rok 2012

Komentarze

Transkrypt

rok 2012
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 98/727/2013 Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 21 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU MIELECKIEGO ZA 2012 ROK
I.
Budżet
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2012 ROK
Powiatu
Mieleckiego
na
rok
2012
Rada
Powiatu
Mieleckiego
przyjęła
Uchwałą
Nr XIII/99/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w następującym układzie:
1. Planowane dochody budżetowe na kwotę 123 066 711 zł, w tym:
- Dochody bieżące na kwotę 109 033 220 zł
- Dochody majątkowe na kwotę 14 033 491 zł
2. Planowane wydatki budżetowe na kwotę 124 968 018 zł, w tym:
- Wydatki bieżące na kwotę 106 973 399 zł
- Wydatki majątkowe na kwotę 17 994 619 zł.
3. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu na kwotę
1 901 307 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy.
Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 977 153 zł, natomiast łączna
kwota planowanych rozchodów wyniosła 2 075 846 zł.
Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6 177 153 zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 w związku z podjętymi decyzjami Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego, różnica
między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 6 635 931 zł,
planowane przychody w łącznej kwocie - 8 711 777 zł oraz planowane rozchody – 2 075 846 zł.
W roku 2012 spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2 075 846 zł w
wysokościach rat kapitałowych:
- kredyt w ING Bank Śląski – 500 000 zł
- kredyt w BGK – 1 200 000 zł
- kredyt PEKAO S.A. – 375 846 zł
Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2012 wyniosło 24 733 993 zł
3.Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Zobowiązania ogółem wynoszą 5 314 553,60 zł, w tym zobowiązanie wymagalne na kwotę 1 155,70 zł.
1) DOCHODY POWIATU MIELECKIEGO ZA 2012 ROK
Na przestrzeni roku 2012 planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 9 928 684 zł
w stosunku do planu bazowego w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz
pozyskanych dochodów zarówno od jednostek samorządu terytorialnego, jak i z innych źródeł i ostatecznie
ukształtowały się na poziomie 132 995 395 zł.
Zwiększenia planu dochodów budżetowych wynikają głównie z następujących tytułów:
1) Dotacje celowe w ramach środków europejskich – 3 223 128 zł
Projekty:
- dochody bieżące
„Scalanie gruntów wsi Domacany”
„Podkarpacie stawia na zawodowców”
„Kreatywna szkoła to twórczy uczeń”
„Pierwszy nauczyciel – program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych z
terenów wiejskich”
„Twórczy e – nauczyciel z terenów wiejskich”
„Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”
„Nauka i praca – wspólna sprawa”
„Remont drogi powiatowej Nr 1 147 R Gliny Wielkie- Gawłuszowice w m. Gliny Małe i Ostrówek,
uszkodzonej w wyniku powodzi w maju czerwcu 2010 r.”
„Remont dróg powiatowych Nr 1 158 R Wampierzów – Zabrnie w m. Wampierzów i Nr 1 159 Wadowice
Dolne – Budzyń w m. Budzyń uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010”
-dochody majątkowe
„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Mielecki”
„Podkarpacki System e – Administracji PSeAP”
2) Pomoc finansowa – 1 891 500 zł
Zwiększenie planu dochodów budżetowych z uzyskanej pomocy finansowej od jednostek samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych.
3) Środki rezerwy subwencji ogólnej - 1 451 400 zł
Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na Potoku
Zgórskim w miejscowości Wadowice Dolne”
4) Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 092 565 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej
nr 1182 R Brzeźnica – Radomyśl Wielki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1169 R Podleszany –
Ruda – Zasów” -320 000
2
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania „Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzcina” – 436 000, „Remont
drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa – Czermin – Przecław w miejscowości Trzciana i Wola Mielecka” –
1 500 000 oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1 178 R Radgoszcz – Dulcza Wielka” – 164 000 zł
- dotacja celowa z budżety państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia – 427 370
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej – 245 195
Plan dochodów budżetowych powiatu w wysokości 132 995 395 zł został zrealizowany w kwocie
125 384 114,32 zł, co stanowi 94,28 % planu ogółem, z tego:
Plan
Wykonanie
na 31.12.2012 r.
na 31.12.2012 r.
Dochody
115 277 258,00
113 230 284,38
bieżące
(w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 918 878,00 )
(w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 316 528,82)
Dochody
17 718 137,00
12 153 829,94
majątkowe
w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3– 11 329 687,00 )
(w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 994 313,49)
Udział %
98,22 %
68,60 %
Wykonanie dochodów bieżących:
Udział %
Plan
Wykonanie
na 31.12.2012 r.
na 31.12.2012 r.
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Subwencja oświatowa
16 128 351
15 680 709
97,22 %
760 000
619 146,29
81,47 %
53 910 717
53 910 717
100 %
Subwencja wyrównawcza
6 930 797
6 930 797
100 %
Subwencja równoważąca
447 057
447 057
100 %
Dotacje celowe
17 876 845
17 840 107,62
99,79 %
Środki zewnętrzne
4 828 367
4 226 017,82
87,52 %
14 395 124
13 575 732,65
94,31 %
(na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
Pozostałe dochody
(m.in. wpływy z usług, wpływy
z opłat komunikacyjnych, wpływy ze
sprzedaży nieruchomości, dochody
z najmu, pomoc finansowa)
3
Wykonanie dochodów majątkowych:
Udział %
Plan
Wykonanie
na 31.12.2012 r.
na 31.12.2012 r.
Środki z tytułu pomocy
finansowej, dotacje z budżetu
państwa
Sprzedaż
3 384 926
3 107 878,50
80,76 %
3 003 524
2 051 637,95
68,31 %
Środki zewnętrzne
11 329 687
6 994 313,49
61,73 %
(na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
2) WYDATKI POWIATU MIELECKIEGO ZA 2012 ROK
Na przestrzeni roku 2012 planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 14 663 308 zł
w stosunku do planu bazowego i ostatecznie ukształtowały się na poziomie 139 631 326 zł.
Następstwem zwiększenia dochodów oraz rozdysponowania przychodów stanowiących przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych jest zwiększony plan wydatków budżetowych, w szczególności
z zakresie:
1) programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych w ramach dotacji celowych –
5 508 041 zł
2) wydatków przeznaczonych na realizacje zadań bieżących i majątkowych w ramach dróg publicznych
powiatowych – 5 762 900 zł
3) wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą jednostek budżetowych Powiatu Mieleckiego –
2 677 784 zł.
4) wydatków przeznaczonych na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatu
Mieleckiego i wydziałów Starostwa Powiatowego – 1 029 734 zł
Plan wydatków budżetowych w wysokości 139 631 326 zł został zrealizowany w kwocie 126 797 576,65 zł,
co stanowi 90,81 % planu ogółem, z tego:
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
Plan
Wykonanie
na 31.12.2012 r.
na 31.12.2012 r.
114 628 368,00 zł
109 883 983,70 zł
( w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 157 666,00 zł)
( w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –3 925 990,43)
25 002 958,00 zł
16 913 592,95 zł
( w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3– 13 385 532,00 zł)
( w tym na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –7 043 714,10)
Udział %
95,86 %
67,65 %
4
Wykonanie wydatków bieżących:
Udział %
Plan
Wykonanie
na 31.12.2012 r.
na 31.12.2012 r.
Edukacja
57 559 307 zł
56 435 758,18
98,05 %
Pomoc społeczna
10 426 622 zł
9 894 661,66
94,90 %
Administracja publiczna
14 697 255 zł
13 844 309,41
94,20 %
Transport i łączność
9 912 520 zł
8 907 705,58
89,86 %
Bezpieczeństwo publiczne
7 170 657 zł
7 163 555,60
99,90 %
Ochrona zdrowia
5 233 800 zł
5 210 863,59
99,56 %
Zadania w zakresie polityki
społecznej
Pozostałe wydatki
(m.in. rolnictwo, leśnictwo,
działalność usługowa, ochrona
środowiska, kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego)
4 972 012 zł
4 655 252,80
93,63 %
4 656 195 zł
3 771 876,88
81,01 %
Plan
Wykonanie
Udział %
na 31.12.2012 r.
na 31.12.2012 r.
15 043 940 zł
7 674 628,18
51,01 %
Pomoc społeczna
80 398 zł
72 837,33
90,60 %
Administracja publiczna
516 672 zł
425 098,04
82,28 %
8 392 260 zł
7 985 849,23
95,16 %
Bezpieczeństwo publiczne
196 902 zł
196 702,57
99,90 %
Ochrona zdrowia
380 721 zł
354 515,04
93,12 %
Pozostałe wydatki
392 065 zł
203 962,56
52,02 %
Wykonanie wydatków majątkowych:
Edukacja
Transport i łączność
3) PRZYCZYNY ISTOTNYCH ROZBIEŻNOŚCI W REALIZACJI
DOCHODÓW I WYDATKÓW.
Największe rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów i wydatków majątkowych:
Dział 720, rozdział 72095 - „Informatyka”
„Podkarpacki System e – Administracji PSeAP”.
Pozyskane środki ze źródeł europejskich na realizację tego zadania zostały wprowadzone zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 28 czerwca 2012 roku. W związku
z przedłużająca się procedurą przetargową prowadzoną przez Urząd Marszałkowski,
związaną
z wykonaniem jednego z elementów, niezbędnego w budowie systemu PSEAP, jakim było wykonanie
sieci komputerowej, środki przeznaczone na ten cel zostały przesunięte na rok 2013.
5
Dział
750, rozdział
75020
– „Starostwa powiatowe”
na
rozbieżności
między planowanymi
a wykonanymi dochodami w rozdziale miało wpływ niewypracowanie zaplanowanych dochodów ze
sprzedaży majątku Powiatu. Nie wpłynęły dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem,
w przeszłości użytkowanym jako młyn położonej w Mielcu przy ul. Legionów oraz nieruchomości
niezabudowanej położonej w Rzemieniu. W związku z brakiem zainteresowania przetargiem, sprzedaż nie
doszła do skutku. W związku z powyższym wydatki, które miały być zrealizowane z wypracowanych
dochodów z tego tytułu, nie zostały wykonane.
Dział 801, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” najistotniejsza rozbieżność dotyczy wykonania
projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” W związku
z koniecznością
oprogramowania
unieważnienia zamówienia publicznego na „Zakup i instalację wyposażenia,
laboratoriów,
sal
dydaktycznych,
technicznych,
socjalno
-
sanitarnych
i administracyjnych” ze względu na znaczne przekroczenie szacunkowej wartości zamówienia, w lipcu 2012
r. Powiat Mielecki zwrócił się z prośbą do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie terminu zakończenia
rzeczowej realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji
projektu do dnia 30 lipca 2013 r.
Mając na uwadze wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, konieczne było przeprowadzenie ponownej
procedury wyłonienia dostawcy, co wiązało się z przedłużeniem terminu realizacji projektu i przeniesieniem
środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w roku 2012 (pierwotnie terminem zakończenia
realizacji projektu był 30 listopad 2012 r.) na rok 2013. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na
przedłużenie terminu zakończenia projektu i w dniu 29 sierpnia 2012 r. został podpisany Aneks do Umowy o
dofinansowanie projektu.
6
4) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK W PEŁNEJ
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dział Rozdział Paragraf
010
01005
Nazwa
Plan ogółem
Wykonanie
Udział %
Rolnictwo i łowiectwo
387 045,00
369 045,89
95,35%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
370 045,00
352 579,00
95,28%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
8 000,00
7 134,00
89,18%
2117
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
271 534,00
259 083,75
95,41%
2119
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
90 511,00
86 361,25
95,42%
Pozostała działalność
17 000,00
16 466,89
96,86%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
17 000,00
16 466,89
96,86%
402 600,00
402 600,00
402 503,01
402 503,01
99,98%
99,98%
402 600,00
402 503,01
99,98%
Przetwórstwo przemysłowe
26 533,00
4 116,95
15,52%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
26 533,00
4 116,95
15,52%
340,00
0,00
0,00%
26 193,00
4 116,95
15,72%
6 565 145,00
4 465 145,00
5 894 173,04
3 821 220,04
89,78%
85,58%
100 000,00
94 077,88
94,08%
200,00
229,33
114,67%
110 085,00
110 085,00
100,00%
1 300 000,00
1 111 967,80
85,54%
01095
0750
Leśnictwo
020
Pozostała działalność
02095
2460
150
15013
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
0830
Wpływy z usług
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Transport i łączność
600
60014
Drogi publiczne powiatowe
0690
Wpływy z różnych opłat
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
320 000,00
320 000,00
100,00%
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
573 500,00
373 500,00
65,13%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
743 360,00
743 360,03
100,00%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
1 318 000,00
1 068 000,00
81,03%
7
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa
Plan ogółem
Wykonanie
Udział %
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2 100 000,00
2 072 953,00
98,71%
2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
1 664 000,00
1 664 000,00
100,00%
6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
436 000,00
408 953,00
93,80%
Gospodarka mieszkaniowa
107 900,00
83 614,59
77,49%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
107 900,00
83 614,59
77,49%
60078
700
70005
0970
Wpływy z różnych dochodów
10 300,00
12 338,20
119,79%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
97 600,00
71 276,39
73,03%
1 855 054,00
1 874 114,99
101,03%
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
200 000,00
200 000,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
200 000,00
200 000,00
100,00%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
1 202 000,00
1 221 902,90
101,66%
0830
Wpływy z usług
1 200 000,00
1 221 659,86
101,80%
0920
Pozostałe odsetki
1 000,00
67,04
6,70%
0970
Wpływy z różnych dochodów
1 000,00
176,00
17,60%
453 054,00
452 212,09
99,81%
1 000,00
158,09
15,81%
452 054,00
452 054,00
100,00%
Informatyka
94 675,00
2 551,77
2,70%
Pozostała działalność
94 675,00
2 551,77
2,70%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
94 675,00
2 551,77
2,70%
6 948 597,00
307 133,00
5 423 553,19
307 133,00
78,05%
100,00%
307 133,00
307 133,00
100,00%
4 531 918,00
3 439 172,49
75,89%
15 000,00
14 702,42
98,02%
1 200,00
1 126,68
93,89%
3 000 000,00
2 048 313,95
68,28%
2 600,00
2 600,00
100,00%
1 377 118,00
1 236 429,44
89,78%
Działalność usługowa
710
71013
2110
71014
Nadzór budowlany
71015
0970
Wpływy z różnych dochodów
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
720
72095
6207
750
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
75011
2110
75020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Starostwa powiatowe
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
0690
Wpływy z różnych opłat
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970
Wpływy z różnych dochodów
8
Dział Rozdział Paragraf
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
6300
Plan ogółem
Wykonanie
Udział %
100 000,00
100 000,00
100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
36 000,00
36 000,00
100,00%
Kwalifikacja wojskowa
67 899,00
67 897,94
100,00%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
59 947,00
59 946,39
100,00%
2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
7 952,00
7 951,55
99,99%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
16 647,00
8 323,56
50,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
16 647,00
8 323,56
50,00%
Pozostała działalność
2 025 000,00
1 601 026,20
79,06%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 023 000,00
1 598 975,09
79,04%
0920
Pozostałe odsetki
2 000,00
2 051,11
102,56%
Obrona narodowa
2 683,00
2 683,00
2 682,71
2 682,71
99,99%
99,99%
2 683,00
2 682,71
99,99%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7 108 959,00
7 103 525,57
99,92%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
7 062 503,00
7 057 070,07
99,92%
500,00
0,00
0,00%
3 000,00
2 226,07
74,20%
7 059 003,00
7 054 844,00
99,94%
Obrona cywilna
530,00
530,00
100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
530,00
530,00
100,00%
Zarządzanie kryzysowe
43 526,00
43 525,50
100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
43 526,00
43 525,50
100,00%
2 400,00
2 400,00
100,00%
75045
75075
2005
75095
752
Pozostałe wydatki obronne
75212
2110
754
75411
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
75414
2700
75421
6280
75478
Nazwa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
9
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa
Plan ogółem
Wykonanie
Udział %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
2 400,00
2 400,00
100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
19 488 351,00
18 889 099,39
96,93%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
2 600 000,00
2 589 244,10
99,59%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
2 600 000,00
2 589 244,10
99,59%
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
16 888 351,00
16 299 855,29
96,52%
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
16 128 351,00
15 680 709,00
97,22%
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
760 000,00
619 146,29
81,47%
Różne rozliczenia
62 984 251,00
63 005 490,90
100,03%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
53 910 717,00
53 910 717,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
53 910 717,00
53 910 717,00
100,00%
1 495 680,00
1 495 680,00
100,00%
44 280,00
44 280,00
100,00%
2110
756
75618
0420
75622
758
75801
2920
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
75802
2760
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
6180
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i
wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i
krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
1 451 400,00
1 451 400,00
100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
6 930 797,00
6 930 797,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
6 930 797,00
6 930 797,00
100,00%
Różne rozliczenia finansowe
200 000,00
221 239,90
110,62%
Pozostałe odsetki
200 000,00
221 239,90
110,62%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
447 057,00
447 057,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
447 057,00
447 057,00
100,00%
12 867 838,00
195 964,00
8 524 432,67
107 718,74
66,25%
54,97%
75803
2920
75814
0920
75832
2920
Oświata i wychowanie
801
Licea ogólnokształcące
80120
0690
Wpływy z różnych opłat
1 500,00
1 177,00
78,47%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 000,00
6 218,30
88,83%
0830
Wpływy z usług
80 000,00
96 999,44
121,25%
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
3 024,00
3 324,00
109,92%
0920
Pozostałe odsetki
200,00
0,00
0,00%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
104 240,00
0,00
0,00%
11 012 717,00
7 027 979,45
63,82%
8 300,00
3 782,00
45,57%
Szkoły zawodowe
80130
0690
Wpływy z różnych opłat
10
Dział Rozdział Paragraf
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
0840
Wykonanie
Udział %
228 063,81
113,75%
85 200,00
168 668,48
197,97%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
1 000,00
0,00
0,00%
0920
Pozostałe odsetki
1 000,00
84,65
8,47%
0970
Wpływy z różnych dochodów
378 649,00
378 978,82
100,09%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 338 067,00
6 248 401,69
60,44%
181 100,00
160 826,41
88,81%
100,00
7,62
7,62%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
181 000,00
160 818,79
88,85%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
186 604,00
143 849,19
77,09%
22 640,00
0,00
0,00%
80146
0830
Wpływy z usług
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
158 613,00
141 391,66
89,14%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 351,00
2 457,53
45,93%
1 291 453,00
1 084 058,88
83,94%
24 396,00
24 395,88
100,00%
Pozostała działalność
80195
85156
Plan ogółem
200 501,00
80140
851
Nazwa
0970
Wpływy z różnych dochodów
2001
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
406 504,00
406 503,00
100,00%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
822 110,00
629 335,43
76,55%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
32 453,00
18 505,57
57,02%
2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
2 954,00
2 283,00
77,29%
2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
3 036,00
3 036,00
100,00%
Ochrona zdrowia
4 969 670,00
4 969 670,00
100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4 969 670,00
4 969 670,00
100,00%
11
Dział Rozdział Paragraf
2110
Nazwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Pomoc społeczna
852
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201
0690
Wpływy z różnych opłat
Domy pomocy społecznej
85202
Plan ogółem
Wykonanie
Udział %
4 969 670,00
4 969 670,00
100,00%
6 629 679,00
1 700,00
6 491 394,61
867,68
97,91%
51,04%
1 700,00
867,68
51,04%
4 732 580,00
4 655 468,32
98,37%
70 000,00
66 786,34
95,41%
3 164 312,00
3 103 750,70
98,09%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
400,00
358,85
89,71%
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
516,00
516,00
100,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
43 100,00
45 649,43
105,92%
2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
1 438 407,00
1 438 407,00
100,00%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
15 845,00
0,00
0,00%
Ośrodki wsparcia
546 200,00
546 200,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
546 200,00
546 200,00
100,00%
Rodziny zastępcze
407 715,00
377 586,62
92,61%
38 500,00
9 253,38
24,03%
1 000,00
26,40
2,64%
85203
2110
85204
0680
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych
0690
Wpływy z różnych opłat
2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
125 545,00
125 499,42
99,96%
2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
119 650,00
119 128,91
99,56%
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
11 000,00
13 121,80
119,29%
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
112 020,00
110 556,71
98,69%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 000,00
15 000,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
15 000,00
15 000,00
100,00%
911 884,00
887 560,70
97,33%
21 359,00
0,00
0,00%
85205
2110
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
0970
Wpływy z różnych dochodów
12
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa
Plan ogółem
Wykonanie
Udział %
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
845 750,00
842 934,33
99,67%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
44 775,00
44 626,37
99,67%
1 600,00
1 247,60
77,98%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
85220
0690
Wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność
85295
1 600,00
1 247,60
77,98%
13 000,00
7 463,69
57,41%
0680
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych
5 000,00
3 278,71
65,57%
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
8 000,00
4 184,98
52,31%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 522 973,00
1 500 955,30
98,55%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
395 119,00
393 622,30
99,62%
10 019,00
8 522,30
85,06%
385 100,00
385 100,00
100,00%
1 074 044,00
1 053 769,31
98,11%
150,00
65,00
43,33%
4 300,00
2 661,12
61,89%
853
85321
0970
Wpływy z różnych dochodów
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Powiatowe urzędy pracy
85333
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
158 886,00
140 335,19
88,32%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
289 908,00
289 908,00
100,00%
2690
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
620 800,00
620 800,00
100,00%
Pozostała działalność
53 810,00
53 563,69
99,54%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
19 385,00
19 385,10
100,00%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
3 421,00
3 175,49
92,82%
85395
13
Dział Rozdział Paragraf
2710
854
Nazwa
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
85403
Plan ogółem
Wykonanie
Udział %
31 004,00
31 003,10
100,00%
752 223,00
166 450,00
557 760,42
113 452,72
74,15%
68,16%
400,00
35,00
8,75%
2 210,00
2 210,00
100,00%
128 790,00
110 975,32
86,17%
500,00
0,00
0,00%
50,00
0,00
0,00%
1 000,00
232,40
23,24%
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
33 500,00
0,00
0,00%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
50,00
4,42
8,84%
Pozostałe odsetki
85406
50,00
4,42
8,84%
Pozostała działalność
585 723,00
444 303,28
75,86%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
488 636,00
368 428,80
75,40%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
97 087,00
75 874,48
78,15%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
281 219,00
285 429,32
101,50%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
251 000,00
255 210,32
101,68%
1 000,00
0,00
0,00%
250 000,00
255 210,32
102,08%
Pozostała działalność
30 219,00
30 219,00
100,00%
Wpływy z różnych dochodów
30 219,00
30 219,00
100,00%
132 995 395,00
125 384 114,32
94,28%
0920
85495
900
90019
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0690
Wpływy z różnych opłat
90095
0970
Ogółem:
14
ANALIZA OPISOWA
DOCHODY
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 387 045 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 369 045,89 zł, co w stosunku do planu daje 95,35 %.
Na wykonane dochody składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
(wpłata czynszów dzierżawnych kół łowieckich), wpływ dotacji na zadania bieżące z zakresu prac
geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz dotacja na realizację projektu pn. „Scalanie
gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew narodowa, o powierzchni 276 ha”
Dział 020 – LEŚNICTWO
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 402 600 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 402 503,01 zł, co w stosunku do planu daje 99,98 %.
Na wykonane dochody składają się środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan w wysokości 26 533 zł został zrealizowany w 15,52 %, czyli w kwocie 4 116,95 zł.
Środki te pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich z przeznaczeniem na program realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli pod nazwą „Zawody z przyszłością – technologie informacyjne wsparciem
kompetencji pracowniczych”
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W dziale tym, plan w wysokości 6 565 145 zł został zrealizowany w kwocie 5 894 173,04 zł, co
stanowi 89,78 % w stosunku do planu.
Na wykonane dochody głównie składają się:
1.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (373 500):
Urząd Gminy Radomyśl Wielki 373 500
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (1 068 000):
Urząd Gminy Mielec 120 000
Urząd Miasta Przecław 220 000
Urząd Gminy Czermin 63 000
15
Urząd Gminy Wadowice Górne 135 000
Urząd Gminy Tuszów Narodowy 100 000
Urząd Gminy Radomyśl Wielki – 380 000
Urząd Gminy Gawłuszowice – 50 000
3.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (1 855 327,83):
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 194 R ul. Sękowskiego 2b w Mielcu” – 743 360,03
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 147 R Gliny Wielkie- Gawłuszowice w m. Gliny Małe i Ostrówek,
uszkodzonej w wyniku powodzi w maju czerwcu 2010 r.” – 385 135,18
- „Remont dróg powiatowych Nr 1 158 R Wampierzów – Zabrnie w m. Wampierzów i Nr 1 159 Wadowice
Dolne – Budzyń w m. Budzyń uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010” – 726 832,62
4. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Remont drogi powiatowej
Nr 1 182 R Brzeźnica – Radomyśl Wielki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1 169 R
Podleszany – Ruda – Zasów” (320 000)
5. Wpływy za zajęcie pasa drogowego na kwotę 94 077,88
6. Wpływ odszkodowania za uszkodzony most w Przecławiu (110 085)
7. Z budżetu państwa powiat otrzymał dotacje celowe na łączną kwotę 2 072 953 zł na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa – Czermin – Przecław w miejscowości Trzciana
i Wola Mielecka” – 1 500 000
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 178 R Radgoszcz – Dulcza Wielka” – 164 000
- „Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w miejscowości Trzciana” – 408 953,00
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 107 900 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 83 614,59 zł, co w stosunku do planu daje 77,49 %.
Na wykonane dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z
przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Samorząd
Województwa Podkarpackiego oraz Powiat Mielecki, nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
wojewódzkie i powiatowe oraz wykonanie opracowania map nieruchomości do celów prawnych, wykonanie
operatów szacunkowych.
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 855 054 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 874 114,99 zł, co w stosunku do planu daje 101,03 %.
