23 Protokół KM POKL_5

Komentarze

Transkrypt

23 Protokół KM POKL_5
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU DWUDZIESTEGO TRZECIEGO POSIEDZENIA
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
5-6 grudnia 2012 r., Wrocław
W dwudziestym trzecim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(KM PO KL) wzięło udział 76 osób: 21 członków Komitetu, 20 zastępców, 3 przedstawicieli Komisji
Europejskiej (KE) z głosem doradczym oraz 32 obserwatorów. Do głosowania uprawnionych było
37 osób (lista osób biorących udział w posiedzeniu KM PO KL stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Obradom przewodniczył Pan Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego (MRR). Udział w posiedzeniu wzięła również Pani Mirosława Kwiatek – Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego oraz Pan Paweł Chorąży – Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym (DZF) w MRR. Komisję Europejską reprezentowali: Pan Aurelio Cecilio,
Pani Irma Krysiak i Pani Monika Berdys z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego.
I dzień posiedzenia - środa, 5.12.2012 r.
1. Zatwierdzenie porządku obrad. Informacja nt. protokołu z XXII posiedzenia KM PO KL
Pan Minister Paweł Orłowski przedstawił zebranym tematy zaplanowane na XXIII posiedzenie
Komitetu. Następnie jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad, składający się z następujących
pozycji:
I dzień posiedzenia – 5.12.2012 r.
1.
2.
3.
4.
Informacja nt. protokołu z XXII posiedzenia KM PO KL
Przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania PO KL
Informacja o projekcie pn. Bystrzaki
Prezentacja wyników raportu ewaluacyjnego pn. Ocena ośrodków wychowania
przedszkolnego utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach
Poddziałania 9.1.1 PO KL
5. Przedstawienie informacji nt. planowanych zmian prawnych w zakresie finansowania edukacji
przedszkolnej
6. Prezentacja oceny Instytucji Zarządzającej odnośnie Planów Działania na 2013 r. (część I)
7. Sprawy różne i zamknięcie pierwszego dnia obrad
II dzień posiedzenia – 6.12.2012 r.
1. Prezentacja oceny Instytucji Zarządzającej odnośnie Planów Działania na 2013 r.
Rekomendowanie PD na 2013 r. (część II)
2. Prezentacja Position Paper Komisji Europejskiej dla Polski
3. Rezultaty projektów systemowych i konkursowych dot. wsparcia kierunków zamawianych
w Priorytecie IV PO KL
4. Prezentacja założeń dot. akredytacji instytucji świadczących usługi na rzecz wsparcia
przedsiębiorstw
5. Sprawy różne i zakończenie obrad
1
Pan Minister Paweł Orłowski przedstawił informację na temat protokołu z przebiegu XXII
posiedzenia KM PO KL w Częstochowie. Wstępną wersję protokołu rozesłano 8 października br. Do
wstępnej wersji uwagi zgłosiła Pani Małgorzata Lelińska (PKPP Lewiatan). Uwagi do dokumentu
zostały uwzględnione. Protokół został ponownie wysłany do konsultacji 25 października br. Do tej
wersji protokołu uwagę zgłosiła Pani Magdalena Huszcza (Fundacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych). Uwaga została uwzględniona, a ostateczną wersję protokołu z XXII posiedzenia KM
PO KL przesłano 6 listopada br.
Protokół jest dostępny w Bazie Wiedzy w folderze poświęconym posiedzeniom KM PO KL oraz
zamieszczony na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Komitet Monitorujący / Protokoły
i uchwały.
2. Przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania PO KL
Pani Aleksandra Dmitruk (DZF, MRR) przedstawiła prezentację Stan realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Pan Minister Paweł Orłowski otwierając dyskusję w tym punkcie podziękował Pani Dmitruk za
przedstawienie stanu wdrażania. W nawiązaniu do kwestii zagrożeń występujących na etapie
realizacji Programu, Pan Minister zwrócił uwagę na podejmowanie większych wysiłków w celu dotarcia
do grup docelowych, które najbardziej tego wsparcia potrzebują. To właśnie takie działania stanowią
prawdziwą wartość dodaną Programu.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Małgorzata Lelińska (PKPP Lewiatan), która zapytała o zagrożenie
utraty środków zaplanowanych do wydania na 2013 r. z tytułu braku spełnienia zasady n+2/ n+3.
W odpowiedzi Pan Minister Paweł Orłowski wyjaśnił, że w przypadku tych priorytetów i działań,
gdzie występuje takie zagrożenie, środki nie zostaną w żaden sposób utracone a jedynie realokowane
do tych działań, które dają realną możliwość ich optymalnego wykorzystania, jak np. działania
aktywizacyjne na rynku pracy dla osób młodych.
Pan Paweł Chorąży (DZF, MRR) odnosząc się do pytania przedstawicielki PKPP Lewiatan
poinformował, że zasada n+2/n+3 jest liczona w odniesieniu do alokacji dla całego Programu.
Wspomniał o uchwale nr 100 KM PO KL z 20 czerwca br. w sprawie upoważnienia Instytucji
Zarządzającej (IZ) PO KL do podejmowania działań mających na celu zapobieżenie utraty środków
w ramach Programu, na podstawie której istnieje możliwość przenoszenia środków na poziomie
poszczególnych priorytetów i województw. Podjęcie tej uchwały wynika m. in. z zasad zamykania
pomocy 2007-2013, zupełnie innych niż w przypadku poprzedniej perspektywy 2004-2006, gdzie
obowiązywała zasada elastyczności. W ramach PO KL faktyczne wykonanie celów finansowych musi
ściśle odpowiadać tabelom finansowym zawartym w Programie, w związku z czym, należy w taki
sposób sterować przesuwaniem alokacji na Priorytety PO KL, aby zapewnić 100%-owe wykorzystanie
środków. Ponadto, Pan Dyrektor przypomniał, iż obowiązująca wersja zasady n+2/n+3 została
złagodzona względem pierwotnej wersji z rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zaznaczył,
że gdyby nie zmiana w postaci rozłożenia alokacji z 2007 roku na sześć równych części w kolejnych
latach, problem ze spełnieniem zasady n+2/n+3 byłby w chwili obecnej większy. Aktualnie
z przedstawionego w prezentacji Pani Dmitruk zestawienia potencjalnego niewykonania zasady
n+2/n+3 na 2013 r. poza Priorytetem IV PO KL, nie widać istotnego przyśpieszenia dającego szansę
na wykorzystanie zaplanowanych środków. Ponadto podkreślił, iż zestawienie jest wariantem
optymistycznym ponieważ zakłada certyfikację wszystkich środków zaplanowanych w budżecie
do końca 2012 r. oraz dodatkowo 25% środków, które zostały założone na 2013 r. Pan Chorąży
zaznaczył, iż proces realokowania środków na tak wczesnym etapie ma na celu uniknięcie błędów
z poprzedniej perspektywy, w postaci szybkiego i nieprzemyślanego kontraktowania pozostałej
alokacji. Na zakończenie przedstawiciel MRR poinformował, że do instytucji, w których pojawia się
2
problem potencjalnego niewykonania środków zostało skierowane pismo w celu wypracowania
racjonalnego sposobu przeniesienia środków na obszary wymagające zintensyfikowania wsparcia, jak
edukacja przedszkolna czy wsparcie osób młodych na rynku pracy. Ponadto, Pan Chorąży wspomniał,
że w styczniu zostaną przedstawione propozycje kolejnych zmian finansowych w Programie
uwzględniające przesunięcia środków z tych obszarów, które nie gwarantują możliwości ich
wykorzystania.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował za wyczerpujące wyjaśnienia oraz zwrócił uwagę, że
kontraktowanie środków w pośpiechu generuje ryzyko osiągania niskich efektów wsparcia.
Następnie głos zabrał Pan Tomasz Szarek (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie), który nawiązując
do informacji nt. spotkań w celu wypracowania propozycji realokacji środków, wskazał na potrzebę
konsultacji tej kwestii z regionami. Wspomniał o powiatowych urzędach pracy w województwie
warmińsko-mazurskim, które zgłaszają wątpliwości co do możliwości fizycznych, jak również
sensowności realokowania środków jedynie na grupę osób młodych, w przypadku których wartość
docelowa wskaźnika została już przekroczona. Ponadto, dodatkowe środki z komponentu centralnego
stanowią poważne wyzwanie wobec obecnej sytuacji kadrowej urzędów pracy.
W odpowiedzi Pan Minister Paweł Orłowski zaznaczył, że ewentualne realokacje będą szeroko
konsultowane i analizowane pod kątem potencjalnych możliwości ich absorpcji przez poszczególne
regiony. W tym celu planowane są specjalne spotkania bilateralne MRR z przedstawicielami
województw w styczniu przyszłego roku.
Odnosząc się do prezentacji Pani Dmitruk w części dot. obszarów problemowych, których realizacja
jest zagrożona, Pani Justyna Garbarczyk (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) poinformowała, że
w przypadku projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej
wdrażany jest plan naprawczy, natomiast faza dot. pilotaży wdrażania standardów pracy socjalnej
i funkcjonowania instytucji integracji społecznej jest na etapie realizacji. Podsumowując stwierdziła, że
nie ma zagrożenia w realizacji tego zadania do końca 2013 r.
Następnie Pani Joanna Brzozowska (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) nawiązując do
wypowiedzi Pana Chorążego odnośnie przenoszenia alokacji na różne obszary, zapytała o kwestie
związane z osiągnięciem wskaźników dotyczących wykluczenia społecznego. Stwierdziła, że warto
byłoby się zastanowić nad kwestią nie tylko samego przenoszenia alokacji, ale również dodatkowych
rozwiązań czy działań, które pozwoliłyby na podniesienie poziomu wykorzystania wskaźników,
w szczególności w obszarze wykluczenia społecznego, aktywności osób bezrobotnych czy osób
niepełnosprawnych.
W odpowiedzi Pan Minister Paweł Orłowski podkreślił, że kwestia wsparcia oraz osiąganie
konkretnych celów w grupach osób szczególnie wrażliwych jest kluczowa i z pewnością będą
podejmowane odpowiednie działania kierowane do grup, które tego wsparcia potrzebują w sposób
szczególny. Wśród najbardziej potrzebujących wsparcia Przewodniczący Komitetu wymienił m. in.:
osoby niepełnosprawne, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, obszar kształcenia
ustawicznego czy szkolnictwa zawodowego.
