REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY RADY RODZICÓW

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY RADY RODZICÓW
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7189515; e-mail szkoły: [email protected] http://gzsmich.pl
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRODY RADY RODZICÓW
„KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
DLA UCZNIÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.
Regulamin określa zasady przyznawania nagrody Rady Rodziców „KIESZONKOWE DLA
NAJLEPSZYCH” za wyniki w nauce.
2.
Nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym – „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
za wyniki w nauce przyznawana jest w formie decyzji Rady Rodziców, w trybie
wewnętrznych uregulowań, nieobjętych rygorem postępowania administracyjnego.
ROZDZIAŁ II
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY
§ 2.
1.
Nagroda motywacyjna za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
może być przyznana uczniowi, który uzyskał w semestrze poprzedzającym semestr,
w którym przyznaje się nagrodę:
a. celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
b. średnią ocen z realizowanych zajęć edukacyjnych 4,75 i więcej,
2.
Nagroda motywacyjna za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
jest wypłacana raz w miesiącu.
3.
Wysokość nagrody za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
uzależniona jest od średniej ocen z zajęć edukacyjnych.
4.
Wysokość nagrody ustala i przyznaje w każdym semestrze Rada Rodziców, po
zasięgnięciu opinii komisji w ramach środków wygospodarowanych w budżecie Rady
Rodziców na ten cel.
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7189515; e-mail szkoły: [email protected] http://gzsmich.pl
§ 3.
1.
Nagrodę za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH” przyznaje się nie
wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki na danym etapie
edukacyjnym, z następującymi zastrzeżeniami:
a) nagrody za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej
oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru
nauki,
b) uczniowie klas pierwszych gimnazjum mogą otrzymać nagrodę w pierwszym
semestrze nauki jeżeli na koniec roku w klasie szóstej otrzymali:

celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,

średnią ocen z realizowanych zajęć edukacyjnych 4,75 i więcej,

co najmniej 70% na sprawdzianie po klasie szóstej.
c) w roku szkolnym 2014/2015 (wprowadzenie nagrody) „KIESZONKOWE DLA
NAJLEPSZYCH” otrzymują tylko uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej oraz
uczniowie klas trzecich gimnazjum,
2.
Uczeń traci prawo do przyznanej nagrody, jeżeli:
a) pali papierosy,
b) spożywa alkohol i inne środki odurzające,
c) w sposób rażący łamie regulaminy szkolne,
d) otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.
ROZDZIAŁ III
TRYB I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKU O NAGRODĘ
§ 4.
1.
Wniosek o przyznanie nagrody za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA
NAJLEPSZYCH” (załącznik nr 1,1a) wychowawca klasy składa do komisji, która
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Radzie Rodziców.
2.
Wnioski o przyznanie nagrody motywacyjnej należy składać w terminie siedmiu dni
po zakończeniu okresu (semestru) i do trzech dni po radzie klasyfikacyjnej rocznej w
przypadku uczniów kończących szkołę podstawową.
3.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.
W celu opiniowania wniosków złożonych przez wychowawców dyrektor powołuje
komisję. Komisja jednocześnie proponuje podział środków przeznaczonych na
nagrody pomiędzy uczniów spełniających wymogi regulaminu.
5.
W skład komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny,
opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciel wybrany do komisji przez Radę
Pedagogiczną.
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7189515; e-mail szkoły: [email protected] http://gzsmich.pl
6.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji
(załącznik nr 2).
7.
Kopię protokołu przekazuje się do Rady Rodziców.
8.
Rada Rodziców decyduje o ostatecznej wysokości oraz ilości przyznanych nagród.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5.
1.
Informacje o przyznaniu nagród zamieszcza się na stronie internetowej szkoły, na
stronie internetowej Rady Rodziców oraz wywiesza się w szkole na tablicy ogłoszeń.
2.
W przypadku, gdy kwota na nagrody dla uczniów spełniających kryteria
regulaminowe przewyższa kwotę określoną przez Radę Rodziców, nagrodę przyznaje
się uczniom, którzy otrzymali najwyższą średnią – w zależności od finansowych
możliwości Rady Rodziców w danym semestrze.
3.
Wręczenie nagród „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH” odbywa się na uroczystym
apelu podsumowującym pierwszy semestr oraz na zakończenie roku szkolnego.
4.
Wraz z nagrodą uczeń otrzymuje dyplom.
5.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 17.02.2015 r.
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7189515; e-mail szkoły: [email protected] http://gzsmich.pl
Załącznik nr 1
Michałowo, dn. ………………………………………
Wniosek
o przyznanie nagrody
„KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
Wnioskuję o przyznanie nagrody „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH” na ……. semestr roku
szkolnego …………………..
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………….. klasa ………
Oceny z poszczególnych przedmiotów:
Język polski …………………………………….…….
Język angielski ……………………………………………..
Matematyka ……………………………..…………….
Przyroda …………………………………….………………
Historia ………………………………..……………….
Muzyka ……………………………………………………..
Plastyka ……………….……………………………….
Wychowanie fizyczne ……………….……….…………….
Technika ………………..……………….…………….
Zajęcia z komputerem ……………………………………..
Język rosyjski …………………………………………
Religia/etyka ………………………………………………
Język białoruski ……………………..……………………..
Średnia ocen z przedmiotów : ……………………………………………
Wynik sprawdzianu po klasie szóstej: ……………………………………………………………………………
Podpis wychowawcy:
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7189515; e-mail szkoły: [email protected] http://gzsmich.pl
Załącznik nr 2
Michałowo, dn. ………………………………………
Protokół nr ……./………/………
z posiedzenia komisji ds. wnioskowania o nagrodę
„KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
1. Komisja w składzie:
Dyrektor/wicedyrektor …………………………………………….…………
Pedagog szkolny …………………………..…………………………………..
Opiekun SU …………………………………….……………………………..
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej ………………………………………….
rozpatrzyła
………..
wniosków
o
przyznanie
nagrody
„KIESZONKOWE
DLA
NAJLEPSZYCH”
2. Po rozpatrzeniu wniosków komisja wnioskuje o przyznanie nagrody następującym
uczniom :
Lp.
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Kwota nagrody
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7189515; e-mail szkoły: [email protected] http://gzsmich.pl
Podpisy komisji:
 ………………………………..
 ………………………………..
 ………………………………..
 ………………………………..
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7189515; e-mail szkoły: [email protected] http://gzsmich.pl
Załącznik nr 1a
Michałowo, dn. ………………………………………
Wniosek
o przyznanie nagrody
„KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH”
Wnioskuję
o
przyznanie
nagrody
„KIESZONKOWE
DLA
NAJLEPSZYCH”
na ……. semestr roku szkolnego …………………..
Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….. klasa ………
Oceny z poszczególnych przedmiotów:
Religia
J. polski
J. angielski
J. rosyjski
Matematyka
Historia
WOS
Biologia
Geografia
Fizyka
Chemia
Plastyka
Muzyka
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Informatyka
Wychowanie fizyczne
J. białoruski
Edukacja dla bezpieczeństwa
Średnia ocen z przedmiotów : ……………………………………………
Podpis wychowawcy:

Podobne dokumenty