Młodszy specjalista i wynagrodzenie za zastępstwa Wielki kryzys

Komentarze

Transkrypt

Młodszy specjalista i wynagrodzenie za zastępstwa Wielki kryzys
Ukazuje się od 15 września 1980 roku
ISSN 1505-6724
Pismo
Niezależnego
Samorządnego
Nr 14/2011 (597)
Związku
Zawodowego
HUTA KATOWICE 17 października 2011
Zapowiedzi licznych zwolnień i postojów w ArcelorMittal Poland SA
Wielki kryzys miał nas ominąć a nie doświadczyć
Odejście z grupy ArcelorMittal Poland SA do końca 2012 roku około 3 tys. pracowników celem łagodzenia skutków dosięgającego nas kryzysu zapowiedział Zarząd Spółki.
W piątek, 14 października br. zapadła także ostateczna decyzja w sprawie okresowego
wstrzymania pracy na Wielkim Piecu nr 3 w Dąbrowie Górniczej, a widmo wstrzymania
pracy na Walcowni Średniej stało się równie realne i co najgorsze - bliskie.
Perspektywy dla branży hutniczej nie przedstawiały się dobrze już od dłuższego czasu. Od nowego
roku mają bowiem znacznie wzrosnąć koszty produkcji stali, co z pewnością wpłynie na wielkość
zamówień powodując ich znaczny spadek. Zagrożeniem dla hutnictwa są restrykcyjne limity emisji
dwutlenku węgla narzucone przez Unię Europejską, a to właśnie hutnictwo odpowiada za ok. 4%
emisji CO2 i w dalszym ciągu będzie je musiało ograniczać. Do wzrostu kosztu produkcji przyczyni
się również planowane wprowadzenie od nowego roku akcyzy na produkty energetyczne.
To jednak nie są jedyne problemy, które dotkną w najbliższym czasie ArcelorMittal Poland SA.
Pomimo wielokrotnego powtarzania przez Rząd RP, iż światowy kryzys nas nie dotknie –
rzeczywistość wydaje się zupełnie inna. Według stanowiska Zarządu ArcelorMittal Poland – to
właśnie sytuacja kryzysowa na świecie spowodowała brak zamówień na wyroby hutnicze, w
związku z czym zamówienia dla AMP klasują się w tak niskich wielkościach, iż nie pokrywają nawet
możliwości produkcyjnych jednego wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej.
W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o okresowym wstrzymaniu pracy na Wielkim Piecu
nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Wg pracodawcy – działania powyższe nie doprowadzą do całkowitego
jego zamknięcia, lecz nie znany jest również termin jego ponownego uruchomienia.
Utrzymywanie nadal minimalnej wielkości produkcji na dwóch piecach stanowi bowiem znaczne
zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa i skraca ich żywotność.
Więcej str. 3
Podsumowanie i ocena restrukturyzacji Spółki
Service Group jednak nie wyszła na prostą
Oceny dotychczas przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal
Service Group na szczeblu ArcelorMittal Poland SA w poniedziałek, 10 października br.
dokonał Prezes restrukturyzowanej Spółki – Jan Stokłosa oraz przedstawiciele właściciela.
W spotkaniu ze strony dąbrowskiej Solidarności uczestniczył Przewodniczący Związku – Jerzy
Goiński oraz Ireneusz Płocha – Przewodniczący Komisji działającej w ArcelorMittal Service Group.
Jak podsumował pracodawca - od 1 października br. z AM Service Group do AMP na podstawie
art. 23 1 przekazano 367 pracowników. Również docelowo do AMP, ale poprzez spółkę pośredniczącą - Manpower Transactions przekazano 34 pracowników.
Na dzień 30 września 2011r. rozwiązano umowę o pracę w sumie z 236 pracownikami. Grupę
tą stanowią osoby, które skorzystały z programu odejść za odpowiednią odprawą, uprawnione
do świadczeń przedemerytalnych, uprawnione do tzw. E-48 i osoby, które odeszły z tytułu
zwolnień grupowych.
Do końca roku 2011 przewiduje się dodatkowo do odejścia z różnych tytułów 83 pracowników.
Jak powiedział Jan Stokłosa – Prezes ArcelorMittal Service Group - na dzień 1 stycznia 2012
ma pozostać w spółce ok. 440 pracowników.
Więcej str. 2
Protokół dodatkowy nr 1 wprowadzi zmiany do ZUZP AMP SA
Młodszy specjalista i wynagrodzenie za zastępstwa
Uregulowanie kwestii wynagrodzenia za zastępstwa, wypłaty odszkodowań rodzinie
zmarłego pracownika, nowe stanowisko do taryfikatora, wprowadzenie zmianowego
dodatku kwotowego, a także waloryzacja dodatku nocnego, zostały uzgodnione i zapisane w Protokole dodatkowym nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla
pracowników ArcelorMittal Poland SA.
Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim długo negocjowanego wynagrodzenia za zastępstwa. Ostatecznie uzgodniono, iż w przypadku powierzenia pracownikowi pracy na stanowisku niżej wynagradzanym niż jego stanowisko pracy – za wykonaną pracę pracownik otrzyma
wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Natomiast w przypadku powierzenia pracy na
wyższym hierarchicznie i/lub wyżej wynagradzanym stanowisku, pracownik otrzyma wyższe
wynagrodzenie. Stanowisko wyżej wynagradzane to stanowisko, dla którego w taryfikatorze
stanowisk pracy określona jest wyższa maksymalna kategoria zaszeregowania.
Gdy zastępstwo pełnione będzie w sposób ciągły przez minimum 21 dni kalendarzowych, w
związku z niezdolnością do pracy osoby zastępowanej wskutek choroby, odosobnienia w związku
z chorobą zakaźną lub w związku z urlopem bezpłatnym – za każdą godzinę pracy, w czasie
której pełnione jest zastępstwo pracownik otrzyma dodatek w wysokości 3,00 zł.
Kolejną zmianą jest, iż w przypadku śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy lub wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy – pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia kwoty
stanowiącej równowartość zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.
Więcej str. 3
CSC Computer Sciences
przejmie informatykę
Grupa około 22 pracowników z
Zespołów: FI-22, FI-23, FI-24 i FI25 ArcelorMittal Poland SA ma
zostać z dniem 1 stycznia 2012
roku przekazana do CSC Computer
Sciences Polska Sp. z o. o.
O takich zamierzeniach pracodawca
poinformował
Solidarność
pismem
datowanym na dzień 11 października
br.
Za przyczynę przejęcia działalności
realizowanej dotychczas przez Zespoły
FI-22, FI-23, FI-24 i FI-25 przez CSC
pracodawca podał potrzebę restrukturyzacji organizacyjnej ArcelorMittal
Poland SA. Przejęcie pracowników
stanowi przejście części zakładu pracy
na innego pracodawcę w rozumieniu
art. 231 Kodeksu Pracy, zatem z
dniem przejścia dotychczasowi pracownicy AMP SA staną się pracownikami CSC Sp. z o. o.
Więcej str. 2
W Spółce ZEN
zarejestrowano ZUZP
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla pracowników Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o. o. został
zarejestrowany z dniem 6 października 2011r.
Pismo informujące o wpisaniu ZUZP
dla pracowników Spółki ZEN do rejestru układów od Państwowej Inspekcji
Pracy Solidarność otrzymała w dniu 14
października br.
ZUZP określa zasady zatrudnienia i
wynagradzania pracowników, w tym
również warunki pracy i płacy, wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz stron Układu i inne
świadczenia związane z właściwościami pracy i zawodu pracowników.
Więcej str. 2
System motywacyjny
w EC Nowa
Z dniem 1 października 2011r. w
Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.
o. wprowadzony został nowy Regulamin systemu motywacyjnego
dla pracowników Spółki.
Regulamin określa zasady przyznawania premii motywacyjnej i nagród na
rzecz pracowników.
Według zapisów – w ramach planowanego funduszu wynagrodzeń tworzy się
fundusze premii i nagród. Planowany
fundusz wynosi: premii do 50% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych, a nagród do 1,5% rocznego
funduszu wynagrodzeń zasadniczych
Zarząd
Spółki
ustala
miesięczny
wskaźnik premii dla pracowników, przy
czym dla pracowników na stanowiskach kierowniczych stanowi ona
krotność premii pracowników na stanowiskach niekierowniczych, ale wysokość kwartalnej premii nie może
przekroczyć
50%
wynagrodzenia
zasadniczego za poprzedni kwartał.
Podstawą do naliczania premii indywidualnym pracownikom jest natomiast
jednokrotność wynagrodzenia zasadniczego.
Niewykorzystany fundusz premii z
danego miesiąca powiększa fundusz
nagród, a decyzję o uruchomieniu
wypłat z funduszu premiowego podejmuje Zarząd Spółki informując o tym
organizacje związkowe.
Więcej str. 3
Podsumowanie i ocena restrukturyzacji Spółki
Service Group jednak nie wyszła na prostą
. Nie
C. d. ze str. 1
Aktualnie przekazywany jest pozostały po odeszłych pracownikach majątek w
krakowskim oddziale Spółki, a także ogłaszany przetarg na sprzedaż obrabiarek. By wszystko
było przejrzyste – powołano profesjonalną firmę do wyceny całego majątku Spółki. W imieniu
AMP tematem tym zajmuje się dział gospodarki majątkiem, podlegający pod Tomasza Ślęzaka.
