RB_10-2007-ustalenie daty pierwszego notowania PDA

Komentarze

Transkrypt

RB_10-2007-ustalenie daty pierwszego notowania PDA
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr:
10/2007
Data sporządzenia:
2007-04-13
Skrócona nazwa emitenta:
HELIO S.A.
Temat:
Ustalenie daty pierwszego notowania
papierów wartościowych
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące
i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HELIO S.A.
informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2007 r. Zarząd Giełdy podjął uchwałę
nr 233/2007 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HELIO S.A.
Zarząd Giełdy postanowił:
1) wprowadzić z dniem 16 kwietnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym 1.128.000 praw do akcji zwykłych
na okaziciela serii B spółki HELIO S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł
każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
kodem „PLHELIO00022”,
2) określić dzień pierwszego notowania praw do akcji, o których mowa
w pkt. 1, na dzień 16 kwietnia 2007 r.,
3) notować prawa do akcji spółki HELIO S.A., o których mowa w pkt. 1,
w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HELIO-PDA”
i oznaczeniem „HELA”.
Podpisano:
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty