Piaseczno dnia 18 05.2011 r. BRP.0021.4.2011 Rada Powiatu

Komentarze

Transkrypt

Piaseczno dnia 18 05.2011 r. BRP.0021.4.2011 Rada Powiatu
Piaseczno dnia 18 05.2011 r.
BRP.0021.4.2011
Rada Powiatu Piaseczyńskiego
Wykonując ustalenia § 17 ust. 7 pkt 2 Statutu Powiatu Piaseczyńskiego
przedkładam
Państwu
sprawozdanie
z
wykonania
uchwał
Rady
Powiatu
Piaseczyńskiego oraz z działalności Zarządu Powiatu.
Na sprawozdanie składają się załączone:
1)
informacja o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Piaseczyńskiego –
załącznik nr 1,
2)
informacja o działalności Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w okresie
od dnia 15 marca 2011 r. do dnia 12 maja 2011 r. –
1
załącznik nr 2,
lZałącznik nr
1
do pisma znak: BRP.0021.4.2011
z dnia 18 maja 2011 r.
Informacja na temat stanu realizacji uchwał Rady Powiatu Piaseczyńskiego
1 Uchwała Nr XXVII/2/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
nieruchomości Grójeckiej Kolei Dojazdowej.
Trwają procedury związane z procesem „uwłaszczenia” PKP S.A w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz proces wydzielania budynków, które nie podlegają przekazaniu na rzecz Powiatu.
Aktualnie trwają prace zmierzające do przejęcia części majątku PKP SA.
W dniu 25.08.2009r. zawarte zostało pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim a Gminą Piaseczno porozumienie w sprawie rozwiązania z dniem 31.12.2009r. za porozumieniem stron, umowy użyczenia z
dnia 27.04.2005r. dotyczącej majątku ruchomego i nieruchomego Grójeckiej Kolei Dojazdowej. Z
dniem 31.12.2009r. przejęto od Gminy Piaseczno majątek zlokalizowany na terenie Powiatu Grójeckiego oraz Gminy Tarczyn. Nieruchomości położone na terenie Gminy Piaseczno nie zostały
przekazane Powiatowi. W związku z powyższym Powiat wystąpił do Sądu Cywilnego z powództwem o wydanie przedmiotowych nieruchomości przez Gminę Piaseczno. W dniu 26.02.2010r. Powiat Piaseczyński zwrócił się z wnioskiem do Polskich Kolei Państwowych S.A. o przekazanie w
użytkowanie wieczyste w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ( Dz.
U. z 2000r. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) nieruchomości użyczonych Powiatowi przez PKP S.A. położonych na trasie linii kolejowej wąskotorowej Grójeckiej Kolei Dojazdowej – Piaseczno Miasto –
Nowe Miasto nad Pilicą na terenie Powiatu Grójeckiego. Pismem z dnia 6 sierpnia 2010r. na wniosek Zarządu PKP S.A. udzielono dodatkowych wyjaśnień. Do chwili obecnej wniosek nie został
rozstrzygnięty.
2. Uchwała Nr XXVIII/14/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości
Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii (dot.
nieruchomości przy ul. 3-go Maja 16 w Górze Kalwarii)
Pismem z dnia 29.05.2009r. Urząd wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o
odstąpienie od odwołania darowizny działki nr 22/5, tak aby możliwe było jej zagospodarowanie
wspólnie z działką nr 21 przeznaczoną do sprzedaży. W dniu 28.03.2011r. do Urzędu wpłynęło
Zarządzenie nr 129 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej
nieruchomości poł. w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 1.
3.Uchwała Nr XXXII/2/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
we wsi Józefosław, Gm. Piaseczno
Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zamiany nieruchomości.
4.Uchwała Nr XXXV/7/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie niezabudowanej
nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej przy ul. Młynarskiej w Piasecznie.
Trwają prace związane z przygotowaniem procedury ogłoszenia przetargu na dzierżawę
przedmiotowej nieruchomości.
5.Uchwała Nr XLII/5/10 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części dawnego internatu
będącego we władaniu Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie i
uchylenia uchwały nr XXXIX/5/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Projekt umowy został przesłany do akceptacji przez Najemcę. Do chwili obecnej nie
2
otrzymaliśmy stanowiska Najemcy odnośnie proponowanych warunków najmu.
6. Uchwała Nr XLIII/8/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości
Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie.
Wszczęte zostały procedury zmierzające do ogłoszenia przetargu na zbycie przedmiotowej
nieruchomości. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna wynika,
iż w maju 2011r. Zostanie zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
obejmujący m. in. nieruchomość przy ul. Piasta 22. W związku z powyższym wstrzymano
procedury przetargowe sprzedaży przedmiotowej działki do czasu ogłoszenia planu.
7. Uchwała Nr V/ 3/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria.
Pomoc finansowa udzielona zostanie Gminie Góra Kalwaria po podjęciu przez Gminę uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego położonych w obrębach Linin,
Linin II, Aleksandrów oraz w obrębie 9-02 m. Góra Kalwaria, na warunkach określonych w
odrębnej umowie.
8. Uchwała Nr V/ 4/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaseczno.
W dniu 27.04.2011 r. zawarto umowę z Gmina Piaseczno w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu projektu przebudowy skrzyżowania ul.
Cyraneczki z ul. Julianowską. Środki finansowe przeznaczone na ten cel w kwocie 40.000 zł
zostały przekazane Gminie Piaseczno w dniu 10.05.br.
9. Uchwała Nr V/ 5/11 w sprawie określenia świadczeń przyznawanych nauczycielom
w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania
Uchwała podjęta 31 marca 2011r. wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Po jej wejściu w życie Zarząd Powiatu
Piaseczyńskiego powoła Komisję Zdrowotną do rozpatrywania złożonych przez nauczycieli
wniosków. Wnioski będą rozpatrywane raz na kwartał, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.
10. Uchwała Nr V/ 6/11 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku.
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. w wysokości:
928.981 zł zostały przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób
niepełnosprawnych, w tym:
1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 411.121 zł.
Obecnie zakończyły się posiedzenia zespołów powołanych uchwałami Zarządu Powiatu, które to
zespoły zweryfikowały złożone wnioski pod kątem ewentualnego przyznania dofinansowań. Na
dzień 5 maja br. wykonano wydatki na kwotę: 32.651 zł
1b) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w
wysokości: 517.860 zł. Na dzień 5 maja 2011 r. wykonano wydatki na kwotę: 215.775 zł.
2
11. Uchwała Nr V/ 7/11 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem
Piaseczyńskim i Miastem Nowograd Wołyński (Ukraina).
Uchwała nr 20/6/11 z dnia 20 kwietnia br. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt umowy o
współpracy partnerskiej. Umowa zostanie podpisana w czasie najbliższego spotkania
przedstawicieli samorządu powiatowego z przedstawicielami administracji Miasta Nowograd
Wołyński.
3
Załącznik
do pisma znak: BRP. 0021.4.2011
z dnia 18 maja 2011 r.
Informacja
o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 15 marca 2011 r. do dnia 12 maja 2011 r.
1.Posiedzenie Zarządu nr 15/11 z dnia 15 marca 2011 roku.
1.1.Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
− określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które
przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku,
− określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w ramach inicjatywy lokalnej
− nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim i Miastem
Nowograd Wołyński (Ukraina)
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu w celu
wprowadzenia na sesję Rady Powiatu.
1.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.2.1.Uchwała Nr 16/1/11 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które w 2011
roku jest przyznawane dofinansowanie nauczycielom, zatrudnionym w
placówkach
oświatowowychowawczych
Powiatu
Piaseczyńskiego.