Na wykonane dochody w szczególności składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego
16
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu (452 054) oraz dotacja w kwocie 200 000,00
z przeznaczeniem na prace związane z wykonaniem inwentaryzacji osnowy wysokościowej oraz projektu
technicznego modernizacji osnowy na terenie powiatu mieleckiego
- opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego (1 221 659,86)
Dział 720 – INFORMATYKA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 94 675, do dnia 31 grudnia 2012 r. wykonanie
wyniosło 2 551,77 zł, co w stosunku do planu daje 2,70 %.
Kwota ta stanowi formę zaliczki przed wykonaniem wydatków na realizację projektu „Podkarpacki System e
– Administracji PSeAP”.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale tym plan w wysokości 6 948 597 zł, został zrealizowany w kwocie 5 423 553,19 zł, co
stanowi 78,05 % w stosunku do planu.
Na wykonane dochody głównie składają się:
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na kwotę 375 030,94
3.Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 2 048 313,95
4.Dochody
z
tytułu
najmu
lokali
użytkowych
stanowiących
własność
Powiatu
Mieleckiego
w kwocie 1 598 975,09, w szczególności opłaty za lokale użytkowane przez Niepubliczne Zakłady Opieki
Zdrowotnej.
5.Wpływy z różnych dochodów, z czego najistotniejsze wpływy to 25% należnych powiatowi Dochodów
Skarbu Państwa – 1 236 429,44
6.Opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszone przez jednostki organizacyjne – 14 702,42
7. Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy na realizację projektu pt. „Mielecka uczta smaków, czyli odkrywanie na nowo
lokalnej tradycji kulinarnej”- 8 323,56
8. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 100 000.
Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Rzemieniu” oraz „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia Nr 2 w Mielcu”
Dział 752 – OBRONA NARODOWA
W dziale 752 plan w wysokości 2 683 zł został zrealizowany w 99,99 % (2 682,71 zł)
Na wykonane dochody złożyła się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji
rządowej
oraz
inne
zadania
zlecone
ustawami
realizowane
przez
powiat
z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.
17
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7 108 959 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 7 103 525,57 zł, co w stosunku do planu daje 99,92 %.
Na wykonane dochody głównie składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
z
przeznaczeniem
na
funkcjonowanie
Komendy
Powiatowej
Państwowej
Straży
Pożarnej
w Mielcu – 7 054 844 oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 43 525,50 .
Środki te przyznane zostały na realizację projektu „Modernizacja systemu monitoringu i ostrzegania
powodziowego na rzece Wisłoka oraz jej dopływach na terenie powiatu mieleckiego” z przeznaczeniem na
zakup i montaż paneli słonecznych (10 500) oraz kwota 33 025,50 na
„Doposażenie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego”
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 19 488 351 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 18 889 099,39 zł, co w stosunku do planu daje 96,93 %.
Na wykonane dochody składają się udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z
tytułu podatku dochodowy od osób fizycznych (15 680 709) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych (619 146,29), jak również wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice
rejestracyjne i druki komunikacyjne wyprodukowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych –
2 589 244,10
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62 984 251 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 63 005 490,90 zł, co w stosunku do planu daje 100,03 %.
Na wykonane dochody składają się:
Subwencja oświatowa – 53 910 717
Subwencja wyrównawcza – 6 930 797
Subwencja równoważąca – 447 057
Odsetki dopisane do rachunków bankowych – 221 239,90
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich w granicach miast na prawach
powiatu – 1 451 400
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 44 280
18
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12 867 838 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 8 524 432,67 zł, co w stosunku do planu daje 66,25 %.
Na wykonane dochody składają się głównie:
1. Środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (1 198 193,19) z przeznaczeniem na programy realizowane przez:
- Zespół Szkół Technicznych
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
- Zespół Szkół Budowlanych
2. Środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (6 248 401,69) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu”
3.Dochody z najmu – 234 282,11
4.Wpływy z usług – 265 667,92
5.Wpływy z różnych dochodów (koszty pośrednie z realizowanych projektów) – 564 193,49
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 969 670 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 4 969 670 zł, co w stosunku do planu daje 100,00 %.
Głównym źródłem dochodu stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 629 679 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 6 491 394,61 zł, co w stosunku do planu daje 97,91 %.
Na wykonane dochody składają się głównie:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu
Pomocy Społecznej w kwocie 1 438 407, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy –
546 200. Środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich z przeznaczeniem na program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na
kwotę 887 560,70
2. Wpływy z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 3 103 750,70
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 522 973 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 500 955,30 zł, co w stosunku do planu daje 98,55 %.
Na wykonane dochody składają się głównie:
19
Dotacje
celowe
na
zadania
realizowane
przez
Powiatowy
Zespół
do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności – 385 100
Środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich z przeznaczeniem na program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy –
312 468,59
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatowym z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 620 800
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 31 003,10
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 752 223 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 557 760,42 zł, co w stosunku do planu daje 74,15 %.
Na wykonane dochody składają się głównie:
Środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich z przeznaczeniem na programy realizowane Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli – 444 303,28
Wpływy z usług – 110 975,32
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 281 219 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 285 429,32 zł, co w stosunku do planu daje 101,50 %.
Na wykonane dochody składają się:
-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 255 210,32
-wpływy z różnych dochodów m.in. za monitoring SSE w Mielcu – 30 219
20
5) WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK
W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
387 045,00
368 581,41
95,23%
370 045,00
352 579,00
95,28%
4300
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Zakup usług pozostałych
8 000,00
7 134,00
89,18%
4307
Zakup usług pozostałych
271 534,00
259 083,75
95,41%
4309
Zakup usług pozostałych
90 511,00
86 361,25
95,42%
Pozostała działalność
17 000,00
16 002,41
94,13%
4430
Różne opłaty i składki
14 007,00
13 010,08
92,88%
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
2 993,00
2 992,33
99,98%
Leśnictwo
552 600,00
552 076,12
99,91%
Nadzór nad gospodarką leśną
150 000,00
149 703,45
99,80%
Zakup usług pozostałych
150 000,00
149 703,45
99,80%
Pozostała działalność
402 600,00
402 372,67
99,94%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
402 600,00
402 372,67
99,94%
Przetwórstwo przemysłowe
174 961,00
27 786,37
15,88%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsiębiorczości
174 961,00
27 786,37
15,88%
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 267,00
2 755,13
84,33%
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
577,00
486,21
84,27%
4047
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 950,00
4 663,93
78,39%
4049
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 050,00
823,05
78,39%
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 190,00
1 020,00
85,71%
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
210,00
180,00
85,71%
4127
Składki na Fundusz Pracy
255,00
169,50
66,47%
4129
Składki na Fundusz Pracy
45,00
29,91
66,47%
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
816,00
0,00
0,00%
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
144,00
0,00
0,00%
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
176,00
143,49
81,53%
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
31,00
25,32
81,68%
4267
Zakup energii
85,00
0,00
0,00%
4269
Zakup energii
15,00
0,00
0,00%
4300
Zakup usług pozostałych
340,00
340,00
100,00%
4307
Zakup usług pozostałych
132 320,00
11 877,88
8,98%
4309
Zakup usług pozostałych
23 350,00
2 096,10
8,98%
4377
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
271,00
219,96
81,17%
4379
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
48,00
38,82
80,88%
4537
Podatek od towarów i usług (VAT).
4 098,00
2 479,51
60,51%
4539
Podatek od towarów i usług (VAT).
723,00
437,56
60,52%
010
01005
01095
020
02002
4300
02095
3030
150
15013
21
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60014
2310
Plan
Wykonanie
Udział %
Transport i łączność
18 304 780,00
16 893 554,81
92,29%
Drogi publiczne powiatowe
16 204 780,00
14 820 601,81
91,46%
64 150,00
64 150,00
100,00%
4 300,00
4 255,75
98,97%
598 700,00
598 672,93
100,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
4010
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
41 500,00
41 415,50
99,80%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
104 900,00
104 703,14
99,81%
4120
Składki na Fundusz Pracy
13 100,00
12 911,24
98,56%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
226 000,00
221 340,92
97,94%
4260
Zakup energii
26 500,00
26 348,54
99,43%
4270
Zakup usług remontowych
2 579 920,00
2 240 919,88
86,86%
4277
Zakup usług remontowych
1 300 000,00
1 111 967,80
85,54%
4280
Zakup usług zdrowotnych
300,00
210,00
70,00%
4300
Zakup usług pozostałych
3 233 850,00
2 765 793,53
85,53%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 500,00
1 465,30
97,69%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 400,00
1 311,33
93,67%
2 600,00
2 560,20
98,47%
100,00
77,60
77,60%
17 100,00
17 053,00
99,73%
14 200,00
14 175,51
99,83%
3 700,00
3 691,00
99,76%
6 800,00
6 726,16
98,91%
5 000,00
1 116,25
22,33%
2 900,00
2 840,00
97,93%
3020
4370
4410
4430
4440
4480
4520
4590
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 212 900,00
6 839 136,21
94,82%
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
743 360,00
737 760,02
99,25%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2 100 000,00
2 072 953,00
98,71%
4270
Zakup usług remontowych
1 664 000,00
1 664 000,00
100,00%
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
436 000,00
408 953,00
93,80%
Gospodarka mieszkaniowa
113 400,00
83 033,49
73,22%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
113 400,00
83 033,49
73,22%
4300
Zakup usług pozostałych
103 400,00
82 059,49
79,36%
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
10 000,00
974,00
9,74%
1 408 000,00
1 010 170,58
71,75%
60078
700
70005
710
Nazwa
Działalność usługowa
22
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
200 000,00
200 000,00
100,00%
Zakup usług pozostałych
200 000,00
200 000,00
100,00%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
572 000,00
175 998,34
30,77%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
106 600,00
29 144,12
27,34%
4300
Zakup usług pozostałych
410 000,00
94 239,74
22,99%
4430
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Nadzór budowlany
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 000,00
0,00
0,00%
53 400,00
52 614,48
98,53%
636 000,00
634 172,24
99,71%
5 437,00
5 437,44
100,01%
82 760,00
82 760,00
100,00%
4020
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej
310 404,00
309 575,77
99,73%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
32 050,00
32 049,52
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
78 226,00
78 226,23
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
5 191,00
5 191,25
100,00%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
24 280,00
24 280,02
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
17 161,00
17 161,32
100,00%
4260
Zakup energii
5 907,00
5 907,38
100,01%
4270
Zakup usług remontowych
19 000,00
18 999,99
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 504,00
1 504,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
34 488,00
33 487,45
97,10%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
812,00
812,21
100,03%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 074,00
2 073,99
100,00%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 349,00
2 348,57
99,98%
4410
Podróże służbowe krajowe
640,00
640,10
100,02%
4430
Różne opłaty i składki
2 595,00
2 595,00
100,00%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
6 837,00
6 837,00
100,00%
4550
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
1 840,00
1 840,00
100,00%
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
2 445,00
2 445,00
100,00%
Informatyka
111 383,00
3 002,08
2,70%
Pozostała działalność
111 383,00
3 002,08
2,70%
71013
4300
71014
6060
71015
3020
4010
720
72095
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
16 708,00
450,31
2,70%
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
94 675,00
2 551,77
2,70%
15 213 927,00
14 269 407,45
93,79%
Urzędy wojewódzkie
2 756 526,00
2 754 370,07
99,92%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 125 612,00
2 124 172,66
99,93%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
141 717,00
141 716,76
100,00%
750
Administracja publiczna
75011
23
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
4440
Plan
Wykonanie
Udział %
396 000,00
395 589,79
99,90%
Składki na Fundusz Pracy
38 500,00
38 193,86
99,20%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
54 697,00
54 697,00
100,00%
Rady powiatów
550 000,00
525 362,15
95,52%
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
500 000,00
491 720,28
98,34%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
1 650,00
82,50%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
3 041,22
60,82%
4300
Zakup usług pozostałych
39 000,00
28 950,65
74,23%
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000,00
0,00
0,00%
4420
Podróże służbowe zagraniczne
1 000,00
0,00
0,00%
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
0,00
0,00%
9 523 155,00
8 907 257,29
93,53%
225 000,00
0,00
0,00%
35 000,00
35 000,00
100,00%
17 000,00
16 165,51
95,09%
500,00
481,27
96,25%
4 952 982,00
4 915 962,39
99,25%
75019
75020
2310
2710
Starostwa powiatowe
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
3030
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
354 000,00
353 982,18
99,99%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
866 000,00
865 207,19
99,91%
4120
Składki na Fundusz Pracy
111 000,00
101 435,89
91,38%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
21 200,00
20 951,30
98,83%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
350 000,00
303 298,53
86,66%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
18 000,00
16 601,28
92,23%
4260
Zakup energii
199 000,00
187 421,16
94,18%
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
4 536,25
45,36%
4280
Zakup usług zdrowotnych
10 000,00
1 910,00
19,10%
4300
Zakup usług pozostałych
1 660 578,00
1 554 342,64
93,60%
4350
50 000,00
48 657,33
97,31%
22 000,00
20 585,38
93,57%
90 000,00
79 761,64
88,62%
4380
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
2 000,00
1 214,22
60,71%
4410
Podróże służbowe krajowe
32 000,00
30 127,20
94,15%
4420
Podróże służbowe zagraniczne
2 000,00
229,33
11,47%
4430
Różne opłaty i składki
90 000,00
61 072,79
67,86%
3020
4360
4370
24
Dział
Rozdział
Paragraf
4440
4580
4590
4610
4700
6060
75045
Nazwa
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kwalifikacja wojskowa
Plan
Wykonanie
Udział %
100 823,00
100 823,00
100,00%
11 000,00
8 065,16
73,32%
30 000,00
18 398,00
61,33%
3 000,00
360,00
12,00%
55 000,00
47 103,05
85,64%
205 072,00
113 564,60
55,38%
67 899,00
67 897,94
100,00%
1 578,00
1 578,04
100,00%
225,00
224,90
99,96%
44 370,00
44 370,00
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 774,00
3 773,45
99,99%
4300
Zakup usług pozostałych
7 952,00
7 951,55
99,99%
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
10 000,00
10 000,00
100,00%
279 347,00
270 150,02
96,71%
1 000,00
719,00
71,90%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075
4090
Honoraria
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
38 700,00
38 626,88
99,81%
4175
Wynagrodzenia bezosobowe
404,00
402,30
99,58%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
58 900,00
53 107,48
90,17%
4215
Zakup materiałów i wyposażenia
369,00
368,77
99,94%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
500,00
0,00
0,00%
4300
Zakup usług pozostałych
162 600,00
161 628,86
99,40%
4305
Zakup usług pozostałych
15 874,00
15 196,73
95,73%
4430
Różne opłaty i składki
1 000,00
100,00
10,00%
2 037 000,00
1 744 369,98
85,63%
3020
2 000,00
1 560,00
78,00%
4010
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
207 545,00
206 905,96
99,69%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 704,00
14 704,36
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
44 850,00
44 513,44
99,25%
4120
Składki na Fundusz Pracy
5 650,00
5 496,53
97,28%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
36 600,00
36 531,14
99,81%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 000,00
5 812,27
96,87%
4260
Zakup energii
546 300,00
445 431,51
81,54%
4270
Zakup usług remontowych
201 500,00
190 351,19
94,47%
4300
Zakup usług pozostałych
177 100,00
150 022,47
84,71%
4430
Różne opłaty i składki
19 000,00
18 453,50
97,12%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
8 751,00
8 751,00
100,00%
4480
Podatek od nieruchomości
48 900,00
47 143,00
96,41%
75095
25
Dział
Rozdział
Paragraf
4500
4530
Nazwa
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT).
Udział %
1 284,00
85,60%
365 000,00
217 153,67
59,49%
40 000,00
38 722,50
96,81%
311 600,00
311 533,44
99,98%
Obrona narodowa
2 683,00
2 682,71
99,99%
Pozostałe wydatki obronne
2 683,00
2 682,71
99,99%
500,00
500,00
100,00%
1 347,00
1 346,71
99,98%
4590
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
75212
Wykonanie
1 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
752
Plan
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
720,00
720,00
100,00%
4410
Podróże służbowe krajowe
116,00
116,00
100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
7 367 559,00
7 360 258,17
99,90%
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
7 158 503,00
7 153 070,07
99,92%
420 948,00
420 948,41
100,00%
754
75411
3070
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
54 471,00
54 471,00
100,00%
4020
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej
80 229,00
80 229,00
100,00%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 015,00
9 014,85
100,00%
4 593 491,00
4 591 994,54
99,97%
530 807,00
529 990,45
99,85%
385 835,00
385 834,81
100,00%
1 846,00
0,00
0,00%
25 606,00
25 606,20
100,00%
4110
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych
oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne
wypłacane przez okres roku żołnierzom i
funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 512,00
3 512,32
100,01%
4180
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla
żołnierzy i funkcjonariuszy
197 467,00
197 466,64
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
336 273,00
334 999,37
99,62%
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
8 421,00
8 420,89
100,00%
4260
Zakup energii
140 604,00
140 603,84
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
102 216,00
102 216,47
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
42 722,00
42 721,95
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
61 028,00
61 027,69
100,00%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3 532,00
3 531,80
99,99%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
9 870,00
9 870,35
100,00%
4050
4060
4070
4080
26
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4480
Podatek od nieruchomości
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4550
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
Plan
Wykonanie
Udział %
14 247,00
14 246,62
100,00%
1 243,00
1 242,60
99,97%
11 489,00
11 489,30
100,00%
4 558,00
4 558,04
100,00%
20 833,00
20 833,00
100,00%
1 890,00
1 889,93
100,00%
240,00
240,00
100,00%
110,00
110,00
100,00%
96 000,00
96 000,00
100,00%
Obrona cywilna
530,00
530,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
419,00
419,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
111,00
111,00
100,00%
206 126,00
204 258,10
99,09%
5 880,00
5 880,00
100,00%
66 029,00
65 569,60
99,30%
9 120,00
8 885,88
97,43%
4700
6060
75414
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zarządzanie kryzysowe
75421
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
21 695,00
20 764,80
95,71%
2 500,00
2 455,25
98,21%
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
21 050,00
21 000,00
99,76%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
79 852,00
79 702,57
99,81%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2 400,00
2 400,00
100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia
2 400,00
2 400,00
100,00%
Obsługa długu publicznego
1 198 282,00
1 178 674,69
98,36%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 198 282,00
1 178 674,69
98,36%
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego.
1 198 282,00
1 178 674,69
98,36%
Różne rozliczenia
210 000,00
0,00
0,00%
Rezerwy ogólne i celowe
210 000,00
0,00
0,00%
Rezerwy
210 000,00
0,00
0,00%
62 760 449,00
54 591 895,32
86,98%
Szkoły podstawowe
503 575,00
503 575,00
100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
503 575,00
503 575,00
100,00%
1 235 840,00
1 235 839,23
100,00%
567,00
566,44
99,90%
4360
75478
4210
757
75702
8070
758
75818
4810
Oświata i wychowanie
801
80101
2540
80102
3020
Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
27
Dział
Rozdział
Paragraf
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Plan
Wykonanie
Udział %
915 377,00
915 377,00
100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
33 392,00
33 391,79
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
155 135,00
155 135,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
17 592,00
17 592,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
13 644,00
13 644,00
100,00%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
700,00
700,00
100,00%
4260
Zakup energii
43 962,00
43 962,00
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
140,00
140,00
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
555,00
555,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
2 689,00
2 689,00
100,00%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
378,00
378,00
100,00%
4410
Podróże służbowe krajowe
112,00
112,00
100,00%
4430
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Gimnazja specjalne
585,00
585,00
100,00%
51 012,00
51 012,00
100,00%
801 874,00
801 874,00
100,00%
801 874,00
801 874,00
100,00%
2 227 920,00
2 227 919,53
100,00%
347 222,00
347 222,00
100,00%
88,00
87,99
99,99%
1 359 748,00
1 359 748,00
100,00%
4440
80110
2540
80111
4010
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
63 894,00
63 893,54
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
239 610,00
239 610,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
32 522,00
32 522,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
23 074,00
23 074,00
100,00%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
1 500,00
1 500,00
100,00%
4260
Zakup energii
73 271,00
73 271,00
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
1 184,00
1 184,00
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
580,00
580,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
3 842,00
3 842,00
100,00%
4350
350,00
350,00
100,00%
540,00
540,00
100,00%
4410
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
160,00
160,00
100,00%
4430
Różne opłaty i składki
835,00
835,00
100,00%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
79 500,00
79 500,00
100,00%
12 439 212,00
12 334 567,07
99,16%
2540
3020
4370
80120
Nazwa
Licea ogólnokształcące
28
Dział
Rozdział
Paragraf
2540
Nazwa
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
4010
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3020
Plan
Wykonanie
Udział %
1 463 446,00
1 463 446,00
100,00%
87 496,00
87 494,56
100,00%
7 273 496,00
7 273 495,94
100,00%
557 539,00
557 537,17
100,00%
1 264 315,00
1 264 315,47
100,00%
148 489,00
148 487,14
100,00%
46 060,00
46 059,74
100,00%
140 581,00
140 580,64
100,00%
33 718,00
33 717,45
100,00%
4260
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup energii
472 256,00
472 256,21
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
48 227,00
48 226,94
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 147,00
5 147,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
116 061,00
115 995,44
99,94%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
8 984,00
8 983,50
99,99%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 554,00
2 220,34
86,94%
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
8 699,00
8 699,12
100,00%
4410
Podróże służbowe krajowe
11 329,00
11 329,25
100,00%
4420
Podróże służbowe zagraniczne
2 574,00
2 574,00
100,00%
4430
Różne opłaty i składki
5 306,00
5 306,00
100,00%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
473 598,00
473 598,00
100,00%
4480
Podatek od nieruchomości
103,00
103,00
100,00%
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
3 630,00
3 630,00
100,00%
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
148 914,00
148 914,16
100,00%
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
104 240,00
0,00
0,00%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
12 450,00
12 450,00
100,00%
Licea ogólnokształcące specjalne
311 249,00
311 248,40
100,00%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
212 396,00
212 396,00
100,00%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 494,00
18 493,40
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
35 865,00
35 865,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
5 366,00
5 366,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 215,00
6 215,00
100,00%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
900,00
900,00
100,00%
4260
Zakup energii
14 666,00
14 666,00
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
120,00
120,00
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
220,00
220,00
100,00%
4240
80121
29
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
4410
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
3020
4010
Licea profilowane
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
77 227,00
77 225,91
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
173 235,00
173 235,20
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
21 982,00
21 982,05
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
14 389,00
14 389,33
100,00%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
2 487,00
2 486,71
99,99%
4260
Zakup energii
47 906,00
47 906,49
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
2 315,00
2 315,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
25 538,00
25 537,88
100,00%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
150,00
150,00
100,00%
4410
Podróże służbowe krajowe
3 271,00
3 270,90
100,00%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
56 153,00
56 153,00
100,00%
37 746 351,00
30 512 839,01
80,84%
415 526,00
415 526,00
100,00%
251 053,00
251 050,37
100,00%
15 601 221,00
15 601 217,81
100,00%
4300
4370
80123
Szkoły zawodowe
80130
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
2 304,00
2 304,00
100,00%
324,00
324,00
100,00%
84,00
84,00
100,00%
500,00
500,00
100,00%
13 795,00
13 795,00
100,00%
1 409 094,00
1 409 093,66
100,00%
3 533,00
3 533,00
100,00%
980 908,00
980 908,19
100,00%
4010
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 239 932,00
1 239 930,16
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 721 804,00
2 721 802,86
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
322 874,00
322 874,07
100,00%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
6 760,00
6 760,00
100,00%
4210
382 899,00
382 898,50
100,00%
71 194,00
71 193,87
100,00%
4260
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup energii
625 424,00
625 189,45
99,96%
4270
Zakup usług remontowych
128 761,00
128 759,64
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
11 518,00
11 518,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
185 358,00
185 096,20
99,86%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
10 281,00
10 280,64
100,00%
3020
4240
30
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
4410
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4480
Podatek od nieruchomości
3 486,00
3 485,53
99,99%
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
6 196,00
6 195,50
99,99%
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
29 804,00
26 194,00
87,89%
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
456,00
455,72
99,94%
4580
Pozostałe odsetki
132,00
131,60
99,70%
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
8 040,00
8 040,00
100,00%
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 207 797,00
1 118 285,38
50,65%
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
12 394 907,00
6 255 052,87
50,46%
11 999,00
11 999,00
100,00%
2 869,00
2 869,37
100,01%
1 125 703,00
1 125 701,77
100,00%
1 091,00
1 090,49
99,95%
779 428,00
779 428,00
100,00%
4360
4370
3 574,00
3 548,47
99,29%
9 351,00
9 349,48
99,98%
9 302,00
9 301,52
99,99%
21 198,00
21 198,00
100,00%
1 062 635,00
1 062 635,00
100,00%
4010
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych.
Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
44 630,00
44 629,68
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
139 286,00
139 286,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
17 187,00
17 187,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
18 859,00
18 859,00
100,00%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
600,00
600,00
100,00%
4260
Zakup energii
60 379,00
60 379,00
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
2 949,00
2 949,00
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
585,00
585,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
5 378,00
5 378,00
100,00%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
644,00
644,00
100,00%
6060
6660
80134
3020
31
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
4010
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Plan
Wykonanie
Udział %
21,00
20,60
98,10%
1 169,00
1 169,00
100,00%
53 497,00
53 497,00
100,00%
1 173 931,00
1 134 989,79
96,68%
833 104,00
832 210,13
99,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
63 900,00
63 823,30
99,88%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
160 290,00
151 200,49
94,33%
4120
Składki na Fundusz Pracy
26 457,00
16 199,22
61,23%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
1 335,23
66,76%
4260
Zakup energii
13 500,00
13 309,06
98,59%
4300
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od towarów i usług (VAT).
