Suwnice pomostowe i podwieszone _ Instrukcja obsługi i konserwacji

Komentarze

Transkrypt

Suwnice pomostowe i podwieszone _ Instrukcja obsługi i konserwacji
Suwnice pomostowe i podwieszone _
Instrukcja obsługi i konserwacji
Przegląd i ważne wskazówki
Stali się Państwo posiadaczami produktu firmy STAHL CraneSystems GmbH.
Niniejsza suwnica została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami europejskimi.
Natychmiast po otrzymaniu suwnicy sprawdzić, czy nie została uszkodzona podczas
transportu.
Poinformować o uszkodzeniach powstałych podczas transportu; przed
zamontowaniem i uruchomieniem usunąć usterki w porozumieniu z producentem lub
dostawcą.
Nie montować ani nie uruchamiać uszkodzonej suwnicy!
-
Montaż
Instalacja
Uruchomienie
Kontrole
Konserwację, utrzymanie w dobrym stanie i naprawę
należy zlecać wyłącznie specjalistom.
Pojęcia
Użytkownik
Użytkownikiem (przedsiębiorca/przedsiębiorstwo) jest ten, kto wykorzystuje suwnicę
do pracy lub zleca jej obsługę odpowiednim i przeszkolonym osobom.
Przeszkolone osoby
Osobami przeszkolonymi są osoby, które zostały przeszkolone i pouczone w zakresie
przydzielonych im zadań i grożących niebezpieczeństw w przypadku
nieprawidłowego sposobu postępowania, a także w zakresie niezbędnych urządzeń
i mechanizmów zabezpieczających, środków bezpieczeństwa, obowiązujących
przepisów i zasad BHP oraz zwyczajów panujących w zakładzie, oraz które dowiodły
swoich umiejętności.
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk to osoba, która ze względu na swoje specjalistyczne
wykształcenie posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie urządzeń elektrycznych
i zna obowiązujące aktualnie normy i przepisy, potrafi ocenić przydzielone jej prace,
rozpoznać niebezpieczeństwo i go uniknąć.
Seminaria:
Szeroka wiedza z zakresu techniki transportu jest warunkiem prawidłowego
obchodzenia się ze środkami pomocniczymi. W sposób kompetentny
i ukierunkowany na praktykę przekazujemy fachową wiedzę niezbędną do
stosowania, kontrolowania i konserwowania Państwa urządzenia.
Prosimy o zamówienie programu naszego seminarium. → Informacje na ten temat
znajdują się na ostatniej stronie obwoluty.
2
01.08
BA_KRAN_PL.FM
Definicja fachowca (specjalisty):
Fachowiec jest osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
niezbędnych czynności opisanych w instrukcji obsługi, w oparciu o teoretyczną
i praktyczną znajomość podnośników.
Osoba taka musi umieć ocenić stan bezpieczeństwa obiektu w zależności od
zastosowania. Specjalistami upoważnionymi do wykonywania określonych prac
konserwacyjnych przy naszych produktach są monterzy serwisowi producenta oraz
wykształceni monterzy posiadający odpowiedni certyfikat.
Spis treści
1
Wskazówki bezpieczeństwa
2
Przegląd elementów
3
Przygotowanie do montażu
suwnicy
3.1
3.2
3.3
3.4
Stan i zakres dostawy ............................................................................................... 10
Odstępy bezpieczeństwa.......................................................................................... 10
Sprawdzenie toru jezdnego suwnicy ..................................................................... 10
Doprowadzenie głównego źródła zasilania........................................................... 11
4
Montaż suwnicy
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
Wskazówka ................................................................................................................ 12
Czołownica.................................................................................................................. 12
Czołownica suwnicy pomostowej........................................................................... 12
Czołownica suwnicy podwieszonej ........................................................................ 13
Ustawienie toru jezdnego suwnicy......................................................................... 14
Momenty dokręcenia ................................................................................................ 14
Doprowadzenie prądu wzdłuż toru jezdnego suwnicy........................................ 15
Instalacja elektryczna............................................................................................... 15
Wyłącznik krańcowy jazdy....................................................................................... 16
Odbiornik radiowy FSE 508....................................................................................... 17
Odbiornik radiowy FSE 514....................................................................................... 18
Ogranicznik zderzakowy........................................................................................... 19
5
Montaż suwnicy
5.1
5.2
5.3
5.4
Wskazówki.................................................................................................................. 20
Suwnica pomostowa................................................................................................. 20
Suwnica podwieszona.............................................................................................. 20
Kontrola działania ...................................................................................................... 21
6
Uruchomienie suwnicy
6.1
6.2
Uruchomienie ............................................................................................................. 22
Odbiór i kontrola......................................................................................................... 22
7
Obsługa suwnicy
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Obowiązki operatora suwnicy ................................................................................. 23
Obsługa przełącznika sterującego STH................................................................. 24
Zatrzymanie awaryjne............................................................................................... 24
Obsługa nadajnika radiowego quadrix .................................................................. 25
Obsługa nadajnika radiowego micron 6 ................................................................ 28
Obsługa nadajnika radiowego spectrum 1/2/3 ..................................................... 31
8
Kontrola i konserwacja suwnicy
8.1
8.2
8.3
...................................................................................................................................... 35
Tabela kontroli i konserwacji................................................................................... 36
Hamulec silnika jezdnego ........................................................................................ 36
Koła .............................................................................................................................. 36
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Symbole......................................................................................................................... 4
Instrukcja obsługi ........................................................................................................ 4
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.................................................................. 5
Prace ze świadomością o grożących niebezpieczeństwach............................... 5
Działania organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa............ 5
Przepisy ogólne............................................................................................................ 6
Wskazówki ogólne ...................................................................................................... 6
Montaż, uruchomienie, konserwacja, naprawa ..................................................... 6
Gwarancja .................................................................................................................... 7
Regularne kontrole ...................................................................................................... 7
Obsługa klienta............................................................................................................. 7
........................................................................................................................................ 8
9
Poszukiwanie błędów
9.1
Co zrobić gdy? ............................................................................................................ 37
10
Dane techniczne
10.1
Warunki użytkowania................................................................................................ 38
11
Elementy ulegające zużyciu/
części zamienne
Informacje ogólne
BA_KRAN_PL.FM
12
...................................................................................................................................... 39
12.1
Propozycje seminariów ............................................................................................ 43
Zmiany zastrzeżone
06.07
3
1 Wskazówki bezpieczeństwa
1.1
Symbole
Bezpieczeństwo pracy
Ten symbol znajduje się przy wszystkich wskazówkach związanych
z bezpieczeństwem pracy, informujących o niebezpieczeństwie utraty zdrowia i życia.
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Pokrycia, jak na przykład osłony i przykrywki, oznaczone tym znakiem mogą otwierać
wyłącznie „specjaliści lub poinstruowane osoby”, po uprzednim odłączeniu
urządzenia od napięcia elektrycznego.
Ostrzeżenie przed podwieszony ciężarem
Przebywanie jakichkolwiek osób pod podwieszonym ciężarem jest zabronione.
Występuje niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia!
Bezpieczne użytkowanie
Ten symbol znajduje się przy wszystkich wskazówkach, których nieprzestrzeganie
może doprowadzić do uszkodzenia suwnicy lub transportowanego ładunku.
Te symbole w niniejszej instrukcji obsługi oznaczają szczególnie ważne
wskazówki związane z niebezpiecznymi sytuacjami i bezpiecznym użytkowaniem.
Instrukcja obsługi
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać.
BA_KRAN_PL.FM
1.2
4
11.06
1 Wskazówki bezpieczeństwa
1.3
Użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem
• Suwnice są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia swobodnie poruszających
się ciężarów.
Przy użytkowaniu niezgodnym z przeznaczeniem mogą wystąpić różne
niebezpieczeństwa spowodowane:
• Przekroczeniem dopuszczalnego udźwigu.
• W związku z funkcjonowaniem urządzenia, osiągnięciem wyłącznika krańcowego
przy podnoszeniu i opuszczaniu.
(wspomaganie przez roboczy wyłącznik krańcowy)
• W związku z jazdą urządzenia, przekroczeniem ograniczników krańcowych
w suwnicy i w torze jezdnym suwnicy. (wspomaganie przez łączenia krańcowe)
• W związku z funkcjonowanie urządzenia, najechaniem kilku suwnic na jeden tor jezdny.
(wspomaganie przez kontrolę odległości suwnicy)
• Uderzeniem ciężarem o przeszkodę.
(wspomaganie przez wyłączenie wgłębieniowe)
• Ruchami suwnic po przecinających się torach działania.
(wspomaganie przez kontrolę odległości suwnicy)
• Manipulowaniem przy wyłączeniu przeciążeniowym albo przy sprzęgle ślizgowym.
• Wyłączeniem urządzeń zabezpieczających. Możliwe urządzenia zabezpieczające:
Hamulce, łączenia krańcowe i wgłębieniowe, kontrole odległości suwnicy, blokady,
urządzenia ostrzegawcze, zabezpieczenia przed wiatrem itp.
• Przewożeniem osób.
• Ciągnięciem skośnym ciężarów.
• Zerwaniem, ciągnięciem lub wleczeniem ciężarów.
• Praca z luźną liną.
• Podwieszonymi w niekontrolowany sposób ciężarami.
• Przesuwaniem ciężarów nad osobami.
• Ewentualnie odczepionymi elementami od suwnicy i od toru jezdnego suwnicy oraz
kół suwnicy.
• Wichurami w przypadku suwnic stojących na wolnym powietrzu.
(wspomaganie poprzez zatrzymanie suwnicy i zabezpieczenie przed wiatrem)
• Konserwacją i naprawą przy niezabezpieczonej suwnicy.
(wspomaganie poprzez przestrzeganie patrz strona 6)
• Zmianami i modyfikacjami. Dodatkowe modernizacje wymagają uzyskania zgody
producenta. Deklaracja zgodności traci ważność w przypadku nieprzestrzegania.
1.4
Nasze suwnice są budowane zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz są
Prace ze świadomością
o grożących niebezpieczeństwach wyposażane w wyłączenie przeciążeniowe albo sprzęgło ślizgowe do ochrony przed
przeciążeniami. Mimo to zaleca się:
• Przed przystąpieniem po raz pierwszy do pracy przeczytać instrukcję obsługi suwnicy.
• Odpowiedzialność za bezpieczną pracę ze świadomością zagrożeń ponosi
użytkownik (patrz str. 2).
