13-TK-15 \(kamień hydrotechniczny 80-150 \)

Komentarze

Transkrypt

13-TK-15 \(kamień hydrotechniczny 80-150 \)
Kopalnia Bazaltu Targowica
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 13/T/K/15
1 . Niep o wt ar za l n y ko d id e nt y f i ka c yj n y t yp u wyr o b u:
Kamień naturalny do robót hydrotechnicznych 80/150 mm ; nr dokumentu wz: patrz
oznakowanie CE
2. Zamierzone zastosowanie:
Konstrukcje zabezpieczeń hydrotechnicznych i regulacyjnych
3. Producent:
TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna
Sit kó w ka 2 4 , 2 6 - 0 5 2 No w iny
K o pa l n ia B a za l t u Ta rg o w ica
57-211 Ciepłowody
Tel/fax 74/81 03 039
email: [email protected]
4 . S ys te m l ub s ys t e m y o c e n y i we r yf i k acj i st ało śc i wł aś ci wo ś ci u ż yt ko wyc h:
Sy s t e m 4
5 . No r ma z har mo n izo wa na :
PN-EN 13383-1:2003 „Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: Wymagania”
Nazwa laboratorium i nr sprawozdania z badań:
Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich Akademii Górniczo
Hutniczej; raport z badań nr 161/2010
6 . Deklarowane właściwości użytkowe:
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI
Kształt kamieni uziarnienia grubego
(% zawartości kawałków o a:c>3:1)
Wymiar ziarn
Rozkład masy uziarnienia grubego
Gęstość ziarn i gęstość objętościowa, Mg/m3
Wytrzymałość na ściskanie, MPa
Powierzchnie przekruszone lub łamane
Odporność na ścieranie
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
Zgorzel słoneczna bazaltu
• Zmiany makroskopowe
• Spadek wytrzymałości po gotowaniu
Opis petrograficzny
Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg]
• f1 max
• f2 max
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
LTA
CP90/180
2,94
CS80
RO5
MDE20
WA0,5
FT1,0
SBA
SLA10
Bazalt barwy szaroczarnej i czarnej o głownie zbitej i
masywnej strukturze, podrzędnie także pęcherzykowatej
0,24
16
1
W ła ści wo ści uż yt ko we o kr e ś lo ne go p o wyżej wyr o b u są z go d ne z ze s ta we m d e kla r o wa n yc h
wł a śc i wo ś ci u ż yt ko wyc h . Ni n iej s za d e klar acj a wła ści wo ści uż yt ko wyc h wyd a na zo s taj e
zgo d n ie z r o zp o r ząd z e ni e m ( UE ) nr 3 0 5 /2 0 1 1 na wył ącz ną o d p o wi ed z ia l no ść p r o d u ce n ta
o kr e ś lo ne go p o wyżej .
W i mi e ni u p r o d u ce n ta p o d p is ała :
M a rt a Łu cza k- K i ero w ni k Za kła do w ej K o nt ro li P ro d u kcj i
T ar go wic a, 1 0 .0 2 .2 0 1 5
…… … …… … …… … …… …
(miejsce i data wydania)
…… … …… … …… … …… …..
(podpis)
2

Podobne dokumenty