18 380,00
7 882,59
42,89%
44 800,00
44 800,00
100,00%
11 500,00
4 229,77
36,78%
1 753 030,00
1 753 029,51
100,00%
563 648,00
563 648,00
100,00%
2 280,00
2 280,00
100,00%
853 853,00
853 853,00
100,00%
4440
80140
4440
4530
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
80144
4010
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
61 321,00
61 320,51
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
144 793,00
144 793,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
13 445,00
13 445,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11 537,00
11 537,00
100,00%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
250,00
250,00
100,00%
4260
Zakup energii
37 101,00
37 101,00
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
300,00
300,00
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
385,00
385,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Różne opłaty i składki
5 761,00
5 761,00
100,00%
584,00
584,00
100,00%
1 253,00
1 253,00
100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
56 519,00
56 519,00
100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
433 464,00
387 566,45
89,41%
2540
3020
4370
4430
4440
80146
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
58 892,00
58 881,59
99,98%
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
36 900,00
35 349,98
95,80%
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 309,00
1 213,82
92,73%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
9 952,00
9 951,51
100,00%
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
7 451,00
7 319,01
98,23%
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
362,00
251,48
69,47%
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 018,00
1 017,50
99,95%
32
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
4127
Składki na Fundusz Pracy
1 205,00
1 056,42
87,67%
4129
Składki na Fundusz Pracy
88,00
36,31
41,26%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
16 278,00
15 840,78
97,31%
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
32 870,00
28 300,79
86,10%
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
1 213,00
1 158,71
95,52%
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
15 626,00
4 627,51
29,61%
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
386,00
151,46
39,24%
4300
Zakup usług pozostałych
127 710,00
119 045,69
93,22%
4307
Zakup usług pozostałych
53 803,00
48 229,65
89,64%
4309
Zakup usług pozostałych
1 637,00
1 620,50
98,99%
4410
Podróże służbowe krajowe
13 483,00
12 554,47
93,11%
4417
Podróże służbowe krajowe
612,00
279,02
45,59%
4419
Podróże służbowe krajowe
21,00
13,58
64,67%
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
500,00
0,00
0,00%
4537
Podatek od towarów i usług (VAT).
10 146,00
5 194,83
51,20%
4539
Podatek od towarów i usług (VAT).
335,00
184,24
55,00%
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
41 667,00
35 287,60
84,69%
1 599 206,00
853 651,90
53,38%
Pozostała działalność
80195
3040
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń
20 400,00
20 400,00
100,00%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
57 312,00
57 310,00
100,00%
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
137 635,00
109 352,90
79,45%
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 693,00
2 810,98
76,12%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
13 326,00
13 322,55
99,97%
4111
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 131,00
0,00
0,00%
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
26 187,00
22 990,86
87,79%
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
713,00
635,67
89,15%
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 610,00
1 604,40
99,65%
4121
Składki na Fundusz Pracy
735,00
0,00
0,00%
4127
Składki na Fundusz Pracy
3 755,00
3 178,75
84,65%
4129
Składki na Fundusz Pracy
97,00
86,98
89,67%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 036,00
5 428,00
77,15%
4171
Wynagrodzenia bezosobowe
30 000,00
0,00
0,00%
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
177 520,00
143 487,16
80,83%
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
6 003,00
4 195,14
69,88%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
14 000,00
11 938,78
85,28%
4211
Zakup materiałów i wyposażenia
14 942,00
10 928,70
73,14%
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
56 311,00
342,35
0,61%
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
89,00
12,08
13,57%
2 000,00
1 469,70
73,49%
10 355,00
1 696,00
16,38%
4240
4241
33
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
4300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup usług pozostałych
4301
4247
Wykonanie
Udział %
78 000,00
1 609,00
2,06%
13 835,00
0,00
0,00%
190 274,00
99 516,00
52,30%
Zakup usług pozostałych
272 967,00
1 060,39
0,39%
4307
Zakup usług pozostałych
256 555,00
255 568,87
99,62%
4309
Zakup usług pozostałych
6 593,00
6 281,63
95,28%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
210,00
210,00
100,00%
4367
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4 611,00
2 763,83
59,94%
4369
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
85,00
71,92
84,61%
4411
Podróże służbowe krajowe
3 352,00
1 346,30
40,16%
4417
Podróże służbowe krajowe
13 726,00
1 947,62
14,19%
4419
Podróże służbowe krajowe
81,00
66,23
81,77%
4421
Podróże służbowe zagraniczne
95 012,00
43 497,46
45,78%
5 482,00
2 443,45
44,57%
194,00
86,26
44,46%
4249
4447
4449
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
5 981,00
5 981,00
100,00%
4537
Podatek od towarów i usług (VAT).
62 328,00
19 488,62
31,27%
4539
Podatek od towarów i usług (VAT).
1 070,00
522,32
48,81%
5 614 521,00
5 565 378,63
99,12%
566 451,00
520 368,64
91,86%
35 730,00
15 853,60
44,37%
851
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
85111
85141
Plan
2460
Środki przekazane przez pozostałe jednostki
zaliczane do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących dla jednostek
zaliczanych do sektora finasów publicznych
2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
150 000,00
150 000,00
100,00%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
73 175,00
59 096,50
80,76%
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
307 546,00
295 418,54
96,06%
9 800,00
9 800,00
100,00%
Ratownictwo medyczne
34
Dział
Rozdział
Paragraf
2460
Nazwa
Środki przekazane przez pozostałe jednostki
zaliczane do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących dla jednostek
zaliczanych do sektora finasów publicznych
Plan
Wykonanie
Udział %
9 800,00
9 800,00
100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4 969 670,00
4 969 670,00
100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4 969 670,00
4 969 670,00
100,00%
Pozostała działalność
68 600,00
65 539,99
95,54%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
68 600,00
65 539,99
95,54%
10 507 020,00
9 967 498,99
94,87%
378 600,00
359 578,68
94,98%
300 000,00
300 000,00
100,00%
78 600,00
59 578,68
75,80%
4 937 177,00
4 645 725,26
94,10%
37 255,00
35 295,28
94,74%
3110
Domy pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
5 000,00
4 052,70
81,05%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 565 275,00
2 482 357,57
96,77%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
171 861,00
171 860,03
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
459 035,00
433 156,30
94,36%
4120
Składki na Fundusz Pracy
67 016,00
55 126,81
82,26%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
12 000,00
11 690,00
97,42%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
163 251,00
129 905,57
79,57%
4220
Zakup środków żywności
425 000,00
393 107,12
92,50%
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
70 026,00
50 870,64
72,65%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
7 970,00
6 701,43
84,08%
4260
Zakup energii
481 000,00
435 385,38
90,52%
4270
Zakup usług remontowych
30 000,00
21 745,46
72,48%
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 000,00
3 496,90
69,94%
4300
Zakup usług pozostałych
184 875,00
175 739,42
95,06%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2 100,00
2 051,64
97,70%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 560,00
1 223,81
78,45%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
10 700,00
6 379,27
59,62%
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
300,00
245,00
81,67%
4410
Podróże służbowe krajowe
6 000,00
4 753,43
79,22%
85156
4130
85195
2820
Pomoc społeczna
852
85201
2570
3110
85202
3020
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych
Świadczenia społeczne
35
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
4430
Różne opłaty i składki
12 000,00
10 050,60
83,76%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
98 465,00
97 968,71
99,50%
4480
Podatek od nieruchomości
31 745,00
31 745,00
100,00%
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
300,00
136,35
45,45%
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
4 000,00
3 436,51
85,91%
4610
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
45,00
45,00
100,00%
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
5 000,00
4 362,00
87,24%
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60 548,00
54 446,61
89,92%
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
14 850,00
14 849,83
100,00%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
5 000,00
3 540,89
70,82%
546 200,00
546 200,00
100,00%
2570
Ośrodki wsparcia
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych
Rodziny zastępcze
546 200,00
546 200,00
100,00%
2 321 814,00
2 117 096,07
91,18%
122 014,00
113 079,22
92,68%
1 742 779,00
1 587 624,27
91,10%
85203
85204
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
3110
Świadczenia społeczne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22 401,00
22 340,26
99,73%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
45 495,00
44 751,74
98,37%
4120
Składki na Fundusz Pracy
5 955,00
5 330,44
89,51%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
360 920,00
326 586,93
90,49%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12 250,00
10 796,62
88,14%
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
6 586,59
65,87%
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
15 000,00
15 000,00
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 004,00
2 004,42
100,02%
4120
Składki na Fundusz Pracy
285,00
285,18
100,06%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
11 640,00
11 640,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 071,00
1 070,40
99,94%
1 794 219,00
1 782 219,75
99,33%
3020
500,00
500,00
100,00%
4010
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
562 880,00
560 517,12
99,58%
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
212 859,00
212 858,46
100,00%
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 269,00
11 269,19
100,00%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
42 174,00
42 173,90
100,00%
4047
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 894,00
14 894,09
100,00%
4049
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
789,00
788,50
99,94%
85205
85218
36
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
97 056,00
97 042,21
99,99%
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
39 481,00
39 480,46
100,00%
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 090,00
2 090,18
100,01%
4120
Składki na Fundusz Pracy
9 484,00
9 423,42
99,36%
4127
Składki na Fundusz Pracy
4 195,00
4 195,21
100,01%
4129
Składki na Fundusz Pracy
222,00
222,08
100,04%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
34 780,00
34 776,63
99,99%
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
31 225,00
31 225,27
100,00%
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
1 653,00
1 653,10
100,01%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
41 990,00
41 811,19
99,57%
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
25 154,00
23 443,80
93,20%
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
1 332,00
1 241,14
93,18%
4260
Zakup energii
20 800,00
19 194,47
92,28%
4280
Zakup usług zdrowotnych
860,00
685,00
79,65%
4300
Zakup usług pozostałych
42 330,00
38 361,46
90,62%
4307
Zakup usług pozostałych
509 438,00
508 745,39
99,86%
4309
Zakup usług pozostałych
26 970,00
26 933,83
99,87%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 900,00
1 725,76
90,83%
4357
Zakup usług dostępu do sieci Internet
368,00
367,58
99,89%
4359
Zakup usług dostępu do sieci Internet
19,00
19,43
102,26%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4 250,00
4 238,37
99,73%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
10 450,00
10 419,23
99,71%
4377
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 080,00
2 668,55
86,64%
4379
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
163,00
141,28
86,67%
4410
Podróże służbowe krajowe
10 400,00
10 265,85
98,71%
4417
Podróże służbowe krajowe
415,00
415,22
100,05%
4419
Podróże służbowe krajowe
22,00
21,98
99,91%
4430
Różne opłaty i składki
2 870,00
2 572,44
89,63%
4437
Różne opłaty i składki
1 091,00
1 090,63
99,97%
4439
Różne opłaty i składki
58,00
57,73
99,53%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
15 315,00
15 315,00
100,00%
4447
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
3 550,00
3 549,67
99,99%
4449
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
188,00
187,93
99,96%
37
Dział
Rozdział
Paragraf
4700
Nazwa
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
85220
Plan
Wykonanie
Udział %
5 655,00
5 637,00
99,68%
134 010,00
132 509,54
98,88%
42 626,00
42 579,86
99,89%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 987,00
2 986,68
99,99%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
11 014,00
11 006,62
99,93%
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 550,00
1 550,00
100,00%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
40 982,00
40 950,00
99,92%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 008,00
3 609,36
90,05%
4270
Zakup usług remontowych
8 600,00
8 548,50
99,40%
4280
Zakup usług zdrowotnych
150,00
0,00
0,00%
4300
Zakup usług pozostałych
19 345,00
18 793,62
97,15%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
780,00
551,92
70,76%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
200,00
165,97
82,99%
4430
Różne opłaty i składki
400,00
399,60
99,90%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
1 368,00
1 367,41
99,96%
Pozostała działalność
380 000,00
369 169,69
97,15%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
380 000,00
369 169,69
97,15%
4 972 012,00
4 655 252,80
93,63%
125 930,00
125 785,40
99,89%
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
98 640,00
98 640,00
100,00%
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
27 290,00
27 145,40
99,47%
Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
395 119,00
395 118,60
100,00%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
189 938,00
189 938,19
100,00%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 987,00
10 986,76
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
34 599,00
34 599,37
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
4 059,00
4 058,80
100,00%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
114 748,00
114 748,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
17 168,00
17 168,00
100,00%
4260
Zakup energii
1 891,00
1 891,36
100,02%
85295
2320
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
853
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
85311
85321
38
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
3020
Plan
Wykonanie
Udział %
185,00
185,00
100,00%
12 260,00
12 259,49
100,00%
2 975,00
2 974,63
99,99%
66,00
66,00
100,00%
5 743,00
5 743,00
100,00%
500,00
500,00
100,00%
4 292 862,00
4 064 867,56
94,69%
1 550,00
962,15
62,07%
4010
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 924 579,00
2 771 169,95
94,75%
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
210 372,00
210 371,19
100,00%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
197 000,00
193 894,23
98,42%
4047
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
17 559,00
17 558,01
99,99%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
501 898,00
479 209,57
95,48%
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
37 733,00
37 732,13
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
65 456,00
55 536,58
84,85%
4127
Składki na Fundusz Pracy
5 500,00
5 498,98
99,98%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
9 600,00
0,00
0,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
55 450,00
55 408,81
99,93%
4260
Zakup energii
58 000,00
54 466,30
93,91%
4270
Zakup usług remontowych
31 410,00
31 216,55
99,38%
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 400,00
2 750,00
62,50%
4300
Zakup usług pozostałych
36 908,00
24 402,57
66,12%
4307
Zakup usług pozostałych
15 024,00
9 650,00
64,23%
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4 500,00
4 014,83
89,22%
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
7 300,00
6 537,09
89,55%
4410
Podróże służbowe krajowe
7 300,00
6 385,29
87,47%
4430
Różne opłaty i składki
10 200,00
9 598,00
94,10%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
67 527,00
67 526,77
100,00%
4447
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
6 564,00
6 563,58
99,99%
4480
Podatek od nieruchomości
10 500,00
9 883,00
94,12%
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
6 532,00
4 531,98
69,38%
158 101,00
69 481,24
43,95%
15 000,00
15 000,00
100,00%
85333
85395
2820
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
39
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
Udział %
4017
stowarzyszeniom
Wynagrodzenia osobowe pracowników
13 371,00
13 370,01
99,99%
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 359,00
2 359,00
100,00%
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 146,00
3 078,53
97,86%
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
555,00
543,91
98,00%
4127
Składki na Fundusz Pracy
319,00
318,57
99,87%
4129
Składki na Fundusz Pracy
56,00
56,00
100,00%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
38 000,00
12 657,00
33,31%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
24 837,00
904,43
3,64%
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
2 210,00
972,32
44,00%
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
390,00
171,58
43,99%
4300
Zakup usług pozostałych
44 958,00
7 749,89
17,24%
4307
Zakup usług pozostałych
340,00
255,00
75,00%
4309
Zakup usług pozostałych
60,00
45,00
75,00%
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
12 500,00
12 000,00
96,00%
9 667 837,00
9 490 704,67
98,17%
111 824,00
111 824,00
100,00%
84 172,00
84 172,00
100,00%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
85401
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 748,00
6 748,00
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14 100,00
14 100,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
2 114,00
2 114,00
100,00%
4 690,00
4 690,00
100,00%
5 651 649,00
5 615 935,85
99,37%
3 005 510,00
3 005 510,00
100,00%
1 288,00
1 287,99
100,00%
1 538 443,00
1 538 443,00
100,00%
4440
85403
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
4010
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
112 140,00
112 139,76
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
279 338,00
279 338,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
27 112,00
27 112,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
49 810,00
49 810,00
100,00%
4220
Zakup środków żywności
99 820,00
99 819,85
100,00%
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
8 550,00
8 550,00
100,00%
4260
Zakup energii
184 236,00
184 233,13
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
68 314,00
68 313,80
100,00%
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 074,00
1 073,80
99,98%
4300
Zakup usług pozostałych
33 773,00
33 772,70
100,00%
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
352,00
351,64
99,90%
896,00
895,70
99,97%
3020
4360
40
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Plan
Wykonanie
Udział %
1 870,00
1 869,33
99,96%
381,00
380,50
99,87%
4 869,00
4 869,00
100,00%
72 124,00
72 124,00
100,00%
6,00
6,00
100,00%
979,00
978,25
99,92%
6050
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
59 665,00
24 039,79
40,29%
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
33 500,00
33 499,61
100,00%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
67 599,00
67 518,00
99,88%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
125 168,00
125 168,00
100,00%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
99 038,00
99 038,00
100,00%
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
344,00
344,00
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
17 081,00
17 081,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 535,00
1 535,00
100,00%
7 170,00
7 170,00
100,00%
1 899 577,00
1 899 577,00
100,00%
432 587,00
432 587,00
100,00%
590,00
589,84
99,97%
1 067 095,00
1 067 095,49
100,00%
4480
4700
85404
4440
85406
2540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
4010
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80 098,00
80 098,27
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
174 765,00
174 765,49
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
18 493,00
18 492,76
100,00%
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 800,00
7 800,00
100,00%
4210
10 252,00
10 252,29
100,00%
3 787,00
3 786,77
99,99%
4260
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup energii
16 671,00
16 670,64
100,00%
4270
Zakup usług remontowych
1 077,00
1 076,81
99,98%
4280
Zakup usług zdrowotnych
490,00
490,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
15 933,00
15 933,14
100,00%
4350
847,00
846,91
99,99%
2 109,00
2 108,60
99,98%
4410
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
3 107,00
3 106,99
100,00%
4430
Różne opłaty i składki
749,00
749,00
100,00%
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
62 457,00
62 457,00
100,00%
3020
4240
4370
41
Dział
Rozdział
Paragraf
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Plan
Wykonanie
Udział %
670,00
670,00
100,00%
Internaty i bursy szkolne
273 296,00
273 296,00
100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
273 296,00
273 296,00
100,00%
Szkolne schroniska młodzieżowe
5 000,00
5 000,00
100,00%
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 500,00
2 500,00
100,00%
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
386,00
386,00
100,00%
4120
Składki na Fundusz Pracy
61,00
61,00
100,00%
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
100,00%
4300
Zakup usług pozostałych
1 053,00
1 053,00
100,00%
954 074,00
954 074,00
100,00%
2540
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Pozostała działalność
954 074,00
954 074,00
100,00%
647 249,00
505 829,82
78,15%
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
90 355,00
64 611,53
71,51%
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
15 945,00
11 402,04
71,51%
4047
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 500,00
8 256,33
97,13%
4049
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 500,00
1 457,00
97,13%
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
12 325,00
12 118,08
98,32%
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 175,00
2 138,48
98,32%
4127
Składki na Fundusz Pracy
2 125,00
1 760,09
82,83%
4129
Składki na Fundusz Pracy
375,00
310,60
82,83%
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
293 760,00
246 550,83
83,93%
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
51 840,00
43 508,97
83,93%
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
2 550,00
2 550,00
100,00%
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
450,00
450,00
100,00%
4267
Zakup energii
680,00
680,00
100,00%
4269
Zakup energii
120,00
120,00
100,00%
4307
Zakup usług pozostałych
112 200,00
77 089,30
68,71%
4309
19 800,00
13 604,01
68,71%
5 525,00
5 525,00
100,00%
975,00
975,00
100,00%
4417
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4 590,00
2 327,30
50,70%
4419
Podróże służbowe krajowe
810,00
410,70
50,70%
3 740,00
2 169,63
58,01%
660,00
382,88
58,01%
85410
2540
85417
85419
85495
4377
4379
4447
4449
900
Nazwa
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4537
Podatek od towarów i usług (VAT).
13 812,00
6 317,26
45,74%
4539
Podatek od towarów i usług (VAT).
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
2 437,00
1 114,79
45,74%
473 267,00
220 213,07
46,53%
42
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
4210
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90019
6060
6220
6230
90095
4300
921
92116
2480
92195
2310
2710
2720
2820
2830
4210
926
92605
Wykonanie
Udział %
414 248,00
161 911,24
39,09%
10 000,00
9 815,24
98,15%
176 966,00
3 750,00
2,12%
69 782,00
0,00
0,00%
37 500,00
28 346,00
75,59%
22 000,00
22 000,00
100,00%
98 000,00
98 000,00
100,00%
Pozostała działalność
59 019,00
58 301,83
98,78%
Zakup usług pozostałych
59 019,00
58 301,83
98,78%
385 200,00
20 000,00
366 404,15
20 000,00
95,12%
100,00%
20 000,00
20 000,00
100,00%
365 200,00
346 404,15
94,85%
63 500,00
63 500,00
100,00%
18 000,00
18 000,00
100,00%
150 000,00
150 000,00
100,00%
112 000,00
111 904,15
99,91%
3 000,00
3 000,00
100,00%
18 700,00
206 400,00
0,00
191 001,14
0,00%
92,54%
206 400,00
191 001,14
92,54%
171 400,00
171 308,19
99,95%
25 000,00
19 200,00
76,80%
10 000,00
492,95
4,93%
139 631 326,00
126 797 576,65
90,81%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
3250
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Stypendia różne
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2820
Plan
Wydatki razem:
43
ANALIZA OPISOWA
WYDATKI
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 370 045 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 352 579 zł (95,28%). Kwota 7 134 zł obejmuje prace związane z pracami
geodezyjnymi dotyczącymi podziału nieruchomości położonych w Grochowem, opracowanie map
nieruchomości wraz z wykazem zmian do celów prawnych.
Kwota 345 445 dotyczy realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów wsi Domacyny”. Środki te pochodzą ze
środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania:
poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
przez scalanie gruntów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 16 002,41 zł, co w stosunku do planu daje 94,13 %.
Kwota wydatków obejmuje opłaty i refundacje podatku VAT dotyczących czynszów dzierżawnych za
obwody łowieckie.
Dział 020 – LEŚNICTWO
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 149 703,45 zł, co w stosunku do planu daje 99,80 %. Wydatki dotyczyły opłat za
pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz
Nadleśnictwa Tuszyma i Mielec.
Rozdział 02095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 402 600 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 402 372,67 zł, co w stosunku do planu daje 99,94 %. Wydatki w tym rozdziale
dotyczyły wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów
z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 174 961 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 27 786,37 zł, co w stosunku do planu daje 15,88 %. Środki te pochodziły
z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem
44
na program realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu pod
nazwą ”Zawody z przyszłością – technologie informacyjne wsparciem kompetencji pracowniczych”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 17 658,64 zł, z czego:
§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 168,81
§ 4300,4307, 4309 - Zakup usług pozostałych – 14 313,98
§ 4377, 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 258,78
§ 4537, 4539 - Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 917,07
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 10 127,73 stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników ekonomiczno- administracyjnych:
§ 4017, 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 241,34
§ 4047, 4049 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 486,98
§ 4117, 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 200,00
§ 4127, 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 199,41
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16 204 780 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 14 820 601,81 zł, co w stosunku do planu daje 91,46 %. Na wykonane wydatki głównie
składają się:
Dotacja celowa przekazana dla gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego
utrzymania dróg powiatowych o łącznej długości 44,604 km w sezonie zimowym 2010/2011 – 64 150,00
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 6 417 597,02
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 221 340,92:
1. Materiały administracyjne – 27 178,92
-zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia biur, paliwa i oleju do samochodu służbowego,
odzieży ochronnej, akcesoriów komputerowych.
2. Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 178 115
- zakup materiałów do oznakowania i bezpieczeństwa ruchu – 106 700
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 1 780
- zakup paliwa i olejów do sprzętu utrzymania dróg – 10 845
- zakup masy bitumicznej do remontu dróg – 17 835
- zakup materiałów do odwodnienia i utrzymania chodników – 1 255
- zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Punto – 5 480
45
- zakup paliwa i olejów do samochodu Volkswagen - 7 890
- zakup paliwa i olejów do samochodu Lublin – 6 530
- zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Panda – 7 840
- zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Sedici – 11 960
3. Materiały do bieżącego utrzymania mostów – 16 047
- zakup materiałów do utrzymania mostów – 4 955
- zakup tarcicy iglastej, krawężników i kantówki – 11 092
§ 4260 - Zakup energii – 26 348,54
opłata za wodę, gaz do centralnego ogrzewania – 9 743,54
opłata za energię elektryczną - sygnalizacja świetlna – 3 905
opłata za energię elektryczną - budynki i bazy – 12 700
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2 240 919,88, w tym:
1.Remonty nawierzchni dróg powiatowych – 422 961,20
1a. Remont drogi powiatowej nr 1 187 R Al. Niepodległości na odcinku o długości 800 m (159 915,20).
Prace polegały na wykonaniu następujących robót:
-rozebranie istniejącej nawierzchni z BA średniej grubości 8 cm na przełomach i spękaniach oraz
w miejscach zwężenia istniejącej jezdni
-rozebranie istniejącej podbudowy z chudego betonu średniej grubości 15 cm
-wykonanie podbudowy z chudego betonu w miejscach wymiany podbudowy długości 622 m2
-wykonanie koryta głębokości 15 cm w miejscach podbudowy
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm w miejscach wymiany podbudowy.
-oczyszczenie i skropienie istniejącej i nowo wykonanej podbudowy
-wykonanie podbudowy z BA grubości 8 cm dla ruchu KR-3
1b. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 178 R Radgoszcz – Dulcza Wielka o łącznej długości 1 130 m
(129 288,00) Na wyżej wymienionym odcinku drogi wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej.
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3 cm na całej szerokości jezdni dla ruchu KR2
-uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
1c. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1 152 R Borowa – Czermin - Przecław w miejscowości Trzciana o
łącznej długości 5,7 km (133 758,00). Na wyżej wymienionym odcinku drogi wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej.
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym.
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm.
-uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
-oczyszczenie rowów z namułu, z wyprofilowaniem skarp
rowu i odmuleniem przepustów pod zjazdami
1d. Remont drogi powiatowej Nr 1 147 R Gliny Wielkie- Gawłuszowice w m. Gliny Małe i Ostrówek,
uszkodzonej w wyniku powodzi w maju czerwcu 2010 r. – 71 794,45
46
1e. Remont dróg powiatowych Nr 1 158 R Wampierzów – Zabrnie w m. Wampierzów i Nr 1 159 Wadowice
Dolne – Budzyń w m. Budzyń uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010” – 182 693,83
1f. W roku 2012 zrealizowano projekt współfinansowany ze środków w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”:
Remont drogi powiatowej nr 1 182 R Brzeźnica – Radomyśl Wielki wraz ze skrzyżowaniem z droga
powiatową nr 1 169 R Podleszany – Ruda – Zasów - 1 067 000,40
2.Remonty obiektów mostowych – 203 540,00
Remont mostu droga nr 1 175 R w miejscowości Przecław przez rzekę Wisłokę.
Naprawa uszkodzonej konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wisłokę. Zakres robót:
-opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót
-montaż i demontaż rusztowań na czas robót
-wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej
-wzmocnienie węzłów przęseł stalowych przez wymianę nitów na śruby
sprężające i dodanie nakładek
-renowacja powłoki malarskiej części przęsła stalowego
3.Remonty przepustów – 228 170
-remont przepustu droga nr 1 182 R Brzeżnica - Radomyśl Wielki
-remont przepustu droga nr 1 181 R Radomyśl Wielki – Dąbie - Przeryty Bór
-remont przepustu droga nr 1 150 R Gliny Wielkie - Łysaków
-remont przepustu droga nr 1 158 R Wampierzów - Zabrnie
-remont przepustu droga nr 1 144 R Chrzęstów - Tuszów Mały
Wyżej wymienione remonty polegały na wykonaniu części przelotowych
i przepustów ze ściankami
czołowymi oraz nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej
4. Dokumentacja projektowa – 64 760
-opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu. Wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonej
konstrukcji stalowej kratownicy mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Przecław
-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych w miejscowości Łysaków
w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary w ciągu drogi powiatowej nr 1 151 R Górki – Czermin Rzędzianowice
-opracowanie dokumentacji projektowej napowietrznej linii elektroenergetycznej i teletechnicznej związanej
z budową w/w kładki
§ 4277 - Zakup usług remontowych – 1 111 967,80
W
roku 2012 zrealizowano
dwa
projekty współfinansowany ze
środków Unii
Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 147 R Gliny Wielkie- Gawłuszowice w m. Gliny Małe i Ostrówek,
uszkodzonej w wyniku powodzi w maju czerwcu 2010 r.” – 385 135,18
47
- „Remont dróg powiatowych Nr 1 158 R Wampierzów – Zabrnie w m. Wampierzów i Nr 1 159 Wadowice
Dolne – Budzyń w m. Budzyń uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010” – 726 832,62
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 210,00
-opłaty za badania lekarskie pracowników
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2 765 793,53, w tym:
1.Usługi administracyjne – 34 280,53
- usługi ksero dokumentów, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, wywóz śmieci, usługi komputerowe,
konserwacja, naprawa drukarek i komputerów, przegląd kotłowni – 12 545,53
-opłaty pocztowe, skrytka pocztowa, znaczki pocztowe – 11 200,00
-sprzątanie pomieszczeń biurowych – 9 155,00
-utrzymanie samochodu Opel Astra – 1 380,00
2.Utrzymanie dróg powiatowych – 2 065 480,00
-oznakowanie poziome i pionowe – 77 210,00
-utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 44 025,00
-utrzymanie nawierzchni bitumicznych - Gminy Pozamiejskie – 389 100,00
-utrzymanie nawierzchni bitumicznych - Miasto Mielec – 222 752,00
-utrzymanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych – 74 685,00
-odwodnienie-Gminy Pozamiejskie – 328 520,00
-odwodnienie-Miasto Mielec – 7 540,00
-utrzymanie czystości - Miasto Mielec – 121 138,00
-utrzymanie czystości-Gminy Pozamiejskie – 121 196,00
-utrzymanie poboczy - Gminy Pozamiejskie – 40 796,00
-utrzymanie poboczy - Miasto Mielec – 8 678,00
-utrzymanie zieleni, drzew i krzewów - Miasto Mielec – 84 480,00
-utrzymanie zieleni, drzew i krzewów - Gminy Pozamiejskie – 155 880,00
-pozostałe usługi utrzymania dróg - Gminy Pozamiejski – 71 295,00
-utrzymanie chodników - Gminy Pozamiejskie – 198 535,00
-usługi geodezyjne - Gminy Pozamiejskie – 74 350,00
-utrzymanie czystości mostów - Gminy Pozamiejskie – 42 30,00
3.Naprawy samochodów i sprzętu do utrzymania dróg – 2 270,00
4.Zimowe utrzymanie dróg – 651 623,00
-zimowe utrzymanie dróg powiatowych, odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości na terenie miasta Mielec i
gmin pozamiejskich.
5.Usługi niematerialne – 12 140,00
-prowizja i opłaty bankowe – 1 555,00
-przeglądy i badania techniczne samochodów – 1 025,00
-dozór mienia – 9 560,00
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 465,30
48
§ 4360 - Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe – 1 311,33
§ 4370 - Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2 560,20
§ 4410 - Podróż służbowe krajowe – 77,60
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 17 053,00
-ubezpieczenie dróg powiatowych – 9 110,0
-ubezpieczenie samochodów – 7 943,00
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 14 175,51
§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 3 691,00
-opłata podatku Urząd Miejski – 3 691,00
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zarząd gruntami) –
726,16
§ 4590 - Kary i odszkodowania za uszkodzone samochody – 1 116,25
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 840,00
Wydatki bieżące - osobowe – kwota 757 702,81 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 598 672,93
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 41 415,50
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 104 703,14
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 12 911,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 255,75
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:
-posiłki regeneracyjne – 3 463,75
-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 792,00
Wydatki majątkowe – 7 576 896,23 zł, w tym:
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 839 136,21
1. Przebudowa mostu przez Potok Zgórski w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej
nr 1 160 R Załuże - Wadowice Dolne – Piątkowiec - 2 094 069,02
Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji:
-wykonanie kładki dla pieszych
-roboty rozbiórkowe konstrukcji drewnianej pomostu, dźwigarów
stalowych, konstrukcji z betonu
-roboty ziemne w obrębie przyczółków i na dojazdach
-wykonanie wzmocnienia i poszerzenia przyczółków mostu
-montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego
-wykonanie żelbetowej płyty pomostu „na mokro”
-wykonanie izolacji płyty pomostu z papy zgrzewalnej
49
-montaż poręczy i barier energochłonnych
-wykonanie systemu odwodnienia mostu
-wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego
-umocnienie skarp, rowów i ścieków
-wzmocnienie brzegów potoku koszami kamiennymi – gabionami
2. Przebudowa przepustu na Potoku Stara Wiśnia w miejscowości Trzciana w ciągu drogi powiatowej nr
1 152 R Borowa -Czermin – Przecław – 27 048,94
3.Wykonanie chodników dla pieszych – 2 565 478,00
3a.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 143 R
Gawłuszowice – Mielec
3b.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 152 R Borowa - Czermin-Przecław
dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 145 R
Młodochów – Brzyście
3d.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 175 R
w miejscowości Ruda
3c.Wykonanie chodnika
3e.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 173 R w miejscowości Dulcza Mała
3f.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 179 R w miejscowości Dulcza Wielka
3g.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 166 R Partynia - Jamy 3h.Wykonanie
chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 160 R Borki – Zabrnie -Piątkowiec
3i.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 163 R Zgórsko - Wola Wadowska
3j.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 159R Wadowice Dolne - Budzyń
3k.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 154 R Breń Osuchowski -Wadowice
Górne
3l.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 142 R Chrząstów – Chorzelów -Trześń
3ł.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 183 R Łączki Brzeskie -Nagoszyn
3m.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 172 R
Rzemień - Dobrynin
3n.Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 169 R
w miejscowości Ruda
Zakres prac na w/w odcinkach dróg:
-wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik
-ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z betonu
-ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej
-wykonanie kratek ściekowych przy krawężnikach wraz z przykanalikami
-wykonanie studzienek ściekowych
-wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
-wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-wapiennej w
wypełnieniem spoin piaskiem
-ręczne formowanie nasypów wraz z ich zgęszczeniem.
4.Wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1 141 R w miejscowości Mielec ul. Wojska
Polskiego – 1 490 085,00
Zakres robót:
50
-rozebranie istniejącej nawierzchni
-wykonanie warstwy odcinającej grubości 10 cm z piasku
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
-wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
-ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej
-profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie zwietrzałej warstwy nawierzchni na
grubości
-mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowa na poszerzeniach
-skropienie istniejącej nawierzchni i podbudowy emulsją asfaltową
-ułożenie siatki z włókna szklanego wytrzymałego na rozciąganie
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu kat.KR 3 sposobem mechanicznym
-wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grub. 12 cm
-wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grub. 7 cm
-formowanie nasypów wraz z ich zagęszczeniem.
-plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów.
5. Opracowanie koncepcji wariantów i pod wariantów budowy drogi poprawiającej warunki dojazdu do
obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo – zachodnim wraz z budową mostu przez rzekę
Wisłokę – 346 272,36.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1 194 R ul. Sękowskiego – 316 182,89
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 737 760,02
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 194 R ul. Sękowskiego w Mielcu. Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Roboty wykonane zgodnie z kosztorysem:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- roboty ziemne i odwodnieniowe
- chodniki i zjazdy
-elementy jezdni
- zatoki postojowe
- roboty wykończeniowe i oznakowanie
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 2 072 953,00 (98,71 %)
Z budżetu państwa powiat otrzymał dotacje celowe na łączną kwotę 2 072 953 zł na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadań:
51
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa – Czermin – Przecław w miejscowości Trzciana
i Wola Mielecka” – 1 500 000 zł
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 178 R Radgoszcz – Dulcza Wielka” – 164 000 zł
Na odcinkach wymienionych dróg wykonano następujące prace:
-wykonanie koryta dla wymiany zniszczonej podbudowy z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
-wykonanie warstwy odcinającej z piasku w miejscach wymiany zniszczonej nawierzchni.
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
-wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- „Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w miejscowości Trzciana” – 408 953 zł.
Zakres robót inwestycji:
-wykonanie kładki dla pieszych
-roboty ziemne
-wbicie ścianki szczelnej na czas robót
-rozbiórka istniejącego przepustu
-wykonanie fundamentów z betonu
-wykonanie konstrukcji mostu z betonu zbrojonego
-ułożenie izolacji na pomoście z papy zgrzewalnej
-ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
-ustawienie barieroporęczy i barier ochronnych stalowych
-umocnienie skarp i dna cieku narzutem kamiennym.
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 113 400 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 83 033,49 zł, co w stosunku do planu daje 73,22 %. Na wykonane wydatki składają się:
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 82 59,49
-opracowanie map nieruchomości wraz z wykazem zmian do celów prawnych,
-wycena prawa własności nieruchomości dla potrzeb oddania w użytkowanie wieczyste,
-wykonanie operatów szacunkowych.
§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 974,00
Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Powiat nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
52
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan w kwocie 200 000 zł została wykonany w 100 %.
Na wykonane wydatki złożyło się wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej III
klasy oraz wykonanie inwentaryzacji szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy na terenie powiatu
mieleckiego.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 572 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 175 998,34 zł, co w stosunku do planu daje 30,77 %. Na wykonane wydatki składają
się:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 29 144,12, w tym:
- zakup materiałów biurowych, papieru i tonera
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 94 239,74, w tym:
- zapłata za usługę wykonania dokumentacji aplikacyjnej obejmującej: opracowanie dokumentacji
technicznej związanej z tworzeniem geograficznego systemu informacji przestrzennej oraz opracowanie
Studium Wykonalności, wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej uzupełnienia mapy zasadniczej
o brakujące przyłącza lub odcinki sieci gazowej i energetycznej, pomiary zasięgu użytku gruntowego – lasu
w działkach zalesionych w ramach programu „Zalesianie gruntów rolnych objętych PROW na lata 20072013” wraz z wykazem zmian gruntowych, wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy
wysokościowej na terenie powiatu mieleckiego.
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 52 614,48:
Zakup serwera dla celów obsługi informatycznych użytkowanych na potrzeby Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 636 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 634 172,24 zł, co w stosunku do planu daje 99,71 %. Na wykonane wydatki głównie
składają się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 96 652,01
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 17 161,32, w tym:
- artykuły biurowe i środki czystości – 3 260,51
- paliwo do samochodu służbowego – 4 586,92
- części i artykuły do samochodów służbowych – 253,82
- pozostałe (m.in. woda źródlana) – 325,46
- sprzęt komputerowy – 6 894,42
- pozostałe (roletki, żaluzje, fotele) - 1 840,19
§ 4260 - Zakup energii – 5 907,38
53
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 18 999,99
- remont pomieszczeń biurowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1 504,00
- lekarskie badania okresowe
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 33 487,45 w tym:
- usługi pocztowe – 9 957,90
- obsługa prawna – 14 760
- wywóz nieczystości stałych, ścieki i usługi administracyjne – 2 743,37
- usługi informatyczna, montaż instalacji – 4 449,55
- usługa wymiany i wyważania opon samochodu służbowego - 72,00
- przegląd i naprawa kserokopiarki - 233,70
- pozostałe (np. dzierżawa dystrybutora, mycie samochodu służbowego, udostępnienie zasobu geodezyjnego)
– 1 270,93
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 812,21
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej – 2 073,99
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej – 2 348,57
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 640,10
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2 595,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 837,00
§ 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1 840,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 445,00
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 532 082,79
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 760,00
§ 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 309 575,77
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 049,52
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 78 226,23
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 5 191,25
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 24 280,02
Świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 437,44
- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej
- świadczenia rzeczowe dla pracowników
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników
54
Dział 720 – INFORMATYKA
Rozdział 72095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 111 383 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012
r. wykonanie wyniosło 3 002,08 (2,70 %)
Wydatki dotyczyły projektu „Podkarpacki System e – Administracji PSeAP” za pełnienie funkcji inżyniera
Kontraktu.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 756 526 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 2 754 370,07 zł, co w stosunku do planu daje 99,92 %. Na wykonane wydatki składają
się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 54 697
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 2 699 673,07
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 124 172,66
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 141 716,76
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 395 589,79
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 38 193,86
Rozdział 75019 - Rady powiatów
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 550 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 525 362,15 zł, co w stosunku do planu daje 95,52 %.
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 31 991,87
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 041,22 w tym:
- artykuły biurowe i środki czystości, literatura branżowa, książki, teczki i dyplomy
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 28 950,65 w tym:
- multimedialna obsługa posiedzeń rady powiatu
- usługa szkoleniowa Radnych Powiatu Mieleckiego
Wydatki bieżące – osobowe- kwota 1 650,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1 650,00 zł
Świadczenia osobowe – kwota 491 720,28
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych Powiatu Mieleckiego)
55
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9 523 155 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 8 907 257,29 zł, co w stosunku do planu daje 93,53 %. Wydatki z tego rozdziału
dotyczyły:
§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 35 000,00 zł dla gminy Tuszów Narodowy
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w gminnym
Zakładzie Aktywności Zawodowej w Maliniu.
Pozostałe wydatki stanowiły:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 2 484 506,96
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 303 298,53, w tym:
- książki nadawcze, prenumeraty czasopism, aktualizacje przepisów – 7 137,03
- materiały biurowe, papier, tonery, wyposażenie biurowe (telefony, niszczarki, czajniki) – 188 853,46
- paliwo do samochodu służbowego – 26 548,72
- artykuły spożywcze – 7 192,40
- pozostałe (pieczątki, datowniki, artykuły drobnych napraw, kwiaty, druki, kalendarze, części do samochodu
służbowego, woda źródlana, flagi, części komputerowe i do drukarek, środki czystości ) – 73 566,92
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16 601,28
§ 4260 - Zakup energii – 187 421,16
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4 536,25
- konserwacja systemu alarmowego
- odnowienie pomieszczeń biurowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1 910,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1 554 342,64 w tym:
- usługi pocztowe – 211 473,97
- papiery wartościowe – 948 220,44
- tablice rejestracyjne – 76 684,11
-opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu części budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Mielcu dla celów utworzenia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej –
24 477,00
- utrzymanie terenów zielonych wokół budynku starostwa – 56 354,40
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, mycie samochodu służbowego, monitoring obiektu starostwa,
naprawa samochodu służbowego, aktualizacja programu LEX, wymiana oświetlenia, wywóz nieczystości
i odpadów, koszty administracyjne) – 237 132,72
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 48 657,33
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej – 20 585,38
56
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej – 79 761,64
§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 214,22
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 30 127,20
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne – 229,33 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 61 072,79
- polisy ubezpieczeniowe sprzętu i budynków starostwa Powiatowego w Mielcu
- składki członkowskie
- opłaty sądowe
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100 823,00
§ 4580 - Pozostałe odsetki – 8 065,16
- odsetki od wypłaconego roszczenia sądowego
§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 18 398,00
- zwrot opłat komunikacyjnych za karty pojazdu
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 360,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 47 103,05
Wydatki bieżące – osobowe - kwota 6 257 538,95
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 915 962,39
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 353 982,18 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 865 207,19
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 101 435,89
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 20 951,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 16 646,78
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16 165,51
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zwrot dofinansowania za studia podyplomowe
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 481,27
Wydatki majątkowe – kwota - 113 564,60
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup telewizora
- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 67 899 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 67 897,94 zł, co w stosunku do planu daje 100,00 %.
Wykonane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 roku:
57
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 21 725,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 773,45 zł, w tym:
- artykuły i sprzęt medyczny (szpatułki)
- materiały biurowe, papier, tonery,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7 951,55 zł, w tym:
-koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich: laryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych
i psychiatrycznych, usługi konsultacji)
§ 4400 - Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych – 10 000 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 46 172,94 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 578,04 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 224,90 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 44 370,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń: referentów – pisarzy komisji poborowej oraz lekarzy i
średniego personelu medycznego wchodzących w skład komisji lekarskiej
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 279 347 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 270 150,02 zł, co w stosunku do planu daje 96,71 %. Na wykonane wydatki głównie
składają się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 214 836,34
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 53 107,48 zł, w tym:
- materiały biurowe, kwiaty, artykuły gospodarstwa domowego, zaproszenia, plakaty, nagrody, foldery
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 161 628,86 w tym:
- organizacja imprez okolicznościowych, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi reklamowe
i promocyjne, wynajem autokaru,
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 100,00
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 39 345,88
§ 4090 - Honoraria (wynagrodzenie autorskie) – 719,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 38 626,88
Ponadto przy współfinansowaniu w ramach środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
zrealizowano projekt pt. „Mielecka uczta smaków, czyli odkrywanie na nowo lokalnej tradycji kulinarnej”15 967,80
W roku 2012 zostały zorganizowane następujące imprezy, uroczystości i spotkania służące promocji Powiatu
Mieleckiego:
Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym:
58
- Być Kobietą – koncert z okazji Dnia Kobiet mający na celu uhonorowanie kobiet z terenu powiatu
mieleckiego, głownie kobiet z organizacji pozarządowych, aktywnie działających na rzecz swojej
społeczności.
- Mieleckie Rozmaitości Folkowe – Święto Plonów, to doskonała okazja dla każdej z gmin powiatu do
przedstawienia swojego dorobku kulturowego, tradycji oraz zwyczajów szerszej publiczności poprzez
prezentację słowno – muzyczną oraz stoiska, na których prezentowały swoje tradycyjne produkty lokalne,
jak również wyroby, z których słynie gmina.
- Jarmark Świąteczny – to przedsięwzięcie, mające na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu
mieleckiego, lokalnie działających stowarzyszeń i potencjalnych wytwórców lokalnej żywności o
produktach lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz procedurach ich rejestracji. Ponadto popularyzuje
zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, ukazuje bogatą ofertę świątecznych rozmaitości i
prezentuje twórczość lokalnych artystów
Promocja Powiatu podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez:
- Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości AGROBIESZCZADY 2012
- IV Pierogowe Mistrzostwa Powiatu Mieleckiego
- uczestnictwo w ogólnopolskich plebiscytach: Budowa Roku Podkarpacia,
Podkarpacka Nagroda
Samorządowa
- XI Europejski Festiwal Szkół Muzycznych Allegromosso 2012 we Włoszech - wyjazd (na festiwal)
organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Mielcu, która jako jedna z dwóch szkół
muzycznych z Polski (obok szkoły z Przemyśla) została zakwalifikowana do udziału w Festiwalu. Wyjazd
mający na celu promocję zewnętrzną powiatu oraz nawiązanie współpracy z miastem San Giovanni in
Morignano.
Imprezy objęte patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego:
- m.in., Noworoczny Turniej Halowy Piłki Nożnej, Memoriał im. L. Deptuły, Dzień Aktywności Sportowej
w PSUU, Wręczenie sztandaru dla OSP, Dzień dziecka, Festyn Rodzinny, Turniej koszykówki ulicznej,
Turniej strzelecki szkół średnich, Dyktando Niepodległościowe, Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy
zakątek mojej okolicy”, Konkurs Plastyczny Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej – III
Liga, Impreza mikołajkowa, Konkurs na Najładniejszą i Bezpieczną posesję na terenie gminy Borowa.
- XI Noworoczny kongres Brydża Sportowego – organizowany przez Stowarzyszenie Klub Brydżowy Hotel
Polski Mielec w celu wyłonienia mistrza brydżowego z Polski południowo-wschodniej.
- Powiatowy Festyn Rodzinny - „Śpiewać każdy może, CZYLI MIELECKA SZANSA NA SUKCES”.
Koncert był organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 we współpracy ze Starostwem Powiatowym i
Samorządowym Centrum Kultury.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 037 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 744 369,98 zł, co w stosunku do planu daje 85,63 %.
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 1 123 125,11
59
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5 812,27 w tym:
- odzież ochronna, paliwo do kosiarek, środki czystości
§ 4260 - Zakup energii – 445 431,51
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 190 351,19
- wykonanie instalacji wodnej w Przychodni Rzemień
- remonty w Przychodni Nr 1, 2, 4, 5 w Mielcu oraz w Rzemieniu i Rzochowie
- drobne bieżące naprawy w obiektach przychodni
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 150 022,47, w tym:
- odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów stałych – 62 164,98
- czyszczenie i przegląd przewodów kominowych – 6 126,40
- zimowe utrzymanie parkingów – 14 243,25
- ogłoszenia – 5 450,00
- dozór techniczny dźwigu osobowego – 10 362,72
- opracowanie projektu termomodernizacji przychodni – 29 190,00
- wycena nieruchomości – 6 915,80
- pozostałe – 15 569,32
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 18 453,50
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 751,00
§ 4480 - Podatek od nieruchomości dotyczący obiektów NZOZ – 47 143,00
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny) –
1 284,00
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek należny VAT) –
217 153,67
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za zajęcie działek na
poszerzenie drogi powiatowej) – 38 722,50
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 308 151,43
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 206 905,96
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 704,36
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 513,44
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 5 496,53
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 36 531,14
Świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 560,00
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej
- świadczenia rzeczowe dla pracowników
60
Wydatki inwestycyjne – 311 533,44
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni nr 2 w Mielcu”
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rzemieniu wraz z drenażem opaskowym”
Dział 752 - OBRONA NARODOWA
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 683 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wykonanie
wyniosło 99,99 %, czyli w kwocie 2 682,71 zł.
Obejmują one wydatki na przeprowadzenia ćwiczeń obronnych realizowanych przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 158 503 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 7 153 070,07 zł, co stanowi 99,92 % planu. Na wykonane wydatki składają się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 955 468,49
§ 4180
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 197 466,64 -
ekwiwalenty za umundurowanie funkcjonariuszy
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 334 999,37
- materiały biurowe, prasa, literatura, mapy – 15 145,62
- materiały pędne, smary – 148 244,94
- wyposażenie biurowe – 28 339,84
- materiały kwaterunkowe – 15 483,54
- materiały łączności – 3 126,64
- materiały informatyki – 6 566,27
- materiały transportu – 21 066,74
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 11 314,31
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku – 40 115,92
- materiały do konserwacji – 3 536,99
- naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku – 890,48
- materiały przeciwpożarowe – 12 831,49
- pozostałe – 28 336,59
§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 8 420,89
§ 4260 - Zakup energii – 140 603,84
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 102 216,47
- remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
w tym opracowanie dokumentacji technicznej – objętych planem rzeczowym – 47 911,16
61
- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -24 065,73
- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego – 3 207,84
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i urządzeń warsztatowych -22 935,67
-konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno - biurowego, ppoż. i do utrzymania obiektu - 4 096,07
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 42 721,95
- wydatki z zakresu medycyny pracy, badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 61 027,69
- wydatki okolicznościowe – 316,35
- usługi bankowe i pocztowe – 5 670,60
- usługi transportowe – 1 297,07
- opłaty radiowo – telewizyjne i ogłoszenia prasowe – 1 870,05
- usługi krawieckie i pralnicze – 3 865,25
- usługi w zakresie szkolenia – 6 364,10
- wywóz nieczystości, inne – 36 063,25
- usługi z zakresie badania technicznego pojazdów – 5 363,50
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadkami – 217,52
§ 4350, § 4360, § 4370 - Usługi telekomunikacyjne – 27 648,77
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 1 242,60
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 11 489,30
- ubezpieczenia majątkowe
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 558,04 zł
§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 20 833,00
§ 4510 - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 889,93
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
§ 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 240,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 110,00
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 5 680 653,17
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 471,00
§ 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 80 229,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 014,85
§ 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4 591 994,54
§ 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 529 990,45
§ 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy – 385 834,81
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 606,20
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3 512,32
Świadczenia osobowe dla osób fizycznych – 420 948,41
62
§ 3070
- równoważniki za remont lokalu – 19 006,41
- równoważniki za brak lokalu – 56 609,79
- pomoc mieszkaniowa – 23 840,00
- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy – 40 964,00
- przejazd raz w roku na koszt MSWiA – 235,42
- opłaty związane ze szkoleniem uczących się funkcjonariuszy – 21 408,40
Wydatki inwestycyjne – 96 000
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Komenda Powiatowa PSP w Mielcu dokonała zakupu w ramach zadania inwestycyjnego „Dostawa
skokochronu ratowniczego kat. I” (36 000) oraz samochód operacyjny do przewozu osób (60 000)
Rozdział 75414 – obrona cywilna
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 530,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 530 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na wykonaną kwotę składają się wydatki związane
z przeprowadzeniem treningu SWA Wojewody Podkarpackiego z udziałem przedstawicieli miast i gmin
powiatu mieleckiego.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 206 126 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 204 258,10 zł, co stanowi 99,09 % planu. Na wykonane wydatki składają się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota - 97 675,53
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 65 569,60
- książki, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, artykułu komputerowe, miernik skażeń radioaktywnych,
płaszcze przeciwdeszczowe, spodnie i kamizelki
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 8 885,88
Remont pomieszczeń magazynowych w budynku Przychodni nr 2 w Mielcu przeznaczonych jako magazyn
OC i przeciwpowodziowy.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20 764,80
- usługi gastronomiczne, system monitoringu powodziowego
§ 4360 - Opłaty telekomunikacyjne – 2 455,25
Wydatki bieżące – osobowe – kwota - 5 880,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki inwestycyjne – 100 702,57
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21 000
63
Środki przeznaczone na modernizacje systemu monitoringu powodziowego – instalacja paneli słonecznych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na
rzece Wisłoce oraz jej dopływach na terenie powiatu mieleckiego”. Zadanie obejmowało modernizację
7 stacji pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Gawłuszowice, Podborze, Przecław, Sadkowa
Góra, Wola Mielecka, Zabrnie, Ziempniów.