• Przed przystąpieniem do pracy dowiedzieć się, gdzie znajduje się urządzenie
zatrzymania awaryjnego (przeważnie w szafie sterowniczej lub nadajniku radiowym).
• Nie odczepiać od suwnicy tabliczek informacyjnych. Nieczytelne lub uszkodzone
tabliczki wymienić na nowe.
• Przestrzegać zasad użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, patrz powyżej.
• Przestrzegać instrukcji podanych w rozdziale „Obowiązki operatora suwnicy”
patrz strona 23.
• Wszelkie uszkodzenia i wady w suwnicy niezwłocznie zgłaszać odpowiednim osobom.
• Przed przystąpieniem do uruchomienia zlecić właściwej placówce / urzędowi
przeprowadzenie odbioru.
BA_KRAN_PL.FM
1.5
11.06
Działania organizacyjne
w zakresie bezpieczeństwa
• Obsługę powierzać wyłącznie przeszkolonym i poinstruowanym osobom.
Przestrzegać minimalnego wieku pracowników!
Prosimy o zamówienie programu naszego seminarium. → Informacje na ten temat
znajdują się na ostatniej stronie obwoluty.
• W regularnych odstępach czasu sprawdzać, czy podczas pracy pracownicy mają
świadomość przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
• Przestrzegać ustalonych okresów kontrolnych. Protokoły kontrolne przechowywać
w książce serwisowej.
• Instrukcję obsługi przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, blisko maszyny.
5
1 Wskazówki bezpieczeństwa
1.6
Przepisy ogólne
• Przepisy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
• Przepisy obowiązujące w kraju użytkowania.
• Patrz również: Instrukcja obsługi podnośnika.
1.7
Wskazówki ogólne
• Elementy suwnicy są standardowo odrdzewiane śrutem stalowym i potraktowane
powłoką podstawową na bazie żywicy alkidowej o żółtym odcieniu.
• Alternatywnie możliwe jest lakierowanie jednowarstwowe lub lakierem
nawierzchniowym w różnych grubościach powłoki.
• Przy pracach kontrolnych i konserwacyjnych przy podnośniku obowiązują
oddzielne instrukcje obsługi, patrz dokumentacja suwnicy.
1.8
Montaż, uruchomienie,
konserwacja i naprawa
Montaż, uruchomienie, konserwację, naprawę powierzać wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi (patrz strona 2).
Montaż
• Zaleca się powierzanie montażu monterom zleconym przez producenta.
• W trakcie montażu suwnicy użytkownik musi zadbać o to, by osoby niepowołane
nie miały możliwości dostępu.
• Prace montażowe na wysokości powyżej 2 m nad podłożem należy przeprowadzać
wyłącznie na pomostach roboczych.
• Monterzy, pracujący poza pomostami roboczymi, muszą się zabezpieczyć
przyrządem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości.
• Należy pamiętać o przestrzeganiu działań ochronnych dotyczących elektryczności.
Patrz przepisy i dokumentacja ze schematami połączeń.
Uruchomienie
• Suwnicę można uruchomić tylko po uprzednim stwierdzeniu, że jest ona gotowa do
eksploatacji.
Konserwacja
• Prace konserwacyjne powinno się wykonywać wyłącznie na nieobciążonej
i zabezpieczonej suwnicy.
• Wyłącznik zasilania sieciowego mysi być wyłączony i zabezpieczony przed
pomyłkowym lub niepowołanym włączeniem.
• Przestrzegać przepisów o zapobieganiu wypadkom.
Naprawa
• Do naprawy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, ponieważ tylko one
zapewniają zachowanie gwarancji.
• Nie wolno przeprowadzać żadnych zmian ani modernizacji.
• Dodatkowe modernizacje wymagają uzyskania zgody producenta.
• Podłączenie elektryczne i sprawdzenie działania instalacji elektrycznej może
przeprowadzić wyłącznie elektryk.
BA_KRAN_PL.FM
Gdy suwnica będzie eksploatowana stale na wolnym powietrzu, podnośnik, silniki
jezdne i sterownik suwnicy należy chronić pod zadaszeniem.
6
11.06
1 Wskazówki bezpieczeństwa
1.9
Gwarancja
1.10 Regularne kontrole
• Gwarancja wygasa w sytuacji, gdy montaż, obsługa, kontrola i konserwacja nie
odbywa się zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
• Naprawy i usuwanie usterek w ramach świadczeń gwarancyjnych mogą być
wykonywane wyłącznie przez specjalistów (patrz str. 2) po uzgodnieniu
z producentem lub dostawcą i zleceniu przez niego.
Świadczenia gwarancyjne wygasają w przypadku wprowadzenia zmian
w podnośniku oraz stosowania nieoryginalnych części zamiennych.
Podnośniki i suwnice należy przekazywać do kontroli specjaliście co najmniej raz
w roku, ewentualnie częściej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju
(patrz strona 2) . Rezultat kontroli należy zanotować i przechowywać w książce
serwisowej.
Podczas tej kontroli należy również ustalić pozostały czas użytkowania podnośnika
według FEM 9.755.
Wymaga się dostosowania regularnych kontroli do intensywności użytkowania
podnośnika. Intensywne użytkowanie wymaga stosowania krótszych okresów
konserwacji.
Wszystkie kontrole zleca zawsze użytkownik (patrz strona 2).
1.11 Obsługa klienta
Zakupiona suwnica jest wysokiej jakości urządzeniem transportowym. Producent
udostępnia własny serwis obsługi klienta, pomocny przy fachowym i prawidłowym
użytkowaniu maszyny. Informacje na temat naszego serwisu obsługi klienta znajdują
się na ostatniej stronie obwoluty.
W celu zachowania bezpieczeństwa i ciągłego działania suwnicy zaleca się
zawarcie z producentem umowy konserwacyjnej, w ramach której producent zajmie
się również „regularnymi kontrolami”.
BA_KRAN_PL.FM
Naprawy wykonywane są fachowo i szybko przez nasz przeszkolony personel.
06.07
7
2 Przegląd elementów
Suwnica standardowa ze sterowaniem z podłogi
Doprowadzanie prądu wzdłuż mostu suwnicy: Tor jezdny wózków kablowych typu WA 23
EL
ZL
EH
6
7
8
9
8
1 wspornik mostu suwnicy
czołownica
przyłącze pomostu suwnicy
napęd jezdny
podnośnik (wciągnik linowy, alternatywnie
wciągnik łańcuchowy do 6,3 t)
doprowadzenie prądu
urządzenie sterujące (standard: typ STH)
sterownik
ogranicznik zderzakowy
BA_KRAN_PL.FM
2
3
4
5
11.06
2 Przegląd elementów
Suwnica standardowa ze sterowaniem radiowym
Doprowadzanie prądu wzdłuż mostu suwnicy: Przewód ślizgowy typu 831
EL
ZL
EH
1
2
3
4
5
BA_KRAN_PL.FM
6
7
8
9
11.06
wspornik mostu suwnicy
czołownica
przyłącze pomostu suwnicy
napęd jezdny
podnośnik (wciągnik linowy, alternatywnie
wciągnik łańcuchowy do 6,3 t)
przewód ślizgowy
nadajnik radiowy
sterownik
ogranicznik zderzakowy
9
3 Przygotowanie do montażu suwnicy
3.1
Stan i zakres dostawy
Wersja zwykła patrz rozdział 2
Suwnicę dostarcza się przeważnie złożoną w całości.
Jeśli niemożliwy jest transport złożonej suwnicy, czołownice i ewentualnie tory
wózków kablowych dostarcza się oddzielnie.
Wyposażenie dodatkowe
Suwnica może być wyposażona w następujące opcje.
• urządzenia ostrzegawcze (klakson)
• wyłącznik krańcowy jazdy dla jazdy suwnicy
• łączenie wgłębieniowe przed przeszkodami
• kontrola odległości suwnicy
• blokady suwnicy
• tor ślepy w przypadku typu suwnicy EH lub ZH
• przedłużacz(e) zderzaków
• pomosty konserwacyjne (wózek, suwnica)
• drugi podnośnik
• drugie podwozie wózka
• sprzężenie czołownicy
• zabezpieczenie przed wiatrem
Elementy dostępnych opcji będą w miarę możliwości montowane na suwnicy.
Elementy włączające w torze jezdnym suwnicy lub w suwnicy klienta są dostarczane
luzem.
Przed przystąpieniem do montażu
• Sprawdzić, czy konstrukcja budynku pewnie będzie mogła przyjąć obciążenia całej
instalacji suwnicy. Przestrzegać przepisów prawa budowlanego.
3.2
Minimalne odstępy
bezpieczeństwa
Należy uważać na zachowanie odstępów bezpieczeństwa od otoczenia suwnicy.
(patrz schemat wykonania)
3.3
Sprawdzenie toru jezdnego
suwnicy
• Sprawdzić wymiary i przepustowość toru jezdnego suwnicy, patrz schematy.
• Szerokość szyn suwnicy i półek toru jezdnego suwnicy porównać z występującym
w czołownicy wytoczeniem koła / ustawieniem rolki prowadzącej wzgl. ustawioną
szerokością półek, patrz tabele ustawień.
Luz pomiędzy obrzeżem/ rolką prowadzącą i szyną suwnicy/ torem jezdnym
suwnicy musi odpowiadać wartościom z tabeli.
• Należy zapewnić stabilne ograniczniki krańcowe na końcach toru jezdnego
suwnicy.
Krawędzie przednie ograniczników krańcowych muszą być ustawione parą
w jednej linii, tworząc przy tym kąt prosty względem toru jezdnego suwnicy, patrz
schemat.
• Powierzchnie bieżne muszą być wolne od oleju, smaru, farby i innych zanieczyszczeń.
• Przejścia szyn suwnicy muszą być gładkie; ewentualnie należy je
przeszlifować.
• Tor jezdny suwnicy musi spełniać wymagania normy DIN 4132.
S ≤ 15 m: ΔS = ±5 mm
S ≤ 20 m: ΔS = ±6 mm
S ≤ 25 m: ΔS = ±8 mm
S ≤ 30 m: ΔS = ±9 mm
S ≤ 32,5 m: ΔS = ±9,5 mm
BA_KRAN_PL.FM
ΔS = ±3 mm
10
06.07
3 Przygotowanie do montażu suwnicy
Sprawdzenie toru jezdnego
suwnicy (ciąg dalszy)
Δ
Δ
3.3
B = ±10 mm
b = ±1 mm
C = ±10 mm
c = ±1 mm
≤
maks F = 20 mm
Poz.
