Nie mo¿na oszczędzać na leczeniu cukrzycy

Komentarze

Transkrypt

Nie mo¿na oszczędzać na leczeniu cukrzycy
Listopad 2009
ISSN 1899-2161
gazeta
bezp³atna
W KRAKOWIE
Nak³ad 20.000 egz.
Zdrowie
w Krakowie
miesiêcznik
informacyjny
B e z p ³ a t n y
i n f o r m a t o r
m e d y c z n y
www.zdrowiewkrakowie.info
gazetana
t
bezp³a
Nie mo¿na oszczêdzaæ
na leczeniu cukrzycy
Tegoroczny Dzieñ Walki z Cukrzyc¹ obfitowa³ w Krakowie w liczne imprezy.
W
dniu 14 listopada odby³o siê
szkolenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Chorym na Cukrzycê. Do Krakowa przyjechali prezesi
stowarzyszeñ z ca³ej Polski, przewodnicz¹cy kó³, edukatorzy. Tematem
przewodnim by³o: „Znaczenie edukacji
diabetologicznej i wsparcia psychologicznego dla dziecka z cukrzyc¹ i jego
opiekunów”.
Szkolenie zainaugurowa³a Pani
Profesor Hanna Dziatkowiak, wyk³adem
na temat roli edukacji w prowadzeniu i
leczeniu cukrzycy dzieci i m³odzie¿y.
Pani Profesor naœwietli³a rys historyczny
leczenia cukrzycy oraz ewaluacjê filozofii edukacji na przestrzeni kilkudziesiêciu lat, a¿ po wspó³czesne, najnowsze metody i modele edukacji oraz ich wp³yw
na komfort ¿ycia i wyniki leczenia.
Du¿o miejsca poœwiêcono zagadnieniu wsparcia psychicznego, problemów
emocjonalnych ma³ych pacjentów i ich
dokoñczenie str. 9 »
aparaty ju¿ od 260 z³
badanie s³uchu dobór i sprzeda¿ aparatów s³uchowych
wk³adki douszne indywidualne
naprawy i regulacje aparatów s³uchowych
akcesoria i sprzêt dla osób nies³ysz¹cych sprzeda¿ ratalna
Czynne od 8.00 do 16.00 z wyj¹tkiem sobót i œwi¹t
Mo¿liwoœæ rejestracji w dowolnych dla pacjenta terminach
Kraków, ul. Boles³awa Komorowskiego 12 (budynek przychodni, pok.618, V piêtro)
tel./fax (012) 431-29-77, e-mail: [email protected]
CENTRUM LECZENIA
ZEZA
Dr n. med. Ewa Wójcik
specjalista chorób oczu
LECZENIE ZEZA, OCZOPL¥SU
U DZIECI I DOROS£YCH
- OPERACYJNIE I ZACHOWAWCZO
Przyjmuje:
poniedzia³ek: 9.00 - 19.00,
wtorek, czwartek: 15.00 - 19.00
medimax
Kraków ul. Bociana 4
tel. 012 633 00 41 gabinet
tel. kom. 0 601 40 92 34
e-mail: [email protected]
www.gabinetzeza.pl
RTG
* p³uc (tak¿e sylwetki serca)
* stawów (tak¿e na stoj¹co)
* koœci
* krêgos³upa (tak¿e czynnoœciowe)
* czaszki i zatok
Badania wykonujemy bez terminów !
(wyj¹tek - badania wymagaj¹ce
przygotowania)
USG
(PO WCZEŒNIEJSZEJ REJESTRACJI)
* jamy brzusznej i prostaty
* tarczycy
* stawów i miêœni
* naczyñ (DOPPLER KOLOR)
* echo serca (doppler)
INFORMACJE I REJESTRACJA
tel. 012 254-12-73
w tym numerze
ZDROWIE
Nr 9
cukrzyca
» str. 6 – 9
Zdrowy styl ¿ycia zmniejsza
ryzyko wyst¹pienia cukrzycy
Rozmowa z prof. dr hab. Jackiem
Sieradzkim.
czytaj str. 6 »
Nie zwlekaj!
Czas dzia³a na niekorzyœæ
Pod has³em: „Rak – wczesne wykrycie
zwiêksza szansê na ¿ycie” w samo
po³udnie 17 paŸdziernika odby³ siê w
Krakowie Marsz ¯ycia i Nadziei.
czytaj str. 10 »
Wiêcej ni¿ ¿³obek
i przedszkole
„Chatka Maluszka” to miejsce gdzie
Twoje dziecko bêdzie rozpoczynaæ
swoj¹ przygodê ze œwiatem, pozna
swoich pierwszych przyjació³.
czytaj str. 2 »
2
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
www.zdrowiewkrakowie.info
WARTO WIEDZIEÆ
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Hipoterapia jako metoda rehabilitacji
Z przyjemnoœci¹ zapraszamy na Konferencjê promuj¹c¹ hipoterapiê,
jako metodê rehabilitacji osób niepe³nosprawnych oraz pacjentów
z ró¿nymi formami dysfunkcji.
Konferencja jest adresowana do tych z Pañstwa,
których interesuj¹ nowe, wieloaspektowe metody
terapii i ich efekty.
Hipoterapia to ogó³ zabiegów terapeutycznych,
do których wykorzystuje siê konia. Stanowi ona
jedn¹ z form rehabilitacji wieloprofilowej, której
uniwersalnoœæ polega na jednoczesnym oddzia³ywaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym
i spo³ecznym.
Program konferencji, realizowanej w formie
wyk³adów oraz prezentacji wideo, obejmuje
zagadnienia dotycz¹ce:
– ró¿nych form hipoterapii i jej oddzia³ywania
– wskazañ, przeciwwskazañ do stosowania metody
– hipoterapii w kontekœcie innych form rehabilitacji
– efektów hipoterapii
– prezentacjê wybranych oœrodków hipoterapii
z Ma³opolski
Prelegenci:
dr n. med. Monika Gasiñska – pediatra ze
specjalnoœci¹ z zakresu rehabilitacji medycznej,
hipoterapeuta, nauczyciel terapii NDT-Bobath,
Emmy Chrapla - mgr sztuki, hipoterapeuta
Jan Krupiñski - mgr fizjoterapii, hipoterapeuta
Podczas spotkania oferujemy materia³y konferencyjne
i catering.
Konferencja odbêdzie siê: w sobotê 12 grudnia
2009 w godzinach od 10.00-17.00 w sali
konferencyjnej „Polonez” Hotelu Chopin ul. Przy
Rondzie w Krakowie
Zg³oszenia przyjmujemy drog¹ telefoniczn¹ pod
numerem tel. + 12 42 73 830; 512 604 178 lub
przez internet: [email protected]
Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych Konferencji znajduje
siê na stronie internetowej Fundacji Hipoterapia pod
adresem: www.hipoterapia.info.pl
Fundacja Hipoterapia jest organizacja o statusie
po¿ytku publicznego, dzia³aj¹c¹ od 20 lat, która za
g³ówny cel stawia sobie wszechstronn¹ pomoc w
rozwoju psycho-ruchowym oraz spo³ecznym dzieci
niepe³nosprawnych.
Fundacja Hipoterapia
– Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci
Niepe³nosprawnych
ul. Cichy K¹cik 14, 30-066 Kraków
Wiêcej ni¿ ¿³obek i przedszkole
„Dzieci s¹ jak posiane nasiona, trzeba je codziennie podlewaæ, poœwiêcaæ im uwagê, pielêgnowaæ.
W takich warunkach nasiona kie³kuj¹, roœliny rosn¹ a potem zakwitaj¹”.
„Chatka Maluszka” to coœ wiêcej ni¿
prywatny ¿³obek i przedszkole. Kierujemy siê zasad¹, ¿e najwa¿niejsze dla
harmonijnego rozwoju Maluszka s¹
mi³oœæ, szacunek, ciep³o i czas…
Wspieramy jego wrodzon¹ ciekawoœæ œwiata, rozwijamy poczucie
w³asnej wartoœci i szacunku dla innych.
„Chatka Maluszka” to miejsce, w
którym zapewniamy dzieciom warunki
by same mog³y zaspokajaæ swoje
zainteresowania i same decydowaæ.
Tutaj dajemy im narzêdzia, mobilizujemy do podejmowania wyzwañ i
cieszymy siê z ich dokonañ.
Naszym maluchom zapewniamy:
• ma³e grupy sprzyjaj¹ce indywidual-
nemu podejœciu do ka¿dego dziecka
• przemyœlany program dnia, wype³niony ofert¹ aktywnoœci przygotowan¹
dla ró¿nych grup wiekowych
• wykwalifikowan¹ kadrê z pasj¹ i
ciekawoœci¹ œwiata dorównuj¹c¹
dzieciêcej
• przestronny, jasny dom z du¿ymi
pokojami przystosowanymi do bezpiecznej zabawy i wypoczynku
„Chatka Maluszka” to miejsce gdzie
Twoje dziecko bêdzie rozpoczynaæ
swoj¹ przygodê ze œwiatem, pozna
swoich pierwszych przyjació³. Naszym
zadaniem jest dopilnowaæ, aby te jak¿e
wa¿ne pierwsze kroki, mia³y miejsce w
bezpiecznym i w dbaj¹cym o rozwój
dziecka otoczeniu.
„Chatka Maluszka” oferuje doskona³e warunki zarówno do zabawy, jak
i nauki. Ca³y program jak i poszczególne zajêcia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb dziecka, które u nas
nigdy nie bêdzie siê nudziæ.
Szczególna uwagê przywi¹zujemy
do tego aby bogaty program zajêæ
dydaktycznych pozwala³ dziecku na
beztrosk¹ zabawê i rozwijanie w³asnej
osobowoœci.
W „Chatce Maluszka” dajemy dzieciom mo¿liwoœæ os³uchania siê z
jêzykiem angielskim i jêzykiem
hiszpañskim. Kiedyœ myœlano, ¿e
zabawa i nauka ca³kowicie siê
wykluczaj¹. Teraz mamy pewnoœæ
potwierdzon¹ przez ekspertów w
dziedzinie nauczania i specjalistów
wczesnego rozwoju – zabawa jest nauk¹,
a co wiêcej, zabawa jest najbardziej
efektywn¹ nauk¹.
Naszym g³ównym celem jest wprowadzenie dzieci w œwiat jêzyków w
naturalny sposób, tak aby od najm³odszych lat sta³ siê on czêœci¹ ich codziennego ¿ycia.
Dzieci w swych najm³odszych latach
s¹ najbardziej ciekawe œwiata, dziêki
czemu przez swobodn¹ zabawê i bez
najmniejszych obci¹¿eñ mog¹ przyswajaæ jêzyk obcy .
Staramy siê równie¿ za³agodziæ
bariery na linii Dziecko – Chatka
Maluszka.
Naszym celem jest zapoznanie
nowych przedszkolaków z personelem,
budynkiem i panuj¹cymi zwyczajami.
Wszystko odbywa siê w mi³ej atmosferze, czas up³ywa na zorganizowanej
zabawie, w towarzystwie Mamy, Taty
lub innej bliskiej osoby. Dziêki tym
dzia³aniom Dziecko nie trafia do obcego
miejsca, najwiêkszym problemem
bêdzie têsknota za mam¹ i tat¹, ale to
ju¿ zadanie dla nauczycieli, którzy
potrafi¹ zaanga¿owaæ Maluszka w
zabawê.
CHATKA MALUSZKA
ul. Trybuny Ludów 71
30-660 Kraków
Tel: 502 202 384, 503 102 468
www.chatkamaluszka.pl
e-mail: [email protected]
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
3
WARTO WIEDZIEÆ
Naturhouse pomaga pozbyæ siê nadwagi
W lipcu 2008 roku pan Grzegorz wa¿y³ 180 kg. Mia³ problemy z nadciœnieniem, trudnoœæ sprawia³o mu wchodzenie po schodach.
Po diecie pod fachowym okiem dietetyczki z Naturhouse przy ul. Wielopole w Krakowie schud³ 73 kg. Dziœ czuje siê wyœmienicie
i z prowadzenia zdrowego trybu ¿ycia nie zamierza rezygnowaæ.
Co sk³oni³o Pana do rozpoczêcia walki
z nadwag¹?
– Sam dopuœci³em siê do takiego
stanu. Wiem, ¿e to jest tylko moja wina.
Przede wszystkim du¿o jad³em wieczorem.
Czêsto przychodzi³em z pracy o 22:00 i
wtedy zaczyna³em jeœæ, i niestety by³y to
zawsze t³uste dania. Z kolei jak szed³em
do pracy na pierwsz¹ zmianê, to nic nie
jad³em przed wyjœciem. Œniadanie mia³em
dopiero o 10:00.
Przede wszystkim to by³o mi wstyd
tego, ile wa¿y³em. Czu³em siê niekomfortowo. Tusza przeszkadza³a mi w pracy.
Jestem mechanikiem. Czêsto nie mog³em
siê nawet schyliæ. Mia³em spore problemy
z ciœnieniem. W okresie jesiennym zawsze
mia³em czerwone policzki, co by³o wynikiem podniesionego ciœnienia. Ledwo
wchodzi³em te¿ po schodach na trzecie
piêtro, gdy wraca³em do mieszkania. A
poza tym mia³em k³opoty z zakupem
ubrañ, nic nie mog³em dostaæ, wszystko
musia³em zamawiaæ na miarê.
Postanowi³em wiêc coœ z moj¹ nadwag¹ zrobiæ. Mia³em wsparcie rodziny.
Jak trafi³ Pan do punktu Naturhouse
przy ul. Wielopole w Krakowie?
– Do Naturhouse trafi³em przypadkiem. Pierwszy raz wst¹pi³em tu wracaj¹c
z pracy. Chcia³em kupiæ tylko suplementy
diety i wyjœæ. Wstydzi³em siê tego, ile
wa¿y³em. Recepcjonistka powiedzia³a
jednak, ¿e najpierw musi mnie zbadaæ
pani dietetyk. Umówi³em siê wiêc na
wizytê. W ten sposób trafi³em na pani¹
Aniê i rozpoczêliœmy wspó³pracê.
Pamiêtam, ¿e podczas pierwszej wizyty ba³em siê wejœæ na wagê. Teraz siê z
tego œmiejê, ale wtedy to nie by³o mi do
œmiechu. Wystraszy³em siê, gdy zobaczy³em na jakich liczbach znajduj¹ siê odwa¿niki. Wiedzia³em, ¿e ju¿ nied³ugo mog³oby
skali brakn¹æ. Kiedy wróci³em do domu,
to wstydzi³em siê pokazaæ rodzinie swój
kalendarzyk z pomiarami.
Jak wygl¹da³a Pana dieta?
– W pierwszym tygodniu stosowania
diety schud³em kilka kilogramów. Mój
organizm bardzo dobrze reagowa³ na dietê
Zdaniem eksperta
Karolina ¯muda, dietetyk Naturhouse przy
ul. Wielopole w Krakowie:
– Nadwaga i Oty³oœæ to problem coraz czêœciej
dotykaj¹cy nasze spo³eczeñstwo.
uprzemys³owionych na t¹ chorobê cierpi ponad
po³owa ludzi. Dotyka zarówno osoby doros³e jak
i dzieci.
Wa¿ne jest by w odpowiednim czasie zareagowaæ, gdy¿ nadwaga i oty³oœæ to nie tylko
sprawa estetycznego wygl¹du, ale przede
wszystkim jest pocz¹tkiem rozwoju wielu chorób
takich jak: nadciœnienie têtnicze, cukrzyca typu
2, choroba wieñcowa, hiperlipidemia (podwy¿szony poziom cholesterolu i triglicerydów), zakrzepica, zwyrodnienia stawów i
krêgos³upa, kamica ¿ó³ciowa jak równie¿ choroby nowotworowe.
Szczególnie niebezpieczn¹ postaci¹ oty³oœci jest tzw. oty³oœæ brzuszna lub
powszechniej nazywana oty³oœci¹ typu "jab³ko”. Ten sposób odk³adania siê
tkanki t³uszczowej stwarza szczególne zagro¿enie powik³aniami kardiologicznonaczyniowymi oraz cukrzyc¹. O tym typie oty³oœci mówimy, gdy obwód pasa
u mê¿czyzn jest wiêkszy ni¿ 102 cm, natomiast u kobiet powy¿ej 88 cm. Mniej
szkodliwe jest odk³adanie siê tkanki t³uszczowej na poœladkach i biodrach "typ
gruszka", wynikiem czego jest wystêpowanie cellulitu, ¿ylaków, hemoroidów,
efekt ociê¿a³ych nóg i opuchlizna w okolicy kostek.
Dlatego utrzymanie prawid³owej masy cia³a jest podstawow¹ zasad¹
profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Przechodz¹c na dietê redukuj¹c¹ nadmiar kilogramów, warto skorzystaæ z
porady dietetyka, poniewa¿ odchudzanie na w³asn¹ rêkê mo¿e przynieœæ odwrotny
skutek. Diety, z których najczêœciej korzystaj¹ g³ównie kobiety to diety bardzo
restrykcyjne – g³odówki, diety jednosk³adnikowe lub diety umieszczane w
prasie kolorowej, które nie maj¹ nic wspólnego z dietami redukuj¹cymi tkankê
t³uszczow¹.
i suplementy. Zacz¹³em zmieniaæ nawyki
¿ywieniowe. Teraz jem wiêcej warzyw i
owoców, mniej chleba i t³uszczów. Jak
czujê g³ód, to siêgam po owoc lub sok
pomidorowy.
Pani dietetyczka doradza³a mi, jakie
produkty mam wybieraæ, a z jakich rezygnowaæ. Przez ostatni rok nie jad³em pizzy,
kotleta schabowego, kie³basy wiejskiej.
Nauczy³em siê natomiast jeœæ potrawy
gotowane i duszone. Wczeœniej tylko sma¿y³em ryby, teraz bardziej smakuje mi
duszona. Uwielbiam te¿ pieczarki duszone
z cebulk¹. Olej zast¹pi³em oliw¹ z oliwek
i tylko jej teraz u¿ywam. Jak gotujê bigos,
to dodajê do niego jedynie trochê wo³owiny, bia³e miêso i pory. Robi¹c zakupy, wybieram ciemny chleb, z jasnego pieczywa
zrezygnowa³em. Du¿y nacisk k³adê na
warzywa i owoce, ser bia³y i bezt³uszczowe
jogurty. Ponad rok nie pijê te¿ piwa.
Czy próbowa³ Pan wczeœniej innych
diet?
– Zanim trafi³em do Naturhouse przy
ul. Wielopole, próbowa³em schudn¹æ, ale
bezskutecznie. Kupowa³em w aptece œrodki odchudzaj¹ce. Pomaga³y, ale tylko na
chwilê. Jak schud³em 5 kg, to zaraz potem
przyty³em 6 kg. Po diecie pod okiem pani
dietetyk, takiego problemu nie mia³em i
nie mam. Teraz jeszcze jestem na kuracji
stabilizuj¹cej, która ma zapobiec efektowi
jo-jo.
Czy prze¿y³ Pan podczas diety
chwilowy kryzys?
– Wiêkszego kryzysu podczas diety
nie mia³em. Nigdy przecie¿ nie chodzi³em
g³odny. Owszem, jak rodzina mia³a na obiad kotlet schabowy lub bigos, to trochê
mia³em ochotê to zjeœæ, ale nie z³ama³em siê.
Jak zmieni³o siê Pana ¿ycie po
schudniêciu?
– Zdrowe nawyki ¿ywieniowe zaczynam wprowadzaæ do domu. Staram siê
odci¹gaæ dzieci od takich przek¹sek jak
chipsy. Rodzina polubi³a nowe, niskokaloryczne potrawy, które przygotowujê.
Wczeœniej puch³y mi kolana, mia³em
trudnoœci z wchodzeniem po schodach, a
teraz ju¿ bez problemu wchodzê na trzecie,
czy czwarte piêtro. Ogólnie mam lepsze
samopoczucie. Czujê siê bardziej komfortowo.
Zmieni³ siê te¿ mój wygl¹d. Jak zobaczy³em swoje stare spodnie, to a¿ mi siê
wierzyæ nie chce, ¿e kiedyœ one by³y na
mnie dobre. Zachowa³em je sobie na
pami¹tkê. Teraz ³atwiej mi kupiæ ubranie.
Idê po prostu do sklepu i kupujê.
Z pewnoœci¹ bêdê nadal prowadzi³
zdrowy styl ¿ycia. Bardzo dobrze czujê
siê w wadze, któr¹ uda³o mi siê osi¹gn¹æ.
Zdaniem eksperta
Anna Marciniec, dietetyk Naturhouse przy
ul. Wielopole w Krakowie:
– Pan Grzegorz trafi³ do nas z oty³oœci¹
skrajn¹, najbardziej niebezpieczn¹ dla zdrowia.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³ ju¿ ostatni
dzwonek.
Nasze spotkanie rozpoczêliœmy od pomiaru
tkanki t³uszczowej i poziomu wody w
organizmie. Pan Grzegorz by³ tak¿e zwa¿ony
i zmierzony. Wizyty odbywa³y siê regularnie
co tydzieñ. Po ka¿dej pan Grzegorz wychodzi³
z wiêksz¹ wol¹ walki. Efekty motywowa³y go
do dalszej pracy. Nigdy nie zaobserwowa³am
u niego za³amania. Przychodzi³ do nas zawsze z optymistycznym nastawieniem,
z si³¹. Cieszy³ siê z ka¿dych spadków wagi. Ka¿dy napawa³ go wol¹ do dalszej
walki.
Na pocz¹tku wprowadziliœmy zdrowe na wyki ¿ywieniowe, póŸniej pan
Grzegorz przeszed³ na œcis³¹ dietê. Zosta³a ona dobrana do charakteru jego
pracy. Nie ma on bowiem mo¿liwoœci zjadania regularnych posi³ków. Pracuje
w ró¿nych porach dnia, w zwi¹zku z czym dietê nale¿a³o dobraæ pod k¹tem
jego trybu ¿ycia. Stopniowo zmniejszaliœmy iloœæ wêglowodanów, t³uszczów.
Dieta nie by³a mêcz¹ca, pan Grzegorz nie chodzi³ g³odny. Zwiêkszaliœmy te¿
stopniowo iloœæ owoców i warzyw.
Pan Grzegorz zacz¹³ dbaæ o siebie. Po zakoñczeniu kuracji nie zamierza
te¿ rezygnowaæ ze zdrowego stylu ¿ycia. Teraz rozpoczêliœmy kuracjê
stabilizuj¹c¹. Powoli wraca on do produktów, z których podczas diety musia³
zrezygnowaæ. Jest to konieczne, by zapobiec efektowi jo-jo.
Pan Grzegorz tylko swoj¹ wytrwa³oœci¹ i samozaparciem odniós³ sukces.
Sama go za tê wytrwa³oœæ podziwiam.
Przedtem: 180 kg, 148 cm w pasie
Po skoñczeniu kuracji zamierzam pójœæ
na si³owniê. Æwiczê te¿ na rowerku w
domu i bardzo du¿o chodzê. Czasem z
pracy wracam na nogach.
To, ile schud³em po regularnych wizytach u specjalisty Naturhouse, porównujê
do worków z cukrem, czy lepiej – do worka
ziemniaków. 73 kilo! – tyle obci¹¿enia ze
sob¹ codziennie nosi³em.
Przyjemnie jest tak schudn¹æ. Czujê siê
teraz bardziej atrakcyjny. Niektórzy mnie
nie poznaj¹. Myœl¹, ¿e zachorowa³em i to
przez chorobê tak schud³em. Nikt nie chce
wierzyæ, ¿e to efekt zbilansowanej diety.
Teraz: 107 kg, 101 cm w pasie
Centrum dietetyczne
Naturhouse
31-072 Kraków,
ul. Wielopole 30
tel. (012) 422 50 47
Wymagajmy dotrzymywania obietnic…
W ostatnim okresie, zwiêkszy³a siê iloœæ dostêpnych na rynku soli k¹pielowych. S¹ to g³ównie
produkty kosmetyczne, w których sól wzbogacona licznymi dodatkami, poprawia pielêgnacyjne walory
codziennej k¹pieli.
N
iektórzy jednak, w nadziei na
trafienie do grona bardziej
wymagaj¹cych klientów, za³¹czaj¹ do soli kosmetycznych opis ich
rzekomego leczniczego wspomagania
organizmu???
A przecie¿ ró¿nica pomiêdzy sol¹
lecznicz¹ a kosmetyczna jest ogromna:
Jeœli produkt jest lekiem oznacza
to, ¿e ma udowodnione lecznicze
oddzia³ywanie na organizm i jest
wytwarzany z zachowaniem standardów jakoœci i dokumentacji obowi¹zuj¹cych w przemyœle farmaceutycznym.
Jeœli produkt jest kosmetykiem
musi wykazywaæ, co najwy¿ej
dzia³anie pielêgnacyjne i brak szkodliwego wp³ywu na organizm.
Ka¿dy sam musi zadecydowaæ, czy
potrzebuje prawdziwego wsparcia
organizmu, czy jedynie jego codziennej
pielêgnacji.
Porównanie soli leczniczej z sol¹
kosmetyczn¹ z to jak porównywanie
soku wyciœniêtego z pomarañczy z
napojem pomarañczowym. Jedno i
drugie ma swoje miejsce na rynku, ale
oczekiwania wobec nich s¹ zgo³a
odmienne.
Jak odró¿niæ produkt leczniczy od
produktu kosmetycznego? To bardzo
³atwe:
1. Produkt leczniczy musi mieæ na
swoim opakowaniu umieszczony numer
pozwolenia Ministra Zdrowia (MZ). W
przypadku zaœ korzystania z k¹pieli
solankowych w oœrodkach sanatoryjnych, wykorzystuj¹cych sole lecznicze,
dostêpne s¹ oprócz informacji na
opakowaniu produktu tak¿e kopie
aktualnego pozwolenia.
2. Sól lecznicza jest opodatkowana 7%
podatkiem VAT, w przeciwieñstwie do
22% stawki dla kosmetyków. Informacja
taka mo¿liwa jest do uzyskania w
ka¿dym punkcie handlowym.
Nasza firma, jako producent zarówno soli leczniczej jak i soli kosmetycznych stara siê w swoich materia³ach
informacyjnych zdecydowanie rozró¿niæ
oba produkty, kieruj¹c siê zasad¹:
„Leki lecz¹, kosmetyki pielêgnuj¹…”
Zak³ad Przeróbki Solanek
Jodowo-Bromowych „SALCO”
Spó³ka Jawna
32-744 £apczyca 445,
www.salco.pl,
e-mail: [email protected]
4
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
www.zdrowiewkrakowie.info
ZDROWIE
Glukoza Dextro Energy
„Niedziela Samarytañska”
na Placu Wolnica
„Niedziela Samarytañska” odby³a siê w
ramach Jubileuszu 400–lecia obecnoœci
Bonifratrów na ziemiach polskich równolegle
w czterech Szpitalach bonifraterskich: w
Marysinie, £odzi, Katowicach i Krakowie.
W Krakowie po³¹czona by³a z organizowanym
po raz pi¹ty Festiwalem Anielskim.
Szpital Bonifratrów co roku, pocz¹wszy od
1999 organizuje „Dni Samarytañskie”. Jest to
akcja dobroczynna, która ma byæ wspó³czesn¹
form¹ kontynuacji bonifraterskiej tradycji niesienia
bezinteresownej pomocy najbardziej potrzebuj¹cym. Tradycjê tê zapocz¹tkowa³ za³o¿yciel
Zakonu œw. Jan Bo¿y, realizowa³ j¹ tak¿e patron
Szpitala - œw. Jan Grande.
W tym roku na Placu Wolnica 27 wrzeœnia od
godziny 11:00 do 16:00 pacjenci mogli skorzystaæ
z bezp³atnych badañ profilaktycznych: badania
poziomu cukru, PSA, cholesterolu, TSH, badania
przep³ywu krwi w têtnicach koñczyn dolnych,
mo¿na by³o tak¿e zmierzyæ sobie ciœnienie oraz
wykonaæ cytologiê ginekologiczn¹. Wœród przyby³ych rozdawano ulotki dotycz¹ce zapobiegania
i profilaktyki cukrzycy, raka jelita grubego,
zwalczania nikotynizmu.
Chêtni mogli tak¿e skorzystaæ z porad
zio³oleczniczych udzielanych przez braci
bonifratrów, a nawet zakupiæ zio³a i przyprawy.
Zio³a zajmuj¹ bowiem wa¿ne miejsce w lecznictwie
bonifratrów. Wiedzê o w³aœciwoœciach zdrowotnych roœlin rozwijano w zakonach ju¿ od
wczesnego œredniowiecza. W klasztorach, które
przodowa³y w zio³olecznictwie, wykszta³ci³ siê
zwyczaj uprawiania zió³ w ogrodach zwanych
wirydarzami. Hodowano tam sza³wiê lekarsk¹,
miêtê, koper w³oski, lubczyk ogrodowy, rozmaryn
lekarski i wiele innych roœlin. Zasoby zakonnych
aptek wzbogacano tak¿e zio³ami przywo¿onymi
z podró¿y misyjnych z odleg³ych krajów.
» dokoñczenie ze str. 1
rodzin oraz tworzeniu grup wsparcia.
Pani El¿bieta Dêbska – edukator ds.
diabetologii dzieciêcej – podzieli³a siê
swoim d³ugoletnim doœwiadczeniem
wskazuj¹c pragmatyczne aspekty
edukacji szczególnie w placówkach
oœwiatowych.
Uczestnicy z ró¿nych czêœci Polski
jednog³oœnie wskazali, ¿e procesem
edukacyjnym powinni byæ objêci tak¿e
nauczyciele, wychowawcy w placówkach do których uczêszczaj¹ dzieci
chore na cukrzycê. Bo tylko w ten
sposób mo¿na zniwelowaæ problem
izolacji dzieci chorych na cukrzycê,
które czêsto s¹ niechciane w przedszkolach i szko³ach, z uwagi na nieuzasadniony lêk grona pedagogicznego.
Edukacja nauczycieli mia³aby zapewniæ
poczucie bezpieczeñstwa i nauczyæ
schematów postêpowania w przypadku
hipoglikemii. Wa¿ne, aby nauczyciele
- szybka pomoc w hipoglikemii
Zio³olecznictwo bonifratrów w Polsce siêga
czasów miêdzywojennych i klasztoru w Wilnie,
sk¹d w 1945 roku bracia przywieŸli s³ynne
receptury, do dziœ bêd¹ce podstaw¹ wielu
bonifraterskich mieszanek. Wieloœæ zió³ i umiejêtnoœæ ich doboru daje mo¿liwoœæ stosowania
terapii naturalnej w przypadkach niemal
wszystkich chorób. Oczywiœcie stosowanie zió³
powinno odbywaæ siê pod kontrol¹ lekarza, a ich
skutecznoœæ zale¿y od systematycznoœci przyjmowania specyfików zio³owych.
Podczas „Niedzieli Samarytañskiej” zorganizowany by³ tak¿e kiermasz prac wykonanych w
Warsztatach Terapii Zajêciowej przez podopiecznych z bonifraterskich
„Dni Samarytañskie” ciesz¹ siê ogromnym
zainteresowaniem pacjentów nie tylko z Krakowa
i okolic, ale tak¿e spoza Ma³opolski, zw³aszcza ¿e
porady specjalistów udzielane s¹ bezp³atnie. Nikt
te¿ nie wymaga skierowania od lekarzy
pierwszego kontaktu. Dla wielu pacjentów
przeprowadzone podczas „Dni Samarytañskich”
badania diagnostyczne i konsultacje u lekarzy s¹
podstaw¹ do podjêcia szybkiego leczenia.
Osoba chora na cukrzycê, w stanie hipoglikemii musi jak
najszybciej podnieϾ poziom glukozy we krwi.
N
ajwy¿szy IG- indeks glikemiczny ma
glukoza. Indeks glikemiczny mówi nam
jak szybko dany produkt po spo¿yciu,
podnosi poziom cukru we krwi np:
• glukoza IG = 100
• cukier rafinowany IG = 75
• sok jab³kowy IG = 40
Po spo¿yciu glukozy, cukier wzrasta we krwi
po ok. 5-10 minutach. Po zjedzeniu cukru od 1015 minut, po wypiciu soku od 15-20 minut.
Szpital Zakonu Bonifratrów œw. Jana
Grandego w Krakowie
ul Trynitarska 11, Kraków
www.bonifratrzy.krakow.pl
e-mail:[email protected]
Je¿eli Ty lub Twoje Dziecko chorujecie na
cukrzycê, wa¿ne abyœcie zawsze mieli przy sobie
praktycznie opakowan¹, ³atw¹ do przeliczenia
glukozê.
Takim produktem jest DEXTRO ENERGY.
S³owo dextrose pochodzi z jêzyka angielskiego
i oznacza glukozê.
Jedna kostka DEXTRO ENERGY ma 0,5 ww
i podnosi poziom cukru we krwi nie mniej ni¿ o
20 mg. Ka¿da z kostek jest p³aska, owiniêta w
foliê,dziêki czemu mo¿esz j¹ mieæ zawsze przy
sobie: w kieszeni, portfelu, piórniku, w specjalnie
uszytych kieszonkach, mieœci siê w etui przy
pompie insulinowej.Bardzo szybko rozpuszcza
siê w wodzie co ma znaczenie w niskich
hipoglikemiach, gdzie nastêpuje problem z
prze³ykaniem.
Wiele osób z cukrzyc¹ zna nasz produkt i
potwierdza jego dzia³anie.
Dodatkowym atutem DEXTRO ENERGY jest
tak¿e ró¿norodny, bardzo dobry smak, dzieciaki
wprost go uwielbiaj¹.
W celu rozpowszechniania glukozy DEXTRO
ENERGY stworzyliœmy stronê www.glukoza.pl
gdzie mo¿na zamówiæ produkt.
Pamiêtaj abyœ zawsze mia³ przy sobie glukozê!
Œwiadczenia odp³atne:
pn -pt, godz. 8.00-19.00
tel. (012) 430 57 30 , (012) 421 32 92
Œwiadczenia w ramach NFZ:
pn - pt, godz. 10.00 – 15.00
tel. (012) 430 56 56
mieli œwiadomoœæ specjalnych potrzeb edukacyjnych ma³ych diabetyków, by wiedzieli, ¿e
trudnoœci z koncentracj¹
ucznia, labilnoϾ emocjonalna jest wynikiem
wysokich lub niskich
poziomów glikemii. Poprzez edukacjê nauczycieli mo¿na wyeliminowaæ
problem dyskryminacji dzieci z cukrzyc¹, które jeszcze zdarzaj¹ siê w wielu
placówkach oœwiatowych.
Tak¿e 14 listopada pacjenci mogli
skorzystaæ z bezp³atnych badañ i
porozmawiaæ z lekarzami specjalistami
w Centrum Diabetologii Klinicznej
CenterMed na ul. £azarza 14. Przy tej
okazji dla pacjentów przygotowana by³a
prezentacja najnowszej generacji
glukometru One Touch Select firmy
Johnson&Johnson. Pacjenci mogli
zapoznaæ siê z akcesoriami do aplikacji
Jeœli masz pytania prosimy o kontakt:
P.H.U Meridian
47-400 Racibórz
www.glukoza.pl
tel. 501 463 913, tel/fax 032 417 75 72
organizowana
by³a pod honorowym patronatem Pana
Prezydenta Jacka
Majchrowskiego
oraz Profesor
Hannê Dziatkowiak i Profesora
Jacka Sieradzkiego. Na Ma³ym
Rynku do godziny 14.00 trwa³y wystêpy
estradowe, a w namiotach mo¿na by³o
dokonaæ pomiaru cukru, HbA1c, mo¿na
by³o skorzystaæ z konsultacji lekarzy
diabetologów. Maltañska S³u¿ba
Medyczna zorganizowa³a kurs pierwszej
pomocy. Uczestnicy Marszu mogli otrzymaæ próbki specjalnej serii kosmetyków dla Diabetyków firmy Oceanic.
Marsz Diabetyków by³ form¹
manifestacji problemów diabetyków,
którzy od wielu lat czuj¹ siê pominiêci
i lekcewa¿eni przez decydentów,
zbierane by³y podpisy pod petycj¹ do
Ministerstwa Zdrowia.
Zasadniczym problemem z jakim
borykaj¹ siê cukrzycy jest brak refundacji d³ugodzia³aj¹cych analogów
insulin, a co za tym idzie wysokie koszty
leczenia. Du¿y problem stanowi¹ tak¿e
wysokie ceny pomp insulinowych i
osprzêtu do nich, a to w³aœnie pompy
insulinowe zapewniaj¹ pacjentom
najlepsze wyniki leczenia. Tu w
najlepszej sytuacji s¹ dzieci do 10 roku
¿ycia, które dotychczas objête by³y
pomoc¹ Fundacji Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. „Nie mo¿na
oszczêdzaæ na leczeniu cukrzycy u
pacjentki w ci¹¿y” – mówi zbulwersowana uczestniczka Marszu – „bo
rozregulowane cukry matki zagra¿aj¹
¿yciu i bezpieczeñstwu dziecka, obarczaj¹ maleñstwo powik³aniami, z
Nie mo¿na
oszczêdzaæ
na leczeniu cukrzycy
insuliny – firmy Bioton. Jednym z antidotum na wysokie poziomy glikemiczne
s¹ herbatki zio³owe Glucos Care
dostêpne w aptekach. By³a okazja do
degustacji herbatki zio³owej obni¿aj¹cej
cukier ClucosCare. Chorzy na cukrzycê
mogli zasiêgn¹æ informacji na temat
preparatów witaminowych „Witaminy
dla Diabetyków”, wspomagaj¹cych
w³aœciw¹ przemianê materii. Podczas
dnia otwartego CenterMed odwiedzi³o
i z badañ skorzysta³o kilkaset osób.
W godzinach wieczornych na znak
œwiatowej solidarnoœci i globalnej
jednoœci z chorymi na cukrzycê
krakowski Ratusz by³ podœwietlony na
niebiesko. W zesz³ym roku na ca³ym
œwiecie w tym dniu, niebieski kolor
dominowa³ na ponad 1100 obiektach.
15 listopada na Rynku G³ównym
odby³ siê MARSZ DIABETYKÓW Z
PRZYJACIÓ£MI zorganizowany przez
portal www.MojaCukrzyca.org, Ogólnopolsk¹ Federacjê Organizacji Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Chorym na Cukrzycê oraz Ma³opolskie Towarzystwo
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y z
Cukrzyc¹. Przed Marszem wszyscy
uczestnicy otrzymali pelerynki i
kolorowe baloniki ufundowane przez
g³ównych sponsorów firmê Bayer i
Medtronic.
O godz. 11.00 z Ma³ego Rynku
wyruszy³ barwny korowód. Impreza
którymi bêdzie musia³o cierpieæ do
koñca ¿ycia. Skoro pompa daje najlepsze
rezultaty w leczeniu cukrzycy ci¹¿owej,
jakim prawem urzêdnicy oszczêdzaj¹
na nas, jakim prawem nara¿aj¹ nas i
nasze dzieci na komplikacje zdrowotne,
a nawet na kalectwo”.
W Polsce istnieje wiele organizacji
– fundacji, towarzystw, stowarzyszeñ i
kó³ – zrzeszaj¹cych diabetyków i ich
rodziny, stanowi¹ one wzajemnie silne
grupy wsparcia. Marsz Diabetyków
pokaza³ jak du¿a jest skala zjawiska i
jak liczne s¹ problemy i jak ogromna
jest solidarnoœæ diabetyków, którzy
potrafili przyjechaæ w zorganizowanych
grupach do Krakowa z ca³ej Polski, by
zamanifestowaæ jak gorzkie bywa ¿ycie
z cukrzyc¹.
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
5
ZDROWIE
Idziemy o krok dalej
Rewolucyjne metody leczenia i zaanga¿owanie w dzia³ania wspieraj¹ce pacjentów
Medtronic Diabetes to œwiatowy lider
w zakresie nowoczesnych terapii s³u¿¹cych do leczenia cukrzycy.
Firma znana jest równie¿ ze swojego
zaanga¿owania w dzia³ania wspieraj¹ce
pacjentów, projekty edukacyjne oraz
inicjatywy maj¹ce na celu poprawê
jakoœci ¿ycia osób chorych na cukrzycê.
Wœród najwa¿niejszych projektów
zrealizowanych w tym roku w Polsce
mo¿na wymieniæ:
• Sponsoring Polskiej Federacji
Edukacji w Diabetologii.
• „Diabetycy do tablicy!” - ogólnopolski konkurs dla nauczycieli i wychowawców dzieci chorych na cukrzycê typu 1.
Akcja mia³a wyró¿niæ nauczycieli, którzy
wykazali siê du¿¹ wra¿liwoœci¹ na
problemy uczniów chorych na cukrzycê. Dziêki nag³oœnieniu akcji w mediach
uda³o siê zwróciæ uwagê decydentów
na koniecznoœæ systemowego rozwi¹zania problemu.
• Obóz konny dla m³odych diabetyków – to wyj¹tkowa inicjatywa zorganizowana i sfinansowana przez firmê
w czasie ostatnich wakacji. Dla wielu
dzieci, które wziê³y udzia³ w obozie,
by³a to pierwsza mo¿liwoœæ samodzielnego wyjazdu, poszerzenia wiedzy na
temat cukrzycy i prze¿ycia wspania³ej
przygody w malowniczej stadninie na
Mazurach.