Następnie głos zabrał Pan Paweł Chorąży (DZF, MRR), który odnosząc się do wypowiedzi Pana
Tomasza Szarka wyjaśnił, że pomimo już określonych potencjalnych obszarów wsparcia, dodatkowe
środki jakie pojawią się w związku z realokacją będą rozdysponowane na te obszary, które zostaną
wytypowane do wsparcia w wyniku bilateralnych ustaleń i analiz z poszczególnymi regionami,
uwzględniając również aspekt jakościowy wsparcia. Nawiązując do wypowiedzi przedstawicielki FISE,
Pan Chorąży zaznaczył, że pomimo występujących problemów w postaci nieadekwatnych wskaźników
do trybu wsparcia w niektórych obszarach, to stanowią one jeden z elementów oceny oraz wyznaczają
3
właściwy kierunek, w którym należy dążyć. Niektóre problemy z tym związane udało się naprawić przy
okazji przeglądu śródokresowego, natomiast wiele jeszcze zostało w tej kwestii do zrobienia.
Przywołując zagrożony niewykonaniem wskaźnik upowszechnienia EWD (edukacyjnej wartości
dodanej) przedstawiciel DZF podkreślił, że pomimo, iż w obecnej perspektywie nie ma bezpośredniej
sankcji za nieosiągnięcie wskaźników, to w przyszłej perspektywie sytuacja będzie diametralnie inna.
W związku z tym, że wskaźniki są jednym z elementów oceny postępu realizacji Programu, jak
również możliwości dokonywania przez KE korekt z tytułu niedostatecznego postępu w Programie,
Pan Chorąży zwrócił uwagę na wykorzystanie doświadczenia w tej kwestii, w celu uniknięcia błędów w
przyszłej perspektywie finansowej. Podsumowując zaznaczył, iż kluczową kwestią w przypadku
realokacji środków nie jest patrzenie w kategoriach wsparcia konkretnych Priorytetów, ale wspieranie
obszarów, które tego wsparcia potrzebują najbardziej.
Następnie głos zabrał Pan Aurelio Cecilio (Komisja Europejska), który na wstępie poinformował
o wstrzymaniu płatności przez Komisję Europejską w związku z brakiem środków w ramach
Programu, jak również osiągnięciu porozumienia w kwestii rozliczeń końcowych i zamknięcia budżetu
za 2012 r. oraz ustalenia budżetu na 2013 r. Nawiązując do dyskusji o zasadzie n+2/n+3,
przedstawiciel KE wskazał na potencjalne zagrożenia jakie niesie ze sobą niewykorzystanie
zaangażowanej alokacji. Odnosząc się do kwestii prezentacji Pani Dmitruk, Pan Cecilio podkreślił
znaczenie wsparcia dla zagrożonych obszarów i grup, które powinny stanowić kluczowy element
wsparcia w Programie. Pan Cecilio zwrócił uwagę na kwestię zwiększenia poziomu osiągania
założonych celów w Programie oraz dużej dysproporcji w ich osiąganiu względem poszczególnych
regionów. Wskazał na potrzebę głębszej analizy takiego zróżnicowania. Pan Cecilio, nawiązując do
dyskusji dotyczącej realokacji środków, podkreślił potrzebę lepszego ukierunkowania wsparcia na
obszary czy grupy osób znajdujących się w najgorszej sytuacji, jak również pod względem zdolności
absorpcyjnych. Odnosząc się do projektów systemowych, przedstawiciel KE zapytał o korzyści i efekty
prowadzonych działań systemowych w komponencie centralnym. Zaznaczył, że informacja zwrotna
dotycząca wpływu interwencji systemowej i rezultatów tych działań jest niezbędna w kontekście
dyskusji o rozwiązaniach systemowych w przyszłym okresie programowania. W kolejnej perspektywie
2014-2020 dużo większy nacisk zostanie położony na sankcje wynikające z nieosiągnięcia założonych
rezultatów. Podsumowując, Pan Aurelio Cecilio zaznaczył, że realokacja środków nie może być
utożsamiana z dodatkowym wsparciem przydzielonym instytucjom na pomoc techniczną. Komisja
Europejska nie będzie brała pod uwagę argumentów w postaci dodatkowych środków z pomocy
technicznej na kadry w instytucjach, do których zostaną realokowane środki.
Pan Minister Paweł Orłowski podzielił zdanie przedstawiciela KE w kwestii podjęcia odpowiednich
kroków zmierzających do lepszej priorytetyzacji w odniesieniu do grup wymagających szczególnego
wsparcia w PO KL. Pan Minister podziękował za uwagi i komentarze w tej części oraz zaproponował
przejście do kolejnego punktu posiedzenia.
3. Informacja o projekcie pn. Bystrzaki
Pan Tadeusz Szmigiel (Fundacja Edukacji Przedszkolnej), Pan Paweł Błachowicz (koordynator
projektu) oraz Pani Beata Hucaluk-Szpaniel (Zastępca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej) przedstawili
informacje nt. projektu pn. Bystrzaki (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Projekt Bystrzaki jest realizowany w gminie Bystrzyca Kłodzka przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej PO KL. Głównym celem projektu, którego wartość wyniosła ponad 1,1 mln zł, było
upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci z gminy Bystrzyca Kłodzka, jak również
zwiększenie świadomości rodziców w zakresie procesów rozwojowych ich dzieci oraz wyrobienie
w nich nawyku korzystania z pomocy specjalistów. W ramach projektu, realizowanego od sierpnia
4
2010 r. do lipca 2012 r., wsparciem objęto 222 dzieci z tereny gminy. Blisko dwuletnie finansowanie
projektu ze środków EFS było fundamentem Niepublicznego Przedszkola "Bystrzaki". Wypracowane
zaufanie i renoma pozwoliły na jego dalsze funkcjonowanie. Przedszkole nie tylko zostało utrzymane
po zakończeniu projektu, ale rozwija się do dzisiaj, czego przykładem było otwarcie trzeciego,
dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku pięciu lat.
Pan Minister Paweł Orłowski otwierając dyskusję w tym punkcie podziękował za przedstawienie
niezwykle interesujących informacji, życząc wszystkim takiego podejścia i zaangażowania w realizację
projektów w PO KL, jakie zaprezentowali prelegenci.
Następnie głos zabrała Pani Mirosława Kwiatek (Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego), która poinformowała, że projekt jest dobrym podsumowaniem wszystkich działań
podejmowanych w obszarze edukacji przedszkolnej na Dolnym Śląsku. Wyraziła słowa uznania dla
funkcjonowania Fundacji Edukacji Przedszkolnej za efektywność podejmowanych przez nią działań
(na 12 utworzonych przedszkoli, 11 funkcjonuje po zakończeniu finansowania z EFS). Pani Kwiatek
poinformowała, że województwo dolnośląskie charakteryzuje się wysoką trwałością ośrodków
przedszkolnych, która wynosi ok. 80%. Tak dobry wynik udaje się osiągnąć dzięki temu, że
przedszkola po zakończeniu finansowania z PO KL są z reguły przejmowane przez stowarzyszenia
tworzone przez rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek.
Pan Minister Paweł Orłowski podkreślił, że takich dobrych efektów nie udałoby się osiągnąć bez
ogromnego zaangażowania i odpowiedzialności organów prowadzących, personelu, rodziców, a także
ich znakomitej współpracy i długofalowym, przemyślanym podejściu z jasną wizją wspólnego celu.
4. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pn. Ocena ośrodków wychowania
przedszkolnego utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach
Poddziałania 9.1.1 PO KL
Pani Małgorzata Leszczyńska oraz Pani Magdalena Szostakowska (Ośrodek Ewaluacji Sp. z o. o.)
przedstawiły prezentację dot. wyników badania ewaluacyjnego pn. Ocena ośrodków wychowania
przedszkolnego utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach Poddziałania
9.1.1 PO KL (prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Jako pierwsza głos zabrała Pani Mirosława Hamera (Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych), która odnosząc się do przedstawionych wyników badań poruszyła kwestię
niewielkiej atrakcyjności i małej liczby dodatkowych zajęć po zakończeniu finansowania projektu ze
środków EFS. Wskazała na możliwość partycypowania w kosztach funkcjonowania przedszkola przez
rodziców, zaznaczając, że ich partycypacja może występować także w innej formie, niekoniecznie
finansowej.
Pani Małgorzata Leszczyńska (Ośrodek Ewaluacji Sp. z o. o.) odpowiadając na pytanie
poinformowała, że uatrakcyjnienie zajęć po zakończeniu finansowania z EFS charakteryzuje się dość
dużą trwałością (73%) w postaci wydłużenia czasu pracy specjalistów czy zapewnienia dodatkowych
materiałów dydaktycznych. Natomiast problem ten jest zdecydowanie większy na terenach wiejskich,
gdzie często rezygnuje się z bogatej oferty zajęć dodatkowych po zakończeniu ich finansowania z PO
KL. Podkreśliła, że kwestia odpłatności za zajęcia dodatkowe po zakończeniu finansowania z EFS jest
tematem trudnym. Jedynie w 33% działania te są finansowane przez rodziców i to w zdecydowanej
większości z miast. Ewaluatorka zwróciła również uwagę na tendencję w postaci zwalniania rodziców
z odpowiedzialności za edukację swoich dzieci poprzez przyzwyczajanie ich do bogatej oferty
dostępnej w ramach przedszkoli dofinansowanych ze środków unijnych. Zaznaczyła, że warto byłoby
zastanowić się nad podjęciem efektywniejszych działań polegających na współudziale rodziców, ich
5
pomocy i zaangażowania się w pracy przedszkola, np. w charakterze wolontariusza, drobnych prac
remontowych czy pomocy nauczycielce. Dobrym przykładem są projekty, które zakładają również
wsparcie dla rodziców poprzez warsztaty i inne zajęcia zwiększające ich świadomość w tym aspekcie.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował za prezentację oraz rzetelne wyniki płynące z badania,
w szczególności w kontekście pojawiających się zagrożeń i problemów w tym obszarze. Zaznaczył, że
w ramach Programu nie jest zabroniona praktyka stosowania opłat w przypadku przedszkoli
wspieranych z EFS, natomiast ta zasada w rzeczywistości nie jest stosowana.
5. Przedstawienie informacji nt. planowanych zmian prawnych w zakresie finansowania
edukacji przedszkolnej
Pan Aleksander Tynelski (Ministerstwo Edukacji Narodowej) przedstawił prezentację dot.
planowanych zmian prawnych w zakresie finansowania edukacji przedszkolnej (prezentacja stanowi
załącznik nr 5 do protokołu).