Podczas procesu restrukturyzacyjnego pojawiło się wiele nieścisłości i problemów. Przejmowanym bezpośrednio do AMP pracownikom nie do końca sprawdziła się metoda przeliczeń wynagrodzenia brutto do brutta. Do Solidarności zwracają się bowiem pracownicy, którym błędnie, a
przede wszystkim niekorzystnie przeliczono wynagrodzenie za pracę.
Ponadto pojawił się problem ze stanowiskami pracy – pracownik pracujący dotychczas na stanowisku spawacza w AM Service Group po przejściu do AMP otrzymał angaż ze stanowiskiem
ślusarza. Takie postępowania pracodawcy jest całkowicie bezzasadne i nie powinno mieć miejsca.
W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy AMP w Utrzymaniu Ruchu nie ma także umieszczonego stanowiska murarza, a tacy właśnie pracownicy zostali z AMSG do AMP przejęci.
Grupa remontowa natomiast, która przeszła do AMP ma wyznaczony okres 6 m-cy na zdobycie
uprawnień poddozorowych i innych, które jako pracownicy AMSG posiadali. W AMP zaistniała
jednak konieczność zdobycia ich od nowa. Uzgodniono, iż do czasu upływu sześciomiesięcznego
terminu pracownicy ci będą wykonywać swoje zadania z dotychczasowymi uprawnieniami.
Obecnie jest negocjowana nowa umowa z AMP na stawki robót regeneracyjnych. Podczas spotkania padło stwierdzenie, iż w przypadku, gdy nie będzie odpowiedniej ilości zleceń z całej
korporacji ArcelorMittal – Spółka będzie miała nikłe szanse przetrwania ze względu na bardzo
wysokie koszty stałe.
Sposób przeprowadzanych w Grupie Serwisowej restrukturyzacji na przestrzeni ostatnich kilku
lat, pochłaniających olbrzymie miliony złotych, głównie na odprawy dla odchodzących pracowników, nie doprowadził do poprawy sytuacji ekonomicznej firmy i nie dał dobrych perspektyw
dalszego utrzymania się firmy na rynku.
Mimo wielu działań – firma wciąż ciągnie za sobą olbrzymi dług tych właśnie działań, których
wymagał od niej właściciel, deklarując jednocześnie pokrycie kosztów związanych z odejściami
pracowników. Tak się jednak nie stało, co jest przyczyną coraz trudniejszej sytuacji Spółki, tym
bardziej, iż wg właściciela ilość usług remontowych i zamówień części zamiennych do urządzeń
AMP oraz nowych inwestycji ma być radykalnie ograniczana. Taki stan rzeczy będzie miał negatywny wpływ na wielkość zamówień w AMGS.
Sytuacja jest o tyle niepokojąca, iż znanym jest fakt, że część zleceń remontowych i części
zamiennych przez AMP lokowana jest w innych, obcych firmach, omijając AMSG, pomimo jej
trudnej sytuacji. Przykładem złego zarządzania zleceniami przez AMP jest zlecanie na zewnątrz
do jednej ze Spółek wykonanie urządzeń do mokrego oczyszczania gazu o dużej wartości argumentując, iż jest ona znacznie tańsza od AMSG. Tymczasem omawiana Spółka mając trudności
z wywiązaniem się z terminu - powyższe zamówienie zleciła właśnie AMSG jako podwykonawcy.
Gdzie tu jest zatem logika? Czy to są czysto stosowane warunki rynkowe, o których właściciel
tak często mówi?
Niestety, ale powstała po kolejnej restrukturyzacji sytuacja całkowicie potwierdza wcześniejsze
przewidywania Solidarności co do efektu przeprowadzanych działań. Pracodawca zapowiedział
możliwość dalszych cięć kosztów, głównie stałych, a z doświadczenia już wiemy, z czym się to
wiąże. Związkowcy wielokrotnie zaznaczali, iż przy planowanej strukturze Spółki i wymaganych
przez właściciela cenach produktów – AMGS nie ma szans się utrzymać.
W dniu 13 października Solidarność otrzymała pismo z Państwowej Inspekcji Pracy informujące, iż
PIP dokonała czynności kontrolnych w Spółce AMSG, które spowodowane były skargą Związku z
dnia 9 września. Ostateczna odpowiedź z PIP udzielona zostanie najpóźniej do dnia 9 listopada br.
Dwutorowe naliczanie jubilatów i odpraw emerytalno-rentowych
W Spółce ZEN zarejestrowano ZUZP
Cd. ze str. 1
Do najważniejszych zmian zawartych w nowo wynegocjowanym ZUZP należy
zapis dotyczący przejścia pracowników na stawki godzinowe oraz zmiana zasad naliczana odpraw
jubileuszowych i emerytalno-rentowych, które naliczane są dwutorowo.
W związku z powyższym załączniki do ZUZP dotyczące nagród jubileuszowych będą podwójne: załącznik nr 3 i załącznik nr 3a. Załącznik nr 3 dotyczy gratyfikacji. Kwota gratyfikacji wynosi 4 tys.
zł po osiągnięciu 20 lat stażu pracy, kolejno 8 tys. zł po 25 latach, 12 tys. zł po 30 latach i 16 tys.
zł po 35 latach. Gratyfikacja wypłacana jest tylko raz w całym okresie zatrudnienia. Przy starych
zasadach natomiast (załącznik nr 3a) po 20 latach stażu pracy pracownik otrzymuje 200% podstawy wymiaru (miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika). Po 25 latach – 265%, po 30 –
330%, po każdych następnych 5 latach % wzrasta o kolejne 65.
Analogicznie będzie przy odprawach emerytalno-rentowych (załącznik 4 i 4a). Pracownicy, którzy
przepracowali w Spółce i jej poprzedniczkach prawnych 5 i więcej lat mają prawo do specjalnej
gratyfikacji, której wysokość stanowi trzykrotność średniej płacy miesięcznej w spółce za rok
kalendarzowy poprzedzający rozwiązanie umowy o pracę. Wysokość odprawy emerytalno rentowej wg załącznika 4a wynosi natomiast: do 20 lat stażu pracy 100% podstawy wymiaru, po 20
latach pracy – 200% podstawy wymiaru. Po przepracowaniu każdych następnych pięcioletnich
okresów pracy ulega zwiększeniu o dalsze 65%. Podstawę naliczania stanowi miesięczna płaca
zasadnicza pracownika.
Wszyscy pracownicy mają prawo wyboru nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej
korzystniejszej dla siebie.
Uzgodniono, iż powyższe załączniki będą obowiązywały do 31 grudnia 2015 r. bez możliwości ich
wcześniejszego wypowiedzenia.
Przyjęte przez pracodawcę zostały także załączniki wniesione przez organizacje związkowe dotyczące wypłaty nagrody rocznej (załącznik nr 8), oraz wypłaty nagrody świąteczno-noworocznej
(załącznik nr 9).
Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki ZEN może być wypowiedziany
przez każdą ze stron za 9-cio miesięcznym wypowiedzeniem, przy czym w przypadku wypowiedzenia - strony niezwłocznie przystępują do negocjacji nowego układu.
Wolny Związkowiec
str. 2
CSC Computer
Sciences przejmie
informatykę
C. d. ze str. 1
Jak poinformował w
przekazanym piśmie Andrzej Wypych –
Dyrektor Personalny AMP – zaistniała
zmiana pracodawcy nie spowoduje
konieczności podjęcia działań dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków
pracy i przekwalifikowania.
Pracownicy przejmowani przez CSC w
terminie 2 miesięcy od daty przejścia
mogą, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać
stosunek pracy.
Ponadto pracodawca poinformował, iż
zarówno ilość pracowników przejmowanych przez CSC, jak i data przejęcia –
mogą ulec zmianie.
CSC Computer Sciences Corporation
zostało założone w 1959, z siedzibą w
El Segundo w Kalifornii. Firma jest
wyspecjalizowana w doradztwie i usługach informatycznych. CSC jest standarowym
promotorem
aktualnych
zmian w organizacji przedsiębiorstw
ery globalizacji. Podstawowe metody
działania to reengineering i outsourcing.
Jak podaje Wikipedia - ekonomiczne
efekty metod pracy są wątpliwe, aczkolwiek wiele posunięć jest nagradzanych przez giełdę wzrostem kursu
akcji, np. masowe zwalnianie pracowników w wyniku outsourcingu.
Firma jest notowana na nowojorskiej
New York Stock Exchange.
Droższa konsumpcja
W czwartek, 13 października Główny
Urząd Statystyczny ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2011 r.
w stosunku do I-III kwartału 2010r.
wyniósł 104,2.
Oznacza to, iż na przestrzeni roku
(okres pierwszych trzech kwartałów)
ceny towarów i usług konsumpcyjnych
wzrosły o 4,2%.
Informacja dotycząca
Rady Nadzorczej AMP
W związku z licznymi pytaniami oraz
dużą ilością zgłaszanych interwencji
do Jerzego Goińskiego z prośbą o ich
przedstawienie na forum Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland SA –
informujemy, iż Jerzy Goiński od lipca
br., w związku z zakończeniem kadencji, nie pełni funkcji Członka Rady
Nadzorczej ArcelorMittal Poland SA z
wyboru załogi.