Przedmiotową uchwałą ustalono na rok budżetowy 2011 plan dofinansowania
następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Piaseczyński:
1) finansowanie doradztwa metodycznego w powiecie piaseczyńskim, w tym obniżenie
wymiaru godzin zajęć, dodatki funkcyjne oraz podróże służbowe doradców metodycznych w kwocie 72 430 zł;
2) szkolenie rad pedagogicznych oraz dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli
realizowanego w formie studiów, kursów, warsztatów i seminariów - (środki pozostające w
dyspozycji dyrektorów szkół i placówek) – w kwocie 30 000 zł;
3) organizowanie szkoleń i konferencji dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej, przez
Wydział Edukacji i doradców metodycznych - środki wydzielone w rozdziale 80146 –
Starostwa Powiatowe - w kwocie 123 900 zł
1.2.2.Uchwała Nr 16/2/11 w sprawie nadania kategorii drodze (dot. wsi Julianów) Zarząd
pozytywnie zaopiniował zaliczenie, do kategorii dróg gminnych drogi oznaczone symbolem
2KDL, 2KDD, 3KDD i 4KDD, położone we wsi Julianów.
1.2.3.Uchwała Nr 16/3/11 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i upoważnienia do
podpisania umowy na realizację robót dodatkowych przy przebudowie i rozbudowie
pawilonu
nr
1
Domu
Pomocy
Społecznej
w
Górze
Kalwarii.
Zarząd zatwierdził wynik negocjacji w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym
4
w trybie z wolnej ręki oraz protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:
Firmą „Budopol” Renata Świetlik (Lider Konsorcjum), ul. Kalwaryjska 49, 05-530 Góra
Kalwaria, na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i
rozbudowa pawilonu nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii”, za kwotę brutto
959.299,76 zł.
Do podpisania umowy upoważnia się:
1) Marka Gielecińskiego – Wicestarostę,
4) Stefana Dunina- Członka Zarządu.
1.2.4.Uchwała Nr 16/4/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz
upowszechniania
kultury
fizycznej
i
sportu.
Zarząd postanowił ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i
rekreacji ruchowej. Ustalono, iż oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
konkursu.
1.2.5.Uchwała Nr 16/5/11 w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości na
rzecz
Telekomunikacji
Polskiej
S.A.
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano projekt umowy udostępnienia nieruchomości, celem
podłączenia do sieci TP SA budynku szpitala znajdującego się przy ul Mickiewicza w
Piasecznie. Do podpisania umowy upoważnia się:
1) Marka Gielecińskiego – Wicestarostę
2) Stefana Dunina – Członka Zarządu.
1.2.6.Uchwała Nr 16/6/11 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za działkę
gruntu położoną w Piasecznie przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 23.280 zł na rzecz byłych
współwłaścicieli działki gruntu położonej w obrębie Prażmów, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 11/2 o pow. 582 m².
Do podpisania porozumienia upoważnia się:
1)Jana Dąbka – Starostę,
2)Marka Gielecińskiego – Wicestarostę.
1.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.3.1.Zarząd przyjął do wiadomości treść informacji Ministerstwa Finansów o
rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości wpłat do budżetu państwa,
ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego i postanowił uwzględnić w projekcie uchwały Rady w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na rok 2011 oraz w projekcie uchwały Rady w sprawie zmian w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 –
2021.
1.3.2.Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół w KonstancinieJeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 w sprawie wstępnej analizy pracy szkoły w latach
2008-2011, ewentualnych skutków wygaszenia szkoły poprzez zatrzymanie naboru
uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2011/12 oraz konieczności
przeniesienia szkoły z budynku B do budynku A w przypadku naboru lub bez naboru
do klas pierwszych i przyjął ich treść do wiadomości. Zarząd postanowił również,
uwzględniając wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu , warunkowo w terminie do
dnia 30 czerwca zorganizować nabór do pierwszej klasy w Zespole Szkół w
Konstancinie-Jeziornie. Utworzenie klasy pierwszej będzie możliwe pod warunkiem,
iż liczba
uczniów
przyjętych do oddziału klasy pierwszej nie będzie mniejsza
niż 33 osoby.
5
1.3.3.Zarząd przyjął do wiadomości treść informacji w sprawie kosztów „Akcji Zima”
2010/11 poniesionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie od listopada 2010
roku do lutego 2011 r.
1.3.4.Zarząd polecił Inspektorowi Referatu RIM 2 sprawdzić rzetelność wskazanych
wyliczeń w sprawie szacunkowych kosztów eksploatacyjnych dotyczących
funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej, zlokalizowanego w budynku
internatu Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.
1.3.5.Zarząd polecił Dyrektorowi ZDP w Piasecznie wskazać 25 km najważniejszych
rowów, które powinny zostać odtworzone w roku bieżącym. Po przedstawieniu w/w
informacji Zarząd podejmie decyzję w sprawie wykonania prac.
1.3.6.W sprawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna dot.
uwzględnienia w budżecie Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok środków finansowych
na realizację zadań na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy
Konstancin - Jeziorna Zarząd postanowił, że w tym roku zostanie wykonana nakładka
asfaltowa na drodze powiatowej Nr 2863W (ul. Mirkowska w Konstancinie-Jeziornie)
na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w
ramach realizowanego na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę KonstancinJeziorna zadania: „Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w KonstancinieJeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724)do ul. Wojska
Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce.
Gm. Konstancin-Jeziorna”. Wartość zadania wynosi 320 tys. zł. Zakłada się, że 50%
kosztów zostanie sfinansowanych przez Powiat i 50 % przez
Gminę
KonstancinJeziorna. Ponadto Zarząd postanowił, aby w sprawie zadania dotyczącego remontu
drogi powiatowej Nr 2801W (przywałowej) na odcinku od miejscowości Ciszyca do
miejscowości Gassy Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dostarczył
pisemną zgodę mieszkańców na możliwość pozyskania terenu pod tę drogę.. Zarząd
postanowił także
zaproponować przeznaczenie środków finansowych na
konserwację i remont kanalizacji deszczowej przy drogach powiatowych leżących na
terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 50 tys. zł. Zadanie będzie
realizowane przez Gminę Konstancin-Jeziorna. Zarząd Powiatu nie uwzględnił w
budżecie Powiatu na rok 2011 środków finansowych na pozostałe zadania wskazane
w piśmie. Zarząd postanowił wprowadzić zaproponowane zmiany do projektu uchwały
Rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej, przygotowanej na
najbliższą sesję
Rady Powiatu.
1.3.7.Zarząd postanowił wprowadzić do budżetu Powiatu na rok 2011 środki
uzyskane z tytułu przyznanego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
odszkodowania za szkody wyrządzone przez obfite opady śniegu w 2010 r. Otrzymana
kwota wynosi 26.266 zł. Zarząd postanowił wprowadzić przedmiotową zmianę do
projektu uchwały Rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011,
przygotowanej na najbliższą sesję Rady Powiatu.
1.3.8.Zarząd wyraził zgodę na zwiększenia mocy łącza energetycznego w budynku
Starostwa przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie. Do podpisania
umowy
w
przedmiotowej sprawie Zarząd upoważnił M. Gielecińskiego – Wicestarostę
oraz S. Dunina – Członka Zarządu.
1.3.9.Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Finansowego wystąpić do Geodety
Powiatowego z pismem dotyczącym konieczności złożenia wniosku do Zarządu w
sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zakup sprzętu
komputerowego dla potrzeb Powiatu Piaseczyńskiego w ramach przetargu
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie.
6
1.3.10.Zarząd przyjął bez uwag treść sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie za rok 2010 wraz z wykazem potrzeb w
zakresie pomocy społecznej.
