WSZYSTKIE CENY WYWOłAWCZE

Komentarze

Transkrypt

WSZYSTKIE CENY WYWOłAWCZE
ws
zys
tki
ec
500
eny
wy
Sopocki Dom Aukcyjny . Sopot . ul. Boh. Monte Cassino 43
tel. 603 890 001 . (58) 551 22 89 . e-mail: [email protected]
katalog dostępny na stronie internetowej: www.sda.pl
wo
PLN
ław
cze
ZLECENIE LICYTACJI
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna.
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem na numer (58) 551 22 89 lub e-mailem
[email protected]) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
Imię i nazwisko
Dokładny adres
Telefon, fax, e-mail
NIP (dla firm)
Numer dokumentu tożsamości
SDA gwarantuje poufność danych osobowych.
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu
Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna
Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się
z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem się i Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się na
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia.
Imię i nazwisko
data, podpis
REGUL AMIN AUKCJI
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone
do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty
stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie
są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę
upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn.
4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera
lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można
otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji.
Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji,
a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz
dostępny w katalogu, w siedzibie SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl).
W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić
obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także
licytowanie przez telefon.
7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe
niż 100 zł. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między
SDA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu
w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację
obiektu.
8. Wszystkie obiekty na aukcji Młoda Sztuka mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to
zarazem cena minimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.
9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%.
Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.
Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.
10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie
14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek
ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są
w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom
Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie
będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego
powiększonym o 3%.
11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie
dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny
powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po
dokonaniu pełnej zapłaty.
1
ViolaTycz
Mercedes • 2011
akryl, płyta mdf; 50 x 79 cm;
na odwrocie certyfikat
autentyczności od artystki
Absolwentka ASP
we Wrocławiu. Stypendystka
Fundacji Joana Miro/Hiszpania.
Laureatka IV edycji programu
stypendialnego Młoda Polska
MKiDN. Liczne wystawy indywidualne i grupowe, m.in. na
najważniejszych prezentacjach
współczesnej grafiki. Jest artystką multimedialną, działająca na
polu grafiki warsztatowej, malarstwa, wideo, instalacji. Prace
w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Narodowego w Krakowie, Dolnośląskim Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych, Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, Kolekcji
Międzynarodowego Triennale
Grafiki w Krakowie i wielu innych.
2
AgnieszkaSłodkowska
Somewhere, z cyklu
Tribute to Hopper • 2010
olej, płótno, 54 x 73 cm;
sygn. l.d.: ‘Słodkowska 2010’ i na odwrocie
W latach 1996 – 2001 studiowała
na Wydziale Artystycznym w Częstochowie.
Dyplom z rysunku artystycznego obroniła w
pracowni prof. J. F. Sztuki. Brała udział w ponad 70-ciu wystawach zbiorowych, a także
konkursach w Polsce i za granicą (Tajwan,
Hiszpania, Ukraina, Francja). Na swoim koncie ma 11 wystaw indywidualnych w Polsce.
Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem
oraz grafiką. Prowadzi warsztaty z rysunku i
malarstwa. Uczestniczyła w wielu plenerach,
akcjach i imprezach charytatywnych („Inne
spojrzenie”, Warszawa). Związana z częstochowską grupą artystyczną „Naciapane.pl”.
Ostatni cykl „Japanorama” jest malarskim
zapisem podróży po Japonii, jaką odbyła w
2008 r.
4
3
JustynaJabłońska
O zmierzchu • 2012
akryl, płótno, 100 x 70 cm;
sygn. na odwrocie: Justyna Jabłońska 2012r. "O zmierzchu"
Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na kierunku
Malarstwo w ASP we Wrocławiu. Dyplom w 2007 r. w pracowni
prof. N. Nascowa i aneks w Katedrze Malarstwa Architektonicznego
i Mediów pod kierunkiem prof. W. Kaniowskiego. W latach 2004
– 2005 była stypendystką w Ecole Superieure des Arts Decoratifs
w Strasbourgu. Wielokrotnie prezentowała swą twórczość, m.in.
we wrocławskim Arsenale oraz BWA. Prace artystki znajdują się
kolekcjach w kraju i za granicą.
4
TomaszKołodziejczyk
Okręt • 2012
akryl, płótno, 30 x 40 cm; sygn. na odwrociu:
‘Tomasz Kołodziejczyk / Okręt / 2012’
W latach 1997 – 2003 studiował
na wydziale Malarstwa i Grafiki w Gdańsku.
Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Mieszka
i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra kultury 2001/2002.
5
5
DamianNieroda
Warta • 2011
olej, płótno; 50 x 70 cm;
sygn. na odwrocie: Damian Nieroda 2011
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP
w Krakowie w pracowni prof. J. Waltosia. Uczestniczył
w wystawach zbiorowych: „Mistrz i uczniowie” w Tarnowskich Górach oraz poplenerowej w Galerii WKiRDS ASP.
6
DominikaWajberg
Wuzetka
olej, płótno, 150 x 85 cm; sygn. na odwrocie: Dominika Wajberg 2010 rok, Łódź
W 2010 r. ukończyła ASP w Łodzi na Wydziale Sztuk Wizualnych.
Dyplom z malarstwa obroniła w pracowni prof. J. Zduniewskiego, u którego odbyła również staż. Uczestniczka wielu wystaw oraz warsztatów ogólnopolskich
i międzynarodowych w zakresie malarstwa, fotografii i rzeźby.
6
7
AnnaMasiul-Gozdecka
Lustro
przemiany
• 2009
kolaż, olej, płótno;
74 x 100 cm; sygn. p.d.:
A.Gozdecka '09
Dyplom z malarstwa na warszawskiej
ASP, w pracowni prof. K.
Wachowiaka w 2000 r.
Dodatkowe specjalizacje:
fotografia (pod kierunkiem
prof. R. Szaybo), oraz film
animowany (pod kierunkiem prof. D. Szczechury). Zajmuje się grafiką
komputerową i fotografią,
malarstwem realistycznym
i abstrakcyjnym. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce,
Wielkiej Brytanii, Kanadzie,
Australii oraz na Tajwanie.
W 2007 r. powstała kolekcja 20 obrazów abstrakcyjnych namalowanych
na zlecenie londyńskich
projektantów Metro Desing Consultants dla Ujima
Housing Group.
8
AnetaRóżnicka
Podróż
olej, technika własna, płótno, 40 x 40 cm;
sygn. na odwrocie
Absolwentka ASP we Wrocławiu (wydział malarstwa). Dyplom z malarstwa i z grafiki warsztatowej obroniła w BWA Awangarda
w 2010 r. W 2011 r. uczestniczyła min. w zbiorowej wystawie w Kutnowskim Domu Kultury w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na
ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.
W 2007 r. otrzymała wyróżnienie w kategorii malarstwo
w konkursie Dialog z Kulturą.
7
9
AnnaWachaczyk
bez tytułu • 2008
olej, płótno, 38 x 27,5 cm, sygn. na odwrocie: Anna Wachaczyk 2008
Absolwentka wydziału malarstwa warszawskich uczelni:
Europejskiej Akademii Sztuk i Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. W. Szamborskiego i w
pracowni rzeźby prof. G. Zemły. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się malarstwem olejnym. Inspiracji poszukuje
w naturze. Interesuje ją piękno światła i koloru. Zafascynowana jest obrazami
Olgi Boznańskiej i Piotra Potworowskiego.
10
AnnaWachaczyk
bez tytułu • 2011
olej, płótno, 60 x 60 cm;
sygn. na odwrocie: Anna Wachaczyk 2011
8
11
KatarzynaBlekiewicz
Totem I
akryl, płótno, 130 x 115 cm;
sygn. l.d.: ‘Katarzyna Blekiewicz’
W 1999 r. ukończyła studia na Wydziale
Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku, gdzie obroniła
pracę dyplomową w pracowni M. Świeszewskiego.
Wielokrotnie wystawiała w Polsce i zagranicą.
O swojej twórczości opowiada: „Znaki pojawiające
się w moich pracach wypływają z mojej wyobraźni.
Nasycając się urokami przyrody dokonuję syntezy
tego świata i przedstawiam go w formie wymyślonych przeze mnie symboli, które mają kusić fantazję
widza”. Gość Konsulatu Generalnego w Strassburgu,
pobyt zakończony wystawą indywidualną w tejże placówce w 2000 r.. Współpracuje z wieloma galeriami
w kraju i zagranicą m.in. Monkdogz Urban Art Gallery
w Nowym Jorku. Prace w kolekcjach prywatnych
w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii,
Holandii, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, Francji
i Polsce.
12
KatarzynaBlekiewicz
Totem II
akryl, płótno, 150 x 130 cm; sygn. p.d.: ‘K. Blekiewicz’
9
13
AgataKordecka
Bezsenność • 2008
linoryt, papier, 50 x 70 cm, 21/30,
sygn. p.d.: A.Kordecka 2008
Absolwentka ASP we Wrocławiu. Działa w Polsce i we Włoszech.
Brała udział w wielu wystawach (w tym
trzy indywidualne), warsztatach malarskich i graficznych (Wrocław, Bielsko-Biała, Katowice, Włocławek, Gdynia
i inne), a także za granicą (Ljubljana, Drezno, Mediolan, Parma, Genua, Istambuł,
Triest, Bitola - Macedonia, Santa Rosa Argentyna, Lima). Jest autorką ilustracji
opublikowanych w kilku pismach literackich (Ostragehehe – Dresden 2000,
“il Segnalibro” – Roma 2004, “LaLunaDi
Traverso” – Parma 2007). Obecnie zajmuje się malarstwem, grafiką i ilustracją.
14
AgataSobczyk
Z cyklu Oda do T.
Plac Bohatera • 2010
akryl, olej, płótno, 80 x 100 cm; sygn.
na odwrocie: ‘Agata Sobczyk Oda do T.
Plac Bohatera 2010’
Studia na wydziale grafiki
ASP w Krakowie, filia w Katowicach.
Dyplom w 2000 r. w pracowni malarstwa
prof. R. Nowotarskiego oraz w pracowni projektowania graficznego prof. M.
Oslislo. Brała udział w wielu wystawach
w kraju i zagranicą, m.in. GRAND PRIX
MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ w krakowskim Bunkrze Sztuki (2009), Polska
Sztuka Współczesna w Pinneberg
w Niemczech (2010) oraz w Festiwalu
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
(2010). Wystawy indywidualne, przede
wszystkim w galerii katowickiego ZPAP
Art Nova 2.
10
15
TomaszTajak
Upadek III • 2011
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie
Od 2008 r. studiuje na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie oraz jednocześnie na Wydziale Aktorskim w Krakowskich
Szkołach Artystycznych SPOT.
16
PiotrMakowski
Kompozycja TM-12 • 2011
akryl, płótno, 30 x 40 cm; sygn. na odwrocie
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. Dyplom
uzyskał w 2011 r., w pracowni prof. H. Cześnika. Aneks z grafiki w technice sitodruku przygotowany pod opieką A. Widyńskiego. Absolwent
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W swojej twórczości re-definiuje malarstwo posługując się przy tym prostymi środkami malarskimi
takimi jak: linia, płaszczyzna, plama, kolor. Elementy składowe swoich
kompozycji traktuje strukturalnie, konstrukcyjnie – „architektonicznie”.
Jego z pozoru modernistyczne obrazy często nawiązują do innych stylistyk. Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego 2010/2011
oraz Miasta Gdyni 2010/2011. Dwukrotny finalista konkursu Artystyczna
Podróż Hestii 2010 i 2011.
11
17
AndrzejStanisławKonieczny
Anioł w budce telefonicznej • 2001
akryl, pastel, papier, 34 x 53 cm; sygn. p.d.: ‘Konieczny’
Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Jest malarzem i rysownikiem, tworzy krótkie formy prozatorskie, wiersze i felietony. Laureat
licznych konkursów plastycznych, a także literackich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, w 1999 został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Współpracował z Telewizją Polską, jako szef Galerii Telewizyjnej oraz przy realizacji programów kulturalnych. Prace malarskie
i rysunki Andrzeja St. Koniecznego znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą, m.in. w Japonii, Włoszech, Kanadzie, Danii, Belgii, Francji,
Niemczech, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, a także w zbiorach polskich galerii i muzeów.
18
MartaDeskur
Kafelek • 2004
technika własna, kafel ceramiczny, 20 x 20 cm;
sygn. na odwrocie: Marta Deskur 2004 24/3
Należy do czołowych artystek polskiej sceny sztuk
wizualnych. Mieszka i pracuje w Paryżu i w Krakowie. W latach 1983 – 88 studiowała w Ecole des Beaux-Art, w Aix-enProvence we Francji uzyskując Dyplom National Superieur
d’expresion plastique. Początkowo zajmowała się malarstwem, następnie sztukami wideo i fotografią. Zrealizowała
m.in. projekty: Marta Deskur. Rodzina (CSW Łaźnia 2000),
Nowe Jeruzalem (Galeria Starmach 2007), Dziewice (Galeria
Potocka, 2002), Fanshon (Le Guern, 2004). Jej prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie,
Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”
w Warszawie, Museum Bochum (Niemcy), Sonje Museum
of Contemporary Arts Collection (Korea), Galerii „Potocka”
w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku.
12
19
JustynaJabłońska
Upadek III • 2011
akryl, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na kierunku Malarstwo
w ASP we Wrocławiu. Dyplom w 2007 r.
w pracowni prof. N. Nascowa i aneks
w Katedrze Malarstwa Architektonicznego
i Mediów pod kierunkiem prof. W. Kaniowskiego. W latach 2004 – 2005 była stypendystką w Ecole Superieure des Arts
Decoratifs w Strasbourgu. Wielokrotnie
prezentowała swą twórczość, m.in. we
wrocławskim Arsenale oraz BWA. Prace
artystki znajdują się kolekcjach w kraju
i za granicą.
20
AgnieszkaBudenko
Złożoność kobiecości
olej, techniki pozłotnicze (alumetal, szlagmetal), płótno, 81 x 100 cm; sygn. p.d.: ‘A. Budenko’
Ukończyła ASP w Gdańsku. Od początku poszukuje swojej indywidualnej drogi twórczej. Zaczęło się od wieloletniej fascynacji maszynami, które usilnie przemycała w swych pierwszych latach nauki, wbrew narzucanym tematom, nawet w przedstawieniach ciała ludzkiego, aktach.
Według artystki człowiek poniekąd jest także wielką, najbardziej skomplikowaną maszynerią, pod fizycznym jak i psychicznym względem, w której
każdy tryb ma swoją funkcję. Brała udział w kilkunastu wystawach w kraju, a także w Niemczech.
13
21
KamilaStępniak
Jasmine • 2012
olej, płótno, 70 x 70 cm
Absolwentka ASP w Łodzi (2009 r.). W trakcie studiów
działała w Pracowni Papieru, ukończonej realizacjami lamp opublikowanymi przez pismo Salon i Sypialnia (2008 r.). W centrum
jej zainteresowania była zawsze kobieta, pociągający erotyzm
i tajemniczość.