• „Junior Cup – Diabetes”, czyli II
Europejskie Mistrzostwa w Pi³ce
No¿nej dla Dzieci z Cukrzyc¹ w Genewie zorganizowane przez Medtronic
wraz z Miêdzynarodow¹ Federacj¹
Cukrzycy (IDF), Miêdzynarodowym
Stowarzyszeniem Cukrzycy Pediatrycznej i M³odzie¿owej (ISPAD), Fundacj¹
Philias, Fundacj¹ Theodora oraz Bayer
Health Care Diabetes Care. „Te zawody
s¹ dowodem na to, ¿e cukrzyca nie stanowi przeszkody w uprawianiu sportu. Jest
wrêcz odwrotnie.” - powiedzia³ Michel
Pont, asystent trenera pi³karskiej reprezentacji Szwajcarii – „Sport pozwala
wznieœæ siê ponad chorobê oraz wykorzystywaæ pozytywn¹ energiê.” W tym roku
miêdzynarodowa dru¿yna z udzia³em
czterech ch³opców z Polski zajê³a drugie
miejsce.
• Film edukacyjny dla dzieci „Lenny
uczy o cukrzycy”. Bohaterem filmu
jest ch³opiec o imieniu Julek (chory na
cukrzycê). O tym, jak w jaki sposób
sobie radziæ z chorob¹ oraz jakie s¹
dostêpne metody leczenia opowiada Julkowi animowana postaæ lwa Lenny’ego.
Lew Lenny przekonuje Julka, ¿e dzieci
chore na cukrzycê mog¹ cieszyæ siê
pe³ni¹ ¿ycia i funkcjonowaæ na równi ze
swoimi zdrowymi kolegami pod warunkiem, ¿e przestrzegaj¹ odpowiednich
zasad.
• Debata „Doskonalenie systemu
opieki nad kobiet¹ ciê¿arn¹ z cukrzyc¹: leczenie wielodyscyplinarne” to
pionierska inicjatywa, pierwsza taka na
œwiecie. Celem spotkania, którego
inicjatorem by³ wybitny polski diabetolog, prof. Jacek Sieradzki, a partnerem
firma Medtronic, by³o stworzenie jednorodnego standardu postêpowania terapeutycznego oraz zapisanie go w wytycznych poszczególnych towarzystw
medycznych. Najlepsi polscy diabetolodzy, po³o¿nicy, anestezjolodzy i neonatolodzy spotkali siê w Warszawie, aby
omówiæ wspóln¹ strategiê i zasady opieki nad kobietami z cukrzyc¹ w ci¹¿y.
Efektem ich pracy maj¹ byæ zmiany w
zapisach rekomendacji poszczególnych
towarzystw medycznych.
• Œwiatowy Dzieñ Walki z Cukrzyc¹
– Medtronic aktywnie w³¹cza siê w obchody zarówno w Polsce, jak i w innych
krajach.
• Marsz Diabetyków z Przyjació³mi
– akcja zorganizowana z okazji Œwiatowego Dnia Cukrzycy w Krakowie.
Uczestnicy Marszu chcieli zwróciæ
uwagê na problemy z jakimi borykaj¹
siê diabetycy w Polsce. Przygotowali
te¿ petycjê do w³adz w sprawie walki
o lepsze leczenie osób dotkniêtych cukrzyc¹. Marsz odby³ siê w ramach akcji
pt. "Global Diabetes Walk" organizowanej przez World Diabetes Foundation
na wszystkich kontynentach.
• kwartalnik ZEBRA dla rodziców
i dzieci – publikacja jedynej w Polsce
gazetki poœwiêconej terapii pompowej.
• Akademia Edukacyjna dla osób
z cukrzyc¹ typu 1 to inicjatywa, która
podjêta zosta³a w 2007 roku w Krakowie.
Ogromne zainteresowanie warsztatami,
na które przyje¿d¿ali pacjenci z ca³ej
Polski spowodowa³o, ¿e pocz¹wszy od
paŸdziernika 2009 r. Akademia ruszy³a
tak¿e w Szczecinie, Poznaniu, Bia³ymstoku, Wroc³awiu, Gdañsku, Lublinie,
Koszalinie, £odzi oraz Krakowie.
W spotkaniach uczestniczyæ mog¹
wszyscy, którzy poszukuj¹ informacji
na temat cukrzycy, sposobów radzenia
sobie z chorob¹ oraz leczenia za pomoc¹
pompy insulinowej. Uczestnicy spotkañ
maj¹ wp³yw na tematykê i charakter
warsztatów, a warsztaty wspó³organizowane s¹ z lekarzami diabetologami
z klinik w poszczególnych miastach.
Innowacyjne terapie
Medtronic Diabetes oferuje pacjentom innowacyjne terapie leczenia
cukrzycy
Firma Medtronic Diabetes wytycza
nowe kierunki w leczeniu cukrzycy. Jednym z najnowszych osi¹gniêæ firmy s¹
pompy insulinowe MiniMed Paradigm(R) REAL-Time oraz systemy sta³ego monitoringu poziomu glikemii.
MiniMed Paradigm(R) REAL-Time to
pierwsza na œwiecie pompa insulinowa
z systemem monitoringu poziomu cukru w czasie rzeczywistym. Opracowanie
systemu Paradigm to milowy krok
w leczeniu cukrzycy. Medtronic
Diabetes od 20 lat jest pionierem terapii
pompowej i ci¹g³ego monitorowania
glikemii. Firma stworzy³a 11 generacji
pomp insulinowych w³¹cznie z rewolucyjn¹ Platform¹ Paradigm. Dziêki
po³¹czeniu oprogramowania wspomagaj¹cego leczenie cukrzycy CareLink(TM) oraz bezprzewodowej
transmisji wyników badañ poziomu
glukozy we krwi, Medtronic Diabetes
oferuje swoim pacjentom zintegrowane
rozwi¹zanie wspomagaj¹ce leczenie ich
choroby.
www.pompy-medtronic.pl,
www.medtronicdiabetes.com
6
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
www.zdrowiewkrakowie.info
AUTORYTETY
Zdrowy styl ¿ycia zmniejsza
ryzyko wyst¹pienia cukrzycy
temat
numeru
cukrzyca
Zdrowie
autorytety
Rozmowa z prof. dr hab. Jackiem Sieradzkim.
Panie Profesorze, sk¹d w ostatnich
latach tak du¿a zachorowalnoœæ na
cukrzycê wœród dzieci?
– Epidemia cukrzycy na œwiecie
narasta. Iloœæ chorych ma siê podwoiæ
do roku 2030. Wobec tego mo¿na siê
liczyæ z tym, ¿e bêdzie siê te¿ zwiêkszaæ
iloœæ zachorowañ na cukrzycê u dzieci.
Ten wzrost wynika ze zmiany stylu
¿ycia, z oty³oœci, która dotyczy
wszystkich grup wiekowych, nawet
dzieci i m³odzie¿y. Przyrasta czêstoœæ
cukrzycy typu 2. Ze spo³ecznego punktu
widzenia w tym przypadku mamy
wiêksz¹ mo¿liwoœæ interwencji. W tej
chwili mamy ju¿ œwiadomoœæ, ¿e
redukcja wagi, wysi³ek fizyczny,
aktywny styl ¿ycia, uprawianie sportu i
rezygnacja z przesiadywania przed
telewizorem mog¹ zmniejszyæ ryzyko
zapadania na cukrzycê typu 2 zwi¹zan¹
w³aœnie z oty³oœci¹ i siedz¹cym trybem
¿ycia. Na ten temat zosta³y ju¿ przeprowadzone badania. Problem jest jednak
z tym, jak z tymi wnioskami trafiæ do
populacji, do osób które maj¹ siê za
zdrowe.
U dzieci i m³odzie¿y zdarza siê te¿
cukrzyca typu 1, która nie jest zwi¹zana
z oty³oœci¹. Zapadalnoœæ na ten typ
cukrzycy jest jednak sta³a, nie odnotowano wzrostu zachorowañ.
Czy jest szansa, aby powstrzymaæ
proces niszczenia wysp Langerhansa
lub czy mo¿liwa jest ich regeneracja
albo namna¿anie w warunkach
laboratoryjnych i implantacja?
– Teoretycznie tak. Po pierwsze,
podkreœlam teoretycznie, mo¿na by
zwolniæ proces destrukcji wysp Langerhansa i komórek B w wyspach
Langerhansa. Jeœli one ulegn¹ ju¿
zniszczeniu, to teoretycznie mo¿na by
uzyskaæ poprawê w postaci regeneracji.
Czy mamy jakieœ przes³anki? Bardzo
futurologiczne i na razie o charakterze
eksperymentalnym. W tym momencie
klinicznie nie ma takich rozwi¹zañ. Jeœli
chodzi o prewencjê pierwotn¹ cukrzycy
typu 1, czyli zahamowanie procesu
autoagresyjnego wysp Langerhansa, to
mimo ¿e mamy przes³anki teoretyczne,
jednak nie mamy jeszcze sposobu, by
na skalê kliniczn¹ je wdro¿yæ. S¹
prowadzone badania, bardzo ciekawe,
ale ci¹gle jeszcze eksperymentalne.
Aspekt drugi to regeneracja komórek typu B. S¹ prace doœwiadczalne,
które próbuj¹ z komórek macierzystych
wygenerowaæ komórki B wysp Langerhansa, ale to s¹ ci¹gle badania eksperymentalne. W tzw. trzustce wydzielniczej,
w przewodach trzustkowych s¹ komórki
macierzyste, z których mo¿na by³oby
wygenerowaæ komórki wysp Langerhansa. Jednak s¹ to przes³anki wy³¹cznie
teoretyczne. Dowodów klinicznych na
to jeszcze nie ma.
Czy komórki macierzyste mog¹ byæ
nadziej¹ na leczenie cukrzycy? Co
stanowi wiêksze zagro¿enie dla
organizmu - powik³ania cukrzycowe
czy chemioterapia konieczna przy
implantacji komórek macierzystych?
– Nie miejmy z³udzeñ, ¿e w perspektywie pokolenia to bêdzie rozwi¹zane.
Jest pytanie, czy musi byæ chemioterapia
czy immunosupresja w odniesieniu do
komórek macierzystych? Skoro wyhodowuj¹ siê one z tego samego
organizmu, to nie wymagaj¹ one immunosupresji.
Immunosupresji wymaga natomiast
coœ, co jest realizowane – mianowicie
przeszczepianie wysp Langerhansa. Jest
to te¿ sytuacja dla wybranych przypadków. Jednak trzeba powiedzieæ, ¿e
wydajnoœæ dawców jest ograniczona i
przeszczep wysp Langerhansa musi byæ
powtarzany.
Wci¹¿ jesteœmy na etapie eksperymentów. W odniesieniu do komórek
macierzystych – eksperymentu laboratoryjnego, w odniesieniu do wysp
Langerhansa – eksperymentu klinicznego.
Powik³ania natomiast to w tej chwili
g³ówne wyzwanie wspó³czesnej diabetologii. Zdarzaj¹ siê zarówno powik³ania
mikronaczyniowe, np. zmiany w
siatkówce, w nerkach, w nerwach, jak
i zmiany sercowo-naczyniowe. Dziœ
wiemy jedno i to umiemy robiæ, ¿e dobre
wyrównanie cukrzycy, prawid³owe
leczenie jej zapobiega powik³aniom. Tak
powinniœmy zatem leczyæ cukrzycê,
¿eby te powik³ania siê nie rozwija³y.
Czy mo¿na byæ chorym na cukrzycê,
nie wiedz¹c o tym? Jakie objawy
powinny zaniepokoiæ, jakie s¹ czynniki predysponuj¹ce do cukrzycy?
– Oczywiœcie mo¿na byæ chorym na
KARDIOCHIRURGIA
TRANSPLANTOLOGIA
KARDIOLOGIA
KARDIOLOGIA INWAZYJNA
ELEKTROKARDIOLOGIA
CHIRURGIA NACZYNIOWA
ANGIOLOGIA (choroby naczyñ)
FLEBOLOGIA (choroby ¿y³)
cukrzycê nie wiedz¹c o tym. Przyjmuje
siê ¿e 40 % zachorowañ na cukrzycê to
tzw. cukrzyca nieznana, która w danym
momencie nie zosta³a jeszcze rozpoznana. Niektórzy maj¹ poczucie, ¿e s¹
zdrowi, a tymczasem ju¿ s¹ wœród nich
chorzy na cukrzycê.
Podstawowe objawy cukrzycy to:
pragnienie, wielomocz, chudniêcie,
zmiany ropne, os³abienie. Problem
jednak w tym, ¿e po³owa pacjentów tych
objawów nie ma, a ju¿ ma cukrzycê.
Co zatem robiæ? Na to jest odpowiedŸ - czynne poszukiwanie cukrzycy.
Nie nale¿y czekaæ, a¿ ktoœ bêdzie mia³
objawy, ale szukaæ cukrzycy u osób,
które tych objawów nie maj¹. Oczywiœcie trudno jest robiæ badania przesiewowe u ca³ej populacji, jednak s¹ grupy
ryzyka, u których cukrzyca jest
szczególnie czêsta. Oni powinni byæ
zatem regularnie badani. S¹ to przede
wszystkim osoby oty³e, chorzy z
zaburzeniami gospodarki lipidowej,
osoby z chorobami uk³adu kr¹¿enia, z
nadciœnieniem, rodziny chorych, a
nawet matki, które urodzi³y zbyt du¿e
dzieci. One równie¿ powinny podlegaæ
czynnemu poszukiwaniu cukrzycy. W
tych grupach ryzyka lekarz powinien
wykonaæ badanie na oznaczenie cukru
we krwi, nawet jeœli osoba zg³asza siê
z innym problemem lekarskim. Powin-
PEDIATRIA LOGOPEDIA
DERMATOLOGIA
NEFROLOGIA UROLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
PULMUNOLOGIA (choroby p³uc)
PSYCHOTERAPIA (pacjenci przed i po operacji serca)
TERAPIA KRÊGOS£UPA (metoda bezbolesna)
Terminy badañ diagnostycznych i konsultacje równie¿ w trybie PILNYM!!!
Opiekê nad pacjentem sprawuj¹ specjaliœci z KLINIK KRAKOWSKICH
no siê te¿ rozpowszechniæ to na skalê
spo³eczn¹. Ludzie musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e jak s¹ otyli, to wskazane jest,
by sobie badali cukier.