Przypominamy, iż w br. dokonana
została zmiana w Statucie Spółki AMP
dotycząca powoływania składu Rady
Nadzorczej, stanowiąca, iż strona
społeczna
reprezentowana
będzie
przez osobę, którą pracodawca wybierze spośród kandydatów wskazanych poprzez reprezentatywne organizacje związkowe działające w zakładzie.
Zatem od lipca dokonana została
zmiana przedstawiciela strony społecznej w Radzie Nadzorczej AMP,
którym na Oddział dąbrowski wybrany
został Jacek Zub – Przewodniczący
MZZP ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.
Zapowiedzi licznych zwolnień i postojów w ArceloMittal Poland SA
Wielki kryzys miał nas ominąć, a nie doświadczyć
C.d. ze str. 1
W krakowskim oddziale
ArcelorMittal Poland zdecydowano utrzymać
. Nie
pracę pieca, gdyż jego zatrzymanie w
konsekwencji
musiałoby
spowodować
zatrzymanie
całej
części
surowcowej.
Wstrzymana zostanie jednak praca na jednej z
dwóch taśm spiekalniczych.
Szacuje się, iż obłożenie obu pracujących
pieców wyniesie w granicach 80% ich mocy
produkcyjnych: 240 tys. ton dąbrowski piec i
75 tys. ton piec w Krakowie.
Ponadto w dąbrowskim oddziale Spółki
planowane
jest
okresowe
wstrzymanie
produkcji na Walcowni Średniej. Powodem
jest aktualny brak zbytu na tego rodzaju
wyroby. By przezwyciężyć zastój – zarząd
dokonuje analiz dotyczących pozyskiwania
nowych zamówień i prób produkcji nowych
profili.
Poważne zagrożenia są także dla utrzymania
produkcji drutu spawalniczego w Sosnowcu,
gdzie
rozpatrywana
jest
możliwość
zatrzymania taśmy.
Niestety, najcięższa sytuacja wydaje się mieć
miejsce w dawnej Hucie Królewskiej, gdzie nie
wykluczone jest jej całkowite zatrzymanie.
Stabilną sytuację natomiast wydaje się mieć
świętochłowicki oddział AMP, który aktualnie
wykorzystuje pełne moce przerobowe.
W związku z wystąpieniem tak licznych
zagrożeń i podjęciem drastycznych decyzji
dotyczących wstrzymania określonych linii
produkcyjnych – Zarząd przekazał informację
o
zamiarze
przeprowadzenia
kolejnej
restrukturyzacji zatrudnienia w całej Grupie
AMP, wliczając w to wszystkie Spółki zależne.
Decyzją Zarządu z Grupy AMP miałoby odejść
do
końca
2012
r.
15%
aktualnie
zatrudnionych pracowników, co stanowi
wielkość ok. 3 tys. osób.
W
początkowych
planach
pracodawcy
zakładano,
iż
taka
restrukturyzacja
przeprowadzona będzie do końca 2015 r.,
jednak bacząc na trudną sytuację Spółki –
zostanie
ona
przeprowadzona
w
„przyspieszonym trybie”. Pracodawca nie
podał żadnych informacji co do zasad czy
warunków, na jakich pracownicy mieliby z
AMP i spółek odchodzić. Tam, gdzie zostanie
wstrzymana praca – planowane jest wysyłanie
pracowników na urlopy postojowe.
Na Walcowni Średniej nie został określony
termin wstrzymania produkcji. Logicznym by
było takie zorganizowanie pracy, by ewentualny przestój wystąpił w II połowie grudnia,
czyli w okresie świątecznym.
Pracodawca zapowiedział zmniejszenie do
niezbędnego minimum podwykonawców –
firm zewnętrznych wykonujących prace na
rzecz AMP, celem zaangażowania jak największej liczby pracowników własnych. Nieznane
są jeszcze decyzje co do firm użyczających
swoich pracowników dla AMP i Spółek, głównie
chodzi o Manpower Services i Manpower
Transactions.
Decyzją Zarządu wstrzymane zostały wszelkie
nowe inwestycje poza długą szyną w dąbrowskim oddziale AMP.
Niestety, ale rzeczywisty, drastyczny wręcz
obraz niedalekiej przyszłości dla AMP potwierdził przewidywania Solidarności, która od
kilku już lat wskazuje nieprawidłowości w
zarządzaniu firmą przez korporację, narzucającą Polskim hutom własne decyzje. Jerzy
Goliński jako członek Rady Nadzorczej w AMP
wielokrotnie apelował o zmianę podjętych na
szczeblu korporacji decyzji, przestrzegając
przed ich konsekwencjami.
W AMP oraz Spółkach zależnych wprowadzonych zostało wiele bardzo kosztownych programów mających na celu poczynienie znacznych oszczędności i zmniejszenie kosztów, np.
TOP, który miał przynieść niesamowite
oszczędności, tymczasem nikt na dzień dzisiejszy nie potrafi wykazać pozytywnych
efektów działania tego programu. Gdzie zatem są środki, które udało się zaoszczędzić?
AMP nie reaguje prawidłowo na pojawiające się
na rynku zmiany stwarzając lukę, którą natychmiast chytrze wykorzystuje konkurencja.
Niestety, utraconych klientów nie jest łatwo
odzyskać, tym bardziej w sytuacji podnoszenia
cen wyrobów. Nieudolna polityka handlowa
spowodowała, że straciliśmy cały rynek zbytu
dla produkcji Walcowni Średniej. W sprzyjającej dla hutnictwa sytuacji w Polsce (budowa
stadionów, dróg) – AMP nie potrafi jej wykorzystać oddając tak wielki rynek firmom z
zachodu. A największe zyski były, gdy huta
produkowała najwięcej. Tymczasem w firmie
stworzonej do produkcji stali w ogóle na temat
produkcji się nie rozmawia.
Do końca 2011r. w AMP obowiązuje podpisane
12 maja 2011r. Porozumienie ws. działań w
okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w AMP
SA, w którym uzgodniono, iż pracodawca w
przypadku ograniczenia produkcji maksymalnie
wykorzysta szkolenia, dodatkowe i uzupełniające dni wolne, urlopy zaległe i bieżące pracowników. W przypadku zwolnienia pracownika
z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w
tym czasie na terenie zakładu pracy - pracownik otrzymywał będzie 80% wynagrodzenia
obliczonego jak za urlop wypoczynkowy – z
płac I kwartału 2011r., jednak nie mniej niż
płaca zasadnicza. Biorąc pod uwagę nową,
trudną sytuację AMP – zadaniem Solidarności
koniecznym stała się potrzeba negocjacji nowych zapisów tego Porozumienia.
Jak powiedział Jerzy Goiński – Przewodniczący
Związku – wyczerpały się możliwości akceptacji
dla dalszych brutalnych restrukturyzacji kosztem ludzi. W firmie zaczynają panować warunki
obozu pracy. Solidarność na to nie pozwoli. Na
piątek, 21 października zwołane zostało posiedzenie ZOK – przedstawicieli Solidarności ze
wszystkich oddziałów AMP, gdzie Solidarność
podejmie decyzje co do działań celem obrony
miejsc pracy.
Regulamin wynagradzania zastąpiony nowym systemem
System motywacyjny w EC Nowa
C. d. ze str. 1
Warunkiem uruchomienia
funduszu premiowego jest osiągnięcie założonego wyniku na działalności gospodarczej,
wykonanie zadań podstawowych i dodatkowych. W przypadku nie spełnienia powyższych – Zarząd może zdecydować o uruchomieniu funduszy.
Ustalenie indywidualnego wskaźnika premii
jest wynikiem oceny pracownika przez jego
przełożonego. Wyniki pracy są weryfikowane
w cyklu kwartalnym – stanowiska kierownicze i miesięcznym – niekierownicze. Podczas
oceny przełożony bierze pod uwagę: wyniki
pracy na podstawie kryteriów oceny bieżącej
ustalonych dla każdego stanowiska oddzielnie
Protokół dodatkowy nr 1 wprowadzi zmiany do ZUZP AMP SA
Młodszy specjalista i wynagrodzenie za zastępstwa
C. d. ze str. 1
Kwota ta jest wypłacana na wniosek członka rodziny lub innej osoby
organizującej pogrzeb po okazaniu dokumentów potwierdzających wypłatę zasiłku pogrzebowego przez ZUS. Ponadto rodzinie Pracownika zmarłego na skutek wypadku przy pracy,
w drodze do pracy, z pracy lub choroby zawodowej pracodawca jest zobowiązany wypłacić
jednorazowe odszkodowanie w wysokości 50 tys. zł. w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
Powyższe odszkodowanie wypłacane jest Małżonkowi pracownika oraz innym członkom
rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o
ubezpieczeniu społecznym pracowników i ich rodzin. O sposobie podziału odszkodowania
pomiędzy uprawnione osoby zdecyduje pracodawca.
