004, nr 2, s. 16-40, tab. wykr.
- 901 5080. PROGRAM emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu - obliczenia
dla grupy aktywnych uczestników / Magdalena Sipa // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1036, s. 116-129 bibliogr. 6 poz. summ.
5081. RENTY z tytułu niezdolności do pracy / Hanna Markowska //
Ubezp. Społ. - 2004, nr 12, s. 9-12, rys. tab.
Dane statystyczne.
5082. ROCZNIK statystyczny ubezpieczeń społecznych : system pozarolniczy 1999-2002 / przedm. Aleksandra Wiktorow ; Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2004. - 204 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-919310-0-5.
Zawiera działy: Ludność. Platnicy składek ; Finanse ; Emerytury i renty ; Zasiłki,
świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ; Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego ; Orzecznictwo lekarskie o niezdolności do pracy ; Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej.
5083. TRWANIE życia w 2003 r. = Life tables of Poland 2003 / Longina
Rutkowska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 56 s. : rys. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). - Tabele.
Nadto: Komu służą te obliczenia / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 109 : 11.05, dod. Prawo co Dnia, s. 4. - Tablice średniego trwania życia - podstawa
do obliczania wysokości kapitału początkowego.
5084. WSKAŹNIKI : informator dla służb pracowniczych i finansowych
zakładów pracy // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 6, wkł., 16 s.
M.in. wskaźniki dot. składek, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń, diet.
5085. ZABEZPIECZENIA społeczne w Europie (2001) / tł. Agata Baranowska-Grycuk // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2004, nr 142, s. 24-30,
tab. wykr.
Wydatki na zabezpieczenia społeczne (na podst. Statistics in focus - Theme 3 6/2004).
___________________
- 902 Emerytury i renty
5086. KOMUNIKAT Prezesa G ł ó w n e g o U r z ę d u S t a t y s t y c zn e g o z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kwoty bazowej w 2003 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 9, poz. 1387.
5087. KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
24 marca 2005 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet
i mężczyzn // Monit. Pol. - 2004, nr 16, poz. 285, tab.
5088. OBWIESZCZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne
konto emerytalne w roku 2004 // Monit. Pol. - 2004, nr 27, poz. 466. * z dnia
28 grudnia 2004 r. // Tamże, nr 56, poz. 957.
5089. KOMUNIKAT Prezesa Z a k ł a d u U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 160.
za I kwartał 2004 r. // Tamże, nr 23, poz. 408 ; za II kwartał 2004 r. // Tamże,
nr 35, poz. 620.
5090. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. ogłoszonego do
celów emerytalnych // Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 161.
za I kwartał 2004 r. // Tamże, nr 23, poz. 409 ; za II kwartał 2004 r. // Tamże,
nr 35, poz. 618 ; za III kwartał 2004 r. // Tamże, nr 49, poz. 855.
Także: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada
2004 r.w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2004 r. // Tamże, nr 49,
poz. 854.
5091. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku
pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych
zmniejszeń emerytur i rent // Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 162.
- 903 5092. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych
kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia
28 lutego 2005 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 28, poz. 483.
___________________
Składki na ubezpieczenie
5093. OBWIESZCZENIE Prezesa K a s y R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w II kwartale 2004 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 12, poz. 197.
w III kwartale 2004 r. // Tamże, nr 21, poz. 381 ; w IV kwartale 2004 r. // Tamże,
nr 39, poz. 695 ; w I kwartale 2005 r. // Tamże, nr 52, poz. 892.
5094. OBWIESZCZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2005 // Monit. Pol. - 2004, nr 54, poz. 910.
5095. KOMUNIKAT Prezesa Z a k ł a d u U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu
emerytalnego // Monit. Pol. - 2004, nr 12, poz. 198 ; nr 27, poz. 469 ; nr 38,
poz. 674 ; nr 53, poz. 903.
Świadczenia pieniężne
5096. OBWIESZCZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l i t yk i S p o ł e c z n e j z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu
przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasił-
- 904 ków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót
górniczych w pierwszym kwartale 2004 r. // Monit. Pol. - 2004, nr 13, poz. 218.
w II kwartale 2004 r. // Tamże, nr 23, poz. 405 ; w III kwartale 2004 r. // Tamże,
nr 37, poz. 658 ; w IV kwartale 2004 r. // Tamże, nr 48, poz. 828.
5097. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej // Monit. Pol. 2004, nr 13, poz. 217.
5098. KOMUNIKAT Prezesa Z a k ł a d u U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie // Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 164.
5099. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury
lub renty // Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 167.
5100. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich //
Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 165.
5101. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych // Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 166.
Zasiłki
5102. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla b e z r o b o t n y c h //
Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 154.
- 905 5103. OBWIESZCZENIE Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru
zasiłku c h o r o b o w e g o w II kwartale 2004 r. // Monit. Pol. - 2004,
nr 10, poz. 157.
w III kw. 2004 r. // Tamże, nr 23, poz. 406 ; w IV kw. 2004 r. // Tamże, nr 35,
poz. 616 ; w I kw. 2005 r. // Tamże, nr 49 poz. 852.
5104. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku p i e l ę g n a c y j n e g o //
Monit. Pol. - 2004, nr 10, poz. 163.
5105. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku p o g r z e b o w e g o // Monit.
Pol. - 2004, nr 10, poz. 159.
zm. z dnia 18 maja 2004 r. // Tamże, nr 23, poz. 407 ; zm. z dnia 12 sierpnia
2004 r. // Tamże, nr 35, poz. 619 ; zm. z dnia 16 listopada 2004 r. // Tamże, nr 49,
poz. 853.
8. Warunki bytu ludności
5106. ANALIZA i porównanie dochodów wybranych grup ludności /
Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka, Marek Kośny // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1026, ser. Statystyka i Ryzyko, s. 62-74, rys. tab. bibliogr. summ.
5107. ANALIZA poziomu rozwoju społecznego krajów kandydujących
do Unii Europejskiej / Artur Lipieta // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 666,
s. 79-95, tab. wykr. bibliogr. 11 poz. summ.
Analiza statystyczna.
5108. BUDOWNICTWO i sytuacja mieszkaniowa w ujęciu porównawczym / Maria Johann // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 9, s. 71-75,
wykr. tab. summ.
5109. BUDŻETY gospodarstw domowych w 2003 r. = Household budget surveys in 2003 / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Staty-
- 906 styczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2003. - XXXII, 121 s. ; 30 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne. Warunki Życia / GUS). - Tabele. Cont. - Soderž.
Zawiera działy: Dane ogólne o gospodarstwach domowych ; Struktura ludności
w gospodarstwach domowych wg wieku i płci oraz liczby osób ; Struktura ludności
w wieku 15 lat i więcej w gospodarstwach domowych wg poziomu wykształcenia
i liczby osób ; Miesięczne przychody na 1 osobę w gospodarstwach domowych wg
liczby osób ; Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na
1 osobę w gospodarstwach domowych wg liczby osób ; Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania wg liczby osób.
5110. BUDŻETY jednostek samorządu terytorialnego w latach
1999-2003 = Local government entities budgets 1999-2003 / Główny
Urząd Statystyczny. Departament Rachunków Gospodarki Narodowej i Finansów. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 181 s. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). - Tabele.
5111. DOCHODY i wydatki gospodarstw domowych / Mirosław Gorczyca // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 1-4, tab.
5112. DOCHODY realne pracowników i emerytów w 2003 r. / Igor
Timofiejuk // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 6, s. 27-37, tab. wykr. summ. rez.
5113. DWA bieguny Europy / T. J. // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 8,
s. 11-14, tab.
Omów. danych Eurostatu dot. zamożności i ubóstwa w poszczególnych krajach
Unii Europejskiej (starych i nowych).
5114. GOSPODARSTWA rolne osób samotnych według spisów powszechnych z 2002 r. / Józef Stanisław Zegar // Wiad. Stat. - 2004, R. 49,
nr 4, s. 55-63, tab. wykr.
Liczebność, źródła utrzymania, podstawowe cechy tych gospodarstw oraz ich
rozmieszczenie w przestrzeni kraju.
5115. INFORMACJA o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych, o funduszu alimentacyjnym oraz o innych świadczeniach
- 907 2003 / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki. - Warszawa : ZUS, 2004. - 50 s. ; 30 cm.
Wydatki na fundusz ubezpieczeń społecznych, zasiłki, emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz działalność lekarzy orzeczników.
5116. INFRASTRUKTURA jako czynnik aktywizacji gminy / Franciszek Kapusta // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 6, s. 56-60.
M.in. infrastruktura społeczna i jej zmiany w gminie Kobierzyce.
5117. INTERNET jako źródło informacji o poziomie zamożności gospodarstw domowych / Grzegorz Maciejewski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004,
z. 179, t. 2, s. 219-226, tab. summ.
Statystyka dot. jakości życia w Polsce.
5118. JAK obliczyć przeciętny miesięczny dochód na osobę / Beata
Mroczkowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 90, s. 23.
5119. KONDYCJA finansowa gospodarstw domowych / Iwona RoeskeSłomka // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 7, s. 38-45, tab. wykr. bibliogr. 16 poz.
summ. rez.
Analiza porównawcza ogólnej kondycji gospodarstw domowych różnej wielkości
oraz należących do różnych grup społeczno-ekonomicznych oraz zaproponowanie
wskaźników, które mogą służyć tej analizie.
5120. METODY gradacyjne analizy danych w identyfikacji struktur
wydatków gospodarstw domowych / Alicja Ciok // Wiad. Stat. - 2004, R. 49,
nr 4, s. 12-21, tab. wykr. bibliogr. 5 poz.
Możliwości zastosowania metod gradacyjnej analizy i korzystajacej z niej analizy
skupień do generowania typologii polskich gospodarstw domowych ze względu na
strukturę ich wydatków.
MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Rajkiewicz A.: Małżeństwo, rodzina i gospodarstwo domowe w zwierciadle statystyki polskiej.
- 908 5121. MNIEJ na żywność, więcej na mieszkanie / Janusz K. Kowalski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 62, s. 1, 10, rys.
Struktura wydatków gospodarstw domowych.
5122. NARODOWY Spis Powszechny z 2002 r. a polityka społeczna
(ze szczególnym podkreśleniem kwestii mieszkaniowej) / Krzysztof Piątek,
Arkadiusz Karwacki // Stud. Socjol. - 2004, nr 1, s. 121-138 bibliogr. summ.
Rola spisów powszechnych dla polityki społecznej rozumianej zarówno jako
działalność naukowa, jak i w wymiarze działań praktycznych. Analiza NSP w kontekście kwestii mieszkaniowej.
OCENA i analiza jakości życia / pod red. W. Ostasiewicza = poz. 4644.
5123. OCHRONA zdrowia w gospodarstwach domowych w 2003 r. =
Health care in households in 2003 / przedm. Alina Baran ; Główny Urząd
Statystyczny. Departament Statystyki Usług. - Warszawa : GUS, 2004. XLVIII, 109 s. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). –
Tabele.
5124. OSOBY niepełnosprawne, ich gospodarstwa domowe oraz rodziny
w latach 1988-2002 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2004. 146 s. : mapy, wykr. ; 29 cm. - (Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7027-353-X.
5125. PODOBIEŃSTWA i różnice w strukturze konsumpcji gospodarstw
domowych w Polsce i Unii Europejskiej / Adam Sadowski // Acta UL, Fol.
Oecon. - 2004, z. 181, s. 63-75, rys. tab. summ.
5126. POLACY "na zasiłku" / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska //
Stud. Socjol. - 2004, nr 1, s. 81-102, tab. bibliogr. summ.
Ludność biedna utrzymująca się z zasiłków.
5127. POZIOM życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Zeliasia. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2004. 256 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 243-256. - ISBN 83-208-1526-6.
- 909 PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Dubnicka B., Siwek A.: Dochody osób w wieku poprodukcyjnym
w Polsce. - Roeske-Słomka I.: Udziały wydatków na żywność w dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-2001.
PRZEMIANY demograficzne i jakość życia ludności miast / pod red.
nauk. J. Słodczyka, D. Rajchela = poz. 5022.
Z treści: Obrębalski M.: Jakość życia w miastach Europy - problemy pomiaru
i oceny. - Sobala-Gwosdz A.: Zmiany poziomu życia i poziomu rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po 1990 roku. - Stolarczyk G.:
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach w Polsce. - Chorkowy B.: Kształtowanie się dochodów gospodarstw domowych w miastach w 2001 roku.
5128. PRZESTRZENNE zróżnicowanie warunków życia ludności w województwie małopolskim / Zygmunt Szymla // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004,
nr 645, s. 5-20, rys. tab. bibliogr. summ.
5129. REGIONALNE zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej / Przemysław Śleszyński // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12, s. 1-4, rys. tab.
W świetle spisu powszechnego z 2002 r.
5130. RODZINA polska w świetle wyników NSP [Narodowego Spisu
Powszechnego] 2002 / Krystyna Slany, Krystyna Kluzowa // Stud. Socjol. 2004, nr 1, s. 47-63, tab. bibliogr. summ.
M.in. gospodarstwa domowe, rodziny z dziećmi na utrzymaniu, rodziny wg źródeł
utrzymania.
RODZINA w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod red.
W. Warzywody-Kruszyńskiej, P. Szukalskiego = poz. 4589.
Z treści: Warzywoda-Kruszyńska W.: Rodzina w procesie zmian. - Szukalski P.:
Rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce i w krajach UE.
5131. ROZPIĘTOŚĆ dochodów w Polsce na tle innych krajów / Jacek
Ziemiecki // Pol. 2000 Plus. - 2004, nr 1, s. 64-68.
- 910 SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Chorkowy B.: Zmiany struktury płac i dochodów ludności w Polsce
w latach 1999-2001.
SPOŁECZNY obraz Śląska na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz = poz.5029.
Z treści: Słupik S.: Infrastruktura społeczna i mieszkalnictwo. - Kantyka S.: Organizacje pozarządowe w województwie śląskim. - Frąckiewicz L.: Warunki i jakość
życia ludności.
5132. SYTUACJA demograficzna i społeczna rodzin w Polsce / Andrzej
Ochocki // Rocz. Nauk. Carit. - 2004/2005, R. 8/9, s. 5-19 Zsfassung.
5133. SYTUACJA materialna rodzin w Polsce / Zofia Rusnak // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1026, ser. Statystyka i Ryzyko, s. 111-127, rys. tab.
bibliogr. 9 poz. summ.
TAKSONOMIA 11 / red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak = poz. 956.
Z treści: Sompolska-Rzechuła A.: Taksonomiczna analiza jakości życia ludności
w powiatach województwa zachodniopomorskiego.
5134. WARUNKI życia ludności w 2003 r. / przedm. Małgorzata Kałaska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 203 s. : wykr. ; 30 cm. - (Studia i Analizy
Statystyczne / GUS). - Tabele.
Zawiera m.in.: dochód rzoporządzalny ; wydatki gospodarstwa domowego ; spożycie ; warunki mieszkaniowe ; wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty
trwałego użytku ; ochrona zdrowia i opieka społeczna ; edukacja, kultura i wypoczynek ; zasięg ubóstwa materialnego w Polsce.
5135. WPŁYW zmiany skali ekwiwalentności na rozkład dochodów
i wydatków ekwiwalentnych / Zofia Rusnak, Marek Kośny // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1036, s. 268-289, tab. wykr. bibliogr. 16 poz. summ.
5136. WSPIERANIE sektora mieszkaniowego środkami publicznymi
w Polsce i niektórych państwach Unii Europejskiej / Maria Bulanda // Wiad.
Stat. - 2004, R. 49, nr 3, s. 62-71, tab. summ.
- 911 5137. WYDATKI w gospodarstwach domowych na edukację dzieci /
Marlena Piekut, Wacław Laskowski // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 8,
s. 56-63, tab. rez. summ.
5138. WYPOSAŻENIE polskich gospodarstw domowych w dobra
trwałego użytku / Lucyna Piskiewicz // Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 4/5,
s. 57-62, rys. tab.
5139. ZASTOSOWANIE drzew klasyfikacyjnych i analizy korespondencji w analizie dochodów gospodarstw domowych / Dorota Rozmus //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1010, ser. Ekonometria, nr 13, s. 126-135
summ.
5140. ZASTOSOWANIE metody biplotu do analizy poziomu życia
ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Monika Papież, Stanisław
Wanat // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 666, s. 53-78, tab. rys. bibliogr. 25
poz. summ.
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy
___________________
10. Przekształcenia własnościowe
5141. PRYWATYZACJA przedsiębiorstw państwowych w 2003 r. /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2004. - 74 s. ;
30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). - Tabele.
SPOŁECZNY obraz Śląska na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz = poz.5029.
Z treści: Przybyłka A.: Restrukturyzacja kluczowych gałęzi przemysłu w województwie śląskim.
- 912 -
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
5142. AKTY wspólnotowego prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego / oprac. Jacek Skoczyński // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 5, s. 17-23.
ANALIZA procesów biznesowych w systemach workflow / M. Ćwiklicki =
poz. 180.
Bibliogr. 29 poz.
ASPEKTY ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce / K. Kolegowicz, B. Kulisa, A. Nehring = poz. 1037.
Bibliogr. s. 80-83.
5143. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy na stronach internetowych
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego /
Małgorzata Suchecka // Bezp. Pr. - 2004, nr 2, s. 28-32, il.
Zawartość najważniejszych witryn internetowych CIOP-PIB.
BEZROBOCIE strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie
zachodniopomorskim / K. Barański = poz. 1123.
Bibliogr. s. 308-330.
5144. BIBLIOGRAFIA Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy :
piśmiennictwo polskie za 2002 r. / pod red. Jolanty Gawron ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Cz. 1-2. - Warszawa : GBPiZS,
2004. - 2 cz. (XLIII, 794 s.) ; 20 cm. - ISSN 0525-4833.
5145. BIBLIOGRAFIA prac prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza
1953-2004. - Warszawa : GBPiZS, [2004]. - Skoroszyt, 24 k. ; 30 cm.
5146. BIBLIOGRAFIA publikacji pracowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wydanych w latach 2000-2002 / oprac. Agnieszka Dolińska ;
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2004. 530 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7417-009-3.
- 913 5147. BIBLIOGRAFIA publikacji Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby Kontroli. Cz. 29 / oprac. Zofia Moszczyńska-Pętkowska // Prz.
Sejmowy. - 2004, nr 1, s. 152-194.
5148. BIBLIOGRAFIA za lata 2000-2004 - publikacje zalecane dla bibliotek i ośrodków informacji w zakresie problematyki Unii Europejskiej /
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot
Europejskich. - Warszawa : Urz. Kom. Integr. Eur., 2004. - 180 s. ; 24 cm. +
CD-ROM. - ISBN 83-89972-21-2.
5149. BIBLIOGRAFIA Zawartości Czasopism / Biblioteka Narodowa.
Instytut Bibliograficzny. - R. 58, z. 1-12. - Warszawa : BN, 2004 ; 30 cm. ISSN 0006-1093.
Rejestruje na bieżąco w wyborze artykuły z czasopism polskich dot. m.in. społecznych i ekonomicznych zagadnień pracy w następujących działach: III. Filozofia.
Psychologia ; V. Socjologia. Ekonomia polityczna. Zagadnienia społeczne ; VI. Organizacja. Statystyka. Biurowość. Rachunkowość ; VII. Finanse ; VIII. Praca. Zabezpieczenie społeczne ; IX. Państwo i prawo ; XII. Technika. Przemysł. Rzemiosło ; XVII.
Nauki lekarskie ; XVIII. Kultura. Nauka. Oświata.
5150. BIBLIOTEKA / oprac. Marta Baryła, Danuta Szot // Inspektor Pr. 2004, nr 1, s. 31 ; nr 2, s. 31 ; nr 3, s. 31 ; nr 4, s. 31 ; nr 5, s. 31 ; nr 6, s. 31 ;
nr 9, s. 31 ; nr 11, s. 31 ; nr 12, s. 31.
Akty prawne, normy, wydawnictwa i artykuły dot. zagadnień bhp.
CONTROLLING : filozofia, projektowanie / S. Marciniak = poz. 158.
Bibliogr. s. 225-230.
CONTROLLING w działalności przedsiębiorstwa / pod red. E. Nowaka =
poz. 163.
Bibliogr. s. 357-362.
CONTROLLING w praktyce / Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel = poz. 165.
Bibliogr. s. 655-656.
- 914 CYWILNOPRAWNA odpowiedzialność za stosowanie mobbingu /
G. Jędrejek = poz. 3441.
Bibliogr. s. 275-281.
CZAS pracy od 1 stycznia 2004 r. / T. Nycz = poz. 3239.
Bibliogr. s. 230-236.
CZŁOWIEK niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / A. Krause = poz. 2293.
Bibliogr. s. 245-274.
DEFORMACJA przedsiębiorczości strategicznej / M. Bratnicki =
poz. 243.
Bibliogr. 39 poz.
DIAGNOZA społeczna 2003 : warunki i jakość życia Polaków / pod red.
J. Czapińskiego i T. Panka - poz. 4636.
Bibliogr. s. 281-286.
5151. DIALOG społeczny : zbiorowe prawo pracy 1993-2003 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2004. - 284 s. ;
21 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 94). - ISBN 83-86539-74-7.
DOBROBYT społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna /
pod red. S. M. Kota, A. Malawskiego, A. Węgrzeckiego = poz. 4637.
Bibliogr. s. 348-357.
DOSTĘP młodzieży do edukacji / B. Kołaczek = poz. 1681.
Bibliogr. s. 174-179.
DŹWIGNIA Archimedesa czyli metody i techniki zarządzania / red. nauk.
S. Duchniewicz = poz. 96.
Bibliogr. s. 577-588.
- 915 EDUKACJA dorosłych w Wielkiej Brytanii / A. Matlakiewicz =
poz. 1734.
Bibliogr. s. 329-334.
EDUKACJA kobiet w Polsce / L. Tomaszewska = poz. 1685.
Bibliogr. s. 285-299.
EDUKACJA na odległość / S. Juszczyk = poz. 1750.
Bibliogr. s. 217-239.
EDUKACJA ustawiczna w Szwajcarii / A. Fabiś = poz. 1735.
Bibliogr. s. 177-181.
5152. ENCYKLOPEDIA prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ;
aut. Bogusław Banaszak [i in.]. - Wyd. 3 zaktual. i poszerz. - Warszawa :
C. H. Beck, 2004. - XXVI, 1112 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7387-164-0.
5153. ENCYKLOPEDIA Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red.
Konstantego Adama Wojtaszczyka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagog.,
2004. - 535 s. ; fot. ; 24 cm. - ISBN 83-02-08847-1.
ETYKA menedżera : społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa /
M. Rybak = poz. 1650.
Bibliogr. s. 232-241.
5154. EUROMOWA : słownik terminologii Unii Europejskiej / Aleksandra Misztal-Kania. - Piaseczno : Simpex, 2004. - 335 s. ; 20 cm. ISBN 83-89597-05-5.
FUNKCJONOWANIE i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw /
B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz = poz. 728.
Bibliogr. s. 147-158.
- 916 5155. FUZJE i przejęcia przedsiębiorstw - zarządzanie - aspekty prawne :
(wybór literatury 2000-2003) / oprac. Alina Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. 2004, nr 3/4, s. 115-118.
INDUKCJA i dedukcja w zarządzaniu - problem teorii i praktyki /
S. Chełpa = poz. 103.
Bibliogr. 41 poz.
5156. INFORMACJA o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych z zakresu pracy (zakończonych w 2002 r.) / oprac. Ewa Wyglądała ; Główna
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2004. 94 s. ; 21 cm.
Nadto: Rozprawy doktorskie i habilitacyjne : ochrona zdrowia i pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, fizjologia pracy, ergonomia : 1998-2002 / oprac. E. Wyglądała // Atest. - 2004, nr 8, s. 18-20.
INFORMACJA w walce z bezrobociem / A. Szewczyk = poz. 1199.
Bibliogr. s. 265-272.
INNOWACJE w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji /
pod red. nauk. W. Janasza = poz. 844.
Bibliogr. s. 250-260.
INTEGRACJA społeczna osób niepełnosprawnych / S. Golinowska =
poz. 1341.
Bibliogr. s. 161-166.
5157. JAKOŚĆ i warunki życia ludności. Ubóstwo : 1998-2003 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2004. - 116 s. 20 cm. (Bibliografie / GBPiZS ; 92).
KAPITAŁ społeczny : szkice socjologiczno-ekonomiczne / J. Przybysz,
J Sauś = poz. 2008.
Bibliogr. s. 125-135.
- 917 KLAUZULA konkurencyjna w kodeksie pracy / M. LewandowiczMachnikowska = poz. 3012.
Bibliogr. s. 209-216.
KOBIETA aktywna w Polsce międzywojennej / D. Kałwa = poz. 29.
Bibliogr. s. 161-178.
KOBIETA w mundurze / A. Dębska = poz. 1324.
Bibliogr. s. 346-353.
KOMPLEKSOWE zarządzanie pracą / Z. Jacukowicz = poz. 537.
Bibliogr. s. 210-212.
5158. KOMPENDIUM wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie :
praca zbiorowa / pod red. Sławomiry Wronkowskiej, Marii Zmierczak. Wyd. 9 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 389 s. ; 24 cm. ISBN 83-01-14135-2.
KONSUMPCJA a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju /
D. Kiełczewski = poz. 4758.
Bibliogr. s. 259-269.
KONSUMPCJA i zachowania konsumentów w Polsce w warunkach integracji europejskiej / A. Małysa-Kaleta = poz. 4759.
Bibliogr. s. 273-280.
KOŚCIÓŁ wobec problemu bezrobocia / B. Mierzwiński = poz. 1130.
Bibliogr. s. 403-438.
KRAJOWA administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji /
A. Nowak-Far = poz. 2841.
Bibliogr. s. 188-196.
- 918 KRĘGI bezrobocia / R. Czyszkiewicz = poz. 2332.
Bibliogr. s. 328-339.
KSZTAŁCENIE dla przyszłości / A. Borowska = poz. 1694.
Bibliogr. s. 180-189.
KSZTAŁCENIE na odległość - wczoraj i dziś / A. Kusztelak = poz. 31.
Bibliogr. 17 poz.
KSZTAŁCENIE ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej /
E. Solarczyk-Ambrozik = poz. 1723.
Bibliogr. s. 231-242.
KSZTAŁCENIE zawodowe w ponowoczesnym świecie / K. Wenta =
poz. 1896.
Bibliogr.40 poz.
KSZTAŁTOWANIE kompetencji i zachowań organizacyjnych jako
czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / J. Czekaj,
M. Jabłoński = poz. 411.
Bibliogr. 32 poz.
KSZTAŁTOWANIE się zawodu pracownika socjalnego w Polsce /
A. Zasada-Chorab = poz. 1602.
Bibliogr. s. 219-239.
5159. KULTURA organizacyjna : (2000-2004) : bibliografia / Alina
Kulesza // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 6, s. 103-110.
KULTURA organizacyjna w bibliotekach / E. B. Zybert = poz. 2116.
Bibliogr. s. 213-224.
- 919 KULTUROWE uwarunkowania doskonalenia menedżerów / A. SitkoLutek = poz. 2058.
Bibliogr. s. 239-256.
LEKARZE jako grupa zawodowa w II Rzeczypospolitej / E. Więckowska =
poz. 32.
Bibliogr. s. 265-274.
5160. LEKSYKON integracji europejskiej / Janusz Ruszkowski, Ewa
Górnicz, Marek Żurek. - Wyd. 4 poszerz. i uaktual. - Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, 2004. - 636 s. : rys. 20 cm. - Tabele. - ISBN 83-01-14208-1.
LEKSYKON pedagogiki pracy / T. W. Nowacki = poz. 2351.
Bibliogr. s. 330-343.
5161. LEKSYKON zarządzania. - Warszawa : Difin, 2004. - 726 s. ;
24 cm. - ISBN 83-7251-438-0.
5162. LITERATURA o rynku pracy / wybór Gaj [Jolanta Gawron] //
Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 98-121 ; nr 2, s. 113-137 ; nr 3, s. 161-183 ; nr 4,
s. 137-159 ; nr 5, s. 123-145 ; nr 6, s. 125-148.
MENEDŻER przyszłości - lider zmian / M. Jankowska-Mihułowicz,
E Nosal = poz. 489.
Bibliogr. 30 poz.
METODYKA budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania / M. Tyrańska = poz. 3809.
Bibliogr. 24 poz.
MIĘDZY transformacją a integracją : polityka społeczna wobec problemów współczesności / pod red. P. Błędowskiego = poz. 4560.
Bibliogr. s. 283-305.
- 920 5163. MIĘDZYNARODOWE źródła informacji o bezpieczeństwie pracy :
portal internetowy i usługi informacyjne Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy PREVENT w Belgii / Barbara Szczepanowska // Prakt. Teoria Inf.
Nauk. - 2004, T. 12, nr 3/4, s. 22-27, il. bibliogr.5164.
MIGRACJE polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego / Brygida Solga =
poz. 1429.
Bibliogr. s. 141-150.
5164. MIGRACJE zarobkowe : bibliografia / oprac. Ewa Wyglądała //
Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 4/5, s. 87-89.
MODEL kompetencji menedżerów organizacji samorządowych / R. Walkowiak = poz. 493.
Bibliogr. s. 159-170
MODEL przedsiębiorstwa wirtualno-sieciowego a funkcja personalna /
Z. Antczak = poz. 544a.
Bibliogr. 40 poz.
NIETYPOWE formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec /
M. Moszyński = poz. 2901.
Bibliogr. s. 260-274.
NĘDZARZE i filantropi : problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej
w latach 1815-1863 / M. Piotrowska-Marchewa = poz. 35.
Bibliogr. s. 261-273.
NIEODPŁATNA praca kobiet / A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek,
B. Budrowska = poz. 1328.
Bibliogr. s. 271-278.
5165. NIEZBĘDNIK europejski : vademecum - polskie źródła informacji
o UE / oprac. Anna Kierzkowska, Elżbieta Ławer ; Urząd Komitetu Integracji
- 921 Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej. - Warszawa : Urz.
Kom. Integr. Eur., 2004. - 10 dysków optycznych (CD-ROM) ; 12 cm. ISBN 83-89972-26-3.
5166. NOWE przepisy bhp i prawa pracy [2004] / wybór [Joanna
Sender]. (joa) // Atest . - 2004, nr 1, s. 51 ; nr 2, s. 51 ; nr 3, s. 51 ; nr 4, s. 51 ;
nr 5, s. 51 ; nr 6, s. 51 ; nr 7, s. 51 ; nr 8, s. 51 ; nr 9, s. 51 ; nr 10, s. 51 ;
nr 11, s. 51 ; nr 12, s. 51.
5167. NOWY słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. - Wyd. 8 rozsz. Szczecin : Znicz, 2004. - 436 s. ; 20 cm. - ISBN 83-907344-5-1.
OBOWIĄZKOWE fundusze emerytalne : świat i Polska / N. Marska =
poz. 4453.
Bibliogr. s. 297-312.
ORGANIZACJA a rodzina : więzi rodzinne w życiu gospodarczym /
Łukasz Sułkowski = poz. 2121.
Bibliogr. s. 225-240.
ORGANIZACJA jako system złożony / C. Mesjasz = poz. 80.
Bibliogr. 37 poz.
OUTPLACEMENT w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie /
J. Kopeć, J. Piwowarczyk = poz. 616.
Bibliogr. s. 67-69.
PEWNOŚĆ pracy a fluktuacje zatrudnienia / H. Jastrzębska-Smolaga,
D. Witczak-Roszkowska = poz. 1293.
Bibliogr. s. 119-121.
PODEJMOWANIE decyzji w Unii Europejskiej / K. MichałowskaGorywoda = poz. 2842.
Bibliogr. s. 351-356.
- 922 5168. PODSTAWOWE akty prawne // Biul. Inf. / ZUS. - 2004, nr 1, s. 1-5 ;
nr 2, s. 1-5 ; nr 3, s. 1-5 ; nr 4, s. 1-6.
Wykaz podstawowych aktów prawnych tworzących system ubezpieczeń społecznych oraz obwieszczeń i komunikatów opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
PODSTAWY dydaktyki pracy / T. W. Nowacki, U. Jeruszka =
poz. 2352.
Bibliogr. s. 204-209.
PODSTAWY prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych /
W. Cajsel = poz. 3164.
Bibliogr. s. XIX-XXXII.
POLITYKA kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy / R. Przybyszewski = poz. 2185.
Bibliogr. s. 205-211.
POLITYKA organizacji pracodawców i przedsiębiorców / J. Sroka =
poz. 4843.
Bibliogr. s. s 241-259.
POLITYKA społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii
Europejskiej / K. Głąbicka = poz. 4571.
Bibliogr. s. 219-222.
POLITYKA społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej /
M. Szylko-Skoczny = poz. 4574.
Bibliogr. s. 337-358.
POLITYKA Unii Europejskiej wobec procesów imigracyjnych /
K. Nowaczek = poz. 1434.
Bibliogr. s. 178-197.
POLSKA polityka społeczna / J. Auleytner = poz. 4577.
Bibliogr. s. 263-271.
- 923 POLSCY pracownicy na rynku Unii Europejskiej / pod red. P. Kaczmarczyka, W. Łukowskiego = poz. 1460.
Bibliogr. s. 343-356.
5169. POLSKA bibliografia prawnicza / red. Marta Jaszczukowa // Państ.
Prawo. - 2004, R. 59, z. 1, s. 130-141 ; z. 2, s. 132-141 ; z. 3, s. 132-141 ; z. 4,
s. 130-141 ; z. 5, s. 124-141 ; z. 6, s. 130-141 ; z. 7, s. 131-141 ; z. 8, s. 132-141 ;
z. 9, s. 133-141 ; z. 10, s. 132-141 ; z. 11, s. 128-139 ; z. 12, s. 129-139.
POMOC społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności /
pod red. E. Trafiałek, A. Kieszkowskiej i R. Stojeckiej-Zuber = poz. 4515.
Bibliogr. s. 443-461.
POPYT na pracę cudzoziemców : Polska i sąsiedzi / pod red. S. Golinowskiej = poz. 1294.
Bibliogr. s. 230-241.
POZIOM zamożności polskich gospodarstw domowych / G. Maciejewski =
poz. 4649.
Bibliogr. s. 175-185.
POZIOM życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii,
Portugalii / J. Kubicka = poz. 4650.
Bibliogr. s. 165-180.
5170. PRACA czasowa : bibliografia 1999-2004 / oprac. Alina Kulesza //
Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 2/3, s. 95-97.
PRACA - kapitał - demokracja : konsekwencje praktyczne : zasady pierwszeństwa pracy przed kapitałem / S. Fel = poz. 15.
Bibliogr. s. 197-234.
PRACA socjalna i charytatywna / T. Kamiński = poz. 4521.
Bibliogr. s. 127-136.
- 924 PRACA w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny Śląska
Opolskiego / K. Heffner, B. Solga = poz. 1437.
Bibliogr. s. 86-91.
PRACA w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży
szkolnej / Z. Wiatrowski = poz. 2221.
Bibliogr. s. 197-200.
PRACOWNIK socjalny / pod red. J. Brągiel, A. Kurcz = poz.1605.
Bibliogr. s. 171-177.
PRAWO podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika / A. Drozd = poz. 2976.
Bibliogr. s. 199-211.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Bibliogr. s. 25-41.
PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / Z. Salwa = poz. 2685.
Bibliogr. s. 379-382.
PRAWO urzędnicze Unii Europejskiej / A. Dębicka, M. Dębicki,
M. Dmochowski = poz. 2845.
Bibliogr. s. 189-198.
5171. PROBLEMY pracy w rolnictwie : (literatura polska w wyborze) /
oprac. Ewa Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 1, s. 81-84.
Piśmiennictwo za lata 2000-2003.
PROFILAKTYKA społeczna / M. Szpringer = poz. 4584.
Bibliogr. s. 383-398.
- 925 PROJEKTOWANIE przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji / M. Piorunek = poz. 1806.
Bibliogr. s. 251-263.
PRZEDSIĘBIORSTWO rodzinne / J. Jeżak, W. Popczyk, A. WinnickaPopczyk = poz. 313.
Bibliogr. s. 328-344.
5172. PRZEGLĄD Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego / red.
Alicja Kenska ; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. - R. 57, z. 4 ; R. 58,
z. 1-3. - Warszawa : BSGH, 2004 ; 20 cm. - ISSN 1644-3209.
M.in. zawiera piśmiennictwo dot. zagadnień pracy i polityki społecznej.
5173. PRZEGLĄD Dokumentacyjny : praca, płace, zatrudnienie, sprawy socjalne / red. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Nr 1-12. - Warszawa : GBPiZS ; 2004 ; 10 cm [podł.]. ISSN 0209-357X.
Zawiera analizy dokumentacyjne książek i artykułów z prasy zagranicznej, indeks
alfabetyczny do każdego numeru oraz tablice statystyczne.
5174. PRZEGLĄD norm : odzież i sprzęt ochronny / oprac. J. S., M. W.
Cz. 2 [Pocz. = poz. 4457/03] // Atest. - 2004, nr 1, s. 52 ; bezpieczne podesty
do prac na wysokościach // Tamże, nr 2, s. 52 ; podesty przejezdne i podnośniki // Tamże, nr 3, s. 52 ; ochrona przed wybuchem // Tamże, nr 4, s. 52-53 ;
nr 5, s. 52 ; systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy // Tamże,
nr 6, s. 52 ; odzież ochronna // Tamże, nr 7, s. 52 ; ochrona układu oddechowego // Tamże, nr 8, s. 52-53 ; nr 12, s. 52 ; ochrona przed upadkiem z wysokości // Tamże, nr 9, s. 52 ; ochrona oczu, twarzy i głowy // Tamże, nr 10,
s. 52 ; ocena czystości powietrza na stanowiskach pracy // Tamże, nr 11, s. 52.