Pan Minister Paweł Orłowski po prezentacji przedstawiciela MEN, zamykającej cały blok
poświęcony edukacji przedszkolnej, zaproponował przejście do dyskusji w tej części.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Agata Wolnicka (DKR, MRR), która zapytała o kwestię nie
ponoszenia opłat przez rodziców za zajęcia dodatkowe, w związku ze zwiększeniem wykorzystania
kompetencji nauczycieli. Spytała, czy planowane są szkolenia mające na celu dokwalifikowanie
nauczycieli przedszkolnych.
W odpowiedzi Pan Aleksander Tynelski (MEN) poinformował, że takie są zamierzenia resortu
edukacji w tej kwestii. Zaznaczył, że już w chwili obecnej nauczyciele posiadają kwalifikacje do
prowadzenia najrozmaitszych zajęć dodatkowych typu: rytmika, taniec, umuzykalnienie itp. także nie
ma potrzeby angażowania dodatkowych animatorów z zewnątrz. W przypadku dokwalifikowania,
przedstawiciel MEN wspomniał o możliwości wykorzystania odpisów na ten cel, zaznaczając przy tym,
że ostateczna decyzja należy do samorządu i organu prowadzącego.
Pani Joanna Urbanowicz (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) poruszyła problem
braku w prezentacji informacji nt. współpracy z rodzicami w kwestii dodatkowych zajęć oraz próbę
prawnego uregulowania tych kwestii. Wskazała na potrzebę pozostawienia możliwości decydowania
w kwestii dodatkowych zajęć przede wszystkim rodzicom. Pani Urbanowicz pochwaliła projekt dot.
tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych jako odpowiedzi na problem pustych szkół,
spowodowany niżem demograficznym. Na zakończenie zaapelowała o poświęcenie większej uwagi
rodzicom, patrząc na nich nie tylko jako tych, którzy wykładają środki finansowe, ale pod każdym
innym względem.
Następnie głos zabrał Pan Michał Opieczyński (Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego), który odnosząc się do przedstawionej propozycji dofinansowania przedszkoli
począwszy od końca 2013 r. zapytał o zmianę Szczegółowego Opisu Priorytetów (SzOP PO KL)
w takim zakresie, aby umożliwić gminom kontraktację w tym obszarze od początku 2013 r. Ponadto
zapytał, czy proponowane przez MEN rozwiązania finansowo-prawne w kwestii edukacji przedszkolnej
muszą być jednolite dla każdej gminy. Stwierdził, że taka propozycja może być problemem dla małych
gmin, zamieszkanych w większości przez osoby poniżej relatywnego poziomu ubóstwa. Ponadto,
zwrócił uwagę na potrzebę zróżnicowania opłat za przedszkole dla rodzin wielodzietnych.
Pan Aleksander Tynelski (MEN) w odpowiedzi na komentarz Pani Urbanowicz dot. braku
w proponowanych zmianach elementu współpracy z rodzicami poinformował, że ta kwestia jest
niezwykle istotna, została uwzględniona i przewiduje się dla niej większą rolę niż dotychczas,
natomiast z powodu ograniczeń czasowych nie została omówiona w prezentacji. Zachęcił wszystkich
6
do zapoznania się z propozycją legislacji w tym obszarze, dostępnej na stronie internetowej MEN.
Odnosząc się do uwagi Pana Opieczyńskiego dot. jednolitego systemu dla wszystkich gmin,
przedstawiciel resortu edukacji poinformował, iż wybrany wariant w ocenie MEN daje każdej gminie
możliwość prowadzenia świadomej polityki edukacyjnej. Pozwala on gminie decydować na co
konkretnie zostanie przeznaczona dotacja, ponieważ to ona najlepiej wie jakie są jej potrzeby w tym
zakresie. Również jeśli chodzi o politykę prorodzinną i zróżnicowanie opłat w zależności od liczby
dzieci, to do zadań gminy będzie należało dysponowanie i efektywne zarządzanie tymi środkami.
Następnie głos zabrał Pan Aurelio Cecilio (KE), który na wstępie podziękował za wszystkie
komentarze i uwagi oraz uwzględnienie ważnej tematyki edukacji przedszkolnej w porządku obrad
Komitetu. Pochwalił efekty i dobre wyniki przedstawionego projektu pn. Bystrzaki. Podziękował
za przybliżenie założeń i systemu wsparcia edukacji przedszkolnej, która zmierza w dobrym kierunku.
Odnosząc się do kwestii jakości i usług oferowanych w przedszkolach, Pan Cecilio zwrócił uwagę na
duże dysproporcje między nimi: małe placówki wiejskie nie mają dostępu do niektórych
specjalistycznych usług, ani takich możliwości, jakimi dysponują placówki miejskie. Wskazał
na potrzebę wypracowania mechanizmów pozwalających na upowszechnienie, promowanie
i wymianę doświadczeń małych placówek oświatowych w celu zapewnienia poprawy jakości ich
funkcjonowania. W odniesieniu do zakładanego 90% wzrostu w 2015 r. poziomu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej, przedstawiciel KE zapytał o możliwości i szczególne potrzeby kadry
nauczycielskiej. Pan Cecilio podkreślił, iż w kontekście przyszłego okresu programowania istotnym
jest już na tym etapie zapewnienie nie tylko dostępu do usług przedszkolnych, ale także dobrej
jakości tych usług, np. poprzez kształcenie nauczycieli w ramach projektów komplementarnych.
Ponadto poruszył kwestię trwałości, nie tylko w sensie przetrwania danej placówki przedszkolnej, ale
przede wszystkim utrzymania odpowiednio wysokiej jakości oferowanych przez nią usług. Nawiązując
do kwestii tworzenia przedszkoli dla dzieci romskich, Pan Cecilio zwrócił uwagę na ryzyko wystąpienia
problemu segregacji na tle narodowościowym. Odnosząc się do badania ewaluacyjnego dot. oceny
funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, Pan Aurelio Cecilio zwrócił uwagę na dużą
dysproporcję jeśli chodzi o liczbę placówek przedszkolnych między północnymi, a południowymi
regionami Polski. Podkreślił wysoką trwałość ośrodków wychowania przedszkolnego, w szczególności
we wschodnich województwach. Ponadto stwierdził, że warto byłoby przeprowadzić pogłębioną
analizę wyników pod kątem terytorialnym, w celu zrozumienia przyczyny dysproporcji między
poszczególnymi regionami. Wsparcie powinno być planowane w oparciu o trendy demograficzne na
danym obszarze, ponieważ decydować one będą o trwałości ośrodków wychowania przedszkolnego.
W przypadku problemu w postaci dużej rozbieżności kosztowej funkcjonowania ośrodków
przedszkolnych, przedstawiciel KE zaproponował odnoszenie się do kosztów standardowych.
Następnie Pan Cecilio poruszył kwestię odpowiedniej interwencji i lepszego ukierunkowania wsparcia
w obszarze edukacji przedszkolnej do regionów najbardziej potrzebujących i grup defaworyzowanych.
Wspomniał, że istnieje wiele opracowań poświęconych kwestiom zwrotu z inwestycji, w szczególności
w obszarze edukacji przedszkolnej. W świetle badań okazuje się, patrząc długofalowo, że im mniej
uprzywilejowana grupa, tym wyższy zwrot z inwestycji. Ponadto, zwrot z inwestycji w edukację
zmniejsza się, w związku z czym największa wartość dodana jest na etapie przedszkolnym. Stąd
można sformułować wniosek, że inwestycja w edukację przedszkolną nie jest jedynie kosztem, ale
długofalową inwestycją, która się opłaca.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Cecilio w kwestii przedszkoli dla dzieci romskich, Pan Paweł
Chorąży (DZF MRR), poinformował, że celem tego działania w żadnym wypadku nie jest segregacja
na tle narodowościowym, a jedynie wskazanie potrzeb oraz specjalnego wsparcia społeczności
romskiej, również w obszarze edukacji przedszkolnej. Nawiązując do wyników badania ewaluacyjnego
Pan Chorąży zgodził się z zaleceniem Pana Cecilio w celu dokładniejszej analizy znacznych
dysproporcji w trwałości ośrodków przedszkolnych między regionami. Wyjaśnił, iż jedną z przyczyn
niższej trwałości w niektórych regionach mogło być silniejsze wsparcie ośrodków wychowania
przedszkolnego przed wprowadzeniem obligatoryjnego wymogu zapewnienia trwałości.
7
To prawdopodobnie skutkowało niższą przetrwalnością tych placówek po zakończeniu realizacji
projektów i mogło wpłynąć na poziom trwałości ośrodków przedszkolnych, które otrzymały wsparcie
w ramach Programu. Zarówno ta kwestia, jak i różnice w kosztach funkcjonowania ośrodków będą
tematem dyskusji o przyszłości wsparcia przedszkoli, prowadzonych wspólnie z resortem edukacji.
Również w kontekście wsparcia w postaci rządowych dotacji dla samorządów, Pan Paweł Chorąży
wskazał na potrzebę ściślejszego określenia reguł i zasad ich wykorzystania przez MEN.
Ponownie głos zabrał Pan Aleksander Tynelski (MEN), który podziękował za pojawiające się uwagi
ze strony Komisji Europejskiej oraz poinformował, że kwestia jakości funkcjonowania i usług
oferowanych przez ośrodki przedszkolne jest niezwykle istotna. W związku z tym, że głównym celem
MEN-u jest zapewnienie, aby przedszkole było jak najbliżej dziecka, pojawił się pomysł tworzenia
punktów przedszkolnych, w szczególności na obszarach wiejskich. Jest to jedyna szansa utworzenia
placówki wychowania przedszkolnego na terenie, gdzie jest stosunkowo mało dzieci. W odniesieniu
do założenia dot. 90% poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Polsce do 2015 r. oraz
kwestii zapotrzebowania na nauczycieli, Pan Tynelski zaznaczył, że to właśnie jest wartość dodana
tego projektu. Z wyliczeń resortu edukacji wynika, że do tego czasu będzie potrzeba dodatkowo
11 tys. nauczycieli, mężczyzn i kobiet, a więc pojawią się nowe miejsca pracy. Dodatkową wartością
dodaną zakładanych zmian w systemie edukacji przedszkolnej, będzie zwiększenie aktywności
zawodowej rodziców, w szczególności kobiet, a w konsekwencji poprawa wskaźników
demograficznych. Pan Aleksander Tynelski wspomniał również o wsparciu dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Zaznaczył, iż w chwili obecnej na ich wsparcie przeznaczana jest z budżetu
państwa specjalna subwencja oświatowa, natomiast w kontekście przyszłych zmian planowane są
dodatkowe środki na ten cel. Na zakończenie przedstawiciel MEN wspomniał o kwestii segregacji
poruszonej przez Pana Cecilio. Podkreślił, że Polska z powodzeniem realizuje międzyresortowy
program romski. Wiele krajów próbuje te działania naśladować, ale nie wszystkim się to udaje.