Jakie rozwi¹zania systemowe stosowane w innych krajach w zakresie
profilaktyki cukrzycy i jej powik³añ,
a tak¿e wczesnego wykrywania i
leczenia uwa¿a Pan za wzorcowe?
– Na pewno rozwi¹zaniem wzorcowym, które jest ci¹gle testowane, jest
fiñski program narodowy prewencji
cukrzycy. Jest on oparty o badanie jakie
swego czasu zosta³o wykonane w
Finlandii, które wykaza³o, ¿e zmiana
stylu ¿ycia, wiêksza aktywnoœæ fizyczna,
wprowadzenie diety i redukcja masy
cia³a, mo¿e zmniejszyæ ryzyko wyst¹pienia cukrzycy u osób ni¹ zagro¿onych
nawet o 58 %. Na podstawie tego badania
w Finlandii rozpowszechniono jego
zdobycze na skalê populacyjn¹. Czy to
siê uda? Wyniki bêd¹ og³oszone w
przysz³ym roku.
Oczywiœcie jest to bardzo trudne
przedsiêwziêcie. Finlandia jest jednak
ma³ym krajem, o wysokiej kulturze,
bardzo zdyscyplinowanym i relatywnie
bogatym. Ten program wymaga
bowiem finansowania ze strony
pañstwa. Znacznie trudniej jest to
przeprowadziæ w kraju ubo¿szym, gorzej
zorganizowanym i liczniejszym,
poniewa¿ przedsiêwziêcie bêdzie
dro¿sze.
Czekamy z nadziejê, ¿e ten eksperyment spo³eczny w Finlandii bêdzie
skuteczny. Wtedy model fiñski by³by
wzorcowy. Oczywiœcie nie jest to
rozwi¹zanie tanie, trzeba by³oby w to
zainwestowaæ. Wiadomo jednak, ¿e
wczesne wykrycie oraz prewencja,
zapobieganie jest tañsze od leczenia.
Jeœli zdecydowalibyœmy siê na
prewencjê, to generalnie ona siê op³aca,
ale efekty widaæ dopiero za kilkanaœcie
lat. Twórcy bud¿etu chcieliby mieæ
jednak wyniki natychmiast. W Polsce
koncentrujemy siê zatem na powik³aniach cukrzycy, ale leczenie powik³añ
jest oœmiokrotnie dro¿sze ni¿ wczesne
leczenie i prewencja.
Czy polski system œwiadczeñ medycznych zapewnia pacjentowi z
cukrzyc¹ dostêp do diagnostyki oraz
w³aœciwe i kompleksowe leczenie
wed³ug europejskich standardów?
– Niestety lokujemy siê w tym zakresie pod koniec peletonu europejskiego.
Wprawdzie by³ og³oszony narodowy
program leczenia i prewencji cukrzycy
ale by³ s³abo finansowany. Kwota rzêdu
500 tysiêcy z³otych rocznie, w porównaniu z programami kardiologicznymi
czy onkologicznymi, na które id¹
miliony, by³a zdecydowanie za ma³a. W
tej chwili Ministerstwo obiecuje, ¿e
bêdzie nowy program, który zostanie
lepiej sfinansowany. Jeden problem to
zatem finansowanie narodowego
programu, który pomóg³by wdro¿yæ
prewencjê cukrzycy.
Drugi problem to dostêpnoœæ do
leków przeciwcukrzycowych. Polscy
pacjenci nie maj¹ dostêpu do wszystkich
metod leczenia. Dostêpnoœæ do
wszystkich mo¿liwych leków by³aby
obci¹¿eniem dla bud¿etu. Œrodowiska
diabetologiczne postuluj¹ wiêc przepisywanie niektórych leków wy³¹cznie przez
specjalistów. Bêdzie to gwarancja, ¿e
pacjent, który tego leku potrzebuje, na
pewno go otrzyma. W tej chwili jest tak,
¿e dany lek otrzymuje ten, kto za niego
zap³aci. Dla niektórych jest to zatem
bariera finansowa. W naszym systemie
organizacyjnym powinna byæ wiêc
mo¿liwoœæ przepisywania leków tym,
którzy tego wymagaj¹, a nie tym,
których na to staæ.
Trzecia sprawa to system finansowania lecznictwa diabetologicznego.
Procedury diabetologiczne s¹ bowiem
nisko wycenione. Niektórych, np.
prewencji i edukacji cukrzycy w ogóle
nie ma w procedurach NFZ. Nikt tego
nie prowadzi, poniewa¿ nie ma za to
punktów, czyli nie ma odp³atnoœci.
Ju¿ w latach 70. odnosi³ Pan
Profesor ogromne sukcesy naukowo
– badawcze. Jakie znaczenie dla
wspó³czesnej diabetologii mia³o
uruchomienie przez Pana „sztucznej
trzustki”? Na czym polega³ ten
projekt ?
– Biostator, czyli „sztuczna trzustka”
zosta³ uruchomiony w Szpitalu Uniwersyteckim pod koniec lat siedemdziesi¹tych. Wczeœniej mia³em okazjê
pracowaæ przy pierwszym takim urz¹dzeniu za granic¹.
Wtedy byliœmy jednym z trzech
oœrodków w Europie, który uruchomi³
ten program. Badania przy u¿yciu
biostatora przede wszystkim nauczy³y
nas, jak rozk³adaæ dawki insuliny. Do
tej pory siê na tym opieramy.
To rozwi¹zanie by³o rozwi¹zaniem
prekursorskim w stosunku do tzw.
urz¹dzeñ „sztucznej trzustki” wszczepialnych. Ten kierunek rozwija siê, ale
nie jest jeszcze satysfakcjonuj¹cy. Jest
na œwiecie ponad tysi¹c pacjentów,
którzy maj¹ wszczepion¹ „sztuczn¹
trzustkê”, urz¹dzenie, które w sposób
automatyczny mierzy cukier i podaje
insulinê.
Projekt biostatora by³ realizacj¹ tej
idei. Tylko ¿e by³o to du¿e urz¹dzenie,
przy³ó¿kowe. Dziœ ten kierunek zmierza
do miniaturyzacji. Wierzê, ¿e w
przysz³oœci zamiast zewnêtrznych pomp
insulinowych bêdzie mo¿na uruchomiæ
urz¹dzenie w postaci „sztucznej
trzustki”, którego nie bêdzie trzeba
programowaæ. Bêdzie to oczywiœcie
rozwi¹zanie dla pewnej grupy pacjentów. Nie ka¿de przecie¿ zawsze dotyczy
wszystkich.
Ten projekt wiele nas nauczy³, ale
od tamtej pory nauka posz³a do przodu.
Rozmawia³a:
Anna Maria Pi¹tkowska
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
WARTO WIEDZIEÆ
Nr 9
7
8
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
www.zdrowiewkrakowie.info
ZDROWIE
Cukrzycowa choroba oczu
– niebezpieczne powik³anie cukrzycy
temat
numeru
cukrzyca
Rozmowa z dr hab. med. Barbar¹ Mirkiewicz-Sieradzk¹ z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego,
Collegium Medicum w Krakowie.
Co nazywamy cukrzycow¹ chorob¹
oczu? Kiedy mo¿e siê ona objawiæ?
– W cukrzycy, poza zasadnicz¹
chorob¹, wystêpuj¹ powik³ania. Okreœla
siê je jako przewlek³e, chocia¿ czêœæ z
nich mo¿e wyst¹piæ ju¿ w pocz¹tkowym
okresie choroby. Mog¹ mieæ one charakter makroangiopatii, czyli dotyczyæ
schorzeñ sercowo-naczyniowych, albo
charakter mikroangiopatii i dotyczyæ
ma³ych naczyñ, np. nefropatia cukrzycowa (dot. naczyñ nerkowych), retinopatia (dot. naczyñ siatkówki), neuropatia.
Powa¿nym powik³aniem w cukrzycy
jest cukrzycowa choroba oczu. Cukrzyca swoje patologiczne odzwierciedlenie
ma we wszystkich czêœciach oka. Najczêœciej wystêpuje jednak retinopatia,
która ma charakter najgroŸniejszy. Doœæ
czêsta jest te¿ zaæma cukrzycowa.
Retinopatia ma znaczenie nie tylko
ze wzglêdu na swoje konsekwencje,
czyli znaczne os³abienie widzenia, co w
pewnym momencie choroby jest ju¿
nieodwracalne. Druga przyczyna wa¿noœci wynika z czêstoœci wystêpowania
tej choroby. W Polsce na cukrzycê
szacunkowo choruje 2 mln osób i s¹ to
zarówno chorzy na cukrzycê typu 1 i 2.
U osób z cukrzyc¹ typu 1 po 15 latach
trwania choroby 98 % ma retinopatiê.
Natomiast w cukrzycy typu 2 ju¿ od
pocz¹tku choruje na ni¹ ponad 20 %
osób. W tym przypadku musimy szybko
zbadaæ pacjenta, poniewa¿ czêsto siê
zdarza, ¿e bardzo póŸno wykrywamy
retinopatiê. W momencie rozpoznania
cukrzycy typu 2 konieczne jest zatem
badanie okulistyczne.
Je¿eli wziêlibyœmy sytuacjê zachorowania u dzieci (na cukrzycê typu 1),
to uwa¿a siê, ¿e przez okres pierwszych
5 lat od wykrycia cukrzycy nie obserwujemy retinopatii. Jest to bowiem zbyt
krótki czas do wytworzenia jej. Niestety
kilka lat póŸniej, po okresie pokwitania,
który jest jakby okresem ochronnym,
mamy bardzo du¿o zachorowañ na
retinopatiê.
Z czym zwi¹zana jest czêstoœæ wystêpowania retinopatii cukrzycowej?
Jakie s¹ czynniki ryzyka?
– Choroba zaczyna siê od zmian
podstawowych. W cukrzycy typu 1 ma
dwie postacie kliniczne: retinopatia
nieproliferacyjna, czyli forma ³agodniejsza, która nie zagra¿a wzrokowi; i
retinopatia proliferacyjna, która mo¿e
powa¿nie zagroziæ wzrokowi pacjenta.
Najistotniejszym czynnikiem ryzyka
jest czas trwania choroby – im d³u¿szy,
tym mniejsze szanse na wyleczenie.
Drugim jest niewyrównanie metaboliczne, wysoka glikemia. W tej chwili zwraca
siê jeszcze uwagê na dwa inne czynniki,
które powoduj¹ rozwój retinopatii i progresjê tej choroby. S¹ to: rozwój nadciœnienia têtniczego i zaburzenia gospodarki lipidowej. Nadciœnienie jest
schorzeniem czêsto wczeœniej wystêpuj¹cym ni¿ cukrzyca. Jest czynnikiem
bardzo niekorzystnym. Poza tym zabu-
Spróbujmy okie³znaæ
powa¿ne problemy Zdrowie
psychologia
Zbli¿a siê 14 listopada Œwiatowy Dzieñ Cukrzycy – choroby, która dotyka
ponad 2 miliony osób w naszym kraju. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
przyjê³o na najbli¿sze lata od International Diabetes Federation ogólne
has³o – „edukacja i prewencja”, co ma siê przek³adaæ na „zrozum cukrzycê
i przejmij kontrolê”.
Poznaæ chorobê, nauczyæ siê z ni¹ ¿yæ,
zrozumieæ zalecenia, zaakceptowaæ
konieczne zmiany w stylu ¿ycia, poczuæ,
doœwiadczyæ oczekiwanych rezultatów,
kiedy œwiadomie mo¿na ni¹ kierowaæ.
Wreszcie, przej¹æ nad ni¹ kontrolê – to
wa¿ne zarówno dla chorych na
cukrzycê, jak i tych, którzy mog¹ na
ni¹ zachorowaæ. Œwiatowa Organizacja
Zdrowia od dawna mówi o wielu nie
zdiagnozowanych diabetykach, dlatego
warto poznaæ poziom cukru. Im
wczeœniej wykryta cukrzyca, tym
³atwiejsza nad ni¹ kontrola. Te za³o¿enia
s¹ bardzo wa¿ne i ju¿ mo¿na je zacz¹æ
realizowaæ. Warto choæby pomyœleæ o
podstawowych sprawach, które nie dla
wszystkich s¹ proste.
Po postawieniu diagnozy, wyzwa-
JaNina Nowakowska
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Jestem dobra na ka¿dy kryzys
w rodzinie
w pracy
w chorobie
tel. 0602 480 887
012 625 00 25
[email protected]
niem dla pacjenta jest wype³nianie
lekarskich zaleceñ. Wa¿na jest pomoc
osób bliskich, dba³oœæ o dobre relacje
z nimi. Ci, którzy nie maj¹ takiego
wsparcia, musz¹ spróbowaæ nawi¹zaæ
kontakt z osobami maj¹cymi podobne
problemy - nie wolno im siê ca³kiem
izolowaæ. Sam fakt, ¿e mo¿na z kimœ
otwarcie porozmawiaæ jest cenne.
Korzystaj¹cy z Internetu maj¹ do dyspozycji np. portal „Moja cukrzyca.org”,
albo magazyn dla diabetyków „Gluko.
mag” - dwumiesiêcznik, dostêpny w
Empik-u.
Jeœli wyznacza siê konkretny cel dla
zdrowia np. zwiêkszenie aktywnoœci
fizycznej (choæby codzienne bieganie
w parku), to z powodu deszczu nie
rezygnuje siê z ruchu – w zamian w
domu, wymyœla siê (nawet przed
telewizorem), æwiczenia napinaj¹ce i
rozluŸniaj¹ce miêœnie, g³ównie te,
których na co dzieñ siê nie u¿ywa. Nie
nale¿y przesadnie byæ krytycznym
wobec siebie. Nawet jak coœ siê nie
uda³o – wystarczy pomyœleæ „nastêpnym
razem lepiej siê postaram”.