1
2
3
BA_KRAN_PL.FM
3.4
11.06
ØD
[mm]
125
160
200
315
400
500
80
100
125
160
k
A≤ k+
40; 50
40; 50
40; 50; 60
40; 50; 60
50; 60; 70
50; 60; 70; 100
74 - 300
98 - 300
119 - 300
119 - 300
10
12
14
14
15
3
2-6
Doprowadzanie głównego
źródła zasilania wzdłuż
toru jezdnego suwnicy
1
2
3
Jako doprowadzanie głównego źródła zasilania wzdłuż toru jezdnego suwnicy można
użyć przewodów ślizgowych bezpieczeństwa lub kabli ciągnionych.
• Doprowadzenia głównego źródła zasilania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
muszą być rozmieszczone lub osłonięte tak, by nie były dotykane przez podnoszony
ładunek, także przy podwieszonym ciężarze.
• Przewód doprowadzający musi być wyposażony w wyłącznik zasilania sieciowego
działający na wszystkie bieguny.
• Wyłącznik zasilania sieciowego musi być zamykany w celu ochrony przed
niepowołanym włączeniem.
• Przy doprowadzeniach głównego źródła zasilania, przy których zastosowano
odstęp jako ochronę, wyłącznik przyłącza sieciowego w obszarze suwnicy musi
być umieszczony w sposób łatwo dostępny.
• Wyłącznik przyłącza sieciowego oznaczyć jako specjalny wyłącznik suwnicy.
11
4 Montaż suwnicy
4.1 Wskazówka
Suwnicę przed wciągnięciem do góry należy złożyć i skompletować na podłodze.
Suwnicę ustawić tak, by strona z podłączeniem elektrycznym suwnicy znajdowała
się po stronie doprowadzenia głównego źródła zasilania wzdłuż toru jezdnego
suwnicy.
4.2
• Powierzchnię przyłączenia wspornika mostu suwnicy i czołownicy oczyścić z rdzy,
kurzu, farby, oleju i innych zanieczyszczeń.
Niebezpieczeństwo! Zanieczyszczenia na powierzchniach stykowych między
czołownicą a płytą przyłączeniową mogą spowodować niekontrolowane
odkręcenie połączenia gwintowanego i przez to doprowadzenie do sytuacji
zagrażającej życiu.
• Połączenia śrubowe dokręcać kluczem dynamometrycznym z podanym
momentem, patrz tabela na stronie 14. Stosować wyłącznie oryginalne elementy
połączeń śrubowych.
• Przy użytkowaniu na wolnym powietrzu uszczelnić masą uszczelniającą (1)
szczelinę między płytą przyłączeniową a czołownicą, patrz schematy.
Czołownica
1
1
W0917
F0433
Czołownica suwnicy
pomostowej
• Czołownicę przykręcić do pomostu suwnicy.
Przyłącze „boczne” patrz rys. 1.
Przyłącze „góra” patrz rys. 2.
• Przy przyłączu „góra” w przewidziane otwory wbić dołączone kołki stożkowe (7).
• Połączenie gwintowe M20 dokręcić momentem 450 Nm, a M30 momentem 1650
Nm zgodnie z planem.
Stosować wyłącznie cynkowane ogniowo, pokryte MoS2 oryginalne części
producenta.
• Moment dokręcenia sprawdzić po nakrętce.
• Wymiar środkowy szerokości toru i pochylenie kół skorygować pod względem
dokładności kątowej i równoległości.
• Otwory wyczystkowe ponownie zamknąć pokrywą.
• Wymiar środkowy szerokości można skorygować w zakresie do +2 mm po każdej
ze stron przyłączenia za pomocą podkładek pasowanych. Podkładki pasowane (8)
należy umieścić między płytę przyłączeniową a tuleję z wieńcem.
• Szczegółowa instrukcja montażu, patrz instrukcja obsługi elementów suwnicy.
• Montaż rolek prowadzących, patrz instrukcja obsługi elementów suwnicy.
BA_KRAN_PL.FM
4.3
12
11.06
4 Montaż suwnicy
4.3
Czołownica suwnicy
pomostowej (ciąg dalszy)
1
2
6
8
4
3
3
2
4
6
F0435
4.4
Czołownica suwnicy
podwieszonej
F0436
2
7
• Czołownicę założyć na wspornik mostu suwnicy i zamontować połączenie
gwintowe, patrz rys.
• Sprawdzić, czy przyłącze czołownicy zachowuje kąt prosty 90° i równoległość,
a także wyrównać wzgl. poprawić wymiar środkowy szerokości toru.
• Połączenie gwintowe dokręcić zgodnie z planem według 4.6 (tabela, strona 14).
• Moment dokręcenia sprawdzić po nakrętce.
• Szczegółowa instrukcja montażu, patrz instrukcja obsługi elementów suwnicy.
KEH-080
KEH-100
KEH-125
KEH-160
• Gdy suwnica nie będzie mogła przejechać przez dostępny koniec toru jezdnego,
szerokość toru należy rozsunąć równo w czołownicy tak, by szerokość półek toru
jezdnego suwnicy przechodziła przez światło rozstawu kół.
Z każdej ze stron suwnicy zdjąć wewnętrzne zawleczki (4) i odkręcić nakrętkę
koronową (3) na potrzebny wymiar. Jednostkę jezdną zabezpieczyć przyrządem
pomocniczym, patrz schemat.
BA_KRAN_PL.FM
Przyrząd pomocniczy
8x nr zamówieniowy 23 722 05 92 0
11.06
13
4 Montaż suwnicy
4.5
Ustawienie na torze jezdnym
suwnicy
Ustawienie szerokości półek i korekty wymiaru środkowego szerokości w typie
suwnicy EH-.. i ZH-..
Czołownice są ustawione fabrycznie na szerokość półki podaną w zamówieniu.
Poprzez przestawienie podkładek (2) można dokonać korekt.
Uzyskiwana przez do niewspółśrodkowość powinna wynosić maks. 3 mm, przy czym
nie powinna zmieniać się grubość całego pakietu płyty wózka.
Przedni i tylni wózek czołownicy muszą być ustawione identycznie.
KEH-A
80
100
125
160
ØD
80
100
125
160
± Δf
1,5/3
3
± ΔS
1,5/3/
4,5/6
3/6
W0918
Powiększenie luzu przejazdu
poprzez przestawienie podkładek (2) z zewnątrz do wewnątrz.
Przestawienie wykonać w (A) i (I).
Powiększenie wymiaru środkowego szerokości +ΔS
poprzez przestawienie podkładek (2) jednej, wzgl. obu czołownic:
po stronie wewnętrznej (I) toru jezdnego suwnicy od wewnątrz do zewnątrz i po
stronie zewnętrznej (A) od zewnątrz do wewnątrz.
Zmniejszenie wymiaru środkowego szerokości -ΔS
poprzez przestawienie podkładek (2) jednej, wzgl. obu czołownic:
po stronie wewnętrznej (I) toru jezdnego suwnicy od zewnątrz do wewnątrz i po
stronie zewnętrznej (A) od wewnątrz na zewnątrz
Uwaga! Po ustawieniu i założeniu suwnicy na tor jezdny podwozie czołownicy musi
odchylać się w obie strony o około 5°!
Szczegółowe ustawienie szerokości półek i korekta wymiaru środkowego szerokości
toru: patrz Instrukcja obsługi elementów suwnicy.
W0920a
4.6
Momenty dokręcenia
Poz. 5
x
y
•
•
*1 Stosować wyłącznie cynkowane ogniowo, pokryte MoS2 oryginalne części
producenta.
BA_KRAN_PL.FM
M12
M16
M20 *1
M24 *1
MA
[Nm]
130
330
450
800
14
11.06
4 Montaż suwnicy
4.7 Doprowadzenie prądu wzdłuż
mostu suwnicy
1
4.7.1 Tor jezdny wózków kabli ciągnionych
Podwieszenia są przymocowane do pomostu suwnicy (1), przykręcone (2) lub
wetknięte (3), patrz rys.
Ewent. zdemontowane podwieszenia torów jezdnych wózków kablowych założyć
ponownie na pomost suwnicy.
3
2
003.eps
4.7.2 Przewód ślizgowy
Przewód ślizgowy jest zamontowany na pomoście suwnicy, patrz rys.
• Konserwacja i granice zużycie, patrz oddzielny załącznik
4.8
Instalacja elektryczna
1
2
OE-S
BA_KRAN_PL.FM
KE-S
• Przymocować przewody do silników jezdnych suwnicy i dalsze wyposażenie
w dostępnych kanałach kablowych lub zamocować w obejmach kablowych, patrz
schematy połączeń elektrycznych.
• Przy zdemontowanej suwnicy przeciągnąć kabel płaski wzdłuż mostu suwnicy
przez połączenia śrubowe do sterownika i elektrycznej skrzynki urządzeń.
Podłączyć do listwy zaciskowej, patrz Schematy połączeń elektrycznych.
• Zabierak w szynowym wózku jezdnym wózka zabierakowego zamontować na torze
jezdnym wózków kablowych.
• Urządzenie sterujące z wtyczką (1) podłączyć na wózku sterującym i zablokować.
W wózku sterującym przymocować linki zabezpieczenia przed wyrwaniem. Kabel
sterujący musi zwisać swobodnie z suwnicy. Uchwytem dystansującym (2)
zabezpieczyć kabel sterujący pod wtyczką poprzez zaciśnięcie na linkach
zabezpieczających przed wyrwaniem.
• Podłączyć silniki jezdne suwnicy i wyposażenie, patrz Schematy połączeń
elektrycznych.
• Odbiorcy energii elektrycznej są zamontowane na mechanizmie jezdnym
podnośnika.
06.07
15
4 Montaż suwnicy
4.9
Wyłącznik krańcowy jazdy
Dobudowa wyłączników krańcowych jazdy jest zainstalowana, ale w momencie
dostawy nie jest przymocowana.
Styki łączące są wykonane do prądu sterującego.
Funkcja łączenia:
1. Wyłączenie krańcowe w obu kierunkach jazdy (1 przełącznik krzyżowy, 2 krzywki
przełączające).
2. Wyłączenie wstępne i krańcowe w obu kierunkach jazdy (1 przełącznik krzyżowy,
4 krzywki przełączające).