Program przynosi dobre efekty, ale trzeba włożyć wiele pracy, aby zmienić mentalność i nastawienie
Romów. Podsumowując swoją wypowiedź Pan Tynelski poinformował, że projekt zmian w edukacji
przedszkolnej jest ogromnym przedsięwzięciem o wysokich kosztach i żadna zainwestowana złotówka
nie zostanie zmarnowana.
Pan Paweł Chorąży (DZF MRR), celem uzupełnienia wypowiedzi przedstawiciela resortu edukacji,
poinformował o kilku zmianach, które są dyskutowane zarówno w IZ, jak i w MEN, a planowane do
wdrożenia jeszcze w tej perspektywie. Zadeklarował, że zostaną one zaprezentowane podczas
kolejnego posiedzenia Komitetu w styczniu 2013 r., a będą dotyczyły m. in.: możliwości uzyskania
dofinansowania z PO KL na dostosowanie szkół do potrzeb edukacji przedszkolnej (zespoły szkolnoprzedszkolne), minimalnego standardu dot. jakości edukacji przedszkolnej czy kwestii zmiany
kryterium dot. tworzenia nowych ośrodków przedszkolnych na terenach 30% gmin z każdego
województwa, które w skali regionu odnotowały najniższy wskaźnik upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. Wszystkie powyższe zmiany wymagają dalszych pogłębionych dyskusji z MEN oraz
regionami.
Ponownie głos zabrał Pan Aurelio Cecilio (KE), który w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Chorążego
poruszył temat cross-financingu oraz niskiej komplementarności wsparcia PO KL dla ośrodków
przedszkolnych z Regionalnymi Programami Operacyjnymi, w szczególności w zakresie
dofinansowania infrastruktury społecznej. Pan Cecilio zaapelował o przyśpieszenie prac w tym
zakresie, aby już w obecnej perspektywie można było w większym stopniu wspierać projekty w sposób
komplementarny.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował za dyskusję oraz ciekawe wnioski i uwagi w tej części
oraz zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad.
8
6. Prezentacja oceny Instytucji Zarządzającej odnośnie Planów Działania na 2013 r. (część I)
Pani Monika Gawron (DZF MRR) przedstawiła prezentację dot. Planów Działania na 2013 r. dla
komponentu centralnego PO KL (prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Pan Paweł Chorąży (DZF MRR) poinformował, że Plany Działania na 2013 r. dla Priorytetu IV i V PO
KL zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego w styczniu 2013 r.
W odniesieniu do Priorytetu V PO KL, przedstawiciel DZF wyjaśnił, że w związku z warunkiem KE
akceptacji zmian do Priorytetu V PO KL po przyjęciu strategii Sprawne państwo, w styczniu 2013 r.
zostaną zaprezentowane zmiany uwzględniające jedynie realokacje pomiędzy Priorytetami PO KL.
Po przyjęciu strategii Sprawne państwo, zostanie zaprezentowana zmieniona wersja Programu ze
wszystkimi dokonanymi zmianami. Aktualnie, zgodnie z roboczymi ustaleniami z KE projekty, które są
zgodne z obowiązującymi zapisami Programu oraz strategii Sprawne państwo, są sukcesywnie
zatwierdzane do realizacji. Pan Chorąży zaznaczył, że na chwilę obecną największe zastrzeżenia
budzą konkurs i projekt systemowy w Działaniu 5.2 dot. e-usług, projekty Ministerstwa Gospodarki dot.
arbitrażu i mediacji oraz projekt Prokuratury Generalnej dot. poprawy standardów zarządczych.
W dalszej części przedstawiciel MRR odniósł się do kwestii potencjalnego niewykorzystania środków
oraz przedłużania się w czasie projektów systemowych w komponencie centralnym. Podkreślił,
że w przypadku projektów systemowych o dużej alokacji dobrym rozwiązaniem jest pomysł
etapowania projektu, polegający na uzależnieniu kontynuowania projektu od osiągnięcia celów jego
poprzedniego etapu. Jeśli wystąpią opóźnienia w realizacji projektu wówczas nie będzie akceptacji na
realizację jego dalszych części. W przypadku gdy dany projekt nie może zostać zetapowany, wówczas
będą miały zastosowanie warunki zawieszające, polegające na zamknięciu projektu w przypadku
wszelkich zaistniałych opóźnień. Powyższe uwarunkowania wynikają ze zbliżającego się etapu
zamykania obecnej perspektywy, w którym nie można sobie już pozwolić na jakiekolwiek opóźnienia
w realizacji projektów. Pan Paweł Chorąży wspomniał również, że projekt uchwały dot.
rekomendowania do zatwierdzenia Planów Działania na 2013 r. uwzględnia zasadę n+2/n+3, która
pozwala niejako na kontrolę alokacji na poziomie całego Programu poprzez podjęcie szybkiej
interwencji w przypadku wystąpienia zagrożenia niewykorzystania alokacji na Program. Podkreślił, że
Instytucja Zarządzająca rekomenduje rozwiązanie polegające na zmniejszaniu budżetów, uwalnianiu
pozostałych środków oraz zakończeniu projektów, a nie przysuwaniu ich harmonogramów realizacji.
Pan Minister Paweł Orłowski również zaapelował o rozważne i odpowiedzialne podejmowanie
decyzji w zakresie zarządzania alokacjami będącymi w dyspozycji IP, mając na uwadze końcowy etap
wdrażania Programu. Nawiązując do strategii Sprawne państwo, Pan Minister poinformował
o spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC) z KE, podczas którego
pozytywnie oceniono zmiany Programu w obszarze dobrego rządzenia w obecnej perspektywie.
Następnie głos zabrała Pani Barbara Woszczyk-Kępińska (MPiPS), która zgłosiła autopoprawkę
polegającą na wycofaniu projektu pn. Pomoc doradcza dla przedsiębiorczych z Planu Działania dla
Priorytetu II PO KL.
Pani Małgorzata Lelińska (PKPP Lewiatan) zapytała o kwestię etapowania (podzielenia na dwa
etapy) trzech projektów systemowych realizowanych przez PFRON w Priorytecie I PO KL. W związku
z tym, że pierwszy etap projektu kończy się 6 miesięcy po tym jak zaczyna się drugi etap projektu oraz
ze względu na te same działania w obu etapach, skierowane do tych samych osób, Pani Lelińska
zaproponowała analogiczne podejście, jak w przypadku Priorytetu III PO KL polegające na
ograniczeniu do jednego zespołu zarządzającego projektem. Pozwoli to uniknąć wielu trudności
w realizacji projektu, a co najważniejsze, ograniczy koszty zarządzania. Ponadto zapytała o Plany
Działania na 2014 i 2015 r.
9
W odpowiedzi Pan Piotr Krasuski (DZF MRR) poinformował, że sposób realizacji tych projektów był
szeroko dyskutowany z PFRON-em. Ze względu na charakter projektów PFRON, podał w wątpliwość
zastosowanie połączonego podejścia, jak w przypadku projektów MEN. Podkreślił, że dwa etapy będą
się na siebie nachodziły i będą realizowały te same działania, ale względem innych grup docelowych.
Zaznaczył, że istnieje możliwość wyboru beneficjenta do dwóch etapów projektu jednocześnie,
z informacją, że drugi etap realizacji projektu zostanie uruchomiony warunkowo. Ponadto,
poinformował, że limit kosztów zarządzania w projekcie jest zawsze określany w stosunku do wartości
całego projektu.
W uzupełnieniu Pan Paweł Chorąży (DZF MRR) stwierdził, że w związku z założeniem prowadzenia
projektu przez ten sam zespół zarządzający, nie ma przeciwwskazań aby w drugim etapie projektu,
poza częścią w której dwa etapy się nakładają, nie uwzględniać kosztów zarządzania. Tym bardziej,
że drugi etap jest kontynuacją i konsekwencją działań pierwszego etapu realizacji projektu.
Pan Piotr Krasuski (DZF MRR) poinformował, że beneficjent wiedząc o sekwencyjnej działalności
projektu może w odpowiedni sposób zaplanować wszystkie swoje działania, łącznie
z wynagrodzeniem kadry zarządzającej, również w okresie zachodzenia na siebie dwóch etapów
(poprzez zatrudnienie i rozliczenie pracowników po pół etatu w ramach każdego z etapów projektu).
Pani Barbara Woszczyk-Kępińska (MPiPS) poinformowała, że kwestia zarządzania w ramach tych
projektów była szeroko dyskutowana na posiedzeniu Grupy roboczej ds. zatrudnienia i integracji
społecznej, podczas którego pojawiło się wiele wątpliwości. W toku dyskusji oraz wstępnych ustaleń
założono, że projekt powinien uwzględniać dwa różne zespoły zarządzające, w związku z tym,
że działania będą realizowane dwutorowo, niezależnie od siebie.
Pan Piotr Krasuski (DZF MRR) poinformował, że ostateczna kwestia dot. kosztów zarządzania
zostanie jeszcze doprecyzowana, natomiast podkreślił, że zespół zarządzający projektem na dwóch
etapach, może ale nie musi być tworzony przez te same osoby. Przy obecnym założeniu, zakresie
i harmonogramie realizacji projektów nie ma uzasadnienia dla znaczącego wzrostu nakładów na
koszty zarządzania.
Pan Paweł Chorąży (DZF MRR) podkreślił, że propozycja etapowania projektu wynika z niezbyt
pozytywnych doświadczeń z przeszłości w zakresie realizacji projektów systemowych w komponencie
centralnym. Zaznaczył, że gdyby projekty były od początku okresu programowania realizowane
zgodnie z przyjętymi założeniami, wówczas nie byłoby potrzeby wdrażania powyższego rozwiązania.
Pani Claudia Torres-Bartyzel (MEN) poinformowała, że zarówno Instytucja Pośrednicząca, jak
i Instytucja Pośrednicząca II stopnia Priorytetu III PO KL wyrażają zadowolenie z zaproponowanego
przez IZ rozwiązania.
Następnie głos zabrał Pan Dominik Wasilewski (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół
Polskich), który poruszył kwestię zapewnienia trwałości projektu dot. usług pomocnych w rozwoju firm
na bazie wiedzy i pomysłów studentów i absolwentów uczelni w Priorytecie II PO KL. Podał
w wątpliwość adekwatność wskaźnika dot. trwałości w przypadku tego projektu szkoleniowodoradczego (przetrwanie firmy 12 miesięcy po otrzymaniu wsparcia). Ponadto, zapytał o przyczynę
wycofania z punktu obrad Planu Działania na 2013 r. dla Priorytetu IV PO KL.
