Numer 112 - Gazeta Wasilkowska

Komentarze

Transkrypt

Numer 112 - Gazeta Wasilkowska
Delegacja z Wasilkowa oddała czeĞü Ryszardowi Kaczorowskiemu
19 kwietnia 2011 r. - w pierwszą rocznicĊ pogrzebu Ğ.p. Ryszarda Kaczorowskiego - w Panteonie Wielkich Polaków w
warszawskiej ĝwiątyni OpatrznoĞci BoĪej odprawiona została Msza Ğw. Uczestniczyli w niej Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski oraz nauczycielka ze Szkoły Filialnej w Sochoniach Bogumiła Sobieszuk.
MieszkaĔcy gminy Wasilków, a zwłaszcza – mieszkaĔcy Sochoni – w szczególny sposób pamiĊtają postaü ostatniego Prezydenta
II RP Ryszarda Kaczorowskiego. To właĞnie Szkole Filialnej w
Sochoniach Ğ.p. Prezydent Ryszard Kaczorowski przekazał
4000zł z nagrody, którą otrzymał w związku ze zdobyciem tytułu
Człowieka Roku 2009 i Złotych Kluczy „Kuriera Porannego”.
DziĊki otrzymanym funduszom oraz nagrodzie 5000 zł za zdobycie I miejsca w akcji charytatywnej "Góra Grosza" zakupiono
do szkoły nowe meble: szafy, stoliki, krzesełka dla uczniów.
miejscu spoczynku ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego, oddając mu w ten sposób czeĞü.
Po mszy Arcybiskup Wojciech Ziemba odmówił modlitwĊ za
zmarłego oraz odĞpiewano litaniĊ za zmarłych. UroczystoĞci zamknĊła promocja nowego albumu prof. Adama Czesława DobroĔskiego pt. „Ryszard Kaczorowski - Prezydent Polaków”.
ida
Zbiórka w Jurowcach: zebrano ponad 3,6 tys.
złotych
InformujĊ, Īe w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na
terenie wsi Jurowce w dniu 22 maja 2011 roku z przeznaczeniem
na doposaĪenie Ğwietlicy wiejskiej w Jurowcach, na podstawie
decyzji nr 1/2011 wydanej przez Burmistrza Wasilkowa, komisja
powołana do przeliczenia pozyskanych Ğrodków stwierdziła, Īe
zebrano kwotĊ w wysokoĞci 3683 zł i 48 gr. (słownie: trzy tysiące szeĞüset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieĞci osiem groszy).
PowyĪsze Ğrodki bĊdą przeznaczone na zakup stołu bilardowego
dla młodzieĪy.
Dariusz Kosior Prezes Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jurowieckiej
Wybory do Izb Rolniczych
3 kwietnia 2011 r. na terenie województwa podlaskiego odbyły
siĊ wybory do Izb Rolniczych. Przewodniczącym Rady Powiatowej Izby Rolniczej został Ryszard ŁapiĔski. Z kolei delegatami
z gminy Wasilków zostali wybrani - Władysław KamiĔski oraz
Cezary Ozorowski.
Ĩródło: Podlaska Izba Rolnicza
Nowi sołtysi w gminie Wasilków
W ramach obchodów pierwszej rocznicy tragicznej Ğmierci Prezydenta, w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej ĝwiątyni OpatrznoĞci BoĪej odprawiona została Msza Ğw. Celebrze
przewodził Metropolita Białostocki Abp. Edward Ozorowski, a
homiliĊ wygłosił biskup drohiczyĔski Antoni Dydycz. Nawiązywał w niej wielokrotnie do katastrofy smoleĔskiej.
Do miejsca wiecznego spoczynku ostatniego Prezydenta II RP
przybyły panie prezydentowe Karolina Kaczorowska wraz córką
Jagodą oraz Anna Komorowska.
Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski oraz nauczycielka Szkoły Filialnej w Sochoniach Bogumiła Sobieszuk złoĪyli kwiaty w
strona 2
W dniach 27 kwietnia – 8 czerwca w gminie Wasilków odbyły siĊ wybory sołtysów i członków rad sołeckich. Nowi sołtysi
i rady sołeckie bĊdą pełniü swoje funkcje w kadencji 20112015.
Przypomnijmy, Īe sołtysi zarządzają codziennymi sprawami sołectwa i realizują uchwały zebrania wiejskiego. Utrzymują stały
kontakt z organami gminy, biorą udział w sesjach Rady Miejskiej, kierują akcją pomocy w razie wypadków losowych i klĊsk
Īywiołowych. Reprezentują teĪ sołectwo w stosunkach cywilnoprawnych i sprawach publicznych oraz informują mieszkaĔców
o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
Z kolei rady sołeckie mogą liczyü od 5 do 9 członków. Pełnią
funkcje pomocniczo–doraĨne sołtysa, np. opiniują sprawy związane z zarządem mieniem komunalnym, opiniują kolejnoĞü budowy i remontów dróg gminnych, wyraĪają tez zdanie na temat
sposobu wydatkowania Ğrodków finansowych w sołectwie.
Lista nowych sołtysów w gminie Wasilków:
Sochonie - Daniel Rogowski.
Woroszyły - Maria Cimochowska
Rybniki - Andrzej Kowalski
Dąbrówki - Tamara Tyszkiewicz - Winogrodzka
Nowodworce - Danuta Popławska
Jurowce - Robert Rogowski
Wólka PrzedmieĞcie - Wólka Poduchowna - Daniel Waszczeniuk
Sielachowskie Osowicze - Florian Gaszczyk
Studzianki I - Jolanta SzymaĔska
Studzianki II - Eugenia Górko
Gazeta Wasilkowska (112)
Sochonie: odsłoniĊto tablicĊ poĞwiĊconą
Ryszardowi Kaczorowskiemu
obecna w pamiĊci i umysłach uczniów oraz mieszkaĔców podwasilkowskiej wsi.
11 maja 2011 r. w Szkole Filialnej w Sochoniach goĞciliĞmy
Panią Prezydentową KarolinĊ Kaczorowską oraz Panią GraĪynĊ Pikulską, cioteczną siostrĊ Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Msza ĝwiĊta w Kaplicy w Sochoniach w intencji
ĝ.P. Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zapoczątkowała tĊ wyjątkową uroczystoĞü.
W uroczystoĞci wziĊli udział przedstawiciele władz województwa podlaskiego: Wojewoda Maciej ĩywno i Starosta Powiatu
Białostockiego Wiesław Pusz. Byli teĪ przedstawiciele władz
Wasilkowa – Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski, z-ca
Burmistrza Wiesław Dąbrowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Mariusz Bejm. Obecny był teĪ profesor Uniwersytetu
w Białymstoku dr hab. Adam DobroĔski oraz ks. infułat Adam
KrasiĔski, który celebrował mszĊ Ğw. w intencji Prezydenta Kaczorowskiego oraz poĞwiĊcił tablicĊ pamiątkową. WĞród goĞci
byli takĪe Ks. Kanonik Jerzy Marcin Sokołowski - Proboszcz
Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach, Ks. Kanonik
Alfred Butwiłowski - Proboszcz Parafii Matki BoĪej Bolesnej ĝwiĊta Woda, sołtys wsi Sochonie i radny Bogusław Tadeusz
SochoĔ, Radni Rady Miejskiej w Wasilkowie.
Pani Prezydentowa odsłoniła TablicĊ Pamiątkową, umieszczoną
na budynku szkoły, poĞwiĊconą ĝ.P. Ryszardowi Kaczorowskiemu - Prezydentowi RP Na UchodĨstwie, który zginął w katastrofie smoleĔskiej. To był wyjątkowy dzieĔ dla uczniów i nauczycieli Szkoły w Sochoniach oraz wszystkich mieszkaĔców
wsi Sochonie. To właĞnie szkole w Sochoniach Pan Prezydent
przekazał nagrodĊ pieniĊĪną, którą otrzymał wraz z tytułem
Człowieka Roku w plebiscycie Kuriera Porannego "Złote Klucze". Szkoła w Sochoniach została wybrana do nagrody ze
wzglĊdu na działalnoĞü charytatywną. Od 2004r. szkoła pomaga
dzieciom z rodzinnych domów dziecka aktywnie zbierając pieniądze w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". W latach: 2000,
2008, 2009 uczniowie z Sochoni zajĊli w tej akcji pierwsze miejsce w województwie podlaskim. Dzieci, nauczyciele i rodzice
pamiĊtają teĪ o podopiecznych z Pogotowia OpiekuĔczego
"Opoka" w Wasilkowie, przekazując dary na BoĪe Narodzenie i
Wielkanoc. Wszyscy teĪ pomagali choremu koledze, organizując
zbiórkĊ pieniĊdzy na jego leczenie.
To wielki zaszczyt, Īe mała szkoła w niewielkiej miejscowoĞci
była wspierana przez wielkiego Białostoczanina, wielkiego Polaka - Ryszarda Kaczorowskiego. Jak podkreĞlił Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski, choü szkoła w Sochoniach nie nosi
imienia zmarłego Prezydenta, to jednak jest szkołą Ryszarda Kaczorowskiego, gdyĪ postaü tragicznie zmarłego Prezydenta jest
Gazeta Wasilkowska (112)
Pani Prezydentowa po odsłoniĊciu tablicy pamiątkowej podziĊkowała w imieniu swoim i córek. Powiedziała do uczniów: „ĩyczĊ wam, dzieci, abyĞcie Īyły zgodnie z ideałami, które wyznawał mój mąĪ, takimi jak patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny".
Dzieci gorąco powitały Panią KarolinĊ Kaczorowską w szkole w
Sochoniach. Uczniowie klasy I i 0 wystąpiły w inscenizacji
słowno - muzycznej "Co to jest Polska?" pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk. Wszyscy uczniowie zaĞpiewali pieĞni patriotyczne: "Nasze polskie ABC", "Serce w plecaku", "Rota".
Na pamiątkĊ spotkania w Sochoniach Pani Prezydentowa otrzymała od dzieci, nauczycieli i rodziców obraz przedstawiający
Ryszarda Kaczorowskiego namalowany przez uczennice szkoły
w Sochoniach ElwirĊ i DorotkĊ Werda. Burmistrz Wasilkowa
Pan Antoni Pełkowski wrĊczył P. Kaczorowskiej pamiątkowy
album ze zdjĊciami z dotychczasowych spotkaĔ z panią Prezydentową. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta
Augusta w Wasilkowie pani Anna BiegaĔska wrĊczyła Pani Kaczorowskiej Honorowy Tytuł Przyjaciela Szkoły. Na zakoĔczenie Karolina Kaczorowska obejrzała sale szkolne, spotkała siĊ w
szkole z uczniami i nauczycielami, podziwiała prace plastyczne
uczniów w konkursie "Ryszard Kaczorowski w oczach dziecka".
Wszyscy ĪegnaliĞmy Panią Prezydentową z ogromnym wzruszeniem. Ten dzieĔ na zawsze pozostanie w naszych sercach. Prezydentowa Karolina Kaczorowska chĊtnie odwiedza Sochonie.
W dniu 20.10.2010r. wziĊła udział w uroczystoĞciach z okazji
40-lecia szkoły.
SpołecznoĞü Szkoły Filialnej w Sochoniach serdecznie dziĊkuje
Panu Antoniemu Pełkowskiemu za inicjatywĊ i wkład w powstanie Tablicy Pamiątkowej ku czci Ryszarda Kaczorowskiego.
Opiekun Szkoły Filialnej w Sochoniach
Bogumiła Sobieszuk
strona 3
StraĪacy z Jurowiec mają nową remizĊ
StraĪacy z Jurowiec mogą pochwaliü siĊ nowoczesną i komfortową remizą. Oficjalne otwarcie i poĞwiĊcenie straĪnicy
miało miejsce 8 maja 2011 r. UroczystoĞü uĞwietnił wystĊp
MłodzieĪowej Orkiestry DĊtej, maĪoretek oraz spektakl teatru Jurki z Jurowiec.
Najpierw była uroczysta msza ĞwiĊta w koĞciele Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach. Potem uczestnicy uroczystoĞci udali siĊ na plac przed remizą, gdzie nastąpiło poĞwiĊcenie oraz oficjalne oddanie do uĪytku budynku nowej remizy.
UroczystoĞciom towarzyszyła muzyczna oprawa w wykonaniu
MłodzieĪowej Orkiestry DĊtej oraz maĪoretek. Z kolei miejscowy amatorski teatr dzieciĊcy Jurki zaprezentował krótkie przedstawienie pt. „Pali siĊ”.
MieszkaĔcy Dąbrówek posprzątali
pobocze drogi
Nie przeszkodził im ani deszcz, ani przenikliwe zimno – 7
maja 2011 r. mieszkaĔcy Dąbrówek wziĊli udział w akcji
sprzątania Ğmieci wzdłuĪ drogi do Studzianek. Potem spotkali siĊ, by zainaugurowaü kadencjĊ nowej rady sołeckiej.
W akcji sprzątania wziĊło udział ponad 20 osób, które podzieliły
siĊ na dwie grupy. Jedna sprzątała teren pasa drogowego w stronĊ Studzianek, a druga grupa czyĞciła pas drogi od strony Wasilkowa. Długo moĪna by wymieniaü, jakie "skarby" złowili przy
drodze. Oprócz standardowych butelek, puszek i reklamówek ze
Ğmieciami znaleĨli teĪ m.in. kule inwalidzkie, czajnik i dywan.
„Mamy nadziejĊ, Īe kierowcy i pasaĪerowie przejeĪdĪających
samochodów, widząc grupĊ ludzi sprzątających Ğmieci wzdłuĪ
drogi, chociaĪ na chwilĊ zastanowią siĊ nad swoim czynem, zanim wyrzucą kolejną pustą butelkĊ lub reklamówkĊ ze Ğmieciami” – mówi uczestnicząca w akcji Tamara TyszkiewiczWinogrodzka z Koła GospodyĔ Wiejskich w Dąbrówkach.
Nowa remiza straĪacka w Jurowcach ma ponad 550 m kw. powierzchni. StraĪnica moĪe teĪ pełniü funkcjĊ wiejskiej sali zebraĔ – Ğwietlicy. StraĪacy mają nie tylko nowy budynek, ale i
plac manewrowy oraz parking.
ida
Droga Osowicze-Zawady bĊdzie
przebudowana
Gmina Wasilków otrzymała dotacjĊ z budĪetu paĔstwa na
przebudowĊ drogi Osowicze-Zawady. Modernizacja drogi
realizowana jest przez gminĊ Wasilków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
20 maja 2011 roku w UrzĊdzie Miejskim w Michałowie Wojewoda Podlaski Maciej ĩywno podpisał umowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w powiecie białostockim z przedstawicielami starostwa: starostą Wiesławem
Puszem i wicestarostą Jolantą Den oraz przedstawicielami czterech gmin: Choroszcz, Michałowo, SupraĞl i Wasilków.
