Jeden człowiek i jego jednoosobowy biznes

Komentarze

Transkrypt

Jeden człowiek i jego jednoosobowy biznes
Jedencżowieki jegojednoosobołvy
birres r:&
konlrwsÓq jaknp.,,LubuskiLidet'',Ę- pa,sywnego,
czyli badaniemszczelno
łoo tylełatwiej'izene tłzebaĘĄoprzy- ścibudptkÓw. Joanna Białą studenchodzićdo uzędu. VĄłstarcryło
zglosić tka pochodząca z Z,agatia,stworzy|a
sięprzez internet.Przedsiębiorstwa firmę Dietetyczka.info.- Bo w rcgiowspiemliŚmyteżtzw.pomostÓwkami. nie zielonogÓrskim niewielujest pryPrzez piewvszyrck.l zialalności
otrzy- watnych dieteĘkÓw. Pozatym ludzie
mywalypo7t6złmiesięcanie.
Uczestri- częsUonarzekajążeusługi'ktÓIe ohzycy mo$i teżkorrystaćz darmow5rch
po mywali' nie Ęły takie,jakĘ tegoocze
rad spĘalistÓw - dodawał.
. Na poczqtku patrzyli na
kiwali. Pierwsry rok byłbardzo trudIbmaszPrażuchwymyślił
fu iopa- ny,terazjest coraz lepiej - opowiada.
mnie,jakbym chcial
ekę' seruisintemeic'ilyubtwiąiqpykorr
InnypomysłmiałDominik Kon.
wyludzić pieniqdze . mÓwi
taktmi$ryproducentami i konzumen- stanty'ktÓryw Swiebodzinie załorył
tamizdnrwejryvrnoŚciorazInfosmart- 3D Film. - Niestety,nie maunas poieden z jednoosobowych
fonpl(powiadomieniaourydarzeniach pytu na trÓjwymiar' za drogi. \\Ą'koprzedsiębiorcÓW.
zrc$onu).7,arunczążeo ile łatwojest IrystujęwięctmĄrcyjnątechnikę.FodTomasz Prażuch w|aśclclel serwlsÓw lntornotowych Agropaczka
po|icryćnowemosty'boiskąkilomeEy stawa to imprezy okolicząościowe
PIOTRBAKSELEROWICZ
I Infosmartfon.pl
&69 io fuudniejjestpoliczyćirnvest;rcje- opowiada.- W.eseljesttyle, żetego
- Zadotacjęltupiłemqprzęt rrrrtząjuusługnadalbmkuje.Pier.wsze
w cfuv,łte|ę"
NabÓr naj ednoosobowefi rmy Woje- sĘ przez rok Toudałosię146firmom. dzie wzięli sprawywe własneręce komputervw5l,
opogramowanie,mate cztery miesiącemia"łem
totalnąposu-mÓwi.
wÓdzki Utząd Pracy w ZielonejGÓlz e Dodziśfunkcjonuje1Ź.
rialy reklamowe.Ale rrajważniejsze,
że chę. Potrzebowa.łemczasu na rozreo$osił w 2009 r. WUP zarezerwował
DlategoWaldemar StępĄ dyrekPtojektmiałczteryeĄlcje.Wpierw- doceniono mÓj pomysłi żedostałem klamowarriefirmy - mÓwi. Nie skarzy
7,3rrlnzł,,zczegc85prrrc.dostałz uni. torWUP, przekonuje,żeto dobrzewy- szymnrkuwsparcieofurymało
20osÓb' możiwośćrozwoju
FoctnłalęsięzemÓj sĘ nabiurolcację. . NiemiłedoŚwiadjnego EuropejskiegoFunduszu Spo- dane pieniądze.- Zgłosiłosię 4 tys. w drugimi hzecim - 3$ aw ostatrim48. seruisb$zie oficjalnympartreremWi- czenia rniałemjedynie w poŚredniałecznego.
osÓb. GdybyŚmy chcieli ptzyznać do WfiÓdnichaz89kobiet..Todobrze,bo nobmniaDziękuję-przernawiałnraĘot-ku, gdziepanie patrzyłyna mnie,jakrtziałelności
gospodarcrych kaniu,jednoosobow;rcti''.
Wymogi byłyjasne:przedstawić tacjęwsrystkĘ budzetmusialĘ pze
większość
bym chciałwyłudzićpieniądze.Coi
pomysł,zaliczyć szkolenie i przeko- lcoczyć200 mlnzł.Niebyłoanijed- w re$onie prowadząmęzcrylźni- cie
WiesławaStemp e| załoĘła Ang- okrop'nego.PÓźniejpo szkoleniach
naćkomisję.PÓŹniej,po otrrymaniu negoptrypadĘ abyktoŚ musiałzwra- s4l sięTomaszLindaz WUP.. Wporow- strom.Zajmujesiędoradztwemener. i przejęciu sprawy przez WUP było
40 tys. złi otwarciu firmy utrz5rmać caćdotację.Trzeba się ciesryć,bo lu. narriudo wczeŚniejszych podobnych gelyczrym w zakresiebudownictwa już tylko lepiej -wspomina.o
Po unijne pieniqdze na
jednoosobowQ firmę
2głosiłosię 4 tys' chętnych.
Pieniędzy vuystarczyło
dla 14,6.

Podobne dokumenty