Pan Łukasz Domagała (OFOP) zwrócił się z prośbą do przedstawicieli MPiPS o wyjaśnienie dot.
możliwości realizacji dotychczas niezrealizowanych projektów z Planu działania na 2012 r.
w Poddziałaniu 5.4.2 PO KL razem z projektami zaplanowanymi do realizacji w Planie Działania na
2013 r., pod warunkiem ich zgodności z założeniami strategii Sprawne państwo.
10
W odpowiedzi, Pan Paweł Chorąży (DZF MRR) poinformował, że niezatwierdzenie Planu Działania
dla Priorytetu V na 2012 r. wynika z prośby Instytucji Zarządzającej PO KL. Niemniej jednak część
Planu została zatwierdzona w dn. 4 grudnia br., m. in.: konkurs dot. rad działalności pożytku
publicznego na poziomie lokalnym, czy konkurs dot. tworzenia sieci organizacji pozarządowych.
W przypadku pozostałych konkursów, IZ PO KL postanowiła przetestować wszystkie proponowane
zmiany w formie pilotażu w I kwartale 2013 r. w połączeniu z konkursem planowanym do realizacji
w 2013 r. Ponadto, w odpowiedzi na pytanie Pani Lelińskiej, Pan Chorąży poinformował, że zakłada
się opracowanie Planów Działania na 2014 i 2015 r. ze wstępnym założeniem, że zostaną one
połączone, z możliwością ich późniejszej modyfikacji.
Odnosząc się do pytania Pana Wasilewskiego, Pani Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka (Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju) poinformowała, że powodem zdjęcia Planu Działania na 2013 r. dla
Priorytetu IV PO KL z porządku obrad jest brak alokacji na projekty konkursowe oraz wątpliwości,
zarówno NCBiR, jak i MRR, do propozycji projektów systemowych przedstawionych przez
beneficjenta – Departament Strategii MNiSW. Plan Działania dla Priorytetu IV PO KL zostanie
przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Komitetu w styczniu 2013 r.
Pan Minister Paweł Orłowski zaznaczył, że brak alokacji na projekty konkursowe w Priorytecie IV
PO KL jest m. in. pochodną dyskusji z ostatniego posiedzenia KM PO KL dot. zabezpieczenia
środków na rzecz beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w wyniku wysokiej oceny projektu
po odwołaniu. Nawiązując do Poddziałania 5.4.2 PO KL Pan Minister wskazał potrzebę wprowadzenia
odpowiednich zmian, tak aby w 2013 r. można było dokonać wyboru projektów za pomocą nowych
procedur.
Następnie głos zabrała Pani Mariola Misztal-Kowalska (Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości), która odnosząc się do wskaźnika trwałości w projektach w Priorytecie II PO KL
poinformowała, że przy udzielaniu wsparcia zostaną wyselekcjonowane najlepsze pomysły
prowadzenia biznesu, które przy odpowiednim wsparciu z pewnością będą funkcjonować dłużej niż
12 miesięcy.
Pan Aurelio Cecilio (KE) odniósł się do przedstawionej prezentacji nt. Planów Działania na 2013 r.
dla komponentu centralnego PO KL. W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach
Priorytetu I PO KL, Pan Cecilio poruszył istotny problem w postaci wysokich kosztów zarządzania
i promocji. Zwrócił uwagę, że w przyszłym okresie programowania, w związku z przeniesieniem IZ do
regionów, to właśnie one będą ponosiły ewentualne korekty finansowe z tym związane. Powołując się
na badanie dot. kosztów zarządzania i administracji Europejskim Funduszem Społecznym w krajach
UE, Pan Cecilio poinformował, że 18% środków jest przeznaczane na ten cel, co stanowi poważny
problem. W odniesieniu do Planu Działania na 2013 r. dla Priorytetu II PO KL przedstawiciel KE
poruszył kwestię trwałości oraz standaryzacji usług. Wskazał również na potrzebę uwzględnienia
indywidualizacji usług skierowanych do niektórych grup docelowych. Ponownie zwrócił uwagę
na efekty i rezultaty prowadzonych działań w trybie systemowym, których analiza jest niezbędna
w celu realizacji projektów w nowym okresie programowania. Ponadto, w odniesieniu do Planu
Działania na 2013 r. dla Priorytetu III PO KL, Pan Aurelio Cecilio podał w wątpliwość realizację
niektórych projektów w trybie systemowym, zwłaszcza projektu dot. modernizacji treści i metod
kształcenia oraz projektu realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik.
Na wstępie swojej wypowiedzi Pani Claudia Torres-Bartyzel (MEN) podkreśliła, jak bardzo działania
podejmowane w ramach Priorytetu III i IX PO KL zmieniły polski system edukacji. Ogromne zmiany są
widoczne w systemie egzaminacyjnym, edukacji przedszkolnej, podstawach programowych
szkolnictwa zawodowego itd. Nawiązując do wątpliwości przedstawiciela KE w kwestii projektu
systemowego planowanego do realizacji przez Centrum Nauki Kopernik, przedstawicielka MEN
wyjaśniła, że Centrum jest jedynym ośrodkiem w kraju, które ma duże doświadczenie w zakresie
11
kształcenia nauczycieli poprzez umiejętności konstruowania własnego warsztatu edukacyjnego.
Zaznaczyła, że nauczanie przez doświadczenie jest obok e-edukacji jednym z priorytetów edukacji
w przyszłej perspektywie. Ponadto, dążąc w kierunku społeczeństwa o wysokich aspiracjach
w zakresie nauk ścisłych należy przygotować kadrę nauczycieli w taki sposób, aby potrafiła nauczać
przez eksperyment. W związku z powyższym zakłada się, że to właśnie Centrum Nauki Kopernik,
które ma doświadczenie, odpowiedni potencjał i umiejętności, jest w stanie sprostać temu wyzwaniu.
Pan Aurelio Cecilio (KE) poinformował, że nie do końca zna specyfikę i założenia systemu polskiej
edukacji, natomiast Centrum Nauki Kopernik jest instytucją stosunkowo młodą więc należałoby
wykazać, w czym ta instytucja jest lepsza od dobrze wyposażonych uniwersytetów, z długą tradycją
w kształceniu nauczycieli m. in. nauk ścisłych. Ponadto, podał w wątpliwość systemowy charakter tego
projektu, wskazując na rozwiązanie konkursowe jako bardziej odpowiednie.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Cecilio, Pani Joanna Urbanowicz (Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego) stwierdziła, że projekt realizowany przez Centrum Nauki Kopernik jest
ponadstandardowy, wykraczający ponad to, co oferują uczelnie. Wskazała na potrzebę realizacji
właśnie takiego projektu, w celu przetestowania tego rozwiązania.
Pan Minister Paweł Orłowski odnosząc się do dyskusji w tej części, podzielił opinię Pani Urbanowicz
dot. przetestowania tego projektu, niezależnie od trybu planowanego wsparcia. Nie widząc kolejnych
głosów poinformował, że dyskusja o Planach Działania będzie kontynuowana w następnym dniu.
6. Sprawy różne. Zamknięcie pierwszego dnia obrad
Pan Paweł Chorąży (DZF MRR) przedstawił informację o terminach posiedzeń Komitetu
Monitorującego PO KL w 2013 r. W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami do dwóch terminów
posiedzeń 29 stycznia oraz 5-6 grudnia 2013 r. poinformował, że zostaną wyznaczone inne terminy
w tym czasie.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował uczestnikom za interesującą dyskusję oraz w odniesieniu
do dyskusji nt. zmian w systemie edukacji pogratulował wyników najnowszego raportu Pearsona, który
dobrze ocenił jakość i zmiany w polskiej edukacji. Następnie, Pan Minister zaprosił wszystkich do
udziału w wizycie studyjnej projektu pn. Wychodzenie wciąga 2 – program pozytywnych zmian dla
osób opuszczających jednostki penitencjarne, realizowanego przez Stowarzyszenie Ludzie Ludziom
w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym we Wrocławiu.
II dzień posiedzenia - czwartek, 6.12.2012 r.
1. Rozpoczęcie drugiego dnia obrad. Prezentacja oceny Instytucji Zarządzającej odnośnie
Planów Działania na 2013 r. Rekomendowanie PD na 2013 r. (część II)
Pani Monika Gawron (DZF, MRR) przedstawiła prezentację odnośnie Planów działania PO KL na
2013 r. w części dotyczącej komponentu regionalnego (prezentacja stanowi załącznik nr 6 do
protokołu).
Pan Minister Paweł Orłowski po przedstawieniu Planów działania na 2013 r. dla komponentu
regionalnego zaproponował przejście do dyskusji.
12
Pani Małgorzata Lelińska (PKPP Lewiatan) odnosząc się do zaprezentowanych Planów działania
poruszyła kwestię Priorytetu VIII PO KL, który był przedmiotem dyskusji Grupy roboczej ds.
adaptacyjności i transferu wiedzy. Zwróciła uwagę, iż w przypadku Poddziałania 8.1.1 można
zaobserwować brak porozumienia między Grupą roboczą a Instytucją Zarządzającą w sprawie
obligatoryjności kończenia projektów egzaminem dla uczestników przeprowadzanym zewnętrznie.
Dodała, że taki wymóg może w znacznym stopniu zawężać typ szkoleń w tym działaniu. Odnośnie
Poddziałania 8.1.2 poinformowała, że zgadza się z kryterium kompleksowości wsparcia
dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników projektów outplacementowych. Dodała
jednak, iż obligatoryjna liczba 3-4 form wsparcia przypadających na jednego uczestnika może okazać
się zbyt duża. Ponadto nawiązując do Poddziałania 8.2.1 zasugerowała, że transfer wiedzy nie
powinien mieć charakteru regionalnego i powinno się dopuszczać możliwość transferu wiedzy spoza
danego regionu.
Pan Minister Paweł Orłowski poinformował, iż w prezentacji Pani Moniki Gawron wystąpił pewien
skrót myślowy i rekomendacje Grupy ds. adaptacyjności i transferu wiedzy zostały wzięte pod uwagę.
Pan Piotr Krasuski (DZF, MRR) odnosząc się do wypowiedzi Pani Małgorzaty Lelińskiej wyjaśnił, iż
intencją Instytucji Zarządzającej PO KL nie było rekomendowanie uzewnętrzniania procesu
egzaminowania w ramach Poddziałania 8.1.1. Zauważył, że taki wymóg najprawdopodobniej mógłby
okazać się niemożliwy do zrealizowania. Jednocześnie zasugerował, że jeżeli przepisy w tej kwestii są
niejednoznaczne to zostaną doprecyzowane. Ponadto, wyjaśniając kwestię indywidualnych potrzeb
wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 poinformował, że zakładana liczba form wsparcia nie dotyczy
pojedynczego uczestnika, a liczby form wsparcia w całym projekcie.