W powiecie białostockim w ramach NPPDL realizowanych bĊdzie 5 zadaĔ, a wĞród nich – przebudowa drogi gminnej Osowicze-Zawady realizowana przez gminĊ Wasilków. Na remont drogi gmina otrzymała dotacjĊ z budĪetu paĔstwa w wysokoĞci 269
tys. zł. Przebudowywana droga ma długoĞü 815 metrów, a całkowity koszt jej modernizacji wyniesie ponad 867 tys. złotych.
Ida
strona 4
Po sprzątaniu mieszkaĔcy Dąbrówek spotkali siĊ, by zainaugurowaü "urzĊdowanie" nowej rady sołeckiej i sołtysa. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do Ğledzenia informacji na stronie
internetowej Koła GospodyĔ Wiejskich w Dąbrówkach:
www.kgwdabrowki.org.
”ZachĊcamy teĪ mieszkaĔców Studzianek i Wasilkowa do przyłączenia siĊ do kolejnych tego typu akcji” – mówi Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka. – „W ten sposób cała droga, od Wasilkowa do Studzianek bĊdzie czysta i przyjemna. Warto uszanowaü
przepiĊkne otaczające nas krajobrazy.”
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
DwanaĞcie par odebrało Medale
za Długoletnie PoĪycie MałĪeĔskie
Były gratulacje, szampan, marsz weselny i medale – dwanaĞcie par odebrało z rąk Burmistrza Wasilkowa Antoniego
Pełkowskiego odznaczenia za długoletnie poĪycie małĪeĔskie
przyznane przez Prezydenta RP. Wzruszająca uroczystoĞü
odbyła siĊ 31 maja 2011 r. w Gimnazjum im. ks. W. RabczyĔskiego w Wasilkowie.
„To chyba najwaĪniejsze odznaczenia, jakie moĪna w Īyciu
otrzymaü” – powiedział Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski, który wrĊczył parom Medale za Długoletnie PoĪycie MałĪeĔskie – „Trzeba na nie pracowaü aĪ 50 lat. To niezwykle cenne
i wyjątkowe wyróĪnienie.”
UroczystoĞü wrĊczenia medali małĪeĔstwom z gminy Wasilków
odbyła siĊ we wtorek 31 maja 2011 r. w Gimnazjum im. ks. Wacława RabczyĔskiego i była ostatnim punktem i piĊknym zwieĔczeniem Dni Wasilkowa. Medale za Długoletnie PoĪycie MałĪeĔskie to cywilne odznaczenia paĔstwowe przyznawane przez
Prezydenta RP parom, które przeĪyły w jednym związku małĪeĔskim co najmniej 50 lat.
Tego dnia nie zabrakło gratulacji i ciepłych słów od zaproszonych goĞci, rodzin i przyjaciół. MłodzieĪowa Orkiestra DĊta zaintonowała „Marsz weselny”, Burmistrz Wasilkowa wzniósł toast za zdrowie jubilatów, a „Kapela Jana” zagrała koncert, podczas którego kilka par zademonstrowało swoje umiejĊtnoĞci taneczne.
„Czułem siĊ nieco zaĪenowany, Īe to juĪ tyle lat minĊło” – opowiada wzruszony Tadeusz Samul. Jaka jest jego recepta na wieloletnie małĪeĔstwo? „NajwaĪniejsze jest wzajemne zrozumienie
i umiejĊtnoĞü zawierania kompromisów” – tłumaczy. Pan Tadeusz odebrał medal samotnie, gdyĪ jego Īona nie zdąĪyła dolecieü
do Polski ze Stanów Zjednoczonych.
PaĔstwo Samulowie poznali siĊ w pracy. „Pracowałem w Białostockim Zakładach Przemysłu Wełnianego im. dyr. SierĪana. I
moja przyszła Īona przyszła tu na staĪ. Wtedy po raz pierwszy
poznaliĞmy siĊ” – opowiada pan Tadeusz. PaĔstwo Samulowie
mają dwie córki. Jedna z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych
razem z mĊĪem i dzieümi, druga – jest cenioną psychoterapeutką i mieszka w Białymstoku.
„Teraz bĊdziemy staraü siĊ o kolejną „dziesiątkĊ” – deklaruje
pan Tadeusz – „moĪe dobijemy do 60. rocznicy?”. O to nie muszą siĊ juĪ martwiü paĔstwo Włodzimierz i Lja Piechowie z Nowodworców – jedyna para, która moĪe poszczyciü siĊ aĪ 60letnim staĪem małĪeĔskim. Wywiad z panią Lją moĪecie przeczytaü poniĪej.
Gazeta Wasilkowska (112)
Medale za Długoletnie PoĪycie MałĪeĔskie otrzymali: Marian i
Jadwiga Bielawscy, Eugeniusz i Nadzieja Sidorczukowie, Mieczysław i Janina Jatkowscy, Mieczysław i Leonarda KotyĔscy,
Celina i Zdzisław Krukowie, Kazimierz i Jolanta ŁupiĔscy,
Włodzimierz i Lja Piechowie, Piotr i Eugenia Radziszewscy, Tadeusz i Tamara Samulowie, Jadwiga i Kazimierz Sochoniowie,
Czesław i Teresa Zawadscy, Alfred i Danuta ĩukowscy. Serdecznie gratulujemy!
ida
Rozmowa z panią Lją Piech:
Gazeta Wasilkowska: Jak siĊ pani czuła dziĞ, odbierając medal?
Lja Piech: Czułam duĪą, duĪą radoĞü. AĪ taki dreszcz mnie
przeszedł (uĞmiech).
Jak siĊ Pani udało przeĪyü tyle lat z mĊĪem? To rzadkoĞü w
dzisiejszych czasach...
No, jakoĞ siĊ udało, choü nie zawsze było lekko. Pierwsze cztery
lata małĪeĔstwa były dobre...
Tylko cztery?
Ale takie dobre, Īe ho ho! No, a potem było róĪnie. Wiadomo,
jak to w Īyciu: raz jest lepiej, raz jest gorzej. Najgorsze są choroby. MąĪ bardzo długo chorował na serce, takĪe rodzina sporo
chorowała. Było trochĊ zgryzot w naszej rodzinie.
Jest Pani zadowolona z mĊĪa?
Tak. To dobry człowiek. Ma swoje wady, jak kaĪdy. Ale jesteĞmy juĪ w tym wieku, Īe za wiele od siebie nie wymagamy.
WaĪne, Īe wspieramy siĊ.
A mają PaĔstwo dzieci?
Tak, czworo dzieci – dwóch synów i dwie córki. Mamy teĪ
siedmioro wnuków i jednego prawnuka. No i jeszcze jednego
prawnuka w drodze.
Gratulacje!
DziĊkujĊ. MuszĊ przyznaü, Īe mamy bardzo dobre dzieci. Dają
nam duĪo radoĞci. Wszyscy mieszkają w Białymstoku, tylko
najmłodsza córka Basia jest tu z nami. MyĞlĊ, Īe nasze dzieci,
wnuki i prawnuki cieszą siĊ, Īe mają rodziców, dziadków i pradziadków, którzy nadal są razem.
No to teraz bĊdą PaĔstwo do 70-tki „ciągnąü”?
O nie! DziĊkujĊ. (uĞmiech)
Dlaczego?!
Za duĪo chorób.
W takim razie proszĊ przyjąü Īyczenia zdrowia oraz – mimo
wszystko – kolejnych dziesiĊciu lat wspólnego Īycia z małĪonkiem.
Niech i tak bĊdzie. DziĊkujĊ.
Z panią Lją Piech rozmawiała Izolda Hukałowicz
strona 5
Dni Wasilkowa za nami
Przez piĊü majowych dni miasto Wasilków obchodziło swoje
ĞwiĊto podczas licznych koncertów, festynów, imprez artystycznych, sportowych i kulinarnych. Centralnym punktem
Dni Wasilkowa była sobotnia Majówka z Łosiem, której
gwiazdą był K.A.S.A.
Dni Wasilkowa rozpoczĊły siĊ w piątek wieczorem (27 maja)
koncertami zespołów Polska B oraz Grupy Operacyjnej. Na
skwer przed Szkołą Podstawową przy ul. Polnej przyszło wielu
wasilkowian i goĞci z okolic, którzy znakomicie bawili siĊ przy
hip-hopowych rytmach serwowanych przez popularną GrupĊ
Operacyjną. Początek Dni Wasilkowa z pewnoĞcią naleĪy uznaü
za udany.
NastĊpnego dnia było jeszcze atrakcyjniej. W sobotĊ 28 maja
odbyła siĊ wielka Majówka z Łosiem – centralny punkt obchodów ĞwiĊta miasta. JuĪ od godz. 9.00 rozpoczął siĊ medyczny
poranek, podczas którego moĪna bĊdzie zrobiü pomiar poziomu
cukru i cholesterolu we krwi, ciĞnienia tĊtniczego oraz uzyskaü
porady lekarzy.
O godz. 15.00 ulicami Wasilkowa przeszła barwna i głoĞna Parada MłodoĞci. GodzinĊ póĨniej wystartował VII Rodzinny Bieg
„ĩyjmy zdrowo” o Puchar Burmistrza Wasilkowa, zaĞ na scenie
przy Szkole Podstawowej zaprezentowały siĊ lokalne grupy i zespoły muzyczne. DuĪym zainteresowaniem cieszył siĊ koncert
popularnego dzieciĊcego zespołu rockowego Little Breaver.
Na skwerze przed szkołą przy ul. Polnej odbyło siĊ takĪe wielkie
gotowanie w ramach Konkursu Kulinarnego „Nie ma jak u Mamy”. Jednym z jurorów była aktorka Agnieszka FitkauPerepeczko, która sama takĪe zaprezentowała swoje umiejĊtnoĞci kulinarne i przyrządziła zrazy w chlebie.
Przez cały dzieĔ na skwerze przy Szkole Podstawowej moĪna
było odwiedziü liczne stragany z regionalnymi wyrobami kulinarnymi, rĊkodziełem i zabawkami. Dzieci chĊtnie bawiły siĊ na
trampolinie, a doroĞli relaksowali siĊ w ogródku piwnym. Panowała rodzinna atmosfera pikniku, odpoczynku i zabawy. Niestety
mieszkaĔcy niezbyt entuzjastycznie podeszli do pomysłu wspólnego zdjĊcia. W efekcie na fotografii widnieje niewiele twarzy
tylko tych najodwaĪniejszych wasilkowian.
Z kolei wieczorem rozpoczĊły siĊ koncerty gwiazd. Najpierw ok.
godz. 20.50 zagrał ceniony bluesowy zespół The Blues Brothers
Band. WystĊp bluesmanów rozgrzał publicznoĞü przed koncertem gwiazdy. O 22.30 na scenie pojawił siĊ Krzysztof
„K.A.S.A.” Kasowski z zespołem. Muzyk nie zawiódł publicznoĞci i dał Īywiołowy, energetyczny koncert. Znakomita zabawa
trwała do póĨna w nocy.
Kolejne trzy dni były juĪ spokojniejsze, choü równie atrakcyjne:
festyn rodzinny w Przedszkolu, rozstrzygniĊcie konkursów w
Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz uroczystoĞü wrĊczenia nagród za wieloletnie poĪycie małĪeĔskie pokazały, Īe Dni Wasilkowa mogą byü róĪnorodne i bogate, Īe kaĪdy z mieszkaĔców
moĪe znaleĨü w nich coĞ dla siebie.
ida
Przez jeden czerwcowy dzieĔ Wasilków stał siĊ stolicą polskiej
muzyki tanecznej. Podczas gali wystąpiło ok. 20 zespołów grających muzykĊ disco polo. Na scenie pojawili siĊ m.in. Vexel,
Twister, Holiday, Spike, Verdis, Tip Top, Fantastic Boys, grupa
Itex, Avanti, V.I.P., Junior i Zorka.
Na cypel nad zalewem przyszło wielu mieszkaĔców Wasilkowa,
którzy mogli posłuchaü muzyki i potaĔczyü. Zabawa rozkrĊcała
siĊ z minuty na minutĊ i zakoĔczyła siĊ tuĪ przed północą.
ImprezĊ poprowadziła prezenterka Telewizji TVR Magdalena
JabłoĔska, a podczas gali krĊcone były zdjĊcia do jednego z programów stacji – „Music Dance Show”.
Gala disco polo „Powitanie lata”
DwadzieĞcia zespołów w ciągu jednego wieczoru, szeĞü godzin
zabawy i mnóstwo miłoĞników muzyki disco polo – tak było
podczas gali „Powitanie lata” w Wasilkowie. Impreza odbyła
siĊ w piątek 17 czerwca 2011 r. na cyplu nad zalewem.
strona 6
Gala disco polo to tradycyjna impreza w Wasilkowie inaugurująca lato. Organizuje ją Miejski OĞrodek Animacji Kultury.
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
RozstrzygniĊcie konkursu kulinarnego
„Nie ma jak u Mamy”
Jedną z licznych atrakcji Dni Wasilkowa był konkurs kulinarny pt. „Nie ma jak u mamy". Cel, jaki przyĞwiecał organizatorom tego konkursu, to identyfikacja i gromadzenie
wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach ĪywnoĞciowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, wyszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla
naszego regionu oraz budowanie wiĊzi społecznych.
W tegorocznym konkursie "Nie ma jak u mamy" wystartowało
piĊü grup – przedstawicieli wsi. Były to: zespół ze Studzianek,
dwa zespoły z Dąbrówek (młodzi i starsi), zespół z Jurowiec i
zespół z Nowodworców. Stoły aĪ uginały siĊ pod ciĊĪarem przygotowanych potraw. Były wiĊc: kiszki ziemniaczane, babki
ziemniaczane, czarna i biała pasztetowa, swojskie kiełbasy, salcesony, zupy mleczne, nalewki swojskiej roboty, sery, pierogi z
najróĪniejszym farszem (miĊsem, kapustą, grzybami, fasolą, kaszą gryczaną i jĊczmienną i inne), cebularz, golonka, pasztety,
szynki swojskie, smalec swojski, kartacze i wiele, wiele innych.
