Protokół z posiedzenia Rady Gminy Tczew z dnia 26 sierpnia 2016r

Komentarze

Transkrypt

Protokół z posiedzenia Rady Gminy Tczew z dnia 26 sierpnia 2016r
Protokół
z posiedzenia Rady Gminy Tczew
z dnia 26 sierpnia 2016r.
Porządek posiedzenia:
1. Projekty uchwał na XXVIII Sesje Rady Gminy Tczew.
2. Sprawy różne, informacje, pisma.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady – Krzysztof Augustyniak.
Przywitał wójta, pracowników gminy, radnych. Sprawdził listę obecności – nieobecny Szreder
Paweł, spóźniła się Kata Anna ( 10.15). Obrady są prawomocne do procedowania projektów
uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad na XXVIII Sesję Rady Gminy. Dodatkowo
wójt zaproponował nowy projekt uchwały dotyczący przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn:
"E- administracja dla e-klienta".Wyjaśnień w sprawie tego projektu udzielił informatyk Pan
Sebastian Potudin.
Przewodniczący
Proponuję projekt uchwały wprowadzić do proponowanego porządku obrad sesji jako pkt 12
Głosujemy
przyjęcie projektu uchwały- „za” radni głosowali jednogłośnie.
Przyjęcie zmian w porządku obrad na sesję – radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem
zmiany.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2016 przedstawiła skarbnik.
Proponujemy zwiększenie dochodu: z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji na zakup
samochodu pożarniczego o kwotę 45 450 złotych, podatku leśnego o kwotę 36 000 zł,zwrot VAT za
„niewygasy” o kwotę 25 400 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 305 000 zł, darowizna z BS w
Tczewie o kwotę 4000 zł na organizację dożynek gminnych, za wynajem świetlic i remiz o kwotę
51 800 zł, różne dochody, sprzedaż składników majątkowych, z usług o kwotę 11800 zł, odsetki od
lokat o kwotę 20600 zł, nieterminowe wpłaty o kwotę 1900 zł, darowizny z BS na sołectwa w
kwocie 3600 zł oraz darowizna od osoby prywatnej o kwotę 1500 złotych.
Wydatki kształtują się następująco: likwidacja i rozbiórka urządzeń w Małym Miłobądzu o kwotę
65000 zł, odprawa pośmiertna ( szkoła podstawowa w Miłobądzu) w kwocie 32500 zł, organizacja
dożynek 4000 zł, zakup wyposażenia do świetlic 51000 zł, „budowa chodnika ul. Leśnej w
Rokitkach” o kwotę 70000 zł, „budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie” o kwotę 40000 zł,
dofinansowanie samochodu pożarniczego o kwotę 65450 zł, zmiana nazwy zadania „wykonanie
sieci wodociągowej w Zabagnie, Zwierzynku, Miłobądzu, Dąbrówce, Maleninie, Bałdowie,
Śliwinach” o kwotę 25000 złotych.
Kowalski Michał
Czy kwota 45 450 złotych jest to jedyne dofinansowanie do samochodu pożarniczego dla
Gniszewa?
Grygolec Julian
Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, oferta to zakup mercedesa w kwocie 784 700 zł, z tego
Ministerstwo dofinansowało 150 tyś złotych, Marszałek Województwa 45 450 złotych, Krajowy
System Ratowniczo - Gaśniczy 19.250 złotych. Pozostałą kwotę dokłada gmina.
Przewodniczący
Jakiego roku produkcji jest samochód?Grygolec Julian
Rok produkcji prawdopodobnie 2015, ale nie jestem pewny.
Wendt Roman
Wreszcie udało się sfinalizować rozbiórkę w Małym Miłobądzu, ale dlaczego taka duża kwota?
Wójt
Wpłynęły trzy oferty, z tego dwie były powyżej 70 tyś złotych, najniższa to 65 tyś złotych.
Wymagamy, aby utylizacja i rozbiórka była wykonana zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Przewodniczący
Głosowanie
Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew
przedstawiła skarbnik.
Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do danych zawartych w uchwale
budżetowej. Zmiany dotyczą głównie przesunięć w zadaniach dotyczących świetlic wiejskichprzesuwa się termin realizacji budowy świetlic w Goszynie i Maleninie, natomiast Rokitki
przedłuża się realizację na cykl dwuletni.
Bieszka Ewa
Dlaczego przesuwa się budowę świetlic?
Wójt
Planując budżet na rok następny starałem się, aby w każdej miejscowości coś zostało robione. Nie
może być tak, że w jednej miejscowości wykonywane jest wiele zadań, a w innych
miejscowościach nie robi się nic. Obecnie skupiliśmy się na szkole w Miłobądzu. Rokitki - nie
mamy obecnie ani projektu świetlicy, ani działki pod świetlicę. Jest wniosek mieszkańców o
wykonanie drogi ulicy Tczewskiej w Rokitkach łączącej nowo powstające osiedle. Zadanie to musi
poczekać, ponieważ inne miejscowości czekają na drogę po 10 lat.
Przewodniczący
Do Rady wpłynęło pismo mieszkańców osiedla Leśnej Polany z Rokitek o wykonanie kanalizacji,
oświetlenia i drogi do osiedla. Prawdopodobnie w 2017 roku zostanie wykonana tylko kanalizacja.
Wendt Roman
Jest to przykre, że odsuwana jest budowa świetlicy w Maleninie, mieliśmy wizję, że może się uda.
Trzeba przyznać, że szkoła w Miłobądzu będzie ładna.