Pan Tomasz Macioł (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) zgłosił autopoprawkę do Planów
działania województwa śląskiego, dotyczącą zmiany okresu obowiązywania Regionalnej Strategii
Innowacji województwa śląskiego.
Pan Michał Opieczyński (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego) zgłosił
autopoprawkę do Poddziałania 7.1.3. Zasugerował dodanie wskaźników do projektu ROPS z uwagi na
fakt, iż każdego roku odbywa się jego nowa edycja.
Jako kolejny, głos zabrał Pan Leszek Król (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),
który poprosił Panią Małgorzatę Lelińską o doprecyzowanie kwestii wymogów określonych dla
Priorytetu VIII w województwie mazowieckim.
Pan Paweł Chorąży (KE) poinformował, że kwestia liczby form wsparcia przypadających na jednego
uczestnika projektu została już wcześniej wyjaśniona przez Pana Piotra Krasuskiego.
Odnosząc się do zaprezentowanych Planów działania na rok 2013 r. Pan Aurelio Cecilio (KE) zwrócił
uwagę na kwestię rozbieżności, w zależności od województw, w stosowaniu kryteriów dotyczących
zatrudnienia. Poruszył kwestię zróżnicowania regionów pod względem społeczno-gospodarczym oraz
wskazał na potrzebę zwiększenia wysiłku w celu niwelowania tych różnic poprzez podejmowanie
ambitniejszych działań. Zaproponował, aby kolejne posiedzenia Komitetu Monitorującego
koncentrowały się na tym problemie. Następnie poruszył kwestię mniejszego zainteresowania
beneficjentów wsparciem kierowanym do trudniejszych grup docelowych. Zasugerował, aby skupić się
na tych grupach, co może skutkować uzyskaniem lepszych efektów Programu. W dalszej części
wypowiedzi skupił się na kwestii kryteriów wyboru projektów systemowych. Zauważył, iż nie są one tak
ambitne, konkretne i surowe jak w przypadku projektów konkursowych, w związku z czym wskazał na
potrzebę większego ujednolicenia i harmonizacji podejścia przy ich stosowaniu. Na koniec odniósł się
do celów Priorytetu VIII PO KL. Stwierdził, że nie ma on na celu wypracowania rozwiązań
systemowych, a w jego zakresie nie mieści się opracowywanie raportów dotyczących tendencji
13
i trendów w gospodarce. Głównym celem tego Priorytetu powinno być skupienie się na potrzebach
przedsiębiorstw i ich pracowników. Uwagi te dotyczyły przede wszystkim nowych projektów
systemowych zaproponowanych przez woj. pomorskie i śląskie.
W odpowiedzi Pan Piotr Krasuski (DZF, MRR) nawiązał do wsparcia Regionalnych Strategii
Innowacji. Podkreślił, że projekty realizowane w Poddziałaniu 8.1.2 oraz Działaniu 8.2,
w szczególności w województwach śląskim, wielkopolskim i pomorskim, są projektami
ukierunkowanymi na konkretne przedsięwzięcia. Celem tych projektów jest zainicjowanie współpracy
między jednostkami naukowymi a biznesem.
Pan Tomasz Macioł (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) zgodził się z wypowiedzią Pana
Piotra Krasuskiego oraz dodał, że projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 są ściśle powiązane zarówno
z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego, jak również z Programem Rozwoju
Technologii w województwie śląskim. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem, m.in.
z serwisu internetowego, który powstał w ramach poprzednich programów, korzysta ponad 10 tys.
podmiotów. Na zakończenie wypowiedzi podkreślił potrzebę wspierania współpracy między nauką
a biznesem.
Pani Joanna Witkowska (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) udzieliła informacji na
temat nowego projektu systemowego pn. INNOpomorze, który bazuje na rezultatach zakończonych
projektów. Nawiązała do klastrów działających w województwie pomorskim, a także zauważyła
potrzebę wypracowania narzędzi, które pozwoliłyby na ścisłą współpracę z jednostkami naukowymi.
Ponadto wyjaśniła, iż rezultaty wspomnianego projektu systemowego będą niezwykle interesujące,
natomiast jego realizacja dobrze wpisuje się w zapisy SzOP PO KL.
Pan Aurelio Cecilio (KE) zasugerował, iż w pierwszej kolejności powinno się uwzględnić cele osi
priorytetowych. Zauważył, że obecnie instytucje próbują zaadaptować programy do własnych potrzeb,
co jest błędem. Podkreślił, iż instytucje powinny dostosować się do strategii. Z kolei poinformował, że
Polska ma jeden z najniższych wskaźników uczestnictwa pracowników w szkoleniach
ukierunkowanych na adaptację umiejętności. Jako jedną z możliwość rozwiązania tego problemu
zaproponował stworzenie sieci współpracy między instytucjami naukowymi a biznesem.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Tomasza Macioła stwierdził, że projekt województwa śląskiego jest
projektem systemowym i należy go dostosować do celów Priorytetu VIII. Dodał, że należy go
uzupełnić o konkretne rozwiązania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników.
Odnosząc się do dyskusji na temat zakresu Priorytetu VIII Pan Piotr Krasuski (DZF, MRR)
zaznaczył, że przyjęty przez Komisję Europejską Program Operacyjny wskazuje na dwa cele
szczegółowe w tym obszarze. Pierwszym z nich jest podniesienie adaptacyjności przedsiębiorstw
poprzez szkolenia i wsparcie doradcze, natomiast drugim poprawa funkcjonowania systemu
przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą. Stwierdził, że w przypadku drugiego celu nie
sposób nie mówić o projektach systemowych. Projekt województwa Śląskiego zawiera konkretne,
możliwe do zastosowania w praktyce rozwiązania. Podkreślił, iż w ich wyniku podniesie się
konkurencyjność konkretnych przedsiębiorstw i w opinii Instytucji Zarządzającej mieści się to
w zakresie i w oczekiwanych efektach zakładanych w Programie.
W drugiej części wypowiedzi Pan Piotr Krasuski wymienił i podsumował wszystkie poruszone
w dyskusji kwestie dotyczące Planów Działania na 2013 r.:
−
autopoprawka MPiPS w zakresie wyłączenia projektu pn. Pomoc doradcza dla
przedsiębiorczych z Planu Działania na 2013 r. dla Priorytetu II PO KL,
14
−
autopoprawka zgłoszona przez przedstawiciela woj. śląskiego dot. zmiany okresu
obowiązywania RSI,
−
autopoprawka przedstawiciela woj. warmińsko-mazurskiego dot. uzupełnienia
wskaźników w projekcie systemowym realizowanego przez ROPS w Poddziałaniu
7.1.3,
−
uwagi zgłoszone przez Panią Małgorzatę Lelińską dot. Poddziałania 8.1.1,
Poddziałania 8.1.2 oraz Poddziałania 8.2.1 PO KL.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował uczestnikom dyskusji i zaproponował jednomyślne
przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Działania na 2013 r. Nikt z członków oraz
zastępców członków Komitetu Monitorującego nie zgłosił zastrzeżeń i uchwała została przyjęta
jednomyślnie. Następnie Pan Minister zaproponował przejście do kolejnego punktu spotkania –
prezentacji przedstawiciela Komisji Europejskiej.
2. Prezentacja Position Paper Komisji Europejskiej dla Polski
Pan Aurelio Cecilio (KE) zaprezentował dokument Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania
umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata 2014-2020 (Position Paper). (prezentacja stanowi
załącznik nr 7 do protokołu)
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował za prezentację oraz podkreślił istotność diagnozy,
będącej wstępem do Position Paper dla Polski. Zaznaczył, iż dokument ten pokazuje jak wiele
ważnych wyzwań stoi przed Polską. Dodał, że są one punktem odniesienia dla przyszłej perspektywy
finansowej 2014-2020.
Jako następny, głos zabrał Pan Paweł Chorąży (DZF, MRR). Zaznaczył, iż istnieje duża różnica
między kolejnymi perspektywami finansowymi a dokument Komisji Europejskiej dla Polski stanowi
wyznacznik oczekiwań Komisji w stosunku do głównych priorytetów finansowania polityki spójności
w Polsce. .Jednocześnie dodał, iż oczekiwania Polski nie muszą być tożsame z oczekiwaniami
Komisji Europejskiej. Zauważył, że zaprezentowany w dokumencie zakres przyszłych priorytetów
inwestycyjnych może się okazać niezwykle pomocny przy programowaniu nowej perspektywy.
Odnosząc się do stanowiska Komisji stwierdził, iż kluczowe wyzwania dla Polski wymienione przez
Komisję w większości pokrywają się z polską oceną obecnej sytuacji. Następnie podkreślił wagę tzw.
zdolności administracyjnych oraz zwiększenia orientacji celu tematycznego 11 na otoczenie przyjazne
przedsiębiorczości i biznesowi. Uznał to za jeden z najważniejszych elementów wsparcia w tym
obszarze. Jednocześnie zauważył, że harmonogram ustalony przez Komisję jest mniej wymagający
od tego przedstawionego przez stronę polską. Ponadto zwrócił uwagę na kwestię koordynacji
pomiędzy funduszami strukturalnymi a instrumentami spoza obszaru polityki spójności, poruszoną
w Position Paper.
Pan Minister Paweł Orłowski podkreślił, iż dokument Komisji Europejskiej jest skierowany także do
instytucji programujących interwencje na poziomie regionu. Dodał, że jest to zgodne z decentralizacją,
rekomendowaną w założeniach umowy partnerskiej. Jednocześnie poinformował, że w rozmowach
z marszałkami i zarządami województw poruszano temat włączania do procesu programowania
przyszłej perspektywy finansowej osób odpowiedzialnych w danym regionie za zarządzanie
Europejskim Funduszem Społecznym. Oznajmił, że w związku z decentralizacją zarządzania
środkami, dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dużym wyzwaniem będzie koordynacja, określenie
celów krajowych, a także określenie standardów, które będą obowiązywały w poszczególnych
województwach.
