Informator - NFZ Lublin

Komentarze

Transkrypt

Informator - NFZ Lublin
Informator
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ABC opieki zdrowotnej
Wykaz Świadczeniodawców
realizujących umowy w 2011 roku
LUBLIN 2011
WYDAWNICTWO BEZPŁATNE
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ABC opieki zdrowotnej oraz wykaz Świadczeniodawców realizujących umowy
w 2011 roku
Wydawca:
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. (81) 5310500
fax. (81) 5310528
e-mail: [email protected]
http://www.nfz-lublin.pl
Uwaga!
Dane teleadresowe zawarte w Informatorze pochodzą od Świadczeniodawców Lubelskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Za błędy, wynikające z podania przez Świadczeniodawców
niepełnych czy nieaktualnych danych, Oddział nie ponosi odpowiedzialności.
Szanowni Państwo
Przekazuję Państwu kolejne wydanie Informatora Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zawierające ABC opieki
zdrowotnej oraz wykaz Świadczeniodawców realizujących świadczenia
medyczne w oparciu o umowy zawarte z NFZ na rok 2011.
ABC opieki zdrowotnej stanowi przewodnik po systemie opieki
zdrowotnej. Na rynku usług medycznych, obok placówek funkcjonujących
dotychczas, pojawiły się nowe podmioty, których ofertę świadczeń przedstawiam.
Pragnę ułatwić Państwu wybór lekarza rodzinnego, pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej, właściwej ze względu na zakres świadczeń poradni czy też
oddziału szpitalnego.
Niniejsza publikacja zawiera także pełny wykaz podmiotów realizujących
świadczenia z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych, do korzystania z
których serdecznie zachęcam.
Wykaz podmiotów w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w powiatach,
zapewni sprawne odnalezienie właściwego Świadczeniodawcy i ułatwi Państwu
poruszanie się w systemie zdrowotnym na terenie województwa lubelskiego.
Zapraszam również do korzystania z naszej strony internetowej pod adresem:
www.nfz-lublin.pl, gdzie oprócz elektronicznej wersji „Informatora”,
aktualizowanej na bieżąco, znajdują się specjalne wyszukiwarki, między innymi:
„Zabiegi rehabilitacyjne”, „przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe”.
Wyrażam przekonanie, że dane zawarte w Informatorze dostarczą Państwu
cennych informacji.
Dyrektor
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
SPIS TREŚCI
1. ABC OPIEKI ZDROWOTNEJ
I. INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................................ 6
1. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ................................................ 6
2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ......................................................................... 7
3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ..................... 10
4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PO WYGAŚNIĘCIU OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO....................................................................................................................... 12
5. ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA, A PRZYNALEŻNOŚĆ DO ODDZIAŁU NFZ .............................. 12
II. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ................................................................................ 13
1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ) .......................................................................... 13
Opieka lekarska .................................................................................................................. 13
Świadczenia pielęgniarki POZ............................................................................................... 14
Opieka położnej POZ........................................................................................................... 15
Opieka pielęgniarki szkolnej................................................................................................. 16
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA w POZ ........................................................... 17
TRANSPORT SANITARNY W POZ ......................................................................................... 17
2. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE ............................................................... 19
3. STOMATOLOGIA ................................................................................................................... 20
4. LECZENIE SZPITALNE ............................................................................................................ 22
5. REHABILITACJA LECZNICZA................................................................................................... 23
6. LECZENIE UZDROWISKOWE .................................................................................................. 30
7. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE .......................................................................... 33
Programy profilaktyczne realizowane przez lekarza i pielęgniarkę w Podstawowej Opiece
Zdrowotnej............................................................................................................................... 33
Programy profilaktyczne realizowane przez innych świadczeniodawców........................................ 33
8. OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE.................................................................... 35
9. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE .......................................................... 38
10. POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY ........................................................ 40
III. INFORMACJE DODATKOWE ........................................................................................... 41
1. NAGŁE ZACHOROWANIA........................................................................................................ 41
2. KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH ....................................................................................................... 41
3. LEKI I ICH REFUNDACJA ........................................................................................................ 42
4. DOKUMENTACJA MEDYCZNA ................................................................................................. 44
5. ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ .......................................................................................... 46
6. SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW .......................................................................................... 47
7. KARTA PRAW PACJENTA ........................................................................................................ 47
2. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
POWIAT M. BIAŁA PODLASKA ............................................................................................. 56
POWIAT BIALSKI ................................................................................................................ 66
POWIAT BIŁGORAJSKI ........................................................................................................ 74
POWIAT M. CHEŁM ............................................................................................................. 83
POWIAT CHEŁMSKI ............................................................................................................ 94
POWIAT HRUBIESZOWSKI .................................................................................................. 99
POWIAT JANOWSKI .......................................................................................................... 106
POWIAT KRASNOSTAWSKI ............................................................................................... 115
POWIAT KRAŚNICKI ......................................................................................................... 123
POWIAT LUBARTOWSKI.................................................................................................... 136
POWIAT M. LUBLIN .......................................................................................................... 146
POWIAT LUBELSKI ........................................................................................................... 203
POWIAT ŁĘCZYŃSKI ......................................................................................................... 216
POWIAT ŁUKOWSKI ......................................................................................................... 223
POWIAT OPOLSKI............................................................................................................. 233
POWIAT PARCZEWSKI ...................................................................................................... 241
4
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
POWIAT PUŁAWSKI .......................................................................................................... 247
POWIAT RADZYŃSKI ........................................................................................................ 263
POWIAT RYCKI................................................................................................................. 271
POWIAT ŚWIDNICKI ......................................................................................................... 280
POWIAT TOMASZOWSKI ................................................................................................... 287
POWIAT WŁODAWSKI ...................................................................................................... 298
POWIAT M. ZAMOŚĆ......................................................................................................... 305
POWIAT ZAMOJSKI........................................................................................................... 321
3. WAŻNE TELEFONY/ ADRESY
1. Ważne telefony i adresy ..................................................................................................... 330
5
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
1.
ABC OPIEKI ZDROWOTNEJ
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje m.in.:
osobom objętym powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli
zatrudnionym, prowadzącym działalność gospodarczą, emerytom, rencistom, bezrobotnym
1
zarejestrowanym w UP , rolnikom ubezpieczonym w KRUS itp.;
osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
członkom rodzin* wyżej wymienionych grup, którzy nie posiadają innego tytułu do
ubezpieczenia;
osobom pobierającym stypendium
zawodowego;
2
w okresie odbywania stażu lub przygotowania
osobom innym, niż ubezpieczonym, posiadającym obywatelstwo polskie i posiadającym
3
miejsce zamieszkania na terytorium RP, korzystającym z opieki pomocy społecznej ;
osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji tj.
zamieszkującym lub przebywającym na terenie Polski, a podlegającym ubezpieczeniu
zdrowotnemu w innym państwie członkowskim UE;
4
osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez
wójta (burmistrza lub prezydenta) gminy;
osobom innym, niż ubezpieczonym, posiadającym obywatelstwo polskie i posiadającym
miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie
ciąży, porodu i połogu.
* Członek rodziny to:
dziecko:
własne,
małżonka,
przysposobione,
obce, dla którego ustanowiono opiekę,
obce w ramach rodziny zastępczej,
wnuk,
do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli uczy się dalej – do ukończenia 26 lat; jeśli posiada
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez
ograniczenia wieku;
małżonek;
1
od 1 stycznia 2009r. za każdą osobę zarejestrowaną w UP odprowadzana jest składka na ubezpieczenie
zdrowotne.
2
od 1 stycznia 2009r. od w/w świadczeń jest potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne.
3
dotyczy osób korzystających z opieki pomocy społecznej, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w
art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.).
4
decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy uprawniająca do świadczeń zdrowotnych zgodnie z miejscem
zamieszkania świadczeniobiorcy wydana na okres 90 dni.
6
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
krewny wstępny (np. ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym, czyli posiadający zameldowanie na pobyt stały pod
tym samym adresem.
Członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu tak jak osoby
objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zgłasza do ubezpieczenia podmiot zwany
płatnikiem składek. Przykładowo dla:
pracowników płatnikiem składki jest pracodawca;
emerytów i rencistów – ZUS, KRUS lub inny właściwy organ emerytalno-rentowy;
rolników – KRUS;
bezrobotnych – właściwy Urząd Pracy itd.
Płatnik składek, na wniosek ubezpieczonego może dokonać zgłoszenia członków rodziny do
ubezpieczenia zdrowotnego. Termin zgłoszenia określają przepisy ustawy o systemie
ubezpieczenia społecznego, które wskazują na okres 7 dni od daty powstania obowiązku
ubezpieczenia.
Ważne:
zatrudnieni małżonkowie nie mogą zgłaszać się wzajemnie do ubezpieczenia zdrowotnego;
tylko jeden z rodziców powinien dokonać zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego;
student, który ukończył 26 r.ż. nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez
rodzica;
małżonek zarejestrowany w Urzędzie Pracy nie może być zgłoszony do ubezpieczenia jako
członek rodziny;
student lub uczeń zatrudniony na umowę o pracę, np. w okresie wakacji, powinien być
wyrejestrowany na okres zatrudnienia z tytułu członka rodziny.
Na każdej osobie ubezpieczonej ciąży obowiązek powiadomienia płatnika składek o utracie
uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członków rodziny. Dotyczy to sytuacji, gdy członek
rodziny:
nabędzie własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podejmie pracę w Polsce lub w
krajach UE/EFTA, rozpocznie własną pozarolniczą działalność gospodarczą;
zarejestruje się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy;
ukończy szkołę średnią lub wyższą lub zostanie skreślona z listy uczniów lub studentów,
itd.
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych przysługuje cudzoziemcom
posiadającym Kartę Polaka. Karta ta jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu
Polskiego.
2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Brak ubezpieczenia zdrowotnego może stać się powodem ponoszenia wysokich kosztów za
świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w razie choroby lub konieczności uzyskania
natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczenia mają możliwość zawarcia umowy o
dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Do grupy tych osób można zaliczyć:
7
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski nie
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz nie podlegające
ubezpieczeniu z tytułu członka rodziny;
pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym;
osoby zawieszające wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej;
osoby posiadające obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, jeżeli posiadają miejsce
zamieszkania na terytorium Polski;
cudzoziemców przebywających na terytorium RP na postawie: wizy uprawniającej do
podjęcia pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia
udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany
lub osoby, które uzyskały status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę uzupełniającą albo
korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium;
cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich studiujących w Polsce oraz
absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż i nie posiadających
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskie, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej;
cudzoziemców - członków zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i
teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników - nie
posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, przebywających na
terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na
pobyt tolerowany lub posiadających status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę
uzupełniającą albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium;
osoby odbywające staż adaptacyjny;
osoby odbywające kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w
języku polskim nie posiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
wolontariuszy zgłoszonych przez korzystającego do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie
są oni objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.
Jak ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia
W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, osoba musi zgłosić się do Oddziału
Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania. W Oddziale wypełnia "wniosek o objęcie
ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia", do którego załącza dokument
potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia oraz przedstawia dowód tożsamości. W ciągu 7 dni od
podpisania umowy zgłasza się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Dokumenty stanowiące podstawę zawarcia umowy:
- osoba niepodlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w żadnym z
krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
kartę pobytu lub zezwolenie na zamieszanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie
się,
numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
dokument potwierdzający ostatni okres objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
8
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
- cudzoziemcy - studenci i uczestnicy studiów doktoranckich
dokument tożsamości (paszport, kartę pobytu),
numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie RP,
zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki.
- cudzoziemcy – członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i
teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedniki
dokument tożsamości (paszport, kartę pobytu),
numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
dokument potwierdzający zamieszkanie,
zaświadczenie o przynależności do zgromadzenia zakonnego.
- cudzoziemcy – odbywający staż adaptacyjny
dokument tożsamości (paszport, kartę pobytu),
numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
dokument potwierdzający zamieszkanie,
umowa zobowiązująca do odbycia stażu/ przeszkolenia.
- cudzoziemcy – odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do
podjęcia nauki w języku polskim
dokument tożsamości (paszport, kartę pobytu),
numery PESEL i NIP (jeśli zostały nadane),
dokument potwierdzający zamieszkanie,
zaświadczenie o odbywaniu kursu.
Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić
do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością
odprowadzania dodatkowej składki.
Obowiązek ten nie dotyczy cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz
absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a także członków zakonów, alumnów
wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów
i ich odpowiedników, osób odbywających staż adaptacyjny oraz odbywających kursy języka polskiego
lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.
Członkiem rodziny są następujące osoby:
dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko
obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej,
do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast
jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane
na równi - bez ograniczenia wieku;
małżonek;
wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Obowiązki ubezpieczonego po podpisaniu umowy:
dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
na druku ZUS ZZA,
dokonanie zgłoszenia wymienionych we wniosku do umowy członków rodziny na druku ZUS
ZCNA,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne do 15 dnia następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni,
aktualizowanie wysokości składek zgodnie ze zmieniającą się podstawą.
9
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może odbyć się:
w drodze pisemnego poinformowania Oddziału NFZ o rezygnacji,
po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek,
z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Polski,
z dniem uprawomocnienia się decyzji dyrektora oddziału w sprawie ustalenia
ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów o koordynacji stwierdzającej
właściwość ustawodawstwa innego państwa członkowskiego UE lub państwa
członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Prawa ubezpieczonego po zawarciu umowy :
Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie wraz z członkami rodziny uzyskuje prawo do świadczeń
zdrowotnych z dniem określonym w umowie, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy
lub po upływie miesiąca od daty ostatniej wpłaty składki.
Dokument ubezpieczenia stanowiący podstawę do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej:
Dowodem ubezpieczenia dla osoby ubezpieczającej się dobrowolnie oraz członków jej rodziny jest
umowa wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc. Należy pamiętać, że druk zgłoszenia
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi integralną część umowy.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Podstawa naliczania wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zamieszczana na
stronie internetowej www.nfz-lublin.pl.
Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS.
Wysokość opłaty dodatkowej
Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie a posiadająca przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym jest
zobligowana do uiszczenia jednorazowej opłaty za okres nieskładkowy. Jej wysokość jest uzależniona
od długości okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.
Obowiązek
­
­
­
wniesienia opłaty dodatkowej nie dotyczy cudzoziemców:
studentów i uczestników studiów doktoranckich,
absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż,
członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych,
postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników,
­ osób odbywających staż adaptacyjny,
­ osób odbywających kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w
języku polskim,
Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy na numer konta oddziału
wojewódzkiego NFZ podany na druku umowy. W uzasadnionej sytuacji, na wniosek
zainteresowanego, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne
(maksymalnie na 12 rat). Z dniem określonym w umowie ubezpieczony oraz członkowie rodziny
zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
pacjent powinien przedstawić Świadczeniodawcy dokument potwierdzający uprawnienia do
świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne.
Do czasu wydania ubezpieczonemu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym
ubezpieczenie zdrowotne jest:
10
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę,
aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;
dla emerytów i rencistów:
legitymacja emeryta-rencisty lub aktualny odcinek emerytury, renty;
dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
dla osoby posiadającej decyzję administracyjną:
- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;
dla członka rodziny ubezpieczonego:
dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenia do ubezpieczenia członka
rodziny ,np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy;
aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny emeryta-rencisty +
legitymacja emeryta-rencisty;
aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZCNA (ZCZA).
Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja
szkolna lub studencka.
dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej spełniającej kryteria dochodowe, o których mowa
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy;
dla osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych:
-
5
Karta Polaka ;
dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
certyfikat,
karta EKUZ.
Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być
powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w stanie nagłym
– dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie:
nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia – jeśli pacjent
przebywa w szpitalu,
lub
w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta
kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe terminy nie dotyczą refundacji leków –
5
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego (ustawa z
dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka Dz. U. Nr 180, poz.1280 z późn. zm.).
11
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
pacjent nie posiadający dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego a korzystający ze świadczeń w trybie
nagłym ma wypisywaną receptę za 100 proc. odpłatnością. Refundacja leku możliwa jest po
okazaniu dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej, w czasie realizacji recepty w
aptece.
4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PO WYGAŚNIĘCIU OBOWIĄZKU
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku
ubezpieczenia, np.:
w przypadku byłych zatrudnionych:
30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o pracę;
w przypadku osób zatrudnionych, korzystających z urlopu bezpłatnego:
30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
w przypadku osób bezrobotnych:
30 dni od dnia wyrejestrowania z urzędu pracy.
Od powyższej zasady istnieją wyjątki. W przypadku osoby:
ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty:
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o
przyznanie tych świadczeń;
pobierającej zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub
wypadkowym:
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez tę osobę
zasiłku;
która ukończyła szkołę średnią/ wyższą lub została skreślona z listy uczniów/ studentów:
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki
lub skreślenia z listy uczniów/ studentów;
6
której zawieszono prawa do renty socjalnej :
90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.
5. ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA, A PRZYNALEŻNOŚĆ DO ODDZIAŁU NFZ
Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności zmiany Oddziału Funduszu.
Przykład 1. Ubezpieczony posiadający stały meldunek w województwie lubelskim, a
przemieszczający się po terytorium RP w celu wykonywania kilkutygodniowych prac wskazuje na
zgłoszeniu kierowanym do ZUS przez pracodawcę - oddział Funduszu właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania tj. Lubelski OW NFZ.
Zmiana miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub/ i członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia
zdrowotnego skutkuje jedynie koniecznością dokonania korekty danych na zgłoszeniu kierowanym do
ZUS lub KRUS. Dokonywane są one poprzez pracodawcę, odpowiednią instytucję wypłacającą
świadczenia pieniężne lub indywidualnie (np. w przypadku prowadzących działalność gospodarczą).
Przykład 2. Student na stałe zamieszkujący w Lublinie, zgłoszony do ubezpieczenia jako członek
rodziny przez jednego z rodziców w zakładzie pracy, studiuje w Warszawie. Wówczas rodzic zgłasza
6
dotyczy osób, którym zawieszono prawa do renty socjalnej z przyczyn określonych w art. 10 ust. 5 ustawy z
dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.)
12
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
fakt zmiany miejsca zamieszkania dziecka do pracodawcy, który z kolei przesyła korektę danych
do ZUS.
II. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach
pomiędzy 8.00 – 18.00. Natomiast w godz. 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w
soboty, niedziele i święta pacjenci mają zapewnione świadczenia w ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej w POZ.
Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia
zdrowotnego. Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia
w stanie nagłym.
Opieka lekarska
Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje
się poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji posiadają lekarze).
Ważne:
w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta świadczenie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia,
w
schorzeniach
przewlekłych,
z
wyłączeniem
stanów
zaostrzenia
w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje
bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku
każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł, kwotę tą należy wpłacić na
rachunek Lubelskiego OW NFZ: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr 29 1130 1206 0028
9000 1220 0001 (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania
świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta),
zmiany
lekarza,
pielęgniarki
i
położnej
dokonuje
się
u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/ położnej druku deklaracji,
poprzez
wypełnienie
ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć
do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, uzasadniających
postawienie wstępnego rozpoznania,
lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zalecane
przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną informację
od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii,
lekarz POZ może wystawić skierowanie (zadeklarowanym pacjentom) na zabiegi
fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych i domowych, z wyjątkiem skierowań na
zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu,
których przyczyną są te wady, informując pacjenta, iż skierowanie na zabiegi
rehabilitacyjne jest ważne 30 dni od daty wystawienia i w tym terminie pacjent powinien
rozpocząć terapię lub zarejestrować się w zakładzie realizującym świadczenia rehabilitacyjne.
Rejestracja pacjentów na wyznaczone godziny odbywać się może w każdej formie: osobiście,
telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
13
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Lekarz POZ ma obowiązek zapewnić /od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00/
porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych wizyty domowe oraz
funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień. W filiach świadczeniodawcy POZ
dopuszcza się zapewnienie dostępności w czasie krótszym niż od 8.00-18.00, jeżeli w tych godzinach
dany świadczeniodawca zapewnia dostęp do świadczeń w innym miejscu.
7
Wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej:
1. Świadczenia w zakresie profilaktyki:
koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz
zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o
szczepieniach zalecanych,
uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych,
2. Świadczenia w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób:
przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta,
planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
zleca
wykonanie
i obrazowych,
badań
dodatkowych,
a w szczególności
laboratoryjnych
kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne/ do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu
dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
dokonuje interpretacji
świadczeniodawców,
wyników
badań
i
konsultacji
wykonanych
przez
innych
orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiście przeprowadzone badanie
i dokumentację medyczną,
3. Świadczenia w zakresie leczenia chorób:
planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów
zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
wykonuje zabiegi i procedury medyczne,
kieruje do: lekarzy specjalistów, do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, do zakładów opieki
długoterminowej,
pielęgniarskiej
długoterminowej
opieki
domowej,
leczenia
uzdrowiskowego,
orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. Świadczenia w zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta:
zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców,
zleca wydanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z
odrębnymi przepisami.
Świadczenia pielęgniarki POZ
Pielęgniarka realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, w szczególności:
rozpoznaje warunki i potrzeby zdrowotne podopiecznych,
rozpoznaje problemy pielęgnacyjne,
planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną,
ocenia skuteczność stosowanych procedur pielęgnacyjnych,
7
Szczegółowy zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.
U. z 2005 r., Nr 214, poz. 1816).
14
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
realizuje zlecenia lekarskie,
prowadzi edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.
Realizacja opieki pielęgniarskiej następuje od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 z
z wyłączeniemdni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach
świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych
przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki POZ świadczenia udzielane są w terminie
uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ), spośród tych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru
dokonuje się poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji posiadają pielęgniarki).
Wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę POZ:
1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego trybu życia,
realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
edukacja w zakresie obowiązkowych
szczepieniach zalecanych,
szczepień
ochronnych
oraz
informowanie
o
2. Świadczenia diagnostyczne:
przeprowadzanie wywiadu środowiskowego,
ocena ogólnego stanu zdrowia podopiecznego,
wykonywanie badania fizykalnego,
wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę
przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania pacjenta,
3. Świadczenia lecznicze:
dobór technik karmienia, w zależności od stanu chorego,
wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z
odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych
oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet,
opatrywanie ran, odleżyn, oparzeń, zdejmowanie szwów,
stawianie baniek lekarskich,
wykonywanie inhalacji,
udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,
4. Świadczenia rehabilitacyjne:
rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu
chorobowego i długotrwałego unieruchomienia,
usprawnianie ruchowe,
drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej, ćwiczenia ogólnousprawniające.
Opieka położnej POZ
Położna POZ zobowiązana jest do udzielania kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w
środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznoneonatologicznej nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami. Realizacja opieki położniczej
następuje od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu
15
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu
zadań położnej POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
Położna ma obowiązek posiadania nesesera położnej środowiskowo/rodzinnej, który wyposażony
powinien być w podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku.
Każda ubezpieczona pacjentka ma prawo wolnego wyboru położnej podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), spośród tych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wyboru dokonuje się poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji posiadają położne).
Wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez położną POZ:
1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
edukacja zdrowotna kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie samoobserwacji i
podejmowania działań likwidujących czynniki ryzyka nowotworowego,
profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
przygotowanie do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego,
poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą
płciową,
2. Świadczenia diagnostyczne:
monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej,
wykonywanie badania położniczego u kobiet,
monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca
życia,
obserwacja i ocena rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia,
3. Świadczenia lecznicze:
udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia
lekarza,
przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych,
udzielanie pomocy w okresie laktacji,
cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
4. Świadczenia pielęgnacyjne:
planowanie, realizacja i ocena opieki pielęgnacyjnej nad: kobietą w okresie ciąży, porodu,
połogu, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia, kobietą ze schorzeniami
ginekologicznymi,
przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji,
5. Świadczenia rehabilitacyjne:
ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych,
wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety,
prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz
połogu.
Opieka pielęgniarki szkolnej
Pielęgniarka szkolna zobowiązana jest do udzielania w środowisku nauczania i wychowania
świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczniów do 19 roku życia świadczeniami z zakresu
profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą, określonych w odrębnych przepisach.
Ważne:
pielęgniarka szkolna udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań,
urazów i zatruć,
16
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki pielęgniarskiej przez cały czas trwania zajęć
lekcyjnych w szkole.
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W POZ
Opieka nocna i świąteczna realizowana jest przez lekarza i pielęgniarkę, poprzez:
porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z
pacjentem lub telefonicznie oraz w domu chorego,
świadczenia pielęgniarskie udzielane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta, zlecone
przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości
leczenia i pielęgnacji,
świadczenia udzielone przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez
lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ.
Świadczenia o których mowa wyżej są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne
dni ustawowo wolne od pracy, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania
świadczeniobiorcy.
Zakres świadczeń:
świadczenia lekarskie, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia,
zabiegi realizowane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym, zlecane podopiecznym
przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości
leczenia i pielęgnacji.
W przypadku konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego, odpowiednio lekarz lub
pielęgniarka pozostaje w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu.
Ważne:
Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ nie obejmują sytuacji
związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w przypadkach:
utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych
zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem
elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą,
Pacjenci od marca 2011 roku w razie pogorszenia stanu zdrowia, mają zapewnioną
możliwość korzystania z pomocy w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. Jedynie w przypadku wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, aby
zapewnić sprawną organizację udzielania świadczeń w domu chorego, świadczeniodawcy
przyjmują zgłoszenia zgodnie z rejonami zabezpieczenia. Informację o tym, gdzie
zlokalizowane są punkty udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej można uzyskać w przychodni POZ, we właściwym oddziale NFZ lub na stronie
internetowej www.nfz-lublin.pl.
TRANSPORT SANITARNY W POZ
Świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu publicznego na zasadach określonych w
art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Transport sanitarny w POZ polega na zapewnieniu pacjentowi transportu sanitarnego w godzinach
funkcjonowania POZ (od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy), do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we
17
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z
powrotem do miejsca zamieszkania.
Transport sanitarny w POZ obejmuje:
- przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie stacjonarnym;
- przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
- przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
- przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych
wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do
którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
- przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.
Ważne:
Transport sanitarny jest:
bezpłatny na podstawie zlecenia lekarza POZ w przypadkach: konieczności podjęcia
natychmiastowego leczenia lub zachowania ciągłości leczenia oraz gdy u pacjenta
występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu
publicznego – do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we
właściwym zakresie.
częściowo odpłatny (60 proc.), na podstawie zlecenia lekarza POZ, w przypadkach
niewymienionych powyżej (patrz też „Pomoc doraźna i transport sanitarny”).
Świadczenie transportu „dalekiego” w POZ
Świadczenie transportu „dalekiego” w POZ przysługuje pacjentom zapisanym do świadczeniodawcy
POZ, w następujących sytuacjach:
a)
gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z wyboru pacjenta, korzystał on ze świadczeń w
warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w momencie uzyskania
wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu. Transport
ten jest realizowany od granicy Polski do miejsca zamieszkania pacjenta,
b)
gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z wyboru pacjenta, korzystał on ze świadczeń w
warunkach szpitalnych poza granicami kraju a wypis ze szpitala następuje przed
zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju, oraz gdy nie istnieją medyczne
przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego POZ. Transport taki jest
realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania
pacjenta, zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie,
c)
gdy, z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi korzystać ze
świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a najbliższy zakład udzielający świadczeń
we właściwym zakresie zlokalizowany jest w odległości „tam i z powrotem” powyżej 120 km
i ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na jego samodzielny dojazd do zakładu –
transport POZ przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem,
d)
gdy, z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi korzystać z
wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez
niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń i miejsce udzielania
świadczeń znajduje się w odległości „tam i z powrotem” powyżej 120 km i ogólny stan
zdrowia pacjenta nie pozwala na jego samodzielny dojazd do zakładu – transport POZ
przysługuje z miejsca zamieszkania chorego do świadczeniodawcy wskazanego
skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem. Przepis stosuje się odpowiednio dla
możliwych do realizacji w warunkach ambulatoryjnych, procedur kwalifikacji wstępnej
pacjentów do świadczeń wysokospecjalistycznych.
O wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia transportu sanitarnego „dalekiego” występuje, w
uzgodnieniu z lekarzem POZ, do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego NFZ:
18
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
pacjent lub członek jego rodziny po uzyskaniu stosownego zaświadczenia (sporządzonego w
języku polskim) od zakładu udzielającego świadczeń szpitalnych poza granicami Polski, w
przypadkach wymienionych wyżej w lit. a, b,
pacjent lub jego opiekun prawny, po uzyskaniu stosownego zaświadczenia z zakładu
udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w przypadkach
określonych w lit. c, d.
Druki wniosku zlecenia transportu sanitarnego „dalekiego” posiadają świadczeniodawcy POZ.
Programy profilaktyczne realizowane przez lekarza i pielęgniarkę w Podstawowej
Opiece Zdrowotnej
W ramach POZ realizowane są następujące profilaktyczne programy zdrowotne:
program profilaktyki chorób układu krążenia,
program profilaktyki gruźlicy.
Szczegółowe informacje dotyczące programów profilaktycznych realizowanych w POZ oraz innych
programów znajdują się z rozdz. 7 „Profilaktyczne programy zdrowotne”.
2. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:
ginekologa i położnika,
dentysty,
dermatologa,
wenerologa,
onkologa,
okulisty,
psychiatry,
dla osób chorych na gruźlicę,
dla osób zakażonych wirusem HIV,
dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w
zakresie lecznictwa odwykowego,
dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa.
Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia
zdrowotnego. Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia
w stanie nagłym.
Ważne:
w przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia,
świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia listy osób oczekujących i wyznaczenia
19
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
terminu przyjęcia (kryteria umieszczania pacjentów na liście reguluje rozporządzenie
8
Ministra Zdrowia , więcej nt. list oczekujących w rozdziale „Kolejki oczekujących”).
prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi
oraz kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
w medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista udziela porad w domu
pacjenta,
badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w
laboratorium/ pracowni, wskazanej przez lekarza,
rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
W przypadku gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonywania badań
kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wydaje
lekarz specjalista.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący chorego w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do
pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza kierującego/POZ, do którego
zadeklarowany jest pacjent o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w
tym okresie ich stosowania i sposobu dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
Wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę:
badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną, ordynowanie koniecznych leków,
wystawianie zleceń na refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe,
rehabilitację leczniczą,
orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
wykonywanie badań profilaktycznych.
3.
STOMATOLOGIA
Świadczenia stomatologiczne przysługują pacjentowi bez skierowania. Pacjent ma prawo do
9
bezpłatnych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych .
Korzystając z usług stomatologa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjent obowiązany jest
przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważne:
pacjent zgłaszający się z bólem powinien otrzymać pomoc w dniu zgłoszenia,
8
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni
kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie
świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).
9
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 140, poz. 1144 z późn. zm.).
20
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
pacjentowi przysługuje uzupełnienie braków zębowych oraz zaopatrzenie bezzębnej
szczęki z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez raz na 5 lat.
Naprawa protez przysługuje raz na 2 lata,
dziecku do ukończenia 12 roku życia przysługuje leczenie ortodontyczne wad
zgryzu z zastosowaniem aparatu ortodontycznego do zdejmowania jedno–
i dwuszczękowego oraz
bezpłatna kontrola i naprawa aparatu (raz w roku) po zakończeniu leczenia przysługuje
wyłącznie dzieciom do ukończenia 13 roku życia, leczonym w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu
nieprawidłowego użytkowania,
stałe aparaty ortodontyczne nie są finansowane przez Fundusz,
świadczenia udzielone przy użycia materiałów innych niż gwarantowane bądź świadczenia
inne niż gwarantowane nie są refundowane przez NFZ – pacjent pokrywa 100% kosztów
udzielonego świadczenia.
Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu
(trwającego 42 dni od dnia porodu) mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z
wykazem świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób.
Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16 roku życia oraz dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16 roku życia do ukończenia
18 roku życia, a także osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które
ukończyły 18 rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:
znieczulenie ogólne, przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych,
kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń w znieczuleniu ogólnym jest orzeczenie o
niepełnosprawności.
Dokument potwierdzający prawo do dodatkowych świadczeń:
dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego, lub
dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia,
kobiety w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub dokument
stwierdzający tożsamość,
kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia
zdrowotnego lub dokument stwierdzający tożsamość.
Wykaz Świadczeniodawców Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzielających świadczeń
zdrowotnych w 2011 roku w ramach dyżuru stomatologicznego:
Lp Nazwa zakładu
zdrowotnego
1 NZOZ Specjalistyczna
Przychodnia
Stomatologiczna
„Specdent”
2 Niepubliczny
Stomatologiczny ZOZ
Adres
Biała Podlaska
ul. Prosta 35
Janów Lubelski
ul. Kilińskiego 3/1
3 NZOZ Przychodnia
Specjalistyczna
„Hipoteczna 4”
Lublin,
ul. Hipoteczna 4
4 NZOZ „Prima-Med.”
Prywatna
Przychodnia
Stomatologiczno-
Puławy
ul. Lubelska 25
Numer
Czas pełnienia dyżuru
telefonu
Dni
Godziny
(83) 4333777 soboty,
niedziele
7.00-19.00
i dni
świąteczne
(15) 8723050 soboty,
niedziele i dni 7.00- 19.00
świąteczne
(81) 5326180 codziennie
dyżury nocne
oraz
w weekendy i
święta
(81) 8877025 codziennie
dyżury nocne
oraz
w weekendy i
21
19.00 -7.00
całodobowo
19.00-7.00
całodobowo
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Medyczna
5 NZOZ „Medident”
Tomaszów Lubelski
ul. Wańkowicza 8
6 Wielospecjalistyczne Zamość
Centrum
ul. Kilińskiego 4
Stomatologiczne
7 Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
8 NZOZ „Salus”
Przychodnia
Stomatologiczna
Łuków
ul. A. Struga 9
Chełm
ul. Piłsudskiego 11B
święta
(84) 6650305 soboty,
niedziele
oraz dni
świąteczne
(84) 6775149 soboty,
niedziele
oraz dni
świąteczne
(25) 7983799 soboty,
niedziele
oraz dni
świąteczne
(82) 5630332 Soboty,
niedziele oraz
dni
świąteczne
7.00 – 19.00
7.00 – 19.00
7.00-19.00
7.00-19.00
4. LECZENIE SZPITALNE
Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.
Leczenie szpitalne odbywa się na podstawie skierowania lekarza (i nie musi być to lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego) jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
Ważne:
w stanie nagłym (tj. w stanie, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może
skutkować utratą zdrowia lub życia) świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego
skierowania,
w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent
wpisywany jest na listę oczekujących, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia,
pacjent powinien zgłosić się do lekarza w celu oceny możliwości udzielenia świadczenia we
wcześniejszym terminie,
w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania
terminu przyjęcia na leczenie, świadczeniodawca w każdy możliwy sposób informuje
pacjenta o nowym terminie udzielenia świadczenia,
prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i
wojskowi, kombatanci oraz uprawnieni żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w szpitalu, a w szczególności
do planowego leczenia operacyjnego – szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego
badania diagnostyczne i konsultacje,
pacjentowi przyjętemu do szpitala zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne,
konieczne do wykonania świadczenia,
w czasie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz POZ nie może wystawiać zleceń na środki
pomocnicze i ortopedyczne, w tym na pieluchomajtki oraz ordynować leków,
koszty wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, produktów
leczniczych oraz wyrobów medycznych zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń
ponosi świadczeniodawca,
pacjent po zakończeniu leczenia szpitalnego (a także w przypadku świadczeń udzielonych w
szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć) powinien uzyskać kartę informacyjną
oraz stosownie do zaistniałej sytuacji: skierowania na świadczenia zalecone w karcie
22
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
informacyjnej, recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze i ortopedyczne zlecone w
karcie informacyjnej, zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.
Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia jest zobowiązany przedstawić dowód ubezpieczenia
zdrowotnego. W przypadku stanu nagłego – dokument ten może zostać przedstawiony w innym
czasie nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia – jeśli pacjent
przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W razie nie
przedstawienia dokumentu w w/w określonych terminach świadczenie zostaje udzielone na koszt
pacjenta.
5. REHABILITACJA LECZNICZA
Czas ważności skierowania wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie
zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Rehabilitacja lecznicza realizowana jest:
I. W warunkach ambulatoryjnych:
a) porada lekarska rehabilitacyjna,
b) fizjoterapia ambulatoryjna (wizyta fizjoterapeutyczna, zabieg fizjoterapeut.).
II. W warunkach domowych:
a) porada lekarska rehabilitacyjna,
b) fizjoterapia domowa (wizyta fizjoterapeutyczna, zabieg fizjoterapeutyczny).
III. W warunkach ośrodka lub oddziału dziennego:
a) rehabilitacja ogólnoustrojowa, w tym rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów, w
szczególności po mastektomii, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcja ręki,
b) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
c) rehabilitacja słuchu i mowy,
d) rehabilitacja wzroku,
e) rehabilitacja kardiologiczna,
f) rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.
IV. W warunkach stacjonarnych:
a) rehabilitacja ogólnoustrojowa,
b) rehabilitacja neurologiczna,
c) rehabilitacja pulmonologiczna,
d) rehabilitacja kardiologiczna.
Oznaczenia pojęć:
porada lekarska rehabilitacyjna, obejmuje m.in. ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta
(badanie
lekarskie),
skierowania
na
konsultację
i badania dodatkowe, punkcje lecznicze i iniekcje odstawowe, ocenę aktywności ruchowej
pacjenta, wypisanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz innych
zleceń i wniosków, ustalenie programu usprawniania leczniczego, wystawienie skierowania
na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe. końcową ocenę procesu usprawniania.
porada rehabilitacyjna lekarska dla noworodków i niemowląt - badanie lekarskie obejmujące
poza ww. dodatkowo ocenę: rozwoju psychoruchowego, neurofizjologicznego, deformacji i
ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych, ocenę percepcji wzrokowej
i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem, pomiary antropometryczne.
wizyta fizjoterapeutyczna - świadczenie polegające na ocenie i opisie stanu pacjenta przed
rozpoczęciem rehabilitacji/fizjoterapii, badaniu czynnościowym narządu ruchu oraz innym
badaniu koniecznym do ustalenia planu rehabilitacji, końcową ocenę i opis stanu
23
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
funkcjonalnego pacjenta, po zakończeniu rehabilitacji/fizjoterapii, udzielenie pacjentowi
wskazówek co do dalszego postępowania rehabilitacyjnego.
zabieg fizjoterapeutyczny
świadczenie
wymienione
w
Katalogu
zabiegów
fizjoterapeutycznych, obejmujące: kinezyterapię (ćwiczenia), masaż, elektrolecznictwo
(m.in. galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki), leczenie polem elektromagnetycznym,
światłolecznictwo (m.in. laseroterapia), ciepłolecznictwo (okłady parafinowe), hydroterapię,
krioterapię, balneoterapię.
I. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych
Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawiane jest przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarza POZ).
Pacjent ma prawo do fizjoterapii - w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5
zabiegów dziennie.
Skierowanie na fizjoterapię związaną z leczeniem dysfunkcji narządu ruchu wywołaną wadami
postawy wystawia (bezpośrednio na zabiegi) lekarz specjalista w dziedzinie:
rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej,
ortopedii i traumatologii lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub lekarz w trakcie specjalizacji
z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
W skierowaniu lekarz podaje przyczynę kierowania na rehabilitację, wskazując rozpoznanie i kod
jednostki chorobowej, opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny
kierowania na rehabilitację oraz określa rodzaj zlecanych zabiegów, ich liczbę, parametry zabiegu i
okolicę ciała oraz choroby przebyte i współistniejące, w tym informację dotyczącą np. wszczepionego
rozrusznika lub metalu w ciele pacjenta mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
II. Rehabilitacja w warunkach domowych może obejmować swoim zakresem poradę lekarską
rehabilitacyjną,
wizytę
fizjoterapeutyczną,
zabiegi
fizjoterapeutyczne
w
miejscu
zamieszkania/przebywania pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego
przemieszczania się nie może dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach
ambulatoryjnych.
Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub inny lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:
rehabilitacji medycznej,
balneologii i medycyny fizykalnej,
reumatologii,
neurologii,
neurochirurgii,
chirurgii ogólnej, ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,
ortopedii i traumatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji ww. dziedzin medycyny (wym. w
zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r., Dz. U. Nr 140, poz.
1145 z późn. zm.).
Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu
spowodowanymi:
ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych
mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
ciężkimi
uszkodzeniami
centralnego
i
obwodowego
(5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),
układu
nerwowego
uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona,
zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami
24
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
demielinizacyjnymi,
kolagenozami,
reumatoidalnym zapaleniem stawów),
przewlekłymi
zespołami
pozapiramidowymi,
chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych
endoprotezoplastyki stawu, przez okres do 6 miesięcy po operacji,
po
zabiegach
stanami po urazach kończyn dolnych, do 6 miesięcy po urazie oraz
osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.
Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku
kalendarzowym i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin
wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb
danego pacjenta.
W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest także edukacja zdrowotna pacjenta
i jego opiekunów, obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.
III. Rehabilitacja udzielana w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego - świadczenia
udzielane pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać z rehabilitacji w
warunkach ambulatoryjnych, a nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.
a) rehabilitacja ogólnoustrojowa – obejmuje swym zakresem: porady lekarskie, świadczenia z
zakresu neuropsychologii, logopedii, psychoterapii, zabiegi fizjoterapeutyczne.
Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym kierują lekarze oddziału:
urazowo-ortopedycznego,
chirurgicznego,
neurochirurgicznego,
reumatologicznego,
chorób wewnętrznych,
onkologicznego,
urologicznego,
ginekologicznego,
rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej
oraz lekarze poradni:
rehabilitacyjnej,
urazowo-ortopedycznej,
neurologicznej,
reumatologicznej,
oraz lekarz POZ, w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.
Kwalifikacji do tej formy leczenia dokonuje lekarz ośrodka lub oddziału, na podstawie skierowania,
aktualnej dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia.
Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-6 tygodni, przez 5 dni w tygodniu, średnio 5 zabiegów dziennie.
Pacjent przebywa w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej nie krócej niż 3
godziny dziennie.
b) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym
realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację, w ramach której udzielane są porady
lekarskie, świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii i neuropsychologii, logopedii, zabiegi
fizjoterapeutyczne:, indywidualne zajęcia z pacjentem, zajęcia grupowe, dla dzieci:
z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
25
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowordzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości
psychomotorycznej),
z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa),
z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki
nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych ośrodkowego układu
nerwowego),
z zaburzeniami integracji sensorycznej,
z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym,
z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów,
Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierują lekarze oddziałów szpitalnych i
poradni specjalistycznych:
neonatologicznej,
rehabilitacyjnej,
ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
neurologicznej,
reumatologicznej,
chirurgii dziecięcej,
oraz poradni podstawowej opieki zdrowotnej
Ta forma rehabilitacji przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 18 lat, a w
przypadku dzieci upośledzonych w stopniu głębokim do ukończenia 25 roku życia (po przedstawieniu
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych).
Czas
trwania
rehabilitacji
dzieci
z
zaburzeniami
wieku
w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi 120 osobodni w roku kalendarzowym.
rozwojowego
Rehabilitację realizuje się:
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku 0 - 3 lat,
w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku 4 – 7 lat,
w czasie nie krótszym niż 3 godziny dla dzieci w wieku 8 – 18 lat.
c) rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i
wielospecjalistyczna opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym słuchem.
Do rehabilitacji słuchu
specjalistycznych:
i
mowy
w
ośrodku/oddziale
dziennym
kierują
lekarze
poradni
otolaryngologicznej,
otolaryngologii dziecięcej,
audiologii i foniatrii.
Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy w ośrodku/oddziale dziennym wynosi do 120 osobodni w
roku kalendarzowym.
Rehabilitację realizuje się:
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku 0 - 7 lat,
w czasie nie krótszym niż 1,5 godziny dla pacjentów w wieku 8 – 19 lat,
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla pacjentów w wieku powyżej 19 lat.
d) rehabilitacja wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i
wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym wzrokiem.
26
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Do rehabilitacji wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym kierują lekarze poradni specjalistycznych:
okulistycznej,
neurologicznej.
Czas trwania rehabilitacji wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi do 120 osobodni w roku
kalendarzowym.
e) rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym odbywa się w oparciu o
indywidualnie dobrany schemat treningowy, dla pacjentów po:
ostrych zespołach wieńcowych,
plastyce naczyń wieńcowych,
zabiegach kardiochirurgicznych,
zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,
zaostrzeniach niewydolności serca,
Skierowanie chorego do rehabilitacji w ośrodku/oddziale dziennym wystawia lekarz oddziału:
kardiologii,
kardiochirurgii,
chorób wewnętrznych,
lekarz poradni kardiologicznej.
Czas rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i
wynosi nie więcej niż 24 osobodni w ciągu kwartału (trzech miesięcy).
f) rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku
lub
oddziale
dziennym
prowadzona
jest
w naturalnych podziemnych komorach solnych i ma na celu wykorzystanie ich specyficznego
mikroklimatu.
Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza poradni:
rehabilitacji medycznej,
gruźlicy i chorób płuc,
alergologii,
laryngologii.
Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii jest ustalana
indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennegoi nie może być krótsza niż 14 dni i dłuższa niż 24 dni.
IV. Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych:
a) rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - całodobowe świadczenia
udzielane pacjentom wymagającym kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz co najmniej
całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Przeznaczona dla pacjentów po: urazach, zabiegach
operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego jest wystawiane
przez lekarzy oddziałów:
neurologicznych,
neurochirurgicznych,
urazowo-ortopedycznych,
chirurgicznych,
reumatologicznych,
chorób wewnętrznych,
onkologicznych,
ginekologicznych,
27
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
urologicznych.
oraz w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych przez lekarzy poradni:
rehabilitacyjnych,
urazowo-ortopedycznych,
neurologicznych,
reumatologicznych,
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca
rozpoznanie.
Kwalifikacji do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz oddziału
rehabilitacyjnego, po ocenie stanu zdrowia i na podstawie dokumentacji medycznej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-6 tygodni.
b) rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych – prowadzona jest w warunkach
oddziału szpitalnego, w ramach:
rehabilitacji neurologicznej wczesnej – od 3 do 9 tyg.,
rehabilitacji neurologicznej wtórnej – od 3 do 6 tyg.
rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego – od 6 do
16 tyg. (w przypadku dzieci do ukończenia 18. Roku życia do 24 tyg.).
Kwalifikacja pacjenta do jednego z ww. typów rehabilitacji przeprowadzana jest przez lekarza
oddziału rehabilitacji neurologicznej, na podstawie skierowania i badania lekarskiego oraz oceny
stanu zdrowia pacjenta, wg zmodyfikowanej skali Rankina (ocena wg tej skali nie dotyczy kwalifikacji
dzieci do 18 roku życia).
rehabilitacja neurologiczna wczesna w warunkach stacjonarnych – udzielanie świadczeń
zdrowotnych w warunkach stacjonarnych oddziału rehabilitacji neurologicznej - do 3 miesięcy po
przebytym ostrym incydencie mózgowym bądź urazie ośrodkowego układu nerwowego lub
wykonanym zabiegu operacyjnym na ośrodkowym układzie nerwowym.
Skierowanie wystawiane jest przez lekarzy oddziałów:
neurologicznych,
neurochirurgicznych,
urazowo-ortopedycznych,
chorób wewnętrznych,
pediatrycznych,
przez lekarza poradni neurologicznej lub poradni rehabilitacyjnej - w przypadkach medycznie
uzasadnionych, z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
Przyjęcie do oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej następuje na drodze uzgodnień między
lekarzem ww. a lekarzem tego oddziału.
Kwalifikacji do tej formy leczenia dokonuje Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej na podstawie
oceny stanu zdrowia pacjenta oraz skierowania.
Od chwili zakwalifikowania pacjenta do tego rodzaju rehabilitacji do przyjęcia do właściwego oddziału
nie może upłynąć więcej niż 21 dni.
Czas trwania rehabilitacji wynosi 3 – 9 tygodni.
Leczenie może być kontynuowane na oddziale rehabilitacji neurologicznej wtórnej, w drodze
uzgodnień pomiędzy lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej, a lekarzem oddziału
rehabilitacji neurologicznej wtórnej.
rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (w tym
paraplegii i tetraplegii) w warunkach stacjonarnych oddziału rehabilitacji neurologicznej,
przeznaczona jest dla pacjentów z bardzo ciężkim stopniem inwalidztwa, całkowicie zależnych od
otoczenia, wymagających stałej pomocy osoby drugiej.
Skierowanie
wystawiane
jest
przez
lekarza
oddziału
kierującego:
neurologicznego,
neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, chorób wewnętrznych, a w przypadku dzieci do 18
28
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
roku życia również przez lekarza specjalistę: neurologii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej.
Po zakwalifikowaniu pacjent powinien zostać przyjęty bezpośrednio z oddziału kierującego:
neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, chorób wewnętrznych (nie dotyczy
dzieci do 18 roku życia).
Czas trwania rehabilitacji wynosi 6 – 16 tygodni, w przypadku dzieci do 18 roku życia do 24 tygodni.
Przedłużenie rehabilitacji może być kontynuowane na oddziale rehabilitacji neurologicznej wtórnej, w
drodze uzgodnień pomiędzy lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej ciężkich
uszkodzeń OUN, a lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej wtórnej.
rehabilitacja neurologiczna wtórna w warunkach stacjonarnych - udzielanie świadczeń
zdrowotnych w warunkach stacjonarnych oddziału rehabilitacji neurologicznej, którzy nie kwalifikują
się do rehabilitacji neurologicznej wczesnej oraz ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
Kwalifikacji pacjentów do tego rodzaju rehabilitacji dokonuje lekarz oddziału rehabilitacji
neurologicznej, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza oddziału:
neurologicznego,
neurochirurgicznego,
urazowo-ortopedycznego,
chorób wewnętrznych,
oddziału pediatrycznego,
w przypadkach medycznie uzasadnionych (z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego
układu nerwowego) przez lekarza poradni neurologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.
Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wtórnej wynosi 3 – 6 tygodni.
c) rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych – udzielanie świadczeń
rehabilitacyjnych w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc pacjentom,
którzy z uwagi na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w
warunkach oddziału rehabilitacji pulmonologicznej.
Kwalifikacja dorosłych:
przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne (po przebytych zaostrzeniach
z zaburzeniami wentylacji),
rozedma i pylica płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli,
przewlekła obturacyjna choroba płuc, po zaostrzeniach,
astma oskrzelowa, po zaostrzeniach,
rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem,
mukowiscydoza,
stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodnia od zakończenia leczenia),
stan po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodnia od zakończenia leczenia),
stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.
Kwalifikacja dzieci:
nawracające zapalenia oskrzeli, zespoły zatokowo-oskrzelowe, rozstrzenie oskrzeli z
towarzyszącym nieżytem, astma oskrzelowa,
stany po: zapaleniu płuc (do 3 tygodnia od zakończenia leczenia), po przebytym zespole
zaburzeń oddechowych, po aspiracji ciała obcego, po zabiegach torakochirurgicznych,
wszelkie nawracające schorzenia dróg oddechowych towarzyszące innym przewlekłym
chorobom (np. epilepsja i inne schorzenia neurologiczne lub zespoły złego wchłaniania),
mukowiscydoza,
wrodzone wady układu oddechowego,
wrodzone wady serca, wady postawy, itp.
29
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Skierowanie do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej wystawia lekarz z oddziału szpitalnego:
pulmonologii,
torakochirurgii,
kardiologii,
laryngologii,
oddziału chorób wewnętrznych,
alergologii,
pediatrii - w zakresie rehabilitacji wieku rozwojowego oraz
lekarz poradni chorób płuc lub lekarz poradni rehabilitacyjnej lub lekarz poradni
alergologicznej.
Czas trwania rehabilitacji w warunkach oddziału stacjonarnego wynosi do 3 tygodni.
Przeciwwskazania do rehabilitacji pulmonologicznej dorosłych i dzieci:
choroby układu oddechowego z objawami niewydolności krążenia i zaawansowanej
niewydolności oddechowej,
choroby przewlekłe w okresie zaostrzeń,
ostre stany chorobowe,
choroby nowotworowe,
gruźlica płuc,
promienica płuc,
zaawansowana pylica,
astma oskrzelowa wymagająca hospitalizacji,
rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem,
stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach.
d) rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych udzielana jest w warunkach oddziału
szpitalnego, pacjentom z wysokim poziomem ryzyka i powikłanym przebiegiem leczenia.
Skierowanie pacjenta powinno nastąpić bezpośrednio z oddziału szpitalnego:
kardiologii,
kardiochirurgii,
oddziału chorób wewnętrznych,
pediatrii,
lub na postawie skierowania lekarza z poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.
Czas trwania rehabilitacji wynosi:
w przypadku zawału serca, operacji kardiochirurgicznej oraz niewydolności serca – do 4
tygodni,
po koronaroplastyce – do 2 tygodni,
po ostrym incydencie wieńcowym bez wykonania koronaroplastyki – do 2 tygodni,
po operacjach kardiochirurgicznych bez wykonania sternotomii – do 2 tygodni.
6.
LECZENIE UZDROWISKOWE
Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, którego celem
jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi
naturalnych zasobów leczniczych.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod
uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego,
30
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
oczekiwany wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta, dotychczasowy przebieg i
wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile pacjent z takiego leczenia korzystał.
Oddział wojewódzki Funduszu potwierdza skierowanie, jeżeli:
lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub
rehabilitacji medycznej aprobował celowość skierowania,
w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są wolne miejsca,
przewidziane w umowach z tymi zakładami.
Potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki Funduszu określa:
rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb,
odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego,
datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania, w przypadku leczenia
uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych,
termin ważności skierowania i okres leczenia, w przypadku leczenia
uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych.
Jeżeli lekarz specjalista nie zaaprobował celowości skierowania jest ono zwracane lekarzowi, który je
wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, a pisemna informacja
przekazywana jest świadczeniobiorcy. Na niepotwierdzenie skierowania przez Oddział Funduszu nie
przysługuje odwołanie.
Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:
27 osobodni – uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat
21 osobodni – uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat
– uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat
pod opieką dorosłych
– uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
– uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
28 osobodni – uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
– uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym
18 dni
– uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci
W przypadku leczenia sanatoryjnego ambulatoryjnego pacjent, w ramach potwierdzonego
skierowania, ma zapewnione bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne. Świadczeniobiorca ponosi koszty
pobytu (we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie) oraz uzgadnia termin
rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie nie
później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod
nadzorem opiekuna (w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie
schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym – do 18 lat). Leczenie dzieci jest
bezpłatne, natomiast rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie.
Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum mają zapewnioną realizację
obowiązku szkolnego i kierowane są do sanatorium przez cały rok.
Ważne:
w przypadku osób dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z ambulatoryjnego i
sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy,
w przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, Oddział
Funduszu prowadzi listę osób oczekujących na potwierdzenie skierowania. Pacjenci mają
prawo do informacji o swojej kolejności na liście oczekujących,
31
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na stronie internetowej https://skierowania.nfz.gov.pl można sprawdzić swoje aktualne
miejsce na liście oczekujących na leczenie uzdrowiskowe (wystarczy jedynie podać numer
skierowania),
skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych, jest ważne do 18 miesięcy, licząc od dnia
jego wystawienia. Okres ważności potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe
wynosi 18 miesięcy od daty wystawienia,
jeżeli w ww. czasie leczenie nie zostało rozpoczęte (np. z powodu braku miejsc),
skierowanie jest odsyłane w celu weryfikacji do świadczeniodawcy, który je wystawił. W
przypadku negatywnej weryfikacji, lekarz zawiadamia o tym fakcie zarówno pacjenta, jak i
właściwy oddział NFZ (w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania),
skierowanie, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać
przesłane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie
ono poddane ponownej ocenie,
świadczeniobiorca ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w
sanatorium uzdrowiskowym oraz ponosi koszty opłaty klimatycznej,
dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26,
dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a także dzieci
uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i
zakwaterowania
w sanatorium uzdrowiskowym,
NFZ nie organizuje i nie pokrywa kosztów podróży na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem,
leczenie uzdrowiskowe trwa przez cały rok i pacjent nie ma możliwości wyboru terminu ani
miejscowości do której zostanie skierowany. Termin wyjazdu zależy od daty złożenia
skierowania oraz kolejki osób oczekujących na leczenie w zakresie danego profilu
schorzenia,
NFZ opiera się o zasadę równego traktowania obywateli, co oznacza brak preferencji
zawodowych pod względem wyznaczania terminów leczenia uzdrowiskowego,
NFZ nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom (w tym samym terminie i do tego
samego uzdrowiska). Powyższe dotyczy również osób chcących wyjechać wspólnie na
leczenie uzdrowiskowe,
koszty związane z pobytem opiekuna nie są finansowane przez Fundusz,
NFZ nie gwarantuje połączenia skierowań dzieci, w przypadku odmiennych zakresów
świadczeń.,
w przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się o
godz. 14.00, a ostatni kończy o godz. 12.00.
Wysokość odpłatności określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zm.
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U.
Nr 252, poz. 1698).
Cena za 1 dzień pobytu
w pokoju z wyżywieniem
Pokój 1 os. z pełnym węzłem higienicznosanitarnym
Pokój 1 os. w studiu
Pokój 1 os. bez pełnego węzła higienicznosanitarnego
Pokój 2 os. z pełnym węzłem higienicznosanitarnym
Pokój 2 os. w studiu
I sezon
(od 1 października do
30 kwietnia) w zł
26,50
II sezon
(od 1 maja do 30
września) w zł
33,00
21,00
20,00
30,00
27,00
16,00
22,00
13,50
20,00
32
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Pokój 2 os. bez pełnego węzła higienicznosanitarnego
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem
sanitarnym
Pokój wieloosobowy studiu
Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
11,50
16,00
10,00
12,00
9,50
8,50
11,00
9,50
7. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Programy profilaktyczne realizowane przez lekarza i pielęgniarkę w Podstawowej
Opiece Zdrowotnej
Świadczenia w ramach programów udzielane są w godzinach działalności POZ, tj. od poniedziałku do
piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Program profilaktyki chorób układu krążenia
Celem realizacji programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu
krążenia populacji objętej programem, poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i
natężenia czynników ryzyka.
Program adresowany jest w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka, będących w 35,
40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także
u innych świadczeniodawców).
Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, pacjentom znajdującym się na liście
świadczeniobiorców lekarza POZ.
Program profilaktyki gruźlicy
Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na
gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.
Adresatami programu są osoby dorosłe, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej
gruźlicy, w tym w szczególności:
osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub
osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności
usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony
problemem alkoholowymi/lub narkomanią, bezdomny.
Świadczenia w ramach programu (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania, pacjentom
znajdującym się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ. Zadaniem pielęgniarki jest dotarcie do
osób szczególnie zagrożonych chorobą.
Programy profilaktyczne realizowane przez innych świadczeniodawców
Program profilaktyki raka szyjki macicy
Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu
osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu
wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju
jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.
W programie mogą uczestniczyć:
kobiety w wieku od 25 lat do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok
urodzenia),
33
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
pacjentki w wieku 25 – 59 lat leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po
zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie
onkologiczne).
Badanie w ramach Programu przeprowadzane jest raz na 3 lata.
Wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego, realizowane
jest we wszystkich poradniach ginekologiczno-położniczych posiadających umowę z NFZ.
Program profilaktyki raka piersi
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod
uwagę rok urodzenia) spełniających jedno z poniższych kryteriów:
nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
otrzymały w ramach realizacji Programu w roku 2010 pisemne wskazanie do wykonania
ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy, z powodu obciążenia
następującymi czynnikami ryzyka:
-
rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki);
-
mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany
nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi oraz kobiety, które wypełniając ankietę przed
badaniem zgłoszą występowanie dolegliwości w obrębie piersi. Kobiety, które odczuwają dolegliwości
bólowe powinny zgłosić się do poradni onkologicznej lub ginekologicznej (nie obowiązują
skierowania) albo do poradni chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej (obowiązują skierowania od
lekarza POZ).
Program badań prenatalnych
Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne
rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych oraz wdrożenie
systemu organizacyjnego badań prenatalnych w Polsce.
Do udziału w Programie wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do
objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi
zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
Do włączenia do programu uprawnione są kobiety ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
1)
wiek powyżej 35 lat,
2)
wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
3)
stwierdzenie wystąpienia większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą
uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
4)
stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań
biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady
płodu.
Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)
Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie
zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu POChP poprzez kompleksowe działania
edukacyjno-diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.
1. etap podstawowy:
Program adresowany jest do osób powyżej 18 r. ż. palących papierosy, w tym – w zakresie
diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie
mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich
36 mies. (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób
34
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego
zapalenia oskrzeli lub rozedmy).
Świadczenia w ramach Programu udzielane są bez skierowania, bez względu na przynależność
pacjentów do list innych lekarzy POZ.
Program realizowany jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umów
zawartych o udzielanie świadczeń w POZ.
2. etap specjalistyczny:
Program adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu skierowanych z etapu
podstawowego programu realizowanego przez lekarza rodzinnego, lub z oddziału szpitalnego oraz
zgłaszających się bez skierowania.
Pacjent może być objęty leczeniem w ramach Programu tylko raz.
8. OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy
Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją
leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie
szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia
zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu
na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji,
konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni
przebywać w zakładzie opiekuńczym. Do zakładu może zostać przyjęty świadczeniobiorca, który w
skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej. Powyższej skali nie stosuje się przy dokonywaniu oceny
stanu zdrowia w przypadku dzieci do ukończenia 3 roku życia.
Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe i
pozajelitowe*, odpowiadające stanowi zdrowia świadczeniobiorcy, w tym podawanie leków i
wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz
stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według indywidualnej oceny
lekarza zakładu opiekuńczego.
*Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w zakładach opiekuńczych dotyczy świadczeniobiorców, którzy z
powodu braku możliwości podawania drogą naturalną substancji odżywczych w ilości wystarczającej
do utrzymania przy życiu, wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych w sposób inny
niż doustny. Powinno być ono realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a w szczególności
ze standardami żywienia pozajelitowego i dojelitowego opracowanymi przez Polskie Towarzystwo
Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
Zakres świadczeń przysługujących pacjentowi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.).
Tryb kierowania oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w zakładach:
publicznych – określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30
grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w
tych zakładach (Dz. U. z 1998 r., Nr 166 poz. 1265) oraz Karta kwalifikacji pacjenta do
udzielania świadczeń w ZOL/ZPO.
niepublicznych – decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje dyrektor/kierownik zakładu w
porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie w oparciu o Kartę oceny
świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego oraz o w/w dokumentację.
Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
35
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie jest to opieka nad obłożnie chorymi z
niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy
respiratora (przez rurkę tracheotomijną) bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki,
maski czy kaski) ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla
pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach
opieki całodobowej, jednak wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej
pielęgnacji i rehabilitacji, którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia. W przypadku dzieci
wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.
Domową opieką nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie mogą być objęci chorzy, którzy mają
zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie
obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy, aby mogło być zapewnione
bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii.
Zasady prowadzenia wentylacji w warunkach domowych:
wyposażenie chorych w niezbędny sprzęt medyczny,
stworzenie poczucia bezpieczeństwa chorym i ich najbliższym poprzez zabezpieczenie
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 h na dobę we wszystkie dni w tygodniu.
Ciągłą lub okresową terapią oddechową przy pomocy respiratora, w warunkach domowych, mogą
być objęci pacjenci:
z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym,
w pełni zdiagnozowani (wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające
rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła
wentylacja).
Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą być jednocześnie objęci
opieką paliatywną i hospicyjną.
Podstawą do objęcia opieką pacjenta wentylowanego mechanicznie w warunkach domowych jest
skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania należy dołączyć:
kartę informacyjną z leczenia szpitalnego,
wyniki badań świadczeniobiorcy,
kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę
anestezjologii i intensywnej terapii.
Pielęgniarska opieka długoterminowa (domowa)
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi
przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają hospitalizacji w oddziałach
lecznictwa stacjonarnego ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne, wymagają
systematycznej i intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej
we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Cel pielęgniarskiej opieki długoterminowej:
zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym,
przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym
kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy
przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej
fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny
świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów; w przypadku psychicznie chorych będących w ostrej
fazie choroby, świadczenia zabezpieczone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146 z późn. zm.);
36
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
W przypadku dzieci do ukończenia 3 roku życia nie stosuje się warunku dokonania oceny skalą
opartą na skali Bartel.
Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:
skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na odpowiednim druku),
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
domową wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia
zdrowotnego.
Pielęgniarka
opieki
długoterminowej
zobowiązana
jest
do
współpracy
i informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń.
Pielęgniarka informuje również o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym takich, które
skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Ważne:
pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym objętym opieką
przez hospicjum domowe, przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń
gwarantowanych w warunkach stacjonarnych, przez zespół długoterminowej opieki
domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie, chorym w ostrej fazie choroby
psychicznej.
Opieka paliatywna/hospicyjna
Opieka paliatywna/hospicyjna jest wszechstronną, całościową opieką nad pacjentami chorującymi na
nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu
zapobieganie
i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych.
Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:
skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
wskazania medyczne, w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki
chorobowej o której mowa w załączniku nr 1 dorozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i
hospicyjnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1138 z późn. zm.).
Hospicjum domowe
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w ramach hospicjum domowego udzielane są pacjentom
cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia (m.in. choroby nowotworowe, następstwa
chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego) wskazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej. Wizyta hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z
pacjentem lub rodziną/ opiekunem.
W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują
dokładne pisemne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego oraz są
informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz o zasadach jej prowadzenia.
Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego gotowego do
udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do złożenia wizyty w
domu.
Hospicjum domowe dla dzieci
Hospicjum domowe przeznaczone jest dla dzieci cierpiące na nieuleczalne, postępujące schorzenia
ograniczające życie (m.in. choroby nowotworowe, choroby metaboliczne, wrodzone wady rozwojowe
37
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
układu oddechowego), wskazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Kryteria przyjęcia dziecka do hospicjum domowego:
schyłkowy okres choroby nieuleczalnej,
wiek poniżej 18 lat,
przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować całodobową opiekę,
Osoby pełnoletnie mogą być objęte opieką paliatywną dla dzieci, jeżeli schorzenie ma charakter
wrodzony i choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana przed ukończeniem przez tę osobę
18 lat lub gdy nie istnieje możliwość właściwej opieki ze strony hospicjów domowych dla dorosłych z
uwagi na rzadki charakter schorzenia lub miejsce zamieszkania.
Oddział Medycyny Paliatywnej/Hospicjum stacjonarne
Oddział/hospicjum ma na celu zapewnienie całodobowej opieki medycznej w zakresie świadczeń
opieki paliatywno-hospicyjnej pacjentom z cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia. W
ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest również tzw. opieka wyręczająca tj. chorzy
przyjmowani są na okres czasowy (nie dłużej niż 10 dni).
W oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym udzielane są świadczenia
świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia wskazane w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Poradnia medycyny paliatywnej
Poradnia medycyny paliatywnej udziela porad, w tym także psychologicznych, lekarskich i
pielęgniarskich wizyt domowych chorym z zaawansowaną chorobą (najczęściej nowotworową) oraz
udziela wsparcia rodzinie chorego.
Opieka sprawowana jest wobec chorych, którzy mogą przybyć do poradni lub, ze względu na
ograniczoną możliwość poruszania się, ale stabilny stan ogólny wymagają wizyt domowych. Wizyty
domowe odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Chorzy wymagający częstszych wizyt lub ciągłej,
profesjonalnej opieki mogą być kierowani do hospicjum stacjonarnego.
9. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest
zlecenie wystawione przez upoważnionego do wystawiania zleceń lekarza lub felczera ubezpieczenia
zdrowotnego. Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przed
realizacją podlega zaewidencjonowaniu oraz potwierdzeniu Oddział Funduszu, w którym
zarejestrowany jest pacjent. W tym celu, ubezpieczeni w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu
powinni dostarczyć zlecenie, drogą pocztową, osobiście lub przez inną osobę w ich imieniu – z
wyłączeniem świadczeniodawców i osób przez nich zatrudnionych oraz podwykonawców, którzy
zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby
medyczne i środki pomocnicze oraz ich podwykonawców/ do jednego z punktów potwierdzania
zleceń:
Lublin: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20 -124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. /81/ 5310608,
5310592
Biała Podlaska: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 c, tel.
/83/ 3449326, 3449315,
Chełm: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1 tel. /82/ 5622230,
5622231
Zamość: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3 tel. /84/ 6776422
38
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Potwierdzenie zlecenia można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
Potwierdzenia odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, z wyłączeniem
zaopatrzenia comiesięcznego, dokonuje pacjent lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo
inna osoba na podstawie:
pisemnego upoważnienia wystawionego przez pacjenta lub
zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta uniemożliwiającym
wystawienie przez niego upoważnienia.
Powyższego odbioru nie może dokonać świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze oraz
jego podwykonawca.
Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (tj. pieluchomajtki, sprzęt
stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu):
Osobom uprawnionym na podstawie „Części A” zlecenia wystawionego przez lekarza/ felczera na
zaopatrzenie comiesięczne, Fundusz wydaje „Część B” tego zlecenia, która jest ważna maksymalnie
12 miesięcy. „Część B” zlecenia pozostaje u świadczeniodawcy przez okres jej ważności a następnie
musi zostać dostarczona przez świadczeniobiorcę od Oddziału Funduszu, który ją wystawił i
potwierdził.
Nie jest wymagane każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed jego realizacją. Zlecenie na
comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze traci ważność po upływie 30 dni (licząc od dnia
następnego od daty wystawienia zlecenia). Ubezpieczony może być zaopatrzony jednorazowo w
środki "comiesięczne", maksymalnie na okres 3 kolejnych miesięcy. W ostatnim miesiącu ważności
„Części B” zlecenia, zlecający może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze
przysługujące comiesięcznie tylko na jeden miesiąc.
Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który
zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni.
Realizacja zlecenia następuje u każdego Świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ.
Stosowna informacja znajduje się na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.
Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze (niecykliczne):
Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, określonym w
10
rozporządzeniu. Zlecenie traci ważność po upływie 30 dni (licząc od dnia następnego od daty
wystawienia zlecenia). W przypadku braku w Oddziale Funduszu środków finansowych na pełne
pokrycie w/w zaopatrzenia - bieg terminu 30 dni ulega zawieszeniu na czas oczekiwania w kolejce na
potwierdzenie zlecenia. Ubezpieczony może zrealizować potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie
u Świadczeniodawcy, posiadającego umowę z Funduszem.
Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym,
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
osobom represjonowanym,
uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Zasady uzyskiwania i potwierdzania zleceń na naprawę
10
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. z 2009 r.
Nr 139, poz. 1141 z późn. zm.).
39
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego (podlegającej refundacji) jest potwierdzone do
realizacji przez właściwy ze względu na miejsce zameldowania ubezpieczonego Oddział Funduszu zlecenie ubezpieczonego na wykonanie naprawy. Zlecenie można pobrać w Lubelskim Oddziale
Wojewódzkim NFZ lub w Delegaturach Lubelskiego Oddziału (w Białej Podlaskiej, Chełmie,
Zamościu). Zlecenie na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od dnia jego
wystawienia. Naprawy przedmiotów ortopedycznych są refundowane w okresie używalności tych
przedmiotów, do momentu zaopatrzenia w nowy przedmiot ortopedyczny, do kwoty ustalonego
limitu ceny naprawy.
Ważne:
świadczeniodawca zobowiązany jest do wydania pacjentowi pisemnej instrukcji
używania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym lub środka
pomocniczego,
świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą
bezpłatnej naprawy lub wymiany przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego (z
wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji
powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu
w sprawie świadczeń gwarantowanych,
w przypadku gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (zawiera błędy formalne lub
zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca
pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie jego nie potwierdzenia,
w sytuacji gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta w przedmioty ortopedyczne/
środki pomocnicze dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa
pacjent pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany, w
potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
10. POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY
Pomoc doraźna
Pogotowie ratunkowe udziela świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. Świadczenia z
zakresu ratownictwa medycznego udzielane są bez skierowania.
Alarmowy numer pogotowia ratunkowego: 999 lub numer alarmowy obowiązujący na terenie
wszystkich krajów Unii Europejskiej 112.
Transport sanitarny
Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na
podstawie oceny stanu zdrowia, lekarz stwierdza czy pacjentowi przysługuje transport sanitarny i czy
11
będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny dla ubezpieczonego.
Każdy świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany
do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeniodawców
11
Zgodnie z zapisami: art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach (m.in. Dz.
U. Nr 139, poz. 1139, 1142)
40
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w
tym zakresie.
Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia
zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym
lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym
zakresie i z powrotem w przypadkach:
konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,
wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu
publicznego, w celu odbycia leczenia.
W przypadkach wyżej nie wymienionych, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkami
transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Transport ten przysługuje
pacjentom, którzy:
są zdolni do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagają
przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka
transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Lekarz zlecający transport sanitarny uzgadnia termin transportu.
Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta, lekarz umieszcza
stosowną informację na zleceniu.
Patrz też „Transport sanitarny w POZ”.
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. NAGŁE ZACHOROWANIA
12
W stanach nagłych
świadczenia zdrowotne są udzielane bez skierowania.
W sytuacji nagłego zachorowania, pacjent ma prawo do uzyskania pomocy medycznej w
każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który posiada z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń
zdrowotnych (porada lekarska oraz ewentualne badania diagnostyczne są bezpłatne).
Jeżeli natomiast pacjent zdecyduje się na uzyskanie porady medycznej w zakładzie
opieki zdrowotnej, nie posiadającym z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń, musi
liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za udzielone świadczenia jak i ewentualne badania
diagnostyczne.
Zakład opieki zdrowotnej, który nie posiada umowy z NFZ, ma prawo do wynagrodzenia jedynie za
świadczenia opieki zdrowotnej udzielone pacjentowi w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia
wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.
2. KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH
12
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm. ) – stan polegający na nagłym lub
przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia,
wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
41
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Pacjent, który w dniu zgłoszenia nie może uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej, jest wpisywany na
listę osób oczekujących:
świadczeniodawca wpisując dane pacjenta na listę oczekujących oraz przekazując mu
informację dotyczącą terminu – zobowiązuje się do udzielenia określonego świadczenia;
na tę samą poradę czy zabieg pacjent nie może zapisać się do kilku kolejek jednocześnie –
jedno skierowanie pozwala wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego
świadczeniodawcy;
kolejności przyjęć pacjentów, z wyjątkiem świadczeniobiorców znajdujących się w stanie
13
nagłym decydują następujące kryteria medyczne :
„przypadek pilny” – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na
dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub
znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
„przypadek stabilny” gdy pacjent może oczekiwać na świadczenie zdrowotne;
w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w
ustalonym terminie udzielenia świadczenia – pacjent informuje o tym fakcie
świadczeniodawcę, w celu oceny wskazań medycznych do wcześniejszego udzielenia
świadczenia.
w razie braku możliwości zachowania wyznaczonego pacjentowi terminu udzielenia porady
specjalistycznej lub przyjęcia do szpitala – zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do
poinformowania pacjenta o zmianie terminu udzielenia świadczenia i jej przyczynach w
każdy możliwy sposób.
Informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki
zdrowotnej, przekazywane przez świadczeniodawców, związanych umową z Funduszem, są
publikowane na stronach internetowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.
W Lubelskim OW NFZ informacje dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej pod
nazwą „WYKAZ KOLEJEK” są dostępne na stronie internetowej: www.nfz-lublin.pl w Wyszukiwarce
„Wykaz kolejek”. Można je również uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer Infolinii: strefa
numeracyjna lubelska: 19488; pozostałe strefy numeracyjne: 81 19488.
3. LEKI I ICH REFUNDACJA
Pacjentowi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza,
który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego ale posiada uprawnienia do wykonywania
zawodu oraz zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne
refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, przysługuje zaopatrzenie w
leki i wyroby medyczne.
Refundowane leki wydawane są bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Wykazy leków refundowanych oraz rodzaj odpłatności zawarte są w rozporządzeniach Ministra
Zdrowia.
Refundacji podlegają również leki recepturowe sporządzone w aptece, spełniającej określone
warunki.
Termin realizacji recept:
nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia,
nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia w przypadku recepty na antybiotyki
oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej,
13
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni
kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie
świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).
42
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia w przypadku wystawienia recepty na
leki i wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,
nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia w przypadku wystawienia recepty na
preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta.
Ważne:
farmaceuta ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości nabycia innego leku niż
przepisany na recepcie (leku o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci
farmaceutycznej
i o tym samym wskazaniu terapeutycznym), którego cena nie przekracza limitu ceny.
Nie dotyczy to sytuacji, kiedy lekarz dokonał na recepcie adnotację „nie zamieniać” lub
„NZ”, przy pozycji leku, którego dotyczy,
leki recepturowe sporządzane są w aptece, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od
złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający
środki odurzające lub oznaczonej "wydać natychmiast" - w ciągu 4 godzin,
prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w
aptekach mają: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi
wojenni
i wojskowi oraz kombatanci.
osoby posiadające szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki są zobowiązane do
okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienia (np. honorowi dawcy krwi – legitymacji
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, zasłużeni dawcy przeszczepu – legitymacji
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni – książki inwalidy wojennego, inwalidzi
wojskowi – książeczki inwalidy wojskowego) lekarzowi wypisującemu receptę oraz osobie
realizującej receptę w aptece, która odnotowuje na odwrocie recepty numer i rodzaj
dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
Pacjentowi posiadającemu tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Zasłużonego Dawcy
Przeszczepu” przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami:
leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu
leków, które może stosować w związku z oddawaniem krwi, szpiku lub innych
regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, przekazaniem narządu do przeszczepu.
2. Inwalidzi wojskowi/inne osoby uprawnione
Osobom:
które są inwalidami wojskowymi,
które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy z
dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i
nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów,
wymienionym w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity z 2010 r., Nr 101, poz. 648 z późn.
zm.), przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych
uzupełniających do wysokości limitu.
3. Inwalidzi wojenni/ cywilne niewidome ofiary działań wojennych
43
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich
wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach
wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym
niewidomym
ofiarom
działań
wojennych
przysługuje
bezpłatne
zaopatrzenie
w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, które uzyskały pozwolenie wydane przez
Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
4. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową/ żołnierze wykonujący zadania
poza granicami kraju
Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe
oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydatom
na żołnierzy zawodowych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach
leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, po okazaniu lekarzowi
wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia oraz osobie
realizującej receptę w aptece, która odnotowuje na odwrocie recepty numer i rodzaj dokumentu
potwierdzającego uprawnienia.
4. DOKUMENTACJA MEDYCZNA
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną (zgodnie z art. 26
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r.,
Nr 52, poz. 417 z późn. zm.): pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie
upoważnionej przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez
pacjenta za życia.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów
medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom,
lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym
postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z
prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia
rejestrów;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia,
w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:
szkole wyższej lub,
jednostce badawczo-rozwojowej
44
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających
identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej :
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku
osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna
do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres
jego miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
ze
wskazaniem
komórki
3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4) datę sporządzenia;
Ponadto do historii choroby dołącza się pisemne oświadczenie pacjenta, o upoważnieniu do
uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku jego śmierci, ze wskazaniem osoby
upoważnionej, albo pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia.
Do historii choroby w części dotyczącej przyjęcia pacjenta do szpitala dołącza się:
oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie
zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby
upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku
takiego upoważnienia,
oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze
wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego
upoważnienia,
dokumentację indywidualną zewnętrzną udostępnioną przez pacjenta, a w szczególności
karty informacyjne, opinie, zaświadczenia, wyniki wcześniejszych badań diagnostycznych,
jeżeli są istotne dla procesu diagnostycznego lub leczniczego. Powyższe oryginały
dokumentów zwraca się (za pokwitowaniem) pacjentowi przy wypisie, sporządzając ich
kopie, które pozostawia się w dokumentacji szpitala.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpił zgon;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano
zdjęcie;
45
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem
skierowania lub zlecenia;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat.
2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy
dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Maksymalna wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej (zgodnie z art.28
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r.,
Nr 52, poz. 417 z późn. zm.):
1) jedna strona wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w I kw. 2011 r. maksymalna opłata - 6,88 zł);
2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 (w I kw. 2011 r. maks. opłata - 0,69 zł);
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym
nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie
może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 (w I kw. 2011 r.
maksymalna opłata - 6,88 zł).
5. ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele naszego kraju nabyli takie same prawa i
obowiązki jak obywatele innych państw członkowskich Unii. Na podstawie ubezpieczenia
zdrowotnego, jakie posiadają w Polsce, są uprawnieni do otrzymania bezpłatnych lub refundowanych
do odpowiedniej wysokości świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w krajach Unii/EFTA.
Zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w danym państwie członkowskim zależy
zarówno od charakteru pobytu w tym państwie (np. zamieszkanie na stałe, pobyt turystyczny), jak
również od charakteru grupy uprawnień określonej przepisami UE do której należy dana osoba (np.
pracownik, emeryt, student).
W celu skorzystania z opieki zdrowotnej w innym kraju członkowskim UE/EFTA należy dopełnić
przewidziane prawem unijnym formalności. Podstawą udzielenia świadczenia jest dokument
potwierdzający uprawnienia. Służy do tego właściwy formularz serii E 100 lub wydawana od 1
stycznia 2006 r. w Polsce – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego /EKUZ/. Formularze lub
EKUZ, na wniosek ubezpieczonego, wydają właściwe oddziały wojewódzkie NFZ.
Wniosek oraz informacje dotyczące leczenia w krajach Unii Europejskiej/EFTA są dostępne na stronie
internetowej: www.nfz-lublin.pl w zakładce „Zdrowie w UE”. Można je również uzyskać zgłaszając się
osobiście do siedziby Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie przy ul. Koryznowej 2d
lub też do jego Delegatur:
w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12c,
w Chełmie przy ul. Ceramicznej 1,
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.
Informacje dotyczące procedury wystawiania formularzy serii E 100 oraz EKUZ można uzyskać
również telefonicznie dzwoniąc pod numer Infolinii: strefa numeracyjna lubelska: 19488; pozostałe
strefy numeracyjne: 81 19488.
46
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
6. SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu. Skargi przyjmują
świadczeniodawcy oraz Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku
gdy skarga dotyczy niewłaściwego postępowania pracownika zakładu opieki zdrowotnej, należy
interweniować bezpośrednio u przełożonego, w szpitalu jest nim ordynator, natomiast w przychodni kierownik. Skargę pacjent może skierować również do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej. Jest to
najszybsza droga do wyjaśnienia sytuacji, będącej przedmiotem skargi.
Jeżeli jednak skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy, wówczas po pomoc może
zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
W przypadku, gdy pacjent uważa, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia bądź
postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej, instytucją kompetentną do rozpatrzenia sprawy
jest Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej. W kwestii natomiast
zastrzeżeń do pracy pielęgniarek lub położnych, skargę pacjent może skierować do Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Skargi i wnioski w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ przyjmują:
Sekcja Skarg i Wniosków Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin /tel. (81) 5310650/;
codziennie w godzinach 8.00-16.00, pok. 12
ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin /tel. (81) 748 36 57 wew. 164/
codziennie w godzinach 8.00-16.00, pok. 4
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin /tel. (81) 5310504/
/po wcześniejszym umówieniu spotkania/
Zastępcy Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin /tel. (81) 5310510/
/po wcześniejszym umówieniu spotkania/
Skargi i wnioski można składać również w Delegaturach
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 c
tel. (83) 3449326, 3449315
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
tel. (82) 5622230
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3
tel. (84) 6776406
7. PRAWA PACJENTA
PRAWA PACJENTA
podstawowe unormowania prawne
wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) określone w ustawach:
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
47
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007, Nr14, poz. 89, z późn. zm.).
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857, z późn. zm.).
z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.).
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 1994 r., Nr111, poz. 535, z późn. zm.).
z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (Dz. U. Z 2005 r., Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji.
1.
Każdy ma prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1).
2.
Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art.
68 ust. 2).
II. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1).
2. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń
zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach
medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
(art. 6 ust. 2).
3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych (art.6 ust. 3):
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
• Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza,
jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne.
• Przepisy te stosuje się również do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej
pielęgniarki (położnej).
• Żądanie, o którym mowa powyżej oraz odmowę, odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń
zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia (art. 7. 1).
Prawo pacjenta do informacji:
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia (art. 9. 1):
• Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo
do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
(art. 9 ust.2).
• Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
informacji, o których mowa powyżej innym osobom (art. 9 ust. 3).
• Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji (art. 9 ust. 4).
• Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi
swoje zdanie w tym zakresie (art. 9 ust. 5).
48
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
• W przypadku określonym w art. 31 ust.4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił
mu informacji, o której mowa w art.9 ust. 2, w pełnym zakresie.
2. W przypadku odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta, o którym mowa w art. 38 ust.1
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji
o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza
możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych (art. 10).
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:
1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w
tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w
związku z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13).
2. W celu realizacji prawa, o którym mowa powyżej, osoby wykonujące zawód medyczny są
zobowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze
stanem zdrowia (art. 14 ust. 1).
3. Przepisu przywołanego powyżej nie stosuje się, w przypadku gdy (art. 14 ust. 2):
1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta
lub innych osób;
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
4)
zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny,
uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
4. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, są związane tajemnicą również po śmierci
pacjenta (art. 13 ust. 3).
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń:
1. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
albo odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią
inaczej (art. 15):
• Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza (art. 17
ust. 1).
• Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w
art. 17 ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do
badania, może wykonać opiekun faktyczny (art. 17 ust. 2).
• Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory
psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo
do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest
zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 17 ust. 3).
• Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa powyżej, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie
zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości
wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli
(art. 17 ust. 4).
2. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której
mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie pisemnej. Do wyrażania zgody
oraz sprzeciwu stosuje się art. 17 ust. 2 i 3 (art. 18. 1).
49
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
3. Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza
pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, określają
przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (art. 19).
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania
mu świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1).
• Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających
łagodzenie bólu i innych cierpień (art. 20 ust. 2).
2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska (art. 21. ust. 1).
• Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić
obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo
zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej (art. 21 ust. 2).
• Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy
udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.
Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta
małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody,
jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia
zdrowotnego (art. 22. ust. 2).
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (art. 23 ust. 1).
• Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej (art. 25):
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w
przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub
niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki
organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych,
3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4)
datę sporządzenia.
• Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi
lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 26 ust.
1).
• Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez
pacjenta za życia (art. 26 ust. 2).
• Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również (art.
26 ust. 3):
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
50
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu
zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z
prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek,
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z
prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do
prowadzenia rejestrów,
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie
zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczorozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych
umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy (art. 26 ust. 4).
• Dokumentacja medyczna jest udostępniana (art. 27):
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej
dokumentacji.
• Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (art. 28 ust. 1).
• Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art.77 ust. 5 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz.
74, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).
• Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustala
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (art. 28 ust. 3).
• Maksymalna wysokość opłaty za (art. 28 ust. 4):
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku
danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może
przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
• Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z
wyjątkiem (Art. 29 ust. 1):
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym nastąpił zgon,
51
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano
zdjęcie,
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem
skierowania lub zlecenia,
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat.
• Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego
dotyczyła (art. 29 ust. 2).
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia
określonych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z
przepisów prawa (art. 31 ust. 1).
• Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za
pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo
orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta (art. 31 ust. 2).
• Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa
lub obowiązki, o których mowa w ust. 1. (art. 31 ust. 3).
• W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie,
która go wniosła (art. 31 ust. 4).
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:
1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego,
telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (art. 33 ust. 1).
2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (art. 34 ust. 1):
• Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w
warunkach ciąży, porodu i połogu.
• Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli
realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej. Wysokość
opłaty rekompensującej koszty,
o których mowa w ust. 1, ustala kierownik zakładu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji
praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.
• Informacja o wysokości opłaty, o której mowa powyżej, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i
udostępniana w lokalu stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej (art. 35 ust. 3).
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej:
1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art.33 ust. 1, ma prawdo
opieki duszpasterskiej (art. 36).
• Zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których
mowa powyżej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 38).
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie:
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy
wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi stacjonarny ten zakład opieki
zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 39).
III. Prawa pacjenta wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
52
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
1. Pacjent ma prawo do uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej według kolejności zgłoszenia, a w
razie braku możliwości uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia się do zakładu opieki zdrowotnej,
pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących i informowany jest o wyznaczonym terminie (art.
20 ust. 1-3).
• W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym
terminie udzielenia świadczenia, pacjent powiadamia o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika
to z kryteriów medycznych, koryguje termin udzielenia świadczenia (art. 20 ust. 7).
2. Pacjent ma prawo do wpisu na jedną listę oczekujących (art. 20 ust.10).
IV. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa
o zakładach opieki zdrowotnej.
1. Zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia mu świadczenia zdrowotnego osobie,
która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie
zdrowia lub życia (art. 7).
2. Szpital oraz inne zakłady opieki zdrowotnej, przeznaczone dla osób wymagających całodobowych
lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zapewnia przyjętemu pacjentowi: świadczenia
zdrowotne, produkty lecznicze i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie – odpowiednie
do stanu zdrowia (art. 20 ust. 1 i 3).
3. Przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia i ambulatorium udzielają świadczeń zdrowotnych, które
mogą obejmować swoim zakresem świadczenia
podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu
osoby potrzebującej tych świadczeń (art. 27 ust. 1).
4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu,
porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie
życia (art. 28).
5. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
•
wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej
obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie
życia albo w razie jego śmierci (art. 20 ust. 2).
•
wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie lub żądanie
przedstawiciela ustawowego i uzyskania od lekarza informacji o możliwych
następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu (art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26).
V. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Pacjent ma prawo do:
1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia
chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością (art. 4).
2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego
rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (art. 30).
3. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31
ust.1).
4. Zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że
lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro (art. 31 ust. 4).
5. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji (art. 31 ust. 2).
6. Wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 (art. 31 ust. 3).
7. Nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego
świadczenia zdrowotnego (art. 32 ust. 1).
8. Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania
wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia
przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 (art. 34 ust. 1
i 2).
53
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
9. Uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania
określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących
zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie (art. 35 ust. 2).
10. Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej (art. 36 ust. 1).
11. Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych
osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń (art. 36 ust. 1
i 2).
12.Wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub
zorganizowania konsylium lekarskiego (art. 37).
13.Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego
leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u
innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej (art. 38 ust, 2).
14. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku
z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1.
15. Uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia
zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza (art. 40 ust. 2
pkt 4).
16. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych
umożliwiających identyfikację pacjenta (art. 40 ust. 4).
17. Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
• Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim
poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia
eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz
o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego
stadium (art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1).
• Poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może
spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu (art. 24 ust. 2).
• Cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu (art. 27 ust. 1).
VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej.
Pacjent ma prawo do:
1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo
wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami
i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - art. 18.
2. Udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią
kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego
uszczerbku na jego zdrowiu (art. 19).
3. Uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach (art. 20 ust. 1).
4. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze
sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2.
5. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną
w związku z wykonywaniem zawodu (art. 21 ust. 1).
6. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej
wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta (art. 21 ust. 4).
VII. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
Osoba chora psychicznie wykazująca zaburzenia psychotyczne), bez względu na uprawnienia z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do:
1. Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, u
świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 10 ust. 1)
oraz:
2. Bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych oraz
pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym (art. 10 ust. 2).
3. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi (chory psychicznie; upośledzony umysłowo; wykazujący
inne zakłócenia czynności psychicznych) przebywający w szpitalu ma prawo do:
Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami (art. 13).
54
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
5. Wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania z zakładu, jeżeli nie
zagraża to jego życiu albo życiu i zdrowiu innych osób (art. 14).
6. Uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie
zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy (art. 18 ust. 4).
7. Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania
przyczyn takiej decyzji. Badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta
wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu
życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych (art. 21 ust. 1 i 2).
8. Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji,
gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta (art.
22 ust. 1 i 2c, art. 23, 24 oraz 29).
9. Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej
sytuacji prawach (art. 23 ust. 3).
10. Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28.
11. Niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala
bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym ( art. 33 ust. 1 i 2).
12. Wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody,
jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody (art.
35 ust. 1).
13. Pozostania w szpitalu, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy
pobyt w tym szpitalu jest celowy (art. 35 ust. 2).
14. Złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego (art.
36 ust. 1).
15. Wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po
uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek (art. 36 ust. 3).
16. Złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym
potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju.
Zakres obowiązków oraz uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy (art. 44 ust. 1) oraz ma
prawo do ochrony tajemnicy aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały
w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość (art. 50 ust. 1).
VIII.
Prawa
pacjenta
określone
w ustawie
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
o pobieraniu,
przechowywaniu
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego
śmierci komórek, tkanek i narządów (art. 4, art. 5 ust. 1-4 i art. 6 ust. 4).
2. Dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek,
tkanek lub narządów w celu przeszczepienia innej osobie, jeżeli ma pełną zdolność do czynności
prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 7).
3. Umieszczenia na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów (art.
17 ust.1).
4. Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy i biorcy przeszczepu (art. 19 ust. 1).
Ważne:
• Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można
dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu (art.5 ust. 1),
• Sprzeciw wyraża się w formie (art. 6 ust. 1):
a) wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów,
b) oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis,
c) oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie
przez nich potwierdzonego.
55
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
2. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
POWIAT M. BIAŁA PODLASKA
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opeki Zdrowotnej "Medyk"
21-530 Biała Podlaska, Królowej Jadwigi 2, tel. 833423440
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa Nr 2 S.C.
21-500 Biała Podlaska, Łomaska 19, tel. 833436369
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "T-Med" Przychodnia Rejonowa Nr.3
21-500 Biała Podlaska, Zygmunta Augusta 9, tel. 833434274
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "T-Med" Przychodnia Rejonowa Nr.3
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67, tel. 833444544
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Juchimiuk, Pietras, Walęciuk Spółka
Partnerska
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833426996
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Zdrowie"
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 59, tel. 833447485
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833438161
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 4
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833432671
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vena
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35, tel. 833434097
Nzoz Przychodnia Rejonowa Nr 1
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35, tel. 833428621, 833443444
Nzoz Zalmed Małgorzata Zalewska
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833436677
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa Nr 2 S.C.
21-500 Biała Podlaska, Łomaska 19, tel. 833436369
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "T-Med" Przychodnia Rejonowa Nr.3
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67, tel. 833444544
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Juchimiuk, Pietras, Walęciuk Spółka
Partnerska
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833426996
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Zdrowie"
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 59, tel. 833447485
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833438161
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 4
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833432671
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vena
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35, tel. 833434097
Nzoz Oms i Opieki w Domu Chorego Vita
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833554586;606944657
Nzoz Przychodnia Rejonowa Nr 1
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35, tel. 833428621, 833443444
Nzoz Zalmed Małgorzata Zalewska
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833436677
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa Nr 2 S.C.
21-500 Biała Podlaska, Łomaska 19, tel. 833436369
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "T-Med" Przychodnia Rejonowa Nr.3
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67, tel. 833444544
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Juchimiuk, Pietras, Walęciuk Spółka
Partnerska
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833426996
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Zdrowie"
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 59, tel. 833447485
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa
56
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833438161
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 4
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833432671
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vena
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35, tel. 833434097
Nzoz Przychodnia Rejonowa Nr 1
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35, tel. 833428621,0833443444
Nzoz Zalmed Małgorzata Zalewska
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833436677
TRANSPORT SANITARNY W POZ
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 20, tel. 833434068,833434735
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 20, tel. 833434068,833434735
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 20, tel. 833434068,833434735
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 20, tel. 833434068,833434735
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718338
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alergo-Med"
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833428608
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428133
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alergo-Med"
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833428608
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
BIAŁA PODLASKA
Nzoz Przychodnia Chirurgiczno-Ortopedyczna
21-500 Biała Podlaska, Janowska 70, tel. 833423065
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428365
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428120
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428120
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
BIAŁA PODLASKA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska.Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
21-500 Biała Podlaska, Spółdzielcza 6/23, tel. 833428636
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833438161
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Skórno-Wenerologiczna
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67, tel. 833428615
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428168
57
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Indywidualna Specjalistyczna Pr.Lekarska Lek.Med.Marian Bielecki Endokrynolog
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67/117, tel. 833428145
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428369
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428369
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428133
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428120
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428369
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428357
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428444
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
BIAŁA PODLASKA
Gabinet Logopedyczny Katarzyna Kuzioła
21-500 Biała Podlaska, Mickiewicza 6, tel. 605242520,833431430
Nzoz Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833432718
Prywatny Gabinet Logopedyczny "Articula"
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67 B, tel. 531532144
Pzg Specj. Ośr. Diagnozy i Rehab.Dzieci i Młodzieży Z Wadą Słuchu
21-500 Biała Podlaska, Kąpielowa 9, tel. 833425853
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428230
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428230
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833438161
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428372
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428361
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulista S.C.
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833428602
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
58
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428374
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428187
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428366
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Med. Urszula Bielecka
21-500 Biała Podlaska, Sitnicka 30, tel. 833424925
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laryngolog S.C.
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833428605
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833438161
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428483
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Dla Kobiet"
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833426288
Nzoz Poradnia Ginekoogiczno-Położnicza "Gyne-Vita"
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67/20, tel. 833113006
Spółdzielnia Inwalidów Elremet
21-500 BIAŁA PODLASKA, PROSTA 35, tel. 833432504w.358
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428362
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Reumatologiczna
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67, tel. 833444445
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428369
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428370
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428357
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428553
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428553
BADANIA ENDOSKOPOWE UKŁADU ODDECHOWEGO
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428205
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428332
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
BIAŁA PODLASKA
59
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428337
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428339
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
BIAŁA PODLASKA
Nzoz Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna "Specdent" S.C.
21-500 Biała Podlaska, Prosta 35, tel. 833444777
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BIAŁA PODLASKA
Dąbrowska Teresa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833425565
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 99/35, tel. 833441688
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Danuta Oleszczuk
21-500 Biała Podlaska, Piłsudskiego 36, tel.604987223
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Panasiuk
21-500 Biała Podlaska, Prosta 35, tel. 502176504
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Różańska-Mackiewicz
21-500 Biała Podlaska, Orzechowa 58, tel. 794498006
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Elżbieta Trzeciak-Olesiejuk
21-500 Biała Podlaska, Kraszewskiego 1, tel. 603931900
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833437217
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne
21-500 Biała Podlaska, Literacka 8, tel. 833426878
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mala-Dental
21-500 Biała Podlaska, Olimpijczyków 2, tel. 833420706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna
21-500 Biała Podlaska, Kusocińskiego 7, tel. 833113254
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833438161
Nzoz Praktyka Grupowa Lekarzy Stomatologów Poradnia Stomatologiczna
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57/65, tel. 833428398
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
BIAŁA PODLASKA
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek.Stom.Bożena Kisiel
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 30, tel. 833433767
Indywidualna Praktyka Lekarska w Zakresie Stomatologii Anna Rychter-Trochimiuk
21-500 Biała Podlaska, Akademicka 8, tel. 833433320
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Danuta Oleszczuk
21-500 Biała Podlaska, Piłsudskiego 36, tel.604987223
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Przy Zsz Nr 2 W Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, Brzeska 71, tel.833422801
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Elżbieta Trzeciak-Olesiejuk
21-500 Biała Podlaska, Kraszewskiego 1, tel. 603931900
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Top Dent"
21-500 Biała Podlaska, Leszczynowa 16, tel. 606290817
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Por. Stomatologiczno-Protetyczna
21-500 Biała Podlaska, Zygmunta Augusta 2, tel. 833426988
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna
21-500 Biała Podlaska, Akademicka 8a, tel. 833113254
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 58a, tel. 833426878
Nzoz Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna "Specdent" S.C.
21-500 Biała Podlaska, Prosta 35, tel. 833444777
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
BIAŁA PODLASKA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Protetyczno-Stomatologiczna
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 663785868
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
21-500 Biała Podlaska, Sworska 40, tel. 607887917
60
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
BIAŁA PODLASKA
Nzoz Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna "Specdent" S.C.
21-500 Biała Podlaska, Prosta 35, tel. 833444777
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428414
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428434
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428508
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428205
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428543
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428265
GERIATRIA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428341
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428552
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428552
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428552
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428292
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428292
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428575
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
61
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428575
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428596
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428596
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428191
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428522
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428522
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428584
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428444
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428477
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03,
N20
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428477
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428564
LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA
CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428191
CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428191
CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428187
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
PROGRAM LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
62
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428191
PROGRAM LECZENIA NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428230
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428120
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428120
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428352
TLENOTERAPIA DOMOWA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15, tel. 833428205
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 501733438;500250426
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
BIAŁA PODLASKA
Nzoz Oms i Opieki w Domu Chorego Vita
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833554586
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 501733438;500250426
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 501733438;500250426
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428175
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bonitas" Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67, tel. 604416402
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Senio-Vita"Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14/202, tel. 833428180
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa S.C.
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 856554262
Nzoz Oms i Opieki w Domu Chorego Vita
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833554586
Nzoz Omsz i Opieki Długoterminowej w Domu Chorego ,, Prof-Med"
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 4/6, tel. 83609691832
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428157
63
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego
21-500 Biała Podlaska, Janowska 17, tel. 833445150
Nzoz Poradnia Psychologiczna,Kompleksowa Terapia Uzależnień "Zmiana"
21-500 Biała Podlaska, Stacyjna 6, tel. 833428173
Nzoz Terapia A Terapia Uzaleznienia i Współuzależnienia Pomoc Psychologiczna
21-500 Biała Podlaska, Stacyjna 6, tel. 833428184
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego
21-500 Biała Podlaska, Janowska 17, tel. 833445150
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Europejskie Centrum Rozwoju Technologii i Technik Rehabilitacyjnych
21-500 Biała Podlaska, Janowska 66/1, tel. 833442700
Nzoz Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii
21-500 Biała Podlaska, Budkiewicza 11, tel. 833431575
Nzoz Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833432718
Spółdzielnia Inwalidów Elremet
21-500 BIAŁA PODLASKA, PROSTA 35, tel. 833432504w.363,358
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428343
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Europejskie Centrum Rozwoju Technologii i Technik Rehabilitacyjnych
21-500 Biała Podlaska, Janowska 66/1, tel. 833442700
Nzoz Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833432718
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428129
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
BIAŁA PODLASKA
Nzoz Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833432718
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428575
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
BIAŁA PODLASKA
Nzoz Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833432718
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428343
REHABILITACJA SŁUCHU i MOWY
BIAŁA PODLASKA
Pzg Specj. Ośr. Diagnozy i Rehab.Dzieci i Młodzieży Z Wadą Słuchu
21-500 Biała Podlaska, Kąpielowa 9, tel. 833425853
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
BIAŁA PODLASKA
Almed Alina Michalak
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 60c, tel. 507072502
Medicus Marzena Gołofit
64
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-500 Biała Podlaska, Brzeska 32, tel. 833426230
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833420477
Pro-Orto Usługi Ortopedyczne Krystyna Ustaszewska
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833441925
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57/65 1g, tel. 833428299
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
21-500 Biała Podlaska, Kraszewskiego 6, tel. 833421455
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
BIAŁA PODLASKA
Almed Alina Michalak
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 60c, tel. 507072502
Apteka "Centuria" W. Szeszko Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, Pl. Wolności 26, tel. 833432866
Apteka "Centuria" W. Szeszko Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428241
Apteka "Viola" Anna Makarewicz
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 59, tel. 833437578
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833441925
Coloplast Sp. Z O.O.
21-500 Biała Podlaska, Brzeska 32, tel. 833426230
Medicus Marzena Gołofit
21-500 Biała Podlaska, Brzeska 32, tel. 833426230
Medicus Marzena Gołofit
21-500 Biała Podlaska, Sidorska 27, tel. 833421389
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833420477
Nova Trzos Spółka Jawna
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67, tel. 833113344
Pro-Orto Usługi Ortopedyczne Krystyna Ustaszewska
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14, tel. 833441925
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57/65 1g, tel. 833428299
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
21-500 Biała Podlaska, Kraszewskiego 6, tel. 833421455
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
BIAŁA PODLASKA
Optyka "Arpima-Hilarex" Sp.J. P. Kulas, P. Gołębiowski, M. Kulas
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 51, tel. 833444040
Usługowy Zakład Optyczny E.Puchacz B.Ociopa
21-500 Biała Podlaska, Plac Wolności 2, tel. 833437407
Usługowy Zakład Optyczny Elżbieta Chlebicka
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 6, tel. 833436706
Usługowy Zakład Optyczny Optyk Lilianna Koplejewska
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 49/10, tel. 833420412
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
BIAŁA PODLASKA
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14/203,204, tel. 833421441
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67a, tel. 833422033
Audionova Sp. Z O.O.
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16, tel. 833437575
Geers Akustyka Słuchu Sp. Z O.O.
21-500 Biała Podlaska, Plac Rubina 1, tel. 833436917
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428332
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428339
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
65
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BIAŁA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Dla Kobiet"
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11, tel. 833426288
Nzoz Poradnia Ginekoogiczno-Położnicza "Gyne-Vita"
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67/20, tel. 833113006
Spółdzielnia Inwalidów Elremet
21-500 BIAŁA PODLASKA, PROSTA 35, tel. 833432504w.358
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428362
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY
BIAŁA PODLASKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65, tel. 833428362
POWIAT BIALSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BOHUKAŁY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Bohukały, Bohukały 119, tel. 833761737
DRELÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk
21-570 Drelów, Szkolna 10, tel. 833720014
HUSZCZA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-534 Huszcza, Huszcza 1 36, tel. 833418202
JANÓW PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Janowie Podlaskim
21-505 Janów Podlaski, Brzeska 16, tel. 833413058
KODEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-509 Kodeń, 1 Maja 33, tel. 833754127
KONSTANTYNÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Konstantynów
21-543 Konstantynów, Janowska 18, tel. 833414179
LEŚNA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
21-542 Leśna Podlaska, Bialska 2, tel. 833450029
ŁOMAZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Łomazach
21-532 Łomazy, Małobrzeska 15, tel. 833417039
MAŁASZEWICZE
Nzpoz "Lekarz Rodzinny"
21-540 Małaszewicze, Parkowa 1, tel. 833751336
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Medycyny Rodzinnej
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833715659
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833716440
PISZCZAC
Niepubliczny Zakład Opeki Zdrowotnej "Medyk"
21-530 Piszczac, Spóldzielcza 7a, tel. 833778005
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia ABM Spółka Partnerska
21-530 Piszczac, Spółdzielcza 4, tel. 833778787
ROGOŹNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Rogoźnicy
21-560 Rogoźnica, Rogożnica 76, tel. 833711592
ROKITNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro Vita" S.C. Krzysztof Kaliszuk, Jarosław Kuzaka
21-504 Rokitno, 37, tel. 833453006
ROSSOSZ
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-533 Rossosz, Batalionów Chłopskich 51, tel. 833784505
SŁAWATYCZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
66
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-515 Sławatycze, Mickiewicza 2, tel. 833783338
SOSNÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sosnówce Andrzej Majewski
21-518 Sosnówka, Sosnówka 63, tel. 833793009
SWORY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sworach
21-536 Swory, Kościelna 5, tel. 833458354
SZÓSTKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk
21-570 Szóstka, 55, tel. 833721166
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 833752066
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Terespol, Sienkiewicza 30, tel. 833752599
TŁUŚCIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-564 Tłuściec, 9, tel. 833733002
TUCZNA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-523 Tuczna, 300, tel. 833771011
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wisznicach
21-580 Wisznice, Wygoda 4, tel. 8303782034
ZALESIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zalesiu Małgorzata Charłampowicz
21-512 Zalesie, 3-Ego Maja 2, tel. 833757566
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BOHUKAŁY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Bohukały, Bohukały 119, tel. 833761737
DRELÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk
21-570 Drelów, Szkolna 10, tel. 833720014
HUSZCZA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-534 Huszcza, Huszcza 1 36, tel. 833418202
JANÓW PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Janowie Podlaskim
21-505 Janów Podlaski, Brzeska 16, tel. 833413058
KODEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-509 Kodeń, 1 Maja 33, tel. 833754127
KONSTANTYNÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Konstantynów
21-543 Konstantynów, Janowska 18, tel. 833414179
LEŚNA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
21-542 Leśna Podlaska, Bialska 2, tel. 833450029
ŁOMAZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Łomazach
21-532 Łomazy, Małobrzeska 15, tel. 833417039
MAŁASZEWICZE
Nzpoz "Lekarz Rodzinny"
21-540 Małaszewicze, Parkowa 1, tel. 833751336
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Nzoz Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych S.C Zdrowie
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 603384266
PISZCZAC
Niepubliczny Zakład Opeki Zdrowotnej "Medyk"
21-530 Piszczac, Spóldzielcza 7a, tel. 833778005
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia ABM Spółka Partnerska
21-530 Piszczac, Spółdzielcza 4, tel. 833778787
ROGOŹNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Rogoźnicy
21-560 Rogoźnica, Rogożnica 76, tel. 833711592
ROKITNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro Vita" S.C. Krzysztof Kaliszuk, Jarosław Kuzaka
67
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-504 Rokitno, 37, tel. 833453006
ROSSOSZ
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-533 Rossosz, Batalionów Chłopskich 51, tel. 833784505
SŁAWATYCZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
21-515 Sławatycze, Mickiewicza 2, tel. 833783338
SOSNÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sosnówce Andrzej Majewski
21-518 Sosnówka, Sosnówka 63, tel. 833793009
SWORY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sworach
21-536 Swory, Kościelna 5, tel. 833458354
SZÓSTKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk
21-570 Szóstka, 55, tel. 833721166
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 833752066
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Terespol, Sienkiewicza 30, tel. 833752599
TŁUŚCIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-564 Tłuściec, 9, tel. 833733002
TUCZNA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-523 Tuczna, 300, tel. 833771011
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wisznicach
21-580 Wisznice, Wygoda 4, tel. 8303782034
ZALESIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zalesiu Małgorzata Charłampowicz
21-512 Zalesie, 3-Ego Maja 2, tel. 833757566
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BOHUKAŁY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Bohukały, Bohukały 119, tel. 833761737
DRELÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk
21-570 Drelów, Szkolna 10, tel. 833720014
JANÓW PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Janowie Podlaskim
21-505 Janów Podlaski, Brzeska 16, tel. 833413058
KODEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-509 Kodeń, 1 Maja 33, tel. 833754127
KONSTANTYNÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Konstantynów
21-543 Konstantynów, Janowska 18, tel. 833414179
LEŚNA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
21-542 Leśna Podlaska, Bialska 2, tel. 833450029
ŁOMAZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Łomazach
21-532 Łomazy, Małobrzeska 15, tel. 833417039
MAŁASZEWICZE
Nzpoz "Lekarz Rodzinny"
21-540 Małaszewicze, Parkowa 1, tel. 833751336
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Nzoz Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych S.C Zdrowie
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 603384266
PISZCZAC
Niepubliczny Zakład Opeki Zdrowotnej "Medyk"
21-530 Piszczac, Spóldzielcza 7a, tel. 833778005
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia ABM Spółka Partnerska
21-530 Piszczac, Spółdzielcza 4, tel. 833778787
ROGOŹNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Rogoźnicy
21-560 Rogoźnica, Rogożnica 76, tel. 833711592
68
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ROKITNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro Vita" S.C. Krzysztof Kaliszuk, Jarosław Kuzaka
21-504 Rokitno, 37, tel. 833453006
SŁAWATYCZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
21-515 Sławatycze, Mickiewicza 2, tel. 833783338
SOSNÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sosnówce Andrzej Majewski
21-518 Sosnówka, Sosnówka 63, tel. 833793009
SWORY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sworach
21-536 Swory, Kościelna 5, tel. 833458354
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 833752066
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Terespol, Sienkiewicza 30, tel. 833752599
TŁUŚCIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-564 Tłuściec, 9, tel. 833733002
TUCZNA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-523 Tuczna, 300, tel. 833771011
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wisznicach
21-580 Wisznice, Wygoda 4, tel. 8303782034
ZALESIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zalesiu Małgorzata Charłampowicz
21-512 Zalesie, 3-Ego Maja 2, tel. 833757566
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Dermatologiczna
21-560 Międzyrzec Podlaski, Lubelska 38, tel. 833119273
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI i MŁODZIEŻY
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Idywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Okulistyczny
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Okulistyczny
21-560 Międzyrzec Podlaski, Pl. Jana Pawła II 6, tel. 833717171
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 833752066
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
69
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Otolaryngologiczna
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 833752066
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 833752066
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Terespol, Sienkiewicza 30, tel. 833752514
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718333
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718333
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718380
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
CICIBÓR DUŻY
Indywidualna Praktyka Lekarska,Lekarz Dentysta Małgorzata Bonik
21-500 Cicibór Duży, 1a, tel. 607055020
DRELÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
21-570 Drelów, Szkolna 10, tel. 608181101
JANÓW PODLASKI
Ipl Gabinet Stomatologiczny Robert Daniluk
21-505 Janów Podlaski, Brzeska 16, tel. 833413717
KODEŃ
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Anna Kosecka
21-509 Kodeń, 1-Go Maja 33, tel. 601273619
KONSTANTYNÓW
Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Różański
21-543 Konstantynów, Janowska 2a, tel. 833415010
LEŚNA PODLASKA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Stomatologii Ogólnej Elżbieta Olesiejuk
21-542 Leśna Podlaska, Bialska 2, tel. 833450370
ŁOMAZY
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Jerzy Wasilewski
21-532 Łomazy, Małobrzeska 15, tel. 502385835
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mala-Dental
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 4, tel. 604501647
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
70
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833717163
Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Duodent S.C. Wojciech Petruk, Anna RosińskaPetruk
21-560 Międzyrzec Podlaski, Piłsudskiego 9, tel. 833717213
PISZCZAC
E-Dent Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna
21-530 Piszczac, Spółdzielcza 4, tel. 833777080
RAKOWISKA
Stella Szymaniuk - Kasperuk Gabinet Stomatologiczny Indywidualna Praktyka Lekarska
21-500 Rakowiska, Amelin 15, tel. 833436725
ROGOŹNICA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Jerzy Patkowski
21-560 Rogoźnica, Rogoźnica 76, tel. 833711592
ROKITNO
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Derlatka-Brożek
21-504 Rokitno, Rokitno 37, tel. 833453006
ROSSOSZ
Nzoz Poradnia Stomatologiczna
21-533 Rossosz, Batalionów Chłopskich 51, tel. 833784248
SŁAWATYCZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
21-515 Sławatycze, Mickiewicza 2, tel. 833783338
SOSNÓWKA
Nzoz Poradnia Stomatologiczna Sosnówka
21-518 Sosnówka, Sosnówka 63, tel. 833793009
SWORY
Usługi Stomatologiczne Anna Trzybińska
21-500 Swory, Kościelna 5, tel. 833458444
TERESPOL
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta Jaroszewska-Malec
21-550 Terespol, Sienkiewicza 30, tel.833752444
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Zakresie Stomatologii Lek. Stom. Stefan Wasilewski
21-550 Terespol, Sienkiewicza 28, tel. 833752599
Krzysztof Ochijewicz - Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 608828334
TŁUŚCIEC
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Wiśniewska
21-564 Tłuściec, Tłuściec 9a, tel. 833733002
TUCZNA
Gabinet Stomatologiczny - Nestorowicz Ryszard
21-523 Tuczna, 300, tel. 833771011
WYGODA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna w Wisznicach
21-580 Wygoda, - 4, tel. 833782180
ZALESIE
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.Stom. Beata Sawicka-Biegajło
21-512 Zalesie, 3-Go Maja 2, tel. 833757115
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
CICIBÓR DUŻY
Indywidualna Praktyka Lekarska,Lekarz Dentysta Małgorzata Bonik
21-500 Cicibór Duży, 1a, tel. 607055020
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A-Dent
21-560 Międzyrzec Podlaski, 3-Go Maja 40/42, tel. 608087002
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A-Dent
21-560 Międzyrzec Podlaski, Leśna 2, tel. 608087002
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 40, tel. 833714337
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
21-560 Międzyrzec Podlaski, Partyzantów 8, tel. 833712967
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Helio-Dent"
21-560 Międzyrzec Podlaski, Kordiana 2, tel. 833714951
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
MIĘDZYRZEC PODLASKI
71
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718338
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718356
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718359
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718319
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718319
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718375
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718345
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718345
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
KONSTANTYNÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świadczenia Pielęgniarskie
21-543 Konstantynów, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/12, tel. 856550138
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Grupowa Praktyka Pielęgniarska Artur Kuźmiuk, Renata Oleszczuk Spółka Partnerska
21-560 Międzyrzec Podlaski, Podłęczna 15, tel. 604498578
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świadczenia Pielęgniarskie
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 856550138
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI
ZABURZENIAMI ROZWOJU
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Psyche"
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
72
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji "Sajmed"
21-560 Międzyrzec Podlaski, Leśna 2a, tel. 694675930
SWORY
Nzoz Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii
21-536 Swory, Kościelna 5, tel. 504055235
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 83371338
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Leśna 2a, tel. 833718313
WISZNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach
21-580 Wisznice, Warszawska 88, tel. 833782535
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718313
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2-4, tel. 833718313
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
JANÓW PODLASKI
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
21-505 Janów Podlaski, Brzeska 16, tel. 833413025
LEŚNA PODLASKA
Medicus Marzena Gołofit
24-542 Leśna Podlaska, Bialska 20, tel. 833450021
MAŁASZEWICZE
Medicus Marzena Gołofit
21-540 Małaszewicze, Parkowa 1, tel. 833750456
MIĘDZYRZEC PODLASKI
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-560 Międzyrzec Podlaski, Pl. Jana Pawła II 15a, tel. 833716857
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźnica 76, tel. 833711702
PISZCZAC
Medicus Marzena Gołofit
21-530 Piszczac, Rynek 28, tel. 833777060
TERESPOL
Medicus Marzena Gołofit
21-550 Terespol, Sienkiewicza 28, tel. 833752002
TŁUŚCIEC
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
21-560 Tłuściec, Tłuściec 8, tel. 833554742
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, tel. 833712263
73
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
TERESPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
21-550 Terespol, Stacyjna 2, tel. 833752066
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Terespolu
21-550 Terespol, Sienkiewicza 30, tel. 833752514
POWIAT BIŁGORAJSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
ALEKSANDRÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia
23-408 Aleksandrów, Aleksandrów II 370, tel. 846875004
BIŁGORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
23-400 Biłgoraj, Sól 23a, tel. 846870488
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Biłgoraj
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 18, tel. 846862184
Praktyka Lekarska Konsylium
23-400 Biłgoraj, Poprzeczna 3a, tel. 846867577
BISZCZA
Praktyka Lekarska Eskulap Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-425 Biszcza, Biszcza 48a, tel. 846856009
DŁUGI KĄT
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie
23-460 Długi Kąt, 6, tel. 846879171
FRAMPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857758
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Frampol
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857628
GORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-450 Goraj, Bednarska 3, tel. 846858014
JÓZEFÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie
23-460 Józefów, Kościuszki 54, tel. 846878008
KSIĘŻPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia
23-415 Księżpol, Biłgorajska 15, tel. 846877402
LIPINY GÓRNE-LEWKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-423 Lipiny Górne-Lewki, 2, tel. 846853309
ŁUKOWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" S.C. Renata Łuszczek, Jarosław Łysiak
23-412 Łukowa, 51, tel. 846874012
OBSZA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obszy Jacek Przybylak
23-413 Obsza, Obsza 29a, tel. 846891029
POTOK GÓRNY
Nzoz Praktyka Lekarska Medicus
23-423 Potok Górny, Potok Górny 194, tel. 846852501
TARNOGRÓD
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska
23-420 Tarnogród, Rynek 1, tel. 846897016
TEODORÓWKA
Nzoz Helena Szempruch
23-440 Teodorówka, 180, tel. 846857034
TERESZPOL-ZAORENDA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska "Medyk"
23-407 Tereszpol-Zaorenda, Długa 309, tel. 846876009
TUROBIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia"
23-465 Turobin, Rynek 25, tel. 846833309
74
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
ALEKSANDRÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia
23-408 Aleksandrów, Aleksandrów II 370, tel. 846875004
BIŁGORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
23-400 Biłgoraj, Sól 23a, tel. 846870488
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Biłgoraj
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 18, tel. 846862184
Praktyka Lekarska Konsylium
23-400 Biłgoraj, Poprzeczna 3a, tel. 846867577
BISZCZA
Praktyka Lekarska Eskulap Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-425 Biszcza, Biszcza 48a, tel. 846856009
CHMIELEK
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Maria Smolak
23-412 Chmielek, 32, tel. 846874171
DŁUGI KĄT
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie
23-460 Długi Kąt, 6, tel. 846879171
FRAMPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857758
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Frampol
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857628
GORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-450 Goraj, Bednarska 3, tel. 8468514
JÓZEFÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie
23-460 Józefów, Kościuszki 54, tel. 846878008
KSIĘŻPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia
23-415 Księżpol, Biłgorajska 15, tel. 846877402
LIPINY GÓRNE-LEWKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-423 Lipiny Górne-Lewki, 2, tel. 846853309
ŁUKOWA
Grupowa Praktyka Pielęgniarek Sc. Medikus W. Lachowska & H. Grzyb
23-412 Łukowa, 51, tel. 509367328
OBSZA
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Genowefa Wazio
23-413 Obsza, 70a, tel. 667124500
POTOK GÓRNY
Nzoz Praktyka Lekarska Medicus
23-423 Potok Górny, Potok Górny 194, tel. 846852501
TARNOGRÓD
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska
23-420 Tarnogród, Rynek 1, tel. 846897016
TEODORÓWKA
Nzoz Helena Szempruch
23-440 Teodorówka, 180, tel. 846857034
TERESZPOL-ZAORENDA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska "Medyk"
23-407 Tereszpol-Zaorenda, Długa 309, tel. 846876009
TUROBIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia"
23-465 Turobin, Rynek 25, tel. 846833309
ZAMCH
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Halina Szwed
23-413 Zamch, 223, tel. 846419355
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
ALEKSANDRÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia
23-408 Aleksandrów, Aleksandrów II 370, tel. 846875004
75
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BIŁGORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
23-400 Biłgoraj, Sól 23a, tel. 846870488
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Biłgoraj
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 18, tel. 846862184
Praktyka Lekarska Konsylium
23-400 Biłgoraj, Poprzeczna 3a, tel. 846867577
BISZCZA
Praktyka Lekarska Eskulap Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-425 Biszcza, Biszcza 48a, tel. 846856009
FRAMPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857758
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Frampol
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857628
GORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-450 Goraj, Bednarska 3, tel. 846858014
JÓZEFÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie
23-460 Józefów, Kościuszki 54, tel. 846878008
KSIĘŻPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia
23-415 Księżpol, Biłgorajska 15, tel. 846877402
LIPINY GÓRNE-LEWKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-423 Lipiny Górne-Lewki, 2, tel. 846853309
ŁUKOWA
Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowej / Rodzinnej Elżbieta Stelmach
23-412 Łukowa, 51, tel. 783250700
POTOK GÓRNY
Nzoz Praktyka Lekarska Medicus
23-423 Potok Górny, Potok Górny 194, tel. 846852501
TARNOGRÓD
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska
23-420 Tarnogród, Rynek 1, tel. 846897016
TEODORÓWKA
Nzoz Helena Szempruch
23-440 Teodorówka, 180, tel. 846857034
TUROBIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia"
23-465 Turobin, Rynek 25, tel. 846833309
TRANSPORT SANITARNY W POZ
BIŁGORAJ
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
23-400 Biłgoraj, Bartoszewskiego "Wira" 3, tel. 846860056
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
BIŁGORAJ
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
23-400 Biłgoraj, Bartoszewskiego "Wira" 3, tel. 846860056
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
BIŁGORAJ
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
23-400 Biłgoraj, Bartoszewskiego "Wira" 3, tel. 846860056
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
BIŁGORAJ
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
23-400 Biłgoraj, Bartoszewskiego "Wira" 3, tel. 846860056
TARNOGRÓD
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
23-420 Tarnogród, Rynek 85, tel. 846860056
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
76
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882210
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII i FONIATRII
BIŁGORAJ
Ispl w Zakresie Foniatrii i Otolaryngologii Danuta Toman
23-400 Biłgoraj, Partyzantów 10, tel. 846865383
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882260
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882245
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882123
Ispl Poradnia Dermatologiczna Janina Nowakowska
23-400 Biłgoraj, Partyzantów 10, tel. 846865383
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
BIŁGORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
BIŁGORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882123
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardioneuromed Ewa Dudko
23-400 Biłgoraj, 3-Go Maja 87a, tel. 846868611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI i MŁODZIEŻY
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882210
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
ŁUKOWA
Alicja Bosak
23-412 Łukowa, Łukowa 543a, tel. 694485094
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882210
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882123
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardioneuromed Ewa Dudko
23-400 Biłgoraj, Nadstawna 56b/4, tel. 846867671
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardioneuromed Ewa Dudko
23-400 Biłgoraj, 3-Go Maja 87a, tel. 846868611,846867671
FRAMPOL
Praktyka Lekarska Specjalistyczna Gabinet Neurologiczny Dr Andrzej Miazga
23-440 Frampol, Tkacka 22, tel. 501578111
TARNOGRÓD
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
77
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-420 Tarnogród, Rynek 1, tel. 846897105
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
BIŁGORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardioneuromed Ewa Dudko
23-400 Biłgoraj, Nadstawna 56b/4, tel. 846867671
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardioneuromed Ewa Dudko
23-400 Biłgoraj, 3-Go Maja 87a, tel. 846867671
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
BIŁGORAJ
Gabinet Okulistyczny - Zawolik - Wołoszczak Izabela
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 64, tel. 846867472
I.S.P.L. Poradnia Okulistyczna - Stanisława Stańska - Onyszkiewicz
23-400 Biłgoraj, Długa 75a, tel. 846867578
I.S.P.L. Poradnia Okulistyczna Bożena Meksuła
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 39, tel. 846860850
I.S.P.L. Poradnia Okulistyczna Marek K. Kopacz
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 106, tel. 846866360
I.S.P.L. Henryk Korona
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 106, tel. 846866360
JÓZEFÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie
23-460 Józefów, Kościuszki 54, tel. 846878008
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882260
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882265
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
BIŁGORAJ
Ispl w Zakresie Foniatrii i Otolaryngologii Danuta Toman
23-400 Biłgoraj, Partyzantów 10, tel. 846865383
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882125
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 18, tel. 85323711
FRAMPOL
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857108
TARNOGRÓD
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-420 Tarnogród, Rynek 1, tel. 846897105
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882210
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz"
23-400 Biłgoraj, Pojaska 3, tel. 846864133
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882123
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882120
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
78
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
ALEKSANDRÓW DRUGI
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Larysa Walczun
23-408 Aleksandrów Drugi, Aleksandrów II 370, tel. 846875566
BIŁGORAJ
Anna Strus-Lal Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
23-400 Biłgoraj, Makuszyńskiego 16, tel. 781040999
Gabinet Stomatologiczny - Lek.Stom. Andrzej Telejko
23-400 Biłgoraj, Bohaterów Monte Cassino 42, tel. 846867070
Gabinet Stomatologiczny Anna Bartoszek
23-400 Biłgoraj, 3-Go Maja 93a, tel. 846863215
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Katarzyna Jastrzębska
23-400 Biłgoraj, Partyzantów 10, tel. 846880518
Indywidualn A Specjalistyczna Praktyka Lekarska
23-400 Biłgoraj, Makuszyńskiego 16, tel. 846860230
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Marianna Chmiel-Kruszyńska
23-400 Biłgoraj, Dr Pojaska 6, tel. 846863606
Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Tomasz Książek
23-400 Biłgoraj, 3-Go Maja 29, tel. 846867204
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lek. Dent. Anna Bryła
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 18, tel. 846862326
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Wanda Blacha-Król
23-400 Biłgoraj, Przemysłowa 34, tel. 846867310
Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Lek.Stom. Joanna Blicharz
23-400 Biłgoraj, Plac Wolności 15/28, tel.846880325
Usługi Stomatologiczne Maria Perkowska
23-400 Biłgoraj, Czerwonego Krzyża 27, tel. 846864678
BISZCZA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.Stom. Anna Tokarska
23-425 Biszcza, 48a, tel. 846856342
FRAMPOL
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Barbara Siembida
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857099
GORAJ
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Radent"
23-450 Goraj, Bednarska 3, tel. 846833231
JÓZEFÓW
Indywidualna Praktyka Lekarska
23-460 Józefów, Kościuszki 90, tel. 846878311
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
23-460 Józefów, Biłgorajska 29, tel. 846878529
KSIĘŻPOL
Gabinet Stomatologiczny Edyta Kukiełka
23-415 Księżpol, Biłgorajska 15, tel. 846877385
Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Pawlicka
23-415 Księżpol, Biłgorajska 15, tel. 607051132
ŁUKOWA
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Teresa Kuklis
23-412 Łukowa, Łukowa 51, tel. 846874746
OBSZA
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Rój
23-413 Obsza, 29, tel. 502430195
POTOK GÓRNY
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Beata Bil
23-423 Potok Górny, 194, tel. 846852501
SÓL
Indywidualna Praktyka Dentystyczna Jakub Lal
23-400 Sól, 23a, tel. 665584247
TARNOGRÓD
Indywidualna Praktyka Lekarza Dentysty Paulina Piskorska
23-420 Tarnogród, Rynek 3, tel. 846897340
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Halina Cichocka
23-420 Tarnogród, 1 Maja 41, tel. 846897129
TERESZPOL-ZAORENDA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Dentysta Edyta Spustek-Pieczykolan Gabinet
Dentystyczny
23-407 Tereszpol-Zaorenda, Długa 309, tel. 517094677
TUROBIN
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Radent"
23-465 Turobin, Rynek 25, tel. 846833309w.7
79
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
BIŁGORAJ
Gabinet Stomatologiczny - Joanna Jaszczuk
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 43, tel. 846860233w.36
Gabinet Stomatologiczny Anna Wolanin-Szmyt
23-400 Biłgoraj, Nadstawna 62a, tel. 846880481
Genesis Centrum Stomatologii Estetycznej
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 24, tel. 846861905
Poradnia Stomatologiczna Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Zamojska 2/2, tel. 510372857
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
BIŁGORAJ
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Grażyna Sokal
23-400 Biłgoraj, Długa 22, tel. 846863616
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
BIŁGORAJ
Gabinet Stomatologiczny - Lek.Stom. Andrzej Telejko
23-400 Biłgoraj, Bohaterów Monte Cassino 42, tel. 846867070
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882277
TARNOGRÓD
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-420 Tarnogród, Rynek 85, tel. 846897105
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882233
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882229
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882323
TARNOGRÓD
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-420 Tarnogród, Rynek 85, tel. 846897105
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882255
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882200
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882242
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882242
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882363
80
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882233
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882233
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882152
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882294
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882294
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
BIŁGORAJ
Grupowa Praktyka Pielęgniarek "Opieka Domowa" S.C.