1.3.11.Zarząd negatywnie odniósł się do sprawy udziału Powiatu Piaseczyńskiego w
IV edycji konkursu Mazowiecki Powiat Roku z uwagi na brak środków finansowych
na ten cel w budżecie Powiatu.
1.3.12.Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe z budżetu Powiatu na
współorganizację III Edycji Festiwalu Sztuki Opowiadania „Czarodzieje słowa” w
kwocie 500 zł. Organizatorem festiwalu jest Muzeum Bajek Baśni i Opowieści z
Konstancina -Jeziorny.
1.3.13.Zarząd postanowił zlecić wykonanie usługi złożenia i przygotowania do
transportu instalacji mrożenia lodu z lodowiska powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej
w Piasecznie firmie G.A.T. z Warszawy za kwotę 4.000 zł.
1.3.14.Zarząd polecił Dyrektorowi ZDP w Piasecznie dokładnie przeanalizować
wcześniejsze ustalenia, które są skutkiem spotkań Powiatu ze Spółką komandytową
Oakland Park Savleigh Limited - byłym właścicielem działek o nr ewid. nr nr :
45/3, 49/4, 56/7, 58/6, 67/18 oraz 14/7 o łącznej pow. 3.328 m² położonych we wsi
PGR PÓLKO gm. Piaseczno.( działki wydzielono pod poszerzenie drogi
Powiatowej - ul. Sielskiej). Dyrektor ZDP przedstawi szczegółowe informacje w
przedmiotowej sprawie na posiedzeniu Zarządu.
1.3.15.Zarząd zaproponował kwotę odszkodowania dla byłych współwłaścicieli działki
o nr ewid. 230/7 o pow. 134 m² położonej w Lesznowoli, wydzielonej pod
poszerzenie drogi powiatowej – ul. Szkolnej w wysokości 90 zł/m2.
1.2.16.Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie prac remontowych Gminie KonstancinJeziorna w części B budynku szkoły przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie
z przeznaczeniem na potrzeby samorządu terytorialnego. Ponadto Zarząd wyraził
zgodę na remont budynku C na potrzeby oświatowe.
1.2.17.W sprawie kładki-pomostu w parku miejskim przy ul. B. Prusa w Piasecznie
prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno. Wstępnie
ustalono, iż Gmina Piaseczno przeznaczy część środków finansowych na wykonanie
„kładki stalowej” w parku miejskim.
1.2.18.Zarząd przyjął bez uwag treść sprawozdania z programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi za 2010 rok. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie
przekazane do
zaopiniowania przez merytoryczną komisję Rady Powiatu i
wprowadzenia na sesję.
2.Posiedzenie Zarządu nr 17/11 z dnia 23 marca 2011 roku.
2.1.Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
− udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria,
− wyrażenia zgody na powołanie eksperta przez komisję Rewizyjną Rady Powiatu
− udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaseczno,
− zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
− zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011 – 2021
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu w celu
7
wprowadzenia na sesję Rady Powiatu.
2.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.2.1.Uchwała Nr 17/1/11 w sprawie udostępnienia pomieszczeń w budynku internatu
Zespołu Szkół Zawodowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano projekt porozumienia w sprawie udostępnienia
pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku internatu Zespołu Szkół
Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w
Górze Kalwarii. Powyższe jest podyktowane koniecznością czasowego przeniesienia i
zakwaterowania podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii do
budynku internatu szkoły. Porozumienie zawiera się na okres od 1.03.2011r. do 1
31.03.2011r.
Do podpisania porozumienia upoważnia się:
1)Marka Gielecińskiego – Wicestarostę,
2)Stefana Dunina – Członka Zarządu.
2.3.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.1. Z uwagi na brak środków finansowych Zarząd negatywnie odniósł się do
wniosku Zarządu Szkolnego Związku Sportowego Powiatu
Piaseczyńskiego w
sprawie dofinansowania zawodów organizowanych w ramach XIII Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
2.3.2.Zarząd postanowił wprowadzić zaproponowane przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Piasecznie zmiany do projektu uchwały Rady w sprawie
zmian w uchwale budżetowej przygotowanej na najbliższą sesję Rady Powiatu. Zarząd
polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować pismo do Wojewody w sprawie braku
środków finansowych na zadania realizowane przez PINB w Piasecznie. W piśmie
należy uwzględnić informację, iż Powiat przeznaczy w budżecie Powiatu na 2011 r.,
na funkcjonowanie PINB w Piasecznie kwotę 40.000 zł .
2.3.3.Zarząd przyjął do wiadomości treść pisma Radcy Prawnego A. Prusaczyka
dotyczące nabycia przez Powiat Piaseczyński własności pojazdów podlegających
przepadkowi oraz przedstawioną informację Wicestarosty M. Gielecińskiego, iż
ustalono następującą procedurę w tej sprawie - w przypadku kiedy pojazd zostaje
przekazany do Powiatu najpierw procedurami związanymi z odnalezieniem właściciela
zajmuje się Wydział Komunikacji i Transportu, następnie jeśli nie uda odnaleźć się
właściciela zostaje przez Referat RIM 1 wpisany do majątku Powiatu, a następnie
odprowadzony przez ZDP w Piasecznie na parking do bazy w Wilczej Górze.
2.3.4.Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie Ośrodkowi Kultury w Górze Kalwarii
terenu dawnego poligonu wojskowego na zaimprowizowany parking dla turystów
uczestniczących w III Turnieju Rycerskim na Zamku Książąt Mazowieckich w
Czersku. Impreza odbywać się będzie będzie w dniach 30.04.2011r. – 01.05.2011r.,
teren po imprezie powinien zostać uprzątnięty przez Organizatora imprezy.
2.3.5. Zarząd polecił pilnie przedstawić wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół RCKU
w Piasecznie w sprawie błędnego naliczenia środków finansowych na dodatkowe
wynagrodzenie roczne pracowników wypłacane w terminie do 31 marca 2011 r. Zarząd
zlecił skontrolowanie tej sprawy Głównemu specjaliście ds. kontroli wewnętrznej.
2.3.6.Zarząd postanowił wprowadzić zaproponowane przez Wydział Edukacji zmiany
do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
przygotowanej na najbliższą sesję Rady Powiatu, z zastrzeżeniem, iż w Zespole Szkół
RCKU w Piasecznie dokonuje się zwiększenia dochodów, bez zwiększenia wydatków
8
w planie jednostki. Zwiększenie wydatków proponowanych dla tej jednostki
dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
2.3.7. Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie przez Centrum Kultury w Piasecznie
na terenie parku przy ul. Chyliczkowskiej imprez plenerowych w okresie od dnia 15
maja do 31 października br. pod warunkiem utrzymania porządku na terenie parku
przez Organizatora imprez
W sprawie wypożyczenia sceny Zarząd polecił
przygotować projekt umowy użyczenia po dokładnym sprawdzeniu harmonogramu
planowanego wykorzystania sceny należącej do Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.8.Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego
będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
podległym
jednostkom zgodnie z załącznikiem do pisma.
2.3.9.Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie budowy ulicy Podleśnej w
miejscowości Baniocha Gm. Góra Kalwaria.
3.Posiedzenie Zarządu nr 18/11 z dnia 30 i 31 marca 2011 roku.
3.1.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.1.1.Uchwała Nr 18/1/11 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu nr 99/11 położoną we wsi Wólka Kosowska Gm. Lesznowola,
przeznaczoną
pod
poszerzenie
drogi
powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 5.240 zł na rzecz byłego
właściciela działki gruntu nr 99/11 położoną we wsi Wólka Kosowska gm.