Poza konkursem poczĊstunek przygotowała młodzieĪ z Koła Kulinarnego "Kuchcik" z Gimnazjum w Wasilkowie oraz z ĪeĔskiej
druĪyny ZHR z Wasilkowa. Stoiska ich „okupowane” były przez
smakoszy przez całe popołudnie.
siĊ, aby popróbowaü pysznoĞci. Jury w składzie: Starosta Powiatu Białostockiego Wiesław Pusz (przewodniczący) oraz członkowie - Barbara Agnieszka Fitkau-Perepeczko, Joanna Kondzior
i Jolanta BurzyĔska mieli nie lada kłopot, kogo nagrodziü. A nagrody przyznawane były w trzech kategoriach: 1/ produkt miĊsny 2/ produkt mleczny 3/ produkt mączny. Po degustacji
wszystkich potraw jury zdecydowało przyznaü nagrodĊ w postaci miksera w kat. produkt mleczny przedstawicielkom ze Studzianek za "biały ser studziaĔski"; w kat. produkt miĊsny nagrodĊ w postaci zestawów sztuüców otrzymali przedstawiciele z
Nowodworców za przepyszną golonkĊ, którą - jak siĊ póĨniej
okazało - przygotowywał mĊĪczyzna; w kat. produkt mączny za
swoje "cebularze" nagrodĊ w postaci kuchenki mikrofalowej
otrzymała druĪyna z Dąbrówek - przedstawicielki reaktywowanego Koła GospodyĔ Wiejskich. Dodatkowo jury przyznało nagrodĊ specjalną za wyjątkowe, charakterystyczne walory smakowe za „salceson wiejski drobiowo-wieprzowy” druĪynie z Jurowiec, która otrzymała aparat fotograficzny. Pani Barbara
Agnieszka Fitkau Perepeczko przyznała nagrodĊ "Simony" –
ksiąĪkĊ z autografem - za przepyszny pasztet z selera druĪynie ze
Studzianek.
Nagrody w trzech wymienionych kategoriach ufundował Starosta Powiatu Białostockiego, który wrĊczył je osobiĞcie na scenie.
Aparat fotograficzny ufundował z kolei Marszałek Województwa Podlaskiego.
Tegoroczną atrakcją konkursu była niewątpliwie wizyta znanej
artystki sceny polskiej - pani Barbary Agnieszki FitkauPerepeczko, która równieĪ gotowała dla naszych mieszkaĔców, a
jednoczeĞnie była jednym z jurorów. Na oczach wszystkich widzów przyrządzała polĊdwicĊ wieprzową w chlebie, którą czĊstowała mieszkaĔców, a chĊtnych było wielu. Poza gotowaniem
pani Agnieszka podpisywała równieĪ ksiąĪki dla swoich fanów.
O godz. 17.30 przedstawiciele zespołów kulinarnych byli w pełni
przygotowani do oceny jury, a mieszkaĔcy nie mogli doczekaü
Gazeta Wasilkowska (112)
Wszystkie zespoły otrzymały równieĪ puchary i dyplomy oraz
kosze wĊdlin ufundowane przez Delikatesy "RzeĨnik" oraz zestawy gadĪetów ufundowanych przez Urząd Miejski w Wasilkowie. Zabawy i radoĞci z próbowania było co niemiara. Wszyscy chcieli spróbowaü smakołyków, które przyrządzone były
przez naszych mieszkaĔców. Zapraszamy chĊtnych do udziału w
konkursie kulinarnym w przyszłym roku podczas Dni Wasilkowa, a po przepisy i sposoby przyrządzania wiktuałów prosimy
zwracaü siĊ do przedstawicieli stoisk.
oprac. JB
strona 7
Znamy laureatów Konkursu
Poetyckiego „Majowej Konwalii”
Walentyna Jasiuk, Regina ĝwitoĔ oraz Janina Krasiuk – to
laureatki VII Konkursu Poetyckiego „Majowej Konwalii”
im. Ks. Ryszarda Kotkowicza organizowanego przez Miejską
BibliotekĊ Publiczną w Wasilkowie. Konkurs był jednym z
punktów programu tegorocznych Dni Wasilkowa.
UroczystoĞü wrĊczenia nagród w Konkursie Poetyckim „Majowej Konwalii” im. Ks. Ryszarda Kotkowicza odbyła siĊ 30 maja
2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie. To juĪ
siódma edycja konkursu dla poetów-amatorów, którzy nie mają
jeszcze znacznego dorobku literackiego. Poetyckie zmagania
tradycyjnie wpisały siĊ w Dni Wasilkowa.
Utwory startujące w konkursie miały nawiązywaü tematycznie
do naszego regionu i byü luĨno powiązane z cytatem z wiersza
Czesława Miłosza „Kraina poezji”. Jak oceniają organizatorzy,
„Majowa Konwalia” cieszyła siĊ duĪym zainteresowaniem:
„Okazuje siĊ, Īe nasz konkurs ma charakter niemal europejski,
gdyĪ w tym roku wpłynĊły prace aĪ z Berlina” - mówi Jacek
Brasławski, bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.
Jury konkursu – Jan LeoĔczuk (Dyrektor KsiąĪnicy Podlaskiej
im. Łukasza Górnickiego) oraz Irena Grabowiecka (Prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku) – przyznało
po trzy nagrody i dwa wyróĪnienia w kategoriach dorosłych oraz
gimnazjalistów.
- Kategoria dorosłych
Nagrody:
Walentyna Jasiuk
Regina ĝwitoĔ
Janina Karasiuk
WyróĪnienia:
Krystyna Gudel
Halina Herbszt
- Kategoria uczniów gimnazjum
Nagrody:
Patrycja KryĔska
Klaudia AmbroĪewicz
Justyna GołĊbiewska
WyróĪnienia:
Luiza Radziszewska
ĩaneta Gawryluk
WrĊczenie nagród w konkursie „Majowej Konwalii” było połączone z promocją zbioru wierszy PejzaĪe z Konwalią, bĊdącego
swoistą antologią prac jego laureatów i uczestników z lat 20072010. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wysłuchaü recytacji
nagrodzonych wierszy w wykonaniu młodzieĪy wasilkowskiego
Gimnazjum, a takĪe fragmentów promowanego tomiku w wykonaniu aktorki Teatru Dramatycznego w Białymstoku – Justyny
Godlewskiej-Kruczkowskiej. PoniĪej prezentujemy wybrane
prace laureatów tegorocznego konkursu.
tekst: Jacek Brasławski w oprac. ida
Janina Karasiuk
Powroty
wspominam z nostalgią dzieciĊce lata
i owe niezapomniane czĊste letnie dni
gdy razem z matką powracałam z lasu
z dzbanuszkiem pełnym jagód
strona 10
lubiłam te bose powroty
jasną znajoma ĞcieĪką
na której piasek nagrzany lipcowym słoĔcem
aĪ parzył moje stopy
skrĊcałam wtedy z ochotą
na chłodną trawiastą dróĪkĊ
gdzie przy spróchniałej lipowej kapliczce
matka zatrzymywała siĊ zwykle
i czyniąc znak krzyĪa
modliła siĊ przez chwilĊ razem ze mną
a ja składałam bukiecik polnych kwiatów zebranych po drodze
dom witał nas juĪ z daleka
bielonymi wapnem Ğcianami
skrzypiącą drewnianą furtką przy płocie
ukrytą wĞród słoneczników
co jak Īołnierze wartĊ przy nim trzymały
siadałam wtedy pod krzakiem jaĞminu
i chłodząc w cieniu rozgrzaną twarz
przymykałam z luboĞcią oczy
a wtedy pod powiekami
natychmiast zjawiały siĊ niebieskie dorodne jagody
których widok nosiłam aĪ do koĔca dnia
teraz czĊsto na progu siadam
i tonĊ cała w zadumie
pragnĊ te miłe dobre wspomnienia
zostawiü w wiecznym albumie
chciałabym włoĪyü w nie błĊkit nieba
tchnąü ĞwieĪy ranek młodzieĔczej wiosny
zatrzymaü smaki razowego chleba
i Ğpiew skowronka przechowaü radosny
-czy zdołam?
Regina ĝwitoĔ
***
do ĞcieĪek dzieciĔstwa wróciłam
w magii barw zieleni
mój dom
topola dĊby Ğwiadkowie wieku
nie wystarcza mi ramion
na powitanie
ja wierna cząstka tej ziemi
wypłoszyłam samotnoĞü
chwila wzruszeĔ kropla szczĊĞcia
w Ĩrenicach okien Jej twarz
długo czekałaĞ Mamo
Ğpieszyłam ale moja łódĨ
tĊsknotą lat pod prąd…
uĞmiechasz siĊ
z błĊkitów?
Gazeta Wasilkowska (112)
Walentyna Jasiuk
Ten z niegdyĞ wiatr (fragment)
Duszą trzepoce tamten wiatr
MłodzieĔczych wyĞwiechtanych pragnieĔ
Jak tamtej wiosny, dziwnie rad
ĩe znów trafił we własne Īagle
Wypłowiałe dziurawe płótna
ĩywiołami stargane zgoła
W których pobrzmiewa nuta smutna
Wszak zamilkła gama wesoła
WyĞwiechtane sparciałe w skwarze
PrzeĪarte ostrej bryzy solą
Poddane niepokory karze
Dowody prawd co ego kolą
Przeleciał drogą kociołbistą
PomiĊdzy bzem w przyjaĨni z płotem
Pomijając tĊ rzeczywistoĞü
Co trwa juĪ, nie trącając „potem”
Konkurs „W krainie bajek Marii
Konopnickiej”
30 maja 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbyła siĊ uroczystoĞü wrĊczenia nagród w Konkursie
Plastycznym dla Dzieci „W krainie bajek Marii Konopnickiej”. Była ona połączona ze spotkaniem autorskim z pisarzem Pawłem BerĊsewiczem. Impreza stanowiła jeden z
punktów Dni Wasilkowa.
„WpłynĊło wyjątkowo duĪo ciekawych prac, wiĊc jury miało
okazjĊ nagrodziü wiele bardzo zdolnych dzieci. Począwszy od
maluszków i przedszkolaków po uczniów Szkół Podstawowych
z naszej gminy” – mówi Jacek Brasławski, bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.
Nagrodami w konkursie były m.in. ksiąĪki autorstwa Pawła BerĊsewicza, z którym dzieci miały okazjĊ spotkaü siĊ podczas spotkania autorskiego bĊdącego kolejną czĊĞcią imprezy. Autor w
bardzo łatwy sposób nawiązał kontakt z dzieümi i w ciekawy wrĊcz „interaktywny” sposób - opowiadał o swojej pracy i przygodach.
tekst: Jacek Brasławski, oprac. Ida
I obiegł nasz wiĞniowy sad
Zaciszne kątki w nim obleciał
Na wiĞni w Ğlubnej bieli siadł
W chmurze wonnego białokwiecia (…)
Gazeta Wasilkowska (112)
strona 11
Nagroda dla Biblioteki w Wasilkowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie otrzymała Dyplom Honorowy Nagrody Srebrnej RóĪy Dyrektora KsiąĪnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. To
najwiĊksze wyróĪnienie dla biblioteki i bibliotekarzy. WrĊczenie dyplomów miało miejsce 17 maja 2011 r. – w ĝwiatowy DzieĔ KsiąĪki.
17 maja 2011 r. w KsiąĪnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego odbyły siĊ uroczyste obchody ĝwiatowego Dnia KsiąĪki. Jednym z jego punktów było nagrodzenie najlepszych bibliotek i
bibliotekarzy w województwie.
Kapituła Nagrody Srebrnej RóĪy Dyrektora KsiąĪnicy Podlaskiej
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku uhonorowała naszą
placówkĊ. Dyplom Honorowy przyznano Pani ElĪbiecie Kisło,
dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie wraz
Zespołem Pracowników za upowszechnianie ksiąĪki i czytelnictwa oraz promocjĊ biblioteki w Ğrodowisku lokalnym.
Dyplomy Honorowe Nagrody Srebrnej róĪy otrzymali teĪ: Barbara Kuprel z Biblioteki Publicznej w MoĔkach, Marta Sokólska
z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Glogera w Tykocinie
oraz Krystyna Piszczatowska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie.
Dyplom Honorowy Nagrody Srebrnej RóĪy przyznawany jest
corocznie przez Dyrektora KsiąĪnicy Podlaskiej z okazji MiĊdzynarodowego Dnia KsiąĪki i Praw Autorskich. Otrzymują ją
osoby i instytucje zasłuĪone na rzecz bibliotek województwa
podlaskiego, troszczące siĊ o ich los. Gratulujemy!
ida
DziewczĊta odebrały nagrody i dyplomy 19 maja 2011 r. podczas gali w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.
Natalia Buüko, Aleksandra Domanowska oraz Julita Koszykowska otrzymały gratulacje i podziĊkowania od Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Magdaleny Gaj, która nastĊpnie
oprowadziła dziewczĊta po siedzibie Ministerstwa. Jak przyznają
dziewczĊta, praca nad filmem była ciĊĪka, ale satysfakcjonująca,
a zdobyta nagroda wynagrodziła im trud, jakie włoĪyły w wykonanie filmu.
Dodatkową nagrodą była teĪ wycieczka do siedziby telewizji
TVN, gdzie uczennice poznawały tajniki dziennikarskiej pracy:
obejrzały studio TVN24, przeprowadziły krótkie rozmowy z
gwiazdami, spotkały siĊ ze znanymi dziennikarzami stacji.
„DowiedziałyĞmy siĊ, jak duĪo trudu wymaga stworzenie trwającego kilka minut filmu lub poprowadzenie popularnego programu rozrywkowego” – mówią dziewczĊta. – „MiałyĞmy moĪliwoĞü pracy po obu stron kamery oraz nagrałyĞmy swoje standup. Na koniec dostałyĞmy upominki filmowe TVN. W ciągu całego popołudnia w telewizji zbierałyĞmy autografy i robiłyĞmy
zdjĊcia z gwiazdami” – dodają.
Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało konkursy plastyczny,
fotograficzny oraz filmowy w ramach obchodów ĝwiatowego
Dnia Telekomunikacji i SpołeczeĔstwa Informacyjnego 2011 r.
Nagrodzony film uczennic wasilkowskiego gimnazjum moĪna
obejrzeü na stronie http://www.mi.gov.pl/2-482be1a9200741793744-p_1.htm.
ida
Paulina Zubrzycka laureatką Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Uczennica Gimnazjum im. ks. Wacława RabczyĔskiego w
Wasilkowie – Paulina Zubrzycka – znalazła siĊ w gronie
dziesiĊciorga laureatów III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, którego finał odbył siĊ 11
maja 2011 r. w Dąbrowie Białostockiej.
To była trzecia edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zorganizowanego przez Gimnazjum
im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej (powiat sokólski).
Konkurs miał na celu popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego, przedstawienie jego struktury i zadaĔ na
poszczególnych jego szczeblach wĞród młodzieĪy gimnazjalnej.
Rywalizacja była zaciĊta, bo w tym roku do konkursu na etapie
wojewódzkim zakwalifikowano aĪ 46 najlepszych uczniów ze
szkół gimnazjalnych z całego województwa, a testy i pytania
ustne były szczegółowe i bardzo trudne.
Film uczennic wasilkowskiego
gimnazjum nagrodzony w konkursie
Ministerstwa Infrastruktury
Natalia Buüko z Wasilkowa, Aleksandra Domanowska z Nowodworców i Julita Koszykowska z Wasilkowa zdobyły trzecie miejsce w konkursie filmowym „Jak telefon i Internet łączą ludzi w mojej okolicy” zorganizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach ĝwiatowego Dnia Telekomunikacji i SpołeczeĔstwa Informacyjnego.