Kolejną zmianą, której w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dokonuje Protokół
dodatkowy nr 1 jest wprowadzenie do Taryfikatora stanowisk nierobotniczych w AMP nowego
stanowiska – Młodszy specjalista. W związku z powyższym dokonano koniecznych zmian w
Tabeli wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk nierobotniczych, gdzie zapisano niezbędne
wymagania dla tego stanowiska – przy wykształceniu kierunkowym – jeden rok w danej specjalności, przy wykształceniu ogólnym lub technicznym – trzy lata w danej specjalności. W
związku z przejęciem grupy murarzy z AM Service Grup, również ich stanowisko zostało w
Taryfikatorze umieszczone.
W Zasadach stosowania zmianowej organizacji pracy wprowadzono jeden dodatek za pracę
na zmianie nocnej i za pracę w niedzielę i święta, zwany zmianowym dodatkiem kwotowym,
którego wartość została podniesiona do kwoty 4,29zł.
Podczas posiedzenia administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP odbytego w
dniu 6 października br. strony ustaliły, iż w terminie 6 m-cy od daty wejścia w życie zapisów
Protokołu dodatkowego nr 1 do ZUZP, dokonają analizy oraz podsumowania wprowadzonych
zmian dotyczących odpraw dla rodzin zmarłych pracowników.
w opisach stanowisk pracy i stopień realizacji
indywidualnych zadań i celów w danym
okresie
rozliczeniowym.
Dodatkowym
kryterium na stanowiskach kierowniczych
jest stopień realizacji zadań i celów jednostki
organizacyjnej.
Regulamin
dokładnie
określa
zasady,
którymi winien kierować się przełożony
oceniając realizację indywidualnych zadań i
celów pracownika oraz skalę pięciostopniową
jako wytyczną do określenia indywidualnego
wskaźnika premii.
Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się od oceny dokonanej przez przełożonego w ciągu 3 dni od dnia poznania oceny
do przełożonego osoby oceniającej. Odpowiedź na odwołanie winna nastąpić w terminie 5 dni.
Wypłata premii następuje w dniu wypłaty
wynagrodzenia po zakończeniu miesięcznego/kwartalnego cyklu rozliczeniowego.
Premii nie otrzymają pracownicy, z którymi
pracodawca rozwiąże stosunek pracy w
trybie art. 52 KP lub z winy pracownika, ani
pobierający wynagrodzenie za czas choroby i
zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
Nagroda może być przyznana za szczególne
osiągnięcia w środowisku pracy i/lub jako
wyraz uznania wzorowych wyników lub
postawy, a decyzję o przyznaniu i ewentualnej wielkości podejmuje Zarząd Spółki na
wniosek Zarządu lub kierownika jednostki
organizacyjnej.
Z wynagrodzeniem w październiku i listopadzie 2011r. wszystkim pracownikom zostanie
wypłacona premia wg zasad dotychczasowych (za sierpień i wrzesień br.)
Pierwsza premia wg nowych zasad pracownikom na stanowiskach niekierowniczych
wypłacona zostanie w grudniu, natomiast na
stanowiskach kierowniczych – w lutym 2012
r.
Wolny Związkowiec
str. 3
W obawie przed zwolnieniami i pogorszeniem warunków
Związki
mówią STOP agencjom pracy tymczasowej
. Nie
W związku z licznymi negatywnymi informacjami, które docierają zarówno do
Związków Zawodowych, jak i pracowników dotyczącymi dalszej restrukturyzacji
zatrudnienia w AMP – krakowskie Organizacje Związkowe dnia 3 października
2011 r. wystosowały do Prezesa Zarządu – Sanjay Samaddara stosowne Stanowisko.
W powyższym Stanowisku Związkowcy wyrazili która do tej pory miała tylko uzupełniać brakustanowczy protest przeciwko planom przeka- jące obsady na niektórych stanowiskach pracy
zania części pracowników AMP do agencji pracownikami spoza AMP SA.
pracy tymczasowej.
Na takie działania Organizacje Związkowe nie
Jak napisali – uważamy, że plany przekazania wyrażają zgody: nie możemy zgodzić się, aby
pracowników z wieloletnim hutniczym stażem pracownicy stali się głównymi ofiarami przedo takiej agencji naruszają ich najbardziej prowadzanych w Spółce, a nie zawsze trafnych
żywotne interesy i mogą być prostą drogą do zmian i częstokroć chybionych decyzji.
rozwiązania z nimi umów o pracę.
Kopię Stanowiska otrzymali wszyscy przedstaOrganizacje Związkowe zwróciły uwagę na wiciele Zarządu AMP oraz pozostałe działające
fakt, iż dotychczas w środkach masowego w Spółce Organizacje Związkowe.
przekazu grupa ArcelorMittal Poland budując W odpowiedzi z dnia 11 października br. na
wizerunek dobrego i uczciwego pracodawcy powyższe Stanowisko Dyrektor Personalny –
przedstawiała zatrudnionych w niej pracowni- Andrzej Wypych, działając w imieniu Prezesa
ków jako jedno z największych bogactw firmy Zarządu poinformował, iż w razie przewidywawpływające na jej rozwój i zyski.
nych zmian lub zamierzonych działań, PracoJednak – według docierających do pracowni- dawca każdorazowo przekazuje Organizacjom
ków i organizacji związkowych sygnałów – Związkowym informacje dotyczące stanu,
Zarząd AMP rezygnuje z przyjętych dotychczas struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia
zasad i w sytuacji poprawy na rynkach świato- oraz działań mających na celu utrzymanie
wych w stosunku do pamiętnego roku 2008 – poziomu zatrudnienia, a także działań mogąpostanawia podjąć działania psujące swój cych powodować istotne zmiany w organizacji
wizerunek, by pod przymusem przekazać pracy lub podstawach zatrudnienia.
pracowników do agencji pracy tymczasowej,
Pracodawca poinformował także, iż rozpoczął
Wyjaśniając zarzuty postawione przez Komisję Solidarności na PPD
BHP priorytetem w ArcelorMittal Poland SA?
W piśmie Wolny Związkowiec nr 12/2011 z dnia 16 września podniósł Pan kilka zarzutów w
stosunku do Zakładu Wielkie Piece w DG odnośnie sposobu przeprowadzenia w dniu 17 sierpnia 2011 spotkania Terenowej Komisji BHP. Ad vocem na podniesione zarzuty chciałbym poniżej zaprezentować moje stanowisko.
Zawsze bezpieczeństwo pracowników było moim priorytetem. Posiedzenia Komisji, pod moim
przewodnictwem, były i będą dla mnie forum pozwalającym na podnoszenie bezpieczeństwa
pracy na coraz wyższe standardy. Całkowicie się zgadzam ze stwierdzeniem, iż podstawowymi
zadaniami Komisji są dokonywanie przeglądu podejmowanych przez pracodawcę środków
zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków
dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z Pismem Okólnym nr 8/2011 z dnia 04.08.2011 roku powołałem skład Terenowej
Komisji Bezpieczeństwa i Higieny pracy dla Zakładu Wielkie Piece. Skład Komisji odpowiada
wytycznym zawartym w w/w Piśmie. Nigdy nie było moim zamiarem zapraszanie na Komisję w
przeważającej ilości strony pracodawcy. Zawsze podkreślam, iż w Komisji może brać udział
każdy, kto chce wnieść do jej prac nowe ważne elementy. To, że w wymienionym posiedzeniu
przeważała ilościowo strona pracodawcy wynikało prawdopodobnie z tego, iż za obligatoryjny
w posiedzeniach komisji uważam udział wszystkich kierowników Liniowych i specjalistów UR z
PPD. Strona społeczna może być natomiast reprezentowana w takiej ilości członków, jaka jest
im niezbędna, w tym inspektorów ZSIP i Związków Zawodowych.
W przypadku prac Komisji w dniu 17.08.2011 roku osobą upoważnioną przeze mnie do jej prowadzenia był Kierownik Doskonalenia i Wsparcia Produkcji w PPD. Niestety nie mogłem być
obecny podczas prac tej Komisji z przyczyn osobistych (urlop).
Jak Pan wie w naszym Zakładzie jesteśmy obecnie w fazie wdrażania projektu COS, który
przewiduje odpowiedni przebieg wszelkich spotkań, narad i operatywek. W tym względzie
objęliśmy tą zasadą w dniu 17.08.2011 również posiedzenie TK BHP w PPD. Ponieważ taki
sposób organizowania Komisji spotkał się z dezaprobatą członków Komisji, natychmiast zdecydowałem, iż posiedzenia TK BHP w PPD nie będą podlegały zasadom COS, tak długo jak będzie
to możliwe.
Taką decyzję w przyszłości podejmę wspólne z członkami Komisji. Dowodem na to, iż przywrócono poprzednie zasady, były posiedzenia „Jesiennej” TK BHP w dniach 14, 15 i 16.
09.2011. Każdy z członków Komisji, przedstawicieli ZZ, ZSIP, lekarz, kierownictwo mógł zabierać glos w dyskusji ile potrzebował. Wszyscy mieli jak zwykle równe prawa zabierania głosu
i wnoszenia wszelkich uwag w dyskusji.
Jest mi bardzo przykro, że w potoku spraw i e-maili przeoczyłem Pana korespondencję, w
której prosił Pan o odniesienie się do uwag do przebiegu Terenowej Komisji BHP Zakładu Wielkie Piece zorganizowanej w dniu 17.08.2011. Kontaktowanie się poprzez prasę uważam za
ostateczność. Zapraszam do mojego biura, drzwi dla Pana są zawsze otwarte.