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 79 702,57
- serwer systemu centrali (10 059,97), przyczepy specjalne ze zbiornikiem wody pitnej (41 820), namioty
ekspresowe uniwersalne (24 231), agregat prądotwórczy (3 591,60)
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 400 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wykonanie
wyniosło 2 400 zł, co stanowi 100,00 % planu. Z budżetu państwa została uruchomiona dodatkowa kwota
dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na odtworzenie
infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem
skutków wichur i nawałnic. Na wykonane wydatki składa się zakup materiałów pędnych i smarów.
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki w tym rozdziale stanowią spłacone odsetki od zaciągniętych przez Powiat Mielecki
kredytów bankowych w kwocie 1 178 674,69 zł. Plan 1 198 282 zł.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Do dnia 31 grudnia 2012 r. nie dokonano rozdysponowania rezerwy w wysokości 210 000.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżącą działalność
w kwocie 503 575 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Mielcu.
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 235 840 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 235 839,23 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki z tego rozdziału realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 113 777,00 zł z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 13 644,00 zł
64
- materiałów remontowych, środków czystości, prasy
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, książek – 700,00 zł
§ 4260 - Zakup energii – 43 962,00 zł:
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 140,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników – 555,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 2 689,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, informatyczne, pralnicze –
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 378,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 112,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątku – 585,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 012,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 1 121 495,79 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 915 377,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 391,79 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 155 135,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 17 592,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 566,44 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące funkcjonowanie
w kwocie 801 874,00 zł dla Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 227 920,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 2 227 919,53 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki w kwocie 347 222,00 zł w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące
funkcjonowanie dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej.
Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 880 697,53 zł realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 184 836,00 zł, z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia– 23 074,00 zł
- środków czystości, prasy, materiałów do remontów
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 500,00 zł
§ 4260 - Zakup energii w SOSW – 73 271,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1 184,00 zł
65
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 580,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3 842,00 zł
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 540,00 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 160,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki - 835,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79 500,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 1 695 773,54 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 359 748,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 893,54 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 239 610,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 32 522,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 87,99 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12 439 212 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 12 334 567,07 zł, co w stosunku do planu daje 99,16%.
Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące funkcjonowanie w kwocie
1 463 446,00 zł dla:
-Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu – w kwocie 594 467,00 zł
-Niepublicznego
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego
dla
Dorosłych
ul.
Biernackiego
6 w Mielcu – w kwocie 269 017,00 zł
-Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Biernackiego 6 w Mielcu –
w kwocie 196 212,00 zł
-Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mielcu, Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Rzeszowie – w kwocie 44 886,00 zł
-Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mielcu, Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – 85 720,00 zł
-Prywatnego Liceum Ogólnokształcące Twoja – Szkoła – Casus – 142 457,00 zł
-Prywatnego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Twoja – Szkoła – Casus – 130 687zł
Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie 10 871 121,07 zł realizują szkoły:
- I Liceum Ogólnokształcące – 3 705 047,71
- II Liceum Ogólnokształcące – 3 790 894,90
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 843 199,96
- Zespół Szkół Technicznych – 1 805 933,59
66
- Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – 710 162,50
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 9 732,41
- Starostwo Powiatowe w Mielcu – 6 150,00
w tym:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 1 332 366,89 zł, z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 140 580,64 zł - większe wydatki stanowią:
I Liceum Ogólnokształcące:
– materiały do bieżących remontów – kwota 41 775,79
- wyposażenie, meble, krzesła -9 140,83
- pozostałe wydatki – 26 108,38
II Liceum Ogólnokształcące:
- materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie – 28 525,71
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim:
- materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie – 5 823,00
Zespół Szkół w Mielcu
- materiały biurowe, środki czystości – 4 881,00
Zespół Szkół Technicznych:
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prasa – 24 325,93
§ 4300 - zakup usług pozostałych – 115 995,44 zł
- komunalnych, pocztowych, prowizje bankowe, reklamy szkoły, usługi serwisowe,
montażowe,
abonamenty
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 33 717,45 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5 306,00 zł
§ 4410, § 4420 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 13 903,25 zł
§ 4260 -Zakup energii – 472 256,21 zł, w tym:
I Liceum Ogólnokształcące – 211 586,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące – 107 376,25 zł
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 21 240,77 zł
Zespół Szkół Technicznych – 114 887,73 zł
Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 17 165,46 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 48 226,94 zł
– naprawa sprzętu, konserwacje co., remonty klas i pomieszczeń biurowych w I i II Liceum
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 5 147,00 zł
§ 4360, § 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 10 919,46 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 8 983,50 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 3 630,00 zł
§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 103,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 473 598,00 zł
67
Wydatki bieżące – osobowe - kwota 9 289 895,46 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
I Liceum Ogólnokształcące – 2 994 370,94 zł
II Liceum Ogólnokształcące – 3 369 774,22 zł
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 774 225,79 zł
Zespół Szkół Technicznych – 1 559 581,10 zł
Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 582 211,00 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych – 9 732,41
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 273 495,94 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 557 537,17 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 264 315,47 z
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 148 487,14 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 46 059,74 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 87 494,56 zł
§ 3020
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim, świadczenia bhp
Wydatki majątkowe – kwota 161 364,16 zł, w tym:
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 148 914,16 zł, w tym:
Starostwo Powiatowe w Mielcu wydatkowało kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
projektu kompleksowego zagospodarowania terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego,
I Liceum Ogólnokształcące wydatkowało kwotę 142 764,16 zł z przeznaczeniem na wykonanie
ogrodzenia boiska szkolnego.
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki w I Liceum
Ogólnokształcącym - 12 450,00 zł
Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 311 249 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 311 248,40 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki z tego rozdziału realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu, w tym:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 39 128,00 zł, z czego:
§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia, – 6 215,00 zł
- materiałów do remontów i konserwacji, prasa, środki czystości, paliwo do samochodu i kosiarki
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 900,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 120,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł
68
§ 4260 - Zakup energii – 14 666,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2 304,00 zł
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 324,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 84,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku – 500,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 795,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 272 120,40 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 212 396,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 493,40 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 35 865,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 5 366,00 zł
Rozdział 80123 – Licea profilowane
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 409 094 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 409 093,66 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki z tego rozdziału realizują szkoły:
Zespół Szkół Budowlanych – 378 686,64 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych – 1 030 407,02 zł, w tym:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 152 209,31 zł, z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 14 389,33 zł
- materiałów do remontów i konserwacji, leki, prasa, środki czystości
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 486,71 zł
§ 4260 - Zakup energii – Zespół Szkół Ekonomicznych – 47 906,49 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2 315,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 25 537,88 zł
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 3 270,90 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 153,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 1 253 351,35 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
- Zespół Szkół Budowlanych – 327 520,64 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 925 830,71 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 980 908,19 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 225,91 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 173 235,20 zł
69
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 21 982,05 z
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 533,00 zł
§ 3020
- świadczenia bhp, ekwiwalenty za pranie
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 37 746 351 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 30 512 839,01 zł, co w stosunku do planu daje 80,84 %.
Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące funkcjonowanie w kwocie
415 526,00 zł dla:
- Mieleckiej Szkoły Biznesu w Mielcu – 292 830,00 zł
- Niepublicznej Szkoły Biznesu w Mielcu – 122 696,00 zł
Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie 30 097 313,01 zł realizują:
Zespół Szkół Budowlanych – 3 056 014,12 zł
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 6 161 296,85 zł
Zespół Szkół Technicznych – 9 321 627,31zł
Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 1 127 875,69 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych – 3 058 549,92 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 65 360,90 zł
Starostwo Powiatowe w Mielcu – 7 306 588,22 zł
w tym:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 2 565 471,12 zł, z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 382 898,50 zł, większe wydatki stanowią:
Zespół Szkół w Mielcu – 211 939,90 zł, w tym:
- opał – 163 276,58
- materiały remontowe – 14 676,58
- wyposażenie – 20 486,56
- pozostałe – 13 500,18
Zespół szkół Technicznych – 116 428,86 zł, w tym:
- wyposażenie klas i biur – 27 424,78
- materiały remontowe – 55 276,15
- pozostałe – 33 727,93
Zespół Szkół Ekonomicznych – 21 708,20
Zespół szkół Budowlanych – 20 441,54
Zespół szkół w RW – 12 380,00
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek– 71 193,87 zł (sprzętu sportowego, projektorów,
narzędzi do maszyn, sprzętu komputerowego, w tym ZST kwota 50 747,82 zł)
§ 4260 - Zakup energii – 625 189,45 zł, w tym:
70
Zespół Szkół Budowlanych – 95 005,02 zł
Zespół Szkół w Mielcu – 70 119,90 zł
Zespół Szkół Technicznych – 357 247,16 zł
Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 39 038,31 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych – 63 779,06 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 128 759,64 zł
- usługi konserwacyjne instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacje sprzętu (Zespół Szkół w Mielcu –
84 722,88
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 11 518,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych, komunalnych, transportowych, informatycznych, stolarskich, opłaty
pocztowe, promocja i reklama szkół, ochrona mienia – 185 096,20 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 10 280,64 zł
§ 4360, § 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 12 897,95 zł
§ 4410 - Delegacje służbowe krajowe – 9 301,52 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki -ubezpieczenia majątku – 21 198,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 062 635,00 zł
§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 3 485,53 zł
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 6 195,50 zł
§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT w ZST – 26 194,00 zł
§ 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności – 455,72 zł
§ 4580- Pozostałe odsetki – 131,60 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 8 040,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe - kwota 19 892 584,90 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
Zespół Szkół Budowlanych – 2 726 489,31 zł
Zespół Szkół w Mielcu – 5 420 575,01 zł
Zespół Szkół Technicznych – 8 156 778,72 zł
Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 899 946,71 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych – 2 688 795,15 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 601 217,81 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 239 930,16 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 721 802,86 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 322 874,07 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 6 760,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 251 050,37 zł
§ 3020
71
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w Zespole Szkół w Radomyślu Wlk., świadczenia bhp, pomoc zdrowotna
dla nauczycieli, odprawa pośmiertna
Wydatki majątkowe – kwota 7 388 206,62 zł, w tym:
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 118 285,38 zł, w tym:
- Zespół szkół Technicznych wydatkował kwotę 14 452,50 z przeznaczeniem na zakup baterii
kondensatorów
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli wydatkowało kwotę 9 804,14
z przeznaczeniem na realizację projektu RCTNTW
- Starostwo Powiatowe w Mielcu wydatkowało kwotę 1 094 028,74 z przeznaczeniem na realizację projektu
„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”.
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 255 052,87 zł, w tym:
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli wydatkowało kwotę 55 556,76 z
przeznaczeniem na realizację projektu RCTNTW
- Starostwo Powiatowe w Mielcu wydatkowało kwotę 6 199 496,11 z przeznaczeniem na realizację projektu
„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”.
Środki te pochodziły ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „ Infrastruktura
techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007- 2013.
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11 999,00 zł, w tym:
Zespół Szkół Technicznych – 4 999,00 - zakup projektora
Zespół Szkół w Mielcu – 7 000,00 - zakup serwera
§ 6660 - Zwroty dotacji oraz płatności – 2 869,37 zł
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 125 703 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 125 701,77 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki z tego rozdziału realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w tym:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 144 080,60 zł, w tym:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 18 859,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 600,00 zł
§ 4260 - Zakup energii – 60 379,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2 949,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 585,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych komunalnych, pocztowych – 5 378,00 zł
§ 4410, 4370, 4430 - Pozostałe wydatki – 1 833,60 zł
– delegacje krajowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku
72
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 497,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 980 530,68 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 779 428,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne –44 629,68 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 139 286,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 17 187,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 090,49 zł
§ 3020
Świadczenia i ekwiwalenty BHP
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 173 931 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 134 989,79 zł, co w stosunku do planu daje 96,68 %.
Wydatki z tego rozdziału realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Mielcu.
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 71 556,65 zł, w tym:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 335,23 zł
§ 4260 - Zakup usług energetycznych – 13 309,06 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7 882,59 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 800,00 zł
§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 4 229,77 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 1 063 433,14 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 832 210,13 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 823,30 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 151 200,49 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 16 199,22 zł
Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 753 030 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 753 029,51 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki w kwocie 563 648,00 zł w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące
funkcjonowanie dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pniu.
73
Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 189 381,51 zł realizuje Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy , w tym:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 113 690,00 zł, z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów biurowych – 11 537,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 250,00 zł
§ 4260 - Zakup energii w SOSW – 37 101,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 300,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych, komunalnych, pocztowych – 5 761,00 zł
§ 4370 - Usługi telekomunikacyjne – 584,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku w SOSW– 1 253,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 519,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 1 073 411,51 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 853 853,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 320,51 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 144 793,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 13 445,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 280,00 zł
§ 3020
Świadczenia i ekwiwalenty BHP
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 433 464 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 387 566,45 zł, co w stosunku do planu daje 89,41 %.
Wydatki w kwocie 231 159,14 zł w tym rozdziale w szczególności przeznaczone są na finansowanie
studiów, kursów i szkoleń z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli, pedagogów zgodnie z zatwierdzonym
rocznym planem w szkołach i placówkach, z czego:
-
I Liceum Ogólnokształcące – 19 786,53 zł
-
II Liceum Ogólnokształcące – 11 315,00 zł
-
Zespół Szkół w Mielcu – 24 723,05 zł
-
Zespół Szkół Technicznych – 49 106,00 zł
-
Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 5 250,00 zł
-
Zespół Szkół Ekonomicznych – 23 962,30 zł
-
Zespół Szkół Budowlanych – 14 304,82 zł
-
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 15 000,00 zł
74
-
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 22 250,00 zł
-
Centrum Kształcenia Praktycznego i DN – 19 106,00 zł
-
Starostwo Powiatowe w Mielcu – (materiały do analizy edukacyjnej wartości dodanej, szkolenia) –
26 355,44 zł
Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę 156 407,31 zł stanowią realizację przez Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Mielcu
projektów „Pierwszy nauczyciel – program
doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych z terenów wiejskich”
oraz
„Twórczy e-nauczyciel z terenów wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 69 780,01 zł, z czego:
§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4 778,97 zł
§ 4300,4307, 4309 - Zakup usług pozostałych – 59 329,37 zł
§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe – 292,60 zł
§ 4537, 4539 - Podatek od towarów i usług (VAT) – 5 379,07 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 86 627,30 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników ekonomiczno- administracyjnych
§ 4017, 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 563,80 zł
§ 4117, 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 7 570,49 zł
§ 4127, 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 1 092,73 zł
§ 4170, 4177, 7179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 41 400,28 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 599 206 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 853 651,90 zł, co w stosunku do planu daje 53,38 %.
Wydatki w tym rozdziale stanowią nagrody, upominki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, książki do
bibliotek, pieczęcie do szkół, koszty związane z obsługą szkół i placówek, obsługą egzaminu na stopnie
awansu zawodowego nauczycieli na kwotę, nagrody Starosty, Kuratora, Ministra Edukacji dla nauczycieli –
kwota – 166 816,43 zł, z czego:
Wydatki bieżące – rzeczowe - kwota 78 451,48 zł, w tym:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 11 938,78 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 469,70
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 65 043,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 67 964,95 zł – stanowią wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe – 49 200,00 zł
75
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 428,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 932,55 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1 404,40 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 20 400,00 zł w tym:
§ 3040
Nagrody Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej – 20 400,00 zł
Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę 484 229,46 zł stanowią realizację przez Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu projektu „Nauka i praca – wspólna sprawa” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z czego:
Wydatki bieżące – rzeczowe - kwota 256 647,49 zł, w tym:
§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 354,43 zł
§ 4307, 4309, 4300 - Zakup usług pozostałych – 228 203,59 zł
§ 4367, 4369, 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 2 319,24 zł
§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe – 1 942,35 zł
§ 4447, 4449 - Odpis na ZFŚS – 2 529,71 zł
§ 4537, 4539, 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 21 298,17 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 227 581,97 zł – stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od
wynagrodzeń, w tym:
§ 4017, 4019, 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 90 572,31 zł
§ 4177, 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 114 227,30 zł
§ 4117, 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 030,93 zł
§ 4127, 4129, 4120 - Składki na FP – 2 751,43 zł
Wydatki w tym rozdziale na kwotę 144 077,16 zł stanowią realizację przez
Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z czego:
Wydatki bieżące – rzeczowe - kwota 75 220,69zł, w tym:
§ 4247 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 609,00 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych – 68 119,91 zł
§ 4367 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 726,51 zł
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe – 71,50 zł
§ 4537 - Podatek od towarów i usług VAT – 4 693,77 zł
76
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 68 856,47 zł – stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od
wynagrodzeń, w tym:
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 701,57 zł
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 33 455,00 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 985,60 zł
§ 4127 - Składki na FP – 714,30 zł
Zespół Szkół Technicznych realizuje Partnerski Projekt Comeniusa - Program „Uczenie się przez całe życie”
– „Birds – Behaviour and Intercultural Respect – development in Schools”, oraz Wizyta przygotowawcza na
kwotę 31 503,50 zł, z czego:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 31 503,50 zł, w tym:
§ 4211 - Zakup materiałów biurowych – 9 811,66 zł
§ 4411 - Podróże służbowe krajowe – 372,10 zł
§ 4421 - Podróże służbowe zagraniczne – 21 319,74zł
Zespół Szkół Budowlanych realizuje Partnerski Projekt Comeniusa – Program „Uczenie się przez całe
życie” – „Schlank und Fit” oraz „Spirit of hope” na kwotę 27 025,35 zł, z czego:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 27 025,35 zł, w tym:
§ 4211 - Zakup materiałów biurowych – 1 117,04 zł
§ 4241 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 696,00 zł
§ 4301 - Zakup usługi wykonania gier planszowych – 1 060,39 zł
§ 4411 - Podróże służbowe krajowe – 974,20 zł
§ 4421 - Podróże służbowe zagraniczne – 22 177,72 zł
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 566 451 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 91,86 %, czyli w kwocie 520 368,64 zł.
Wykonane wydatki stanowiły:
- dotacja celowa w kwocie 150 000 na rzecz Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego
w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego
Szpitala Powiatowego w Mielcu.
- środki finansowe w kwocie 15 853,60 na rzecz Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego
w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją Programu doskonalenia
zawodowego pracowników Diagnostyki laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Mielcu.
- zakup mikrobusu do transportu osób niepełnosprawnych Stacji Dializ Szpitala Powiatowego
w Mielcu. Całkowity koszt samochodu wyniósł 118 193, wkład ze środków własnych Starostwa
Powiatowego wyniósł 59 096,50.
77
- realizacja projektu „Chcemy i możemy ci pomóc w każdej sytuacji – budowa lądowiska dla śmigłowców
sanitarnych na terenie Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu” – 295 418,54.
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9 800 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej
Stacji Pogotowia ratunkowego SPZ w Mielcu na dofinansowanie kosztów kursu doskonalącego dla
ratowników medycznych.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Wykonanie wydatków stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
w kwocie 4 969 670.
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Powiat Mielecki wydatkował kwotę 65 539,99 zł na dotacje.
Paragraf 2820 – 65 539,99 zł
Lp
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota przyznanej
dotacji
1
2
3
4
Stowarzyszenie Rodziców Osób
Niepełnosprawnych i Osób Wspierających
przy WTZ Mielec
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło
Terenowe w Podleszanach
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło
Terenowe w Podleszanach
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Aktywności zawodowej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie
5
OSP w Borowa
6
Klub Seniora „Złoty Wiek” w Przecławiu
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło
Powiatowe w Mielcu
Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane
SOLID RADIUS
Rzeszowskie stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych i
Autystycznych w Rzeszowie Koło
Terenowe w Mielcu
7
8
9
10
Automobilklub Mielecki
11
OSP w Dulczy Małej
Działalność na rzecz rehabilitacji
zdrowotnej i integracji społecznej
osób niepełnosprawnych i starych
Edukacja i profilaktyka w walce z
cukrzycą
Powiatowa Konferencja Diabetyków
– Wolność przez edukację
Harcerska Akcja Letnia 2012Harcerska wędrówka po nadmorskiej
krainie
Organizacja i realizacja
integracyjnych zawodów sportowopożarniczych
Drugi Powiatowy Piknik Seniora
Edukacja diabetologiczna – szansą
dla cukrzyków
Torowanie nerwowo-mięśniowe
metodą PNF
Zajęcia Grupowe SOLIS RADIUS
Działalność kulturalna i edukacyjna
na rzecz osób niepełnosprawnych i
starszych
III Integracyjne Spotkanie Amazonek
Powiatu Mieleckiego
5 200,00
1 650,00
4 997,00
8 000,00
3 542,99
4 070,00
1 080,00
5 000,00
6 000,00
3 900,00
2 000,00
78
Stowarzyszenie Amazonek Powiatu
Mieleckiego
Wiedzieć więcej – bać się mniej
13
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK
Tańczyć każdy może – integracja
pokoleniowa
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych i starszych
1 800,00
14
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Mielcu
Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych
2 300,00
15
Stowarzyszenie DLA WAS
16
Polski Związek Niewidomych Okręg
Podkarpacki
12
Akademia Uśmiechu – integracyjne
zajęcia kulturalno– edukacyjne dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Impreza integracyjna dla osób
niewidomych i słabowidzących z
programem orientacji Przestrzennej i
samodzielnego poruszania się białą
laską
Razem
5 000,00
5 000,00
6 000,00
65 539,99
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Wydatki w tym rozdziale w szczególności przeznaczone są dla Świetlicy prowadzonej przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu – 300 000 zł.
Ponadto wydatki obejmują:
§ 3110
Świadczenia społeczne – 59 578,68 zł, w tym:
-
świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
-
pomoc finansowa na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 937 177 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 4 645 725,26 zł, co w stosunku do planu daje 94,10 %.
Wydatki przeznaczono w szczególności na:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 1 379 349,24
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 129 905,57, w tym:
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodu służbowego – 9 853,72
- zakup materiałów biurowych – 10 668,04
- zakup środków chemicznych i art. gospodarczych – 66 200,28
- zakup znaczków – 1 570,65
- zakup wyposażenia – 9 658,89
- materiały do terapii – 184,46zł
- pozostałe materiały (m.in. art. przemysłowe, części zamienne, wieńce, art. elektryczne, itp.) – 29 740,84
§ 4220 - Zakup środków żywności – 393 107,12 zł
79
§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 50 870,64 zł, w tym:
- zakup leków i materiałów medycznych przez DPS (wyposażenie apteczek) – 9 004,52
- dopłaty do leków mieszkańców (leki ryczałtowe i do limitu) – 26 352,97
- zakup pieluchomajtek – 15 485,25
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 701,43
§ 4260 - Zakup energii – 435 385,38, w tym:
- zakup wody – 27 678,89
- zakup energii elektrycznej – 144 370,27
- zakup energii cieplnej – 231 119,77
- zakup gazu – 8 457,31
- zakup mediów (dot. najmu, dzierżawy) – 23 759,14
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 21 745,46, w tym:
- usługi remontowe – 795,81
- naprawy – 7 182,66
- usługi montażowe – 1 471,75
-konserwacja c.o., konserwacja dźwigów, konserwacja instalacji przyzywowej, konserwacja systemu
alarmowego – 12 295,24
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (usługi z zakresu medycyny pracy) – 3 496,90
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 175 739,42, w tym:
- wywóz nieczystości, ścieki, utylizacja odpadów, abonamenty za media – 62 087,82
- nadzór autorski nad systemem komputerowym – 10 322,76
- usługi informatyczne – 9 840,00
- nadzór BHP – 11 070,00
- sprzątanie obiektu DPS – 47 686,00
- opłaty pocztowe – 442,14
- ochrona, monitoring – 7 084,80
- przeglądy okresowe – 4 768,02
- inne usługi ( usługi dorabiania kluczy, usługi fotograficzne, koszty transportu, mycie samochodu
służbowego, wyważanie kół, usługa sanityzacji, dzierżawa dystrybutorów wody dla mieszkańców, itp.) –
19 256,45
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki – 3 181,43
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 051,64
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 223,81
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 379,27
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 245,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty) – 4 753,43
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodu i inne opłaty) -10 050,60
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97 968,71
80
§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 31 745,00
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa – 136,35
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) - 3 436,51 zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 362,000
Wydatki bieżące – osobowe – kwota – 3 154 190,71
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 482 357,57
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171 860,03 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 433 156,30
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 55 126,81
§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 11 690,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 39 347,98
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35 295,28
§ 3110 - Świadczenia społeczne (prace społecznie – użyteczne)- 4 052,70
Wydatki inwestycyjne – 72 837,33
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 54 446,61
W roku 2012 realizowano projekt pn. "Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania
ciepłej wody użytkowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mielcu". Celem projektu jest poprawa stanu
i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz zwiększenia efektu ekologicznego
przedsięwzięcia
przy
jednoczesnym
obniżeniu
kosztów
eksploatacyjnych
systemu
grzewczego.