Lesznowola, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej.. Do podpisania
porozumienia upoważnia się:
1) Jana Dąbka – Starostę,
2) Marka Gielecińskiego – Wicestarostę,
3.1.2.Uchwała Nr 18/2/11 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Piaseczyńskiego w roku 2010.
3.1.3.Uchwała Nr 18/3/11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Zespołu
ds. przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osobom
niepełnosprawnym.
Przedmiotową uchwałą powołano Zespół ds. przyznawania dofinansowań do turnusów
rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym w następującym składzie:
1.Klaudia Wojnarowska - Przewodnicząca Zespołu,
2.Dorota Milewska – Zastępca Przewodniczącej Zespołu,
3.Barbara Kłosek – Starszy specjalista,
4.Ewa Krzymień – Starszy specjalista,
5.Agata Jakubczak – Specjalista pracy socjalnej. ”
3.1.4.Uchwała Nr 18/4/11 w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu
Piaseczyńskiego na dzień 31 grudnia 2010 r.
3.1.5. Uchwała Nr 18/5/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Powiatu
Piaseczyńskiego za rok 2010.
Przedmiotową uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie umowy na przeprowadzenie
badania rocznych sprawozdań finansowych Powiatu
Piaseczyńskiego za rok 2010 z
firmą POL-TAX Sp. z o. o. z Warszawy za kwotę 10.947 zł brutto. Do podpisania
umowy upoważniono: Starostę J. Dąbka i Wicestarostę M. Gielecińskiego.
3.1.6. Uchwała Nr 18/6/11
w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na
rok 2011
9
3.1.7.Uchwała Nr 18/7/11 w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji na
dofinansowanie projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod
integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych
Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę
geodezyjną
i
kartograficzną”.
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano projekt umowy o udzielenie dotacji na
dofinansowanie projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji
danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz
modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i
kartograficzną”. Do podpisania umowy upoważnia się:
1)Jana Dąbka – Starostę Piaseczyńskiego,
2)Marka Gielecińskiego – Wicestarostę Piaseczyńskiego,
3.1.8.Uchwała Nr 18/8/11 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla Powiatu
Piaseczyńskiego
w
2011
roku.
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
wynoszące 928.981 zł przeznacza się na zadania z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie
z
załącznikiem do uchwały.
3.1.9.Uchwała Nr 18/9/11 w sprawie aneksu Nr 2 do umowy nr 52/2010 RIM III z
dnia 24 sierpnia 2010 r. na sporządzenie dokumentacji urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Góra
Kalwaria,
Lesznowola
i
Prażmów
w
Powiecie
Piaseczyńskim.
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano treść aneksu Nr 2 do umowy nr 52/2010 RIM
III z dnia 24 sierpnia 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim –
Starostwem Powiatowym w Piasecznie a firmą „TAXUS SI” Sp. z o. o., z Warszawy
na „Sporządzenie dokumentacji urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Góra Kalwaria, Lesznowola i Prażmów
w Powiecie Piaseczyńskim”, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 31 grudnia 2010 r.
Do podpisania aneksu do umowy upoważnia się:
1) Marka Gielecińskiego – Wicestarostę,
2) Stefana Dunina – Członka Zarządu.
3.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1.Zarząd przyjął rozliczenie dotacji celowych przyznanych Gminie Tarczyn na
budowę Domu Kultury w Tarczynie i Gminie Lesznowola na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej.
3.2.2.Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na
wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji
ruchowej.
3.2.3.Zarząd polecił Głównemu specjaliście w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu
przygotować pismo do firm prowadzących działalność gospodarczą na
terenie
Powiatu Piaseczyńskiego z prośbą o dofinansowanie uroczystości
związanych z
beatyfikacją Jana Pawła II.
3.2.4.Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe na współorganizacje
„Misterium Męki Pańskiej” w Górze Kalwarii w wysokości 1500 zł oraz wypożyczyć
scenę. Transport sceny wykona Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie.
3.2.5. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie sali konferencyjnej w Starostwie
10
Powiatowym w Piasecznie w dniu 7 maja br. w związku z planowaną przez
Stowarzyszenie „Piaseczyńska Grupa Obywatelska” konferencją „Jaka współpraca
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” . Ponadto Zarząd polecił
Głównemu specjaliście w Wydziale PK i S przygotować pismo do Zainteresowanych,
iż w związku ze wspólną organizacją uroczystości 3 maja z Gminą Piaseczno
przedłożone postulaty będą przedmiotem rozpatrzenia na wspólnym spotkaniu
przedstawicieli Starostwa i Gminy w Ośrodku Kultury w Piasecznie.
3.2.6. Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 200 zł na ufundowanie nagrody
dla najlepszego uczestnika VIII Edycji Konkursu Instrumentalnego „Taniec jako
miniatura muzyczna”. Honorowy patronat nad imprezą objęła Przewodnicząca Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.7.Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 500 zł na współorganizacji XI
Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.
3.2.8.Zarząd polecił Głównemu specjaliście w Wydziale PKiS przygotować
szczegółową kalkulację kosztów uwzględniając następujące propozycje kwot na
nagrody: za zajęcie 1 miejsca w sportowych zawodach międzynarodowych – 500 zł, 1
miejsca w zawodach ogólnokrajowych – 300 zł, 3
miejsce w zawodach
ogólnokrajowych – 100 zł. Kalkulacja powinna zawierać proponowaną ilość osób z
każdej kategorii.
3.2.9.Zarząd zaproponował kwotę odszkodowania dla byłego właściciela działki o nr
ewid 26/2 o pow. 171 m2 położonej we wsi Baszkówka, Gm. Piaseczno wydzielonej
pod poszerzenie drogi powiatowej w wysokości 85 zł/m2. W kwotę odszkodowania
wkalkulowane jest odszkodowanie za krzewy rosnące na przedmiotowej działce
3.2.10.Zarząd polecił Głównemu specjaliście w Wydziale PKiS zorganizować
konferencję oraz przygotować kompleksowo materiały związane z propozycją
opracowania audytu na temat standardów technicznych infrastruktury rowerowej.
3.2.11.Zarząd zaproponował kwotę odszkodowania w wysokości 40 zł/za m2 za
działkę o nr ewid 194/1 o pow. 0,0158 m² położonej we wsi Wola Przypkowska gm.
Tarczyn wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej
3.2.12.Zarząd zaproponował kwotę odszkodowania w wysokości 85 zł/ za m2 za
działkę o nr ewid 565/1 o pow. 0,0106 m² położonej we wsi Jazgarzew gm. Piaseczno
zajętej pod poszerzenie drogi powiatowej.
3.2.13.Zarząd polecił Kierownikowi Referatu RIM 1 dokonać rozeznania wśród firm,
które wcześniej były zainteresowane wydzierżawieniem zabudowanej nieruchomości
położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 3 o pow. 6412 m2. Po otrzymaniu tej
informacji Zarząd ponownie zajmie się przedmiotową sprawą.
3.2.14.Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy działki nr 5/9 położonej
w miejscowości Linin z firmą TIP-TOP Leszek Parol z Góry Kalwarii z dniem 31
marca 2011 r.
3.2.15.Zarząd przyjął do wiadomości treść informacji Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w sprawie oceny działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Piasecznie – Zalesie Dolne i polecił przekazać do wiadomości
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.16.Zarząd przyjął do wiadomości treść pisma Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie „Sprawozdania z wykonania Planu gospodarki
odpadami dla Gminy i Miasta Piaseczno za okres 2007 – 2009”
3.2.17.Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie zatrudnienia nauczycieli
emerytów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński.
Jednocześnie Zarząd Powiatu polecił Naczelnikowi Wydziału EDU przygotować
informację na temat liczby zatrudnionych nauczycieli w placówkach
11
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński z podziałem na
nauczycieli mianowanych pracujących powyżej 5 lat oraz poniżej, kontraktowych i
stażystów. Przedmiotowy wykaz powinien zostać przedstawiony z podziałem na
poszczególne placówki.
3.2.18.Zarząd wyraził zainteresowanie sprawą planowanej przez Gminę Góra Kalwaria
inwestycji odprowadzenia wód opadowych z terenu dawnej jednostki wojskowej w
Górze Kalwarii i polecił Referatowi RIM 2 przygotować spotkanie techniczne.
3.2.19.Zarząd polecił Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
przygotować szczegółową analizę rozwiązania problemu odwodnienia odcinka drogi,
przy którym planowana jest budowa chodnika przy drodze Łbiska - Jazgarzew. Analiza
powinna zostać przygotowana w oparciu o opinię Koordynatora ds przeciwdziałaniu
powodzi Pana J. Rzepki.
3.2.20.Zarząd polecił Kierownikowi Referatu RIM 2 pilnie wystąpić z zapytaniem
ofertowym do firm w sprawie wykonania dokumentacji projektowej naprawy awarii
kanalizacji łączącej Prywatną Szkołę Podstawową oraz dawny budynek internatu z
przepompownią ścieków w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w KonstancinieJeziornie.
3.2.21.Zarząd zaakceptował zaproponowany przez Biuro projektów drogowych „Rem
Projekt” ze Skierniewic zakres prac projektowych związanych z rozbudową
wschodniej części skrzyżowania ulicy Julianowskiej z ulicą Cyraneczki.
4.Posiedzenie Zarządu nr 19/11 z dnia 6, 12 kwietnia 2011 roku.
4.1.Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
− wyrażenia zgody na wynajęcie części mieszkalnej dawnego internatu będącego we
władaniu Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie.
− wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego
niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu w celu
wprowadzenia na sesję Rady Powiatu.
4.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.2.1.Uchwała Nr 19/1/11 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne i zatwierdzenie specyfikacji na zakup sprzętu informatycznego i
oprogramowania
na
potrzeby
Wydziału
Geodezji
i
Katastru.
Przedmiotową uchwałą wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na
potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zarząd
powołał także komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia
w składzie:
1.Dariusz Całus Naczelnik Wydziału Informatyki - przewodniczący,
2.Zbigniew Pietrzak Informatyk w Wydziale Geodezji i Katastru wiceprzewodniczący,
3.Kamila Papaj Kierownik Referatu Zamówień Publicznych RIM III - członek,
4.Adam Sztokinier Podinspektor w Wydziale Informatyki - członek,
5.Jan Kobak Nowacki Gł. specjalista ds. zamówień publicznych RIM III - sekretarz
Zarząd wyraził zgodę na podanie w SIWZ informacji dot. 14 dniowego termin zapłaty
od daty dostawy sprzętu.
12
4.2.2.Uchwała Nr 19/2/11 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenia
specyfikacji
na
wykonanie
operatów
szacunkowych.
Przedmiotową uchwałą wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
zapytania o cenę na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na
terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Powołano również komisję do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania w składzie:
1.Elżbieta Piech Kierownik Referatu Gosp. Mieniem w Wydz. RIM I - przewodnicząca,
2.Katarzyna Kowalik Inspektor w Wydziale RIM I - wiceprzewodnicząca,
3.Jan Kobak Nowacki Gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Wydz. RIM III sekretarz.
4.2.3. Uchwała Nr 19/3/11 w sprawie wydzierżawienia Panu Wojciechowi Dominik
zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno.
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano projekt umowy dzierżawy z Panem
Wojciechem Dominik, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„DOMINGO” Wojciech Dominik z/s w Zalesiu Górnym ul. Wczasowa 1. Przedmiotem
dzierżawy będzie zabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą:
a) zabudowana nieruchomość położona we wsi Zalesie Górne, gm. Piaseczno, Powiat Piaseczyński,
woj. mazowieckie, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ewidencyjną nr 12 o
powierzchni 17,3235 ha, w skład której wchodzą stawy i basen kąpielowy.
b) Baza sportowo – rekreacyjna, o której mowa w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 222/P/00 z
dnia 6 grudnia 2000r. znak GGN.VI. 7224/KM/6/POW/23/00 położona we wsi Zalesie Górne, gm.
Piaseczno, znajdująca się na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa
Chojnów, o łącznej powierzchni 31,15 ha, usytuowana w oddziałach nr 128 i 129 Leśnictwa
Chojnów, i nr 134 i 141 Leśnictwa Dobiesz, obejmująca następujące wydzielenia: 128a o pow. 1,20
ha /część/;128b o pow. 2,03 ha; 128c o pow. 3,37 ha; 128d o pow.0,02 ha /część/; 128f o pow.0,20
ha; 128g o pow. 0,84 ha; 128h o pow. 0,79 ha; 128i o pow. 0,70 ha; 128j o pow. 0,22 ha; 129c/d
/część/ o pow. 0,03 ha; 134 o pow. 20,11 ha; 141a o pow. 1,64 ha, która jest dzierżawiona przez
Powiat Piaseczyński.
Do podpisania umowy Zarząd upoważnił: Starostę - Jana Dąbka i Wicestarostę Marka
Gielecińskiego. Ustalono stawkę czynszu w wysokości 74.000. zł netto +VAT, płatną za
każdy rok z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Umowa zostanie
zawarta na czas oznaczony od dnia 01.05.2011 r. do dnia 28.02.2014 r.
4.2.4.Uchwała Nr 19/4/11 w sprawie upoważnienia do podpisania polisy
ubezpieczeniowej dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Konstancinie-Jeziornie.
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano polisę ubezpieczeniową dla Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Konstancinie – Jeziornie obejmującą:
ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC. Polisę zawiera się
na okres od dnia 05.04.2011r. do dnia 04.04.2012r.
Do podpisania polisy upoważnia się:
1.Jana Dąbka – Starostę,
2.Marka Gielecińskiego – Wicestarostę,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 05.04.2011r.
4.2.5.Uchwała Nr 19/5/11 w sprawie zawarcia umowy użyczenia agregatu
prądotwórczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Piasecznie.
Przedmiotową uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia agregatu
prądotwórczego z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w
Piasecznie. Do podpisania umowy upoważnia się:
1)Jana Dąbka - Starostę,
13
2)Marka Gielecińskiego – Wicestarostę.
Użyczenie agregatu prądotwórczego usprawni funkcjonowanie działania Powiatowego
Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Powiatowej PSP w
Piasecznie w czasie ograniczeń w dostawie prądu.
4.2.6. Uchwała Nr 19/6/11 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu powiatu na rok 2011
4.2.7. Uchwała Nr 19/7/11 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych
kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2011
4.3.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.3.1. Zarząd polecił kierownikowi Referatu RIM 2 skontaktować się ze Spółką PWiK
w Piasecznie, w sprawie ustalenia możliwości wykonania „wcinki” dla przyłączy
mediów do nowo zaprojektowanego budynku Starostwa przy ul. Nadarzyńskiej 13, w
związku z realizacją przez Gminę Piaseczno I etapu przebudowy ul. Nadarzyńskiej na
odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Czajewicza.
4.3.2.Zarząd polecił kierownikowi Referatu RIM 2 przygotować informację odnośnie
kosztów wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w Zespole
Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Po przedstawieniu
tej informacji Zarząd podejmie decyzję w sprawie.
