opis techniczny adaptacja części pomieszczeń szkoły podstawowej

Komentarze

Transkrypt

opis techniczny adaptacja części pomieszczeń szkoły podstawowej
OPIS TECHNICZNY
ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POŁOMI
NA PRZEDSZKOLE.
LOKALIZACJA INWESTYCJI;
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POŁOMI
UL. SZKOLNA 21 44-323 POŁOMIA
INWESTOR:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POŁOMI
UL. SZKOLNA 21 44-323 POŁOMIA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego , adaptacji części
pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Połomi na przedszkole.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi nowelizacjami
- Umowa z inwestorem
- Wizja lokalna- analiza stanu istniejącego, szczegółowa inwentaryzacja budynku.
- Uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu robót budowlanych
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
- POW. ZABUDOWY SEGMENTU G i H
Pz=356,8 m2
Szkoła wybudowana została w końcu lat 80-tych. Składa się z dziewięciu segmentów tworzących
zwartą grupę brył. Funkcjonalnie szkoła podzielona jest na strefy programowe.
Konstrukcja budynku:
Fundamenty- Ŝelbetowe
Ściany zewnętrzne przyziemia –Ŝelbetowe, ściany wewnętrzne z cegły pełnej.
Ściany zewnętrzne parteru oraz wyŜszych pięter- warstwowe jako wypełnienie pomiędzy siatką słupów
Ŝelbetowych, ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej.
Stropy – gęsto Ŝebrowe DZ-3
Schody wewnętrzne- Ŝelbetowe
Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty blachą.
Wykończenie wewnętrzne:
Posadzki- wykładzina obiektowa , korytarz- lastryko.
Ściany- tynki cementowo-wapienne, malowane
Instalacje:
Budynek podłączony do sieci wod-kan. i energetycznej.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono iŜ budynek jest w dobrym stanie technicznym i
nadaje się do przeprowadzenia ujętej w projekcie adaptacji na przedszkole.
3.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren, na którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa połoŜony jest w pobliŜu centrum Połomi w
gminie Mszana. Teren zróŜnicowany jest wysokościowo. Szkoła składa się z dziewięciu zdylatowanych
segmentów oznaczonych na rysunku od A do I. Segmenty połączone są ze sobą tworząc zwartą bryłę.
Wejście główne do szkoły znajduje się od strony wschodniej.
W pobliŜu budynku szkoły zlokalizowane są hydranty ppoŜ.
3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane przedsięwzięcie budowlane polega na adaptacji pomieszczeń wewnątrz istniejącego
budynku. Nie przewiduje się ingerencji w zagospodarowanie terenu, bilans powierzchni terenu nie
ulegnie zmianie.
Adaptacją objęte są segmenty G oraz H.
Zaopatrzenie obiektu w media z przyłączy
Istniejących- bez zmian
Zaopatrzenie w miejsca postojowe z istniejących parkingów zlokalizowanych na terenie działki - bez
zmian.
4. ARCHITEKTURA I ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE.
Budynek Zespołu szkolno-przedszkolnego w Połomi podzielony jest na dziewięć segmentów,
tworzących zwartą bryłę. Projektowane przedszkole zlokalizowane będzie w części południowozachodniej szkoły w segmencie G i H na kondygnacji parteru. Projektowana adaptacja obejmie
powierzchnię 278,4m2.
Obecnie na kondygnacji przyziemia zlokalizowane jest przedszkole dla dzieci młodszych zaś na
kondygnacji parteru po przeprowadzeniu robót budowlanych znajdować się będzie przedszkole dla
dzieci starszych.
Przedszkole oddzielone będzie funkcjonalnie od pomieszczeń szkoły podstawowej.
Dostęp odbywać się będzie za pośrednictwem istniejącej klatki schodowej , przez wejście główne do
segmentu G.
W skład przedszkola wejdą dwie sale lekcyjne oddzielone od siebie mobilną ścianą (rozwiązanie
systemowe). Sale pomieszczą 23 oraz 12 dzieci. Pomieszczenia socjalne , magazyn, toalety, szatnia
oraz pomieszczenia wydawania posiłków i zmywalnia.
Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji h=3,27mzaś magazyn swą wysokością obejmuje
2 kondygnacje.
4.1. Zestawienie powierzchni pom. parteru.
Nr pom.
Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia Powierzchni
uŜytkowa
a netto
(m2)
(m2)
S1
Schody
----------
17,5m2
G1.1
Korytarz
----------
15,5m2
G1.2
Korytarz
----------
13,2m2
G1.3
Szatnia
11,3m2
11,3m2
G1.4
Pom. wydawania posiłków
3,6m2
3,6m2
G1.5
Zmywalnia
5,3m2
5,3m2
G1.6
Sala zajęć
32,4m2
32,4m2
G1.7
Sala zajęć
58,5m2
58,5m2
G1.8
Toaleta
20,6m2
20,6m2
G1.9
Sala lekcyjna
60,4m2
60,4m2
H1.1
Pom. socjalne
15,5m2
15,5m2
H1.2
Wc/przedsionek
3,2m2
3,2m2
H1.3
Magazyn
21,4m2
21,4m2
232,2m2
278,4m2
Razem
4.2. PROGRAM FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNY.
Projektowane przedszkole uŜytkowane będzie przez 35 dzieci.
G 1.3 Szatnia.
Posadzka: wykładzina obiektowa PVC antypoślizgowa.
Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobeŜowym.
WyposaŜenie: szafki o wymiarach 22x46cm przeznaczone do szatni przedszkolnych sztuk -35.
Oświetlenie : sztuczne oraz pośrednio naturalne poprzez luksfery.
Wentylacja mechaniczna prowadzić rurą PVC Ø150 pod stropem na zewnątrz budynku.
G1.4 Pomieszczenie wydawania posiłków.
Do pomieszczenia dostarczane będą gotowe produkty przygotowane w stołówce szkolnej.
Posadzka: płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze jasnego beŜu.
Ściany: do wysokości 2,2m płytki ceramiczne ścienne w kolorze jasnego beŜu, przestrzeń nad płytkami
malowana farbami akrylowymi w kolorze białym.
WyposaŜenie :szafki kuchenne wykonane na wymiar, fronty z drewna naturalnego, korpusy z płyty
lakierowanej. Blat z płyty MDF.
Zlewozmywak jednokomorowy stalowy
Umywalka typu KOŁO nablatowa Punto 45
Oświetlenie : sztuczne
Drzwi: otwierane na zewnątrz z otworem podawczym.
Wentylacja mechaniczna podpiąć do istniejącego przewodu kominowego w pom.G1.9.
G1.5 Zmywalnia.
Posadzka: płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze jasnego beŜu.
Ściany: do wysokości 2,2m płytki ceramiczne ścienne w kolorze jasnego beŜu, przestrzeń nad płytkami
malowana farbami akrylowymi w kolorze białym.
WyposaŜenie :szafki kuchenne wykonane na wymiar, fronty z drewna naturalnego, korpusy z płyty
lakierowanej. Blat z płyty MDF.
Zlewozmywak dwukomorowy, stalowy.
Zmywarka pod zabudowę.
Umywalka typu KOŁO biała Record 40.
Oświetlenie: sztuczne
Drzwi: otwierane do wewnątrz z otworem odbiorczym
Wentylacja mechaniczna- Wentylacja mechaniczna podpiąć do istniejącego przewodu kominowego w
pom.G1.9.
G1.6. Sala zajęć.
Sala przeznaczona jest dla 12 dzieci.
Posadzka: wykładzina obiektowa PVC antypoślizgowa.
Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobeŜowym.
WyposaŜenie: stoły oraz krzesła przeznaczone dla dzieci przedszkolnych.
Biurko oraz krzesło dla opiekuna.
Oświetlenie : naturalne i sztuczne
Spełniony jest warunek doświetlenia sal 1:8.
Ścianę oddzielającą pom. G1.6 a pom G1.7 wykonać jako mobilną wg rozwiązania systemowego.
Wentylacja mechaniczna- wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną rurą PVC Ø150.
G1.7. Sala zajęć.
Sala przeznaczona jest dla 23 dzieci.
Posadzka: wykładzina obiektowa PVC antypoślizgowa.
Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobeŜowym.
WyposaŜenie: stoły oraz krzesła przeznaczone dla dzieci przedszkolnych.
Biurko oraz krzesło dla opiekuna.
Oświetlenie : naturalne i sztuczne
Spełniony jest warunek doświetlenia sal 1:8.
Wentylacja grawitacyjna- poprzez istniejący przewód kominowy.
G 1.8. Toaleta
Posadzka: płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze jasnego beŜu.
Ściany: do wysokości 2,2m płytki ceramiczne ścienne w kolorze jasnego beŜu, przestrzeń nad płytkami
malowana farbami akrylowymi w kolorze białym.
WyposaŜenie :kabiny ustępowe wykonać z laminowanych płyt gr 1,8cm z drzwiami otwieranymi na
zewnątrz- rozwiązanie systemowe.
Miski ustępowe- dla dzieci typu KOŁO NovaTop Junior montowane na wysokości 35cm nad posadzką.
Umywalki dla dzieci typu KOŁO NovaTop Junior montowane na wysokości 65cm nad posadzką.
Kabina prysznicowa z brodzikiem typu KOŁO Fresh 80
Oświetlenie: sztuczne
Drzwi PVC: otwierane na zewnątrz z przeszkleniem umoŜliwiającym wgląd opiekuna.
Wentylacja grawitacyjna- poprzez istniejący przewód kominowy.
W pomieszczeniu toalet wydzielono składzik porządkowy z zlewem zamontowanym na wysokości 50cm
nad posadzką .
G1.9. Sala lekcyjna
Sala lekcyjna przeznaczona dla dzieci szkoły podstawowej. Projektuje się zaślepienie istniejących drzwi
do sali oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rys. rzut parteru- projekt. Drzwi o odporności
ogniowej EI30.
H1.1 Pomieszczenie socjalne.
Pomieszczenie przeznaczone dla opiekunów dzieci przedszkolnych. Dostęp do pomieszczenia poprzez
istniejące drzwi z pom. G1.7.
Posadzka: wykładzina obiektowa PVC antypoślizgowa.
Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobeŜowym.
Nad blatem kuchennym pas z płytek ceramicznych ściennych w kolorze jasnego beŜu.
WyposaŜenie: stoły oraz krzesła , szafki aktowe oraz szafki na ubrania.
Szafki kuchenne wykonane na wymiar, fronty z drewna naturalnego, korpusy z płyty lakierowanej. Blat z
płyty MDF.
Zlewozmywak jednokomorowy, stalowy.
Oświetlenie : naturalne i sztuczne
Spełniony jest warunek doświetlenia sal 1:8.
Wentylacja grawitacyjna- poprzez istniejący przewód kominowy.
H1.2 Toaleta opiekunów.
Toaleta wraz z przedsionkiem.
Posadzka: płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze jasnego beŜu.
Ściany: do wysokości 2,2m płytki ceramiczne ścienne w kolorze jasnego beŜu, przestrzeń nad płytkami
malowana farbami akrylowymi w kolorze białym.
WyposaŜenie :
Miska ustępowa- typu KOŁO NovaTop kompakt
Umywalka typu KOŁO Rekord 40
Zawór czerpalny z wlewką oraz kratka ściekowa w posadzce.
Oświetlenie: sztuczne
Wentylacja mechaniczna- wyprowadzić rurą PVC Ø150.pod stropem do istniejącego przewodu
kominowego.
H1.3 Magazyn.
Magazyn obsługujący sale zajęć dostęp z pom. G 1.7
Posadzka: wykładzina obiektowa PVC antypoślizgowa.
Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobeŜowym.
WyposaŜenie: szafki aktowe oraz szafki na koce i zabawki.
Oświetlenie : naturalne i sztuczne
Wentylacja grawitacyjna- istniejąca.
5. Konstrukcja oraz roboty budowlane.
W celu adaptacji istniejących pomieszczeń segmentu G i H na potrzeby pomieszczeń przedszkolnych
naleŜy wykonać szereg prac rozbiórkowych oraz wymurować nowe ściany- wg rysunków.