23-400 Biłgoraj, Władysława Łokietka 22, tel. 846880292
FRAMPOL
Opieka Domowa Lucyna Litwiniuk
23-440 Frampol, Gorajska 13a/10, tel. 694763689
JÓZEFÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie
23-460 Józefów, Kościuszki 54, tel. 846878008
ŁUKOWA
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Dzikoń Wiesława
23-412 Łukowa, 392, tel. 846874112
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
TARNOGRÓD
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-420 Tarnogród, Rynek 85, tel. 846897105
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, 3-Go Maja 91, tel. 846880105
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, 3-Go Maja 91, tel. 846861774
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
BIŁGORAJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha-Complex
23-400 Biłgoraj, Długa 72, tel. 846865445
Nzoz Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dla Dzieci Niepłnosprawnych w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Sienkiewicza 15, tel. 6865142
Nzoz Revimed Zakład Rehabilitacji Leczniczej
23-400 Biłgoraj, 1 Armii Wojska Polskiego 4, tel. 846880606
GORAJ
Rehabilitacja Lecznicza Violetta Okoń
23-450 Goraj, Bednarska 3, tel. 846858143
81
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
JÓZEFÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podaj Dłoń" - Zakład Rehabilitacji w Józefowie
23-460 Józefów, Miszki Tatara 1, tel. 846878531
ŁUKOWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha-Complex
23-412 Łukowa, 246, tel. 600697370
TUROBIN
Rehabilitacja Lecznicza Violetta Okoń
23-465 Turobin, Rynek 27, tel. 509414419
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
BIŁGORAJ
Nzoz Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dla Dzieci Niepłnosprawnych w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Sienkiewicza 15, tel. 846865142
Nzoz Revimed Zakład Rehabilitacji Leczniczej
23-400 Biłgoraj, 1 Armii Wojska Polskiego 4, tel. 846880606
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
BIŁGORAJ
Nzoz Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dla Dzieci Niepłnosprawnych w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Sienkiewicza 15, tel. 846865142
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882210
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
BIŁGORAJ
Mar-Medico
23-400 Biłgoraj, Poprzeczna 16/1, tel. 846861554
P.P.H.U. "Rehan" Anna Bielecka
23-400 Biłgoraj, Czerwonego Krzyża 18, tel. 846860349
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
BIŁGORAJ
Apteka Mgr Farm. Iwona Szyszkowska
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 112, tel. 846861731
Apteka Mgr Wiesława Zalewa
20-400 Biłgoraj, Kosciuszki 35, tel. 846861584
Mar-Medico
23-400 Biłgoraj, Poprzeczna 16/1, tel. 846861554
P.P.H.U. "Rehan" Anna Bielecka
23-400 Biłgoraj, Czerwonego Krzyża 18, tel. 846860349
FRAMPOL
Apteka Mgr Farm. Maria Odrzywolska
23-440 Frampol, Rynek 32, tel. 846857004
GORAJ
Apteka "Przy Rynku" Mgr Farm. Renata Klenk
23-450 Goraj, Rynek 600-Lecia 13, tel. 846858050
KSIĘŻPOL
Apteka Mgr Farm. Bielak Maria
23-415 Księżpol, Biłgorajska 13/3, tel. 846877469
ŁUKOWA
Apteka Prywatna Terejko-Silezin
23-412 Łukowa, Łukowa 543a, tel. 846874399
OBSZA
Apteka Prywatna Mgr Farm. Jolanta Ważna
23-413 Obsza, Obsza 35 B, tel. 846891050
POTOK GÓRNY
Apteka Mgr Farm. Joanna Szozda
23-423 Potok Górny, Lipiny Górne Lewki 2a, tel. 846853179
TARNOGRÓD
Apteka Mgr Farm. Bielak Maria
23-420 Tarnogród, Rynek 8, tel. 846897553
Apteka Mgr Farm. Piotr Księżycki
23-420 Tarnogród, Rynek 3, tel. 846897009
Apteka Prywatna Mgr Farm. Julita Majcher
23-420 Tarnogród, Rynek 89a, tel. 846898335
82
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
TEODORÓWKA
Medicus Marzena Gołofit
23-440 Teodorówka, 124, tel. 846857009
TERESZPOL-ZAORENDA
Medicus Marzena Gołofit
23-407 Tereszpol-Zaorenda, Długa 240, tel. 846876004
TUROBIN
Apteka Prywatna Mgr T. Romańska
23-465 Turobin, Dekerta 13, tel. 846833135
Apteka Prywatna S.C. Romańska B. Romańska B.
23-465 Turobin, Hetmana Górki 2, tel. 846834226
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
BIŁGORAJ
Optyk Polar Mistrz Dorota Polar
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 39, tel. 846860850
Zakład Optyczny Artur Polar
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 64, tel. 846867472
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
BIŁGORAJ
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 18, tel. 846862330
Otomed Aparaty Słuchowe S.C.
23-400 Biłgoraj, Partyzantów 10, tel. 846865313
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
BIŁGORAJ
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, Pojaska 5, tel. 846882125
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
23-400 Biłgoraj, Kościuszki 18, tel. 815323711
FRAMPOL
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-440 Frampol, Kościelna 29, tel. 846857108
TARNOGRÓD
Arion Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
23-420 Tarnogród, Rynek 1, tel. 846897105
POWIAT M. CHEŁM
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
CHEŁM
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630078, 825630070
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Połaniecka 11, tel. 825636782
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Eskulap"
22-100 Chełm, Lwowska 51, tel. 825620401
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Omni-Med"
22-100 Chełm, Zachodnia 29, tel. 825634817
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. Z O.O
22-100 Chełm, Orlicz Dreszera 10, tel. 825655675
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-100 Chełm, Powstańców Warszawy 5/65a, tel. 825657578
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Med Sp. Z O. O.
22-100 Chełm, Iawp 5, tel. 825643848
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Surmed Przych. Lek. Rodz.Renata Kot-Surma, M. Starczewska
22-100 Chełm, i Armii Wojska Polskiego 41 C, tel. 825620400
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrwotnej "Lekarz" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Kolejowa 89, tel. 825652857
Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej Poradnia Lekarska "Medicus"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 9, tel. 825639222
Nzoz "Prof-Med"
22-100 Chełm, Trubakowska 4, tel. 825656297
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
83
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-100 Chełm, Szymanowskiego 1, tel. 825657252
Zakład Profilaktyczno-Leczniczy "Med-Cem"
22-100 Chełm, Narutowicz 2a, tel. 825647216
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
CHEŁM
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630079
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Połaniecka 11, tel. 825636782
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Eskulap"
22-100 Chełm, Lwowska 51, tel. 825620401
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Omni-Med"
22-100 Chełm, Zachodnia 29, tel. 825634817
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. Z O.O
22-100 Chełm, Orlicz Dreszera 10, tel. 825655675
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-100 Chełm, Powstańców Warszawy 5/65a, tel. 825657578
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Med Sp. Z O. O.
22-100 Chełm, Iawp 5, tel. 825643848
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Surmed Przych. Lek. Rodz.Renata Kot-Surma, M. Starczewska
22-100 Chełm, i Armii Wojska Polskiego 41 C, tel. 825620400
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrwotnej "Lekarz" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Kolejowa 89, tel. 825652857
Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej Poradnia Lekarska "Medicus"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 9, tel. 825639222
Nzoz "Prof-Med"
22-100 Chełm, Trubakowska 4, tel. 825656297
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szymanowskiego 1, tel. 825657252
Zakład Profilaktyczno-Leczniczy "Med-Cem"
22-100 Chełm, Narutowicz 2a, tel. 825647216
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
CHEŁM
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630079
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Eskulap"
22-100 Chełm, Lwowska 51, tel. 825620401
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Omni-Med"
22-100 Chełm, Zachodnia 29, tel. 825634817
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. Z O.O
22-100 Chełm, Orlicz Dreszera 10, tel. 825655675
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-100 Chełm, Powstańców Warszawy 5/65a, tel. 825657578
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Med Sp. Z O. O.
22-100 Chełm, Iawp 5, tel. 825643848
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Surmed Przych. Lek. Rodz.Renata Kot-Surma, M. Starczewska
22-100 Chełm, i Armii Wojska Polskiego 41 C, tel. 825620400
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrwotnej "Lekarz" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Kolejowa 89, tel. 825652857
Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej Poradnia Lekarska "Medicus"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 9, tel. 825639222
Nzoz "Prof-Med"
22-100 Chełm, Trubakowska 4, tel. 825656297
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szymanowskiego 1, tel. 825657252
Zakład Profilaktyczno-Leczniczy "Med-Cem"
22-100 Chełm, Narutowicz 2a, tel. 825647216
TRANSPORT SANITARNY W POZ
CHEŁM
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630999
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
CHEŁM
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630999
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
CHEŁM
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630999
84
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. Uni-Med Spółka Jawna
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 6022719154
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
CHEŁM
Niepubliczny Ośrodek Diagnostyczno Leczniczy "Laser - Med"
22-100 Chełm, Lipowa 27, tel. 825653561
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Alergologiczna "Alergo-Vita"
22-100 Chełm, Zachodnia 37, tel. 825635865
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
CHEŁM
Niepubliczny Ośrodek Diagnostyczno Leczniczy "Laser - Med"
22-100 Chełm, Lipowa 27, tel. 825653561
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Alergologiczna "Alergo-Vita"
22-100 Chełm, Zachodnia 37, tel. 825635865
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrwotnej "Lekarz" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Kolejowa 89, tel. 825652857
Nzoz "Prof-Med"
22-100 Chełm, Trubakowska 4, tel. 825656297
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623358
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
CHEŁM
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630079
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Gin, tel. 825623171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
CHEŁM
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szymanowskiego 1, tel. 825657252
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Top-Med" Joanna Szafranek
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654712
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825653100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
CHEŁM
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leokadia Krukowska
85
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-100 Chełm, Rejowiecka 115, tel. 825653432
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Almed Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
22-100 Chełm, Hrubieszowska 54 A, tel. 825656655
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Almed Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
22-100 Chełm, Hrubieszowska 54 A, tel. 825656655
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
CHEŁM
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Pl. Kupiecki 12, tel. 825408051
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii "Bioton"
22-100 Chełm, Zachodnia 29, tel. 500100556
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1c, tel. 825623420
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
CHEŁM
Nzoz "Jol-Oko"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 4, tel. 846381124, 825640020
Nzoz "Prof-Med"
22-100 Chełm, Trubakowska 4, tel. 825656297
Nzoz Ośrodek Rehabilitacji i Neurologii Neuron
22-100 Chełm, Sienkiewicza 16/4, tel. 825706608
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szymanowskiego 1, tel. 825657252
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci i Młodzieży w Chełmie
22-100 Chełm, Zachodnia 37, tel. 825635891
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
Serwacka & Mierzwa Lekarskie Centrum Neuro-Med Spółka Partnerska
22-100 Chełm, Rejowiecka 115, tel. 825653432
Serwacka & Mierzwa Lekarskie Centrum Neuro-Med Spółka Partnerska
22-100 Chełm, Sienkiewicza 16/4, tel. 605402278
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
CHEŁM
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci i Młodzieży w Chełmie
22-100 Chełm, Zachodnia 37, tel. 825635891
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
CHEŁM
Nzoz "Jol-Oko"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 4, tel. 846381124, 825640020
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szymanowskiego 1, tel. 825657252
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623102
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
CHEŁM
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Pl. Kupiecki 12, tel. 815323711
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623118
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
86
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623156
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrwotnej "Lekarz" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Kolejowa 89, tel. 825652857
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623181
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
CHEŁM
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630070
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Top-Med" Joanna Szafranek
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654712
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Gin, tel. 825653162
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 6, tel. 825639074
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
CHEŁM
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Reumatologii
22-100 Chełm, Mickiewicza 41, tel. 825656270
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szymanowskiego 1, tel. 825657252
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623100
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Almed Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
22-100 Chełm, Hrubieszowska 54 A, tel. 825656655
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sawin-Med"
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654717
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sawin-Med"
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654717
BADANIA RADIOLOGICZNE (RTG)
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623147
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rtg i Usg Rozalia Szafranek
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654712
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623135
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rtg i Usg Rozalia Szafranek
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654712
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
87
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
CHEŁM
Nzoz P.P.Z. "Salus" Przychodnia Stomatologiczna
22-100 Chełm, Piłsudskiego 11b, tel. 825630332
Przychodnia Opieki Stomatologicznej Eko-Med M.Pitera
22-100 Chełm, 1 A.W.P. 3, tel. 825643074
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
CHEŁM
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Pl. Kupiecki 12, tel. 825654773
Gabinet Stomatologiczny Ewa Płatek- Kropop
22-100 Chełm, Kurpińskiego 3/1, tel. 825603422
Indywidualna Praktyka Lekarska
22-100 Chełm, Zachodnia 31, tel. 825635893
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Niderla
22-100 Chełm, Zachodnia 31, tel. 602229665
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna, Joanna Hrycak-Piecuch
22-100 Chełm, Graniczna 39, tel. 825603242
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630079
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sigma
22-100 Chełm, Gen. Orlicz Dreszera 5, tel. 825656037
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowtnej Ppz "Dentamed" Sc Monika Faber-Bijak; Piotr Bijak
22-100 Chełm, Jedność 14, tel. 825650981
Nzoz P.P.Z. "Salus" Przychodnia Stomatologiczna
22-100 Chełm, Piłsudskiego 11b, tel. 825630332
Nzoz Prywatna Poradnia Stomatologiczna Unident
22-100 Chełm, Waśniewskiego 13, tel. 825650383
Nzoz Stomatologia Kosmetyczna
22-100 Chełm, Szymanowskiego 2, tel.825658943
Nzoz Vita Dent Centrum Stomatologii
22-100 Chełm, Słowackiego 6/2A, tel.825656776
Przychodnia Opieki Stomatologicznej Eko-Med M.Pitera
22-100 Chełm, 1 A.W.P. 3, tel. 825643074
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
CHEŁM
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Czarnieckiego 8, tel. 825653884
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 14, tel. 825653888
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 1, tel. 825651194
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Synów Pułku 15, tel. 825634884
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Reformacka 13, tel. 825656892
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Rejowiecka 76, tel. 825656927
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, i Pułku Szwoleżerów 1, tel. 825653929
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Powstańców Warszawy 10, tel. 825657137
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Połaniecka 10, tel. 825637311
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Sienkiewicza 21, tel. 825656892
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Graniczna 2, tel. 825603931
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Batorego 1, tel. 825631891
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Trubakowska 59, tel. 825633451
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630079
Nzoz Prywatna Poradnia Stomatologiczna Unident
22-100 Chełm, Waśniewskiego 13, tel. 825650383
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
CHEŁM
Przychodnia Opieki Stomatologicznej Eko-Med M.Pitera
22-100 Chełm, 1 A.W.P. 3, tel. 825643074
88
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
CHEŁM
Nzoz P.P.Z. "Salus" Przychodnia Stomatologiczna
22-100 Chełm, Piłsudskiego 11b, tel. 825630332
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
CHEŁM
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-100 Chełm, Krzywa 41/2, tel. 825645450
Spec. Gab. Prot.Stom.
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
CHEŁM
Nzoz P.P.Z. "Salus" Przychodnia Stomatologiczna
22-100 Chełm, Piłsudskiego 11b, tel. 825630332
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1c, tel. 825623400
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623305
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623329
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. C, tel. 825623390
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623311, 825623384, 825623321
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw.B, tel. 825623361
DERMATOLOGIA i WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw.B, tel. 825623355
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Kardiologii Chełm
22-100 Chełm, Szpitalna 53b, tel. 606440295
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623411
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Kardiologii Chełm
22-100 Chełm, Szpitalna 53b, tel. 606440295
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Kardiologii Chełm
22-100 Chełm, Szpitalna 53b, tel. 606440295
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1c, tel. 825623418
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22
89
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1c, tel. 825623418
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623391
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623391
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623351
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623351
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623333
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623333
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623351
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw.A, tel. 825623346
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1d, tel. 825623131
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03,
N20
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1d, tel. 825623131
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623449
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1d, tel. 825623125
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw.B, tel. 825623361
PROGRAM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
90
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1a, tel. 825623391
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. 1d, tel. 825623125
TLENOTERAPIA DOMOWA
CHEŁM
"Ms Clinsearch" Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Janusz Milanowski, Katarzyna
Szmygin-Milanowska Spółka Jawna
22-100 Chełm, Narutowicza 2a, tel. 603777429
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. Z O.O
22-100 Chełm, Orlicz Dreszera 10, tel. 825655675
Nzoz Domowa Opieka Medyczna "Do-Med Bieszczady"
22-100 Chełm, Wołyńska 32, tel. 606970033
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b, tel. 825623372
ŻYWIENIE POZAJELITOWE i DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
CHEŁM
Nzoz Domowa Opieka Medyczna "Do-Med Bieszczady"
22-100 Chełm, Wołyńska 32, tel. 606970033
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pielęgniarz"
22-100 Chełm, Łączna 6b, tel. 825656274
Nzoz Domowa Opieka Medyczna "Do-Med Bieszczady"
22-100 Chełm, Wołyńska 32, tel. 606970033
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. C, tel. 825623242
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
CHEŁM
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska - Ewa Królikowska
22-100 Chełm, Różana 41, tel. 825633635
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630079
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Pielg-Med "
22-100 Chełm, i Armii Wojska Polskiego 1, tel. 825658265
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 6, tel. 814689251
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Opiekun"
22-100 Chełm, Łączna 6b, tel. 501538164
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pielęgniarz"
22-100 Chełm, Łączna 6b, tel. 825656274
Nzoz Centrum Medyczne "Betamed" Beata Drzazga
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 502242898
Nzoz Domowa Opieka Medyczna "Do-Med Bieszczady"
22-100 Chełm, Wołyńska 32, tel. 228152007
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska – Magdalena Aleksandrowska Chudoba
22-100 Chełm, Różana 41, tel. 825633635
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska – Julia Łopuszyńska
22-100 Chełm, Różana 41, tel. 825633635
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw.A, tel. 825623302, 825623369
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
91
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. C, tel. 825623365
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI
ZABURZENIAMI ROZWOJU
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 6, tel. 825639074
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. C, tel. 825633378
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. C, tel. 825623365
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii "Bioton"
22-100 Chełm, Zachodnia 29, tel. 500100556
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Paw. C, tel. 825653364
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Pielg-Med "
22-100 Chełm, i Armii Wojska Polskiego 1, tel. 825658265
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Pielg-Med "
22-100 Chełm, Hrubieszowska 9, tel. 825658265
Nzoz "Prof-Med"
22-100 Chełm, Trubakowska 4, tel. 825656297
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623164
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623164
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
CHEŁM
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Pl. Kupiecki 12, tel. 815323711
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Pielg-Med "
22-100 Chełm, i Armii Wojska Polskiego 1, tel. 825658265
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53 B, tel. 825623164
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
CHEŁM
Life + Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szpitalna 53/B, tel. 825650390
Medicus Marzena Gołofit
22-100 Chełm, Reformacka 28, tel. 825650753
Medsenior Henryk Koleniec
22-100 Chełm, Lwowska 28, tel. 794428591
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
22-100 Chełm, Armii Krajowej 9/28, tel. 825639920
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Pielg-Med "
22-100 Chełm, Hrubieszowska 9, tel. 825658265
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
22-100 Chełm, Ceramiczna 1, tel. 825656283
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Plac Kupiecki 15, tel. 825628755
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
92
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
CHEŁM
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-100 Chełm, Lubelska 189, tel. 825633549
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-100 Chełm, Nowy Świat 1f, tel. 825639961
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-100 Chełm, Lwowska 81, tel. 825658373
Apteka "Centrum" Sp. J. E. Gackiewicz i Wspólnicy
22-100 Chełm, Szpitalna 38, tel. 825656430
Apteka Błękitna Mgr Farm. Renata Dec
22-100 Chełm, Gen. Orlicz-Dreszera 10, tel. 825653882
Apteka Esculap Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Lubelska 8, tel. 825640126
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
22-100 Chełm, Piłsudskiego 11a, tel. 825630404
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
22-100 Chełm, Lwowska 28, tel. 794428591
Coloplast Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Reformacka 28, tel. 825650753
Life + Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Szpitalna 53/B, tel. 825650390
Medicus Marzena Gołofit
22-100 Chełm, Reformacka 28, tel. 825650753
Medsenior Henryk Koleniec
22-100 Chełm, Lwowska 28, tel. 794428591
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
22-100 Chełm, Armii Krajowej 9/28, tel. 825639920
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Pielg-Med "
22-100 Chełm, Hrubieszowska 9, tel. 825658265
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
22-100 Chełm, 11-Go Listopada 7, tel. 825630812
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
22-100 Chełm, Ceramiczna 1, tel. 825656283
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Plac Kupiecki 15, tel. 825628755
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, 11-Go Listopada 7, tel. 825630812
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
CHEŁM
Super Optyk Kinga Stachniuk
22-100 Chełm, Popiełuszki 7, tel. 825605505
Usługowy Zakład Optyczny
22-100 Chełm, Dreszera 5, tel. 825653471
Zakład Optyczny Adam Sieciechowicz
22-100 Chełm, Gdańska 13, tel. 825652307
Zakład Optyczny Piotr Haratym
22-100 Chełm, Pocztowa 26/Lok.1, tel. 825643996
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
CHEŁM
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
22-100 Chełm, Lwowska 1, tel. 825656282
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/016, tel. 825650580
Audionova Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Lubelska 17, tel. 825652526
Eurosłuch Roman Błeszyński
22-100 Chełm, Plac Kupiecki 5, tel. 509484300
Geers Akustyka Słuchu Sp. Z O.O.
22-100 Chełm, Pijarska 3, tel. 825656764
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
22-100 Chełm, Szymanowskiego 6, tel. 825639074
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rtg i Usg Rozalia Szafranek
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654712
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
CHEŁM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rtg i Usg Rozalia Szafranek
93
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654712
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
CHEŁM
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie
22-100 Chełm, Wołyńska 11, tel. 825630070
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Top-Med" Joanna Szafranek
22-100 Chełm, Słowackiego 33, tel. 825654712
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Gin, tel. 825653162
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
CHEŁM
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, Szpitalna 53b/Gin, tel. 825653162
POWIAT CHEŁMSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
ANDRZEJÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białopolu
22-113 Andrzejów, Brak 14, tel. 825671570
BIAŁOPOLE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białopolu
22-135 Białopole, Hrubieszowska 1, tel. 825682217
DOROHUSK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arnika-Med Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-175 Dorohusk, Kwiatowa 3, tel. 825661682
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dormed Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-175 Dorohusk, i Armii Wojska Polskiego 32, tel. 825761017
DUBIENKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek. Med. Renata Turewicz
22-145 Dubienka, Cerkiewna 4, tel. 825668045
KAMIEŃ
Nzoz Kamed
22-113 Kamień, Kamień 38a, tel. 825671517
KANIE
Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
22-171 Kanie, Liszno 57, tel. 825662408
LEŚNIOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leśniowicach "Medycy" S.C Urszula Klein i Mirosław Limanowski
22-122 Leśniowice, - 97/-, tel. 825675460
REJOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Inter-Med"
22-360 Rejowiec, 1-Go Maja 1, tel. 825688609
REJOWIEC FABRYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M.Szyszkowski, A.Jeleń, U.Szyszkowska, J.Dynarek, J. Kargul
"Eskulap" S.C.
22-170 Rejowiec Fabryczny, Chełmska 99, tel. 825663180
RUDA-HUTA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ruda-Med" w Rudzie-Hucie
22-110 Ruda-Huta, Niepodległości 36, tel. 825686077
SAWIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ludi-Med" Przychodnia Medycyny Rodzinnej Grażyna Ludwików
22-107 Sawin, Chełmska 5, tel. 825673046
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sawin-Med"
22-107 Sawin, Chutecka 14b, tel. 825673314
SIEDLISZCZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus" S.C.
22-130 Siedliszcze, Wieś 17, tel. 825692266
STAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Omni-Med"
22-100 Staw, Staw 30, tel. 825692270
WIERZBICA
Nzoz Euro-Med Robert Majcher
22-150 Wierzbica, Chełmska 14, tel. 825693290
94
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
WIERZBICA-OSIEDLE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Zdrovita "
22-150 Wierzbica-Osiedle, Leśna 8, tel. 825693217
WOJSŁAWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-120 Wojsławice, Wojsławice Kolonia 2, tel. 825669213
ZAGRODA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Inter-Med"
22-116 Zagroda, 1, tel. 825688609
ZAWADÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rej-Med
22-363 Zawadówka, Zawadówka 15, tel. 825689999
ŻMUDŹ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amimed "
22-114 Żmudź, Żmudź 10/-, tel. 825680130
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
ANDRZEJÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białopolu
22-113 Andrzejów, Brak 14, tel. 825671570
BIAŁOPOLE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białopolu
22-135 Białopole, Hrubieszowska 1, tel. 825682217
DOROHUSK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arnika-Med Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-175 Dorohusk, Kwiatowa 3, tel. 825661682
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dormed Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-175 Dorohusk, i Armii Wojska Polskiego 32, tel. 825661017
DUBIENKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek. Med. Renata Turewicz
22-145 Dubienka, Cerkiewna 4, tel. 825668045
KAMIEŃ
Nzoz Kamed
22-113 Kamień, Kamień 38a, tel. 825671517
KANIE
Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
22-171 Kanie, Liszno 57, tel. 825662408
LEŚNIOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leśniowicach "Medycy" S.C Urszula Klein i Mirosław Limanowski
22-122 Leśniowice, - 97/-, tel. 825675460
REJOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Inter-Med"
22-360 Rejowiec, 1-Go Maja 1, tel. 825688609
REJOWIEC FABRYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M.Szyszkowski, A.Jeleń, U.Szyszkowska, J.Dynarek, J. Kargul
"Eskulap" S.C.
22-170 Rejowiec Fabryczny, Chełmska 99, tel. 825663180
RUDA-HUTA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ruda-Med" w Rudzie-Hucie
22-110 Ruda-Huta, Niepodległości 36, tel. 825686077
SAWIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ludi-Med" Przychodnia Medycyny Rodzinnej Grażyna Ludwików
22-107 Sawin, Chełmska 5, tel. 825673046
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sawin-Med"
22-107 Sawin, Chutecka 14b, tel. 825673314
SIEDLISZCZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus" S.C.
22-130 Siedliszcze, Wieś 17, tel. 825692266
WIERZBICA
Nzoz Euro-Med Robert Majcher
22-150 Wierzbica, Chełmska 14, tel. 825693290
WIERZBICA-OSIEDLE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Zdrovita "
22-150 Wierzbica-Osiedle, Leśna 8, tel. 825693217
WOJSŁAWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-120 Wojsławice, Wojsławice Kolonia 2, tel. 825669213
ZAWADÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rej-Med
95
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-363 Zawadówka, Zawadówka 15, tel. 825689999
ŻMUDŹ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amimed "
22-114 Żmudź, Żmudź 10/-, tel. 825680130
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
ANDRZEJÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białopolu
22-113 Andrzejów, Brak 14, tel. 825671570
BIAŁOPOLE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białopolu
22-135 Białopole, Hrubieszowska 1, tel. 825682217
DOROHUSK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arnika-Med Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-175 Dorohusk, Kwiatowa 3, tel. 825661682
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dormed Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-175 Dorohusk, i Armii Wojska Polskiego 32, tel. 825661017
DUBIENKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek. Med. Renata Turewicz
22-145 Dubienka, Cerkiewna 4, tel. 825668045
KAMIEŃ
Nzoz Kamed
22-113 Kamień, Kamień 38a, tel. 825671517
KANIE
Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
22-171 Kanie, Liszno 57, tel. 825662408
LEŚNIOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leśniowicach "Medycy" S.C Urszula Klein i Mirosław Limanowski
22-122 Leśniowice, - 97/-, tel. 825675460
REJOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Inter-Med"
22-360 Rejowiec, 1-Go Maja 1, tel. 825688609
REJOWIEC FABRYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M.Szyszkowski, A.Jeleń, U.Szyszkowska, J.Dynarek, J. Kargul
"Eskulap" S.C.
22-170 Rejowiec Fabryczny, Chełmska 99, tel. 825663180
RUDA-HUTA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ruda-Med" w Rudzie-Hucie
22-110 Ruda-Huta, Niepodległości 36, tel. 825686077
SAWIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ludi-Med" Przychodnia Medycyny Rodzinnej Grażyna Ludwików
22-107 Sawin, Chełmska 5, tel. 825673046
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sawin-Med"
22-107 Sawin, Chutecka 14b, tel. 825673314
SIEDLISZCZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus" S.C.
22-130 Siedliszcze, Wieś 17, tel. 825692266
WIERZBICA
Nzoz Euro-Med Robert Majcher
22-150 Wierzbica, Chełmska 14, tel. 825693290
WIERZBICA-OSIEDLE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Zdrovita "
22-150 Wierzbica-Osiedle, Leśna 8, tel. 825693217
WOJSŁAWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-120 Wojsławice, Wojsławice Kolonia 2, tel. 825669213
ZAWADÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rej-Med
22-363 Zawadówka, Zawadówka 15, tel. 825689999
ŻMUDŹ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amimed "
22-114 Żmudź, Żmudź 10, tel. 825680130
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
REJOWIEC FABRYCZNY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-170 Rejowiec Fabryczny, Chełmska 99, tel. 825663180
96
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BIAŁOPOLE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Kowalczyk
22-135 Białopole, Hrubieszowska 1, tel. 825682580
DOROHUSK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Maria Bajkowska
22-175 Dorohusk, i Armii Wojska Polskiego 32, tel. 697246264
DUBIENKA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Krystyna Sidorczak
22-145 Dubienka, Cerkiewna 4, tel. 825668046
KAMIEŃ
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Beata Olszamowska
22-113 Kamień, Kamień 38a, tel. 602178942
LEŚNIOWICE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-122 Leśniowice, 97, tel. 825675652
OKSZÓW
Gabinet Stomatologiczny Sylwia Korzeniowska
22-105 Okszów, Szkolna 2, tel. 512929263
POKRÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek-Dent Barbara Wojewoda
22-100 Pokrówka, Gminna 16, tel. 825631343
REJOWIEC
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta Mordel-Ćwir
22-360 Rejowiec, Fabryczna 15, tel.825686828
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex
20-160 Rejowiec, Kościuszki 111, tel. 606503281
REJOWIEC FABRYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M.Szyszkowski, A.Jeleń, U.Szyszkowska, J.Dynarek, J. Kargul
"Eskulap" S.C.
22-170 Rejowiec Fabryczny, Chełmska 99, tel. 825663180
RUDA-HUTA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Bubiłek - Oziemczuk
22-110 Ruda-Huta, Niepodległości 32, tel. 825686676
SAWIN
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Bogumiła Kiszowara
22-107 Sawin, Chełmska 5, tel. 825673047
SIEDLISZCZE
Andent Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Szafranek
22-130 Siedliszcze, Siedliszcze 17, tel. 600973714
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek.Stom Ewa Mostowska-Kielech
22-130 Siedliszcze, - 17, tel. 605309407
WIERZBICA
Gabinet Stomatologiczny Ipl Anna Krajewska-Owczarz
21-150 Wierzbica, Włodawska 10, tel. 825693169
WOJSŁAWICE
Indywidualna Paktyka Stomatologiczna
22-120 Wojsławice, Uchańska 24, tel. 825669392
ŻMUDŹ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentysta Anna Góra-Marciniak
22-114 Żmudź, 10, tel.603853614
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
OKSZÓW
Gabinet Stomatologiczny Sylwia Korzeniowska
22-105 Okszów, Szkolna 2, tel. 512929263
REJOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex
20-160 Rejowiec, Przemysłowa 4, tel. 825688630
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex
20-160 Rejowiec, Zwierzyńskiego 8a, tel. 825688612
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
BRZEŹNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Dom"
97
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-174 Brzeźno, Brzeźno 251f/3, tel. 825661466
OKSZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowiny"
22-105 Okszów, Nowiny 31, tel. 825690789
REJOWIEC FABRYCZNY
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Opieka Długoterminowa "Rej-Med" Barbara Wenecka
22-170 Rejowiec Fabryczny, Wschodnia 38/59, tel. 506693527
SAWIN
Nzoz Domowa Opieka Medyczna "Do-Med Bieszczady"
22-107 Sawin, Chotecka 14b, tel. 228152007
WOJSŁAWICE
Indywidualna Praktyka Pielgniarska Wykonywana Wyłącznie w Miejscu Wezwania - Janina Skiba
22-120 Wojsławice, Chełmska 47, tel. 825669421
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
SIEDLISZCZE
Nepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medica Poland
22-130 Siedliszcze, Siedliszcze 23, tel. 825692015
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
SIEDLISZCZE
Nepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medica Poland
22-130 Siedliszcze, Siedliszcze 23, tel. 825692015
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
SIEDLISZCZE
Nepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medica Poland
22-130 Siedliszcze, Siedliszcze 23, tel. 825692015
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
SIEDLISZCZE
Nepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medica Poland
22-130 Siedliszcze, Siedliszcze 23, tel. 825692015
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
KAMIEŃ
Apteka Mgr.Farm.Janina Paradowska
22-113 Kamień, Kamień 38a, tel. 825671567
REJOWIEC
Apteka Mgr Farm. Karolina Ziębakowska
22-360 Rejowiec, Kościuszki 118, tel. 825688620
REJOWIEC FABRYCZNY
Apteka "Nowa" M.Plewa, K.Radecki Spółka Jawna
22-170 Rejowiec Fabryczny, Lubelska 9, tel. 825664515
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
22-170 Rejowiec Fabryczny, Chełmska 99, tel. 825664815
RUDA-HUTA
Apteka "Zielona"
22-110 Ruda-Huta, Targowa 6, tel. 666047648
SAWIN
"Apteka Prywatna Mgr Elżbieta Dołgań, Tech. Teresa Kulawczuk"
22-107 Sawin, Chełmska 5, tel. 825673009
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-107 Sawin, Chutecka 14 B, tel. 825673677
SIEDLISZCZE-OSADA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-130 Siedliszcze-Osada, 21, tel. 825692565
WIERZBICA
Apteka Rodzinna Blicharski i Synowie S.C.
22-150 Wierzbica, Lubelska 1, tel. 825693837
WIERZBICA-OSIEDLE
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-150 Wierzbica-Osiedle, Włodawska 3, tel. 825693208
ŻMUDŹ
Apteka "Zielona"
22-114 Żmudź, 10, tel. 825680202
98
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
DOROHUSK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dormed Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-175 Dorohusk, i Armii Wojska Polskiego 32, tel. 825761017
WOJSŁAWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-120 Wojsławice, Wojsławice Kolonia 2, tel. 825669213
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
REJOWIEC FABRYCZNY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-170 Rejowiec Fabryczny, Chełmska 99, tel. 825663180
POWIAT HRUBIESZOWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
DOŁHOBYCZÓW
Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
22-540 Dołhobyczów, Polna 1a, tel. 846532427
HORODŁO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Horodle Dorota i Tomasz Romak
22-523 Horodło, Piłsudskiego 57, tel. 846515461
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "Zdrowie"
22-500 Hrubieszów, Ludna 22/21, tel. 846972741
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 846962481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Medyk" Lek. Med. Ryszard Kliszcz
22-500 Hrubieszów, Plac Staszica 10, tel. 846963798
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 92, tel. 846971086
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Dziekanowie
22-500 Hrubieszów, Dziekanów 134 A, tel. 846991348
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
HULCZE
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-541 Hulcze, . 18, tel. 846531551
KRYŁÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kryłowie
22-530 Kryłów, Hrubieszowska 1, tel. 846519806
MIRCZE
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-530 Mircze, Lipowa 3, tel. 846519106
NIELEDEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nieledwi
22-554 Nieledew, Nieledew 258/9, tel. 846575206
PRZEWODÓW
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-540 Przewodów, . 18, tel. 846614028
STARA WIEŚ
Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
22-530 Stara Wieś, Stara Wieś 123, tel. 846519611
STEFANKOWICE
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Dziekanowie
22-500 Stefankowice, 22, tel. 846918210
STRZYŻÓW
Niepubliczny Zakład Poz - Ośrodek Zdrowia
22-525 Strzyżów, Armii Krajowej 34, tel. 846516005
TERATYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-507 Teratyn, Teratyn 25, tel. 846579209
TRZESZCZANY PIERWSZE
99
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Trzeszczanach Marek Skubis
22-554 Trzeszczany Pierwsze, 146, tel. 846575012
UCHANIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Przychodnia w Uchaniach
22-510 Uchanie, Uchanie 11, tel. 846577243
WERBKOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-550 Werbkowice, Kopernika 33a, tel. 846572162
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-550 Werbkowice, Piłsudskiego 6, tel. 846572015
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego
22-550 Werbkowice, Jana Pawła II 7a, tel. 846573355
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-550 Werbkowice, Hostynne 51, tel. 846572243
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-550 Werbkowice, Turkowice 12, tel. 846610431
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
DOŁHOBYCZÓW
Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
22-540 Dołhobyczów, Polna 1a, tel. 846532427
HORODŁO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Horodle Dorota i Tomasz Romak
22-523 Horodło, Piłsudskiego 57, tel. 846515461
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "Zdrowie"
22-500 Hrubieszów, Ludna 22/21, tel. 846972741
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 846962481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Medyk" Lek. Med. Ryszard Kliszcz
22-500 Hrubieszów, Plac Staszica 10, tel. 846963798
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 92, tel. 846971086
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Dziekanowie
22-500 Hrubieszów, Dziekanów 134 A, tel. 846991348
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
HULCZE
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-541 Hulcze, . 18, tel. 846531551
KRYŁÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kryłowie
22-530 Kryłów, Hrubieszowska 1, tel. 846519806
MIRCZE
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-530 Mircze, Lipowa 3, tel. 846519106
NIELEDEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nieledwi
22-554 Nieledew, Nieledew 258/9, tel. 846575206
PRZEWODÓW
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-540 Przewodów, . 18, tel. 846614028
STEFANKOWICE
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Dziekanowie
22-500 Stefankowice, 22, tel. 846918210
STRZYŻÓW
Niepubliczny Zakład Poz - Ośrodek Zdrowia
22-525 Strzyżów, Armii Krajowej 34, tel. 846516005
TERATYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-507 Teratyn, Teratyn 25, tel. 846579209
TRZESZCZANY PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Trzeszczanach Marek Skubis
22-554 Trzeszczany Pierwsze, 146, tel. 846575012
UCHANIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Przychodnia w Uchaniach
22-510 Uchanie, 11, tel. 846577243
WERBKOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-550 Werbkowice, Kopernika 33a, tel. 846572162
100
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-550 Werbkowice, Piłsudskiego 6, tel. 846572015
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego
22-550 Werbkowice, Jana Pawła II 7a, tel. 846573355
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-550 Werbkowice, Hostynne 51, tel. 846572243
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-550 Werbkowice, Turkowice 12, tel. 846610431
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
DOŁHOBYCZÓW
Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
22-540 Dołhobyczów, Polna 1a, tel. 846532427
HORODŁO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Horodle Dorota i Tomasz Romak
22-523 Horodło, Piłsudskiego 57, tel. 846515461
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "Zdrowie"
22-500 Hrubieszów, Ludna 22/21, tel. 846972741
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Medyk" Lek. Med. Ryszard Kliszcz
22-500 Hrubieszów, Plac Staszica 10, tel. 846963798
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 92, tel. 846971086
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Dziekanowie
22-500 Hrubieszów, Dziekanów 134 A, tel. 846991348
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
HULCZE
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-541 Hulcze, . 18, tel. 846531551
KRYŁÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kryłowie
22-530 Kryłów, Hrubieszowska 1, tel. 846519806
MIRCZE
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-530 Mircze, Lipowa 3, tel. 846519106
PRZEWODÓW
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-540 Przewodów, 18, tel. 846614028
STARA WIEŚ
Praktyka Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
22-530 Stara Wieś, Stara Wieś 123, tel. 846519611
STEFANKOWICE
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Dziekanowie
22-500 Stefankowice, 22, tel. 846918210
STRZYŻÓW
Niepubliczny Zakład Poz - Ośrodek Zdrowia
22-525 Strzyżów, Armii Krajowej 34, tel. 846516005
UCHANIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Przychodnia w Uchaniach
22-510 Uchanie, 11, tel. 6577243
WERBKOWICE
Indywidualna Praktyka Położnej Mazurek Elżbieta
22-550 Werbkowice, Piłsudskiego 6, tel. 606439058
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-550 Werbkowice, Kopernika 33a, tel. 846572162
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego
22-550 Werbkowice, Jana Pawła II 7a, tel. 846573355
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-550 Werbkowice, Hostynne 51, tel. 846572243
TRANSPORT SANITARNY W POZ
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
101
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
HRUBIESZÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 1a/4, tel. 846964188
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 846962343
Nzoz Kardiocentrum Filia w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 698757335
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 846962481
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 846962481
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
HRUBIESZÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2/240, tel. 846964820
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne
102
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-500 Hrubieszów, Piłsudskiego 46, tel. 600819119
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"
22-500 Hrubieszów, 3-Go Maja 17, tel. 846962866
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
HRUBIESZÓW
Ispl Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Lekarz Specjalista Jolanta Kuczyńska-Dudek
22-500 Hrubieszów, Listopadowa 3/13, tel. 600604004
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 846962481
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
HRUBIESZÓW
Nzoz Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel Prowadzony Przez Voxel Spółka Akcyjna w Krakowie Ul. Wielecka
265
22-500 Hrubieszów, Piłsudskiego 11, tel. 846966300
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
DOŁHOBYCZÓW
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna-Katarzyna Żabińska
22-540 Dołhobyczów, Polna 1a, tel. 503050741
HORODŁO
Gabinet Stomatologiczny - Lek. Stom. Małgorzata Palatinus
22-523 Horodło, Piłsudskiego 57, tel. 846515176
HRUBIESZÓW
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
22-500 Hrubieszów, Plac Staszica 10, tel. 846964561
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 1d/3, tel. 606953570
Indywidualna Specjalistyczma Praktyka Stomatologiczna
22-500 Hrubieszów, Targowa 5, tel. 502216680
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-500 Hrubieszów, Plac Staszica 10, tel. 846962245
Ip Stomatologiczna Lek.Stom. Urszula Cybulska
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 1a/3, tel. 846965492
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Dziekanowie
22-500 Hrubieszów, Dziekanów 134 A, tel. 846991348
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Kachniarz
22-500 Hrubieszów, Narutowicza 31, tel. 849672442
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny Anna Ożóg
22-500 Hrubieszów, Listopadowa 3/1, tel. 846962232
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Maria Kasperkiewicz
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2/308, tel. 846962081w.248
KRYŁÓW
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
22-530 Kryłów, Hrubieszowska 5b, tel. 663779561
MIRCZE
103
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
22-530 Mircze, Lipowa 3/6, tel. 602357404
TRZESZCZANY PIERWSZE
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marek Sobieraj
22-554 Trzeszczany Pierwsze, 146, tel. 846575012
UCHANIE
Gabinet Stomatologiczny - Lek. Stom. Renata Wilgos
22-510 Uchanie, Teratyn 8, tel. 664461862
WERBKOWICE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Władysław Drożdżak
22-550 Werbkowice, Piłsudskiego 6, tel. 846572201
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-550 Werbkowice, Piłsudskiego 6, tel. 846572015
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962594
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
104
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
HRUBIESZÓW
Centrum Dializa Sp. Z O.O.
22-500 Hrubieszów, Piłsudskiego 11, tel. 846972321
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
HRUBIESZÓW
Nzoz Stacja Opieki Caritas
22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 85, tel. 846971240
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
SMOLIGÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Droga Życia"
22-530 Smoligów, Smoligów 71/58, tel. 846510135
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846963007
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 84696241
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Rehablitacyjny
22-500 Hrubieszów, Ludna 22/11, tel. 846964786
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
HRUBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"
22-500 Hrubieszów, Zamojska 12, tel. 846962481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Rehablitacyjny
22-500 Hrubieszów, Ludna 22/11, tel. 846964786
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Piłsudksiego 11, tel. 846962611
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
HORODŁO
Apteka Prywatna Mgr Farm. Bernadeta Szlązak
105
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-523 Horodło, Piłsudskiego 38, tel. 846515406
HRUBIESZÓW
Centrum Medyczne Bańka Bożena
22-500 Hrubieszów, Partyzantów 6, tel. 846972790
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
HORODŁO
Apteka Prywatna Mgr Farm. Bernadeta Szlązak
22-523 Horodło, Piłsudskiego 38, tel. 846515406
HRUBIESZÓW
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-500 Hrubieszów, Piłsudskiego 46, tel. 846972461
Apteka Prywatna Mgr Farm Małgorzata Woźnica
22-500 Hrubieszów, Dwernickiego 92, tel. 846971079
Centrum Medyczne Bańka Bożena
22-500 Hrubieszów, Partyzantów 6, tel. 846972790
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
22-550 Hrubieszów, Targowa 20, tel. 846572135
Medicus Marzena Gołofit
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 8, tel. 846962220
Medicus Marzena Gołofit
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 1a/1, tel. 846965830
MIRCZE
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-530 Mircze, Lipowa 3c, tel. 846519048
WERBKOWICE
Apteka - Paweł Grabik
22-550 Werbkowice, Kopernika 33a, tel. 846573150
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
22-550 Werbkowice, Hostynne 51, tel. 846572135
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
HRUBIESZÓW
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
22-500 Hrubieszów, Staszica 3, tel. 846972550, 609760000
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
HRUBIESZÓW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
HRUBIESZÓW
Ispl Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Lekarz Specjalista Jolanta Kuczyńska-Dudek
22-500 Hrubieszów, Listopadowa 3/13, tel. 600604004
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, Mickiewicza 2, tel. 846962081
POWIAT JANOWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BATORZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-320 Batorz, 84, tel. 158745106
CHRZANÓW PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-305 Chrzanów Pierwszy, 10, tel. 158755103
GODZISZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Godziszowie
23-302 Godziszów, Godziszów I 136, tel. 158711510
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina"
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724001
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
106
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 JANÓW LUBELSKI, JANA ZAMOYSKIEGO 149, tel. 158724611w347
KAWĘCZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-302 Kawęczyn, 1, tel. 158710655
KOCUDZA TRZECIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-304 Kocudza Trzecia, 2, tel. 158753275
KRZEMIEŃ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzemieniu
23-304 Krzemień Pierwszy, 226, tel. 158752257
MODLIBORZYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce, Piłsudskiego 61, tel. 158715014
POTOCZEK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Potoku Wielkim
23-313 Potoczek, 140, tel. 158740210
POTOK WIELKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Potoku Wielkim
23-313 Potok Wielki, 108, tel. 158740276
WIERZCHOWISKA DRUGIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
23-310 Wierzchowiska Drugie, 162, tel. 158716113
ZDZIŁOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-306 Zdziłowice, 106, tel. 158712109
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BATORZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-320 Batorz, 84, tel. 158745106
CHRZANÓW PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-305 Chrzanów Pierwszy, 10, tel. 158755103
GODZISZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Godziszowie
23-302 Godziszów, Godziszów I 136, tel. 158711510
JANÓW LUBELSKI
Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo Rodzinnego Przy Stacji Opieki Caritas
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158721574
Grupowa Praktyka Pielęgniarska Dom S.C.
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiegi 149/2, tel. 158724363
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
KAWĘCZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-302 Kawęczyn, 1, tel. 158710655
KOCUDZA TRZECIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-304 Kocudza Trzecia, 2, tel. 158753275
KRZEMIEŃ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzemieniu
23-304 Krzemień Pierwszy, 226, tel. 158752257
MODLIBORZYCE
Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo Rodzinnego Przy Stacji Opieki Caritas
23-310 Modliborzyce, Józefa Piłsudskiego 63a, tel. 158715851
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce, Piłsudskiego 63a, tel. 158715851
POTOK WIELKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Potoku Wielkim
23-313 Potok Wielki, 108, tel. 158740276
ZDZIŁOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-306 Zdziłowice, 106, tel. 158712109
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BATORZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
107
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-320 Batorz, 84, tel. 158745106
CHRZANÓW PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-305 Chrzanów Pierwszy, 10, tel. 158755103
GODZISZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Godziszowie
23-302 Godziszów, Godziszów I 136, tel. 158711510
JANÓW LUBELSKI
Grupowa Praktyka Położnych Środowiskowo-Rodzinnych
23-300 Janów Lubelski, J.Zamoyskiego 149, tel. 503909337
KAWĘCZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-302 Kawęczyn, 1, tel. 158710655
KRZEMIEŃ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzemieniu
23-304 Krzemień Pierwszy, 226, tel. 158752257
MODLIBORZYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce, Piłsudskiego 63a, tel. 158715851
POTOK WIELKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Potoku Wielkim
23-313 Potok Wielki, 108, tel. 158740276
ZDZIŁOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-306 Zdziłowice, 106, tel. 158712109
TRANSPORT SANITARNY W POZ
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 JANÓW LUBELSKI, JANA ZAMOYSKIEGO 149, tel. 158724611w660
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 JANÓW LUBELSKI, JANA ZAMOYSKIEGO 149, tel. 158724611w660
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 JANÓW LUBELSKI, JANA ZAMOYSKIEGO 149, tel. 158724611w660
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 JANÓW LUBELSKI, JANA ZAMOYSKIEGO 149, tel. 158724611w661
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
108
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Ks. I. Skorupki 11, tel. 158717504
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny Bożena Wrońska-Sawa
23-300 Janów Lubelski, Różana 24, tel. 158721881
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
109
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723099
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
110
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BATORZ
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Chechlińska Danuta
23-320 Batorz, Batorz I 55 M/1, tel. 158745181
CHRZANÓW PIERWSZY
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Maria Niewolny
23-305 Chrzanów Pierwszy, 10, tel. 509854534
DZWOLA
Praktyka Stomatologiczna Magdalena Krysteli-Gąbka
23-304 Dzwola, Kocudza III 2, tel. 158753275
GODZISZÓW
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Małgorzata Kusy
23-302 Godziszów, Kawęczyn 1, tel. 158710655
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Kilińskiego 3/1, tel. 158723050
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Kilińskiego 3/2, tel. 158723050
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 68, tel. 158720843
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Ks. Skorupki 11, tel. 158724682
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Ogrodowa 20, tel. 158724015
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 1, tel. 158720356
Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Wereska
23-300 Janów Lubelski, Fiołkowa 4, tel. 158724732
KRZEMIEŃ PIERWSZY
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Sowińska
23-304 Krzemień Pierwszy, Krzemień I 226, tel. 158752257
MODLIBORZYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce, Piłsudskiego 16, tel. 158715014
POTOK WIELKI
Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sc Potok Wielki
23-313 Potok Wielki, Potok Wielki 108, tel. 158740210
Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sc Potok Wielki
23-313 Potok Wielki, Potoczek 140, tel. 158740276
WIERZCHOWISKA DRUGIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach
23-310 Wierzchowiska Drugie, 162, tel. 158716113
ZDZIŁOWICE DRUGIE
Gabinet Stomatologiczny Lek. Dent. Magdalena Kolibska
23-302 Zdziłowice Drugie, 106, tel. 693148884
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Ogrodowa 25, tel. 158723065
MODLIBORZYCE
Gabinet Stomatologiczny
23-310 Modliborzyce, Piłsudskiego 61, tel. 158715014
POTOK WIELKI
Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sc Potok Wielki
23-313 Potok Wielki, Potoczek 140, tel. 158740276
ZDZIŁOWICE DRUGIE
Gabinet Stomatologiczny Lek. Dent. Magdalena Kolibska
23-302 Zdziłowice Drugie, 106, tel. 693148884
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
JANÓW LUBELSKI
Ortho-Dent Joanna Kalita
23-300 Janów Lubelski, Ogrodowa 8/3, tel. 665007101
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
JANÓW LUBELSKI
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Lek Stom Anna Sałdan
23-300 Janów Lubelski, Bialska 113, tel.158723654
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Janowie Lubelskim
111
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-300 Janów Lubelski, Kilińskiego 3/1, tel. 158723050
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 JANÓW LUBELSKI, JANA ZAMOYSKIEGO 149, tel. 158724611w661
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
DERMATOLOGIA i WENEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - H01,H02,H04,H05,H06
112
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724640
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724640
TLENOTERAPIA DOMOWA
JANÓW LUBELSKI
"Ms Clinsearch" Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Janusz Milanowski, Katarzyna
Szmygin-Milanowska Spółka Jawna
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 603777429
ŻYWIENIE POZAJELITOWE i DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
JANÓW LUBELSKI
Centrum Medyczne Promedica Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, J.Pawła II 5, tel. 178592020
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
JANÓW LUBELSKI
Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo Rodzinnego Przy Stacji Opieki Caritas
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158721574
Domowa Opieka Długoterminowa "Motylek" S.C K. Spyt, K. Łukasiewicz
23-300 Janów Lubelski, Krzywa 3, tel. 509468962,158722
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Mucha Maria
23-300 Janów Lubelski, Biała i 230, tel. 158722804
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C.