Oczywiście chciałbym aby nadal nasza współpraca opierała się na szczerości i wzajemnym
zaufaniu w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w naszym Zakładzie. Liczę na
pełną współpracę w tym zakresie, zachęcam do współdziałania i dołożę wszelkich starań aby
poprawiać stan bezpieczeństwa w Zakładzie Wielkie Piece w DG. Nie uczynię tego sam, w tym
zakresie liczę na szeroką współpracę ze stroną społeczną, w tym ze Związkami Zawodowymi
oraz inspektorami SIP. Proszę o sygnalizowanie w tym względzie wszelkich zauważonych nieprawidłowości, uwag i propozycji.
Ryszard Skowronek, Dyrektor Zakładu Wielkie Piece PPD
Wolny Związkowiec
str. 4
prace w zakresie Planu Zatrudnienia na 2012
rok, a także, iż w związku ze zmienną i pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną prowadzone są analizy dotyczące wielowariantowych rozwiązań w zakresie ewentualnych
zmian w zatrudnieniu, w zależności od poziomu produkcji w Spółce oraz osiąganego
stopnia produktywności.
Jednak – jak zaznaczył Dyrektor Personalny –
wszystkie w/w działania, których celem jest
przygotowanie Spółki do zmierzenia się z
drugą falą światowego kryzysu gospodarczego, mają obecnie jedynie charakter
analityczny.
Strona pracodawcy zakłada, iż projekcje Planu
Zatrudnienia na 2012 rok przekaże związkom
zawodowym w grudniu br., więc wszelkie
spekulacje i plotki dotyczące możliwych zmian
w zatrudnieniu zarówno w roku bieżącym jak i
przyszłym, pojawiające się w chwili obecnej,
są jedynie spekulacjami, nie mającymi swojego odniesienia w jakichkolwiek decyzjach
władz Spółki.
Pomimo uspokajających
słów
Dyrektora
– pracownicy AMP i Spółek czują pewne zagrożenie. Coraz częściej i więcej poruszanych jest
przez pracodawcę tematów związanych ze
zbliżającym się kryzysem, z koniecznością
ponownej redukcji kosztów stałych w AMP.
Niestety, ale nauczeni wieloletnim doświadczeniem wszyscy wiedzą, iż największą cenę
wszelkich zmian w firmie ponoszą właśnie
ludzie w niej zatrudnieni.
W odpowiedzi na wysunięte zarzuty przez
Komisję Wydziałową NSZZ „Solidarność”
Wielkich Pieców, dotyczące złej organizacji
Terenowej Komisji BHP w dniu 17 sierpnia br.
(pisaliśmy o tym w WZ nr 12) – Dyrektor
Zakładu Wielkie Piece – Ryszard Skowronek
postanowił wyjaśnić przyczyny zaistniałego
stanu rzeczy.
Pismo, które przesłał do naszej redakcji w
całości umieszczamy obok.
Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż
Przewodniczący Komisji Solidarność działającej
na Wielkich Piecach – Alojzy Lorek, zanim
przekazał na łamy WZ podjętą interwencję –
przekazał ją do Dyrektora Zakładu, jednak nie
otrzymał w tym temacie żadnej odpowiedzi.
Kolejną sprawą jest skład powoływanej Terenowej Komisji BHP, który zarówno przez Kodeks Pracy, jak i obowiązujące w ArcelorMittal
Poland SA przepisy wewnętrzne jest ściśle
określony.
Regulacje takie zawiera Pismo okólne nr
8/2011 DP z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie
powołania Terenowych Komisji BHP oraz
Aneks nr 1 do powyższego Pisma Okólnego w
sprawie powołania Terenowych Komisji BHP,
który został przez pracodawcę wprowadzony
po uwzględnieniu licznych uwag ze strony
NSZZ Solidarność .
Wg powyższych w skład każdej Komisji BHP
wchodzą w równej liczbie przedstawiciele
pracodawcy i strony społecznej. Ponadto
wydane w AMP Pismo Okólne precyzuje szczegółowo osoby wskazane przez pracodawcę
oraz stronę społeczną do uczestnictwa w
poszczególnych Komisjach. Wyszczególnione
tam są również zadania Komisji.
To na posiedzeniach Terenowych Komisji BHP
rozwiązuje się najwięcej problemów, uwag i
tematów przekazywanych Dyrektorowi Zakładu przez przedstawicieli Związków Zawodowych oraz SIP związanych z poprawą bezpieczeństwa bezpośrednio na stanowiskach
pracy. Dlatego próba sformalizowania i skrócenia do minimum posiedzenia Terenowej
Komisji spotkała się ze stanowczą reakcją
Solidarności.
Za pozytywną odczytujemy otwartość i chęć
owocnej współpracy w celu poprawy stanu
BHP w AMP SA.
WBA Intercontinental i WBC Baltic w rękach Solidarności
Zwycięstwo
Damiana Jonaka
. Nie
Członek "Solidarności" Damian Jonak jednogłośnie pokonał na punkty Alexa
Bunemę w walce o pasy WBA Intercontinental oraz WBC Baltic. Polak dominował
na ringu przez wszystkie 10 rund, bezlitośnie punktując przeciwnika.
Pojedynek Damiana Jonaka z Alexem Bunemą kilka mocnych ciosów na korpus, ale na
był walką wieczoru gali „Wojak Boxing Night” szczęście na głowę nie przyjąłem żadnego w katowickim Spodku 16 października br. powiedział Jonak po walce.
Polski pięściarz od pierwszego gongu narzucił Walka w Spodku była pierwszym pojedynwysokie tempo i bardzo szybko wybił Bune- kiem Jonaka rozegranym na Śląsku od przemie z głowy myśl o zwycięstwie. Na głowę i szło dwóch lat.
korpus Kongijczyka przez całą walkę spadał W katowickiej hali Damiana dopingowało
grad ciosów. Jonakowi bardzo szybko udało kilka
tysięcy
członków
Solidarności
z
się zepchnąć przeciwnika do głębokiej defen- Dominikiem Kolorzem i Piotrem Dudą na
sywy. Polak zasłużenie wygrał na punkty w czele. Kiedy pięściarz wychodził na ring,
stosunku 100:89, 100:89, 99:90, co oznacza, związkowcy utworzyli nad nim szpaler z flag
że według dwóch sędziów wygrał wszystkie Śląsko-Dąbrowskiej „S”. Jak zwykle nasz
rundy, a według jednego 9 z 10 starć.
mistrz walczył z logo związku na plecach.
Zdaniem ekspertów pojedynek z Alexem - Uwielbiam tutaj walczyć. Kibice wprowaBunemą był najpoważniejszym wyzwaniem w dzają super atmosferę, dlatego chciałbym,
dotychczasowej karierze Jonaka. Jednak aby tych walk na Śląsku było jak najwięcej.
doświadczony zawodnik z Demokratycznej Każdy zawodnik przy takiej publiczności,
Republiki Konga, który w swojej karierze która go mocno wspiera bardzo stara się, aby
walczył i wygrywał z mistrzami świata, w wypaść jak najlepiej. - powiedział bokser. Katowicach nie miał absolutnie nic do powie- Byłem nieco spięty. Wyprowadzałem trochę
dzenia.
za dużo ciosów, za bardzo chciałem się poka- Widziałem jego kilka walk i wiem, że jest zać, że jestem u siebie i dominować nad
groźny do ostatniej rundy. Mocno bije z przeciwnikiem. W następnych walkach poobydwu rąk, trzeba bardzo uważać, bo jest staram się opanować temperament - zapewniebezpieczny do ostatniej sekundy. Dostałem nił z uśmiechem Damian Jonak. ZR NSZZ „S”
Radio Solidarność
odznaczone
Prezydent Bronisław Komorowski nadał ordery i odznaczenia państwowe
osobom zasłużonym dla przemian demokratycznych w Polsce, twórcom i
animatorom niezależnych mediów
audiowizualnych, w tym podziemnego „Radia Solidarność”.
Wśród odznaczonych znalazł się również
przewodniczący gorzowskiej Solidarności
Jarosław Porwich.
W piątek w imieniu prezydenta ordery i
odznaczenia wręczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Szef Kancelarii Prezydenta RP - Jacek Michałowski.
Za wybitne zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycznych w
Polsce odznaczeni zostali również Zbigniew Bodnar, Antoni Monach, Olgierd
Popiel, Ryszard Popiel oraz Marek Sobolewski (Gorzów Wlkp.) a także Tadeusz
Korman i Stanisław Matuła (Kostrzyń
nad Odrą).
Gorzowskie Podziemne Radio Solidarność funkcjonowało w okresie kwiecień
1983 r. - czerwiec 1989 r.
Radio Solidarność w sumie wyemitowało
ponad 80 audycji, które były nadawane
na częstotliwości I Programu TVP, głównie w porze emisji Dziennika TV.
Przez cały czas funkcjonowania korzystano z tego samego nadajnika dokonując jedynie drobnych napraw i modernizacji.