22
KamilaStępniak
Eva • 2012
olej, płótno, 92 x 73 cm
14
23
ZbigniewBlekiewicz
Dwie spirale
olej, płótno, 110 x 140 cm;
sygn. na odwrocie
Studiował w ASP w Gdańsku
na Wydziale Malarstwa w latach 1984
- 1989. Dyplom z wyróżnieniem obronił
w pracowni prof. W. Łajminga. Obecnie
jest adiunktem w macierzystej uczelni.
Cykl „Dwoistości” jest malarską interpretacją idei dualizmu, zakładającego istnienie
obok siebie dwóch odrębnych, najczęściej
przeciwstawnych zjawisk, jednej z podstawowych zasad wyznaczających rytm naszego życia. Gość Konsulatu Generalnego
w Strassburgu, pobyt zakończony wystawą
indywidualną w tejże placówce w 2000 r.
Prace w kolekcjach prywatnych w Stanach
Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii,
Holandii, Francji, Niemczech, Szwecji,
Austrii, Francji i Polsce.
24
ZbigniewBlekiewicz
Pejzaż
olej, płótno, 100 x 130 cm;
sygn. na odwrocie
15
25
TomaszTobolewski
Jean-Michel
olej, płótno, 60 x 50 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego prof. S. Kluski. Uczestnik
wielu wystaw zbiorowych, m.in.: Wystawy Rysunku „Pierwszy Język”
(Bielsko Biała, 2003), Wystawy młodych pracowników Instytutu Sztuki
(Cieszyn, 2003), Konkursu Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 i 2004),
Biennale Miniatury Graficznej (Częstochowa, 2004), Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilsno, 2004), Konkursu Rysunku im. Andorliego
(Nałęczów, 2004), Internationale Mini Print (Sarajewo, 2005). Laureat
nagród, m.in.: Grand Prix na konkursie „Praca Roku” ZPAP (Katowice,
2004), I nagrody Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilzno, 2004).
26
JagodaKaczmarczyk–Hudzik
Czy ten wszechświat jest
przyjazny? III • 2011
olej, płótno, 80 x 80 cm; sygn. na odwrocie
Ukończyła wydział malarstwa ASP
w Krakowie. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem
w 2007 r. pod kierunkiem prof. J. Pamuły. W trakcie studiów otrzymała Stypendium Ministra Kultury.
W roku 2010 otrzymała nagrodę w konkursie malarskim organizowanym przez Fundację Kultury im.
I. J. Paderewskiego oraz Medal ASP w Krakowie
i wyróżnienie czasopisma „Sztuka.pl”.
16
27
AgataCzarnecka
Przed burzą
olej, spray, płótno, 105 x 90 cm;
sygn. p.d.: ‘C Z 09’
W 2011 r. ukończyła studia
na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu
na kierunku malarstwo sztalugowe, ze
specjalizacją malarstwo w architekturze. W 2010 r. stypendium w Ecole
Superieure des Beaux Arts Saint-Luc
w Liège (Szkoła Wyższa Sztuk Pięknych
Saint Luc w Liège). Miała kilka wystaw
indywidualnych, m.in. w 2010 r. zaprezentowała cykl „Makatki” w Galerii 011 Klub Pracy Twórczej Odnowa w Toruniu;
w 2011 r. wystawiła prace dyplomowe
„Obrazy zachowane w pamięci”.
28
MaciejWierzbicki
Narodziny
akryl, olej, płótno, 60 x 80 cm,
sygn. p.d.: Wierzbicki
Absolwent Liceum Plastycznego w Szczecinie na kierunku formy użytkowe; absolwent Wyższej Szkoły Sztuki
Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika - obrona dyplomu w listopadzie 2006 u
prof. L. Żebrowskiego; stypendysta miasta
Szczecina (2006 r.). Obecnie zajmuje się
malarstwem naściennym, sztalugowym,
ilustracją oraz polichromią rzeźby.
17
29
Magdalena
Mosakowska-Sobocińska
Złote tarasy • 2010
olej, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: Mosakowska-Sobocińska 2010
Studiowała malarstwo na ASP w Warszawie. Otrzymała wyróżnienie za dyplom w pracowni
malarstwa prof. R. Ziemskiego składający się z cyklu
obrazów p.t. „Uśpione Ikary”. Obecnie zajmuje się
edukacja artstyczna dzieci i młodzieży. Od 2008 r.
współtworzy grupę artystyczną OSOBNO (dawniej –
Flogiston) oraz od 2009 r. grupę Hoovera. Otrzymała
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r.. Jej prace znajdują się w prywatnych
kolekcjach w kraju i za granicą m.in. w Batuz Foundation w Niemczech.
30
PaulinaZalewska
Szpital przemienienia • 2012
akryl, płótno, 50 x 60 cm; sygn. p.d.: ’P Z 2012’
W 2007 r. ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP
w Łodzi. W 2008 r. obroniła dyplom pod kierunkiem prof. K. Wawrzyniaka
- pracownia technik wklęsłodrukowych, aneks do dyplomu pod kierunkiem prof. R. Hungera - pracownia malarstwa. W 2007 r. odbyła stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino we Włoszech.
18
31
IwonaLenik
bez tytułu • 2009
akryl, płótno; 90 x 90 cm
W latach 2004 - 2009
studiowała na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
kierunek: Edukacja Artystyczna
w specjalności Sztuk Plastycznych. Dyplom zrealizowała w pracowni Malarstwa Sztalugowego.
Aktualnie pracuje jako konserwator
architektury zabytkowej, dekorator
wnętrz i artysta plastyk.
32
MałgorzataStankiewicz
2 horses
olej, płótno, 30 x 60 cm, sygn. na odwrocie
Ukończyła ASP w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa Przemysłowego. Uprawia malarstwo, scenopisarstwo i architekturę wnętrz.
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Urodzona na Mazurach, mieszka i pracuje w Gdańsku.
19
33
PaulinaMaksjan
Czekolada
akryl, płótno, 50 x 100 cm; sygn.
Studentka IV roku malarstwa ASP w Gdańsku w pracowni malarstwa u prof.
M. Świeszewskiego i w pracowni rysunku u prof. M. Targońskiej oraz na specjalizacjach
scenografii i ilustracji. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r.
oraz laureatka nagrody Podróż Artystyczna Hestii 2007. W tym samym roku reprezentowała
Polskę w Egipcie na biennale Młodych Artystów z Europy i krajów Śródziemnomorskich.
34
PaulinaMaksjan
Pokój
akryl, płótno,
100 x 50 cm;
sygn. u dołu:
‘Pol. Maksjan’
20
35
AgataTrafalska
Fototapeta I
olej, płótno, 100 x 120 cm;
sygn. na odwrocie: Agata
Trafalska 2012 Fototapeta I
Jest absolwentką socjologii UW. Malarstwa
uczyła się w East Berkshire College w Windsorze
w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem N. Kennedy'ego. Studia
w Academy of Art University
w San Francisco w Kalifornii (kończące się dyplomem
Master of Fine Arts). Prace
artystki znajdują się w kilku
zbiorach prywatnych w Polsce i Wielkiej Brytanii.
36
AgataTrafalska
Fototapeta II
olej, płótno, 120 x 140 cm;
sygn. na odwrocie: Agata
Trafalska 2012 Fototapeta II
21
37
LudmiłaKufel-Rutkowska
Forest • 2012
olej, płótno; 100 x 100 cm; sygn. na odwrocie
W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa
w Lublinie, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, pod kierunkiem ad. II st. W. Wróblewskiego. Obecnie stawia swoje pierwsze samodzielne kroki
na rynku sztuki. Prace Ludmiły Kufel-Rutowskiej znajdują się głównie w prywatnych kolekcjach oraz w kolekcji
Abnormal’s Galery w Berlinie.