23-300 Janów Lubelski, Jana Pawła II 5, tel. 158723098
MODLIBORZYCE
Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo Rodzinnego Przy Stacji Opieki Caritas
23-310 Modliborzyce, Józefa Piłsudskiego 63a, tel. 158715851
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy S.C. w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158724356
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
113
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjo-Max
23-300 Janów Lubelski, Ks. Skorupki 9, tel. 158141330
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 JANÓW LUBELSKI, JANA ZAMOYSKIEGO 149, tel. 158724611wew.668
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjo-Max
23-300 Janów Lubelski, Ks. Skorupki 9, tel. 158141330
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
JANÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
JANÓW LUBELSKI
Medicus Marzena Gołofit
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 15, tel. 158722905
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
23-300 Janów Lubelski, Zamojskiego 149, tel. 158723888
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
BATORZ
Apteka Mgr Barbara Samolej
23-320 Batorz, 84, tel. 158745115
GODZISZÓW PIERWSZY
Medicus Marzena Gołofit
23-302 Godziszów Pierwszy, 88a, tel. 158711002
JANÓW LUBELSKI
Apteka Anna Przychodzeń-Woś
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158724020
Medicus Marzena Gołofit
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 15, tel. 158722905
Medicus Marzena Gołofit
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 25, tel. 158725059
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
23-300 Janów Lubelski, Zamojskiego 149, tel. 158723888
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
23-300 Janów Lubelski, Kilińskiego 3, tel. 158721987
MODLIBORZYCE
Apteka E. Belniak
23-310 Modliborzyce, Piłsudskiego 53, tel. 158715010
POTOK WIELKI
Apteka Zofia Piech
23-313 Potok Wielki, 111, tel. 158740220
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
114
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
JANÓW LUBELSKI
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 818261297
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
JANÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med
23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego 77, tel. 158717504
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
23-300 Janów Lubelski, Jana Zamoyskiego 149, tel. 158724611
POWIAT KRASNOSTAWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 817105656
GORZKÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Lekarz Rodzinny Tadeusz Basiński
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846838509
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego Julitta Kaszycka-Policha
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846838999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego Grażyna Brych-Pietraś
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846836867
IZBICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy
22-375 Izbica, Rynek 29, tel. 846183009
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy
22-375 Izbica, Wirkowice 1, tel. 846183179
KRASNYSTAW
Grupowa Praktyka Lekarska Błotniak, Celińska-Brzuchacz
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825761881
Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego - A.Lubaś, J.Sikora, E.Wolska
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825767073
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4/106, tel. 825761404, 825761710
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Szumigaj
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825761088
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
KRAŚNICZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniczynie
22-310 Kraśniczyn, Kościuszki 14, tel. 825775579
ŁOPIENNIK NADRZECZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-351 Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Nadrzeczny 101, tel. 825773009
ORŁÓW MUROWANY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orłowie Murowanym
22-376 Orłów Murowany, Orłów Murowany 3, tel. 846183579
RUDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia S.C. w Rudniku
22-330 Rudnik, Rudnik 64, tel. 846841109
SIENNICA NADOLNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Familia" Monika Kwaśniak
22-302 Siennica Nadolna, Osiedle Cukrowni 15c, tel. 665783878
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Spes" S.C
22-302 Siennica Nadolna, Osiedle Cukrowni 15g, tel. 825770394
SIENNICA RÓŻANA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-304 Siennica Różana, Siennica Różana 259, tel. 825759279
ŻÓŁKIEWKA-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żółkiewce
22-375 Żółkiewka-Osada, Żółkiewskiego 18, tel. 846831609
ŻULIN
115
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-351 Żulin, Żulin 40, tel. 825772933
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
CHŁANIÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żółkiewce
22-335 Chłaniów, Chłaniów 10, tel. 846831609
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 817105656
GORZKÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Lekarz Rodzinny Tadeusz Basiński
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846838509
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego Julitta Kaszycka-Policha
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846838999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego Grażyna Brych-Pietraś
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846836867
IZBICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy
22-375 Izbica, Rynek 29, tel. 846183009
KRASNYSTAW
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej Ewa Bonisławska
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825765231wew535
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej Ewa Suchodolska
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825765231wew535
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej Irena Przybyła
22-300 KRASNYSTAW, SOBIESKIEGO 4, tel. 825765231wew.535
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej Marianna Kurzak
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825765231wew535
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej Zdzisława Tomaszewska
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825765231
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4/106, tel. 825761404
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Szumigaj
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825761088
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Anna Bobruk
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 695604486
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Alicja Popielnicka
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825765231 wew. 535
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Anna Siennicka
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, te. 825765231 wew. 535
KRAŚNICZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniczynie
22-310 Kraśniczyn, Kościuszki 14, tel. 825775579
ŁOPIENNIK NADRZECZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-351 Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Nadrzeczny 101, tel. 825773009
ORŁÓW MUROWANY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orłowie Murowanym
22-376 Orłów Murowany, Orłów Murowany 3, tel. 846183579
RUDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia S.C. w Rudniku
22-330 Rudnik, Rudnik 64, tel. 846841109
SIENNICA NADOLNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Familia" Monika Kwaśniak
22-302 Siennica Nadolna, Osiedle Cukrowni 15c, tel. 665783878
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Spes" S.C
22-302 Siennica Nadolna, Osiedle Cukrowni 15g, tel. 825770394
SIENNICA RÓŻANA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-304 Siennica Różana, Siennica Różana 259, tel. 825759279
ŻÓŁKIEWKA-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żółkiewce
22-375 Żółkiewka-Osada, Żółkiewskiego 18, tel. 846831609
ŻULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-351 Żulin, Żulin 40, tel. 825772933
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
116
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 817105656
GORZKÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Lekarz Rodzinny Tadeusz Basiński
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846838509
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego Julitta Kaszycka-Policha
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846838999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego Grażyna Brych-Pietraś
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846836867
IZBICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy
22-375 Izbica, Rynek 29, tel. 846183009
KRASNYSTAW
Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowo-Rodzinnej Mróz Barbara
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825762599
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profmed"
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowo-Rodzinnej Ewa Pęcak
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, Tel. 825762599
KRAŚNICZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniczynie
22-310 Kraśniczyn, Kościuszki 14, tel. 825775579
ŁOPIENNIK NADRZECZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-351 Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Nadrzeczny 101, tel. 825773009
ORŁÓW MUROWANY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orłowie Murowanym
22-376 Orłów Murowany, Orłów Murowany 3, tel. 846183579
RUDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia S.C. w Rudniku
22-330 Rudnik, Rudnik 64, tel. 846841109
SIENNICA NADOLNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Familia" Monika Kwaśniak
22-302 Siennica Nadolna, Osiedle Cukrowni 15c, tel. 665783878
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Spes" S.C
22-302 Siennica Nadolna, Osiedle Cukrowni 15g, tel. 825770394
SIENNICA RÓŻANA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-304 Siennica Różana, Siennica Różana 259, tel. 825759279
ŻÓŁKIEWKA-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żółkiewce
22-375 Żółkiewka-Osada, Żółkiewskiego 18, tel. 846831609
TRANSPORT SANITARNY W POZ
KRASNYSTAW
Niepubliczne Pogotowie Ratunkowe "Komfart" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825762548
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97, tel. 825760059
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
KRASNYSTAW
Niepubliczne Pogotowie Ratunkowe "Komfart" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825762548
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97, tel. 825760059
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
KRASNYSTAW
Niepubliczne Pogotowie Ratunkowe "Komfart" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825762548
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97, tel. 825760059
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
KRASNYSTAW
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 97, tel. 825760900; 519186714
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
KRASNYSTAW
117
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel.825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 815853009
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Okrzei 17, tel. 825762599
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 815853009
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 815853009
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 815853009
IZBICA
Nzoz "Jol-Oko"
22-375 Izbica, Rynek 29, tel. 846381124
KRASNYSTAW
Grupowa Praktyka Lekarska "Lekarze - Małgorzata Cieślik, Barbara Trochimiuk, Spółka Cywilna"
22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 1, tel. 825763516
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek. Roman Gałan, Krasnystaw
22-300 Krasnystaw, Okrzei 25, tel. 825761777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
118
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825762599
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825762599
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 817105656
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 815853009
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 817105656
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profmed"
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 KRASNYSTAW, SOBIESKIEGO 4, tel. 825762599wew562
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Łusiak
22-300 Krasnystaw, Kościuszi 3, tel. 695417350
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825763728
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kradent
22-300 Krasnystaw, Okrzei 98a, tel. 825764355
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
GORZKÓW-OSADA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lidia Kyc
22-315 Gorzków-Osada, Nadrzeczna 1, tel. 846838558
IZBICA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-375 Izbica, Rynek 13a, tel. 846183105
FAJSŁAWICE
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Renata Katarzyna Głazek
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107A, tel.815853009
KRASNYSTAW
Gabinet Stomatologiczny Nowosadzka Małgorzata
22-300 Krasnystaw, Kościuszki 3/15, tel. 825765265
119
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Gabinet Stomatologiczny Helena T. Deptuś
22-300 Krasnystaw, Szkolna 13/B, tel. 825760078
Grupowa Praktyka Lekarska S.C. Lek Stom. Lidia, Tomasz Młynarczyk
22-300 Krasnystaw, Matysiaka 2, tel. 825761936
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-300 Krasnystaw, Kościelna 5, tel. 825766857
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kradent
22-300 Krasnystaw, Okrzei 98a, tel. 825764355
KRAŚNICZYN
"Arsdent" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-310 Kraśniczyn, Kościuszki 19, tel. 517760222
ŁOPIENNIK NADRZECZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22-351 Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Nadrzeczny 101, tel. 825773009
RUDNIK
Niepubliczny Zaklad Opieki Stomatologicznej Vitadent
22-330 Rudnik, Rudnik 64, tel. 604750755
SIEDLISKA PIERWSZE
Gabinet Stomatologiczny Wiktor Wasil
21-060 Siedliska Pierwsze, Siedliska Pierwsze 124, tel. 608395943
SIENNICA NADOLNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Spes" S.C
22-302 Siennica Nadolna, Osiedle Cukrowni 15g, tel. 825770394
SIENNICA RÓŻANA
Indywidualna Praktyka Lekarska
22-304 Siennica Różana, 259, tel. 825759279
TARNOGÓRA
Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Tarnogórze Ilona Cużytek
22-375 Tarnogóra, Krakowskie Przedmieście 169, tel. 606856252
ŻÓŁKIEWKA-OSADA
Gabinet Stomatologiczny Emilia Lipiec-Szoja
22-335 Żółkiewka-Osada, Żółkiewskiego 35/1, tel. 792862224
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KRASNYSTAW
Indywidualna Praktyka Lekarska Barbara Pawłowska
22-300 Krasnystaw, Poniatowskiego 37, tel. 517400622
RUDNIK
Niepubliczny Zaklad Opieki Stomatologicznej Vitadent
22-330 Rudnik, Rudnik 64, tel. 604750755
ŻÓŁKIEWKA-OSADA
Gabinet Stomatologiczny Emilia Lipiec-Szoja
22-335 Żółkiewka-Osada, Żółkiewskiego 35/1, tel. 792862224
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KRASNYSTAW
Centrum Stomatologii Rodzinnej Magdalena Miazek
22-300 Krasnystaw, Poniatowskiego 7, tel. 825765350
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Franciszka Barwińska - Altmajer
22-300 Krasnystaw, Kościuszki 3, tel. 825765873
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825766347
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825762831
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825762417
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Okrzei 17, tel. 825763786
120
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825763728
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825767041
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825767041
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4c, tel. 825763773
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4c, tel. 825763773
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825762831
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825762831
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825762417
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - H01,H02,H04,H05,H06
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825762417
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825767041
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825761606
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Głowackiego 3, tel. 825761606
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4c, tel. 825763773
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 KRASNYSTAW, GŁOWACKIEGO 3, tel. 825762417wew500
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO
IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
KRASNYSTAW
121
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4c, tel. 825763773
PROGRAM LECZENIA RZS i MIZS O DUŻEJ i UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI
MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
KRASNYSTAW
Centrum Dializa Sp. Z O.O.
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4b, tel. 825763922
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Janina Gałan
22-300 Krasnystaw, Graniczna 6 B, tel. 825765122
SURHÓW-KOLONIA
Agnieszka Matycz Usługi Pielęgniarskie
22-310 Surhów-Kolonia, 3, tel. 661141132
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
KRASNYSTAW
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825764499
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 825763893
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 815853009
KRASNYSTAW
Nzoz Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
22-300 Krasnystaw, Kwiatowa 2, tel. 82573213
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4c, tel. 825763773
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
KRASNYSTAW
Nzoz Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
22-300 Krasnystaw, Kwiatowa 2, tel. 825763213
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
KRASNYSTAW
Nzoz Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
22-300 Krasnystaw, Kwiatowa 2, tel. 825763213
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
KRASNYSTAW
Nzoz Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
22-300 Krasnystaw, Kwiatowa 2, tel. 825763213
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
KRASNYSTAW
Medicus Marzena Gołofit
122
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-300 Krasnystaw, Kościuszki 3, tel. 825761945
Technika Ortopedyczna Adam Zakrzewski
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 785196383
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
IZBICA
Medicus Marzena Gołofit
22-375 Izbica, Rynek 32, tel. 846183490
Stryjek Spółka Jawna.
22-375 Izbica, Lubelska 98, tel. 846183012
KRASNYSTAW
Apteka Vitamed Sp. Z O. O.
22-300 Krasnystaw, Okrzei 25, tel. 825761885
Apteka Na Pocztowej
22-300 Krasnystaw, Pocztowa 2, tel. 825762382
Medicus Marzena Gołofit
22-300 Krasnystaw, Kościuszki 3, tel. 825761945
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-300 Krasnystaw, Poniatowskiego 33a, tel. 825767766
Technika Ortopedyczna Adam Zakrzewski
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 785196383
ŁOPIENNIK NADRZECZNY
Apteka Mgr Marta Małek
22-351 Łopiennik Nadrzeczny, 101, tel. 825773116
RUDNIK
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-330 Rudnik, Rudnik 64, tel. 846841127
ŻÓŁKIEWKA-OSADA
Apteka Mgr Jadwiga Bolesta
22-335 Żółkiewka-Osada, Żółkiewskiego 25, tel. 846831648
Apteka Prywatna Cichosz Teresa
22-335 Żółkiewka-Osada, Hetmana Żółkiewskiego 18, tel. 846831793
Apteka Prywatna Mgr Beata Hałczyńska
22-335 Żółkiewka-Osada, Hetmana Żółkiewskiego 12, tel. 846831353
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
KRASNYSTAW
Zakład Optyczny Sławomir Figiel
22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 12, tel. 825766720
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
KRASNYSTAW
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
22-300 Krasnystaw, Sobieskiego 4, tel. 824643630
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
FAJSŁAWICE
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107a, tel. 817105656
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profmed"
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22-300 KRASNYSTAW, SOBIESKIEGO 4, tel. 825762599wew562
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
KRASNYSTAW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profmed"
22-300 Krasnystaw, Browarna 6, tel. 825761574
POWIAT KRAŚNICKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
123
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
GOŚCIERADÓW-FOLWARK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Refugium " w Gościeradowie - Rzeszutek Henryk
23-275 Gościeradów-Folwark, Folwark 19, tel. 158381158
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz Anna Kołtun
23-275 Gościeradów-Folwark, Folwark 19, tel. 158381848
GRABÓWKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Grabówka, 57, tel. 158613609
KOSIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" Wiesław Jedliński
23-235 Kosin, 7, tel. 158310102
KRAŚNIK
Centrum Medycyny Rodzinnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 11, tel. 818262024
Centrum Medycyny Rodzinnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 11, tel. 818262025
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Doktor" Sc
23-200 Kraśnik, Narutowicza 1, tel. 818250601
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Koszary"S.C. w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Al.Tysiąclecia 3b, tel. 815251766
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" S.C. w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Al. Niepodległości 23, tel. 818254856
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 44, tel. 818250529
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina"
23-200 Kraśnik, Kościuszki 26, tel. 818251754
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C. M.Atras i Z.Adamczuk
23-200 Kraśnik, Lubelska 83, tel. 818262255
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Towarowa 1, tel. 814722409
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Rumiankowa 6, tel. 818251886
Nzoz "Vitamed"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 125, tel. 818252343
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
KSIĘŻOMIERZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Refugium " w Gościeradowie - Rzeszutek Henryk
23-275 Księżomierz, Gościeradówska 1, tel. 158381354
LIŚNIK DUŻY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Refugium " w Gościeradowie - Rzeszutek Henryk
23-275 Liśnik Duży, 163, tel. 158383104
POLICHNA DRUGA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Polichna Druga, , 115, tel. 158714416
RZECZYCA ZIEMIAŃSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
23-230 Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska 80, tel. 158731214
STRÓŻA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina"
23-206 Stróża, Stróża 95, tel. 818211321
STUDZIANKI
Gminny Samodzielny Publiczny Zakłd Podstawowej Opieki Zdrowotnej
23-213 Studzianki, Studzianki 68, tel. 818230003
SZASTARKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Szastarka, , 93, tel. 158714129
TERPENTYNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasz Lekarz"
23-251 Terpentyna, Terpentyna 170, tel. 818221016
TRZYDNIK DUŻY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sc w Trzydniku Dużym
23-230 Trzydnik Duży, - 59, tel. 158731828
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, Popkowice 6b, tel. 818213120
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
124
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-250 Urzędów, Moniaki-Kolonia 33, tel. 818227360
WILKOŁAZ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkołazie S.C. W. Gniazdek, M. Pelc
23-212 Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz i 22, tel. 818212016
ZAKRZÓWEK
Gminny Samodzielny Publiczny Zakłd Podstawowej Opieki Zdrowotnej
23-213 Zakrzówek, Żeromskiego 24, tel. 818215012
ZAKRZÓWEK-OSADA
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
23-213 Zakrzówek-Osada, Kościuszki 15, tel. 818276121
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
GOŚCIERADÓW-FOLWARK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Refugium " w Gościeradowie - Rzeszutek Henryk
23-275 Gościeradów-Folwark, Folwark 19, tel. 158383104
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz Anna Kołtun
23-275 Gościeradów-Folwark, Folwark 19, tel. 158381848
KOSIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" Wiesław Jedliński
23-235 Kosin, 7, tel. 158310102
KRAŚNIK
Centrum Medycyny Rodzinnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 11, tel. 818262024
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych Renata Olszówka
23-200 Kraśnik, Urzędowska 44, tel. 818251357
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych Teresa Smerecka
23-200 Kraśnik, Urzędowska 44, tel. 818251357
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Sztymelska-Kałuża
23-200 Kraśnik, Kościuszki 26, tel. 818250844
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Doktor" Sc
23-200 Kraśnik, Narutowicza 1, tel. 818250601
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Koszary"S.C. w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Al.Tysiąclecia 3b, tel. 815251766
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" S.C. w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Al. Niepodległości 23, tel. 818254856
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina"
23-200 Kraśnik, Kościuszki 26, tel. 818251754
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C. M.Atras i Z.Adamczuk
23-200 Kraśnik, Lubelska 83, tel. 818262255
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Towarowa 1, tel. 812851886
Nzoz "Vitamed"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 125, tel. 818252343
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
POLICHNA DRUGA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Polichna Druga, 115, tel. 158714416
RZECZYCA ZIEMIAŃSKA
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowej / Rodzinnej - Elżbieta Jabłońska
23-230 Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska 120, tel. 158731296
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
23-230 Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska 80, tel. 158731214
STRÓŻA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina"
23-206 Stróża, Stróża 95, tel. 818211321
STUDZIANKI
Gminny Samodzielny Publiczny Zakłd Podstawowej Opieki Zdrowotnej
23-213 Studzianki, Studzianki 68, tel. 818230003
SZASTARKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Szastarka, 93, tel. 158714129
TERPENTYNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasz Lekarz"
23-251 Terpentyna, Terpentyna 170, tel. 818221016
125
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
TRZYDNIK DUŻY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sc w Trzydniku Dużym
23-230 Trzydnik Duży, 59, tel. 158731828
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, Popkowice 6b, tel. 818213120
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, Moniaki-Kolonia 33, tel. 818227360
WILKOŁAZ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkołazie S.C. W. Gniazdek, M. Pelc
23-212 Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz i 22, tel. 818212016
ZAKRZÓWEK
Gminny Samodzielny Publiczny Zakłd Podstawowej Opieki Zdrowotnej
23-213 Zakrzówek, Żeromskiego 24, tel. 818215012
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
23-213 Zakrzówek, Kościuszki 15, tel. 818216121
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
GOŚCIERADÓW-FOLWARK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz Anna Kołtun
23-275 Gościeradów-Folwark, Folwark 19, tel. 158381848
KRAŚNIK
Centrum Medycyny Rodzinnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 11, tel. 818262024
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Doktor" Sc
23-200 Kraśnik, Narutowicza 1, tel. 818250601
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Koszary"S.C. w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Al.Tysiąclecia 3b, tel. 815251766
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" S.C. w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Al. Niepodległości 23, tel. 818254856
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 44, tel. 818250529
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina"
23-200 Kraśnik, Kościuszki 26, tel. 818251754
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Towarowa 1, tel. 812851886
Nzoz "Vitamed"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 125, tel. 812852343
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA
Indywidualna Praktyka Położnej Środ.-Rodz. Szymczyk Ewa
23-275 Księżomierz Gościeradowska, Gościeradowska 1, tel. 506072682
POLICHNA DRUGA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Polichna Druga, 115, tel. 158714416
TERPENTYNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasz Lekarz"
23-251 Terpentyna, Terpentyna 170, tel. 818221016
TRZYDNIK DUŻY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sc w Trzydniku Dużym
23-230 Trzydnik Duży, 59, tel. 158731828
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
WILKOŁAZ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkołazie S.C. W. Gniazdek, M. Pelc
23-212 Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz i 22, tel. 818212016
ZAKRZÓWEK
Gminny Samodzielny Publiczny Zakłd Podstawowej Opieki Zdrowotnej
23-213 Zakrzówek, Żeromskiego 24, tel. 818215012
TRANSPORT SANITARNY W POZ
ANNOPOL
126
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
KRAŚNIK
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251336
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
KRAŚNIK
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251336
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
KRAŚNIK
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251336
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251336
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818254813
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Rumiankowa 6, tel. 818251886
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254859
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254859
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
KRAŚNIK
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254868
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
127
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251396
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254859
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
KRAŚNIK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny Lek. Med. Iwona Skwara
23-210 Kraśnik, Al Niepodległości 10/26, tel. 818260989
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Rumiankowa 6, tel. 818251886
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257809
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254860
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
KRAŚNIK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Diabetologiczna
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 11, tel. 818846779
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne Medic S.C.
23-200 Kraśnik, Al. Tysiąclecia 3 B, tel. 797295515
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254828
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251322
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-210 Kraśnik, Niepodległości 11b, tel. 818251886
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254810
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Rumiankowa 6, tel. 818251886
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254859
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med M. Kowalska, M. Kowalski Sp. J
23-200 Kraśnik, Urzędowska 44, tel. 605839175
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254859
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
128
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254859
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne Medic S.C.
23-200 Kraśnik, Al. Tysiąclecia 3 B, tel. 797295515
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna "Revital Plus"
23-204 Kraśnik, Księdza Zielińskiego 5, tel. 818254381
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254867
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
KRAŚNIK
Gabinet Okulistyczny Lek.Okulista Mroczek Barbara
23-210 Kraśnik, Al.Niepodległości 10, tel. 818260986
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Okulista"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 8, tel. 818250062
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Okulistyczna "Oczko" Spółka Jawna,
Grażyna Kuźmicka-Michalak i Małgorzata Marzęta
23-200 Kraśnik, Al. Tysiąclecia 3 B, tel. 691862447
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
KRAŚNIK
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818254872
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607888008
KRAŚNIK
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
KRAŚNIK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ginekologiczny Anna Chęcińska-Marecka
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818258123
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Rumiankowa 6, tel. 818251886
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254865
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
129
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
ZAKRZÓWEK
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
23-213 Zakrzówek, Kościuszki 15, tel. 818286006
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254859
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rehabilitacja"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 161a, tel. 817237160
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254863
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ
OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)
KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ
KRAŚNIK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Diabetologiczna
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 11, tel. 818846779
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251366
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251366
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251396
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818251366
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
ANNOPOL
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Barbara Mianowana
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613972
Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej As-Dent
23-235 Annopol, Rynek 24, tel. 507024958
GOŚCIERADÓW-FOLWARK
Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Edyta Kossowska-Idler
23-275 Gościeradów-Folwark, Os. Pom 11, tel. 158381253
KRAŚNIK
Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Dygas
23-200 Kraśnik, Sądowa 12, tel. 818251033
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Doktor" Sc
23-200 Kraśnik, Narutowicza 1, tel. 818250601
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Laser-Dent
23-200 Kraśnik, Rumiankowa 6/2 A, tel. 818845832
Przyzakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna Przy Spółdzielni "Jedność"
23-210 Kraśnik, Niepodległości 10, tel. 818255401
Stomatologiczny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Vita-Dent"
23-200 Kraśnik, Al. 1000 Lecia 3b, tel. 818845932
KRAŚNIK FABRYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Doktor" Sc
23-210 Kraśnik Fabryczny, Krasińskiego 11, tel. 818259964
130
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
OLBIĘCIN
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Szymczyk Agnieszka
23-231 Olbięcin, Olbięcin 178, tel. 694432108
POLICHNA DRUGA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Polichna Druga, 115, tel. 158714416
STRÓŻA-KOLONIA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
23-206 Stróża-Kolonia, Pogodna 15, tel. 817239886
STUDZIANKI
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Konrad Moczybroda
23-213 Studzianki, Studzianki 68, tel. 818230003
SZASTARKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Szastarka, 93, tel. 158714129
TERPENTYNA
Grupowa Praktyka Lekarska Dentall S.C.
23-251 Terpentyna, 183, tel. 500020797
TRZYDNIK DUŻY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med"
23-230 Trzydnik Duży, tel. 158732734
URZĘDÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Węcławska-Wiśniewskaedyta
23-250 Urzędów, Plac Rynek 20, tel. 818225080
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, Popkowice 6b, tel. 818213120
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, Moniaki-Kolonia 33, tel. 818227360
WILKOŁAZ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med"
23-212 Wilkołaz Pierwszy, tel. 818212016
WÓLKA GOŚCIERADOWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Doktor" Sc
23-275 Wólka Gościeradowska, 1, tel. 818250601
ZAKRZÓWEK
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Konrad Moczybroda
23-213 Zakrzówek, Żeromskiego 24, tel. 818215012
ZAKRZÓWEK-OSADA
Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Samolej
23-213 Zakrzówek-Osada, Sienkiewicza 1, tel. 818215393
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KRAŚNIK
Gabinet Stomatologiczny
23-200 Kraśnik, Urzędowska 10, tel. 818252431
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Barbara Szalach
23-200 Kraśnik, Armii Krajowej 25, tel. 818252426
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med"
23-200 Kraśnik, Kościuszki 23, tel. 818252425
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 435, tel. 8251413
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med"
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 25, tel. 8256986
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med"
23-210 Kraśnik, Słowackiego 3, tel. 8255968
KRAŚNIK FABRYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentall S.C.
23-210 Kraśnik Fabryczny, Ks. J. Popiełuszki 1, tel. 500020797
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentall S.C.
23-210 Kraśnik Fabryczny, Al. Niepodległości 54, tel. 500020797
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentall S.C.
23-210 Kraśnik Fabryczny, Grunwaldzka 2, tel. 500020797
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Extra-Dent W Kraśniku
23-210 Kraśnik Fabryczny, Niepodległości 23/18, tel.818254854
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, Wodna 20, tel. 818225257
ZAKRZÓWEK OSADA
Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Samolej
131
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-213 Zakrzówek-Osada, Sienkiewicza 1, tel.818215393
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KRAŚNIK
Gabinet Stomatologiczny Mariusz Wojtaś
23-200 Kraśnik, Krasińskiego 9/33, tel. 818261578
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med"
23-210 Kraśnik, Wyszyńskiego 6, tel. 818254808
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251336
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251392
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251365
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251327
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251307
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Wyszyńskiego 6, tel. 818254805
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818254821
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818254836
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818254836
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251394
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251394
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251366
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251366
132
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818254807
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818254851
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodległości 25, tel. 818254851
LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA
CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251321
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare
23-210 Kraśnik, Al. Niepodległości 25, tel. 818840160
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare
23-210 Kraśnik, Al. Niepodległości 25, tel. 818840160
HEMODIALIZOTERAPIA
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare
23-210 Kraśnik, Al. Niepodległości 25, tel. 818840160
ŻYWIENIE POZAJELITOWE i DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nutrimed Ziemia Lubelska
23-210 Kraśnik, Niepodległości 10, tel. 818255401
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251366
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251321
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Długoterminowa Opieka Domowa"
23-200 Kraśnik, Kościuszki 26, tel. 818250844
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med M. Kowalska, M. Kowalski Sp. J
23-200 Kraśnik, Aleja Tysiąclecia 3b, tel. 605839175
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
133
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-200 Kraśnik, Towarowa 1, tel. 818251886
Nzoz Opizośpmm
23-200 Kraśnik, Urzędowska 44, tel. 815280925
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251366
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251317
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Uzależnień
23-200 Kraśnik, Urzędowska 125, tel. 793728282
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med M. Kowalska, M. Kowalski Sp. J
23-200 Kraśnik, Ul. Urzędowska 44j, tel. 605839175
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
KRAŚNIK
Nzoz Opizośpmm
23-200 Kraśnik, Lubelska 32, tel. 818250105
Nzoz Ośrodek Terapii Uzależnień
23-200 Kraśnik, Kościuszki 26, tel. 818845318
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ
ALKOHOL
KRAŚNIK
Nzoz Ośrodek Terapii Uzależnień
23-200 Kraśnik, Kościuszki 26, tel. 818845318
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254819
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
ANNOPOL
Nzoz Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Zaklikowie
23-235 Annopol, Lubelska 1, tel. 158141143
GOŚCIERADÓW UKAZOWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medop"
23-275 Gościeradów Ukazowy, Folwark 20, tel. 158381147
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rehabilitacja"
23-200 Kraśnik, Urzędowska 161a, tel. 817237160
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med M. Kowalska, M. Kowalski Sp. J
23-200 Kraśnik, Aleja Tysiąclecia 3b, tel. 605839175
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna "Revital Plus"
23-204 Kraśnik, Księdza Zielińskiego 5, tel. 818254381
Przychodnia Fłt Kraśnik S.A.
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818257915
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Wyszyńskiego 6, tel. 818254803
POLICHNA DRUGA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
23-225 Polichna Druga, , 115, tel. 158714416
TRZYDNIK DUŻY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remed" Rehabilitacja Medyczna
23-230 Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59, tel. 604717905
WILKOŁAZ PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med M. Kowalska, M. Kowalski Sp. J
23-212 Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz i 22, tel. 605839175
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
URZĘDÓW
134
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818254803
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Wyszyńskiego 6, tel. 818254811
REHABILITACJA SŁUCHU i MOWY
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med M. Kowalska, M. Kowalski Sp. J
23-200 Kraśnik, Aleja Tysiąclecia 3b, tel. 605839175
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
KRAŚNIK
Medicus Marzena Gołofit
23-200 Kraśnik, Kościuszki 6, tel. 818253120
Medmax Piotr Pierściński
23-200 Kraśnik, Sądowa 12, tel. 818251031
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
ANNOPOL
Apteka Mgr Andrzej Dudek
23-235 Annopol, Rynek 24, tel. 158613540
DZIERZKOWICE-RYNEK
Apteka Alina Skowrońska
23-251 Dzierzkowice-Rynek, 82a, tel. 818221034
GOŚCIERADÓW UKAZOWY
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
23-275 Gościeradów Ukazowy, Gościeradów-Ukazowy 57a, tel. 158381751
KRAŚNIK
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
23-210 Kraśnik, Al.Niepodległości 11a, tel. 818258045
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
23-200 Kraśnik, Urzędowska 16, tel. 818843944
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
23-200 Kraśnik, Kościuszki 7, tel. 818252757
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
23-210 Kraśnik, Sikorskiego 7a, tel. 818260082
Abena Polska Sp. Z O.O
23-210 Kraśnik, Ks.J.Popieuszki 2, tel. 818259300
Apteka "Eskulap" Sp. Jawna Sawicka-Niedziela-Latosiewicz
23-200 Kraśnik, Sądowa 12, tel. 818252326
Medicus Marzena Gołofit
23-200 Kraśnik, Kościuszki 6, tel. 818253120
Medmax Piotr Pierściński
23-200 Kraśnik, Sądowa 12, tel. 818251031
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
23-200 Kraśnik, Urzędowska 36, tel. 818252449
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
23-200 Kraśnik, Narutowicza 1/10/1, tel. 818845115
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
23-200 Kraśnik, Lubelska 18, tel. 818250793
KRAŚNIK FABRYCZNY
Medicus Marzena Gołofit
23-210 Kraśnik Fabryczny, Al.Niepodległości 16 16, tel. 818255774
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
23-210 Kraśnik Fabryczny, Mickiewicza 1g, tel. 818260222
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
23-210 Kraśnik Fabryczny, Dekutowskiego 6, tel. 818255373
STRÓŻA
Apteka Prywatna Mgr Farm Jolanta Ancygier
23-206 Stróża, Stróża 110, tel. 818210298
TRZYDNIK DUŻY
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
135
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
23-230 Trzydnik Duży, 57, tel. 158731856
URZĘDÓW
Medicus Marzena Gołofit
23-250 Urzędów, Hevelke 1, tel. 818225018
ZAKRZÓWEK-OSADA
Apteka Janina Kozak, Ewa Stec
23-213 Zakrzówek-Osada, Kościuszki 15, tel. 818216118
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
KRAŚNIK
O`Ko - Ter Salon Optyczny Grażyna Siudym - Koter
23-200 Kraśnik, Urzędowska 14b, tel. 818252766
O`Ko - Ter Salon Optyczny Grażyna Siudym - Koter
23-100 Kraśnik, Mickiewicza 1e, tel. 818252766
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
KRAŚNIK
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
23-200 Kraśnik, Lubelska 40, tel. 818261297
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)- ETAP SPECJALISTYCZNY
KRAŚNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med M. Kowalska, M. Kowalski Sp. J
23-200 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 605839175
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
KRAŚNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251396
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
ANNOPOL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" Dariusz Chmiel
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 158613436
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
23-235 Annopol, Leśna 1, tel. 607578800
KRAŚNIK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ginekologiczny Anna Chęcińska-Marecka
23-210 Kraśnik, Fabryczna 6, tel. 818258123
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny
23-200 Kraśnik, Rumiankowa 6, tel. 818251886
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-210 Kraśnik, Niepodegłiości 23, tel. 818254865
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
23-200 Kraśnik, Chopina 13, tel. 818251393
URZĘDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
23-250 Urzędów, A. Hevelke 2, tel. 818225899
ZAKRZÓWEK
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
23-213 Zakrzówek, Kościuszki 15, tel. 818286006
POWIAT LUBARTOWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
ABRAMÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Abramów
21-143 Abramów, 22 Lipca 10, tel. 818525013
FIRLEJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Firleju
21-136 Firlej, Rynek 9, tel. 818575017
136
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
JEZIORZANY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed" Ośrodek Zdrowia
21-100 Jeziorzany, Rynek 4, tel. 818578009
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-132 Kamionka, Rynek 4, tel. 818527014
KOCK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-150 Kock, 1-Go Maja 3, tel. 818591020
LUBARTÓW
"Anamed" Spółka Jawna - Anna Daczko, Anna Bednarska
21-100 Lubartów, Ks. Jerzego Popiełuszki 12, tel. 818546384
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ulmed S.C.
21-100 Lubartów, Lipowa 3a, tel. 818541938
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna"
21-100 Lubartów, Łąkowa 20, tel. 818546236
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Viva-Centrum" S.C.
21-100 Lubartów, Lubelska 52, tel. 817235870
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Lubartowie
21-100 Lubartów, Szaniawskiego 62, tel. 818546205
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowa Rodzina
21-100 Lubartów, Lisów 2d, tel. 818553075
Nzoz Centrum Medyczne Curate
21-100 Lubartów, Mickiewicza 3-5, tel. 818554477
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
21-100 Lubartów, 3-Go Maja 24a, tel. 818543711
ŁUCKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-100 Łucka, 141, tel. 818555455
MICHÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-140 Michów, Rynek Ii 1a, tel. 818566067
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudnie
21-110 Michów, Rudno 12, tel. 818568208
NIEDŹWIADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-104 Niedźwiada, . 5, tel. 818512009
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rozkopaczewie
21-110 Ostrów Lubelski, Rozkopaczew 32, tel. 818522048
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-110 Ostrów Lubelski, Partyzantów 12, tel. 818520022
OSTRÓWEK-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-102 Ostrówek-Kolonia, 36, tel. 818562008
SERNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lech Wilkos
21-107 Serniki, Wola Sernicka 246, tel. 818510012
STAROŚCIN-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starościnie
21-132 Starościn-Kolonia, Starościn Kolonia 6, tel. 818529356
UŚCIMÓW-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowetnej "Medlex"
21-109 Uścimów-Kolonia, 29, tel. 818523019
WOLA SKROMOWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bimed"
21-150 Wola Skromowska, 67, tel. 818591504
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
ABRAMÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Abramów
21-143 Abramów, 22 Lipca 10, tel. 818525013
FIRLEJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Firleju
21-136 Firlej, Rynek 9, tel. 818575017
JEZIORZANY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed" Ośrodek Zdrowia
21-100 Jeziorzany, Rynek 4, tel. 818578009
137
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-132 Kamionka, Rynek 4, tel. 818527014
KOCK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-150 Kock, 1-Go Maja 3, tel. 818591020
LUBARTÓW
"Anamed" Spółka Jawna - Anna Daczko, Anna Bednarska
21-100 Lubartów, Ks. Jerzego Popiełuszki 12, tel. 818544685
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ulmed S.C.
21-100 Lubartów, Lipowa 3a, tel. 818541938
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna"
21-100 Lubartów, Łąkowa 20, tel. 818546236
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Viva-Centrum" S.C.
21-100 Lubartów, Lubelska 52, tel. 817235870
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Lubartowie
21-100 Lubartów, Szaniawskiego 62, tel. 818546205
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowa Rodzina
21-100 Lubartów, Lisów 2d, tel. 818553075
Nzoz Centrum Medyczne Curate
21-100 Lubartów, Mickiewicza 3-5, tel. 818554477
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
21-100 Lubartów, 3-Go Maja 24a, tel. 818543711
ŁUCKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-100 Łucka, 141, tel. 818555455
MICHÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-140 Michów, Rynek Ii 1a, tel. 818566067
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudnie
21-110 Michów, Rudno 12, tel. 818568208
NIEDŹWIADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-104 Niedźwiada, . 5, tel. 818512009
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rozkopaczewie
21-110 Ostrów Lubelski, Rozkopaczew 32, tel. 818522048
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-110 Ostrów Lubelski, Partyzantów 12, tel. 818552041
OSTRÓWEK-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-102 Ostrówek-Kolonia, . 36, tel. 818562008
SERNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lech Wilkos
21-107 Serniki, Wola Sernicka 246, tel. 818510012
STAROŚCIN-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starościnie
21-132 Starościn-Kolonia, Starościn Kolonia 6, tel. 818529356
UŚCIMÓW-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowetnej "Medlex"
21-109 Uścimów-Kolonia, 29, tel. 818523019
WOLA SKROMOWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bimed"
21-150 Wola Skromowska, 67, tel. 818591504
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
ABRAMÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Abramów
21-143 Abramów, 22 Lipca 10, tel. 818525013
FIRLEJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Firleju
21-136 Firlej, Rynek 9, tel. 818575017
JEZIORZANY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed" Ośrodek Zdrowia
21-100 Jeziorzany, Rynek 4, tel. 818578009
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-132 Kamionka, Rynek 4, tel. 818527014
138
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
KOCK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-150 Kock, 1-Go Maja 3, tel. 818591020
LUBARTÓW
"Anamed" Spółka Jawna - Anna Daczko, Anna Bednarska
21-100 Lubartów, Ks. Jerzego Popiełuszki 12, tel. 818544685
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ulmed S.C.
21-100 Lubartów, Lipowa 3a, tel. 818541938
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna"
21-100 Lubartów, Łąkowa 20, tel. 818546236
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Viva-Centrum" S.C.
21-100 Lubartów, Lubelska 52, tel. 817235870
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Lubartowie
21-100 Lubartów, Szaniawskiego 62, tel. 818546205
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowa Rodzina
21-100 Lubartów, Lisów 2d, tel. 818553075
Nzoz Centrum Medyczne Curate
21-100 Lubartów, Mickiewicza 3-5, tel. 818554477
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
21-100 Lubartów, 3-Go Maja 24a, tel. 818543711
ŁUCKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-100 Łucka, 141, tel. 818555455
MICHÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-140 Michów, Rynek Ii 1a, tel. 818566067
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudnie
21-110 Michów, Rudno 12, tel. 818568208
NIEDŹWIADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-104 Niedźwiada, . 5, tel. 818512009
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rozkopaczewie
21-110 Ostrów Lubelski, Rozkopaczew 32, tel. 818522048
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-110 Ostrów Lubelski, Partyzantów 12, tel. 818552041
OSTRÓWEK-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-102 Ostrówek-Kolonia, 36, tel. 818562008
SERNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lech Wilkos
21-107 Serniki, Wola Sernicka 246, tel. 818510012
STAROŚCIN-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starościnie
21-132 Starościn-Kolonia, Starościn Kolonia 6, tel. 818529356
UŚCIMÓW-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowetnej "Medlex"
21-109 Uścimów-Kolonia, 29, tel. 818523019
WOLA SKROMOWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bimed"
21-150 Wola Skromowska, 67, tel. 818591504
TRANSPORT SANITARNY W POZ
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. Uni-Med Spółka Jawna
21-100 Lubartów, Cicha 1, tel. 60453721
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 27/33, tel. 818552041
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. Uni-Med Spółka Jawna
21-100 Lubartów, Cicha 1, tel. 60453721
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 27/33, tel. 818552041
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. Uni-Med Spółka Jawna
21-100 Lubartów, Cicha 1, tel. 60453721
139
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 27/33, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
LUBARTÓW
"Anamed" Spółka Jawna - Anna Daczko, Anna Bednarska
21-100 Lubartów, Ks. Jerzego Popiełuszki 12, tel. 818546384
Centrum Alergologii i Laryngologii Sp. Z O.O.
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041wew.388
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
LUBARTÓW
Nzoz Centrum Medyczne Curate
21-100 Lubartów, Mickiewicza 3-5, tel. 818554477
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiolodzy
21-100 Ostrów Lubelski, Lubelska 15, tel. 818553399
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Słowackiego 7, tel. 818552006
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiolodzy
21-100 Ostrów Lubelski, Lubelska 15, tel. 818553399
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI i MŁODZIEŻY
LUBARTÓW
"Anamed" Spółka Jawna - Anna Daczko, Anna Bednarska
21-100 Lubartów, Ks. Jerzego Popiełuszki 12, tel. 818546384
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
LUBARTÓW
Centrum Alergologii i Laryngologii Sp. Z O.O.
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041wew.388
140
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŁUCKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-100 Łucka, 141, tel. 818555455
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiolodzy
21-100 Ostrów Lubelski, Lubelska 15, tel. 818553399
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Okulistyki"
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818543947
Nzoz Okularium
21-100 Lubartów, Farna 1, tel. 818543640
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
LUBARTÓW
"Anamed" Spółka Jawna - Anna Daczko, Anna Bednarska
21-100 Lubartów, Ks. Jerzego Popiełuszki 12, tel. 818546384
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
LUBARTÓW
Centrum Alergologii i Laryngologii Sp. Z O.O.
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041wew.388
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiolodzy
21-100 Ostrów Lubelski, Lubelska 15, tel. 818553399
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-132 Kamionka, Rynek 4, tel. 818527014
KOCK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-150 Kock, 1-Go Maja 3, tel. 818591020
LUBARTÓW
Nzoz Centrum Medyczne Curate
21-100 Lubartów, Mickiewicza 3-5, tel. 818554477
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
141
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
OSTRÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiolodzy
21-100 Ostrów Lubelski, Lubelska 15, tel. 818553399
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Topmed" S.C. Justyna Świeć, Piotr Świeć
21-132 Kamionka, Lubartowska 38, tel. 695464733
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
ABRAMÓW
Gabinet Stomatologiczny Lekarz Tomasz Matuszkiewicz
21-143 Abramów, 22lipca 10, tel. 818525018
FIRLEJ
Gabinet Stomatologiczny Wanda Maria Braszko-Żukowska
21-136 Firlej, Rynek 9, tel. 505169558
JEZIORZANY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed" Ośrodek Zdrowia
21-100 Jeziorzany, Rynek 4, tel. 818578009
KOCK
Gabinet Stomatologiczny Roman Krysiński
21-150 Kock, 1-Go Maja 3/., tel. 818591020
LUBARTÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
21-100 Lubartów, Paderewskiego 31, tel. 818552128
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "Multident" S.C.
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041wew.373
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Atedent w Lubartowie
21-100 Lubartów, 1-Go Maja 18, tel. 818544250
Nzoz Centrum Medyczne Curate
21-100 Lubartów, Mickiewicza 3-5, tel. 818554477
Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
21-100 Lubartów, 3-Go Maja 24a, tel. 818543711
ŁUCKA
Gabinet Stomatologiczny - Małgorzata Humeniuk
21-100 Łucka, 141, tel. 818555455
NIEDŹWIADA
Barbara Stankiewicz Gabinet Stomatologiczny
21-104 Niedźwiada, Niedźwiada 5, tel. 8512009
OSTRÓW LUBELSKI
Usługi Stomatologiczne Mariola Bernacka
21-110 Ostrów Lubelski, Lubelska 15, tel. 818521018
OSTRÓWEK
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Beata Zarzycka
21-102 Ostrówek, Ostrówek 36, tel. 818542780
RUDNO
Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Matuszkiewicz
21-142 Rudno, Spacerowa 85/., tel. 818568208
SERNIKI
"Redent" Gabinet Stomatologiczny Renata Pszuk
21-107 Serniki, Wola Sernicka 246, tel. 818510503
STAROŚCIN-KOLONIA
Usługi Stomatologiczne Monika Pawlak-Malik
21-132 Starościn-Kolonia, 6, tel. 500472942
STARY UŚCIMÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Pięciński
21-109 Stary Uścimów, Stary Uścimów 29, tel. 817459739
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Topmed" S.C. Justyna Świeć, Piotr Świeć
21-132 Kamionka, Lubartowska 38, tel. 695464733
142
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
LUBARTÓW
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
21-100 Lubartów, Legionów 3, tel. 505037794
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
21-100 Lubartów, Lubelska 68, tel. 818552376
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
21-100 Lubartów, 1-Go Maja 66/74, tel. 818553055
STAROŚCIN-KOLONIA
Usługi Stomatologiczne Monika Pawlak-Malik
21-132 Starościn-Kolonia, 6, tel. 500472942
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Topmed" S.C. Justyna Świeć, Piotr Świeć
21-132 Kamionka, Lubartowska 38, tel. 695464733
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "Multident" S.C.
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041wew.373
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
LUBARTÓW
Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
21-100 Lubartów, 3-Go Maja 24a, tel. 818543711
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Słowackiego 7, tel. 818552006
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
143
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Lubartowie
21-100 Lubartów, Słowackiego 7, tel. 818542648
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum w Lubartowie
21-100 Lubartów, Słowackiego 7, tel. 818542648
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
LUBARTÓW
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego
21-100 Lubartów, Lipowa 2b, tel. 818543861
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
LUBARTÓW
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego
21-100 Lubartów, Lipowa 2b, tel. 818543861
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
LUBARTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa S.C.
21-100 Lubartów, Lubelska 52, tel. 856554262
Nzoz Opizośpmm
21-100 Lubartów, 3-Go Maja 24a, tel. 815280925
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Słowackiego 7, tel. 818552007
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Słowackiego 7, tel. 818552006
144
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Słowackiego 7, tel. 818552006
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
OSTRÓW LUBELSKI
Nzoz Fizjomed
21-110 Ostrów Lubelski, Żabia 12, tel. 818521133
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
LUBARTÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
LUBARTÓW
Biomic Mgr Łukasz Domański
21-100 Lubartów, Łąkowa 2, tel. 818551080, 818554591
MICHÓW
Apteka - Mgr Eliza Kardasz
21-140 Michów, Rynek i 4, tel. 818566023
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
ABRAMÓW
Medicus Marzena Gołofit
21-143 Abramów, 22-Go Lipca 2, tel. 818525028
FIRLEJ
Medicus Marzena Gołofit
21-136 Firlej, Rynek 8, tel. 818575020
KAMIONKA
Apteka Na Rynku Joanna Jachymek
21-132 Kamionka, Rynek 3, tel. 818527402
Medicus Marzena Gołofit
21-132 Kamionka, Rynek 7, tel. 818527016
KOCK
Apteka Beata Morelowska
21-150 Kock, 1 Maja 17, tel. 818591567
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
21-150 Kock, 1-Go Maja 8, tel. 818591418
LISÓW
Medicus Marzena Gołofit
21-100 Lisów, Lisów 2n, tel. 818545822
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-100 Lisów, 2t, tel. 818543095
LUBARTÓW
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-100 Lubartów, Farna 3, tel. 818541515, 818546671
Apteka "Vita" Sp. J Katarzyna Sidor, Edyta Trąbka
21-100 Lubartów, Lubelska 29, tel. 818552644
Biomic Mgr Łukasz Domański
21-100 Lubartów, Łąkowa 2, tel. 818551080, 818554591
Medicus Marzena Gołofit
21-100 Lubartów, Lubelska 103a, tel. 818544419
Medicus Marzena Gołofit
21-100 Lubartów, Legionów 43/47, tel. 818543375
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-100 Lubartów, Słowackiego 27, tel. 818543883
ŁUCKA-KOLONIA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-100 Łucka-Kolonia, 141, tel. 818555013
MICHÓW
Apteka - Mgr Eliza Kardasz
145
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-140 Michów, Rynek i 4, tel. 818566023
Medicus Marzena Gołofit
21-140 Michów, Partyzancka 10, tel. 818566024
NIEDŹWIADA-KOLONIA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-104 Niedźwiada-Kolonia, 66, tel. 818512023
OSTRÓW LUBELSKI
Apteka Nova "Szyszko i Wspólnicy" Sp. J.
21-110 Ostrów Lubelski, Lubelska 15, tel. 818251228
OSTRÓWEK
Medicus Marzena Gołofit
21-102 Ostrówek, 39, tel. 818562021
PRZYTOCZNO
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-146 Przytoczno, Przytoczno 70, tel. 818553126
RUDNO
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-142 Rudno, 41, tel. 818568170
WOLA SERNICKA
Apteka Vitamina Plus Jolanta Charęzińska
21-107 Wola Sernicka, Wola Sernicka 243, tel. 818555191
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
LUBARTÓW
Zakład Optyczny Beata Drzas-Toporowska , Andrzej Toporowski S.C.
21-100 Lubartów, Bema 4, tel. 818543319
Zakład Optyczny Małgorzata Laskowska i Sławomir Witek
21-100 Lubartów, Bema 12, tel. 818543091
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
LUBARTÓW
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-100 Lubartów, Mickiewicza 4, tel. 818545558
Firma Medika Jerzy Kapitan
21-100 Lubartów, Cicha 19, tel. 814735401
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
KAMIONKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Michów-Kamionka" Sp Z.O.O.
21-132 Kamionka, Rynek 4, tel. 818527014
KOCK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-150 Kock, 1-Go Maja 3, tel. 818591020
LUBARTÓW
Nzoz Centrum Medyczne Curate
21-100 Lubartów, Mickiewicza 3-5, tel. 818554477
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
21-100 Lubartów, Cicha 14, tel. 818552041
POWIAT M. LUBLIN
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
LUBLIN
"Przychodnia Lekarza Rodzinnego" Sodolska, Polit, Maj Lekarze - Spółka Partnerska
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815345664
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183258
Centrum Medyczne Czuby
20-530 Lublin, Radości 11, tel. 815271757
Centrum Medyczne "Euromed" w Lublinie
20-857 Lublin, Króla Rogera 8, tel. 817467363
Centrum Medyczne "Tehand"
20-854 Lublin, Paganiniego 7, tel. 817430800
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 5, tel. 815323711
146
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Mak-Med Nzoz Lekarze Walicka i Partnerzy
20-861 Lublin, Śliwińskiego 4, tel. 817410579
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Ani-Med"
20-335 Lublin, Łabędzia 6, tel. 817448888
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego " Vita-Med" S.C.
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815261090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ars Medica"
20-576 Lublin, Bursztynowa 24a/1, tel. 814433535
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lancet"- H. Jaśkiewicz, H. Ochnik - Lekarze Spółka Partnerska
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815338728
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uni-Med" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-418 Lublin, Nowy Świat 5, tel. 814725672
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Galen" Całodobowa Opieka Lekarsko-Pielęgniarska
20-093 Lublin, Chodźki 3, tel. 817471938
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kalina - Dudka, Sztorc, Toborek - Lekarze Spółka Partnerska
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46 B, tel. 814444506
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med- Śródmieście
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328921
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Jutrzenka" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815261967
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alvita "
20-843 Lublin, Kaprysowa 7, tel. 817416092
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amicus"
20-610 Lublin, Mieszka i 4, tel. 815256591
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bamed" Sp. P.
20-407 Lublin, Piłsudskiego 17, tel. 815324238
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bronowice" Praktyka Lekarza Rodzinnego Spółka Lekarska Michalik i
Partner
20-335 Lublin, Łabędzia 6, tel. 817448708
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Hipoteczna" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815322418
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Maki" Dul, Gustaw, Husarz, Świstowska, Węcławska-Krupa
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444444
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicum 2"
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 814447901
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Kol" S.C.
20-022 Lublin, Okopowa 5, tel. 814725364
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna 2001" Sp. Z O.O.
20-470 Lublin, Nałkowskich 114, tel. 817446299
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Melisa" Ewa Turska i Partnerzy Sp Lekarska
20-246 Lublin, Niepodległości 9, tel. 817473072
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Provita" Spółka Partnerska- Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 81741004
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls-Med" Lekarze Baranowska, Goszczyńska, Wiśniewska, Zarychta
Sp. Part
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815338921
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twój Lekarz" Sc. Ewa Cięszczyk-Cieszko, Jadwiga Czarnota, Elżbieta
Kieres
20-468 Lublin, Róży Wiatrów 1, tel. 817449796
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wallenroda Med" Spółka Partnerska
20-607 Lublin, K.Wallenroda 15, tel. 815252020
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anagenesis
20-323 Lublin, Droga M.Majdanka 55, tel. 814440707
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arnika Lekarze Sp. P.
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817451000
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czechów S.C.
20-864 Lublin, Kameralna 5, tel. 817413772
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-140 Lublin, Agrestowa 8, tel. 817482040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lancet Sp. Z O.O.
20-383 Lublin, Zdrowa 14, tel. 817519060
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med-Centrum w Lublinie
20-012 Lublin, Strażacka 8, tel. 817436035
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicum
20-371 Lublin, Mickiewicza 28, tel. 817498636
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Parster Medical
20-838 Lublin, Kiepury 5a, tel. 814419464
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Kul - Fundacja Rozwoju Kul
147
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-950 Lublin, Al Racławickie 14, tel. 814453397
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Famil-Med " Sp. Z O.O.
20-542 Lublin, Tymiankowa 7, tel. 815275171
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Medimed" Sp. Zo.O.
20-402 Lublin, Piekarska 27, tel. 815323639
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedium
20-243 Lublin, Kleeberga 16, tel. 817473031
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vis Vitalis
20-601 Lublin, T. Zana 14, tel. 814420365
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivamed S.C. Lublin
20-468 Lublin, Rózy Wiatrów 1, tel. 817443478
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Medicor"
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815337733
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Lekarz Domowy Krzysztof Sztorc
20-137 Lublin, Marii Koryznowej 2 B, tel. 817471727
Nzoz "Pro-Medica" Fiuk,Szot-Lekarze Sp. Partnerska
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462921
Nzoz "Twoja Przychodnia" Sp. Z O.O.
20-857 Lublin, Króla Rogera 6, tel. 817403116
Nzoz "Głusk-Med" Spółka Partnerska Lekarsko-Pielęgniarska
20-383 Lublin, Zdrowa 14, tel. 817518700
Nzoz "Lek-Medical Błażejczyk i Nowacka" Spółka Partnerska - Lekarze
20-518 Lublin, Krężnicka 125 A, tel. 817500990
Nzoz "Ro-Med" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-837 Lublin, Skołuby 10, tel. 817419763
Nzoz "Twoje Zdrowie" -Lekarze Wicha, Stryjecka-Kozak-Spółka Partnerska Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-601 Lublin, Zana 14, tel. 815256713
Nzoz Plr Familia Społka Partnerska Daniłoś, Głowacka, Nogalska, Skorek
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259647, 815240000
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego "Eskulap" Spółka Z O.O.
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815341287
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego "Życie" S.C. A.Dzioba, I.Nieznańska, D.Tokarska
20-094 Lublin, Lubartowska 64, tel. 814429222
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817409010
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604222
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Zdrowie" Nzoz
20-281 Lublin, Wł. Jagiełły 20, tel. 814610711
Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Alfa" Nzoz M. Szydłowska, D. Chlebus, B. Chuchała - Milczarek
20-854 Lublin, Paryska 5, tel. 814794649
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-501 Lublin, Nadbystrzycka 42a, tel. 815384193
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 13, tel. 815349752
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244307
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
20-802 Lublin, Kolorowa 24/45, tel. 817401858
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-060 Lublin, Głowackiego 35, tel. 815332356
Vitamed Praktyka Lekarza Rodzinnego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-781 Lublin, Lazurowa 24, tel. 815277407
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 LUBLIN, NAŁĘCZOWSKA 27, tel. 815330034wew.162
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
LUBLIN
"Przychodnia Lekarza Rodzinnego" Sodolska, Polit, Maj Lekarze - Spółka Partnerska
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815325664
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183258
Centrum Medyczne Czuby
20-530 Lublin, Radości 11, tel. 815271757
Centrum Medyczne "Euromed" w Lublinie
148
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-857 Lublin, Króla Rogera 8, tel. 817467363
Centrum Medyczne "Tehand"
20-854 Lublin, Paganiniego 7, tel. 817430800
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 5, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Grupowa Praktyka Pielęgniarek "Bonitas" Rogowska-Gołębiowska , Orzeł-Tatara, Złotowska, Rogozińska
Spółka Partnerska
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815318610
Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych "Igiełka" S.C.
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817438600
Mak-Med Nzoz Lekarze Walicka i Partnerzy
20-861 Lublin, Śliwińskiego 4, tel. 817410579
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Ani-Med"
20-335 Lublin, Łabędzia 6, tel. 817448888
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego " Vita-Med" S.C.
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815261090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ars Medica"
20-576 Lublin, Bursztynowa 24a/1, tel. 814433535
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lancet"- H. Jaśkiewicz, H. Ochnik - Lekarze Spółka Partnerska
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815338728
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uni-Med" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-418 Lublin, Nowy Świat 5, tel. 814725672
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Galen" Całodobowa Opieka Lekarsko-Pielęgniarska
20-093 Lublin, Chodźki 3, tel. 817471938
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kalina - Dudka, Sztorc, Toborek - Lekarze Spółka Partnerska
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46 B, tel. 814444506
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med- Śródmieście
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328921
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Jutrzenka" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815261967
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alvita "
20-843 Lublin, Kaprysowa 7, tel. 817416092
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amicus"
20-610 Lublin, Mieszka i 4, tel. 815256591
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bamed" Sp. P.
20-407 Lublin, Piłsudskiego 17, tel. 815324238
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bronowice" Praktyka Lekarza Rodzinnego Spółka Lekarska Michalik i
Partner
20-335 Lublin, Łabędzia 6, tel. 817448708
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicum 2"
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 814447901
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Kol" S.C.
20-022 Lublin, Okopowa 5, tel. 814725364
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna 2001" Sp. Z O.O.
20-470 Lublin, Nałkowskich 114, tel. 817446299
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Melisa" Ewa Turska i Partnerzy Sp Lekarska
20-246 Lublin, Niepodległości 9, tel. 817473072
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Provita" Spółka Partnerska- Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817410040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls-Med" Lekarze Baranowska, Goszczyńska, Wiśniewska, Zarychta
Sp. Part
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815338921
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twój Lekarz" Sc. Ewa Cięszczyk-Cieszko, Jadwiga Czarnota, Elżbieta
Kieres
20-468 Lublin, Róży Wiatrów 1, tel. 817449796
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wallenroda Med" Spółka Partnerska
20-607 Lublin, K.Wallenroda 15, tel. 815252020
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anagenesis
20-323 Lublin, Droga M.Majdanka 55, tel. 814440707
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arnika Lekarze Sp. P.
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817451000
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czechów S.C.
20-864 Lublin, Kameralna 5, tel. 817413772
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-140 Lublin, Agrestowa 8, tel. 817482040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lancet Sp. Z O.O.
20-383 Lublin, Zdrowa 14, tel. 817519060
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med-Centrum w Lublinie
20-012 Lublin, Strażacka 8, tel. 817436035
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicum
149
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-371 Lublin, Mickiewicza 28, tel. 817498636
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Parster Medical
20-838 Lublin, Kiepury 5a, tel. 814419464
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Kul - Fundacja Rozwoju Kul
20-950 Lublin, Al Racławickie 14, tel. 814453397
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Famil-Med " Sp. Z O.O.
