Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej

Komentarze

Transkrypt

Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Spis treści
1. Rudolf Sivák
Slovak experiences with accession into Eurozone.
2. Zbigniew Mikołajewicz
Makroekonomiczne uwarunkowania i skutki akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
3. Veronika Piovarčiová
Influence of the Introduction of Euro on Financial and Capital Markets
4. Jerzy Żyżyński
Układ interesów przejścia na euro czyli co, kto zyskuje i traci
5. Milan Šikula
Competitiveness in the conditions of global institutional changes
6. Kazimierz Meredyk
Koniunktura a wprowadzenie euro w gospodarce polskiej
7. Eva Muchová
The Different Views on the Single Currency Risks
8. Sławomir I. Bukowski
Integracja polskiego rynku finansowego z jednolitym rynkiem w obszarze euro a akcesja Polski
do pełnej Unii Ekonomicznej i Monetarnej
9. Ján Lisý, Peter Lisý
Stability and Growth Pact in the Context of EU Member States Development
10. Andrzej Cieslik, Jan Jakub Michałek, Jerzy Mycielski
Handlowe implikacje przystąpienia Polski i innych krajów regionu do strefy euro
11. Henryk Wnorowski
Dewaluacja polskiego złotego a presja na szybkie wchodzenie do strefy euro
12. Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska
Rynek pracy w strefie euro, Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
13. Mojmir Helisek
Capibility of the Czech Republic for joining the euro area
14. Kazimierz Zieliński
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
15. Anetta Čaplánová, Daria Rozborilová
Ethical aspects of writing and publishing of scientific papers
16. Mieczysław Dobija
Szacowanie średniej wartości kursu na podstawie danych makroekonomicznych
17. Marian Noga
Standardowe i niestandardowe działania banku centralnego w warunkach kryzysu
gospodarczego.
18. Marta Martincová
Education as precondition for workforce flexibility in the European market area
19. Maria Piotrowska
Potencjalny wzrost cen po przyjęciu euro przez Polskę. Ocena skutków dla nierówności
konsumpcji
20. Krzysztof Beck
Akcesja Polski do strefy Euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych – weryfikacja
empiryczna
21. Tadeusz Sporek
Wpływ kryzysu finansowego na innowacyjność i konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii
22. Magdalena Stawicka
Ocena kryteriów konwergencji w latach 2008-2009 – strefa euro a przyszli członkowie.
23. Danuta Kabat
Wspólna waluta europejska a suwerenność narodowa
24. Danuta Golik, Justyna Kątnik
Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego
25. Kinga Szmigiel
Wpływ akcesji Polski do strefy euro na rozwój gospodarczy regionów
26. Dariusz Żmija
Problemy absorpcji środków unijnych w Małopolsce
27. Joanna Kudełko
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Ekonomicznej i Monetarnej.

Podobne dokumenty