Uczennice Gimnazjum im. ks. Wacława RabczyĔskiego na przełomie lutego i marca nakrĊciły ponad 4-minutowy film na konkurs pod hasłem „Jak telefon i Internet łączą ludzi w mojej okolicy”. Ich praca została doceniona i nagrodzona 3 miejscem.
strona 12
W gronie dziesiĊciorga laureatów konkursu znalazła siĊ uczennica Publicznego Gimnazjum im. Ks. Wacława RabczyĔskiego –
Paulina Zubrzycka. Gratulujemy!
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
Liryczny Wasilków
Trzy niezwykłe spotkania i trzy wyjątkowe opowieĞci o lokalnych
poetach to efekt reporterskiej pracy siedmiu dziewcząt z Gimnazjum im. Ks. Wacława RabczyĔskiego. Powstały one w ramach
projektu „Literacki Atlas Polski. ReportaĪe”. Jego celem jest
propagowanie twórczoĞci regionalnej oraz odkrywanie ludzi mających ciekawe zainteresowania.
Wasilkowskie skarby, czyli o ludziach, z których naprawdĊ
moĪemy byü dumni
Wasilków – małe miasteczko w woj. podlaskim. Otrzymało prawa miejskie w 1566 roku z rąk króla Zygmunta Augusta. Jego
herbem jest łoĞ na Īółtym tle. MieszkaĔcy Wasilkowa tworzą
róĪnorodną mozaikĊ religijno- narodowoĞciową: Polacy i Białorusini, katolicy i prawosławni, a przed wojną takĪe ĩydzi. Znajduje siĊ tu wiele zabytków: koĞciół par. p.w. Przemienienia PaĔskiego (na terenie cmentarza), cerkiew p.w. ĞĞ. Ap. Piotra i Pawła, dzwonnica-brama oraz cmentarz par. rzymskokat. przy ul. Ks.
RabczyĔskiego. Miasteczko, jakich wiele w naszym kraju, jednak Īyją w nim niezwykli ludzie. TĊ okolicĊ szczególnie upodobali sobie poeci…
Siedem dziewczyn z Gimnazjum im. ks. W. RabczyĔskiego w
Wasilkowie podjĊło siĊ realizacji projektu „Literacki Atlas Polski. ReportaĪe.” Staramy siĊ w nim opisaü w bliski młodzieĪy
sposób Īycie poetów z naszej okolicy. W tym celu zaprosiliĞmy
troje artystów i spróbowałyĞmy poznaü ich fach od podszewki.
Spotkania odbywały siĊ w czytelni biblioteki szkolnej, a na ich
podstawie został stworzony poniĪszy reportaĪ.
O poecie, który skoĔczył Liceum Mechanicznie
Do tworzenia poezji nie potrzeba wykształcenia, ukoĔczenia kursów. Człowiek powinien pisaü z głĊbi serca i własnego doĞwiadczenia.
Pierwszy bohater - Zdzisław WieczoryĔski urodził siĊ w 1928r.
w Wasilkowie. Tu teĪ siĊ uczył i dorastał. W wieku 18 lat rozpoczął naukĊ w Liceum Mechanicznym, co uwaĪa za swój wielki
sukces. JuĪ w młodoĞci pisywał wiersze o tematyce religijnej i
romantycznej. Jego talent pierwsza dostrzegła nauczycielka jĊzyka polskiego i skłoniła go do rozwijania swoich moĪliwoĞci.
Poeta pisze o tym, co widzi i czuje, o tym co go otacza i otaczało
kiedyĞ. Pomimo, Īe nigdy nie kształcił siĊ w kierunku humanistycznym, potrafi tworzyü niezwykłe wiersze, które poruszają
serca. Jak sam mówi: „na siłĊ nic człowiek nie moĪe”, wiĊc natchnienie jest dla niego nieodłączną czĊĞcią pisania.
Na listku trawy lĞnisz niczym perła
W nocy przy blasku ksiĊĪyca
Jak drogi kamieĔ z królewskiego berła
MoĪna orzeĨwiü tobą zmĊczone lica …
(„Kropla rosy” 1961)
Pan Zdzisław WieczoryĔski jest pogodnym, miłym, starszym
panem. Odbiera siĊ go jako osobĊ szczĊĞliwą, zadowoloną.
Czerpie on wielką radoĞü z przelewania swoich przemyĞleĔ na
papier.
O wraĪliwym bokserze
Aby pisaü wiersze, nie trzeba byü mazgajem. Jest to zajĊcie dla
osób zdecydowanych
Gazeta Wasilkowska (112)
i mających własne poglądy. Osób, które chcą zmieniaü Ğwiat i
przekonywaü innych do swoich racji, a do tego potrzeba ogromnej odwagi.
Zdzisław Szóstko urodził siĊ w 1935r. w Dojlidach Górnych
(Białystok). UkoĔczył Liceum Mechaniczne, zdał maturĊ i wyjechał na 3-letni nakaz pracy do Brzegu nad OdrĊ. Był mistrzem w
boksie. Uprawiał ten sport 8 lat i stoczył około 100 walk. Kuzynka poznała go z dziewczyną, która została jego Īoną. Od
1995 roku jest na emeryturze i mieszka w Wasilkowie.
Jego wiersze nawiązują do tematyk Ğwieckiej, historycznej, wydarzeĔ dnia codziennego i swoich prywatnych przemyĞleĔ. Opisuje rzeczy i miejsca, które kocha (Wasilków) oraz osoby, do
których jest przywiązany (jego Īona). W wierszach wyraĪa swoje poglądy na temat róĪnych sytuacji w polskiej polityce, wydarzeĔ z kraju i zagranicy.
Tyle jest piĊknych miast na tym Ğwiecie
A wĞród nich takĪe, miejsc cudnych wiele
W jednym ja kocham siĊ jak w kobiecie
W jakim? Przedstawiam Wam przyjaciele.
Moje miasto Wasilków kochany …
(440 lecie Wasilkowa” 2006r.)
Pan Zdzisław Szóstko jest osobą pewną swoich racji i zdecydowaną. Pomimo to, jego wiersze pełne są wraĪliwoĞci i potrafią
zainteresowaü młodych ludzi swoją treĞcią. Poeta jest osobą odwaĪną, pisze o rzeczach waĪnych bez cenzury i poprawnoĞci politycznej.
O pisaniu z miłoĞci
Aby napisaü wiersz potrzeba pewnej motywacji, natchnienia.
MoĪe byü ono jednorazowe lub trwałe np. miłoĞü do dzieci. Nasza bohaterka tworzy, aby uszczĊĞliwiaü malutkich ludzi, w tym
oczywiĞcie swoje własne wnuki.
Danuta KardyĔska urodziła siĊ w Plebanowcach w 1946r., dzieciĔstwo spĊdziła na ĝląsku. Pracowała jako monter - lutowacz w
białostockim „Biazecie”. W Studziankach zamieszkała z chwilą
wyjĞcia za mąĪ i mieszka tam do dziĞ. Ma trójkĊ juĪ dorosłych
dzieci. Poetka obdarzona jest piĊknym altem. Swój talent rozwijała grając w akademiach szkolnych i przedstawieniach, Ğpiewając Zespole PieĞni i TaĔca ĝLĄSK oraz bĊdąc na dwuletnim angaĪu w Filharmonii Białostockiej.
Jej przygodĊ z poezją zapoczątkował proroczy sen. Na początku
ukrywała siĊ ze swoim talentem, aby rodzina siĊ z niej nie Ğmiała. Jednak kiedy mąĪ odkrył, Īe pisze, wspierał ją ze wszystkich
sił. Tworzy wiersze dla dzieci, pieĞni religijne, pastorałki i piosenki. Jej styl pisania przypomina poezjĊ Tuwima, Brzechwy i
Konopnickiej i to na nich autorka siĊ wzoruje. Pisze o tym, co
najbardziej porusza wyobraĨniĊ dzieci: o zwierzĊtach, bajkowych zabawkach i oĪywionych przedmiotach codziennego uĪytku. Jej najlepszymi recenzentami są wnuki.
Przyszedł Zbysio do przedszkola,
Patrzy w ławce siedzi Ola,
Ola smutna, zapłakana,
Bo nie jadła dziĞ Ğniadania.
Chyba Zbysio ją przytuli?
Zanim bardziej siĊ rozczuli …
(„MiĞ ZbyĞ” 2002)
Pani Danuta KardyĔska to osoba ciepła i energiczna. Jak sama
mówi, jest „w czepku urodzona” i posiada ogromną intuicjĊ.
strona 13
Swoją twórczoĞcią stara siĊ uszczĊĞliwiaü osoby, które najbardziej kocha - dzieci. NajwiĊkszą nagrodą za jej pracĊ jest
uĞmiech dziecka, którym jest czĊsto obdarowywana.
nia, ale jedynie odwagi do bronienia swych racji. MoĪna teĪ
pisaü, kierując siĊ swoim uczuciem: miłoĞci, złoĞci, nadziei
czy nienawiĞci. JeĞli bĊdziemy siĊ do tego stosowaü, moĪemy
zostaü wielkimi pisarzami.
Co z tego zostanie w nas
Po rozmowach z profesjonalistami w dziedzinie poezji, mogłoby siĊ wydawaü, Īe pisanie jest bardzo trudne. Nic bardziej
mylnego. Tworzyü naleĪy prosto z serca, a wtedy słowa układają siĊ same. Nie potrzeba do tego specjalnego wykształce-
Autorzy:
Ewelina Augustynowicz, Beata Bielawska, Anna Ciulkin, Ewelina Dąbrowska, Barbara Galaszek, Anna Kiermut, Maria
Radziszewska
"WYPRAWKA SZKOLNA" 2011 r.
dla uczniów szkół prowadzonych przez GminĊ Wasilków
1. Dofinansowanie do zakupu podrĊczników otrzymają uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukĊ:
• w klasach I-III szkoły podstawowej,
• w klasie III gimnazjum,
• oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upoĞledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnoĞciami sprzĊĪonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawnoĞci jest niepełnosprawnoĞü wymieniona wyĪej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie
oĞwiaty, realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny), którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podrĊczników bez
wzglĊdu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazjum).
2. Dofinansowanie mogą uzyskaü uczniowie, którzy spełniają jedno z trzech wymienionych kryteriów:
- kryterium dochodowe, uczeĔ pochodzący z rodziny, w której kwota na jedną osobĊ nie przekracza 351 zł netto
- kryterium dochodowe przekracza w/w kwotĊ, a w rodzinie wystĊpują przypadki z art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
- uczeĔ posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o
systemie oĞwiaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upoĞledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnoĞciami sprzĊĪonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawnoĞci jest niepełnosprawnoĞü wymieniona wyĪej, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieĪy.
3. WysokoĞü dofinansowania wynosi:
Grupa uczniów
w klasach I-III szkoły podstawowej
w klasach III gimnazjum
Pomoc do kwoty:
180,00 zł.
325,00 zł.
Dla uczniów
1) słabo widzących,
2) niesłyszących,
3) z upoĞledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z niepełnosprawnoĞciami sprzĊĪonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawnoĞci jest niepełnosprawnoĞü wymieniona w pkt 1-3
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty, uczĊszczających w roku szkolnym 2011/2012 odpowiednio:
do klas I-III
Do klas IV-VI
Do klas I-III gimnazjum
szkoły podstawowej
szkoły podstawowej
pomoc do 180,00 zł
pomoc do 210,00 zł.
pomoc do 325,00 zł.
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastĊpczych), a takĪe nauczyciela, pracownika
socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastĊpczych.
5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyü zaĞwiadczenie o wysokoĞci dochodów lub zaĞwiadczenie o korzystaniu ze ĞwiadczeĔ pomocy społecznej (za miesiąc poprzedzający miesiąc złoĪenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaĞwiadczenia
o wysokoĞci dochodów moĪna dołączyü oĞwiadczenie o wysokoĞci dochodów.
6. W przypadku ubiegania siĊ o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych, do wniosku zamiast zaĞwiadczenia o wysokoĞci dochodów
naleĪy dołączyü kopiĊ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Wniosek naleĪy złoĪyü w szkole, do której uczeĔ bĊdzie uczĊszczał w roku szkolnym 2011/2012, w terminie do 8.09.2011 r.
TreĞü Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" znajduje siĊ na stronie internetowej
www.bip.men.gov.pl w zakładce Rządowe programy i projekty.
strona 14
Gazeta Wasilkowska (112)
Antoni Hukałowicz: poeta, pisarz. Autor licznych tomów poetyckich oraz powieĞci „Poletko wszystkich ĞwiĊtych”. Członek
Związku Literatów Polskich.
Dawne czasy. Opisałem, co przeĪyłem i widziałem. Tom poezji
Nr 3 Zdzisława WieczoryĔskiego, Redakcja: Wiesław Dąbrowski.
Projekt okładki i skład: Paweł Bielski, str. 238. Wasilków 2011 r.
Podlaska Oktawa Kultur w Wasilkowie
Zespoły z Indii, Litwy oraz Białorusi wystąpią w Wasilkowie
25 lipca 2011 r. w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur. MiĊdzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru odbywaü
siĊ bĊdzie w województwie podlaskim od 22 do 29 lipca. To
wielkie ĞwiĊto sztuki, róĪnorodnoĞci i bogactwa kulturowego.
Konkurs fotograficzny „Wasilków
- moje miasto i ja”
MieszkaĔcy gminy Wasilków, którzy lubią uwieczniaü swoją
małą ojczyznĊ na zdjĊciach, mogą wziąü udział w konkursie
fotograficznym organizowanym przez Miejski OĞrodek Animacji Kultury. KaĪdy, kto przeĞle zdjĊcia o tematyce związanej z miastem i gminą Wasilków, ma szansĊ wygraü atrakcyjne nagrody, a jego prace mogą współtworzyü plenerową
wystawĊ pokonkursową.
Konkurs fotograficzny „Wasilków – moje miasto i ja” ma charakter otwarty - moĪe w nim wziąü udział kaĪda zainteresowana
osoba bĊdąca mieszkaĔcem gminy Wasilków, bez wzglĊdu na
wiek. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Tematem konkursu fotograficznego “Wasilków - moje miasto i
ja" jest wykonanie fotografii o tematyce związanej z miastem i
gminą Wasilków, sposobami spĊdzania w nim czasu wolnego,
realizowania swoich zainteresowaĔ.
KaĪdy moĪe nadesłaü od jednego do piĊciu zdjĊü spełniających
na
wymogi
opisane
w
regulaminie
dostĊpnym
www.moak.wasilkow.pl. Prace naleĪy przesłaü pocztą lub dostarczyü osobiĞcie na adres Miejskiego OĞrodka Animacji Kultury (ul. Białostocka 7, pok. 28, 16-010 Wasilków). Fotografie
moĪna nadsyłaü do 1 lipca 2011 r.
Prace najlepszych fotografów utworzą pokonkursową wystawĊ
plenerową i zostaną umieszczone w materiałach promocyjnych, a
ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody o łącznej puli co najmniej 300 zł.
WiĊcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie internetowej MOAK-u. MoĪecie teĪ dzwoniü pod numer telefonu 085
7185 400 wew. 36.
ida
Darmowe zajĊcia plastyczne
w Miejskim OĞrodku Animacji Kultury
Wszystkie chĊtne dzieci mogą zapisaü siĊ na bezpłatne zajĊcia
plastyczne organizowane przez Miejski OĞrodek Animacji
Kultury. ZajĊcia odbywają siĊ w kaĪdy poniedziałek w godzinach 16-18 w Ğwietlicy przy ulicy Dwornej 19.
Podczas zajĊü dzieci wykonują róĪne ciekawe prace i rozwijają
swoje talenty plastyczne. „Do tej pory lepiliĞmy z masy solnej,
uczyliĞmy siĊ wyplataü bransoletki z muliny, wykonywaliĞmy
ozdoby techniką origami” – wylicza prowadząca zajĊcia Katarzyna ĝwietlicka. ZajĊcia są darmowe i odbywają siĊ w Ğwietlicy
MOAK przy ul. Dwornej 19 w kaĪdy poniedziałek od godz.
16.00 do 18.00. Na pierwsze zajĊcia naleĪy przynieĞü wypełniony formularz zgody rodzica na udział dziecka w zajĊciach - wzór
do
pobrania
na
stronie
internetowej
MOAK-u
(www.moak.wasilkow.pl). Serdecznie zapraszamy!
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
Trwają zaawansowane prace nad organizacją Podlaskiej Oktawy
Kultur - najwiĊkszego w województwie podlaskim festiwalu
prezentującego róĪnorodnoĞü wielu kultur i dokonania twórcze
zespołów uprawiających róĪne gatunki muzyki i sztuki począwszy od rekonstrukcji muzyki tradycyjnej, poprzez folk, jazz, po
muzykĊ klasyczną.
W tym roku Festiwal odbĊdzie siĊ w dniach 22-29 lipca 2011 r.
Jego centrum bĊdzie - jak zwykle - Białystok, ale Wojewódzki
OĞrodek Kultury przygotowuje teĪ równolegle koncerty w całym
województwie podlaskim, m.in. w Wasilkowie, ŁomĪy, Suwałkach, Augustowie, Hajnówce, Narewce, Sokółce, Goniądzu.
W tym roku podczas Podlaskiej Oktawy Kultur bĊdziemy mieli
okazjĊ zobaczyü 20 zespołów, miĊdzy innymi: PaĔstwowy Akademicki Chór Republiki BiałoruĞ im. Citowicza z MiĔska, Zespół Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie „Šviesa”, Zespół
PieĞni i TaĔca „Baszłam” z Groznego, OrkiestrĊ Teatru Narodowego we Lwowie, studentów Szkoły Operowej A. Teligi z Bytomia oraz MariĊ Pomianowską i Zespół Polski.
Podlaska Oktawa Kultur zawita do Wasilkowa 25 lipca. Wystąpią wówczas trzy znakomite zespoły: Zespół Instytutu Dialektyki
Buddyjskiej Ngari w Leh z Indii, Zemaitukas z Litwy oraz Teatr
Rada
z
Grodna
na
Białorusi.
(na
podst.
www.woak.bialystok.pl/oktawa, oprac. ida)
NGARI INSTITUTE OF BUDDHIST DIALECTICS (LEH,
INDIE)
Dyrektor Ngari Institute of Buddhist Dialectics: Venerable
Geshe Tsewang Dorje
Instytut Ngari powstał w 1993 r. i jest tradycyjnym klasztorem
buddyzmu tybetaĔskiego. Zespół podtrzymuje oraz propaguje
kulturĊ i tradycjĊ tybetaĔską poprzez buddyjską sztukĊ i edukacjĊ. Przekazywanie wiedzy poprzez taniec i Ğpiew jest dla członków zespołu duchowym, intelektualnym i kulturowym rzemiosłem. Mnisi i mniszki zajmują siĊ sztuką ceremonialnego taĔca,
Ğpiewają mantry czy pieĞni gardłowe, a takĪe poznają sztukĊ i
symbolikĊ usypywania mandali. Dotacje zebrane podczas wielu
wyjazdów zagranicznych przeznaczane są na rozbudowĊ Instytutu oraz realizacjĊ projektów edukacyjno-rozwojowych dla
mieszkaĔców regionu. Cele i działania Instytutu są rekomendowane i wspierane przez samego DalajlamĊ.
strona 15
Kierownik: Igor Suworkin
Białoruski Teatr Muzyczny Rada z Grodna jest dobrze znany
publicznoĞci Podlaskiej Oktawy Kultur: odwiedził nas juĪ dwukrotnie, za kaĪdym razem swoimi wystĊpami wzbudzając aplauz
widowni. W tym roku grupa zaprezentuje program artystyczny
pod tytułem „Kozacy”, na który składają siĊ pełne pasji pieĞni i
taĔce odwołujące siĊ do kozackich tradycji Białorusi, Rosji i
Ukrainy.
ZEMAITUKAS (KŁAJPEDA, LITWA)
Podlaska Oktawa Kultur - czyli MiĊdzynarodowy Festiwal
Muzyki, Sztuki i Folkloru - od 2008 roku odbywa siĊ w Białymstoku. Sukces festiwalu sprawił, Īe impreza na dobre wpisała siĊ
w cykl działaĔ związanych z promocją regionu.
W pierwotnym zamyĞle Festiwal miał prezentowaü kulturĊ i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, UkraiĔcami i ĩydami, bowiem do tej pory nie było w Białymstoku imprezy scalającej
przedstawicieli tych mniejszoĞci, z których kaĪda przejawiała
róĪną aktywnoĞü społeczną. Podlaska Oktawa Kultur miała staü
siĊ miejscem współpracy, bez wzglĊdu na liczebnoĞü czy zaangaĪowanie przedstawicieli danej grupy.
Jednak festiwal samoistnie ewoluował. Jak mówi Andrzej Dyrdał
– pomysłodawca i dyrektor Festiwalu, a zarazem szef Wojewódzkiego OĞrodka Animacji Kultury, organizatora POK – zainteresowanie imprezą jest ogromne i przerosło jego najĞmielsze
oczekiwania. DziĊki temu w kolejnych latach poza wpisanymi w
nazwĊ „oĞmioma kulturami” widzowie mogli zapoznaü siĊ równieĪ z muzycznym dorobkiem m.in. Greków, Turków, Chorwatów czy mieszkaĔców Indii.
Kierownik: Milda Damaliene
Kierownik grupy muzycznej: Darius Brazdeikis
Choreograf: Ilona Poceviciute
Zespół PieĞni i TaĔca Zemaitukas powstał w 1981 roku w Kłajpedzie. W swoim repertuarze ma zarówno ludową muzykĊ Litwy, jak równieĪ dzieła znanych litewskich kompozytorów. Muzycy zespołu grają na ludowych instrumentach, takich jak kankle
czy róĪnego rodzaju piszczałki. Za swoją działalnoĞü Zemaitukas
został uhonorowany miĊdzy innymi przez litewskie Ministerstwo
Nauki i Edukacji. Grupa wystĊpowała m.in. w Chorwacji, Japonii, Niemczech, Szwecji i Turcji.
TEATR RADA (GRODNO, BIAŁORUĝ)
strona 16
W duĪej mierze związane jest to z umieszczeniem POK wĞród
imprez MiĊdzynarodowej Organizacji Sztuki Folklorystycznej
(International Organization of Folk Art), dziĊki czemu WOAK
był zasypywany propozycjami od zespołów z kilku kontynentów.
WystĊpy coraz szerszej grupy wykonawców jeszcze bardziej zachĊcały widzów do uczestniczenia w wydarzeniach festiwalowych, a zespołom pozwalały na poznanie podlaskiej kultury, zachĊcając tym samym do promowania jej na całym Ğwiecie. Nadal
najwaĪniejsza pozostaje prezentacja dorobku kultur obecnych w
województwie podlaskim, choü organizatorzy nie zamykają siĊ
na goĞci z innych krajów.
Na podstawie nadsyłanych do organizatora materiałów audio i
wideo wybierane są grupy prezentujące wysoki poziom artystyczny i ciekawy repertuar. Na festiwalu czĊsto wystĊpują grupy, które mają tytuł Zespołów Narodowych. Znakomite programy artystyczne oparte są zarówno na oryginalnych
Gazeta Wasilkowska (112)
prezentacjach, wiernych tradycyjnym wykonaniom, jak równieĪ
na nowatorskich muzycznych stylizacjach.
Adresatami Festiwalu są właĞciwie wszyscy: dzieci, młodzieĪ,
doroĞli i seniorzy. Program koncertów jest ułoĪony tak, by kaĪdy
znalazł w nim coĞ dla siebie. Dlatego teĪ mieszkaĔcy województwa, a takĪe turyĞci odwiedzający w tym czasie Podlaskie chĊtnie
przychodzą na otwarte koncerty miejskie, a i wystĊpy w terenie
cieszą siĊ duĪym zainteresowaniem.
W plebiscycie 20latRP.pl_Pochwalmy siĊ! Oktawa została wybrana kulturalnym wydarzeniem 20-lecia województwa podlaskiego. Jest to obecnie najwiĊksza impreza w regionie: przez kilka dni koncertowych w Białymstoku i innych miejscowoĞciach
województwa podczas kilkudziesiĊciu koncertów prezentują siĊ
setki wykonawców.
informacji
na
temat
POK
na
stronie
WiĊcej
www.woak.bialystok.pl/oktawa.
ida
juĪ dawno zniszczył, by na ruinach tworzyü nowe budownictwo”
– tłumaczył Gubarewicz. – „Pragnąłem teĪ pokazaü miasto z
nowej, szerszej perspektywy. Paradoksalnie, właĞnie miniatura
pozwala spojrzeü na przestrzeĔ bardziej całoĞciowo i dostrzec to,
na co zazwyczaj nie zwracamy uwagi chodząc codziennie po ulicach.”
Makiety Jerzego Gubarewicza
Miniatury współczesnego i historycznego Białegostoku autorstwa Jerzego Gubarewicza moĪna było oglądaü w sali konferencyjnej UrzĊdu Miejskiego w Wasilkowie od 11 kwietnia
do 9 maja 2011 r. Organizatorem wystawy „Stary i nowy
Białystok w makietach” był Miejski OĞrodek Animacji Kultury w Wasilkowie.
Prace Jerzego Gubarewicza są bardzo precyzyjne - dokładnie odtwarzają proporcje budowli, ulic i placów oraz elementy elewacji. Nad jedną makietą autor pracuje kilka tygodni. „To Īmudna
robota, ale bardzo ją lubiĊ” – przyznaje plastyk i dodaje – „mam
nadziejĊ, Īe uda mi siĊ nie tylko ocaliü od zapomnienia stary
Białystok, ale i zaraziü pasją tworzenia miniatur młodych ludzi”.
ida
Zielone ĝwiątki w Białostockim
Muzeum Wsi
12 czerwca 2011 r. w Białostockim Muzeum Wsi w Nadawkach odbył siĊ festyn etnograficzny „Zielone ĝwiątki w skansenie”. W czasie festynu moĪna było posmakowaü specjałów
lokalnej kuchni i zakupiü wyroby ludowego rĊkodzieła oraz
posłuchaü muzyki w wykonaniu regionalnych zespołów folklorystycznych.
Wystawa „Stary i nowy Białystok w makietach” Jerzego Gubarewicza to zbiór kilkudziesiĊciu miniatur Białegostoku wykonanych z takich materiałów jak: fornir, sklejka lotnicza, okleina czy
drewno osikowe.
Przygoda Jerzego Gubarewicza z makietami rozpoczĊła siĊ prawie 40 lat temu, zaĞ miłoĞü do plastyki zrodziła siĊ jeszcze w
dzieciĔstwie - w warsztacie stolarskim ojca. Autor początkowo
tworzył szkice i akwarele, by ostatecznie powróciü do pracy w
drewnie. „Doszedłem do wniosku, Īe malarstwem, fotografią czy
metaloplastyką zajmuje siĊ wiele osób” – mówił autor podczas
wernisaĪu. – „Dlatego poszukiwałem formy, która byłaby unikalna.”
W ten sposób Gubarewicz wypracował niezwykłą technikĊ tworzenia makiet: kaĪda z nich ujmuje na czarnym tle przestrzeĔ
Białegostoku - z ulicą, domem, kamienicą czy koĞciołem. Powstały one na podstawie zdjĊü, które Jerzy Gubarewicz wykonuje sam lub korzystając ze swej kolekcji albumów i reprodukcji
Białegostoku.
Dlaczego autor wybrał Białystok? „Chciałem utrwaliü to miasto.
Ocaliü od zapomnienia stare uliczki i budynki, które spychacz
Gazeta Wasilkowska (112)
Przybywający na festyn mogli teĪ bezpłatnie zwiedziü ekspozycje oraz obejrzeü poplenerową wystawĊ prac rzeĨbiarskich. W
atmosferĊ Zielonych ĝwiątek wprowadził wszystkich pokaz poleskiego zwyczaju chodzenia z kustem.
Podczas festynu został teĪ wyĞwietlony film „WieĞ Swarycewycze” w reĪyserii Jagny Knittel, nawiązujący do poleskiej tradycji
Ğpiewaczej. Z kolei w budynku remizy z Rudki odbyła siĊ promocja ksiąĪki Marcina Markiewicza pt. „Kolektywizacja wsi w
województwie białostockim 1948 – 1956”.
W programie „Zielonych ĝwiątek w skansenie” było teĪ wiele
atrakcji przygotowanych przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, KomendĊ Wojewódzką Policji, PaĔstwową StraĪ PoĪarną,
Podlaski Oddział StraĪy Granicznej, Wojewódzką StacjĊ Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzki OĞrodek Ruchu Drogowego.
Zielone ĝwiątki w skansenie zorganizował Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego i Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
ida
strona 17
Uczniowie recytowali poezjĊ: konkurs
w SP w Wasilkowie
Aleksandra Maj i Maria Przepiórkowska zwyciĊĪyły w XXIV
Gminnym Konkursie Recytatorskim „Baje, Bajki, Bajeczki...”. Zmagania małych recytatorów odbyły siĊ 7 kwietnia
2011 r. w Szkole Podstawowej w Wasilkowie.
DwadzieĞcioro siedmioro uczniów ze szkół podstawowych z
gminy Wasilków wystartowało w konkursie recytatorskim „Baje,
Bajki, Bajeczki...”. To juĪ 24. edycja konkursu, w którym wziĊły
udział dzieci z Wasilkowa, Dąbrówek, Jurowiec, Sochoni i Studzianek. Małych recytatorów wspierali nauczyciele i rodzice.