20-542 Lublin, Tymiankowa 7, tel. 815275171
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Medimed" Sp. Zo.O.
20-402 Lublin, Piekarska 27, tel. 815323639
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedium
20-243 Lublin, Kleeberga 16, tel. 817473031
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vis Vitalis
20-601 Lublin, T. Zana 14, tel. 814420365
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivamed S.C. Lublin
20-468 Lublin, Rózy Wiatrów 1, tel. 817443478
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Medicor"
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815337733
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Lekarz Domowy Krzysztof Sztorc
20-137 Lublin, Marii Koryznowej 2 B, tel. 817471727
Nzoz "Pro-Medica" Fiuk,Szot-Lekarze Sp. Partnerska
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462921
Nzoz "Twoja Przychodnia" Sp. Z O.O.
20-857 Lublin, Króla Rogera 6, tel. 817403116
Nzoz "Głusk-Med" Spółka Partnerska Lekarsko-Pielęgniarska
20-383 Lublin, Zdrowa 14, tel. 817518700
Nzoz "Lek-Medical Błażejczyk i Nowacka" Spółka Partnerska - Lekarze
20-518 Lublin, Krężnicka 125 A, tel. 817500990
Nzoz "Ro-Med" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-837 Lublin, Skołuby 10, tel. 817419763
Nzoz "Twoje Zdrowie" -Lekarze Wicha, Stryjecka-Kozak-Spółka Partnerska Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-601 Lublin, Zana 14, tel. 815256713
Nzoz Plr Familia Społka Partnerska Daniłoś, Głowacka, Nogalska, Skorek
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259647, 815240000
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego "Eskulap" Spółka Z O.O.
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815341666
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego "Życie" S.C. A.Dzioba, I.Nieznańska, D.Tokarska
20-094 Lublin, Lubartowska 64, tel. 814429222
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817409010
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604222
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Zdrowie" Nzoz
20-281 Lublin, Wł. Jagiełły 20, tel. 814610711
Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Alfa" Nzoz M. Szydłowska, D. Chlebus, B. Chuchała - Milczarek
20-854 Lublin, Paryska 5, tel. 814794649
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247837
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 13, tel. 815349752
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244307
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
20-802 Lublin, Kolorowa 24/45, tel. 817401858
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-060 Lublin, Głowackiego 35, tel. 815332356
Vitamed Praktyka Lekarza Rodzinnego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-781 Lublin, Lazurowa 24, tel. 815277407
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 LUBLIN, NAŁĘCZOWSKA 27, tel. 815330034wew.162
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
LUBLIN
"Przychodnia Lekarza Rodzinnego" Sodolska, Polit, Maj Lekarze - Spółka Partnerska
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815325664
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183258
150
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Centrum Medyczne Czuby
20-530 Lublin, Radości 11, tel. 815271757
Centrum Medyczne "Euromed" w Lublinie
20-857 Lublin, Króla Rogera 8, tel. 817467363
Centrum Medyczne "Tehand"
20-854 Lublin, Paganiniego 7, tel. 817430800
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Grupowa Praktyka Położnych Środowiskowo-Rodzinnych "Życie"S.C.
20-538 Lublin, Jutrzenki 6/30, tel. 815276463
Indywidualna Praktyka Położnej
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815318610
Mak-Med Nzoz Lekarze Walicka i Partnerzy
20-861 Lublin, Śliwińskiego 4, tel. 817410579
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Ani-Med"
20-335 Lublin, Łabędzia 6, tel. 817448888
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego " Vita-Med" S.C.
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815261090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ars Medica"
20-576 Lublin, Bursztynowa 24a/1, tel. 814433535
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lancet"- H. Jaśkiewicz, H. Ochnik - Lekarze Spółka Partnerska
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815338728
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uni-Med" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-418 Lublin, Nowy Świat 5, tel. 814725672
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Galen" Całodobowa Opieka Lekarsko-Pielęgniarska
20-093 Lublin, Chodźki 3, tel. 817471938
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kalina - Dudka, Sztorc, Toborek - Lekarze Spółka Partnerska
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46 B, tel. 814444506
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med- Śródmieście
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328921
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alvita "
20-843 Lublin, Kaprysowa 7, tel. 817416092
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amicus"
20-610 Lublin, Mieszka i 4, tel. 815256591
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bamed" Sp. P.
20-407 Lublin, Piłsudskiego 17, tel. 815324238
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bronowice" Praktyka Lekarza Rodzinnego Spółka Lekarska Michalik i
Partner
20-335 Lublin, Łabędzia 6, tel. 817448708
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Maki" Dul, Gustaw, Husarz, Świstowska, Węcławska-Krupa
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444444
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicum 2"
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 814447901
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Kol" S.C.
20-022 Lublin, Okopowa 5, tel. 814725364
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna 2001" Sp. Z O.O.
20-470 Lublin, Nałkowskich 114, tel. 817446299
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Melisa" Ewa Turska i Partnerzy Sp Lekarska
20-246 Lublin, Niepodległości 9, tel. 817473072
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Provita" Spółka Partnerska- Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817410040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls-Med" Lekarze Baranowska, Goszczyńska, Wiśniewska, Zarychta
Sp. Part
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815338921
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twój Lekarz" Sc. Ewa Cięszczyk-Cieszko, Jadwiga Czarnota, Elżbieta
Kieres
20-468 Lublin, Róży Wiatrów 1, tel. 817449796
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wallenroda Med" Spółka Partnerska
20-607 Lublin, K.Wallenroda 15, tel. 815252020
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anagenesis
20-323 Lublin, Droga M.Majdanka 55, tel. 814440707
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arnika Lekarze Sp. P.
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817451000
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czechów S.C.
20-864 Lublin, Kameralna 5, tel. 817413772
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-140 Lublin, Agrestowa 8, tel. 817482040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lancet Sp. Z O.O.
20-383 Lublin, Zdrowa 14, tel. 817519060
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med-Centrum w Lublinie
20-012 Lublin, Strażacka 8, tel. 817436035
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicum
151
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-371 Lublin, Mickiewicza 28, tel. 817498636
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Parster Medical
20-838 Lublin, Kiepury 5a, tel. 814419464
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dla Mamy i Dziecka
20-093 Lublin, Chodźki 31, tel. 814691712
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Medimed" Sp. Zo.O.
20-402 Lublin, Piekarska 27, tel. 815323639
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedium
20-243 Lublin, Kleeberga 16, tel. 817473031
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vis Vitalis
20-601 Lublin, T. Zana 14, tel. 814420365
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivamed S.C. Lublin
20-468 Lublin, Rózy Wiatrów 1, tel. 817443478
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Medicor"
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815337733
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Lekarz Domowy Krzysztof Sztorc
20-137 Lublin, Marii Koryznowej 2 B, tel. 817471727
Nzoz "Pro-Medica" Fiuk,Szot-Lekarze Sp. Partnerska
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462921
Nzoz "Twoja Przychodnia" Sp. Z O.O.
20-857 Lublin, Króla Rogera 6, tel. 817403116
Nzoz "Głusk-Med" Spółka Partnerska Lekarsko-Pielęgniarska
20-383 Lublin, Zdrowa 14, tel. 817518700
Nzoz "Lek-Medical Błażejczyk i Nowacka" Spółka Partnerska - Lekarze
20-518 Lublin, Krężnicka 125 A, tel. 817500990
Nzoz "Ro-Med" Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-837 Lublin, Skołuby 10, tel. 817419763
Nzoz "Twoje Zdrowie" -Lekarze Wicha, Stryjecka-Kozak-Spółka Partnerska Praktyka Lekarza Rodzinnego
20-601 Lublin, Zana 14, tel. 815256713
Nzoz Plr Familia Społka Partnerska Daniłoś, Głowacka, Nogalska, Skorek
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259647
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego "Eskulap" Spółka Z O.O.
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815341666
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego "Życie" S.C. A.Dzioba, I.Nieznańska, D.Tokarska
20-094 Lublin, Lubartowska 64, tel. 814429222
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817409010
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604222
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Zdrowie" Nzoz
20-281 Lublin, Wł. Jagiełły 20, tel. 814610711
Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Alfa" Nzoz M. Szydłowska, D. Chlebus, B. Chuchała - Milczarek
20-854 Lublin, Paryska 5, tel. 814794649
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247837
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244307
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
20-802 Lublin, Kolorowa 24/45, tel. 817401858
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-060 Lublin, Głowackiego 35, tel. 815332356
Vitamed Praktyka Lekarza Rodzinnego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-781 Lublin, Lazurowa 24, tel. 815277407
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 LUBLIN, NAŁĘCZOWSKA 27, tel. 815330034wew.162
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
TRANSPORT SANITARNY W POZ
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Triomed" Kolumna Transportu Sanitarnego
20-150 Lublin, Rapackiego 14, tel. 814441103
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny Trans Medic
20-406 Lublin, Młyńska 5, tel. 815329688
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-043 Lublin, Spadochroniarzy 8, tel. 815333092, 999
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
152
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Triomed" Kolumna Transportu Sanitarnego
20-150 Lublin, Rapackiego 14, tel. 814441103
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny Trans Medic
20-406 Lublin, Młyńska 5, tel. 815329688
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-043 Lublin, Spadochroniarzy 8, tel. 815333092, 999
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Triomed" Kolumna Transportu Sanitarnego
20-150 Lublin, Rapackiego 14, tel. 814441103
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny Trans Medic
20-406 Lublin, Młyńska 5, tel. 815329688
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-043 Lublin, Spadochroniarzy 8, tel. 815333092, 999
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Luna Med
20-090 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 519058738
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817409010
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Centrum Alergologii"
20-637 Lublin, Rzeckiego 21, tel. 814628882
Nzoz Poradnia Skórno-Wenerologiczna "Anel-Derm"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815324009
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Przychodnia Alergologiczno - Pulmonologiczna "Alergopneuma" Marek Michnar i Wspólnicy Spółka Jawna
20-089 Lublin, Probostwo 5/1, tel. 814621001
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244350
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819,817421122
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185518
Nzoz "Centrum Alergologii"
20-637 Lublin, Rzeckiego 21, tel. 814628882
153
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII i FONIATRII
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185201, 817185521
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dla Osób Niedosłyszących Oto-Medyk
20-815 Lublin, Dudzińskiego 52, tel. 817443603
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Słuchmed Centrum Diadnostyki, Terapii i Rehabilitacji Słuchu i Mowy
20-093 Lublin, Chodźki 3/8, tel. 814430444
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244506
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185522
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244502
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew103
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815322449, 815328470,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244504
154
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817408325
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.367
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew103
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Nzoz Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne Pro Vivo Sp. Z O.O.
20-538 Lublin, Jutrzenki 10/6a, tel. 815277285
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel. 815349716
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH
LUBLIN
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349418
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817409017
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Laser"
20-406 Lublin, Młyńska 14a, tel. 815329090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Novita" Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Roguś-Skorupska Dorota
20-632 Lublin, Jana Sawy 1b/L 5 i 6, tel. 815256750
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815347316
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
155
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel. 817484816
Nzoz Poradnia Skórno-Wenerologiczna "Anel-Derm"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815324009
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 13, tel. 815349659
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819, 817421122
Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Sp Zoz
20-078 Lublin, 3 Maja 5 A, tel. 815322630
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-555 Lublin, Zwycięska 6a, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 13, tel. 815322449, 815328470,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244503
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-011 Lublin, Niecała 20, tel. 815320535
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
156
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511wew.291
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817473999
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, 817412044
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 30000134
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 13, tel. 815322449,815328470,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244503
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-011 Lublin, Niecała 20, tel. 815320535
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817408997
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819, 81742112
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244504
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815321333
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185201
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew290
157
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185201
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Geriamed"
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 604241461
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLGII DLA DZIEWCZĄT
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185518
Nzoz Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne Pro Vivo Sp. Z O.O.
20-538 Lublin, Jutrzenki 10/6a, tel. 81527728586
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
LUBLIN
Centrum Medyczne "Euromed" w Lublinie
20-857 Lublin, Króla Rogera 5, tel. 817429192
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815324119
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604268
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Przychodnia Alergologiczno - Pulmonologiczna "Alergopneuma" Marek Michnar i Wspólnicy Spółka Jawna
20-089 Lublin, Probostwo 5/1, tel. 814621001
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244350
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Sieroca 4, tel. 817402701
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185200
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815321315
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817408377
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815323711
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
158
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII
LUBLIN
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.291
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244414
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244502
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815377481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815326180
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Magnoliowa"
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817472524
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel. 817484816
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817473999
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817415407
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815322449, 815328470
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244508
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815321333
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185200
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDS
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349418
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
159
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew113
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Neuromed
20-857 Lublin, Rogera 6, tel. 793418181
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 13, tel. 815325045
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244505
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Reumed"
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f/4, tel. 815243333
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI i MŁODZIEŻY
LUBLIN
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Okulistyczna
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815328226
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815285118
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
LUBLIN
Centrum Medyczne "Tehand"
20-854 Lublin, Paganiniego 7, tel. 817430800
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Słuchmed Centrum Diadnostyki, Terapii i Rehabilitacji Słuchu i Mowy
20-093 Lublin, Chodźki 3/8, tel. 814430444
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
160
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Neuro-Psycho-Centrum" Beata Szwarc
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328517
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel. 817484816
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817473999
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817486936, 817443061w.367
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244505
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244503
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819, 817421122
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244611
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815323711
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Słuchmed Centrum Diadnostyki, Terapii i Rehabilitacji Słuchu i Mowy
161
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-093 Lublin, Chodźki 3/8, tel. 814430444
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Neuro-Psycho-Centrum" Beata Szwarc
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328517
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel. 817484816
Nzoz Neuromed
20-857 Lublin, Rogera 6, tel. 793418181
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Przychodnia Alergologiczno - Pulmonologiczna "Alergopneuma" Marek Michnar i Wspólnicy Spółka Jawna
20-089 Lublin, Probostwo 5/1, tel. 814621001
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244505
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815321333
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.367
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815327283
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185201
Nzoz "Neuro-Psycho-Centrum" Beata Szwarc
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328517
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819, 817421122
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,290
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eyemed Centrum Okulistyczne
20-093 Lublin, Witolda Chodźki 13/1, tel. 814737178
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Reumed"
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f/4, tel. 815347090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowoczesne Centrum Okulistyczne Laser S.C. Jerzy Szaflik, Michał
Kamiński
20-625 Lublin, Leonarda 12, tel. 815245050
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Okulistyczna
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815328226
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081,815325
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Visus
162
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-435 Lublin, Orzeszkowej 2, tel. 815662797
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz Okulistyka
20-066 Lublin, Spokojna 17/9, tel. 817474566
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. Zagórskiego
20-066 Lublin, Spokojna 17/9, tel. 817474566
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Przychodnia Specjalistyczna Zakładu Usług Pomocniczych Pge Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Lublin
20-340 Lublin, Garbarska 21, tel. 814451812
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815349878, 81534989
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-060 Lublin, Głowackiego 35, tel. 817413819, 817421122
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew.290
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-060 Lublin, Głowackiego 35, tel. 817413819, 817421122
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew290
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII i HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817473999
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
163
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244502
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185204
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817473999
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew103
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy "Lekarz"
20-406 Lublin, Młyńska 10, tel. 815320885
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Słuchmed Centrum Diadnostyki, Terapii i Rehabilitacji Słuchu i Mowy
20-093 Lublin, Chodźki 3/8, tel. 814430444
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244506
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815321333
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-060 Lublin, Głowackiego 35, tel. 817413819, 817421122
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
164
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185521
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
20-802 Lublin, Kolorowa 24/45, tel. 817401858
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7/., tel. 817477511w.147; 817409004
Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
20-861 Lublin, Szwajcarska 7, tel. 817414330
Medis Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-411 Lublin, Wolska 11, tel. 814415198
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna 2001" Sp. Z O.O.
20-470 Lublin, Nałkowskich 114, tel. 817446299
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Novita" Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Roguś-Skorupska Dorota
20-632 Lublin, Jana Sawy 1b/L 5 i 6, tel. 815256750
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Venus" Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
20-538 Lublin, Jutrzenki 6/29, 27, tel. 815265973
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profi-Med
20-880 Lublin, Nowowiejskiego 6 I, tel. 600141481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815347315
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Gemini" Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815277385
Nzoz Normo-Med
20-066 Lublin, Spokojna 17/4, tel. 666140522
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Prywatny Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
20-246 Lublin, Niepodległości 9, tel. 817472258
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815340507, 815349763
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244503
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
165
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817408997
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819, 817421122
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815347318
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 8174739999
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew103
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk-Plus" S.C.
20-022 Lublin, Okopowa 5, tel. 814725464
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Reumed"
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f/4, tel. 815347090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vis Vitalis
20-601 Lublin, T. Zana 14, tel. 814420365
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244504
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819, 817421122
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815327283
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII DLA DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
166
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TOKSYKOLOGII
LUBLIN
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184501
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815321333
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185521
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244505
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz Normo-Med
20-066 Lublin, Spokojna 17/4, tel. 666140522
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244506
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Niecała 20, tel. 815321333
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ
OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)
KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica"
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815268441
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-011 Lublin, Niecała 20, tel. 815320535
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU
LUBLIN
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374331
BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
167
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815324827
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
LUBLIN
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244508
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817402676
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815327283
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285560
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511wew103
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184597
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604274
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815325748
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244673
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.447
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374736
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285523
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511wew103
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184597
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815325748
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244673
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374736
BADANIA ENDOSKOPOWE UKŁADU ODDECHOWEGO
LUBLIN
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
LUBLIN
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604160
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244661
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
168
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
BADANIA RADIOLOGICZNE (RTG)
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185204
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374491
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511wew103
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Diagnostyki" (Organ Założycielski: Centrum Medyczne EnelMed S.A., 00-195 Warszawa Ul. Słonimskiego 19 Lok 524)
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184475
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244154
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817284265
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183249
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew169
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 2, tel. 817185124
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Diagnostyki" (Organ Założycielski: Centrum Medyczne EnelMed S.A., 00-195 Warszawa Ul. Słonimskiego 19 Lok 524)
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184475
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604215
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815321084
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244661
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817407499
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.384
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374177
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817284265
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183249
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511wew169
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 2, tel. 817185522
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Gemini" Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
169
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815277385
Nzoz Normo-Med
20-066 Lublin, Spokojna 17/4, 814798039, 666140522
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815325707, 815340507
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244154
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.384
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374178, 815374331, 815374740
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285583
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - ECHOKARDIOGRAFIA OBCIĄŻENIOWA LUB
PRZEZPRZEŁYKOWA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244151
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374740
BADANIE ANGIOGRAFICZNE NARZĄDU WZROKU
LUBLIN
Nzoz Okulistyka
20-066 Lublin, Spokojna 17/9, tel. 817474566
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815324827
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA: BADANIA MOLEKULARNE (PCR/PFGE)
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511w181
PH METRIA PRZEWODU POKARMOWEGO
LUBLIN
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI
TWARZOWEJ CZASZKI
LUBLIN
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel. 815287949
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183269
77 Stomatologia Prywatna Przychodnia Stomatolog. Dr N.Med.Anna Kister
20-466 Lublin, Mickiewicza 77, tel. 817489323
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-140 Lublin, Agrestowa 8, tel. 817482040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Węglin Medical"
20-716 Lublin, Rzemieślnicza 1, tel.815271199
Nzoz Dental-Trio S.C - Katarzyna Marzec Joanna Basiak-Pastucha Małgorzata Stępień
20-445 Lublin, Kunickiego 35, tel.817436946
Praktyka Stomatologiczna Dr N. Med. Andrzej Kimak
20-554 Lublin, Ułanów 7, tel.5274189
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego W Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel.815287979
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna S.P.Z.O.Z.
20-094 Lublin, Lubartowska 58, tel. 817470089
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
LUBLIN
"Al-Dent" Stomatologia Kompleksowa
170
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-067 Lublin, Snopkowska 6/25, tel. 814632684
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183269
77 Stomatologia Prywatna Przychodnia Stomatolog. Dr N.Med.Anna Kister
20-466 Lublin, Mickiewicza 77, tel. 817489323
77 Stomatologia Prywatna Przychodnia Stomatolog. Dr N.Med.Anna Kister
20-538 Lublin, Jutrzenki 16/150a, tel. 815279323
Centrum Medyczne "Tehand"
20-854 Lublin, Paganiniego 7, tel.817430800
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Centrum Stomatologii Kompleksowej Aldent S.C. M. Paradowska, G.Paradowski
20-819 Lublin, Willowa 1/Lokal 4, tel. 500087055
Dental Przychodnia Stomatologiczna S.C.
20-128 Lublin, Lwowska 6, tel. 817477419
Gabinet Stomatologiczny Bożena Szerej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374252
Grupowa Praktyka Lekarska Stomatologia Szkolna S.C.
20-117 Lublin, Podwale 11, tel. 815322412
Indywidualna Specjalist. Praktyka Lekarska Małgorzata Taras "Dentomed"
20-539 Lublin, Armii Krajowej 11, tel. 815264540
Indywidualna Specjalist. Praktyka Lekarska Małgorzata Taras "Dentomed"
20-322 Lublin, Lotnicza 2/20, tel. 817439752
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
20-861 Lublin, Szwajcarska 15, tel. 817402841
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Elżbieta Adamiak-Ptasińska
20-383 Lublin, Zdrowa 14, tel. 817518700
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Grażyna Błaziak
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 5, tel. 815338834
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Prywatna Gabinet Stomatologiczny
20-020 Lublin, Lipowa 11/5, tel. 814796421
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
20-518 Lublin, Krężnicka 125, tel. 817500370
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Lek.Stom. Renata Izdebska
20-055 Lublin, Skautów 13/24, tel. 817410370
Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie - Nzoz Stomatologia
20-828 Lublin, Lędzian 49, tel. 815371333
Media-Dent Sp. P. Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259573
Neo-Dent S.C. A.Nejman-Górska, P.Górski
20-109 Lublin, Królewska 8/2, tel. 815325456
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Stomatologia Hołubowicz Elżbieta
20-470 Lublin, Nałkowskich 114, tel. 817456611
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bluemed"
20-224 Lublin, Jagodowa 7g, tel. 504365859
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bluemed"
20-282 Lublin, Królowej Jadwigi 19/65, tel. 817468399
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Denteamed"
20-817 Lublin, Poligonowa 12/4, tel. 604528458
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kalident"
20-246 Lublin, Niepodległości 9, tel. 817476304
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaprysowa-Dent"
20-843 Lublin, Kaprysowa 7, tel. 817412273
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel.817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Max-Dent"
20-610 Lublin, Mieszka i 4, tel. 815241546
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Omni-Dent Kompleksowe Leczenie Stomatologiczne"
20-537 Lublin, Dziewanny 23/79, tel. 815252721
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Węglin Medical"
20-716 Lublin, Rzemieślnicza 1, tel.815271199
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel.817484816
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bio-Dent Gabinet Stomatologiczny Sp. Z O.O.
20-468 Lublin, Róży Wiatrów 1, tel. 817449915
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Anmed S.C.
20-563 Lublin, Turniowa 7, tel. 815340454
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-140 Lublin, Agrestowa 8, tel. 817482040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Bogumiła Mazur
171
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-731 Lublin, Poznańska 14/1, tel. 815337891
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Kul - Fundacja Rozwoju Kul
20-950 Lublin, Al Racławickie 14, tel. 814433392
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815347317
Nzoz Widomska, Madejska- Chudzik- Stomatologiczna Spółka Partnerska
20-542 Lublin, Tymiankowa 7, tel. 815262415
Nzoz "Bene-Dent" Królikowska i Grabek - Lekarze Stomatolodzy Spółka Partnerska
20-601 Lublin, Zana 14, tel. 815258183
Nzoz "Neodent" Flisowska, Pels-Kilarska - Lekarze Stomatolodzy Spółka Partnerska
20-950 Lublin, Wallenroda 15, tel. 814422202
Nzoz Centrum Stomatologii Esdental
20-554 Lublin, Ułanów 9/17b, tel. 815262029
Nzoz Dentoland Sp.P.
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815341275
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Nzoz Stomatologia Express-Dent Anna Bronowska-Felicka
20-027 Lublin, Hipoteczna 2, tel. 817436260
Nzoz Stomatologia Express-Dent Anna Bronowska-Felicka
20-081 Lublin, Staszica 12, tel. 817436260
Nzoz Stomatologia Express-Dent Anna Bronowska-Felicka
20-081 Lublin, Staszica 8, tel. 817436260
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Zdrowie" Nzoz
20-281 Lublin, Wł. Jagiełły 20, tel. 814610711
Praktyka Lekarska Dentystyczna
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 697011234
Prima-Dent Syska i Partnerzy Lekarze Stomatolodzy Niepubliczny Zoz
20-335 Lublin, Łabędzia 6, tel. 817448060
Prima-Dent Syska i Partnerzy Lekarze Stomatolodzy Niepubliczny Zoz
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817461762
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Kardent
20-015 Lublin, Wschodnia 6/31, tel. 817436636
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Ii Samczyk-Dryżałowska Małgorzata
20-075 Lublin, Ogrodowa 17/3, tel. 502102397
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Piotr Michalski
20-616 Lublin, Gliniana 13, tel. 815382424
Przychodnia Stomatologiczna "Unident" S.C. Nzos
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284259
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej W Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6A, tel.815247841,815247834
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego W Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel.815287979
Stomatologiczny Nzoz "Eskulap" S.C.
20-572 Lublin, Turkusowa 12, tel. 815278411
Stomatologiczny Nzoz "Eskulap" S.C.
20-572 Lublin, Bursztynowa 22, tel. 815278411
Stomatologiczny Nzoz "Eskulap" S.C.
20-601 Lublin, Balladyny 22, tel. 815278411
Vip Dental Centrum Stomatologii Estetycznej S.C. Edyta Szawara-Margol, Sławomir Margol
20-632 Lublin, Jana Sawy 1b/1, tel. 814691595
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna S.P.Z.O.Z.
20-094 Lublin, Lubartowska 58, tel. 817470089
Zana-Dent Grupowa Praktyka Stomatologiczna
20-632 Lublin, Jana Sawy 4/02, tel. 815280030
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
LUBLIN
"Aftyka" Teresa Aftyka
20-128 Lublin, Lwowska 11, tel. 817473966
"Prima-Med" Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna Nzoz
20-346 Lublin, Długa 6, tel.818877025
"Stomatologia Szkolna" Płecha-Bielecka i Partnerzy - Lekarze Stomatolodzy Sp.P.
20-530 LUBLIN, RADOŚCI 13, tel. 815339272w26
Centrum Medyczne "Tehand"
20-854 Lublin, Paganiniego 7, tel. 817430800
Gabinet Stomatologiczny Bogumiła Śliż-Gustaw
20-436 Lublin, Kunickiego 116, tel. 604887665
Gabinet Stomatologiczny Monika Żuk-Zapolska
20-060 Lublin, Poniatowskiego 5, tel. 815310442
Grupowa Praktyka Lekarska Stomatologia Szkolna S.C.
20-950 Lublin, Podzamcze 9, tel. 817471882
172
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Grupowa Praktyka Lekarska Stomatologia Szkolna S.C.
20-844 Lublin, Smyczkowa 3, tel. 817417510
Grupowa Praktyka Lekarska Stomatologia Szkolna S.C.
20-851 Lublin, Śliwińskiego 5, tel. 817411305
Grupowa Praktyka Lekarska Stomatologia Szkolna S.C.
20-117 Lublin, Podwale 11, tel. 815322412
Indywidualna Praktyka Lekarska - Lek. Dent. Grażyna Uranowska-Lackowska
20-124 Lublin, Ks. M.Słowikowskiego 6, tel. 815274435
Indywidualna Praktyka Lekarska - Lek. Dent. Katarzyna Biegaj-Laskowska
20-045 Lublin, Czwartaków 11, tel. 815330235
Indywidualna Praktyka Lekarska - Lek. Dent. Katarzyna Biegaj-Laskowska
20-117 Lublin, Podwale 3, tel. 815349897
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Brzezicka
20-362 Lublin, Tetmajera 2, tel. 691862446
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Alicja Adamska
20-637 Lublin, Rzeckiego 10, tel. 815257012
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Chilimoniuk Grażyna
20-075 Lublin, Ogrodowa 16, tel. 661954712
Indywidualna Specjaistyczna Praktyka Lekarska - Lek.Dent. Monika Konarzewska-Ilczyna
20-815 Lublin, Kosmowska 3, tel. 817418906
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Lek. Dent Urszula Radzieńciak
20-709 Lublin, Z. Krasińskiego 7, tel. 815250008
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Ewa Krzeszowska-Mazurek
20-147 Lublin, Spółdzielczości Pracy 65, tel. 817476668
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Dent.Hanna Andzelm -Walkowska
20-047 Lublin, Zuchów 1, tel. 600703359
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Grażyna Błaziak
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 5, tel. 815338834
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-074 Lublin, Spokojna 10, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-143 Lublin, Magnoliowa 8, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-143 Lublin, Hiacyntowa 69, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-336 Lublin, Słowicza 5, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-850 Lublin, Radzyńska 5, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-349 Lublin, Elektryczna 51, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-124 Lublin, Szkolna 6, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-322 Lublin, Lotnicza 1, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-109 Lublin, Bernardyńska 14/309, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-534 Lublin, Biedronki 13, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-470 Lublin, Nałkowskich 110, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-401 Lublin, Krochmalna 29, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-383 Lublin, Zdrowa 1, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-445 Lublin, Zemborzycka 82, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-612 Lublin, Muzyczna 10a, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ak-Dent"
20-337 Lublin, Pogodna 19, tel. 601367911
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-709 Lublin, A. Struga 6, tel. 815255435
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-020 Lublin, Lipowa 7, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-024 Lublin, Lipowa 25, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-704 Lublin, Wojciechowska 38, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-604 Lublin, Wajdeloty 1, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-604 Lublin, Wajdeloty 12, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-853 Lublin, Poturzyńska 2, tel. 817420170
173
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-247 Lublin, Tumidajskiego 6a, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-059 Lublin, Al. Racławickie 7, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-043 Lublin, Al. Racławickie 26, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-054 Lublin, Długosza 10a, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-620 Lublin, Plażowa 9, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-627 Lublin, Wołodyjowskiego 13, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-433 Lublin, Mickiewicza 24, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "As-Dent"
20-466 Lublin, Mickiewicza 36, tel. 817420170
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-140 Lublin, Agrestowa 8, tel. 817482040
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Orto-System Centrum Ortodontyczne Kompleksowe Leczenie
Stomatologiczne
20-045 Lublin, Godebskiego 5, tel. 815335903
Nzoz Lekarze Dentyści Rudnicka-Siwek, Struska Sp. Partnerska
20-093 Lublin, W.Chodźki 3/5A, tel. 814429244
Nzoz Widomska, Madejska- Chudzik- Stomatologiczna Spółka Partnerska
20-542 Lublin, Tymiankowa 7, tel. 815262415
Nzoz "Bene-Dent" Królikowska i Grabek - Lekarze Stomatolodzy Spółka Partnerska
20-722 Lublin, Roztocze 14, tel. 815263788
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Praktyka Stomatologiczna
20-518 Lublin, Krężnicka 156, tel. 817500923
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
LUBLIN
Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie - Nzoz Stomatologia
20-828 Lublin, Lędzian 49, tel. 815371333
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna S.P.Z.O.Z.
20-094 Lublin, Lubartowska 58, tel. 817470284
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
LUBLIN
"Orto-Prim" Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Renata Janku-Pietrzyk
20-538 Lublin, Jutrzenki 10/34a, tel. 814426422
77 Stomatologia Prywatna Przychodnia Stomatolog. Dr N.Med.Anna Kister
20-466 Lublin, Mickiewicza 77, tel. 817489323
77 Stomatologia Prywatna Przychodnia Stomatolog. Dr N.Med.Anna Kister
20-538 Lublin, Jutrzenki 16/150a, tel. 815279323
Centrum Medyczne "Tehand"
20-854 Lublin, Paganiniego 7, tel. 817430800
Centrum Stomatologii Rodzinnej Magdalena Miazek
20-616 Lublin, Gliniana 2, tel. 815382003
Dental Przychodnia Stomatologiczna S.C.
20-128 Lublin, Lwowska 6, tel. 817477419
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska-Ortodontyczna Małgorzata Klimkowicz
20-802 Lublin, Bajkowa 5/28, tel. 817469738
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy "Lekarz"
20-406 Lublin, Młyńska 12, tel. 815329029
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Węglin Medical"
20-716 Lublin, Rzemieślnicza 1, tel. 815271199
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Galeria Stomatologia
20-632 Lublin, Jana Sawy 1a, tel. 815240727
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Klinka Pięknego Uśmiechu M. Pucek
20-013 Lublin, Narutowicz 68, tel. 815326622
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Orto-Styl
20-880 Lublin, Milenijna 12a, tel. 817408811
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Orto-System Centrum Ortodontyczne Kompleksowe Leczenie
Stomatologiczne
20-045 Lublin, Godebskiego 5, tel. 815335903
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Smile-Gabinety Dentystyczne Ganaw Grzegorz Wilczewski
20-362 Lublin, Tetmajera 21, tel. 817443535
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel. 817484816
174
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Vitadens Lublin
20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 57/6b, tel. 815343662
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel. 815287979
Stomatologiczny Nzoz "Eskulap" S.C.
20-572 Lublin, Turkusowa 12, tel. 815278411
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna S.P.Z.O.Z.
20-094 LUBLIN, LUBARTOWSKA 58, tel. 817470089w.28
Zana-Dent Grupowa Praktyka Stomatologiczna
20-632 Lublin, Jana Sawy 4/02, tel. 815280030
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
LUBLIN
77 Stomatologia Prywatna Przychodnia Stomatolog. Dr N.Med.Anna Kister
20-538 Lublin, Jutrzenki 16/150a, tel. 815279323
Dental Przychodnia Stomatologiczna S.C.
20-128 Lublin, Lwowska 6, tel. 817477419
Gabinet Stomatologiczny Bożena Szerej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374252
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bluemed"
20-224 Lublin, Jagodowa 7g, tel. 504365859
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bluemed"
20-282 Lublin, Królowej Jadwigi 19/65, tel. 817468399
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Denteamed"
20-817 Lublin, Poligonowa 12/4, tel. 604528458
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Węglin Medical"
20-716 Lublin, Rzemieślnicza 1, tel. 815271199
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815347314
Nzoz Stomatologia Express-Dent Anna Bronowska-Felicka
20-081 Lublin, Staszica 8, tel. 815346260
Nzoz Dental-Trio S.C - Katarzyna Marzec Joanna Basiak-Pastucha Małgorzata Stępień
20-445 Lublin, Kunickiego 35, tel. 817436946
Prywatna Praktyka Stomatologiczna "Perfekt-Dent"
20-554 Lublin, Ułanów 1, tel. 815274774
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Kardent
20-015 Lublin, Wschodnia 6/31, tel. 817436636
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Ewa Rozwadowska-Kosecka
20-610 Lublin, Piastowska 30, tel. 815257847
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
20-538 Lublin, Jutrzenki 10/16a, tel. 814426200
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Donata Cieślikiewicz-Rahnama
20-060 Lublin, Głowackiego 4/2, tel. 815337585
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego W Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel. 815287979
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna S.P.Z.O.Z.
20-094 LUBLIN, LUBARTOWSKA 58, tel. 817470089 w.27
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO
CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI
LUBLIN
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel. 815287979
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815326181
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817607278
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
175
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817402692, 817402710
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185323
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815324520
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244492
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815258155
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817284525
ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374771
ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185201
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511w.104
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604271
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817408280
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI II POZIOM REFERENCYJNY HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185391
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244780
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815322713
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244332
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374663
ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322140
CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185350
CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
176
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Prywatna Specjalistyczna Poliklinika Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
20-487 Lublin, Romera 57, tel.817447672
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244521
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - D01,D02
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244521
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322140
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244826
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374728
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322140
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244826
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374728
CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183298
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604253
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815324127, 815321854
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244829
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817402688
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374611, 815374617
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322395
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374144
CHIRURGIA PLASTYCZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
177
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Karmelicka 7, tel. 815323851
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
LUBLIN
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna S.P.Z.O.Z.
20-094 Lublin, Lubartowska 58, tel. 817470284
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604269
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244431
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Sieroca 4, tel. 817408278
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374771
CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185477
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183298
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184469
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604244
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815321062
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817408334
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374628, 815374533, 815374697
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349416
CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817404275
DERMATOLOGIA i WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183298
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Laser"
20-406 Lublin, Młyńska 14a, tel. 815329090
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 13, tel. 815349659
DERMATOLOGIA i WENEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
178
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
DERMATOLOGIA i WENEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 13, tel. 815349659
DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184477
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374628
ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244668
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374628
ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185440
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244673
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374533
GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643138
GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185420
GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815345468
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - S21,S22,S23
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815345468
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244529
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604236
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244151
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
179
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817408334
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374740
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244151
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374740
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244151
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374740
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185371
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244538
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374697
NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185470
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185371
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185371
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349776
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244769
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817402710
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374354
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349776
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244769
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817402710
180
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374354
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244176
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244176
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244176
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604243
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244540
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374701
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244540
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374701
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185442
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815349853
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815349853
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815349853
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
181
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowoczesne Centrum Okulistyczne Laser S.C. Jerzy Szaflik, Michał
Kamiński
20-090 Lublin, Kazimierz Jaczewskiego 2, tel.815245050
Nzoz Eyemed Mikrochirurgia Oka
20-093 Lublin, Witolda Chodźki 13, tel.814737178
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B12,B13, B15
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowoczesne Centrum Okulistyczne Laser S.C. Jerzy Szaflik, Michał
Kamiński
20-090 Lublin, Kazimierz Jaczewskiego 2, tel.815245050
Nzoz Eyemed Mikrochirurgia Oka
20-093 Lublin, Witolda Chodźki 13, tel.814737178
OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815349853
OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - B12,B13,B14,B15
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 815349853
ONKOLOGIA i HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185520
ONKOLOGIA i HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - S21,S22,S23
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185520
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374628
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604259
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815321854
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244510
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374690, 815374617
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604259
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815321854
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244510
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
182
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374690, 815374617
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185570, 817185551
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604253
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244518
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374536
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244518
OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185581
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185371, 817185201, 817185440, 817185420, 817185520, 817185371, 817185470,
817185442, 817185477
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374361
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604262
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815327847
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244268
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817408378
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349776
183
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244769, 817244848
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817402710
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374331
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03,
N09, N11, N20
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349776
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244769, 817244848
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817402710
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374331
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244790
REUMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185477
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817404274
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244829
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA G30,L93,94,L97
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244829
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604256
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244794
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374636
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
LUBLIN
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285505
UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA
CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
184
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185520
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815345468, 815322395, 817244431, 817244668, 817244794
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Sieroca 4, tel. 817408278
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374628
CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185520
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815345468, 815322395, 817244431, 817244668, 817244794
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374628
CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815323711
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449,5328470,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244506
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum Lublin Chodźki
20-093 Lublin, Witolda Chodźki 2, tel. 817404659
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum Lublin Staszica
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815320416
Nzoz Diaverum Lublin Kraśnicka
20-718 Lublin, Al.Kraśnicka 100, tel. 815374673
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244538
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374697
PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ
OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185521
PROGRAM LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815345468
PROGRAM LECZENIA CHOROBY GAUCHER"A
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815321062
PROGRAM LECZENIA CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO CROHNA
LUBLIN
185
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185420
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244673
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374533
PROGRAM LECZENIA DYSTONII OGNISKOWYCH i POŁOWICZNEGO KURCZU TWARZY
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244540
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374701
PROGRAM LECZENIA DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185440
PROGRAM LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
PROGRAM LECZENIA INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ
POSTACIĄ ZZSK
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244790
PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185420
PROGRAM LECZENIA NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185521
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470
PROGRAM LECZENIA NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244538
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374697
PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185440
PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z SAMOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ
PRZYSADKI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185440
PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZT
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185440
PROGRAM LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511
PROGRAM LECZENIA OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO
LUBLIN
186
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815345468
PROGRAM LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185477
PROGRAM LECZENIA PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349418
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817404275
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815349418, 815349416
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817404275
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185520
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815322449, 815328470
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185477
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244431
PROGRAM LECZENIA RAKA NERKI
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
PROGRAM LECZENIA RAKA PIERSI
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO
IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244790
PROGRAM LECZENIA RZS i MIZS O DUŻEJ i UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI
MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244504
PROGRAM LECZENIA SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185201, 817185570, 817185551, 817185204
PROGRAM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185442
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244540
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
187
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374701
PROGRAM LECZENIA TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO
LUBLIN
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374740
PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185520, 815322395, 815345468, 815322449,815328470
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815344313, 815345468
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244431
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374628
PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A i B
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185520, 817185521
LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA
BRACHYTERAPIA
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
TELERADIOTERAPIA
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Jaczewskiego 7, tel. 817477511w.103,291
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
BADANIA GENETYCZNE
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-022 Lublin, Okopowa 5, tel. 815323711
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511 wew.181
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 2, tel. 817185200
Nzoz Lbg "Laboratorium Badań Genetycznych" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-262 Lublin, Dobrzańskiego 3, tel. 814761845
BADANIA IZOTOPOWE
LUBLIN
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604160
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244661
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 2, tel. 817185200
DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185470
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum Lublin Chodźki
20-093 Lublin, Witolda Chodźki 2, tel. 817404659
188
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244538
HEMODIALIZOTERAPIA
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185470
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum Lublin Chodźki
20-093 Lublin, Witolda Chodźki 2, tel. 817404659
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum Lublin Staszica
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815320416
Nzoz Diaverum Lublin Kraśnicka
20-718 Lublin, Al.Kraśnicka 100, tel. 815374673
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244538
LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185440
TERAPIA IZOTOPOWA
LUBLIN
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604160
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244661
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
TLENOTERAPIA DOMOWA
LUBLIN
"Ms Clinsearch" Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Janusz Milanowski, Katarzyna
Szmygin-Milanowska Spółka Jawna
20-607 Lublin, Wallenroda 2f, tel. 603777429
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604268
Przychodnia Alergologiczno - Pulmonologiczna "Alergopneuma" Marek Michnar i Wspólnicy Spółka Jawna
20-089 Lublin, Probostwo 5/1, tel. 814621001
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-080 Lublin, Sieroca 4, tel. 817402701
ŻYWIENIE POZAJELITOWE i DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
LUBLIN
Nzoz "Opiekun"
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 814442900
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244504
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew113
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Geriamed"
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 604241461
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej Hospicjum Dobrego Samarytanina
20-109 Lublin, Bernardyńska 11a, tel. 815344821
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 5, tel. 815323711
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Długoterminowa Opieka Domowa"
20-078 Lublin, Staszica 22, tel. 815320100
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Geriamed"
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 604241461
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej Hospicjum Dobrego Samarytanina
20-109 Lublin, Bernardyńska 11a, tel. 815344821
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci
189
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-828 Lublin, Lędzian 49, tel. 815371362
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
LUBLIN
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej Hospicjum Dobrego Samarytanina
20-109 Lublin, Bernardyńska 11a, tel. 815344821
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
LUBLIN
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew113
Grupowa Praktyka Pielęgniarek "Bonitas" Rogowska-Gołębiowska , Orzeł-Tatara, Złotowska, Rogozińska
Spółka Partnerska
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815318610
Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Zakład Opieki Zdrowotnej "Westa"
20-542 Lublin, Bociania 1/2, tel. 815278453
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Długoterminowa Opieka Domowa"
20-078 Lublin, Staszica 22, tel. 815320100
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa S.C.
20-089 Lublin, Probostwo 5/1, tel. 856554262
Nzoz Arka Centrum Opieki Długoterminowej
20-834 Lublin, Araszkiewicza 6, tel. 817426818
Nzoz "Opiekun"
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 814442900
Nzoz Centrum Medyczne "Betamed" Beata Drzazga
20-880 Lublin, Nowowiejskiego 6i, tel. 502242898
Nzoz Opizośpmm
20-632 Lublin, Jana Sawy 8/03, tel. 815280925
Przychodnia Alergologiczno - Pulmonologiczna "Alergopneuma" Marek Michnar i Wspólnicy Spółka Jawna
20-089 Lublin, Probostwo 5/1, tel. 814621001
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
LUBLIN
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604211
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-089 Lublin, Biernackiego 9, tel. 817402039
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE
LUBLIN
Help Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Która Utworzyła i Prowadzi Nzoz
Poznańska Agencja Medyczna "Help!"
20-066 Lublin, Spokojna 17/4, tel. 510295005
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
LUBLIN
"Ms Clinsearch" Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Janusz Milanowski, Katarzyna
Szmygin-Milanowska Spółka Jawna
20-607 Lublin, Wallenroda 2f, tel. 603777429
Help Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Która Utworzyła i Prowadzi Nzoz
Poznańska Agencja Medyczna "Help!"
20-066 Lublin, Spokojna 17/4, tel. 510295005
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/6, tel. 817441455
LECZENIE NERWIC
LUBLIN
Nzoz "Neuro-Psycho-Centrum" Beata Szwarc
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328517
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
LUBLIN
Ex Cordis Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii
20-459 Lublin, Wł. Kunickiego 122/16, tel. 814793050
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego Viamed
20-625 Lublin, Leonarda 12, tel. 601957743
190
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-240 Lublin, Kiwerskiego 3, tel. 817473999
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LUBLIN
Ośrodek Leczenia Uzależnień
20-027 Lublin, Karłowicza 1, tel. 815322979
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/7, tel. 817441455
LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-439 Lublin, Głuska 1, tel. 817487302
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/9, tel. 817441455
LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH
(DETOKSYKACJI)
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/6, tel. 817441455
PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
LUBLIN
Ośrodek Leczenia Uzależnień
20-121 Lublin, Tysiąclecia 5, tel. 815322979
ŚWIADCZENIA ANTYNIKOTYNOWE
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI
ZABURZENIAMI ROZWOJU
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii Autyzmu Alpha
20-078 Lublin, Cicha 10, tel. 815325806
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-240 Lublin, Kiwerskiego 3, tel. 817473999
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/8, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
LUBLIN
Ośrodek Leczenia Uzależnień
20-027 Lublin, Karłowicza 1, tel. 815322979
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 4b, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/6, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-439 Lublin, Głuska 1, tel. 817487302
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
191
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-442 Lublin, Abramowicka 2/4, tel. 817441455
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/5, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-439 Lublin, Głuska 1, tel. 817487302
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/8, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/7, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
LUBLIN
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew238
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-607 Lublin, Konrada Wallenroda 2f, tel. 814643198
Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia Nzoz Poradnia Zdrowia Psychicznego
20-828 Lublin, Lędzian 49, tel. 815371333
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Neuro-Psycho-Centrum" Beata Szwarc
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328517
Specjalistyczne Centrum Psychoneurologii Modus
20-632 Lublin, Jana Sawy 8/14, tel. 815280069
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
20-802 Lublin, Kolorowa 24/45, tel. 817401858
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2/10, tel. 817443061w.372
ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/8, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE i PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
LUBLIN
Ośrodek Leczenia Uzależnień
20-027 Lublin, Karłowicza 1, tel. 815321382
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 4b, tel. 817442228
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ
ALKOHOL
LUBLIN
Nzoz Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Lublinie
20-218 Lublin, Hutnicza 10 B, tel. 817451010
Ośrodek Leczenia Uzależnień
20-121 Lublin, Tysiąclecia 5, tel. 815322979
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 4b, tel. 817443061
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-439 Lublin, Głuska 1, tel. 817487302
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA
LUBLIN
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/3, tel. 817441455
192
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA
DLA DOROSŁYCH
LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-439 Lublin, Głuska 1, tel. 817487302
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2/3, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni
20-314 Lublin, Przyjaźni 13, tel. 814413565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego Viamed
20-625 Lublin, Leonarda 12, tel. 601957743
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081
Npzoz Psychomed Bojarska ,Boguszewska-Lekarze Sp.P
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815326534
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Neuro-Psycho-Centrum" Beata Szwarc
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328517
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817473999
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-439 Lublin, Głuska 1, tel. 817487302
Specjalistyczne Centrum Psychoneurologii Modus
20-632 Lublin, Jana Sawy 8/14, tel. 815280069
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.367
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815285679
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodżki 2, tel. 817185517
Nzoz "Neuro-Psycho-Centrum" Beata Szwarc
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815328517
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-240 Lublin, Kiwerskiego 3, tel. 817473999
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.367
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183244
Akademickie Centrum Fizjoterapii Przy Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej I. W.Pola
20-093 Lublin, Chodźki 31, tel. 814691712
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew.205
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 2 2, tel. 817185204
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184450
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anel Przychodnia Rehabilitacyjna S.C. A.Adryjanek, G.Kania, E.Kozak
20-632 Lublin, Jana Sawy 3, tel. 815340446
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081,815325
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Magnoliowa"
193
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817472524
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Reha-Send" Rehabilitacja Neurologiczno-Psychiatryczna
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815325952
Nzoz "Reha-Send" Rehabilitacja Neurologiczno-Psychiatryczna
20-492 Lublin, Fulmana 7, tel. 815244836
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel. 817484816
Nzoz Ośrodek Rehabilitacji S.C Tumidajskiego 2
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 817476780
Nzoz Rehabilitacja Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie
20-828 Lublin, Lędzian 49, tel. 815371333
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 4, tel. 817473999
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 21, tel. 817604270
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244364
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061wewn.381
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374310
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285559
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
LUBLIN
Akademickie Centrum Fizjoterapii Przy Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej I. W.Pola
20-093 Lublin, Chodźki 31, tel. 814691712
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew205
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 2 2, tel. 817185204
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184450
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anel Przychodnia Rehabilitacyjna S.C. A.Adryjanek, G.Kania, E.Kozak
20-632 Lublin, Jana Sawy 3, tel. 815240446
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815325081,815325
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Reha-Send" Rehabilitacja Neurologiczno-Psychiatryczna
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815325952
Nzoz "Reha-Send" Rehabilitacja Neurologiczno-Psychiatryczna
20-492 Lublin, Fulmana 7, tel. 815244836
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-129 Lublin, Kalinowszczyzna 46/B, tel. 817484816
Nzoz Ośrodek Rehabilitacji S.C Tumidajskiego 2
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 817476780
Nzoz Rehabilitacja Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie
20-828 Lublin, Lędzian 49, tel. 815371334
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244809
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 LUBLIN, ABRAMOWICKA 2, tel. 817443061do69w.367
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
194
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374310
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285559
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
LUBLIN
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185204
Nzoz Sanus Jacek Madej
20-143 Lublin, Magnoliowa 4, tel. 817473999
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
LUBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815326180
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374266
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodzki 2, tel. 817185323
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184466
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244184
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374578
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183244
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7, tel. 817477511wew205
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184450
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Reha-Send" Rehabilitacja Neurologiczno-Psychiatryczna
20-081 Lublin, Staszica 22, tel. 815325952
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Prywatna Przychodnia Lekarska Medyk
20-617 Lublin, Siewna 5, tel. 815250137
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244364
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 815340741
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374310
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285559
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183296
Dziecięcy Szpital Kliniczny im.Prof.A.Gębali w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 2 2, tel. 817185204
195
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184466
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244184
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
20-442 Lublin, Abramowicka 2, tel. 817441455
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374578
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-331 Lublin, Grenadierów 3, tel. 817285561
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
LUBLIN
"Med-Anna" Anna Paradowska
20-092 Lublin, Obywatelska 9, tel. 504073712
"Ortus" Pracownia Zaopatrzenia Ortopedycznego Edmund Latos
20-721 Lublin, Kujawska 3, tel. 815269523
"Specjalistyka Czechów" Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817412044
,,Centrum Protetyczno Ortopedyczne Dzmitry Trashkou" Spółka Jawna
20-126 Lublin, Podzamcze 4/1a, tel. 857323399
Almed Alina Michalak
20-064 Lublin, Lubartowska 30, tel. 817475764
Ambulans - Literatura i Sprzęt Medyczny
20-123 Lublin, Lubartowska 75 A, tel. 815347223
Apteka "Aspirynka"Sc Izabela i Jerzy Mazurek, Maria Szawracka
20-607 Lublin, Rymwida 6, tel. 815256226
In Vivo-Med Wioletta Czajkowska
20-123 Lublin, Lubartowska 57, tel. 817402245
Life + Sp. Z O.O.
20-064 Lublin, Lubartowska 50, tel. 817470036
Lub Medical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 505150800
Medi Plus
20-461 Lublin, Juliusza Słowackiego 50, tel. 516002004
Medicum Sp. Z O.O. Apteka
20-371 Lublin, Mickiewicza 28, tel. 817445516
Medicus Marzena Gołofit
20-089 Lublin, Biernackiego 12/9, tel. 817483877
Medicus Marzena Gołofit
20-094 Lublin, Lubartowska 64/66, tel. 817433551
Medisquad Sp. Z O. O.
20-094 Lublin, Lubartowska 56, tel. 814613232
Medmax Piotr Pierściński
20-064 Lublin, Północna 20, tel. 817400880
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 45, tel. 817479941
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-094 Lublin, Lubartowska 36, tel. 817478448
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 3, tel. 817405392
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-143 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817474525, 817443601
Nzoz Opizośpmm
20-632 Lublin, Jana Sawy 8/03, tel. 815280925
Orto-Med Krzysztof Wieluński
20-123 Lublin, Lubartowska 26, tel. 9814436600
Orto-Res Sp. Z O.O.
20-124 Lublin, Szkolna 15, tel. 817433403
Orto-Wrzos Z.P.U Paweł Wrzos
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815320160
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
20-092 Lublin, Hirszfelda 3/2, tel. 814489430
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
20-081 Lublin, Karmelicka 5, tel. 815385142
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
20-090 Lublin, Jaczewskiego 8, tel. 817425746
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
20-128 Lublin, Lwowska 12, tel. 814436622
Rehago Krzysztof Kozieł
196
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-258 Lublin, Lubartowska 48, tel. 817433640
Rehago Krzysztof Kozieł
20-124 Lublin, Czwartek 7, tel. 817472590
Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
20-093 Lublin, W. Chodźki 6, tel. 817425155
Sklep Ortopedyczny Orto-Max Jakub Wiechniak
20-354 Lublin, Lotnicza 15/4, tel. 607620240
Ultra-Med Sp.Z.O.O Lublin
20-081 Lublin, Stasica 5, tel. 817436298
Ultra-Med Sp.Z.O.O Lublin
20-093 Lublin, Chodźki 2, tel. 817185566
Usługowy Zakład Obuwniczo-Ortopedyczny M.Niedźwiedź T.Ośka
20-838 Lublin, Kiepury 5, tel. 817412810
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
LUBLIN
"Apoteka" Markut Spółka Jawna
20-214 Lublin, Montażowa 16, tel. 817465059
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
20-864 Lublin, Kameralna 7, tel. 817415156
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
20-049 Lublin, Al. Racławickie 33, tel. 815341844
"Med-Anna" Anna Paradowska
20-092 Lublin, Obywatelska 9, tel. 504073712
"Specjalistyka Czechów" Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817412044
,,Centrum Protetyczno Ortopedyczne Dzmitry Trashkou" Spółka Jawna
20-126 Lublin, Podzamcze 4/1a, tel. 857323399
Aga Vita S.C. Joanna Kuchcińska, Dariusz Kuchciński
20-009 Lublin, Abramowicka 13 B, tel. 817486625
Almed Alina Michalak
20-064 Lublin, Lubartowska 30, tel. 817475764
Ambulans - Literatura i Sprzęt Medyczny
20-123 Lublin, Lubartowska 75 A, tel. 815347223
Apteka Malwa Mgr Farm Małgorzata Wieczorek
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817474070
Apteka Prywatna Mgr. Farm. Beata Wilczyńska
20-320 Lublin, Krańcowa 103, tel. 814440432
Apteka "Aspirynka"Sc Izabela i Jerzy Mazurek, Maria Szawracka
20-607 Lublin, Rymwida 6, tel. 815256226
Apteka "Eskulap" Sp.J D. i R. Gargol
20-092 Lublin, Obywatelska 9, tel. 814415852
Apteka "Jutrzenka" Walko Spółka Jawna
20-538 Lublin, Jutrzenki 4, tel. 815261754
Apteka "Milenium" S.C. R. W. Gargol
20-094 Lublin, Lubartowska 64/66, tel. 814415950
Apteka "Vita"Mgr Farm. Wiesława Kawecka, Bartosz Konrad Kawecki
20-838 Lublin, Kiepury 5b, tel. 817418208
Apteka Barbara i Lidia Rejdak Spółka Jawna
20-605 Lublin, Grażyny 18, tel. 815256733
Apteka Dr A.Doraczyńska-Szopa, Dr J.Petkowicz
20-128 Lublin, Okrzei 4, tel. 817482408
Apteka Esculap Sp. Z O.O.
20-607 Lublin, Wallenroda 2e, tel. 815280311
Apteka Grzegorz Petkowicz
20-355 Lublin, Olchowa 11, tel. 817439146
Apteka Gtk S.C. Grzegorz i Teresa Kwiatosz
20-089 Lublin, Biernackiego 14, tel. 817478133
Apteka Malwa Mgr Farm Marcin Wieczorek
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 14, tel. 817449564
Apteka Mgr Bożenna Gawrylak
20-128 Lublin, Lwowska 12, tel. 817478272
Apteka Mgr Janina Kisielewska
20-530 Lublin, Radości 9, tel. 815339479
Apteka Prywatna Dr N. Farm. Andrzej Kot
20-334 Lublin, Łabędzia 21, tel. 817438113
Apteka S.C. Mgr Farm. Aneta Krawczyk Mgr Farm. Joanna Kopertowska
20-854 Lublin, Żywnego 8, tel. 817418966
Apteka Spółka Jawna Anna Flieger, Paweł Flieger
20-625 Lublin, Leonarda 1/A, tel. 815250369
Brl Center Polska Sp. Z O.O.
20-123 Lublin, Lubartowska 77, tel. 817592012
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
197
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815321776
Coloplast Sp. Z O.O.
20-094 Lublin, Lubartowska 64/66, tel. 817433551
Gemini Firma Farmaceutyczna Iwona Rucińska
20-827 Lublin, Zbożowa 22d 22d, tel. 817466956
In Vivo-Med Wioletta Czajkowska
20-123 Lublin, Lubartowska 57, tel. 817402245
Life + Sp. Z O.O.
20-064 Lublin, Lubartowska 50, tel. 817470036
Lub Medical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 505150800
Medi Plus
20-461 Lublin, Juliusza Słowackiego 50, tel. 516002004
Medicum Sp. Z O.O. Apteka
20-371 Lublin, Mickiewicza 28, tel. 817445516
Medicus Marzena Gołofit
20-089 Lublin, Biernackiego 12/9, tel. 817483877
Medicus Marzena Gołofit
20-099 LUBLIN, JACZEWSKIEGO 7, tel. 817477511w.243
Medicus Marzena Gołofit
20-094 Lublin, Lubartowska 64/66, tel. 817433551
Medicus Marzena Gołofit
20-554 Lublin, Ułanów 25, tel. 815273003
Medicus Marzena Gołofit
20-803 Lublin, Aleja Warszawska 53a, tel. 817469691
Medicus Marzena Gołofit
20-124 Lublin, Czwartek 17, tel. 817470246
Medicus Marzena Gołofit
20-607 Lublin, K.Wallenroda 13, tel. 815250751
Medicus Marzena Gołofit
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817473883
Medicus Marzena Gołofit
20-281 Lublin, Władysława Jagiełły 16, tel. 817468777
Medicus Marzena Gołofit
20-043 Lublin, Spadochroniarzy 7, tel. 814411453
Medicus Marzena Gołofit
20-492 Lublin, Fulmana 7, tel. 817456706
Medicus Marzena Gołofit
20-052 Lublin, Popiełuszki 28/3, tel. 815330414
Medicus Marzena Gołofit
20-418 Lublin, Nowy Świat 38, tel. 817443216
Medicus Marzena Gołofit
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815275591
Medicus Marzena Gołofit
20-121 Lublin, Al. Tysiąclecia 4, tel. 817474999
Medicus Marzena Gołofit
20-601 Lublin, Zana 19/1, tel. 815280643
Medicus Marzena Gołofit
20-468 Lublin, Kruczkowskiego 14, tel. 814418683
Medisquad Sp. Z O. O.
20-094 Lublin, Lubartowska 56, tel. 814613232
Medmax Piotr Pierściński
20-064 Lublin, Północna 20, tel. 817400880
Melisa Apteka Prywatna Kazimierz Głowniak, Krystyna Głowniak, Anna Głowniak-Lipa Spółka Jawna
20-735 Lublin, Czarkowskiego 2, tel. 815259594
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 45, tel. 817479941
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-094 Lublin, Lubartowska 36, tel. 817478448
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-093 Lublin, Chodźki 3, tel. 817405392
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
20-362 Lublin, Magnoliowa 2, tel. 817443601, 817474525
Nasza Apteka Sp. Z O.O.
20-473 Lublin, Romera 37, tel. 814434400
Nzoz Opizośpmm
20-632 Lublin, Jana Sawy 8/03, tel. 815280925
Orto-Med Krzysztof Wieluński
20-123 Lublin, Lubartowska 26, tel. 814436600
Ortoplus Stomia
20-094 Lublin, Lubartowska 40, tel. 814735108
Orto-Res Sp. Z O.O.
20-124 Lublin, Szkolna 15, tel. 817433403
Orto-Wrzos Z.P.U Paweł Wrzos
198
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815320160
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-111 Lublin, Bramowa 2-8, tel. 815323997
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-418 Lublin, Nowy Świat 23a, tel. 814416043
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-325 Lublin, Dr. Męczenników Majdanka 20, tel. 817441122
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 817473972
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-535 Lublin, Jana Pawła II 17, tel. 814426865
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-603 Lublin, Wileńska 21, tel. 815253299
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-219 Lublin, Odlewnicza 1, tel. 817461440
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-049 Lublin, Al. Racławickie 27, tel. 815338021
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 49, tel. 815320942
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
20-092 Lublin, Hirszfelda 3/2, tel. 814489430
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
20-081 Lublin, Karmelicka 5, tel. 815385142
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
20-090 Lublin, Jaczewskiego 8, tel. 817425746
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
20-128 Lublin, Lwowska 12, tel. 814436622
Rehago Krzysztof Kozieł
20-258 Lublin, Lubartowska 48, tel. 817433640
Rehago Krzysztof Kozieł
20-124 Lublin, Czwartek 7, tel. 817472590
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817441231
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-542 Lublin, Tymiankowa 7, tel. 815262416
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-834 Lublin, Kaprysowa 4, tel. 817413684
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-015 Lublin, Wschodnia 6/30, tel. 815329131
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-243 Lublin, Kleeberga 16, tel. 817472300
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-246 Lublin, Niepodległości 7d/15a, tel. 817483815
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-314 Lublin, Przyjaźni 38, tel. 814633360
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-611 Lublin, Bolesława Chrobrego 6, tel. 814422124
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-078 Lublin, 3-Go Maja 10, tel. 815324427
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-535 Lublin, Jana Pawła II 17, tel. 814426865
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-111 Lublin, Bramowa 2-8, tel. 815323997
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-492 Lublin, Krężnicka 121, tel. 817509999
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-537 Lublin, Sasankowa 8, tel. 815269733
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-552 Lublin, Kawaleryjska 20a, tel. 815262372
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 49, tel. 815320942
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-869 Lublin, Żelazowej Woli 1a, tel. 817403880
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-473 Lublin, Romera 37, tel. 814434400
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-049 Lublin, Al. Racławickie 27, tel. 815338021
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-577 Lublin, Ametystowa 1, tel. 815274161
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-016 Lublin, Narutowicza 30, tel. 815321936
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-864 Lublin, Kameralna 7, tel. 817415156
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
199
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-459 Lublin, Kunickiego 141, tel. 817454033
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-142 Lublin, Mariańska 27, tel. 817411769
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-219 Lublin, Odlewnicza 1, tel. 817461440
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-147 Lublin, Kalinowszczyzna 46, tel. 817474120
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-325 Lublin, Dr. Męczenników Majdanka 20, tel. 817441122
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-247 Lublin, Tumidajskiego 2, tel. 817473972
Sklep Ortopedyczny Orto-Max Jakub Wiechniak
20-354 Lublin, Lotnicza 15/4, tel. 607620240
Ultra-Med Sp.Z.O.O Lublin
20-081 Lublin, Stasica 5, tel. 817436298
Ultra-Med Sp.Z.O.O Lublin
20-093 Lublin, Chodźki 2, tel. 817185566
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
LUBLIN
"Hilary" Zakład Optyczny Krzysztof Leśniak
20-301 Lublin, Kościelna 7, tel. 817465797
"Specjalistyka Czechów" Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817412044
Arpis Optical Sp. Z O.O.
20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 57, tel. 817437953
At-Vision S.C. Alicja Ćwiklińska, Tomasz Ćwikliński, Andrzej Pałysewicz, Bożenna Pałysewicz
20-026 Lublin, Chopina 3/14a, tel. 815326334
Pphu-Eltrim-Sc.- Zakład Optyki Okularowej
20-406 Lublin, Plac Bychawski 6, tel. 815328318
Pracownia Optyczna Sc Jarosław Wieczorek Zofia Wieczorek
20-029 Lublin, Marii Curie-Skłodoskiej 28, tel. 815349451
Prywatny Gabinet Okulistyczny Dr N. Med. Anna Kisielewska-Toczołowska
20-612 Lublin, Głęboka 10/28, tel. 815382482
Punkt Widzenia Optyk S.C. B.Majsterek, K.Puchacz
20-081 Lublin, Staszica 2, tel. 815327570
Salon Optyczny Anna Domańska
20-002 Lublin, Krakowskie Przedmieście 60, tel. 817436241
Sol Optica Salon Optyczny Małgorzata Łątkowska
20-077 Lublin, Jasna 7, tel. 815320699
Visiomedica Lublin S.C. Elżbieta Pasierbińska, Marcin Pasierbiński, Andrzej Pasierbiński
20-079 Lublin, Chmielna 1, tel. 502164478
Zakład Optyczny "Oko-Optyk" A. Bomba A. Cieluch
20-077 Lublin, Lotnicza 11, tel. 817452532
Zakład Optyczny Adam Cięszczyk
20-082 Lublin, Świętoduska 16, tel. 815345884
Zakład Optyczny Andrzej Żak
20-618 Lublin, Nadbystrzycka 4, tel. 815342550
Zakład Optyczny Beata Drzas-Toporowska , Andrzej Toporowski S.C.
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815330247
Zakład Optyczny Jan Toporowski
20-004 Lublin, Narutowicza 22, tel. 815320920
Zakład Optyczny Janina Przeździecka
20-078 Lublin, Cicha 1, tel. 817436580
Zakład Optyczny Maria Szulc
20-089 Lublin, Biernackiego 1, tel. 817473306
Zakład Optyczny Maria Szulc
20-089 Lublin, Narutowicza 76/2, tel. 815320636
Zakład Optyczny Sławomir Wrzos
20-109 Lublin, Królewska 13, tel. 817436592
Zakład Optyczny Waldemar Domański
20-015 Lublin, Wschodnia 6/2, tel. 815320066
Zoom Artur Madej
30-603 Lublin, Wileńska 21, tel. 814422212
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
LUBLIN
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
20-022 Lublin, Orla 5, tel. 815340409
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
20-093 Lublin, Chodźki 3/8, tel. 817425188
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
20-124 Lublin, Szkolna 15, tel. 817475322
Akfon Protetyka Słuchu Andrzej Kapitan
200
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-814 Lublin, Al. Sikorskiego 3, tel. 814465860
Audionova Sp. Z O.O.
20-353 Lublin, Bernardyńska 10, tel. 815325570
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Firma Medika Jerzy Kapitan
20-880 Lublin, Nowowiejskiego 2a, tel. 814735401
Geers Akustyka Słuchu Sp. Z O.O.
20-019 Lublin, Narutowicza 83, tel. 815382435
Geers Akustyka Słuchu Sp. Z O.O.
20-115 Lublin, Kowalska 4, tel. 815322654
Inter-Vision Sp. Z O.O.
20-632 Lublin, Jana Sawy 10/09, tel. 814424044
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dla Osób Niedosłyszących Oto-Medyk
20-815 Lublin, Dudzińskiego 52, tel. 817443603
Tonart - Antoni Niedzielski
20-074 Lublin, Spokojna 17/3, tel. 815346252
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 5, tel. 815323711
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-140 Lublin, Agrestowa 8, tel. 817482040
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183249
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 5, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7/., tel. 817477511w.135,169
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184464
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wiwo" Pracownia Diagnostyki Obrazowej
20-601 Lublin, Zana 14, tel. 815251247, 815258091
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815321084
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 LUBLIN, NAŁĘCZOWSKA 27, tel. 815330034wew.116
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374178
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-080 Lublin, Radziwiłłowska 5, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347480
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7/., tel. 817477511w.147; 817409004
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, Jaczewskiego 2, tel. 817184464
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815321084
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
LUBLIN
1 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz w Lublinie
201
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-904 Lublin, Al. Racławickie 23, tel. 817183230
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7/., tel. 817477511w.147; 817409004
Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
20-861 Lublin, Szwajcarska 7, tel. 817414330
Medis Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-411 Lublin, Wolska 11, tel. 814415198
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-607 Lublin, Wallenroda 15, tel. 815250377
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-219 Lublin, Odlewnicza 3, tel. 817462773
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-352 Lublin, Topolowa 7, tel. 817444441
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna 2001" Sp. Z O.O.
20-470 Lublin, Nałkowskich 114, tel. 817446299
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Novita" Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Roguś-Skorupska Dorota
20-632 Lublin, Jana Sawy 1b/L 5 i 6, tel. 815256750
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Venus" Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
20-538 Lublin, Jutrzenki 6/29, 27, tel. 815265973
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Medicos"
20-844 Lublin, Braci Wieniawskich 12b, tel. 817408420
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski
20-137 Lublin, Koryznowej 2g, tel. 817476777
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
20-570 Lublin, Szmaragdowa 24, tel. 815270361
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profi-Med
20-880 Lublin, Nowowiejskiego 6 I, tel. 600141481
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Hipoteczna 4"
20-027 Lublin, Hipoteczna 4, tel. 815347315
Nszoz Janowski i Partnerzy Lekarze
20-629 Lublin, Juranda 9, tel. 815259521
Nzoz "Centermed Lublin" Sp. Zoo Przychodnia Specjalistyczna
20-044 Lublin, Weteranów 46, tel. 815338265
Nzoz "Gemini" Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
20-538 Lublin, Jutrzenki 6, tel. 815277385
Nzoz Normo-Med
20-066 Lublin, Spokojna 17/4, tel. 666140522
Nzoz Przychodnia Specjalistyczna Bio-Medical Sp.P.Lekarzy
20-038 Lublin, Weteranów 11, tel. 815341565
Nzoz Specjalistyka Czechów Sp. Z O.O.
20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 8, tel. 817187207
Ośrodek Medyczny Dmp Sp. Z O.O.
20-952 Lublin, Mełgiewska 7-9, tel. 817105656
Prywatny Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
20-246 Lublin, Niepodległości 9, tel. 817472258
Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
20-032 Lublin, Langiewicza 6a, tel. 815247820
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815340507, 815349763
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817244503
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
20-123 Lublin, Lubartowska 81, tel. 817408997
Specjalistyczny Zespół Medyczny "Intermed" Sp. Z O.O.
20-058 Lublin, K. Junoszy 49, tel. 817413819, 817421122
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/Xix, tel. 815243406
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, Nałęczowska 27, tel. 815330034
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374171
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.
20-074 Lublin, Spokojna 3, tel. 815284526
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-022 Lublin, Okopowa 5, tel. 815323711
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana Z Dukli
20-090 Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7/., tel. 817477511
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
202
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
20-081 Lublin, Staszica 11, tel. 815349859
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 817187324
Top Medical Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
20-601 Lublin, Zana 29/XIX, tel. 815243406
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374874
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
LUBLIN
Centrum Medyczne Luxmed Sp. Z O.O.
20-109 Lublin, Królewska 11, tel. 815323711
Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.O.
20-008 Lublin, Hempla 5, tel. 815347481
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
20-081 Lublin, Staszica 16, tel. 815340507
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 815374331
POWIAT LUBELSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BEŁŻYCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medykon
24-200 Bełżyce, Lubelska 39, tel. 815172333
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162912
BORZECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Borzechów, Borzechow Kolonia 231, tel. 815111603
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanus" Z.Chmielowiec, G.Kniaź Sp.J. Przychodnia Medycyny
Rodzinnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 79, tel. 815662400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660183
BYCHAWKA DRUGA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawka Druga, 113, tel. 815660409
CHMIEL PIERWSZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-114 Chmiel Pierwszy, 72, tel. 815615454
CIECIERZYN
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-003 Ciecierzyn, 123, tel. 8917561391
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
GARBÓW
Praktyka Lekarza Rodzinnego Salus
21-080 Garbów, Garbów II 112d, tel. 815018677
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
21-080 Garbów, Garbów 34, tel. 815018034
GIEŁCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-145 Giełczew, 1, tel. 846807109
JABŁONNA MAJĄTEK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-114 Jabłonna Majątek, 15, tel. 815610568
JASTKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia "Kosmed"
21-002 Jastków, Szkolna 1, tel. 815020479
KŁODNICA DOLNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Kłodnica Dolna, Kłodnica Dolna 114, tel. 815111012
203
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-107 Kolonia Kiełczewice Dolne, 1a, tel. 815666608
KRASIENIN
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-025 Krasienin, 33, tel. 817566700
KRĘŻNICA OKRĄGŁA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Krężnica Okrągła, Krężnica Okrągła 38a, tel. 815162915
KRZCZONÓW-FOLWARK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-110 Krzczonów-Folwark, Żeromskiego 21, tel. 815664044
ŁUSZCZÓW DRUGI
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Łuszczów Drugi, 106, tel. 817501178
MĘTÓW
Nzoz "Anima" E.Dziwota, U.Ślepaczuk-Mączka,M. Stefańczyk - Lekarze Sp. P.
20-388 Mętów, 165, tel. 817594166
MOTYCZ
Zakład Opieki Zdrowotnej w Motyczu Samodzielny Publiczny Zoz
21-030 Motycz, Marynin 59, tel. 815031009
NIEDRZWICA DUŻA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Duża, Krótka 4, tel. 815174132
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Kościelna, Niedrzwica Kościelna 62, tel. 815116275
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-025 Niemce, Zielona 1, tel. 817561550
PALIKIJE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Palikije, Palikije 10, tel. 815178580
PIOTROWICE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-107 Piotrowice, 96, tel. 815628109
RADAWCZYK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Radawczyk, Radawczyk 58, tel. 815118085
STARA WIEŚ PIERWSZA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Stara Wieś Pierwsza, 68a, tel. 815625079
SZCZUCZKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Szczuczki, Szczuczki 58, tel. 815171321
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anagenesis
21-008 Tomaszowice, Tomaszowice 42, tel. 815029229
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
TURKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" S.C. Agata Bałys, Tomasz Bałys
20-258 Turka, Lipowa 14, tel. 817239851
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Turka, Klonowa 61, tel. 817596747
WOJCIECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Wojciechów, Wojciechów 6, tel. 815177751
WÓLKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" S.C. Agata Bałys, Tomasz Bałys
20-258 Wólka, 6c, tel. 814732355
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" A.Szendała, T.Zieliński - Lekarze Spółka Partnerska
23-145 Wysokie, Rynek Jabłonowskich 6, tel. 846806009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-145 Wysokie, Partyzantów 8, tel. 846806209
ZAKRZEW
204
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" A.Szendała, T.Zieliński - Lekarze Spółka Partnerska
23-155 Zakrzew, 22, tel. 846809009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-155 Zakrzew, 28, tel. 846809209
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BEŁŻYCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medykon
24-200 Bełżyce, Lubelska 39, tel. 815172333
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162912
BORZECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Borzechów, Borzechow Kolonia 231, tel. 815111603
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanus" Z.Chmielowiec, G.Kniaź Sp.J. Przychodnia Medycyny
Rodzinnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 79, tel. 815662400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660134
CHMIEL PIERWSZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-114 Chmiel Pierwszy, 72, tel. 815615454
CIECIERZYN
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-003 Ciecierzyn, . 123, tel. 8917561391
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
GARBÓW
Praktyka Lekarza Rodzinnego Salus
21-080 Garbów, Garbów Ii 112d, tel. 815018677
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
21-080 Garbów, Garbów 34, tel. 815018034
JABŁONNA MAJĄTEK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-114 Jabłonna Majątek, 15, tel. 815610568
JASTKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia "Kosmed"
21-002 Jastków, Szkolna 1, tel. 815020479
KŁODNICA DOLNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Kłodnica Dolna, Kłodnica Dolna 114, tel. 815111012
KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-107 Kolonia Kiełczewice Dolne, 1a, tel. 815666608
KRASIENIN
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-025 Krasienin, . 33, tel. 817566700
KRĘŻNICA OKRĄGŁA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Krężnica Okrągła, Krężnica Okrągła 38a, tel. 815162915
KRZCZONÓW-FOLWARK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-110 Krzczonów-Folwark, Żeromskiego 21, tel. 815664044
ŁUSZCZÓW DRUGI
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Łuszczów Drugi, 106, tel. 817501178
MĘTÓW
Nzoz "Anima" E.Dziwota, U.Ślepaczuk-Mączka,M. Stefańczyk - Lekarze Sp. P.
20-388 Mętów, 165, tel. 817594166
MOTYCZ
Zakład Opieki Zdrowotnej w Motyczu Samodzielny Publiczny Zoz
21-030 Motycz, Marynin 59, tel. 815031009
NIEDRZWICA DUŻA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Duża, Krótka 4, tel. 815174132
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
205
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-220 Niedrzwica Kościelna, Niedrzwica Kościelna 62, tel. 815116275
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-025 Niemce, Zielona 1, tel. 817561550
PALIKIJE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Palikije, Palikije 10, tel. 815178580
PIOTROWICE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-107 Piotrowice, 96, tel. 815628109
RADAWCZYK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Radawczyk, Radawczyk 58, tel. 815118085
STARA WIEŚ PIERWSZA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Stara Wieś Pierwsza, 68a, tel. 815625079
SZCZUCZKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Szczuczki, Szczuczki 58, tel. 815171321
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anagenesis
21-008 Tomaszowice, Tomaszowice 42, tel. 815029229
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
TURKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" S.C. Agata Bałys, Tomasz Bałys
20-258 Turka, Lipowa 14, tel. 817239851
WOJCIECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Wojciechów, Wojciechów 6, tel. 815177751
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" A.Szendała, T.Zieliński - Lekarze Spółka Partnerska
23-145 Wysokie, Rynek Jabłonowskich 6, tel. 846806009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-145 Wysokie, Partyzantów 8, tel. 846806209
ZAKRZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" A.Szendała, T.Zieliński - Lekarze Spółka Partnerska
23-155 Zakrzew, 22, tel. 846809009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-155 Zakrzew, 28, tel. 846809209
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BEŁŻYCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medykon
24-200 Bełżyce, Lubelska 39, tel. 815172333
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162912
BORZECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Borzechów, Borzechow Kolonia 231, tel. 815111603
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanus" Z.Chmielowiec, G.Kniaź Sp.J. Przychodnia Medycyny
Rodzinnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 79, tel. 815662400
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660134
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
GARBÓW
Praktyka Lekarza Rodzinnego Salus
21-080 Garbów, Garbów II 112d, tel. 815018677
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
21-080 Garbów, Garbów 34, tel. 815018034
JABŁONNA MAJĄTEK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-114 Jabłonna Majątek, 15, tel. 815610568
JASTKÓW
206
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia "Kosmed"
21-002 Jastków, Szkolna 1, tel. 815020479
KŁODNICA DOLNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Kłodnica Dolna, Kłodnica Dolna 114, tel. 815111012
KRĘŻNICA OKRĄGŁA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Krężnica Okrągła, Krężnica Okrągła 38a, tel. 815162915
KRZCZONÓW-FOLWARK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-110 Krzczonów-Folwark, Żeromskiego 21, tel. 815664044
ŁUSZCZÓW DRUGI
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Łuszczów Drugi, 106, tel. 817501178
MĘTÓW
Nzoz "Anima" E.Dziwota, U.Ślepaczuk-Mączka,M. Stefańczyk - Lekarze Sp. P.
20-388 Mętów, 165, tel. 817594166
MOTYCZ
Zakład Opieki Zdrowotnej w Motyczu Samodzielny Publiczny Zoz
21-030 Motycz, Marynin 59, tel. 815031009
NIEDRZWICA DUŻA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Duża, Krótka 4, tel. 815174132
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Kościelna, Niedrzwica Kościelna 62, tel. 815116275
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-025 Niemce, Zielona 1, tel. 817561550
PALIKIJE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Palikije, Palikije 10, tel. 815178580
PIOTROWICE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-107 Piotrowice, 96, tel. 815628109
RADAWCZYK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Radawczyk, Radawczyk 58, tel. 815118085
SZCZUCZKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Szczuczki, Szczuczki 58, tel. 815171321
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anagenesis
21-008 Tomaszowice, Tomaszowice 42, tel. 815029229
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
TURKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" S.C. Agata Bałys, Tomasz Bałys
20-258 Turka, Lipowa 14, tel. 817239851
WOJCIECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Wojciechów, Wojciechów 6, tel. 815177751
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" A.Szendała, T.Zieliński - Lekarze Spółka Partnerska
23-145 Wysokie, Rynek Jabłonowskich 6, tel. 846806009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-145 Wysokie, Partyzantów 8, tel. 846806209
ZAKRZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-155 Zakrzew, 28, tel. 846809209
TRANSPORT SANITARNY W POZ
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Przemysłowa 44, tel. 815162914
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660134
207
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Przemysłowa 44, tel. 815162914
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660134
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Przemysłowa 44, tel. 815162914
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660134
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 26-30, tel. 815669472
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162613
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660183
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biomed
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 42, tel. 815662233
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660183
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biomed
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 42, tel. 815662233
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660183
208
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162613
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
TURKA
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Turka, Klonowa 61, tel. 817596747
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
BYCHAWA
Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych. Edukacja, Profilaktyka, Terapia - J.Z. Szeliga S.C.
23-100 Bychawa, Szkolna 8, tel. 792211359
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biomed
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 42, tel. 815662233
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 28, tel. 815669487
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
TURKA
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Turka, Klonowa 61, tel. 817596747
ŻABIA WOLA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Żabiej Woli
23-107 Żabia Wola, 19, tel. 815628422
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Visus
23-100 Bychawa, M.J.Piłsudskiego 65 B, tel. 815662797
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660183
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660183
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
TURKA
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Turka, Klonowa 61, tel. 817596747
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
BEŁŻYCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gin-Med
24-200 Bełżyce, Lubelska 39, tel. 815172333
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
209
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162613
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biomed
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 42, tel. 815662233
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660134
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162613
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162613
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanus" Z.Chmielowiec, G.Kniaź Sp.J. Przychodnia Medycyny
Rodzinnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 79, tel. 815662400
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
NIEDRZWICA DUŻA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bor-Med Poradnia Stomatologiczna
24-220 Niedrzwica Duża, Radawczyk 58, tel. 693744189
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BEŁŻYCE
Indywidualna Praktyka Lekarska
24-200 Bełżyce, Bednarska 2/44, tel. 815162658
Indywidualna Praktyka Lekarska
24-200 Bełżyce, Zielona 3, tel. 815162836
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Iwona Langner-Stasiak
24-200 Bełżyce, Fabryczna 2, tel. 817479051
BORZECHÓW
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Jaruga-Pikula
24-224 Borzechów, Borzechów Kolonia 231, tel. 815111032
BYCHAWA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Teresa Kuśpit
23-100 Bychawa, Stara Wieś Druga 85, tel. 815625079
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Zbigniew Flis
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30/4, tel. 604593588
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Anmed S.C.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 36e, tel. 502269606
CHMIEL PIERWSZY
Praktyka Lekarska Dentystyczna Lek. Stom. Wiktor Szeliga
23-114 Chmiel Pierwszy, Chmiel Pierwszy 72, tel. 815611026
GARBÓW
Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Głowienka
21-080 Garbów, Garbów Ii 112d, tel. 815018677
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
21-080 Garbów, Garbów 34, tel. 815018034
JABŁONNA MAJĄTEK
210
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Maliszewska
23-114 Jabłonna Majątek, Jabłonna Majątek 15, tel. 817433385
Gabinet Stomatologiczny
23-114 Jabłonna Majątek, Majątek 15, tel. 815610566
JASTKÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Oleksy
21-002 Jastków, Szkolna 1/20, tel. 602102418
KRASIENIN-KOLONIA
Indywidualna Specjalstyczna Praktyka Lekarska Ewa Cwalina
21-025 Krasienin-Kolonia, 33, tel. 609639533
KRĘŻNICA JARA
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
20-515 Krężnica Jara, Krężnica Jara 438, tel. 815119080
KRZCZONÓW-WÓJTOSTWO
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Zarzyka
23-110 Krzczonów-Wójtostwo, Żeromskiego 21, tel. 501333263
ŁUSZCZÓW DRUGI
Nzoz Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej
20-258 Łuszczów Drugi, 106, tel.817501178
MOTYCZ
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej
21-030 Motycz, Marynin 59, tel. 815031009
NIEDRZWICA DUŻA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Ewa Łopuszyńska
24-220 Niedrzwica Duża, Krótka 16, tel. 609583582
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bor-Med Poradnia Stomatologiczna
24-220 Niedrzwica Duża, Radawczyk 58, tel. 693744189
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
Nzoz "Raj-Dent" Lekarze Stomatolodzy Lewandowska i Raj Spółka Partnerska
24-220 Niedrzwica Kościelna, Kwiatowa 2, tel.815116103
NIEMCE
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Hassan Chehab
21-025 Niemce, Zielona 1, tel. 600982600
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Beata Buczarska
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 506087221
STRZYŻEWICE
Gabinet Stomatologiczny Irena Kowalik
23-107 Strzyżewice, Internat Zsr Pszczela Wola , tel. 606300571
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Barbara Kwaśniak
23-107 Strzyżewice, Piotrowice 96, tel. 815628109
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anagenesis
21-008 Tomaszowice, Tomaszowice 42, tel. 815029229
Stomatologia Rodzinna Joanna Erazmus
21-008 Tomaszowice, Dabrowica 200, tel. 815031415
TURKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" S.C. Agata Bałys, Tomasz Bałys
20-258 Turka, Lipowa 14, tel. 817239851
Nzoz "Raj-Dent" Lekarze Stomatolodzy Lewandowska i Raj Spółka Partnerska
20-258 Turka, Bukowa 2, tel. 817596788
WILCZOPOLE-KOLONIA
Praktyka Lekarska Dentystyczna
20-388 Wilczopole-Kolonia, 100, tel. 697011234
WOJCIECHÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Renata Kowalczyk-Zarzeka
24-204 Wojciechów, 6, tel. 815177751
WÓLKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" S.C. Agata Bałys, Tomasz Bałys
20-258 Wólka, 6c, tel. 814732355
WYSOKIE
Indywidualna Praktyka Dentystyczna "Filadent"
23-145 Wysokie, Rynek Jabłonowskich 6, tel. 846806952
Indywidualna Praktyka Dentystyczna Radosław Pawelec
53-140 Wysokie, Partyzantów 8, tel. 846806209
ZAKRZEW
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
23-155 Zakrzew, 22, tel. 846809623
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
BEŁŻYCE
211
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Piotr Wójtowicz
24-200 Bełżyce, Wilczyńskiego 62, tel. 691762180
BYCHAWA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Zielonka
23-100 Bychawa, Władysława Reymonta 48, tel. 508859335
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Halina Mazurek
23-100 Bychawa, Szkolna 8, tel.815660142
JABŁONNA DRUGA
Gabinet Stomatologiczny
23-114 Jabłonna Druga, 45, tel. 815610566
JASTKÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
21-002 Jastków, Al. Warszawska 43, tel. 662052717
MĘTÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dent A Med"
20-388 Mętów, Mętów 124, tel. 691778308
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
TURKA
Nzoz "Raj-Dent" Lekarze Stomatolodzy Lewandowska i Raj Spółka Partnerska
20-258 Turka, Bukowa 2, tel. 817596788
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
Nzoz "Raj-Dent" Lekarze Stomatolodzy Lewandowska i Raj Spółka Partnerska
24-220 Niedrzwica Kościelna, Kwiatowa 2, tel. 815116103
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162610
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 28-30, tel. 815669457
CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 601361362
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162610
CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 601361362
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162610
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 26-30, tel. 815660283
GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 601361362
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Visus
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815662797
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B12,B13, B15
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Visus
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815662797
212
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 601361362
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162610
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 26-30, tel. 815660083
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162610
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162610
UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 601361362
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
BEŁŻYCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Vita-Med S.C
24-200 Bełżyce, Lubelska 83, tel. 605111211, 604512000
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162634
ELIZÓWKA
Domowa Opieka Długoterminowa "Ewa"
21-003 Elizówka, Elizówka 1/9, tel. 602309694
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162634
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 28-30, tel. 815669457
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 22, tel. 815660031
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815669474
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
BORZECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Borzechów, Borzechow Kolonia 231, tel. 815111603
213
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BYCHAWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 28, tel. 815669487
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
NIEDRZWICA DUŻA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Duża, Krótka 4, tel. 815174132
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162613
NIEMCE
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Sp Zoz
21-025 Niemce, Zielona 1, tel. 817561510
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
BEŁŻYCE
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162647
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
BYCHAWA
"Somed" Sklep Zaopatrzenia Medyczno-Ortopedycznego Tadeusz Sobiech
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 49, tel. 508253231
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
BEŁŻYCE
Apteka Krężnicka Mgr Farm. Anna Terpiłowska
24-200 Bełżyce, Kreżnica Okrągła 35c, tel. 815162953
Medicus Marzena Gołofit
24-200 Bełżyce, Tysiąclecia 45, tel. 815162040
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815172322
BYCHAWA
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 36, tel. 815660002
"Somed" Sklep Zaopatrzenia Medyczno-Ortopedycznego Tadeusz Sobiech
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 49, tel. 508253231
Medicus Marzena Gołofit
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 63, tel. 607031333
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 28, tel. 815660084
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 63, tel. 607031333
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 14, tel. 815660180
CIECIERZYN
Medicus Marzena Gołofit
21-003 Ciecierzyn, 125, tel. 817561253
GARBÓW
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-080 Garbów, 34, tel. 815018347
JABŁONNA-MAJĄTEK
Medicus Marzena Gołofit
23-114 Jabłonna-Majątek, Jabłonna Majątek 16, tel. 815610523
KRASIENIN-KOLONIA
Apteka Centrum Marta Mańkowska
21-025 Krasienin-Kolonia, Krasienin Kolonia 48, tel. 817566800
214
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
MARYNIN
Medicus Marzena Gołofit
21-030 Marynin, Marynin 56a, tel. 815031042
NIEDRZWICA DUŻA
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
24-220 Niedrzwica Duża, Lubelska 61, 815175220
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
24-220 Niedrzwica Duża, Partyzancka 57, tel. 815175057
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
24-222 Niedrzwica Kościelna, Krakowska 83, tel. 815116002
NIEMCE
Medicus Marzena Gołofit
21-025 Niemce, Szkolna 10, tel. 817561571
Medicus Marzena Gołofit
21-025 Niemce, Szkolna 13, tel. 817564375
SZCZUCZKI
Medicus Marzena Gołofit
24-204 Szczuczki, 23a, tel. 815171155
TURKA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
20-258 Turka, Klonowa 61, tel. 817596566
WYSOKIE
Apteka Prywatna Barbara Janczarek
23-145 Wysokie, Rynek Jabłonowskich 6, tel. 846806014
ZAKRZEW
Almus B.Janczarek, D.Szendała, K.Zielińska Spółka Jawna
23-155 Zakrzew, 22a, tel. 846809006
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
BEŁŻYCE
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815340409,605363000
BYCHAWA
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 28, tel. 817425188
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
BEŁŻYCE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162912
BORZECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-224 Borzechów, Borzechow Kolonia 231, tel. 815111603
KRĘŻNICA OKRĄGŁA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-200 Krężnica Okrągła, Krężnica Okrągła 38a, tel. 815162915
NIEDRZWICA DUŻA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Duża, Krótka 4, tel. 815174132
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-220 Niedrzwica Kościelna, Niedrzwica Kościelna 62, tel. 815116275
PALIKIJE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Palikije, Palikije 10, tel. 815178580
SZCZUCZKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Szczuczki, Szczuczki 58, tel. 815171321
WOJCIECHÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24-204 Wojciechów, Wojciechów 6, tel. 815177751
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
BEŁŻYCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gin-Med
24-200 Bełżyce, Lubelska 39, tel. 815172333
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
215
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-200 Bełżyce, Bednarska 2, tel. 815162913
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach
24-200 Bełżyce, Lubelska 90, tel. 815162613
BYCHAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biomed
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 42, tel. 815662233
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23-100 Bychawa, Piłsudskiego 30, tel. 815660134
DĄBROWICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed" Przychodnia Zdrowia
21-008 Dąbrowica, 166, tel. 815020808
NIEMCE
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Uśmiech
21-025 Niemce, Różana 33, tel. 814732699
TOMASZOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Rodzinnej Plus Filia Szmaragdowa 24
21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 200, tel. 815031415
POWIAT ŁĘCZYŃSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
CYCÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia "Med-Ro"
21-070 Cyców, Nowa 4, tel. 825677136
LUDWIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej P.N. Gminny Ośrodek Zdrowia
21-075 Ludwin, Ludwin 15, tel. 817570023
ŁĘCZNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lek-Med. 3 "
21-010 Łęczna, Jaśminowa 4, tel. 814629005
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz S.C.
21-010 Łęczna, Rynek Ii 8, tel. 814620119
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita-Med" Centrum Medycyny Rodzinnej
21-010 Łęczna, Stefanii Pawlak 3, tel. 817523090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek Med - 2 Sp.P
21-010 Łęczna, Staszica 9, tel. 817520226
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed S.C.
21-010 Łęczna, Obrońców Pokoju 9, tel. 817521804
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
MILEJÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Milejowie
21-020 Milejów-Osada, Partyzancka 15, tel. 817572093
PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817575480
SPICZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kijany"
21-077 Spiczyn, Kijany 4, tel. 817577016
WÓLKA CYCOWSKA
Ośrodek Usług Medycznych "Puls" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
21-070 Wólka Cycowska, 96c, tel. 825677131
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
CYCÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia "Med-Ro"
21-070 Cyców, Nowa 4, tel. 825677136
LUDWIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej P.N. Gminny Ośrodek Zdrowia
21-075 Ludwin, Ludwin 15, tel. 817570023
ŁĘCZNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lek-Med. 3 "
21-010 Łęczna, Jaśminowa 4, tel. 814629005
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz S.C.
21-010 Łęczna, Rynek Ii 8, tel. 814620119
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita-Med" Centrum Medycyny Rodzinnej
216
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-010 Łęczna, Stefanii Pawlak 3, tel. 817523090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek Med - 2 Sp.P
21-010 Łęczna, Staszica 9, tel. 817520226
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed S.C.
21-010 Łęczna, Obrońców Pokoju 9, tel. 817521804
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
MILEJÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Milejowie
21-020 Milejów-Osada, Partyzancka 15, tel. 817572093
PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817575480
SPICZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kijany"
21-077 Spiczyn, Kijany 4, tel. 817577016
WÓLKA CYCOWSKA
Ośrodek Usług Medycznych "Puls" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
21-070 Wólka Cycowska, 96c, tel. 825677131
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
CYCÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia "Med-Ro"
21-070 Cyców, Nowa 4, tel. 825677136
LUDWIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej P.N. Gminny Ośrodek Zdrowia
21-075 Ludwin, Ludwin 15, tel. 817570023
ŁĘCZNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lek-Med. 3 "
21-010 Łęczna, Jaśminowa 4, tel. 814629005
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz S.C.
21-010 Łęczna, Rynek Ii 8, tel. 814620119
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita-Med" Centrum Medycyny Rodzinnej
21-010 Łęczna, Stefanii Pawlak 3, tel. 817523090
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek Med - 2 Sp.P
21-010 Łęczna, Staszica 9, tel. 817520226
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed S.C.
21-010 Łęczna, Obrońców Pokoju 9, tel. 817521804
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
MILEJÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Milejowie
21-020 Milejów-Osada, Partyzancka 15, tel. 817572093
PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817575480
SPICZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kijany"
21-077 Spiczyn, Kijany 4, tel. 817577016
WÓLKA CYCOWSKA
Ośrodek Usług Medycznych "Puls" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
21-070 Wólka Cycowska, 96c, tel. 825677131
TRANSPORT SANITARNY W POZ
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526310
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526310
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526310
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526290
217
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526205
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel.817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
ŁĘCZNA
Violetta Olejewska Gabinet Logopedyczny
21-010 Łęczna, Rynek Ii 8, tel. 814620119
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
218
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817575480
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
ŁĘCZNA
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 814643198
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
ŁĘCZNA
Gastromed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 814643198
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526214
219
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
CYCÓW
Gabinet Stomatologiczny "Em Dent" Monika Dyk-Podleśna
21-070 Cyców, Chełmska 44, tel. 603074934
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A-Dent
21-070 Cyców, Nowa 1, tel. 825677893
LUDWIN
Gabinet Stomatologiczny Alicja Krajewska
21-075 Ludwin, Kol.Ludwin 18, tel. 660409074
ŁĘCZNA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Joanna Pytlak-Kuropatwa
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526262
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek Med - 2 Sp.P
21-010 Łęczna, Staszica 9, tel. 817524144
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
MILEJÓW
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Janusz Wit
21-020 Milejów, Paryzancka 15, tel. 817573272
PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817575480
SPICZYN
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
21-077 Spiczyn, Kijany 19, tel. 601149819
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny - Marzena Szymańska
21-077 Spiczyn, Kijany 4, tel.817577016
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
CYCÓW
Gabinet Stomatologiczny "Em Dent" Monika Dyk-Podleśna
21-070 Cyców, Chełmska 44, tel. 603074934
ŁĘCZNA
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny
21-010 Łęczna, Górnicza 5, tel.814622258
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stom-Med" Spółka Partnerska
21-010 Łęczna, Jaśminowa 6, tel. 814623752
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tri-Dent" S.C.
21-010 Łęczna, Piłsudskiego 12, tel.817520031
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tri-Dent" S.C.
21-010 Łęczna, Szkolna 2, tel.814622888
MILEJÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A-Dent
21-020 MILEJÓW, PARTYZANCKA 62, tel. 817573302wew.21
PUCHACZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A-Dent
21-013 Puchaczów, Mickiewicza 19, tel. 817234872
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
ŁĘCZNA
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny Anna Tatarczak
21-010 Łęczna, Górnicza 5, tel. 817521030
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526503
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526513
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526521
220
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526432
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526561
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
ŁĘCZNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eyemed Centrum Okulistyczne
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 814737178
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526543
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526543
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
ŁĘCZNA
Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Avitum
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817523403
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
ŁĘCZNA
Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Avitum
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817523403
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
ŁĘCZNA
Nadzieja Grupowa Praktyka Pielęgniarska S.C.
21-010 Łęczna, Jaśminowa 4, tel. 814628185
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
MILEJÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Milejowie
21-020 Milejów-Osada, Partyzancka 15, tel. 817572093
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
PUCHACZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817579077
SPICZYN
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-120 Spiczyn, Ludwików 22, tel. 512375503
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526225
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
ŁYSOŁAJE-KOLONIA
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Spzoz
21-020 Łysołaje-Kolonia, 59, tel. 817441455
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
221
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŁĘCZNA
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526225
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
CYCÓW
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
21-070 Cyców, Wólka Cycowska 96c, tel. 825724900
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526100
PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817575480
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
CYCÓW
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
21-070 Cyców, Wólka Cycowska 96c, tel. 825724900
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
ŁĘCZNA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526548
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
ŁĘCZNA
Orto-Wrzos Z.P.U Paweł Wrzos
20-010 Łęczna, Krasnystawskiej 52, tel. 815320160
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
CYCÓW
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Comed" Jan Kloc
21-070 Cyców, Nowa 4, tel. 825677666
ŁĘCZNA
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-010 Łęczna, Obrońców Pokoju 11, tel. 814629909
Apteka Vitamed Sp. Z O. O.
21-010 Łęczna, Al.Jana Pawła II 96, tel. 661666426
Apteka "Centrum" Sp. J. E. Gackiewicz i Wspólnicy
21-010 Łęczna, Górnicza 1, tel. 814620320
Apteka "Dla Zdrowia" Mgr Farm. Joanna Kuchcińska
21-010 Łęczna, Partyzancka 24, tel. 817523401
Medicus Marzena Gołofit
21-010 Łęczna, Braci Wójcickich 21, tel. 817520136
Orto-Wrzos Z.P.U Paweł Wrzos
20-010 Łęczna, Krasnystawskiej 52, tel. 815320160
MILEJÓW
Medicus Marzena Gołofit
21-020 Milejów, Niepodleglości 6, tel. 817572047
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
ŁĘCZNA
Zakład Optyczny Andrzej Majsterek
21-010 Łęczna, Piłsudskiego 14a, tel. 817523278
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
ŁĘCZNA
222
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 814448848
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-010 Łęczna, Stefanii Pawlak 3, tel. 814448848
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
ŁĘCZNA
Arion Centrum Medyczne Górnik
21-010 Łęczna, St. Pawlak 3, tel. 814413129
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Femina" S.C.
21-010 Łęczna, Jaśminowa 4, tel. 814627496
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
21-010 Łęczna, Krasnystawska 52, tel. 817526200
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
21-010 Łęczna, Górnicza 3, tel. 817520741
PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-013 Puchaczów, Partyzantów 9, tel. 817575480
POWIAT ŁUKOWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
ADAMÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie
21-412 Adamów, Kleeberga 36, tel. 257553122
ALEKSANDRÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Aleksandrów, 43, tel. 257982165
CELINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-403 Celiny, Celiny 1, tel. 257974811
CIECHOMIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medicus
21-426 Ciechomin, 44, tel. 257510094
HUTA-DĄBROWA
Samorządowy Spzoz w Krzywdzie
21-470 Huta-Dąbrowa, Sienkiewicza 20, tel. 257550311
JEDLANKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-440 Jedlanka, Warszawska 17, tel. 256405822
KRZYWDA
Samorządowy Spzoz w Krzywdzie
21-470 Krzywda, Żelechowska 11, tel. 257551001
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejarz
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 50a, tel. 257989912
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Evmed"
21-400 Łuków, Struga 11, tel. 257410857
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Łukmed"
21-400 Łuków, Międzyrzecka 60, tel. 257989877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Św. Michała" Poradnia Lekarza Rodzinnego i Poradnie
Specjalistyczne
21-400 Łuków, Sienkiewicza 7a, tel. 257985680
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja-Med
21-400 Łuków, Staropijarska 3, tel. 257985250
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 2a, tel. 257982937
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, PARTYZANTÓW 10, tel. 257982001w.315
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Przemysłowa 1, tel. 257972769
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982937
223
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
OKRZEJA
Samorządowy Spzoz w Krzywdzie
21-480 Okrzeja, Sienkiewicza 2d, tel. 257550688
SEROKOMLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-413 Serokomla, Nadstawna 15, tel. 257554525
STANIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Staninie Elżbieta Konopka - Mularzuk, Paweł
Wojciuk S.C.
21-422 Stanin, 54, tel. 257981112
STOCZEK ŁUKOWSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medicus
21-450 Stoczek Łukowski, Szkolna 6a, tel. 257970601
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-450 Stoczek Łukowski, Piłsudskiego 32, tel. 257970014
TRZEBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrach
21-404 Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 95, tel. 257960696
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-404 Trzebieszów, Trzebieszów 1, tel. 257960337
WANDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-423 Wandów, Wandów 1, tel. 257960286
WOJCIESZKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-411 Wojcieszków, Parkowa 1, tel. 257554117
WOLA GUŁOWSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie
21-481 Wola Gułowska, Wola Gułowska 36, tel. 257550192
ZEMBRY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrach
21-404 Zembry, 7, tel. 257960077
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
ADAMÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie
21-412 Adamów, Kleeberga 36, tel. 257553122
ALEKSANDRÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Aleksandrów, 43, tel. 257982165
CELINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-403 Celiny, Celiny 1, tel. 257974811
CIECHOMIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medicus
21-426 Ciechomin, 44, tel. 257510094
HUTA-DĄBROWA
Samorządowy Spzoz w Krzywdzie
21-470 Huta-Dąbrowa, Sienkiewicza 20, tel. 257550311
JEDLANKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-440 Jedlanka, Warszawska 17, tel. 256405822
KRZYWDA
Samorządowy Spzoz w Krzywdzie
21-470 Krzywda, Żelechowska 11, tel. 257551001
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejarz
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 50a, tel. 257989912
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Evmed"
21-400 Łuków, Struga 11, tel. 257410857
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Łukmed"
21-400 Łuków, Międzyrzecka 60, tel. 257989877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Św. Michała" Poradnia Lekarza Rodzinnego i Poradnie
Specjalistyczne
21-400 Łuków, Sienkiewicza 7a, tel. 257985680
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja-Med
21-400 Łuków, Staropijarska 3, tel. 257985250
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
224
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.232
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 2a, tel. 257982937
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, PARTYZANTÓW 10, tel. 257982001w.315
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Przemysłowa 1, tel. 257972769
OKRZEJA
Samorządowy Spzoz w Krzywdzie
21-480 Okrzeja, Sienkiewicza 2d, tel. 257550688
RYŻKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dom" S.C.
21-400 Ryżki, 75, tel. 257982875
SEROKOMLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-413 Serokomla, Nadstawna 15, tel. 257554525
STANIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Staninie Elżbieta Konopka - Mularzuk, Paweł
Wojciuk S.C.
21-422 Stanin, 54, tel. 257981112
STOCZEK ŁUKOWSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medicus
21-450 Stoczek Łukowski, Szkolna 6a, tel. 257970601
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-450 Stoczek Łukowski, Piłsudskiego 32, tel. 257980014
TRZEBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrach
21-404 Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 95, tel. 257960696
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-404 Trzebieszów, Trzebieszów 1, tel. 257960337
WANDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-423 Wandów, Wandów 1, tel. 257960286
WOJCIESZKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-411 Wojcieszków, Parkowa 1, tel. 257554117
WOLA GUŁOWSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie
21-481 Wola Gułowska, Wola Gułowska 36, tel. 257550192
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
ADAMÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie
21-412 Adamów, Kleeberga 36, tel. 257553122
CELINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-403 Celiny, Celiny 1, tel. 257974811
JEDLANKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-440 Jedlanka, Warszawska 17, tel. 256405822
KRZYWDA
Samorządowy Spzoz w Krzywdzie
21-470 Krzywda, Żelechowska 11, tel. 257551001
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejarz
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 50a, tel. 257989912
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Łukmed"
21-400 Łuków, Międzyrzecka 60, tel. 257989877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Św. Michała" Poradnia Lekarza Rodzinnego i Poradnie
Specjalistyczne
21-400 Łuków, Sienkiewicza 7a, tel. 257985680
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja-Med
21-400 Łuków, Staropijarska 3, tel. 257985250
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.232
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 2a, tel. 257982937
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, PARTYZANTÓW 10, tel. 257982001w.315
225
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Przemysłowa 1, tel. 257972769
SEROKOMLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-413 Serokomla, Nadstawna 15, tel. 257554525
STANIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Staninie Elżbieta Konopka - Mularzuk, Paweł
Wojciuk S.C.
21-422 Stanin, 54, tel. 257981112
STOCZEK ŁUKOWSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Medicus
21-450 Stoczek Łukowski, Szkolna 6a, tel. 257970601
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-450 Stoczek Łukowski, Piłsudskiego 32, tel. 257980014
TRZEBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrach
21-404 Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 95, tel. 257960696
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-404 Trzebieszów, Trzebieszów 1, tel. 257960337
WANDÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-423 Wandów, Wandów 1, tel. 257960286
WOJCIESZKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-411 Wojcieszków, Parkowa 1, tel. 257554117
TRANSPORT SANITARNY W POZ
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w270
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w270
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w270
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, PARTYZANTÓW 10, tel. 257982001w.315
WOJCIESZKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-411 Wojcieszków, Parkowa 1, tel. 257554117
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
226
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
ŁUKÓW
Indywidualna Praktyka Lekarska - Gabinet Dermatologiczny Beata Bilińska
21-400 Łuków, Międzyrzecka 60, tel. 257989903
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257989062
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
ADAMÓW
Gabinet Logopedyczny Katarzyna Nowicka
21-412 Adamów, Kleeberga 36, tel. 697661088
ŁUKÓW
Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych. Edukacja, Profilaktyka, Terapia - J.Z. Szeliga S.C.
21-400 Łuków, Siedlecka 56, tel. 605553795
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
227
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
ŁUKÓW
Indywidualna Praktyka Okulistyczna Lekarz Zofii Balawender
21-400 Łuków, Kard. Wyszyńskiego 10/18, tel. 257972020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 2a, tel. 257982001w.339
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.329
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.329
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.329
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.264
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
228
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
ADAMÓW
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Barbara Sroka
21-412 Adamów, Kleeberga 36, tel. 664478089
KRZYWDA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Kośmider
21-470 Krzywda, Sportowa 17, tel. 507057540
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
21-470 Krzywda, Łukowska 17, tel. 500020811
ŁUKÓW
Indywidualana Praktyka Lekarska, Gabinet Stomatologiczny Joanna Karmowska - Michalak
21-400 Łuków, Międzyrzecka 60/44, tel. 501559790
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 603630478
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Lek. Stom. Agnieszka Kubicka
21-400 Łuków, Staropijarska 8a, tel. 603609393
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Lek. Stom. Joanna Opalińska
21-400 Łuków, Dr Wł. Dmocha 4a, tel. 257984150
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lidia Petryszyn
21-400 Łuków, Warszawaska 1b, tel. 608612878
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Barbara Witek
21-400 Łuków, Rogalińskiego 8, tel. 603753453
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Olszewska-Niedziółka
21-400 Łuków, Dmocha 14, tel. 663331972
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Maria Bartołd
21-400 Łuków, Międzyrzecka 60/43, tel. 257985995
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
21-400 Łuków, Andrzeja Struga 9, tel. 257983799
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "Dentes"
21-400 Łuków, Międzyrzecka 70a, tel. 257984730
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "Dentica"
21-400 Łuków, Sienkiewicza 7a, tel. 508684909
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mardent
21-400 Łuków, Spółdzielcza 7/3, tel. 512074378
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Szklarczyk-Stępniak Anna
21-400 Łuków, Dmocha 2, tel. 512110260
SEROKOMLA
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Ahmad Rasoul
21-413 Serokomla, Warszawska 10, tel. 501039472
STANIN
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marlena Borkowska-Gomoła
21-422 Stanin, Stanin 103, tel. 603874828
STOCZEK ŁUKOWSKI
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Maria Jolanta Sękulska Piróg
21-450 Stoczek Łukowski, Piłsudskiego 32/107, tel. 257970100
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Przy Zespole Szkół
21-450 Stoczek Łukowski, Pl. Wielgoska 5, tel. 257970162
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Tadeusz Piróg
21-450 Stoczek Łukowski, Piłsudskiego 32/103, tel. 257970100
WOJCIESZKÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Marzena Pazik-Wolska
21-411 Wojcieszków, Parkowa 1, tel. 501547615
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Karo-Dent
21-411 Wojcieszków, Ogrodowa 5, tel. 501288002
WOLA GUŁOWSKA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Andrzej Sroka
21-412 Wola Gułowska, 69, tel. 502037048
WOLA MYSŁOWSKA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Mariusz Walkiewicz
21-426 Wola Mysłowska, 57, tel. 257542536
ZEMBRY
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Jolanta Burzyńska-Kwiatkowska
21-404 Zembry, 7a, tel. 257960032
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "Dentes"
21-400 Łuków, Międzyrzecka 70a, tel. 257984730
STOCZEK ŁUKOWSKI
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Przy Zespole Szkół
21-450 Stoczek Łukowski, Pl. Wielgoska 5, tel. 257970162
229
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
WOJCIESZKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Karo-Dent
21-411 Wojcieszków, Ogrodowa 5, tel. 501288002
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
ŁUKÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
21-400 Łuków, Andrzeja Struga 9, tel. 257983799
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.271
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.238
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.239
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.252
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.292
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.245
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.245
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.228
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.228
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.254
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.247
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03,
N20
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.247
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.319
230
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.292
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.292
PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO
IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.319
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakłd Opieki Zdrowotnej "Interhem"
21-400 Łuków, Rogalińskiego 3, tel. 856510534
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
ŁUKÓW
Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Opieki Zdrowotnej Szafir-Med
21-040 Łuków, Sienkiewicza 7a, tel. 509069153,257989868
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja-Med
21-400 Łuków, Staropijarska 3, tel. 257985250
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa S.C.
21-400 Łuków, Warszawska 68a, tel. 856554262
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Vis
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 256440516
RYŻKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dom" S.C.
21-400 Ryżki, 75, tel. 257982875
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.314
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.334
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.313
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.323
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.267
231
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja-Med
21-400 Łuków, Staropijarska 3, tel. 257985250
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja-Med
21-400 Łuków, Staropijarska 3, tel. 257985250
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001w.269
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja-Med
21-400 Łuków, Staropijarska 3, tel. 257985250
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.339
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001w.217
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.295
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001w.217
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257892001w294
REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257892001w294
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
ŁUKÓW
Medicus Marzena Gołofit
21-400 Łuków, Plac Narutowicza 3, tel. 257983422
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
ADAMÓW
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-412 Adamów, Kleeberga 38/1, tel. 257553116
KRZYWDA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-470 Krzywda, Żelechowska 25a, tel. 257550681
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-470 Krzywda, Huta Dąbrowa, Ul. Sienkiewicza 36, tel. 257550398
ŁUKÓW
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-400 Łuków, Wyszyńskiego 11, tel. 257985604
Chde Polska Sp Z O.O. Spółka Komandytowa
21-400 Łuków, Sienkiewicza 7a, tel. 257985866
Medicus Marzena Gołofit
21-400 Łuków, Plac Narutowicza 3, tel. 257983422
Medicus Marzena Gołofit
232
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-400 Łuków, Ks.Brzóski 2, tel. 257982153
Medicus Marzena Gołofit
21-400 Łuków, Dmocha 2, tel. 257989985
Medicus Marzena Gołofit
21-400 Łuków, Staropijarska 24, tel. 257988877
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
21-400 Łuków, Piłsudskiego 7, tel. 257982149
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-400 Łuków, 11-Listopada 21, tel. 257972222
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-400 Łuków, Piłsudskiego 7, tel. 257982149
OKRZEJA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-480 Okrzeja, 3b, tel. 257550681
SEROKOMLA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-413 Serokomla, Warszawska 10/A, tel. 257554526
STOCZEK ŁUKOWSKI
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-450 Stoczek Łukowski, Wyzwolenia 4, tel. 257970811
Medicus Marzena Gołofit
21-450 Stoczek Łukowski, Szkolna 6a, tel. 257970625
WANDÓW
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-426 Wandów, 40a, tel. 256405473
WOLA MYSŁOWSKA
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-426 Wola Mysłowska, 57, tel. 2257542559
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
ŁUKÓW
Audiomed Aparaty Słuchowe Stolarczuk Anna
21-400 Łuków, Stodolna 19a, tel. 693355050
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, tel. 257982001
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
ŁUKÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
21-400 Łuków, Międzyrzecka 66, tel. 257982165
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 Łuków, Al. Kościuszki 2a, tel. 257982001w.339
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY
ŁUKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
21-400 ŁUKÓW, DR ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, tel. 257982001w.280
POWIAT OPOLSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BOISKA-KOLONIA
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
24-340 Boiska-Kolonia, 30, tel. 818286005
CHODEL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
24-350 Chodel, Partyzantów 26, tel. 818291009
JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie
24-340 Józefów Nad Wisłą, Parkowa 15, tel. 818284777
KARCZMISKA DRUGIE
Panaceum S.C. Praktyka Lekarza Rodzinnego Renata Goliszek Piotr Pleszyński
233
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-310 Karczmiska Drugie, Karczmiska II 300, tel. 818287045, 818288045, 818287045
ŁAZISKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"
24-335 Łaziska, Łąziska 56, tel. 818289021
NIEZABITÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vesalius
24-320 Niezabitów, Niezabitów 74, tel. 8206085
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk "
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818274175
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Vita-Med Maria Pocheć
24-300 Opole Lubelskie, Piłsudskiego 13, tel. 818276288
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
PONIATOWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" Spółka Jawna
24-320 Poniatowa, Lubelska 3, tel. 509958453
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pan-Vita Lekarska Praktyka Grupowa Lecznictwa Podstawowego
24-320 Poniatowa, 11 Listopada 1, tel. 818204816
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pan-Vita Lekarska Praktyka Grupowa Lecznictwa Podstawowego
24-320 Poniatowa, Młodzieżowa 3, tel. 818204615
RATOSZYN DRUGI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Semper " - Ośrodek Zdrowia
24-350 Ratoszyn Drugi, Ratoszyn Drugi 214, tel. 818293052
WILKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Urządkowie
24-313 Wilków, Urządków 40, tel. 818281003
WRZELOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
24-333 Wrzelowiec, . 56, tel. 818271031
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BOISKA-KOLONIA
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
24-340 Boiska-Kolonia, 30, tel. 818286005
CHODEL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
24-350 Chodel, Partyzantów 26, tel. 818291009
JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie
24-340 Józefów Nad Wisłą, Parkowa 15, tel. 818284777
KARCZMISKA DRUGIE
Panaceum S.C. Praktyka Lekarza Rodzinnego Renata Goliszek Piotr Pleszyński
24-310 Karczmiska Drugie, Karczmiska II 300, tel. 818287045
ŁAZISKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"
24-335 Łaziska, Łąziska 56, tel. 818289021
NIEZABITÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vesalius
24-320 Niezabitów, Niezabitów 74, tel. 818206085
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk "
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818274175
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Vita-Med Maria Pocheć
24-300 Opole Lubelskie, Piłsudskiego 13, tel. 818276288
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
PONIATOWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" Spółka Jawna
24-320 Poniatowa, Lubelska 3, tel. 509958453
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pan-Vita Lekarska Praktyka Grupowa Lecznictwa Podstawowego
24-320 Poniatowa, Młodzieżowa 3, tel. 818204615
RATOSZYN DRUGI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Semper " - Ośrodek Zdrowia
24-350 Ratoszyn Drugi, Ratoszyn Drugi 214, tel. 818523052, 818293052
WILKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Urządkowie
24-313 Wilków, Urządków 40, tel. 818281003
WRZELOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
234
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-333 Wrzelowiec, 56, tel. 818271031
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BOISKA-KOLONIA
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
24-340 Boiska-Kolonia, 30, tel. 818286005
CHODEL
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
24-350 Chodel, Partyzantów 26, tel. 818291009
JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie
24-340 Józefów Nad Wisłą, Parkowa 15, tel. 818284777
KARCZMISKA DRUGIE
Panaceum S.C. Praktyka Lekarza Rodzinnego Renata Goliszek Piotr Pleszyński
24-310 Karczmiska Drugie, Karczmiska Ii 300, tel. 818287045
ŁAZISKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap"
24-335 Łaziska, Łąziska 56, tel. 818289021
NIEZABITÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vesalius
24-320 Niezabitów, Niezabitów 74, tel. 8206085
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk "
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818274175
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Vita-Med Maria Pocheć
24-300 Opole Lubelskie, Piłsudskiego 13, tel. 818276288
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
PONIATOWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" Spółka Jawna
24-320 Poniatowa, Lubelska 3, tel. 509958453
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pan-Vita Lekarska Praktyka Grupowa Lecznictwa Podstawowego
24-320 Poniatowa, Młodzieżowa 3, tel. 818204615
RATOSZYN DRUGI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Semper " - Ośrodek Zdrowia
24-350 Ratoszyn Drugi, Ratoszyn Drugi 214, tel. 818523052, 818293052
WILKÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Urządkowie
24-313 Wilków, Urządków 40, tel. 818281003
WRZELOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
24-333 Wrzelowiec, . 56, tel. 818271031
TRANSPORT SANITARNY W POZ
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
235
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Beata Bartkiewicz
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4a, tel. 818274217
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
OPOLE LUBELSKIE
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
PONIATOWA
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
24-320 Poniatowa, Fabryczna 6, tel. 818204730
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, 11-Go Listopada 3, tel. 818204361
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, 11-Go Listopada 3, tel. 818204361
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Okulistyczna w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Józefowska 10, tel. 818273337
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4/B, tel. 818272869
PONIATOWA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
24-320 Poniatowa, Brzozowa 7/7, tel. 818204020
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
236
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, 11-Go Listopada 3, tel. 818204361
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
BOISKA-KOLONIA
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
24-340 Boiska-Kolonia, 30, tel. 818286005
JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie
24-340 Józefów Nad Wisłą, Parkowa 15, tel. 818284777
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk "
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818272504
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818273664
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, 11-Go Listopada 3, tel. 818204361
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
OPOLE LUBELSKIE
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BOISKA-KOLONIA
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
24-340 Boiska-Kolonia, 30, tel. 818286421
CHODEL
Indwidualna Praktyka Lekarska Alicja Buda
24-350 Chodel, Ratoszyn Ii 101, tel. 818283052
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
24-350 Chodel, Partyzantów 26, tel. 818291643
JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
Grupowa Praktyka Lekarska Dentall S.C.