Wydatkowano środki w wysokości - 4 547,27.
Kwota 49 899,34 dotyczyła modernizacji budynku poprzez wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych,
rozbudowy instalacji sygnału gaśniczego i instalacji oddymiania.
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 849,83
Wydatki dotyczyły w całości zadań inwestycyjnych w DPS w Mielcu.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 540,89
Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Wykonanie wydatków w kwocie 546 200 zł stanowi dotacja na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu, przeznaczona na prowadzenie ośrodka dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego – Środowiskowego Domu Samopomocy.
81
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 321 814 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 2 117 096,07 zł, co w stosunku do planu daje wykonanie 91,18 %.
Na wykonanie składają się:
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące związane z ponoszeniem wydatków na
utrzymanie dzieci z powiatu mieleckiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów na podstawie porozumień – na kwotę 113 079,22 zł.
§ 3110
Świadczenia społeczne – 1 587 624,27, w tym:
- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej –
1 156 123,52
- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka z innego powiatu
w rodzinie zastępczej (na podstawie porozumień między powiatami) – 94 634,70
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 185 444,78
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych –
53 831,00
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów utrzymania i remontu lokalu mieszkalnego –79 738,66
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci w pieczy zastępczej – 17 600,00
- pomoc pieniężna dla rodziny pomocowej – 251,61
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 17 383,21
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10 796,62
- materiały biurowe, papiernicze, dekoracyjne na potrzeby organizowanego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6 586,59
- wynajem pomieszczeń, usługa transportowa w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 399 009,37
§ 4040 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 340,26
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 751,74
- z tytułu wynagrodzenia z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz pozostałych umów zleceń
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 5 330,44
- z tytułu wynagrodzenia z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz pozostałych umów zleceń
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe- 326 586,93, w tym:
- wynagrodzenie z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej
- wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych, umów zlecenia (pozostałe)
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje Program korekcyjno – edukacyjny dla
sprawców przemocy w rodzinie pn. ”Dom bez przemocy”, na który wydatkowano środki w kwocie 15 000.
82
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 794 219 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 782 219,75 zł, co w stosunku do planu daje 99,33 %.
Wydatki obejmują:
1. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – kwota 894 659,05 zł, w tym:
Wydatki bieżące – rzeczowe – 150 225,77
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 41 811,19 w tym:
- materiały biurowe, papiernicze – 17 735,12
- wyposażenie – 14 983,48
- prenumeraty (czasopisma, biuletyny, aktualizacje, inne) – 3 238,99
- środki czystości – 1 542,29
- pozostałe zakupy (pieczątki, woda źródlana, kubki jednorazowe, itp.) – 4 311,31
§ 4260 - Zakup energii – 19 194,47
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 685,00
- badania wstępne i profilaktyczne pracowników
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 38 361,46
- koszty usług pocztowych – 9 955,95
- obsługa prawna – 10 086,00
- usługi informatyczne – 1 666,65
- usługi napraw i przeglądów, konserwacji – 2 544,51
- media – 1 960,33
- aktualizacje, licencje, abonamenty – 5 664,15
- refundacja opłat pocztowych za przekazy pocztowe dot. dofinansowania ze środków PFRON – 1 220,87
- pozostałe usługi (koszty przesyłek, czynsz za dystrybucję wody, dorabianie kluczy, ogłoszenia w prasie) –
5 263,00
§ 4350, § 4360, § 4370 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 16 383,36
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 10 265,85
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2 572,44
- ubezpieczenie mienia, opłaty za trwały zarząd
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 315,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 5 637,00
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 743 933,28
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 560 517,12
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42 173,90
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 97 042,21
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 9 423,42
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 34 776,63
83
Świadczenia społeczne - 500,00
2. Realizacja projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim w ramach
Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę
887 560,70
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 568 884,16
§ 4217, § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 24 684,94, w tym:
- w ramach „Kosztów pośrednich” (zakup materiałów biurowych)
-w ramach projektu „Zarządzanie projektem” (zakup wyposażenia – szafa metalowa do archiwizacji,
plakatów, broszurek, terminarzy zajęć, długopisów, toreb oraz pozostałych gadżetów promocyjnych)
§ 4307, § 4309 - Zakup usług pozostałych – 535 679,22 zł
- w ramach zadania „Aktywna integracja”
- instrumenty aktywizacji zdrowotnej (zajęcia rehabilitacji ruchowej w wodzie, terapia psychologiczna)
- instrumenty aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe)
- instrumenty aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych)
- pozostałe usługi
- w ramach zadania „Zarządzanie projektem”
- ogłoszenia prasowe, usługi rozwieszania plakatów
- w ramach „Kosztów pośrednich”
- usługi pocztowe, opłaty administracyjne
§ 4357, § 4359, § 4377, § 4379 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 196,84
§ 4417, § 4419 - Podróże służbowe krajowe – 437,20
§ 4437, § 4439 - Różne opłaty i składki – 1 148,36
- ubezpieczenie uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej w wodzie
§ 4447, § 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 737,60
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 318 676,54
§ 4017, § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 224 127,65
§ 4047, § 4049 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 682,59
§ 4117, § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 41 570,64
§ 4127, § 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 4 417,29
§ 4177, § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 32 878,37
-w ramach zadania „Aktywna integracja” (umowy zlecenia dla instruktorów i pomocników na zajęciach
rehabilitacji ruchowej w wodzie oraz tłumacza języka migowego)
-w ramach zadania „Zarządzanie projektem (umowy zlecenia za rozwieszanie plakatów promujących
projekt)
-w ramach zadania „Kosztów pośrednich” (refundacja części wynagrodzenia z um. zlecenia)
84
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 134 010 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wydatkowano kwotę – 132 509,54 zł, co daje 98,88 % w stosunku do planu. Na wydatki składają się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 33 436,38
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 609,36
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 8 548,50
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18 793,62
- wynajem pomieszczeń PIK
- konsultacje lekarskie, specjalistyczne dla osób dotkniętych kryzysem z różnych przyczyn
- tłumacz języka migowego
§ 4350, § 4370 - Usług telekomunikacyjnych – 717,89
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 399,60
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 367,41
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 99 073,16
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 579,86
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 986,68
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 006,62
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1 550,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 40 950,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z
Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych
powiatów. Jest to kwota 369 169,69 zł.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalność Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Mielcu oraz na dofinansowanie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego i ma terenie Miasta
Tarnobrzeg.
WTZ Mielce – kwota 98 640,00
WTZ w Baranowie Sandomierskim i w Tarnobrzegu – 27 145,40
85
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 395 119 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wydatkowano kwotę – 395 118,60 zł, co daje 100,00 % w stosunku do planu.
Na wykonane wydatki składają się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 40 787,48
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 17 168,00
- materiały biurowe i papiernicze, woda, pieczątki, zamek do drzwi, środki czystości, wyposażenie
§ 4260 - Zakup energii – 1 891,36
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 185,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 12 259,49
- koszty usług pocztowych, obsługa prawna, drobne naprawy
§ 4370 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 974,63
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 66,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 743,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 500,00
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 354 331,12
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 189 938,19
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 986,76
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 34 599,37
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4 058,80
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 114 748,00
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 292 862 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 4 064 867,56 zł, co w stosunku do planu daje 94,69 %. Na wydatki składają się:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 276 721,19
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 55 408,81
- paliwo i akcesoria do samochodu służbowego – 1 421,48
- środki czystości – 1 775,19
- suszarka do rąk – 2 214,00
- pozostałe – 823,75
§ 4260 - Zakup energii – 54 466,30
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 31 216,55
§ 4280 - Zakup usłu zdrowotnych – 2 750,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 24 402,57
- wywóz nieczystości – 1 619,03
86
- dofinansowanie do studiów prawcownikom – 5 950,00
- pozostałe – 191,96
§ 4360, § 4370 - Opłaty telekomunikacyjne – 10 551,92
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 6 385,29
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9 598,00
- ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 526,77
§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 9 883,00
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 531,98
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 3 499 810,33
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 771 169,95
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 193 894,23
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 479 209,57
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 55 536,58
Świadczenia społeczne – 962,15
Ponadto w tym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Inwestycja w profesjonalizm” – na
kwotę 287 373,89 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 158 101 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano 69 481,24
zł, czyli 43,95 %.
Powiat Mielecki udzielił dotacji na kwotę 15 000 zł.
Paragraf 2820 – 12 175,00 zł
Lp
1
2
3
Nazwa organizacji
Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Diecezji
Tarnowskiej przy Parafii
MBNP w Mielcu
Stowarzyszenie
Trzeźwościowe Nowe Życie
IKARUS - SOKÓŁ
Nazwa zadania
Kwota przyznanej
dotacji
Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i
młodzieży z Mielca i powiatu mieleckiego w
okresie wakacyjnym
5 750,00
Uzależnienia i przemoc – chorobą naszych czasów
- Jak leczyć?
„My też możemy być bezpieczni”
Razem
6 425,00
2 825,00
15 000,00
Na funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu wydatkowano kwotę – 33 311,32zł
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 20 654,32
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 904,43
- materiały biurowe, tonery
87
§ 4300 -Zakup usług pozostałych – 7 749,89
- usługa przewozu sprzętu rehabilitacyjnego
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 12 000
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 12 657,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Ponadto w tym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Staż kluczem do zatrudnienia” – na
kwotę 21 169,92 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 111 824 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 111 824,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki z tego rozdziału realizuje Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mielcu, z czego:
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 4 690,00 zł, w tym:
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 690,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 107 134,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników pedagogicznych, w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 84 172,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 748,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 100,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 2 114,00 zł
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 651 649 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 5 615 935,85 zł, co w stosunku do planu daje 99,37 %.
Wydatki w kwocie 3 005 510,00 zł w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące
funkcjonowanie dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu.
Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie 2 610 425,85 zł realizują:
Starostwo Powiatowe w Mielcu – kwota 118 258,40 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu - kwota 2 492 167,45 zł, z czego:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 527 047,70 zł, w tym:
§ 4210 - Zakup materiałów biurowych – 49 810,00 zł
- materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, leków, prasy, paliwa
§ 4220 - Zakup środków żywności – 99 819,85 zł
88
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, książek – 8 550,00 zł
§ 4260 - Zakup energii – 184 233,13 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – konserwacje i naprawy sprzętu – 68 313,80 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1 073,80 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych, komunalnych, pralniczych, transportowych, pocztowych,
abonamentowych, reklamowych, ochrony mienia – 33 772,70 zł
§ 4350, 4360, 4370 - Zakup usług Internetowych , telefonii – 3 116,67 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 380,50 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 4 869,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 124,00 zł
§ 4480 - Pozostałe odsetki – 6,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 978,25 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 1 957 032,76 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 538 443,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 139,76 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 279 338,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 27 112,00 zł
Wydatki majątkowe - kwota wydatków - 125 057,40 zł, w tym:
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24 039,79 zł, kwota została wydatkowana na
realizacje projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Mielcu” – 8 664,79
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33 499,61 zł, kwota została wydatkowana na
realizacje projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Mielcu”
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 67 518,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wydatkowano kwotę 6 799,00 zł z przeznaczeniem na
zakup kserokopiarki
- Starostwo Powiatowe w Mielcu wydatkowało powyższą kwotę na zakup samochodu osobowego
przeznaczonego do przewozu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu.
Całkowity koszt samochodu wyniósł 119 519 zł, wkład ze środków własnych Starostwa Powiatowego to
kwota 60 719 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 287,99 zł
§ 3020
Świadczenia i ekwiwalenty BHP
89
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 125 168 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 125 168,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki z tego rozdziału realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu,
z czego:
Wydatki bieżące - rzeczowe - kwota wydatków 7 170,00 zł, w tym:
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 170,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 117 998,00 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników pedagogicznych, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 99 038,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 344,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 081,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1 535,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 899 577 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 1 899 577,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki w kwocie 432 587,00 zł w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące
funkcjonowanie dla:
Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomyślu Wielkim – kwota wydatków
135 000,00 zł
Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Mielcu –
kwota wydatków 297 587,00 zł
Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie 1 466 990,00 zł realizuje Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Mielcu, z czego:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 118 148,15 zł, z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, sprzętu biurowego – 10 252,29 zł
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych – 3 786,77 zł
§ 4260 - Zakup energii – 16 670,64 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – awaria pionu kanalizacyjnego – 1 076,81 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych, komunalnych, pocztowych, transportowych, prowizje bankowe, usługi
informatyczne, ochrona mienia, udział lekarza w zespołach orzekających – 15 933,14 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 846,91 zł
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 2 108,60 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 3 106,99 zł
90
§ 4430 - Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 749,00 zł
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 457,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 670,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 1 348 252,01 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 067 095,49 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 098,27 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 174 765,49 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 18 492,76 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 7 800,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 589,84 zł
§ 3020
Świadczenia i ekwiwalenty BHP
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące funkcjonowanie w kwocie
273 296,00 zł dla Niepublicznej Bursy Międzyszkolnej w Mielcu.
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wykonanie
wyniosło 5 000,00 zł, co w stosunku do planu daje 100 %.
Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 2 053,00 zł, z czego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1 053,00 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 2 947,00 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 500,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 386,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 61,00 zł
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze
Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa § 2540 na bieżące funkcjonowanie w kwocie
954 074,00 zł dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu.
91
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 647 249 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2012
r. wykonanie wyniosło 505 829,82 zł, co w stosunku do planu daje 78,15 %.
Wydatki w tym rozdziale stanowią środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizuje projekt „Kreatywna
szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym”, z czego:
Wydatki bieżące - rzeczowe – kwota 113 715,87 zł, w tym:
§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
§ 4267, 4269 - Zakup energii elektrycznej – 800,00 zł
§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych – 90 693,31 zł
§ 4377, 4379 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 6 500,00 zł
§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe – 2 738,00 zł
§ 4447, 4449 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 552,51 zł
§ 4537, 4539 - Podatek od towarów i usług VAT – 7 432,05 zł
Wydatki bieżące – osobowe – kwota 392 113,95 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
w tym:
§ 4017, 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76 013,57 zł
§ 4047, 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 713,33 zł
§ 4117, 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 256,56 zł
§ 4127, 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 2 070,69 zł
§ 4177, 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 290 059,80 zł
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 414 248 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 161 911,24 zł, co w stosunku do planu daje 39,09 %.
Wydatki bieżące – rzeczowe – kwota 13 565,24
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9 815,24
- zapłata za oznaczniki do cechowania drewna, agregaty prądotwórcze
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3 750,00
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby „Kompleksowej termomodernizacji obiektów szkoły
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu”
Wydatki inwestycyjne – 28 346,00
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
92
- zakup pontonu z silnikiem, motopomp
Ponadto Powiat udzielił dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 120 000 na realizacje zadań z zakresu
ochrony środowiska:
- Gminy Tuszów Narodowy na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Ekomodernizacja ogrzewania
w Domu Strażaka OSP Malinie II poprzez wymianę pieca węgłowego na ogrzewanie gazowe” – 22 000
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jaślanach na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zmiana systemu
ogrzewania kościoła, wykonanie wentylacji oraz demontaż starego ogrzewania” – 12 000
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Ziempniowie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Modernizacja
systemu ogrzewania w kościele parafialnym w Ziempniowie” – 12 000
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu na dofinansowanie inwestycji pn.
„Likwidacja zaplecza budowlanego i urządzenie na tym terenie zieleni wraz z nasadzeniem drzew i
krzewów”
–
5 000
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dulczy Małej na dofinansowanie inwestycji pn.
„Modernizacja ogrzewania – zastąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem elektrycznym” – 20 000
- Polski Związek Wędkarki Okręg w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji pn. „Udrożnienie kanału
doprowadzającego wodę do zasilania stawów w miejscowości Rzemień” – 5 000
- dotacje dla spółek wodnych na dofinansowanie konserwacji, odmulania rowów melioracyjnych:
- Gminna Spółka Wodna Tuszów Narodowy – 5 000
- Gminna Spółka Wodna Przecław – 5 000
- Gminna Spółka Wodna Mielec – 5 000
- Gminna Spółka Wodna Gawłuszowice – 5 000
- Gminna Spółka Wodna Borowa – 5 000
- Gminna Spółka Wodna Padew Narodowa – 5 000
- Gminna Spółka Wodna Czermin – 5 000
- Gminna Spółka Wodna Wadowice Górne – 4 000
- Gminna Spółka Wodna Radomyśl Wielki – 5 000
Dział 90095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 59 019 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 58 301,83, czyli 98,78%. Wydatkowana kwota stanowiła zapłatę za usługę
przeprowadzenia monitoringu czystości środowiska w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –
PARK Mielec
93
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 – Biblioteki
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykonanie wyniosło 100,00%.
Kwota 20 000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mielcu:
- zakup książek
- opracowanie i wydanie drukiem bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym
- zakup programu bibliotecznego oraz sprzętu komputerowego
Rozdział 92195- Pozostała działalność
W 2012 roku Powiat Mielecki udzielił dotacji na kwotę 346 404,15 zł.
Paragraf 2310 – 63 500
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa organizacji
Urząd Gminy Borowa
Urząd Gminy Tuszów
Narodowy
Urząd Gminy Wadowice
Górne
Urząd Gminy Mielec
Urząd Gminy Czermin
Urząd Gminy Miejskiej
Mielec
Urząd Gminy Przecław
Urząd Gminy Radomyśl
Wielki
Nazwa zadania
Kwota przyznanej
dotacji
Powiatowy Jarmark Wielkanocny
Wydajemy własną książkę
5 000,00
3 500,00
Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów
Folklorystycznych
Podkarpacki Jarmark Ludowy – Roztańczony
Chorzelów 2011
Inspiracje XXL
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
6 000,00
VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „
Przecławska Cza Cza”
XVII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego”
Razem
4 000,00
6 000,00
25 000,00
7 00,00
7 00,00
63 500,00
Paragraf 2710 – 18 000
Lp
1
2
Nazwa organizacji
Gmina Miejska Mielec
Gmina Padew Narodowa
Nazwa zadania
Wydanie pamiętników rodziny Oborskich
80-lecie poświęcenia i oddania do użytku Domu
Ludowego w Padwi Narodowej
Razem
Kwota przyznanej
dotacji
10 000,00
8 000,00
18 000,00
Paragraf 2720 – 150 000
Lp
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota przyznanej
dotacji
1
Stanisław Miga
2
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Wadowicach
Stabilizacja konstrukcyjna części składowych – w
tym zakup materiałów oraz wykonanie montażu
podłóg i schodów w zabytkowym wiatraku
Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku –
tj. odbudowa schodów wejściowych na teren
zabytkowego kościoła
2 000,00
5 000,00
94
Parafia Rzymsko –Katolicka w
Borowej
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Chorzelowie
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Jamach Wielkich
3
4
5
6
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Tuszowie Narodowym
7
Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. Św. Mateusza w Mielcu
8
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Czerminie
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Sarnowie
9
12
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Padwi Narodowej
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Jaślanach
Janusz Bik
13
Grażyna Czekajska
14
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II st. W Mielcu
10
11
Przebudowa istniejącego ogrodzenia zabytkowego
kościoła
Wykonanie konserwacji polichromii w
zabytkowym kościele
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku, poprzez wykonanie prac konserwatorskich
i malarskich pokrycia dachowego zabytkowego
kościoła
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku, poprzez wykonanie konserwacji
zabytkowych organów
Wykonanie kolejnego etapu niezbędnych prac
remontowo – budowlanych w zakresie zachowania
zabytkowego charakteru ogrodzenia cmentarza
parafialnego
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół
zabytkowego kościoła
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku, poprzez wykonanie odgrzybiania oraz
izolacji fundamentów zabytkowej plebani
Odnowienie okładzin architektonicznych – boazerii
w zabytkowym kościele
Wykonanie 4 ram okiennych do witraży w
zabytkowym kościele
Wykonanie prac zmierzających do
wyeksponowania istniejących, oryginalnych
elementów zabytkowego układu parku
podworskiego „Przybysz” w Jamach
Wykonanie prac zmierzających do
wyeksponowania istniejących, oryginalnych
elementów zabytkowego parku podworskiego w
Glinach Małych
Wykonanie prac budowlanych, związanych z
odgrzybianiem, uzupełnieniem tynków i
malowaniem elewacji zabytkowego budynku
szkoły
Razem:
32 000,00
25 000,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
9 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00
2 000,00
14 000,00
150 000,00
Paragraf 2820 – 111 904,15
Lp
1
2
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Orkiestra
Dęta Dobrynin
Rozwój Gminy Padew
Narodowa
3
Stowarzyszenie „Jaślany”
4
Mielecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Kulturalne
Jarte
Europejskie St. Kobiet
Nasze Grochowe II
Stowarzyszenie Inicjatyw
5
6
7
Nazwa zadania
Koncert orkiestry na festiwalu w Pradze
Poznajemy historię i bohaterów naszych gmin – rajd
na raty po gminach powiatu mieleckiego dla szkół
podstawowych
VI Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i
Oazowej
Poznajemy swoją małą ojczyznę, jej dorobek,
kulturę, zbytki, środowisko
Kwota przyznanej
dotacji
14 000,00
3 789,30
2 731,00
2 574,00
M4-Moje Miasto, Moje Miejsce 7 edycja
8 300,00
Powiatowy wieczór poezji i pieśni patriotycznych z
okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
Noc z kulturą
6 000,00
2 780,00
95
8
Lokalnych „Siedlisko
Pokoleń” w Rzemieniu
St. Społeczno-Kulturalne
RĘDZINY w Tuszymie
9
OSP w Wadowicach
Górnych
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
OSP w Glinach Małych
OSP w Surowej
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Lokalnego w
Żarówce.
Góreckie Stowarzyszenie
Kobiet ‘’VICTORIA’’ w
Górkach
Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Padew Narodowa
Ochotnicza Straż Pożarna
w Dulczy Małej
Stowarzyszenie Kobiet w
Borkach Nizińskich
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej Zarządem Oddziału
Powiatowego
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Mieleckiej
Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne SOKÓŁ 1893
Stowarzyszenie Nasze Miasto
Radomyśl Wielki
Stowarzyszenie Nasza Gmina
w Dulczy Małej
Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych „Siedlisko
Pokoleń” w Rzemieniu
Mielecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Klub Inteligencji Katolickiej
1
8
Dotknąć historii – aktywizacja dzieci i młodzieży
szkolnej w powiecie mieleckim
Pod sztandarem Św. Floriana. W poszukiwaniu
wspólnych korzeni ruchu pożarniczego Ziemi
Wadowickiej oraz Ziemi Radomyskiej. Od tradycji
do współczesności
Obchody uroczystości 100 – lecia istnienia OSP w
Glinach Małych
Nasza historia nie tak straszna – upowszechnianie
wiedzy o życiu dawnej wsi nadwiślańskiej
IV Parada Konna – Żarówka 2012
5 000,00
2 000,00
3 600,00
4 100,00
4 399,85
Organizacja działalności kulturalno-oświatowej oraz
upowszechnianie wiedzy o historii, tradycjach i
współczesności Powiatu Mieleckiego.
Organizacja Powiatowego Pleneru Malarskiego i
Twórczości Ludowej ukazujących uroki regionu
Powiatu Mieleckiego.
Upowszechnianie śpiewu i muzyki wśród
mieszkańców Powiatu Mieleckiego, poprzez
organizację warsztatów, występów i koncertów.
‘’Co Ty pleciesz? Czyli Wielkanoc z wikliną”.
4 400,00
4 510,00
4 800,00
2 145,00
Organizacja Finałów Powiatowych Konkursu
Plastycznego i Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Mieleckiego.
9 650,00
Drugie Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2012
6 000,00
II Powiatowy konkurs poezji i piosenki pod hasłem
„Barwy Mojej Ojczyzny”
Wydanie kart pocztowych wieńców dożynkowych
3 240,00
III przegląd małych form teatralnych dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych
Podróże kształcą – śladami polskiej kultury narodowej
– do Korzeni
3 885,00
Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku z
województwa podkarpackiego
Chrześcijańska tradycja Ziemi Mieleckiej
7 500,00
Razem
2 000,00
2 500,00
2 000,00
111 904,15
Paragraf 2830 – 3 000
Lp
1
Nazwa organizacji
Parafia Rzymsko – Katolicka
w Tuszowie Narodowym
Nazwa zadania
Małe granie – wielka pasja
Kwota przyznanej
dotacji
3 000,00
96
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
W 2012 roku Powiat Mielecki udzielił dotacji na kwotę 171 308,19 zł.
Paragraf 2820 – 171 308,19 zł
Lp
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie OświatowoWychowawcze
"OJCOWIZNA"
2 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
STAL MIELEC
3 Uczniowski Klub Sportowy
„START” przy Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Bł. Ks.
Romana Sitki w Mielcu
4 Uczniowski Klub Sportowy
„SOKÓŁ” przy Publicznym
Gimnazjum w Wadowicach
Górnych
5 Stowarzyszenie Miłośników
Tańca „GALA” Mielec
6 Uczniowski Klub Sportowy
Badmintona „VOLANT”
Mielec
7 Gminny Klub Sportowy
„IKARUS-SOKÓŁ” –
Tuszów-Malinie
8 Ludowy Klub Sportowy
„TEAM” Przecław
9 Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Podkarpacka
Hufiec im. Antoniny
Gębicowej
10 Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej KS FAIR PLAY
MIELEC
11 Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Ziemi
Mieleckiej w Rzemieniu przy
Zespole Szkół RCKU w
Rzemieniu
12 Gminne Szkolne
Stowarzyszenie Sportowe w
Przecławiu
13
Aeroklub Mielecki im. Braci
Działowskich
Nazwa zadania
Kwota przyznanej
dotacji
1
14 Gminny Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy ‘’SOKiS’’
15 Stowarzyszenie
‘’POKOLENIA’’ w Izbiskach
16 Powiatowe Zrzeszenie
Ludowych Zespołów
Sportowych w Mielcu
17 Powiatowy Szkolny Związek
Lato małych marzeń
1 850,00
Organizacja turniejów i zawodów sportowych
zespołowych i indywidualnych
8 000,00
Organizacja wypoczynku i zajęć pozaszkolnych
dzieci i młodzieży z terenu powiatu mieleckiego.