4.3.3.Zarząd negatywnie odniósł się do wniosku Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
wsi Chojnów Orzeszyn Pilawa w sprawie wsparcia finansowego utworu „Chwalebna
Droga Krzyżowa”z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Powiatu. W
odpowiedzi należy m. in. poinformować Zainteresowanych, iż Powiat Piaseczyński
współorganizuje centralne uroczystości związane z w/w tematyką.
4.3.4.Zarząd zaaprobował procedurę konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w ramach
inicjatywy lokalnej w formie publikacji na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Ponadto Zarząd zmienił treść proponowanego zapisu § 2 pkt 9b projektowanej
uchwały Rady w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w ramach inicjatywy
lokalnej. Nowy zapis tego artykułu otrzymał brzmienie: „ 9b)Wskazanie wysokości
określonego we wniosku współfinansowania oraz planowany sposób
jego
wydatkowania.”. Przedmiotowy projekt uchwały Rady zostanie przekazany do Rady po
upływie dwu – tygodniowego terminu planowanego na przedmiotowe konsultacje.
4.3.5.Zarząd polecił Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Budowlanych
14 w Górze Kalwarii ustalenie z Wynajmującym pomieszczenie kuchni w budynku
szkoły zakresu zmian modernizacyjnych w wynajmowanym lokalu. Po przedłożeniu tej
informacji Zarząd podejmie decyzję w sprawie.
4.3.6.Zarząd polecił, aby dzierżawca nieruchomości w Lininie, prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą PHU „KAM-AUTO” uzasadniła swoją treść wniosku w
sprawie obniżenia stawki czynszu dzierżawnego poprzez udokumentowanie opisanych
w piśmie przyczyn – trudnej sytuacji finansowej firmy oraz problemów zdrowotnych
dziecka.
4.3.7.Zarząd ustalił stawkę czynszu za wydzierżawienie ogrodzenia pod reklamy w
Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 w wysokości 23 zł netto/za 1 m2.
4.3.8.Zarząd podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie stawki
odszkodowania dla byłych właścicieli za działkę o nr ewid 403/1 o pow. 130 m²
14
położoną we wsi Łazy Gm. Lesznowola wydzieloną pod poszerzenie drogi
powiatowej w wysokości 115 zł/m2 oraz zaproponował 30 dniowy termin płatności. W
piśmie do Zainteresowanego Referat powinien poinformować, iż obecnie Powiat
Piaseczyński jest w trudnej sytuacji finansowej.
4.3.9.Zarząd postanowił zaproponować stawkę odszkodowania dla byłych właścicieli
za działkę o nr ewid. 124/3 o pow. 0,0144 ha położoną we wsi Piskórka Gm. Prażmów,
wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej w wysokości 70 zł/m2.
4.3.10.Zarząd polecił Kierownikowi Referatu RIM 1 w odpowiedzi do
Zainteresowanych poinformować, iż ceny rynkowe nieruchomości znacznie odbiegają
od przedstawionej propozycji. W związku z tym Zarząd Powiatu proponuje stawkę
odszkodowania dla byłych właścicieli za działkę o nr ewid. 274/5 o pow. 0,0163 ha
położoną we wsi Głosków Gm. Piaseczno wydzieloną pod poszerzenie drogi
powiatowej w wysokości 80 zł/m2.
4.3.11.Zarząd zaakceptował propozycję przygotowaną przez Wydział Promocji,
Kultury i Sportu kalkulacji kosztów przyznania nagród dla młodych sportowców z
terenu Powiatu Piaseczyńskiego oraz postanowił wprowadzić zmianę do projektu
uchwały Rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok na najbliższej sesji
Rady Powiatu w postaci przeznaczenia kwoty 10 000. zł na nagrody dla młodych
sportowców.
4.3.12.Zarząd polecił Kierownikowi Referatu RIM 2 podać przewidywane koszty
realizacji inwestycji - termomodernizacja budynku Starostwa przy ulicy
Chyliczkowskiej 14 oraz budynków Internatu i Szkoły Prywatnej na terenie Zespołu
Szkół w Konstancinie- Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39.
4.3.13.Zarząd przyjął do wiadomości informację Referatu Przygotowania i Realizacji
Inwestycji w sprawie analizy szacunkowych kosztów funkcjonowania Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 i polecił, aby przy
ogłaszaniu przetargu na sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy
ul. Chyliczkowskiej 14 uwzględnić także kwestię sprzątania pomieszczeń
zajmowanych przez CAZ w budynku internatu przy ul. Chyliczkowskiej 20. Ponadto
Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Kierownikowi Referatu RIM 1
sprawdzić czy środki finansowe, które Zespół Szkół RCKU w Piasecznie uzyskuje z
tytułu opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez CAZ, Poradnię PsychologicznoPedagogiczna, PINB są wydatkowane przez szkołę na ponoszenie opłat z tego tytułu.
Ponadto należy ustalić czy plan finansowy szkoły uwzględnia koszty opłat
eksploatacyjnych za użyczone pomieszczenia.
4.3.14.Zarząd wyraził zgodę na zawarte propozycje we wniosku Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji w sprawie robót budowlanych niezbędnych do
wykonania wg zaleceń pokontrolnych SANEPID w Zespole Szkół Zawodowych im.
Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14
4.3.15. Zarząd wyraził zgodę na zawarte propozycje we wniosku
Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji w sprawie zadań inwestycyjnych i remontowych
które wynikają ze stanu technicznego budynku szkoły i zaleceń pokontrolnych
SANEPID w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie.
4.3.16.Zarząd zaakceptował przedstawiony plan najważniejszych
remontów
planowanych do wykonania w 2011 r.
5.Posiedzenie Zarządu nr 20/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku.
5.1.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
5.1.1. Uchwała Nr 20/1/11 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
15
zatwierdzenie specyfikacji na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego na
potrzeby
Starostwa
Powiatowego
w
Piasecznie.
Przedmiotową uchwałą wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Powołano także komisję przetargową do
przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
1.Dariusz Całus Naczelnik Wydziału Informatyki
- przewodniczący,
2.Sławomir Ponikowski Informatyk w Wydziale Informatyki
- wiceprzewodniczący,
3.Adam Sztokinier Informatyk w Wydziale Informatyki
- członek,
4.Jan Kobak Nowacki Gł. specjalista ds. zamówień publicznych RIM III - sekretarz.
5.1.2.Uchwała Nr 20/2/11 w sprawie zatwierdzenia modyfikacji treści specyfikacji
na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału
Geodezji
i
Katastru.
Przedmiotową uchwałą zatwierdzono modyfikację treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na
potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru. Korekta treści specyfikacji polega na zmianie
niektórych parametrów sprzętu oraz na przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie
terminu składania i otwarcia ofert, wynika z potrzeby udzielenia wyjaśnień na
zapytania wykonawców w sprawie zapisów SIWZ.
5.1.3.Uchwała Nr 20/3/11 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działki gruntu położone we wsi Piskórka Gm. Prażmów, przeznaczone pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Przedmiotową uchwałą zatwierdzono wysokość odszkodowania w kwocie 10.080 zł na
rzecz byłych współwłaścicieli działki gruntu położonej we wsi Piskórka Gm. Prażmów,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 124/3 o pow. 144 m 2,
przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania porozumienia upoważnia się:
1)
Jana Dąbka – Starostę,
2)
Marka Gielecińskiego – Wicestarostę
5.1.4.Uchwała Nr 20/4/11 w sprawie nadania kategorii drodze (dot. wsi Brześce) .
Przedmiotową uchwałą pozytywnie zaopiniowano zaliczenie, do kategorii dróg gminnych
drogi oznaczonej symbolem 1KDL położonej we wsi Brześce Gm. Góra Kalwaria.
5.1.5. Uchwała Nr 20/5/11 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie jednostkom
organizacyjnym
Powiatu
Piaseczyńskiego
sprzętu
komputerowego.
Przedmiotową uchwałą wyrażono zgodę na przekazanie przez Starostwo Powiatowe w
Piasecznie jednostkom organizacyjnym Powiatu Piaseczyńskiego sprzętu komputerowego
zgodnie z załącznikiem do uchwały. Przekazanie sprzętu komputerowego nastąpi na
podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
5.1.6.Uchwała Nr 20/6/11 w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem
Piaseczyńskim
a
Miastem
Nowograd
Wołyński
(Republika
Ukrainy).
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano treść umowy z Miastem Nowograd Wołyński
(Republika Ukrainy) w sprawie współpracy partnerskiej.
Do podpisania umowy upoważnia się:
1.Jana Dąbka – Starostę,
2.Marka Gielecińskiego – Wicestarostę.
5.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.1.Zarząd wyraził zgodę na użyczenie terenu dawnego poligonu i strzelnicy
wojskowej w Górze Kalwarii na zorganizowanie wycieczki w dniu 14 maja br. dla
16
-
17
dzieci ze Świetlicy środowiskowej z Julianowa.
5.2.2.Zarząd postanowił ogłosić konkurs na stanowiska dyrektorów: w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Konstancinie-Jeziornie. Odnośnie stanowiska dyrektora w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarczynie Zarząd postanowił przedłużyć powierzenie
stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi na okres dalszych 5 lat.
5.2.3.Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy części działki nr
ewid. 90/23 poł. we wsi Józefosław, gm. Piaseczno z dniem 30 kwietnia
2011 r.
5.2.4.Zarząd polecił Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii
zawarcie umowy za świadczenie przez Telekomunikację
Polską S.A. usługi
dostęp do Internetu DSL na potrzeby szkoły, z terminem ostatniej płatności w
bieżącym roku. Innym rozwiązaniem tej kwestii jest wystąpienie Dyrektora z
wnioskiem o wprowadzenie wydatku związanego z zawarciem umowy do wieloletniej
prognozy finansowej. Po uwzględnieniu tego wydatku w wieloletniej prognozie
finansowej (formą uchwały Rady Powiatu) możliwym będzie zawarcie umowy.
Ponadto w umowie powinna być precyzyjnie określona wartość zamówionej usługi.
Zarząd podejmie
decyzję w tej sprawie po jej doprecyzowaniu przez Dyrektora
szkoły.
5.2.5.Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie środków z budżetu Powiatu w kwocie
1.000 zł na zakup nagród rzeczowych – książek dla zwycięzców III Festiwalu
Patriotycznego w Pamiątce – Gmina Tarczyn.
5.2.6. Zarząd wyraził zgodę na obniżenie stawki czynszu dzierżawnego za działkę nr
5/9 z obrębu Linin II, Gm. Góra Kalwaria zabudowaną budynkiem nr 23 Dzierżawcy
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PHU „KAM-AUTO” do kwoty
stanowiącej ½ stawki dotychczasowego czynszu. Zgodę na obniżenie stawki czynszu
wyrażono na okres 6 miesięcy liczony od kwietnia br.
5.2.7.Zarząd polecił, aby Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w
swej polityce kadrowej zwracali uwagę na prawidłową proporcję przy zatrudnianiu
nauczycieli stażystów oraz nauczycieli w wieku emerytalnym ze wskazaniem na tych
pierwszych. W przeciwnym wypadku Dyrektor powinien szczegółowo uzasadnić
zatrudnienie nauczyciela w wieku emerytalnym.
5.2.8.Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Edukacji wystąpić o opinię w sprawie
utworzenie szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w
Konstancinie-Jeziornie do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w KonstancinieJeziornie oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.
Ponadto Zarząd polecił, aby Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w KonstancinieJeziornie zapewniła, iż ewentualne utworzenie szkoły przysposabiającej do pracy nie
będzie powodować zwiększenia środków finansowych w budżecie Powiatu.
5.2.9.Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu RIM 2 oraz NaczelnikWydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawili analizę sprawy odprowadzenia wód
opadowych z fragmentu ulicy Mazurskiej do istniejącego kanału w ul. Chyliczkowskiej
w Piasecznie. W analizie należy zwrócić uwagę na średnice przepustów, które są
niewspółmierne do ilości odprowadzanej wody. (zbyt duża średnica przepustów do
zakładanej do odprowadzenia ilości wody).
5.2.10.Zarząd polecił Głównemu specjaliście w Wydziale PKiS pilnie skontaktować się
z Ośrodkiem Kultury w Piasecznie i uzyskać informacje ile firm, do których
Powiat wystąpił z prośbą o dofinansowanie uroczystości obchodów związanych z
beatyfikacją Jana Pawła II przekazało środki finansowane i w jakiej wysokości.
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na ten cel środki finansowe w wysokości
8.000 zł, a w Górze Kalwarii w wysokości 5.000 zł. Na uroczystości w Piasecznie
zostanie wypożyczona również scena będąca własnością Powiatu.
5.2.11.Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie 6.500 zł. Powiatowemu
Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Piasecznie przed otrzymaniem transzy
środków finansowych przekazywanych w okresach miesięcznych przez Wojewodę
Mazowieckiego.
5.2.12.Zarząd przyjął informację Wydziału Pozyskiwania Środków Pomocowych i
Rozwoju dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych objętych Planem Rozwoju
Lokalnego według stanu na dzień 15 marca br. i polecił Naczelnikowi tego Wydziału
przygotować szczegółowy raport podsumowujący realizację zadań inwestycyjnych
objętych Planem Rozwoju Lokalnego. Przedmiotowy raport należy przygotować w
celu przedstawienia na jednej z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.13.Zarząd polecił Referatowi Gospodarowania Mieniem zorganizować spotkanie
Wnioskodawcy o odszkodowanie z Wicestarostą w sprawie prowadzenia negocjacji
dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za działkę o nr ewid 100/5, o pow.
74 m² położonej we wsi Głosków Gm. Piaseczno, wydzielonej pod poszerzenie drogi
powiatowej.
6.Posiedzenie Zarządu nr 21/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku.
6.1.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
6.1.1.Uchwała Nr 21/1/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Zawodowych im.
ppor.
E.
Gierczak.
Przedmiotową uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie umów kompleksowych
dostarczania paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w
Górze Kalwarii. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Do podpisania umowy upoważnia się:
1.Stefana Dunina – Członka Zarządu,
2.Teresę Korczak – Dyrektora Zespołu Szkół im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii
6.1.2.Uchwała Nr 21/2/11 w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu na
umieszczenie tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii
(dot.
„Karczma
Czarny
Dwór”).
Przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu zaakceptował projekt umowy najmu gruntu o
pow. 2 m2, stanowiącego część działki 24 z obrębu 7-01 poł. w Górze Kalwarii przy
ul. Szpitalnej 1 tj. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, z Panem
Cezarym
Klepczyńskim z Góry Kalwarii , prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą „Karczma Czarny Dwór” z/s Moczydłowie, w celu umieszczenia na
nim nieoświetlonej reklamy wolno stojącej o wymiarach 2,5m x 3,5m.Umowa zostaje
zawarta na czas oznaczony 2 lat. Ustalono stawkę czynszu w wysokości 162,60 zł
+VAT miesięcznie.