Wyłączenie wstępne powoduje przejście z prędkości "szybkiej" na "wolną" przed
końcem toru jezdnego, na końcu toru jezdnego następuje wyłączenie.
X = zatrzymanie, z lewej
Y = zatrzymanie, z prawej
Z = szybko / wolno
Suwnica podwieszona EH
W0979
Suwnica pomostowa EL / ZL
BA_KRAN_PL.FM
W0980
16
06.07
4 Montaż suwnicy
4.10 Odbiornik radiowy FSE 508
4.10.1 Montaż i przyłącze elektryczne
Uwaga - napięcie elektryczne
• Elektryczne prace przyłączeniowe mogą przeprowadzać wyłącznie specjaliści.
• Podłączenie elektryczne następuje przez połączenie wtykowe ze sterownikiem
suwnicy lub mechanizmu podnoszenia.
• Odbiornik można podłączać tylko do napięcie zasilające podanego na tabliczce
znamionowej.
Odbiornik radiowy zamontowany jest przez dostarczony uchwyt (1) i na znajdującym
się na tylnej stronie odbiornika urządzeniu montażowym (2).
Uchwyt zamocowany przez cztery otwory wiercone.
Odbiornik wsuwa się w uchwyt od góry, aż urządzenie montażowe zaskoczy w uchwycie.
W celu demontażu odbiornika należy blokadę (3) wcisnąć w dół. Przez to zwalnia się
blokada i można wyciągnąć do góry odbiornik.
Przez połączenie gwintowane kabli (4) podłącza się odbiornik radiowy do układu
elektrycznego suwnicy lub maszyny.
4.10.2 Prawidłowy montaż
• Odbiornik zamontować pionowo, wyjściem kabla w dół.
• Należy uważać, żeby powyżej odbiornika w promieniu 1 m nie znajdowały się żadne
elementy metalowe.
Minimalny odstęp od elementów metalowych 1m
BA_KRAN_PL.FM
4.10.3 Pole lampek kontrolnych
W pokrywie odbiornika znajduje się pole lampek kontrolnych z diodami, które
wskazują stan roboczy instalacji radiowej.
11.05
17
4 Montaż suwnicy
4.11 Odbiornik radiowy FSE 514
4.11.1 Montaż i podłączenie elektryczne
Uwaga - napięcie elektryczne
• Elektryczne prace przyłączeniowe mogą przeprowadzać wyłącznie specjaliści.
• Podłączenie elektryczne należy podejmować według dostarczonego okablowania
wyjściowego. Należy koniecznie przestrzegać danych technicznych systemu.
• W przypadku różnych instalacji, napięcie sieciowe na elementach znajduje się we
wnętrzu urządzenia. W przypadku poruszenia elementów przewodzących napięcie,
może wystąpić zagrożenie życia!
Odbiornik radiowy montuje się z dostarczonymi łącznikami metalowo-gumowymi,
które przykręca się do łączników mocujących (2), umieszczonych po bokach
odbiornika.
Przez połączenie gwintowane kabli (3) podłącza się odbiornik radiowy do układu
elektrycznego suwnicy lub maszyny.
W celu uruchomienia można odkręcić pokrywę odbiornika radiowego.
Wskazówki:
• Aby uniknąć uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, powinna to przeprowadzać
tylko jedna osoba, która potrafi się obsługiwać elementami elektronicznymi.
• Przed włączeniem instalacji radiowej należy zapoznać się z polem lampek
kontrolnych (1).
4.11.2 Prawidłowy montaż odbiornika radiowego
• Odbiornik zamontować pionowo, wyjściem kabla w dół.
• Należy uważać, żeby powyżej odbiornika w promieniu 1 m nie znajdowały się żadne
elementy metalowe.
Minimalny odstęp od elementów metalowych 1m
4.11.3 Pole lampek kontrolnych
W pokrywce odbiornika znajduje się pole lampek kontrolnych z diodami, które
pokazują stan roboczy instalacji radiowej.
BA_KRAN_PL.FM
4.11.4 Specjalny odbiornik radiowy FSE 516
Odbiornik radiowy FSE 516 dysponuje dodatkowo interfejsem CAN dla opcji
potwierdzenia odbioru ładunku.
18
06.07
4 Montaż suwnicy
4.12 Ogranicznik zderzakowy
• W suwnicach jednobelkowych ogranicznik zderzakowy w moście suwnicy jest
regulowany, patrz rys.
• Ogranicznik zderzakowy umieścić wg planu, z zachowaniem kąta prostego na
pomoście suwnicy.
• (1) lekko dokręcić.
• (2) lekko dokręcić.
• (1) dokręcić momentem MA = 215 Nm.
• (2) dokręcić momentem MA = 215 Nm.
• (1) zabezpieczyć (3).
Ostrożnie!
Należy zachowywać odstępy bezpieczeństwa wg przepisów specyficznych dla
danego kraju.
1
• W suwnicach dwubelkowych ogranicznik zderzakowy przykręcony jest do
czołownicy w określonym położeniu, patrz rys.
• Połączenie śrubowe (1) dokręcić momentem 330 Nm.
• Moment dokręcenia sprawdzić po nakrętce.
BA_KRAN_PL.FM
W0922
11.06
19
5 Montaż suwnicy
5.1
Wskazówki
Montaż suwnicy
• Do podciągnięcia zaleca się użycie odpowiedniego podnośnika.
(Ciężar własny suwnicy, patrz schemat suwnicy)
• Suwnicę muszą wznosić pracownicy ciężarowi przy pomocy odpowiednich środków
mocujących. Zagrożone miejsca należy chronić podkładkami drewnianymi.
• Suwnicę i wózek bieżny wyrównoważyć tak, by suwnica przy podnoszeniu wisiała
poziomo.
• Wózek jezdny zabezpieczyć przed bocznym przesunięciem zaklinowując go
i przywiązując.
Ostrzeżenie: Jeśli podczas wciągania wózek jezdny będzie się przesuwał, może dojść do
przewrócenia się suwnicy, a tym samym do wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu.
• Podnieść suwnicę. Suwnicę podczas wciągania prowadzić za dwie liny. Każdą z lin
musi prowadzić jedna osoba.
• Liny ustalające należy przymocować w taki sposób, by operator nie musiał
przebywać pod podwieszonym ciężarem, patrz rys.
5.2
Suwnica pomostowa
• Podczas podnoszenia suwnicę ustawić ukośnie i podnieść nad torem jezdnym suwnicy.
• Suwnicę nachylić nad torem jezdnym i osadzić na nim.
5.3
Suwnica podwieszona
• Suwnicę wsunąć w tor jezdny w wolnym końcu.
• W drugim niedostępnym końcu toru jezdnego wsunąć suwnicę z otwartymi płytami
wózka jezdnego od dołu, patrz strona 12. Płyty wózka zsunąć ponownie i dokręcić
nakrętką koronową (3).
• Przykręcić nakrętkę koronową, a następnie ponownie odkręcić o 2 otwory na
zawleczkę (M30+M36) wzgl. 4 otwory na zawleczkę (M48).
• Zamontować zawleczkę (4).
BA_KRAN_PL.FM
Uwaga!
Podwozie czołownicy musi wychylać się w obie strony o około 5°!
Ewentualnie zdjąć założone przyrządy pomocnicze.
• Zamontować zabierak do doprowadzenia głównego źródła zasilania. Zabierak do wózka
kablowego lub wózka odbieraka prądu musi być zamontowany z zachowaniem luzu.
• Kabel doprowadzenia głównego źródła zasilania podłączyć do sterownika suwnicy,
patrz schematy połączeń elektrycznych.
20
11.06
5 Montaż suwnicy
5.4
Kontrola działania
Po zakończeniu montażu suwnicy i podłączeniu do doprowadzenia głównego źródła
zasilania należy przeprowadzić kontrolę działania.
Należy przy tym pamiętać o następujących wskazówkach:
• Symbole na urządzeniu sterującym muszą być zgodne w ruchami podnośnika,
wózka i suwnicy.
• Jeśli ruchy będą wykonywane w odwrotnym kierunku, zamienić 2 przyłącza (L1 i L2)
doprowadzenia głównego źródła zasilania.
• Sprawdzić działanie wyłącznika krańcowego we wciągniku linowym w najwyższym
i najniższym położeniu haka.
• Sprawdzić działanie sprzęgła poślizgowego we wciągniku łańcuchowym poprzez
przesunięcie w najwyższe i najniższe położenie haka.
• Sprawdzić zatrzymanie awaryjne (wyłącznik suwnicy) w urządzeniu sterującym.
• Suwnicę i szynowy wózek jezdny przesunąć we wszystkie położenia krańcowe.
Sprawdzić, czy nigdzie nie dochodzi do zacięć.
• Wszystkie ograniczniki zderzakowe - na moście suwnicy i torze jezdnym suwnicy muszą być sprawne.
• Sprawdzić całe wyposażenie. Wyposażenie dodatkowe, patrz strona 10.
• Sprawdzić odstępy bezpieczeństwa, patrz Schemat instalacji.
5.5
Instrukcja użytkowania suwnicy • Sprawdzić, czy w pobliżu wzgl. przy wyłączniku przyłącza sieciowego dostępna jest
instrukcja użytkowania suwnic, patrz rys. Ten fragment jest dołączony do każdej
dostawy suwnicy. Można go również zamówić oddzielnie: nr zamówieniowy 810 400 0.
• Sprawdzenie wyłącznika przyłącza sieciowego
BA_KRAN_PL.FM
Przykłady mocowania
*1
Mocowanie w wyłączniku przyłącza sieciowego.
*2
Śruba oczkowa wkręcona w ścianę.
*3
Sznur, drut, łańcuch, itp.
11.06
21
6 Uruchomienie
6.1
Uruchomienie
Zgodnie z dyrektywami maszynowymi WE suwnicę można uruchomić tylko po
uprzednim stwierdzeniu, że jest ona gotowa do eksploatacji.
Gotowość do eksploatacji oznacza, że:
• jest dostępna deklaracja zgodności WE,
• na suwnicy przymocowany jest znak CE,
• zostało przeprowadzone badanie odbioru.
Deklaracja zgodności WE i znak CE są ważne po przeprowadzaniu badania odbioru.
6.2
Odbiór i kontrola
U producenta
Każda suwnica podczas produkcji w zakładzie poddawana jest kontroli wstępnej
i konstrukcyjnej przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez producenta. Każda
suwnica zawiera książkę serwisową.
