Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji emitenta

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji emitenta
Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji emitenta
(czwartek, 22 marca 2007)
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób
mających dostęp do informacji poufnych
Raport bieżący nr 5/2007
Zarząd HYPERION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Tomasza
Gajdzińskiego – Prezesa Zarządu Spółki informację - w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - o nabyciu przez niego podczas sesji
giełdowej w dniu 21 marca 2007 r. 20.000 sztuk akcji HYPERION S.A. w cenie 9,50 zł za
jedną akcję.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-03-22 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu
2007-03-22 Jacek Bargiel
Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty