Cele i założenia

Komentarze

Transkrypt

Cele i założenia
W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia
tytoniu
w
Polsce
rozpoczęto
realizację
ogólnopolskiego
projektu
„OdświeŜamy nasze miasta TOB3CIT”.
Akcja ma na celu wzmocnić realizację
znowelizowanej w 2010r. ustawy z dnia
9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia
przed
następstwami
uŜywania
tytoniu
i wyrobów tytoniowych, tj. egzekwowanie
przepisów o zakazie palenia tytoniu oraz
tworzenie
stref
wolnych
od
dymu
papierosowego.
Inicjatorem projektu jest Główny Inspektor Sanitarny.
Akcję finansuje Światowa Fundacja ds. Walki z Chorobami Płuc i Fundacja
Bloomberga.
Ustawa zakazuje palenie w miejscach publicznych m. in. na przystankach,
w restauracjach czy obiektach sportowych.
TOB3CIT w swoim załoŜeniu zakłada połączenie działań Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Policji, StraŜy Miejskiej, a takŜe instytucji samorządu
terytorialnego.
W celu realizacji Projektu wspólne działania powinny wzmocnić osiągnięcie
załoŜonych celów i przyczynić się do popularyzacji wiedzy z zakresu
ustawodawstwa
antytytoniowego
oraz
wiedzy
na
temat
skutków
zdrowotnych (w tym czynne i bierne palenie) wynikających z palenia
tytoniu.

Podobne dokumenty