U użytkownika
Badanie odbioru przez pełnomocnika
Pełnomocnikami mogą być np. rzeczoznawcy powołani przez stowarzyszenia zawodowe.
By możliwe było podniesienie ciężaru kontrolnego, należy wyłączyć wyłączenie
przeciążeniowe wciągnika linowego. Patrz Instrukcja obsługi wciągnika linowego.
W przypadku wciągnika linowego sprzęgło ślizgowe ustawione jest fabrycznie na
1,25-krotny ciężar nominalny. Podczas uruchamiania suwnicy z wciągarką linową
ciężar kontrolny musi unieść się maks. 300 mm nad ziemię. Patrz Instrukcja obsługi
wciągnika łańcuchowego.
Regularne kontrole
Suwnicę należy sprawdzać stosownie do warunków użytkowania i zależności
użytkowych w razie konieczności raz w roku, przy czym co najmniej jeden raz w tym
okresie zlecić kontrolę specjaliście, patrz strona 2.
BA_KRAN_PL.FM
Zaleca się powierzenie tych kontroli naszym wyspecjalizowanym w określonych
produktach monterom serwisowym. W ten sposób uzyskuje się najlepszą gwarancję
bezpiecznej eksploatacji, wysokiej niezawodności i długiej żywotności suwnicy.
22
11.06
7 Obsługa suwnicy
7.1
Obowiązki operatora suwnicy
Podczas pracy przy suwnicy przestrzegać następujących instrukcji:
• Codziennie przed przystąpieniem do pracy sprawdzać urządzenia zabezpieczające
(np. hamulce, patrz również strona 10, wyposażenie ) i obserwować, czy stan
instalacji nie wykazuje widocznych wad.
• W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu pracy, przerwać
prace suwnicy i zgłosić problem odpowiedzialnej osobie.
• Bęben linowy lub łańcuch ładunkowy musi być wolny od większych ciał obcych.
• Ciężarów nie przenosić nad głowami osób.
• Nie pozostawać zawieszonego ciężaru bez nadzoru, urządzenie sterujące musi
znajdować się w zasięgu ręki.
• W czasie pracy nie należy powodować uruchomienia awaryjnego wyłącznika
krańcowego.
• Nie przeciążać suwnicy powyżej udźwigu nominalnego.
• Ciągnięcie po skosie lub pociąganie za ciężary, jak również ruszanie pojazdami
z ciężarem lub urządzeniem do chwytania ładunku zabronione!
• Nie zrywać osadzonych na stałe ciężarów.
• Położenia krańcowe podnoszenia, opuszczania i jazdy można osiągać podczas
pracy tylko wtedy, gdy jest dostępny roboczy wyłącznik krańcowy.
• Niedopuszczalna jest praca impulsowa (duża ilość uruchomień silnika na chwilę,
w celu uzyskania niewielkich ruchów). Silniki posiadające hamulce mogą
nagrzewać się do niedopuszczalnych wartości. Powoduje to wyłączenie przez
czujniki temperatury i brak możliwości opuszczenia ładunku przez jakiś czas.
Może to spowodować uszkodzenie przyrządów sterujących i silników.
• Nie ruszać w kierunku przeciwnym, zanim nie nastąpi pełne zatrzymanie.
• Część dotycząca instrukcji użytkowania suwnic, patrz strona 21.
• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, patrz strona 4-7.
BA_KRAN_PL.FM
• Po zakończeniu pracy, suwnice pracujące na terenie otwartym, poddane działaniu
wiatru, należy zabezpieczyć zabezpieczeniem przeciwwiatrowym.
11.06
23
7 Obsługa suwnicy
7.2 Obsługa przełącznikiem
sterującym STH
Wersja standardowa
2-stopniowa
Zatrzymanie awaryjne
Podnoszenie / opuszczanie:
1. stopień: powoli
2. stopień: szybko
Jazda wózka: prawo/lewo
1. stopień: powoli
2. stopień: szybko
Jazda suwnicy: prawo/lewo
1. stopień: powoli
2. stopień: szybko
Wskazówki bezpieczeństwa
Jeśli operator nie przyciska już więcej przełącznika, to ustawia się on w pozycji 0, a ruch
podnośnika zostaje automatycznie wyłączony (sterowanie czuwakowe).
W przypadku zakłóceń, np. faktyczny ruch nie odpowiada ruchowi, który należało
uzyskać na skutek naciśnięcia dźwigni, należy natychmiast puścić przełącznik.
Jeśli mimo to nie następuje zatrzymanie ruchu, to należy nacisnąć wyłącznik awaryjny.
7.3 Zatrzymanie awaryjne
W każdym podnośniku musi być możliwe odcięcie zasilania elektrycznego z podłogi
od wszystkich napędów ruchu pod obciążeniem.
Po przeprowadzeniu zatrzymania awaryjnego ponowne uruchomienie podnośnika /
suwnicy przez użytkownika może nastąpić dopiero po tym, jak rzeczoznawca uzna,
że przyczyna zadziałania funkcji awaryjnego zatrzymania została usunięta i dalsze
użytkowanie instalacji nie będzie się wiązało z kolejnym niebezpieczeństwem.
Wskazówka dotycząca suwnicy standardowej ze sterowaniem z podłogi:
• Wyłącznik zatrzymania awaryjnego znajduje się w wyłączniku sterującym.
• Nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego, by zatrzymać system.
• Odryglowanie przycisku zatrzymania awaryjnego: Przełącznik obrócić
w pokazanym kierunku.
Wskazówka dotycząca suwnicy standardowej ze sterowaniem radiowym:
W przypadku bezprzewodowych sterowników radiowych zadanie to przejmuje
wyłącznik przyłącza sieciowego. Musi on być łatwo dostępny i wykonany jako
odłącznik ładunku. Jeśli z powodu "szybkiego dostępu" wymagane jest więcej niż
jedno miejsce wyłączenia, wyłącznik przyłącza sieciowego sam nie wystarczy. W tym
wypadku należy przewidzieć dalsze możliwości wyłączenia.
Przycisk stop na nadajniku sterownika radiowego jest dodatkową możliwością
wprowadzenia funkcji zatrzymania w sytuacji niebezpiecznej. Przycisk stop nie jest
oznaczony ani opisany jako urządzenie do zatrzymania awaryjnego, chociaż w
zasadzie spełnia tą funkcję.
24
BA_KRAN_PL.FM
Ostrożnie! W przypadku uruchomienia funkcji zatrzymania awaryjnego, przewód
ślizgowy znajduje się nadal pod napięciem.
06.07
7 Obsługa suwnicy
7.4
Obsługa nadajnika radiowego
quadrix
7.4.1 Włączanie nadajnika
Poniższe kroki należy wykonać w ciągu 4 sekund:
1. Pociągnąć wyłącznik STOP(1).
2. Nacisnąć krótko przycisk I
(2) i puścić. Jeśli przycisk ten naciska się dłużej
niż pół sekundy, nadajnik wyłącza się!
3. Jeszcze raz nacisnąć przycisk I
i przytrzymywać wciśnięty, aż wskaźnik (3)
zacznie migać na zielono.
Teraz nadajnik jest gotowy do pracy.
Wskazówka:
Nadajnik wyłącza się, jeśli
• przycisk I
wciśnięty jest dłużej niż pół sekundy (patrz powyżej),
• proces włączania trwa dłużej niż 4 sekundy,
• w czasie procesu włączania naciśnie się inny przycisk.
Następnie należy
• Nacisnąć wyłącznik STOP (1) i powtórzyć kroki od 1 do 3.
Uwaga:
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze nacisnąć przycisk I
na drugi stopień
wywołując sygnał akustyczny. Poprzez to ostrzega się współpracowników przed tym,
że muszą się teraz liczyć z ruchami żurawia lub maszyny.
Wskazówka:
Jeśli wskaźnik (3) w nadajniku świeci się na czerwono i słychać sygnał akustyczny,
należy wymienić akumulator. W przeciwnym razie nadajnik wyłączy się za parę
minut. Naładować pusty akumulator w odpowiedniej ładowarce.
7.4.2 Wyłączanie nadajnika
Nacisnąć wyłącznik STOP (1).
7.4.3 Automatyczne wyłączenie nadajnika (funkcja APO)
Nadajnik jest wyposażony w automatyczne wyłączanie (funkcja APO = Auto Power
Off) i wyłącza się samoczynnie ok. 15 minut po wydaniu ostatniego polecenie
sterowniczego.
Automatyczne wyłączanie nadajnika służy bezpieczeństwu i przedłuża trwałość
akumulatora.
Nadajnik należy ponownie włączyć przyciskiem I
BA_KRAN_PL.FM
Uwaga:
Automatyczne wyłączanie nadajnika (funkcja APO) w żadnym wypadku nie zwalnia
operatora z jego obowiązku wyłączenia nadajnika wyłącznikiem STOP, kiedy ten nie
jest potrzebny!
06.07
25
7 Obsługa suwnicy
7.4.4 Akumulator nadajnika BA223030
Wskazówka:
Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator!
Czas eksploatacji akumulatora jest zależny od jego wieku i temperatury otoczenia.
Starsze akumulatory tracą z wiekiem swoją pojemność. W temperaturach poniżej
0 °C akumulator nie osiąga swojej pełnej pojemności.
Przy odpowiednim obchodzeniu się z akumulatorem można osiągnąć ponad 500 cykli
ładowania:
• Akumulator ładować dopiero wtedy, kiedy jest pusty tzn. kiedy w nadajniku zacznie
migać czerwony wksaźnik i rozlegnie się sygnał akustyczny.
• W celu ochrony akumulatora przed zwarciem, nie wolno go przechowywać
w skrzynce narzędziowej ani w kieszeni spodni.
• Przechowywać akumulatory w temperaturze pokojowej (ok. 20 °C).
Akumulatory przechowywane przez dłuższy czas należy naładować przed użyciem.
7.4.5 Ładowarka AC dla BA223030 i BA223000
Urządzenie ładujące składa się z ładowarki wtykowej QA103600 z 4-ema wymiennymi
adapterami i podstawki ładowarki QC003A00.
AUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UE
UK
USA
Tą ładowarką można ładować tylko akumulatory typu BA223030 i BA223000.
Ładowarkę należy użytkować tylko z odpowiednią podstawką ładowarki.
Ładowarki nie należy eksploatować w obszarach zagrożonych wybuchem.
Ładowarkę należy eksploatować tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
Ładowarkę należy eksploatować w temperaturze pokojowej i chronić przed
przegrzaniem, kurzem i wilgocią.
Podczas eksploatacji nie wolno wyjmować ładowarki.
Należy odciąć zasilanie ładowarki, kiedy się jej nie używa.
Wyłączyć ładowarkę w razie wystąpienia uszkodzenia.
Nie należy przeprowadzać żadnych zmian technicznych w ładowarce.
Naprawy powinni przeprowadzać wyłącznie specjaliści.
BA_KRAN_PL.FM
7.4.6 Wymiana wtyczki
• Zwolnić wtyczkę przesuwając przełącznik w kierunku strzałki.
• Wybrać inną wtyczkę i włożyć ją do przegródki zasilacza wtykowego.
Należy uważać, żeby wtyczka całkowicie zaskoczyła.
26
06.07
7 Obsługa suwnicy
7.4.7 Ładowanie akumulatora
1. Podłączyć ładowarkę wtykową do zasilania energią.
2. Podłączyć ładowarkę wtykową do podstawki ładowarki.
3. Ładowarkę włożyć do podstawki polem z napisami do wnętrza.
Czerwona dioda w ładowarce wtykowej wskazuje aktualny stan roboczy
(patrz tabela).
Czas ładowania maks. 3 godz.
(Przykład)
7.4.8 Wskaźnik stanu
Dioda miga na czerwono
Czerwona dioda zgasła
Praca
ładowanie akumulatora
naładowany
BA_KRAN_PL.FM
7.4.9 W przypadku defektu
• Nie wolno pracować z uszkodzoną instalacją radiową!
• Uszkodzone urządzenie (nadajnik lub odbiornik) wysłać do producenta.
• Uruchomienie nadajnika zastępczego, patrz oddzielna instrukcja.
06.07
27
7 Obsługa suwnicy
7.5
Obsługa nadajnika radiowego
micron 6
7.5.1 Włączenie nadajnika
1. Włożyć naładowany akumulator do przegródki na akumulator etykietą do
wewnątrz.
2. Pociągnąć wyłącznik STOP (1).
Na wyświetlaczu pojawia się PIN i migające O dla operatora.
3. Nacisnąć przycisk (2) 2-krotnie.
Na wyświetlaczu pojawia się PIN O55.
Wskazówka: Po wprowadzeniu błędnego kodu PIN, wskaźnik wraca z powrotem
na PIN O.
4. Nacisnąć jeszcze raz przycisk (2).
Zielony wskaźnik (3) miga w takcie sekundowym.
Nadajnik jest gotowy do pracy.
5. Nacisnąć
I
przycisk (4).
Wskazówka:
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze nacisnąć przycisk I
na drugi stopień
wywołując sygnał akustyczny. Poprzez to ostrzega się współpracowników przed tym,
że muszą się teraz liczyć z ruchami żurawia lub maszyny.
Połączenie radiowe z odbiornikiem jest wytworzone, kiedy świeci się zielona dioda
"Si 1" (patrz pole lampek kontrolnych dla odbiornika radiowego) tzn. instalacja
radiowa jest gotowa do pracy. Teraz można wprowadzać polecenia sterownicze
przez elementy obsługowe na nadajniku.
Jeśli wskaźnik (3) w nadajniku miga na czerwono i rozlega się sygnał akustyczny,
oznacza to, że akumulator jest prawie rozładowany. Pusty akumulator należy teraz
wymienić naładowanym. Pusty akumulator naładować (patrz rozdział "Ładowarka
akumulatora").
Wskazówka:
Jeśli nie zamieniono pustego akumulatora naładowanym, nadajnik wyłącza się
w ciągu kilku minut.
7.5.2 Wyłączanie nadajnika
Nacisnąć wyłącznik STOP (1).
7.5.3 Automatyczne wyłączenie nadajnika (funkcja APO)
Nadajnik wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez określony czas.
Aktywacja lub dezaktywacja funkcji APO i ustawienie czasu wyłączenia odbywa się
w Master-Level.
Automatyczne wyłączenie nadajnika (funkcja APO) służy do zapewnienia
bezpieczeństwa i przedłuża trwałość akumulatora.
Do włączania akumulatora przycisk musi być
I
wciśnięty.
BA_KRAN_PL.FM
Wskazówka:
Automatyczne wyłączanie nadajnika w żadnym wypadku nie zwalnia operatora
z jego obowiązku wyłączenia nadajnika radiowego, kiedy ten nie jest potrzebny!
28
06.07
7 Obsługa suwnicy
7.5.4 Akumulator nadajnika BA223030 i BA223000
Wskazówka:
Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator!
Czas eksploatacji akumulatora jest zależny od jego wieku i temperatury otoczenia.
Starsze akumulatory tracą z wiekiem swoją pojemność.
W temperaturach poniżej 0 °C akumulator nie osiąga swojej pełnej pojemności.
Przy odpowiednim obchodzeniu się z akumulatorem można osiągnąć ponad
1000 cykli ładowania:
• Akumulator ładować dopiero wtedy, kiedy jest pusty tzn. kiedy w nadajniku zacznie
migać czerwony wksaźnik i/ lub rozlegnie się sygnał akustyczny.
• W celu ochrony akumulatora przed zwarciem, nie wolno go przechowywać
w skrzynce narzędziowej ani w kieszeni spodni.
• Przechowywać akumulatory w temperaturze pokojowej (ok. 20 °C).
Akumulatory przechowywane przez dłuższy czas należy naładować przed użyciem.
7.5.5 Ładowarka AC dla BA223030 i BA223000
Urządzenie ładujące składa się z ładowarki wtykowej QA103600 z 4-ema wymiennymi
adapterami i podstawki ładowarki QC003A00.
AUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UE
UK
USA
Tą ładowarką można ładować tylko akumulatory typu BA223030 i BA223000.
Ładowarkę należy użytkować tylko z odpowiednią podstawką ładowarki.
Ładowarki nie należy eksploatować w obszarach zagrożonych wybuchem.
Ładowarkę należy eksploatować tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
Ładowarkę należy eksploatować w temperaturze pokojowej i chronić przed
przegrzaniem, kurzem i wilgocią.
Podczas eksploatacji nie wolno wyjmować ładowarki.
Należy odciąć zasilanie ładowarki, kiedy się jej nie używa.
Wyłączyć ładowarkę w razie wystąpienia uszkodzenia.
Nie należy przeprowadzać żadnych zmian technicznych w ładowarce.
Naprawy powinni przeprowadzać wyłącznie specjaliści.
BA_KRAN_PL.FM
7.5.6 Wymiana wtyczki
• Zwolnić wtyczkę przesuwając przełącznik w kierunku strzałki.
• Wybrać inną wtyczkę i włożyć ją do przegródki zasilacza wtykowego.
Należy uważać, żeby wtyczka całkowicie zaskoczyła.
11.06
29
7 Obsługa suwnicy
7.5
Obsługa nadajnika radiowego
micron 6 (ciąg dalszy)
7.5.7 Ładowanie akumulatora
1. Podłączyć ładowarkę wtykową do zasilania energią.
2. Podłączyć ładowarkę wtykową do podstawki ładowarki.
3. Ładowarkę włożyć do podstawki polem z napisami do wnętrza.
Czerwona dioda w ładowarce wtykowej wskazuje aktualny stan roboczy (patrz tabela).
Czas ładowania maks. 3 godz.
7.5.8 Wskaźnik stanu
(Przykład)
Dioda miga na czerwono
Czerwona dioda zgasła
Praca
ładowanie akumulatora
naładowany
7.5.9 W przypadku defektu
• Nie wolno pracować z uszkodzoną instalacją radiową!
• Uszkodzone urządzenie (nadajnik lub odbiornik) wysłać do producenta.
• Uruchomienie nadajnika zastępczego, patrz oddzielna instrukcja.
7.5.10 Teach-Menu
Teach-Menu zawiera następujące punkty menu:
aby powrócić do menu wyboru
do wyboru parametrów
pole edycyjne dla parametrów
do zapisania ustawień
Wprowadzanie wartości lub znaków:
• Nasunąć kursor na pole edycyjne i nacisnąć iCON.
• Przekręcić iCON, aż ustawiony będzie żądany znak lub żądana wartość i nacisnąć
ponownie iCON.
W celu zapisania wprowadzenia nasunąć kursor na
i nacisnąć iCON.
Wprowadzanie liczb:
• Nasunąć kursor na pole edycyjne i nacisnąć iCON.
• Przekręcić iCON, aż ustawiona będzie żądana liczba i nacisnąć ponownieiCON.
W celu wprowadzenia większych liczb implementowana jest pomoc wprowadzania:
Po przejściu z obszaru jednostkowego do dziesiątkowego zmienia się liczba dziesiętna.
Jeśli nie przekręca się iCON jedną sekundę, ponownie zmienia się miejsce jednostkowe.
Po przejściu z obszaru dziesiętnego do setnego zmienia się miejsce setne. Jeśli nie
przekręca się iCON jedną sekundę, ponownie zmienia się miejsce jednostkowe.
W celu zapisania liczby nasunąć kursor na
i nacisnąć iCON.
BA_KRAN_PL.FM
Uwaga!Nie można wyłączać nadajnika podczas procesu zapisywania. W przeciwnym razie
dojdzie do utraty danych i trzeba od nowa skonfigurować nadajnik!
30
06.07
7 Obsługa suwnicy
7.6
Obsługa nadajnika radiowego
spectrum 1/2/3
7.6.1 Obsługa
1. Włożyć naładowany akumulator do przegródki na akumulator etykietą na zewnątrz
(1). Uważać na prawidłowy biegun akumulatora.
2. Należy się upewnić, że wyłącznik STOP (2) jest odblokowany. Ewentualnie
wyłącznik STOP odblokować obracając go.
3. Wyłącznik kluczykowy (3) należy obrócić na pozycję "1“. Wskaźnik stanu (4)
miga na zielono, nadajnik jest gotowy do pracy.
4. Nacisnąć przycisk "(Suwnica) Wł.“ (5).
Wskazówka:
Przed każdym rozpoczęciem pracy należy zawsze:
• Nacisnąć przycisk "Klakson" (6). W ten sposób ostrzega się współpracowników,
którzy teraz muszą się liczyć z ruchami suwnicy lub maszyny.
• Sprawdzić działanie wyłącznika STOP.