Audycje przygotowane były przez Regionalną Komisję Wykonawczą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", Ruch Młodzieży
Niezależnej oraz "Solidarność" ze Stilonu.
Na przestrzeni 6 lat przez radio "przewinęło się" około 50 osób. Byli wśród nich
zarówno lektorzy, grupy techniczne i
ekipy nadawcze.
Dział Informacji KK
Świetne wyniki
Solidarnościowców
Janusz Śniadek i Stanisław Szwed –
solidarnościowi kandydaci na posłów –
ze znakomitymi wynikami wyborczymi
dostali się do Sejmu.
Janusz Śniadek kandydował z okręgu gdyńskiego. Osiągnął bardzo dobry rezultat,
poparło go dokładnie 26.440 wyborców.
Były przewodniczący „Solidarności” uzyskał
najlepszy wynik na liście, w całym okręgu
wyborczym nr 26 osiągnął drugi rezultat
wyborczy.
Świetny rezultat wyborczy uzyskał też poseł
Stanisław Szwed. Były wiceprzewodniczący
podbeskidzkiej “Solidarności” zdobył 32.416
głosów. Uzyskał najlepszy wynik na swojej
liście i drugi w okręgu wyborczym nr 27.
Przewodniczący “Solidarności” Piotr Duda
pogratulował obu kandydatom świetnego
wyniku wyborczego. - Decyzję wyborców
odbieram jako zasłużone wyróżnienie i
wyraz zaufania dla Pana kompetencji zawodowych i cech osobistych. Wielkie poparcie,
jakie okazali Panu wyborcy, to rezultat
troski i pracy, jakie przez wszystkie minione
lata wkładał Pan w działalność społeczną i
parlamentarną. To również podziękowanie
za szacunek, z jakim traktował Pan każdego
człowieka – napisał.
Dział Informacji KK
Region Śląsko-Dąbrowski zyskał cztery certyfikaty
Pracodawca przyjazny pracownikom
Cztery firmy z naszego regionu zostały laureatami ogólnopolskiej
Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To
Huhtamaki Foodservice Polska w Czeladzi, Isuzu Motors Polska w
Tychach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu i Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Zdobywcy certyfikatów to
firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee
dialogu społecznego.
Organizatorem konkursu jest NSZZ Solidarność, a honorowy patronat nad akcją objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy w Polsce. - Wierzymy, że propagowanie takich przykładów
dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy kierunek rozwoju całego
kraju - podkreśla przewodniczący Solidarności Piotr Duda.
Zgłoszeń do konkursu dokonywały zakładowe organizacje NSZZ „Solidarność”. Swoją
kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, mógł też zgłosić zarząd
przedsiębiorstwa. Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone przez Komisję Certyfikacyjną,
w której skład weszli przedstawiciele związku, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wyróżnienia przyznano dwunastu firmom spośród
kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu. 18 października w Warszawie odbędzie się
uroczystość wręczenia certyfikatów wyróżnionym pracodawcom.
To była już czwarta edycja akcji „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Do poprzednich
trzech zgłoszono 95 firm, certyfikaty otrzymało 45 . Przedsiębiorca ma prawo posługiwania
się takim certyfikatem przez trzy lata. W tym czasie nie może ponownie wystartować w
konkursie. Może też stracić certyfikat w przypadku, gdy w jego firmie łamane będą prawa
pracownicze i zasady dialogu społecznego.
ZR NSZZ „S”
Zatrudnienie, prawa, ochrona i dialog - filarami
Światowy dzień Godnej Pracy
Dzień 7 października jest Światowym Dniem Godnej
Pracy. Tegoroczna edycja poświęcona jest pracy niestabilnej, niepewnej, często nieudokumentowanej, bez
żadnej ochrony socjalnej, bez możliwości przystąpienia
lub utworzenia związku zawodowego.
Zdaniem związków zawodowych godna praca powinna być w centrum zainteresowania
rządów, zwłaszcza w kwestii tworzenia polityk i strategii mających na celu pobudzenie
wzrostu gospodarczego i tworzenie nowej, globalnej gospodarki, stawiającej na pierwszym
miejscu człowieka.
Solidarność walcząc o godną pracę dla wszystkich przygotowuje kampanię dotycząca zaprzestania stosowania tzw. „umów śmieciowych”.
Idea godnej pracy łączy związki zawodowe na całym świecie. Godna praca, jako idea i
program działań, została wprowadzona i początkowo była promowana przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1999 r. Składa się z czterech filarów: zatrudnienia, praw,
ochrony i dialogu. Idea Godnej Pracy oparta jest na przekonaniu, że wszystkie te cztery
czynniki są konieczne w kreowaniu najlepszej przyszłości oraz dla postępu społecznego. Od
2008 roku Światowy Dzień Godnej Pracy organizuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych.
Dział Informacji KK
Wolny Związkowiec
str. 5
Projekty, nowelizacje …
ZMIANA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Pracownik podwyższy emeryturę
W 2012r. będzie można wpłacić na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) nie więcej niż 4.030,80 zł.
Według szacunków ekspertów emerytury pobierane w przyszłości
mają odpowiadać około 30 proc. ostatniej pensji. Pracownicy
sami więc muszą zadbać o godniejsze życie na starość. Od 2012
roku będzie możliwe założenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez każdego, kto ukończył 16 lat. Osoby,
które ukończyły 18 lat, mogą dokonywać wpłat na emeryturę
niezależnie od źródła ich pochodzenia (np. z umowy o pracę lub zlecenia).
Ten, kto chce oszczędzać na prywatnym koncie emerytalnym, musi najpierw podpisać umowę z
funduszem inwestycyjnym, dobrowolnym funduszem emerytalnym, zakładem ubezpieczeń, podmiotami prowadzącymi działalność maklerską lub bankiem. Po zawarciu kontraktu zainteresowany
będzie wpłacał pieniądze co miesiąc. Istnieje jednak maksymalny roczny pułap wpłat. Oszczędzający
ich część może odpisać od dochodu wypełniając roczny PIT.
Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej
równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla
oszczędzającego za rok poprzedni. Dla pracowników ta podstawa to najczęściej ich pensja brutto, a
np. dla osoby na urlopie wychowawczym jest to płaca minimalna (w 2012 roku – 1500 zł). Dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest to co najmniej 60 proc. średniej pensji. Dla
tych, którzy korzystają z dwuletniej ulgi na ZUS – 30 proc. minimalnej płacy.
Wypłata w przypadku IKZE jest opodatkowana. PIT podlega także przekazanie pieniędzy zgromadzonych przez oszczędzającego na wypadek śmierci na rzecz osoby uprawnionej. Gazeta Prawna
ZMIANA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Więcej opiekunów otrzyma świadczenia pielęgnacyjne
Pozostawanie w związku małżeńskim przestanie być w niektórych przypadkach przeszkodą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego osobie rezygnującej z pracy, aby opiekować
się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Gmina przyzna je w sytuacji, gdy również drugi ze
współmałżonków wymaga opieki i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Taką zmianę wprowadza art. 1 ust. 6 ustawy z 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 205, poz. 1212).
Pozostałe jej zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
– Nowe brzmienie przepisów oznacza, że świadczenie będzie mogła otrzymać córka lub syn, jeżeli
obydwoje rodzice są niepełnosprawni w stopniu znacznym – mówi Wanda Niebrzegowska, kierownik
działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Dodaje jednak, że
przepisy zostały tylko częściowo złagodzone, bo dalej pomoc nie będzie przysługiwać, gdy zdrowy
współmałżonek zajmuje się tym drugim, niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
Nowelizacja zawiera też inne zmiany, które z kolei mają uszczelniać system przyznawania świadczeń
i zmniejszyć liczbę przesłanek, które pozwolą na jego otrzymywanie. Prawa do świadczenia nie
będzie więc miała osoba sprawująca opiekę, która jest uprawniona do renty rodzinnej z tytułu
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego.
Ponadto gmina nie przyzna świadczenia w sytuacji, gdy będzie się o nie ubiegać inna niż matka lub
ojciec osoba zobowiązana do alimentacji względem niepełnosprawnego, m.in. rodzeństwo, dzieci,
jeżeli sama ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wsparcie nie będzie też przysługiwać, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza nią.
Źródło: Rzeczpospolita
NOWELIZACJA USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS
Wyższa emerytura po 18 miesiącach pracy
Osoby, które zrezygnowały z łączenia pracy zawodowej z pobieraniem emerytury, wybierając aktywność zawodową, dopiero w kwietniu 2013 r. będą mogły ponownie otrzymywać świadczenia z
ZUS. Prawo do nich uzyskają po złożeniu wniosku w tej sprawie oraz zwolnieniu się z pracy u dotychczasowego pracodawcy
Od 1 października 2011r. obowiązuje tzw. prezydencka nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach
z FUS, która wprowadziła specjalne zasady przeliczania emerytury dla osób, które od 8 stycznia
2009r. do 31 grudnia 2010r. na podstawie wtedy obowiązujących przepisów nie rozwiązały stosunku
pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą a jednocześnie otrzymywały świadczenia z ZUS.
