Mieszkanie od stóp do głów

Komentarze

Transkrypt

Mieszkanie od stóp do głów
34
Relacje
n
Meble, tapety, firanki, dywany, lustra i porcelana
– DEKORADA w Galerii Echo w Kielcach kipi œwie¿ymi pomys³ami na urz¹dzanie wnêtrz
nDEKORADA mieœci siê na ostatniej kondygnacji w nowej czêœci Galerii Echo w Kielcach.
Co to jest DEKORADA?
DEKORADA to specjalnie zaprojektowana, wyró¿niona funkcjonalnie i architektonicznie przestrzeñ handlowa, dedykowana jednej bran¿y, która
znajduje siê na najwy¿szym poziomie Galerii Echo
w Kielcach. Na piêciu tysi¹cach metrów kwadratowych powierzchni kilkudziesiêciu najemców oferuje produkty i us³ugi zwi¹zane z wyposa¿aniem i dekorowaniem wnêtrz. Dwa olbrzymie salony maj¹ tu
miêdzy innymi Cersanit i Barlinek.
Piêæ tysiêcy metrów
kwadratowych
powierzchni, trzydzieœci
sklepów, profesjonalna
obs³uga i bezp³atne
porady stylistów wnêtrz
oferuje wszystkim, którzy
chc¹ zmieniæ swoje
mieszkanie, DEKORADA,
jedno z najwiêkszych w
województwie centrów
wyposa¿enia wnêtrz.
EKORADA to pomys³
nowatorski w skali
ca³ego kraju. Jest miejscem,
gdzie klienci znajd¹ wszystko,
co jest potrzebne do wyposa¿enia i urz¹dzenia wnêtrz. Oryginalnoœæ ca³ego konceptu
polega na tym, ¿e pod jedn¹
wspóln¹ mark¹ wnêtrzarsk¹
funkcjonuje ca³e ostatnie piêtro galerii, na którym znalaz³o
miejsce tr zydziestu najemców. DEKORADA zosta³a wydzielona wizualnie i architektonicznie. Do jej urz¹dzenia
zastosowano bowiem inne
D
DEKORADA zosta³a w Galerii Echo wydzielona wizualnie i architektonicznie. Pod³oga
n
wy³o¿ona jest drewnem, a otwarta przestrzeñ sklepów tworzy jednolit¹ ca³oœæ.
materia³y wykoñczeniowe i inne kolory ni¿ w pozosta³ej czêœci galerii. Drewniana pod³oga
podkreœla „domowy” charakter tego miejsca, a otwar ta
przestrzeñ sklepów, bez witryn i drzwi, sprawia wra¿enie,
¿e wszystko jest dos³ownie w
zasiêgu rêki.
KOMFORT I WYGODA
I rzeczywiœcie, czuje to ka¿dy odwiedzaj¹cy to miejsce.
Jest tu co ogl¹daæ i w czym wybieraæ. Klient znajdzie dos³ownie wszystko, czego potrzebuje do urz¹dzenia mieszkania
czy domu. Meble, materace,
kuchnie z wyposa¿eniem, p³ytki na pod³ogê czy œciany, tapety, tynki strukturalne, firanki,
zas³ony, dywany, sprzêt agd,
lustra obrazy, porcelanê. Ba,
znajdzie tu nawet... dom, bo
na ostatniej kondygnacji Galerii Echo funkcjonuje równie¿
biuro nieruchomoœci. Do DEKORADY warto pójœæ tak¿e, by
znaleŸæ niekonwencjonalne,
ciekawe i niedrogie prezenty
na ka¿d¹ okazjê: œwieczki,
rêczniki, serwety, artyku³y biurowe – drobnostki, któr ymi
mo¿na uatrakcyjniæ biurko,
Rusza Darmowa Strefa Porad Stylistów
Galeria Echo przygotowa³a dla klientów propozycjê zupe³nie wyj¹tkow¹ – ju¿ za kilka dni, od poniedzia³ku, 10 paŸdziernika rusza Darmowa Strefa Porad Stylistów Wnêtrz. W
poniedzia³ki od godziny 11 do 13, w œrody od 17 do 20 i w niedziele od 11 do 13 styliœci wnêtrz bêd¹ s³u¿yæ bezp³atnymi