„To jest nasze lokalne ĞwiĊto recytatorskie” – mówi ElĪbieta Jagiełło, polonistka ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie, która
zajmuje siĊ organizacją konkursu. – „Od wielu lat propagujemy
go i maluchy ciągle chĊtnie w nim uczestniczą. Prawie zawsze
jurorzy mają problem z wyborem tych najlepszych.”
W tym roku w jury zasiadły same kobiety: Ewa Jakubaszek z
Wojewódzkiego OĞrodka Animacji Kultury, Joanna Kondzior –
Sekretarz Gminy Wasilków, Jolanta BurzyĔska z Miejskiego
OĞrodka Animacji Kultury w Wasilkowie oraz Iwona Amonowicz z Biblioteki w Studziankach.
Konkurs podzielony był na dwie kategorie: klasy I-III oraz klasy
IV-VI. KaĪdy z uczniów zaprezentował jeden wybrany wiersz o
dowolnej tematyce. „MuszĊ przyznaü, Īe z roku na rok dzieci
wybierają coraz ciekawsze utwory” – ocenia ElĪbieta Jagiełło. –
„Zdarzało siĊ nawet, Īe siĊgały po fragmenty prozy”.
Uczniowie długo przygotowywali siĊ do konkursu. „Uczyłem siĊ
wiersza „Makaron” Wandy Chotomskiej przez kilka miesiĊcy” –
mówi Marcin z klasy II c. – „Wybrałem go razem z ciocią, a w
uczeniu siĊ go pomagała mi mama. Staram siĊ mówiü powoli,
głoĞno i wyraĨnie” – dodaje Marcin.
W kategorii klas I-III zwyciĊĪyła Aleksandra Maj z kl. III, drugie
miejsce zajął Aleksander Piesiecki z kl. I (oboje z Wasilkowa),
zaĞ trzecie miejsce przypadło Emilii Grzybko z kl. I z Sochoni.
W starszej grupie uczniów zwyciĊĪyła Maria Przepiórkowska,
druga była Kamila Wysocka (obie z kl. V ze SP w Wasilkowie).
Jury przyznało teĪ kilka wyróĪnieĔ. Otrzymali je: Aleksandra
Litwinowicz, Cezary Polkowski, Piotr Rutkowski (grupa młodsza), Rafał Maj i Dawid Szerenos (grupa starsza). Specjalne wyróĪnienie zdobył najmłodszy recytator - Szymon Bajko z kl. O.
KaĪdy z uczestników konkursu otrzymał słodki upominek, a najlepsi – dyplomy i ksiąĪki.
Konkurs Recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki...” organizowany
jest przez Wojewódzki OĞrodek Animacji Kultury w Białymstostrona 18
ku. Etap wojewódzki odbył siĊ 20 maja 2011 r. w białostockich
Spodkach. Niestety, nasi reprezentanci nie zdobyli w nim nagród. Na szczeblu gminnym konkurs koordynuje Szkoła Podstawowa w Wasilkowie, zaĞ fundatorem nagród jest Miejski OĞrodek Animacji Kultury w Wasilkowie.
ida
Nagroda dla uczniów SP w Wasilkowie
od „Ortofanka”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zdobyli nagrodĊ główną w konkursie
„Klasa z klasą” dla prenumeratorów czasopisma edukacyjnego „Ortofanek”. DziĊki niej bĊdą mogli wybraü siĊ na wycieczkĊ szlakiem rĊkodzieła ludowego.
Uczniowie klasy II a i II b ze Szkoły Podstawowej im. Króla
Zygmunta Augusta w Wasilkowie z niecierpliwoĞcią czekają na
kolejne numery czasopisma edukacyjnego „Ortofanek”. Ucząc
siĊ i bawiąc razem z tytułowym bohaterem, rozwijają umiejĊtnoĞci poprawnego pisania, czytania i liczenia.
JuĪ na początku roku szkolnego dzieci rozpoczĊły przygotowania do wystawienia inscenizacji „Lekturnik pierwszaka”. Kolejne
czĊĞci scenariusza znajdowały w czasopiĞmie „Bunio”, z którym
pracowały w I klasie. Wykonały kukiełki i starały siĊ ciekawie
opowiedzieü swoje role pod okiem p. Małgorzaty Fanselow i p.
Agnieszki Ołdziejewskiej. Mali aktorzy przedstawili inscenizacjĊ
kilkakrotnie: swoim rodzicom, dyrekcji szkoły oraz uczniom innych klas.
NajwiĊcej wraĪeĔ przyniósł dzieciom wystĊp na scenie MłodzieĪowego Domu Kultury w Białymstoku podczas Forum Teatrów
Dzieci i MłodzieĪy. Uczniowie przedstawili teatrzyk w dziesiĊciu aktach, zachĊcając innych do czytania ksiąĪek. Dzieci zakoĔczyły wystĊp hasłem „Ten, kto czyta bez zachĊty, staje siĊ inteligentny”.
Tymczasem w maju rozstrzygniĊto ogólnopolski konkurs „Klasa
z klasą” dla prenumeratorów czasopisma. SpoĞród wszystkich
klas przysyłających listy do Ortofanka wylosowana została klasa
II b, której wychowawcą jest p. Agnieszka Ołdziejewska. Nagroda główna – 600 zł – zostanie przeznaczona na zbliĪającą siĊ
klasową wycieczkĊ „Szlakiem rĊkodzieła ludowego”.
Małgorzata Fanselow, Agnieszka Ołdziejewska
(SP w Wasilkowie)
Gazeta Wasilkowska (112)
Sukcesy uczniów ze Szkoły w Sochoniach
1. Dorota Werda, ucz. klasy 0 zdobyła II miejsce oraz Puchar
Wojewody Podlaskiego, a Julia Marczuk ucz. klasy 0 zdobyła
Złote WyróĪnienie w IX edycji MiĊdzynarodowego Konkursu
Plastycznego "Skrzydlaci Przyjaciele" - 12.04.2011 r. w Białymstoku (prace plastyczne pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
2. Marek Zalewski, ucz. kl.III zdobył Brązowy Medal w 41 MiĊdzynarodowym Konkursie Plastycznym w Japonii - wrĊczenie
nagród IX 2011 r. (praca plastyczna pod kierunkiem Małgorzaty
LeszczyĔskiej).
3. Jakub KolesiĔski, ucz. klasy 0 zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Uroki Mojej MiejscowoĞci" 21.03.2011r. w BełĪycach (praca plastyczna pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
4. Amelia SochoĔ, 5 lat z Punktu Przedszkolnego "Przedszkolak"
zajĊła II Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w
Białymstoku - marzec 2011 r. (praca plastyczna pod kierunkiem
Marzeny Wojciechowskiej).
5. Kornelia Szymaniuk zdobyła WyróĪnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym "WróĪki i Elfy z Krainy WyobraĨni" marzec, 2011 r. w Poznaniu (praca plastyczna pod kierunkiem
Marzeny Wojciechowskiej).
6. Jakub KolesiĔski, ucz. kl. 0 zdobył WyróĪnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Jan Paweł II w Oczach Przedszkolaków" - 28.02.2011r. w GnieĨnie (praca plastyczna pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
7. Dorota Werda, ucz. kl. 0 zajĊła II Miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym "PowódĨ, PoĪar, Dniem, czy Nocą, StraĪ
przybĊdzie Ci z Pomocą", etap gminny - 10.03.2011 r. w Wasilkowie (praca plastyczna pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
8. Szymon Rutka ucz. kl. 0 oraz Przemysław Dulewicz ucz. kl. 0
- WyróĪnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Prace
plastyczne do wierszy Czesława Miłosza" - 14.03.2011 r. w Lublinie (prace plastyczne pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
9. Dominika Kitlas kl.I, Jakub Maliszewski kl.I, Łukasz SochoĔ
kl. 0 - WyróĪnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
"Anioł" - 14.03.2011 r. w Warszawie (prace plastyczne pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
10. Nagroda grupowa dla klasy I i 0 za Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny "Moje Miasto" - marzec 2011 r. w Sosnowcu (prace
plastyczne pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
11. Dominik Duchnowski kl.III zdobył WyróĪnienie, a Marlena
Kalinowska kl. III otrzymała Dyplom za pracĊ na wystawie w
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "JesteĞmy jednym Ğwiatem" - kwiecieĔ 2011 r. w MDK w Białymstoku (prace plastyczne pod kierunkiem Małgorzaty LeszczyĔskiej).
12. Dominik Duchnowski kl.III zdobył WyróĪnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym" Z Ziemią KrąĪymy" - kwiecieĔ 2011 r. (praca plastyczna pod kierunkiem Małgorzaty LeszczyĔskiej).
13. Marlena Kalinowska kl.III zdobyła NagrodĊ w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Krajobrazy Polski. PrzeszłoĞü,
TeraĨniejszoĞü, PrzyszłoĞü" etap wojewódzki - 07.05.2011 r. w
Białymstoku (praca plastyczna pod kierunkiem Małgorzaty
LeszczyĔskiej),
14. Dominika Kitlas kl.I, Damian Piotr Kitlas kl.I, Kaja KolesiĔska kl.0 zdobyli WyróĪnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Krajobrazy Polski. PrzeszłoĞü, TeraĨniejszoĞü, PrzyszłoĞü" etap wojewódzki - 07.05.2011 r. w Białymstoku (prace
plastyczne pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk).
15. Dorota Werda kl.0, Przemysław Dulewicz kl.0, Łukasz SochoĔ kl.I otrzymali Nagrody, a Jakub KolesiĔski kl.0 i Kacper
Polecki kl.I otrzymali WyróĪnienia w Wojewódzkim Konkursie
Gazeta Wasilkowska (112)
Plastycznym "Kosmos Moich MarzeĔ" - 28.05.2011 r. Politechnika Białostocka.
16. Damian Piotr Kitlas kl.I zajął II Miejsce, Dorota Werda kl 0
WyróĪnienie (prace plastyczne pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk), Amelia SochoĔ 5 lat z Punktu Przedszkolnego "Przedszkolak" zajĊła III Miejsce (praca plastyczna pod kierunkiem
Marzeny Wojciechowskiej)w gminnym Konkursie Plastycznym
"W Krainie Bajek Marii Konopnickiej" - 30.05.2011r. Wasilków.
17. Damian Piotr Kitlas kl.I zdobył WyróĪnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Jan Paweł II - Pielgrzym na drogach Ğwiata" - 01.06.2011 r. Białystok
18. Emilia Grzybko kl.I zajĊła I Miejsce, a Dominika Kitlas z
kl.I WyróĪnienie, Dorotka Werda kl.0 WyróĪnienie, Jakub KolesiĔski kl.0 WyróĪnienie, Przemysław Dulewicz kl.0 WyróĪnienie
(prace plastyczne pod kierunkiem Bogumiły Sobieszuk) oraz Filip Rutka kl.III WyróĪnienie (praca plastyczna pod kierunkiem
Małgorzaty LeszczyĔskiej) w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Dom Twoich MarzeĔ" - 03.06.2011 r. Białystok.
Bogumiła Sobieszuk - opiekun Szkoły Filialnej w Sochoniach
Siedmiolatka z Wasilkowa laureatką konkursu
proekologicznego
„Smok z Ekolandii” – prezentacja plastyczna Natalii Sawulskiej z Wasilkowa – znalazł siĊ w gronie prac wyróĪnionych
w konkursie proekologicznym „Nauka idzie w las” organizowanym przez Kurier Poranny. Laureatka w nagrodĊ
otrzymała rower.
Konkurs „Nauka idzie w las”
polegał na stworzeniu pracy
plastycznej, literackiej lub
multimedialnej o tematyce
proekologicznej.
Skierowany
był
do
uczniów
szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych i gimnazjów.
Tradycyjnie organizatorem konkursu był Kurier Poranny.
W kategorii uczniów od 7 do 12 r.Ī. nagrodĊ zdobyła Natalia
Sawulska z Wasilkowa. 7-latka przygotowała prezentacjĊ plastyczną „Smok z Ekolandii”, która polegała na twórczym wykorzystaniu róĪnych odpadów, m.in. rączki prysznicowej i opakowania po silikonie. Natalia, która jest najmłodszą laureatką konkursu, w nagrodĊ za swoją pracĊ otrzymała rower. Gratulujemy!
ida
strona 19
Przedszkolaki walczyły „O Złotą
RóĪdĪkĊ Dobrej WróĪki”
TrzydzieĞcioro przedszkolaków z Wasilkowa, Studzianek i
Sochoni wziĊło udział w gminnym konkursie recytatorskim
„O Złotą RóĪdĪkĊ Dobrej WróĪki”. ZwyciĊĪyła Weronika
Wojtecka z Przedszkola w Wasilkowie.
Laureaci otrzymali ksiąĪki, breloczki i dyplomy, a wszyscy
uczestnicy dostali lizaki i dyplomy uznania za udział w konkursie. Na koniec wszystkie maluchy pozowały do pamiątkowych
zdjĊü.
ida
Festyn rodzinny w Przedszkolu
Konkurs recytatorski „O Złotą RóĪdĪkĊ Dobrej WróĪki” odbył
siĊ 24 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Studziankach.
WziĊło w nim udział 30 maluchów z Wasilkowa, Studzianek i
Sochoni.
Prawdziwie rodzinna atmosfera panowała w wasilkowskim
Przedszkolu przy ul. Polnej. Na festyn integracyjny „Powitanie lata” przyszły nie tylko przedszkolaki, ale i ich rodzice,
rodzeĔstwo, dziadkowie, ciocie i wujkowie. I kaĪdy znalazł
coĞ dla siebie.
Przedszkolaki recytowały dowolnie wybrane przez siebie wiersze. Pojawiły siĊ utwory dobrze znane, jak „Kaczka dziwaczka”
czy „Na straganie”, ale i mniej znane wiersze – np. „Kim teĪ ja
bĊdĊ” czy „PrzyjĞcie lata”. Maluchów dopingowali ich wychowawcy oraz wyraĨnie przejĊci rodzice.
Uczestników oceniało jury w składzie: Ewa Jakubaszek z Wojewódzkiego OĞrodka Animacji Kultury, Joanna Kondzior – sekretarz gminy Wasilków, Jolanta BurzyĔska z Miejskiego OĞrodka
Animacji Kultury w Wasilkowie oraz Iwona Amonowicz z Biblioteki w Studziankach.
Pierwsze miejsce zdobyła Weronika Wojtecka z Przedszkola w
Wasilkowie, która wybrała wiersz „Czarodziejski most” Doroty
Gellner. Drugie miejsce wyrecytował Tomek Chodorowski z
Szkoły Podstawowej w Wasilkowie, a trzecie miejsce przypadło
Wiktorii Czerniawskiej z Przedszkola w Wasilkowie oraz Szymonowi Bajko z SP w Wasilkowie. Jury wyróĪniło teĪ: Darka
Wysockiego z Punktu Przedszkolnego w Studziankach oraz OlĊ
Kruszewską i KorneliĊ Zajkowską z Przedszkola w Wasilkowie.
strona 20
Rodzinny festyn integracyjny „Powitanie lata” odbył siĊ 29 maja
2011 r. w miejscowym Przedszkolu przy ul. Polnej. Festyn był
okazją do wspólnej zabawy i miłego spĊdzenia wolnego czasu
przez całe rodziny. A przybyło ich do Przedszkola w Wasilkowie
naprawdĊ duĪo. KaĪdy mógł bowiem znaleĨü coĞ dla siebie.
