SPORTOWEGO KLUBU TANECZNEGO

Komentarze

Transkrypt

SPORTOWEGO KLUBU TANECZNEGO
SPORTOWEGO KLUBU TANECZNEGO
„FLAMENCO” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Rozdział I
Postanowienie ogólne
§1
Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” zwany dalej Klubem jest Stowarzyszeniem – posiada
osobowość prawną i działa pod nazwą: Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO”
§2
Stowarzyszenie działa w Unii Europejskiej w szczególności na terenie województwa śląskiego, a
siedzibą są Siemianowice Śląskie.
§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS nr. 0000105482 jako Sportowy Klub Taneczny
„FLAMENCO” /skrócona nazwa SKT „FLAMENCO”/ posiadający osobowość prawną NIP nr.
643-16-35-870, Regon nr. 277825361 i działającym od chwili uprawomocnienia się
postanowienia o zarejestrowaniu zgodnie z przepisami ustawy z 07.04.1989 r. prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. nr. 20, poz. 104).
§4
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub
podobnym profilu działania.
§5
Klub może używać pieczęci, barw, godła, flagi i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, ale w
uzasadnionych sytuacjach mogą oni otrzymać zwrot kosztów.
Rozdział II
Przedmiot działalności OPP
§7
1. Stowarzyszenie oprowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
- działalność związana ze sportem
- działalność obiektów sportowych
- działalność klubów sportowych
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- pozostała działalność związana ze sportem
- działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
- działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- działalność wydawniczą
- działalność obiektów kulturalnych
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
- działalność związana ze sportem
- działalność obiektów sportowych
- działalność klubów sportowych
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- pozostała działalność związana ze sportem
- działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
- działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej
-pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana
- działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
- działalność wydawniczą
- działalność obiektów kulturalnych
ROZDZIAŁ III
Cele i środki działania
§8
Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w tym w
sferze zadań publicznych i na rzecz integracji europejskiej.
2. Podnoszenie poziomu kultury życia poprzez upowszechnianie sportowego tańca
towarzyskiego i innych form tanecznych.
3. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin
sztuki i sportu.
4. Rozwijanie uzdolnień twórczych, sprawności fizycznej, aktywności kulturalnej i
artystycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości twórczej.
6. Rozwijanie aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców zwłaszcza wśród osób
zagrożonych uzależnieniami
7. Edukacja
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, organizacjami politycznymi
Młodzieżowymi i społecznymi.
2. Organizowanie i prowadzenie amatorskich zespołów tanecznych, klubów i kół miłośników
tańca w placówkach oświatowo-kulturalnych, sportowych i na terenie swojej siedziby.
3. Podwyższenie kwalifikacji i opiekę nad tancerzami i instruktorami tańca.
4. Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, organizowanie szkoleń, treningów,
seminariów i dyskusji, organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych itp.
5. Organizowanie imprez sportowych, artystycznych rekreacyjnych – turniejów tanecznych,
mistrzostw, pokazów, przeglądów i konkursów tanecznych.
6. Współpracę z innymi społeczeństwami europejskimi, w tym z organizacjami kulturalnymi i
sportowymi w kraju i za granicą oraz współpracę transgraniczną.
7. Kwalifikowanie członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu do udziału w imprezach,
kongresach w kraju i za granicą.
8. Upowszechnianie tańca jako dyscypliny sportowej i kulturalnej droga propagowania jego
walorów za pomocą mediów i innych form promocyjnych np. pokazów tanecznych.
9. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, nagród dofinansowań i dotacji
dla Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia.
10. Zatrudnienie trenerów i instruktorów o najwyższych kwalifikacjach.
11. Wyminę dzieci i młodzieży krajowa i zagraniczną.
12. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.
§10
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim lub w wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej. Pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej osobami bliskimi.
2. Przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz innych członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
ROZDZIAŁ IV
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§11
Członkowie dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która chce dobrowolnie wnieść swój
wkład pracy społecznej na cele statutowe Klubu jest obywatelem polskim i ma pełną
zdolność do czynności prawnych oraz płaci składkę członkowską.
2. Małoletni w wieku 16-17 lat należą do Stowarzyszenia jako członkowie wspierający i mogą
być wybierani do Zarządu z zastrzeżeniem, że w składzie Zarządu większość będą stanowiły
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 18 roku życia należą do Stowarzyszenia jako członkowie wspierający za
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych bez czynnego prawa wyborczego.
4. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania za granicą mogą być również Członkami
Stowarzyszenia na takich samych warunkach jak obywatele polscy.
§13
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, fizyczna i małoletnia za zgodą swoich
przedstawicieli ustawowych, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zdeklaruje pomoc
finansową lub rzeczową lub płaci składkę ustaloną przez Zarząd i uczestniczy w zajęciach
prowadzonych przez Stowarzyszenie.
§14
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Klubu (Stowarzyszenia) lub ruchu
tanecznego. Nadanie i pozbawienie godności Członka honorowego następuje w drodze Uchwał
Zarządu.
§15
Przyjmowanie i skreślanie z listy Członków Stowarzyszenie następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
§16
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a). Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenie.
b). Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
c). Udziału w zebraniach, szkoleniach i imprezach artystycznych, sportowych i innych na zasadach
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
d). Korzystania z urządzeń oraz pomocy Stowarzyszenia.
Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w pkt. b,c,d oraz prawo do biernego
wyboru do władz Stowarzyszenia.
Członkom honorowym przysługują uprawnienia wymienione w pkt. b,c,d oraz prawo do biernego
wyboru do władz Stowarzyszenia.
§17
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego.
4. Regularnego opłacania składek Członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz
reprezentowania Stowarzyszenia na forum krajowym jak i zagranicznym.
§18
1. Członkostwo wygasa przez:
- dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia
- Skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3-ch
miesięcy
- wykluczenie prawomocną uchwałą Zarządu – skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na
karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek
- śmierć członka lub utratę osobowości prawnej
2. Podstawę wykluczenia może stanowić: nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu
Stowarzyszenie, zachowanie nie licujące z godnością osób stowarzyszonych (osób ze skłonnościami
do nadużywania alkoholu, narkotyków lub rozprowadzających narkotyki, przeszkadzających w
zajęciach poprzez wywołanie awantur, lub używanie wulgaryzmów).
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania
się w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia do Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.
ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§20
Władze funkcjonują według następujących zasad:
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Ważność uchwał podejmowanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Walne Zebranie
zapada większością głosów przy obecności przynajmniej ½ liczby osób uprawnionych do
głosowania.
O tajnym lub jawnym sposobie głosowania w Walnym Zebraniu Członków decyduje
każdorazowo Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, o czym należy zamieścić
informacje w Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania jednego członka zarządu, Zarząd może
dokooptować na jego miejsce nowego członka Zarządu. W miejsce ustąpienia lub
odwołania więcej niż jednego członka Zarządu wchodzą członkowie wybierani przez Walne
Zebranie Członków.
3. W przypadku ustąpienia lub odwołania jednego członka składu Komisji Rewizyjnej, Komisja
Rewizyjna może dokooptować na jego miejsce nową osobę. W miejsce ustąpienia lub
odwołania więcej niż jednej osoby ze składu Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby wybierane
przez Walne Zebranie Członków. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać
pochodzących z wyboru.
§21
1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jej Członków.
2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny i jest zwoływane przez
Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i może być:
a). sprawozdawczo-wyborcze
b) sprawozdawcze
4. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku w terminie do 30 czerwca
5. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności ½ członków
Zwyczajnych w pierwszym terminie i ¼ w drugim terminie.
§22
Kompetencje Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządy i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór członków Zarządu w liczbie 3-5 osób i Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osoby.
5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminów Komisji
Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia kwoty najwyższego poziomu zaciągniętych
przez Zarząd zobowiązań.
§23
1. Na Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział Członkowie zwyczajni
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział:
- członkowie wspierający
- zaproszeni goście
1.
2.
3.
4.
5.
§24
O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarządu zawiadamia członków, co
najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek ¼ liczby członków w dowolnym terminie.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być zgłoszony na
piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad i musza być ujęte w
porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Z posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się pisemny protokół najpóźniej
w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
§25
Do Kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami
Walnego Zebrania oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, za które mogą
otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.
Nr.26 poz. 306 z 2001, Nr. 85 poz. 924 i Nr. 154 POZ. 1799 Z 2002, Nr. 113 poz. 984 oraz z
2003 Nr. 45 poz. 391 i Nr. 60 poz. 535).
3. Uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
4. Zatwierdzenie bilansu.
5. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.
6. Zarzadzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
7. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał
poprzedniego Walnego Zebrania.
8. Uchwalenie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania osób fizycznych, prawnych i małoletnich w
poczet członków oraz wykreślenie i wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
11. Występowanie z wnioskami o dofinansowanie z różnego rodzaju funduszy i o dotacje na
realizację celów statutowych do odpowiednich instytucji. Członkowie Zarządu i
Stowarzyszenie za realizacje i rozliczenie przyznanych dofinansowań lub dotacji, o ile to
było przewidziane we wniosku, mogą otrzymać za nie wynagrodzenie.
12. Podejmowanie zobowiązań finansowych w bankach i innych instytucjach na rzecz
Stowarzyszenie.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany składu Zarządu w przypadku rezygnacji któregoś z
jego członków i uzupełnienia składu o nowego członka. W przypadku większych zmian
konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele Komisji
Rewizyjnej.
3. Bieżącą działalność Zarządu kieruje jego sekretariat w składzie: prezes, vice prezes i
skarbnik.
§27
1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał, które powinny być formułowane na piśmie w
protokolarzu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
§28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Badanie całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenie
2. Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenie oraz realizacja
składek członkowskich.
3. Stawianie Zarządowi wniosków dotyczących zatwierdzenia bilansów rocznych po zbadaniu
każdego roku całokształtu gospodarki finansowej Stowarzyszenie.
4. Badanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszy, z których wydatki zostały
dokonane oraz badanie dokonanych wydatków pod względem celowości, rzetelności i
gospodarności.
5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków w sprawie udzielania Zarządowi
absolutorium.
6. Występowanie z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
7. W przypadku rezygnacji któregoś z członków składu Komisji Rewizyjnej uzupełnienie składu
Komisji Rewizyjnej o nową osobę, W przypadku większych zmian konieczne jest zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§29
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
- nie byli skazani wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
- mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i z zadaniem stosownych wyjaśnień, a także ma prawo wglądu do całej dokumentacji prowadzonej
przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia
§30
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich.
2. Wpływy z działalności statutowej.
3. Wpływy z ewentualnej własnej działalności gospodarczej, która byłaby działalnością
dodatkową w stosunku do działalności OPP, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
4. Dochody z majątku Stowarzyszenia
5. Dotacje, dofinansowania, zapisy i darowizny, w tym wpływ z działalności pożytku
publicznego.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§31
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd. Cały dochód
przeznaczony jest na realizację celów statutowych związanych z działalnością OPP.
§32
Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, a także w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
składają dwie osoby spośród: prezesa i wiceprezesa Zarządu lub członek Zarządu lub
ustanowionym przez Zarząd pełnomocnikiem, będącym jednocześnie członkiem Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§33
Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków w obecności przynajmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
§34
W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.