5175. PRZEGLĄD ważniejszych publikacji książkowych / Maria Czyżewska // Współcz. Zarz. - 2004, nr 1, s. 101-106 ; nr 2, s. 100-104 ; nr 3,
s. 99-103 ; nr 4, s. 103-106.
Dot. problematyki zarządzania.
- 926 PRZEMOC w placówkach służby zdrowia i sposoby jej przeciwdziałania /
D. Merecz, A. Mościcka = poz. 2264.
Bibliogr. s. 28-30.
5176. PRZEPISY prawne [dot. bibliotek i bibliotekarzy] / TeZar [Tadeusz Zarzębski] // Bibliotekarz. - 2004, nr 4, s. 31-32 ; nr 7/8, s. 52-53 ; nr 11,
s. 33-34.
PRZETRWANIE i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / pod red.
F. Bławata = poz. 753.
Bibliogr. s. 153-166.
5177. PRZEWODNIK Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - R. 60, nr 1-52. - Warszawa : BN, 2004 ; 30 cm. - ISSN 0033-2518.
Wykazuje na bieżąco wydawnictwa polskie dot. m.in. społecznych i ekonomicznych zagadnień pracy w następujących działach UKD: 3. Nauki społeczne. Prawo.
Administracja. 6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
PSYCHOLOGICZNA analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych / E. Kornacka-Skwara = poz. 2340.
Bibliogr. s. 163-172.
PUBLIC relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce /
pod red. H. Przybylskiego = poz.368.
Bibliogr. s. 425-438.
REGION migracyjny : wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego / K. Heffner, R. Rauziński =
poz. 1440.
Bibliogr. s. 141-153.
REHABILITACJA i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy / pod red. J. Mikulskiego, A. Kurzynowskiego = poz. 1359.
Bibliogr. s. 153-156.
- 927 RODZINA i polityka rodzinna na przełomie wieków / B. BalcerzakParadowska = poz. 4587.
Bibliogr. s. 317-336.
ROLNICZE renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych
w rolnictwie polskim / S. Paszkowski = poz. 4288.
Bibliogr. s. 283-299.
ROZWÓJ i przemiany zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1945-1999 / G. Wieczorek = poz. 1807.
Bibliogr. s. 236-253.
ROZWÓJ zawodowy nauczyciela / Ch. Day = poz. 2271.
Bibliogr. s. 295-322.
RYZYKO zawodowe na stanowisku pracy. Cz. 1, Ergonomiczne czynniki
ryzyka / W. Horst = poz. 2482.
Bibliogr. s. 180-187.
SAMORZĄDY zawodowe w okresie transformacji w Polsce / M. Rutkowska = poz. 4929.
Bibliogr. s. 141-147.
5178. SKOROWIDZ obowiązujących przepisów prawnych 2003. T. 1-2. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r. - Sopot ; Kraków : LEX, 2004. - 2 t.
(1264 s.) ; 24 cm. - ISBN 83-7333-371-1.
SKUTKI finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce / B. Kołosowska = poz. 4041.
Bibliogr. s. 292-306.
5179. SŁOWNIK historii myśli ekonomicznej / pod red. Elżbiety Kundery. - Kraków : Of. Ekon., 2004. - 236 s. ; 23 cm. - ISBN 83-89355-36-1.
5180. SŁOWNIK myśli filozoficznej / Michał Kuziak [i in.]. - BielskoBiała : „Park”, 2004. - 511 s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7266-173-1.
- 928 5181. SŁOWNIK myśli społeczno-politycznej / Jacek Derek [i in.]. Bielsko-Biała : „Park”, 2004. - 521 s. : fot. ; 20 cm. - ISBN 83-7266-280-0.
SŁOWNIK polskich towarzystw naukowych. T. 1. Towarzystwa naukowe
działające obecnie w Polsce / red. B. Sordylowa i in. = poz. 63.
5182. SŁOWNIK socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona
Marshalla ; red. nauk. Marek Tabin. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
2004. - 531 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-13219-1.
5183. SŁOWNIK społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty. - Kraków : Wydaw. WAM, 2004. - XXI, 1714 s. ; 24 cm. - Bibliogr. ISBN 83-7318-259-4.
5184. SŁOWNIK terminów z zakresu informacji europejskiej występujących w dokumentach Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. - Warszawa : Urz.
Kom. Integr. Eur., 2004. - 138 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89972-25-5.
SOCJOLOGIA dobroczynności / J. Królikowska = poz. 4693.
Bibliogr. s. 343-355.
SOCJOLOGIA obszarów wiejskich / K. Gorlach = poz. 2312.
Bibliogr. s. 279-290.
SPOŁECZEŃSTWO w trakcie zmiany / A. Radziewicz-Winnicki =
poz. 2313.
Bibliogr. 171-189.
STRATEGICZNE dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej / I. Janiuk = poz. 268.
Bibliogr. s. 231-241.
- 929 STRATEGIE i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / M. Kabaj = poz. 1217.
Bibliogr. s. 306-315.
STRES i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / J. Szmagalski =
poz. 2132.
Bibliogr. s. 167-172.
STRES w pracy a zdrowie / M. Widerszal-Bazyl = poz. 2133.
Bibliogr. s. 223-231.
SYSTEM dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem / A. Lozano
Platonoff = poz. 324.
Bibliogr. s. 355-369.
SYSTEMY emerytalne w Ameryce Łacińskiej / K. Kołodziejczyk =
poz. 4008.
Bibliogr. s. 138-149.
SYSTEMY emerytalne w krajach Unii Europejskiej / pod red. T. Szumlicza, M. Żukowskiego = poz. 4009.
Bibliogr. s. 363-369.
SYTUACJA społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu / A. Kobylarek = poz. 2317.
Bibliogr. s. 157-171.
SZKLANY sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet / pod red. A. Titkow = poz. 1321.
Bibliogr. s. 365-374.
TEMPORALNE bazy danych w systemach informatycznych zarządzania /
K. Kania = poz. 959.
Bibliogr. s. 177-185.
- 930 UBEZPIECZENIE społeczne / W. Muszalski = poz. 3862.
Bibliogr. s. 241-248.
5185. UNIA Europejska : słownik terminów i pojęć / Kamila CholawoSosnowska, Karina Karbowska, Anna Wnukowska. - Warszawa : Wydaw.
Sejmowe, 2004. - 217 s. ; 19 cm. - (Unia Europejska). - ISBN 83-7059-689-4.
5186. USTAWY. Rozporządzenia. Zarządzenia // Prawo Pr. - 2004,
R. 10, nr 1, s. 47-51 ; nr 2, s. 47-49 ; nr 3, s. 47-51 ; nr 4, s. 41-44 ; nr 5,
s. 49-54 ; nr 6, s. 49-52 ; nr 7/8, s. 72-75 ; nr 9, s. 48-51 ; nr 10, s. 43-48 ;
nr 11, s. 47-50 ; nr 12, s. 45-48.
Akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim dot. prawa
pracy.
UTOPIE inkluzji : sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej /
red. K. W. Frieske = poz. 4673.
Bibliogr. s. 167-171.
UWŁASZCZENIE obywateli jako element polskiej prywatyzacji /
A. Suwalski = poz.4946.
Bibliogr. s. 165-176.
5187. VADEMECUM - źródła informacji o Unii Europejskiej / Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. - Wyd. 3. - Warszawa : Urz. Kom. Integr. Eur., 2004. - 479 s. :
24 cm. + CD-ROM. - ISBN 83-89972-19-0.
5188. W KIERUNKU społeczeństwa informacyjnego - bibliograficzna
baza danych SP-BHP jako źródło informacji o zmianach w środowisku
pracy / Agnieszka Młodzka-Stybel, Wioletta Klimaszewska // Prakt. Teoria
Inf. Nauk. - 2004, T. 12, nr 2, s. 15-20, rys. bibliogr.
WARTOŚCIOWANIE wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie / M. L. Owoc = poz. 452.
Bibliogr. s. 150-160.
- 931 WARUNKI pracy w przemyśle Śląska Opolskiego w okresie przemian /
I. Mulicka, M. Gajek = poz. 2455.
Bibliogr. s. 175-185.
WPŁYW technologii informacyjnej na rozwój nauki organizacji i zarządzania, czyli rozważania nad rolą TI w kreowaniu szkoły zarządzania informacją i wiedzą / J. Kisielnicki = poz. 86.
Bibliogr. 31 poz.
WSPIERANIE rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet
polityki gospodarczej / S. Jankiewicz = poz. 1272.
Bibliogr. s. 120-127.
5189. WSPÓLNY słownik zamówień CPV : słownictwo główne, słownictwo uzupełniające, powiązania CPV z CPC/NACE/CN. - Gdańsk :
ODiDK, 2004. - 400 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7187-973-3.
WSPÓŁDZIAŁANIE : zmierzch rywalizacji pracowników? / A. Lipka =
poz. 2159.
Bibliogr. s. 180-184.
WYBRANE aspekty tworzenia organizacji uczącej się / B. Mikuła,
B. Ziębicki = poz. 140.
Bibliogr. 26 poz.
WYBRANE problemy rozwoju kapitału ludzkiego / B. Czerniachowicz,
S. Marek = poz. 458.
Bibliogr. s. 151-163.
5190. WYKAZ bibliograficzny polskich czasopism podejmujących
problematykę integracji europejskiej / Zbigniew Rudnicki // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2004, nr 606, s. 123-124.
5191. WYKAZ przepisów regulujących szczególną ochronę stosunku pracy
określonych kategorii pracowników // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 9, s. I-XII.
Przyg. w Departamencie Prawa Pracy MGiP dla potrzeb Komisji Trójstronnej.
- 932 5192. WYKAZ wybranych aktów prawnych związanych z działalnością
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego / Igor Sadowski // Ubezp.
w Rol. - 2004, nr 1, s. 116-122 ; nr 2, s. 48-59 ; nr 3/4, s. 108-120.
WYNAGRODZENIA w strategii przedsiębiorstwa / G. GruszczyńskaMalec = poz. 3794.
Bibliogr. s. 179-184.
WYKONYWANIE wolnych zawodów w Polsce / J. Jacyszyn =
poz. 2708.
Bibliogr. s. 333-341.
WYPADKI przy pracy i dochodzenie roszczeń / T. Szymanek, W. Zarychta = poz. 2544.
Bibliogr. s. 222-227.
ZARYS prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / A. Kisielewicz =
poz. 2694.
Bibliogr. s. 279-281.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. Tadeusza Listwana = 588.
Bibliogr. s. 368-376.
ZARZĄDZANIE kompetencjami zawodowymi / G. Filipowicz = poz. 462.
Bibliogr. s. 216-219.
ZARZĄDZANIE personelem w małej firmie / M. Sidor-Rządkowska =
poz.593.
Bibliogr. s. 183-188.
ZARZĄDZANIE strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego /
J. Jeżak = poz. 284.
Bibliogr. 59 poz.
5193. ZARZĄDZANIE wiedzą : wybór literatury polskiej 2002-2004 /
oprac. Alina Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 115-118.
- 933 ZARZĄDZĄNIE wiedzą : wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi /
K. Stobińska = poz. 465.
Bibliogr. 47 poz.
ZARZĄDZANIE wiedzą a problemy synergii w organizacjach wielopodmiotowych / J. Chadam, Z. Pastuszak = poz. 466.
Bibliogr. 52 poz.
ZARZĄDZANIE wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu / K. Klincewicz = poz. 468.
Bibliogr. 47 poz.
ZARZĄDZANIE wiedzą w przedsiębiorstwach / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk = poz. 472.
Bibliogr. s. 281-287.
ZARZĄDZANIE zasobami czasu pracy / H. Strzemińska = poz. 1479.
Bibliogr. s. 191-199.
5194. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : literatura polska i obca
w wyborze / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5,
s. 125-128.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / pod
red. A. Pocztowskiego = poz. 600.
Bibliogr. s. 219-224.
5195. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w sektorze publicznym (literatura polska i obca w wyborze) / Ewa Wyglądała // Zarz. Zasob. Ludz. 2004, nr 2, s. 113-115.
ZATRUDNIENIE i ochrona socjalna / pod red. Z. Brodeckiego =
poz. 2857.
Bibliogr. s. 614-625.
- 934 ZATRUDNIENIE skazanych odbywających karę pozbawienia wolności /
T. Kalisz = poz. 1403.
Bibliogr. s. 362-371.
ZAWODOWE kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec
ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / N. F. B. Greger =
poz. 1749.
Bibliogr. s. 181-192.
5196. ZBIORY historyczne w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego [1900-1950] / Joanna Bulińska //
Bezp. Pr. - 2004, nr 1, s. 24-27, il. bibliogr. 15 poz.
- 935 INDEKS ALFABETYCZNY
(AB) 1353 ; A. C. 3908 ; /ad/
1239 ; Ad 1057 ; AD 99 ; (AG)
zob. Gielewska Aleksandra ;
(A. K.) 1313 ; AK, (AK) 1433,
1469, 3883, 4193 ; A. Sz. 4088
ABC konstytucji Unii Europejskiej
2836
Abed Dorota zob. Chlebio-Abed D.
Abram Henryk 344
Abramczyk Janusz 1704
Abramowicz Ewa 1340
Abramowicz Witold 426
Abramowska Anna 2915
Absencja chorobowa w Polsce 1474
Abucewicz-Szcześniak Monika
2278, 4673
Adamczak Alicja 2709
Adamczak Anna zob. ZamojskaAdamczak A.
Adamczewska Ewa 1236, 1302,
4784, 4901, 4909, 4911 ; rozm.
2826, 3873
Adamczyk Andrzej 1113 ; dysk.
4850
Adamczyk Cezary 4088
Adamczyk Sylwia 4553
Adametz Waldemar 2861
Adamiak Jan 4054
Adamiec Marek 594
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G.
874
Adamska Agata 500
Adamski Kazimierz 3972, 4391,
4398
Adamski Ryszard 2227
Adamus-Matuszyńska Anna 365,
808
Adamuszek-Szczerek Małgorzata
1691
Afonin Anatolij A. 1708
Afonina Anna 420
Aftański Andrzej 1486
Agulhon Elisabeth 4274
Aktualne problemy wsparcia
społecznego 2290
Aktywizacja zawodowa uczniów
1335
Aktywność ekonomiczna ludności
Polski 4973
Aktywność ekonomiczna ludności
związanej z rolnictwem 4974
Aleksander Tadeusz 1707, 1712
Alexandrova A. J. 1303
Ambroziak Agnieszka 1453
Ambrozik Ewa zob. SolarczykAmbrozik E.
Amsterdamski Stefan red. 4681
Ancyparowicz Grażyna 476, 2886,
4552
Andrałojć Magdalena 2039
Andraszek Anna 214
Andrew James P. 848
Andryszak Filip 12
Andryszak Filip zob. KubiczAndryszak F.
Andrzejak Ryszard 2404, 2590,
2607, 2609
Andrzejczak Aldona 1035
Andziak Jan 467
Anielak Marta zob. ChmielewskaAnielak M.
Anioł Włodzimierz 4554, 4585 ;
red. 4585
Aniołczyk Halina 2404
Aniszewska Grażyna 2125, 3891,
3895, 3907, 3926, 3928, 3940,
3979
Antczak Małgorzata 792
- 936 Antczak Zbigniew 402, 540, 544a,
588, 1649
Antkowiak Lech wprow. 1729
Antoniewicz Ilona 635
Antoniewicz Mirosław 884
Antoniszyn Emil 1031
Antonowicz Dominik 767, 4522,
4684
Antonowicz-Juchniewicz Jolanta
2590, 2607
Antonów Kamil 4056, 4028,
4029, 4034, 4049, 4089 ; ; red.
4049
Antoszewska Beata 2290
Antoszkiewicz Jan D. 467
Aouil Bassam 1336 ; red. 1336
Apanowicz Jarosław 150
Apanowicz Jerzy 150
Apolte Thomas 4624
Appenzeller Dorota 4944 ; red. 4944
Arczewska Magdalena 1474
Argyris Chris 393
Arnold-Rogiewicz Matylda 2690,
3170
Aszyk Marcin 2677 ; tł. 2152
Augustyn Mieczysław 1214
Augustyniak Krzysztof 1775
Augustyńska Danuta 2615, 2616,
2621, 3212
Augustyński Iwo 1265
Auksztol Jerzy 938
Auleytner Julian 4553, 4560, 4577,
4697
Austen Agata 873
BII 4234 ; B. L. zob. Lenart
Bożena ; BM zob. Bartosz
Marczuk ; B. O. zob. Olcha
Bogdan
Babińska Renata 2996
Bac Danuta zob. Zwolińska-Bac D.
Bach-Golecka Dobrochna 1610 ;
rec. 1503
Baczewska Katarzyna 3299
Baczewski Grzegorz 4695
Badora Sylwia 4511
Badowska Anna zob. SasBadowska A.
Badowski Maciej zob. SasBadowski M.
Badziak Ryszarda zob. MichalskaBadziak R.
Bagiński Jan 222
Baka Władysław 4894
Bakalarski Krzysztof 369
Bakonyi Jadwiga 448
Balawajder Edward rec. 15
Balcerek Krystyna zob. DymekBalcerek K.
Balcerowicz Piotr 1404
Balcerowicz-Szkutnik Maria 3852,
5016
Balcerzak Bartosz 1731
Balcerzak Ewa 3506, 3515
Balcerzak-Paradowska Bożena
989, 1030, 4401, 4560, 4587,
4593, 4646 ; red. 989
Balicki Janusz 4568
Balicki Marek 2709
Balon Urszula 197
Balwin Monika 1029, 1101
Bal-Woźniak Teresa 1261, 4643
Bałdys Patrycja 4643
Banachowicz Maria 1895
Banaczkowska Wanda 1791
Banasik Przemysław 2161
Banaszak Andrzej 1597
Banaszak Bogusław 3004, 5152
Banaszak Ewa 1225
Banaszak Sławomir 9
Banaszczyk Małgorzata zob.
Barzycka-Banaszczyk M.
- 937 Banaszek Małgorzata rec. 89
Banaszek Mariusz 2495
Banaszyk Piotr 105, 271, 278,
283, 873 ; red. 278
Bandurska Grażyna zob. SpytekBandurska G.
Banecka Elżbieta 1822
Bańka Augustyn 1631
Bańka Waldemar 658, 2107
Bańkowski Janusz 1888
Barabasz Adam rec. 1121
Barabasz Adela 350, 867, 873
Baran Alina 1687 ; przedm. 5014,
5035, 5052, 5123
Baran Krzysztof Wojciech 2683,
2808, 3122, 3128, 3138, 4839,
4841
Baran Marzena zob. ZarzecznaBaran M.
Baran Renata 2028
Baran Wioletta 4781
Baraniak Barbara 1491, 1495,
1628, 1809 ; rec. 2221
Baraniecka Anna 250
Baranowska Agnieszka 2177
Baranowska-Grycuk Agata tł. 5085
Barańska Bogumiła 368
Barańska Katarzyna 748
Barańska Magdalena 1028, 4621
Barański Andrzej 2746
Barański Kazimierz 1025, 1123,
4643
Barbacka Joanna 1955
Barcik Ryszard 1948
Barcz Jan 4434
Barcz Maciej 852
Barczak Andrzej 1773
Barczak Andrzej Stanisław red.
1033, 1108, 5016
Barczak Beata 934
Barczewska-Dziobek Agata 4613
Barczyk Mariola 4516, 4543
Barczyński Andrzej 1044, 1340,
1345, 1354, 1390, 1789, 4119,
4601
Barczyński Tomasz 1376, 2513,
3387
Bardziejewska Mariola 2115
Baretta Pier Paolo 3
Barnaś Marek 3216
Baron-Wiaterek Małgorzata 1141,
1345
Barska Katarzyna 2508
Barszcz Iwona 1729
Barta Janusz rec. 2925
Bartelski Andrzej S. 1715
Bartkowiak Grażyna 2078
Bartkowiak Piotr 4941
Bartkowski Jerzy 1474
Bartnicki Marcin 4049
Bartold Robert tł. 917
Bartosiewicz Adam 3529
Bartosik Krzysztof 3799
Bartosik Sebastian 298
Bartosińska-Kowalska Dorota 5021
Bartoszek Włodzimierz 4856
Bartoszewska Joanna zob.
Lacewicz-Bartoszewska J.
Bartusik Katarzyna 314, 335
Baruk Agnieszka Izabela 611, 630,
1782, 2037, 2196
Baruk Jerzy 835, 860, 871, 2037
Barwińska Dorota 1712
Baryła Marta 5150
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata
2679, 2696
Basaj Maciej 1261, 1300
Basiura Beata 5000
Bassi Laurite 531
Bator Aneta 768
Bator Bożena 4433
Batorski Dominik 4636
- 938 Batura Waldemar 4735
Bauc Jarosław 4716
Bauer Zbigniew 1852
Bauman Zygmunt 4676
Bawor Anna 648
Bazanowski Wojciech 808
Bazyl Maria zob. WiderszalBazyl M.
Bąba Michał 3989
Bącal Wojciech 1261
Bąk Andrzej 4762
Bąk Dominika 1072
Bąk Grzegorz 1691
Bąk Jadwiga 2267
Bąkała Anna 1340
Bąkowska Urszula 245
Becelewska Daniela 1311
Bechowska-Gebhardt Agata 2163
Beck Bogusław 2404
Beck Maria zob. Holstein-Beck M.
Becker Brian E. 599
Bednarczyk Henryk 768, 1691,
1703, 1719, 2384 ; red. 1683,
2384
Bednarczyk Małgorzata 766
Bednarczyk-Jama Natalia 1628
Bednarczyk-Kocuń Iwona 993, 1628
Bednarek Magdalena 1346, 2953,
3552, 4309, 4469 ; rozm. 2700
Bednarski Marek 709, 989, 1030,
1113
Bednarz Leszek 326
Bednarz Marek 4643
Bednarz Maria zob. OrłowskaBednarz M.
Bednorz Paweł P. 1013
Bekier Adam 2036
Belbin Meredith 701
Beliczyńska Monika 2824, 2825,
4415
Belina Beata 525
Belniak Magdalena 1261
Bełch Kazimierz 4817
Bełej Mirosław 2706
Bełtowska Katarzyna 4274
Bełz Grzegorz 271
Bembenek Bogusław 1261
Bendkowski Jacek 873
Bendkowski Józef 142
Benisz Henryk 6
Bennis Warren E. 2059
Benton Debra 491
Berbeka Jadwiga 4643, 4767
Berdzik Joanna 3648
Bereda-Łabędź Katarzyna 1338
Berek Ewa zob. Leśniak-Berek E.
Berek Maciej 2896
Bereś Ewa 51
Berezowski Jakub 4793
Berg Aleksandra 1891
Berg-Peer Janine 615
Berłowski Paweł 652, 657, 697,
831, 1600, 1765 ; rozm. 2046
Bernatowicz Adam 1430, 1447
Bessaraba Ryszard 1990, 2859,
2931, 2966, 3268, 3296, 3310,
3571
Bezpieczeństwo socjalne 4553
Bezrobocie rejestrowane w Polsce
4979
Bębenek Magdalena zob.
Szczepańska-Bębenek M.
Bębenek Zofia 1933
Bhp w przepisach prawnych 3183
Bhp w wybranych sektorach
gospodarki 2437
Biała Jolanta 4581
Białasiewicz Maria 342, 436, 509
Białczyński Henryk 36
Białecki Ireneusz rozm. 1963
Białecki Marcin R. 2707
Białobrzeska Renata 5005
- 939 Białokozowicz Przemysław 541
Białoń Lidia 792
Białopiotrowicz Grażyna 578, 2085
Białynicki-Birula Paweł 4782
Biaron-Wiaterek Małgorzata 4553
Bibliografia ekonomicznych
i społecznych zagadnień
pracy 5144
Bibliografia prac prof. dr hab.
Antoniego Rajkiewicza 5145
Bibliografia publikacji pracowników
AE w Poznaniu 5146
Bibliografia za lata 2000-2004 publikacje zalecane dla
bibliotek i ośrodków informacji
w zakresie problematyki UE
5148
Bieda Jolanta 105
Biega Ewa 4518
Bielakowski Cezary 4234
Bielawka Maria 4633
Bielawska Agnieszka zob.
Zakrzewska-Bielawska A.
Bielawska Kamila 3990
Bielawska Urszula zob.
Zdrojewska-Bielawska U.
Bielawski Rafał 873
Bielecka Dorota 3480, 4916
Bielecka Iwona 3282
Bielecka Joanna dysk. 1600
Bielecka Wanda 4281
Bielecka-Prus Joanna 2037
Bielecki Jędrzej 1204, 1997
Bielecki Krzysztof 721
Bielecki Piotr 1962
Bielecki Waldemar 3750
Bielecki Witold T. 558
Bielecki Zbyszek 2430, 2474
Bielska Ewa rec. 2329
Bielska Renata zob. MarksBielska R.
Biełuszko Katarzyna 918
Bieniasz Dorota 3881
Bieniok Henryk 105, 1691
Bień Joanna zob. Sadkowska-Bień J.
Bień Krzysztof rozm. 4910
Bień Witold 1207
Bieńkiewicz Wojciech 4786
Bieńkowska Agnieszka 114, 161,
350, 873
Biernacka Barbara zob. KarolczakBiernacka B.
Biernat Janusz 4952
Biernat Stanisław 2666
Biernat Tomasz 4592
Bieryło Marta 546
Biesaga-Słomczewska Jadwiga 382
Bieś Bronisław 1700, 2384, 2444,
2457
Bik Barbara 1731
Bilińska-Reformat Katarzyna 1261
Billewicz Aleksander 938
Billewicz Grażyna 971
Bilmes Linda 599
Bilska Agnieszka 2037
Bilski Bartosz 2441, 2556, 2584 ;
red. 2441
Binda-Piecka Grażyna 1706
Biniasz Dominika 467
Biniecki Jerzy 756
Binsztok Aleksander 873
Bińczak Halina 1288, 1997, 4706,
5060
Bińczycka-Majewska Teresa 987,
2683, 3882, 4028 ; red. 4028
Bińczycki Bernard 940
Biolik Józef 1033, 1108
Birkinshaw Claire 599
Birski Adam 1300
Birula Paweł zob. BiałynickiBirula P.
Bisaga Anna 105
- 940 Biskupska Ewa 1340, 2412
Biskupski Zbigniew 3160, 3162,
4092, 4189
Bitkowska Agnieszka 467
Bittner-Czapińska Elżbieta 2554
Bizon-Górecka Jadwiga 162, 271
Bjerke Bjorn 2056
Blacha Ewa 3853
Blachnicki Bogusław 12
Black Stewart J. 599
Blajer Paweł 4715
Blicharz Jolanta 4607
Blicharz Rafał 2847
Blikle Andrzej 558
Block Walter 4685
Bludnik Izabela 4999
Blumsztajn Anna 4687, 4873
Błaszczak Anita 1344
Błaszczak Krzysztof Mirosław 346
Błaszczak Łukasz 2771
Błaszczak-Przybycińska Ilona
3807, 3853
Błaszczyk Agata zob. MatysiakBłaszczyk A.
Błaszczyk Beata 22, 1119, 4560
Błaszczyk Feliks 808
Błaszczyk Wanda 105, 873
Błaszkiewicz Tadeusz 2131
Bławat Franciszek red. 753
Błażejowska Ewa 2870
Błażejowska Małgorzata 2305
Błażejowski Jerzy 1748, 1950
Błeszyński Jan 3663
Błędowski Piotr 1359, 4553, 4560,
4593 ; red. 4560
Błoch Anna 2384
Błoch Halina 159
Błoński Mieczysław red. 88
Błoński Piotr 195
Bobak Alicja 4415
Bobowska Grażyna 4884
Bobrecka-Jamro Dorota 1261
Bobrowska Agnieszka 1031, 5022
Bocheńska-Seweryn Maria 4522
Bochińska Elżbieta 4265
Bochniarz Henryka 4910 ; dysk.
4716
Bochniarz Paweł 16, 2207
Bocian Andrzej F. 1030
Bocian Elżbieta zob. SkowrońskaBocian E.
Bociąg Beata 992
Boczkowska Katarzyna 2412
Boczkowski Andrzej 2384, 2561
Boczukowa Beata 1778
Boć Wisława 2773
Bodak Andrzej 350
Bodanko Anatol 1884
Bodarski Radosław 3460, 3914,
3919-3920, 4935 ; omów. 1275
Boer Jeen de 1908
Boerner Grzegorz 2189
Bogactwo i bieda 4633
Bogaj Andrzej 1495
Bogaj Małgorzata 1495
Bogdańska Paulina 1792, 1794,
1802
Bogucka Maria 1884
Bogus Hanna 1347
Bogusz Anna Maria zob.
Trzaskowska-Bogusz A. M.
Boguszewska Marta 2490
Bohdziewicz Piotr 546, 595, 3793
Bohdziewicz-Lulewicz Marta 4678
Bohm Fredric 2152
Bohosiewicz Andrzej 4899
Bojanowicz Justyna 1760
Bojańczyk Antoni 3426
Bojar Matylda 1030
Bojar-Fijałkowska Anna 1129
Bojarska Joanna zob. CzarnotaBojarska J.
- 941 Bojarski Roman 891
Bojewska Barbara 2238
Bokiej Beata 502
Bokser Janusz 4517
Bokun Ludmiła zob. DziewięckaBokun L.
Bolesta Andrzej 339
Bolesta-Borkowska Agnieszka
671, 3076, 3619, 3625
Bolesta-Kukułka Krystyna 460
Bolkowiak Izabela 4725, 4731
Bolkowska-Najwer Marta 1340,
2412
Bombała Bronisław 1839
Bombera Zdzisław 1635
Bombińska Elżbieta 1036
Bombol Małgorzata 1142
Boni Michał 1085, 5045 ; dysk.
4716 ; rozm. 980
Bonus-Dzięg Agnieszka 2287
Bonusiak Ewa 1649
Boratyńska Katarzyna 1708
Borcz Halina 4517
Borek Jolanta 4658
Borek-Buchajczuk Renata 2693,
3376
Borkowicz Jacek 10 ; rozm. 1638
Borkowska Agnieszka zob.
Bolesta-Borkowska A.
Borkowska Anna 580
Borkowska Bożena 99
Borkowska Katarzyna 3518
Borkowska Stanisława 16, 558,
989, 1030, 1035, 1113, 2207,
3813, 4845 ; red. 16, 995,
2207, 3793
Borkowska Tamara 1729
Borkowski Paweł rec. 23 ; tł. 2, 4626
Borkowski Robert 4633 ; red. 4633
Borkowski Stanisław 104, 220,
340, 731, 803, 1261
Borkowski Tadeusz 873
Borodeńko Aleksander 4054
Borodo Andrzej 4054 ; red. 4054
Borowicz Jacek 2903
Borowicz Ryszard 4592
Borowiec Aneta 2129, 2871
Borowik Joanna 4652
Borowik Regina 1678, 2182
Borowska Alina 1694
Borowski Jacek 2384
Borowski Krzysztof 4054
Borowski Marek 4716
Borowski Piotr 4976
Borowski Wiesław 826
Borówka Aleksandra 4054
Borsiak B. zob. DańskaBorsiak B.
Borsucki Daniel 746
Boruch Marcelina 2824, 2825
Borusiak Barbara 278
Borusowska Jolanta 12
Boruta Irena 3003
Boryczka Bożena 903
Boryczka Maria 2555
Borys Tadeusz 4644
Bos Dominique 1743
Bouchikhi Hamid 599
Bożek Katarzyna zob. ŚwierkBożek K.
Bożek Lidia zob. KwiecińskaBożek L.
Bożek-Węglarz Sylwia 3853
Bożyk Paweł 1970 ; red. 1843
Braczkowska Magda rozm. 1485
Bramhan John 153
Bramsemann Rainer 159
Brandys Joanna 105
Brandys-Turek Teresa 1274
Braszczyński Janusz 1783
Bratnicki Mariusz 16, 105, 125,
243, 264, 873
- 942 Brączkowska Ewa zob. KoziołBrączkowska E.
Brągiel Józefa 1605, 4581 ; red.
1605, 4581
Brdulak Jacek 1706
Brdulak Jakub J. 444
Breger Krystyna zob. PiotrowskaBreger K.
Breier Mark 917
Brittain Simon 599
Brocławik Krzysztof 577
Broda-Wysocki Piotr 989, 2007,
4591, 4675
Brodecki Zdzisław red. 2857
Brodowski Leon 4566
Brodowski Mirosław 2951
Brodzińska Katarzyna 1300
Brodziński Marian Grzegorz 795,
4826
Brodzka Danuta M. zob. PiekutBrodzka D. M.
Brojak-Trzaskowska Małgorzata
873
Brol Jan 2692
Brol Joanna 114, 2052
Broniewska Grażyna 235, 743
Bronk Aleksandra 4592
Broszkiewicz Ryszard 1089
Broszko-Dziedzic Katarzyna 2404
Brott Armin A. 917
Brożyna Monika 432
Brózda Joanna 149
Bryczkowska Monika 287
Bryła Irena zob. Maniecka-Bryła I.
Bryła Marek 1841, 4801
Bryndas Wanda 1891
Bryzek-Kotowska Sylwia 545
Brzeg Kazimierz 271
Brzeszcz Sylwia 192
Brzezińska Maria 3884, 3925,
3934, 3942, 4238
Brzeziński Marek 137
Brzozowska Joanna 751
Brzozowski Alfred 2597
Brzozowski Andrzej 236
Brzozowski Bronisław 751
Brzozowski Krzysztof 1208
Brzozowski Maciej 321 ; omów.
105
Brzykczy Dariusz 3197
Bsoul Monther 842
Buchajczuk Katarzyna 4511
Buchajczuk Renata zob. BorekBuchajczuk R.
Buchelt-Nawara Beata 553
Buchner-Jeziorska Anna 4845
Buchnowska Dorota 426
Buchta Monika 1821
Bucka Maria 1265, 1266
Buczak Leokadia 3341
Buczkowska Elżbieta 1366
Buczkowski Krzysztof 947
Buczkowski Tadeusz 138
Budak Adam 1691
Budka Jan 3824
Budka Joanna zob. ŻukowskaBudka J.
Budnik Agnieszka zob. ChrisiduBudnik A.
Budnikowski Tomasz 1121, 1427
Budrowska Bogusława 1321, 1328
Budyta Mateusz 1186, 4241
Budzeń Henryk 2358
Budziaszek Małgorzata 2421
Budzinowski Roman 4286
Budzyński Andrzej 1135, 4560
Budżety gospodarstw domowych
w 2003 r. 5109
Budżety jednostek samorządu
terytorialnego w l. 1999-2003
5110
Bugaj Ryszard 3846, 3859, 4557
- 943 Bugaj-Wojciechowska Monika
2798, 3165, 3885, 3929, 3931,
3952, 3955, 3976, 4032, 4050,
4052, 4114, 4123, 4148, 4149,
4163, 4176
Bugdol Marek 216, 727
Bugiel Julian 4845
Buhaj Maria zob. HeninborchBuhaj M.
Buhler Elizabeth 3853
Bujak Kazimierz 4643
Bujała Barbara 1954
Buk Halina 3853
Bukłaha Emil 271
Bukowska Urszula 105
Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka
4924
Bukowski Marcin 296
Bulak Małgorzata 4652
Bulanda Maria 5136
Bulik Nina zob. Ogińska-Bulik N.
Bulińska Joanna 5196
Burak Monika zob. Stanny-Burak M.
Burda Jacek 481, 490
Burdziak Mirosława zob.
Kozłowska-Burdziak M.
Burek Ewelina 4643
Burke Maria E. 839
Burnham David H. 2091
Bury Anna red. 1226
Bury Beata 3271
Bury Bronisław 1701
Burzyńska Agnieszka 2028
Busk Karolina 4382
Buszko Andrzej 752, 2212
Butkiewicz Karol 1916
Butkiewicz Michał 1698
Butmanowicz-Dębicka Iwona
2278
Butrym Zofia zob. KawczyńskaButrym Z.
Butwicka Beata 4923
Buzan Tony 488
Bydłoń Anna 2888, 2924, 3371,
3405,
Bydłoń Jakub 3253
Bykowska Beata 4517
Bylok Felicjan 1141, 2037, 4643,
4752
Byrska-Rąpała Alicja 148
Byrski Wiesław 254
Bytniewski Andrzej 132
Bywalec Czesław 4763
Bywalec Jadwiga zob. FlorczakBywalec J.
Bzowska Anna 1448
Bzowy Paweł 416, 459
Cabała Paweł 301
Caban Piotr 972
Cackowski Zdzisław 14
Cajsel Wiktor 2895, 2917, 3013,
3108, 3113, 3164, 3511
Capko Walentyna G. 4274, 4652
Carnicky Stefan 953
Casale Giuseppe 4869
Cates Karen L. 599
Caunt John 691
Cechnicki Andrzej red. 1358
Celeda Ryszard 2389
Celiński Dariusz 3421
Cellary Wojciech 1097
Cenker Agnieszka 271
Cesarski Maciej 4773 ; rec. 4825
Chabowska Anna zob. SzymańskaChabowska A.
Chadam Jan 466
Chajęcki Andrzej 4937
Chapman David 1846
Charakterystyka obszarów
wiejskich 4986
Charkiewicz Roman 2518
- 944 Charytonowicz Jerzy 2368, 2412
Chełmiński Dariusz 1922
Chełpa Stanisław 103, 504, 534,
588, 1035, 1493, 1508, 2033
Chirkowska-Smolak Teresa 2327,
2338 ; red. 2327
Chlebda Ewa 2607
Chlebicka Elżbieta 2412
Chlebio-Abed Dorota 4581, 4592
Chlebowska Alina zob.
Kazarkiewicz-Chlebowska A.
Chłopik Marlena 3582
Chmelko Walerij 2307
Chmielecka Ewa 1654
Chmielek-Łubińska Ewa 3348
Chmielewska-Anielak Marta 1919
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
156, 773
Chodasiewicz Jadwiga 3611
Chodyński Andrzej 396, 471 ; red.