Maluchy mogły wziąü udział w loterii fantowej, zabawach, konkursach, zajĊciach plastycznych. Obejrzały teĪ przedstawienie
aktorów teatru CoNieco, prezentowały swoje talenty i umiejĊtnoĞci oraz bawiły siĊ na placu zabaw. Z kolei rodzice mogli dokonaü poziomu cukru we krwi oraz ciĞnienia tĊtniczego.
Wszyscy degustowali pyszne ciasta upieczone przez mamy maluchów oraz personel placówki, a takĪe próbowali potraw z
kuchni przedszkolnej – m.in. bigosu i domowego smalcu. Dochód z kiermaszu potraw oraz loterii fantowej zostanie przekazany na doposaĪenie przedszkola.
Festyn zorganizowało Przedszkole w Wasilkowie we współpracy
z UrzĊdem Miejskim w Wasilkowie, który ufundował nagrody w
loterii fantowej.
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
Przedszkole w Jurowcach: wycieczki,
zabawy i kiermasze
wszystkich zgromadzonych zagrał zespół muzyczny z Ogrodniczek. Na sam koniec - jak na prawdziwy piknik przystało – było
ognisko i kiełbaski.
ida
19 kwietnia 2011 r. przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego
„Bajkowy Dom” w Jurowcach wybrały siĊ do Muzeum Wsi
Białostockiej. Na wycieczkĊ pod hasłem ,,Kraszanki” maluchy wyruszyły wspólnie z kolegami i koleĪankami z Punktu
Przedszkolnego ,,Przedszkolak” w Sochoniach.
Obchody 220. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Było wspólne odĞpiewanie hymnu, przemówienie Burmistrza
Wasilkowa Antoniego Pełkowskiego, uroczyste złoĪenie wieĔców pod kapliczką oraz wystĊp dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Studziankach. 3 maja 2011 r. wasilkowianie obchodzili
220. rocznicĊ uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W muzeum dzieci poznały technikĊ tłoczenia kartek metodą
drzeworytniczą. Nauczyły siĊ teĪ, jak zrobiü wielkanocne palmy
i pisanki. Sporą atrakcją na zakoĔczenie wyprawy było ognisko i
wspólne pieczenie kiełbasek.
mgr Katarzyna Opolska
DzieĔ Dziecka w Nowodworcach
Ognisko, koncert, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych oraz
atmosfera rodzinnego pikniku – tak było w Nowodworcach w
sobotĊ 4 czerwca. Miejscowa Ochotnicza StraĪ PoĪarna wraz
ze Stowarzyszeniem "Dobry Start" zorganizowały w tym
dniu piknik z okazji Dnia Dziecka.
Choü maluchy ĞwiĊtowały DzieĔ Dziecka trzy dni wczeĞniej, nie
zabrakło chĊtnych do wspólnej zabawy takĪe i w sobotĊ 4
czerwca 2011 r. Najpierw na placu przed Muzeum Samochodów
PoĪarniczych w Nowodworach zgromadzili siĊ miłoĞnicy akrobacji na trampolinie, a najmłodsi mogli wyszaleü siĊ na dmuchanym torze przeszkód. NajwiĊkszym zainteresowaniem cieszyły
siĊ strzały do tarczy markerami do paint balla. Wielki finał Dnia
Dziecka miał miejsce przed godziną 20.00. Wówczas dla
Gazeta Wasilkowska (112)
Najpierw w koĞciele NMP Matki Miłosierdzia o godz. 11.00 odprawiona została uroczysta msza ĞwiĊta. NastĊpnie obchody
ĝwiĊta Konstytucji 3 Maja przeniosły siĊ w okolice kapliczki
pod wezwaniem Serca Pana Jezusa przy ul. Białostockiej w Wasilkowie.
Przybyli tu zarówno przedstawiciele władz Wasilkowa - Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski, z-ca Burmistrza Wiesław
Dąbrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Mariusz
Bejm – jak i reprezentanci miejscowych szkół, instytucji, organizacji i stowarzyszeĔ. Dopisali teĪ sami mieszkaĔcy, którzy
szczelnie wypełnili skwer wokół kapliczki.
UroczystoĞci poprowadził Dyrektor Miejskiego OĞrodka Animacji Kultury Marcin Siekierko. Najpierw wszyscy wspólnie odĞpiewali hymn paĔstwowy. Potem głos zabrał Burmistrz Wasilkowa Antoni Pełkowski.
W swoim przemówieniu Burmistrz Wasilkowa podkreĞlił rolĊ
Konstytucji 3 Maja w budowaniu nowoczesnej myĞli demokratycznej w Europie. Zwrócił teĪ uwagĊ na podobieĔstwo sytuacji
zagroĪenia, w jakiej znajdowała siĊ Polska 220 lat temu oraz
obecnie: brak reform, „partyjniactwo”, walka o władzĊ w Sejmie
i partykularyzm interesów. Na koniec zaapelował: „Zróbmy
wszystko, aby program potrzebnych nam reform nie podzielił
losów Konstytucji sprzed 220 lat.”
NastĊpnie delegacje wasilkowskich instytucji, organizacji i stowarzyszeĔ złoĪyły wieĔce pod kapliczką. Potem wszyscy mogli
wysłuchaü wystĊpu słowno-muzycznego poĞwiĊconego Konstytucji 3 Maja w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Studziankach. Na koniec z dwoma utworami patriotycznymi wystąpiła MłodzieĪowa Orkiestra DĊta z Wasilkowa pod batutą Adama WolaĔskiego.
ida
strona 21
Szkoła Podstawowa w Wasilkowie
najlepsza w aerobiku
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zdobyła Tytułu Mistrza Województwa Podlaskiego w
Aerobiku. DziewczĊta z Wasilkowa pokonały 15 zespołów z
róĪnych zakątków województwa.
W zgodnej ocenie sĊdziów, publicznoĞci i zaproszonych goĞci
zarówno poziom jak i atmosfera zawodów stały na wysokim poziomie. Impreza ta cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem młodzieĪy i z roku na rok przyciąga coraz wiĊkszą liczbĊ uczestników.
Zawodniczkom gratulujemy sukcesu!
Dorota Maj
XIV Pieszy Rajd ŁoĞ
TrzynaĞcie patroli uzbrojonych w kompasy, mapy, namioty i
dobry humor wyruszyło 1 maja 2011 r. w XIV Pieszym Rajdzie ŁoĞ. Przez trzy dni przemierzali tereny Puszczy KnyszyĔskiej, wykonywali zadania i walczyli o nagrody.
To juĪ czternasta edycja popularnego pieszego rajdu organizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Miejski
OĞrodek Animacji Kultury w Wasilkowie oraz „Ułomnych inaczej” – Przyjaciół Rajdu ŁoĞ.
VI Igrzyska Województwa Podlaskiego w aerobiku dziewcząt
odbyły siĊ 2 kwietnia 2011 roku w hali Szkoły Podstawowej w
Wasilkowie. JuĪ po raz drugi nasza szkoła była gospodarzem tego typu imprezy.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał z-ca Burmistrza Wasilkowa Pan Wiesław Dąbrowski. ImprezĊ uĞwietniła MłodzieĪowa
Orkiestra DĊta w Wasilkowie pod dyrekcją Adama WolaĔskiego,
a takĪe wystĊp maĪoretek przygotowanych przez Panią AnnĊ
Szutko. Zgodnie z ceremoniałem olimpijskim podniesiono flagĊ
paĔstwowa oraz flagĊ Szkolnego Związku Sportowego.
Do walki o zwyciĊstwo stanĊło 16 druĪyn z całego województwa
podlaskiego, m.in. z: Augustowa, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Grajewa, Hajnówki, Kleosina, Suwałk i Wysokiego Mazowieckiego.
Wasilkowską szkołĊ reprezentowały: Marta Banel, Urszula Barchanowicz, Marta Bielawska, Gabriela Matylewicz, Sylwia Jacewicz, Martyna Sawicka oraz rezerwowa Natalia ĝwiĊcicka.
Zawodniczki prezentowały bardzo ciekawe układy muzycznoruchowe zawierające takie obowiązkowe elementy jak: szpagaty,
pompki pajace, brzuszki i wagi. Rywalizacja była zaciĊta, ale
dziewczĊta z Wasilkowa były bezapelacyjnie najlepsze, zdobywając 4 punktową przewagĊ nad zespołem, który uplasował siĊ
na II miejscu. Dziewczyny spisały siĊ znakomicie.
strona 22
W pieszym rajdzie przez tereny Puszczy KnyszyĔskiej biorą
udział maksymalnie 10-osobowe patrole, którym przewodzą pełnoletni opiekunowie. Na trasie rajdu rozstawione są punkty, na
których patrole wykonują okreĞlone zadania oceniane przez
Punktowych. Trzy najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe, zaĞ pozostałe patrole – dyplomy.
Pieszy Rajd ŁoĞ corocznie przyciąga miłoĞników pieszej turystyki i amatorów wypoczynku na łonie przyrody. W tym roku do
udziału w rajdzie zgłosiło siĊ 13 druĪyn. KaĪda z nich wyruszyła
w trasĊ z niezbĊdnym ekwipunkiem: m.in. w kompasem, namiotem, Ğpiworami i prowiantem. W trakcie rajdu uczestnicy przestrzegali specjalnych zasad ustalonych przez organizatorów
(m.in. o wzajemnej pomocy, dbaniu o czystoĞü Ğrodowiska czy
posłuszeĔstwie).
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Wasilkowa
Walka o pierwsze miejsce była wyjątkowo zaciĊta. O ostatecznym wyniku zadecydowała dopiero punktacja dodatkowa. Najlepszym szachistą Turnieju o Puchar Burmistrza
Wasilkowa został Karol Milewski.
Wyniki Turnieju:
1. Milewski Karol - 4 pkt
2. Bielski Paweł - 4
3. Reüko Grzegorz - 3,5
4. ZałĊski Andrzej - 3
5. Kopaczewski Zbigniew - 3
Baluk Jan - 3
7. Bielski Jerzy 3
8. Widelski Kacper - 2,5
9 .Pokoromsky Aleksander - 2
10. Kondrusik Rafał - 2
Rutkowski Piotr - 2
12. Kondrusiuk Karol - 1,5
Makarewicz Marek - 1,5
Majowo-czerwcowe wystĊpy szachistów
30 maja 2011 r. w klubie "Kaktus" odbył siĊ III Turniej Szachowy "O Złotego Skoczka". WziĊło w nim udział 24 zawodników z sekcji klubu "Kaktus" oraz z sekcji "Wasilków".
SĊdziował szachista Krzysztof Bernacki. Zawodnicy grali w
dwóch grupach: młodszej oraz starszej. W grupie starszej
dobrze spisał siĊ Rafał Kondrusik, który zajął 3 miejsce.
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Wasilkowa rozegrany
został 14 maja 2011 r. w Ğwietlicy MOAK w Wasilkowie przy
ul. Dwornej. Wystartowało w nim 13 zawodników w bardzo
róĪnym wieku: od uczniów szkoły podstawowej, którzy stawiają
dopiero pierwsze kroki na szachownicy - po dojrzałych i doĞwiadczonych graczy.
Rozgrywki przeprowadzone zostały w siedmiu rundach w systemie szwajcarskim. Do koĔca walka była bardzo zaciĊta. ZwyciĊĪył Karol Milewski, który o włos pokonał Pawła Bielskiego.
Na trzecim miejscu uplasował siĊ Grzegorz Reüko.
Najlepsza trójka Turnieju otrzymała nagrody pieniĊĪne, puchary,
ksiąĪki i dyplomy. Pozostali zawodnicy – dyplomy gratulacyjne
za udział w Turnieju.
Organizatorem Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Wasilkowa był Miejski OĞrodek Animacji Kultury w Wasilkowie.
SĊdzią zawodów był Tomasz Kozłowski. Honorowy patronat
nad zawodami objął Burmistrz Wasilkowa.
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
RównieĪ w maju zakoĔczyła siĊ XVI Edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej, która wystartowała we wrzeĞniu 2010 roku. Tradycyjnie juĪ zawody odbywały siĊ w ZSI nr 1 w Białymstoku. SzkołĊ Podstawową w Wasilkowie reprezentował Kacper
Widelski, który zajął 3 miejsce w grupie wiekowej do 13 lat. Publiczne Gimnazjum w Wasilkowie reprezentowało dwóch szachistów: Karol Milewski oraz Szymon Stasiełuk, którzy walczyli
w grupie wiekowej do 16 lat. Karol zajął 11 miejsce, natomiast
Szymon był 13. W klasyfikacji druĪynowej SP Wasilków uplasowała siĊ na 18, a PG Wasilków na 5 miejscu. SĊdzią głównym
zawodów był Leszek Zega, a w całorocznych zmaganiach wziĊło
udział łącznie 330 zawodników.
W czerwcu zakoĔczyła siĊ rywalizacja o Puchar Dyrekcji Szkół
w Wasilkowie. WziĊło w niej udział łącznie 24 zawodników. W
I Szachowych Mistrzostwach Gimnazjum im. ks. Wacława RabczyĔskiego w Wasilkowie w roku szkolnym 2010/2011 zwyciĊĪył Karol Milewski tuĪ przed Szymonem Stasiełukiem i Kacprem Widelskim.
W I Mistrzostwach Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta
Augusta w Wasilkowie, po wyrównanej walce, zwyciĊĪył Marek
Makarewicz przed Piotrem Rutkowskim oraz trzecim Zygmuntem MaĔkowskim. Równolegle do zawodów uczniowie walczyli
o tytuł najlepszego szachisty w rozwiązywaniu zadaĔ szachowych. W SP zwyciĊĪył Rafał Kondrusik, natomiast w PG Grzegorz Reüko. SĊdzią zawodów był Tomasz Kozłowski.
5 czerwca 2011 roku w WyĪszej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku rozegrano symultanĊ szachową na
60 szachownicach. WziĊli w niej udział arcymistrzowie Monika i
Bartosz Soüko, którzy naleĪą do najbardziej utytułowanych szachowych małĪeĔstw na Ğwiecie. Z arcymistrzami zmierzyli siĊ
m.in. Kacper Widelski, Karol Milewski oraz Jan Stasiewicz.
Niestety trójce naszych zawodników nie udało siĊ pokonaü arcymistrzów. Monika i Bartosz Soüko pokazali klasĊ: wygrali 57
partii, tylko trzy zremisowali i nie ponieĞli ani jednej poraĪki.