Wójt
Ruszamy ze świetlicami w miejscowościach gdzie są świetlice połączone ze szkołami. Już robi się
Lubiszewo, a niebawem zaczniemy Czarlin.
Bukała Jan
Budowa świetlicy w Czarlinie przesuwa się od kilku kadencji. Mamy działkę i gotowy projekt,
jesteśmy w gotowości.
Kończyńska Iwona
Czy w Czarlinie będzie strzelnica w świetlicy?
Wójt
Ten projekt będzie analizowany od nowa.
Bukała Jan
Zmiany w projekcie możemy wnieść bez dodatkowych kosztów.
Przewodniczący
Głosujemy
„za” głosowało 12 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
przedstawił wójt.
Działka jest zabudowana, powierzchnia 815 m2.
Wendt Roman
Jeżeli to było wieczyste użytkowanie, to jak sobie postawił budynek użytkownik?
Wójt
Kiedyś było takie prawo. Mamy przykład budynku Urzędu Gminy, który musieliśmy wykupić.
Przewodniczący
Głosowanie
„za” głosowało 13 radnych, „wstrzymał się” 1 radny.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat
nieruchomości położonej w Swarożynie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy przedstawił wójt.
Dzierżawca złożył wniosek o wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat z przeznaczeniem na
uprawy rolne.
Przewodniczący
Jaka jest kwota dzierżawy?
Szymańska Dorota
431,34 zł na rok plus podatek.
Przewodniczący
Głosujemy
„za” głosowało 13 radnych, „wstrzymał się”1 radny.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Miasta Tczewa w drodze
darowizny prawa własności nieruchomości przedstawił wójt.
Sprawa dotyczy podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zieleńcem przy budynku Urzędu
Gminy.
Przewodniczący
Głosujemy
Salę opuściła Bronk Mirosława
„za” głosowali radni jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy
Tczew przedstawiła wiceprzewodnicząca.
Przewodniczący oddał prowadzenie posiedzenia wiceprzewodniczącej.
W obecnym projekcie radca prawny zmienił podstawę prawną.
Kończyńska Iwona
Wojewoda nie wskazał, że jest zła podstawa prawna. Obecna podstawa prawna nie zgadza się z
uzasadnieniem do uchwały. Uważam, że poprzednia podstawa prawna była dobra, a obecna jest
sprzeczna z uzasadnieniem.
Wendt Roman
Podstawę zmienił radca. Są dwie możliwości – wycofać projekt z porządku obrad lub „puścić” do
wojewody.
Przewodniczący
Sprawdzałem w biurze prawnym. Jeżeli w biurze prawnym wojewody nie otrzymają anonimu, a
skupią się na uzasadnieniu to uchwała przejdzie.
Wiceprzewodnicząca
Sprzeczna jest podstawa prawna z uzasadnieniem.
Głosujemy czy zdejmujemy z porządku obrad.
Przewodniczący Rady nie głosował.
Za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad głosowali pozostali radni.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/128/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 26
lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 radni
przyjęli jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn: „ E- administracja
dla e- klienta” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne przedstawił na
wstępie posiedzenia informatyk. Radni przyjęli projekt jednogłośnie.
Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący
Wpłynęły 4 pisma – jak już mówiłem pismo mieszkańców Leśnej Polany z Rokitek, Liców o
przekazaniu 50 m2 działki na rzecz gminy.
Wójt
Absolutnie tego nie zaproponuję Radzie.
Przewodniczący
Pismo od Odya , że wybrali II wariant do planu, czyli pozostaje przy poprzedniej wersji.
Wójt
W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wpłynęło
120 wniosków. Obecnie proponujemy niewielkie zmiany do istniejącego studium , które dotyczą
wniosków PCC, placu zabaw w Waćmierku i udowodnionych pokładów żwirowych na terenie
gminy. Zmiany są cząstkowe. Jako organ odrzucam pozostałe wnioski, mam takie prawo. Jeżeli
Rada nie zatwierdzi żwirowni to wojewoda ma obowiązek nakazać Radzie, aby zatwierdzić tą
zmianę w studium, takie jest prawo .Natomiast, aby zmienić całe studium to Rada musi omówić
każdy złożony wniosek.
Przewodniczący
Z prośbą o podwyżkę diety wystąpiło część sołtysów.
Siwiak Anna
Strażacy z Miłobądza pytają, kiedy zostanie rozbudowany garaż OSP.? Dodatkowo proszą o nowe
ubrania bojowe.
Wójt
Zdaję sobie sprawę ze złych warunków lokalowych jednostki.
Bronk Andrzej
OSP jest to potężna organizacja, mają swoje władze i to oni powinni wyznaczać, co powinno być
robione w strażach.
Grygolec Julian
Potwierdzam od tego jest zarząd gminny i on wnioskuje co ma być robione w danym roku.
Siwiak Anna
Przypominam o wodociągu na ulicy Sadowej w Miłobądzu. Tam zaczyna brakować wody.
Przewodniczący
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie. Zapraszam na Sesję w
poniedziałek na godz 9.00
Godz 11.30
Protokołowała
B. Ciesielska
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Augustyniak

Podobne dokumenty