2117
Chodyra Paulina 1407, 1408, 1409
Chojnacki Marian 2084
Cholawo-Sosnowska Kamila 5185
Chomątowska Barbara 646, 1035
Chomczyński Piotr 2037, 2092
Chomiak Iwona 105
Chorab Anna zob. Zasada-Chorab A.
Chorągwicka Beata 1086, 1087
Chorkowy Bartosz 1031, 5022, 5062
Choroby zawodowe w Polsce 5051
Chorodyński Andrzej 430
Chrabołowska Joanna 956
Chrapek Marcin 4541
Chrisidu-Budnik Agnieszka 747
Christensen Clayton M. 95
Chrobak Tadeusz 4643
Chromińska Beata 4983
Chromińska Maria 4656
Chróścicka Katarzyna 467
Chrupała Małgorzata 2096
Chuchrowska Anna 2190
Chudobska Monika 233
Chudzicka Agata 2325, 2327, 2343 ;
red. 2327
Chudzicki Michał 942, 970
Chwedorowicz Józef 2284
Chwyczko Magdalena zob.
Szymańska-Chwyczko M.
Chybalski Filip 1274
Chybicka Aneta 2068
Chyra-Rolicz Zofia 4643
Ciak Jolanta 4737
Cialdini Robert B. 2030
Ciążela Helena 1674
Ciborowski Robert 869, 870
Ciborski Piotr 1476, 2816, 2867,
3243-3245, 3311, 3313
Cichobłaziński Leszek 1824
Cichocka Elżbieta 4193
Cichocka Marta 4527
Cichocki Marek dysk. 4887
Cichoń Adrianna zob. JasińskaCichoń A.
Cichorzewska Marzena 2037
Cichosz Mariusz 4517
Cichowicz Danuta 1088
Cichowski Marcin 4107
Cichy Danuta 1495
Ciechański Jerzy 1004, 1052,
1744, 4630, 4703, 4704
Ciechomski Wiesław 1296, 4944
Cielecka Elżbieta 4658
Ciepielewska Dorota 638, 2051
Ciepucha Elżbieta 1726
Cierniak-Emerych Anna 1300
Cierpiał-Wolan Marek 1261
Cierzniewska Ryszarda red. 1598
Ciesielska Monika zob. OliwaCiesielska M.
Ciesielski Boduen Wojciech 4811
Cieślak Halina 2384
- 945 Cieślak Monika 3169
Cieślak Monika zob. ŁadaCieślak M.
Cieślak Stanisław 2791
Cieślak Wojciech 2959 ; rec. 3438
Cieślakowski Stanisław Janusz
2361, 2384
Cieślicki Maciej 484
Cieślik Marta zob. MalinowskaCieślik M.
Cieśliński Wojciech 426
Cież Józef 4274, 4652
Ciok Alicja 4654, 5120
Ciołek Michał 288
Ciołek Witold 199
Ciotucha Dorota zob.
Kwiatkowska-Ciotucha D.
Cisek Sabina tł. 839
Ciszewska Danuta 4424
Ciszewska Liliana 873
Ciszewski Andrzej 221
Ciszewski Bogdan 406
Ciszewski Dariusz 1708
Ciupa Sławomir Witold 3101
Colwill Nina L. 1325
Conger Jay A. 1837
Controlling 159
Controlling funkcyjny
w przedsiębiorstwie 160
Controlling w działalności
przedsiębiorstwa 163
Conyon Martin 599
Corejowa Tatiana 104
Corfiled Rebecca 631
Craig Elizabeth F. 599
Cubała Andrzej 3493
Cudowski Bogusław 2683, 2821,
2864, 3255
Culepa Michał 667, 1178, 2748,
3098, 3291, 3442, 3487, 3500,
4327
Cwynar Anna 3830, 3834
Cyboran Beata 1712
Cybulski Leszek 4750
Cydzik Aleksander 1237
Cydzik Barbara zob. OwcorzCydzik B.
Cyfert Szymon 108, 217, 271, 278,
350, 873
Cyman Damian 1261
Cynarski Wojciech J. 4835
Cynarzewska Iwona 1225
Cyrek Magdalena 4643
Czabanowska Katarzyna 1731 ;
red. 1731
Czachorowski Piotr 2830
Czaja Zdzisław 2009, 2028
Czajka Jacek 1050
Czajka Sylwia rec. 2074
Czajka Zdzisław 534, 989, 3831
Czajka Zofia 4002, 4003, 4012
Czajkowska Maria 1511
Czajkowska-Majewska Dorota 4690
Czajkowski Mirosław 2330
Czajkowski Zbigniew 1614
Czapiewski Mirosław 873
Czapińska Elżbieta zob. BittnerCzapińska E.
Czapiński Janusz 2709, 4586, 4636 ;
red. 4636
Czapka Mirosław 1712, 1936,
2354, 2357, 2393
Czapla Aneta 467, 2037
Czaplarska Urszula 1029
Czaplicka Izabela zob. HebdaCzaplicka I.
Czaplicka-Kozłowska Iwona 534
Czaputowicz Jacek 1611
Czarka Ewa 4063
Czarnecka Danuta 1552, 1556
Czarnecka Stanisława 4511 ; red.
4511
- 946 Czarnecki Kazimierz M. 17
Czarniecka Krystyna 4785
Czarniewski Sławomir 1128
Czarnik Maciej red. 1226
Czarnota-Bojarska Joanna 2090,
2233, 2242
Czarnuch Zbigniew tł. 48
Czas pracy w przedsiębiorstwie
1475
Czech Alojzy 49
Czech Jacek 3217
Czech Marcin 805, 813
Czech-Rogosz Joanna 4583
Czechowska Marta 2261
Czekaj Janusz 350, 411, 414
Czekaj Krzysztof 4522, 4592
Czekan Dariusz 923
Czekanowski Piotr 2278, 4517
Czempas Jan 808, 3853
Czepulis-Rutkowska Zofia 989
Czerczak Sławomir 2404,
2598
Czerkawska Alicja 1812
Czerkies Tomasz 3470
Czerna-Grygiel Joanna 2322
Czerniachowicz Barbara 458, 559,
1079
Czerniawska Olga 4581
Czerny Janusz 1712
Czerny Małgorzata 4006
Czerska Małgorzata 271, 350, 617,
873
Czerwińska Dorota 4993
Czerwińska Teresa Tatiana 3853,
4438, 4447
Czerwiński Zbigniew rec. 1996
Czeszejko-Sochacka Małgorzata
1300
Cziszkowska Lidia 2228
Człowiek a rynek 2037
Człowiek niepełnosprawny 1336
Człowiek w społecznej przestrzeni
bezrobocia 2327
Człowiek, region, państwo
w procesach globalizacji,
regionalizacji 1680
Czmielak Dariusz 1956
Czopur Wiesław 4964
Czotyrbok Bernard 3796
Czubak Małgorzata 3419
Czubasiewicz Halina 16
Czudnowiec A. J. 4652
Czupryna Antoni 1731
Czura Małgorzata 105, 825
Czygier Stanisław 1884 ; red. 1884
Czykier Krzysztof rec. 1683
Czyszkiewicz Ryszard 2332, 2333
Czyż Sabina zob. Pawlas-Czyż S.
Czyżak Mariusz 3423
Czyżewska Elżbieta 958
Czyżewska Maria 792, 5175
Czyżewski Adam 958
Czyżowski Andrzej 3483, 4155
Ćwiąkała-Małys Anna 4771
Ćwiertniak Bolesław Maciej 2683 ;
rec. 3196
Ćwik Krzysztof 262
Ćwiklicki Marek 180, 938
Ćwikła Zbigniew 2440
Ćwiora Sebastian 3027, 3331,
3472, 3618
DCZ 1230 ; DOK 4234
Dajnowicz Małgorzata 55
Dakowicz Andrzej 2310
Dalka Marzena dysk. 1765
Danilewicz Dariusz 534, 547, 573,
1914
Danilewska Joanna 1717
Danowska-Prokop Barbara 4583
Danowski Jarosław
- 947 Dańska-Borsiak Barbara 1075
Daszewski Kazimierz 4274, 5074
Daszkowski Julian 3568, 5057,
5064, 5065
Daszykowska Jadwiga 4833
Daszyńska Maria 4593
Day Christopher 2271
Dąbrowska Anna 1142, 1253
Dąbrowska Beata 4522
Dąbrowska Elżbieta zob. ŻywiecDąbrowska E.
Dąbrowska Neonila zob.
Szeszenia-Dąbrowska N.
Dąbrowska Teresa zob.
Makowiec-Dąbrowska T.
Dąbrowska-Jabłońska Iwona 1605,
4581
Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata
2161
Dąbrowska-Karasińska Ewa 1477
Dąbrowski Andrzej 2537
Dąbrowski Bernard 2425
Dąbrowski Jan 460
Dąbrowski Marcin 1751
Dąbrowski Marek A. tł. 3
Dąbrowski Michał 628, 1168, 4981
Dean Peter J. 599
Delbar Maurice 2938
Delemotte Bernard 4274
Delmanowicz Władysław 5053
Deluga Włodzimierz 889
Dembal Agnieszka zob. GąbkaDembal A.
Dembski Leszek 2744
Denek Emilia 4530 ; red. 4530
Denek Kazimierz 1599, 1705
Denkiewicz Danuta 3559
Denkiewicz Małgorzata 1412,
2945
Depta Eugeniusz 2566
Derbis Romuald 2327, 2328
Dercz Maciej 4217, 4586
Deregulacja polskiego rynku pracy
973
Derek Jacek 5181
Derewońko Tomasz dysk. 1765
Derfert-Wolf Lidia 792
Derkacz Arkadiusz 2609
Derucka Emilia 4145
Derwich Przemysław 1891, 1920
Dębczyński Jacek 2063
Dębicka Anetta 2845 ; red. 1503
Dębicka Iwona zob. ButmanowiczDębicka I.
Dębicka Joanna 5073
Dębicki Marek 2845 ; red. 1503
Dębniewski Gustaw 4643
Dębska Anna 1324
Diagnoza społeczna 2003 4636
Dialog społeczny - zbiorowe
prawo pracy 5151
Diec Agata 303
Dietl Jerzy 1958
Dietrich Aleksander 4009
Dietz Barbara 1460
Dłubakowska Ewa Katarzyna
467
Długosz Agnieszka 160
Długosz Dagmir 2709
Długosz Piotr 4643
Długosz Zbigniew 5022
Dłużyńska Maria 3017, 3604
Dmochowska Halina red. 4986
Dmochowska Iwona 1777
Dmochowski Mariusz 2845 ; red.
1503
Dmowski Dariusz 3829
Dobecka Małgorzata zob.
Kupczewska-Dobecka M.
Dobecki Marek 2404
Dobiesz Agnieszka zob.
Żarczyńska-Dobiesz A.
- 948 Dobija Dorota 460, 558, 1500 ;
red. 558
Dobija Mieczysław 1039, 4643
Dobijański Mariusz 445
Dobkowska Małgorzata 456, 1831,
2042, 2049, 2067, 2210, 2222
Dobre i złe strony transformacji
w Polsce 4930
Dobrobyt społeczny, nierówności
i sprawiedliwość
dystrybutywna 4637
Dobrowolska Anna 114
Dobrowolski Zbysław 1917
Dobrzański Kazimierz 105, 1030
Dochev Magdalena zob.
Nojszewska-Dochev M.
Dohn Katarzyna 134
Dokonania współczesnej myśli
ekonomicznej 1070
Doktór Kazimierz 16, 467, 552,
2084, 4840, 4845 ; rec. 402,
4636 ; red. 4845
Dokurno Zbigniew 868
Dolata Iwona zob. Kukulak-Dolata I.
Dolińska Agnieszka 5146
Dolińska Małgorzata 885
Dołowska Alicja 4875, 4890
Domagalski Marek rozm. 2702
Domagała Alicja 829
Domański Henryk 1625, 2298, 2315
Domański Tomasz 952
Domański Wojciech 2596, 3218
Domaradzka Ewa 1430
Domaradzki Kazimierz 2709
Domaszewicz Barbara 4960
Donkin Richard 599
Dormus Katarzyna rec. 50
Doroba Anita tł. 508
Doroszenko Bożena 318, 454
Dörre-Nowak Dominika 2669,
2695
Doskonalenie edukacji na
poziomie wyższym 1940
Doszyń Mariusz 4821
Dośla Ewa tł. 2385
Dottino Tony 488
Drabarek Anna 1664, 2018
Drabarek Jolanta zob. ItrichDrabarek J.
Drabczyk Szymon 1250
Dramska Danuta 2252
Drąg Zbigniew 2296, 5003
Drągowski Lech 2688
Dreher George F. 599
Drelichowski Ludosław 441
Drewińska Urszula zob. KałążnaDrewińska U.
Drogosz-Zabłocka Elżbieta 1725,
1965
Drozd Andrzej 633, 672, 2976
Drozd Izabela 998, 4643
Drozd Konrad 938, 1261
Drozd Krzysztof 1141
Drozdek Michał dysk. 4887
Drozdowicz Zbigniew 12
Drozdowska Iwona zob.
Kiełbasiewicz-Drozdowska I.
Drozdowski Rafał 1104
Dróżka Wanda 1868
Drucker Peter Ferdinand 497, 508,
836
Drwiłło Hanna G. zob.
Adamkiewicz-Drwiłło H. G.
Dryll Irena 56, 976, 1136, 1238,
4636, 4719, 4920 ; rozm. 4714,
4913
Drzewiecka Ewa 2660, 2892,
2935, 3029, 3130, 3643
Drzewiecki Aleksander 1902
Dubas Elżbieta 1712
Dubiel Janusz 1691
Dubnicka Barbara 4656, 5018
- 949 Dubowik Anna 2820, 3155
Dubowski Mariusz 4448
Dubrzyńska Hanna 1464
Duch-Krzystoszek Danuta 1321,
1328
Duchniewicz Stanisław 96 ; red. 96
Duczkowska-Małysz Katarzyna
4560
Duda Katarzyna 3580
Duda Krzysztof 2452
Duda Stanisław 135
Duda-Uhryn Berenika 624
Dudek Anna 4621
Dudek Antoni dysk. 4887
Dudek Marek 105
Dudek Wojciech 2570
Dudka Grzegorz 2418
Dudkiewicz Danuta 3878, 4010
Dudkiewicz Dariusz 467
Dudycz Helena 878, 938 ; red. 938
Dudziak Agnieszka 1082
Dudziak Beata 679, 3193, 4040,
4127, 4183, 4353
Dudziak Bronisława 1271
Dudzik Dariusz 2037
Dudzińska-Pytel Mirosława 3392
Dukiet-Nagórska Teresa 2763
Dulewicz Victor 599
Dulęba Dorota zob. MazurDulęba D.
Dulińska Barbara 3944
Duraj Danuta zob. Walczak-Duraj D.
Duraj-Nowakowa Krystyna 4512
Duran Tadeusz 2437
Durnaś Agnieszka zob. KołodziejDurnaś A.
Duszak Jarosław 4581
Duszczyk Maciej 1430, 1460,
1472, 2857
Dutheil de la Ruchere Jacqueline
2856
Dutkiewicz Ewa 4118
Dutkiewicz Jacek 2404
Dutkiewicz Michał 1825
Dutkiewicz Waldemar 1495
Dworczyk Mieczysław 1854
Dworzecki Zbigniew rec. 146
Dybowska Joanna 1426, 5022
Dyczek-Formanek Efryda 424
Dyczewski Leon 16 ; red. 1138
Dyczkowska Joanna 1733
Dyczkowski Tomasz 1733
Dyczkowski Mirosław 186, 901,
938 ; red. 938
Dyduch Wojciech 85, 467, 534
Dylematy i wyzwania
wspólczesnej edukacji 2362
Dylkiewicz Renata 1030
Dymek Marzena 1506, 2027
Dymek-Balcerek Krystyna 1856
Dynia Elżbieta 4643
Dyoniziak Ryszard 4643
Dyżakowska Olga 618, 2144,
5058
Dziadczyk Beata 993
Dziadosz Marta zob. KabaraDziadosz M.
Działalność gospodarcza
przedsiębiorstw o liczbie
pracujących do 9 osób 4989
Działo Konrad 2128
Działocha Kazimierz 2666
Dziąg Dorota zob. Inglik-Dziąg D.
Dziechciarz Paweł 3791
Dzieciuchowicz Jerzy 1445
Dziedzic Katarzyna zob. BroszkoDziedzic K.
Dziedzic Sylwia 1261
Dziekański Artur 1739
Dziekońska Ewa tł. 631
Dziekoński Michał 238, 2001
Dziembała Leon 5016
- 950 Dzienisiuk Dorota 2864, 3838,
4014
Dzienniak-Paulina Daniela 4592 ;
omów. 4592
Dzierzgowska Irena 133, 1482, 2081
Dziewięcka-Bokun Ludmiła 1141,
4553, 4560, 4570, 4585
Dziewulska Urszula 545
Dziewulski Jacek 808
Dzięcielska-Machnikowska
Stefania 4845
Dzięg Agnieszka zob. BonusDzięg A.
Dziobek Agata zob. BarczewskaDziobek A.
Dzirba Alina 1797
Dziubińska-Lechnio Ewa 4048,
4066, 4129, 4336, 4346
Dziwota Karina 4171
Dziwulski Jacek 2037
Dźwiarek Marek 3211
Dźwignia Archimedesa 96
Dźwigoł Henryk 788
E. J. 3201 ; EK 61, 2165 ; (em)
2395, 2509 ; E. U. 4565
Eckert Marcin 3932
Eduakcja w procesie integracji
europejskiej 1688
Edukacja dorosłych 1683
Edukacja ekologiczna oraz
determinanty rozwoju
regionalnego 984
Edukacja osób niepełnosparwnych
1339
Edukacja w procesie integracji
europejskiej 1688
Edukacja zawodowa 1884
Eggert Max 2006
Eggink Raimondo 4459
Ehrlich Andrzej tł. 379
Ejdys Joanna 1073
Ejsmont Anna zob. PartekaEjsmont A.
Ejsmont Zbigniew 1030, 4585
Ekiert Elżbieta 2603
Ekiert-Oldoyd Dorota 1737
Ekonomika małych i średnich
przedsiębiorstw 524
Eksperyment pedagogiczny 1890
Elmerych Teresa 3539
Elsner Danuta 316
Elszt Zbigniew dysk. 1600
Emerych Anna zob. CierniakEmerych A.
Encyklopedia prawa 5152
Encyklopedia Unii Europejskiej
5153
Endler Aleksandra zob. KaweckaEndler A.
Erazmus Edward 2002
Ergonomia niepełnosprawnym
- w procesie jednoczenia się
Europy 2412
Ergonomia niepełnosprawnym
w przyszłości 1340
Ergonomia niepełnosprawnym
w wieku informacji 2365
Ergonomia pracy biurowej 2367
Erlandson Eddie 1906
Ertel Danny 2178
Europa i praca 2007
Europeizacja polskiego prawa
pracy 2864
Europejska konwencja praw
człowieka 2839
Ewaluacja jakości pracy
nauczyciela 1598
Fabiś Artur 1712, 1735 ; red. 1712
Facoń Dariusz 4411
Fairclough Murray 599
- 951 Faliszek Krystyna 12, 2278, 4592
Famielec Agnieszka 228
Famielec Józefa 160, 174
Far Artur zob. Nowak-Far Artur
Fazlagić Amir 332, 399, 412, 438,
1909
Fedyn Beata 4581
Fedyszak-Radziejowska Barbara
1263 ; dysk. 4850, 4887 ; red.
1263
Fel Stanisław 15
Felbur Stefan 4725
Felczak Norbert dysk. 1765
Feliniak Urszula 1035, 3793
Felker Krzysztof 558
Fenton-O’Creevy Mark 599
Ferdyn Krzysztof 554
Ferris William P. 2089
Fertsch Marek red. 311
Fic Maria 4643
Fic Tadeusz 2384
Fidecki Marcin 3802
Fido Adrianna 265
Fierek Mariusz 1300
Figurska Aleksandra 558
Figurski Janusz 1890 ; rec. 2351 ;
red. 1890
Fihel Agnieszka 1460
Fijałkowska Anna zob. BojarFijałkowska A.
Fijałkowska Czesława 1108 ; red.
1108
Fijałkowska Danuta 179
Filek Janina 1672, 4637 ; dysk.
1644
Filip Aleksandra 782
Filipczyk Jolanta 2335
Filipek Magdalena 1141
Filipiak Agnieszka zob. LechmanFilipiak A.
Filipiak Marian 12
Filipowicz Grzegorz 462 ; dysk.
1600
Filipowicz Paweł 1261
Filo Małgorzata zob. Kiwor-Filo M.
Filutowicz Zbigniew 1787
Firlej Jacek 873, 2120
Fischer Anna 4766
Fiut Ignacy S. 12
Fladrowska Emilia 961
Flak Olaf 1947, 2098
Flaszyńska Ewa 1169, 1225
Florczak Marta 569
Florczak Waldemar 1075
Florczak-Bywalec Jadwiga
1265
Florek Ludwik 2680, 2683, 2858,
2862, 2864 ; wprow. 2656
Fołtyn Mieczysław 2601
Forlicz Stefan red. 868
Formanek Efryda zob. DyczekFormanek E.
Forsyth Patrick 692, 2197
Foryś Iwona 4821
Frankowska Anna 3038, 3953,
4167
Frańczak Halina dysk. 1600
Frąckiewicz Ewa 391, 1261
Frąckiewicz Lucyna 16, 1345,
1418, 3853, 4553, 4560, 4593,
4674, 5009, 5022, 5029, 5034 ;
omów. 829 ; red. 1141, 1339,
1345, 4553, 4647, 4674, 5029
Frąckowiak Anna 1712
Frączek Monika 696, 2936, 2946,
2956, 2985, 3060, 3072, 3227,
3328, 3410, 3569, 3605, 3785 ;
dysk. 2950
Frączkiewicz-Wronka Aldona 808,
1031, 3853, 4560, 4795 ; red.
4795
Freeman Richard 599
- 952 Frenkel Izasław 4273
Frey Danuta 4380
Frey Robert 2846
Friedman Stewart D. 599
Frieske Kazimierz W. 16,
989,2316, 2709, 4585, 4592,
4673 ; rec. 4553 ; red. 973
Fronczek Mariolanta zob.
Rowińska-Fronczek M.
Fryczyńska Marzena 467, 469
Frydrych Mariusz dysk. 651, 1600
Frykowski Maciej 4665
Frysztacki Krzysztof 2278, 4581,
4592 ; red. 2278
Frysztacki Krzysztof
Fudaliński Janusz red. 336
Fudała Tadeusz rec. 4594
Fulara-Jaroszyńska Agnieszka
3587
Fulmer Robert M. 1837
Furman Wojciech rec. 1607
Furmanek Waldemar 861, 2020,
2026
Furmańska-Maruszak Agnieszka
1040
Fuszara Małgorzata 1321
Fyszemberg Danuta 3544
GRAB 4193
Gableta Małgorzata 520, 534,
1035, 1300 ; rec. 1998
Gabryś Bartłomiej J. 105, 873
Gacek Witold 2384
Gach Daniel 105, 350, 700, 873,
938
Gadacz Natalia 2040
Gadomska Marta 1161, 1224,
1329, 4319
Gadomski Przemysław 4708
Gadomski Witold 4701
Gaik Grzegorz 1691
Gajdos Artur 1075
Gajdzik Bożena 1601
Gajdziszewska Beata rozm. 4886
Gajek Maksymilian 2455
Gajewska Monika 3383
Gajewski Dariusz 2201
Gajewski Paweł 1075
Gajos Leszek 323
Galant Violetta 426
Galasiak Maciej 467
Galata Stanisław 84, 457
Galewski Tomasz 868
Galinsky Ellen 599
Galunic Charles 599
Galwas-Zakrzewska Magdalena
2593
Gałaś Mieczysław rec. 4676
Gałek Grzegorz 3844
Gałkin Aleksander 1677
Gałkowski Adam rozm. 1963
Gałkowski Jerzy W. 1637
Gałusza Marek 1930, 1934, 2541,
2630; red. 1933, 2654, 3183
Gałuszka Mieczysław 1648
Gałuszyńska Ewa 3026, 4311, 4320
Gamsjager Patrycja 3168
Gancarz Marcin 1020
Gans Herbert J. 4683
Garbacik Aneta 2954, 4609 ;
omów. 1276
Garbat Marcin 1340, 1355, 1356,
4121, 4643, 4652
Garbiec Roman 4209
Garczarczyk Józef 4656
Gardawski Juliusz 1427, 4840 ;
dysk. 4850 ; red. 4840
Gardziel Tadeusz 4643
Garpiel Rafał 2005
Garvin David A. 478
Gas Janina zob. Jędrzejczak-Gas J.
Gasińska Maria 1359, 4560
- 953 Gasparski Wojciech 1676
Gasz Małgorzata 334, 4741
Gatner Dariusz 1225
Gaweł Aleksandra 1090, 1110,
1269, 1289, 1305, 4995
Gawęcka Mirosława 4581
Gawęcka Natalia 1899
Gawęda Ewa 2599, 2605
Gawędzka Joanna 4643
Gawlik Tadeusz 1156, 1798, 2384
Gawor Leszek 1721
Gawron Jolanta 5162 ; red. 5144
Gawron-Jedlikowski Dariusz
2914, 3011, 3321
Gawrońska Marta 2080, 2147
Gawrońska-Juźwik Agata 4070,
4275, 4392, 4412, 4474
Gawrońska-Nowak Bogna 1290
Gawroński Sławomir 922, 1103
Gawrysiak Marek 1884
Gazda Andrzej 784
Gazińska Mirosława 1450
Gąbka-Dembal Agnieszka 4652
Gąsiorowska Teresa zob. SchillerGąsiorowska T.
Gąszczak Roman 2009
Gdowski Tomasz 4652
Gebhardt Agata zob. BechowskaGebhardt A.
Gebre Mariam Wolde 4740
Geisler Robert 455
Gelpi Ettore 11
Gembalska-Kwiecień Anna 2424
Geodecki Tomasz 4747
Ger Ewa 609
Gerlach Ryszard 1495, 1718
Gersdorf-Giaro Małgorzata 2640,
2864, 3264, 3294, 3584
Gerull Susanne 4522
Gęba Katarzyna 1752
Gębołyś Zdzisław dysk. 1643
Gębska Marta 60, 4590
Gębska Monika 2220
Gębski Marek 1124
Gęsicka Grażyna 1014
Gęsicki Janusz 1790
Giaro Małgorzata zob. GersdorfGiaro M.
Gibke Małgorzata 3811
Gidzińska Agnieszka 3598, 3636
Giedrewicz Aneta 3158
Gielewska Aleksandra 4197, 4218
Gieorgica Grażyna zob. MorysGieorgica G.
Gieras Magdalena zob.
Wiśniorowska-Gieras M.
Gierasimiuk Józef 3215
Gierczuk Anna 849
Gierczycka Jadwiga 2037
Giermakowska Regina 1111
Giermanowska Ewa 1474 ; red.
1474
Gierszewska Grażyna rec. 121
Giętkowski Radosław 1402
Gilejko Leszek 22, 4560, 4585,
4845
Gilewicz Antoni 2428, 2601
Gilewska Danuta 2390
Gilga Krystyna 4597, 5009
Giudicelli Anne 5038
Giza Rafał 4440
Giziański Stefan 3763
Giżejowska Alina 4013
Glastone Brian 464
Glaza Małgorzata 4517
Gliksman Adam 4848
Glińska Ewa 4643
Globalizacja a stosunki
międzynarodowe 4702
Globalizacja, gospodarka, praca,
kultura 4840
Globalizacja i co dalej? 4681
- 954 Globalizacja, marginalizacja,
rozwój 4671
Gładoch Monika 2864
Gładys-Jakóbik Jolanta 2394, 4840 ;
red. 4840
Gładzicka-Janowska Alina 5042
Głąbicka Katarzyna 993, 4571
Głębocka Małgorzata 318, 454 ;
dysk. 651
Głodzik Jacek 4652
Głogosz Dorota 2038, 4593, 4646,
4774
Głowacka Ewa 154
Głowacka Katarzyna 1255
Głowacka Maria Danuta 808
Głowik Magdalena 1488
Głód Grzegorz 105
Głód Kazimierz 2699, 3084
Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
57, 58
Głuszek Ewa 350, 873
Gnys Anna 4944
Gocejna Magdalena zob.
Mikołajek-Gocejna M.
Gocłowski Ryszard 5078
Goćkowski Janusz 1499
Godlewska Justyna 1430 ; rec. 4596
Godzisz Bogdan 661, 662
Golat Rafał 549, 2916, 3092, 3429,
3749, 3938, 4304
Golecka Dobrochna zob. BachGolecka D.
Goleman Daniel 477
Golicka-Jabłońska Małgorzata 2562
Golinowska Stanisława 829, 989,
1341, 1430, 4790 ; red. 1294
Goliński Jacek 1456, 1551, 3037,
3044, 3477
Goliński Jan 936
Golka Marian 4700 ; red. 4700
Golnau Wiesław 597, 1035 ; red.
597
Gołata Elżbieta 4991, 5007
Gołąb Janusz 5059
Gołembski Marcin 321
Gołębiowska Justyna 2412
Gołębiowska Zofia zob. MercGołębiowska Zofia
Gołuchowski Jerzy 938
Gołyga Mirosław 4643
Gonciarski Wiesław 467
Gondor Agnieszka zob. OrlińskaGondor A.
Gonera Katarzyna 3475, 3485,
3486, 3489, 3502, 3503,
3514
Gontarski Waldemar 3437
Goraj Lech 4274
Gorajewska Danuta 1351
Gorczyca Mirosław 4643, 5111
Gorczyca Rafał 1141
Gorczycka Ewa 830, 1340, 1360,
2412
Gorlach Krzysztof 2312, 5003
Gorynia Marian 122
Gorywoda Krystyna zob.
Michałowska-Gorywoda K.
Gosling Jonathan 479
Gospodarka narodowa
i przedsiębiorstwa na początku
XXI wieku 4639
Gospodarka polska u progu 21
wieku 4725
Gozdalik Urszula zob. KuśmierzGozdalik U.
Goździewicz Grzegorz 2683
Góra Ewa 2665
Góra Jolanta 510, 511, 632, 1504,
1972, 2740, 2742, 2744, 3031,
3360, 3659, 3825, 4508
Góra Marek 1113, 3851, 4027
- 955 Góral Krystyna zob. KubackaGóral K.
Góral Urszula 2896
Góral Zbigniew 2683, 3367
Górczyński Mirosław 1225
Górczyński Piotr 1759
Górecka Jadwiga zob. BizonGórecka J.
Górecka Renata 3974, 4142, 4151,
4158, 4160, 4372, 4393, 4427
Górecka Stanisława 5022
Górka Joanna 1034
Górnicz Ewa 5160
Górniok Oktawia 3438
Górska Ewa 2146
Górska Joanna 573
Górska Monika 1274
Górski Jerzy 3801
Górski Marcin 568
Górski Paweł 2623
Górski Piotr 12, 4643
Grabiński Andrzej 1858
Grabowiecki Jerzy 869
Grabowska Izabela 1421
Grabowska Marta red. 2836
Grabowski Krzysztof 2709
Grabowski Paweł 2394
Grabski Grzegorz 1708
Graca Tadeusz 1944, 2145, 2384
Graczyk Magdalena 432
Gradzik Katarzyna 792
Gradzik Krzysztof 4443
Gradziuk Piotr 1263
Grajewski Piotr 873
Gralewski Leszek 1208
Graliński Jacek S. 2394
Graniewska Danuta 989, 4560 ;
red. 4593
Greger Norbert F. B. 1749
Gregorczyk Sylwester 702
Greiner Iwona 1174
Grela Leon 1140
Grewiński Mirosław 1015
Grębosz Marianna zob.
Kazimierska-Grębosz M.
Grędowski Piotr 3466
Griffin Ricky W. 123
Grimmeissen Muriel 1366
Grobelny Agnieszka zob.
Lipińska-Grobelny A.
Grochala Artur 4847
Grochowski Leszek 695, 1116
Grodzicka Natasza 1729 ; red. 1729
Grodzka Justyna 4146
Grodzka Mirosława 2037
Grohman Bartosz 1858
Gromańska Anna 2435
Gronowicz Agata 3104, 3139, 3770
Grotowska-Leder Joanna 2278,
4592, 4617, 4643, 4691
Grublova Eva 143
Grucel Katarzyna 355, 744
Grudzewski Wiesław M[aria] 91,
338, 442, 443, 451, 467, 472,
474 ; red. 467
Grudziński Janusz 159
Grundler Anna zob. RubinowiczGrundler A.
Grunt Maja zob. PrudzienicaGrunt M.
Gruszczyńska-Malec Grażyna
3794
Gruszecki Tomasz 83, 92
Gruza Maciej 989, 1622, 1624,
2207
Grych Piotr 846
Grycner Stanisław 4947
Grycner Wiesława 4947
Grycuk Agata zob. BaranowskaGrycuk A.
Grygiel Joanna zob. CzernaGrygiel J.
- 956 Grygierczyk Maria 5034
Grygierek Magda 2251
Gryglewska Ewa 3448
Gryncewicz Wiesława 105
Gryz Krzysztof 2587
Grzanek Konrad 1784
Grzebyk Bogumiła 1262
Grzebyk Mariola 738, 4643
Grzega Urszula 4807
Grzegorska Grażyna 2943
Grzegorzewska-Ramocka Ewa 19
Grzelak Janusz red. 1441
Grzelak Stanisław 1030
Grzelońska Urszula 1943
Grzesik Wiesław 1904
Grzesik-Robak Anetta 1680
Grzesiuk Aleksandra 5036
Grzesiuk Kalina 151
Grzeszczyk Tadeusz A. 955
Grzeszczyk Wincenty 3594
Grześkiewicz Władysław 2113
Grześków Wiesław dysk. 1644
Grzybowska Barbara 877, 1261
Grzybowski Marek 1200
Grzybowski Rafał 1784
Grzymała-Kazłowska Aleksandra
1441
Grzywacz Jacek 533
Grzywacz Waldemar 460, 467,
2046
Gubała Ewa zob. KonarzewskaGubała E.
Gubbels Andre 1366
Guca Stanisław 2150
Gudkova Svetlana 545 ; rec. 347
Gudź Marina 208
Guga Janina zob. KiełczykowskaGuga J.
Gugała Barbara 2276
Gujski Waldemar 2636, 3172,
3175
Gulda Krzysztof 400
Gumiński Adam 1080
Gumowski Rafał 3499, 3505
Gurgul Henryk 4436
Guryn Halina 542, 651, 831, 2217 ;
red. 1908 ; rozm. 406, 507, 950,
952, 1777
Gut Jerzy 2074, 2079
Guth Jean-Pierre 1743
Gutkowska Krystyna 4635, 4643,
4753
Gutkowski Roman 1465, 1466,
3035
Guz Jan 1141, 4895, 4905
Guzik Halina 4988
Guzik Piotr 2536
Guzowska Halina 1343 ; omów.
1358
Gwarek Anita 3083, 3270, 3326,
3335, 3344, 3358
Gwiazda Adam 1126, 2094
Gwiazdowski Robert 4455
Gwiżdż Teresa zob. SołdraGwiżdż T.
Gworys Wiesław 1853
Gwosdz Agnieszka zob. SobalaGwosdz A.
HG zob. Guryn Halina
Habiera Dorota 467
Hacura Maria zob. JadamusHacura M.
Haczyński Józef 4819
Hadrian Piotr 105
Haffer Mirosław 224, 271
Haffer Rafał 224
Hajn Zbigniew 2683, 2864, 2984
Hajtek-Ślaga Agnieszka 2037
Hakalla Aleksandra 4643
Halamska Maria 1263
Halikowska Zofia 1167
- 957 Haliżak Edward red. 4702
Hall Christine 3035, 3037
Halota Irena 1612
Hałaj Joanna Barbara 1607
Hałub Krzysztof 4938
Haman Wojciech 2074, 2079
Hamer Hanna 1300
Hamerska Irena 1317, 2701, 3592,
4215, 4897, 4903, 4904, 4908 ;
rozm. 4895, 4902
Hamidi Beata 1495
Hammer Michael 865
Hanclova Jana 1003
Hansen Barbara 4621
Hantke Witold 956
Hanusek Piotr 677, 3157
Hanusik Krystyna 1141
Harasimiuk Małgorzata 558
Harazin Barbara 2626
Haromszeki Łukasz 2320
Hartley Mary 2014
Hasińska Zofia 1035, 1724, 5034 ;
red. 1724
Hasiński Władysław 5034
Haski Ksawery 2823
Hauke Krzysztof 426
Haus Ber 271, 760, 873
Hausner Jerzy 2709, 4714, 4720
Hausner Wojciech 1666
Hauszner Jerzy dysk. 4716
Hebda Paweł 1813
Hebda-Czaplicka Izabela 4646
Heffner Krystian 1263, 1437, 1440
Heifetz Ronald A. 494
Heilpern Stanisław 308
Hejducki Zdzisław 699
Hejduk Irena K. 442, 443, 451,
467, 472, 474
Hejno Janina 1225
Helbich-Syrek Aleksandra 4597,
5009
Held Daniel dysk. 651
Helwich Aurelia 5023
Hendzel Danuta 1261
Heninborch-Buhaj Maria 619,
2061
Henley Jeff 290
Henzel-Korzeniowska Alina 1731
Herbut Ryszard 4864
Herudziński Radosław 1074
Hetka Ewa zob. MarynowiczHetka E.
Heussen Benno 1478
Hibner Elżbieta 827
Hibner Magdalena zob. JanusHibner M.
Higgs Malcolm 599
Higiena pracy pielęgniarek 2441
Hildebrandt Anna 4628
Hinds Pamela 2041
Hintz Anna 2507, 2511, 2519
Hirszowicz Maria 4688
Hłasko Marcin 2706
Hławiczka Marta 1340, 2412
Hnatio Krzysztof 737
Hodgson Phil 599
Hoffman Zbigniew zob.