2 500,00
II Memoriał im. Posła Leszka Deptuły w piłce
ręcznej dziewcząt Wadowice Górne 2012
3 000,00
Wakacje bez nudy
5 500,00
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Mieleckiego Szkół
Podstawowych
2 003,19
Rodzina-Wypoczynek-Rekreacja
4 100,00
Letnia Szkółka Piłkarska
4 400,00
Harcerska Akcja Letnia 2012
6 615,00
Udział młodzieży z Powiatu Mieleckiego w
ogólnopolskich młodzieżowych turniejach
futsalowych w kategorii U-16 oraz U-18
3 000,00
Zdrowy tryb życia poprzez zajęcia ruchowe dla
młodzieży
2 025,00
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dzieci i
młodzieży z różnych dyscyplin sportowych 2012
roku
Organizacja aktywnego wypoczynku poprzez
przeprowadzenie szkolenia szybowcowego dla
dzieci i młodzieży z terenu powiatu mieleckiego
1 650,00
1 500,00
Wakacje na sportowo
4 900,00
Kolorowa niedziela
4 545,00
Powiatowa Amatorska Liga Piłkarska
10 000,00
Prowadzenie Powiatowych Szkolnych Imprez i
97
Sportowy w Mielcu
18 Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec w Mielcu
19 OSP w Dulczy Wielkiej
20 Ludowy klub sportowy
„Błękitni” Jaślany
21 UKS SOKÓŁ przy
Publicznym Gimnazjum w
Tuszowie Narodowym
22 Międzyszkolny klub Sportowy
IKAR Mielec
23 Związek ochotniczych Straży
Pożarnych RP zarząd Oddziału
Powiatowego zarządu Oddziału
Powiatowego
24 Mielecki Klub Shinkyokushin
SAIHA
25 Góreckie Stowarzyszenie
Lotnicze im. Jana Wnęka
26 Klub Brydżowy Hotel Polski Mielec
27 OSP w Sarnowie
28 UKS badmintona VOLANT
Mielec
29 Towarzystwo Gimnastyczne
SOKÓŁ w Mielcu
30 Gminny Klub Sportowy
IKARUS – SOKÓŁ Tuszów Malinie
31 Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Gawłuszowickiej
32 Klub szachowy SDK LOTNIK
33 Mielecki Klub Sportowy
GRYF
34 Mielecki Klub Sportowy
GRYF
35 Razem Dla Ziemi Mieleckiej
Zawodów Sportowych.
40 000,00
Harcerski Rajd po Powiecie Mieleckim
3 800,00
Organizacja rekreacyjnego wyścigu kolarskiego
dla wszystkich grup wiekowych kobiet i mężczyzn
Organizacja turnieju sportowo – rekreacyjnego o
zasięgu powiatowym i masowym bez względu na
wiek
Powiatowe Mikołajkowe Mistrzostwa w tenisie
stołowym dziewcząt i chłopców
2 400,00
Organizacja turniejów i zawodów sportowych w
sportach zespołowych i indywidualnych
Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze grup A i
C
5 000,00
Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin Juniorów do
lat 16
Skrzydlate zawody – czwarte powiatowe zawody
amatorskich konstrukcji lotniczych
Organizacja dwóch turniejów z cyklu turniejów
brydża sportowego
Sport to zdrowie – VIII Turniej Piłki Siatkowej
Drużyn Podwórkowych
Organizacja turniejów i zawodów sportowych w
badmintona
Organizacja Turnieju w karate SHORIN – RYU o
Puchar Ziemi Mieleckiej
Wypoczynek – Zabawa - Nauka
7 500,00
Wycieczka autokarowa
2 750,00
Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji
– obóz szachowy w Rewalu
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu
Mieleckiego
Obóz sportowo – wypoczynkowy dla dzieci i
młodzieży w Zakrzowie
Cykl turniejów o mistrzostwo Powiatu
Mieleckiego w Unihokeju
Razem
1 500,00
3 800,00
1 210,00
4 800,00
1 700,00
2 100,00
2 000,00
4 900,00
1 000,00
5 500,00
6 320,00
4 176,00
5 264,00
171 308,19
Ponadto wykonane wydatki stanowią:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 492,95 zł
§ 3250 - Stypendia sportowe – 19 200zł
98
II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012
WYDATKI BIEŻĄCE
Rozdział
01005
Nazwa
Prace geodezyjno –
urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
„Scalanie gruntów wsi Domacyny,
gmina Padew Narodowa”
15013
60014
Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki
i przedsiębiorczości
„Zawody z przyszłością –
technologie informacyjne
wsparciem kompetencji
pracowniczych”
Drogi publiczne powiatowe
„Remont drogi powiatowej
Nr1 147 R Gliny Wielkie
Gawłuszowice w m. Gliny Małe
i Ostrówek, uszkodzonej w wyniku
powodzi w maju czerwcu 2010 r.”
– 500 000,00
Plan
na dzień
01.01.2012 r.
345 445,00
Zwiększenia
16 600,00
Zmniejszenia
Plan
na dzień
31.12.2012 r.
362 045,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego Nr
XVIII/141/2012 z
28.VI.2012 r.
174 621,00
174 621,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XIV/101/2012 z
07.II.2012
1 300 000,00
1 300 000,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XX/181/2012 z
29.VIII.2012 r.
„Remont dróg powiatowych Nr
1 158 R Wampierzów – Zabrnie
w m. Wampierzów i Nr 1 159
Wadowice Dolne – Budzyń w m.
Budzyń uszkodzonych w wyniku
powodzi w maju i czerwcu 2010” –
800 000,00
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
„Mielecka uczta smaków, czyli
odkrywanie na nowo lokalnej
tradycji kulinarnej”
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
„Pierwszy nauczyciel – program
doskonalenia zawodowego
nauczycieli pierwszych etapów
edukacyjnych z terenów wiejskich”
(101 584,00)
16 647,00
16 647,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XXII/198/2012 z
13.XI.2012 r.
163 964,00
163 964,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego Nr
XV/106/2012 z
28.II.2012
„Twórczy e-nauczyciel z terenów
wiejskich” (62 380,00)
99
80195
Pozostała działalność
43 993,00
241 084,00
1 287 057,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XVIII/141/2012
z 28.VI.2012 r.
„Nauka i praca – wspólna
sprawa” (546 088,00)
„Podkarpacie stawia na
zawodowców”(308 475,00)
78 797,00
„Uczenie się przez całe
życie”(118 373,00)
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XXI/194/2012
z 28.IX.2012 r.
„Leonardo da Vinci”(314 121,00)
546 088,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XX/181/2012 z
29.VIII.2012 r.
53 556,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XXII/198/2012 z
13.XI.2012 r.
323 539,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XXIII/205/2012
z 27.XII.2012 r.
8501
Placówki opiekuńczo –
wychowawcze
6 480,00
-
Rodziny zastępcze
3 240,00
-
Powiatowe centra pomocy
rodzinie
877 100,00
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
„Inwestycja w profesjonalizm”
-
13 425,00
-
890 525,00
-
292 752,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XV/106/2012 z
28.II.2012 r.
„Program aktywizacji społecznej
w powiecie mieleckim”
85333
3 240,00
Uchwała
Zarządu Powiatu
Mieleckiego Nr
70/539/2012 z
27.VII.2012 r
„Program aktywizacji społecznej
w powiecie mieleckim”
85218
-
Uchwała
Zarządu Powiatu
Mieleckiego Nr
70/539/2012 z
27.VII.2012 r.
„Program aktywizacji społecznej
w powiecie mieleckim”
85204
6 480,00
289 908,00
2 844,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XVII/131/2012 z
28.V.2012 r.
100
85395
Pozostała działalność
-
Pozostała działalność
-
22 806,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr XXI/194/2012 z
28.IX.2012 r.
„Staż kluczem do zatrudnienia”
85495
22 806,00
436 000,00
211 249,00
647 249,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr
XVIII/141/2012
z 28.VI.2012 r.
„Kreatywna szkoła to twórczy
uczeń – technologie informacyjne i
Internet w nauczaniu
przedmiotowym”
WYDATKI MAJĄTKOWE
Rozdział
60014
72095
Nazwa
Drogi publiczne powiatowe
„Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1 194R ul. Sękowskiego w
Mielcu na odcinku o dług. 0,650
km”
Informatyka
Plan
na dzień
01.01.2011 r.
Zwiększenia
1 046 531,00
-
80130
Licea ogólnokształcące
"Kompleksowe zagospodarowanie
obiektów sportowych przy I
Liceum Ogólnokształcącym w
Mielcu”
Szkoły zawodowe
„Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania w Mielcu”
303 171,00
Plan
na dzień
31.12.2011 r.
743 360,00
Uchwała Rady
Powiatu Mieleckiego
Nr IX/71/2011 z dnia
29.VII.2011 r.
-
„Podkarpacki System e –
Administracji Publicznej PSeAP”
80120
Zmniejszenia
-
1 101 404,00
1 006 729,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego Nr
XVIII/141/2012
z 28.VI.2012 r.
Uchwała Rady
Powiatu Mieleckiego
Nr XXI/194/2012 z
28.IX.2012 r.
104 240,00
94 675,00
-
104 240,00
-
12 394 907,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr
XXII/198/2012
z 13.XI.2012 r.
9 986 460
401 215,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr
XVI/124/2012
z 11.IV.2012
2 007 232,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr
XVII/131/2012
z 28.V.2012 r.
101
85202
Domy pomocy społecznej
-
"Instalacja kolektorów
słonecznych do wspomagania
wytwarzania ciepłej wody
użytkowej na potrzeby Domu
Pomocy Społecznej w Mielcu"
85403
Specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze
"Kompleksowa termomodernizacja
obiektów szkoły Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu przy ul.
Królowej Jadwigi 1"
-
15 845,00
995,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr
XX/181/2012 z
29.VIII.2012 r.
Uchwała Rady
Powiatu Mieleckiego
Nr XXIII/205/2012 z
27.XII.2012 r.
27 651,00
14 850,00
-
33 500,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr
XX/181/2012 z
29.VIII.2012 r.
5 849,00
Uchwała Rady
Powiatu
Mieleckiego
Nr
XXII/198/2012
z 13.XI.2012 r.
102
III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
POWIATU MIELECKIEGO W 2012 ROKU
Plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł
2 967 722 zł, co było wynikiem następujących zmian kwot limitów w roku 2012:
- w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi
Domacyny, Gmina Padew Narodowa” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, dokonano
zwiększenia limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 16 600 zł - do kwoty 362 045 zł,
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013
przedsięwzięcia pn. „Pierwszy nauczyciel – program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych
etapów edukacyjnych z terenów wiejskich” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2012 – 115 584 zł.
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013
przedsięwzięcia pn. „Leonardo da Vinci” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu,
wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2012 – 314 121 zł.
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013
przedsięwzięcia pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowanego przez Zespół Szkół
Budowlanych w Mielcu, wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2012-64 962 zł.
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013
przedsięwzięcia pn. „Nauka i praca – wspólna sprawa” realizowanego przez Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2012 –
596 452 zł.
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2014
przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2012 –
308 475 zł.
- w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania na realizację projektu pn. „Program aktywizacji
społecznej w powiecie mieleckim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,
dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2012 o kwotę 13 425 zł - do kwoty 890 525 zł,
- w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania na realizację projektu pn. „Inwestycja
w profesjonalizm” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, dokonano zwiększenia limitu
wydatków na rok 2012 o kwotę 2 844 zł - do kwoty 292 752 zł,
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013
przedsięwzięcia pn. „Staż kluczem do zatrudnienia” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu,
wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2012 – 22 806 zł.
Wykonanie wydatków bieżących objętych limitem wyniosło 2 289 235,85
103
Plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł
321 860 zł, co było wynikiem następujących zmian kwot limitów w roku 2011:
- w związku ze zmianą harmonogramu finansowego dla projektu pn. „Podkarpacki System e –Administracji
Publicznej – PSeAP” realizowanego przez Powiat Mielecki, dokonano zmian kwot limitów na rok 2012 – do
kwoty 111 383 zł
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2013
przedsięwzięcia
pn.
„Kompleksowe
zagospodarowanie
obiektów
sportowych
przy
I
Liceum
Ogólnokształcącym w Mielcu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, wprowadzono kwotę
limitu wydatków w roku 2012 – 148 914 zł
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2013
przedsięwzięcia pn.”Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody
użytkowej na potrzeby Domu Pomocy społecznej w Mielcu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w
Mielcu, wprowadzono kwotę limitu wydatków w roku 2012 – 19 398 zł
- w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2013
przedsięwzięcia pn.”Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Mielcu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, wprowadzono kwotę
limitu wydatków w roku 2012 – 42 165 zł
Wykonanie wydatków majątkowych objętych limitem wyniosło 213 477,74
104
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
Nazwa i cel
Jednostka
Okres realizacji
odpowiedzialna
lub koordynująca
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Załącznik nr 2
Limit 2012
Limit 2013
Limit 2014
Limit 2015
Limit
zobowiązań
Wydatki
zrealizowane w
2012 r.
Przedsięwzięcia ogółem
24 451 456,00
3 289 582,00
13 174 012,00
4 158 963,00
1 167 549,00
21 790 106,00
2 502 713,59
- wydatki bieżące
15 397 546,00
2 967 722,00
5 962 872,00
2 658 963,00
1 167 549,00
12 757 106,00
2 289 235,85
- wydatki majątkowe
9 053 910,00
321 860,00
7 211 140,00
1 500 000,00
0,00
9 033 000,00
213 477,74
1) programy, projekty lub zadania (razem)
24 451 456,00
3 289 582,00
13 174 012,00
4 158 963,00
1 167 549,00
21 790 106,00
2 502 713,59
- wydatki bieżące
15 397 546,00
2 967 722,00
5 962 872,00
2 658 963,00
1 167 549,00
12 757 106,00
2 289 235,85
- wydatki majątkowe
9 053 910,00
321 860,00
7 211 140,00
1 500 000,00
0,00
9 033 000,00
213 477,74
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
21 558 089,00
3 150 623,00
10 969 706,00
3 677 963,00
1 104 720,00
18 903 012,00
2 381 233,06
- wydatki bieżące
14 697 075,00
2 903 358,00
5 645 594,00
2 402 963,00
1 104 720,00
12 056 635,00
2 226 091,85
1
"Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa, o powierzchni 276
ha" w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów"
PROW na lata 2007-2013
Rozdział 01005
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2009
2015
1 944 008,00
362 045,00
385 434,00
627 347,00
569 182,00
1 944 008,00
345 445,00
2
"Pierwszy nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli
pierwszych etapów edukacyjnych z terenów wiejskich" Celem projektu jest
dostosowanie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe
kwalifikacje w zakresie rozwijania inteligencji wielorakiej u dzieci.
Rozdział 80146
Centrum
Kształcenia
Praktycznego i
Doskonalenia
Nauczycieli w
Mielcu
2012
2013
155 978,00
101 584,00
54 394,00
0,00
0,00
155 978,00
79 574,40
3
"Nauka i praca - wspólna sprawa" Celem projektu jest podniesienie jakości
kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie programu rozwojowego ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy z zakładami pracy przy organizacji
praktyk zawodowych, dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy, wypracowanie modelu efektywnego zarządzania placówką poprzez
wdrożenie odpowiednich narzędzi
Rozdział 80195
Centrum
Kształcenia
Praktycznego i
Doskonalenia
Nauczycieli w
Mielcu
2012
2013
1 021 246,00
546 088,00
475 158,00
0,00
0,00
1 021 246,00
433 865,43
4
"Podkarpacie stawia na zawodowców" Celem projektu jest podniesienie jakości
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim,
stworzenie (lub doposażenie) pracowni doradztwa edukacyjno - zawodowego
oraz standardu usług w tym zakresie, ja również przeprowadzanie szkoleń dla
rad pedagogicznych.
Rozdział 80195
Centrum
Kształcenia
Praktycznego i
Doskonalenia
Nauczycieli w
Mielcu
2012
2014
2 099 315,00
308 475,00
1 097 345,00
693 495,00
0,00
2 099 315,00
144 077,16
105
5
"Uczenie się przez całe życie" Comenius. Współpraca edukacyjno - kulturowa
szkół z następujących państw: Polska, Wielka Brytania, Turcja, Dania,
Hiszpania, Holandia, Chorwacja, Włochy, Norwegia, Francja, Rumunia.
Integracja nauczycieli i uczniów ze szkół biorących udział w projekcie
Rozdział 80195
Zespół Szkół
Budowlanych
2012
2014
81 204,00
64 962,00
8 121,00
8 121,00
0,00
81 204,00
27 025,35
6
"Leonardo da Vinci" Praktykuj europejskie umiejętności, byś mógł przyjmować
w regionie gości. Projekt daje możliwości podniesienia jakości w kształceniu i
doskonaleniu zawodowym, ułatwienie zdobywanie i praktyczne
wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, umożliwiający osobisty
rozwój, zwiększa osobisty rozwój, zwiększa szanse na zatrudnienie oraz aktywne
uczestnictwo w europejskim rynku pracy.
Rozdział 80195
Zespół Szkół
Ekonomicznych
2012
2013
392 651,00
314 121,00
78 530,00
0,00
0,00
392 651,00
0,00
7
"Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" Integracja społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej,
zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.
Rozdział 85218
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
2008
2015
5 594 549,00
890 525,00
981 280,00
1 074 000,00
535 538,00
3 481 343,00
887 560,70
8
" Inwestycja w profesjonalizm " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wsparcie powiatowych urzędów
pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie
Rozdział 85333
Powiatowy
Urząd Pracy
2010
2013
1 125 145,00
292 752,00
305 160,00
0,00
0,00
597 912,00
287 373,89
9
"Staż kluczem do zatrudnienia" Celem projektu jest podniesienie poziomu
aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych,
poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie.
Rozdział 85395
Powiatowy
Urząd Pracy
2012
2013
2 282 978,00
22 806,00
2 260 172,00
0,00
0,00
2 282 978,00
21 169,92
6 861 014,00
247 265,00
5 324 112,00
1 275 000,00
0,00
6 846 377,00
155 141,21
2 431 000,00
0,00
1 156 000,00
1 275 000,00
0,00
2 431 000,00
0,00
- wydatki majątkowe
1
"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim
wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem
ich zakresu, dostępności i jakości" Celem projektu jest budowa systemu
informatycznego wyposażonego w zinformatyzowane zasoby informacyjne
Powiatu wspomagającego działania związane z zarządzaniem jednostką
samorządową oraz zapewniającego, w formie elektronicznej (on-line)
świadczenie usług
Rozdział 71014
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2013
2014
106
2
" Podkarpacki System e - administracji Publicznej - PSeAP " Upowszechnianie
dostępu do informacji oraz podstawowych usług publicznych on-line.
Podniesienie jakości zarzadzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez
stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania
zarządzania województwem. Modernizacja urzędów administracji
samorządowej poprzez wprowadzenia systemów informatycznych
Rozdział 72095
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2010
2013
3
"Kompleksowe zagospodarowanie obiektów sportowych przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Mielcu". Celem projektu jest poprawa dostępności i
podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji oraz zwiększenie
wielofunkcyjności i efektywności użytkowania infrastruktury edukacyjnej.
Rozdział 80120
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2011
2013
4
"Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody
użytkowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mielcu" Celem projektu jest
poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz
zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego
Rozdział 85202
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2012
5
"Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1" Celem
projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury
energetycznej oraz zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy
jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego
Rozdział 85403
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2012
1 245 888,00
94 675,00
1 151 213,00
0,00
0,00
1 245 888,00
2 551,77
626 933,00
104 240,00
508 056,00
0,00
0,00
612 296,00
104 240,00
2013
557 449,00
14 850,00
542 599,00
0,00
0,00
557 449,00
14 849,83
2013
1 999 744,00
33 500,00
1 966 244,00
0,00
0,00
1 999 744,00
33 499,61
2 893 367,00
138 959,00
2 204 306,00
481 000,00
62 829,00
2 887 094,00
121 480,53
700 471,00
64 364,00
317 278,00
256 000,00
62 829,00
700 471,00
63 144,00
115 158,00
50 364,00
64 794,00
0,00
0,00
115 158,00
50 364,00
b ) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego ; ( razem )
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
- wydatki bieżące
1
"Nauka i praca - wspólna sprawa" Celem projektu jest podniesienie jakości
kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie programu rozwojowego ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy z zakładmi pracy przy organizacji
praktyk zawodowych, dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy, wypracowanie modelu efektywnego zarządzania placówka poprzez
wdrożenie odpowiednich narzędzi
Rozdział 80195
Centrum
Kształcenia
Praktycznego i
Doskonalenia
Nauczycieli w
Mielcu
2012
2013
107
2
"Pierwszy nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli
pierwszych etapów edukacyjnych z terenów wiejskich" Celem projektu jest
dostosowanie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe
kwalifikacje w zakresie rozwijania inteligencji wielorakiej u dzieci.
Rozdział 80146
Centrum
Kształcenia
Praktycznego i
Doskonalenia
Nauczycieli w
Mielcu
2012
2013
21 300,00
14 000,00
7 300,00
0,00
0,00
21 300,00
12 780,00
3
"Podkarpacie stawia na zawodowców" Celem projektu jest podniesienie jakości
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim,
stworzenie (lub doposażenie) pracowni doradztwa edukacyjno - zawodowego
oraz standardu usług w tym zakresie, ja również przeprowadzanie szkoleń dla
rad pedagogicznych.
Rozdział 80195
Centrum
Kształcenia
Praktycznego i
Doskonalenia
Nauczycieli w
Mielcu
2012
2014
260 062,00
0,00
130 062,00
130 000,00
0,00
260 062,00
0,00
4
"Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" Integracja społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej,
zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.
Rozdział 85218
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
2008
2015
303 951,00
0,00
115 122,00
126 000,00
62 829,00
303 951,00
0,00
2 192 896,00
74 595,00
1 887 028,00
225 000,00
0,00
2 186 623,00
58 336,53
- wydatki majątkowe
1
"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim
wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem
ich zakresu, dostępności i jakości" Celem projektu jest budowa systemu
informatycznego wyposażonego w zinformatyzowane zasoby informacyjne
Powiatu wspomagającego działania związane z zarządzaniem jednostką
samorządową oraz zapewniającego, w formie elektronicznej (on-line)
świadczenie usług.
Rozdział 71014
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2013
2014
429 000,00
0,00
204 000,00
225 000,00
0,00
429 000,00
0,00
2
" Podkarpacki System e - administracji Publicznej - PSeAP " Upowszechnianie
dostępu do informacji oraz podstawowych usług publicznych on-line.
Podniesienie jakości zarzadzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez
stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania
zarządzania województwem. Modernizacja urzędów administracji
samorządowej poprzez wprowadzenia systemów informatycznych
Rozdział 72095
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2010
2013
239 079,00
16 708,00
222 371,00
0,00
0,00
239 079,00
450,31
3
"Kompleksowe zagospodarowanie obiektów sportowych przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Mielcu". Celem projektu jest poprawa dostępności i
podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji oraz zwiększenie
wielofunkcyjności i efektywności użytkowania infrastruktury edukacyjnej.
Rozdział 80120
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2011
2012
268 686,00
44 674,00
217 739,00
0,00
0,00
262 413,00
44 674,16
108
4
"Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody
użytkowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mielcu" Celem projektu jest
poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz
zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego
Rozdział 85202
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2012
2013
197 634,00
4 548,00
193 086,00
0,00
0,00
197 634,00
4 547,27
5
"Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1" Celem
projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury
energetycznej oraz zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy
jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego
Rozdział 85403
Starostwo
Powiatowe
Mielec
2012
2013
1 058 497,00
8 665,00
1 049 832,00
0,00
0,00
1 058 497,00
8 664,79
109
Projekt 1. "Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa, o powierzchni 276 ha"
Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu
W 2012 roku został zakończony pierwszy etap realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Domacyny”
realizowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach pierwszego etapu zostały zrealizowane następujące działania:
1.Analiza i ocena materiałów geodezyjno - kartograficznych
2.Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalania
3.Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, w tym:
a. Badanie ksiąg wieczystych i porównanie zgodności danych z rejestrem ewidencji gruntów, kontrola
gleboznawczej klasyfikacji gruntów
b. Szacunek gruntów, opracowanie rejestru przed scaleniem
c. Zebranie życzeń od uczestników scalenia w zakresie lokalizacji gruntów ekwiwalentnych, oraz
wyłożenie rejestru przed scaleniem
d. Opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja
Projekt 2. "Pierwszy nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów
edukacyjnych z terenów wiejskich".
Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje w zakresie rozwijania
inteligencji wielorakiej u dzieci.
Jednostka
odpowiedzialna
–
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i
Doskonalenia
Nauczycieli
w Mielcu
Uczestnikami projektu są nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
zamieszkujący woj. podkarpackie i zatrudnieni w placówce oświatowej na terenie wiejskim powiatu
mieleckiego.
Każdy nauczyciel uczestniczy w 40-godzinnym szkoleniu składającym się z 5 części.