Podsumowuj¹c, nie warto zarzucaæ
dobrych planów, jeœli coœ sporadycznie
nie wychodzi. Trzeba kasowaæ negatywne myœli bo nie pomagaj¹ one w
dojœciu do celu, a jedynie towarzysz¹
specjalista psychologii
klinicznej
JaNina Nowakowska
im z³e emocje. Nawet w nat³oku zmartwieñ warto spróbowaæ z³agodziæ stres
jak¹œ przyjemnoœci¹ – fili¿ank¹ herbaty,
wyjœciem na spacer i pomyœleæ: „nie staæ
mnie na a¿ takie napiêcia, energiê muszê
zachowaæ dla œwiadomych, pozytywnych
dzia³añ”. Na nat³ok spraw dobry jest tez
trening skupiania siê na tym, co uznamy
za najwa¿niejsze, bo przecie¿ nie ka¿dy
jest Napoleonem.
Nina Nowakowska
psycholog kliniczny
rzenia gospodarki lipidowej powoduj¹
te¿ patologiê naczyniow¹. Oba te
czynniki s¹ niebezpieczne dla zdrowia
pacjenta.
W cukrzycy typu 2 mo¿emy te¿
spotkaæ te dwie formy retinopatii. Aby
jednak uzupe³niæ obraz kliniczny,
musimy jeszcze powiedzieæ o cukrzycowym obrzêku plamki. Zmiany cukrzycowe lokalizuj¹ siê w tym miejscu siatkówki, które najlepiej widzi, czyli w
plamce. Nale¿y mieæ te¿ na uwadze, ¿e
cukrzycowy obrzêk plamki mo¿e towarzyszyæ retinopatii nieproliferacyjnej i
retinopatii proliferacyjnej. To, ¿e ktoœ
ma retinopatiê jednej z tych dwu postaci,
nie znaczy, ¿e nie bêdzie mia³ cukrzycowego obrzêku plamki. Takie przypadki siê zdarzaj¹.
U chorych na cukrzycê którego typu
powik³ania w postaci cukrzycowej
choroby oczu wystêpuj¹ czêœciej?
– Istotnych ró¿nic w czêstoœci wystêpowania cukrzycowej choroby oczu u
chorych na cukrzycê typu 1 i 2 nie ma,
chocia¿ zauwa¿ono, ¿e w przypadku
cukrzycy typu 2 czêœciej ni¿ w cukrzycy
typu 1 wystêpuje cukrzycowy obrzêk
plamki. Ponadto u osób chorych na
cukrzycê typu 2 czêœciej te¿ mamy do
czynienia z zaæm¹ i neuropati¹.
U osób z cukrzyc¹ typu 1 najwiêkszym zagro¿eniem dla wzroku jest rozwiniêcie retinopatii proliferacyjnej,
natomiast w cukrzycy typu 2 – cukrzycowy obrzêk plamki.
Jak czêsto pacjent chory na cukrzycê
powinien byæ badany przez okulistê?
– Konsultacje okulistyczne s¹ w
przypadku chorych na cukrzycê
konieczne. Pacjent jest jednak zwykle
zajêty swoj¹ podstawow¹ chorob¹,
kontroluje cukier, a nie pamiêta, ¿e
up³yn¹³ rok od ostatniego badania
okulistycznego. W tej sytuacji to zatem
lekarz diabetolog, czy internista, z
którym chory ma stycznoœæ w pierwszej
kolejnoœci, powinien wiedzieæ, ¿e jeœli
pacjent w ostatnich miesi¹cach nie by³
badany przez okulistê, to na takie
badanie nale¿y go wys³aæ.
S¹ zalecenia opracowane i aktualizowane co roku przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, mówi¹ce, ¿e
jeœli pacjent chory na cukrzycê nie ma
zmian w dnie oka (zmiany nie zawsze
wystêpuj¹), to badania musz¹ byæ
wykonywane co roku. Im bardziej wyd³u¿a siê bowiem czas trwania choroby,
tym s¹ mniejsze szanse na wyleczenie.
Mo¿emy zapanowaæ tylko nad pocz¹tkowym stadium retinopatii. PóŸniej, gdy
zmiany w siatkówce zaczynaj¹ siê
utrwalaæ, sytuacja jest groŸniejsza.
Jeœli z kolei pacjent ma objawy
retinopatii nieproliferacyjnej, to musi
byæ kontrolowany przez okulistê raz na
pó³ roku, a w przypadku bardziej zaawansowanej choroby – co trzy miesi¹ce.
Z kolei w przypadku cukrzycowego
obrzêku plamki, chory natychmiast
musi byæ skierowany do zabiegu laserowego.
Jest tak¿e zalecenie, ¿e gdy pacjent
ma nasilone zaburzenia ogólne, to
powinien byæ badany przez okulistê co
trzy tygodnie, niezale¿nie od stopnia
zaawansowania zmian.
Wa¿ne jest, by pamiêtaæ o kobietach
chorych na cukrzycê i bêd¹cych w ci¹¿y.
Ci¹¿a jest bowiem bardzo silnie stymuluj¹cym retinopatiê czynnikiem. Kobiety,
które zasz³y w ci¹¿ê, powinny byæ
badane przez okulistê co miesi¹c. Mimo
¿e pacjentka nie ma objawów na
pocz¹tku ci¹¿y, to mo¿e siê u niej rozwin¹æ retinopatia nieproliferacyjna. U tych
osób, które zachodz¹ w ci¹¿ê, a maj¹
retinopatiê proliferacyjna w zaawansowanym stadium, istnieje mo¿liwoœæ
utraty wzroku.
Oczywiœcie ca³y czas siê przed tym
bronimy. Staramy siê w tej chwili
uœwiadamiaæ kobiety, by przed zajœciem
w ci¹¿ê sprawdzi³y stan oczu. Jeœli siê
oka¿e, ¿e s¹ ju¿ zmiany w siatkówce,
konieczne jest wykonanie zabiegu
laserowego, przed zajœciem w ci¹¿ê.
W klinice okulistycznej jako pierwsi
robiliœmy badania, czy zabieg nie jest
zagro¿eniem dla kobiety, dla samej ci¹¿y
(czy nie dojdzie do poronienia), a tak¿e
dla dziecka. Te zagro¿enia wykluczyliœmy. Zabieg ten jest zabiegiem
ambulatoryjnym i polega na dzia³aniu
œwiat³em laserowym na siatkówkê
(fotokoagulacja œwietlna). Dziêki niemu
póŸniej pacjentka w pewnym zakresie
jest chroniona przed negatywnym
wp³ywem ci¹¿y.
Dla pacjentów chorych na cukrzycê
najwa¿niejsza jest œwiadomoœæ, ¿e mog¹
u nich wystêpowaæ powik³ania. Powinno
siê zwracaæ szczególn¹ uwagê na
edukacjê osób chorych na cukrzycê.
Na szkoleniach mówi siê jednak przede
wszystkim o wyrównaniu cukrzycy, a
prawie w ogóle nie mówi siê o koniecznoœci badañ okulistycznych. Tematyczne szkolenia, dotycz¹ce cukrzycowej
choroby oczu powinny byæ jednak
prowadzone. Wa¿ne s¹ tak¿e szkolenia
dla lekarzy diabetologów. To z nimi
pacjent ma przede wszystkim kontakt.
Wtedy obowi¹zkiem lekarza jest
zapytaæ, czy chory by³ w ostatnich
miesi¹cach badany przez okulistê. Jeœli
nie by³ – to go na te badania skierowaæ.
Jeœli bowiem choroba zostanie wykryta
zbyt póŸno, to niestety zmiany w oku
mog¹ byæ nieodwracalne.
Rozmawia³a
Anna Maria Pi¹tkowska
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
ZDROWIE
Nr 9
9
10
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
www.zdrowiewkrakowie.info
WARTO WIEDZIEÆ
Nie zwlekaj!
Komisarz rozdawa³ autografy
Czas dzia³a na niekorzyœæ
Pod has³em: „Rak – wczesne wykrycie zwiêksza szansê na ¿ycie” w samo
po³udnie 17 paŸdziernika odby³ siê w Krakowie Marsz ¯ycia i Nadziei.
Cz³onkinie Krakowskiego Towarzystwa
„Amazonek” wraz ze wszystkim, którzy
chcieli w marszu uczestniczyæ,
przemaszerowa³y od Ratusza na Ma³y
Rynek, gdzie nastêpnie ka¿da z pañ
mog³a skorzystaæ z porad i badañ
profilaktycznych. Celem corocznego
marszu jest bowiem uœwiadomienie
mieszkañcom Krakowa, ¿e rak piersi
istnieje, a broniæ siê przed nim mo¿na,
szybko go wykrywaj¹c.
By³ to ju¿ trzynasty marsz Amazonek w Krakowie. – W 1997 roku
wyjecha³am z grup¹ 20 osób do USA –
wspomina Gra¿yna Korzeniowska,
prezes Krakowskiego Towarzystwa
„Amazonek”.
– By³yœmy w 14 stanach, chodzi³yœmy po szpitalach, dowiadywa³yœmy siê,
jak tam odbywa siê ruch Amazonek.
Goœci³a nas te¿ Hilary Clinton w Bia³ym
Domu. W Dallas uczestniczyliœmy w
marszu ludzi chorych na nowotwory –
dodaje. – Ubrani byliœmy na bia³o, a na
czapeczkach mieliœmy naklejon¹ liczbê
lat po operacji. By³am wtedy dziesi¹ty
rok po amputacji piersi, co wszystkich
wprawia³o w zdumienie. Bardzo
prze¿y³am ten marsz.
– Gdy wróci³am do Krakowa – mówi
dalej prezes stowarzyszenia, – od razu
posz³am do prezydenta, mówi¹c, ¿e
skoro drzwi w Bia³ym Domu ju¿ siê
otwar³y, to i te siê otworz¹. Dosta³yœmy
wtedy pieni¹dze na zakup jednakowych
strojów podczas marszu. Mia³yœmy
bluzy z napisem, mottem naszego
klubu: „Jaka to radoœæ pomagaæ”. Do
tego ró¿owe czapeczki, na których
nakleja³yœmy, ile ju¿ lat jesteœmy po
operacji.
Pierwszy marsz odby³ siê w 1997
roku. – By³a nas garstka – wspomina
Gra¿yna Korzeniowska. - Spotka³yœmy
siê pod skarbonk¹. Cieszy³yœmy siê, ¿e
jesteœmy razem. Od samego pocz¹tku
towarzyszy³ nam te¿ prof. Mituœ, który
nigdy nas nie opuœci³. - Jak pierwszy raz
pani Gra¿yna posz³a za³atwiaæ pozwolenie na zorganizowanie marszu – przypomnia³ zebranym prof. Mituœ, – urzêdnik spyta³ j¹, ile bêdzie uczestników.
Gdy ona odpowiedzia³a, ¿e oko³o 150,
on odpar³: „To kto bêdzie po tych
koniach sprz¹ta³!?” Tak siê zaczê³y
marsze Amazonek w Krakowie.
Mottem tegorocznego marszu by³y
s³owa: „Kobieta to tajemnica. Jej si³y nie
okreœli wartoœæ Newtona. A najwiêksz¹
ma wówczas, gdy chce, by jej ¿ycie by³o
wykrzyknikiem, a nie znakiem
zapytania.”
Panie odœpiewa³y te¿ hymn Amazonek, którego refren brzmi: „Nie ma
rzeczy, nie ma rzeczy niemo¿liwych.
Wszystkich ludzi uszczêœliwiê. Tylko
daj mi Panie, proszê, skrawek nieba i
nic wiêcej i nic wiêcej mi nie trzeba.”
Po marszu panie po 40. roku ¿ycia
mog³y skorzystaæ z bezp³atnych badañ
mammograficznych. – Sama chodzê po
rynku i zachêcam do badañ – mówi
Gra¿yna Korzeniowska. - Niektóre panie
id¹ z chêci¹, ale inne siê obruszaj¹,
mówi¹: Po co mi to? Wolê nie wiedzie慔 A potem jest rozpacz… pytanie,
a dlaczego? A by³a szansa, by tego
unikn¹æ. Tak samo jest z cytologi¹.
Kobiety nie chodz¹ na akcje, a potem
siê dowiaduj¹, ¿e s¹ chore.
Kiedy kobieta zauwa¿a zmianê w
swojej piersi, od razu musi iϾ do
lekarza. Jeœli widzimy coœ niepokoj¹cego, np. pierœ zmieni³a kszta³t,
wycieka coœ z brodawki, brodawka jest
zapadniêta, jest jakaœ zmarszczka, to
nie wolno zwlekaæ! Ka¿dy czas dzia³a
na nasz¹ niekorzyœæ. Czekanie nie jest
dobre, im prêdzej skontaktujemy siê ze
specjalist¹, tym lepiej. - Trzeba pracowaæ
z lekarzem i zaufaæ mu – t³umaczy
Gra¿yna Korzeniowska. – Zawsze
mówiê, ¿e dziêki temu, ¿e zaufa³am
Panu Bogu i lekarzom, to tyle lat ju¿
¿yjê po operacji. A s¹ Amazonki, które
maj¹ jeszcze d³u¿szy sta¿.
Wa¿ne jest zatem, by kobiety do 40.
roku ¿ycia wykonywa³y USG piersi,
natomiast panie starsze – mammografiê.
Oprócz badañ mammograficznych,
17 paŸdziernika mo¿na by³o porozmawiaæ z lekarzami onkologami. Porad
M³odzie¿ z Oddzia³u Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala
Dzieciêcego w Krakowie mia³a nietypowego goœcia.
M³odych pacjentów 6 listopada o
godzinie 10:00 odwiedzi³ Sebastian W¹troba, policjant wystêpuj¹cy obecnie w
popularnym serialu telewizji TVN „W 11”.
Sebastian W¹troba rozdawa³ zdjêcia
i autografy, a na rzecz Szpitala przekaza³
prezent - niespodziankê, który zostanie
sprzedany na Allegro.pl. Dochód ze
sprzeda¿y zostanie przekazany na zakup
sprzêtu medycznego.