Jastrzębowski-Hoffman Z.
Hoffmann Władysław 938
Hofman Mariusz 759, 938, 1261
Hofmańska Ewa 2864
Hofmański Piotr 2864
Holka Krystyna zob. MarzecHolka K.
Hollender Henryk dysk. 1643
Holly Romuald 808
Holstein-Beck Maria 482
Holz Beata dysk. 2950
Hołowiński Grzegorz 943
Hołyst Brunon 2172, 4517
Homa Stanisław 96
Honka Norbert 1111
- 958 Hońko Stanisław 1761
Hopej Marian 105, 114, 116, 873,
2035, 2060
Hopej-Kamińska Magdalena 105,
873
Horodeński Ryszard 1030 red. 1030
Horodyńska Ewa zob. OkońHorodyńska E.
Horst W. M. red. 2362
Horst Wiesława 2484
Horyń Wojciech 1712
Horzela Izabela 966
Howe Keith S. 1263
Hryciuk Renata Ewa 4682
Hryniewiecka Agnieszka 4600
Hrynkiewicz Józefina 1474, 4586,
4593
Hryń Beata 1261
Hübner Piotr 2299
Huczek Antoni 2057, 2184
Huczek M. 2117 ; red. 2117
Hugiet Ewa zob. Stańczyk-Hugiet E.
Huk Joanna 1428
Hulek Aleksander 1360
Hunter Larry 599
Hurko-Romeyko Anna 1366
Huselid Mark A. 599
Hut Paweł 4657
Hycner Ryszard 1512
Hyjek Angelika zob. WodeckaHyjek A.
Hyla Marek 1772
Hys-Martyńska Anna 2226
Hysa Beata 226, 951
Ibarra Hermina 599
Ichniowska Agnieszka 1261
Igielska Beata 3322
Iglicka Krystyna 1441
Ignacy Jarosław 1261
Ignaczewski Jacek 4381
Ignasiak-Szulc Aranka 1031
Ignatowska Aldona 3497, 4106,
4147
Ignatowska Iwona zob.
Jaroszewska-Ignatowska I.
Ignyś Agnieszka 321
Illukowicz Mikołaj 3019
Indebski Robert 819
Informacja nt. dialogu społecznego
prowadzonego w MPiPS
w 2000 roku 4865
Informacja o rozprawach
doktorskich i habilitacyjnych
z zakresu pracy 4156
Informacja o sytuacji społecznogospodarczej kraju za rok 2003
4949
Informacja o świadczeniach
pieniężnych z funduszu
ubezpieczeń społecznych 5115
Ingielewicz Zdzisław 528
Inglik-Dziąg Dorota 4761
Ingram Tomasz 516, 579
Innowacje w rozwoju
przedsiębiorczości 844
Innowacyjność a rozwój
gospodarki Polski 846
Instrumenty zarządzania we
współczesnym
przedsiębiorstwie 105
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 59
Israel Richard 488
Itrich-Drabarek Jolanta 1609
Iwanek Anna 5012
Iwanek Krystyna zob. MelichIwanek K.
Iwanicka Joanna 1326
Iwankiewicz-Rak Barbara 368,
4603, 4750
Iwanowska Joanna 3567
Iwulski Józef 2647
- 959 Izdebska Małgorzata zob.
Raciborska-Izdebska M.
Izdebski Hubert 2709, 4586, 4611
Iżycka Halina 1225
J. M. Z. 1270 ; J. S. 5174 ; (j)
1644 ; (joa) zob. Sender Joanna
Jabłońska Angelika 868
Jabłońska Iwona 3871, 3957, 4451
Jabłońska Iwona zob. DąbrowskaJabłońska I.
Jabłońska Małgorzata zob.
Golicka-Jabłońska M.
Jabłońska-Wołoszyn Maria 534
Jabłoński Adam Stefan 282, 1905,
2106
Jabłoński Andrzej 4028, 4461
Jabłoński Jan 2371
Jabłoński Leon 2386
Jabłoński Łukasz 4643
Jabłoński Marek M. 282, 411, 414,
938
Jacewicz Agnieszka 2962
Jach Agata zob. Suskiewicz-Jach A.
Jacher Władysław 23, 4845
Jachna Joanna zob. WróblewskaJachna J.
Jachna Krystyna 65
Jachymska Urszula 601
Jackiewicz Irena rec. 789
Jackowiak Urszula 2662, 2683,
2921, 3129 ; red. 2662
Jackowska Iwona 660, 2493, 2494,
2531, 2894, 2939, 2964, 3103,
3181, 3185, 3333, 5001,
Jackson Susan E. 599
Jacques Jean 2617
Jacukowicz Zofia 16, 22, 534, 537,
989, 1030, 2207, 3575
Jacyszyn Jerzy 1615, 2708
Jaczewski Jacek 1225
Jadamus-Hacura Maria 1108
Jagas Józef 1998, 4945 ; rec. 520 ;
red. 1999
Jagiełka Agnieszka 612
Jagoda Henryk 218, 873
Jagoda Jerzy 799
Jagoda-Lenartowicz Agnieszka
1072
Jagodziński Andrzej 656
Jajuga Krzysztof 4459 ; red. 956
Jakacka Małgorzata zob.
Wojtkowiak-Jakacka M.
Jakość i warunki życia ludności
5157
Jakość kształcenia 1691
Jakość życia dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w Polsce
4640
Jakóbik Jolanta zob. GładysJakóbik J.
Jakóbik Witold red. 4725
Jaksztas Elżbieta 1724
Jakubaszek Marcin 2843
Jakubiec Dariusz 27
Jakubik Andrzej 4891
Jakubowski Marek 2404
Jakubowski Michał 3930, 4191
Jakubów Leon 724, 1261, 4927
Jałowiecki Bartosz 4434
Jałowiecki Bohdan 1105, 1307
Jama Natalia zob. BednarczykJama N.
Jamka Beata 573, 1035
Jamro Dorota zob. BobreckaJamro D.
Jamrozy Krzysztof 159
Jamrożek Mirosław 4581
Jamroży Agnieszka 3032
Janas Artur 1225
Janasz Władysław 841 ; red. 844
Janc Krzysztof 1680
- 960 Janczak Aneta 1510
Janczar Paweł 956
Janczur Beata 558
Janczyk-Strzała Elżbieta 168, 173
Janecki Andrzej rec. 4
Janiak-Rejno Iwona 583, 1724
Janicka-Panek Teresa 2037
Janicki Janusz 2050
Janiga Waldemar 2353
Janik Wojciech L. 12, 2009, 2028
Janiszewska Anna zob.
Woynarowska-Janiszewska A.
Janiszewska-Wyszyńska Maria
omów. 4058
Janiszewski Mirosław 2554
Janiuk Ireneusz 268
Jankiewicz Sławomir 1265, 1272,
4643, 4930 ; red. 4930
Jankiewicz-Siwek Anna 5021
Jankowska Elżbieta 2578
Jankowska Inetta zob. JędrasikJankowska I.
Jankowska Joanna zob. KruczulakJankowska J.
Jankowska Małgorzata 2937, 2961,
2980, 3068, 3073, 3103, 3137,
3331, 3361, 3379, 3415, 3781
Jankowska Mira 1638
Jankowska Zdzisława 534
Jankowska-Mihułowicz Marzena
489, 1261
Jankowski Jerzy 795, 4826, 4829
Jankowski Witold 2073 ; rozm. 290
Janowicz Eugeniusz red. 984
Janowska Alina zob. GładzickaJanowska A.
Janowska Anita zob. PaszkoJanowska A.
Janowska Małgorzata 3532
Janowska Zdzisława 1035
Janowski Marcin 53
Janowski Radosław 862
Januchowska Aleksandra zob. SusJanuchowska A.
Janukowicz Maria 4511
Janus Jolanta 3082, 3089, 3432,
3512
Janus-Hibner Magdalena 1259
Janusz Artur 1105
Janusz Danuta 1495
Januszek Henryk 1141, 2009,
2028, 4553 ; rec. 2078 ; red.
2009, 2028
Januszewska Magdalena 1375, 3281
Januszewski Arkadiusz 127
Jarco Piotr 2347
Jarecki Stanisław 271
Jarecki Wojciech 564, 634
Jareman Daria Elżbieta 2124
Jarmołowicz Wacław 4643 ; red.
1107
Jarmużek Paweł 2559
Jarosz Andrzej 937
Jarosz Ewa 4581
Jarosz Marek 1115
Jarosz Maria 4840
Jaroszek Paweł 3915
Jaroszewicz Jerzy 1884
Jaroszewicz Joanna zob. WasielaJaroszewicz J.
Jaroszewicz Krzysztof 545
Jaroszewska Emilia 4581 ; rec.
4657
Jaroszewska-Ignatowska Iwona
3233, 3289, 3352, 3559, 3608,
4938
Jaroszyńska Agnieszka zob.
Fulara-Jaroszyńska A.
Jaroszyński Rafał 3778
Jarzębska Anna dysk. 1644
Jasiak Aleksandra E. 1340, 2134,
4652
- 961 Jasik Józef 2412
Jasińska Alicja 873, 2256
Jasińska Jolanta 588, 873
Jasińska-Cichoń Adrianna 2500,
2515, 3093, 3766
Jasiński Andrzej Henryk 858
Jasiński Bogdan 2592
Jasiński Grzegorz 4789
Jasiński Tadeusz 2256, 2266
Jasiński Witosław J. 4643
Jasiński Zdzisław 534, 873, 1035
Jasiński Zenon red. 2304
Jasiuk Iwona zob. Pacaj-Jasiuk I.
Jaskowska Bożena 2114 ; rec. 2116
Jasłowski Janusz 4795
Jastrzębowski-Hoffman Zbigniew
3853
Jastrzębska Jadwiga 4274 ; red. 4274
Jastrzębska Joanna 2208
Jastrzębska Władysława 1261,
4643
Jastrzębska-Smolaga Halina 1293
Jastrzębska-Szklarska Joanna 4633
Jastrzębski Marcin 3124
Jaszczukowa Marta 5169
Jaśkiewicz Hanna rozm. 2560
Jaśkiewicz Włodzimierz 4845
Jaśkowski Kazimierz 2648, 3133 ;
red. 3133
Jatczak Krzysztof 398
Jawor Anna 62, 2207
Jaworek Marcin 628, 1168, 1430,
1455, 1467, 1989, 3024, 3041
Jaworska Barbara zob. SzaturJaworska B.
Jaworska Bianka 607, 1977, 2237
Jaworska Małgorzata 2476
Jaworska-Spičak Ewa 2535, 4159,
4164, 4168, 4270, 4278, 4279,
4274
Jaworski Łukasz 2848
Jazdon Artur 792
Jaźwińska Ewa 1441, 1460
Jeczeń Adam 2189
Jedlikowski Dariusz zob. GawronJedlikowski D.
Jedlińska Magdalena 343 ; rec. 594
Jeleń Bogusław 4643
Jelonek Adam 5022
Jelonek Dorota 426
Jeruszka Urszula 989, 1495, 1682,
1691, 2352
Jeurissen Victor 1830
Jeziorański Tomasz rozm. 4913
Jeziorska Anna zob. BuchnerJeziorska A.
Jeziorska Izabela red. 2633
Jeżak Jan 136, 271, 284, 313, 350
Jeżowski Antoni 4770
Jeżowski Piotr 2394
Jeżyna Marzena zob. MandziejJeżyna M.
Jęczmień Alicja zob. SmolbikJęczmień A.
Jędralska Krystyna 167, 175
Jędrasik Miłada 4193
Jędrasik-Jankowska Inetta 4028
Jędrejek Grzegorz 2164, 3441
Jędrkiewicz Magdalena 2192
Jędryja Beata zob. WawrzyńczakJędryja B.
Jędrzejczak Marian 2230
Jędrzejczak-Gas Janina 4599, 4643
Jędrzejczyk Irena red. 3853
Jędrzejczyk Tadeusz 808
Jędrzejczyk Waldemar 725
Jędrzejek Magdalena 5016
Jędrzejewski Edward 2709
Jędrzejewski Lech 4799
Joachimowska Magdalena 4581
Johann Maria 4990, 5108
Jokiel Grzegorz 131
- 962 Jołkiewicz Dorota 1971
Jonderko Franciszek 5009
Jonek-Kowalska Izabela 4944
Jonszta Dobrosław 4738
Jonszta Urszula zob. ZagórzaJonszta U.
Jończy Romuald 1430, 1431 ; rec.
1294
Jończyk Barbara 3917
Jończyk Jan 1159, 3488, 4188,
4198
Jończyk Joanna 1117
Jordan-Śliwiński Piotr 4633
Józefiak Cezary 1113
Jóźwiak Wojciech 4992
Jóźwiak Zbigniew 2369
Jóźwik Barbara tł. 2655
Juchniewicz Jolanta zob.
Antonowicz-Juchniewicz J.
Juchniewicz Małgorzata 880, 1261
Juchnowicz Marta 467, 532, 534,
558, 573, 2207 ; red. 534, 573
Jung Bohdan H. 4560
Jung Leszek 1843
Juraszek Marian 732
Jurczewska Marzena 1144, 1153,
1166, 1218, 1357, 4323, 4332,
4344
Jurek Jarosław 5022
Jurewicz Joanna 2604
Jurga Laura 1879
Jurkiewicz Tomasz 956, 1921
Jusewicz-Kalter Ewa tł. 491
Juszczyk Grzegorz 1731, 4199
Juszczyk Stanisław 1495, 1750
Juźwik Agata zob. GawrońskaJuźwik A.
K. E. S. 3384 ; K.P. 3960 ; K.
S. zob. Sadłowska Katarzyna ;
K. T. 1334, 1394, 3380
Kabaj Mieczysław 16, 989, 1030,
1141, 1217, 1310, 3812, 4585
Kabała Iwona zob. MarkowskaKabała I.
Kabara-Dziadosz Marta rec. 4591
Kabath Michał 1838
Kabsch Aleksander 2412, 4652
Kacak Iwona 1330, 1774
Kacała Joanna 271, 350, 802, 873
Kacprzak Paweł 2206
Kacprzak Tomasz 4836
Kaczmarczyk Paweł 1441, 1460 ;
red. 1460
Kaczmarczyk Stanisław 374
Kaczmarek Beata 665, 674, 2739,
2810, 2813, 2814, 2818, 2929,
3111, 3533, 3534, 4331
Kaczmarek Bogusław 105, 271, 873
Kaczmarek Krzysztof 1023, 1225
Kaczmarek Lidia Kinga 3872
Kaczmarek Maria zob. KarczKaczmarek M.
Kaczmarek Tadeusz 4122
Kaczmarek Tomasz 426
Kaczmarek-Śliwińska Monika 938
Kaczmarska Anna 2615, 4583
Kaczocha Ewa 1300
Kaczor Stanisław 1495
Kaczorek Małgorzata zob.
Dąbrowska-Kaczorek M.
Kaczyńska Beata 4556
Kaczyńska-Maciejowska Renata
2017, 2135, 2148, 2151, 2171
Kafel Krzysztof 1557
Kafel Piotr 194, 227
Kafel Tomasz 798, 873
Kaflik-Pieróg Martyna 2130, 2138
Kaja Jan 47
Kaleta Agata zob. Małysa-Kaleta A.
Kaleta Andrzej 252, 258 ; red.
1261
- 963 Kaleta Dariusz 503
Kalicki Łukasz 4025
Kalina-Prasznic Urszula 4639 ;
red. 5152
Kalinowska Hanna 792
Kalinowska Małgorzata 4517
Kalinowska-Nawrotek Barbara
1315, 4643
Kalinowski Artur 622
Kalinowski Jacek 1780, 3797
Kalinowski Marek 597, 3833
Kalinowski Paweł 4652
Kalinowski Sławomir 1196, 1212
Kalinowski Tomasz 1452
Kalińska-Kula Magdalena 719, 921
Kaliński Wojciech 1400
Kalisiak-Mędelska Magdalena
334, 1091
Kalisz Tomasz 1403
Kaliszczak Lidia 738, 4643
Kalita Agnieszka 1460
Kalski Maciej 1291
Kalter Ewa zob. Jusewicz-Kalter E.
Kalukin Rafał 4919
Kalupa Łukasz 4930
Kalus Stanisława 1608, 1618, 3443
Kalwas Andrzej 2709
Kałaska Małgorzata przedm. 4973,
4979, 5015, 5019, 5025, 5055,
5056, 5109, 5134
Kałążna-Drewińska Urszula 374
Kałdus Adam 4463
Kałkusiński Rafał 3446
Kałuża Katarzyna 1706
Kałwa Dobrochna 29
Kamieniak Ewa 1340
Kamieńska-Wolska Aldona 4851
Kamińska Aleksandra 1706
Kamińska Joanna 372
Kamińska Magdalena zob. HopejKamińska M.
Kamińska Małgorzata 1021a
Kamiński Adam 3021, 3025, 3027,
3033
Kamiński Dariusz 1241
Kamiński Ireneusz C. 2854
Kamiński Michał 4787
Kamiński Rafał 1208
Kamiński Robert 105, 114, 873,
2102
Kamiński Ryszard 1263
Kamiński Stanisław 4604
Kamiński Tadeusz 1843, 4514,
4521, 4522
Kamiński Wojciech 1183
Kamiński Zbigniew 4522
Kamuda Dorota 3554
Kandefer Władysław 467
Kania Agnieszka 5044
Kania Aleksandra zob. MisztalKania A.
Kania Iwona 1915
Kania Krzysztof 938, 959
Kania Sylwester Marek 485
Kaniok Przemysław 4581, 4528
Kantowicz Ewa 4517, 4522, 4561,
4581
Kantyka Małgorzata zob.
Kowalska-Kantyka M.
Kantyka Sławomir 5029
Kańtoch Lech 2822, 4838, 4854,
4858, 4859, 4868 ; rozm. 4855
Kapias Michał 1667
Kapitał ludzki a kształtowanie
przedsiębiorczości 534
Kapitał społeczny 2009
Kapitaniak Bronisław 2376
Kaplan Robert E. 2069
Kapralska Łucja 368
Kapusta Franciszek 1262, 5116
Karaczewska Lidia zob. WołkKaraczewska L.
- 964 Karasińska Ewa zob. DąbrowskaKarasińska E.
Karaszewska Hanna 1035, 3815
Karaś Mirosław 873
Karaś Roman 546, 2232
Karbownik Andrzej 188, 191, 933
Karbowska Karina 5185
Karcewicz Jarosław 928
Karcz-Kaczmarek Maria 4928
Kardas Halina zob. WorachKardas H.
Kardasz Andrzej 164
Kargulowa Alicja 4517
Kariagin Jurij O. 1860
Karkoska Hanna 4031
Karłyk Anna 1865
Karmowska Grażyna 1300
Karnat Beata 876
Karney Janina E. 2016
Karolak Anita 1155, 3327
Karolczak-Biernacka Barbara 1708
Karpacz Anna zob. WójcikKarpacz A.
Karpacz Jarosław 356, 728, 873,
2225
Karpeta Dobrosława 2140
Karpińska Joanna 1379
Karpiński Andrzej 431, 1706
Karpiński Szymon 1203, 4088
Karpiński Wiesław 1741, 1745
Karpow Mikołaj 2917
Karpowicz Ewa 545, 1603, 2149
Karpowicz Jolanta 2587
Karpowicz Tomasz 2412
Karski Andrzej 4652
Karta praw podstawowych Unii
Europejskiej 2840
Karwacki Arkadiusz 2278, 4522,
4592, 4684, 5122
Karwacki Piotr 169
Karwat Irena Dorota 4652
Karwińska Anna 4643
Karwiński Marcin 545
Karwowski Jerzy 1366
Karwowski Leszek 1724
Karwowski Piotr zob. PabisiakKarwowski P.
Karwowski Waldemar 463
Kasińska Halina 4029
Kasperczyk Agnieszka 1141
Kasperkiewicz Witold 875, 837
Kasperski Leon 1596
Kasprzak Magdalena 678, 2885,
3338, 4399
Kasprzak Tadeusz 925
Kasprzak-Śliwińska Joanna tł. 2006
Kasprzyk Beata 4643
Kaszuba-Perz Adriana 4643
Kaszyński Hubert red. 1358
Kautsch Marcin 807
Kawałek Anna 1677
Kawarski Paweł 4938
Kawczyńska-Butrym Zofia 1141,
4517, 4677
Kawecka-Endler Aleksandra 2373
Kawecka-Siuzdak Genowefa 2733
Kawecki Arkadiusz dysk. 1600
Kawęcka Barbara 989
Kawiński Marcin 4321
Kawka Tomasz 534, 588
Kawka Zdzisława 4522
Kawula Stanisław 4517, 4645
Kazarkiewicz-Chlebowska Alina
331
Kazenas Barbara zob. RadzikKazenas B.
Kazenas Jarosław 2415
Kazimierowicz Marek 1498,
2747
Kazimierska-Grębosz Marianna
2412
Kazimierski Wacław 1873
- 965 Kazłowska Aleksandra zob.
Grzymała-Kazłowska A.
Kazubowska Urszula 4581
Kaźmierczak Anna 1392
Kaźmierczak Maria 2045
Kaźmierczak Tomasz red. 4594
Kaźnica Anna 2037
Kądziela Sławomir 913
Kądziołka Bogdan 2422
Kądziołka-Sabanty Hanna 1502
Kąkol Hanna 689, 2043
Kąpa-Kejna Krystyna 213, 274
Kejna Krystyna zob. Kąpa-Kejna K.
Kenska Alicja red. 5172
Kern Jiri 1003
Kes Zdzisław 924, 965
Kets de Vries Manfred F.R. 599
Kędracka Ewa 209
Kępa Jarosław 1757
Kępa Małgorzata 1129
Kępińska Ewa 1441, 1460
Kępka Alicja zob. Lejk-Kępka A.
Kęsicka Katarzyna 1139
Kęska Adam rec. 308
Khurana Rakesh 315, 506
Kicior-Tchernev Anna 1729
Kida Jadwiga 2055
Kieć-Świerczyńska Marta 2589
Kiedrowicz Grzegorz 1880
Kielar Rafał 4708
Kiełbasiewicz-Drozdowska Iwona
4832
Kiełbowicz Agnieszka 3167
Kiełczewski Dariusz 4758
Kiełczewski Stanisław 285,
1261
Kiełczykowska-Guga Janina tł.
1303
Kiełducka Małgorzata 1366
Kiełkiewicz Wioletta 1262
Kienzler Iwona 1823
Kiernożycka-Sobejko Agnieszka
984
Kiersztyn Anna 4673
Kierzkowska Anna 5165
Kierzkowska Danuta 2788
Kiesler Sara 2041
Kieszkowska Anna red. 4515
Kiewisz Tomasz 507 ; dysk. 1600
Kieżel Ewa 4756, 4807 ; red. 4807
Kijak Ryszard 3232, 3256, 3260,
4885
Kijek Ilona 4530
Kijowski Andrzej 2683, 2769
Kim W. Chan 599, 2191
Kimberly John 599
Kinowska Hanna 3836
Kirejczyk Andrzej 1691 ; red.
1691
Kirenko Janusz 1360, 2309
Kisiel Wiktor tł. 380
Kisielewicz Andrzej 2694, 2709,
3492
Kisielewicz Danuta 1111
Kisielewicz Karolina 664
Kisielewicz-Malec Karolina 4087
Kisieliński Jan 4902
Kisielnicki Jerzy 86
Kiwor-Filo Małgorzata 4872
Klama Regina 1108
Klatka Zenon 2774
Kleer Jerzy 394
Kleniewski Antoni 349
Klenk Małgorzata 223, 572
Klepacki Bogdan 1262, 4551
Kleszcz Irena 2321
Klich Jacek 807, 1840
Klimaszewska Wioletta 5188
Klimberg Aneta 4170
Klimczak Karol 1720
Klimczak-Ziółek Jolanta 4592 ;
red. 2311
- 966 Klimek Katarzyna 1106
Klimienko Walery A. 1742
Klimkiewicz Luiza 1346
Klincewicz Krzysztof 468
Klisowska Izabela 3941, 3977,
3980, 3981, 3982, 3985, 4248,
4446, 4473 ; omów. 1222,
1405, 3868
Kliszcz Joanna 2254, 2263
Kloc Kazimierz 4840
Klonowski Jerzy 2248
Klucz Danuta 2551, 3572, 2890,
2898, 2963, 2974, 3010, 3074,
3154, 3202, 3266, 3414, 3425,
3430, 3464, 3560, 3589, 3591,
3602, 3624, 3743, 3764, 3769,
3779, 3780, 3784, 3787
Kluczka Anna zob. ZabłockaKluczka A.
Kluge Paul-Dieter 166, 171
Kluska Lilianna 2827
Kluska Roman 1638
Kluszczyński Dariusz 2404
Kluziński Jakub tł. 599
Kluzowa Krystyna 4522, 4593,
5130
Klyta Wojciech 4299
Kłeczek Ryszard 376
Kłoczko Mirosław 2245
Kłodziński Marek 1263 ; red. 1263
Kłopotek Anna 444
Kłos Bożena 4538
Kłos Jan rec. 4760
Kłos Krzysztof 4780, 4797
Kłos Lidia 1265
Kłos Małgorzata 3892, 3956
Kłos Zbigniew 1340
Kłosiński Jerzy dysk. 4850, 4887
Kłoskowska-Kustosz Katarzyna
1903, 2140
Kłosowski Sławomir 271
Kłóska Iwona 2127
Kłucińska Małgorzata zob.
Stychlerz-Kłucińska M.
Kmieć Stanisław red. 1940
Kmiotek Krystyna 1261
Knap Ewa 1261
Knap Radosław 1306
Knap Waldemar 1729
Knap-Stefaniuk Agnieszka 598
Knaś Małgorzata zob. NiemiecKnaś M.
Knecht Zdzisław 1724, 2216
Knez Marc 3818
Knopek Jacek 1425
Knyziak Artur 2457
Knyziak Jerzy 2366 ; dysk. 1644
Knyżewska Joanna 3876, 3992,
4004
Kobel Piotr 832
Kober Moniak 4383
Kobielski Wojciech 2405, 4274
Kobierski Zdzisław 1081
Kobis Paweł 969
Kobylarek Aleksander 2317
Kobylarska Julia 306
Kobylińska Urszula 433
Kobyłecki Józef 1861, 1884
Kobza Mirosław 993
Kochan Marek zob. SalernoKochan M.
Kochański Tomasz 1843
Kociszewska Irena 1300
Kociszewski Jerzy 4639
Kocot Ewa 829
Kocot Stanisława 1225
Kocójowa Maria 1758
Kocuń Iwona zob. BednarczykKocuń I.
Koczar Joanna 1515
Koczur Wiesław 1345, 4373, 5009 ;
red. 1345
- 967 Koćwin Lesław 849
Kodeks pracy 2632-2637, 2639,
2649, 2650, 2652-2655
Kodym Paweł 364, 1989
Koehler Jadwiga 4646
Kokot Ewa 3445
Kolan Zdzisław 1495
Kolarz Magdalena 845
Kolasa-Nowak Agnieszka red. 2274
Kolasińska Elżbieta 584
Kolaska Małgorzata zob. WnękKolaska M.
Kolegowicz Konrad 1037, 1041,
1099
Koleśnik Anna 3622
Kolibova Helena 4592
Kolman Romuald 1976
Kolosa Anna 2512
Kołacka Joanna 2363
Kołaczek Bożena 989, 1359, 1365,
1681, 4646, 4721 ; rec. 1339,
4647
Koładkiewicz Izabela 545
Kołakowska Dorota 4234
Kołkowska Edyta 2979, 3173,
3504, 4914
Kołodziej Katarzyna 2927, 4598
Kołodziej Sabina 586, 2308
Kołodziej-Durnaś Agnieszka 1331,
2037, 4643
Kołodziejczyk Bartosz 467
Kołodziejczyk Edward 2168
Kołodziejczyk Krzysztof 4008
Kołodziejczyk-Olczak Izabela 546,
1502, 1919, 3793
Kołodziejuk Marek 608, 2859,
2931, 2966, 3268, 3296, 3335,
Kołosowska Bożena 4041, 4054
Komaniecka Monika 1988
Komniczak-Tietze Marianna 1336
Komor Agnieszka 1716
Komorowski Tadeusz 3063
Komorska Marta 4522
Komór Aleknsadra 4201
Kompendium wiedzy
o społeczeństwie 5158
Konarska Maria 2558
Konarski Xawery 681
Konarzewska-Gubała Ewa red. 234
Koncepcje zmian w SPZOZ 808
Kondej Dorota 2578
Kondracki Krzysztof red. 88
Konecki Krzysztof 2084, 2092 ;
red. 2084
Konieczko Katarzyna 2404
Koniuk Adam 2028
Konkol Sebastian 914
Konkurencyjność polskiej
gospodarki 1843
Konopacki Marek 4517
Konopka Hanna red. 1688
Konopka Wiesław 2624
Konopka Zofia 1256
Konstrukcje prawa emerytalnego
4028
Kontny Urszula 2354, 2357, 2393
Kopeczek Jerzy 1689
Kopczewski Tomasz polem. 1715
Kopczyk Jan 4267, 4269
Kopczyński Tomasz 105, 321
Kopeć Jacek 534, 616
Koper Anna 822
Koper Paula 529
Kopertowska Hanna tł. 4652
Kopertyńska Maria Wanda 16, 350,
534, 546, 873, 1035, 1724, 2207
Kopiczko Olga 1297
Kopiński Adam 170, 720
Koppa Tapani 1263
Koprowicz Joanna 1912
Koprowska Iwona zob. KowalskaKoprowska I.
- 968 Koprowski Jacek 3839-3842
Kopycki Karol 993
Koradecka Danuta 16, 2384
Koral Jarosław 2331
Korczyn Aleksander 4102
Korczyńska Joanna 1422, 1460
Korczyński Piotr 3037, 3044
Korczyński Stanisław 2003
Kordek Monika 1075
Kordel Piotr 273, 424
Kordiak Adrianna 2282
Kordziński Jarosław 487
Kornacka-Skwara Elżbieta 2340,
2349
Kornas Grażyna 3498
Kornecki Marek 12
Korotyńska Anna 1235, 3064
Korowicki Antoni 439, 938
Korporowicz Leszek 2394
Korporowicz Violetta 2394 ; red.
2394
Kortlan Daniel dysk. 651
Korwin-Mikke Janusz dysk. 2704
Koryś Piotr 1301
Korzan Daniel 1712
Korzeb Zbigniew red. 1138
Korzeniowska Alina zob. HenzelKorzeniowska A.
Korzeniowska Elżbieta 2401
Korzeniowski Leszek 984
Korzyński Paweł 2940
Korzyści i koszty członkostwa
Polski w Unii 987
Kos Elżbieta 4334, 4343
Kosanowski Jerzy 1246 ; red.
1246
Kosewska-Sochoń Agnieszka tł.
599
Kosiarski Michał 4823
Kosiewicz Elżbieta 4330
Kosiń Paweł 259
Kosińska Magdalena 1510 ; rozm.
1916
Kosińska Maria 3123, 3127
Kosiński Janusz A. 4054
Kosiński Jarosław 1042
Kosiński Jerzy 1775, 1848
Kosiński Stanisław 2037
Kosior Monika 2052, 4559, 5009
Koski Ewa zob. WągrowskaKoski E.
Kosmala Janina 2013
Kossakowska Elżbieta 1340
Kossakowski Jacek 4274
Kossowska Małgorzata 2021
Kostecka Daria 4930
Kostecka Kamila 1030
Kostera Monika 89
Kostrubiec Stanisława 4560
Kostrzewa Julian 1316
Kostrzewa Magdalena 3894, 3939,
3950 ; omów. 4223
Kostrzewa Piotr 3578, 3639, 3848,
3866, 3879, 3898, 3899, 3902,
3911, 3916, 3934, 3940, 3941,
3943, 3982, 3988, 4016, 4144,
4211, 4212, 4221, 4232, 4240,
4242-4244, 4246, 4293, 4300,
4303, 4305-4308
Kosut Anna 4337, 4350
Kosycarz Marek 306
Koszteyn Jacek dysk. 1644
Kosztowniak Aneta 4792
Kościelska Małgorzata red. 1336
Kościński Marcin 4643
Kościołek Andrzej 4641
Kośla Dorota zob. Wójcik-Kośla D.
Kośmicki Eugeniusz 12, 1071,
2009, 2028
Kośmider Hanna 2194
Kośny Marek 5135
Kot Maciej 4644
- 969 Kot Stanisław Maciej 3798, 4643 ;
red. 4637
Kotala Andrzej 1261, 1262, 1300
Kotarba Marcin 114
Kotarba Wiesław 114
Kotlarska-Michalska Anna 4517,
4581
Kotler Philip 379
Kotliński Grzegorz 105
Kotlorz Dorota 1070
Koton Jolanta 2614
Kotowska Irena E. 16, 1427, 4636
Kotowska Sylwia zob. BryzekKotowska S.
Kotowski Adam 545
Kotras Marcin 2187
Kotula Małgorzata 404
Kotula Marcin 2665
Kotulska Katarzyna 2155
Kotulski Mariusz 4523
Kotwica Artur 426
Kotzian Joanna 3531
Koutny Joanna 2585
Kovacs Istvan 4621
Kowal Aneta 808
Kowal Dominik 362
Kowal Witold 385
Kowalak Robert 263
Kowalak Tadeusz 2447 ; rec.
2295, 4673
Kowalczuk Mirosława 3805
Kowalczyk Aleksandra 868
Kowalczyk Barbara zob. RyszKowalczyk B.
Kowalczyk Elżbieta 271, 4017, 4245
Kowalczyk Iwona 3355
Kowalczyk Lucjan 129, 322
Kowalczyk Marcin tł. 3037
Kowalczyk Olga 1141, 1219,
1345, 1360, 3856, 4597
Kowalczyk Ryszard 4870
Kowalczyk Stanisław 588
Kowaleski Jerzy T. 1423
Kowalewska Anna 4138
Kowalewska Jolanta Katarzyna
2037
Kowalewski Józef 2076
Kowalewski Marcin 818, 4783
Kowalewski Tadeusz 467, 2037,
4643, 4775
Kowalewski Wincenty 2442,
2481-2483
Kowalik Adam 475
Kowalik Dagmara 1697
Kowalik Ewa 4031
Kowalik Izabela 408
Kowalik Krzysztof 2384, 2505
Kowalik Tadeusz 4585, 4629, 4643
Kowalkiewicz Marek 426
Kowalska Anna 1262
Kowalska Bożena zob. MakselonKowalska Bożena
Kowalska Dorota zob.
Bartosińska-Kowalska D.
Kowalska Gabriela zob. RoszykKowalska G.
Kowalska Irena 2394, 4593
Kowalska Iwona 1731, 2515
Kowalska Izabela zob. JonekKowalska I.
Kowalska Krystyna red. 317
Kowalska Małgorzata przedm.
4956, 5008
Kowalska Maria zob. MiczyńskaKowalska M.
Kowalska Samanta 1616
Kowalska-Kantyka Małgorzata 4646
Kowalska-Koprowska Iwona 829
Kowalski Henryk omów. 1937
Kowalski Jan Maria 2582
Kowalski Janusz K. 2911, 4318,
5121
- 970 Kowalski Jerzy 2384, 2410
Kowalski Piotr 2477
Kowalski Sebastian 2920
Kowalski-Paszko Sebastian 3877,
3998, 3999
Kowerski Andrzej 3188
Koza Andrzej 1378
Kozaczenko Anna W. /A. V.
Kozačenko/ 473
Kozaczka Marian 5043
Kozaczuk Lucyna 4655
Kozak Marek W. 987
Kozak Marta 2274, 4592
Kozak Wioletta 729
Kozakiewicz Agnieszka 2851
Kozarowicz Henryk 250
Kozdęba Małgorzata 3079, 3167
Kozdrowski Stanisław 52
Kozek Wiesława 4840
Kozela Robert 1644, 2432, 2486,
2527, 3187
Kozera Bartłomiej red. 1111
Kozera Marzena 808
Kozielski Robert 1846, 1956
Kozieł Romuald 5022
Kozień Monika 4555
Kozierkiewicz Adam 2396,
2852
Kozikowska Katarzyna 1828
Kozikowska Tamara 1507
Kozina Andrzej 105, 350, 2179
Kozińska Anna 558, 2207 ; dysk.
651
Koziński Tomasz 873
Kozioł Leszek 3822
Kozioł Małgorzata 1295
Kozioł Tomasz 3456
Kozioł Waldemar 4526
Kozioł-Brączkowska Ewa 3246,
3283
Kozłowska Barbara 1708, 4403
Kozłowska Elżbieta 3845, 3937,
3952, 3962, 4239, 4271
Kozłowska Iwona zob. CzaplickaKozłowska I.
Kozłowska Katarzyna zob.
Znańska-Kozłowska K.
Kozłowska Małgorzata 3473,
3983, 3995
Kozłowska Melania 1175
Kozłowska Urszula 797, 4643
Kozłowska-Burdziak Mirosława
4939
Kozłowski Andrzej J. 534
Kozłowski Jerzy 196
Kozłowski Paweł 4585
Kozłowski Remigiusz 717
Kozłowski Sławomir Grzegorz 4615
Kozłowski Tomasz 215
Kozmana Magdalena 1204
Kozub Joanna 913
Kozyra Grzegorz 730
Kozyra Przemysław 1300
Koźmiński Andrzej K. 146
Kożuch Antoni 4643
Kożuch Barbara 534, 740, 789, 4643
Kożuchowski Józef rozm. 1938
Kożusznik Barbara 594, 2044
Kożyczkowska Adela 4517
Kózka Maria 1628
Kracht Walter 48
Kraińska Anna 4319
Kraj Kamil 251
Krajewski Siuda Krzysztof 2380
Krajewski Witold 2942
Krajowe standardy kwalifikacji
zawodowych 1623
Krakowiak Anna 2404
Krakowiak Jan 812
Kral Zygmunt 114, 161, 350, 873
Kramek Zbigniew 1495, 1776
Kramer Józefa 4653
- 971 Kramer Roderick M. 2065
Kranz Jerzy 4434
Krasnodębska Anna 4581
Krasuska Anna zob. MatuchniakKrasuska A.