Z nowych regulacji mogą skorzystać wyłącznie ci ubezpieczeni, którzy do końca września tego roku
pobierali emeryturę, łącząc ją z pracą zawodową, a od 1 października wybrali zatrudnienie. Nowe
przepisy dotyczące ponownego ustalania wysokości emerytury po przepracowaniu 18 miesięcy, tym
się różnią od obowiązujących dla pozostałych emerytów łączących pracę zawodową z pobieraniem
emerytur, że ta ostatnia grupa ma prawo wyłącznie do ponownego przeliczenia emerytury, lecz
dopiero po przepracowaniu 30 miesięcy. W przypadku osób korzystających z tzw. prezydenckiej
ustawy, osoby te nie mogą pobierać w tym okresie emerytury.
Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ponownego ustalenia emerytury przy jednoczesnym wykorzystaniu części rozwiązań obowiązujących w dniu złożenia pierwszego wniosku o emeryturę. Trzeba
pamiętać, że takie działanie oznacza obliczenie na nowo wysokości już przyznanego świadczenia. Może
to być skutkiem np. zgłoszenia wniosku o doliczenie dodatkowego okresu pracy, nieuwzględnionego
okresu ubezpieczenia lub o obliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem innych zarobków niż te,
które wskazano przy ubieganiu się o emeryturę. W takim przypadku w wyniku przeliczenia zmienia się
wysokość świadczenia, do którego osoba zainteresowana była już uprawniona.
Osoby spełniające warunki do ustalenia wysokości emerytury na nowych zasadach muszą jednak
wiedzieć, że z takiego rozwiązania mogą skorzystać tylko raz. Pobierający emeryturę obliczaną, po
przepracowaniu 18 miesięcy będą mogli otrzymać świadczenie obliczane na podstawie aktualnej
kwoty bazowej. Taki sposób wyliczania dotyczy części socjalnej tej nowej emerytury. Wielkość ta,
występująca wyłącznie w przypadku emerytur ze starego sysWolny Związkowiec str. 6 temu, stanowi 24 proc. kwoty bazowej.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH:
Zła jakość
nocnej opieki zdrowotnej
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Jacka
Paszkiewicza – Prezesa
Narodowego
Funduszu
Zdrowia o udzielenie informacji, czy zdaniem
Prezesa NFZ istnieje konieczność uregulowania i
dookreślenia obecnie istniejących uregulowań w zakresie czasu
realizacji wizyty domowej od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta oraz
szczególnych warunków, które uzasadniałby
jej przeprowadzenie.
Przyczyną wystąpienia był artykuł, który
ukazał się w internetowym serwisie "Gazety
Krakowskiej" z dnia 27 czerwca 2011r., pt.
"Kraków: wzywasz lekarza w nocy, musisz
długo poczekać", z którego wynika, że na
przyjazd lekarza wzywanego w porze nocnej
pacjent musi czekać kilka godzin.
RPO podjął przedmiotową sprawę z urzędu i
skierował prośbę o wyjaśnienia do Dyrektora
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Krakowie.
W odpowiedzi stwierdzono m.in., że obowiązujące przepisy nie określają, w jakim
czasie od zgłoszenia powinna zostać zrealizowana wizyta w miejscu zamieszkania
świadczeniodawcy.
Dyrektor Małopolskiego OW NFZ w Krakowie
przedstawił ponadto propozycję dookreślenia
przy pomocy odpowiednich przepisów czasu
realizacji wizyty domowej oraz stanu zdrowia
pacjenta, który byłby istotnie wiążący przy
zgłaszaniu i realizacji takich wizyt przez
punkty Podstawowej Opieki Zdrowotnej jak i
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Zadośćuczynienie
represjonowanym
Do RPO kierowane są postulaty dotyczące
zadośćuczynienia za represje osobom represjonowanym za walkę o wolną Polskę w
latach 1980-1989. Wiele z tych osób żyje
obecnie w bardzo trudnych warunkach materialnych.
Problemu tego nie rozwiązało wejście w życie
ustawy z dnia 7 maja 2009r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień
wolnościowych w latach 1956-1989, ograniczona jest także możliwość przyznawania im
świadczeń wyjątkowych na podstawie art. 83
ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z FUS.
Również analiza uzasadnienia wyroku TK z
dnia 16 marca 2011r., stwierdzającego
niekonstytucyjność dekretu o stanie wojennym oraz dekretu o postępowaniach szczególnych nie stwarza podstaw do rozszerzenia
kręgu beneficjentów w stosunku do obowiązującej ustawy kombatanckiej.
Na podstawie założeń nowelizacji prawa
kombatanckiego, przyjętych przez Radę
Ministrów w 2007r., opracowany został
projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej w latach
1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar
represji systemów totalitarnych.
Z informacji udzielonych Rzecznikowi wynika
jednak, iż obecnie w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej nie są prowadzone prace
w tym zakresie. Rzecznik zwrócił się o
przedstawienie stanowiska w kwestii wprowadzenia regulacji ustawowej dotyczącej
zadośćuczynienia osobom represjonowanym w czasach PRL.
Źródło: RPO
Bliżej prawa
Orzecznictwo NSA
Pobieranie danych
biometrycznych
niezgodne z prawem
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem w
sprawie przechowywania danych biometrycznych pracowników orzekł, iż pracodawca nie
może pobierać tzw. danych biometrycznych
nawet za zgodą pracownika. Oznacza to, iż
pracodawca nie może pobierać np. wzoru
odcisku palców, czy skanu siatkówki oka (Sygn.
akt. I OSK 1476/10).
W toczącej się sprawie pracodawca rozliczał
swoich pracowników z czasu pracy na podstawie
danych z czytnika odcisków palców, który
odczytywał wejścia i wyjścia z pokoju, dokonywał archiwizacji godzin pracy i dane te przechowywał. W związku z powyższym została u
pracodawcy utworzona baza danych osobowych
pracowników.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy - dane osobowe
pracowników mogą być przetwarzane, ale tylko
w zakresie, który reguluje art. 22 1 KP.
Oznacza to, iż pracodawca ma prawo żądać od
pracownika danych tj.: imię i nazwisko, imiona
rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania
(adres
do
korespondencji),
wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Może zażądać także imion i nazwisk oraz dat
urodzenia dzieci, jeżeli jest to konieczne ze
względu na korzystanie przez pracownika ze
szczególnych
uprawnień
przewidzianych
w
prawie pracy.
Również pracodawca ma prawo zwrócić się do
pracownika o przekazania numeru PESEL nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
Kodeks Pracy reguluje także dalsze kwestie
związane z omawianym tematem – stanowi, iż
udostępnienie danych osobowych następuje w
formie oświadczenia osoby, której one dotyczą,
a pracodawca ma prawo żądać udokumentowania tych danych.
Jeżeli obowiązek podania innych danych wynika
z odrębnych przepisów – pracodawca może
zażądać podania przez pracownika innych
danych, aniżeli wymienione powyżej.
W zakresie nieuregulowanym zapisami Kodeksu
Pracy, do danych osobowych stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
Zatem wszystkie inne szczegółowe dane, w tym
również odciski palców i sany siatkówki oka
ustawodawca uznał za zbędne pracodawcy.
Ponadto według Naczelnego Sądu Administracyjnego – przechowywanie tak specyficznych
danych
osobowych
wymaga
odpowiednio
zabezpieczonego systemu informatycznego.
Powyższe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest pierwszym zakazującym
przechowywania przez pracodawcę odcisków
palców swoich pracowników.
Specyficzny nacisk został położony na osoby
pracujące. Takie systemy monitorowania czasu
pracy stały się ostatnio bardzo popularne.
Uniemożliwiają one bowiem oszustwa pracowników polegające na odbijaniu karty za inne
osoby.
W orzeczeniu I OSK 249/09 sąd już wcześniej
użył tego samego argumentu, by zakazać
pobierania odcisków palców od osób pracujących. Podkreślił wówczas brak równowagi w
relacjach pracownik - pracodawca. Ten stosunek
zależności sprawia, że zgoda pracownika i tak
nie uprawnia pracodawcy do zbierania takich
informacji.
Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego bez karencji
Chorobowe za wypadek zawsze z ZUS
Wynagrodzenie chorobowe nie zawsze jest wypłacane za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku. Dzieje się tak m.in. wtedy gdy powodem absencji jest
wypadek w pracy.
Prawo do świadczenia za czas niezdolności do pracy związanej z ogólnym stanem zdrowia
ustalane jest na innych zasadach niż wtedy, gdy absencja ma związek z wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową.
W pierwszym wypadku pracownik uzyskuje prawo do wynagrodzenia chorobowego z art.
92 Kodeksu Pracy, a następnie do zasiłku z funduszu chorobowego; obydwa najczęściej w
wysokości 80 proc. podstawy wymiaru.
W drugim przypadku natomiast pracownik od razu otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia
wypadkowego, który przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru i bez względu
na to, jak długo podlegał wcześniej ubezpieczeniu chorobowemu.
Zatem zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje nawet, jeżeli w danym roku
kalendarzowym nie został wykorzystany okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
Jeśli pracownik po okresie pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
nadal jest chory, ale udokumentował, że nie ma to już związku z wypadkiem, to w pierwszej kolejności trzeba ustalić jego uprawnienia do świadczeń z ogólnego stanu zdrowia.