15
Pani Sylwia Wójcik (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) odwołując się do prezentacji Position
Paper Komisji Europejskiej dla Polski zauważyła, iż w dokumencie pojawia się rekomendacja, aby
pozostawić obecny system instytucjonalny. Zwróciła się z prośbą o informację, czy Komisji zostanie
przedstawiona propozycja systemu decentralizacji wdrażania programów operacyjnych EFS na
poziomie regionalnym. Dodała, że w chwili obecnej prace nad systemem ze względu na napięty
harmonogram są już bardzo zaawansowane. Jednocześnie stwierdziła, że propozycja Komisji
mogłaby w znacznym stopniu utrudnić realizację tego zadania a w najgorszym przypadku sprawić, że
prace trzeba by zacząć od nowa.
Odpowiadając Pan Minister Paweł Orłowski potwierdził, że takie rekomendacje dla systemu znajdują
się w Założeniach Umowy Partnerstwa. Dodatkowo poinformował, iż założenia te musi zaakceptować
Rada Ministrów, co poprzedzone zostanie dyskusją na każdym etapie. Jednocześnie stwierdził, że
założenia te zostały już zaakceptowane przez Komitet Stały ds. europejskich oraz Komitet ds.
cyfryzacji, a także podkreślił, że dyskutowane na Stałym Komitecie Rady Ministrów założenia są
zgodne z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej.
Jako kolejny głos zabrał Pan Aurelio Cecilio (KE), który uzupełniając informację ze swojej
prezentacji, podkreślił, że w dokumencie znajdują się wskazania KE odnośnie priorytetów, które
Komisja gotowa jest finansować w Polsce. Zwrócił uwagę na fakt, iż bardzo ważnym jest, aby
przygotowując programy nie rozszerzać zakresu poza to co jest w dokumencie. Zaznaczył, że jeżeli
będą duże odstępstwa między przygotowanym programem a wytycznymi Komisji, to istnieje duże
ryzyko niepowodzenia w negocjacjach programu operacyjnego na nową perspektywę.
Następnie Pani Małgorzata Lelińska (PPKP Lewiatan) zapytała, czy cykl konsultacji dotyczących
założeń Umowy Partnerstwa, którego koniec przypada na 19 grudnia 2012 r. oznacza jednocześnie
koniec konsultacji. Dodatkowo zapytała, czy po tych konsultacjach możliwe będzie jeszcze
oddziaływanie na kształt Umowy Partnerstwa.
W odpowiedzi na pytanie Pani Małgorzaty Lelińskiej, Pan Paweł Chorąży (DZF, MRR) poinformował,
iż w chwili obecnej konsultowane są jedynie założenia Umowy Partnerstwa. Sama Umowa
Partnerstwa będzie przechodziła przez osobny proces konsultacyjny. Zauważył jednak, iż jeżeli
wcześniej przyjmiemy założenia do dalszego programowania, to nie będzie później dużych możliwości
do większych zmian. Jednocześnie wyjaśnił, że konferencje regionalne to nie jedyny element procesu
konsultacji. Tematyka ta jest poruszana stale na spotkaniach Krajowego Forum Terytorialnego,
a także na spotkaniach tematycznych organizowanych przez Departament Koordynacji Polityki
Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który jest odpowiedzialny za proces konsultacji. Do
19 grudnia br. odbędą się spotkania dot. Umowy Partnerstwa we wszystkich regionach. Przypomniał
również, iż cały czas prowadzone są konsultacje on-line, z przeprowadzenia których zaplanowane jest
sporządzenie raportu.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował za dyskusję i zaproponował przejście do kolejnego punktu
spotkania.
3. Prezentacja rezultatów projektów systemowych i konkursowych dot. wsparcia
kierunków zamawianych w Priorytecie IV PO KL
Pani Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka (NCBiR) przedstawiła prezentację nt. rezultatów projektów
systemowych i konkursowych dotyczących wsparcia kierunków zamawianych w Priorytecie IV PO KL.
(prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
16
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował za interesującą prezentację i zaproponował przejście do
dyskusji.
Następnie Pan Aurelio Cecilio (KE) odnosząc się do prezentacji Pani Pauliny Gąsiorkiewicz-Płonki
zauważył, iż zabrakło w niej przedstawienia najnowszych danych dotyczących kierunków
zamawianych w Polsce. Zapytał dlaczego większość zaprezentowanych informacji na temat wyników
kończy się na 2010 roku. Przedstawiciel Komisji poruszył kwestię zmniejszania się liczby studentów,
w tym w szczególności kwestię rezygnowania przez studentów z danego kierunku studiów i wpływu
takiej decyzji na realizację projektu. Zaznaczył, iż warto wyjaśnić kwestię zwrotu środków przez
studentów w przypadku takiej rezygnacji. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, w jakim stopniu
wspieranie kierunków zamawianych przekłada się na rzeczywiste osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w
nauczaniu, a przede wszystkim na podniesienie poziomu zatrudnienia absolwentów. Stwierdził, iż
bardzo ciekawe byłoby porównanie grup studentów korzystających z niekorzystającymi ze wsparcia.
Zaznaczył, że warto wyniki polskiego podejścia upowszechniać w innych krajach członkowskich.
W odpowiedzi na pytania przedstawiciela Komisji Europejskiej Pani Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka
(NCBiR) poinformowała, że dane z 2012 roku będą dostępne po pierwszych sprawozdaniach
z uczelni, w styczniu 2013 roku. Dodała, że kwestia kursów wyrównawczych, stypendiów, staży oraz
zmniejszania się liczby studentów zostanie wyjaśniona po uzyskaniu najnowszych danych. Odnosząc
się do pytania dotyczącego rezygnowania przez studentów w trakcie studiów z kierunków
zamawianych, stwierdziła, że są to jedynie pojedyncze przypadki. Ewentualne zwroty w przypadku
takich rezygnacji są regulowane przez regulaminy uczelni i to na uczelniach spoczywa obowiązek
egzekwowania zwrotów. Jednocześnie oznajmiła, iż otrzymywane są liczne sygnały od rozmaitych
pracodawców, że osoby uczestniczące w takim programie znacznie łatwiej otrzymują pracę niż
pozostali studenci. Na koniec poinformowała, iż na przyszły rok planowane jest badanie ewaluacyjne
weryfikujące te kwestie.
Pan Dominik Wasilewski (KRASP) poruszył problem wskaźnika zdawalności na kierunkach
zamawianych. Zauważył, że kierunki zamawiane są kierunkami wymagającymi dużych nakładów
pracy ze strony studenta a także ze strony uczelni. Zasugerował dużą ostrożność przy stosowaniu
reguły proporcjonalności przy ocenie wskaźnika ukończenia studiów.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Dominika Wasilewskiego, Pani Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka
(NCBiR) oznajmiła, iż niespełnienie reguły proporcjonalności nie zawsze skutkuje koniecznością
zwrotu środków. Zwróciła jednak uwagę na wysoką kwotę, jaka jest przeznaczana na wspieranie
kierunków zamawianych, a także na możliwości, jakie są stwarzane dzięki tym środkom. Wyraziła
nadzieję, iż władze uczelni wyższych zintensyfikują starania na rzecz zwiększenia liczby absolwentów
kierunków wspieranych.
Pan Aurelio Cecilio (KE) zgodził się z wypowiedzią przedstawicielki NCBiR oraz ponownie odniósł
się do wzmocnienia działań na rzecz efektywniejszego dysponowania funduszami unijnymi w kwestii
zatrzymywania studentów na kierunkach zamawianych. Zaproponował system kredytów dla studentów
połączony z systemem grantów, który mógłby pozytywnie wpłynąć na motywowanie studentów do
ukończenia danego kierunku studiów.
Pan Minister Paweł Orłowski odnosząc się do pomysłu pożyczek dla studentów przedstawionego
przez Pana Aurelio Cecilio wyraził opinię, iż pomysł ten może pozytywnie wpłynąć na efektywność
działań. Zaproponował, aby rezultaty działań PO KL w kontekście kierunków zamawianych
zaprezentować szerzej opinii publicznej.
17
4. Prezentacja założeń dot. akredytacji instytucji świadczących usługi na rzecz wsparcia
przedsiębiorstw
Pani Anna Świebocka-Nerkowska (PARP) zaprezentowała założenia dotyczące akredytacji instytucji
świadczących usługi na rzecz wsparcia przedsiębiorstw (prezentacja stanowi załącznik nr 9 do
protokołu).
Otwierając dyskusję Pan Minister Paweł Orłowski podkreślił potrzebę stworzenia zestawu
rekomendacji, które są niezbędne do podniesienia efektywności i jakości usług edukacyjnych
w ramach nowej perspektywy finansowej.
Jako pierwsza zabrała głos Pani Claudia Torres-Bartyzel (MEN), która wyraziła zaniepokojenie
próbą regulowania rynku usług szkoleniowych. Zasugerowała, iż lepszym rozwiązaniem byłoby
stworzenie inżynierii finansowej, która zapewniałaby odpowiednie dopasowanie szkoleń do realnych
potrzeb rynku pracy. Podkreśliła, że w ostatnich latach można zaobserwować stałe pogarszanie się
jakości usług edukacyjnych ze względu na między innymi niski profesjonalizm niektórych
przedsiębiorstw oferujących szkolenia.
Pan Minister Paweł Orłowski nie zgodził się z opinią Pani Claudii Torres-Bartyzel dotyczącą regulacji
rynkowych. Zaznaczył, że doświadczenia z ostatnich lat oraz skala środków finansowych,
przeznaczanych na usługi edukacyjne zobowiązują do tego, aby jak najszybciej znaleźć dobre
rekomendacje na przyszłą perspektywę.
Następnie głos zabrała Pani Sylwia Wójcik (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu), która podkreśliła,
że regulowanie rynku usług edukacyjnych jest sprzeczne z obecnie wdrażanymi politykami.
Jednocześnie stwierdziła, że bardzo ważna jest jakość usług edukacyjnych szczególnie w obliczu
przyszłej perspektywy finansowej. Zauważyła, że pomimo przeprowadzanych weryfikacji wykonawców
rynek w dalszym ciągu nie jest doskonały. Zwróciła uwagę, iż audyt takich instytucji byłby bardzo
trudny do zrealizowania, ale mógłby dostarczyć wielu użytecznych informacji. Odnosząc się do
prezentacji przedstawiciela PARP zgodziła się, że istnienie bazy podmiotów edukacyjnych
świadczących usługi edukacyjne jest bardzo interesującym rozwiązaniem, a także, że wymiana
informacji w branży usług edukacyjnych może przyczynić się do znaczącej poprawy jakości usług.