Krasuska Ewa 2600
Kraśkiewicz Jan 2478
Kraśniak Janusz 271
Kraśnicka Teresa 352
Krause Amadeusz 2293
Krause Marcin 2384
Krawczyk Agnieszka 4652
Krawczyk Damian 3043
Krawczyk Izabela 4643
Krawczyk Krystyna 3853
Krawczyk Tomasz 216
Krawczyk Wojciech 2403
Krawczyńska Aleksandra 1835
Krążel Jowita 4095
Kreft Zbigniew 271
Krejner-Nowecka Anna 358
Krekel Elisabeth M. 1690
Krekora Paweł 993
Krencik Agata rec. 550
Kresak Piotr tł. 3036
Kręcisz Beata 2589
Krętowski Michał 2445
Krężołek Maciej 3835
Krochmal Jacek 1855
Krok Ewa 694
Krok Katarzyna 1105
Krokosz Elżbieta 1501
Kromolicka Barbara 4517
Kroner Jolanta 3130, 4540
Kropińska Irena 4517
Krot Katarzyna 4643
Krowicka Anna 4194, 4196
Król Henryk 545 ; red. 545
Król Kazimiera 2028
Król Małgorzata 1141, 1345, 5029 ;
red. 1141
Królak Stanisław dysk. 4887
Królik Grażyna 1815, 2087
Królikowska Jadwiga 4693
Kruczek Mariusz 300, 312
Kruczkiewicz Marcin 938
Kruczulak-Jankowska Joanna 4944
Kruhlik Edyta 2009
Kruk Anna 1495, 1691
Kruk Dorota 4622
Kruk Wacław 828
Krukowska Marta 2496
Krukowski Krzysztof 1261
Krupa Wioletta 1314
Krupczyńska Ewa rozm. 1952
Krupski Rafał 105, 144, 271, 350,
873
Kruse Kevin 1771
Kruszewski Andrzej 1729
Kruszewski Tomasz 545, 3820
Kruszyńska Wielisława zob.
Warzywoda-Kruszyńska W.
Kruszyński Zbigniew 4352, 4861
Krygier Andrzej 1844
Kryńska Elżbieta 16, 22, 978, 989,
1030, 1031, 1035, 1054, 1098,
1105, 1113, 1141, 1265, 4553,
4586, 4593 ; red. 1098
Krystek Henryk 770
Krzakiewicz Kazimierz 105, 202,
217, 271, 350, 873 ; red. 271
Krzaklewski Marian 4912
Krzemień Eugeniusz 939, 960
Krzemień Stanisław 2384
Krzemiński Dariusz 654, 688
Krzemiński Maciej 2857
Krzepicka Alicja 467
Krzesińska-Żach Beata 1606
Krzeszowska Estera zob. PiwoniKrzeszowska E.
Krzewska Agnieszka zob. TokajKrzewska A.
- 972 Krzewska Magdalena 1953
Krzos Grzegorz 716
Krzykała Franciszek 2009, 2028
Krzykowska Anna zob.
Organiściak-Krzykowska A.
Krzyminiewska Grażyna 2009,
2028
Krzystanek Jakub 1902
Krzystoszek Danuta zob. DuchKrzystoszek D.
Krzyszkowski Jerzy 2278, 4522,
4592 ; red. 4522, 4579
Krzysztofek Kazimierz 4576
Krzysztofik Janusz 467
Krzysztoń Zbigniew dysk. 1765
Krzywina Ewa zob. PuchałaKrzywina E.
Krzywosz-Rynkiewicz Beata 2122
Krzyżanowska Magdalena 1800
Krzyżewska Joanna 4776
Książek Daniel 711, 3114, 3116
Książek Małgorzata 1512
Książkiewicz Izabela 12, 22
Księżopolski Krzysztof M. 4702
Księżopolski Mirosław 4586 ; red.
4586
Księżyk Marianna 1195
Kszczotek Maria 4593
Kształcenie ustawiczne w 2003 r.
5002
Kształcenie ustawiczne w procesie
przemian rynku pracy 1724
Kształtowanie kariery zawodowej
1819
Ksztoń Wiesław 808
Ku wsi zdegradowanej?
Kubacka-Góral Krystyna 310, 461
Kubacki Ryszard 3529
Kubczak Anna 2084
Kubeczek Iwona 545
Kubiak Anna 1641
Kubiak Bernard F. 439, 440, 938
Kubiak Daria 545
Kubiak Michał 4813
Kubiak Paweł 1209
Kubicka Jolanta 4650
Kubicova Alina 4592
Kubicz-Andryszak Filip 102
Kubiczek Agata 1034
Kubień Zofia zob. MieleckaKubień Z.
Kubik Aleksandra 3316
Kubik Krystyna 467
Kubiński Piotr 247
Kubisz Michał 1208
Kubka Janina 292
Kubot Zdzisław 806, 2683, 2817,
2912, 3112, 4805
Kubów Adam 4597, 4750, 5009
Kubów Stefan 792
Kuc Bolesław Rafał 96, 2066 ; rec.
123
Kucharska Beata zob. MazurekKucharska B.
Kucharski Dariusz dysk. 4850
Kucharski Leszek 1035, 1075, 1113
Kucharski Stefan 3450
Kucharski Władysław S. 41
Kucharzyk-Płachciak Danuta 4597
Kuchcińska Maria 4517
Kuchowicz Adam 4347, 4397
Kuciński Kazimierz 1427
Kuczkiewicz Mik dysk. 1600
Kuczmaszewski Józef 1845
Kuczyńska Justyna zob. SłomaKuczyńska J.
Kuczyński Tadeusz 2968
Kud Krzysztof 938, 1261
Kudła Janusz 2241
Kudła Szymon 1910
Kudzin Aleksandra 545
Kujawiński Wenancjusz 1495
- 973 Kukiełka-Pucher Dominika 456,
629, 645, 1831, 2042, 2067,
2200, 2210
Kukla Daniel 1352
Kukołowicz Teresa 4517
Kukulak-Dolata Iwona 1031,
1098, 1172, 1265
Kukuła Zygmunt 1391
Kukułka Krystyna zob. BolestaKukułka K.
Kula Magdalena zob. KalińskaKula M.
Kulas Iwona 741
Kulczyk Alina 823
Kulesza Alina 5151, 5155, 5159,
5170, 5193 ; red. 5173
Kulesza Ewa 675
Kulesza Michał 2709
Kulig-Moskwa Katarzyna 368
Kulińska-Sadłocha Ewa 105
Kulisa Beata 1037, 1051
Kulka Bożena 2274
Kulpa Piotr 4913
Kumor-Pilarczyk Izabela 1691
Kunasz Marek 413
Kundera Elżbieta red. 5179
Kunicka Małgorzata 1875
Kunicki Piotr 3273
Kupczewska-Dobecka Małgorzata
2404
Kupidura Tomasz 1156, 1798 ;
rec. 1884
Kupijaj Marian 1274
Kupiszewski Marek 1427
Kupryjańczyk Daniel 988
Kuraciński Edward 4694
Kurcz Alicja 1605, 4581 ; red. 1605
Kurczewska Agnieszka 1252
Kurczewski Przemysław 1340
Kurdziel Anna zob. PiechnikKurdziel A.
Kurek Sławomir 5022
Kurlenda Piotr rec. 1596
Kuropka Ireneusz 5009
Kurosad Demetriusz 4042
Kurowska Małgorzata 5050
Kurowska Ola 4878
Kurowska Teresa 3853
Kurowski Piotr 4814-4816
Kurzycki Krzysztof 4178
Kurzynowski Adam 1359, 4553,
4563, 4840 ; red. 1359
Kusa Rafał 1261
Kusideł Ewa 1075
Kustosz Katarzyna zob.
Kłoskowska-Kustosz
Katarzyna
Kustra Arkadiusz 160
Kustra Czesław 43
Kusztelak Andrzej 31
Kuś Piotr 2738
Kuśmierczyk Krystyna 4724, 4809
Kuśmierczyk Krzysztof 904, 1785
Kuśmierczyk Paweł 868
Kuśmierz-Gozdalik Urszula 2037
Kuta Barbara 976
Kutkowska Barbara 1300
Kuziak Michał 5180
Kuzińska Hanna 4731
Kuźma Elżbieta 1460
Kuźmiuk Zbigniew 4716
Kuźniar Irena 3468
Kuźniar Jerzy 3474, 4036, 4069
Kuźniar Roman red. 4702
Kuźniar Wiesława 4643
Kużdowicz Dorota 166, 171
Kwaczkowski Paweł 3940, 3949,
3979
Kwalifikacje zawodowe na
współczesnym rynku pracy
1495
Kwapisz Jacek 1360
- 974 Kwarciak Małgorzata 2082
Kwas Olena 4614
Kwasek Artur 840
Kwaśnicki Witold 4639
Kwaśniewicz Władysław 2300
Kwaśniewska Grażyna red. 2290
Kwaśnik Zbigniew 4728
Kwiatek Agnieszka zob.
Wilczyńska-Kwiatek A.
Kwiatek-Sołtys Agnieszka 5022
Kwiatkiewicz Anna 534, 573
Kwiatkowska Henryka 1495
Kwiatkowska Lucyna 467, 919
Kwiatkowska Walentyna 987
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota
956, 5016
Kwiatkowska-Ratajczak Maria
1871
Kwiatkowski Eugeniusz 16, 986,
1035, 1075, 1113, 4994 ; red.
1113
Kwiatkowski Jacek 574
Kwiatkowski Roman 2567
Kwiatkowski Stefan 467, 558, 850
Kwiatkowski Stefan Michał 16,
460, 1495, 1496, 1628-1630,
1691, 1730, 1884, 2384 ; dysk.
1600 ; red. 1495, 1623, 1628
Kwiatkowski Tomasz 3905
Kwiecień Anna zob. GembalskaKwiecień A.
Kwiecień Krzysztof dysk. 651
Kwiecińska Monika 873
Kwiecińska-Bożek Lidia 1141
Kwiecińska-Rudowicz Dorota 1501
Kwiecińska-Zdrenka Monika 2291
Kwieciński Mirosław 470
Kwiotkowska Anna 134
Labocha Lidia 707, 1411, 3418,
4361, 4379
Lacewicz-Bartoszewska Joanna
2365
Lach Arkadiusz 686
Lach Janusz 2122
Lachowski Jerzy 3439, 4054
Lalek Anna 768
Langer Wiesław 2541
Lasak Justyna rec. 4606
Lasecki Marcin 534
Lasek Mirosława 935
Laska Renata zob. PiętowskaLaska R.
Laskowska Iwona 1075
Laskowska-Szcześnia Maria 4652
Laskowski Wacław 5137
Lasmanowicz Renata 1125, 1177,
1300
Laszczak Mirosław 734, 2034,
2213
Latalski Maciej 2339, 4638
Latham Gary P. 599
Latos-Miłkowska Monika 2675,
3542
Laufer Paweł 5
Laurell Stefan 2152
Laurie Donald L. 494
Lawędziak Bartosz 910
Lecewicz-Bartoszewska Joanna
2412 ; red. 1340, 2412
Lech Aleksandra 1243
Lech Magdalena zob. SwachaLech M.
Lechman-Filipiak Agnieszka 3097
Lechnio Ewa zob. DziubińskaLechnio E.
Lechwar Małgorzata 1261, 4643
Leczykiewicz Tadeusz 368
Leder Jolanta zob. GrotowskaLeder J.
Ledkiewicz Anna red. 3860
Leftwich Ewa 1712
- 975 Legat Sławomir 2709
Leginowicz Daniel 2824, 2825
Leicht Aleksandra 3851 ; rozm.
3851, 3918, 3933, 4718
Leisser Anna 1701
Leja Krzysztof 453, 742
Leja Łukasz 3308
Lejk-Kępka Alicja 4263, 4268,
4270, 4277, 4280
Leksykon zarządzania 5161
Lelińska Krystyna 989, 1624
Lelusz Henryk 1125, 1300
Lemieszek Ewa zob. TytzLemieszek E.
Lenart Bożena 2815, 2913,
2956, 2970, 2987, 3117,
3140, 3267, 3274, 3297,
3298, 3324, 3339, 3351,
3375, 3406, 3593, 3645
Lenart Małgorzata 1771
Lenart Marek 687
Lenartowicz Agnieszka zob.
Jagoda-Lenartowicz A.
Lenczowska-Soboń Katarzyna
2394
Lentowicz Zbigniew 1389
Leoński Zbigniew 3422
Lerkowska Anna 3248
Lesińska Anna 1048
Leszczewska Krystyna 2037
Leszczyńska Małgorzata 4643
Leszczyński Artur 222
Leszczyński Grzegorz 911
Leszczyński Marek 859
Leszczyński Marian 1366
Leszczyński Wiktor 1931, 2487,
3377 ; omów. 1937
Leszczyński Zbigniew 165
Leśkiewicz Ewa dysk. 2950
Leśniak Grażyna J. 3128,
4385
Leśniak Małgorzata 2278 ; red.
4564
Leśniak-Berek Ewa 4592
Leśniak-Moczuk Krystyna 2278,
4592, 4643
Leśniewska Grażyna 4522
Leśniewska Grażyna M. 2188,
2273
Levinson Harry 650
Lew Grzegorz 1261
Lewandowicz-Machnikowska
Monika 3012
Lewandowska Adrianna 105,
278
Lewandowska Lidia 4524,
4634
Lewandowska Renata zob.
Nowak-Lewandowska R.
Lewandowski Henryk 2683,
2702
Lewandowski Jerzy 2412 ; red.
1340, 2365, 2412
Lewandowski Łukasz 4643
Lewandowski Paweł 2394
Lewandowski Piotr 5077
Lewandowski Tadeusz 967
Lewczuk Magdalena zob.
Chmielowiec-Lewczuk M.
Lewicka Beata 801
Lewicka Jurata 4517
Lewińska Jolanta 4047, 4053,
4139,
Lewiński Janusz 1150
Lewis Andy 599
Lewowicki Tadeusz 2384 ; red.
2304 ; wstęp 2271
Libera Tadeusz 3346
Lichtarski Jan 117, 271
Lichtarski Janusz Marek 350,
873
Lichy Mieczysław 271
- 976 Liebman Henryk G. 3036
Lienard Michel 4274
Ligarski Mariusz 212
Ligarski Mariusz J. 198
Linowski Krzysztof 1398
Lipa Piotr 1804
Lipieta Artur 5107
Lipińska Małgorzata 2709
Lipińska-Grobelny Agnieszka
2279
Lipka Anna 534, 2110, 2159,
5029, 5034 ; rec. 1035
Lipowicz Elżbieta 4517
Lipski Aleksander 1345, 5009,
5029
Lis Barbara 2037
Lis Elżbieta Maria 4366, 4409
Lis Franciszek 2037
Lis Iwona 4643
Lis Joanna 800
Lis Katarzyna 2370
Lis Michał 1111 ; red. 1111
Lis Mieczysław 2028
Lis Renata 2037
Lis Robert 2037
Lisiecka Krystyna 210, 253 ; rec.
234
Lisiecki Marek 855, 2037 ; rec.
2066
Lisowska Agnieszka 232
Lisowska Ewa 1319, 4560
Lisowska Grażyna 3903
Lisowski Adam 4560
Lisowski Jerzy Lech 765, 781,
783
Lisowski Robert 4633
Listwan Tadeusz 534, 588, 1035 ;
red. 588
Liszcz Teresa 2681
Litwin Joanna 597
Liwo Marian 12
Lizak Wiesław 4702
Llen Caroline 1710
Lloyd Peter 1208
Lorek Ewa 533
Loska Andrzej 954
Lotko Aleksander 750, 2118
Louhevaara Veikko 4652
Lubacz Józef 1939
Lubrańska Anna 2004
Lucińska Anna 2112
Ludeman Kate 1906
Ludian Jadwiga zob. WyzińskaLudian J.
Ludność według płci, wieku,
województw 5004
Ludwiczyński Antoni 460, 545 ;
red. 545
Lulewicz Agata 1031
Lulewicz Marta zob. BohdziewiczLulewicz M.
Lunden Bjorn 2677
Lustig Joanna 4646
Lutek Agnieszka zob. SitkoLutek A.
Lutostański Krzysztof 4054
Luty Zbigniew 2734
Lyons Karen 4522
Łabanowski Mirosław 4054
Łabędź Katarzyna zob. BeredaŁabędź K.
Łabuda Grzegorz 1665
Łach Marian 1309
Łada Marta 2233
Łada-Cieślak Monika 148, 331
Ładyko Igor J. 130
Łagodziński Wiesław rec. 36
Łaguna Mariola 1260
Łajeczko Maria 2637, 2691,
2946
Łakomy Konrad 3077
- 977 Łangowska Urszula 1141
Łangowska-Marcinkowska
Krystyna 4581
Łangowska-Szęściak Urszula
1141
Łasak Katarzyna 2857
Łasiński Gabriel 938
Łatuszyńska Małgorzata 938
Ławer Elżbieta 5165
Ławrynowicz Maciej 325, 545
Łazarczyk Paweł 1291
Łazęcki Mariusz 2837
Łazicka Maria 2555
Łączkowski Wojciech 4705
Łepik Ryszard 1053, 2826 ; dysk.
2704, 4850
Łęcicki Grzegorz 1137
Łobejko Stanisław 444, 881, 1261
Łobejko Zygmunt 3889, 4037,
4084, 4109
Łobos Krzysztof 722, 802
Łochowski Marcin 3447
Łojek Halina 1805
Łoński Tomasz 4643
Łopacińska Krystyna zob.
Mazurek-Łopacińska K.
Łotocki Łukasz 1430
Łój Grażyna 4522
Łubińska Ewa zob. ChmielekŁubińska E.
Łucewicz Jacenta 588, 2111
Łucjan Izabela 1070
Łucka Joanna zob. StrzelczykŁucka J.
Łuczak Agata 289
Łuczak Maciej 1249
Łuczka Teresa rec. 2008
Łuczkiewicz Grzegorz tł. 153
Łuczywek Cezary 3440
Łukasiewicz Grzegorz 105
Łukaszewicz Agata 1644
Łukaszewska Agnieszka 1810
Łukomska Karolina zob. MazurŁukomska K.
Łukowski Wojciech 1460 ; red.
1460
Łuszczyńska Małgorzata zob.
Pawłaczyk-Łuszczyńska M.
Łyskawa Krzysztof 4006
(M) 3016 ; meg 539 ; MF 1459 ;
M.W. 5174
McAlinden Gerry 1208
McClelland David C. 2091
Machaczek Katarzyna 4202
Machaczek Stefania 2576
Machaczka Józef 304
Machel Henryk 4517, 4643
Machnikowska Anna 2857
Machnikowska Monika zob.
LewandowiczMachnikowska M.
Machnikowska Stefania zob.
Dzięcielska-Machnikowska S.
Machol-Zajda Lucyna 989, 1030,
1113 ; omów. 16
Machowczyk Katarzyna zob.
Puszko-Machowczyk K.
Maciejewska Agnieszka 1029
Maciejewska Joanna 4972
Maciejewski Grzegorz 4649, 5117
Maciejewski Jan 2281, 4643
Maciejewski Janusz 894
Maciejewski Krzysztof 1300
Maciejko Anna 1430
Maciejko Wojciech 663, 3106,
3789, 4317, 4341
Maciejowska Renata zob.
Kaczyńska-Maciejowska R.
Macierzyński Mariusz 4517
Macioł Stanisław 1941
Mackiewicz Małgorzata 1894
- 978 McMurrer Daniel 531
Macoch Rafał 4593
Madejek Ewa 3209
Madejski Jerzy 1813
Madeyski Lech 938
Madura Beata zob. ZatwarnickaMadura B.
Maes Claudine 1743
Magdziarz Maria 1691, 1889
Magnuszewska-Otulak Grażyna
4592
Mahoney Eliza zob. SarneckaMahoney E.
Maj Aneta 4378, 4384, 4428
Maj Ireneusz 2037
Majchrzak Jadwiga 321
Majchrzycka Katarzyna 3213
Majczakowa Wiesława tł. 4652
Majdosz Paweł 4437
Majer Ryszard 4522 ; red. 4522,
4579
Majewicz Marzena 4731
Majewska Dorota zob.
Czajkowska-Majewska D.
Majewska Renata 3119, 3128,
3149, 3325, 4358, 4400
Majewska Teresa zob. BińczyckaMajewska T.
Majewski Artur 2614
Majewski Tadeusz 1342, 1349,
1364, 1366, 2995, 4575, 4601
Majka Małgorzata 2563, 2595,
2622, 3176, 3190
Majkowski Bogdan 3858
Majkowski Stanisław 1337, 2975,
2984, 3130, 3595, 3612, 3641,
4053, 4065, 4072, 4131, 4134,
4152, 4237, 4374, 4414, 5083
Major Tomasz 3047, 3959, 4192,
4310, 4315 ; red. 4315
Majorek Jakub 4643
Majowska Magdalena 534, 538,
873,
Makarewicz Grzegorz 2623
Makarski Sylwester 1262
Makhniashvili Ivan 2603
Makles Zbigniew 2429
Makowiec-Dąbrowska Teresa 2567
Makowski Kazimierz 534, 573,
1035
Makselon-Kowalska Bożena 2327,
2348
Maksymiuk Tomasz 4652
Malara Zbigniew 114, 418, 873,
2120
Malawski Andrzej 5016 ; red. 4637
Malczewski Jan 2918
Malczuk Andrzej 3614
Malczyk Małgorzata tł. 3034
Malec Grażyna zob.
Gruszczyńska-Malec G.
Malec Karolina zob. KisielewiczMalec K.
Malewicz Agnieszka rec. 1493
Malewska Kamila 873
Malin Ryszard 2207
Malinowska-Cieślik Marta 1731
Malinowski Andrzej 4837 ; dysk.
2704, 2950
Malinowski Artur 2919, 2982,
3045, 3115, 3386, 3391, 3412,
3624, 3819, 4046
Malinowski Jan A. 2278
Malinowski Ludwik 1867
Malinowski Mariusz 565
Maliszewska-Nienartowicz
Justyna 4754
Maliszewski Robert 2809, 2978
Małachowski Andrzej 421
Małecka Grażyna 4663
Małecki Piotr P. 160
Małkowska Bożena 1882
- 979 Małkowska Danuta 2962
Małkowska Magdalena 278
Małkus Tomasz 948
Małuszkiewicz Dżenia zob.
Sarpalius-Małuszkiewicz D.
Mały rocznik statystyczny 2004
4950
Małys Anna zob. ĆwiąkałaMałys A.
Małys Krzysztof 4771
Małysa-Kaleta Agata 4759, 4807
Małysz Franciszek 2542, 2641,
3240, 3275, 3350, 3496, 3537,
3583
Małysz Katarzyna zob.
Duczkowska-Małysz K.
Mamak-Zdanecka Marzena 368
Mamińska Lucyna zob. ProrokMamińska L.
Mamrot Paweł 2404, 2581
Manacka Renata 4456, 4465,
4467, 4472
Mandes Sławomir 1208
Mandrzejewska-Smól Iwona 1621,
4517
Mandziej-Jeżyna Marzena 573
Manek Anna Maria 2334
Mania Rafał 4471
Maniak Grażyna 546, 557, 602, 998
Maniecka-Bryła Irena 4801
Maniewska Eliza 2648, 3133
Mannarelli Thomas 599
Manowska Anna 231
Mantaj Andrzej 4643
Manzoni Jean-Francois 599, 2157
Mańturz Marzena 1729
Marchewa Monika zob.
Piotrowska-Marchewa M.
Marciniak Elżbieta 545
Marciniak Jarosław 2175, 2850
Marciniak Stanisław 158
Marcinkiewicz Henryk 271, 350
Marcinkiewicz Kazimierz 4716
Marcinkowska Krystyna zob.
Łangowska-Marcinkowska K.
Marcinkowski Aleksander 873
Marcinkowski J. S. red. 2362
Marcinkowski Jerzy S. 2384
Marcinkowski Jerzy T. 4122, 4170
Marciszewska Anna 873
Marciszewska Elżbieta rec. 390
Marciszewska Małgorzata 1738
Marczak Krystyna zob.
Piotrowska-Marczak K.
Marczakowska-Proczka Joanna
2394
Marczuk Bartosz 1202, 2798,
3400, 3404, 3936, 4022, 4074,
4094, 4132, 4133, 4135, 4136,
4141, 4143, 4181, 4187, 4360,
4363, 4370, 4389, 4431, 4432,
4444, 4445, 4711-4713, 4723,
4726 ; rozm. 4401, 4717
Marczuk Piotr 306
Marczyk Artur 775
Marczyk Wiesława 775
Marek Andrzej 2897, 3020, 30863088, 3143, 3257, 3399, 3461
Marek Edward 989
Marek Kazimierz 2572
Marek Stanisław 458, 1901
Mariankowski Krzysztof omów.
1937
Marketing i zarządzanie 378
Markiewicz Zdzisław 4522
Markowicz Iwona 526
Markowicz-Tronczyńska Ewa G.
4522
Markowska Hanna 5075, 5081
Markowska Małgorzata 1267
Markowska Mariola zob. RacławMarkowska M.
- 980 Markowska-Kabała Iwona 3853
Markowska-Przybyła Urszula
4998
Markowska-Wolert Renata
4915
Markowski Daniel 12
Markowski Marek 447
Marks-Bielska Renata 5005
Marody Mirosława red. 2316
Marquardt Piotr 2773
Marshall Gordon red. 5182
Marska Natalia 4453
Marszałek Aleksander 1495
Marszałek Danuta zob. SurówkaMarszałek D.
Marszałek Marek 1129
Marszałkowska Maria 1031
Marszowski Ryszard 1033
Martan Lesław 114
Martin Marek 834
Martuszewicz Anna 3096, 3413,
3519
Martyka Joanna 1033
Martyńska Anna zob. HysMartyńska A.
Maruszak Agnieszka zob.
Furmańska-Maruszak A.
Marynowicz-Hetka Ewa 4581
Marzec Helena 4664
Marzec-Holka Krystyna 4517
Masłowski Andrzej 1304, 1639,
5047
Masłyk Tomasz rec. 23
Masłyk-Musiał Ewa 121
Masri Samer 4643
Masternak Zygmunt 2817
Matczewski Andrzej 913 ; red.
913
Matejek Józefa 4581
Matejko Ewa 1460
Matejuk Jerzy 1143
Materiały szkoleniowe dla
pracowników urzędów gmin
1245
Matey-Tyrowicz Maria 2683, 2863 ;
red. 2683
Matlakiewicz Alina 1734
Matouk Kamal 132, 426
Matsili Renata 1872
Matuchniak-Krasuska Anna 1112
Matusiak Jolanta 2576
Matusiak Krzysztof B. 1163, 1243
Matusiak Piotr 1012
Matuszek Małgorzata 1696
Matuszewski Tomasz 726
Matuszyńska Anna zob. AdamusMatuszyńska A.
Matyjas Bożena 1495, 4517, 4581 ;
rec. 1420
Matysiak-Błaszczyk Agata 4517
Matysiewicz Justyna 2037
Matyszewska Ewa 4743
Mauborgne Renée 599, 2191
Mauer Elżbieta 2431
Mayer John D. 2072
Mazek Irena 1793
Mazhar Larisa 1849
Maziarska Anna zob. ŻukowskaMaziarska A.
Mazur Gabriela 105
Mazur Grzegorz 2731
Mazur Hanna 938
Mazur Zygmunt 105, 938
Mazur-Dulęba Dorota rozm. 1016
Mazur-Łukomska Karolina 271,
1246
Mazurczyk Anna 1201
Mazurek Edyta 5076
Mazurek-Kucharska Beata 1208
Mazurek-Łopacińska Krystyna
4765 ; red. 4750
Mazurkiewicz Anna 535
- 981 Mazurkiewicz Anna zob.
Zachorowska-Mazurkiewicz A.
Mazurkiewicz Bartłomiej 362
Mazurkiewicz Piotr 480
Mazurkiewicz Tymoteusz 1261
Mażewska Marzena 1163
Mącik Radosław 524
Mączka Lucyna 994
Mączyńska Elżbieta 2037
Mądrala Maciej 820
Mądry Andrzej 4581
Mądry Jan 1918
Mąkosa Agata 1842
Meisner Elżbieta zob.
Więckowska-Meisner E.
Melich-Iwanek Krystyna 1108,
5016
Meller Janusz 983, 1035
Melosik Zbyszko 2394
Mendel Tadeusz 321
Mendryk Iwona 105
Merc-Gołębiowska Zofia 2412
Merecz Dorota 2264, 2399
Merski Janusz 1708 ; red. 467,
2306
Merta Anna zob. OlejniczukMerta A.
Mesjasz Czesław 80, 409
Metoda reprezentacyjna w
badaniach ekonomicznospołecznych 4962
Metody wnioskowania
statystycznego w badaniach
ekonomicznych 4963
Męcina Jacek 4912
Męcina Jacek P. 1729
Mędelska Magdalena zob.
Kalisiak-Mędelska M.
Miazga Katarzyna zob. SamonekMiazga K.
Michalak Jan 895
Michalak Jarosław 4971
Michalak Joanna tł. 2271
Michalak Joanna Małgorzata. 1495
Michalczyk Jerzy 4643
Michalczyk Ryszard 55, 2207,
4501
Michalczyk Tadeusz 4643
Michalik Jerzy S. 3207, 3218
Michalik Mieczysław 1673
Michalska Anna 3931, 4166
Michalska Anna zob. KotlarskaMichalska A.
Michalska Elżbieta 3958
Michalska Marzenna 893
Michalska Urszula 620
Michalska-Badziak Ryszarda 4537
Michalski Andrzej 4846
Michalski Jarosław 1986
Michalski Krzysztof 897
Michalski Marian tł. 7
Michalski Michał 1
Michalski Tomasz 5022
Michałków Ireneusz 467, 1708 ;
rec. 268
Michałowska Katarzyna tł. 2674
Michałowska-Gorywoda Krystyna
2842
Michna Anna 395, 733, 873
Michnał Władysław 1851
Michniewska Joanna zob.
Więcław-Michniewska J.
Michoń Piotr 4567
Michoński Arkadiusz 2841
Michowska Dorota 4643
Michrowska Renata 4602
Michułka Jolanta 808
Mickiewicz Tomasz 1118
Miczyńska-Kowalska Maria 2037,
4643
Miecik Igor T. 2177
Mielczarek Przemysław 938
- 982 Mielecka-Kubień Zofia 4644
Mielnik Beata zob. SkowronMielnik B.
Mierzejewski Zygmunt dys. 2704
Mierzwa Agata 3269, 3479
Mierzwiński Bronisław 1130, 1133
Mietlewski Zygmunt 105, 873
Między transformacją a integracją
4560
Migdał Jerzy 2751
Migracje długookresowe ludności
w l. 1989-2002 5006
Migus Michał 993
Migut Marzenna 873
Mihułowicz Marzena zob.
Jankowska-Mihułowicz M.
Mik Arkadiusz 3466
Mik Cezary red. 2855
Mikke Janusz zob. Korwin-Mikke J.
Mikołaj Krzysztof 2671
Mikołajczyk Bożena 808, 1252
Mikołajczyk Marek 938
Mikołajczyk Zofia 271, 501
Mikołajek Magdalena 1642
Mikołajek-Gocejna Magdalena
1008, 2360
Mikołajewicz Zbigniew red. 1031
Mikucki Marek 4001
Mikulec Artur 4454
Mikulewicz Natalia 208, 2009
Mikulska Beata 2407
Mikulski Jerzy 1359, 1360, 1366,
2278 ; red. 1359, 1360
Mikulski Witold 2480, 2615
Mikuła Bogusz 105, 140, 403, 422,
437, 938, 1497, 2186
Mikuła Elżbieta 114, 4643
Milanowski Janusz 4652
Milanowski Włodzimierz 12
Milczarek Małgorzata 2418
Milecki Artur 105, 321
Milewicz Monika dysk. 2950
Milewska Anna 1300
Milewska Elżbieta 2426
Milewski Piotr 4006
Milian Lech 2037
Miller Danuta 2183
Miłaszewicz Danuta 526, 1254
Miłkowska Monika zob. LatosMiłkowska M.
Miłkowski Adam 4202
Miłkowski Marcin tł. 3035
Minkiewicz Barbara 1725
Mintzberg Henry 479
Mirowska Mariola 4511, 4522, 4581
Misiąg Franciszek 5039
Misiek Beata zob. NiepsujewiczMisiek B.
Misiewicz Halina 4519, 4553
Misiołek Krzyszof 873
Missala Tadeusz 3214
Miszczak Witold 4644
Miszczyńska Dorota 4462
Misztal Agnieszka 203, 4652
Misztal Bronisław 1627, 1740
Misztal-Kania Aleksandra 5154
Miś Alicja 575, 1035 ; rec. 2232
Miś Lucjan 2344
Mitoraj Małgorzata 1832
Mitręga Marian 1141, 4553
Mitrus Leszek 997, 3046
Mizgajska Hanna 887, 1320
Miżejewski Cezary 980
Mliczewska Danuta 4744
Młodzież w lokalnym systemie
pomocy społecznej 4511
Młodzież z inicjatywą 1226
Młodzik Lilla 2099
Młodzka-Stybel Agnieszka 2417,
5188
Młokosiewicz Marta 4686
Młynarz Miłosz 627
- 983 Moczuk Eugeniusz 4643
Moczuk Krystyna zob. LeśniakMoczuk K.
Moczulska Marta 4925
Moczydłowska Joanna 467, 1834,
2048, 2062, 2088, 2180, 2181,
2219, 2244
Moczydłowska Wiesława 2732,
3530, 4810
Modzelewski Piotr 785, 2241
Moja pierwsza praca 1820
Mokrosińska Krystyna dysk. 4887
Mokrzycka Anna 1731
Molek-Winiarska Dorota 555, 646,
873
Mongiało Zbigniew 1300
Monkiewicz Jan 4441
Moos Janusz 587, 1495, 1881
Morawski Mieczysław 147, 591,
776, 938, 2037
Morawski Witold 16, 2037, 4840,
4845
Morbitzer Janusz rec. 1487
Morchało Robert 819
Mordasewicz Jeremi dys. 2704
Mordel Tomasz 2759
Morecka Zofia 989, 1430
Morgan Agata 993
Moroz Mirosław 873, 905
Morrel-Samuels Palmer 2199
Morys-Gieorgica Grażyna 1795
Morzyński Leszek 2623
Mosiądz Juliusz 2743
Mosiek Piotr 2329
Moskal Zbigniew 614
Moskalew Jacek 926
Moskwa Katarzyna zob. KuligMoskwa K.
Mossakowska Ewa 1300 ; tł. 1511
Moszczyńska-Pętkowska Zofia
5147
Moszkowicz Krystyna 1261 ; red.
1261
Moszkowicz Mieczysław 271, 873
Moszyński Michał 2901, 2947
Mościbrodzka Krystyna 4933
Mościcka Agnieszka 2264
Mościcka Aneta 3566, 4035
Mościcki Krzysztof 1495
Motywować skutecznie 2207
Mroczek Teresa 12
Mroczko Franciszek 873, 896,
2075
Mroczkowska Beata 3599, 3894,
4077, 4080, 4335, 5118
Mrowiec Paweł 913
Mrozowska Monika 1394, 3570,
2948, 3603, 3607
Mrówka Joanna 5016
Mróz Aneta 2528
Mróz Joanna 33
Mruk Henryk 2095
Mrzygłód Jacek 547
Mucha Ewa zob. ŻydowiczMucha E.
Muchametczyn Ewa 1729
Muczyński Maciej 1030
Mudrecka Irena 1605
Mulicka Iwona 2455
Musiał Ewa zob. Masłyk-Musiał E.
Musiał Grażyna 1706 ; red. 9
Musioł Teresa 2384 ; dysk. 1644
Muster Rafał 2077
Muszalski Wojciech 2646, 3862
Muszyńska Anna 2101
Muszyński Andrzej 1706
Muszyński Zenon 2364
Mydlarska Anna Maria tł. 4685
Mysłek Wiesław rec. 4577
Myszewski Jan M. 219
Myśliwiec Grzegorz 2394
Myśliwski Wiesław 2297
- 984 Nadolna Bożena 944
Nagel Katarzyna 4583
Nagel Wojciech 3853, 3875
Nagórny Bartosz 294
Nagórska Teresa zob. DukietNagórska T.
Najlepsze praktyki zarządzania
ludźmi w małych i średnich
przedsiębiorstwach 545
Najlepsze praktyki zarządzania
zasobami ludzkimi w Polsce
546
Najman Krzysztof 956
Najwer Marta zob. BolkowskaNajwer M.
Nakłady i wyniki przemysłu
w 2003 r. 5008
Nakonieczny Henryk 4886
Nalepka Adam 778
Nałęcz Maciej 2915 ; red. 2650,
2661
Napiórkowska Beata zob.
Wiechuła-Napiórkowska B.
Napora Elżbieta 2257
Nasalski Zbigniew 1261
Nasiadek Marzenna 2579
Nauka i technika w 2002 r. 4969
Nawacki Lesław red. 2683
Nawara Beata zob. BucheltNawara B.
Nawara Izabela 588
Nawara Paweł 1662
Nawojczyk Maria 5028
Nawrot Bogumiła 2056
Nawrotek Barbara zob.
Kalinowska-Nawrotek B.
Nazarko Joanicjusz 956
Nehring Anna 1037, 1043, 3823 ;
red. 327, 1099
Nelec Wacław 1084
Nerka Arleta 4029
Nerwińska Elżbieta 1876
Nesterak Janusz 160
Nestorowicz Renata 1753
Neyman Elzbieta 4688
Nieciuński Witold 4585
Niedbała Bogusław 160
Niedbała Zdzisław 3159
Niedoszewska Adriana 1018
Niedzielska Elżbieta 938 ; red. 938
Niedzielska Maria 2409, 4879
Niedzielski Eugeniusz 534
Niedziński Tomasz 2517, 3237,
3279, 3286, 3287, 3303, 3317
Niedźwiedzka Barbara 829, 1731,
1946
Niemcewicz Janusz 2709
Niemczyk Agata 4643, 4757, 4769
Niemczyk Andrzej 1904
Niemczyk Jerzy 75, 105, 350, 361,
754
Niemczyński Adam 2709
Niemiec Andrzej 1613
Niemiec Józef 4855
Niemiec Waldemar 1911
Niemiec-Knaś Małgorzata 1872
Nienartowicz Justyna zob.
Maliszewska-Nienartowicz J.
Niepełnosprawni a praca 1345
Niepełnosprawność a edukacja
akademicka 1949
Nieplowicz Maria 275, 604
Niepsujewicz-Misiek Beata 857
Nieroba Ewa 1864
Nierówności społeczne a wzrost
gospodarczy 4643
Niesporek Andrzej 4592
Niewada Beata L. 846
Niewczas Marta 4517
Niewiadoma Maria 755
Niewiadomska Anna 4597
Niezgoda Katarzyna 570
- 985 Nijakowski Lech M. 1127
Nikitina Wilhema 1244
Nikitorowicz Jerzy red. 2304
Niklas Dorota 1336
Nikołajew Jan 2188, 2273
Nikoniuk Jakub 2269
Nitecki Adam 2037
Niżnik Joanna 4794, 4799
Niżnik Kazimierz 1366
Noblecourt Michel 4853
Nocoń Anna 495
Noculak Jolanta 1858
Noga Adam rec. 4671
Nogalski Bogdan 16, 81, 114, 184,
271, 305, 350, 356, 728, 873
Nojszewska-Dochev Magdalena
1028
Nosal Elżbieta 489, 1261
Nosek Dorota 3018
Nosowski Paweł 2871
Noszczak Dariusz 4023, 4051,
4068, 4128
Nowa Karta Nauczyciela 2743
Nowacka Dorota 1031
Nowacka Marzena zob. PrusNowacka M.
Nowacki Grzegorz 12
Nowacki Robert 774
Nowacki Tadeusz W. 20, 1495,
2351, 2352, 2356
Nowaczek Krzysztof 1434
Nowaczyk Grażyna 792
Nowak Agnieszka zob. KolasaNowak A.
Nowak Aleksandra 659, 1011,
1149, 1151, 2173, 3095, 3098,
3195, 3506, 4015, 4367 ; rozm.
2507
Nowak Alicja Małgorzata 1300
Nowak Andrzej W. 2412
Nowak Anna 4517
Nowak Arkadiusz 2683
Nowak Artur 668, 3258, 3540 ;
omów. 3314
Nowak Bogna zob. GawrońskaNowak B.
Nowak Dominika zob. DorreNowak D.
Nowak Edward 172 ; red. 163
Nowak Ewa 1731, 4652
Nowak Julian 824
Nowak Katarzyna 1033, 4047,
4053, 4073
Nowak Krzysztof 3863, 4500
Nowak Lucyna 1097
Nowak Magdalena 5022
Nowak Małgorzata 1483, 1866,
3210
Nowak Marcin 976, 2965, 2972
Nowak Marta 518
Nowak Monika 3792
Nowak Monika zob. PudełkoNowak M.
Nowak Piotr 5003
Nowak Roman S. 114
Nowak Zofia 1432
Nowak-Far Artur 2841
Nowak-Lewandowska Renata
1078, 2037
Nowakowa Krystyna zob. DurajNowakowa K.
Nowakowska Aleksandra 1261
Nowakowska Anna 4386
Nowakowska Krystyna 1033
Nowakowska Mariola zob. WolanNowakowska M.
Nowakowska-Siuta Renata 1725
Nowakowski Adam 4322
Nowakowski Przemysław 2368,
2412
Nowakowski Stanisław 1983, 4906
Nowalińska Monika 2619
- 986 Nowara Wanda 4944
Nowe tendencje w nauce o
organizacji i zarządzaniu 114
Nowecka Anna zob. KrejnerNowecka A.
Nowicka Anna 1205
Nowicka Dorota rozm. 1889
Nowicka Joanna 3520, 3574
Nowicki Daniel 4442
Nowicki Marek Antoni 2839, tł.
2840 ; wprow. 2840
Nowicki Zbigniew Tomasz 1395
Nowikow Walery 1024
Nowińska Alicja 387
Nowoczesne metody zarządzania
zasobami ludzkimi 547
Noworol Czesław 2283
Noworolski Robert 2195, 3828,
3834
Nowosielska Agnieszka zob.
Rojek-Nowosielska A.
Nowosielska Krystyna 1141
Nowosielski Stanisław 160, 177,
241
Nowy słownik ekonomiczny 5167
Nurek Stanisław 1706,
Nycz Małgorzata 426, 938, 1770 ;
red. 426
Nycz Tadeusz 2642, 3186, 3223,
3239, 3272, 3295, 3332
Nyczaj Krzysztof 808, 2391
(o) 4900
Obidniak Dorota 1727
Obłój Krzysztof 255, 270, 566
Obmiński Andrzej 2597
Obolewicz Jerzy 2419
Obora Hubert 2372
Obraz społeczny Śląska 5009
Obremski Mirosław 2606
Obrębalski Marek 5022
Obszary i możliwości
wykorzystania marketingu
4651
Ocena i analiza jakości życia 4644
Ocena stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy 2414
Ochinowski Tomasz 467, 2046
Ochocki Andrzej 5132
Ochonczenko Helena 1122, 1363
Ochrona zdrowia
w gospodarstwach domowych
w 2003 r. 5123
Ocieczek Wioletta 2249
O’Creevy Mark zob. FentonO’Creevy M.
Oczachowski Marian 4597
Oczki Jarosław 1436
Odziemczyk Tomasz 4038
Ogińska-Bulik Nina 2136-2138,
2289
Ogryzko-Wiewiórowska Mirona
4522
Ogrzebacz Elżbieta 1729 ; red.
1729
Okoń-Horodyńska Ewa 846, 913,
987, 1022
Okólski Marek 1417, 1441, 1460
Okraszewska Aldona 574
Olcha Bogdan 54, 2540, 3590
Olczak Izabela zob.
Kołodziejczyk-Olczak I.
Oldoyd Dorota zob. EkiertOldoyd D.
Olearnik Mirosława zob. PlutaOlearnik M.
Olejarz Tadeusz 1134
Olejczyk Katarzyna 105
Olejniczak Karol 1105
Olejniczak Zbigniew 1729
Olejniczuk-Merta Anna 2294
Olejnik Iwona 4466
- 987 Oleksiak Piotr 3793
Oleksiejczuk Anna 4581
Oleksiejczuk Ewa 4581
Oleksyn Magdalena 2864, 3250
Oleniuch Iwona 114
Olesiak Danuta 1878
Olesiak Mirosława 873
Oleszko Aleksander 3826
Olewicz Tadeusz 1111
Olęcka Weronika 3975
Oliński Marian 1261
Oliwa-Ciesielska Monika 4517,
4700
Olpińska Hanna 625
Olszak Celina M. 912 ; red. 916
Olszanowski Ryszard 4778,
4803
Olszańska Anna 1262
Olszewska Barbara 793 ; red.
310
Olszewska Elżbieta 1492
Olszewska Małgorzata 4028
Olszewska Teresa 952
Olszewski Artur 1501
Olszewski Jerzy 2370, 2382
Olszewski Leon red. 4639
Olszewski Mikołaj 1558
Olsztyńska Agnieszka 276, 341,
348, 366, 381, 2064, 2097,
2239
Olubiński Andrzej 2278, 4581,
4668
Omielczenko Agata 3203
Onak-Szczepanik Beata 4643
Oniszczuk Alicja 2037
Oniszczuk Jakub 1174
Opala Tomasz 808
Opolski Krzysztof 785
Opolski Marek 2975, 4039, 4053,
4064, 4086, 4113, 4128, 4329
Orawiec Paweł 4745
Orczyk Józef 16, 534, 1035 ; rec.
973
Ordak Grażyna 3071, 3161, 3262,
3767
Organa Zygmunt 2471, 2472
Organiściak-Krzykowska Anna
1030, 1141, 4553
Organizacje pozarządowe
w krajach rozwijających się
i Europie Wschodniej 4621
Orlik Iwona 3900, 3903, 3910,
4096
Orlińska-Gondor Agnieszka 459,
603, 1513
Orłowska Małgorzata 12
Orłowska-Bednarz Maria 4643
Orłowski Bolesław 24
Orłowski Grzegorz 690, 2866,
2891, 2949, 2953, 3174, 3302,
3817, 4860
Orłowski Tomasz 1129
Ormańczyk Nina 708
Ornacka Katarzyna 4517, 4581
Ortyl Anna zob. Pietruszka-Ortyl A.
Orwat Agneiszka 4439
Orzechowska Grażyna 4652
Orzeł Grzegorz 2037
Osak Magdalena 4006
Osbert-Pociecha Grażyna 77, 350,
423, 873
Osękowski Jacek 3942, 4236
Osiński Joachim 4560
Osiński Zbigniew 2253
Osoby niepełnosprawne i ich
gospodarstwa domowe 5124
Ostasiewicz Walenty 4644 ; red.
4644
Ostoj Izabela 998, 4583, 4643
Ostrowska Aurelia 821, 3613,
4616, 4802
Ostrowska Katarzyna 4088, 4450
- 988 Ostrowska Sabina 105
Ostrowski Rafał 4643
Ośko Stanisław 1869
Oświata i wychowanie w roku szk.
2003/2004 5014
Otrębski Wojciech 1336
Otto Barbara 2575
Otulak Grażyna zob.
Magnuszewska-Otulak G.
Owcorz-Cydzik Barbara 4795
Owczarzak Radosław 122
Owerczuk Robert 680
Owoc Alfred 2559
Owoc Mieczysław Lech 452 ; red.
426
Owsiak Katarzyna 4736
Oziembło Sylwia 3191, 2433, 3184
Ożóg-Radew Maria 1711
PB zob. Berłowski Paweł
Pabian Arnold 2119
Pabin Barbara 906
Pabisiak-Karwowski Piotr 2902,
2923, 3254, 3396, 4250
Pac Roland 159
Pacaj-Jasiuk Iwona 1728
Pacholska Magdalena 4621
Pacholski Krzysztof 2028
Pacholski Leszek 302
Pachowicz Piotr 2009
Pacud Radosław 3853, 4029
Paczkowski Andrzej wstęp 4888
Paćko Grażyna 4660, 4662
Padowicz Wojciech 1075
Page Jean-Pierre 4853
Pająk Ursyula dysk. 1644
Pajewska Renata 3853
Paklepa Tomasz 2037
Palak Mariusz 4643
Paleczny Tadeusz 2318
Palider Jagoda 560
Palka Jakub 405, 490
Pałacki Adam 323
Pałasz Lech 1945
Pałczyński Cezary 2404
Panasiewicz Leszek 410
Panek Grażyna 2384
Panek Sylwia 2037
Panek Teresa zob. Janicka-Panek T.
Panek Tomasz 4636 ; red. 4636
Panenka Alicja 434
Pano Robin 353
Pańkowska Małgorzata 426
Pańków Włodzimierz 4842
Papież Jan 4643
Papież Monika 5140
Paradowska Bożena zob.
Balcerzak-Paradowska B.
Paradowska-Stajszczak Magdalena
2037
Paradowski Leszek 1952
Parczewski Kazimierz Karol 1193
Parczewski Marcin 938
Parfiniewicz Zofia 576
Parkitna Agnieszka 114
Parlińska Maria 467, 1708
Parsloe Eric 1710
Parteka-Ejsmont Anna 2047, 2070,
2154, 2224
Partycki Sławomir 2037 ; red. 2037
Partyka Paweł 929
Parzęcki Ryszard 1811, 2303
Pasek Tomasz red. 1226
Pasieczny Leszek 545
Pasik Hanna 545
Pastusiak Radosław 1259
Pastuszak Zbigniew 466
Pastuszka Józef S. 2577
Paszke Henryk 105
Paszko Sebastian zob. KowalskiPaszko S.
Paszko-Janowska Anita 2009
- 989 Paszkowicz Maria Agnieszka
1340, 1348, 1355, 1356, 4121,
4643, 4652
Paszkowska Małgorzata 2383
Paszkowska Romana 2054
Paszkowska-Rogacz Anna 2202
Paszkowski Stanisław 4288
Paszkowski Waldemar 2625
Paśnik Jerzy 1904, 2797
Pater Krzysztof 4707, 4717
Paterek Włodzimierz 4633
Patkiewicz Józef red. 4640
Patora-Wysocka Zofia 271
Patulski Andrzej 2686, 2866,
2891, 3174, 3817
Patulski Władysław 3433
Pauli Jadwiga 4678
Pawełczyk Anna zob. RogozińskaPawełczyk A.
Pawełczyk Mirosław 2847
Pawlak Agnieszka rec. 1475
Pawlak Andrzej 2583
Pawlak Marek 185
Pawlak Zbigniew 558
Pawlas Iwona 856
Pawlas Jerzy 4435, 4934
Pawlas-Czyż Sabina 12, 4581
Pawlik Grażyna 4698
Pawłaczyk-Łuszczyńska
Małgorzata 2404
Pawłowa Maria 1628, 1719, 2384
Pawłowska Anna 888
Pawłowska Beata 2084, 2126,
2207, 3939, 3959, 4192, 4206,
4301, 4310, 4312, 4314, 4315
Pawłowska Elżbieta 212
Pawłowska Janina 1495
Pawłowska Zofia 2384, 2418 ; red.
2418
Pawłowski Janusz 98, 4932
Pawłowski Jarosław 536
Pawłowski Krzysztof 1964, 1968,
2071
Pawłowski Marek 96, 476, 2886
Pawnik Wojciech 556
Pedagogika pracy wobec
problemów ochrony pracy 2384
Peer Janine zob. Berg-Peer J.
Pel Tomasz zob. Wnuk-Pel T.
Pelc Letycja zob. Sołoducho-Pelc L.
Pelc Paweł 4491
Pelzner Urszula 2434
Penar-Woźniak Urszula 2037
Penc Józef 79, 114
Penc-Pietrzak Ilona 237, 239
Pencuła Marcin 4652
Penksyk Katarzyna 338
Perechuda Kazimierz 426, 873,
938, 2037
Perkowski Robert 1843
Perlow Leslie 2139
Perło Hanna 3906, 4356, 4375, 4395
Perski Radomir 3579
Perz Adriana zob. Kaszuba-Perz A.
Peszko Adam 271
Petrikowski Marek 1401
Petryka Grazyna 1489
Pettinger Richard 1840
Pewniak Olga 240
Pezzotta Savino 4626
Pęciłło Małgorzata 2418
Pęczek Tadeusz 1246
Pędich Wojciech 4560, 4652
Pędzierski Andrzej 3865, 3923
Pętkowska Zofia zob.
Moszczyńska-Pętkowska Z.
Philips Jack J. 550
Philips Patricia Pullian 550
Piałucha Marek red. 772
Piasecka Aleksandra 1031, 5022
Piasecka Katarzyna 4936
Piasecka Krystyna 1141
- 990 Piasecka-Sobkiewicz Małgorzata
666, 710, 712, 713, 2489, 2689,
3281, 3457, 3814, 4219, 4294
Piasecki Piotr 693, 1907, 2193
Piaskowska Joanna 3091
Piąta Ogólnokrajowa Narada
Bibliografów 1604
Piątek Agnieszka 297
Piątek Krzysztof 2278, 4553,
4592, 5122 ; red. 2278, 4592
Piątkowska Aneta 2270
Piątkowski Jan 2687
Piątkowski Krzysztof 4889
Piątkowski Marcin 771
Piątkowski Zdzisław 96
Pick Dominik 46, 786
Pickford James red. 599
Piech Krzysztof 864
Piechal Paweł 1857, 4940
Piechnik-Kurdziel Anna 534
Piechocka Maria 2009, 2028
Piechota Robert 182
Piechota Sławomir 1366
Piecka Grażyna zob. BindaPiecka G.
Piecuch Teresa 1261
Pieczonka Agnieszka red. 2421,
2422
Piekarczyk Anna 321
Piekarski Maciej 4750
Piekarz Halina 76, 94
Piekut Marlena 5137
Piekut-Brodzka Danuta M. 4553 ;
red. 4531
Piekutowska Agnieszka 1032
Pielachowski Józef 1487, 3063
Pieliński Bartosz 4623
Pielkowa Józefa Anna 4581
Pielok Cecylia 1225, 1229, 1803
Pieńczykowska Ewa 4043
Pieńkowska Monika 4944
Pieróg Martyna zob. KaflikPieróg M.
Pierścionek Zdzisław 248
Pierzchalska Maria 993
Pierzchawka Sylwia 271, 873,
2104
Piestrzyńska Agnieszka zob.
Bukowska-Piestrzyńska A.
Pietras Adam wprow. 2635
Pietras Agnieszka 2412
Pietras Barbara zob. Sidor-Pietras B.
Pietras Paweł 2412
Pietroń-Pyszczek Agata 1035,
2214, 2223
Pietrowski Piotr 2439
Pietrulewicz Teresa 1766
Pietruszek Milena 3403
Pietruszka Jarosław 2899
Pietruszka-Ortyl Anna 256, 403,
429, 938
Pietrzak Adam 3169
Pietrzak Henryk 1607
Pietrzak Ilona zob. Penc-Pietrzak I.
Pietrzak Leszek 2418, 2534
Pietrzak Michał 244, 249
Pietrzkiewicz Tadeusz 1675
Pietrzyk Ewa zob. Rott-Pietrzyk E.
Pięcek Beata red. 4273
Pięta Jan 4834
Piętka Hipolit 3319, 4157
Piętowska-Laska Renata 2413
Pilarczyk Izabela zob. KumorPilarczyk I.
Pilcer Helena 105
Pilonis Dorota 4203
Pindlowa Wanda 1859
Piocha Stanisław 1030
Piorunek Magdalena 1806, 2302
Piorunkiewicz Anna zob. SołtysikPiorunkiewicz A.
Piotrkiewicz Anna 3528
- 991 Piotrkowski Kazimierz 467 ; red.
2306
Piotrowicz Artur 107, 124
Piotrowska Elżbieta zob. PsykPiotrowska E.
Piotrowska Joanna 4581
Piotrowska Katarzyna 1015
Piotrowska Kinga 2145
Piotrowska-Breger Krystyna 4522
Piotrowska-Marchewa Monika 35
Piotrowska-Marczak Krystyna 808
Piotrowski Andrzej 937, 2324
Piotrowski Dariusz 4643
Piotrowski Maciej 938
Piotrowski Marian 1495, 1691 ;
red. 1691
Piotrowski Piotr 1446
Pióro Aleksandra 3241
Pióro Jan 3259, 3262, 3265, 3280,
3309
Pióro Sebastian 2550, 2907, 2969,
3178, 3241, 3285, 3334, 3600,
3747
Pisarczyk Łukasz 2676, 2864,
2884, 2988, 3171 ; rec. 997
Piskiewicz Lucyna 4806, 5138
Pisz Zdzisław 4597, 5034 ; red.
4597, 5009
Piszczak Maria red. 1335
Piwoni-Krzeszowska Estera 938
Piwowarczyk Jan 993
Piwowarczyk Jarosław 592, 616
Piwowarska Dorota Z. 813
Plany życiowe młodzieży 2304
Platanoff Alberto Lozano 324,
330, 1274
Plawgo Bogusław 777
Pleban Bartosz 968
Plebanek-Sitko Violetta 808
Pleszko Michał zob. SnitkoPleszko M.
Pleśniak Agnieszka 4751
Pleśniar Marek 1866, 3648
Pliszka Tadeusz 4643
Pliszkiewicz Maciej tl. 2856
Pliszkiewicz Marek tł. 2856
Pluta Anna 350
Pluta Beata 4832
Pluta Wiesław red. 1274
Pluta-Olearnik Mirosława 1779
Płachciak Danuta zob. KucharzykPłachciak D.
Płaczek Ewa 105
Płeć a możliwości ekonomiczne
1318
Płowiec Kamila 4666
Pństwo i społeczeństwo w XXI w.
4564
Pociecha Grażyna zob. OsbertPociecha G.
Pociecha Wojciech 423
Pocztowski Aleksy 16, 160, 523,
534, 989, 1035 ; red. 546, 600,
1035
Podgłódek Magdalena 2761
Podgórska Anna 2709
Podgórska Ewa 3276, 3484
Podgórski Daniel 2418 ; omów.
2423 ; red. 2418
Podgórski Olgierd 4426
Podgórski Ryszard Adam 2162,
2319
Podkowińska Monika 1843
Podłowska Jolanta 209
Podolec Barbara 4643
Podstawka Marian 1300
Podstawowe dane z zakresu
ochrony zdrowia w 2003 r.
5052
Podstawy systemowego
zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy 2418
- 992 Podstawy zarządzania 310
Podwysocka Aleksandra 3293
Pogłodzińska Katarzyna 1872
Pogoda Monika 517
Pogodzińska Patrycja 3000
Pogonowska Barbara 2009
Pogonowski Marek 3921, 3954
Pogorzelska Dorota 1979, 3347,
3390
Pohulak-Żołędowska Elżbieta
4727, 4729
Pokolenie wygranych 4646
Pokrzywniak Jakub 2981, 3065,
3131, 3416
Pol Dezyderiusz Jan 1397
Polaczek Jadwiga 2384
Polak Agnieszka 3478, 3490, 3501
Polak Andrzej 787
Polak Ewa 975
Polak Krzysztof 530, 637, 2950,
5027 ; rozm. 1014, 1018, 2942,
2951
Polak Ryszard 8
Polak Sandra 205
Polak Waldemar 105, 873, 1724
Polakowski Michał 4625
Polanowska Beata 1617
Polańska Aurelia 1132, 1652
Polański Piotr 988
Polek Kornelia 2438
Polgar Anna 1231, 1788
Politaj Adrianna 334, 1215, 1377
Politański Piotr 2404, 2581
Polityka zarządzania
nowoczesnym
przedsiębiorstwem 311
Pollen Ewa 2176
Polok Grzegorz 368
Polowiec Adam 2663, 3090
Polscy pracownicy na rynku Unii
1460
Polska 2004 4954
Polska 2004 : raport o rynku pracy
1096
Polska - Hiszpania - migracje 1435
Polska Klasyfikacja Działalności
1626
Polska klasyfikacja wyrobów
i usług 4970
Polska na tle świata i Europy
w latach 1995-2003 4955
Polska po przejściach 4844
Polska - podstawowe wielkości
i wskaźniki w latach 19952003 4953
Polska przed nowymi wyborami
4578
Polska w drodze do globalnego
społeczeństwa informacyjnego
1097
Polski Jan 1030
Polski rynek pracy niedopasowania strukturalne
1098
Połapski Andrzej dysk. 1644
Poławski Paweł 4673 ; rec. 4570,
4578, 4844
Połowiec Beata zob. SupersonPołowiec B.
Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego
przedsiębiorstwa 558
Pomoc społeczna i praca socjalna
4515
Pomoc społeczna, praca socjalna
4517
Pomoc społeczna rodzinie 4579
Pomoc społeczna w skali lokalnej
4518
Pomykalska Bożyna 873
Pomykalski Andrzej 873, 899
Pomykalski Przemysław 863, 873
Pondel Maciej 421
- 993 Popczyk Alicja zob. WinnickaPopczyk A.
Popczyk Wojciech 313
Popek Stanisław 782
Popiel Piotr 601
Popiela Joanna zob. PurgałPopiela J.
Popiński Krzysztof 1680, 1942,
5022
Popławski Łukasz 338
Popławski Maciej 4639
Popowicz Gabriela 977, 1055,
1055, 1058, 1059, 2992
Popowicz Krzysztof 280
Popowski Piotr 808, 4207
Popyt na pracę cudzoziemców
1294
Popyt na pracę w 2003 r. 5015
Poradnik ochrony pracy 3198
Poradowski Ryszard 1897
Porażyńska Małgorzata 3476
Poręba Rafał 2608, 2609
Porębska Jolanta 2198
Porębski Leszek 4633
Porębski Wojciech 4643
Porożyński Henryk 2292
Portalska Anna 2930, 3465
Portalski Mariusz 1139
Portalski Roman 2930, 3465
Porzecka Barbara red. 2650, 2661
Posadzińska Iwona 271
Posadzy Justyna 1801
Poskrobko Bazyli 761
Postawy wobec transformacji 4647
Postępy ekonometrii 5016
Pośniach Małgorzata 2605
Poteralski Jarosław 1083
Potocki Arkadiusz 483, 505, 938,
2186
Potocki Michał 566
Potoczek Natalia 544
Poziom życia w Polsce i krajach
Unii Europejskiej 5127
Poznańska Krystyna 105 ; rec. 283
Poździk Rafał 2904
Półtorak Alicja zob. ZakrzewskaPółtorak A.
Półturzycki Józef 1712
Praca a bezczynność zawodowa 12
Praca, gospodarka, społeczeństwo
4845
Praca i polityka społeczna wobec
wyzwań integracji 989
Praca i zarządzanie w sieciach 913
Praca, kształcenie, partnerstwo 1208
Praca, praca, praca 1257
Praca socjalna - wielość
perspektyw : rodzina multikulturowość - edukacja
4581
Prace statystyczne i demograficzne
5018
Pracownicze prawa kobiet 2829
Pracownik socjalny 1605
Pracujący w gospodarce
narodowej w 2003 r. 5019
Pradela Agata 1722
Prasołek Łukasz 3343
Prasznic Urszula zob. KalinaPrasznic U.
Prawelska-Skrzypek Grażyna 4643
Prawo pracy 2004 i inne teksty
prawne 2684
Prawo pracy 2678
Prawo pracy a wyzwania XXI-go
wieku 2683
Prawo unijne 2844
Preis Ewa 2913, 3523
Preisner Małgorzata 1236
Preisner Monika zob. WojdyłoPreisner M.
Prekurat Anna 4532
- 994 Prędka Małgorzata 2412
Prędkiewicz Paweł 808
Prętki Krzysztof 38
Problemy ekonomiczne i
społeczne bezrobocia 1138
Problemy ludzi starszych i
niepełnosprawnych w
rolnictwie 4652
Problemy makroekonomiczne w
teorii i praktyce 4583
Problemy polskiej wsi na
przełomie wieków 1141
Problemy społeczne, pomoc
społeczna, praca socjalna 4522
Procesy internacjonalizacji 1319
Proczka Joanna zob.
Marczakowska-Proczka J.
Profesjonalizm w administracji
1502
Program wspierania
przedsiębiorczości 1258
Prokop Barbara zob. DanowskaProkop B.
Prokop Paweł 208
Prorok-Mamińska Lucyna 4589
Próchniak Piotr 2260
Prószyński Maciej 1225, 1484,
1691, 1886, 1900
Prudzienica-Grunt Maja 736
Prugar Grzegorz 768
Prus Joanna zob. Bielecka-Prus J.
Prus-Nowacka Marzena 3864
Prusak Błażej 4944
Prusek Andrzej 1084
Prybytkowa Iryna 2301
Prywatyzacja przedsiębiorstw
państwowych w 2003 r. 5141
Przechlewski Tomasz 426, 447,
938
Przechodzenie Polski do gospodarki
opartej na wiedzy 1026
Przeciw bezradności społecznej
2022
Przedsiębiorczość i innowacyjność
małych i średnich
przedsiębiorstw 1261
Przedsiębiorczość i marketing
szansą rozwoju obszarów
wiejskich 1262
Przedsiębiorczość młodzieży 2306
Przedsiębiorczość wiejska
w Polsce i krajach Unii
Europejskiej 1263
Przedworska Monika 1047
Przemiany demograficzne i jakość
życia ludności miast 5022
Przeniczka Jerzy 105, 321
Przetrwanie i rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw 753
Przewoźniak Lucyna 1731
Przybycińska Ilona zob.
Błaszczak-Przybycińska I.
Przybylak Szczepan 2498
Przybylska Ewa 1691
Przybylski Grzegorz 2100
Przybylski Henryk red. 368
Przybyła Katarzyna 4648
Przybyła Mieczysław 329
Przybyła Urszula zob. MarkowskaPrzybyła U.
Przybyła Zbigniew red. 334
Przybyłka Arkadiusz 1345, 4553,
4804, 5029
Przybysz Jerzy 370, 2008
Przybysz Klaudia 4977
Przybyszewski Krzysztof 1787
Przybyszewski Roman 2185
Przygalińska Monika 5032
Przymeński Andrzej 2009, 2028,
4553
Przyszłość pracy dla osób chorych
psychicznie 1358
- 995 Przyszłość pracy w XXI w. 16
Psyk-Piotrowska Elżbieta 1263
Public relations 368
Puchalska Dorota zob. SzepieniecPuchalska D.
Puchalski Krzysztof 2381, 2392
Puchała Radosław 4643
Puchała-Krzywina Ewa 2000
Pucher Dominika zob. KukiełkaPucher D.
Puchnarewicz Elżbieta red. 4621
Pudełko-Nowak Monika 2235
Pulina Daniela zob. DzienniakPulina D.
Purgał-Popiela Joanna 160, 534
Puszko-Machowczyk Katarzyna
873
Putek Ewa 526
Putz Jacek 4652, 4560
Puzio-Wacławik Bogusława
1480
Pyka Anna 4944
Pyrek Radosław 626, 647
Pyszczek Agata zob. PietrońPyszczek A.
Pyszkowska Agnieszka 4643
Pytel Magdalena 4081, 4376
Pytel Mirosława zob. DudzińskaPytel M.
Pytel Sławomir 5022
Pyzel Marta 1206
Pyżalski Jacek 2565
rob 1644
Raba Artur 1924
Rabenda Andrzej 2574
Raciborska-Izdebska Małgorzata
950
Racław-Markowska Mariola 1474,
4593 ; red. 1474
Raczkowski Bartłomiej 2990
Radew Maria zob. OżógRadew M.
Radkiewicz Piotr 2246
Radomska Arleta 1312
Radosevic Violetta zob. SzmydtRadosevic V.
Radosławska Joanna 392
Radwan Andrzej 1262
Radwan Arkadiusz 1967
Radwańska Anna 5157
Radziejowska Barbara zob.
Fedyszak-Radziejowska B.
Radziejowska Grażyna 745
Radziewicz-Winnicki Andrzej
2313, 4517, 4672
Radzik-Kazenas Barbara red.
3860
Radzisław Andrzej 3899, 3916,
3925, 3927, 3942, 3948, 4201,
4542
Radziszewska Aleksandra 1261
Radziwiłł Konstanty 2709
Rae Leslie 641
Rafalski Henryk 4274
Ragus Anita 3909 ; omów. 4355
Rahimi Kimia A. 599
Raj Magdalena zob. Rychter-Raj M.
Rajchel Dariusz 5022 ; red. 5022
Rajkiewicz Antoni 16, 22, 1030,
1430, 4560
Rak Barbara zob. IwankiewiczRak B.
Rakowska Anna 496
Rakowska Irena rozm. 4921
Rakowska Izabela 974, 996, 1170,
1346, 1457, 1461, 1462, 1466,
1470, 1471, 1473, 1929, 2869,
3023, 3028, 3041, 3523, 3527,
3647, 4510 ; rozm. 3097
Rakowski Witold 1961, 4560,
4659, 4660, 4662
- 996 Ramocka Ewa zob.
Grzegorzewska-Ramocka E.
Rams Beata 2576
Rapacka Magdalena 547
Rapacki Marek 4193
Raskopp Kornelia 1690
Raszewska-Skałecka Renata 2629
Raszkowska Grażyna 5063
Raszkowski Andrzej 2211
Ratajczak Jadwiga 1031
Ratajczak Joanna 3853, 4006
Ratajczak Marek 1307
Ratajczak Maria zob.
Kwiatkowska-Ratajczak M.
Ratajczak Zofia 2327
Ratajczyk Piotr 230
Ratajski Ryszard 467
Ratyński Władysław 4582
Rauschenbach Birgit 1208
Rauziński Robert 1031, 1100,
1440, 5009, 5034
Rawski Marek 388
Raynor Michael E. 95
Rąb Małgorzata 1225
Rączaszek Andrzej 1031, 5009,
5029, 5034
Rączka Krzysztof 2640, 2683,
3264, 3277, 3290, 3292
Rączka Marek red. 2421, 2422
Rączkowski Bogdan 3182
Rąpała Alicja zob. Byrska-Rąpała A.
Rdzanek Grzegorz red. 1680
Reformat Katarzyna zob. BilińskaReformat K.
Reformy społeczne 4586
Regiewicz Adam 4633
Rehabilitacja i zatrudnienie osób
niepełnosprawnych na
otwartym rynku pracy 1359
Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych jako służba
społeczna TWK 1360
Reichmann Agnieszka zob.
Smrokowska-Reichmann A.
Rejn Bogusław 4967
Rejno Iwona zob. Janiak-Rejno I.
Rek Tomasz 821, 3613, 4802
Rekowski Jacek zob. WantochRekowski J.
Religa Jolanta 563, 1495, 1691,
2384
Restrukturyzacja ekonomiczna
a sytuacja kobiet 2311
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
317
Reszczyk Bartosz rozm. 2505
Retowski Sylwiusz 2327
Rewers Leszek 87
Rębacz Jolanta zob. WałasRębacz J.
Rędziński Kazimierz 4511
Rifkin Jeremy 4
Rissanen Paivi 4652
Ritzer George 4760
Robak Anetta zob. GrzesikRobak A.
Robak Elżbieta 2037
Robaszkiewicz Kazimierz 1131
Robótka Halina 669
Rocznik demograficzny 2004 r. 5024
Rocznik statystyczny pracy 2003 r.
5025
Rocznik statystyczny przemysłu
2004 4956
Rocznik statystyczny
Rzeczpospolitej Polskiej 2004
4957
Rocznik statystyczny ubezpieczeń
społecznych 1999-2002 5082
- 997 Rocznik statystyczny województw
2004 4958
Rodzina w zmieniającym się
społeczeństwie polskim 4589
Roeske-Słomka Iwona 4656, 5018,
5119 ; red. 5018
Rogacz Anna zob. PaszkowskaRogacz A.
Rogala Anna 1171
Rogala Grzegorz 2207
Rogala Henryk 1227, 1228
Rogala Piotr 1670
Rogalski Rafał 2899
Rogiewicz Matylda zob. ArnoldRogiewicz M.
Rogosz Joanna zob. CzechRogosz J.
Rogoyski Andrzej 2160
Rogozińska-Pawełczyk Anna 1035
Rogoziński Jacek 913
Rogoziński Kazimierz 4968
Rogut Aleksandra 987, 1075,
1458
Rojek Agnieszka 545
Rojek-Nowosielska Agnieszka 5009
Rojek-Nowosielska Magdalena
4643
Rokita Jerzy 105
Rolicz Zofia zob. Chyra-Rolicz Z.
Roman-Liu Danuta 2553
Romaniuk Marzena 4621
Romaniuk Piotr 2380
Romanowska-Słomka Iwona 2384,
2475
Romanyuk Nataliya 1706
Romańczuk Sylwia zob. SyskoRomańczuk S.
Romer Maria Teresa 3068, 3109,
3238, 3424, 3494 ; wprow. 2664
Romeyko Anna zob. HurkoRomeyko A.
Rosa Agnieszka 1336, 3906, 4082,
4309 ; rozm. 3873
Rosa Maciej 3800, 3802, 3803,
3832
Rosak Joanna 803
Rosalska Małgorzata 1679, 1712
Rosik Bronisław Paweł 4643
Rosner Andrzej 1263
Rosochacka-Stark Magdalena 4620
Ross Anna 4078, 4085, 4101,
4104, 4425
Rostek Katarzyna 428
Rostkowski Tomasz 547, 558, 573 ;
red. 547
Rostocki Włodzimierz A. 1636
Rostropowicz Przemysław 4643
Roszewska Katarzyna 2631
Roszewski Zbigniew Józef 4442
Roszkowska Danuta zob. WitczakRoszkowska D.
Roszkowska Sylwia 4994
Roszyk-Kowalska Gabriela 105,
271, 278, 873
Rotkiewicz Marek 1186, 1817,
2502, 3039, 3078, 3148, 3152,
3235, 3263, 3318, 3353, 3354,
3538, 3644, 4340, 4494, 3381
Rott-Pietrzyk Ewa 4299
Rowińska-Fronczek Mariolanta 419
Rozmus Dorota 5139
Rozum Zofia 4646
Rozwadowska-Skrzeczyńska
Joanna 2746
Rożek Anna 1264, 3030, 4190
Róg Jan 4643
Rószkiewicz Małgorzata 4818
Równe prawa i nierówne szanse 50
Różańska Agnieszka 3382
Różański Jerzy 718
Różycka Agnieszka 4038
Rubinowicz-Grundler Anna 4193
- 998 Ruchała Sławomira 1706
Rucińska Danuta 390
Ruciński Andrzej 390
Rudawska Edyta 391, 1261
Rudawska Iga 811
Rudnicka Katarzyna zob.
Sipurzyńska-Rudnicka K.
Rudnicka Patrycja 833
Rudnicki Artur 160
Rudnicki Zbigniew 5190
Rudolf Stanisław 4845
Rudowicz Dorota zob.
Kwiecińska-Rudowicz D.
Rudy Michał 2709
Rudzewicz Anna zob. StrychalskaRudzewicz A.
Rudziński Marek 1884
Rupar Małgorzata 1336
Ruppel Johannes 2086
Rusewicz Małgorzata 3516, 4026,
4108, 4110, 4126
Rush Path 3034
Rusiecki Mieczysław 1651
Rusinek Mateusz 370
Rusnak Zofia 4644, 4750, 5106,
5133, 5135
Ruszkiewicz Dorota 4820
Ruszkowski Janusz 5160
Ruszyński Maciej 90
Rutka Marek 873
Rutka Ryszard 271, 873 ; rec.
520
Rutkowska Longina 5083
Rutkowska Małgorzata 1300
Rutkowska Marzena 4929
Rutkowska Zofia zob. CzepulisRutkowska Z.