Gdy w tym roku nie otrzymał jeszcze wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, to właśnie to
świadczenie trzeba mu wypłacić za czas niezdolności do pracy. Nie ma przy tym znaczenia,
że w przy niezdolności do pracy nie było ani jednego dnia przerwy.
Zanim jednak dojdzie do wypłaty, należy ustalić okres zasiłkowy i sprawdzić, czy nie
zostanie przekroczony. Gdyby tak się stało, pracownik nie otrzyma ani wynagrodzenia
chorobowego, ani zasiłku, mimo że jego niezdolność do pracy wynika z innej choroby niż
poprzednia.
Źródło: Rzeczpospolita
Zakres obowiązków decyduje kto jest właścicielem dzieła
=
Pracodawca nie przywłaszczy twórczości
Stworzenie utworu przez pracownika nie oznacza jeszcze, że pracodawca nabył
do niego prawa. Stanie się tak, gdy powstanie dzieła wynikało z nałożonych na
podwładnego obowiązków pracowniczych.
Kwestię nabycia przez pracodawcę utworu stworzonego przez pracownika reguluje art. 12
ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr
90, poz. 631 z późn. zm.). Zasadą jest, że pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie
do utworów stworzonych przez pracownika z chwilą jego przyjęcia w granicach wynikających
z celu umowy o pracę zgodnego zamiaru stron. Przywołany przepis prawa autorskiego
dotyczy tzw. utworów pracowniczych - utwory stworzone przez pracowników, niezależnie od
podstawy nawiązania stosunku pracy. Może być to zatem stosunek pracy nawiązany na
podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania albo powołania.
Przepisy te nie obowiązują natomiast w stosunku do osób wykonujących zadania na podstawie umowy-zlecenia czy też o dzieło.
Nie jest wystarczający jakikolwiek związek łączący powstanie utworu ze stosunkiem pracy.
Konieczne jest, aby stworzenie utworu nastąpiło w efekcie wykonywania obowiązków ze
stosunku pracy. Może to wynikać wprost z treści umowy o pracę, polecenia służbowego,
wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy – np. regulaminu pracy itp. Zasadniczo chodzi o
przypadki, gdy stworzenie danego dzieła należało do zakresu zadań pracowniczych
polegających na tworzeniu utworów danego rodzaju, np. na pisaniu przez dziennikarza
artykułów prasowych czy felietonów. Może to wynikać wprost z rodzaju wykonywanego
zawodu lub zajmowanego stanowiska. Jeśli jednak dziennikarz, korzystając ze służbowego
komputera, opracuje graficzny projekt strony internetowej, pracodawca nie nabędzie prawa
do tego projektu, gdyż nie mieściło się to w zakresie obowiązków pracowniczych. Dotyczy to
nawet takiego przypadku, gdy podwładny wykonywał to na terenie zakładu pracy, w czasie
pracy i na sprzęcie pracodawcy. Wtedy to do tego pracownika nadal należeć będą majątkowe
prawa autorskie do stworzonego utworu. Takie działanie pracownika oczywiście może być
podstawą do wyciągnięcia wobec niego sankcji za wykorzystywanie czasu pracy oraz mienia
pracodawcy do innych pozapracowniczych celów.
Nie można wyeliminować dorozumianego powierzenia pracownikowi określonych zadań.
Będzie to miało miejsce np. w przypadku zaznajomienia go z planami, celami, projektami
dotyczącymi realizacji przez zakład pracy nowych zadań (jeśli mieszczą się one w zakresie
kompetencji pracownika i jego stanowiska). Cele te powinny być oceniane w kontekście
gospodarczych zadań pracodawcy, wynikających z jego statutu lub zakresu prowadzonej
działalności gospodarczej oraz z uwzględnieniem obiektywnie rozumianego przeznaczenia
utworu, a zatem jego typowych zastosowań i charakteru.
Źródło: Gazeta Prawna
Nie wiesz ? Pytaj !
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak
tel. 776 92 37
Prawo pracy, BHP, SIP
- Mirosław Nowak
tel. 776 75 97
Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne
- Stanisław Szrek
tel. 776 61 90
Sprawy finansowe
- Aleksandra Pilczuk tel. 776 88 44
Porady prawne
- Ewa Kobus
Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim
uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 - 05
Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 15:00
Internetowa strona www.solidarnosc.mittal.net.pl www.mittal.net.pl
Poczta: sekretariat [email protected]
Wolny Związkowiec str. 7
Redakcja: [email protected]
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza zaprasza
Członków Związku na
HALĘ SPORTOWĄ
. Nie miesięcznego – 5zł. Zajęcia sportowe odbywać się będą w Szkole
Koszt karnetu
Podstawowej nr 20 w Dąbrowie Górniczej, ul. Adamieckiego 12 w poniedziałki godz.
1700 – 1900
LIGĘ SIATKÓWKI KOBIET
Koszt jednorazowego wypożyczenia karnetu – 10zł. Mecze odbywają się w Hali
Sportowej Centrum wg. przedstawionego harmonogramu.
Karnety do nabycia w sekretariacie Związku – budynek DAMM 4, pok. 7, tel. 61-05.
25 - 27 listopada
ZUH „Partner” przy współpracy z komisją wydziałową NSZZ „Solidarność” PSD –
Stalownia zaprasza na wycieczkę
A N D R Z E J K O W Ą
D O
S A N D O M I E R Z A
W programie:
 piątek - wyjazd o godz. 7 00 spod ZOZ-u, przejazd do Sandomierza ok. godz. 1100,
zwiedzanie z przewodnikiem, czas wolny do godz.1500, przejazd do hotelu,
zakwaterowanie Zespół pałacowo parkowy „MAGNAT’’ w Jacentowie, obiadokolacja,
czas wolny.
 sobota: Śniadanie godz. 800, godz. 930 wyjazd do JURA-PARK w Bałtowie , czas wolny
, powrót do hotelu obiad ok. godz.1600. Godz. 2000 zabawa andrzejkowa przy muzyce
mechanicznej z DJ
 niedziela: śniadanie godz. 900, czas wolny, godz. 1300 obiad , powrót do DG.
Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Koszt: 220, zł/os. dla członków NSZZ „S” PSD-Stalownia, dla pozostałych 280 zł/os.
Korzystających z ZFŚS. Zaliczka 100 zł płatna do 20 października. Całość do 10
listopada.
Zapisy: Robert Dębiec tel.505 992 044, br. I 70-54.
25 – 27 listopada
ZUH „Partner” przy współpracy z Komisją NSZZ „Solidarność” DWS zaprasza na
wycieczkę
ANDRZEJKOWĄ
DO
SZCZAWNICY
Zakwaterowanie: Sanatorium Budowlani – pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami, TV,
balkonem. W budynku jest kawiarnia.
W cenie: 2 noclegi z wyżywienie, gril przy kapeli góralskiej, bankiet przy zespole
muzycznym, dostęp do basenu, 1 masaż mechaniczny.
wycieczka do Czorsztyna – Czerwony Klasztor, transport, ubezpieczenie, podatek VAT
+ niespodzianka.
Cena: Członkowie Komisji DWS – 300zł/os., korzystający z ZFŚS – 350zł,
Pełny koszt – 480zł.
Zapisy przyjmuje: Jerzy Parafiniuk tel. 507 562 199, Stanisław Szrek tel. 61-90
25-27 listopada
ZUH „Partner” przy współpracy z Komisją NSZZ „Solidarność” Utrzymania Ruchu
zaprasza na wycieczkę
A N D R Z E J K O W Ą
D O
P O R O N I N A
Organizator zapewnia: przejazd autokarem klasy lux, zakwaterowanie w OW „LIMBA”,
2 noclegi w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 x
śniadanie i 2 x obiadokolacja, zabawa andrzejkowa przy muzyce, wyjazd do Bukowiny
Tatrzańskiej na baseny termalne (bilety we własnym zakresie) i Zakopanego, ubezpieczenie NNW.
Wyjazd w dniu 25.11.2011r. o godz. 15.00 z parkingu koło ZOZ. Powrót w dniu
27.11.2011 r. ok. godz. 19.00.
Cena: koszt dla członków NSZZ Solidarność ZU/GI i członków ich rodzin – 165 zł/osobę,
koszt dla pracowników AMP S.A. uprawnianych do korzystania z ZFŚS - 195 zł/osobę,
emeryci i renciści dodatkowo płacą podatek.
Zapisy przyjmuje: Włodzimierz Rebeta, tel. 74-60 lub 691 591 957, Lech Majchrzak,
Spółka PU Maritex oferuje do sprzedaży samochód dostawczy
VOLKSWAGEN
LT 46
Dane:
Rok produkcji - 1999, pojemność 2,5 DTI ON, skrzynia + 6 osób, przebieg 180 tys.
Stan techniczny dobry
Przegląd do IX.2012r.
Cena: 18.000zł brutto (do negocjacji)
Wszelkie informacje na temat samochodu można uzyskać pod numerem telefonu: 502 468 913
lub w siedzibie firmy: Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsud- Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
skiego 92 (obok budynku ZOZ)
Redakcja: Jacek Zommer, Agnieszka Segda tel/fax 032 776 97 07,
Wolny Związkowiec
str. 8
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia 795-51-61 Nakład 2.500 egz.

Podobne dokumenty