Sebastian W¹troba jest kolejn¹
osob¹, która odwiedzi³a Uniwersytecki
Szpital Dzieciêcy w Krakowie w ramach
akcji „Gwiazdy Dzieciom”. 19 paŸdziernika w Szpitalu pojawi³y siê „Polskie
Z³otka": Dorota Pykosz, Joanna Mirek
oraz Agnieszka Œrutowska (obecnie
zawodniczki „Bank BPS - Muszynianka
- Fakro Muszyna”) oraz II trener zespo³u
Ryszard Litwin. Siatkarki podarowa³y
pacjentom Oddzia³u OnkologicznoHematologicznego medal zdobyty podczas I Memoria³u im. Agaty Mróz-Olszewskiej, a na rzecz Szpitala przekaza³y
trzy koszulki i pi³kê z podpisami zawodniczek, które wkrótce zostan¹ wystawione do sprzeda¿y na Allegro.pl.
Wiêcej o akcji „Gwiazdy Dzieciom”
na stronie internetowej: http://www.od
nowaszpitala.pl/gwiazdydzieciom.html
paniom udziela³y równie¿ Amazonki,
ochotniczki specjalnie przeszkolone.
Mo¿na by³o te¿ odbyæ krótk¹ naukê
samobadania piersi – dowiedzieæ siê,
jak to badanie powinno wygl¹daæ i jakie
zmiany maj¹ zaniepokoiæ. Rozdawane
by³y ulotki i zawieszki na drzwi
przypominaj¹ce o samobadaniu piersi.
– Te panie, które miesi¹czkuj¹ powinny
wykonywaæ takie badanie 10. dnia cyklu,
natomiast panie po menopauzie powinny wybraæ dzieñ emerytury lub renty i
wtedy wykonaæ samobadanie – mówi z
uœmiechem Gra¿yna Korzeniowska.
Ka¿dy, kto przyszed³ w tym dniu na
Ma³y Rynek, móg³ te¿ skosztowaæ Nutridrinków, przeznaczonych dla pacjentów,
którzy nie maj¹ apetytu, s¹ os³abieni,
przez co brakuje im si³, aby walczyæ z
chorob¹. Nutridrinki poma-gaj¹ te¿ wróciæ do prawid³owej masy cia³a osobom,
które schud³y w wyniku choroby.
(AP)
http://www.amazonki.krakow.pl/
Nie odk³adaj ¿ycia na póŸniej
poœwiêæ 15 minut na mammografiê
L.P. Nazwa Œwiadczeniodawcy
Miasto
Ulica
Kod
Tel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bochnia
Brzesko
D¹browa Tarnowska
Gorlice
Kraków
Krakow
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Libi¹¿
Myœlenice
Nowy S¹cz
Nowy Targ
Oœwiêcim
Sucha Beskidzka
Tarnów
Tarnów
Kazimierza Wiel. 13
Koœciuszki 68
Szpitalna 1
Piekarska 1
Kopernika 19
Wiœlna 9/2
Pr¹dnicka 80
Garncarska 1/7
Komorowskiego 12
Szwedzka 27
Siemiradzkiego 1
Rogoziñskiego 12
Ujastek 3
Teligi 8
Smoleñsk 25a/2
Koœciuszki 44
Os.Z³ota Jesieñ 3
9 Maja 2
Drogowców 5
D³ugosza 34
Szpitalna 14
Wysokie Brzegi 4
Szpitalna 22
Kwiatkowskiego 15
Lwowska 178a
32-700
32-800
33-200
38-300
31-501
31-007
31-202
31-115
30-106
30-315
31-137
31-559
30-969
31-108
31-108
30-114
31-826
32-590
32-400
33-300
34-400
32-600
34-200
33-101
33-100
(014) 611 54 50
(014) 662 13 77
(014) 642 28 31
(018) 352 20 03
(012) 424 77 65
(012) 421 89 51
(012) 614 33 33
(012) 422 41 59
(012) 683 05 57
(012) 267 05 68
(012) 634 22 22
(012) 412 12 79
(012) 683 38 92
(012) 657 48 72
(012) 422 00 63
(012) 427 37 49
(012) 648 29 12
(032) 627 14 21
(012) 372 75 30
(018) 441 51 20
(018) 263 05 07
(033) 844 83 23
(033) 872 32 91
(014) 630 05 13
(014) 631 58 62
Nzoz Specjalistyczne Centrum Medyczne "Remedium"
Zoz Brzesko
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w D¹browie Tarnowskiej
Nzoz Lek. Med. Stanis³aw Korpacki
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Diagammed Sp. z o.o. Pracownia Rentgenowska
Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Paw³a II
Nzoz "Polikmed"
Nzoz Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
Nzoz Kraków - Po³udnie
Nzoz Szpital Na Siemiradzkiego Im. Rafa³a Czerwiakowskiego
Spec. Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe "Medicina" Sp. z o.o.
Centrum Medyczne "Ujastek" Sp. z o.o.
Zak³ad Rentgena I Usg Wyrobek Spó³ka Jawna
Zak³ad Rentgena I Usg Wyrobek Spó³ka Jawna
Nzoz Centrum Medyczne Zdrowie Kobiety
Nzoz Z³ota Jesieñ
Miejskie Centrum Medyczne
Nzoz Certus- Certus Sp. z o.o.
Nzoz "Opti-Med" Henryk Kaczmarek
Spzoz w Nowym Targu
Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu
Zespó³ Opieki Zdrowotnej W Suchej Beskidzkiej
Moœcickie Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki Im.Œw.£ukasza w Tarnowie
sfinansowano ze œrodków Ministerstwa Zdrowia
Zaproszenie
na bezp³atne badanie mammograficzne*
Badanie mammograficzne jest to badanie, które kobieta w wieku 50 - 69 lat
powinna wykonywaæ regularnie, co 24 miesi¹ce,
poniewa¿ rak piersi wykryty wczeœnie mo¿e byæ wyleczony.
Wczeœnie – to znaczy w okresie, kiedy choroba nie daje ¿adnych objawów.
Badanie jest bezpieczne i niek³opotliwe. Je¿eli niepokoimy siê o Pani¹ nies³usznie
– zyskamy spokój. Je¿eli jest Pani chora lub zagro¿ona chorob¹ to:
MO¯E PANI WYGRAÆ
¯YCIE
Badanie mammograficzne mo¿e Pani wykonaæ bezp³atnie w jednej z placówek
medycznych, bior¹cych udzia³ w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi. Ich wykaz jest dostêpny w siedzibie Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ
lub na stronach internetowych pod adresem:
www.wok.radiologia-malopolska.org
a tak¿e pod numerami telefonów: 012 194 88, 012 424 74 96
* Prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu to¿samoœci z numerem PESEL
oraz dowodu ubezpieczenia (wa¿ny 1 miesi¹c).
Jeœli ma Pani wyniki i zdjêcia z wykonanych wczeœniej badañ mammograficznych,
prosimy przynieœæ je ze sob¹
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
11
ZDROWIE
Lecznicze dzia³anie jogi
Cz³owiek ma szansê siebie uzdrawiaæ, gdy jest œwiadomy odpowiedzialnoœci za swój stan zdrowia. Lekarz jest tylko przewodnikiem
– czêsto niezbêdnym i nieocenionym. Wiele jednak zale¿y od nas, od naszego zaanga¿owania i chêci wyzdrowienia.
P
raktyka jogi jest nauk¹ o samorealizacji,
stworzon¹, aby cz³owiek przez æwiczenia
by³ w stanie wyjœæ poza cierpienie – które
jest efektem nieœwiadomoœci. W dzisiejszym skomplikowanym œwiecie, dostarcza ona œrodków do
rozwoju wiedzy o swojej prawdziwej naturze. W
ci¹gu wieków joga czêsto by³a traktowana jako
forma terapii. Chc¹c rozwijaæ siê bezpiecznie i
harmonijnie mo¿emy z powodzeniem pos³ugiwaæ
siê sprawdzonym przez tysi¹clecia systemem.
Praktyka asan (pozycji) przynosi wiele korzyœci
na ka¿dym poziomie ¿ycia w sposób poœredni lub
bezpoœredni.
Cia³o fizyczne – jako najbardziej naturalny
element naszej egzystencji – korzysta najszybciej
z praktyki asan. Dzieje siê tak, poniewa¿ na skutek
powolnej i stabilnej praktyki, joga energetyzuje
komórki, tkanki, organy wewnêtrzne. Wystêpuje
zjawisko wewnêtrznego masa¿u - co oczyszcza
komórki w sposób samoistny. Narz¹dy wewnêtrzne s¹ naprzemiennie rozci¹gane i kurczone, co
uwalnia toksyny i dostarcza œwie¿ej krwi, a to z
kolei poprawia funkcjonowanie narz¹dów. Stawy
s¹ w trakcie praktyki poddawane dok³adnej i
efektywnej pracy. Ruch jest stopniowy, powolny,
stabilny i anatomiczny, a stawy s¹ odpowiednio
smarowane. Dziêki zwiêkszonemu kontaktowi
miêœni z powierzchni¹ koœci, nastêpuje odpowiednia ich stymulacja. Wywo³uje to zjawisko mineralizacji koœci - staj¹c siê profilaktyk¹ osteoporozy.
Miêœnie i skóra s¹ poddawane œciskaniu,
rozci¹ganiu, co utrzymuje tkanki w odpowiedniej
formie, a cia³o staje siê naturalnie piêkne. Skóra
ma zdrowy wygl¹d, ³atwo siê regeneruje, wolne
rodniki s¹ usuwane.
W trakcie praktyki asan i æwiczeñ oddechowych arterie i ¿y³y s¹ masowane, utrzymywana
jest ich odpowiednia elastycznoϾ, co zapobiega
odk³adaniu siê cholesterolu. Nawet w momentach
silnego stresu uk³ad kr¹¿enia mo¿e prawid³owo
funkcjonowaæ.
Hormony wywieraj¹ du¿y wp³yw na nasze
samopoczucie i poziom energii. Odpowiednio
dobrane asany i ca³e sekwencje reguluj¹ pracê
gruczo³ów dokrewnych. To wszystko przek³ada
siê na stan naszego umys³u, który jest w³aœnie
odbiciem sk³adu chemicznego krwi i vice versa.
Dziêki dokrwieniu i masa¿owi naszych organów
np. œledziony i grasicy, redukowany jest poziom
stresu, a zwiêksza siê poziom odpornoœci immunologicznej.
Rola asan od strony fizjologicznej sprowadza
siê do funkcji oczyszczaj¹cej. Na przyk³ad w¹troba,
woreczek ¿ó³ciowy, trzustka s¹ przywracane do
prawid³owej pracy. Ruchy perystaltyczne utrzymuj¹
siê na wysokim poziomie, aktywne jest wydalanie
produktów przemiany materii. Nerki s¹ poddawane
æwiczeniom rozci¹gania, œciskania i drena¿u.
Æwiczenia masuj¹c je zapobiegaj¹ zmianom
degeneracyjnym.
Z praktyki jogi korzysta tak¿e uk³ad nerwowy,
praktyka asan i æwiczenia oddechowe, tonizuj¹
zakoñczenia nerwowe, masuj¹ rdzeñ krêgowy.
Neurologiczne funkcje mózgu s¹ zachowane. W
efekcie wykonywania æwiczeñ zwiêksza siê poziom
jednego z wa¿nych neuroprzekaŸników – kwasu
gamma – aminomas³owego (GABA) co powoduje
wyciszenie neuronów. Niedobór tej substancji
powoduje depresjê, lêki, zaburzenia psychiczne i
neurologiczne. Z uk³adem nerwowym w naszym
ciele po³¹czony jest umys³. W zwi¹zku z tym jakoœæ
po³¹czeñ nerwowych ma kluczowe znaczenie dla
harmonijnego dzia³ania umys³u. Cia³o fizyczne i
umys³ dzia³aj¹ w tzw. synergii, czyli s¹ powi¹zane
- to co dzieje siê z jednym w p³ywa na drugie.
Praktyka jogi regeneruje i odm³adza systemy
cia³a. W trakcie praktyki œwiadomoœæ porusza siê
z zewn¹trz tzw. peryferii cia³a – skóra, miêœnie,
koœci, w kierunku wewnêtrznego Ÿród³a. W
d³u¿szym okresie owocuje to zwiêkszon¹ wra¿liwoœci¹ œwiadomoœci funkcjonowania ka¿dej czêœci
cia³a. Zmys³y pod przewodnictwem umys³u kieruj¹
siê do wnêtrza przenosz¹c spokój, ukojenie, radoœæ
i g³êbok¹ wiedzê o ¿yciu i jego celu. Czy¿ nie
warto?
Maria Czuba³a
dyplomowana nauczycielka jogi
Krakowskie Centrum Zdrowia
- JOGA CENTRUM ul. Biskupia 18, Kraków
www.jogacentrum.pl
Zapisy tel. (012) 6339667
(w godz. 15.30 – 21.30)
lub kom. 0609 108 108
Akceptujemy karty
Multisport i FitProfit!
Prowadzimy zajêcia dla osób o ró¿nym stopniu
zaawansowania od kursów podstawowych po
szkolenia dla przysz³ych nauczycieli
- jogê hormonaln¹ dla kobiet
- zajêcia dla pañ w ci¹¿y, dla dzieci
- grupy terapeutyczne i dla osób starszych
- Instytut Œwiadomego Rodzicielstwa
- Baby jogê dla mam z niemowlêtami
- kursy wyjazdowe np. „Sylwester z Jog¹”
Dieta w Ayurvedzie
Ayurveda najstarszy system medycyny naturalnej obszaru Indii i Sri Lanki
D
ieta w Ayurvedzie zawsze
traktuje ka¿dego cz³owieka
indywidualnie. Ka¿dy z nas
posiada swój w³asny metabolizm, inny
zestaw mikroorganizmów pomagaj¹cych w trawieniu pokarmów, inne
enzymy trawienne, ró¿n¹ przyswajalnoœæ po¿ywienia.
Pokarmy, które s³u¿¹ nam, innym
mog¹ wyrz¹dziæ powa¿n¹ szkodê.
G³ówna zasada mówi, ¿e pokarmy
powinny byæ pe³nowartoœciowe i zrównowa¿one, jednak przede wszystkim
odpowiednio dobrane do naszych
potrzeb. Ayurveda dzieli ludzi na trzy
g³ówne typy psychofizjologiczne vata,
pitta i kapha oraz mieszane vata-pitta,
pitta-kapha, vata-kapha. W zale¿noœci
od tego, jakim typem jesteœmy,
powinniœmy wybieraæ pokarmy dla
odpowiedniego typu.