Nie przewiduje się znacznej ingerencji w układ konstrukcyjny budynku, jednak podczas wykonywania
nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach działowych naleŜy bezwzględnie zastosować się
do zaleceń ujętych w projekcie oraz wykonywać je zgodnie ze sztuką budowlaną.
Roboty rozbiórkowe oraz wykonywanie nowych otworów drzwiowych.
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, jak oznakowanie przestrzeni robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt a takŜe
zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
Rozbiórkę istniejących ścian działowych naleŜy wykonywać etapowo rozpoczynając od górnej partii
ściany a następnie stopniowo rozbierać ją do poziomu posadzki. Powstały podczas robót gróz naleŜy na
bieŜąco usuwać z pomieszczenia.
Przed wykonaniem nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach naleŜy najpierw osadzić
nadproŜa stalowe
Opis osadzenia nadproŜy w istniejących ścianach:
W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać przestrzeń muru nad otworem drzwiowym do poziomu
podciągu. Rozpoczynając od górnej partii muru, następnie osadzić nadproŜe stalowe (dla otworu
drzwiowego szerokości 1,0m- nadplorze stalowe IPE 120 dł. 140cm, dla otworu drzwiowego szerokości
90cm-- nadplorze stalowe IPE 120 dł. 130cm) oraz zamurować przestrzeń nad ścianą działową.
Nowoprojektowane ściany działowe gr 12cm wykonać z pustaków ceramicznych Porotherm 11,5cm na
zaprawie cem-wap.
Nad otworami w nowoprojektowanych ścianach działowych wykonać nadproŜa prefabrykowane typy
L19 dł. 150cm.
Nowopowstałe ściany otynkować a następnie przemalować farbami akrylowymi.
Opis poszerzenia otworu drzwiowego na kondygnacji poddasza:
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać bruzdy z jednej strony muru w celu osadzenia nadproŜa,
następnie osadzić nadproŜe drugiej strony muru, dopiero po zamontowaniu belek nadproŜowych moŜna
przystąpić do wykonania poszerzenia otworu w ścianie. Niedopuszczalne jest przystąpienie do robót
rozbiórkowych przed osadzeniem nadproŜy.
5.1. Roboty związane z wymianą posadzek.
W pomieszczeniach G1.3,G1.4, G 1.5, G1.8, H1.2 naleŜy rozebrać istniejącą posadzkę wraz z warstwą
jastrychu cementowego a następnie wykonać nową warstwę jastrychu oraz nawierzchnię z płytek
ceramicznych antypoślizgowy. Na ścianach pomieszczenia wykonać płytki ceramiczne do wysokości
2,2m.
W pomieszczeniu G1.7 (sala sala zajęć ) posadzka częściowo składa się z płytek ceramicznych oraz z
wykładziny obiektowej PVC. W pomieszczeniu naleŜy w całości rozebrać nawierzchnię wraz z
jastrychem cementowym do poziomu istniejącego stropu, następnie wykonać nową warstwę izolacji
termicznej z styropianu EPS 100 gr 3cm ,warstwę jastrychu cementowego wykonać taki sposób by
uzyskać ten sam poziom posadzki jak w pozostałych pomieszczeniach. Nawierzchnię w sali zajęć
wykonać z wykładziny obiektowej antypoślizgowej z asortymentu firmy POLYFLOR Polysafe Standard.
W pomieszczenia G1.1, G1.2, G1.6, G1.7, H1.1, H1.3 istniejącą nawierzchnię z wykładziny obiektowej
naleŜy rozebrać a następnie wykonać nową nawierzchnię z wykładziny obiektowej antypoślizgowej z
asortymentu firmy POLYFLOR Polysafe Standard.
6. Roboty związane z wydzielenie strefy PPOś projektowanej adaptacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowaną przestrzeń przedszkola naleŜy oddzielić od
pozostałych części budynku szkoły przegrodami PPOś .
W tym celu projektuje się ściany działowe o odporności ogniowej EI 120 oraz drzwi PPOś wg rysunków.
Kondygnacja przyziemia.
Pomiędzy pom. G0.1. a G 0.2 zamatowane są drzwi PPOś o odporności ogniowej EI60 oddzielające
przestrzeń komunikacji pionowej od istniejącego przedszkola dzieci młodszych, znajdującego się na
poziomie przyziemia.
Projektuje się wymianę istniejących drzwi w segmencie „F” ( drzwi do toalety) na drzwi o odporności
ogniowej EI60 i wymiarach 90/200cm.
Kondygnacja parteru
W celu oddzielenia strefy komunikacji pionowej (klatka schodowa) od projektowanego przedszkola oraz
istniejącej sali lekcyjnej i korytarza łączącego segment „G” z segmentem „F” naleŜy wykonać:
- ściany działowe gr 12cm o odporności ogniowej EI 120 pomiędzy pom. G 1.1.a G 1.2 i G1.3. w ścianie
tej zamontować drzwi o odporności ogniowej EI 30 i wymiarach 100/200cm.
- nowoprojektowane drzwi pomiędzy pom. G 1.1. a G 1.9 wykonać jako drzwi o odporności ogniowej EI
30 i wymiarach 90/200cm.
- Pomiędzy segmentem „G” a „F” zamontować drzwi o odporności ogniowej EI 60 i wymiarach
100/200cm.
- istniejącą stolarkę okienną otworu okiennego w segmencie „F” zlokalizowaną w odległości 98cm od
ściany zewnętrznej segmentu „G” zdemontować zaś otwór zabudować pustakami szklanymi typu
luksfer.
Kondygnacja piętra I.
Drzwi do istniejących sal lekcyjnych wymienić na drzwi o odporności ogniowej EI 30 o wymiarach
90/200cm. Drzwi otwierane na zewnątrz.
Kondygnacja poddasza.
Istniejące drzwi wymienić na drzwi o odporności ogniowej EI 30 o wymiarach 90/200cm.
W istniejącym dachu nad klatką schodową naleŜy zamontować klapy oddymiające wg proj.
branŜowego.
W celu osadzenia klap oddymiających w istniejącym stropie nad klatką schodową w pierwszej
kolejności naleŜy osadzić belki stalowe IPE 160 a następnie przystąpić do rozbiórki fragmentu stropu.
Konstrukcja stalowa winna być pokryta środkiem uodparniającym do niepalności.
WyŜej wymieniony system musi mieć aprobatę techniczną oraz Certyfikat Zgodności Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji
System składa się z trzech warstw:
-farba gruntowa
-podstawowa warstwa farby pęczniejącej (np. Flame Control No 173)
-farba nawierzchniowa
Zalecany systemem pokrycia konstrukcji stalowych to systemem pęczniejących, cienkich, elastycznych,
odpornych na wibracje farb, stosowanych do przeciwogniowych zabezpieczeń zewnętrznych i
wewnętrznych konstrukcji stalowych. Winien posiadać stosowny certyfikat na odporność ogniową przy
wzroście temperatury wg krzywej węglowodorowej ANSI UL. 1709-1991 dla okresu ochrony do 2
godzin.
6.1. Sposób oddymiania klatki schodowej.
Obliczenia
Zgodnie z Polską Normą PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce
schodowej budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podłogi tej klatki schodowej. PoniŜej wydano niezbędne obliczenia dla doboru klap
oddymiających.
Oznaczenia uŜyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
AK – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
AK5% – 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
AG – powierzchnia geometryczna oddymiania
ACZ – powierzchnia czynna oddymiania
Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej
Powierzchnie rzutów poszczególnych poziomów oddymianej klatki schodowej:
- przyziemie - powierzchnia 40,41m2 - przyjęto jako podstawę do obliczenia powierzchni klap
oddymiających
- parter - powierzchnia 33,12m2
- I piętro – powierzchnia 26,20m2
- poddasze – powierzchnia 26,20m2
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej (parter) zgodnie z rzutem wynosi:
AK = 40,41 m2
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
AK5% = 41,10 — 5% = 2,02 m2
ACZ = 2,02m2
W projekcie wydano rozwiązanie bazujące na klapach oddymiających zainstalowanych na ostatniej
kondygnacji klatki schodowej (klapy wydane w projekcie budowlanym o powierzchni czynnej 1,08m2
uzyskania za pomocą osłon przeciwwietrznych bez dysz kierunkowych), która posłuŜy do realizacji
funkcji oddymiania. Powierzchnia czynna klap oddymiających, powinna wynosić ACZ = 1,08m2 x 2 =
2,16m2 (pamiętając Ŝe powierzchnia czynna podawana jest wg producenta klapy oddymiającej).
Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją rolę, potrzebne
jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. „ciągu kominowego”.
Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej
Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania poŜarowego wymagane
jest zapewnienie dopływu powietrza „uzupełniającego” poprzez otwory umiejscowione w dolnych
częściach pomieszczenia. MoŜliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, które w przypadku poŜaru dadzą się
otworzyć od zewnątrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na
zasadzie naturalnej róŜnicy ciśnień.
Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej o
30% większa niŜ suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających, co spełnia
postawiony warunek. Drzwi zewnętrzne z komunikacji G0.1 na zewnętrz (drzwi 110/200 i 90+30/200)
słuŜące do dopowietrzania (będą otwieranie ręcznie), muszą mieć moŜliwość ich otwarcia z zewnątrz w
sytuacji zadymienia klatki schodowej i zadziałania systemu elektrycznego oddymiania. Uwagę tę naleŜy
uwzględnić w instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego dla budynku. Drzwi nie powinny posiadać trwałych
zamknięć (powinny być na stałe otwarte).
7. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Zakłada się iŜ osoby niepełnosprawne korzystać będą z przyziemia budynku segmentu G i H.
Przestrzeń ta wydzielona została wg odrębnego opracowania pt. „Adaptacja części Szkoły podstawowej
w Połomi na przedszkole.” Pozwolenie na budowę nr 522/08 z dnia 27.czerwca 2008.
8. Charakterystyka energetyczna.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku szkoły na
przedszkole, nie obejmuje termomodernizacji obiektu.
Charakterystyka istniejących przegród części adaptowanej.
L.P
RODZAJ
WARSTWY
GRUB
PRZEGRODY
OŚĆ
(cm)
1.
2.
3.
4.
Ściana
zewnętrznaprzyziemie
Ściana
zewnętrzna- Parter
+ Piętro I
+ Piętro II
+ Poddasze
Posadzka na
gruncie
- piwnice
Strop nad
-Tynk cem-wap
-Cegła pełna
- Styropian
-Cegła pełna
-Tynk cem-wap
-Tynk cem-wap
-Cegła pełna
- Styropian
-Cegła pełna
-Tynk cem-wap
-Wykładzina obiektowa
- Jastrych cem.
- Folia budowlana
-Styropian EPS 100
- Podbeton B10
-Podsypka piaskowa
-Wykładzina obiektowa
1,5
25
10
12
1,5
1,5
25
10
12
1,5
2
5
5
8
15
1
Współczynnik
przenikania
ciepła
U W( m2K )
Współczynnik
przenikania
ciepła
Umax W( m2K )
0,33
>0,3
0,33
>0,3
0,4
≤0,45
Przyziemiem,
Parterem
Piętrem I
- Folia budowlana
-Jastrych cem.
5
0,5
Nie dotyczy
-Strop DZ
23
- Tynk cem-wap
1,5
5. Dach
-Blacha stalowa
-Łaty dachowe
- Kontrłaty
-Folia dachowa i wysokiej
paroprzepuszczalności
-Krokwie
-Wełna mineralna między
15
0,21
<0,25
krokwiami
-łaty dachowe/ wełna
5
mineralna
-Płyty G-K
1,2
6. Drzwi zewnętrzne
-Stolarka PVC + wkłady z
wejściowe
szyb niskoemisyjnych
<1,5
<1,8
7. Okna i drzwi
- Stolarka PVC + wkłady z
balkonowe
szyb niskoemisyjnych
<1,5
<1,8
Obiekt wzniesiony zostało w latach 80-tych zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi a co za
tym idzie z obowiązującym współczynnikiem przenikania ciepła k równym dla ściany zewnętrznej
warstwowej 0,35 W/m2k.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami istniejące ściany nie spełniają wymaganych współczynników
dotyczących przenikania ciepła.
Zaleca się docieplenie obiektu wg odrębnego opracowania.

Podobne dokumenty