Pole z napisami akumulatora
(Przykład)
(1) Przegroda akumulatora (4) Dwubarwna dioda
(2) Wyłącznik STOP
(5) Przycisk (Suwnica) Wł.
(3) Przełącznik kluczykowy (6) Przycisk Klakson
Połączenie radiowe z odbiornikiem jest wytworzone, jeśli po włączeniu nadajnika
czerwona dioda "HF/RF/H.F./HF" w odbiorniku radiowym gaśnie i zapala się zielona
dioda "Si1" (patrz pole lampkę kontrolnych na odbiorniku radiowym), tzn. instalacja
radiowa jest gotowa do pracy. Teraz można wprowadzać polecenia sterownicze
przez elementy obsługowe na nadajniku.
Jeśli wskaźnik stanu (4) w nadajniku miga na czerwono i/ lub rozlega się sygnał
akustyczny, oznacza to, że akumulator jest prawie rozładowany. Pusty akumulator
należy teraz wymienić naładowanym. Pusty akumulator ponownie naładować (patrz
rozdział "Ładowarka akumulatora").
BA_KRAN_PL.FM
Wskazówka:
Jeśli nie zamieniono pustego akumulatora naładowanym, nadajnik wyłącza się
w ciągu kilku minut.
11.06
31
7 Obsługa suwnicy
7.6
Obsługa nadajnika radiowego
spectrum 1/2/3 (ciąg dalszy)
Jeśli wyłączono nadajnik wyłącznikiem STOP, należy przeprowadzić następujące
czynności w celu dalszej eksploatacji nadajnika:
1. Przełącznik kluczykowy obrócić na pozycję "0".
2. Odblokować wyłącznik STOP poprzez obrócenie.
3. Przełącznik kluczykowy obrócić na pozycję "1".
4. Nacisnąć przycisk "(Suwnica) Wł.".
Wskazówka:
Włączać i wyłączać nadajnik przełącznikiem kluczykowym. Wyłącznika STOP
używać tylko w przypadkach awaryjnych i zakłóceniach w obszarze roboczym.
7.6.2 Automatyczne wyłączenie nadajnika (funkcja APO)
Nadajnik jest wyposażony w automatyczne wyłączanie nadajnika (funkcja
APO = Auto Power Off) i wyłącza się samoczynnie ok. 15 minut po wydaniu
ostatniego polecenie sterowniczego.
Automatyczne wyłączanie nadajnika służy bezpieczeństwu i przedłuża trwałość
akumulatora.
Do włączania akumulatora przycisk "(Suwnica) Wł." musi być wciśnięty.
Wskazówka:
Automatyczne wyłączanie nadajnika (funkcja APO) w żadnym wypadku nie zwalnia
operatora z jego obowiązku wyłączenia nadajnika radiowego, kiedy ten nie jest
potrzebny!
7.6.3 Akumulatory nadajników FuB 05 AA i FuB 10 AA
Wskazówka:
Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator!
Czas eksploatacji akumulatora jest zależny od jego wieku i temperatury otoczenia.
Starsze akumulatory tracą z wiekiem swoją pojemność. W temperaturach poniżej
0 °C akumulator nie osiąga swojej pełnej pojemności.
Przy odpowiednim obchodzeniu się z akumulatorem można osiągnąć ponad 500 cykli
ładowania:
Akumulator FuB 05 AA dla
spectrum 1 i spectrum 2
• Akumulator ładować dopiero wtedy, kiedy jest pusty tzn. kiedy na nadajniku
zacznie migać czerwony wksaźnik i/ lub rozlegnie się sygnał akustyczny.
• Nie wolno przechowywać akumulatora w skrzynce narzędziowej ani w kieszeni
spodni.
• Przechowywać akumulatory w temperaturze pokojowej (ok. 20 °C).
Akumulatory przechowywane przez dłuższy czas należy naładować przed użyciem.
BA_KRAN_PL.FM
Akumulator FuB 10 AA dla
spectrum 3 i spectrum 2
z opcją FuB 10 AA
32
11.06
7 Obsługa suwnicy
7.6.4 Ładowarka akumulatora FLG 105B
Tą ładowarką można ładować tylko akumulatory typu FuB 3A i FuB 05 AA.
• Ładowarki nie należy eksploatować w obszarach zagrożonych wybuchem.
• Ładowarkę należy eksploatować tylko z napięciem sieciowym oznaczonym na jej
spodniej stronie.
• Ładowarkę należy eksploatować tylko w zamkniętych pomieszczeniach i pojazdach.
• Ładowarkę należy eksploatować w temperaturze pokojowej i chronić przed
przegrzaniem, kurzem i wilgocią.
• Przed otwarciem urządzenia wyciągnąć koniecznie wtyczkę sieciową. Podczas
eksploatacji nie należy odkrywać ładowarki.
• Należy odciąć zasilanie ładowarki, kiedy się jej nie używa. Jeśli wystąpi uszkodzenie
urządzania lub kabla zasilającego, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
• Nie należy przeprowadzać żadnych zmian technicznych w ładowarce ani w kablu
zasilającym.
• Naprawy powinni przeprowadzać wyłącznie specjaliści.
7.6.5 Ładowanie akumulatora
1. Połączyć ładowarkę wtyczką przyłączeniową ze źródłem napięcia.
2. Ładowarkę włożyć do kasetki ładującej polem z napisami na zewnątrz.
Uważać na prawidłowy biegun akumulatora.
Teraz następuje automatyczne ładowanie. Aktualny stan roboczy wskazywany jest
3-ema diodami (patrz poniższa tabela).
Czas ładowania ok. 2 godziny dla FuB 3A, ok. 5 godzin FuB 05 AA
7.6.6 Wskaźnik stanu
Praca
akumulator uszkodzony
akumulator ładuje się
akumulator jest naładowany
BA_KRAN_PL.FM
Dioda czerwona
Dioda żółta
Dioda zielona
06.07
33
7 Obsługa suwnicy
7.6
Obsługa nadajnika radiowego
spectrum 1/2/3 (ciąg dalszy)
7.6.7 Ładowarka akumulatora FLG 110B
• Ładowarką FLG 110B można ładować tylko akumulatory typu FuB 10 AA i FuB 10 XL.
• Ładowarki nie należy eksploatować w obszarach zagrożonych wybuchem.
• Ładowarkę należy eksploatować tylko z napięciem sieciowym oznaczonym na jej
spodniej stronie.
• Ładowarkę należy eksploatować tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
• Ładowarkę należy eksploatować w temperaturze pokojowej i chronić przed
przegrzaniem, kurzem i wilgocią.
• Przed otwarciem urządzenia wyciągnąć koniecznie wtyczkę sieciową.
• Podczas eksploatacji nie wolno wyjmować ładowarki.
• Należy odciąć zasilanie ładowarki, kiedy się jej nie używa.
• Jeśli wystąpi uszkodzenie urządzania lub kabla zasilającego, należy natychmiast
wyłączyć urządzenie.
• Nie należy przeprowadzać żadnych zmian technicznych w ładowarce ani w kablu
zasilającym.
Naprawy powinni przeprowadzać wyłącznie specjaliści.
7.6.8 Ładowanie akumulatora
1. Połączyć ładowarkę wtyczką przyłączeniową ze źródłem napięcia.
2. Ładowarkę włożyć do kasetki ładującej (2) polem z napisami na zewnątrz.
Uważać na prawidłowy biegun akumulatora.
Teraz następuje automatyczne ładowanie. Aktualny stan roboczy wskazywany jest
3-ema diodami (1) (patrz tabela).
Czas ładowania ok. 3 godziny
7.6.9 Wskaźnik stanu
Dioda czerwona
Dioda żółta
Dioda zielona
Praca
akumulator uszkodzony
akumulator ładuje się
akumulator jest naładowany
BA_KRAN_PL.FM
7.6.10 W przypadku defektu
• Nie wolno pracować z uszkodzoną instalacją radiową!
• Uszkodzone urządzenie (nadajnik lub odbiornik) wysłać do producenta lub dystrybutora
• Uruchomienie nadajnika zastępczego, patrz oddzielna instrukcja
34
06.07
8 Kontrola i konserwacja suwnicy
Ta część jest poświęcona bezpieczeństwu działania, niezawodności i zachowaniu
wartości suwnicy.
Chociaż niniejsza suwnica działa w dużym stopniu bezobsługowo, elementy
ulegające zużyciu należy poddawać regularnej kontroli. Jest to podyktowane
obowiązującymi przepisami BHP.
Kontrole należy powierzać specjalistom (patrz strona 2).
Ogólne wskazówki dotyczące kontroli i konserwacji
• Prace konserwacyjne i naprawcze wykonywać wyłącznie przy nieobciążonej
suwnicy.
• Jeśli niezbędne są prace przy elementach przewodzących napięcie, to potrzebna
jest druga osoba, która w razie awarii zatrzyma zagrażające ruchy wyłącznikiem
awaryjnym lub uruchomi wyłącznik przyłącza sieciowego/ odłącznik w celu
wyłączenia napięcia.
• Wyłączyć i zamknąć wyłącznik przyłącza sieciowego.
• Przestrzegać przepisy BHP.
• Po upływie okresu użytkowania podnośnika należy przeprowadzić remont generalny.
• Okresy kontrolne w tabeli dotyczą eksploatacji zgodnie z grupą mechanizmów
napędowych 1 Bm wzgl. 1 Am i grupą obciążenia B3. Podczas pracy z wyższymi
grupami mechanizmów napędowych i grupami obciążenia i / lub na kilku zmianach,
należy skrócić okresy konserwacyjne.
BA_KRAN_PL.FM
• Należy przestrzegać specjalnych instrukcji użytkowania podnośników, patrz strona 6.
06.07
35
8 Kontrola i konserwacja suwnicy
8.1
Tabela kontroli i konserwacji
Chociaż elementy suwnicy działają w dużym stopniu bezobsługowo, elementy
ulegające zużyciu należy poddawać regularnej kontroli. Jest to podyktowane
obowiązującymi przepisami BHP.
Kontrole i konserwację należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom,
patrz strona 2.