38
JagodaSzymańska
Szyba XVII
olej, płótno, 100 x 100 cm
Absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP
w Poznaniu. W 2009 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. zw. Piotra C. Kowalskiego.
Podczas studiów odbyła zagraniczne stypendium
CEEPUS na Uniwersytecie Technicznym w Brnie. Bierze
udział w wystawach i festiwalach. Zdobyła I Nagrodę
Wojewody Wielkopolskiego w Ogólnopolskim Konkursie
„IX Salon Wielkopolski” w Czarnkowie. Mieszka i pracuje
w Poznaniu.
22
39
MikołajObrycki
Study corrida • 2009
akryl, płótno, 75 x 100 cm;
sygn. l.g.: ‘Obrycki’ oraz na odwrocie
Studiował na ASP w Poznaniu,
którą ukończył z wyróżnieniem w 2003 na
kierunku malarstwo u prof. J. Kałuckiego.
Brał udział w wielu wystawach w Polsce,
m.in.: wystawie dyplomowej w Arsenale
w 2003 r. i w Galerii Stary Browar w 2007 r.
oraz zagranicznych: w Dune Art Gallery,
w Kopenhadze, Art Space Gallery w Londynie czy w Art Fair Sollentuna w Sztokholmie.
40
JolantaKuszaj
Kompozycja
architektoniczna • 2011
kolaż, olej, płótno, tektura; 100 x 100 cm;
sygn. p.d.: j. Kuszaj 2011
W 2008 r. z wyróżnieniem
ukończyła Malarstwo na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu a także Grafikę w 2009 r. również
na tym wydziale. Aktualnie jest doktorantką na WSzP UMK w Toruniu. Zajmuje się
głównie malarstwem, grafiką, rysunkiem.
Członkini Związku Artystów Plastyków.
23
41
MaciejZabawa
Smacznego
olej, płótno, 70 x 100 cm;
sygn. p.d.: Maciej zabawa
Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej
w Poznaniu, gdzie w 2007 r. uzyskał dyplom z malarstwa ściennego u prof. A. M. Łubowskiego i malarstwa sztalugowego
u prof. W. Sadley’a. Uprawia
malarstwo i malarstwo na jedwabiu, zajmuje się projektowaniem graficznym. Brał udział
w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.i.n:
w Triennale Współczesnej
Tkaniny Artystycznej Środowiska Wybrzeża Gdańskiego,
w Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Jest członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Sztuki w Gdańsku. Zdobył trzecią nagrodę w konkursie międzynarodowym organizowanym
przez www.artperiscope.com.
42
BartłomiejKownacki
Kotlet schabowy panierowany,
z cyklu Symbole narodowe
• 2012
olej, płótno, 40 x 40 cm, sygn. na odwrocie:
W latach 1998 – 2000 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, a następnie w latach 2000 – 2005 na Wydziale
Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni prof. K. Wachowiaka). W 2005 r. otrzymał Pierwszą Nagrodę w konkursie malarskim fundacji
im. Franciszki Eibisch. W 2006 r. był finalistą konkursu
malarskiego „Obraz roku 2005” organizowanego przez
czasopismo Art & Business.
24
43
MariuszKułakowski
Martwa natura zielona • 2012
olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. u dołu: ‘M. Kułakowski 12 r.’
Studiował na Wydziale Malarstwa na ASP w Gdańsku; dyplom
w 1987 r. w pracowni prof. W. Łajminga. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Oddział
Sztuki Współczesnej), UM w Sopocie, Kolekcji ZPAP w Łodzi, kolekcjach prywatnych. Autor cykli malarskich: „Profile”, „Gradienty”, „Ikony”. Wypracował
charakterystyczny styl malarstwa oparty na perfekcyjnie malowanych przejściach tonalnych. Prezentowane na aukcji obrazy pochodzą z najnowszego
cyklu pt. „Profile”. Formy stały się bardziej płynne, kolor zaczął odgrywać
decydująca rolę w procesie wizualnego „uwodzenia”. Artysta jest laureatem
kilku międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów malarskich.
44
JakubKułakowski
Kompozycja nr 10 • 2012
akryl, płótno, 70 x 50 cm; sygn. p.d.: ‘Jakub Kułakowski 2012’
Zadebiutował w 2011 r., prezentując najnowsze obrazy na
wystawie pt. „60x19” w Galerii ZPAP w Gdańsku. Jego kompozycje
zadziwiają dojrzałością artystycznych decyzji, są swobodne, pozbawione
akademickiego balastu. Wypracował własny język plastyczny oparty na
dynamicznej narracji, interesujących zabiegach formalnych. Obrazy mają
zdecydowanie dekoracyjny charakter, są zabawne i kolorowe.
25
45
TomaszTajak
Upadek IV • 2011
akryl, płótno, 100 x 70 cm; sygn.
Od 2008 r. studiuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
oraz jednocześnie na Wydziale Aktorskim w Krakowskich Szkołach Artystycznych SPOT.
46
JoannaPaljocha
Wyprzedaż • 2011
olej, płótno, 70 x 50 cm; sygn. na odwrocie: j. Paljocha 2011
Studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi, w 2002 r. uzyskując dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik
Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka. W latach 2005-2007 studiowała na Wydziale
Grafiki i Malarstwa w WSSP w Dreźnie. Jest laureatką nagród i wyróżnień
Międzynarodowego Biennale Ex Librisu i Małej Formy Graficznej. W 2008 r. miała
wystawę indywidualną w Galerii Młodej Sztuki Schauspielhaus w Dreźnie.
26
47
TomaszBereźnicki
Marlon Brando • 2012
akryl, płótno; 41 x 33 cm; sygn. p.d.: Bereźnicki
Absolwent Wydziału Form Przemysłowych na ASP w Krakowie.
Rysownik, grafik, projektant, malarz. Laureat konkursów komiksowych, w tym
trzykrotnie na temat Powstania Warszawskiego. Jego komiksy ukazały się
w antologiach poświęconych piłce nożnej, powstaniu czy ekonomii. Interesuje
go też tematyka muzyczna (komiks o Bono i U2). Ponadto projektuje grafikę
użytkową oraz publikuje rysunki w prasie, w Przekroju, Men's Heath i Bluszczu.
48
MartynaWolna
Pompon
akryl, płótno, 100 x 100 cm;
sygn. z tyłu: Wolna
Malarka i performerka, od 2007
studentka ASP w Gdańsku. Ważniejsze
wystawy i nagrody: 2011 wystawa plakatu w Centre Universitaire Malesherbes
Université Paris IV Sorbonne, Francja; 2007
stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia
artystyczne; 2007 GRAND PRIX w konkursie Artystyczny Indeks Hestii; 2007 dwa
wyróżnienia w VIII edycji Biennale Rysunku
i Malarstwa w Bielsku-Białej; 2003 pierwsze miejsce w konkursie „Rysuj z nami”
w Zabrzu; 2002 trzecie miejsce w konkursie
„Impresje Baletowe: Postać ludzka w ruchu
– podczas tańca”.
