(ewaluacja-wewnetrzna-2013-2014-(2)

Komentarze

Transkrypt

(ewaluacja-wewnetrzna-2013-2014-(2)
Ewaluacja wewnętrzna „ Respektowane są normy społeczne”
L. p.
1.
Pytanie
Czy Państwa syn/córka zna zasady
właściwego zachowania w szkole?
Odpowiedzi
Tak – 102
Nie – 0
Częściowo – 0
Zawsze – 72
2.
Czy przestrzega tych zasad?
Czasami -27
Nigdy – 1
3.
Czy Pani/Pana córka/syn czuje się w
Tak – 98
szkole bezpiecznie?
Nie – 2
Jaka jest, zdaniem Państwa skala
4.
poczucia bezpieczeństwa syna/córki w
szkole
(skala od 1 – 5)?
1–0
2–0
3–5
4 – 47
5 – 48
Przezywanie – 35
Wyśmiewanie – 57
Obgadywanie – 20
Obrażanie – 33
5..
Jakie, zdaniem Państwa, zachowania
dają poczucie zagrożenia?
Izolowanie – 27
Grożenie – 62
Okradanie – 47
Niszczenie – 32
Wymuszenie – 53
Rozpowszechnianie plotek –
28
Z jakimi formami agresji wobec
6.
syna/córki spotkali się Państwo w
szkole?
7.
Kto, zdaniem Państwa, może być dla
Fizyczna – 8
Psychiczna – 8
Słowna – 28
Nie spotkałem się – 62
Koleżanki i koledzy – 40
syna/córki źródłem zagrożeń>
Nauczyciele – 0
Personel szkoły – 1
Obcy w szkole – 53
Nikt – 21
8.
Czy zdaniem Państwa syn/córka zna
Tak – 93
obowiązki ucznia w szkole?
Nie – 9
Szacunek
Prawo do nauki
9.
Proszę wymienić prawa ucznia, które
Prawo zgłaszania problemów
według Państwa syn/córka uważa za
nauczycielowi
najważniejsze.
Prawo do sprawiedliwego
traktowania
Prawo do swojego zdania
10.
Czy zdaniem Państwa syn/córka zna
Tak – 89
obowiązki ucznia w szkole?
Nie – 2
Nauka – 10
Proszę wymienić obowiązki ucznia,
11.
które Państwa zdaniem syn/córka
uważa za najważniejsze?
Odrabianie zadań domowych
– 16
Szacunek do nauczyciela – 8
Systematyczność – 5
Kultura osobista – 4
12
13.
Czy zdaniem Państwa w szkole są
Tak – 98
respektowane normy społeczne?
Nie – 2
Czy Państwa dziecko przestrzega norm
Tak – 98
społecznych obowiązujących w szkole?
Nie – 2
Szacunek wobec nauczycieli
Spośród wymienionych niżej norm
14.
społecznych proszę podkreślić te, które
Państwo uznają za najważniejsze
Kultura osobista
Tolerancja
Nieużywanie wulgaryzmów
Dbanie o mienie szkoły

Podobne dokumenty