Rutowski Andrzej 578
Rybaczuk Mikołaj 956
Rybak Mirosława 534, 573, 1035,
1650
Rybałtowska Anna 558
Rybarczyk Witold 2377
Rybicka Aneta 4764
Rybicki Jacek M. 114
Rybińska Krystyna 576
Rybiński Tomasz 907
Rycak Magdalena 2973, 3312
Rychnowski Szymon 873
Rychter-Raj Magdalena 2166,
2991, 2997
Rydz Eugeniusz 1027
Rymar Stanisław 2247, 2709
Rymsza Marek 2278, 4586, 4592,
4593 ; red. 4594
Rynek pracy a rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw 1099
Rynek pracy a szkolnictwo
zawodowe na Mazowszu 1729
Rynek pracy po wejściu Polski do
Unii Europejskiej 993
Rynek pracy w Polsce na progu 21
wieku 1030
Rynek pracy w skali lokalnej 1105
Rynek pracy w warunkach zmian
ustrojowych 1107
Rynek pracy wobec integracji
z Unią Europejską 995
Rynkiewicz Beata zob. KrzywoszRynkiewicz B.
Rynkowska Agnieszka 545
Ryński Jan 3890
Rypson Piotr 1755
Rysz-Kowalczyk Barbara red. 4596
Ryszard Katarzyna 3206, 3522,
3524, 3525, 4316
Ryś Elżbieta 1731
Rządca Robert A. rec. 146
Rządkowska Małgorzata zob.
Sidor-Rządkowska M.
Rzechuła Agnieszka zob.
Sompolska-Rzechuła A.
- 999 Rzepecki Jan 2418, 3935, 3996,
4005, 4173
Rzepniewski Marcin 2394
Rzeszotarska Grażyna 846
Rzeszutek Elżbieta 467
Rzewuska Danuta zob. WolskaRzewuska D.
Rzewuski Andrzej 2490
Rzęchowski Jerzy 418
Rzychoń Tomasz tł. 691
Rzymska Agnieszka 1738
skate 1463, 1554
Sabalska Wioletta rec. 1104
Sabanty Hanna zob. KądziołkaSabanty H.
Sabath Ann Marie 2153
Sacks Michael Alan 599
Sadkowska-Bień Joanna 843,
879
Sadlik Ryszard 2812, 2889, 2900,
2960, 3011, 3015, 3017, 3061,
3062, 3066, 3069, 3080-3082,
3089, 3099, 3102, 3107, 3110,
3125, 3128, 3135, 3153, 3156,
3300, 3329, 3337, 3374, 3378,
3393, 3401, 3435, 3459, 3467,
3481, 3482, 3510, 3601, 3609,
3621, 3783, 3788
Sadłocha Ewa zob. KulińskaSadłocha E.
Sadłowska Katarzyna 1093, 1164,
1230, 1298, 4071, 4715, 5063 ;
rozm. 4720
Sadowska Anna 962
Sadowska Barbara 4562
Sadowska Ewa 30
Sadowska Katrzyna 1393
Sadowska-Skorus Agnieszka 160
Sadowska-Snarska Cecylia 1030 ;
red. 1030
Sadowski Adam 3793, 5125
Sadowski Bartosz 673
Sadowski Igor 5192
Sadowski Zdzisław 714, 981, 4585
Sadura Przemysław 4893
Safin Krzysztof 279, 1261
Sajdak Maja 271
Sajkiewicz Alicja 534, 573, 1030
Sajkiewicz Barbara 2207
Sakowski Piotr 2387, 2449
Salak Michał 894
Salerno-Kochan Marek 193, 227,
228, 758
Salij Jacek 1638
Salwa Zbigniew 2643, 2683, 2685 ;
red. 2640
Salwarowski Łukasz 2203
Sałata Elżbieta 1877, 2262
Sałustowicz Piotr 2022, 4558 ; red.
2007, 2022
Samonek-Miazga Katarzyna 2275
Samoorganizacja społeczeństwa
polskiego 4606
Samorządowa polityka zdrowotna
4795
Samuels Palmer zob. MorrelSamuels P.
Samuła Janusz 2430
Sanetra Walerian 2647, 2683, 2702,
2709, 2864, 2868 ; red. 2864
Sangowski Tadeusz red. 4006
Sankowski Dominik 1340, 2412
Sapeta Tomasz 534, 545, 704
Sapiński Andrzej 851
Sapota Andrzej 2579
Sargeant Adrian 380
Sarkowicz Anna 105
Sarkowicz Ryszard 1658
Sarnacka-Mahoney Eliza 1002,
3345, 4788
Sarnecki Paweł 2709
- 1000 Sarpalius-Małuszkiewicz Dżenia
1898
Saryusz-Wolska Hanna red. 1949
Saryusz-Wolski Emil 1340
Sarzyński Stanisałw 4742
Sas-Badowska Anan 2037, 2384,
Sas-Badowski Maciej 5054
Sasin Maria 1030, 1141, 5018
Sasin Piotr 4102
Sasuła Andrzej 1358
Satoła Małgorzata 4646
Sauś Jan 229, 2008
Sawicka Beata 4786
Sawicka Danuta 993
Sawicka Iwona 2798, 3009, 3370,
3431
Sawicka Janina 1708
Sawicki Lucjan 1146
Sawicki Tomasz 2446, 2602
Saxonberg Steven 4618
Sączewski Anna 1781
Sąpor Agnieszka 106
Sąpór Sylwia 120
Schabowski Janusz
Schaffer Robert H. 606
Schiller-Gąsiorowska Teresa
4507
Schmidt-Szałowski Krzysztof 1951
Schuler Randall S. 599
Schultz von Thun Friedemann
2086
Scudder Barbara 578
Sej Mariusz 937
Sejdel Eliza 4048, 4140, 4336, 4346
Sekiet Marek red. 1340, 2412
Sekuła Zofia 3576, 3804, 3810
Semenowicz Anna 1268, 1361,
2530, 3362, 3408, 3610, 3963,
4021, 4090, 4116, 4153, 4177,
4338, 4344, 4354, 4449, 4497,
4917 ; omów. 4223, 4475, 4546
Seminarium pt. Zastosowanie
nowoczesnych technik
przekazu informacji 2420
Semprich Żaneta 3048
Senczyna Stefan 945
Sender Joanna 5166
Senft Stanisław 1111
Seńko Jadwiga 792
Serafin Anna 1691
Serafin Krystyna 319
Serafin Róża 1359
Serafińska Anna 4005, 4173
Serbakova Svetlana 1303
Seredyńska Danuta 4517
Serwatka Magdalena rec. 1615
Sewastianowicz Magdalena 1076
Seweryn Maria zob. BocheńskaSeweryn M.
Seweryński Michał 2683, 2700
Sękara Małgorzata 2790
Sękowski Andrzej E. 2265
Sępoch Artur 2037
Sianecki Krzysztof 2910
Siarnecki Kazimierz 2501, 2521,
2522 ; rozm. 2389
Siatkowska Teresa 1340, 2412
Sibiga Grzegorz 681
Sibińska Anna 1835
Sidor-Pietras Barbara 4522
Sidor-Rządkowska Małgorzata
593, 623, 640, 653
Sidorko Andrzej 4185, 4186, 4213,
4214
Siekańska Małgorzata 2024
Siekański Krzysztof 340, 1261
Sielatycki Mirosław 1829
Siemak Zbigniew 1655
Siemak-Tylikowska Alicja 2258
Siemiątkowski Piotr 985, 1000
Siemieniec Izabela 898
Sienicka Małgorzata 2977, 4053
- 1001 Sienkiewicz Katarzyna 312, 2473
Sienkiewicz Łukasz 534, 590
Sieńko Barbara 229, 1261
Sieradzka Marta zob. StasiłaSieradzka M.
Sieradzka-Widz Anna 794
Sierankiewicz Ewa 4581
Sierociński Piotr 558, 655
Sierocki Robert 426, 938
Sierpińska Maria 160 ; red. 160
Sierpowska Iwona 1410, 4362 ;
omów. 4533
Siewierski Jacenty 1299
Siiskonen Pirjo 1263
Sikora Dominika 4205, 4208
Sikora Dorota A. 4830, 5022
Sikora Jan 2028, 4553
Sikora Piotr 1605, 4581 ; red.
4581
Sikora Ryszard 2745
Sikora Tadeusz 194, 227
Sikorska Alina 1094
Sikorska Joanna 5013
Sikorski Czesław 534, 2158, 2205,
4845,
Sikorski Marek 499, 1494
Sikorski Wiesław 4581
Simek Milan 1003
Simester Duncan 3818
Sipa Magdalena 5080
Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna
4597, 5009
Sirkin Harold L. 848
Sirojć Zdzisław 581
Sitek Jarosław 1495, 1691, 2384
Sitek Sławomir 5022
Sitko Violetta zob. PlebanekSitko V.
Sitko-Lutek Agnieszka 2058
Siuta Renata zob. NowakowskaSiuta R.
Siuzdak Genowefa zob. KaweckaSiuzdak G.
Siwadło Karolina 2037
Siwek Agnieszka 1027
Siwek Alicja 5018
Siwek Anna 2705
Siwek Anna zob. JankiewiczSiwek A.
Siwek Barbara 3460, 3462, 4117,
4182, 4328, 4408, 4513
Siwiec Dorota 3460, 3462, 4117,
4182, 4328, 4408, 4513
Siwińska Małgorzata 4621
Siwy Arnold 979
Skafa W. M. 4274
Skalik Jan 105, 141, 271, 350, 873,
902 ; rec. 534 ; red. 350
Skalski Mirosław 2080, 2147
Skałecka Renata zob. RaszewskaSkałecka R.
Skawińska Mirosława 2325
Skawiński Marek 1451
Skawiński Waldemar 4778, 4803
Skiba Anita 3640
Skiba Barbara 3458, 3468
Skiba Dorota zob. ŻuchowskaSkiba D.
Skiba Ludwik 2037
Skiba Radosław 4612
Skibicka Bożena 927
Skibiński Paweł 3997
Skiert Małgorzata 1332
Skoczek Monika 639
Skoczny Małgorzata zob. SzylkoSkoczny M.
Skoczyński Jacek 2640, 2864,
3040, 4029, 4492, 4921,
5142
Skomra Monika 1300, 4643
Skorowidz obowiązujących
przepisów prawnych 5178
- 1002 Skorus Agnieszka zob. SadowskaSkorus A.
Skotnyj Pawło 4614
Skowron Radosław 1980
Skowron Stanisław 808, 2037
Skowron-Mielnik Beata 321, 873,
1030
Skowroń Jolanta 2594, 3199
Skowrońska-Bocian Elżbieta 3509
Skowroński Andrzej 2375
Skowroński Leszek 4338, 4339,
4342
Skórska Anna 1092, 1706
Skraba Honorata zob. ŚcisłowiczSkraba H.
Skrętowicz Biruta 1141, 2037, 4652
Skrobisz Joanna 1932, 2545, 2610,
3151, 3179, 3189, 3194, 3200,
3205, 3236, 3356, 3366, 3368,
3385, 3389, 3395, 3407, 3500,
4172
Skrodzka Violetta 152
Skroka Łukasz Tomasz 3861
Skrzecz Alicja 295
Skrzeczyńska Joanna zob.
Rozwadowska-Skrzeczyńska J.
Skrzek Wiesława tł. 4274
Skrzyńska Barbara 4044
Skrzypczak Zofia 4819
Skrzypek Elżbieta 189
Skrzypek Grażyna zob. PrawelskaSkrzypek G.
Skubis Wojciech 5009, 5034
Skulimowska Barbara 4922
Skulmowska Agata 4689
Skupieński Krzysztof 1847
Skuza Arkadiusz 341, 366, 2064,
2097
Skwara Elżbieta zob. KornackaSkwara E.
Skwarnik Marek 941
Skwiercz Dorota zob. TenetaSkwiercz D.
Slany Krystyna 4593, 5130
Słabińska Elżbieta 5037
Słaby Teresa 4643
Sławińska Monika 2037
Sławska Lidia zob. WrocińskaSławska L.
Słodczyk Janusz red. 5022
Słoma-Kuczyńska Justyna
2584
Słomczewska Jadwiga zob.
Biesaga-Słomczewska J.
Słomka Adam 2384
Słomka Iwona zob. RoeskeSłomka I.
Słomka Iwona zob. RomanowskaSłomka I.
Słonecka Janina 3147
Słonimski Antoni 4643
Słowik Zdzisław rec. 307
Słowikowski Jerzy 2379
Słowińska Jadwiga 1340, 2412
Słowińska Małgorzata 3085
Słowiński Jarosław 3843, 4235
Słownik historii myśli
ekonomicznej 5179
Słownik polskich towarzystw
naukowych 63
Słownik socjologii i nauk
społecznych 5182
Słownik społeczny 5183
Słownik terminów z zakresu
informacji europejskiej 5184
Słupik Sylwia 4553, 5029
Smagowicz Jacek 1017, 4980 ;
dysk. 2950
Smagowska Bożena 2480
Smardzewski Marcin 1787
Smejlis Artur 2207
Smętkowski Maciej 1105
- 1003 Smirnov Igor Pavlovic 1628
Smith Jane 698
Smok Barbara 426, 938, 1770
Smolaga Halina zob. JastrzębskaSmolaga H.
Smolak Teresa zob. ChirkowskaSmolak T.
Smolarek Małgorzata 1030
Smoląg Klaudia 1764
Smolbik-Jęczmień Alicja 2011
Smoleń Marek M. 4791
Smoleński Stanisław 1035
Smolicki Grzegorz 545
Smolik Katarzyna 3552
Smolińska Bogna 2402
Smoluk Antoni 1657
Smorczewska Barbara 2359
Smól Iwona zob. MandrzejewskaSmól I.
Smrokowska-Reichmann
Agnieszka 2346
Smuga Tadeusz 1668
Smyczek Sławomir 4807; red.
1819
Smyczyński Tadeusz 4429
Smyk Ewa 573
Snapka Peter 281
Snarska Cecylia zob. SadowskaSnarska C.
Snitko-Pleszko Michał 2672
Sobala Wojciech 2557
Sobala-Gwosdz Agnieszka 5022
Sobczak Alicja 816
Sobczak Andrzej 938, 1300
Sobczak Włodzimierz 1333, 1366,
1387
Sobczyk Arkadiusz 2955, 2967,
3264, 3342, 3746
Sobczyk Genowefa red. 378, 524
Sobejko Agnieszka zob.
Kiernożycka-Sobejko A.
Sobiech Romuald 4517
Sobierajski Paweł 2278
Sobińska Małgorzata 105, 357, 938
Sobkiewicz Małgorzata zob.
Piasecka-Sobkiewicz M.
Sobkowiak Urszula 4517
Sobkowski Maciej 808
Sobocińska Magdalena 4750
Sobocka-Szczapa Halina 999,
1098
Sobolewska Sylwia 2105
Soboń Katarzyna zob.
Lenczowska-Soboń K.
Soboń Magdalena 1261
Sobotkiewicz Dariusz 375
Sobula Władysława 1033
Sobusik Dariusz 4795
Socha Grzegorz red. 3183
Socha J. red. 2117
Sochacka Agnieszka 4111, 4112
Sochacka Małgorzata zob.
Czeszejko-Sochacka M.
Sochoń Agnieszka zob. KosewskaSochoń A.
Socjologia i polityka społeczna
a aktualne problemy pracy
socjalnej 4592
Socjologiczne i ekonomiczne
zagadnienia gospodarki
rynkowej 2028
Sojka Elżbieta 1442, 5016
Sojkin Elżbieta zob. UrbanowskaSojkin E.
Sokołowicz Wieńczysława 200
Sokołowska Agnieszka 449, 938,
1261
Sokołowska Stanisława 105
Sokołowski Grzegorz 605, 2207
Sokołowski Jerzy red. 334
Sokołowski Maciej 2497
Solarczyk Hanna 1712
- 1004 Solarczyk-Ambrozik Ewa 1702,
1723
Solecka Małgorzata 1481 ; rozm.
4720
Solecki Leszek 2443, 2618 ; 4652 ;
tł. 4274, 4652
Solga Brygida 1429, 1437, 5034
Solska Joanna 4470
Sołdra-Gwiżdż Teresa 1141, 1705,
2278, 4592
Sołoducho-Pelc Letycja 1261, 2314
Sołtyk Robert 4193
Sołtys Agnieszka zob. KwiatekSołtys A.
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna 178
Sommer Hanna 2143
Sompolska-Rzechuła Agnieszka
956, 1300
Sordylowa Barbara red. 63
Soroka Michał 4597
Sorychta-Wojsczyk Barbara 1080
Sosenko Barbara 4643
Sosenko Kazimierz 4643
Sosnowska Alicja 444, 1261 ; red.
444
Sosnowska Kamila zob. CholawoSosnowska K.
Sosnowska Stanisława zob.
Wilmańska-Sosnowska S.
Sosnowski Jarosław 1769
Sosnowski Michał 1265
Sosnowski Mirosław 255
Soszyńska Olga 4701
Sotysińska Grażyna 1814
Sowa Izabela 4807
Sowada Christoph 829, 2388
Sowińska Anna 2029, 4553, 5029
Sowińska Jadwiga 3252, 3372
Sowiński Janusz 4610
Sowiński Tomasz 4642
Soworka Joanna 1345
Sozański Jarosław 1559, 2994,
3006, 4619
Spałek Seweryn 187, 190
Speranski Vladimir 4856
Spiak Jan 1300
Spičak Ewa zob. JaworskaSpičak E.
Społeczeństwo oparte na wiedzy
w dobie globalizacji 1706
Społeczna mapa Warszawy 1441
Społeczne i regionalne aspekty
przemian strukturalnych 10311
Społeczne problemy zarządzanie
321
Społeczno-ekonomiczne skutki
przemian gospodarczych 1108
Społeczny obraz Śląska na
przełomie wieków 5029
Społeczny wymiar globalizacji 983
Sporek Tadeusz red. 1319
Sprawozdanie Głównego
Inspektora Pracy 2514
Sprawozdanie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej 64
Sprawozdanie z realizacji
postanowień zawartych
w dokumencie Wspólna Ocena
Założeń Polskiej Polityki
Zatrudnienia 982
Spychała Małgorzata 644
Spytek-Bandurska Grażyna 2849
Sroczyński Jacek 516
Sroka Jacek 4843, 4864, 4866
Sroka Łukasz Tomasz 3872
Srzednicki Andrzej 200
Stabryła Adam 110, 521
Stabryła Katarzyna 4732
Stacewicz Ewa 1826
Stachowicz Beata 2853
Stachowicz Jan 273
Stachowicz-Stanusch Agata 105
- 1005 Stachowska Sylwia 534
Stachowski Zbigniew 12 ; red. 12
Stachula Adolf 40
Stadniczeńko Stanisław Leszek
3388
Stadtmuller Elżbieta red. 1680
Stahl Jerzy 1622, 1624
Stajszczak Magdalena zob.
Paradowska-Stajszczak M.
Stalewski Tadeusz 1838, 2163
Stalpińska Magdalena 1619, 1620 ;
dysk. 651
Standard usługi „Klub pracy”
1176
Standard usługi „Organizacja
szkoleń” 1928
Standard wykonywania kontroli
1192
Standardy europejskie
w zarządzaniu zasobami
ludzkimi 573
Standardy kwalifikacji
zawodowych i standardy
edukacyjne 1628
Staniewski Marcin 397, 460, 545
Stanisz Beata 4643
Stanisz Magdalena 545
Stankiewicz Andrzej 1454
Stankiewicz Dariusz 225, 2109
Stankiewicz Janina 271, 350, 873,
4925
Stanny-Burak Monika 1030, 1141
Stanusch Agata zob. StachowiczStanusch A.
Stańczak Joanna 5026
Stańczyk Piotr 4639
Stańczyk-Hugiet Ewa 105, 267,
350, 401, 417, 873
Stańczyszyn Monika 4597
Stańda Andrzej 105, 202, 271,
873
Stańko Dariusz 4457
Stańko Marek 2760
Stare i nowe struktury społeczne
w Polsce 2274
Starek Andrzej 2400
Stark Magdalena zob. RosochackaStark M.
Starkowicz Mieczysław 852
Starnawska Sylwia 2231
Staroń Bogusław 4154
Starzyńska Małgorzata 1260
Stasiak Andrzej 4585
Stasiak Jacek 1165
Stasiak Jarosław 3795
Stasieniuk Żaneta 2272, 4643
Stasiła-Sieradzka Marta 2218
Stasiuk Makary K. 345
Staszewska Ewa 1160
Staszewski Rafał 808
Staś Lena 105, 271, 873
Statkiewicz Michał 2378
Status kobiet w ubezpieczeniach
3853
Stawczyk Ilona 1833
Stawicka Ewa 1747
Stawicka Tamara 181
Stawski Jerzy 1691
Stec Artur 4975
Stec Małgorzata 4643
Stec Maria 1706
Stec Mirosław 1485
Stec Renata 1432, 5010
Stecyk Anna 1691
Stefaniak Jadwiga 3536, 3541,
3543, 3768
Stefanicki Robert 2710,
3444
Stefaniuk Agnieszka zob. KnapStefaniuk A.
Stefańska Renata 1443, 1449 ; rec.
1431
- 1006 Stefański Artur 1490
Steinhagen Michał 2772
Steinmann Horst 114
Stelina Jakub 2959, 3133, 3849,
4029
Stelmach Waldemar 548, 642 ; rec.
2066
Stelmach Włodzimierz 4801
Stepek Iwona 4313
Stepulak Marian Zdzisław 1653
Sterenbogen M. J. 4274, 4652
Sterkowicz Stanisław 1647
Sterzyński Maciej 4006
Stetkiewicz Jan 2404
Stępczak Sylwia 589, 1035, 2031
Stępień Anna 3168
Stępień Beata 2025
Stępień Bożena 4522
Stępień Iwona 527, 551, 562
Stępień Jerzy 2709
Stępniak Andrzej 2857
Stępniak Marek 4652
Stiglitz Joseph E. 3
Stobińska Katarzyna 465
Stochmiałek Jerzy 1495, 1605,
1712, 1959, 2288, 4517
Stojecka-Zuber Renata red. 4515
Stojkow Maria 2037
Stokalski Borys 360
Stokłosa Krzesław 4643, 5010
Stolarczyk Grzegorz 4642, 5022
Stolarczyk Mirosław 272
Stolarska Maria 2037
Stolarzewicz Honorata 2240
Stone Ron D. 550
Stopczyńska Kinga 921
Stopczyński Bartłomiej 246
Stor Marzena 534, 588
Storey John 599
Stradomski Maciej 271
Strahl Danuta 1267
Strategie przedsiębiorstw
w warunkach kryzysu 271
Stratmann Roswitha 2086
Strączek Wojciech 2384
Stręk Tadeusz 2532, 3463, 3469
Strojny Janusz 1261, 4643
Strojny Mariusz 427, 558
Struck Renata zob. WielgosStruck R.
Strumińska Anna 1366
Strupp Peter 705
Strusińska-Żukowska Jolanta
2658, 2659, 2741, 3094, 3097,
3349, 3409 ; omów. 3314
Struś Marcin 4639
Strużycki Marian 780
Strużyna Arletta 4643
Strużyna Janusz 16, 105, 534, 545,
579, 913, 1035 ; rec. 520, 600
Strychalska-Rudzewicz Anna 1261
Stryczyńska Ewa 3120, 3126,
3507
Stryjewski Leszek 2454
Strykowska Justyna 1487
Strykowska Maria 2019
Strykowski Wacław 1487
Strzała Elżbieta zob. JanczykStrzała E.
Strzałecki Andrzej 2093
Strzałkowski Wojciech 545
Strzelczyk-Łucka Joanna 1969
Strzelec Małgorzata tł. 2153
Strzelecki Zbigniew 16, 1030, 4560
Strzemińska Helena 989, 1479 ;
red. 1475
Studia z ubezpieczeń
gospodarczych i społecznych
4006
Stukowski Aleksander 1935, 3180
Stybel Agnieszka zob. MłodzkaStybel A.
- 1007 Stychlerz-Kłucińska Marzanna
2538, 4887
Stychno Ewa 828, 2032, 2083
Styk Józef 4985 ; red. 2274
Suchacka Małgorzata 455, 2037
Suchańska Anna 2342, 4509
Suchecka Jadwiga 1075
Suchecka Małgorzata 5143
Suchecki Bogdan 1075
Suchodolski Adam 588
Suchodolski-Tylec Alexandra 1747
Sucholiński Andrzej rec. 999
Suchołbiak Dorota 813
Suda Adam 1154, 2703 ; omów.
4533
Sudenis Robert 873
Sudolska Agata 269
Sudoł Stanisław 82
Sudoł Tadeusz dysk. 651
Sudoł Tomasz 271
Sula Piotr 4864
Suliga Maria 1691
Sulima Elżbieta 4984, 5011
Sulmicka Małgorzata 1444, 4643,
4692
Sułek Antoni 4636
Sułek Magdalena 4621
Sułek Mirosław 12
Sułkowska Wanda 3837
Sułkowski Łukasz 78, 101, 109,
111, 112, 126, 128, 350, 1261,
2121
Sułkowski Tomasz 768, 1776
Superson-Polowiec Beata 2663,
2928, 2999, 3090, 3515, 3646,
3744, 3434
Supińska Jolanta 2278
Surdej Aleksander 1242, 2037
Surmacz Anna Owidia 873
Surmacz Tomasz 759
Surosz Wanda 1691
Surówka-Marszałek Danuta red.
389
Sus-Januchowska Aleksandra 350
Susdorf Janina 2670
Suskiewicz-Jach Agata 1514
Susłow Walery 2378
Suszczewicz Aleksandra 2864
Suszyński Cezary 328
Suwalski Andrzej 2009, 2028, 4946
Suzdorf Janina 3249, 3251
Swacha-Lech Magdalena 4460
Swadźba Stanisław 2037 ; red. 998
Swadźba Urszula 2037
Swat Bogumiła 808
Swereda Dariusz 2479
Swistak Piotr 100
Sykutera Lucyna 2556
Symela Krzysztof 1628, 1691,
1890, 2384 ; red. 1890
Symonides Janusz 4702
Synak Brunon 4517
Syrek Aleksandra zob. HelbichSyrek A.
Syrkiewicz-Świtała Magdalena
368
Sysko-Romańczuk Sylwia 330,
1274
Sysło Małgorzata 157, 206
System emerytalno-rentowy
rolników 4273
System prognozowania popytu na
pracę w Polsce 1075
System ubezpieczeń społecznych
3854
Systemy e-commerce 916
Systemy emerytalne w krajach
Unii 4009
Systemy gospodarcze i ich
ewolucja 998
Systemy zarządzania wiedzą
i innowacją 444
- 1008 Sytuacja rodzin i polityka rodzinna
w Polsce 4593
Szaban Jolanta 545, 723
Szabłowska Marzena 2864
Szabłowski Józef 1045, 1972
Szadzińska Ewa 1874
Szafaryn Elżbieta 3527, 3535
Szafulski Andrzej 1640
Szajdziuk Monika 3928
Szałańska Marta 1261
Szałek Anna 3881
Szałkowski Adam 1035, 4643
Szałowski Krzysztof zob. SchmidtSzałowski K.
Szałtys Dorota 5026
Szambelańczyk Jan 545
Szaniawska Izabella 4605
Szanse i bariery w kształceniu
młodzieży w Polsce i krajach
Unii Europejskiej 1708
Szara Katarzyna 4643
Szaraniec Monika 2711
Szarfenberg Ryszard 4553, 4608,
4722
Szarkowicz Dorota 4581
Szarkowska Katarzyna 3420
Szarota Zofia 1419, 1712
Szarpak Maria 1729
Szarucki Marek 5041
Szary Marian 159
Szarzec Katarzyna 4944
Szatur-Jaworska Barbara 1345,
4553, 4699 ; red. 4596
Szczapa Halina zob. SobockaSzczapa H.
Szczepaniak Andrzej 2499,
2539
Szczepaniak Iwona 1261
Szczepaniak Joanna 4643
Szczepaniak-Wiecha Izabela 1109,
2037, 4517
Szczepanik Beata zob. OnakSzczepanik B.
Szczepanik Rafał 1295, 1911, 1918
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
585
Szczepankiewicz Ewa 545
Szczepankowska Barbara 2416,
2524, 2525, 2616 ; omów.
2423
Szczepanowska Barbara 5163
Szczepańska Krystyna zob.
Zakrzewska-Szczepańska K.
Szczepańska-Bębenek Magdalena
4018, 4028
Szczepański Marek S. 455
Szczepański Michał tł. 599
Szczepkowska Malwina 4931
Szczepkowski Jacek 4517, 4592
Szczerbicki Edward 425
Szczerbińska Katarzyna 1012
Szczerbiński Henryk 4627 ; red.
1708
Szczerek Małgorzata zob.
Adamuszek-Szczerek M.
Szcześnia Maria zob. LaskowskaSzcześnia M.
Szcześniak Grzegorz 4652
Szcześniak Monika zob.
Abucewicz-Szcześniak M.
Szczęsna Anna 547, 1914
Szczęsna Joanna 3100, 3134,
3991, 4067, 4083, 4130, 4402 ;
omów. 4058
Szczęsna Małgorzata 1816
Szczubełek Mariusz 2370
Szczuka Zbigniew 2169
Szczupaczyński Jerzy 2394
Szczupak Bogumił 756
Szczur Maria A. 3855
Szczygielski Kazimierz 1141,
5009 ; red. 5034
- 1009 Szczygieł Mirosława 4511
Szelągowska Anna 873
Szelewa Dorota 4632
Szeloch Maria 114
Szepieniec-Puchalska Dorota 4808
Szeptuch Agata 763
Szeszenia-Dąbrowska Neonila
2571, 5051
Szetyński Tomasz 183
Szewczyk Agnieszka 1145, 1199
Szewczyk Helena 2887
Szewczyk Małgorzata dysk.
2950
Szewczyk Marek 4529
Szewczyńska Małgorzata 2603
Szewior Krzysztof 1424
Szęściak Urszula zob. ŁangowskaSzęściak U.
Szkice z metodologii badań
zjawisk demograficznych
i ekonomicznych 4656
Szkice z socjologii zarządzania
2084
Szklany sufit 1321
Szklarczyk Wanda 2207
Szklarska Joanna zob. JastrzębskaSzklarska J.
Szkolenie podstawowe bhp 1933
Szkoła Anna 2037
Szkoły wyższe i ich finanse
w 2003 r. 5035
Szkutnik Jerzy 790
Szkutnik Maria zob. BalcerowiczSzkutnik M.
Szlachta Bogdan red. 5183
Szlązak Małgorzata 4678
Szlosek Franciszek 1870, 1893
Szlosek Monika 4975
Szmagalski Jerzy 2132, 4517
Szmańska-Chwyczko Magdalena
3417
Szmidt Czesław 545, 558
Szmigielska Anna 1816
Szmigielska Teresa 145
Szmigiero Wiesława 1225
Szmyt-Radošević Violetta 985,
1000
Sznajder Michał 4643
Szołtysek Jacek 105
Szopa Bogumiła 4643
Szopiński Wiesław 1300, 4643
Szot Danuta 5150
Szot Mirosław 4371, 4495
Szozda Natalia 873
Szozda Ryszard 26, 44, 45, 2404,
2564, 3226
Szpak Andrzej 4787
Szpakow Andrzej 2374
Szpakowska Urszula 522
Szpil Zbigniew 2580
Szpinda Zofia 2277
Szplit Andrzej 873
Szplit Marcin 873
Szpor Grażyna red. 3854
Szpringer Monika 1495, 4584 ;
rec. 4582
Szpunar Magdalena 4643 ; rec.
2234
Szrejner Aleksandra 643
Sztanderska Urszula 1097, 1509
Sztaudynger Jan Jacek 1996
Sztobryn Joanna 1825
Sztukowska Justyna 545, 546,
596
Sztumski Janusz 18, 2280, 2295,
4646 ; red. 4646
Sztumski Wiesław 12
Sztyber Władysław Bogdan 4728
Sztyk Romuald 4287
Szubański Ryszard 1890
Szubert Zuzanna 2557
Szubstarska Janina 354, 2037
- 1010 Szukalski Piotr 4589, 4593 ; red.
4589
Szul Elżbieta 2274
Szul Roman 1106 ; red. 1105
Szulborski Krzysztof 915
Szulc Aranka zob. IgnasiakSzulc A.
Szulc Tadeusz 1966
Szulce Halina 4651 ; red. 4651
Szulczewski Roman 1691
Szuman Alicja 1327, 4656, 5018 ;
red. 4656
Szumlicz Tadeusz 2394, 3853,
4560, 4586 ; red. 4009
Szumowski Witold 271, 350, 873
Szupejko Małgorzata 4621
Szupiło Jan 498
Szura Paweł 938
Szurek Piotr J. 932
Szurgacz Herbert 2683
Szurmak Tomasz 1141
Szustak Elżbieta 4309
Szuszczyński Paweł 1884
Szuwarzyński Andrzej 446
Szwajca Izabela 1080
Szwarc Krzysztof 5018
Szweda Sabina 882
Szwiec Paweł 105, 2012
Szybisz Joanna 2207 ; dysk. 651
Szydełko Alfred 1261
Szydło Marek 2770
Szyjewski Zdzisław 866
Szylkiewicz Zbigniew 2485
Szylko-Skoczny Małgorzata 4574
Szymanek Tadeusz 2544
Szymanek Zofia 610
Szymanowski Wacław 1261,
1843 ; rec. 925
Szymańska Anita 1019
Szymańska Dorota 796
Szymańska Elżbieta 2220
Szymańska Joanna 1262
Szymańska Katarzyna 2278,
4592
Szymańska Magdalena zob.
Tarczewska-Szymańska M.
Szymańska Maria 2746
Szymańska-Chabowska Anna
2590
Szymańska-Chwyczko Magdalena
3316, 3336
Szymański Marek 261
Szymański Marian Tadeusz 2458
Szymczak Małgorzata rec. 1688
Szymczak Wioletta 4680
Szymczak Wojciech 886
Szymla Wojciech 271
Szymla Zygmunt 5128
Szymonik Andrzej 883
Szymonowicz Katarzyna 4776
Szymura-Tyc Maja 957
Szyszka Anna 3623
Szyszko Marian 2491, 2492
Ścibiorek Zbigniew 543
Ścieszka Dorota 1340, 2412
Ścisłowicz-Skraba Honorata
1240
Ślaga Agnieszka zob. HajtekŚlaga A.
Śląsk Opawski i Opolski
w kierunku standardów
europejskich 1111
Śląski rynek pracy 1033
Ślebarska Katarzyna 2345
Ślebioda Krystyna 2552
Ślebzak Krzysztof 4028
Śleszyński Przemysław 4824,
5129
Ślęczka Kazimierz 1706 ; red. 1706
Ślęzak Ewa 2037
Ślęzak Józef 2528 ; red. 3198
- 1011 Śliwińska Joanna zob. KasprzakŚliwińska J.
Śliwińska Monika zob.
Kaczmarek-Śliwińska M.
Śliwiński Piotr zob. JordanŚliwiński P.
Śliz Anna 1111, 5034
Ślusarczyk Stanisław 373, 383,
1438
Ślusarski Janusz 1953
Ślusarz Grzegorz 4643
Śmiałowski Jerzy 4643
Śmiechowicz Joanna 4755
Śmiełowska Maria 1111
Śmigiel Mariusz 1006
Śniadek Janusz 4837 ; dys. 2704
Śniady Iwona dysk. 651
Śnihur Janusz 873
Śpiewak Katarzyna zob.
Włodarczyk-Śpiewak K.
Świadek Arkadiusz 892
Światowy Grażyna 4750
Świąder Bogdan 3556, 3564, 3886
Świąder Piotr 3466
Świąder Tomasz 260, 367
Świątek Krzysztof 4249, 4891
Świątkowski Andrzej 2627, 2828,
3637
Świątkowski Andrzej Marian
2644, 2683, 4013
Świątkowski Marek 467
Świder Krystyna 1982, 2384
Świder Przemysław 4796
Świderska Katarzyna 3585
Świderski Czesław rec. 1493
Świdkiewicz Anna 2342
Świerczek Paweł 1692
Świerczyńska Marta zob. KiećŚwierczyńska M.
Świerk-Bożek Katarzyna red. 2634
Święckowska Teresa 21
Świętochowski Waldemar 2285
Świniarski Janusz 12
Świt Dorota 1225
Świtała Magdalena zob.
Syrkiewicz-Świtała M.
Świtała Rafał 368
T. J. 4921, 4951, 5113 ; TeZar
zob. Zarzębski Tadeusz
Taattola Kirsti 4652
Tabako Tomasz 4888
Tabaszewska Edyta 119, 218, 1261
Tabin Marek red. 5182
Tabor Adam red. 2421, 2422, 2437
Tadeusiak Renata 2084
Tagowski Zenon 1680
Talaga Jan 808
Tallar Grażyna 1818
Tanajewski Łukasz 1460
Tanalski Dionizy rec. 1673
Taradejna Beata 1984
Tarajkowski Jerzy 4930
Tarasiuk Katarzyna 2787 ; rozm.
1485
Tarcz Ewa 873
Tarczewska-Szymańska
Magdalena 1018
Tarczydło Beata 105, 350, 873
Tarczyński Waldemar 5061
Tarkowska Elżbieta 4679, 4681
Tarnowska Wiesława 4718
Tausz Konrad 1033 ; red. 1033
Tchernev Anna zob. KiciorTchernev A.
Tchórzewski Seweryn 933, 1246
Telec Zbigniew 873
Teneta-Skwiercz Dorota 890
Terelak Jan F. 2226
Teresiński Dariusz rozm. 81, 2298
Terlecka Krystyna 2619
Teterycz Magdalena 214
- 1012 Teyszerski Romuald 607, 2167
Thomas Robert J. 2059
Tietze Marianna zob. KomniczakTietze M.