27
49
KrzysztofRećko–Rapsa
Bez tytułu
olej, technika mieszana, płótno, 40 x 30 cm; sygn. p.d.: ‘Rapsa’
Malarz, grafik. Założyciel grupy artystycznej TWA, która promowała młodych twórców. Aktualnie często współtworzy duet artystyczny z Aleksiejem Bogustovem prof. Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Grodnie. Jego
malarstwo to świat artystycznej fantazji, świat różnorakich skojarzeń. Swoje
obrazy maluje techniką własną, z użyciem farb akrylowych i olejnych. Oprócz
malarstwa uprawia grafikę użytkową, rysunek i fotografię. Wystawiał m.in.
w Ambasadzie RP i w Galerii Polskiego Instytutu Kultury POSK w Londynie,
w Galerii Centrum Sztuki Współcze¬snej „Solvay” w Krakowie, w Muzeum
Techniki i Komunikacji w Szczecinie, w Galerii Tizuengauza w Grodnie i w Pałacu
Republiki w Mińsku na Białorusi, w Galerii ZLP i Galerii Porthos w Warszawie,
w Muzeum Miasta Gdyni oraz w Muzeum w Lęborku.
50
KrzysztofRećko–Rapsa
Bez tytułu
olej, technika mieszana, płótno, 40 x 30 cm; sygn. p.d.: ‘Rapsa’
28
51
PawełZakrzewski
Chilli & Honey • 2011
olej, płótno; 60 x 73 cm;
sygn. p.d.: P.Z w kwadracie
Absolwent wydziału Kulturoznawstwa
SWPS w Warszawie, były student ASP w Poznaniu
na wydziale Multimediów, obecnie kończy kierunek Realizacji Filmowej i Tv w PWSFTViT w Łodzi.
Artystyczne pola jego działań to film, sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy wyświetlał m.in.
w Muzeum Kinematografii w Łodzi, Centrum Sztuki
Współczesnej w Warszawie "Ekran Otwarty",
w 2010 r. Brał udział w akcjach promujących młodych artstów taki jak: Sztuka wymiany, Aukcje
Młodej Sztuki - Desa Unicum, ART INN, Sztuko
Branie. Jego malarstwo to ekspresyjne, graficzne kompozycje, czasem groteskowe. Inspiracje
czerpie z twórczości Pollocka, Basquiata,
Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykańskiej sztuki
etnicznej.
52
PatrykKowalczyk
Bez tytułu • 2010
akryl, płótno, 80 x 100 cm; sygn. na odwrocie: Patryk Kowalczyk
Absolwent UW Wydziału Filozofii i Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tworzy i współtworzy reklamy, teledyski, krótkie animacje, zajmuje się również
livepaintingiem. Z zamiłowania bierze udział w różnych projektach muzycznych i audiowizualnych. Jego prace można zobaczyć między innymi w warszawskim klubie Powiększenie oraz przy stacji metra centrum.
29
53
MonikaSynak
Pocałunek pierwszy • 2011
akryl, płótno; 120 x 30; sygn. p.d.: M. Synak
Ukończyła studia na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz
w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem - grafika użytkowa, design, architektura wnętrz, przestrzenne formy
rzeźbiarskie, malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne, ilustracja.
54
MonikaSynak
Pocałunek drugi • 2011
akryl, płótno; 50 x 61; sygn. p.d.: M.Synak
30
55
JuliaMirny
Nieźle wyszparowani • 2011
kolaż, wydruk cyfrowy, papier, akryl, olej, 42 x 29,7 cm,
sygn. na odwrocie
W latach 2006 - 2009 studiowała na ASP w Gdańsku, a następnie
w latach 2009 - 2011 na ASP w Warszawie (dyplom z projektowania graficznego, specjalizacja ilustracja). W latach 2007 - 2009 była
stypendystką Prezydenta Sopotu; w 2007 i 2008 r. zdobyła Nagrody
Specjalne w międzynarodowym konkursie Satyrykon w Legnicy;
w 2009 r. Przyznano jej Wyróżnienie Honorowe w konkursie organizowanym przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.
Na koncie ma udział w licznych wystawach zbiorowych na terenie
Warszawy, m.in. w Galerii Klimy Bocheńskiej, Galerii Klatka.
56
JuliaMirny
Gabinet portrait • 2012
kolaż, wydruk cyfrowy, papier, akryl, olej, 42 x 29,7 cm,
sygn. na odwrocie
31
57
JustynaBieńkowska
Przed zachodem I
olej, płótno, 100 x 120 cm,
sygn. na odwrocie: Justyna
Bieńkowska Przed zachodem I
2011
W 2011 r. obroniła
z wyróżnieniem dyplom z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu, w pracowni prof.
M. Ziomka. Studiowała również
w L’ecole Superieure Des Arts
Saint-Luc Liege w Belgii (styczeń-czerwiec 2010). Oprócz malarstwa sztalugowego zajmuje się
malarstwem w architekturze oraz
szkłem. W styczniu 2011 r. otrzymała Stypendium Artystyczne
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Brała udział
w kilkunastu zbiorowych wystawach malarstwa, spośród których
najważniejsze to Klanken Festival
w Maastricht (2010) oraz Przestrzeń
w pejzażu w Kazimierzu Dolnym.
58
AgnieszkaŚwierczek
W czerwieni • 2008
akryl, płótno, 70 X 100 cm;
sygn. p.d.: ‘Aga Świerczek VII 08’
W 2000 r. rozpoczęła
studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP, gdzie uczyła się
malarstwa w pracowniach prof. L.
Misiaka i prof. J. Pamuły. W 2005 r.
obroniła dyplom magisterski z fotografii u prof. Z. Łagockiego. Członkini Związku Polskich Artystów
Plastyków o/Wrocław. Brała udział
w wielu wystawach, m.in. w 2007
roku w Tarnowie „Moja podrzeczywistość i rzeczywistość" - fotografia
i malarstwo, wystawa indywidualna;
w 2008 w Szczecinku „Nadwrażliwość”; w 2011 we Wrocławiu wzięła udział w wystawie Jubileuszowej
100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków „Po Setce”.
32
59
Judyta
Krawczyk-Domańska
Dziewczyna
• 2012
olej, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. na odwrocie: Judyta
Krawczyk-Domańska 2012
W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem malarstwow pracowni prof.
L. Tarasewicza na ASP w
Warszawie. Brała udziałw
konkursie malarskim i w wystawie „Golden Kentaur”
w 2007 r. w Monachium.
W 2010 r. zdobyłą Nagrodę
im. Profesora Józefa Szajny
(ASP Warszawa) oraz wyróżnienie w konkursie im. Adama i Ireny Gawlikowskich.
Wielokrotnie prezentowała
swoją twórczość, ostanio
na indywidualnej wystawie
„Już nie ja”w Galerii Szara
Kamienica w Krakowie.
60
DominikWoźniak
Owoce pejzażowe • 2011
olej, płótno, 50 x 100 cm; sygn. l.d.: ‘D. Woźniak 2011/x’
Ukończył ASP w Łodzi, wydział grafiki i malarstwa. Dyplom obronił w 2008 r. w pracowni technik drzeworytniczych i pracowni rysunku
A. M. Bartczaka. Prace prezentował na wystawach indywidualnych: w Szczercowie (2006), Bełchatowie - Dworek Olszewskich - (2004, 2005, 2006,
2007) oraz w Piotrkowie Trybunalskim - "Mała galeria" - (2004). Brał też udział w wystawach zbiorowych, m.in.: w 2010 r. w Krakowie w galerii „Szał
dla Plastyków”.
33
61
JustynaWarwas
Magic Mirror I
technika mieszana, kolaż na tekturze, 100 x 70 cm; sygn.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, a następnie kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
na Akademii im. Jana Długosza. Dyplom z malarstwa obroniła z wyróżnieniem
w pracowni prof. J. Kweclicha. Po studiach podjęła naukę na podyplomowych
studiach z zakresu fotografii na Akademii Fotografii w Warszawie. Zajmuje się
głównie fotografią portretową i modową.
62
JustynaWarwas
Look at me V
technika mieszana, kolaż na tekturze, 50 x 70 cm; sygn.