Nie oznacza to, ¿e nie mo¿emy jeœæ
wszystkiego! Organizm sam podpowiada nam co jest dla nas najlepsze.
Dlaczego jednym smakuje kwaœne
jab³ko, a inni bêd¹ preferowaæ tylko
s³odkie owoce? Jeszcze inni przepadaj¹
za œledziami i cebul¹? To nasza intuicja.
A co jeœli ta intuicja jest zaburzona i daje
nam b³êdne wskazówki, na przyk³ad po
zmianie flory bakteryjnej w naszym
przewodzie pokarmowym? Nagle mamy
ochotê tylko na s³odkie rzeczy, albo na
kwaœne, albo jesteœmy g³odni i sami nie
wiemy na co mamy ochotê...
Dzieje siê tak, gdy brakuje nam
równowagi miêdzy vata, pitta a kapha.
Takie rozregulowanie organizmu na
d³u¿sz¹ metê mo¿e przynieœæ powa¿ne
szkody. Zaczynamy s³abn¹æ, brakuje
nam energii, jesteœmy senni, zaczynamy
chorowaæ. Jeœli jesteœmy w równowadze, obserwujmy nasz organizm. Gdy
po jakichœ produktach czujemy siê
zmêczeni i senni, to sygna³, ¿e ten
posi³ek, mimo swoich wartoœci od¿ywczych, nie by³ dobry dla nas. Starajmy
siê jeœæ ró¿norodne pokarmy w ma³ych
iloœciach. Jedzmy du¿o warzyw i
owoców.
A jeœli nasz organizm jest rozregulowany, a nasza równowaga wewnêtrzna
zachwiana? Dobrze by³oby wiedzieæ,
która z dosh jest rozregulowana i jeœæ
te produkty, które doprowadz¹ nasz
organizm do równowagi. Jeœli mamy
nadmiar doshy vata powinniœmy jeœæ
to, co pozwoli obni¿yæ tê doshê: s³odkie
owoce, banany, jagody, wiœnie, figi,
winogrona, grapefruity, pomarañcze,
œliwki, brzoskwinie, szparagi, buraki,
marchew, ogórki, czosnek, zielona
fasolka, cebula, ziemniaki, cukinia,
rzodkiewka, unikaæ roœlin str¹czkowych. Orzechy i nasiona mo¿na jeœæ
wszystkie w ma³ej iloœci. Dozwolone s¹
wszystkie przyprawy. Produkty mleczne
w ma³ej iloœci. Nale¿y unikaæ kwaœnych
jab³ek, gruszek, daktyli, suszonych
owoców, papryki, pomidorów grzybów,
kalafiora, kapusty, broku³ów.
Gdy doshe s¹ w równowadze mo¿na
te produkty spo¿ywaæ, byle nie w
nadmiarze. Im wiêksza ró¿norodnoœæ
tym lepiej. Przy nadmiarze doshy pitta
powinniœmy wybieraæ jab³ka, s³odkie
owoce, winogrona, pomarañcze,
gruszki, œliwki, suszone rodzynki,
szparagi, broku³y, brukselkê, kapustê,
ogórki, kalafiory, grzyby, roœliny
str¹czkowe, oprócz soczewicy, nasiona
s³onecznika i pestki dyni.
Nale¿y unikaæ buraków, marchewki,
czosnku, cebuli, ostrych przypraw,
szpinaku, pomidorów. I znów do momentu, gdy powróci równowaga. Przy
nadmiarze kapha preferowane s¹ jab³ka,
morele, jagody, gruszki, brzoskwinie,
daktyle, œliwki, rodzynki. Nale¿y unikaæ
bananów, grapefruitów, winogron, pomarañczy, œliwek suszonych.
Z warzyw najlepsze bêd¹ szparagi,
buraki, broku³y, kapusta, marchew,
kalafior, seler, czosnek, cebula, roœliny
str¹czkowe, pestki dyni i nasiona
s³onecznika, wszystkie przyprawy.
Nale¿y unikaæ produktów mlecznych,
ogórków, pomidorów, cukini.
Warto sprawdziæ stan swojego
organizmu. Czasem jest on mocno
zatoksyczniony, przez co os³abiona jest
nasza odpornoœæ. £atwiej siê przeziêbiamy, jesteœmy senni, ci¹gle zmêczeni,
a dieta nie jest nam w stanie pomóc.
Mo¿e jedynie zatrzymaæ postêpuj¹cy
proces nierównowagi. Warto wtedy
wzi¹æ seriê masa¿y odtoksyczniaj¹cych
i balansuj¹cych poziom trzech dosh.
To pozwoli nam siê ustrzec wielu
chorób w przysz³oœci, poprawi nasz¹
kondycjê, usprawni uk³ad immunologiczny. Dodatkowo masa¿e ayurvedyczne podzia³aj¹ odm³adzaj¹co na nasze
cia³o. Serdecznie zapraszamy na
konsultacjê, ustalenie diety oraz masa¿e
ciep³ymi olejami z roœlin tropikalnych.
Body Time.
Ayurveda
w Krakowie
ul. Konfederacka 23
30-306 Kraków
tel. 012 269 19 22
tel. kom. 698 852 034
www.bodytime.pl
www.ayurvedakrakow.pl
12
Zdrowie w Krakowie
Nr 9
www.zdrowiewkrakowie.info
REKLAMA
BIOTERAPIA
- przekaz energii z d³oni
- masa¿ limfatyczny – czyszczenie uk³adu limfatycznego
w stanach zapalnych
- koloroterapia–wyrównanie poziomów energetycznych w czakrach
-œwiecowanie uszu – terapia uk³adu laryngologicznego
energetycznych w czakrach
-œwiecowanie uszu – terapia uk³adu laryngologicznego
NASZE ZDROWE MA£E CENY
RADIESTEZJA
- poszukiwanie studni i innych rzeczy
- sprawdzanie przydatnoœci zió³, leków, suplementów diety
- sprawdzanie kosmetyków i ¿ywnoœci dla alergików
- diagnoza stanu zdrowia
-konsultacje
NEUTRALIZACJA
- diagnoza mieszkañ i dzia³ek pod wzglêdem
szkodliwych zapromieniowañ geopatycznych
- diagnozowanie przebiegu ¿y³ wodnych
- diagnozowanie szkodliwych promieniowañ
od urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych
- MONTA¯ NEUTRALIZATORA- dzia³anie do¿ywotnie
664 957 081
GDÓW
ul. M³yñska 1
tel. 012 251 47 48
czynne:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
sobota 7.00 - 14.00
KRAKÓW
MYŒLENICE
ul. Wys³ouchów 30a
tel. 012 654 09 86
ul. Niepodleg³oœci 8
tel. 012 271 01 77
czynne:
pn. - pt. 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 15.00
czynne:
pn. - pt. 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 15.00
www.rumianki.com.pl
KARTA STA£EGO PACJENTA !
ODSZKODOWANIA
ALAN SERWIS- ODSZKODOWANIA PO AMERYKAÑSKU
Odszkodowania nawet po 15 latach
Wypadki drogowe w kraju i za granic¹
Nawet jeœli nie by³eœ ubezpieczony a uleg³eœ wypadkowi, niezale¿nie od
tego czy by³eœ kierowc¹ czy pasa¿erem, pieszym czy rowerzyst¹, czy
wypadek zdarzy³ siê w kraju czy za granic¹, tak¿e wtedy gdy sprawca by³
pijany b¹dŸ zbieg³ z miejsca wypadku, nie posiada³ prawa jazdy, a samochód
by³ kradziony lub wypadek spowodowa³ Twój wspó³ma³¿onek
Wypadki w miejscu publicznym
Pamiêtaj, ¿e instytucje takie jak szko³a, szpital, urz¹d, bank, wiêzienie, PKP,
MPK, pracodawca czy administrator budynku - s¹ odpowiedzialni za Twoje
bezpieczeñstwo
Tragiczna œmieræ osoby najbli¿szej
Je¿eli najbli¿sza Ci osoba, cz³onek rodziny, narzeczona lub konkubin ponieœli
œmieræ w wyniku wypadku, b³êdu medycznego lub pope³nili samobójstwo
- masz prawo dochodziæ zadoœæuczynienia
Rekompensata za nieruchomoœci
Je¿eli wartoœæ Twojej nieruchomoœci zmniejszy³a siê w skutek zmian planu
zagospodarowania przestrzennego, (np. w pobli¿u powsta³a autostrada
lub wysypisko œmieci), szkód górniczych, przekraczaj¹cego dopuszczalne
normy ha³asu, zatrucia œrodowiska, ska¿enia wody czy gleby - mo¿esz
dochodziæ rekompensaty
Spadki zagraniczne
Je¿eli masz prawo do spadku to pomo¿emy Ci go odzyskaæ niezale¿nie od
miejsca œmierci spadkodawcy, nawet gdy spadek znajduje siê za granic¹
Utrata zdrowia w zwi¹zku z leczeniem
Uœmiech pomaga
Przy przykrywaniu siê ko³dr¹,
dotknê³am piersi i poczu³am, ¿e pod
brodawk¹ mam guzek.
W poniedzia³ek ca³y dzieñ
sprawdza³am, czy to jeszcze jest. W
œrodê posz³am ju¿ na badanie. By³a na
ul. D³ugiej otwarta poradnia onkologiczna.
Pamiêtam, jak mi pani doktor bada³a
wêz³y ch³onne - skaka³y jej jak pi³eczka
pod rêk¹. Sama wtedy zauwa¿y³am, ¿e
s¹ powiêkszone. Dosta³am od razu
skierowanie na onkologiê. Nawet nie
wiem, jak szybko dobieg³am wtedy na
ul. Garncarsk¹. Kazano mi przyjœæ w
Wielki Czwartek
M¹¿ mnie wtedy podwióz³.
Powiedzia³am mu, ¿eby poszed³ do
pracy, bo ja pewnie dostanê jak¹œ
pastylkê i bêdzie dobrze. Gdy wesz³am
jednak do gabinetu, lekarz ju¿ po
pierwszym badaniu od razu, jak tylko
dotkn¹³ mojej lewej piersi, powiedzia³:
„Pierœ do amputacji”. Nie ukrywam, ¿e
sufit mi siê zawali³
Rozmowa z Gra¿yn¹ Korzeniowsk¹,
Przewodnicz¹c¹ Krakowskiego
Towarzystwa „Amazonek” w nastêpnym numerze Zdrowia w Krakowie.
Dni otwarte w Centrum Medycznym
Macierzyñstwo w Krakowie!!!
Centrum Medyczne Macierzyñstwo,
sepcjalizuj¹ce sie w diagnostyce i
leczeniu niep³odnoœci, serdecznie
zaprasza 5 - tego grudnia 2009
roku na dzieñ otwarty.
Bezp³atnie oferujemy Pañstwu konsulatcje z naszymi lekarzami (ginekolo-
ZDROWIE
W KRAKOWIE
ZDROWIE W KRAKOWIE
Bezp³atny informator medyczny
ul. Przewóz 2a
30-716 Kraków
Druk:
Drukarnia Kraków
www.drukarniakrakow.pl
gami, urologiem i psychologiem) oraz
badania nasienia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od godziny 9.00 tej do 16.00
do Centrum Medycznego Macierzyñstwo w Krakowie przy ul. Bia³opr¹dnickiej 7A.
Redakcja:
tel. 012 269 90 30
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail:
[email protected]
Dzia³ reklamy - zg³oszenia:
tel. 602 155 804
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail:
[email protected]
Jeœli w wyniku b³êdnego postêpowania medycznego (w szpitalu lub poradni)
stan Twojego zdrowia uleg³ pogorszeniu, mo¿esz dochodziæ odszkodowania.
Dotyczy to równie¿ zaka¿eñ wewn¹trzszpitalnych np. wirusowego zapalenia
w¹troby, zaka¿enia gronkowcem oraz wypadków, którym uleg³eœ na terenie
szpitala. Je¿eli podejrzewasz, ¿e by³eœ niew³aœciwie leczony, zbadamy
dokumenty i zajmiemy siê Twoj¹ spraw¹.
Bez op³at wstêpnych.
Nasze wynagrodzenie zale¿y od Twojej wygranej.
Nic nie ryzykujesz, bo nasze wynagrodzenie to procent z odszkodowania, które
dla Ciebie uzyskamy. Wiemy jak poprowadziæ Twoj¹ sprawê. Inwestujesz tylko
koszt krótkiej rozmowy telefonicznej lub znaczka pocztowego.
tel.: 012 655 47 60, tel. kom.: 0 790 404 782
Alan Serwis, ul. Wodna 9a, Kraków
www.odszkodowanie.cba.pl
ZDROWIE
Wypatruj¹c
bociana
Prosimy o wczeœniejsz¹ telefoniczn¹
rejestracjê pod numerem telefonu:
012 415 88 00
W KRAKOWIE
dzia³
reklamy
zadzwoñ:
602 155 804
Zdrowie w Krakowie.
Bezp³atny informator zdrowie – uroda.
Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz
2, 30-716 Kraków.
Redaktor naczelny: Beata Mazurek.
Druk: Drukarnia Kraków.
Adres redakcji: Zdrowie w Krakowie,
ul. Przewóz 2a, 30-716 Kraków.
Redakcja: tel./fax: 012 262 95 56, e-mail:
[email protected]
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych,
oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treϾ
zamieszczanych og³oszeñ.
e-mail: [email protected]
www.drukarniakrakow.pl
Atrakcyjne po¿yczki
gotówkowe:
25 000 z³. - rata 291 z³.
50 000 z³. - rata 582 z³.
100 000 z³. - rata 1165 z³.
Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ
TARNÓW
tel. 014 627-71-75
KRAKÓW
tel. 012 430 47 63, 012 426 10 81
Drukarnia Kraków
31-716 Kraków,
ul. Przewóz 2a
tel./fax (012) 262 95 56

Podobne dokumenty