Pani Małgorzata Lelińska (PPKP Lewiatan) zgodziła się z przedmówcami, że system zapewniania
jakości usług edukacyjnych jest niezbędny. Zwróciła uwagę na fakt, iż wszystkie propozycje
koncentrują się na rynku podaży, a nie popytu. Firmy świadczące usługi edukacyjne powinny udzielać
wsparcia przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać kompetencje swoich pracowników. Według Pani
Małgorzaty Lelińskiej przedsiębiorcy powinni otrzymać w dużo większym stopniu prawo wyboru
podmiotu, z którym chcieliby współpracować. Na koniec zadeklarowała chęć współpracy nad
rozwiązywaniem problemów związanych z rynkiem usług edukacyjnych.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował Pani Małgorzacie Lelińskiej za gotowość współpracy.
Zauważył, że jakość usług edukacyjnych można też weryfikować poprzez monitoring oraz ewaluację.
Jako kolejny, głos zabrał Pan Paweł Chorąży (DZF, MRR), który nie zgodził się z opinią, iż tworzenie
bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjne jest próbą regulacji rynku. Baza ta ma być w pełni
otwarta dla całego systemu, a udział w niej ma być całkowicie dobrowolny. Jednakże udział
w tej bazie wiązałby się z obligatoryjnymi elementami monitorowania i ewaluacji, które mogą
przyczynić się w znacznym stopniu do kreowania różnych rekomendacji i opinii. Pan Paweł Chorąży
zasugerował rozwiązanie, aby baza ta została zweryfikowana przez instytucję zewnętrzną. W drugiej
części wypowiedzi poruszył kwestię konsultacji dotyczących zmian w systemie usług edukacyjnych.
Na 12 grudnia 2012 r. zapowiedział pierwsze spotkanie, głównie z partnerami społecznymi. Odnosząc
18
się do kwestii zbyt dużego koncentrowania się na stronie podażowej stwierdził, że bardzo często
występuje sytuacja, iż odbiorcy usług edukacyjnych, w tym część przedsiębiorców, nie do końca znają
swoje potrzeby szkoleniowe.
Pan Minister Paweł Orłowski potwierdził, że weryfikacja instytucji szkoleniowych przez
użytkowników bazy jest elementem niezwykle praktycznym i użytecznym. Zapowiedział ścisłą
współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przy opracowaniu takiego narzędzia.
Według Pana Aurelio Cecilio (KE) system oparty na ocenach użytkowników niesie ze sobą wiele
zagrożeń. Należałoby dokonać walidacji standardów nie tylko dla instytucji edukacyjnych, ale także
jednostek korzystających z tych usług. Przywołując przykład instrumentu CLLD – rozwój kierowany
przez społeczność lokalną, opartego na doświadczeniach podejścia LEADER, pozytywnie
odbieranego przez beneficjentów, Pan Cecilio zwrócił uwagę na lepsze dostosowanie tego
mechanizmu pod kątem aktualnych potrzeb i celu wydawania środków publicznych. Odnosząc się do
poruszonej w dyskusji kwestii deregulacji rynku instytucji edukacyjnych poinformował, że w obliczu
obecnego kryzysu ekonomicznego i finansowego Unia Europejska wprowadza i stwarza system
regulacyjny, który pomoże uniknąć podobnego kryzysu w przyszłości. Z kolei nawiązując do kwestii
certyfikacji oraz oceny instytucji edukacyjnych powiedział, iż w większości krajów członkowskich
zadania te leżą w kompetencji ministerstw właściwych ds. edukacji.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował Panu Aurelio Cecilio za wypowiedź oraz wyjaśnił, że
obecny zestaw rozwiązań jest na etapie założeń, które będą szeroko dyskutowane zarówno
z Ministerstwem Edukacji Narodowej jak i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Odnosząc się do
pomysłu oceny instytucji edukacyjnych przez użytkowników bazy instytucji szkoleniowych stwierdził,
że jest to jedynie jeden z elementów oceny szkoleń i zadowolenia z usług szkoleniowych.
Jako następny, głos zabrał Pan Paweł Chorąży (DZF, MRR) i wyjaśnił, że omawiany system oceny
instytucji edukacyjnych dotyczy w danym momencie wszystkich instytucji realizujących szkolenia, nie
tylko tych realizujących projekty Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie poinformował
o współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach Krajowej Ramy Kwalifikacji, która wpisuje
się w oczekiwania Komisji Europejskiej.
Pani Anna Świebocka-Nerkowska (PARP) odnosząc się do testu samooceny dla podmiotów
edukacyjnych, który będzie elementem bazy dla instytucji edukacyjnych, wyjaśniła, że może on mieć
dla tych instytucji charakter edukacyjny. Jego wypełnienie będzie obligatoryjne i będzie uprawniało do
dostępu do bazy. Jednocześnie zaznaczyła, że prace nad systemem są na wczesnym etapie
zaawansowania i wymagają szerokich konsultacji.
6. Sprawy różne i zakończenie obrad
Pan Paweł Chorąży (DZF, MRR) poinformował o terminie kolejnego Komitetu Monitorującego, który
odbędzie się dnia 25 stycznia 2013 r. w Warszawie.
Pan Minister Paweł Orłowski podziękował za aktywny udział w dwudziestym trzecim posiedzeniu
KM PO KL, a także za jednomyślną decyzję w sprawie przyjęcia Planów Działania PO KL na 2013 r.
i zaprosił na kolejny Komitet Monitorujący, który odbędzie się 25 stycznia 2013 r. w Warszawie.
19
Opracował: Sekretariat KM PO KL
Akceptował: Pan Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w MRR
Załączniki:
1. Lista osób biorących udział w XXIII posiedzeniu KM PO KL
2. Prezentacja Stan realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3. Informacja o projekcie pn. Bystrzaki
4. Prezentacja wyników raportu ewaluacyjnego pn. Ocena ośrodków wychowania
przedszkolnego utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach
Poddziałania 9.1.1 PO KL
5. Prezentacja nt. planowanych zmian prawnych w zakresie finansowania edukacji przedszkolnej
6. Prezentacja oceny Instytucji Zarządzającej odnośnie Planów Działania na 2013 r.
7. Prezentacja Position Paper Komisji Europejskiej dla Polski
8. Prezentacja rezultatów projektów systemowych i konkursowych dot. wsparcia kierunków
zamawianych w Priorytecie IV PO KL
9. Prezentacja założeń dot. akredytacji instytucji świadczących usługi na rzecz wsparcia
przedsiębiorstw
20
Załącznik nr 1 – Lista osób biorących udział w posiedzeniu KM PO KL
Członkowie/zastępcy:
1. Pan Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
2. Paweł Chorąży – Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
3. Pani Aldona Zagaja – Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
4. Pani Agata Wolnicka – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
5. Pan Krzysztof Górski – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich,
Ministerstwo Zdrowia
6. Pan Krzysztof Motyk – Zastępca Dyrektora, Biuro Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów ds. funduszy strukturalnych,
7. Pani Barbara Woszczyk-Kępińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
8. Pani Marlena Kończak - Departament Wdrażania EFS, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
9. Pani Claudia Torres-Bartyzel – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo
Edukacji Narodowej
10. Pan Andrzej Trzęsiara – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Jednostkami
Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
11. Pani Paulina Gąsiorkiewicz - Płonka – Kierownik Działu Wdrażania PO KL, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju
12. Pani Mirosława Kwiatek – Dyrektor Departamentu EFS, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
13. Pan Adam Szponka – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
14. Pan Rafał Sobiech – Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
15. Pan Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu EFS, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego
16. Pan Dominik Patora – p. o. Dyrektora Departamentu ds. PO KL, Urząd Marszałkowski w Łodzi
17. Pani Joanna Urbanowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
18. Pan Leszek Król – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
19. Pan Tomasz Hanzel – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
20. Pan Konrad Fijołek – p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
21. Pani Elżbieta Romańczuk – Dyrektor Departamentu EFS, Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
22. Pani Joanna Witkowska – Dyrektor Departamentu EFS, Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego
23. Pan Tomasz Macioł – Zastępca Dyrektora Wydziału EFS, Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego
24. Pan Krzysztof Domagała – Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
25. Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu EFS, Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
26. Pani Sylwia Wójcik – Wicedyrektor ds. wdrażania EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
27. Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
28. Pani Elżbieta Rejter – Urząd Miasta w Kartuzach, Związek Miast Polskich
29. Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Konwent Marszałków
Województw RP
30. Pani Żaneta Hajdecka – Forum Związków Zawodowych
31. Pani Małgorzata Lelińska - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
32. Pan Marcin Tumanow - Business Centre Club
33. Pani Mirosława Hamera - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
21
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Pan Łukasz Domagała - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Pani Joanna Brzozowska – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Pani Anna Kruczek – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Pan Bohdan Aniszczyk – Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
Pan Witold Monkiewicz – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Pani Monika Hardygóra - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
Pani Anna Piwowar – Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
Pan Dominik Wasilewski – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Przedstawiciele Komisji Europejskiej z głosem doradczym:
1. Pan Aurelio Cecilio – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
2. Pani Irma Krysiak – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
3. Pani Monika Berdys – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
Obserwatorzy:
1. Pan Stanisław Falski – Najwyższa Izba Kontroli
2. Pan Jarosław Gawinowski – Departament Instytucji Certyfikującej, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
3. Pani Anna Świebocka-Nerkowska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Pan Dariusz Kapusta – Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
5. Pani Izabela Prusik - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
6. Pan Jerzy Środa – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
7. Pan Krzysztof Jaszczuk – Katedra Systemów Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa
8. Pani Aleksandra Dmitruk – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
9. Pan Piotr Krasuski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
10. Pani Monika Gawron – Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
11. Pan Przemysław Herman – Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
12. Pan Łukasz Mikulec - Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
13. Pan Jarosław Izdebski - Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
14. Pan Tomasz Bojanowski - Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
15. Pan Michał Sułkowski - Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
16. Pani Monika Łuczak – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
17. Pan Mariola Misztal-Kowalska - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
18. Pan Łukasz Sztern - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
19. Pani Teresa Lis-Pieńkowska – Związek Rzemiosła Polskiego
20. Pani Iwona Kuzia – Ministerstwo Edukacji Narodowej
21. Pani Monika Kwil-Skrzypińska – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu
22. Pani Beata Suwart – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
23. Pan Tomasz Szarek - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
24. Pani Justyna Garbarczyk – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
25. Pani Agnieszka Mrozik – Ministerstwo Finansów
26. Pan Aleksander Tynelski – Ministerstwo Edukacji Narodowej
27. Pan Łukasz Skiba – Business Centre Club
28. Pani Małgorzata Leszczyńska – Ośrodek Ewaluacji
29. Pani Magdalena Szostakowska – Ośrodek Ewaluacji
30. Pan Tadeusz Szmigiel – Fundacja Edukacji Przedszkolnej
31. Pan Paweł Błachowicz – Koordynator projektu „Bystrzaki”
32. Pani Beata Pelc – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
22