34
63
YvetteJanecki
bez tytułu • 2011
olej, płótno, 65 x 80 cm, sygn. na
odwrocie: YJ 2011
W latach 2005-2006 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych Brera w Mediolanie, a od 2006 na
ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni
malarstwa prof. Wsiołkowskiego w roku
2011. W 2011 r. miała Wystawę indywidualną w Galerii Floriańska 22 w Krakowie.
Oprócz malarstwa zajmuje się grafiką
komputerową.
64
YvetteJanecki
Owoce pejzażowe • 2011
olej, płótno, 90 x 70 cm, sygn. na odwrocie: YJ 2011
35
65
EdytaHul
Akt 2
akryl, olej, płótno, 150 x 110 cm; sygn. na odwrocie
Studentka V roku Malarstwa na gdańskiej ASP. Brała
udział w następujących wystawach: „Kamieniem w...” litografia
młodych - GAK Gdańsk (2009), zbiorowa wystawa studentów ASP
w Gdańskiej Akademii Muzycznej - Juwenalia 2010, „Akt Kolor
Akcja" w Pubie "Galeria" w Pruszczu Gdańskim - wystawa indywidualna (2011).
66
EwaDoroszenko
Smile • 2010
olej, akryl, płótno; 70 x 100 cm;
sygn. na odwrocie:
Ewa Doroszenko Smile 2010
Absolwentka malarstwa oraz doktorantka na
Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Autorka wielu cykli
fotograficznych oraz projektów
artystycznych. Jej ilustracje
znalazły się w książkach pt.
„Dziewczyńskie bajki na dobranoc” oraz „Nie pytaj o Polskę”.
Organizowała wiele wystaw artystycznych oraz brała udział w
festiwalach sztuki. Zajmuje się
fotografią, malarstwem, rysunkiem oraz ilustracją.
36
67
KlaudiaŚwiątczak
Strumień • 2010
olej, płótno; 150 x 100 cm; sygn. na odwrocie: Świątczak 2010/11
Studentka V roku malarstwa na ASP w Krakowie
w pracowni prof. T. Kotkowskiej - Rzepeckiej oraz studentka Ir.
Studium Pedagogicznego również na tej akademii. Zdobyła dwa
wyróżnienia przyznane przez radę wydziału malarstwa w 2010 r.
z malarstwa i rysunku.
68
JustynaDziechciarska
Spotkanie
olej, płótno, 60 x 81 cm; sygn.
na odwrocie: ‘Justyna Posiecz
Polkowska 2011 zosia błażko, ania
waligórska, justyna dziechciarska
rodowo’
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku
(2010). Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Zdobyła też
I miejsce w konkursie Artystyczny Indeks Hestii. Stypendystka
Ministra Kultury. W 2008 r. wraz
z grupą studentów pod kierunkiem
prof. A. Dyakowskiego otrzymała
Pomorską Nagrodę Artystyczną
za realizację sgraffito na elewacji
kamienicy przy Skwerze Heweliusza na Starym Mieście w Gdańsku.
Brała udział w wystawach zbiorowych m.in. w Galerii Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki oraz w Parku Naukowo – Technologicznym
w Gdańsku.
37
69
WojciechĆwierniewicz
bez tytułu • 2010
olej, płótno; 20 x 40 cm; sygn. p.d.: Ćwiertniewicz '10
W latach 1976 – 1981 studiował malarstwo w ASP w Krakowie. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu, Bibliotece Głównej ASP w Krakowie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Autor 6 tomików dziennika.
Zorganizował 50 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 100 zbiorowych w kraju i zagranicą.
70
MagdalenaLeśniak
Amy
akryl, płótno, 70 x 70 cm;
sygn. na odwrocie
Studentka ASP im. W.
Strzemińskiego w Łodzi. Studiuje malarstwo na wydziale Grafiki i Malarstwa.
Oprócz realizacji swoich projektów malarskich wykonuje kopie dawnych mistrzów
poznając w ten sposób różne techniki.
Brała udział w dwóch zbiorowych wystawach, które miały miejsce w ASP
w Łodzi w 2010 r. (wystawa poplenerowa w
Harendzie oraz prezentacja osiągnięć poszczególnych pracowni malarskich uczelni).
38
71
MałgorzataKapłan
Łąka (Radość o poranku)
olej, płótno, 51 x 40 cm, sygn. l.d.: Kapłan w kwadracie
Artystka, arteterapeutka, instruktor plastyki i pedagog. Ukończyła w 1986 r. Wydział Malarstwa na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom w pracowni malarstwa doc. J.
Kaczmarskiego. W latach 1997 – 98 studiowała arteterapię w Londynie.
Brała udział w wielu wystawach indywidualnych: Galeria Młodych,
Warszawa, 1987; Galeria Imielin, Warszawa, 1990; Galeria Rzeźby,
Warszawa, 1990; Studio – Kineo, Warszawa, 1991; Muzeum Łowiectwa
i Jeździectwa, Łazienki Królewskie, Warszawa, 1992; Goldsmith College,
Londyn, 1998; Galeria Aktyn, Centrum Biznesu, Warszawa, 2002.
Tematem większości obrazów jest pejzaż, a miejscem, gdzie, jako artystka w pełni się realizuje, jest plener. Artystka portretuje naturę przez
pryzmat własnych emocji, kontynuując linię realizmu oraz inspirując się
impresjonistami tworzy własną stylistykę.
72
JanKołodziej
autone 2011 100%/11 3/11
technika mieszana, płótno, 100 x 80 cm; sygn. z boku
Twórca graffiti i street artu. W latach 2007-2008
studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki na Politechnice w Cottbus, w 2009 ukończył Wydział Architektury na
Politechnice w Gdańsku. Pracuje w Instytucie Projektowania
Urbanistycznego w Gdańsku. Autor wielu indywidualnych
projektów malarskich realizowanych głównie w miejscach
opuszczonych, zapomnianych, w najbardziej zniszczonych
fragmentach tkanki miejskiej, m.in. w miastach takich jak: Berlin, Bydgoszcz, Coustellet, Czarne, Kolbudy, Koszalin, Kraków,
Lublin, Trójmiasto. Miał kilka wystaw indywidualnych, m.in.:
MCKA Zatoka Sztuki, Sopot 2011 oraz ”CUTS”, Centrum
The Rootz, Poznań 2011. Jego sylwetka znalazła się w książce Marcina Rutkiewicza i Tomasza Sikorskiego pt.: „Graffiti
w Polsce 1940-2010”, Warszawa 2011.
39
73
EugeniuszOchonko
z cyklu Podróż w nieznane
akryl, karton, 50 x 40 cm; sygn. p.d.: ‘Ochonko 2009’
Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki w ASP w Gdańsku w 1996 r.
Bazując na precyzyjnej, wzorowanej na rysunkach starych mistrzów technice
w sposób bardzo konsekwentny kontynuuje mieszanie świata rzeczywistego
z fantasmagorią. W jego obrazach, poprzez intrygującą grę linii budujących
przestrzeń tworzących lustra, w których niczym w powieściach Marqueza,
świat realny ewokuje ten ukryty, magiczny. Swoje prace wystawał na wielu
krajowych i międzynarodowych wystawach, m.in. na tak znaczących jak:
„ART. GENDA 96”, w Kopenhadze, w Danii; „Prezentacja Polskiej Sztuki”
w Parlamencie Bremen, w Niemczech, a także wielu w Hiszpanii. W 2007 r.
otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Od 2008 r. mieszka i tworzy w Hiszpanii. Jego prace
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie, m.in. u królowej
Zofii w Hiszpanii, i Księcia Alberta II z Monaco.