Timofiejuk Igor 5112
Titkow Anna 1321, 1328 ; red. 1321
Tkacz Kamila 706
Tobera Piotr 4643 ; red. 2084
Toczek Iwona 676, 3195
Toczyński Tadeusz 4966 ; przedm.
4950, 4957, 4958
Tokaj-Krzewska Agnieszka 444,
545
Tokarczyk Roman 1656, 16591661, 1663
Tokarski Tomasz 16, 1035, 1075,
1113, 4994 ; red. 1113
Tomanek Artur 2905, 3638, 4944
Tomaszewicz Beata 2093
Tomaszewska Ewa 3918
Tomaszewska Liliana 1685
Tomaszewska Małgorzata 4581
Tomaszewska Monika 2857
Tomaszewski Janusz 4643
Tomaszewski Krzysztof 3551,
3558, 4024
Tomaszuk Anna 139
Tomczyk Anna 2697, 3132, 3141,
3142, 3150
Tomczyk Emilia 1095
Tomczyńska Joanna rec. 4571
Toruński Janusz 1300
Towalski Rafał 4840
Towarnicka Halina 271
Tracy Diane 2234
Tracz Ewa 1724, 2236
Trafiałek Elżbieta 1141, 1420,
4553 ; red. 4515
Trawiński Krzysztof 4274
Trawkowska Dobroniega 4517,
4581, 4592
Trębacz Jolanta zob. WalasTrębacz J.
Trębski Krzysztof 4455
Trinks Rudiger 1261
Trochimiuk Renata 545, 546, 596
Tronczyńska Ewa G. zob.
Markowicz-Tronczyńska E. G.
Tront Tomasz 4652
Trójstronna Komisja ds.
Społeczno-Gospodarczych
4877
Truszkowska Joanna Agata 2037,
4643
Trybacka Małgorzata 4082, 4233
Trybus Marek 2536
Tryfan Barbara 2398, 4264, 4290,
4520
Trykacz Bianka 4493
Trzaskalik Tadeusz 333
Trzaskowska Małgorzata zob.
Brojak-Trzaskowska M.
Trzaskowska-Bogusz Anna Maria
435
Trzcieliński Stefan 114, 938 ; red.
311
Trzcińska Dorota 1492
Trzciński Krzysztof 4621
Trzciński Zbigniew 2922
Trzeciecki Andrzej 1184, 1197,
1198, 1201, 1407, 1409
Trzpiot Grażyna 4439 ; red. 4963
Tubek Sławomir 808
Tuchliński Mateusz 4093 ; omów.
4502
Tucholska Anna 1105 ; red. 1105
Tucholska Stanisława 2286
Tuchołka Hubert 3166
Tunney Joanna 1600
Turek Anita 4779
Turek Teresa zob. BrandysTurek T.
- 1013 Turigliatto Franco 4881
Turlej Dorota 949, 1754
Turniak Grzegorz 2061
Turnowiecki Witold 4569
Turowska Zuzanna 4033, 4111,
4112
Turska Elżbieta 2015, 2337,
2350
Tuszewska Barbara 2448
Tuszyński Kazimierz 1261
Tuziak Arkadiusz 1261, 4643
Tuziak Bożena 1261, 4643
Tuzimek Anna zob. WolakTuzimek A.
Twardo Dorota 1038, 3586
Twardowski Jakub 920
Twardowski Wiesław 3801
Twarowska Magdalena 4930
Tworkowska Małgorzata 4020
Twórczośc parcownicza 2925
Twórczość naukowa O.
Langego 9
Tyc Maja zob. Szymura-Tyc M.
Tyc Waldemar 334
Tychmanowicz Anna 2261
Tykarska Monika 3933
Tylec Alexandra zob. SuchodolskiTylec A.
Tylec Tomasz 277
Tylicka Magdalena 1649
Tylikowska Alicja zob. SiemakTylikowska A.
Tymiński Maciej 1301
Tymiński Michał 762
Tymorek Krystyna 3402, 3597,
4150, 4156, 4364, 4496 ;
omów. 4059
Tyrańska Małgorzata 940, 3808,
3809
Tyrowicz Maria zob. MateyTyrowicz M.
Tyszko Piotr 2394
Tytz-Lemieszek Ewa 1016
Urz 1850
Ubezpieczenia społeczne 4155
Ubezpieczenia społeczne i na życie
3857
Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne w rolnictwie 4274
Ubezpieczenia społeczne w Polsce
3860
Ubezpieczenia w teorii i praktyce
4209
Uczenie się przez całe życie 1746
Uhryn Berenika zob. DudaUhryn B.
Ulewicz Małgorzata 220
Ulewicz Robert 220
Ulman Paweł 5016
Unia Europejska w dobie reform
2855
Upadłość przedsiębiorstw w Polsce
w latach 1990-2003 4944
Ura Elżbieta 2792
Urban Stanisław 1262, 1300 ; red.
1262, 1300
Urbanek Piotr 854
Urbaniak Bogusława 595, 1035,
3793 ; omów. 2041, 2207
Urbaniak Maciej 377
Urbaniak-Zając Danuta 4517, 4522
Urbanowicz Elżbieta 4499
Urbanowska-Sojkin Elżbieta 105,
278, 283 ; red. 278, 283
Urbańczyk Edward rec. 844
Urlich Dave 599
Uryga Zenon rec. 1871
Useem Michael 599
Usługi społeczne 4530
Usowicz Ewa 4539
Ustawa o emeryturach i rentach
4049
- 1014 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia 1148
Uścińska Bożena 1724
Uścińska Gertruda 989
Utopie inkluzji 4673
Uwarunkowania produktywości
i konkurencyjności gospodarki
1999
Uwarunkowania rozwoju
i konkurencyjności
przedsiębiorstw 327
Vademecum - źródła informacji
o UE 5187
Vasiljeviene Nijole 1671
Vel’as Andrej 1706
Vincenti Gordon 4522
Vinnicombe Susan 1325
Vojtolovskij N. V. 359
W cywilizacji konsumpcyjnej
4700
W stronę aktywnej polityki
społecznej 4594
Wach Sławomir 831 ; rozm. 1018,
1510
Wachowiak Piotr 703
Wacławik Bogusława zob. PuzioWacławik B.
Wacławska Patrycja Kamila 567
Wagner Barbara 2683 ; red. 2683
Wagner Iwona 4517
Wagstyl Stefan 363
Wajda Augustyn 307
Wakuła Monika 176
Walas-Trębacz Jolanta 299
Walasek Grzegorz 4669
Walaszek Adam 34
Walczak Krzysztof 613, 1152,
1213, 1468, 2207, 2638, 2673,
2811, 2860, 2986, 2989, 2998,
3042, 3145, 3234, 3261, 3577,
3790, 3806, 4849, 4926
Walczak Marzena 1251
Walczak Monika 1827, 2023
Walczak Tadeusz rozm. 4966
Walczak-Duraj Danuta 4845
Walczuk Eduard A. 4652
Walczykiewicz Barbara 4091
Walczyna Anna 2037, 2336
Wald Berthold 1938
Walencik Ireneusz 2758,
2793
Walencik Robert rozm. 4707
Walentynowicz Piotr 105, 184,
261, 305, 2215
Walerysiak Grzegorz 1290
Walesiak Marek red. 956
Waliszko Eugeniusz 3508
Walkiewicz Wiesław 12
Walkowiak Ryszard 493, 534,
1035
Walkowska Wiesława 1141,
1684
Wallet Steven 1712
Wallis Anna 889
Waluga Grażyna tł. 1710
Wałas-Rębacz Jolanta 301
Wanat Stanisław 5140
Wanielista Jolanta 1206
Waniowski Paweł 375
Wantoch-Rekowski Jacek 3982,
4054
Wapiennik Ewa 1345
Wardach Tomasz 2906, 3284,
3320, 3642
Wardaszko Marcin 545
Wardyn Łukasz 3002, 4918
Warlikowski Waldemar 1691
Warr Peter 2327
Wars Andrzej 4162
Warunki pracy w 2003 r. 5055
- 1015 Warunki życia ludności w 2003 r.
5134
Warzecha Katarzyna 1108
Warzynek Jerzy 4644
Warzywoda-Kruszyńska
Wielisława 4589, 4845, 5126 ;
red. 9, 4845
Wasiak Zbigniew 1366
Wasiela-Jaroszewicz Joanna 545
Wasielewski Jarosław 4054
Wasilewicz Maria 114
Wasilewski Dariusz 808, 2391,
2506, 4800 ; red. 808
Wasilewski Piotr 810
Waszczyk Maciej 286
Waszkowska Małgorzata 2406
Waszkowski Henryk 1360, 1380
Wawak Sławomir 211
Wawrzynek Łukasz 271, 350, 873
Wawrzyniak Bogdan 460
Wawrzyniak Katarzyna 5031,
5033, 5061
Wawrzyńczak-Jędryja Beata
Wawrzyński Rafał 563
Wawrzyński Wojciech 1843
Ważna Lilianna 872
Wągrowska-Koski Ewa 2560
Wąsik Matylda 4368
Wąsowicz Marek 350, 873
Wątorek Bogumiła 4490
Wątroba Wiesław 4597
Wdowiak Leszek 812, 817, 822,
828, 2032, 2083, 2559
Wdrażanie i certyfikacja systemu
zarządzania bhp 2421
Weber Jurgen 159
Wedman Jolanta 3869
Weeks Holly 2156
Weeks John 599
Weinar Agnieszka 1441
Wejman Małgorzata 2485
Wejsunek Jan 3893
Welbourne Theresa M. 599
Welc Jacek 1077
Welfe Aleksander 4961
Welfe Władysław 1075, 4961
Wensierski Piotr 1129
Wenta Kazimierz 1896
Wereda Wioletta 113
Wesołowska Anna E. 1712
Wesołowska Elżbieta 1234, 2268,
2325
Wesołowski Aleksander 4656
Wesołowski Marek 3247, 3581,
3620, 3782
Westphal Izabela 486
Wewiuk Zygmunt 96
Wędzicha Elżbieta 1108
Węglarz Sylwia zob. BożekWęglarz S.
Węgrzecka Barbara 2259
Węgrzecki Adam 155, 4643 ; red.
4637
Węgrzyn Bogusław 384, 735
Węgrzyn Grażyna 334, 847, 1009,
1031, 1265
Węgrzyn Maria 808, 4553 ; red. 808
White Randall P. 599
Whitfield Malcolm 1731
Wiaterek Małgorzata zob. BaronWiaterek M.
Wiatrak Andrzej Piotr 4643
Wiatrowski Zygmunt 13, 1495,
1693, 2221, 4517
Widerszal-Bazyl Maria 2133
Widz Anna zob. Sieradzka-Widz A.
Wiecha Izabela zob. SzczepaniakWiecha I.
Wiechuła-Napiórkowska Beata
4822
Wiecki Tomasz 2628
Wieczorek Andrzej 931
- 1016 Wieczorek Gertruda 1807
Wieczorek Józef 1292
Wieczorek Katarzyna zob.
Żetecka-Wieczorek K.
Wieczorek Mariusz 2908, 4120
Wieczorek Paweł 4959, 4987
Wieczorek Stanisław red. 1940
Wieczorek Zygmunt 2456, 3222
Wieczorkowski Ryszard 450
Wiejak Katarzyna 938
Wielgos Monika 636, 964
Wielgos-Struck Renata red. 4518
Wielki Janusz 938
Wielowymiarowość pracy
socjalnej 2278
Wierzbic Arkadiusz 204, 873
Wierzbicki Andrzej 4572
Wierzbołowski Józef 838
Wierzbowski Błażej 4274
Wiesiołowska Agnieszka 4652
Wiesławska Balbina dysk. 651
Wieteska Stanisłąw 3853
Wiewiórowska Mirona zob.
Ogryzko-Wiewiórowska M.
Więcek Edward 2591
Więch Aldona 1762, 1763
Więckowska Barbara 4547
Więckowska Elżbieta 32
Więckowska-Meisner Elżbieta
4388, 4394, 4407 ; omów.
4418
Więcław-Michniewska Joanna 5022
Wigier Marek 1261, 4708
Wikotorowska Bożena 3984
Wiktorow Aleksandra 3873, 4030 ;
przedm. 5082
Wiktorowicz Michał 1248
Wiktorowska Bożena 3870, 4071,
4075, 4165, 4266, 4272, 4276,
4285, 4289, 4295, 4296, 4333,
4541 ; rozm. 3873
Wilczek Piotr 958
Wilczewski Grzegorz 2355
Wilczyńska-Kwiatek Agnieszka
2028, 2327, 2341
Wilczyński Artur 1300
Wilemajtys Cezary 2063
Wilimowska Zofia 114
Wilk Andrzej 96
Willems Jean Pierre 1885
Williams Stephanie 2139
Wilmańska-Sosnowska Stanisława
909
Wilson Thomas 599
Wilsz Jolanta 1799
Wincentowicz Bogusława
2412
Winczorek Piotr 2666
Winiarska Aleksandra 1913
Winiarska Dorota zob. MolekWiniarska D.
Winiarska Kazimiera 1978
Winkler Renata 350, 873, 2142
Winkler Teodor 814, 1786
Winnicka-Popczyk Alicja 313
Winnicki Andrzej zob.
Radziewicz-Winnicki A.
Winnicki Tomasz 1960
Winter Małgorzata 815
Wiszniewska Marta 2397
Wiścicki Tomasz rozm. 1638
Wiśniewska Alina 4359, 4390
Wiśniewska Ewa 993, 3993
Wiśniewska Halina 42
Wiśniewska Joanna 853
Wiśniewska Katarzyna 4085
Wiśniewski Edward 984
Wiśniewski Hubert 908
Wiśniewski Jan rec. 1107
Wiśniewski Marek 1923
Wiśniewski Tadeusz 2712
Wiśniewski Tomasz 242, 4088
- 1017 Wiśniewski Zenon 16, 534, 983,
991, 1035, 1265 ; red. 1035
Wiśniorowska-Gieras Magdalena
4643
Witak Katarzyna 1182
Witczak Hubert 278, 283, 321
Witczak Jerzy 1185, 1237, 1381,
4544
Witczak-Roszkowska Danuta 1293
Witecki Lech 1505
Witek Jolanta 1261
Wites Tomasz 4621
Witka Tomasz 1899
Witkiewicz Agnieszka 3373, 3561
Witkowska Bogumiła 2265
Witkowski Czesław 467
Witkowski Jan 3952, 4045, 4103,
4137, 4174, 4345, 4349
Witkowski Janusz 16, 4965 ;
przedm. 5024
Witkowski Krzysztof 1030
Witkowski Marek 2611
Witkowski Mieczysław A. 2028
Wittczak Tomasz 2404
Wittels Krzysztof 1273
Wiza Agata 4832
Wlazło Stefan 769
Władyka Wiesław 3466
Władyniak Aleksandra 407
Właszczuk Hanna 4772
Włodarczyk Andrzej 2709
Włodarczyk Anna 993
Włodarczyk Cezary 1731 ; red.
1731
Włodarczyk Mariusz 1686
Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna
2037
Włodarska-Zoła Lidia 1836
Włodyga Piotr tł. 2086
Włodyka Agnieszka 1265
Wnęk-Kolaska Małgorzata 558
Wnuk Anita 1340
Wnuk Jan 1706
Wnuk-Pel Tomasz 165
Wnukowska Anna 5185
Wodarski Krzysztof 933
Wodecka-Hyjek Angelika 351
Wodecki Andrzej 913
Wodzińska Urszula tł. 130, 473
Wojciechowska Dorota 4852
Wojciechowska Iwona 373
Wojciechowska Jolanta 3798,
4643
Wojciechowska Monika zob.
Bugaj-Wojciechowska M.
Wojciechowski Eugeniusz 739,
1265
Wojciechowski Jacek 1981
Wojciechowski Marek 1265
Wojciechowski Piotr 2815 ; dysk.
2950
Wojciechowski Zdzisław 2108
Wojciszke Bogdan tł. 2030
Wojda Grzegorz 467
Wojdyło Kamila 2243
Wojdyło-Preisner Monika 1005
Wojewoda Izabela 1262
Wojewódka Marcin 4498 ; omów.
4502
Wojnach Andrzej 1852
Wojnarska Anna red. 2290
Wojsczyk Barbara zob. SorychtaWojsczyk B.
Wojszel Beata 4652
Wojtachnik Robert 93, 293
Wojtan Mariusz 1439
Wojtasik Przemysław 3562
Wojtaszczyk Emilia 4357, 4396,
4413
Wojtaszczyk Konstanty Adam red.
5153
Wojtaszczyk Patrycja 2384, 2565
- 1018 Wojtaś Anita 371
Wojtczak Krystyna 2709
Wojtkiewicz-Wydra Ewa 938
Wojtkowiak Małgorzata 4827
Wojtkowiak-Jakacka Małgorzata
5009
Wojtołowskij N. W. zob.
Voljtolovskij N. V.
Wojtowicz Anna 2103
Wojtowicz Marek 809
Wojtyła Jan 2683, 3853
Wojtyna Andrzej 1995
Wokół teorii polityki społecznej
4596
Wolak-Tuzimek Anna 5017
Wolan Marek zob. CierpiałWolan M.
Wolan-Nowakowska Mariola 2279
Wolańska Wioletta 5009
Wolański Bogusław 1120
Wolert Renata zob. MarkowskaWolert R.
Wolf Lidia zob. Derfert-Wolf L.
Wolińska Anna 3301, 3553
Wolińska Małgorzata 3315
Wolman Elżbieta 400
Wolniak Radosław 192, 201, 939,
960
Wolska Aldona zob. KamieńskaWolska A.
Wolska Hanna zob. SaryuszWolska H.
Wolska-Rzewuska Danuta 5030
Wolska-Zogata Irena 2281
Wolski Emil zob. Saryusz-Wolski E.
Wolsza Tadeusz 25
Wolszczak Michał 4468
Wołczek Pzremysław 2123
Wołk Zdzisław 1709, 1952
Wołk-Karaczewska Lidia tł.
2655
Wołoszyn Agnieszka 2838, 3001,
3555
Wołoszyn Dorota 2794, 3762,
3786
Wołoszyn Jan 2037
Wołoszyn Maria zob. JabłońskaWołoszyn M.
Wołowiec Tomasz 320, 808, 4730,
4739
Wołpiuk Waldemar J. 2709
Wołyniak Katarzyna rec. 1479
Worach-Kardas Halina 3857 ; red.
3857
Worwa Jerzy 4597, 5009
Woynarowska-Janiszewska Anna
1808
Woźniak Aleksandra 3049,
3144
Woźniak Anna 2323, 4831
Woźniak Eugeniusz 3517
Woźniak Ireneusz 1628, 1691,
1699, 1729, 1890, 2384 ; red.
1623, 1628, 2384
Woźniak Iwona 913
Woźniak Leszek 1261 ; red. 1261
Woźniak Marian 1261
Woźniak Michał 4643
Woźniak Michał Gabriel 4643
Woźniak Renata 3449, 4200, 4204,
4210
Woźniak Teresa zob. BalWoźniak T.
Woźniak Urszula zob. PenarWoźniak U.
Woźniak Wioletta 2113
Woźniak Witold 1736
Woźniak Zbigniew 4595
Woźniakowski Andrzej 16, 558,
2207
Woźnicka Małgorzata 4549
Woźnicki Jerzy 1972
- 1019 Wódz Kazimiera 2278, 4522, 4592 ;
red. 2311, 4592
Wójciak Andrzej 1108
Wójciak Mirosław 956
Wójcicka Maria 1695
Wójcicka Monika 2450
Wójcicki Rafał 2586
Wójcik Agnieszka rozm. 195
Wójcik Aneta rec. 1135
Wójcik Aneta Maria 2037
Wójcik Cezary 1292
Wójcik Krzysztof 3014
Wójcik-Karpacz Anna 356, 728,
873, 2225
Wójcik-Kośla Dorota 96
Wójtowicz Andrzej 12
Wójtowicz Radosław 938
Wórcel Stanisław 3064
Wratny Jerzy 16, 989, 2010, 2644,
2683, 4862 ; dysk. 2704
Wrocińska-Sławska Lidia 4522
Wrona Andrzej 2436
Wrona Karolina 4545
Wronka Aldona zob.
Frączkiewicz-Wronka A.
Wronkowska Sławomira red.
5158
Wronowska Gabriela 1732
Wrońska Aneta 1430
Wrońska Elżbieta Maria 4943
Wrońska Irena 822
Wroński Jerzy 4274
Wroński Leszek 360
Wrotecka Irmina 536
Wróbel Magdalena 2140
Wróbel Marta 545
Wróblewska Dorota 2278
Wróblewska Magdalena rec. 994
Wróblewska Małgorzata 1724,
2582, 5034
Wróblewska Teresa 39
Wróblewska Walentyna rec. 2304
Wróblewska-Jachna Joanna 1895
Wróblewski Krzysztof 4746
Wrycza Stanisław 932
Wrzalik Artur 1756
Wrzosek Krystyna 350
Wspieranie działalności małych
i średnich przedsiębiorstw 772
Wspólne memorandum na rzecz
integracji społecznej 1220
Wspólny słownik zamówień CPV
5189
Współczesne metody zarządzania
przedsiębiorstwem 278
Wszeborowski Krzysztof 4517
Wszendybył Ewa 1261
Wszystko o prawie pracy i bhp 3209
Wudarzewski Włodzimierz 764
Wybrane zagadnienia rozwoju
regionalnego i zarządzania
organizacjami 336
Wydra Ewa zob. WojtkiewiczWydra E.
Wyglądała Ewa 5156, 5164, 5171,
5194, 5195
Wyka Teresa 3177, 3196
Wykluczenie, rewitalizacja,
spójność społeczna 4674
Wynagrodzenia - rozwiązywanie
problemów w praktyce 3793
Wypadki przy pracy i choroby
zawodowe 2543
Wypadki przy pracy w 2003 r. 5056
Wypych-Żywicka Alina 3105,
3330
Wyrembak Jarosław 1646
Wyrwa Adam 2209
Wyrwa Dariusz 1261
Wyrwa Joanna 4599, 4643
Wyrwich Joanna 2037
Wyrwiński Jan 742
- 1020 Wyskwarski Marcin 900, 930
Wysocka Zofia zob. PatoraWysocka Z.
Wysocki Piotr zob. BrodaWysocki P.
Wysokińska Aneta 1300
Wyszkowski Michał 2516,
2993
Wyszomirska Agnieszka 2798
Wyszomirski Olgierd 390
Wyszyńska Maria zob.
Janiszewska-Wyszyńska M.
Wywiał Janusz red. 4962, 4963
Wyzińska-Ludian Jadwiga 1300
Wyzwania globalizacji 460
Wyzwania współczesnej edukacji
dorosłych 1712
Wzrost gospodarczy,
restrukturyzacja i rynek pracy
w Polsce 1113
Yeung Rob 599
(zł) 4055 ; ZMK tł. 1046, 4881
Z teorii i praktyki pracy socjalnej
4531
Zabieglińska Barbara 3897, 3901,
3924, 3945, 3946, 3951, 3952,
3971, 3978, 4298, 4302, 4348
Zabłocka Elżbieta zob. DrogoszZabłocka E.
Zabłocka-Kluczka Anna 114, 161,
350, 873
Zabłocki Lesław 1495, 1628
Zacher Lech 1843
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
846, 998, 4583, 4643
Zachowania konsumentów determinanty, racjonalność
4807
Zacny Bogna 4768
Zadania społeczne 4597
Zadros Katarzyna 873
Zagadnienia prawne i
ekonomiczne systemu
emerytalnego 4054
Zagajewska Gabriela 4076, 4079
Zagoździńska Izabela przedm.
4989
Zagórny Rafał 4716
Zagórowska Agata 1100
Zagórska Elżbieta 3853
Zagórski Janusz 1399
Zagórski Jerzy 4274
Zagórza-Jonszta Urszula red. 1070
Zagrożenia i ochrona 2422
Zahorska Marta 4586
Zahradnik Elżbieta 1129
Zając Czesław 266, 271, 582, 2053
Zając Danuta zob. UrbaniakZając D.
Zając Kazimierz 4643
Zajda Lucyna zob. Machol-Zajda L.
Zajdel Małgorzata 1300
Zajdel Mirosław 1265 ; rec. 1121
Zajicek Anna 4617
Zajicek Edward 4617
Zakrzewska Magdalena zob.
Galwas-Zakrzewska M.
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
571, 2229
Zakrzewska-Półtorak Alicja 1265,
4978
Zakrzewska-Szczepańska
Krystyna 2451, 2488, 2620,
3192, 3208, 3219-3221, 3495,
5050
Zakrzewski Władysław 4643
Zalas Grażyna 4377
Zalega Krzysztof 3816
Zalega Tomasz 1102
Zalewska Joanna 4696
- 1021 Zalewski Alojzy 97
Zalewski Dariusz 4673 ; omów.
4864 ; rec. 1138
Zalewski Piotr 4652
Zalewski Tomasz 1114, 2170,
2174, 2504, 2668, 2704, 2798,
2865, 2871, 2893, 2909, 2957,
2958, 2971, 3005, 3067, 3075,
3078, 3136, 3411, 3455, 3827,
4867, 4874, 4883, 4942
Zaleznik Abraham 492
Zaliaś Aleksander red. 5127
Załuska Urszula 956, 5016
Zamiejski Jakub 3960
Zamojska-Adamczak Anna 1167,
3835
Zamojski Jan E. red. 1435
Zamorska Katarzyna 4571
Zapalski Jacek 749, 1768
Zaremba Joanna 2573
Zarychta Wiesław 2544
Zarycki Tomasz red. 1441
Zarządzanie bhp w
przedsiębiorstwie 2423
Zarządzanie i marketing 389
Zarządzanie kadrami 588
Zarządzanie marketingiem
w organizacjach
niedochodowych 2117
Zarządzanie na przełomie
wieków 88
Zarządzanie przez jakość 234
Zarządzanie strategiczne i
marketingowe 792
Zarządzanie wiedzą istotą
współczesnych organizacji
inteligentnych 467
Zarządzanie z pasją czyli
rozmowy z Konosuke
Matsushitą 347
Zarządzanie zasobami ludzkimi 595
Zarządzanie zasobami ludzkimi
dla studentów MBA 599
Zarządzanie zasobami ludzkimi
w procesach fuzji i przejęć 600
Zarządzanie zasobami ludzkimi
w warunkach nowej gospodarki
1035
Zarzeczna-Baran Marzena 808, 2619
Zarzeczny Józef 1141
Zarzębski Tadeusz 5176
Zasada-Chorab Anna 1602
Zasępa Bożena 5009
Zasiłki 2004 4404
Zastosowanie metod ilościowych
w ekonomii 5020
Zatrudnienie i ochrona socjalna 2857
Zatrudnienie i wynagrodzenia
w gospodarce narodowej
w 2003 r. 5040
Zatrudnienie w zdrowiu
publicznym w Europie 1731
Zatwarnicka-Madura Beata 1261
Zatyka Michał 1063, 1194, 1210,
1553, 4828
Zavirsek Darja 4522
Zawada Anna 4517
Zawadzka Agnieszka 2698, 2941
Zawadzki Janusz 2141
Zawadzki Kamil 1007
Zawadzki Piotr 4573
Zawisza Sławomir 1300, 4643
Zawłocki Robert 3436
Zawody zaufania publicznego
a interes publiczny 2709
Ząbroń Barbara 792
Zboroń Halina 2009
Zbroińska Barbara 873
Zbroja Agnieszka 792
Zbyrad Teresa 2326, 4548
Zdanecka Marzena zob. MamakZdanecka M.
- 1022 Zdanek Anna 4063
Zdanowicz Ryszard 757
Zdobylak Joanna 4644
Zdrenka Monika zob. KwiecińskaZdrenka M.
Zdrojewska Barbara 1030
Zdrojewska-Bielawska Urszula 1987
Zdrojewski Eugeniusz Z. 5023
Zdrowie i jego ochrona 2394
Zdziarski Michał 566
Zegar Józef Stanisław 4996,
5114
Zelek Aneta 257, 4944
Zembrzuska Martyna 2667
Zembura Renata 105
Zeug Krystyna 5020
Zgoda Krzysztof dysk. 4850
Zgrzywa-Ziemak Anna 114
Ziarno Jakub 2510, 3278, 3288
Ziejka Franciszek 1963
Zieleniecki Marcin 2857, 3847,
4028
Zielińska Eleonora 1321
Zielińska Gabryjela 4670
Zielińska Helena 4643
Zieliński Andrzej 558, 2207
Zieliński Eugeniusz 2762
Zieliński Grzegorz 2626
Zieliński Kazimierz 4643
Zieliński Lesław 2427
Zieliński Marcin 4452, 4458
Zieliński Mariusz 1030, 1035
Zieliński Michał A. 1164
Zieliński Piotr 3880, 4007, 4011
Zieliński Tadeusz 2680, 4028
Zieliński Wojciech 2250
Zieliński Zbigniew E. 1767
Ziemak Anna zob. ZgrzywaZiemak A.
Ziemba Ewa 426
Ziemczyk Aneta 3947
Ziemiecki Jacek 5049, 5131
Ziemkowski Marcin 2278, 4592
Ziendalska Anna 779
Zięba Joanna 814
Ziębicki Bernard 140, 350, 519
Ziętek Henryk 467
Ziętek Magdalena 3369 ; rozm. 2511
Zimniewicz Kazimierz 74, 321 ;
red. 321
Zimnoch Dorota 791
Zinczuk Krystyna 2037
Zinkiewicz Beata 4588
Ziomek Agnieszka 4643, 4930
Ziomek Andrzej 1030, 1211
Ziółek Jolanta zob. KlimczakZiółek J.
Ziółkowska Agnieszka 3557
Ziółkowska Katarzyna 3022
Ziółkowski Henryk 337
Ziółkowski Jan Marek 1014
Ziółkowski Paweł 1049, 1158,
3169, 3394, 3526, 3529, 3563,
3565, 3745, 3748
Ziółkowski Sebastian 3578
Ziółkowski Sławomir 715
Złowodzki Maciej red. 2367
Zmiana czy stagnacja 2316
Zmiejko Krystyna 3242
Zmierczak Maria red. 5158
Zmyślona Beata 4644
Zmyślony Marek 2581
Znańska-Kozłowska Katarzyna
2204
Zogata Irena zob. Wolska-Zogata I.
Zoła Lidia zob. Włodarska-Zoła L.
Zrałek Maria 4593, 4646, 5009
Zrobek Janusz 386
Zuba Krzysztof 1111
Zuber Renata zob. Stojecka-Zuber R.
Zubik Marek 3491
Zubrycki Andrzej 4643
- 1023 Zupok Sebastian rec. 237
ZUS 2003 3867
Zużewicz Krystyna 2558
Zwiech Patrycja 2037
Zwierowicz Joanna 2394
Zwierzchowska Katarzyna 3821
Zwolińska Danuta 963
Zwolińska Maria 4274
Zwolińska-Bac Danuta 636, 649
Zybart Teresa 2326
Zybert Elżbieta Barbara 2116
Zych Adam 4430
Zych Andrzej 1892
Zych Anna 873
Zymonik Janusz 114
Zysnarska Ewa 4643
Żach Beata zob. Krzesińska-Żach B.
Żak Aleksander 4652
Żak Maciej 4652
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka
583
Żarowski Jarosław 1485, 3660, 3765
Żebrucki Zbigniew 115
Żejmis Michał 4621
Żelazny Walter 12
Żemigała Marcin 118, 207, 291,
1669
Żerański Jacek 2454
Żetecka-Wieczorek Katarzyna 4006
Żmijewska Izabela 3888, 3896
Żołędowska Elżbieta zob.
Pohulak-Żołędowska E.
Żołędziowski Lech Z. tł. 2153
Żołnierczyk Dorota 2129
Żołnierski Aleksander 444
Żołyński Janusz 3088
Żółtak Urszula 4369
Żółtowski Tadeusz 987
Żuchowska-Skiba Dorota rec. 455
Żuchowski Jerzy 2476
Żukiewicz Arkadiusz 4581, 4631
Żukowska Jolanta zob. StrusińskaŻukowska J.
Żukowska-Budka Joanna 621
Żukowska-Maziarska Anna tł. 698
Żukowski Krzysztof W. 2819
Żukowski Maciej rec. 1121, 4000,
4009
Żukowski Paweł 309
Żukowski Tomasz dysk. 4850,
4887
Żuławnik Tomasz 2549
Żurawski Stefan 1596
Żurek Elżbieta 3973
Żurek Marek 5160
Żurek Mirosław 768, 1006, 1495,
1691
Żurek Zbigniew dys. 2704
Żwirbla Adam 5048
Żydowicz-Mucha Ewa 824
Żyszkiewicz Waldemar 4850
Żywicka Alina zob. WypychŻywicka A.
Żywiec-Dąbrowska Elżbieta 1225,
1796
- 1024 -
- 1025 -
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH
Adaptacja ..............................................................................................
Akcjonariat pracowniczy ......................................................................
Automatyzacja bibliotek .......................................................................
443
877
159
Badania lekarskie ..................................................................................
Benchmarking .......................................................................................
Bezdomność ..........................................................................................
588
24
823
Controlling ............................................................................................
Czas pracy kierowców ..........................................................................
25
599
Dialog społeczny ..................................................................................
Dokumentacja pracownicza i akta osobowe, ochrona danych ..............
Dokumentacja ZUS ...............................................................................
Doradztwo personalne ..........................................................................
Działalność ZUS ...................................................................................
861
117
690
107
685
Emerytura a zatrudnienie ......................................................................
Emerytura pomostowa ..........................................................................
Emerytura wcześniejsza ........................................................................
Europejski Fundusz Społeczny .............................................................
Europejskie Służby Zatrudnienia ..........................................................
715
716
717
180
222
Finansowanie ochrony zdrowia i usług zdrowotnych ...........................
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ........................
Fundusz Pracy........................................................................................
844
642
222
Indywidualne konto emerytalne ............................................................
Integracja Polski z UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego ........
719
686
Kapitał początkowy ..............................................................................
Komisja Trójstronna .............................................................................
Konkursy na stanowiska kierownicze ...................................................
Kontrakty menedżerskie .......................................................................
Koszty pracy .........................................................................................
Kształcenie a rynek pracy .....................................................................
Kształcenie nauczycieli .........................................................................
Kultura organizacyjna ...........................................................................
Marginalizacja i wykluczenie społeczne ...............................................
Migracje ................................................................................................
721
863
89
580
187
332
359
400
824
277
- 1026 Minimum socjalne ................................................................................
Molestowanie i terror psychiczny w pracy ...........................................
Motywacyjna funkcja płac ....................................................................
851
410
673
Nowelizacja prawa pracy ......................................................................
NSZZ „Solidarność” .............................................................................
503
866
Ocena ryzyka zawodowego ..................................................................
Ochrona wynagrodzenia za pracę .........................................................
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych .......................
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia .......................................
Organizacje pozarządowe .....................................................................
Organizacje pracodawców ....................................................................
Orzecznictwo ........................................................................................
Orzecznictwo rentowe i pozarentowe ...................................................
Outplacement (zwolnienia monitorowane) ...........................................
Outsourcing ...........................................................................................
466
635
868
139
805
870
620
722
108
60
Państwowa Inspekcja Pracy ..................................................................
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ..............
„Plan Hausnera” ....................................................................................
Płaca minimalna ....................................................................................
Policja pracy .........................................................................................
Polskie prawo pracy a prawo Unii Europejskiej ...................................
Poradniki szukania pracy ......................................................................
Powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy ................
Praca czasowa i leasing pracowników ..................................................
Praca dla Polaków na rynkach Unii Europejskiej .................................
Praca „na czarno” ..................................................................................
Praca przy monitorach ..........................................................................
Pracoholizm ..........................................................................................
Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników .................................
Programy dla absolwentów ...................................................................
Programy dla górników ........................................................................
Prywatyzacja placówek służby zdrowia ...............................................
Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy ..............................................
Psychospołeczne aspekty utraty pracy ..................................................
Public relations .....................................................................................
471
267
833
636
224
533
351
572
546
282
250
468
423
549
230
233
877
552
437
62
Rada Ochrony Pracy .............................................................................
Reengineering i lean management ........................................................
Rekrutacja i selekcja .............................................................................
Renta rodzinna ......................................................................................
474
31
109
724
- 1027 Renta socjalna .......................................................................................
Renta strukturalna .................................................................................
Równość w stosunkach pracy ...............................................................
Rynek pracy w kontekście integracji z Unią Europejską ......................
725
752
553
173
Służba bhp ............................................................................................
Statystyka społeczna a standardy europejskie .......................................
Strategia lizbońska ................................................................................
Strategie rozwoju kraju .........................................................................
Stres w pracy .........................................................................................
Studia doktoranckie ..............................................................................
Studia podyplomowe ............................................................................
Szkolenie bezrobotnych ........................................................................
Szkolenie w zakresie bhp ......................................................................
Sztuka negocjacji ..................................................................................
475
879
182
190
405
378
378
370
371
413
Technologie informatyczne w kształceniu ............................................
Telepraca ...............................................................................................
341
124
Ubóstwo ................................................................................................
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem .......................
Uprawnienia kontrolne ZUS .................................................................
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ..........................
Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ............
Uznawanie kwalifikacji ........................................................................
826
610
700
216
269
299
Waloryzacja emerytur ...........................................................................
Wolontariat ...........................................................................................
Wspieranie przedsiębiorczości ..............................................................
Wykorzystanie Internetu .......................................................................
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ...................................
Wypalenie zawodowe ...........................................................................
725
251
223
159
637
430
Zakaz konkurencji ................................................................................
Zakłady pracy chronionej. Zakłady aktywności zawodowej ................
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy ....................................................
Zarządzanie marketingowe ...................................................................
Zarządzanie projektami .........................................................................
Zarządzanie przez jakość (TQM) ..........................................................
Zarządzanie strategiczne .......................................................................
Zarządzanie wiedzą ...............................................................................
Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce ................
Zwolnienia grupowe .............................................................................
557
270
457
64
32
33
41
67
558
575

Podobne dokumenty