Szkolenie:
MODUŁ I – Wstępny: 8h – wykład z zajęciami warsztatowymi „Inteligencja wieloraka”
MODUŁ II – 24h – Każdy uczestnik projektu wybierze 3 podmoduły z dostępnej oferty:
- Pedagogika zabawy według metody KLANZA – 8 h
- Rysowanie w kole - mandale – 8 h
- Rozwijanie kreatywności dziecka – 8 h
- Bajkoterapia – 8 h
- Zabawowe techniki składania papieru – 8 h
- Emocje i uczucia w rozwoju dziecka – 8 h
- Rozwijanie zdolności muzycznych – 8 h
- Doskonalenia umiejętności manualnych – 8 h
110
- Doskonalenia koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej – 8 h
MODUŁ III – ZAKOŃCZENIOWY – 8h – „Uczenie mimo woli”
Liczba beneficjentów: 120, w 2012 roku zostało przeszkolonych 72 osoby
Projekt 3. "Nauka i praca - wspólna sprawa"
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie programu
rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z zakładami pracy przy organizacji praktyk
zawodowych, dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, wypracowanie modelu
efektywnego zarządzania placówką poprzez wdrożenie odpowiednich narzędzi.
Jednostka
odpowiedzialna
–
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i
Doskonalenia
Nauczycieli
w Mielcu
Założenia projektu:
a) Modernizacja oferty kształcenia zawodowego (programów) uwzględniająca wnioski z wizyty studyjnej u
partnera. Produkty: 10 zmodyfikowanych programów nauczania.
b) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój ICT (10 grup w pierwszym roku i
15 grup w drugim). Produkty: 300 godz. zajęć + 150 godz. zajęć e-learningowych dla grupy A; 240 godzin
zajęć dla grupy B, 80 godzin dla grupy C.
c) Wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Produkty: 50 godz. doradztwa
grupowego i 500 godz. doradztwa indywidualnego; 250 kart doradczych (planowania kariery zawodowej).
d) Organizacja praktyk w zakładach pracy. Produkty: 125 grup praktyk (po 2 osoby).
e) Wdrożenie narzędzi efektywnego zarządzania placówką. Produkty: opracowanie eksperckie dotyczące
zarządzania placówką , wdrożony system zarządzania laboratoriami.
f) Współpraca ponadnarodowa. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do opracowania wniosków i wdrożenia
ich w modyfikacji programów nauczania, wizyta delegacji z Niemiec ma na celu ocenę powodzenia
wprowadzanych zmian. Projekt zaadoptuje wybrane rozwiązania niemieckie, szczególnie związane z
organizacja i dokumentowaniem przebiegu praktyk zaw. w zakładach przy współpracy z zakładami pracy.
Projekt jest realizowany od stycznia 2012r. Został napisany w wyniku kontaktów polskoniemieckich zapoczątkowanych przez Firmę Kirchhoff Polska i listu intencyjnego podpisanego przez
przedstawicieli Starostwa Powiatowego z Mielca i niemieckiego powiatu Olpe. W ramach już
zrealizowanych działań w projekcie odbyła się wizyta studyjna nauczycieli zawodu z mieleckich szkół
(CKPiDN, ZST, ZS im.J.Groszkowskiego) w Niemczech. Celem wizyty było zapoznanie się z niemieckim
systemem szkolnictwa zawodowego i współpracą szkół z zakładami pracy. Po wizycie nauczyciele
opracowali wnioski z wizyty z propozycją wdrożenia w polskim systemie kształcenia zawodowego
i modyfikacji programów nauczania.
Kolejnymi działaniami projektu została objęta młodzież ze szkół zawodowych z powiatu
mieleckiego (111 uczniów i uczennic). Działania skierowane do młodzieży dotyczyły przygotowania jej
w ramach zajęć z doradztwa zawodowego do uczestnictwa w wakacyjnych praktykach zawodowych oraz do
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Do chwili obecnej odbyły się zajęcia z doradcami
111
zawodowymi i 60-godzinne praktyki w zakładach pracy. Odbyte praktyki w mieleckich firmach zostały
wysoko ocenione przez młodzież, która docenia możliwość nabycia umiejętności zawodowych, kontaktu
z pracodawcami i światem pracy. Większość z nich deklaruje chęć uczestnictwa w praktykach lub stażach
podczas następnych wakacji. Począwszy od września młodzież brała udział w zajęciach pozalekcyjnych
związanych z profilem kształcenia, a jednocześnie wychodzących poza programy szkolne co podniesie ich
szanse na obecnym rynku pracy. Były to: Akademia sieci Cisco, Komputerowa diagnostyka samochodowa,
Przygotowanie do egzaminu SEP, Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania – AutoCAD,
Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją – MS Excel, Programy CAD/CAM w pracy operatora
obrabiarek skrawających CNC.
Do chwili obecnej zakończyliśmy również w projekcie prace nad modyfikacją 10 programów
nauczania i opracowaniem pakietów edukacyjnych dla zawodów: technik informatyk, technik elektryk,
technik mechatronik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych,
technik ekonomista, monter mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających. Modyfikacje programów polegały na opracowaniu programu dodatkowych praktyk
zawodowych natomiast pakiety edukacyjne zostały dedykowane wybranym działom programowym.
Aktualnie prowadzimy rekrutację młodzieży (do udziału w projekcie w 2013r) , która zostanie objęta
programem doradztwa zawodowego i weźmie udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i stażach w
zakładach pracy. Działaniami w 2013 roku zostanie objętych 139 uczniów i uczennic.
Projekt 4. "Podkarpacie stawia na zawodowców"
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie
podkarpackim, stworzenie (lub doposażenie) pracowni doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz standardu
usług w tym zakresie, ja również przeprowadzanie szkoleń dla rad pedagogicznych.
Jednostka
odpowiedzialna
–
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i
Doskonalenia
Nauczycieli
w Mielcu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego, Instytucja Pośrednicząca: pion podlegający Wicedyrektorowi ds. Europejskiego
Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Lider projektu: Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie, Partnerzy Projektu: Miasto Rzeszów, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki,
jarosławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski,
przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, Miasto
Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Tarnobrzeg Zespół Szkół CKR w Rzemieniu, Zespół Szkół CKR w
Nowosielcach, Gmina Kamień, Gmina Łańcut, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu
Piastowym, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.
112
Zarząd Powiatu Mieleckiego w dniu 10 lipca 2012 roku podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do realizacji i rozliczenia w
imieniu Powiatu Mieleckiego systemowego projektu partnerskiego pn. „Podkarpacie stawia na
zawodowców”. Beneficjentami projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z
terenu Powiatu Mieleckiego są:
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
- Zespół Szkół Budowlanych im Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu,
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Na podstawie opisanej uchwały został powołany
zespół ds. realizacji projektu (decyzją dyrektora CKPiDN) i utworzone biuro realizacji projektu. Dla zespołu
projektowego zostały przygotowane zakresy obowiązków. Zostało przygotowane i rozstrzygnięte
postępowanie na pełnienie funkcji Koordynatorów Szkolnych Programów Rozwoju. Zespół projektowy
opracował plan finansowy i ustalił harmonogram prac w projekcie. We wrześniu 2012 roku odbyła się
rekrutacja we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie i zostały przeprowadzone zajęcia:
Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego
Specjalistyczny kurs podstaw obsługi i programowania pakietu iFIX
Specjalistyczny kurs obsługi nowoczesnych falowników i serwonapędów
Warsztaty specjalistyczne ze stylizacji i wizażu
Zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu obronności
Zajęcia pozalekcyjne z geografii
Zajęcia poszerzające wiedzę z języka angielskiego
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
Zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę z matematyki z zakresu nauczanych kierunków
Zajęcia poszerzające z kartografii
Zespół Szkół Technicznych
Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC
Kurs ECDL CORE
Zespół Szkół Budowlanych
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
Zajęcia pozalekcyjne z kosztorysowania
Zajęcia pozalekcyjne z projektowania
Zajęcia pozlaekcyjne języka angielskiego
Zespół Szkół Ekonomicznych
Kurs stewardes
Kurs język rosyjski zawodowy
113
Projekt 5. "Comenius - Uczenie się przez całe życie".
Celem projektu jest współpraca edukacyjno - kulturowa szkół z następujących państw: Polska, Niemcy,
Chorwacja, Rumunia, Grecja, Turcja, Cypr. Integracja nauczycieli i uczniów ze szkół biorących udział w
projekcie.
Jednostka odpowiedzialna – Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
W Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowe w Mielcu realizowany był międzynarodowy
Partnerski Projekt Szkół Comenius pod „Spirit of Hope” czyli „Duch Nadziei”. Głównym celem projektu
jest sprzeciwienie się błędnemu przekonaniu, że bliższa integracja europejska zmniejsza nasze poczucie
tożsamości lokalnej, regionalnej lub krajowej. Dodatkowo – zrozumienie korzyści, jakie ścisłe więzi
europejskie oferują swoim obywatelom pod względem kulturalnym, edukacyjnym i ekonomicznym. Projekt
ma ukazywać pozytywny obraz Unii Europejskiej, promować nie tylko korzyści, wynikające z bliższej
integracji z naszymi partnerami, ale naświetlić długoterminowe ekonomiczne, kulturalne, społeczne
doświadczenia, których osiągnięcia nasi uczniowie mogą oczekiwać będąc częścią Europy.
Projekt 6. "Leonardo da Vinci"
Projekt daje możliwości podniesienia jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, ułatwienie,
zdobywanie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, umożliwiający osobisty
rozwój, zwiększa osobisty rozwój, zwiększa szanse na zatrudnienie oraz aktywne uczestnictwo w
europejskim rynku pracy.
Jednostka odpowiedzialna – Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
Środki na realizację programu zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego Nr
XXIII/205/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w związku z powyższym nie było możliwe wydatkowanie
środków w roku 2012.
Projekt 7 „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”
Celem projektu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji
społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.
Jednostka odpowiedzialna – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
Aktywizacją społeczną objętych zostało 160 osób. Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe
było dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:
- wzmacnianie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier psychospołecznych, wyrobienie
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, zdobycie umiejętności akceptowania własnej
niepełnosprawności przez Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w treningu kompetencji i
umiejętności społecznych oraz indywidualnej terapii psychologicznej,
- poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych przez Beneficjentów
Ostatecznych uczestniczących w rehabilitacji ruchowej w wodzie, zespole ćwiczeń fizycznych
usprawniających psychoruchowo i turnusie rehabilitacyjnym,
114
-
wzrost
potencjału
społeczno-zawodowego
Beneficjentów
Ostatecznych
uczestniczących
w indywidualnym doradztwie zawodowym i kursach zawodowych.
Przygotowania do realizacji projektu w roku bieżącym rozpoczęto już końcem 2011 roku. Została
przeprowadzona wstępna analiza potrzeb, która pozwoliła zorientować się w zapotrzebowaniu na konkretne
kursy zawodowe oraz formy rehabilitacji. Po przeprowadzeniu analizy i określeniu, które z form wsparcia
cieszą się największym zainteresowaniem rozpoczęto konkretne działania w celu realizacji projektu.
W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 160 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu
niepełnosprawności. Były to osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym,
niepracujące lub pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu
przepisów ustawy o pomocy społecznej i świadczeń PCPR finansowanych na podstawie przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (lub które skorzystały
z tych świadczeń na okoliczność projektu). Ich stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo
utrudnia lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy
zawodowej. Wśród nich było też 10 osób głuchoniemych. Są one mało aktywne społecznie. Ich sytuacja na
rynku pracy jest niekorzystna ze względu na trudności w komunikowaniu się. Na skutek ograniczeń pod
względem sensorycznym mają trudności w wywiązywaniu się z zadań jakie stawia przed nimi życie.
Aktywna integracja obejmuje zastosowanie co najmniej 3 instrumentów w stosunku do każdego z
beneficjentów ostatecznych.
Zawartych zostało 160 umów analogicznych do kontraktów socjalnych. W ich ramach część osób
niepełnosprawnych uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych (w ramach
instrumentu aktywizacji społecznej) w celu zintegrowania beneficjentów ostatecznych, nauczenia ich
akceptacji swej niepełnosprawności i nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy, a także w Grupie
samopomocy w celu integracji osób niepełnosprawnych, budowania poczucia własnej wartości, rozwijania
postaw aktywnych, pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia w problemie. Natomiast kobiety
głuchonieme uczestniczyły w Treningu kompetencji – warsztatach samoobrony dla kobiet, których celem
było zdobycie umiejętności obrony i wzmocnienie poczucia pewności siebie, nauczenie się szukania wyjścia
z sytuacji zagrożenia i podjęcia odpowiednich działań.
Zrealizowane zostały następujące kursy zawodowe (w ramach aktywizacji edukacyjnej):
- podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office,
- podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office dla osób niewidomych i niedowidzących,
- magazynier z obsługą wózków widłowych,
- ECDL Core,
- kuchnie świata w tym potrawy polskie,
- florystyczno-cateringowy dla osób głuchoniemych,
- księgowość komputerowa w firmie,
- bukieciarstwo,
- grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych,
- obsługa kas fiskalnych i fakturowanie.
115
W trakcie realizacji umów osoby niepełnosprawne korzystały z wybranych instrumentów
aktywizacji
zdrowotnej, tj.:
- zajęć rehabilitacji ruchowej w wodzie na mieleckim basenie, odbywających się w soboty, prowadzonych
przez 3 instruktorów rehabilitacji ruchowej i 2 pomocników,
- indywidualnej terapii psychologicznej, w trakcie której uczestnicy mogli omówić z psychologiem swoje
osobiste problemy,
- zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, który miał na celu poprawę sprawności
fizycznej i utrzymanie kondycji zdrowotnej na optymalnym poziomie. Ponadto 6 osób skorzystało z
programu rehabilitacji słuchu i mowy, przede wszystkim z zajęć z logopedą.
- turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły 3 grupy beneficjentów ostatecznych. Grupa I, licząca
58 osób (44 osoby niepełnosprawne, 11 opiekunów, 2 pracowników socjalnych PCPR, tłumacz języka
migowego), które w dniach 01-14.08.2012 roku przebywały w Sanatorium Uzdrowiskowym PIAST w
Iwoniczu-Zdroju. Grupa II, licząca 64 osoby (50 osób niepełnosprawnych, 12 opiekunów, 2 pracowników
socjalnych PCPR), które w dniach 17-30.08.2012 roku przebywała w Sanatorium Uzdrowiskowym PIAST
w Iwoniczu-Zdroju. Grupa III, licząca 58 osób (38 osób niepełnosprawnych, 18 opiekunów, 2 pracowników
socjalnych
PCPR),
które
w
dniach
27.08-09.09.2012
roku
przebywały
w NZOZ
Sanatorium
Uzdrowiskowym „Amer-Pol” w Polańczyku. W trakcie turnusów beneficjenci ostateczni korzystali z
zabiegów leczniczych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Natomiast w czasie wolnym brali
udział w dodatkowych atrakcjach przewidzianych dla wszystkich uczestników turnusu. Były to m.in.
wycieczki piesze po okolicy, wycieczki autokarowe, wieczorki taneczne, ogniska. W trakcie turnusów
obecni na nich pracownicy socjalni zorganizowali beneficjentom ostatecznym prelekcje połączone
z dyskusją na temat praw i uprawnień, przysługujących osobom niepełnosprawnym.
Projekt 8. „Inwestycja w profesjonalizm"
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wsparcie
powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie
Jednostka odpowiedzialna – Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Zadanie 1. Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem obejmowało bieżący monitoring
prowadzonych działań, sprawozdawczość z
postępów dokonanych w trakcie realizacji projektu. Koordynatorka współpracowała z osobami
odpowiedzialnymi za wykonywanie poszczególnych zadań w ramach projektu w celu uzgodnienia bieżących
zadań tj. z pracownicą ds. księgowości, pracownicą ds. kadr i pracownikiem ds. zamówień publicznych.
Sprawy niejasne były omawiane na bieżąco podczas indywidualnych spotkań. Informowała Dyrektora PUP o
przebiegu realizacji projektu i zmianach wprowadzanych do projektu.
Koordynator sporządzał wnioski o płatność w części merytorycznej oraz pozostałą sprawozdawczość.
Pracownik ds. zamówień publicznych komunikował się z Kierownikami Działów oraz Dyrektorem PUP
odnośnie podjęcia decyzji o skierowaniu danego pracownika na szkolenia wyjazdowe. Pracownik ds.
116
zamówień publicznych przygotowywał niezbędnie dokumenty oraz umowy w sprawie realizacji szkoleń oraz
dofinansowania studiów. Pracownik ds. zamówień publicznych dokonywał rejestracji szkoleń i instytucji
szkoleniowych w internetowej bazie ofert szkoleniowych. Pracownik ds. zamówień publicznych informował
koordynatorkę o ilości zgłoszonych osób do szkoleń, wydanych zaświadczeniach, odbytych szkoleniach. W
okresie rozliczeniowym wypłacano wynagrodzenie i nagrody dla koordynatora projektu pracownika ds.
zamówień
publicznych..
W
procesie
zarządzania
realizowano
równościowy
podział
zadań
w zespole projektowym.
Zadanie 2. Promocja projektu
Promowano
projekt poprzez używanie dokumentów zawierających oznaczenia zgodne z wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na stronie
internetowej PUP w Mielcu widniała informacja o realizowanym projekcie oraz o Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki. W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu wywieszone plakaty promującego
projekt.
Zadanie 3. Zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych
W II półroczu wypłacano wynagrodzenie dla
pośredników pracy - 3 osoby (kobiety), doradców
zawodowych – 2 osoby (kobiety), w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie.
Zadanie 4. Dofinansowanie studiów
Pracownik ds. udzielania zamówień publicznych porozumiewał się z wyższymi uczelniami w celu ustalenia
harmonogramu studiów i terminów płatności za czesne.
2 pośredników pracy
(kobiety) kontynuowało studia: licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, na kierunku socjologia.
1 pośrednik pracy (k) zakończył udział w formie dofinansowanie studiów magisterskich.
1 lider klubu pracy (k) zakończył udział w formie dofinansowanie studiów magisterskich.
1 doradca zawodowy (k) - zakończył udział w studiach podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe.
1 pośrednik pracy (k) zakończył udział w studiach podyplomowych na kierunku pośrednictwo pracy.
1 doradca zawodowy( k) zakończył udział w studiach podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami
ludzkimi.
Ponadto 2 pośredników pracy (k) zapisało się na studia podyplomowe - pośrednictwo pracy (Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) , lecz kierunek nie został uruchomiony.
Zadanie 5. Szkolenia
Beneficjent podpisywał umowy z instytucjami szkolącymi w sprawie przeprowadzenia szkoleń. W procesie
doboru szkoleń dla pracowników PUP w Mielcu.
W II półroczu 2012 r. realizowano szkolenia:
- Realizacja w Centrum Aktywizacji Zawodowej znowelizowanych standardów usług rynku pracy z
zakresu pośrednictwa pracy - dokumentacja i procedury" - w szkoleniu uczestniczyło 10 pośredników pracy,
- Certyfikowany trener metody Spadochron 2012r" w szkoleniu uczestniczył 1 doradca zawodowy.
- " GWA - nowości i zmiany w zasadach realizacji projektów PO KL (...)" - w szkoleniu uczestniczył 1 spec.
ds. projektów,
117
- "Pośrednictwo wewnętrzne w procesie aktywizacji zawodowej klientów CAZ" - w szkoleniu uczestniczyło
6 pośredników pracy
-"Metody i techniki prowadzenia zajęć grupowych z przedsiębiorczości" - w szkoleniu uczestniczył 1
doradca zawodowy
- "Ukryty rynek pracy bez tajemnic - warsztaty pogłębiające komp. zaw. doradców zaw. liderów KP i
pośredników pracy "- w szkoleniu uczestniczył 1 lider klubu pracy
- "Metody rekrutacji i selekcji stosowane przez pracodawców" - w szkoleniu uczestniczył 2 doradca
zawodowy
- "Kontraktowanie usług, w tym zlecanie lub powierzanie szkoleń jako trend na lok. rynkach" - w szkoleniu
uczestniczył 1 spec. ds. rozwoju
Projekt 9. „Staż kluczem do zatrudnienia"
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych, poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Jednostka odpowiedzialna – Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Zadanie 1. Organizacja staży
Organizacja staży poprzedzona była etapem promocji, rekrutacji oraz pośrednictwa pracy. Osoby
bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie składały w sekretariacie PUP ankietę potrzeb.
Pośrednictwo pracy realizowane było dla BO przed uczestnictwem w stażu. Pośrednictwo pracy miało na
celu m.in. zapoznanie kandydata z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, zebranie informacji o kandydacie
pod kątem kwalifikowalności, umiejętności oraz oczekiwań względem podjęcia stażu i zatrudnienia, analiza
umiejętności poruszania się po rynku pracy, zapoznanie kandydata z wymogami lokalnego rynku pracy,
weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przedstawionych przez kandydata, wybór najlepszych metod
poszukiwania pracy, dobór odpowiedniej oferty stażu, analiza pracodawcy zgłaszającego ofertę, skierowanie
na rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzenie przyjęcia na staż. W trakcie rekrutacji oraz podczas trwania
projektu podejmowane były działania na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, ułatwiające
dostęp do wsparcia kobietom. Pośrednictwo pracy było realizowane zgodnie z zasadami równości ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną,
przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową. Działania projektowe
przyczyniają się do osłabienia stereotypów płci. PUP w Mielcu wydawał i przyjmował wnioski o organizacje
stażu, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywano umowy w sprawie zorganizowania stażu.
Zawarto 93 umowy o zorganizowanie stażu dla 122 beneficjentów. Beneficjenci uzupełniali deklaracje
uczestnictwa w projekcie oraz inne dokumenty niezbędne do zakwalifikowania do projektu. Spec. ds. staży
przyjmował wnioski o zorganizowanie stażu, zawierał umowy oraz kontrolował realizację zawartych umów,
Ponadto komunikował się z koordynatorem, pośrednikami pracy w zakresie doboru kierowanych osób.
W okresie rozliczeniowym udział w projekcie rozpoczęło 122 osoby (69 kobiet/53 mężczyzn), Wypłacono
wynagrodzenie oraz nagrodę dla spec. ds. staży
118
Zadanie 3. Zarządzanie projektem
Koordynator informował osoby bezrobotne o realizowanym projekcie oraz o współfinansowaniu go ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracował wzory dokumentów m.in. regulamin rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie, wniosek o zorganizowanie stażu, ankietę potrzeb, kartę usług pośrednictwa pracy,
deklaracje uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Koordynator prowadził monitoring przebiegu realizacji projektu, monitoring wydatków oraz opisywano
dokumenty dotyczące projektu.
Koordynator projektu dokonywał weryfikacji złożonych ankiet pod względem spełniania przez kandydatów
na uczestników projektu kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie i wpisywał do wykazu wyłączenie
kandydatów, którzy spełniają kryteria formalne. Opracowano wzory materiałów promocyjnych tj. ulotka,
plakat informacyjny, plakat promocyjny. Opublikowano artykuł
o realizowanym projekcie w Gazecie
Mieleckiej.
Poniesiono koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz edycji artykułu w lokalnej prasie.
W siedzibie Urzędu wywieszone były plakaty zawierające informacje o projekcie oraz wysłano plakaty
promujące projekt do m.in. do Urzędów Gmin. Dokumenty dotyczące realizacji projektu oznaczone były
logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego i Unii Europejskiej oraz
informacją o współfinansowaniu. Wydawano plakat do oznaczenia miejsca odbywania stażu. Koordynator
nadzoruje realizację projektu, w celu eliminacji ewentualnych zagrożeń w realizacji projektu, promuje
projekt oraz dba o zachowanie zasady równości szans uczestnictwa w projekcie. Projekt poddawany był
monitoringowi wszystkich wskaźników założonych w projekcie oraz ciągłej ocenie wewnętrznej.
Koordynator projektu prowadzi konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekt,
dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem. Koordynator odpowiedzialny
był za promocję projektu, przygotowanie informacji na stronę internetową urzędu, przygotowanie
sprawozdawczości nt. podjętych działań w projekcie, wprowadzanie do formularza PEFS danych
uczestników, a także monitorowanie wskaźników oraz celów określonych w projekcie.
Na stronie internetowej PUP w Mielcu aktualizowano informację dot. realizacji projektu. Na telebimach
znajdujących się w urzędzie wyświetlana była prezentacja o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz
realizowanym projekcie. Koordynator współpracował z pracownikami działu organizacyjnego w zakresie
przygotowania oddelegowań,
upoważnień
oraz zakresów czynności. Wypłacono wynagrodzenie
koordynatora projektu.
Projekt 10. „Podkarpacki System e - administracji Publicznej – PSeAP”
Celem projektu jest upowszechnianie dostępu do informacji oraz podstawowych usług publicznych on - line.
Podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej
infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem. Modernizacja urzędów
administracji samorządowej poprzez wprowadzenia systemów informatycznych.
Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.
Wydatki roku 2012 dotyczyły projektu za pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu.
119
Projekt 11. „Kompleksowe zagospodarowanie obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Mielcu".
Celem projektu jest poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji oraz
zwiększenie wielofunkcyjności i efektywności użytkowania infrastruktury edukacyjnej.
Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.
W roku 2012 wydatkowało kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu kompleksowego
zagospodarowania terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego oraz kwotę 142 764,16 zł z przeznaczeniem
na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego.
Projekt 12. „Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mielcu"
Celem projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz
zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych
systemu grzewczego
Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.
W roku 2012 wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania.
Projekt 13. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1"
Celem projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz
zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych
systemu grzewczego
Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.
W roku 2012 wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania.
120
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 98/727/2012 Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 21 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU ZA 2012 ROK
121
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 98/727/2013 Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 21 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MIELCU ZA 2012 RO
122
123
124
125
126
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 98/727/2013 Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 21 marca 2013 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU MIELECKIEGO ZA 2012 ROK
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 98/727/2013 Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 21 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE OBEJMUJĄCE WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów powiatowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych.
Nazwa placówki
Dochody
Zespół Szkół Technicznych
10 000
Centrum Kształcenia Praktycznego i
Doskonalenia Nauczycieli
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
800 000
9 000
Źródła dochodów własnych
Otrzymane darowizny
w postaci pieniężnej
Wpływy
z usług, podatek od towarów i usług
Otrzymane darowizny
w postaci pieniężnej
144

Podobne dokumenty