74
EugeniuszOchonko
z cyklu Podróż w nieznane
akryl, karton, 50 x 40 cm; sygn. p.d.: ‘Ochonko 2009’
40
75
MariaRostocka
Niebezpieczeństwo • 2010
olej, płótno, 50 x 61 cm; sygn. na odwrocie:
„niebezpieczeństwo” Maria Rostocka 2010
Studiowała na ASP w Warszawie
w latach 2001 – 2007. Dyplom z malarstwa pod
kierunkiem prof. K. Wachowiaka, aneks z projektowania plakatu w pracowni prof. M. Wasilewskiego
(praca dyplomowa nagrodzona wyróżnieniem
rektorskim). Zajmuje się malarstwem, mieszka
i pracuje w Warszawie. Inspiracje czerpie z natury,
upraszcza formę tak, aby nie opowiadać historii o
człowieku, a raczej by powstało coś, co przypomina senne wyobrażenie zdarzenia, które mogło
mieć miejsce w rzeczywistości.
76
DominikaHofman
Zwierciadło 2
olej, płótno,
180 x 140 cm; sygn.
Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku. Dyplom obroniła w 2011 r. w pracowni prof. M. Świeszewskiego, aneks
z grafiki warsztatowej u prof. Z. Gorlaka. Brała udział m. in. w Projekcie „Otwarta Pracownia” w ramach Europejskich Dni Kultury zorganizowanym
przez NCK w Gdańsku oraz w wielu akademickich wystawach zbiorowych, w Parku Naukowo – Technologicznym w Gdańsku, a ostatnio w wystawie
„Młode Malarstwo w Gdańsku” – Dyplomy 2011 w Muzeum Historycznym w Gdańsku.
41
77
EmiliaBartkowska
Infantka
olej, płótno, 170 x 130 cm; sygn.
W roku 2011 ukończyła ASP w Warszawie, wcześniej 3 lata studiowała na gdańskiej ASP. Artystka wszechstronna, autorka projektu pokoju nr 100 w Arthotelu lalala
w Sopocie.
78
MagdalenaŁazar–Massier
Małże
technika mieszana, płótno; 30 x 40 cm;
sygn. p.d.: Łazar Massier
Ukończyła krakowską ASP,
Wydział Malarstwa w 2008 r. Wcześniej
studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Zielonogórskiego (Wydział
Artystyczny). W 2008 r. zdobyła I Nagrodę
w kategorii malarstwa oraz I Nagrodę w kategorii rysunku w „Salonie Jesiennym” - Otwartym Woj. Konkursie Plastyki w Żarach. W
2009 r. brała udział w XIII Międzynarodowym
Biennale Sztuki Mediów w Wrocent. Była finalistką Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych w Gdańsku.
42
79
EwaLatkowska
Wojna i Pokój • 2007
olej, akryl, płótno, 116 x 140 cm; sygn. na odwrocie: Ewa
Latkowska 2007
Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej na ASP
w Łodzi. Dyplom z malarstwa obroniła u prof. J. Wagner w 2007 r.
Prowadziła galerię sztuki Oz Gallery na Cape Cod w Stanach
Zjednoczonych. Zajmuje się malarstwem, sztuką użytkową i projektowaniem wnętrz.
80
JerzyLisak
Niedźwiednik nocą
tempera, płótno, 90 x 130 cm; sygn.
Ukończył ASP w Gdańsku w 2002 r. w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. W 2009 r. brał udział w wystawie "Okolice portretu"
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Regularnie bierze udział w plenerach Malarskich w majątku Uher k. Chełma i Stoczku Klasztornym.
43
81
MartaGutowska–Matulka
Po pracy • 2011
olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Mgutowska
82
DamianDaszkiewicz
z cyklu Głowy, Twarze, Maski • 2008
technika własna, płótno, 127 x 40 cm; sygn. na odwrocie
Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Zrealizował dyplom z grafiki artystycznej
„Głowy, Twarze, Maski” w pracowni prof. J. Knopka oraz dyplom uzupełniający z rysunku „Stan wyobraźni” w pracowni prof. A. Kowalczyk – Klus. Brał
udział w kilku wystawach artystycznych m.in.: „Sztuka na Uniwersytecie” Galeria Szara – Cieszyn, 2009. W 2006 r. otrzymał Nagrodę Honorową Dyrektora
Instytutu Sztuki w Cieszynie - „Nagrodzeni & Wyróżnieni”. Jego prace z cyklu: „Stan wyobraźni” znalazły się w publikacji „Człowiek nosi swoją twarz”
wydanej pod redakcją prof. A. Kowalczyk - Klus i dr. R. Solika.
44
83
ZofiaStanisławska
Człowiek z liściem • 2002
akwaforta, akwatinta, papier, 7/50, 47 x 37,5 cm, sygn. u dołu: Zofia Stanisławska 2002
Absolwentka iberystyki UW. Graficzka, tłumaczka literatury. Członkini
Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1990-1991 i 1994 studiowała rysunek,
fotografię i projektowanie graficzne w wyższej niezależnej szkole plastyczne AR.CO.
(Centro de Arte e Comunicação Visual) w Lizbonie. W latach 1998 - 2000 studiowała
grafikę warsztatową w pracowniach prof. E. Walawskiej i prof. R. Strenta, na wydziale grafiki ASP w Warszawie. Doskonaliła techniki wklęsłodruku (akwaforta, akwatinta,
odprysk, miękki werniks). W 2006 r. odbyła staż zawodowy w dziedzinie grafiki warsztatowej w Stowarzyszeniu Grafików Portugalskich GRAVURA w Lizbonie. Od 2002 r.
prowadzi pracownię autorską w Warszawie. Prace artystki znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą (USA, Szwecja, Portugalia, Włochy) oraz w zbiorach
instytucji (m.in. Muzeum Sportu w Warszawie, Stowarzyszenie GRAVURA w Lizbonie,
zbiory Uniwersytetu Hacettepe w Ankarze).
84
HugoGiza
bez tytułu
akryl, płótno, 70 x 90 cm
Ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP,
gdzie w 2008 r. uzyskał dyplom w pracowni prof. J.
Ostrogórskiego. Maluje odrealnione, surowe w swej
prostocie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje
się także witrażownictwem. Od 2010 r. jest członkiem
kabaretu Limo. Obrazy znajdują się w wielu prywatnych
zbiorach w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, Francji
i Austrii).
45
85
IlonaForyś
a najważniejsza jest miłość • 2005
odbitka, sitodruk, 15,5 x 31 cm, sygn wzdłuż pionowej krawędzi: Ilona Foryś Ilafo sitodruk odbitka autorska 2005
Absolwentka łódzkiej ASP. Dyplom obroniła w czerwcu 2005 r. w pracowni sitodruku pod kierunkiem prof. A. Smoczyńskiego i aneks w pracowni malarskiej pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego. Absolwentka podyplomowych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie
(2005-2006). Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Współuczestniczka Wędrującej Galerii Sztuki Rasputin i nieoficjalnie istniejącej
grupy AMMBA.
86
EdytaPurzycka
U wrót ciszy • 2001
akwaforta, akwatinta, miękki werniks, papier, 39/50, 2001, 51 x 36 cm,
sygn. p.d.: Edyta Purzycka 2001
Absolwentka ASP we Wrocławiu. Dyplom w 1996 r. z grafiki artystycznej pod kierunkiem prof. H. Pawlikowskiej, aneks z malarstwa i fotografii. W latach 1995 – 96 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Od 1997
roku należy do ZPAP. Tworzyła szatę graficzną miesięcznika studenckiego
„Maska”, a następnie kwartalnika artystycznego „Format”. Współpracowała
z czasopismem literacko – artystycznym „Rita Baum” oraz Wydawnictwem
Szkolnym PWN. W swoich pracach wykorzystuje kilka technik wklęsłodrukowych (akwafortę, akwatintę, miękki werniks, odprysk atramentowy). Pozwala
to na eksperymenty fakturalne oraz na uzyskiwanie efektów malarskich.