Tomasz Kozłowski (instruktor szachowy w Wasilkowie) był
jednym z zawodników, który zremisował i tym samym nie przegrał.
Tomasz Kozłowski
strona 23
Kalendarium imprez wĊdkarskich
WĊdkarze posprzątali zalew
3 maja 2011 r. rozegrano I Zawody Rzutowe z cyklu Grand Prix
2011. Na płycie boiska KS Wasilków zgromadziła siĊ młodzieĪ z
kół z: Białegostoku, Sokółki, Orli i Wasilkowa – w sumie około
30 zawodników. Rozegrano trójbój rzutowy. Nasi młodzi zawodnicy z Wasilkowa zajĊli wiĊkszoĞü miejsc na podium.
8 maja 2011 r. piĊciu zawodników z naszego koła wystartowało
w OkrĊgowych Mistrzostwach Spławikowych Juniorów i Kadetów, które rozegrano w dwóch turach na zalewie w Dojlidach.
WĊdkarze z Wasilkowa zajĊli nastĊpujące miejsca: Patryk ĩakowski – 3, Robert Dąbrowski – 4, Mateusz Chomutowski – 10,
Daniel Filipkowski – 11 i Agnieszka Chomutowska – 16.
Tego samego dnia rozegrano Zawody Prezesów Kół OkrĊgu
PZW i Seniorów rocznik ‘41 na łowisku specjalnym „Bachury”.
Reprezentanci Wasilkowa w składzie: Józef Dąbrowski, Mieczysław Czausz i Zenon SaĔczyk zajĊli druĪynowo 1 miejsce. Indywidualnie w zawodach prezesów kół drugi był prezes naszego
koła Józef Dąbrowski. Pierwsze miejsce w kategorii seniorów
rocznik ’41 zajął Mieczysław Czausz.
W dniach 13-15 maja 2011 r. odbyła siĊ I edycja Rzutowego Pucharu Polski w ZamoĞciu. Z naszego koła wystartowało 4 zawodników: Asia Brzyska (2 miejsce w dwuboju multi, 3 miejsce
w piĊcioboju kobiet), Daniel Filipkowski (4 miejsce w trójboju,
7 – w piĊcioboju juniorów), Mateusz Chomutowski (14 miejsce
w piĊcioboju juniorów) i Maciej Wróblewski (3 miejsce w trójboju).
W dniach 26-27 maja 2011 r. w Warszawie-Błonie odbyła siĊ
OkrĊgowa Olimpiada MłodzieĪy WĊdkarskiej. W ramach porozumienia z okrĊgiem mazowieckim wystartowały w niej takĪe
dwie druĪyny z Wasilkowa jako reprezentanci okrĊgu PZW Białystok. W Olimpiadzie wziĊło udział w sumie 180 zawodników.
W zawodach spławikowych zajĊliĞmy zespołowo 8 i 11 miejsce.
W trójboju rzutowym obie druĪyny sklasyfikowane zostały na
dobrych 2 i 3 miejscu.
W tym samym czasie rozegrano teĪ Ogólnopolskie Zawody Rzutowe „O Puchar Ziemi Przasnyskiej”. Wystartowało w nich 4
zawodników z wasilkowskiego koła, którzy zajĊli miejsca od 3
do 17.
4 czerwca 2011 r. odbyły siĊ Otwarte Zawody WĊdkarstwa
Spławikowego z okazji obchodów Dnia Dziecka. Nasze koło co
roku organizuje tĊ imprezĊ dla dzieci z Wasilkowa i okolic. W
obu konkursach wystartowało po 15 zawodników – w tym 3
dziewczĊta. Zawody rozegrano na terenie łowiska specjalnego
„Nadawki”. Ryby brały znakomicie. WĊdkarze złowili piĊkne
okazy lina, karpia, jazia, a nawet – wĊgorza. Na koniec było tradycyjne ognisko oraz kiełbaski. Wszyscy zawodnicy otrzymali
nagrody, dyplomy i upominki. Sponsorami byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski OĞrodek
Animacji Kultury oraz właĞciciele sklepu „Chorten – Jedynka”
przy ul. Polnej. W imieniu Zarządu Koła PZW Wasilków oraz
obdarowanych dzieci serdecznie dziĊkujĊ za okazane serce i pomoc.
5 czerwca 2011 r. odbyła siĊ II edycja OkrĊgowego Rzutowego
Grand Prix w Sokółce. ZwyciĊĪyli młodzi „rzutowcy” z Wasilkowa. Wyłoniono teĪ mistrzów okrĊgu w tej dyscyplinie. W kategorii kadet mistrzem został Maciej Wróblewski, wicemistrzynią – Katarzyna ĩak, a II wicemistrzynią – Kornelia Halicka. W
kat. dziewcząt zwyciĊĪyła Agnieszka Chomutowska przed Magdaleną Ciasnowską oraz Eweliną Marchel. Z kolei w kategorii
juniorów najlepiej spisali siĊ: Daniel Filipkowski, Mateusz
Chomutowski oraz Patryk ĩakowski.
26 worków Ğmieci i… martwą łaniĊ udało siĊ wyłowiü z zalewu w Wasilkowie. To efekt „Wiosennej akcji sprzątania SupraĞli”. WĊdkarze z Koła PZW w Wasilkowie oczyĞcili zalew
i odcinek rzeki przepływającej przez miasto.
strona 24
Czternastu wĊdkarzy (w tym piĊciu juniorów – gimnazjalistów) z
wasilkowskiego Koła wyruszyło w kwietniu nad zalew i rzekĊ
SupraĞl, aby oczyĞciü ją po zimie.
W ciągu zaledwie dwóch godzin wĊdkarze uzbierali 26 worków
Ğmieci, które zapełniły ponad 2 kontenery podstawione przez
pracowników gospodarki komunalnej w Wasilkowie.
Przy okazji z wód zalewu udało siĊ takĪe wyłowiü martwą łaniĊ.
W akcji wyławiania zwierzĊcia pomagali wĊdkarzom miejscowi
straĪacy. Po ciĊĪkiej pracy wĊdkarze zrelaksowali siĊ i posilili
przy wspólnie zorganizowanym ognisku.
„Apelujemy do wszystkich, którzy przychodzą nad wodĊ, aby
nie zaĞmiecali jej piĊknych brzegów” – mówi Wojciech Bogusłowicz, wiceprezes Koła PZW w Wasilkowie. – „Rzeka to nasze wspólne dobro i powinniĞmy ją szanowaü i chroniü”.
ida
„Pit bull show” w Wasilkowie
W weekend 11 i 12 czerwca 2011 r. na terenie kompleksu hotelowego ''Nad Zalewem'' w Wasilkowie odbyła siĊ impreza
kynologiczna pod nazwą „Pit bull show – Białystok 2011”.
Kilkadziesiąt psów rasy pit bull rywalizowało w siedmiu
konkurencjach, m.in. w skoku wzwyĪ i przeciąganiu liny.
”Pit bull show” organizowany był w Wasilkowie juĪ po raz
siódmy. Zawody są imprezą otwierająca sezon startowy psów
rasy American Pit Bull Terrier i American Staffordshire Terrier.
W zawodach uczestniczyło prawie piĊüdziesiąt psów. To głównie pit bulle obojga płci. Byli jednoroczni debiutanci i starsze juĪ
siedmiolatki.
Zmagania psów miały przekonaü ludzi, Īe pit bulle, uchodzące
za najgroĨniejsze psy na Ğwiecie, wcale nie są takie straszne. Pit
bulle mają olbrzymią siłĊ zacisku w zĊbach, są waleczne i w duĪym stopniu odporne na ból. Mają teĪ silną, wrodzoną agresjĊ,
skierowaną przeciwko innym zwierzĊtom. Przyjazne dla otoczenia stają siĊ dziĊki wytrwałej pracy swoich właĞcicieli.
Współzawodnictwo podczas „Pit bull show” obejmowało nastĊpujące dyscypliny: Weight Pulling (przeciąganie ciĊĪarów przez
psy), Weight Drag Pulling (przeciąganie specjalnych sanek z obciąĪeniem na czas), High Jump (skok wzwyĪ do gryzaka), Tug
Of War (przeciąganie liny), Weight Pull Sprint (przeciąganie
roweru trójkołowego na czas), Spring Pole (konkurencja polega
na jak najdłuĪszym utrzymaniu gryzaka przez psa) oraz Wall
Climbing (wspinaczka po pinowej Ğcianie do gryzaka).
KaĪda z tych konkurencji ma charakter bardzo widowiskowy,
atrakcyjny nie tylko dla zawodników, ale i publicznoĞci, której
liczba z imprezy na imprezĊ znacząco roĞnie z uwagi na popularnoĞü tych ras i spektakularnoĞü zawodów.
Pierwszego dnia zawodów odbyła siĊ teĪ wystawa rasy American Pit Bull Terrier, którą oceniali sĊdziowie z Czarnogóry.
ida
Gazeta Wasilkowska (112)
Turniej PES 2011 DTW CUP
28 sierpnia o godzinie 9.00 w Ğwietlicy MOAK na ul. Dwornej w Wasilkowie odbĊdzie siĊ szósta edycja turnieju PES
2011 DTW CUP o Puchar Burmistrza Wasilkowa. W Nieoficjalnych Mistrzostwach Podlasia PES mogą wziąü udział
wszyscy chĊtni miłoĞnicy gier komputerowych symulujących
rozgrywki futbolowe.
Pro Evolution Soccer to znana na całym Ğwiecie seria gier komputerowych symulujących rozgrywkĊ piłki noĪnej. Wydawana
jest od 1996 roku. Wasilkowską seriĊ DTW Cup zapoczątkował
w 2008 r. Patryk Dąbrowski (Papson) – załoĪyciel i lider miejscowego klanu PES. Organizacja turnieju to w duĪej mierze jego
dzieło.
W turnieju moĪe wziąü udział kaĪdy. Warunek to uiszczenie
wpisowego w wysokoĞci 15 zł. Turniej zostanie rozegrany na
konsoli PS3. W jego trakcie zabronione jest picie alkoholu pod
groĨbą wykluczenia z turnieju.
Główna nagroda to konsola PlayStation3 o wartoĞci ok. 1500 zł,
a łączna pula nagród wynosi ok. 2000 zł. Fundatorem nagrody
głównej w turnieju jest Urząd Miejski w Wasilkowie, a Gazeta
Wasilkowska objĊła imprezĊ patronatem medialnym.
Wszystkie informacje o turnieju moĪna znaleĨü na stronie Serii
DTW: www.dtwcup.rox.pl oraz na specjalnie stworzonej na potrzeby turnieju stronie www.dtwcup.cba.pl.
ida
Udaremniony przemyt podczas kontroli
w Katrynce
Podlascy policjanci przechwycili 4 tony podróbek odzieĪy i
galanterii znanych marek. Nielegalny towar wykryli podczas
akcji w miejscowoĞci Katrynka. Według wstĊpnych szacunków wartoĞü podrabianych artykułów wynosi ok. 2 milionów
złotych.
Policjanci znaleĨli ładunek w nocy z 7 na 8 czerwca 2011 r. podczas wspólnej kontroli ze "skarbówką" na drodze BiałystokAugustów, w miejscowoĞci Katrynka w gminie Wasilków.
W jednym z zatrzymanych tirów znaleĨli towar wzbudzający podejrzenia, co do jego autentycznoĞci. Okazało siĊ, Īe ubrania,
obuwie, galanteria, zegarki i okulary ze znakami ekskluzywnych
Ğwiatowych marek były podrabiane.
W sumie do policyjnego magazynu trafiło ponad 10 tys. sztuk
róĪnych artykułów. WstĊpne szacunki wskazują, Īe ich rynkowa
wartoĞü jest nie mniejsza niĪ 2 mln złotych. Policjanci ustalili, Īe
tir jechał z Łotwy, a przewoĪone w nim towary wyprodukowano
w Azji. Prawdopodobnie miały trafiü na polskie bazary i targowiska. To najwiĊkszy od kilku lat transport podróbek zabezpieczony przez podlaskich policjantów.
ida
wprost do rzeki SupraĞl. RozpĊdzone auto wytraciło prĊdkoĞü
dopiero 20 metrów od brzegu. Wtedy zaczĊło tonąü. Cztery młode osoby, podróĪujące autem z francuskimi tablicami rejestracyjnymi, o własnych siłach wydostały siĊ na brzeg. Wkrótce na
miejscu pojawiła siĊ policja, pogotowie i dwie jednostki straĪy
poĪarnej, które za pomocą wyciągarki wydobyły auto na brzeg.
ida
Tragiczny wypadek niedaleko Rybnik
Samochód osobowy zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.
Kierowca auta i pasaĪer zginĊli na miejscu. OkolicznoĞci wypadku, do którego doszło 10 kwietnia 2011 r. badają policjanci z Białegostoku.
10 kwietnia 2011 r. kilkanaĞcie minut po godzinie 18.00 dyĪurny
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku został powiadomiony
o tragicznym zdarzeniu drogowym na leĞnej drodze pomiĊdzy
miejscowoĞciami Rybniki i Mostek.
Na miejscu policjanci wstĊpnie ustalili, Īe 23-letni białostoczanin jechał mercedesem od strony Rybnik. MĊĪczyzna w pewnym
momencie z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i z duĪą
siłą uderzył w drzewo. Kierowca oraz podróĪujący z nim 33-letni
pasaĪer zginĊli na miejscu.
ida
Praca w rolnictwie bezpieczniejsza
Gmina Wasilków to jedna z trzech gmin powiatu białostockiego, w których zanotowano najmniej wypadków przy pracy w rolnictwie. W ubiegłym roku w naszej gminie zgłoszono
zaledwie 3 wypadki.
Z analizy przeprowadzonej przez OR KRUS w Białymstoku wynika, Īe liczba wypadków w rolnictwie systematycznie spada.
W porównaniu do roku 2009 spoĞród 16 gmin powiatu białostockiego w 9 nastąpił spadek zgłoszonych wypadków, w 6 gminach ich liczba wzrosła, a w jednej utrzymała siĊ na podobnym
poziomie.
Gmina Wasilków to jedna z najbezpieczniejszych gmin. W 2010
r. zanotowano tu zaledwie 3 wypadki. Najmniej wypadków odnotowano teĪ w gminie Czarna Białostocka (6) oraz gminie Białystok (3). NajwiĊcej – w gminach PoĞwiĊtne (29), Dobrzyniewo
DuĪe (27) oraz Tykocin (27).
ida
Auto wpadło do rzeki w Nowodworcach
Samochód bmw z francuską rejestracją zjechał z drogi
wprost do rzeki w Nowodworcach. Auto natychmiast zaczĊło
tonąü. Kierowca i pasaĪerowie wydostali siĊ z niego o własnych siłach.
26 maja 2011 r. tuĪ po godz. 3.00 bmw jadące przez miejscowoĞü Nowodworce w pewnym momencie zjechało z drogi
Gazeta Wasilkowska (112)
strona 25

Podobne dokumenty