237
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-340 Józefów Nad Wisłą, Plac Wolności 19, tel. 500020790
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Stom. Elżbieta Gogół
24-340 Józefów Nad Wisłą, Opolska 10a, tel. 818285023
KARCZMISKA DRUGIE
Izabella Pleszyńska Prywatna Praktyka Stomatologiczna
24-310 Karczmiska Drugie, Karczmiska 300, tel. 818287047
ŁAZISKA
Indywidualna Praktyka Lekarska
24-335 Łaziska, Łaziska 56, tel. 818289043
OPOLE LUBELSKIE
Gabinet Stomatologiczny Monika Zdybicka-Szych
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 692700222
Indywidualna Praktyka Lekarska
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818274174
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
24-300 Opole Lubelskie, Słoneczna 3, tel. 818273016
PONIATOWA
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Paulina Piotrowska
24-320 Poniatowa, Szkolna 2a, tel. 691729655
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Aleksandra Kukuryka
24-320 Poniatowa, Szkolna 2a, tel. 603781058
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
24-320 Poniatowa, Przechodnia 3, tel. 818204143
Prywatna Praktyka Stomatologiczna S.C. Lek.Stom Anna Malczewska-Rybicka Lek.Stom Grzegorz Rybicki
24-320 Poniatowa, Niezabitów 46, tel. 817235862
WILKÓW
All-Dent
24-313 Wilków, Urządków 40, tel. 818281556
WRZELOWIEC
Indywidualna Praktyka Lekarska
24-300 Wrzelowiec, Wrzelowiec 56a, tel. 818271001
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Stom. Elżbieta Gogół
24-340 Józefów Nad Wisłą, Opolska 10a, tel. 818285023
OPOLE LUBELSKIE
Indywidualna Praktyka Lekarska
24-300 Opole Lubelskie, Szkolna 5, tel. 818272322
PONIATOWA
Indywidualna Praktyka Lekarska Mirosława Czermińska-Mirosław
24-320 Poniatowa, Szkolna 8, tel. 818204679
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
OPOLE LUBELSKIE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818272504
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
PONIATOWA
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
24-320 Poniatowa, Fabryczna 6, tel. 818204730
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818202017
238
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818272017
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Szpitalna 9, tel. 818202017
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4/B, tel. 818272869
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
239
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4/B, tel. 818272869
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
OPOLE LUBELSKIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4/B, tel. 818272869
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
OPOLE LUBELSKIE
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4/B, tel. 818272869
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, 11-Go Listopada 3, tel. 818204361
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha-Med S.C. Magdalena Zwolińska-Kozieł, Tomasz Kozieł
24-300 Opole Lubelskie, Józefowska 42b, tel. 814761864
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4b, tel. 818272869
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha-Med S.C. Magdalena Zwolińska-Kozieł, Tomasz Kozieł
24-300 Opole Lubelskie, Józefowska 42b, tel. 814761864
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, Fabryczna 18, tel. 818204104
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
OPOLE LUBELSKIE
Apteka S.C. Mgr Alicja Wesołowska, Witold Wesołowski
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 13, tel. 818272280
Sklep Ortopedyczno-Medyczny Michał Siramowski
24-300 Opole Lubelskie, Popijarska 10/1, tel. 818291717
PONIATOWA
Medi-Soft Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
24-320 Poniatowa, Lubelska 3, tel. 818205523
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
CHODEL
Medicus Marzena Gołofit
24-350 Chodel, Partyzantów 18, tel. 818291005
OPOLE LUBELSKIE
Apteka M.Golińska-Al Naal
24-300 Opole Lubelskie, Puławska 2, tel. 818272154
Apteka S.C. Mgr Alicja Wesołowska, Witold Wesołowski
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 13, tel. 818272280
Sklep Ortopedyczno-Medyczny Michał Siramowski
24-300 Opole Lubelskie, Popijarska 10/1, tel. 818291717
PONIATOWA
Medicus Marzena Gołofit
24-320 Poniatowa, Brzozowa 3, tel. 818205031
Medi-Soft Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
24-320 Poniatowa, Lubelska 3, tel. 818205523
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
24-320 Poniatowa, 1-Go Maja 4, tel. 818204671
ZAGŁOBA
Medicus Marzena Gołofit
24-313 Zagłoba, 28, tel. 818283385
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
OPOLE LUBELSKIE
240
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
O`Ko - Ter Salon Optyczny Grażyna Siudym - Koter
24-300 Opole Lubelskie, Lubelska 16, tel. 818272353
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
OPOLE LUBELSKIE
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4b, tel. 818261297
PONIATOWA
Medisłuch Gabinet Protetyki Słuchu
24-320 Poniatowa, 1 Maja 6, tel. 818202210
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
BOISKA-KOLONIA
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego w Boiskach
24-340 Boiska-Kolonia, 30, tel. 818286005
JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie
24-340 Józefów Nad Wisłą, Parkowa 15, tel. 818284777
OPOLE LUBELSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk "
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818272504
Nzoz "Vivamed" Lek.Med. Robert Plechawski
24-300 Opole Lubelskie, Ogrodowa 9, tel. 818275577
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, Fabryczna 24, tel. 818273664
PONIATOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim
24-320 Poniatowa, 11-Go Listopada 3, tel. 818204361
POWIAT PARCZEWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
DĘBOWA KŁODA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej O.Z. w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu
21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 113, tel. 833557009
GRÓDEK SZLACHECKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Gródek i Siemień
21-220 Gródek Szlachecki, Gródek Szlachecki 141, tel. 833547604
JABŁOŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Jabłoniu
21-205 Jabłoń, A. Zamojskiego 15, tel. 833560024
KODENIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej O.Z. w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu
21-211 Dębowa Kłoda, Kodeniec 67, tel. 833559006
MILANÓW
Medical Nzoz Ośrodek Zdrowia w Milanowie
21-210 Milanów, Szkolna 3a, tel. 833567012
PARCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro-Omni"
21-200 Parczew, Harcerska 43, tel. 833541369
Niepubliczny Zoz Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, tel. 833550459
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833551203
PODEDWÓRZE
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Podedwórzu
21-222 Podedwórze, 48, tel. 833795021
RUDNO
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
21-210 Rudno, 106, tel. 833569051
SIEMIEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Gródek i Siemień
21-220 Siemień, Kasztanowa 4, tel. 833547013
SOSNOWICA
241
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
21-230 Sosnowica, Wyzwolenia 3, tel. 825912151
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
DĘBOWA KŁODA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej O.Z. w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu
21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 113, tel. 833557009
GRÓDEK SZLACHECKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Gródek i Siemień
21-220 Gródek Szlachecki, Gródek Szlachecki 141, tel. 833547604
JABŁOŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Jabłoniu
21-205 Jabłoń, A. Zamojskiego 15, tel. 833560024
KODENIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej O.Z. w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu
21-211 Dębowa Kłoda, Kodeniec 67, tel. 833559006
MILANÓW
Medical Nzoz Ośrodek Zdrowia w Milanowie
21-210 Milanów, Szkolna 3a, tel. 833567012
PARCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro-Omni"
21-200 Parczew, Harcerska 43, tel. 833541369
Niepubliczny Zoz Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, tel. 833550459
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833551203
PODEDWÓRZE
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Podedwórzu
21-222 Podedwórze, 48, tel. 833795021
RUDNO
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
21-210 Rudno, 106, tel. 833569051
SIEMIEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Gródek i Siemień
21-220 Siemień, Kasztanowa 4, tel. 833541013
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
DĘBOWA KŁODA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej O.Z. w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu
21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 113, tel. 833557009
JABŁOŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Jabłoniu
21-205 Jabłoń, A. Zamojskiego 15, tel. 833560024
MILANÓW
Medical Nzoz Ośrodek Zdrowia w Milanowie
21-210 Milanów, Szkolna 3a, tel. 833567012
PARCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro-Omni"
21-200 Parczew, Harcerska 43, tel. 833541369
Niepubliczny Zoz Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, tel. 833550459
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833551203
PODEDWÓRZE
Nzoz Ośrodek Zdrowia w Podedwórzu
21-222 Podedwórze, 48, tel. 833795021
SIEMIEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Gródek i Siemień
21-220 Siemień, Kasztanowa 4, tel. 833541013
TRANSPORT SANITARNY W POZ
PARCZEW
Niepubliczny Zoz Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, tel. 833550459
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
PARCZEW
Niepubliczny Zoz Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, tel. 833550459
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
242
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PARCZEW
Niepubliczny Zoz Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, tel. 833550459
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833551203
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
PARCZEW
Nzoz Przychodnia Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedyczna w Parczewie
21-200 Parczew, Szpitalna 2b, tel. 833543399
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
PARCZEW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kamila Skoczylas Poradnia Dermatologiczna
21-200 Parczew, Kolejowa 106, tel. 833543064
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
PARCZEW
Nzoz Praktyka Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie" Sp. Z O.O.
21-200 Parczew, Kościelna 115, tel. 813131180
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
PARCZEW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska. Gabinet Internistyczny i Gastrologiczny Miszczak Jolanta
21-200 Parczew, Spółdzielcza 10, tel. 833542724
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552176
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
PARCZEW
Gabinet Lekarski Lek. Med. Edward Kisiel Specjalista Chorób Wewnętrznych Specjalista Kardiolog
21-200 Parczew, Aleje Zwycięstwa 13, tel. 833550212
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
PARCZEW
Gabinet Lekarski Okulistyczny Elżbieta Sakowicz Kozłowska
21-200 Parczew, Tęczowa 1, tel. 833551432
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Visus
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552190
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
PARCZEW
Nzoz Przychodnia Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedyczna w Parczewie
21-200 Parczew, Szpitalna 2b, tel. 833543399
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
243
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
PARCZEW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Lek. Med. Danuta Rykucka. Gabinet Reumatologiczny.
21-200 Parczew, Tęczowa 1, tel. 833551432
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552192
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552192
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552193
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
DĘBOWA KŁODA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Mierz
21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 113, tel. 833557580
JABŁOŃ
Indywidualna Praktyka Lekarska
21-205 Jabłoń, Zamojskiego 15, tel. 833560024
MILANÓW
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Agnieszka Abramiuk
21-210 Milanów, Kościelna 1, tel. 833567030
PARCZEW
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dentysta Małgorzata Matwiej
21-200 Parczew, Polna 34, tel. 606113809
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Stom.Barbara Bielska
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, tel. 833551220
Nzoz Dentamed
21-200 Parczew, Plac Wolności 1, tel. 833550391
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Wojciech Bielski
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, Tel. 833551220
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Maciej Bielski
21-200 Parczew, 11 Listopada 48, Tel. 833551220
PODEDWÓRZE
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Szabat
21-222 Podedwórze, Podedwórze 48, tel. 833547166
SIEMIEŃ
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Piotr Pelc
21-220 Siemień, Kasztanowa 4, tel. 833547235
SOSNOWICA
Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Kuchno
21-230 Sosnowica, Wyzwolenia 1, tel. 604394192
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
PARCZEW
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dentysta Małgorzata Matwiej
21-200 Parczew, Polna 34, tel. 606113809
SOSNOWICA
Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Kuchno
21-230 Sosnowica, Wyzwolenia 1, tel. 604394192
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
PARCZEW
244
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552148
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552151
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552157
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552138
GERIATRIA - HOSPITALIZACJA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552165
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552136
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552136
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
PARCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 601361360
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
PARCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 601361360
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552161
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552133
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552133
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
PARCZEW
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej "Hospicjum"
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 506771800
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
PARCZEW
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pielęgniarska Opieka Domowa "E-Med"
21-200 Parczew, Aleje Zwycięstwa 13, tel. 833550212
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
SIEMIEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tulmed
245
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-200 Siemień, Tulniki 65, tel. 833547524
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
PARCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kamimed Spólka Cywilna Zespół Psychiatrycznego Leczenia
Środowiskowego
21-200 Parczew, Spółdzielcza 10, tel. 604536965
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
MILANÓW-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kamimed Spólka Cywilna Zespół Psychiatrycznego Leczenia
Środowiskowego
21-210 Milanów-Kolonia, Nowa 1a, tel. 604536965
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552170
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552170
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552194
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552194
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552194
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552157
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
PARCZEW
Biomic Mgr Łukasz Domański
21-200 Parczew, Tęczowa 23, tel. 607996326
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
JABŁOŃ
Medicus Marzena Gołofit
21-205 Jabłoń, 3 Maja 3, tel. 833560164
PARCZEW
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-200 Parczew, 11 Listopada 11, tel. 833550573
Apteka Mgr Urszula Okrasińska
246
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-200 Parczew, Kościelna 11, tel. 833550451
Biomic Mgr Łukasz Domański
21-200 Parczew, Tęczowa 23, tel. 607996326
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
PARCZEW
Zakład Optyczny Renata i Sławomir Witek
21-200 Parczew, Kościelna 3, tel. 833543093
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
PARCZEW
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 818545558
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
PARCZEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, Kościelna 124, tel. 833552173
POWIAT PUŁAWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BARANÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-105 Baranów, Długa 26, tel. 818834001
GOŁĄB
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołębiu
24-101 Gołąb, Folwarki 2, tel. 818813227
GÓRA PUŁAWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Góra-Med"
24-100 Góra Puławska, Kozienicka 22a, tel. 818805600
JANOWIEC
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-123 Janowiec, Lubelska 21, tel. 818815224
KAZIMIERZ DOLNY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32/34, tel. 818810319
KLEMENTOWICE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie
24-170 Klementowice, X 314, tel. 818823011
KOŃSKOWOLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia
24-130 Końskowola, Lubelska 95, tel. 818892010
KURÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie
24-170 Kurów, Lubelska 14, tel. 818811137
MARKUSZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markuszowie
24-173 Markuszów, Chopina 6, tel. 818818029
NAŁĘCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vesalius
24-150 Nałęczów, Kol. Dzrewce 18, tel. 815037903
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815014050
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Wojska Polskiego 1/16, tel. 818880139
Centrum Medyczne J.Z.Kątnik S.C. w Puławach
24-100 Puławy, Lubelska 2, tel. 818839818
Centrum Medyczne J.Z.Kątnik S.C. w Puławach
24-100 Puławy, Wróblewskiego 4, tel. 818863590
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Niwa-Med"
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870001, 818870002
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818863316
247
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Skłodowskiej 10, tel. 818863860
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Kilińskiego 18, tel. 818864933
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Kołłątaja 51, tel. 818878810
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-100 Puławy, Kruka 2, tel. 818881717
WĄWOLNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie"
24-160 Wąwolnica, Lubelska 37, tel. 818825020
ŻYRZYN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
24-103 Żyrzyn, Powstania Styczniowego 8, tel. 818809000
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BARANÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-105 Baranów, Długa 26, tel. 818834001
GOŁĄB
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołębiu
24-101 Gołąb, Folwarki 2, tel. 818813227
GÓRA PUŁAWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Góra-Med"
24-100 Góra Puławska, Kozienicka 22a, tel. 818805600
JANOWIEC
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-123 Janowiec, Lubelska 21, tel. 818815224
KAZIMIERZ DOLNY
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo Rodzinnej "Pielęgniarka" Zuzanna Polak
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32/34, tel. 609732069
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Wacławska Barbara
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32/34, tel. 698031571
KLEMENTOWICE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie
24-170 Klementowice, X 314, tel. 818823011
KOŃSKOWOLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia
24-130 Końskowola, Lubelska 95, tel. 818892010
KURÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie
24-170 Kurów, Lubelska 14, tel. 818811137
MARKUSZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markuszowie
24-173 Markuszów, Chopina 6, tel. 818818029
NAŁĘCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vesalius
24-150 Nałęczów, Kol. Drzewce 18, tel. 815037152
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815014050
PUŁAWY
Centrum Medyczne J.Z.Kątnik S.C. w Puławach
24-100 Puławy, Lubelska 2, tel. 818839818
Centrum Medyczne J.Z.Kątnik S.C. w Puławach
24-100 Puławy, Wróblewskiego 4, tel. 818863590
Indywidualna Praktyka Pielegniarska Małgorzata Maciąg
24-100 Puławy, Kilińskiego 18, tel. 508071077
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Sztój
24-100 Puławy, Lubelska 20a/123, tel. 605228382
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Niwa-Med"
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870001,818870002
Nzoz Pielęgniarki Środowiskowe Rodzinne "Życie i Zdrowie" S.C.
24-100 Puławy, Kołłątaja 51, tel. 818878810
Nzoz Pielęgniarki Środowiskowe-Rodzinne "Zdrowie"
24-100 Puławy, Aleja Partyzantów 17/7, tel. 818864887
Nzoz Pielęgniarstwo Środowiskowe Rodzinne Życie S.C.
24-100 Puławy, Skłodowskiej 10/1, tel. 784676948
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-100 Puławy, Kruka 2, tel. 818880665
248
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
WĄWOLNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie"
24-160 Wąwolnica, Lubelska 37, tel. 818825020
ŻYRZYN
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowej / Rodzinnej Jolanta Łuka
24-103 Żyrzyn, Powstania Styczniowego 8/Pok 8, tel. 818809000
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowej / Rodzinnej Marianna Goluch
24-100 Żyrzyn, Powstania Styczniowego 8/Pok 8, tel. 818809000
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowej/Rodzinnej
24-103 Żyrzyn, Powstania Styczniowego 8, tel. 818809000
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BARANÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-105 Baranów, Długa 26, tel. 818834001
GÓRA PUŁAWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Góra-Med"
24-100 Góra Puławska, Kozienicka 22a, tel. 818805600
KAZIMIERZ DOLNY
Indywidualna Praktyka Położna Rodzinna Bożena Stachyra
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32/34, tel. 600998050
KOŃSKOWOLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia
24-130 Końskowola, Lubelska 95, tel. 818892010
KURÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie
24-170 Kurów, Lubelska 14, tel. 818811137
MARKUSZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markuszowie
24-173 Markuszów, Chopina 6, tel. 818818029
NAŁĘCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vesalius
24-150 Nałęczów, Kol. Drzewce 18, tel. 815037152
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815014050
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Niwa-Med"
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870001, 818870002
Nzoz Położne Środowiskowe Rodzinne "Rodzina"
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818867290
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
WĄWOLNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie"
24-160 Wąwolnica, Lubelska 37, tel. 818825020
TRANSPORT SANITARNY W POZ
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818863316
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818863316
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818863316
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818863316
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
249
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-100 Puławy, Kruka 2, tel. 818881717
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7 wew.103
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
NAŁĘCZÓW
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-150 Nałęczów, 1-Go Maja 16, tel. 815015888
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.103
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ
NAŁĘCZÓW
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-150 Nałęczów, 1-Go Maja 16, tel. 815015888
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.177
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.196
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Niwa-Med"
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870001, 818870002
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej All-Medical
24-100 Puławy, Kołłątaja 18, tel. 818888034
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
250
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.146
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.146
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLGII DLA DZIEWCZĄT
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej All-Medical
24-100 Puławy, Kołłątaja 18, tel. 818888034
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.314
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-100 Puławy, Sieroszewskiego 20, tel. 814731340
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.177
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
NAŁĘCZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815014050
Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014356
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.285
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818881713
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI i MŁODZIEŻY
PUŁAWY
Nzoz Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i Usg w Puławach
24-100 Puławy, Wróblewskiego 18, tel. 818873084
251
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie S.C.
24-100 Puławy, Wojska Polskiego 1/53 B, tel. 818880200
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-100 Puławy, Eustachiewicza 3, tel. 818885577
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-100 Puławy, Kruka 2, tel. 818881717
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.394
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
DRZEWCE-KOLONIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vesalius
24-150 Drzewce-Kolonia, Kolonia Drzewce 18, tel. 815037903
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Niwa-Med"
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870001
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej All-Medical
24-100 Puławy, Kołłątaja 18, tel. 818888034
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie S.C.
24-100 Puławy, Wojska Polskiego 1/53 B, tel. 818880200
Nzoz Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i Usg w Puławach
24-100 Puławy, Wróblewskiego 18, tel. 818873084
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.145
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
NAŁĘCZÓW
Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. Zagórskiego
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815015799
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Niwa-Med"
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870001, 818870002
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie S.C.
24-100 Puławy, Wojska Polskiego 1/53 B, tel. 818880200
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
252
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.309,276
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Nzoz Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i Usg w Puławach
24-100 Puławy, Wróblewskiego 18/3 i 4, tel. 818873084
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej All-Medical
24-100 Puławy, Kołłątaja 18, tel. 818888034
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.103
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
KAZIMIERZ DOLNY
Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Ewa Doraczyńska
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32, tel. 606461707
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815014050
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818881713
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Kołłątaja 51, tel. 818878810
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818863316
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Skłodowskiej 10, tel. 818863860
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870002
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII
253
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII DLA DZIECI
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.114
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
NAŁĘCZÓW
Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014356
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.285
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Bema 1, tel. 818864291do 7wew.147
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
BADANIA RADIOLOGICZNE (RTG)
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.133
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.133
254
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
NAŁĘCZÓW
Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014356
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Stomatologiczne"
24-100 Puławy, Eustachiewicza 3, tel. 818888212
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BARANÓW
Gabinet Stomatologiczny
24-105 Baranów, Długa 26/., tel. 818834218
GOŁĄB
Prywatny Gabinet Stomatologiczny - Beata Bober Wiak
24-101 Gołąb, Puławska 31, tel. 604557489
GÓRA PUŁAWSKA
Gabinet Stomatologiczny Dorota Kowalczyk
24-100 Góra Puławska, Radomska 18, tel. 818805933
JANOWIEC
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
24-123 Janowiec, Lubelska 21, tel. 818815095
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
24-123 Janowiec, Osiedle Szkolne 5b, tel. 818815350
KAZIMIERZ DOLNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna "Astom"
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32/34, tel. 818810067
Nzoz Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i Usg w Puławach
24-120 Kazimierz Dolny, Sadowa 4, tel. 818810888
KOŃSKOWOLA
Nzoz Stenodent
24-130 Końskowola, Lubelska 80, tel. 818892203
Praktyka Stomatologiczna Dr N.Med. Lek. Stom. Iwona Pytlak
24-130 Końskowola, Nowe Osiedle 13, tel. 818816951
KURÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie
24-170 Kurów, Lubelska 14, tel. 818811140
MARKUSZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markuszowie
24-173 Markuszów, Chopina 6, tel. 818818029
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
"Prima-Med" Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna Nzoz
24-100 Puławy, Lubelska 25, tel. 818877025
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Królewska 15, tel. 818881713
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
24-100 Puławy, Mickiewicza 21b, tel. 818880235
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Duo-Dent"Inga Sułek-Przybyła i Marcin Przybyła S.J.
24-100 Puławy, 3-Go Maja 8/4, tel. 818888382
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dental 2 Dorota Rutka
24-100 Puławy, Sieroszewskiego 20/4, tel. 818863769
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
24-100 Puławy, Partyzantów 43, tel. 818883307
Nzoz Mariodent
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291wew209
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
255
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
WĄWOLNICA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Niemczuk
24-160 Wąwolnica, Lubelska 37, tel. 818825020
ŻYRZYN
"Prima-Med" Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna Nzoz
24-103 Żyrzyn, 1000-Lecia 143, tel. 818877025
Nzoz Prywatna Przychodnia Centrum Stomatologiczne
24-103 Żyrzyn, Powstania Styczniowego 13, tel. 818814685
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KOŃSKOWOLA
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny Grażyna Żurkowska
24-130 Końskowola, Lubelska 81, tel. 818816744
KURÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kurowie
24-170 Kurów, Lubelska 16, tel. 818811018
NAŁĘCZÓW
Largo Medical S.C. Iwona Kędzierska, Krzysztof Tomasz Kędzierski
24-140 Nałęczów, B. Prusa 11, tel. 693578866
Prywatna Praktyka Stomatologiczna S.C. Lek.Stom Anna Malczewska-Rybicka Lek.Stom Grzegorz Rybicki
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel.815014050
PIOTROWICE
Largo Medical S.C. Iwona Kędzierska, Krzysztof Tomasz Kędzierski
24-150 Piotrowice, 107, tel. 693578866
PUŁAWY
"Prima-Med" Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna Nzoz
24-100 Puławy, Kaniowczyków 9, tel.818877025
Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Jończyk
24-100 Puławy, Polna 18, tel. 818863821
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Wolińska
24-100 PUŁAWY, WOJSKA POLSKIEGO 7, tel. 818863740wew50
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Stomatologiczne"
24-100 Puławy, Wróblewskiego 18, tel.818864990
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Stomatologiczne"
24-100 Puławy, 6-Go Sierpnia 30, tel.818878300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Stomatologiczne"
24-100 Puławy, Legionu Puławskiego 8, tel.818871202
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Erdent" Renata Woźniak
24-100 Puławy, Sieroszewskiego 20/4, tel.602134975
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Niwa-Med"
24-100 Puławy, Lubelska 20A, tel.818880001wew.114
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stomadent" S.C.
24-100 Puławy, Polna 27/101, tel.818883455
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mh-Dent Gabinet Stomatologiczny
24-100 Puławy, Wojska Polskiego 1/2C, tel.818868704
SADURKI
Largo Medical S.C. Iwona Kędzierska, Krzysztof Tomasz Kędzierski
24-150 Sadurki, 106, tel. 693578866
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
KAZIMIERZ DOLNY
Nzoz Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i Usg w Puławach
24-120 Kazimierz Dolny, Sadowa 4, tel. 818810888
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Stomatologiczne"
24-100 Puławy, Olszewskiego 10, tel. 818867310
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dental 2 Dorota Rutka
24-100 Puławy, Sieroszewskiego 20/4, tel. 818863769
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
PUŁAWY
"Prima-Med" Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna Nzoz
24-100 Puławy, Lubelska 25, tel. 818877025
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Bema 1, tel. 818863687
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
256
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
NAŁĘCZÓW
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-150 Nałęczów, 1-Go Maja 16, tel. 815015888
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
NAŁĘCZÓW
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-150 Nałęczów, 1-Go Maja 16, tel. 815015888
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
NAŁĘCZÓW
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-150 Nałęczów, 1-Go Maja 16, tel. 815015858
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
NAŁĘCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej "Ikardia"
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014416
Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014356
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14
NAŁĘCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej "Ikardia"
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014416
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26
NAŁĘCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej "Ikardia"
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014416
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
PUŁAWY
257
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
NAŁĘCZÓW
Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. Zagórskiego
24-140 Nałęczów, Małachowskiego 5, tel. 815015798, 815010000
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
NAŁĘCZÓW
Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. Zagórskiego
24-140 Nałęczów, Małachowskiego 5, tel. 8150157980, 815010000
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA
NAŁĘCZÓW
Nzoz Arthros Sp. Z O.O. Ortopedia i Traumatologia
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016000
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - H01,H02,H04,H05,H06
NAŁĘCZÓW
Nzoz Arthros Sp. Z O.O. Ortopedia i Traumatologia
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016000
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.299
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03,
N20
PUŁAWY
258
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA
CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.309
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Ii
24-100 Puławy, Bema 1, tel. 818889393
PROGRAM LECZENIA CHOROBY GAUCHER"A
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7 wew.221
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.177
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.177
PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO
IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7 wew. 349
PROGRAM LECZENIA RZS i MIZS O DUŻEJ i UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI
MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Ii
24-100 Puławy, Bema 1, tel. 818889393
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Puławach
24-100 Puławy, Niemcewicza 2a, tel. 818866289
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Puławach
24-100 Puławy, Niemcewicza 2a, tel. 818866289
259
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
PUŁAWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Opieka Długoterminowa"
24-100 PUŁAWY, PARTYZANTÓW 17, tel. 818864291wew153
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
STRZELCE
Nzoz Prywatne Sanatorium
24-140 Strzelce, 28b, tel. 815015194
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH
STRZELCE
Nzoz Prywatne Sanatorium
24-140 Strzelce, 28b, tel. 815015194
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
CELEJÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie
24-120 Celejów, Celejów 68, tel. 818810211
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
PUŁAWY
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-100 Puławy, Eustachiewicza 3, tel. 818885577
ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIENIONYCH OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
CHOLEWIANKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji
Psychoaktywnych
24-120 CHOLEWIANKA, 2, tel. 504246443
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Kołłątaja 51, tel. 818872078
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ
ALKOHOL
PUŁAWY
Nzoz Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Puławach
24-100 Puławy, Al. Królewska 3a, tel. 818864236
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818884068
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, CENTRALNA 16, tel. 818864271do3
STRZELCE
Nzoz Prywatne Sanatorium
24-140 Strzelce, 28b, tel. 815015194
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
KAZIMIERZ DOLNY
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32/34, tel. 818820020
NAŁĘCZÓW
Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna
260
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-140 Nałęczów, Małachowskiego 7, tel. 815014356
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 PUŁAWY, GEN.FIELDORFA ,,NILA" 10, tel. 818886877wew.142
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew. 328
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-100 Puławy, Aleja Królewska 17, tel. 818863902
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-100 Puławy, Kołłątaja 18, tel. 814731340
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
NAŁĘCZÓW
Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815014356
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 PUŁAWY, GEN.FIELDORFA ,,NILA" 10, tel. 818886877w.142
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.145
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-100 Puławy, Eustachiewicza 3, tel. 818888877
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-100 Puławy, Aleja Królewska 17, tel. 818863902
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
PUŁAWY
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-100 Puławy, Eustachiewicza 3, tel. 818885577
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
NAŁĘCZÓW
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałeczowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-140 Nałęczów, Górskiego 6, tel. 815014208
Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" Spółka Akcyjna
24-140 Nałęczów, Górskiego 5, tel. 815014356
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Bema 1, tel. 818864291do 7
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
PUŁAWY
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax
24-100 Puławy, Aleja Królewska 17, tel. 818863902
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 484731340
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
NAŁĘCZÓW
Nzoz Opizośpmm
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815016555
PUŁAWY
Medicus Marzena Gołofit
24-100 Puławy, Piłsudskiego 89, tel. 818877042
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
24-100 Puławy, Al. Partyzantów 9a, tel. 814761437
Reha-Med Łukasz Sadurski
24-100 Puławy, Norwida 1/8, tel. 818880754
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
BARANÓW
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
261
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
24-105 Baranów, Rynek 8, tel. 818834153
GÓRA PUŁAWSKA
Medicus Marzena Gołofit
24-122 Góra Puławska, Kozienicka 3, tel. 818805459
KAZIMIERZ DOLNY
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32/34, tel. 818810018
MARKUSZÓW
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
24-173 Markuszów, F.Chopina 4, tel. 818818486
NAŁĘCZÓW
Nzoz Opizośpmm
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815016555
PUŁAWY
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
24-100 Puławy, Bema 1, tel. 818883834
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
24-100 Puławy, Partyzantów 40, tel. 818880900
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
24-100 Puławy, Norwida 9, tel. 818862387
Apteka Mgr Teresa Kruk
24-100 Puławy, Piłsudskiego 52, tel. 818883915
Apteka Puławska S.C. K.Gargol R.Gargol W.Gargol
24-100 Puławy, Józefa Bema 2, tel. 818884390
Apteka Puławska S.C. K.Gargol R.Gargol W.Gargol
24-100 Puławy, Cichockiego 13, tel. 818884430
Hollister Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
24-100 Puławy, Norwida 1/8, tel. 818880754
Medicus Marzena Gołofit
24-100 Puławy, Piłsudskiego 89, tel. 818877042
Medicus Marzena Gołofit
24-100 Puławy, Kilińskiego 20, tel. 818877838
Medicus Marzena Gołofit
24-100 Puławy, Wróblewskiego 16d, tel. 818865015
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
24-100 Puławy, Al. Partyzantów 9a, tel. 48814761437
Reha-Med Łukasz Sadurski
24-100 Puławy, Norwida 1/8, tel. 818880754
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Grota Roweckiego 2, tel. 818887429
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Skłodowskiej 2, tel. 818863957
WĄWOLNICA
Medicus Marzena Gołofit
24-160 Wąwolnica, Bełzycka 5, tel. 818825002
ŻYRZYN
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
24-103 Żyrzyn, Powstania Styczniowego 13, tel. 818814349
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
PUŁAWY
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
24-100 Puławy, Centralna 1, tel. 818864594
Audionova Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Lubelska 18/14, tel. 818887272
Geers Akustyka Słuchu Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Centralna 18 B, tel. 48818883285
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
NAŁĘCZÓW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815014050
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
PUŁAWY
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
PUŁAWY
262
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Nzoz Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i Usg w Puławach
24-100 Puławy, Wróblewskiego 18/3 i 4, tel. 818873084
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.133
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
KAZIMIERZ DOLNY
Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Ewa Doraczyńska
24-120 Kazimierz Dolny, Lubelska 32, tel. 606461707
NAŁĘCZÓW
Nzoz"Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów"Sp. Z O.O.
24-140 Nałęczów, Kasztanowa 6, tel. 815016012
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, Kolejowa 7, tel. 815014050
PUŁAWY
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Al.Krolewska 15, tel. 818881713
Centrum Medyczne "Internus" Sp. Z O.O.
24-100 Puławy, Gen.Fieldorfa ,,Nila" 10, tel. 818886877
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "All Med" Centrum Medyczne S.C.
24-100 Puławy, Zielona 10a, tel. 818886644
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Kołłątaja 51, tel. 818878810
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Partyzantów 17, tel. 818863316
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Skłodowskiej 10, tel. 818863860
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Lubelska 20a, tel. 818870002
Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z O.O.
24-110 Puławy, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 814731340
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 PUŁAWY, BEMA 1, tel. 818864291do7wew.205
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
PUŁAWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, Skłodowskiej 10, tel. 818863860
POWIAT RADZYŃSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BIAŁKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białce
21-320 Białka, Białka 149a, tel. 833525105
BORKI
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Borkach i Woli Osowińskiej S.C.
21-345 Borki, 22 Lipca 9/1, tel. 818574212
BRZOZOWICA DUŻA
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Brzozowica Duża, Brzozowica Duża 70 A, tel. 833722101
CZEMIERNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-306 Czemierniki, Zamkowa 14, tel. 833513039
DOMASZEWNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
21-307 Domaszewnica, 76a, tel. 833518588
KĄKOLEWNICA WSCHODNIA
263
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Polskowola 131, tel. 833722042
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Wschodnia 32 B, tel. 833722101
KOMARÓWKA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Komarówce Podl.
21-315 Komarówka Podlaska, i Armii Wojska Polskiego 13, tel. 833535015
RADZYŃ PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-315 Radzyń Podlaski, Wyszynskiego 14, tel. 833527526
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 2
21-300 Radzyń Podlaski, Bohaterów 17, tel. 833520651
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Zdrowie
21-300 Radzyń Podlaski, Ostrowiecka 58, tel. 833529935
Praktyka Lekarza Rodzinnego Dormed w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wyszyńskiego 17, tel. 833526145
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132318
SUCHOWOLA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-305 Suchowola, Suchowla 143, tel. 833530367
ULAN-MAJORAT
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
21-307 Ulan-Majorat, 50a, tel. 833518014
WOHYŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
21-310 Wohyń, Radzyńska 2 A, tel. 833530017
WOLA OSOWIŃSKA
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Borkach i Woli Osowińskiej S.C.
21-345 Wola Osowińska, Parkowa 5, tel. 818574185
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BIAŁKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białce
21-320 Białka, Białka 149a, tel. 833525105
BORKI
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Borkach i Woli Osowińskiej S.C.
21-345 Borki, 22 Lipca 9/1, tel. 818574212
BRZOZOWICA DUŻA
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Brzozowica Duża, Brzozowica Duża 70 A, tel. 833722101
CZEMIERNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-306 Czemierniki, Zamkowa 14, tel. 833513039
DOMASZEWNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
21-307 Domaszewnica, 76a, tel. 833518588
KĄKOLEWNICA WSCHODNIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Polskowola 131, tel. 833722042
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Wschodnia 32 B, tel. 833722101
KOMARÓWKA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Komarówce Podl.
21-315 Komarówka Podlaska, i Armii Wojska Polskiego 13, tel. 833535015
RADZYŃ PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-315 Radzyń Podlaski, Wyszynskiego 14, tel. 833527526
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 2
21-300 Radzyń Podlaski, Bohaterów 17, tel. 833520651
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Zdrowie
21-300 Radzyń Podlaski, Ostrowiecka 58, tel. 833529935
Praktyka Lekarza Rodzinnego Dormed w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wyszyńskiego 17, tel. 833526145
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132318
SUCHOWOLA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-305 Suchowola, Suchowla 143, tel. 833530367
ULAN-MAJORAT
264
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
21-307 Ulan-Majorat, 50a, tel. 833518014
WOHYŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
21-310 Wohyń, Radzyńska 2 A, tel. 833530017
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BIAŁKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Białce
21-320 Białka, Białka 149a, tel. 833525105
BORKI
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Borkach i Woli Osowińskiej S.C.
21-345 Borki, 22 Lipca 9/1, tel. 818574212
BRZOZOWICA DUŻA
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Brzozowica Duża, Brzozowica Duża 70 A, tel. 833722101
CZEMIERNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-306 Czemierniki, Zamkowa 14, tel. 833513039
KĄKOLEWNICA WSCHODNIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Polskowola 131, tel. 833722042
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Wschodnia 32 B, tel. 833722101
KOMARÓWKA PODLASKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Komarówce Podl.
21-315 Komarówka Podlaska, i Armii Wojska Polskiego 13, tel. 833535015
RADZYŃ PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-315 Radzyń Podlaski, Wyszynskiego 14, tel. 833527526
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Nr 2
21-300 Radzyń Podlaski, Bohaterów 17, tel. 833520651
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Zdrowie
21-300 Radzyń Podlaski, Ostrowiecka 58, tel. 833529935
Praktyka Lekarza Rodzinnego Dormed w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wyszyńskiego 17, tel. 833526145
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132318
SUCHOWOLA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-305 Suchowola, Suchowla 143, tel. 833530367
ULAN-MAJORAT
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
21-307 Ulan-Majorat, 50a, tel. 833518014
WOHYŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
21-310 Wohyń, Radzyńska 2 A, tel. 833530017
TRANSPORT SANITARNY W POZ
RADZYŃ PODLASKI
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 109, tel. 833528461
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
RADZYŃ PODLASKI
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 109, tel. 833528461
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
RADZYŃ PODLASKI
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 109, tel. 833528461
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132318
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
RADZYŃ PODLASKI
265
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia" "Kuracja" Sp. Z O.O.
21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 17, tel. 833522492
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 834132378
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
RADZYŃ PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia" "Kuracja" Sp. Z O.O.
21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 17, tel. 833522492
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
RADZYŃ PODLASKI
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
21-300 Radzyń Podlaski, Ostrowiecka 3, tel. 833520281
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia" "Kuracja" Sp. Z O.O.
21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 17, tel. 833522492
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
KĄKOLEWNICA POŁUDNIOWA
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica Południowa, - 1d, tel. 833722009
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132325
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
RADZYŃ PODLASKI
266
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia" "Kuracja" Sp. Z O.O.
21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 17, tel. 833522492
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132242
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BIAŁKA
Gabinet Stomatologiczny Mazadent Zawada Małgorzata
21-300 Białka, 149a, tel. 833525085
BORKI
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Borkach i Woli Osowińskiej S.C.
21-345 Borki, 22 Lipca 9/1, tel. 818574212
CZEMIERNIKI
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Beata Mendrek
21-306 Czemierniki, Zamkowa 14, tel. 833513018
KĄKOLEWNICA WSCHODNIA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Krzysztof Denisiuk
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Polskowola 131c, tel. 601804799
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Kąkolewnica Wschodnia 16/B, tel. 660761004
KOMARÓWKA PODLASKA
Indywidualna Praktyka Lekarska w Zakresie Stomatologii
21-311 Komarówka Podlaska, i Armii Wp. 33, tel. 502307987
RADZYŃ PODLASKI
Grupowa Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Denz S.C.
21-315 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 833520036
Grupowa Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Denz S.C.
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 103, tel. 833520868
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Krzysztof Sak
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 502465657
Indywidualna Praktyka Lekarska - Łukasik Anna
21-300 Radzyń Podlaski, Sikorskiego 15, tel. 505614131
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Marcin Rumiński
21-300 Radzyń Podlaski, Rynek 10b, tel. 605208174
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eurodent"
21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 24, tel. 834131777
ULAN-MAJORAT
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Regina Kądziela
21-307 Ulan-Majorat, 50a, tel. 833518293
WOHYŃ
Gabinet Stomatologiczny Lidia Gaworecka
21-310 Wohyń, Radzyńska 2a, tel. 833530017
WOLA OSOWIŃSKA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Barbara Mańko
21-345 Wola Osowińska, Parkowa 5, tel. 818574185
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
RADZYŃ PODLASKI
"Simena "Spółdzielnia - Zakład Pracy Chronionej
21-300 Radzyń Podlaski, Generała Kleeberga 10, tel. 833528410
Indywidualna Praktyka Lekarska - Łukasik Anna
21-300 Radzyń Podlaski, Sikorskiego 15, tel. 505614131
Indywidualna Praktyka Lekarska - Łukasik Anna
21-300 Radzyń Podlaski, Jana Pawła II 25, tel. 505614131
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
RADZYŃ PODLASKI
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Dorota Tętnik-Hapka
267
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-300 Radzyń Podlaski, Dąbrowskiego. 10, tel. 606138877
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Stom Maria Sidorowicz
21-300 Radzyń Podlaski, Armii Krajowej 29, tel. 833529231
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132306
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132213
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132202
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132380
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132245
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132220
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132220
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132237
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132237
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132209
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132209
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132230
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132252
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132217
268
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132217
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132236
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
PROGRAM LECZENIA INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ
POSTACIĄ ZZSK
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132236
PROGRAM LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132252
PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO
IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132236
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
RADZYŃ PODLASKI
Centrum Dializa Sp. Z O.O.
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 833527344
TLENOTERAPIA DOMOWA
RADZYŃ PODLASKI
"Ms Clinsearch" Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Janusz Milanowski, Katarzyna
Szmygin-Milanowska Spółka Jawna
21-300 Radzyń Podlaski, Wyszyńskiego 17, tel. 603777429
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
RADZYŃ PODLASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarskiej "Zdrowie" J.Bronik, M.Majewska
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 696039906
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
USTRZESZ
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy
21-300 Ustrzesz, 35, tel. 833525324
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 834132379
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 834132356
SUCHOWOLA
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
21-305 Suchowola, 48, tel. 833530364
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 834132360
269
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
SUCHOWOLA
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
21-305 Suchowola, 48, tel. 833530364
ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 834132300
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 834132379
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 834132379
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA
SUCHOWOLA
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
21-305 Suchowola, 48, tel. 833530364
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicak 111, tel. 83413379
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
RADZYŃ PODLASKI
"Simena "Spółdzielnia - Zakład Pracy Chronionej
21-300 Radzyń Podlaski, Generała Kleeberga 10, tel. 833528410
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia" "Kuracja" Sp. Z O.O.
21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 17, tel. 833522492
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132265
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132315
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132305
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132388
REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132388
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
RADZYŃ PODLASKI
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132219
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
CZEMIERNIKI
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-306 Czemierniki, Kocka 19, tel. 833513315
KĄKOLEWNICA WSCHODNIA
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
21-320 Kąkolewnica Wschodnia, 24a, tel. 833722018
270
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
KOMARÓWKA PODLASKA
Apteka Prywatna Mgr Regina Kuna
21-311 Komarówka Podlaska, i Armii Wp 37, tel. 833535018
RADZYŃ PODLASKI
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 17, tel. 833529644
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-300 Radzyń Podlaski, Ostrowiecka 10, tel. 833521054
Apteka "Remedium" Dorota Grzejda - Daszko
21-300 Radzyń Podlaski, Wyszyńskiego 17, tel. 833527692
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132219
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-300 Radzyń Podlaski, Spółdzielcza 1, tel. 833520192
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
21-300 Radzyń Podlaski, Lubelska 3a, tel. 833520817
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
RADZYŃ PODLASKI
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 833521377
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
KĄKOLEWNICA POŁUDNIOWA
Ośrodek Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica Południowa, - 1d, tel. 833722009
RADZYŃ PODLASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, tel. 834132325
POWIAT RYCKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BOBROWNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-500 Bobrowniki, Rynek 3d, tel. 818658420
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517288
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzinna Przychodnia Lekarska S.C
08-530 Dęblin, Stężycka 11, tel. 818833620
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724542
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
KŁOCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Dem
08-550 Kłoczew, Długa 53, tel. 257543129
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-550 Kłoczew, Długa 67, tel. 257543693
NOWODWÓR
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-503 Nowodwór, Nowodwór 72, tel. 818661002
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-503 Nowodwór, Nowodwór 69, tel. 818661935
PAWŁOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-540 Pawłowice, 40a, tel. 818665025
ROSOSZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" S.C.
08-500 Rososz, Rososz 75, tel. 818656720
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" S.C.
08-500 Ryki, Wyczółkowskiego 6, tel. 818656312
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
271
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818655858
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-500 Ryki, Karola Wojtyły 3, tel. 818656915
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
STARY BAZANÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-500 Stary Bazanów, 134, tel. 818656363
STĘŻYCA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-540 Stężyca, Królewska 2, tel. 818663013
UŁĘŻ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-504 Ułęż, Ułęż 172, tel. 818667930
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BOBROWNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-500 Bobrowniki, Rynek 3d, tel. 818658420
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517288
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzinna Przychodnia Lekarska S.C
08-530 Dęblin, Stężycka 11, tel. 818833620
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724498
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
KŁOCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Dem
08-550 Kłoczew, Długa 53, tel. 257543129
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-550 Kłoczew, Długa 67, tel. 257543693
NOWODWÓR
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-503 Nowodwór, Nowodwór 72, tel. 818661002
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-503 Nowodwór, Nowodwór 69, tel. 818661935
PAWŁOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-540 Pawłowice, 40a, tel. 818665025
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" S.C.
08-500 Ryki, Wyczółkowskiego 6, tel. 818656312
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818655858
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-500 Ryki, Karola Wojtyły 3, tel. 818656915
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
STARY BAZANÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-500 Stary Bazanów, 134, tel. 818656363
STĘŻYCA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-540 Stężyca, Królewska 2, tel. 818663013
UŁĘŻ
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej Elżbieta Wojtachnio
08-504 Ułęż, 172, tel. 665160565
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej "Grażyna"
08-504 Ułęż, Ułęż 172, tel. 604453459
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-504 Ułęż, Ułęż 172, tel. 818667930
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517288
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzinna Przychodnia Lekarska S.C
08-530 Dęblin, Stężycka 11, tel. 818833620
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
272
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724498
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
KŁOCZEW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Dem
08-550 Kłoczew, Długa 53, tel. 257543129
NOWODWÓR
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-503 Nowodwór, Nowodwór 72, tel. 818661002
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" S.C.
08-500 Ryki, Wyczółkowskiego 6, tel. 818656312
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818655858
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
STĘŻYCA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy S.C.
08-540 Stężyca, Królewska 2, tel. 818663013
TRANSPORT SANITARNY W POZ
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517288
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans' S.C. Jolanta Czopek, Sławomir Czopek
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818654652
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517288
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans' S.C. Jolanta Czopek, Sławomir Czopek
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818654652
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517288
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans' S.C. Jolanta Czopek, Sławomir Czopek
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818654652
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517288
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
DĘBLIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Rykach
08-500 Ryki, Warszawska 13, tel. 818652367
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
RYKI
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
273
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
RYKI
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724542
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Rykach
08-500 Ryki, Warszawska 13, tel. 818652367
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724542
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656324
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI i MŁODZIEŻY
DĘBLIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
274
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
RYKI
Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych. Edukacja, Profilaktyka, Terapia - J.Z. Szeliga S.C.
08-500 Ryki, Wyczółkowskiego 6, tel. 605553785
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724542
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818655858
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724542
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Rykach
08-500 Ryki, Warszawska 13, tel. 818652367
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
DĘBLIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Przychodnia Kolejowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O.
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724542
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
RYKI
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
DĘBLIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
275
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656314
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
DĘBLIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-500 Ryki, Karola Wojtyły 3, tel. 818656915
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
DĘBLIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
RYKI
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
BADANIA RADIOLOGICZNE (RTG)
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656352
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - ECHOKARDIOGRAFIA OBCIĄŻENIOWA LUB
PRZEZPRZEŁYKOWA
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656362
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518522
Indywidualna Praktyka Lekarska "Kolejarz"
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 514786766
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna ,,Ipsdent,,
08-530 Dęblin, Długosza 39, tel. 818832048
Prima-Dent
08-530 Dęblin, Kolejowa 20, tel. 814724573
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
08-530 Dęblin, Warszawska 109, tel. 601458681
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
KŁOCZEW
276
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Teresa Emilianowicz
08-550 Kłoczew, Długa 67, tel. 257543159
NOWODWÓR
Nzoz "Zdrowy Ząbek" S.C. Zakład Opieki Stomatologicznej
08-503 Nowodwór, Nowodwór 2, tel. 818661278
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Zytnia 22, tel. 818656304
Gabinet Stomatologiczny Renata Papiewska
08-500 Ryki, Karola Wojtyły 3, tel. 695095198
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
08-500 Ryki, Karola Wojtyły 3, tel. 816854042
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia S.C.
08-500 Ryki, Słowackiego 3, tel. 608664222
STĘŻYCA
Nzoz "Zdrowy Ząbek" S.C. Zakład Opieki Stomatologicznej
08-540 Stężyca, Królewska 2, tel. 818663111
UŁĘŻ
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Szymanek
08-504 Ułęż, 172, tel. 818667152
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
DĘBLIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex
08-530 Dęblin, Tysiąclecia 3, tel. 818830274
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex
08-530 Dęblin, Wiślana 3b, tel. 818832515
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, 15 P. P. Wilków 6, tel.818830608
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-521 Dęblin, Gen. Kowalskiego 20, tel.818830608
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex
08-500 Ryki, Wyczółkowskiego 10, tel. 818652450
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex
08-500 Ryki, Żytnia 5, tel. 818651297
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
08-500 Ryki, Karola Wojtyły 3, tel. 816854042
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna
08-500 Ryki, Słowackiego 4, tel.8186524042
Nzoz "Zdrowy Ząbek" S.C. Zakład Opieki Stomatologicznej
08-500 Ryki, 15 Pułku Piechoty "Wilków" Ak 5, tel.818653413
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517206
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656353
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517206
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656347
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517206
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656342
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
DĘBLIN
277
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517206
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656362
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517206
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517206
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656334
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656344
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656344
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
DĘBLIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Promyk
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 606316277
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656332
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE
RYKI KRÓLEWSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder
08-500 Ryki Królewskie, Warszawska 13, tel. 601160356
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
RYKI KRÓLEWSKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder
08-500 Ryki Królewskie, Warszawska 13, tel. 601160356
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
278
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656317
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Rykach
08-500 Ryki, Warszawska 13, tel. 818652367
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha-Vita
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818651058
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha-Vita
08-500 Ryki, Ogrodowa 6, tel. 818651058
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reha-Vita
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818651058
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815517206
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
DĘBLIN
Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "Ort-Care" Damian Puton
08-530 Dęblin, Warszawska 75a, tel. 604270088
RYKI
Apteka A.H.A.Kołodziejek Spółka Jawna
08-500 RYKI, ŻYTNIA 16, tel. 818651227wew.37
Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "Ort-Care" Damian Puton
08-500 Ryki, Żytnia 8, tel. 818652551
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
DĘBLIN
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
08-530 Dęblin, Warszawska 9, tel. 818830016
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
08-530 Dęblin, 15 Pp "Wilków" 3, tel. 818801233
Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "Ort-Care" Damian Puton
08-530 Dęblin, Warszawska 75a, tel. 604270088
KŁOCZEW
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
08-550 Kłoczew, Długa 53, tel. 257543120
RYKI
Apteka A.H.A.Kołodziejek Spółka Jawna
08-500 RYKI, ŻYTNIA 16, tel. 818651227wew.37
Apteka A.H.A.Kołodziejek Spółka Jawna
08-500 Ryki, Słowackiego 4, tel. 818652064
Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "Ort-Care" Damian Puton
08-500 Ryki, Żytnia 8, tel. 818652551
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
08-500 Ryki, Słowackiego 15c, tel. 818656255
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
08-500 Ryki, Poniatowskiego 35, tel. 818656250
UŁĘŻ
Roko i R i R Kowalscy Spółka Jawna
08-504 Ułęż, 172, tel. 818667034
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
RYKI
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818864594
279
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
RYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita S.C.
08-500 Ryki, Warszawska 100, tel. 818655858
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518526
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
DĘBLIN
6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Sp Zoz
08-530 Dęblin, Szpitalna 2, tel. 815518580
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-530 Dęblin, Rynek 14, tel. 818830608
RYKI
"Klinika" Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-500 Ryki, Żytnia 23, tel. 818656314
Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed
08-500 Ryki, Żytnia 16, tel. 818651227
POWIAT ŚWIDNICKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BISKUPICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
21-044 Biskupice, Podwal 21/., tel. 815859026
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-050 Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Pierwsze 91, tel. 815810268
MEŁGIEW
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Lustmed"
21-007 Mełgiew, Kościelna 29, tel. 815049319
PIASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Normed" S.C.
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815822929
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Starmed Plr Julian Krawczyk,Anna Rycyk-Sadowska
21-065 Rybczewice Drugie, Rybczewice II 83, tel. 815854009
ŚWIDNIK
Centrum Medyczne "Inter-Med" S.C.
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6a, tel. 814683535
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Brzeziny III "
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814681003
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Praktyka Lekarza Rodzinnego "Rodzina"
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22, tel. 817512596
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Medyk"
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 22, tel. 817512221
Nzoz Plr Brzeziny II S.C.
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814681002
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Brzeziny i S.C.
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814681004
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Familia S.C.
21-040 Świdnik, Niepodległości 29, tel. 817516713
Przychodnia Zdrowia " Lot-Medical"
21-045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1, tel. 817225705
TRAWNIKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach
21-044 Trawniki, Trawniki 630, tel. 815856020
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BISKUPICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
280
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-044 Biskupice, Podwal 21/., tel. 815859026
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-050 Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Pierwsze 91, tel. 815810268
MEŁGIEW
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Lustmed"
21-007 Mełgiew, Kościelna 29, tel. 815049319
PIASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Normed" S.C.
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815822929
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Starmed Plr Julian Krawczyk,Anna Rycyk-Sadowska
21-065 Rybczewice Drugie, Rybczewice II 83, tel. 815854009
ŚWIDNIK
Grupowa Praktyka Pielęgniarek "Zgoda" S.C.
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22/203, tel. 817518410
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Brzeziny Iii "
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814681003
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Praktyka Lekarza Rodzinnego "Rodzina"
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22, tel. 817512596
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Medyk"
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 22, tel. 817512221
Nzoz Plr Brzeziny II S.C.
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814681002
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Brzeziny i S.C.
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814681004
Nzoz Praktyka Lekarza Rodzinnego Familia S.C.
21-040 Świdnik, Niepodległości 29, tel. 817516713
Przychodnia Zdrowia " Lot-Medical"
21-045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1, tel. 817225705
Świadczenia Pielęgniarskie "Jedność" Katarzyna Żabicka - Indywidualna Praktyka
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4/36, tel. 817517360
TRAWNIKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach
21-044 Trawniki, Trawniki 630, tel. 815856020
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BISKUPICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Salus"
21-044 Biskupice, Podwal 21, tel. 815859026
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
21-050 Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Pierwsze 91, tel. 815810268
MEŁGIEW
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Lustmed"
21-007 Mełgiew, Kościelna 29, tel. 815049319
PIASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Normed" S.C.
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815822929
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Starmed Plr Julian Krawczyk,Anna Rycyk-Sadowska
21-065 Rybczewice Drugie, Rybczewice Ii 83, tel. 815854009
ŚWIDNIK
Grupowa Praktyka Położnych Środowiskowo-Rodzinnych "Femina"
21-040 Świdnik, Bolesława Leśmiana 4, tel. 817513111
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Brzeziny Iii "
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814681003
TRAWNIKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach
21-044 Trawniki, Trawniki 630, tel. 815856020
TRANSPORT SANITARNY W POZ
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. Uni-Med Spółka Jawna
21-040 Świdnik, Niepodległości 2, tel. 601687513
Nzoz "Analco" Pogotowie Ratunkowe
21-040 Świdnik, Armii Krajowej 23b, tel. 817514050
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. Uni-Med Spółka Jawna
21-040 Świdnik, Niepodległości 2, tel. 601687513
281
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz "Analco" Pogotowie Ratunkowe
21-040 Świdnik, Armii Krajowej 23b, tel. 817514050
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. Uni-Med Spółka Jawna
21-040 Świdnik, Niepodległości 2, tel. 601687513
Nzoz "Analco" Pogotowie Ratunkowe
21-040 Świdnik, Armii Krajowej 23b, tel. 817514050
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PIASKI
Nzoz "Analco" Pogotowie Ratunkowe
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 817514050
ŚWIDNIK
Nzoz "Analco" Pogotowie Ratunkowe
21-040 Świdnik, Armii Krajowej 23b, tel. 817514050
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
ŚWIDNIK
Centrum Medyczne "Inter-Med" S.C.
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6a, tel. 814683535
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
PIASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815822786
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514051
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C.Poradnia Skórno-Wenerologiczna
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22, tel. 817512503
Nzoz Vena
21-040 Świdnik, Racławicka 16, tel. 602271538
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-020 Rybczewice Drugie, 120c, tel. 815854248
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514058
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514051
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22, tel. 817512171
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514058
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514058
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-020 Rybczewice Drugie, 120c, tel. 817480000
ŚWIDNIK
Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych. Edukacja, Profilaktyka, Terapia - J.Z. Szeliga S.C.
282
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-040 Świdnik, Kopernika 9a, tel. 601570946
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817513742
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
PIASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnie Neurologiczne" A.Łobińska, B.Stychno
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815822929
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnie Neurologiczne" A.Łobińska, B.Stychno
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22, tel. 817514041
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-020 Rybczewice Drugie, 120c, tel. 815854248
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Okulistyczne
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 22, tel. 817513400
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514051
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C.Poradnie Otolaryngologiczne
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 22, tel. 817515762
Nzoz Vena
21-040 Świdnik, Racławicka 16, tel. 602271538
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
ŚWIDNIK
Nzoz Vena
21-040 Świdnik, Racławicka 16, tel. 602271538
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
MEŁGIEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-007 Mełgiew, Koscielna 29, tel. 815049319
PIASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815821816
ŚWIDNIK
Centrum Medyczne "Inter-Med" S.C.
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6a, tel. 814683535
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arete
21-040 Świdnik, Kard. Stefana Wyszyńskiego 53, tel. 503530053
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817513974
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
ŚWIDNIK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Reumatologiczna
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22/116, tel. 817515760
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
283
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Stomed
21-040 Świdnik, Kopernika 4a, tel. 814688303
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Arete Stomatologia" Paweł Załęski Praktyka Stomatologiczna
21-040 Świdnik, Wyszyńskiego 53, tel. 604195125
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BISKUPICE
Idywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Jadwiga Lenartowicz
21-044 Biskupice, Podwal 21, tel. 815859091
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed Anna Czerniak
21-050 Bystrzejowice Pierwsze, 91, tel. 502055161
MEŁGIEW
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
21-007 Mełgiew, Kościelna 29/2, tel. 814670417
PIASKI
"Promed" Anna Czerniak
21-050 Piaski, Braci Spozów 19/217, tel. 815821278
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-020 Rybczewice Drugie, 120c, tel. 815854248
ŚWIDNIK
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Zbigniew Dobkowski
21-040 Świdnik, Jarzebinowa 4/46, tel. 817517771
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Stomed
21-040 Świdnik, Kopernika 4a, tel. 814688303
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Arete Stomatologia" Paweł Załęski Praktyka Stomatologiczna
21-040 Świdnik, Wyszyńskiego 53, tel. 604195125
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanodent" S.C.
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 817515766
TRAWNIKI
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Boguta
21-044 Trawniki, 630, tel. 815856309
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed Anna Czerniak
21-050 Bystrzejowice Pierwsze, 91, tel. 502055161
ŚWIDNIK
Godentis.Marek Gołaszewski i Jarosław Gołaszewski.Lekarze Stomatologii.Spółka Partnerska
21-040 Świdnik, Niepodległości 16/3, tel. 817516500
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dent A Med"
21-040 Świdnik, Al. Armii Krajowej 3, tel. 691778308
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dent A Med"
21-040 Świdnik, Kopernika 9a, tel. 691778308
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanodent" S.C.
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 817515766
TRAWNIKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dent A Med"
21-044 Trawniki, Trawniki 606, tel. 691778308
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
PIASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed Anna Czerniak
21-050 Piaski, Braci Spozów 19/217, tel. 501055161
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
284
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PIASKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed Anna Czerniak
21-050 Piaski, Braci Spozów 19/217, tel. 501055161
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817513054
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817514190
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817512848
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817512441, 817513053
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817515699
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817514282
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817514282
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817513363
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817514227
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03,
N20
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 18, tel. 817514227
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
ŚWIDNIK
Grupowa Praktyka Pielęgniarek "Zgoda" S.C.
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22/203, tel. 817518410
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
KLIMUSIN
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Pod Złotym Liściem"
21-050 Klimusin, 24, tel. 607955552
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIENIONYCH OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
285
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
MAJDAN KOZIC DOLNYCH
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny "Monar" w Majdanie Kozic
Dolnych
21-050 Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Dolnych 29, tel. 817451001, 815840000
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
ŚWIDNIK
Nzoz Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514561
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
ŚWIDNIK
Nzoz Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817514561
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
PIASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815822786
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-020 Rybczewice Drugie, 120c, tel. 817480000
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnie Neurologiczne" A.Łobińska, B.Stychno
21-040 Świdnik, Skarżyńskiego 12a, tel. 607888168
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Lesmiana 4, tel. 817514974
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 22, tel. 817515738
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
RYBCZEWICE DRUGIE
Nzoz Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ,,Kadrema,,
20-020 Rybczewice Drugie, 120c, tel. 817480000
ŚWIDNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Lesmiana 4, tel. 817514051
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
ŚWIDNIK
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku
21-040 Świdnik, Kościuszki 8, tel. 817514349
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
ŚWIDNIK
"Akson" Spółka Jawna Padjasek-Krysowski
21-040 Świdnik, Niepodległości 1, tel. 814681444
Almed Alina Michalak
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6a, tel. 817591233
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
BISKUPICE
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-044 Biskupice, Podwal 22 A, tel. 815859023
PIASKI
Medicus Marzena Gołofit
21-050 Piaski, Braci Spozów 17, tel. 815822549
ŚWIDNIK
"Akson" Spółka Jawna Padjasek-Krysowski
21-040 Świdnik, Niepodległości 1, tel. 814681444
Almed Alina Michalak
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6a, tel. 817591233
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
21-040 Świdnik, Niepodległości 5, tel. 817512512
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
21-040 Świdnik, Gen. Okulickiego 20/B, tel. 814680881
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
286
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
21-040 Świdnik, Niepodległości 5, tel. 817512512
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
21-040 Świdnik, Kusocińskiego 2, tel. 817517518
TRAWNIKI
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
21-044 Trawniki, 635/1, tel. 815856614
Apteka "Nowa" M.Plewa, K.Radecki Spółka Jawna
21-044 Trawniki, Przemysłowa 1, tel. 815856132
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
ŚWIDNIK
Zakład Optyczny
21-040 Świdnik, Niepodległości 24, tel. 814681691
Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka
21-040 Świdnik, Niepodległości 8, tel. 817591010
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
ŚWIDNIK
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
21-040 Świdnik, Niepodległości 18, tel. 814670073
Akustyk - Aparaty Słuchowe Agnieszka Piszyk
21-040 Świdnik, Skarżyńskiego 9, tel. 814761676
Ato-Reha Irena Wawrzyszak
21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 22, tel. 817515762
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
ŚWIDNIK
Przychodnia Zdrowia " Lot-Medical"
21-045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1, tel. 817225705
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
ŚWIDNIK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Marmed"
21-040 Świdnik, Jarzębinowa 4, tel. 814689251
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
MEŁGIEW
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-007 Mełgiew, Koscielna 29, tel. 815049319
PIASKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-050 Piaski, Braci Spozów 19, tel. 815821816
ŚWIDNIK
Centrum Medyczne "Inter-Med" S.C.