Do podpisania umowy upoważnia się:
1.Stefana Dunina – Członka Zarządu,
2. Dorotę Pyszyńską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
6.1.3.Uchwała Nr 21/3/11
w sprawie zatwierdzenia protokołu z wyboru
wykonawcy
operatów
szacunkowych
nieruchomości.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie operatów
szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
Jako najkorzystniejszą ofertę wskazano ofertę Rzeczoznawcy Majątkowego
Włodzimierza Sobańskiego z Lesznowoli - Wilczej Góry za kwotę brutto 59.163,00 zł
18
Do podpisania umowy z wykonawcą upoważnia się:
1.Jana Dąbka – Starostę,
2.Marka Gielecińskiego – Wicestarostę,
6.1.4. Uchwała Nr 21/4/11 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu powiatu na rok 2011.
6.1.5.Uchwała Nr 21/5/11 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych
kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2011.
6.1.6. Uchwała Nr 21/6/11 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39.
Przedmiotową uchwałą powierzono Panu Jarosławowi Głuszkowskiemu pełnienie
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie –
Jeziornie, na okres od dnia 27 kwietnia 2011r. do dnia 31 sierpnia 2011r.
6.1.7.Uchwała Nr 21/7/11
w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu na
umieszczenie tablicy reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii
Przedmiotową uchwałą zaakceptowano projekt umowy najmu gruntu o pow. 2 m2,
stanowiącego część działki 24 z obrębu 7-01 poł. w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej
1 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ze Firmą DASTARHAN
Sp. z o. o. z/s w Górze Kalwarii, w celu umieszczenia na nim nieoświetlonej reklamy
wolno stojącej o wymiarach 2,5m x 5m. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 2
lat. Ustalono stawkę czynszu w wysokości 243,90 zł +VAT miesięcznie.
Do podpisania umowy upoważniono:
1.Stefana Dunina – Członka Zarządu,
2. Dorotę Pyszyńską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
6.1.8.Uchwała Nr 21/8/11 w sprawie upoważnienia do składania w roku 2011
oświadczeń woli w sprawach przekraczających bieżącą działalność Domu Pomocy
Społecznej
w
Górze
Kalwarii.
Przedmiotową uchwałą do składania oświadczeń woli w roku 2011 w sprawach
dotyczących zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach
upoważnienia Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego określonego w paragrafie 3 pkt 2
uchwały Nr IV/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011-2021, z późn.
zm., upoważnia się:
1) Członka Zarządu – Stefana Dunina,
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii- Dorotę Pyszyńską.
6.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
6.2.1.Zarząd zaakceptował bez uwag rozliczenia dotacji celowych przyznanych
Gminie Tarczyn i Prażmów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2011 r.
6.2.2.Zarząd polecił Zastępcy Dyrektora ZDP w Piasecznie pilnie wystąpić z pismem
do Wójta Gminy Lesznowola z zapytaniem w sprawie partycypacji przez Gminę w
kosztach wykupu terenu pod drogę w łącznej wielkości 1.3 ha oraz wykonania
przedmiotowego zadania. Po otrzymaniu stanowiska Gminy Zarząd ponownie
rozpatrzy przedmiotową sprawę.
6.2.3.Zarząd postanowił wykonać nawierzchnię asfaltową ul. Masztowej, Gm.
Piaseczno na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w miejscowości
Władysławów do ul. Złotych Piasków w Antoninowie ( odcinek około 600 m) . W
19
związku z powyższym Zarząd postanowił nie planować w bieżącym roku środków
finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi, o którą
wnioskowała Komisja Strategii Gospodarczej.
6.2.4.Zarząd zaproponował stawkę odszkodowania w wysokości 70 zł/m2 dla byłego
właściciela działki o nr ewid 2/15 o pow. 1183 m2 położonej we wsi Janczewice, Gm.
Lesznowola, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej.
6.2.5. Zarząd postanowił zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 5 800 zł w
związku ze składaniem wniosków w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik
2012” z rezerwy celowej dotyczącej kultury fizycznej. Zarząd postanowił ująć wniosek
w zmianach w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011. Ponadto Zarząd polecił
Wydziałowi Edukacji przygotować informację na temat częstotliwości użytkowania
boiska wybudowanego w ramach programu „Orlik” z podziałem na poszczególne
miesiące od początku bieżącego roku szkolnego.
6.2.6.Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 100.000 zł na realizację planowanej przez
Gminę Góra Kalwaria inwestycji - budowę kanalizacji odprowadzającej wody
opadowe z terenu dawnej jednostki wojskowej. Wydatek został uwzględniony w
projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz projekcie uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria.
7.Posiedzenie Zarządu nr 22/11 z dnia 4, 5, 9 maja 2011 roku.
7.1.Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu i formy
informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
powiatu i o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej,
Projekt uchwały zostały przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu w celu
wprowadzenia na sesję Rady Powiatu.
7.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
7.2.1.Uchwała Nr 22/1/11 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy oraz
powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zgodnie
z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Zarząd zatwierdził regulamin pracy Komisji ds. opiniowania ofert z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej
w 2011 r. na realizację zadań publicznych powiatu zlecanych zgodnie z
ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarząd Powiatu powołał także Komisję ds. wyboru ofert z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w 2011 r.
, w składzie:
1.Stefan Dunin- Członek Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji
2.Jolanta Koszada – Gł. Specjalista WPKiS – Sekretarz Komisji
3.Marcin Ciechomski – Gł. Specjalista WPKiS
4.Michał Sobczyński – Podinspektor WPKiS
5.Bożena Wiśniewolska – Główny Specjalista Wydziału Edukacji
6.Szymon Kowalewski- Prezes Klubu Sportowego Grawitacja
7.Wojciech Prus-Wiśniewski – Prezes Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska
20
7.3.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
7.3.1.Zarząd polecił Wydziałowi Edukacji wspólnie z Wydziałem Pozyskiwania
Środków Pomocowych oraz Dyrektorem Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie kompleksowo
przygotować sprawę złożenie wniosku o środki unijne przez tę szkołę w ramach
konkursu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. W
informacji należy przedstawić ryzyko w sytuacji nie zrealizowania projektu przez
firmę wyłonioną przez Powiat w drodze konkursu, a także informację na jakich
zasadach unijne środki finansowe zostaną przekazane na konto Powiatu.
7.3.2.Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie następujących zadań inwestycyjnych w
załączniku „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2011”:
1.„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska
14”
2. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska”
Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu RIM 2 przedstawić szacunkowy koszt
wykonania termomodernizacji budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii i budynku nr 1 znajdującego się na terenie koszar. Po przedstawieniu w/w
informacji Zarząd podejmie decyzję w sprawie.
7.3.3.Zarząd postanowił wprowadzić do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2011 rok przygotowanej na najbliższą sesję Rady Powiatu
wydatek w wysokości 40.000 zł na wykonanie przyłączy do posesji Starostwa
Powiatowego przy ulicy Nadarzyńskiej 13 w Piasecznie”.
7.3.4.Zarząd przyjął do wiadomości treść pisma Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
w sprawie środków finansowych przekazanych przez prywatne firmy z
przeznaczeniem na współorganizację uroczystości Beatyfikacji Jana Pawła II. Z
informacji wynika, iż spośród 12 firm do których wystąpiło Starostwo Powiatowe z
prośba o dofinansowanie imprezy tylko jedna firma przekazała kwotę 1 000 zł.
7.3.5.Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie imprezy plenerowej – wyścigów
pojazdów quadowych na terenie dawnego poligonu i strzelnicy wojskowej w Górze
Kalwarii przez Free&Fun Motors Sp. z o. o. z siedzibą w Sękocinie. Ustalono stawkę
najmu terenu w wysokości 500 zł netto. Teren po imprezie powinien zostać
uprzątnięty przez Organizatora imprezy.
7.3.6.Zarząd przyjął do wiadomości treść Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2010 rok.
21

Podobne dokumenty