poradami ka¿demu, kto chce zmieniæ lub zaprojektowaæ wnêtrze domu i mieszkania.
stó³ w kuchni, pó³kê w sypialni, a nawet kupiæ œmieszny
drobiazg dla mê¿czyzny czy
s¹siadki. Wszystko w jednym
miejscu, czynne przez siedem
dni w tygodniu, z wygodnym
parkingiem, którego ostatni
poziom znajduje siê akurat na
tej samej wysokoœci, co DEKORADA. To wa¿ne, bo czêœæ
klientów wyje¿d¿a z zakupami
wielkogabar ytowymi i wygodne dojœcie do parkingu bez koniecznoœci pokonywania ró¿nicy poziomów jest bardzo istotne.
Galeria Echa ma jeszcze
jedn¹ ciekaw¹ propozycjê. W
ka¿dy poniedzia³ek w bawialni
Raj Ur wisa na poziomie +2,
od godziny 10 do 13 ka¿dy ro-
EKSPERT RADZI
Wnêtrze z charakterem
n
Klienci dostan¹ tu produkty do wyposa¿enia, a
tak¿e dekoracji wnêtrz.
n
Oryginalne ozdoby i pomys³y na niebanalne prezenty mo¿na tu znaleŸæ dos³ownie na ka¿dym kroku.
Zobacz >
Wiêcej zdjêæ na
t
WWW.STREFABIZNESU.
ECHODNIA.EU
Aneta Sygut, stylistka z salonu De Lamu: – Wszyscy zainteresowani urz¹dzaniem mieszkania czy domu znajd¹ w naszym
salonie bezp³atne porady stylistów, dotycz¹ce modyfikacji funkcjonalnoœci wnêtrz, a tak¿e doboru kolorystyki oraz materia³ów
wykoñczeniowych i dekoracyjnych. Podpowiemy, jak je dobraæ,
aby odmieniæ wnêtrze i nadaæ mu charakter zgodny z preferencjami klienta. Mamy propozycje gotowych aran¿acji i pomys³y
na ca³kiem nowe, niekonwencjonalne rozwi¹zania. Darmowa
Strefa Porad Stylistów Wnêtrz rusza ju¿ od 10 paŸdziernika. W
poniedzia³ki od godziny 11 do 13, w œrody od 17 do 20 i w niedziele od 11 do 13 s³u¿ymy rad¹ ka¿demu, kto chce zmieniæ lub
zaprojektowaæ wnêtrze domu i mieszkania.
dzic mo¿e zostawiæ dziecko
pod ca³kowicie bezp³atn¹
opiek¹. Pociecha bêdzie
mia³a do dyspozycji a¿ dwa poziomy dobrej zabawy! Dodatkowo warsztaty edukacyjne
dla dzieci od 3 do 7 lat, zaœ dla
nieco starszych, od 7 do 11
lat – elektroniczny paintball w
Laserowej Arenie. W tym czasie rodzice mog¹ nie tylko robiæ zakupy, ale tak¿e spotkaæ
siê ze znajomymi, wypiæ spokojnie kawê lub po prostu odpocz¹æ.
TRAFIONY POMYS£
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na
stworzenie gigantycznego centrum wnêtrz w Galerii Echo? To
efekt badañ pr zeprowadzonych przez instytut Gfk Polonia. Kielczanie, pytani o to,
czego najbardziej im brakuje w
galerii, odpowiadali, ¿e
w³aœnie miejsca, gdzie mo¿na
kupiæ wyposa¿enie wnêtrz, dodatki i prezenty. Takie miejsce
zaproponowano im w Galerii
Echo. W dodatku zakupy w niczym nie przypominaj¹ tych robionych tradycyjnie. W kawiarni i przy specjalnych sto³ach
mo¿na usi¹œæ z architektem
wnêtrz, przedyskutowaæ projekt, narysowaæ i zaplanowaæ
konkretne rozwi¹zania. I tak
w³aœnie kupuje siê w DEKORADZIE.
Marzena SMORÊDA
[email protected]
Zdjêcia £ukasz Zarzycki
Mieszkanie od stóp do g³ów
INTERNET

Podobne dokumenty