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6a, tel. 814683535
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Arete
21-040 Świdnik, Kard. Stefana Wyszyńskiego 53, tel. 503530053
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, Leśmiana 4, tel. 817513974
POWIAT TOMASZOWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BEŁŻEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Bełżcu
22-670 Bełżec, Lwowska 34, tel. 846652409
JARCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
22-664 Jarczów, Piłsudskiego 1, tel. 846634529
KRYNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Korzeniowska Anna
22-610 Krynice, Krynice 83, tel. 846630209
LUBYCZA KRÓLEWSKA
Nzoz Przychodnia S.C. Andrzej i Barbara Szuberscy
22-680 Lubycza Królewska, Żwirki i Wigury 1, tel. 846617009
ŁASZCZÓW
287
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz Stanisława Byś
22-650 Łaszczów, Chopina 8, tel. 846611509
Nzoz Vivente
22-650 Łaszczów, Chopina 8, tel. 846611025
MACHNÓW NOWY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ulhówku Jolanta Mroczko - Bąk
22-680 Machnów Nowy, Wierzbicka 2, tel. 846617329
MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Majdanie Sopockim
22-672 Majdan Sopocki Pierwszy, 112a, tel. 846654309
PODHORCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Podhorce, 155, tel. 846664681
RACHANIE
Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
22-640 Rachanie, Partyzantów 100, tel. 846632220
SUSIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Suścu
22-672 Susiec, Partyzantów 8, tel. 846654829
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mirosława Malicka
22-672 Susiec, Partyzantów 8, tel. 846654545
TARNAWATKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-604 Tarnawatka, Lubelska 58, tel. 846624707
TELATYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Telatynie
22-652 Telatyn, Telatyn 71, tel. 846613109
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846642569
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Zamojska 2, tel. 846642021
TYSZOWCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdzisław Berbecki
22-630 Tyszowce, Kościelna 23, tel. 846619309
ULHÓWEK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ulhówku Jolanta Mroczko - Bąk
22-678 Ulhówek, Tomaszowska 132/1, tel. 846616009
WOŻUCZYN-CUKROWNIA
Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
22-640 Wożuczyn-Cukrownia, Wożuczyn-Cukrownia 21, tel. 846632139
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
BEŁŻEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Bełżcu
22-670 Bełżec, Lwowska 34, tel. 846652409
JARCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
22-664 Jarczów, Piłsudskiego 1, tel. 846634529
KRYNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Korzeniowska Anna
22-610 Krynice, Krynice 83, tel. 846630209
LUBYCZA KRÓLEWSKA
Nzoz Przychodnia S.C. Andrzej i Barbara Szuberscy
22-680 Lubycza Królewska, Żwirki i Wigury 1, tel. 846617009
ŁASZCZÓW
Nzoz Stanisława Byś
22-650 Łaszczów, Chopina 8, tel. 846611509
Nzoz Vivente
22-650 Łaszczów, Chopina 8, tel. 846611025
MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Majdanie Sopockim
22-672 Majdan Sopocki Pierwszy, 112a, tel. 846654309
RACHANIE
Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
22-640 Rachanie, Partyzantów 100, tel. 846632220
288
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
SUSIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Suścu
22-672 Susiec, Partyzantów 8, tel. 846654829
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mirosława Malicka
22-672 Susiec, Partyzantów 8, tel. 846654545
TARNAWATKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-604 Tarnawatka, Lubelska 58, tel. 846624707
TELATYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Telatynie
22-652 Telatyn, Telatyn 71, tel. 846613109
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.408
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Zamojska 2, tel. 846642021
TYSZOWCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdzisław Berbecki
22-630 Tyszowce, Kościelna 23, tel. 846619309
ULHÓWEK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ulhówku Jolanta Mroczko - Bąk
22-678 Ulhówek, Tomaszowska 132/1, tel. 846616009
WOŻUCZYN-CUKROWNIA
Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
22-640 Wożuczyn-Cukrownia, Wożuczyn-Cukrownia 21, tel. 846632139
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BEŁŻEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Bełżcu
22-670 Bełżec, Lwowska 34, tel. 846652409
JARCZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk"
22-664 Jarczów, Piłsudskiego 1, tel. 846634529
KRYNICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Korzeniowska Anna
22-610 Krynice, Krynice 83, tel. 846630209
LUBYCZA KRÓLEWSKA
Nzoz Przychodnia S.C. Andrzej i Barbara Szuberscy
22-680 Lubycza Królewska, Żwirki i Wigury 1, tel. 846617009
ŁASZCZÓW
Indywidualna Praktyka Położnej - Krystyna Jużak
22-650 Łaszczów, Chopina 8, tel. 504196473
RACHANIE
Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
22-640 Rachanie, Partyzantów 100, tel. 846632220
SUSIEC
Indywidualna Praktyka Położnej Rodzinnej - Bożena Poźniak
22-672 Susiec, Partyzantów 8, tel. 609575492
TARNAWATKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-604 Tarnawatka, Lubelska 58, tel. 846624707
TELATYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Telatynie
22-652 Telatyn, Telatyn 71, tel. 846613109
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846642569
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Zamojska 2, tel. 846642021
TYSZOWCE
Indywidualna Praktyka Położnej Położna Rodzinna Jadwiga Rutkowska
22-630 Tyszowce, Kościelna 23, tel. 505031457
289
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ULHÓWEK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ulhówku Jolanta Mroczko - Bąk
22-678 Ulhówek, Tomaszowska 132/1, tel. 846616009
WOŻUCZYN-CUKROWNIA
Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
22-640 Wożuczyn-Cukrownia, Wożuczyn-Cukrownia 21, tel. 846632139
TRANSPORT SANITARNY W POZ
BEŁŻEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Bełżcu
22-670 Bełżec, Lwowska 34, tel. 846652409
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 84, tel. 846644411w.329,310,476
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
BEŁŻEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Bełżcu
22-670 Bełżec, Lwowska 34, tel. 846652409
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 84, tel. 846644411w.329,310,476
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
BEŁŻEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Bełżcu
22-670 Bełżec, Lwowska 34, tel. 846652409
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 84, tel. 846644411w.329,310,476
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846641555
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.427
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
ŁASZCZÓW
Centrum Medyczne im. Stanisława Starowieyskiego Lek. Med. Marian Domagała
22-650 Łaszczów, Chopina 8, tel. 846611467
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.427
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 77, tel. 846644411w.387
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Nzoz Poradnia Dermatologiczna
22-600 Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 12, tel. 846651222
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 77, tel. 846644411w.387
290
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medident"
22-600 Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 8, tel. 846650305
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846643666
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.427
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzklie 1, tel. 846644411w.345
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846641555
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.427
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.408
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 77, tel. 846644411w.507
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846641555
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, WAŃKOWICZA 8, tel. 846650305wew.21
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 3, tel. 846644411w.404
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
TOMASZÓW LUBELSKI
291
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846643315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.427
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846642725
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846641555
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846643315
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846644411w.427
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411w.370
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411w.464
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
TOMASZÓW LUBELSKI
Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med
22-600 Tomaszów Lubelski, Al. Grunwaldzkie 1, tel. 846642559, 846644411w.510
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411w.440
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411w.375
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - ECHOKARDIOGRAFIA OBCIĄŻENIOWA LUB
PRZEZPRZEŁYKOWA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411w.375
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
292
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medident"
22-600 Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 8, tel. 846650305
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
BEŁŻEC
Nzoz Praktyka Lekarza Stomatologa Danuta Kuc
22-670 Bełżec, Lwowska 34, tel. 601678614
JARCZÓW
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
22-664 Jarczów, Piłsudskiego 1, tel. 846634529
KRYNICE
Prywatny Gabinetstomatologiczny Jan Kozłowski
22-610 Krynice, Krynice 83, tel. 846630209
LUBYCZA KRÓLEWSKA
Nzoz "Stomatologia" S.C.
22-680 Lubycza Królewska, Żwirki i Wigury 1, tel. 602501781
ŁASZCZÓW
Indywidualna Praktyka Lekarska; Lek. Stom. Krystyna Prystupa
22-650 Łaszczów, Chopina 8, tel. 846611115
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Adam Kurzępa
22-650 Łaszczów, Szopena 8/1, tel. 846611115
MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Najda-Czechowska
22-672 Majdan Sopocki Pierwszy, 112a, tel. 512514246
PODHORCE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medident"
22-600 Podhorce, 155, tel. 846650305
RACHANIE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-640 Rachanie, Partyzantów 100, tel. 602728462
SABAUDIA
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Wiesława Ciągło
22-600 Sabaudia, 25, tel. 846642917
SUSIEC
Gabinet Stomatologiczny Poźniak Tadeusz
22-672 Susiec, Partyzantów 8, tel. 846654002
TARNAWATKA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Sidorowicz
22-604 Tarnawatka, Lubelska 57/C, tel. 605232417
TELATYN
Indywidualna Praktyka Lekarska Teresa Uniczko
22-652 Telatyn, Telatyn 72, tel. 846613608
TOMASZÓW LUBELSKI
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agnieszka Krajewska-Kurzępa
22-600 Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 8, tel. 846650305
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Orto-Dent
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846644613
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medident"
22-600 Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 8, tel. 846650305
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podhorce" w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski, Piłsudskiego 15, tel. 846664800
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wyspiańskiego
22-600 Tomaszów Lubelski, Wyspiańskiego 21/2, tel. 601862489
Nzoz "Stomatologia" S.C.
22-600 Tomaszów Lubelski, Promienna 6, tel. 602501781
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
22-600 Tomaszów Lubelski, Legionów Polskich 1, tel. 846659499
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Petryna Jadwiga
22-600 Tomaszów Lubelski, Królewska 31, tel. 846658256
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 607317773
……Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Anna Gryboś
……22-600 Tomaszów Lubelski, Królewska 31, tel. 846658256
TYSZOWCE
Indywidalna Praktyka Lekarska
22-630 Tyszowce, Kilińskiego 4, tel. 846619321
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lekarz Stomatolog Paweł Burek
22-630 Tyszowce, Kościelna 23, tel. 783338897
N.Z.O.Z. Przychodnia Stomatologiczna
22-630 Tyszowce, Kościelna 23, tel. 846619309
293
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ULHÓWEK
Indywidualna Praktyka Lekarska; Lek. Stom. Maria Typek
22-678 Ulhówek, Przemysłowa 8/2, tel. 846616098
WOŻUCZYN-CUKROWNIA
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Janusz Malec
22-640 Wożuczyn-Cukrownia, Wożuczyn-Cukrownia 21, tel. 846632139
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
LUBYCZA KRÓLEWSKA
Nzoz "Stomatologia" S.C.
22-680 Lubycza Królewska, Sobieskiego 5/57, tel. 608341391
TOMASZÓW LUBELSKI
Gabinet Stomatol. Przy Zesp Szk.Mech. i Zesp.Szk.Ekonomicznych
22-600 Tomaszów Lubelski, Żwirki i Wigury 7, tel. 502247567
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Cybulska Agnieszka
22-600 Tomaszów Lubelski, Hallera 5/5, tel. 660737809
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-600 Tomaszów Lubelski, Kopernika 4, tel. 502182605
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-600 Tomaszów Lubelski, Matejki 5, tel. 501633599
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
22-600 Tomaszów Lubelski, Żołnierzy Września 1, tel. 846644454, 846642004
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Dent. Anna Bartnik
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel.661641263
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medident"
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846650305
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Orto-Dent
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846644613
Prywatny Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny Krystyna Kulas
22-600 Tomaszów Lubelski, Orzeszkowej 2, tel. 604539089
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
TOMASZÓW LUBELSKI
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Wiesława Puchacz
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 48/1, tel. 846644970
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medident"
22-600 Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 8, tel. 846650305
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
294
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
22-600 Tomaszów Lubelski, Al. Grunwaldzkie 1, tel. 601361360
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B12,B13,B14,B15
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okulistyka S.C.
22-600 Tomaszów Lubelski, Al. Grunwaldzkie 1, tel. 601361360
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW i MŁODZIEŃCZEGO
IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
HEMODIALIZOTERAPIA
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Avitum
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, ALEJE GRUNWALDZKIE 1, tel. 846644411w.409
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846644411
TLENOTERAPIA DOMOWA
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzklie 1, tel. 846644411w.345
295
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Elmed
22-600 Tomaszów Lubelski, Sienkiewicza 12/29, tel. 607353145
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
LUBYCZA KRÓLEWSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dom-Med"
22-680 Lubycza Królewska, Szkolna 2, tel. 663383034
TELATYN
Elżbieta Szaruga - Indywidualna Praktyka Pielęgniarki
22-652 Telatyn, 36, tel. 696024368
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Elmed
22-600 Tomaszów Lubelski, Sienkiewicza 12/29, tel. 846643821
ULHÓWEK
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki-Mieczysława Morawska
22-678 Ulhówek, Kościelna 3/4, tel. 846616203
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Psycho-Med"
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846658679
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ
ALKOHOL
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Psycho-Med"
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846658679
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Psycho-Med"
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 846658679
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
ŁASZCZÓW
Techmed Firma Usługowo Handlowa Zakład Rehabilitacji
22-650 Łaszczów, Przemysłowa 1, tel. 515122878
SUSIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Suścu
22-672 Susiec, Partyzantów 8, tel. 846654829
TOMASZÓW LUBELSKI
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846643315
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1, tel. 84664441w.443
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
ŁYKOSZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Droga Życia"
22-652 Łykoszyn, 21, tel. 846613687
TOMASZÓW LUBELSKI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 77, tel. 846644411w.507
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
TOMASZÓW LUBELSKI
296
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Polskie Stow. Na Rzecz Os. Z Up. Umysł. Koło w Tomaszowie Lub. Orew
22-600 Tomaszów Lubelski, Słowackiego 7b, tel. 846642271
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
ŁYKOSZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Droga Życia"
22-652 Łykoszyn, 21, tel. 846613687
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehamed
22-600 Tomaszów Lubelski, Sienkiewicza 12/3, tel. 845381626
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
ŁYKOSZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Droga Życia"
22-652 Łykoszyn, 21, tel. 846510135
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
TOMASZÓW LUBELSKI
Firma Handlowo-Usługowa "Micro-Med"
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 56a/14, tel. 413861535
Medicus Marzena Gołofit
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 24, tel. 846642047
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846643315
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
LUBYCZA KRÓLEWSKA
Apteka Prywatna Mgr Elżbieta Zubrzycka
22-680 Lubycza Królewska, Zamojska 1, tel. 846617067
MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-671 Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki 112a, tel. 846654538
SUSIEC
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-672 Susiec, Partyzantów 2a, tel. 846654810
TOMASZÓW LUBELSKI
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Kościuszki 21, tel. 846644808
Firma Handlowo-Usługowa "Micro-Med"
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 56a/14, tel. 413861535
Lipian Jolanta Apteka
22-600 Tomaszów Lubelski, Rynek 3, tel. 846646727
Medicus Marzena Gołofit
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 24, tel. 846642047
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846643315
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
22-600 Tomaszów Lubelski, Piłsudskiego 2, tel. 846643212
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 75, tel. 846642754
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-600 Tomaszów Lubelski, Piłsudskiego 2, tel. 846643212
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 75, tel. 846642754
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
22-600 Tomaszów Lubelski, Traugutta 1, tel. 846657805
TYSZOWCE
Apteka Prywatna Mgr Farm. Grażyna Barańska
22-630 Tyszowce, Partyzantów 4, tel. 846619696
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-630 Tyszowce, Kościelna 34, tel. 846619311
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
TOMASZÓW LUBELSKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846646969
297
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 3, tel. 846642249
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
22-600 Tomaszów Lubelski, Petera 1, tel. 846642725
POWIAT WŁODAWSKI
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
HANNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
22-220 Hanna, Hanna 161, tel. 833798409
HAŃSK PIERWSZY
Nzoz Fides Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Hańsku
22-235 Hańsk Pierwszy, Kościelna 11, tel. 825714015
STARY BRUS
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gloria" Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-244 Stary Brus, 109, tel. 825710230
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Nowa 2, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pmr Vita Sp. Z O.O. We Włodawie
22-200 Włodawa, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 825722300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pmr Zdrowa Rodzina Sp Z O.O.
22-200 Włodawa, Mielczarskiego 9, tel. 825722500
WOLA UHRUSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
22-230 Wola Uhruska, 1 Maja 1, tel. 825915002
WYRYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus"
22-205 Wyryki, 155, tel. 825913009
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
HANNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
22-220 Hanna, Hanna 161, tel. 833798409
HAŃSK PIERWSZY
Nzoz Fides Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Hańsku
22-235 Hańsk Pierwszy, Kościelna 11, tel. 825714015
STARY BRUS
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gloria" Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-244 Stary Brus, 109, tel. 825710230
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Nowa 2, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pmr Vita Sp. Z O.O. We Włodawie
22-200 Włodawa, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 825722300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pmr Zdrowa Rodzina Sp Z O.O.
22-200 Włodawa, Mielczarskiego 9, tel. 825722500
WOLA UHRUSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
22-230 Wola Uhruska, 1 Maja 1, tel. 825915002
WYRYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus"
22-205 Wyryki, 155, tel. 825913009
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
HANNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
22-220 Hanna, Hanna 161, tel. 833798409
HAŃSK PIERWSZY
298
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz Fides Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Hańsku
22-235 Hańsk Pierwszy, Kościelna 11, tel. 825714015
STARY BRUS
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gloria" Przychodnia Medycyny Rodzinnej
22-244 Stary Brus, 109, tel. 825710230
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Nowa 2, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pmr Vita Sp. Z O.O. We Włodawie
22-200 Włodawa, 1000-Lecia P.P. 13, tel. 825722300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pmr Zdrowa Rodzina Sp Z O.O.
22-200 Włodawa, Mielczarskiego 9, tel. 825722500
WOLA UHRUSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
22-230 Wola Uhruska, 1 Maja 1, tel. 825991102
WYRYKI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus"
22-205 Wyryki, 155, tel. 825913009
TRANSPORT SANITARNY W POZ
WŁODAWA
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55, tel. 825672524
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
WŁODAWA
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55, tel. 825672524
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
WŁODAWA
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Sp-Zoz
22-200 Włodawa, Piłsudskiego 55, tel. 825672524
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725861
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
299
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725850
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725874
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLGII DLA DZIEWCZĄT
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725871
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725851
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
URSZULIN
300
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
URSZULIN
301
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725848
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725835
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
HANNA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach
22-220 Hanna, Hanna 161, tel. 833798409
HAŃSK PIERWSZY
Praktyka Stomatologiczna Tomasz Wójtowicz
22-235 Hańsk Pierwszy, Kościelna 11, tel. 825714015
STARY BRUS
Praktyka Stomatologiczna Agata Juszczyk-Skorek
22-244 Stary Brus, 47a, tel. 606205797
URSZULIN
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska- P.P.H.U. "Agata" Agata Kozłowska
22-234 Urszulin, Lubelska 29, tel. 825608260
WŁODAWA
Gabinet Dentystyczny Lek. Dent. Anna Sikora
22-200 Włodawa, 1000-Lecia P.P. 13/2, tel. 825723979
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Dudzińska-Huczuk
22-200 Włodawa, Mielczarskiego 9/1, tel. 825725625
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mohamad Malahfji
22-200 Włodawa, Rynek 17, tel. 825723322
Usługi Dentystyczne Halina Michalska-Chmielowiec
22-200 Włodawa, Jana Pawła II 27, tel. 825721749
WOLA UHRUSKA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej
22-230 Wola Uhruska, 1 Maja 1, tel. 825915002
WYRYKI-POŁÓD
Nzoz "Vita-Dent"
22-205 Wyryki-Połód, 155, tel. 825913009
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
WŁODAWA
Gabinet Dentystyczny Lek. Stom. Dorota Mazurek
22-200 WŁODAWA, SIERPIŃSKIEGO 4, tel. 825721138w.29
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725861
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. Piłsudskiego 64, tel. 825725833
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
ADAMPOL
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
22-200 Adampol, Adampol 14, tel. 825913286
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725844
GERIATRIA - HOSPITALIZACJA
302
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725874
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725851
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725851
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. Piłsudskiego 64, tel. 825725833
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. Piłsudskiego 64, tel. 825725833
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725838
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725853
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725853
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
WŁODAWA
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej "Hospicjum"
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725859
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
WŁODAWA
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej "Hospicjum"
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725859
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
WŁODAWA
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej "Hospicjum"
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725859
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725820
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725872
303
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
URSZULIN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animed" Ośrodek Zdrowia
22-234 Urszulin, Lubelska 31/5, tel. 825713002
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725872
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
URSZULIN
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-234 Urszulin, Lubelska 31, tel. 825724900
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725816
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725816
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, tel. 825725816
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
WŁODAWA
Medicus Marzena Gołofit
22-200 Włodawa, Rynek 4, tel. 825725379
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
URSZULIN
Apteka Anna Skrętowicz
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/3, tel. 825713016
WŁODAWA
Medicus Marzena Gołofit
22-200 Włodawa, Rynek 4, tel. 825725379
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
22-200 Włodawa, Rynek 18, tel. 825721109
Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego "Mediplus"
22-200 Włodawa, Rynek 21, tel. 507740955
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
304
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
WŁODAWA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725877
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
URSZULIN
Nzoz Centrum Medyczne "Vita" w Urszulinie
22-234 Urszulin, Modrzewiowa 1/1, tel. 825713316
WŁODAWA
N Zoz Przychodnia Lekarzy Specjalistów- A.Krawczyk, P.Pakuła, D.Piróg, D.Solarz- Spółka Partnerska
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825724900
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66, tel. 825725867
POWIAT M. ZAMOŚĆ
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Re-Med"
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846384756
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medizam" S.C. D. Hawrot M. Lachowska B. Oleszczak-Miazga
22-400 Zamość, Pr.S.Wyszyńskiego 48, tel. 846276300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Na Karolówce"
22-400 Zamość, Bolesława Prusa 2, tel. 846396525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny"
22-400 Zamość, Harcerska 8, tel. 846273943
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Lipsku
22-400 Zamość, Lipsko 239, tel. 846713807
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 846274565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita Med" Spółka Cywilna Anna Płaczkiewicz, Krzysztof Kaczejko
22-400 Zamość, Partyzantów 9, tel. 846271640
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Pr.St. Wyszyńskiego 41a, tel. 846392683
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
22-400 Zamość, Św. Piatka 49, tel. 846399999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medyk"
22-400 Zamość, Szwedzka 20, tel. 846386538
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spiromed S.C.
22-400 Zamość, Hrubieszowska 38a, tel. 846278830
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846384190
Nzoz Eskulap S.C.
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Nzoz Przychodnia Lekarza Rodzinnego Petrus
22-400 Zamość, Kilińskiego 71, tel. 846271521
Praktyka Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Praktyka Lekarza Rodzinnego Lek. Med. Mirosław Misztal
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 606986279
Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska
22-400 Zamość, Szczebrzeska 11i, tel. 846777338
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
ZAMOŚĆ
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Chojnacka Elzbieta
22-400 Zamość, Partyzantow 5, tel. 605883151
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Anna Kupiec
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 503096772
305
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dorota Hereta
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 501349816
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Sabina Surmacz
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 509914721
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Re-Med"
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846271197
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medizam" S.C. D. Hawrot M. Lachowska B. Oleszczak-Miazga
22-400 Zamość, Pr.S.Wyszyńskiego 48, tel. 846276300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Na Karolówce"
22-400 Zamość, Bolesława Prusa 2, tel. 846396525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny"
22-400 Zamość, Harcerska 8, tel. 846273943
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Lipsku
22-400 Zamość, Lipsko 239, tel. 846713807
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 846274565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 0846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita Med" Spółka Cywilna Anna Płaczkiewicz, Krzysztof Kaczejko
22-400 Zamość, Partyzantów 9, tel. 846271640
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Pr.St. Wyszyńskiego 41a, tel. 846392683
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
22-400 Zamość, Św. Piatka 49, tel. 846399999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medyk"
22-400 Zamość, Szwedzka 20, tel. 846386445
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spiromed S.C.
22-400 Zamość, Hrubieszowska 38a, tel. 846278830
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Caritas
22-400 Zamość, Kilińskiego 32, tel. 846412595
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846384190
Nzoz Przychodnia Lekarza Rodzinnego Petrus
22-400 Zamość, Kilińskiego 71, tel. 846271521
Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska
22-400 Zamość, Szczebrzeska 11i, tel. 846777338
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
ZAMOŚĆ
Indywidualna Praktyka Położnej - Katarzyna Świerszcz
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 41a, tel. 846392683
Indywidualna Praktyka Położnej Jolanta Szenauer
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392560
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Re-Med"
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846271197
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medizam" S.C. D. Hawrot M. Lachowska B. Oleszczak-Miazga
22-400 Zamość, Pr.S.Wyszyńskiego 48, tel. 846276300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Na Karolówce"
22-400 Zamość, Bolesława Prusa 2, tel. 846396525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny"
22-400 Zamość, Harcerska 8, tel. 846273943
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Lipsku
22-400 Zamość, Lipsko 239, tel. 846713807
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 846274565
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita Med" Spółka Cywilna Anna Płaczkiewicz, Krzysztof Kaczejko
22-400 Zamość, Partyzantów 9, tel. 846271640
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
22-400 Zamość, Św. Piatka 49, tel. 846399999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medyk"
22-400 Zamość, Szwedzka 20, tel. 846385857
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spiromed S.C.
22-400 Zamość, Hrubieszowska 38a, tel. 846278830
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846384190
Nzoz Przychodnia Lekarza Rodzinnego Petrus
22-400 Zamość, Kilińskiego 71, tel. 846271521
Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska
306
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-400 Zamość, Szczebrzeska 11i, tel. 846777338
TRANSPORT SANITARNY W POZ
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medizam" S.C. D. Hawrot M. Lachowska B. Oleszczak-Miazga
22-400 Zamość, Pr.S.Wyszyńskiego 48, tel. 846276300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Na Karolówce"
22-400 Zamość, Bolesława Prusa 2, tel. 846396525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny"
22-400 Zamość, Harcerska 8, tel. 846273943
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 52b, tel. 602120474
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Starowiejska 23, tel. 846392200
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 69/21, tel. 846276570
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita Med" Spółka Cywilna Anna Płaczkiewicz, Krzysztof Kaczejko
22-400 Zamość, Partyzantów 9, tel. 846271640
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Pr.St. Wyszyńskiego 41a, tel. 846392683
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medyk"
22-400 Zamość, Szwedzka 20, tel. 846386538
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spiromed S.C.
22-400 Zamość, Hrubieszowska 38a, tel. 846278830
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846384190
Nzoz Eskulap S.C.
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Praktyka Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska
22-400 Zamość, Szczebrzeska 11i, tel. 846777338
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
22-400 Zamość, Starowiejska 23, tel. 846392200
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medizam" S.C. D. Hawrot M. Lachowska B. Oleszczak-Miazga
22-400 Zamość, Pr.S.Wyszyńskiego 48, tel. 846276300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Na Karolówce"
22-400 Zamość, Bolesława Prusa 2, tel. 846396525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny"
22-400 Zamość, Harcerska 8, tel. 846273943
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 52b, tel. 602120474
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Starowiejska 23, tel. 846392200
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 69/21, tel. 846276570
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita Med" Spółka Cywilna Anna Płaczkiewicz, Krzysztof Kaczejko
22-400 Zamość, Partyzantów 9, tel. 846271640
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Pr.St. Wyszyńskiego 41a, tel. 846392683
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medyk"
22-400 Zamość, Szwedzka 20, tel. 846386538
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spiromed S.C.
22-400 Zamość, Hrubieszowska 38a, tel. 846278830
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846384190
Nzoz Eskulap S.C.
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Praktyka Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska
22-400 Zamość, Szczebrzeska 11i, tel. 846777338
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
22-400 Zamość, Starowiejska 23, tel. 846392200
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
307
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medizam" S.C. D. Hawrot M. Lachowska B. Oleszczak-Miazga
22-400 Zamość, Pr.S.Wyszyńskiego 48, tel. 846276300
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Na Karolówce"
22-400 Zamość, Bolesława Prusa 2, tel. 846396525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny"
22-400 Zamość, Harcerska 8, tel. 846273943
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 52b, tel. 602120474
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Starowiejska 23, tel. 846392200
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 69/21, tel. 846276570
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita Med" Spółka Cywilna Anna Płaczkiewicz, Krzysztof Kaczejko
22-400 Zamość, Partyzantów 9, tel. 846271640
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Poradnia Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Pr.St. Wyszyńskiego 41a, tel. 846392683
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medyk"
22-400 Zamość, Szwedzka 20, tel. 846386538
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spiromed S.C.
22-400 Zamość, Hrubieszowska 38a, tel. 846278830
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846384190
Nzoz Eskulap S.C.
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Praktyka Lekarza Rodzinnego
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846392989
Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska
22-400 Zamość, Szczebrzeska 11i, tel. 846777338
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
22-400 Zamość, Starowiejska 23, tel. 846392200
ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846823521
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
ZAMOŚĆ
Nzoz "Jol-Oko"
22-400 Zamość, Lwowska 16, tel. 846381124
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846385820
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII i FONIATRII
ZAMOŚĆ
"Nowy Słuch" Ośrodek Diagnostyki Niedosłuchu - Aparaty Słuchowe Szymoniak Maria
22-400 Zamość, Polna 16d, tel. 846278031
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775060
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
ZAMOŚĆ
308
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775136
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775136
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 3c, tel. 846383138
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII
ZAMOŚĆ
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Dermatologiczna
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846932929
Poradnia Dermatologiczna Lek.Med. Jolanta Pielach
22-400 Zamość, Św. Piątka 49, tel. 846399999
Poradnia Dermatologiczna Lek.Med.Mirosław Głąb
22-400 Zamość, Kiepury 8/23, tel. 846385961
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dermed" S.C.
22-400 Zamość, Elizy Orzeszkowej 28, tel. 846395687
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
22-400 Zamość, Zagłoby 8, tel. 846393408
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775134
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775097
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846385820
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775111
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII
309
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiologia
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 3/4p, tel. 691115775
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
22-400 Zamość, Św. Piatka 49, tel. 846399999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773318
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775111
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773318
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU
ZAMOŚĆ
Nzoz "Jol-Oko"
22-400 Zamość, Lwowska 16, tel. 846381124
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjal-Med"
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846391169
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Sportowej i Rehabilitacji
22-400 Zamość, Koszary 60, tel. 845341517
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773829
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Kilińskiego 75, tel. 846391303
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjal-Med"
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846391169
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
22-400 Zamość, Św. Piatka 49, tel. 846399999
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 846380637
310
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Nzoz "Jol-Oko"
22-400 Zamość, Lwowska 16, tel. 846381124
Salus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska
22-400 Zamość, Szczebrzeska 11i, tel. 846777337
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773829
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Okulistyki Oko-Med Sp.Z O.O.
22-400 Zamość, Polna 9a, tel. 846383525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Nzoz "Jol-Oko"
22-400 Zamość, Lwowska 16, tel. 846381124
Poradnia Okulistyczna Lek. Med. Stanisław Misztal
22-400 Zamość, Nowy Rynek 20, tel. 846391890
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
ZAMOŚĆ
Le-Med Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Prusa 2, tel. 511147216
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Aleja Jana Pawła II 19, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846381588
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
22-400 Zamość, Zagłoby 8, tel. 846393408
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas S.C.
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 817520741
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Kilińskiego 75, tel. 846391303
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775134
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
22-400 Zamość, Św. Piatka 49, tel. 846399999
Nzoz "Jol-Oko"
22-400 Zamość, Lwowska 61e, tel. 846381124
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
311
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI
ZAMOŚĆ
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846381588
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjal-Med"
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846391169
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Kilińskiego 75, tel. 846391303
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
KOSZTOCHŁONNE
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773318
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846391303
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846391303
BADANIA RADIOLOGICZNE (RTG)
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 84677382021
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
ZAMOŚĆ
Nzoz Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel Prowadzony Przez Voxel Spółka Akcyjna w Krakowie Ul. Wielecka
265
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775690
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773820
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 84677382021
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Kilińskiego 75, tel. 846391303
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 84677382021
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - ECHOKARDIOGRAFIA OBCIĄŻENIOWA LUB
PRZEZPRZEŁYKOWA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773318
312
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 3c, tel. 846383138
Niepubliczny Zakład Usług Stomatologicznych S.C. Ryszard Bielak - Bartosz Buczarski
22-400 Zamość, Kilińskiego 32, tel. 846275434
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
ZAMOŚĆ
Gabinet Stomatologiczny Anna Wawryca
22-400 Zamość, Zamoyskiego 8, tel. 845301154
Gabinet Stomatologiczny Szewczyk - Smyk Anna
22-400 Zamość, Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a, tel. 846393431wew434
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 41, tel. 846276166
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Alicja Zieja
22-400 Zamość, Szczebrzeska 22, tel. 846396355
Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Beata Bełz
22-400 Zamość, Ul.Spadek 49, tel. 846438593
Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna M.Sikora-Godzisz
22-400 Zamość, Piłsudskiego 35, tel. 846272993
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Multimed
22-400 Zamość, Śląska 40, tel. 846396330
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Zamościu Szadent Marek Szadurski
22-400 Zamość, Orzeszkowej 28, tel. 846390909
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego /52b, tel. 846270474
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stom-Med"
22-400 Zamość, Kilińskiego 32, tel. 846394084
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Duo-Dent S.C.
22-400 Zamość, Partyzantów 59/4, tel. 846271490
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej El-Dent Elżbieta Kornet
22-400 Zamość, Brzozowa 26 A, tel. 846394808
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 3c, tel. 846383138
Niepubliczny Zakład Usług Stomatologicznych S.C. Ryszard Bielak - Bartosz Buczarski
22-400 Zamość, Kilińskiego 32, tel. 846275434
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773312
Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846270326
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie
22-400 Zamość, Zagłoby 8, tel. 846393408
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
ZAMOŚĆ
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Żebrowska
22-400 Zamość, Lwowska 15, tel. 846390646
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Beata Banach- Caban
22-400 Zamość, Szczebrzeska 41, tel. 846396028
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Remigiusz Caban
22-400 Zamość, Orzeszkowej 43, tel. 846272526
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
22-400 Zamość, Peowiaków 30a, tel. 693737411
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.Stom. Katarzyna Antos-Poździk
22-400 Zamość, Piłsudskiego 65, tel. 502308299
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Aleksandra Świderek Pochodeńko
22-400 Zamość, Prusa 10, tel. 602646984
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 41, tel. 846276166
Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Beata Bełz
22-400 Zamość, Koszary 14, tel. 505046653
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Zamość, Zamoyskiego 4, tel. 846276537
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stom-Med"
22-400 Zamość, Kilińskiego 32, tel. 846394084
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Duo-Dent S.C.
22-400 Zamość, Zamojskiego 62, tel. 607609179
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej El-Dent Elżbieta Kornet
313
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-400 Zamość, Kalinowa 5 A, tel. 846386458
Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 15, tel. 846386557
Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Szczebrzeska 102, tel. 846392027
Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Orla 5, tel. 846392577
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 3c, tel. 846383138
ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Multimed
22-400 Zamość, Śląska 40, tel. 846396330
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Zamość, Wyszyńskiego /52b, tel. 846270474
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Orto-Complex"
22-400 Zamość, Wiejska 17, tel. 846390845
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stom-Med"
22-400 Zamość, Graniczna 73, tel. 846385567
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stom-Med"
22-400 Zamość, Kilińskiego 32, tel. 846394084
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Zamościu Szadent Marek Szadurski
22-400 Zamość, Orzeszkowej 28, tel. 846390909
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stom-Med"
22-400 Zamość, Kilińskiego 32, tel. 846394084
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej El-Dent Elżbieta Kornet
22-400 Zamość, Brzozowa 26 A, tel. 846394808
Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775149
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)
ZAMOŚĆ
Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775149
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775078
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773135
ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773880
CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775058
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773580
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773580
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
314
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773530
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846391903
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773530
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775067
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773630, 846773600
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775000
ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773600
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773630
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773803
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773430
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773430
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773430
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773600
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773375
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773375
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
315
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773580
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773690
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773690
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773700
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773700
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Okulistyki Oko-Med Sp.Z O.O.
22-400 Zamość, Polna 9A, tel.846383525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Polna 9A, tel.845303743
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B12,B13, B15
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Okulistyki Oko-Med Sp.Z O.O.
22-400 Zamość, Polna 9A, tel.846383525
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Polna 9A, tel.845303743
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773835
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775077
ORTOPEDIA i TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775077
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773720
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775062
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775073
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773470
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03,
N20
ZAMOŚĆ
316
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773470
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773660
LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA
CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773835
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773835
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)
LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Ii
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846271762
PROGRAM LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773835
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
PROGRAM LECZENIA NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
PROGRAM LECZENIA NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773600
PROGRAM LECZENIA OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
PROGRAM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773690
PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773835
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775089
317
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773120
HEMODIALIZOTERAPIA
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Ii
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846271762
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773120
TLENOTERAPIA DOMOWA
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775068
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775079
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
ZAMOŚĆ
Nzoz Pielęgniarska Opieka Domowa "Piel-Med" Ewa Podgórska, Bogusława Stelmachowicz, Jakub
Stelmachowicz Spółka Cywilna
22-400 Zamość, Hetmana Jana Zamoyskiego 13, tel. 846398836
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775083
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775080
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
ZAMOŚĆ
Nzoz "Jol-Oko"
22-400 Zamość, Lwowska 61e, tel. 846381124
Nzoz Centrum Medyczne "Betamed" Beata Drzazga
22-400 Zamość, Św. Piątka 49, tel. 502242898
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
ZAMOŚĆ
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846775085
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ZAMOŚĆ
Nzoz Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846271616
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775144
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Resort-Med"
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 2, tel. 846771706
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
318
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775140
Nzoz Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
22-400 Zamość, Partyzantów 5, tel. 846271115
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Sportowej i Rehabilitacji
22-400 Zamość, Zamoyskiego 62a, tel. 846399664
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Sportowej i Rehabilitacji
22-400 Zamość, Koszary 60, tel. 845341517
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Zamościu
22-400 Zamość, Peowiaków 6a, tel. 846393311
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehamed
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 845381626
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehamed-Rehabilitacja Dariusz Gwizdak
22-400 Zamość, Lwowska 16, tel. 601229770
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 846380637
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Starowiejska 23, tel. 846380638
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773822
Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Z Siedzibą w Zamościu
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846776760
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Sportowej i Rehabilitacji
22-400 Zamość, Koszary 60, tel. 845341517
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Zamościu
22-400 Zamość, Peowiaków 6a, tel. 846393311
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls
22-400 Zamość, Jana Pawła II 19, tel. 845303743
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehamed
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 845381626
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 846380637
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Z Siedzibą w Zamościu
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846776760
REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Zamościu
22-400 Zamość, Peowiaków 6a, tel. 846393311
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
22-400 Zamość, Orlicz-Dreszera 14, tel. 846392358
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773350
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773430
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773570
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehamed
319
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 845381626
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773350
Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Z Siedzibą w Zamościu
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846776760
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
ZAMOŚĆ
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773570
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
ZAMOŚĆ
Life + Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Lwowska 10, tel. 846380108
Medicus Marzena Gołofit
22-400 Zamość, Partyzantów 7, tel. 846387213
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846380203
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846387025
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
22-400 Zamość, Partyzantów 16, tel. 846393278
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Peowiaków 7, tel. 846385789
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Zamenhofa 3, tel. 846382065
Puls Sp Z O.O.
22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 19, tel. 606711327
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773826
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
ZAMOŚĆ
"Apteka Panaceum Spółka Jawna Mgr Farm. Joanna Potocka, Tech. Farm.Teresa Dobromilska"
22-400 Zamość, Zawada Osiedle 272, tel. 846168002
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-400 Zamość, Św. Piątka 49, tel. 846385430
Apteka Vitamed Sp. Z O. O.
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 3, tel. 846398222
Apteka "Milenium" S.C. R. W. Gargol
22-400 Zamość, Partyzantów 74, tel. 846391174
Apteka Na Karolówce Maria-Elżbieta i Michał Grzegorczyk Spółka Jawna
22-400 Zamość, B.Prusa 2a, tel. 846383922
Apteka Na Pocztowej
22-400 Zamość, Piłsudskiego 35/49, tel. 846395907
Apteka Prywatna Mgr Farm. Anna Klaudel
22-400 Zamość, Partyzantów 9, tel. 846271657
Apteka Prywatna Ernest Grabski & Robert Grabski S.C.
22-400 Zamość, Szwedzka 20, tel. 846380275
Apteka Prywatna Grażyna, Ernest, Robert Grabski S.C.
22-400 Zamość, Ciepła 10, tel. 846390748
Coloplast Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Partyzantów 7, tel. 846387213
Life + Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Lwowska 10, tel. 846380108
Medicus Marzena Gołofit
22-400 Zamość, Partyzantów 7, tel. 846387213
Medicus Marzena Gołofit
22-400 Zamość, Piłsudskiego 8, tel. 846271322
Medicus Marzena Gołofit
22-400 Zamość, Lwowska 56, tel. 846385368
Medicus Marzena Gołofit
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 13, tel. 846380960
Musi- Spółdzielnia w Lublinie
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846380203
Nszoz Ortopedia Zamojska
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846387025
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.
22-400 Zamość, Grodzka 11/13, tel. 846392763
Przedsięb. Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medyczn. Pofam-Poznań Sp Z O.O.
320
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-400 Zamość, Partyzantów 16, tel. 846393278
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Peowiaków 7, tel. 846385789
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Lublin" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Zamenhofa 3, tel. 846382065
Puls Sp Z O.O.
22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 19, tel. 606711327
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773826
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Wyszyńskiego 52, tel. 846385355
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Piłsudskiego 31, tel. 846392704
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Grodzka 11/13, tel. 846392763
Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi "Amazonki"
22-400 Zamość, Kolegiacka 16, tel. 846385282
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
ZAMOŚĆ
Pracownia Optyczna Sc Jarosław Wieczorek Zofia Wieczorek
22-400 Zamość, Spadek 35, tel. 846385911
Usługi Medyczno Optyczne "Visus" S.C. T. Wiśniewska-Pasztak i K. Pasztak
22-400 Zamość, Lubelska 6, tel. 846392505
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
ZAMOŚĆ
"Nowy Słuch" Ośrodek Diagnostyki Niedosłuchu - Aparaty Słuchowe Szymoniak Maria
22-400 Zamość, Polna 16d, tel. 846278031
Acs Słuchmed Sp. Z O.O. i Wspólnicy - Spółka Komandytowa
22-400 Zamość, Peowiaków 1, tel. 846391157
Audionova Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Gminna 55d, tel. 845389595
Geers Akustyka Słuchu Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Staszica 35, tel. 846384568
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Kilińskiego 75, tel. 846391303
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 84677382021
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Kilińskiego 75, tel. 846391303
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 84677382021
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
ZAMOŚĆ
Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" Obuchowicz Dariusz
22-400 Zamość, Kilińskiego 75, tel. 846391303
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec" Sp. Z O.O.
22-400 Zamość, Kilińskiego 4, tel. 846775134
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
22-400 Zamość, Św. Piatka 49, tel. 846399999
Nzoz "Jol-Oko"
22-400 Zamość, Lwowska 61e, tel. 846381124
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła 10, tel. 846773218
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY
ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii Alfamed S.C. w Zamościu
22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 10, tel. 846773042
POWIAT ZAMOJSKI
321
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ/ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI CHUK
BODACZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-460 Bodaczów, Bodaczów - Zakłady Tłuszczowe Zt, tel. 846823115
GORAJEC-ZASTAWIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Gorajcu
22-463 Gorajec-Zastawie, 5, tel. 785302200
GRABOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Grabowcu S.C. Marek Tabała, Bożena Tabała
22-425 Grabowiec, Kozia 2, tel. 846512410
KOMARÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Anna Sikora
22-435 Komarów-Osada, Rynek 12, tel. 846153109
KRASNOBRÓD
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia"
22-440 Krasnobród, Lelewela 2, tel. 846607500
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, Lelewela 2, tel. 846607199
ŁABUNIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Łabunie
22-437 Łabunie, Parkowa 17, tel. 846113059
MIĄCZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Miączyn
22-455 Miączyn, Miączyn 111, tel. 846180024
MICHALÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-448 Michalów, Osiedlowa 11/1, tel. 846822781
NIELISZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tomed" w Nieliszu
22-413 Nielisz, Nielisz 279, tel. 846312700
RADECZNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-463 Radecznica, Bolesława Prusa 23, tel. 846818009
SITNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Sitnie
22-424 Sitno, 78, tel. 846112325
SKIERBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed"
22-420 Skierbieszów, Rynek 12, tel. 846213622
STARY ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "B-Med"
22-417 Stary Zamość, Wierzba 30, tel. 846163247
SUCHOWOLA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchowoli
22-442 Suchowola, Suchowola 241, tel. 846186149
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
TWORYCZÓW
Praktyka Lekarza Rodzinnego Stanisław Pisarski
22-448 Tworyczów, Tworyczów 40, tel. 846826210
WIERZBA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej R-Med
22-417 Wierzba, Wierzba 30, tel. 846163229
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wysomed "
22-400 Wysokie, 152, tel. 846166317
ZAWADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-400 Zawada, Zawada 52, tel. 846168023
ZWIERZYNIEC
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Zwierzyńcu
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 11, tel. 846872599
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ /ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI
PROFILAKTYKI GRUŻLICY
322
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
BODACZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
22-460 Bodaczów, Bodaczów - Zakłady Tłuszczowe Zt, tel. 846823115
GORAJEC-ZASTAWIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Gorajcu
22-463 Gorajec-Zastawie, 5, tel. 785302200
GRABOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Grabowcu S.C. Marek Tabała, Bożena Tabała
22-425 Grabowiec, Kozia 2, tel. 846512410
KOMARÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Anna Sikora
22-435 Komarów-Osada, Rynek 12, tel. 846153109
KRASNOBRÓD
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia"
22-440 Krasnobród, Lelewela 2, tel. 846607500
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, Lelewela 2, tel. 846607199
KRZAK
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Zuzanna Zając
22-413 Krzak, Krzak 10, tel. 846313315
ŁABUNIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Łabunie
22-437 Łabunie, Parkowa 17, tel. 846113059
MIĄCZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Miączyn
22-455 Miączyn, Miączyn 111, tel. 846180024
MICHALÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-448 Michalów, Osiedlowa 11/1, tel. 846822781
NIELISZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tomed" w Nieliszu
22-413 Nielisz, Nielisz 279, tel. 846312700
RADECZNICA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-463 Radecznica, Bolesława Prusa 23, tel. 846818009
SITNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Sitnie
22-424 Sitno, 78, tel. 846112325
SKIERBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed"
22-420 Skierbieszów, Rynek 12, tel. 846213622
STARY ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "B-Med"
22-417 Stary Zamość, Wierzba 30, tel. 846163247
SUCHOWOLA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchowoli
22-442 Suchowola, Suchowola 241, tel. 846186149
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
TWORYCZÓW
Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Urszula Walas
22-448 Tworyczów, Tworyczów 40, tel. 846826210
WIERZBA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej R-Med
22-417 Wierzba, Wierzba 30, tel. 846163229
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wysomed "
22-400 Wysokie, 152, tel. 846166317
ZAWADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-400 Zawada, Zawada 52, tel. 846168023
ZWIERZYNIEC
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Zwierzyńcu
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 11, tel. 846872599
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
BODACZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia
323
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
22-460 Bodaczów, Bodaczów - Zakłady Tłuszczowe Zt, tel. 846823115
GRABOWIEC
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Grabowcu S.C. Marek Tabała, Bożena Tabała
22-425 Grabowiec, Kozia 2, tel. 846512410
KOMARÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Anna Sikora
22-435 Komarów-Osada, Rynek 12, tel. 846153109
KRASNOBRÓD
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia"
22-440 Krasnobród, Lelewela 2, tel. 846607500
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, Lelewela 2, tel. 846607199
ŁABUNIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Łabunie
22-437 Łabunie, Parkowa 17, tel. 846113059
MIĄCZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Miączyn
22-455 Miączyn, Miączyn 111, tel. 846180024
NIELISZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tomed" w Nieliszu
22-413 Nielisz, Nielisz 279, tel. 846312700
SITNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Sitnie
22-424 Sitno, 78, tel. 846112325
SKIERBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wimed"
22-420 Skierbieszów, Rynek 12, tel. 846213622
STARY ZAMOŚĆ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "B-Med"
22-417 Stary Zamość, Wierzba 30, tel. 846163247
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
TWORYCZÓW
Indywidualna Praktyka Położnej Renata Mazurek
22-448 Tworyczów, Tworyczów 40, tel. 500013464
WIERZBA
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej R-Med
22-417 Wierzba, Wierzba 30, tel. 846163229
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wysomed "
22-400 Wysokie, 152, tel. 846166317
ZAWADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
22-400 Zawada, Zawada 52, tel. 846168023
ZWIERZYNIEC
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Zwierzyńcu
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 11, tel. 846872599
TRANSPORT SANITARNY W POZ
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846821082
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wysomed "
22-400 Wysokie, 152, tel. 846166317
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) 121-400 KM
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846821082
WYSOKIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wysomed "
22-400 Wysokie, 152, tel. 846166317
TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM i Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846821082
WYSOKIE
324
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wysomed "
22-400 Wysokie, 152, tel. 846166317
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
KRASNOBRÓD
Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych. Edukacja, Profilaktyka, Terapia - J.Z. Szeliga S.C.
22-440 Krasnobród, Lelewela 37, tel. 846607543
SZCZEBRZESZYN
Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych. Edukacja, Profilaktyka, Terapia - J.Z. Szeliga S.C.
22-460 Szczebrzeszyn, Zamojska 70, tel. 846821024
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
SZCZEBRZESZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne
22-460 Szczebrzeszyn, Plac Kościuszki 25, tel. 846821888
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
SZCZEBRZESZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne
23-460 Szczebrzeszyn, Plac Kościuszki 25, tel. 600819119
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ZWIERZYNIEC
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Zwierzyńcu
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 11, tel. 846872599
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
GRABOWIEC
Jolanta Janda Gabinet Stomatologiczny
22-425 Grabowiec, Wojsławska 1, tel. 601401228
Praktyka Stomatologiczna Papierowska Barbara
22-425 Grabowiec, Kozia 2, tel. 846512423
KALINOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Kalinowice, Kalinowice 148, tel. 846167180
……Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. A. Furgała-Studzińska
……22-400 Kalinowice, Kalinowice 257J, tel. 602425458
KOMARÓW DOLNY
Gabinet Dentystyczny Agnieszka i Sebastian Pałczyńscy S.C.
22-435 Komarów Dolny, 61, tel. 846153134
KOMARÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "Lux-Dent"
22-435 Komarów-Osada, Rynek 12, tel. 846153188
KRASNOBRÓD
Gabinet Stomatologiczny Kowalik-Potręć Zofia
22-440 Krasnobród, Lelewela 2, tel. 846607500
Gabinet Stomatologiczny Sokołowska-Piskor Agnieszka
325
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
…….22-440 Krasnobród, Lelewela 2, Tel. 846607500
LIPSKO
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.Stom.Irena Szymańska
22-400 Lipsko, Lipsko 239, tel. 846713807
ŁABUNIE
Indywidualna Praktyka Stom. Naworol Sylwester
22-437 Łabunie, Parkowa 17, tel. 846113059
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Magdalena Buczkowska
22-437 Łabunie, Zamojska 72, tel. 846113436
MIĄCZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Miączyn
22-455 Miączyn, Miączyn 111, tel. 846180024
NIELISZ
Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatolog Ewa Bielińska
22-413 Nielisz, Nielisz 279, tel. 846312755
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek.Stom.Dorota Szczerbińska
22-413 Nielisz, Nielisz 279, tel. 846312700
RADECZNICA
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Janina Maria Wac
22-463 Radecznica, Bolesława Prusa 23, tel. 846818009
Indywidualna Spec. Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Grzegorczyk
22-463 Radecznica, Mokrelipie 78/A, tel. 606937468
SITNO
Gabinet Stomatologiczny Ewa Tomaszewska
22-424 Sitno, Sitno 78, tel. 608686561
SKIERBIESZÓW
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Stomart
22-420 Skierbieszów, Zamojska 8, tel. 846213602
SUCHOWOLA
Gabinet Stomatologiczny w Suchowoli
22-442 Suchowola, 241, tel. 846186149
SUŁÓW
Gabinet Stomatologiczny Praktyka Indywidualna
22-448 Sułów, Michalów, Ul. Osiedlowa 11/1, tel. 880477241
SZCZEBRZESZYN
Gabinet Stomatologiczny Ewa Sendłak
22-460 Szczebrzeszyn, Z. Klukowskiego 13, tel. 846821226
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej "Eurodent"
22-460 Szczebrzeszyn, Sądowa 8, tel. 846451515
TWORYCZÓW
Gabinet Stomatologiczny Jolanta Pisarska
22-448 Tworyczów, Tworyczów 19, tel. 846826210
WIERZBA
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
22-417 Wierzba, Wierzba 30, tel. 846163229
WYSOKIE
Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Bozena Szkałuba
22-400 Wysokie, 152, tel. 602217254
ZAWADA
Gabinet Stomatologiczny Praktyka Indywidualna
22-450 Zawada, Zawada 52, tel. 846168023
ZWIERZYNIEC
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 11, tel. 846872599
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lek.Stom. Krzysztof Drapała
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 21, tel. 846872381
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
GRABOWIEC
Jolanta Janda Gabinet Stomatologiczny
22-425 Grabowiec, Wojsławska 1, tel. 601401228
KALINOWICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna
22-400 Kalinowice, Kalinowice 148, tel. 846167180
SZCZEBRZESZYN
Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Wolicka
22-460 Szczebrzeszyn, Ogrodowa 2, tel. 846821032
ZWIERZYNIEC
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 3, tel. 846872142
326
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846821082
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846821082
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846821082
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
SZCZEBRZESZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne
22-460 Szczebrzeszyn, Plac Kościuszki 25, tel.600819119
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B12,B13, B15
SZCZEBRZESZYN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne
22-460 Szczebrzeszyn, Plac Kościuszki 25, tel.600819119
POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, Klukowskiego 3, tel. 846821082
OPIEKA PALIATYWNA i HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
ŁABUŃKI PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Hospicjum Santa Galla
22-437 Łabuńki Pierwsze, Łabuńki Pierwsze 1, tel. 846167342
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
ŁABUŃKI PIERWSZE
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Hospicjum Santa Galla
22-437 Łabuńki Pierwsze, Łabuńki Pierwsze 1, tel. 846167342
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE i OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
LIPSKO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Lipsku
22-400 Lipsko, Lipsko 239, tel. 846713807
WYSOKIE
Nzoz Pielęgniarska Opieka Domowa "Piel-Med" Ewa Podgórska, Bogusława Stelmachowicz, Jakub
Stelmachowicz Spółka Cywilna
22-400 Wysokie, 152, tel. 846166317
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
RADECZNICA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
22-463 RADECZNICA, KLASZTORNA 4, tel. 846818002w219
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i LECZENIE UZALEŻNIEŃ
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
RADECZNICA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
22-463 RADECZNICA, KLASZTORNA 4, tel. 846818002w219
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
RADECZNICA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
22-463 RADECZNICA, KLASZTORNA 4, tel. 846818002w219
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
327
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
RADECZNICA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
22-463 RADECZNICA, KLASZTORNA 4, tel. 846818002w219
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
RADECZNICA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
22-463 RADECZNICA, KLASZTORNA 4, tel. 846818002w219
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)
RADECZNICA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
22-463 RADECZNICA, KLASZTORNA 4, tel. 846818002w219
REHABILITACJA LECZNICZA
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
KOMARÓW-OSADA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Anna Sikora
22-435 Komarów-Osada, Rynek 12, tel. 846153109
KRASNOBRÓD
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne Dla Dzieci im. Janusza Korczaka
22-440 Krasnobród, Sanatoryjna 1, tel. 846607102
SZCZEBRZESZYN
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjo-Max
22-460 Szczebrzeszyn, Ogrodowa 3, tel. 603803590
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ZWIERZYNIEC
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjo-Max
22-470 Zwierzyniec, Polna 6, tel. 603803590
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
KRASNOBRÓD
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne Dla Dzieci im. Janusza Korczaka
22-440 Krasnobród, Sanatoryjna 1, tel. 846607102
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
SZCZEBRZESZYN
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjo-Max
22-460 Szczebrzeszyn, Ogrodowa 3, tel. 603803590
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ
ŚRODKAMI POMOCNICZYMI
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
SZCZEBRZESZYN
Apteka Prywatna Mgr Farm. Teresa Walczak
22-460 Szczebrzeszyn, Zamojska 64, tel. 846821023
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU
PROTETYKI SŁUCHU i OPTYKI OKULAROWEJ
BODACZÓW
Apteka Prywatna Mgr Farm. Bożena Skwaryło
22-460 Bodaczów, Zor 4, tel. 846821624
KOMARÓW-OSADA
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-435 Komarów-Osada, Rynek 33, tel. 846153106
Apteka Mgr Farm. Małgorzata Poteralska
22-435 Komarów-Osada, Rynek 9, tel. 846153149
KRASNOBRÓD
Apteka Prywatna Mgr Farm. Krystyna Mielnicka
22-440 Krasnobród, 3-Go Maja 5/4, tel. 846607673
LIPSKO
Sca Hygiene Products Sp. Z O.O.
22-400 Lipsko, 197, tel. 846713366
NIELISZ
Apteka "Urtica" Mgr Farm. Bogumił Siemczyk
22-413 Nielisz, 279, tel. 846312759
SKIERBIESZÓW
328
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
"Gespar" G. Pyjor, G. Olszewski, M. Sutkowski Spółka Jawna
22-420 Skierbieszów, Rynek 10, tel. 846213399
Apteka "Remedium" Sak-Jabłońska Spólka Jawna
22-420 Skierbieszów, Rynek 11a, tel. 846213666
STARY ZAMOŚĆ
Apteka Prywatna Mgr Farm. Barbara Typek
22-417 Stary Zamość, Wierzba 1e, tel. 846163264
SZCZEBRZESZYN
Apteka Grabscy Spółka Jawna
22-460 Szczebrzeszyn, Plac Kościuszki 42, tel. 846451244
Apteka Prywatna Mgr Farm. Teresa Walczak
22-460 Szczebrzeszyn, Zamojska 64, tel. 846821023
Spoz Spółka Jawna
22-460 Szczebrzeszyn, Ul. Zamojska 40, tel. 846821061
ZWIERZYNIEC
Apteka H.Poznańska-Rożek i Wspólnicy Spólka Jawna
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 13 A, tel. 846872035
Medicus Marzena Gołofit
22-470 Zwierzyniec, Zamojska 27, tel. 846872072
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP PODSTAWOWY
SZCZEBRZESZYN
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, XXX-Lecia 7, tel. 846821174
ZWIERZYNIEC
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Zwierzyńcu
22-470 Zwierzyniec, Partyzantów 11, tel. 846872599
329
Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
3. WAŻNE TELEFONY/ ADRESY
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Lublinie
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
Kancelaria tel. 81 5310500 do 502, fax. 81 5310528
Sekretariat Dyrektora tel. 81 5310504, fax. 5310529
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych tel. (81) 5310510, fax. 5310529
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych tel. (81) 5310510, fax. 5310529
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych tel. (81) 5310510, fax. 5310529
Sekcja Skarg i Wniosków tel. 815310650; 7483657 wew. 164
Infolinia: strefa numeracyjna lubelska 19488,
pozostałe strefy numeracyjne 81 19488
Punkt informacyjny tel. 815310598
Sekcja Lecznictwa Uzdrowiskowego
20-137 Lublin, ul. Koryznowej 2d
Tel./fax. (81) 7483657
Delegatury:
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c
Sekretariat tel. (83) 3449300, fax. 3449321
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
Sekretariat tel. (82) 5622200, fax. 5622201
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3
Sekretariat tel. (84) 6776400, fax. 6776421
Zapraszamy na naszą stronę internetową
http://www.nfz-lublin.pl
e-mail: [email protected]
Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala
ul. Grójecka 186; 02-390 Warszawa
Tel. (22) 572 60 00, fax. (22) 572 63 33
http://www.nfz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15; 00-952 Warszawa
Tel. (22) 634 96 00 centrala telefoniczna – zgłasza się telefonistka
Tel. (22) 644 9 + numer wew. – telefon bezpośredni
http://www.mz.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Aleja Zjednoczenia 25; 01-829 Warszawa,
http://www.bpp.gov.pl
Infolinia Rzecznika: tel. 0-800 190-590 (pn.- pt. w godz. 9.00 – 21.00)
e-mail: bpp.gov.pl
TELEFONY ALARMOWE
112, 999
330

Podobne dokumenty