46
87
AgnieszkaPrus
Para • 2011
akryl, płótno, 50 x 70 cm;
sygn. na odwrocie: ‘PARA
AGNIESZKA PRUS 2011’
Absolwentka Wydziału
Architektury Wnętrz ASP w Warszawie,
otrzymała dyplom z wyróżnieniem
w 2009 r. Zajmuje się głównie szeroko
pojętym projektowaniem - wnętrz, mebli, grafiki użytkowej oraz malarstwem
i rysunkiem, które często stają się
punktem wyjścia i inspiracją do prac
projektowych. W malarstwie podejmuje zazwyczaj problematykę człowieka,
ale także temat pejzażu.
88
AgnieszkaKostrzewa
bez tytułu
olej, szlagmetal, płótno, 50 x 70 cm; sygn. i opisany na odwrocie
Absolwentka ASP w Gdańsku. W 2006 r. obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. H. Cześnika. W tym samym roku
miała wystawę indywidualną w Studiu Arkada.
47
89
JustynaMroczek
W górę
olej, płótno, 92 x 73 cm, sygn. p.d.
Projektantka mody, malarka. Absolwentka ASP im. W. Strzemińskiego
w Łodzi (Wydział Tkaniny i Ubioru oraz Wydział Edukacji Artystycznej). Zajmuje
się malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową oraz projektowaniem odzieży.
Obecnie wykłada w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru
w Warszawie. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą.
90
IwonaDelińska
Tam gdzie rosną szparagi
akryl, płótno, 140 x 80 cm; sygn. p.d.: ‘Delińska’
Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku w latach 1985 – 1992. Dyplom obroniła w Pracowni
Tkaniny Unikatowej u prof. B. Świderskiej, aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Cz. Tumielewicza. Przez wiele lat zajmowała się projektowaniem
ubioru w szczególności dzianiny, brała udział w wielu pokazach mody. Równolegle powstawały prace malarskie. Doczekały się one wielu wystaw. Obrazy
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Włoszech, Niemczech, Francji i USA. Mieszka i tworzy w Gdyni.
48
91
JoannaNalepa
Obecność nieobecność • 2008
akryl, płótno, 90/90cm (9x30/30 cm);
sygn. na odwrocie:
‘Obecność - nieobecność 2008’
W 2008 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa u prof. Grażyny
Borowik na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, a w 2010 r.
dyplom z wyróżnieniem u prof. Romualda
Oramusa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Mieszka i pracuje w Krakowie.
92
AnnaWójs
bez tytułu • 2011
technika mieszana, deska pilśniowa, 70 x 90 cm; sygn. na odwrocie: Anna Wójs
49
93
NiebieskiRobiKreski
Zemsta kurczaka • 2011
technika własna: marker cienkopis, płotno;
65 x 92 cm; sygn. na odwrocie: Igor
Rudziński / Niebieski robi kreski/10.09.2011/
zemsta kurczaka
Malarz, grafik, autor murali.
Mieszka w Warszawie, tworzący obrazy będące odzwierciedleniem jego pozytywnego
i pokręconego stosunku do otaczającej go
rzeczywistości. Ukończył policealne studium
plastyczne w Warszawie.
94
ZbigniewBlajerski
Amazonka
ceramika szkliwiona, 52 x 23 x 16 cm
Absolwent wydziału Rzeźby, studiował w pracowni
prof. Jerzego Nowakowskiego na ASP im. Jana Matejki w Krakowie. W 2009 r. zdobył wyróżnienie w konkursie na pomnik Jana
Matejki w Krakowie.
50
51
INDEKS ARTYSTÓW
Bartkowska Emilia77
Bereźnicki Tomasz47
Bieńkowska Justyna 57
Blajerski Zbigniew94
Blekiewicz Katarzyna
11, 12
Blekiewicz Zbigniew
23, 24
Budenko Agnieszka
20
Czarnecka Agata
27
Ćwierniewicz Wojciech69
Daszkiewicz Damian82
Delińska Iwona
9
0
Deskur Marta18
Doroszenko Ewa66
Dziechciarska Justyna68
Foryś Ilona85
Giza Hugo84
Gutowska – Matulka Marta81
Hofman Dominika76
Hul Edyta65
Jabłońska Justyna
3, 19
Janecki Yvette
63, 64
Kaczmarczyk – Hudzik Jagoda
26
Kapłan Małgorzata71
Kołodziej Jan
72
Kołodziejczyk Tomasz4
Konieczny Andrzej Stanisław17
Kordecka Agata
13
Kostrzewa Agnieszka88
Kowalczyk Patryk
52
Kownacki Bartłomiej
42
Krawczyk – Domańska Judyta59
Kufel – Rutkowska Ludmiła
37
Kułakowski Jakub44
Kułakowski Mariusz
43
Kuszaj Jolanta
40
Latkowska Ewa79
Lenik Iwona
31
Leśniak Magdalena
70
Lisak Jerzy
80
Łazar – Massier Magdalena78
przygotowanieaukcji
opracowaniekatalogu
zdjęcia
projektkatalogu, skład i prepress
52
Makowski Piotr16
Maksjan Paulina
33, 34.
Masiul – Gozdecka Anna7
Mirny Julia
55, 56
Mosakowska – Sobocińska Magdalena
29
Mroczek Justyna89
Nalepa Joanna91
Niebieski Robi Kreski
93
Nieroda Damian5
Obrycki Mikołaj
39
Ochonko Eugeniusz
73, 74
Paljocha Joanna46
Prus Agnieszka87
Purzycka Edyta86
Rećko – Rapsa Krzysztof
49, 50
Rostocka Maria75
Różnicka Aneta8
Słodkowska Agnieszka
2
Sobczyk Agata14
Stanisławska Zofia
83
Stankiewicz Małgorzata
32
Stępniak Kamila
21, 22
Synak Monika
53, 54
Szymańska Jagoda
38
Świątczak Klaudia67
Świerczek Agnieszka58
Tajak Tomasz
15, 45
Tobolewski Tomasz
25
Trafalska Agata
35, 36
Tycz Viola1
Wachaczyk Anna
9, 10
Wajberg Dominika6
Warwas Justyna
61, 62
Wierzbicki Maciej
28
Wolna Martyna48
Woźniak Dominik
60
Wójs Anna
9
2
Zabawa Maciej41
Zakrzewski Paweł
51
Zalewska Paulina
30
Iwona Pleskot • Katarzyna Dąbrowska
Iwona Pleskot • Katarzyna Dąbrowska • Anna Dylicka
z archiwów artystów • Katarzyna Dąbrowska • Monika Pszkit • Antoni Szczęk
AIART Adam Łuczak • tel. 509 960 930 • www.aiart.pl

Podobne dokumenty

Katalog PDF - Sopocki Dom Aukcyjny

Katalog PDF - Sopocki Dom Aukcyjny W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

Bardziej szczegółowo

Katalog PDF - Sopocki Dom Aukcyjny

Katalog PDF - Sopocki Dom Aukcyjny W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

Bardziej szczegółowo

sztuka - Sopocki Dom Aukcyjny

sztuka - Sopocki Dom Aukcyjny W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon. 7. ...

Bardziej szczegółowo