1
4
5
6
7
8
9
•
•
•
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
13
14
15
16
17
•
•
•
•
•
Konserwacja po 10 latach wzgl.
przy remoncie generalnym
•
•
•
•
•
•
•
Hamulec, zmierzyć drogę posuwu ewent. wyregulować *7
Łączenia krańcowe i wgłębieniowe
Kontrole odległości suwnicy
Zatrzymanie awaryjne, wyłącznik suwnicy
Urządzenia ostrzegawcze
Zabezpieczenia przed wiatrem
Połączenia śrubowe *5
Zderzaki, ograniczniki
•
11
12
Tabela kontroli i konserwacji
(Klasyfikacja: 1 Bm)
Hamulec *7
•
•
•
•
•
•
•
•
Regularna konserwacja
po 12 miesiącach *2
•
2
3
Konserwacja 12 miesięczna
po uruchomieniu *1
•
Regularne kontrole
co 12 miesięcy *3
•
Pierwszy raz po 3 miesiącach *1
Kontrola codzienna
na początku pracy *2
Nr
bież.
Kontrola przy
uruchamianiu *1
Przestrzegać również części „Wskazówki bezpieczeństwa”, strona 4 - 7.
•
•
Uzębienie wału / koła: zużycie, smarowanie *7
Wymiana oleju / smaru przekładniowego w napędzie jezdnym *7
Okres eksploatacji podnośnika *6
•
Doprowadzenia prądu
Wejścia przewodów
Wózki kablowe
Zaciski przyłączeniowe
Urządzenie sterujące, kable sterujące i ochrona przed wyrwaniem
•
Podnośnik *4
8.2
Hamulec silnika jezdnego
Patrz instrukcja użytkowania napędów jezdnych
8.3
Koła
Patrz Instrukcja obsługi elementów suwnicy
36
BA_KRAN_PL.FM
*1 Wykonuje monter wybrany przez producenta.
*2 Wykonuje użytkownik.
*3 Wykonywanie regularnych kontroli włącznie z konserwacją co 12 miesięcy, zgodnie
ze specyficznymi dla danego kraju przepisami, w pewnych warunkach wcześniej,
przez montera zaleconego przez producenta.
Skrócenie terminów przeglądów i konserwacji jest wymagane także w przypadku pracy
przy zwiększonym obciążeniu lub w niekorzystnych warunkach (zanieczyszczenia,
rozpuszczalniki, wielozmianowy tryb pracy itp.).
*4 W zakładzie producenta.
*5 Śruby wymieniać zawsze na śruby o takiej samej klasie wytrzymałości.
*6 Patrz Instrukcja użytkowania podnośnika.
*7 Patrz Instrukcja użytkowania napędów jezdnych.
11.06
9 Poszukiwanie błędów
9.1
Co zrobić gdy?
Suwnica nie pracuje
1. Odryglować i włączyć wyłącznik suwnicy (główne zabezpieczenie) w urządzeniu
sterującym.
2. Włączyć odłącznik w sterowniku suwnicy.
3. Uruchomić wyłącznik przyłącza sieciowego w przewodzie doprowadzającym.
4. Sprawdzić bezpieczniki w sterowniku suwnicy. (Skrzynka przyłączeniowa suwnicy A10)
5. Ponownie włączyć nadajnik radiowy. (Nadajnik wyłącza się po 15 minutach)
Silniki jezdne suwnicy wyją
1. Sprawdzić kolejność faz.
2. Sprawdzić bezpieczniki w sterowniku suwnicy. (A11)
Kierunki ruchów nie zgadzają się z danymi urządzenia sterującego.
1. Zamienić dwa przyłącza (L1 i L2) doprowadzenia głównego źródła zasilania.
2. Wymienić wtyczkę przewodu zasilającego napęd jezdny na sterowniku suwnicy. (A11)
Próba wprawienia w ruch kończy się niepowodzeniem
1. Przerwa w przewodzie sterującym.
Sprawdzić przyłącza i przewody.
Sprawdzić sterownik (suwnica sterowana radiowo).
Suwnica zacina się podczas jazdy i nie porusza się równomiernie
1. Sprawdzić luz przejazdu wzgl. wymiar środkowy szerokości toru, patrz strona 10.
2. Powierzchnie bieżne oczyścić z farby.
3. Sprawdzić powłokę koła.
4. Sprawdzić wentylację hamulców.
W przypadku napędów jezdnych z hamulcem sprężynowym musi być słyszalne
"klaknięcie". Jeśli nie, ewentualne uszkodzenie prostownika.
Jazda suwnicy jest za mocno wyhamowywana przy przełączaniu z szybkiej na
wolną prędkość
1. Ustawić poprawnie człon czasowy K625 w sterowniku suwnicy. Ustawienie
powinno być przy 3 (około 1 s).
Suwnica przesuwa się za długo ruchem bezwładnym
1. Sprawdzić hamulec silnika jezdnego, patrz Instrukcja użytkownika napędów jezdnych.
Wózek nie pracuje
1. Sprawdzić przewód ślizgowy (odbiorca energii elektrycznej).
2. Sprawdzić bezpieczniki na podnośniku.
BA_KRAN_PL.FM
Podnośnik nie pracuje
1. Patrz Instrukcja obsługi podnośnika.
11.06
37
10 Dane techniczne
10.1 Warunki stosowania
Suwnice są przewidziane do użytku przemysłowego w standardowych
przemysłowych warunkach otoczenia.
Do zadań specjalnych, jak np. wysokie obciążenie chemiczne, użytkowanie na
wolnym powietrzu, Off-Shore, itp., przewidziano środki specjalne.
Zakład produkcyjny chętnie Państwu doradzi.
Klasyfikacja suwnicy standardowej
• Klasa podnoszenia H2 wg DIN 15018
• Grupa obciążenia B3 wg DIN 15018
• Opcjonalnie: alternatywne klasyfikacje
Rodzaj ochrony przed pyłem i wilgocią zgodnie z normą EN 60 529
• Podnośnik IP 55
• Suwnica standardowa IP 54
• Opcjonalnie: IP 65, IP 66
BA_KRAN_PL.FM
Dopuszczalne temperatury otoczenia
• Standard: -20°C ... +40°C
• Opcjonalnie: do +60°
• Pozostałe suwnice mogą mieć inne wartości
38
11.06
11 Elementy ulegające zużyciu/ części zamienne
11.1 Rolki bieżne
Dla typów suwnicy EH- i ZH• patrz instrukcja obsługi elementów suwnicy
11.2 Koła
Dla typów suwnicy EL- i ZL• patrz instrukcja obsługi elementów suwnicy
11.3 Rolki prowadzące
Dla typu suwnicy KZL• patrz instrukcja obsługi elementów suwnicy
11.4 Tarcze hamulcowe
Dla napędów jezdnych
• patrz Instrukcja użytkowania napędów jezdnych
11.5 Nadajnik radiowy
Typ
quadrix
micron 6
(508)
micron 6
(516)
spectrum 1
(508)
spectrum 1
(516)
Częstotliwość
nadawania
433 MHz
869 MHz
900 MHz
433 MHz
869 MHz
900 MHz
433 MHz
869 MHz
900 MHz
433 MHz
869 MHz
900 MHz
433 MHz
869 MHz
900 MHz
Nr zamówieniowy
579 556 0
579 557 0
579 558 0
579 533 0
579 534 0
579 535 0
579 539 0
579 540 0
579 541 0
579 542 0
579 543 0
579 544 0
579 548 0
579 549 0
579 550 0
11.6 Akumulator nadajnika
Nr zamówieniowy
(Akumulator)
quadrix
579 986 0
micron 6
579 986 0
spectrum 1
579 991 0
Typ
11.7 Odbiornik radiowy
Typ
FSE 508
FSE 516
Częstotliwość
odbioru
433 MHz
869 MHz
900 MHz
433 MHz
869 MHz
900 MHz
433 MHz
869 MHz
900 MHz
Nr zamówieniowy
579 968 0
579 969 0
579 970 0
579 971 0
579 972 0
579 973 0
579 530 0
579 531 0
Folia klejąca
niebieska / żółta
czerwona /
zielona
czerwona /
zielona
579 532 0
Jazda suwnicy
Mechanizm
podnoszenia +
jazda wózka
Mechanizm
podnoszenia +
jazda wózka
11.8 Narzędzie specjalne
Obraz
Oznaczenie
BA_KRAN_PL.FM
Przyrząd pomocniczy
KEH-A ...
dla czołownicy
suwnicy
podwieszanej
(wymagane 8 sztuk)
06.07
Nr
zamówieniowy
23 722 05 92 0
39
11 Elementy ulegające zużyciu/ części zamienne
11.9 Instrukcja użytkowania suwnicy • Nr zamówieniowy 810 400 0
11.10 Wózek odbieraka prądu dla
suwnic sterowanych radiowo
Odbiorca energii elektrycznej 831
2
1
W0969
1
2
Nr zamówieniowy 310 032 0; długość kabla: 3m
Nr zamówieniowy 310 031 0; długość kabla: 3m
Odbiorca energii elektrycznej 831
W0968
Nr zamówieniowy 310 042 0
Długość kabla: 3m
Podwójny odbiorca energii elektrycznej 831
W0970
BA_KRAN_PL.FM
Nr zamówieniowy 310 093 0
Długość kabla: 5m
40
06.07
41
BA_KRAN_PL.FM
42
BA_KRAN_PL.FM
12 Informacje ogólne
12.1 Propozycje seminariów
Nasza propozycja seminariów obejmuje istotne grupy produktowe jak np. seminaria
specjalistyczne dla operatorów suwnic, seminarium na temat wciągarek linowych,
seminarium dotyczące elementów mocujących i nasze seminarium specjalistyczne
dotyczące wózków widłowych.
Orientujemy się jednak też chętnie w programach specjalnych, dostosowanych do
Państwa wytycznych i wymagań.
Szkolenia organizowane są jako pojedyncze moduły lub mogą być częścią
długotrwałego kształcenia.
Każde seminarium zawiera certyfikat ukończenia.
Informacje na temat naszego programu szkoleniowego otrzymają Państwo w naszej firmie:
STAHL CraneSystems GmbH
Daimlerstraße 6 | 74653 Künzelsau | Tel. +49 7940 128-0
[email protected]
BA_KRAN_PL.FM
Można również zasięgnąć informacji na naszej stronie internetowej:
→www.stahlcranes.com
43
F-BA-8.1-PL-01.08-mp
Tochtergesellschaft
Subsidiary
Vertriebspartner
Sales partner
Tochtergesellschaft/Subsidiary
Austria
Steyregg
Tel +43 732 641111-0
Fax +43 732 641111-33
[email protected]
Great Britain
Birmingham
Tel +44 121 7676400
Fax +44 121 7676485
[email protected]
Portugal
Lissabon
Tel +351 21 44471-60
Fax +351 21 44471-69
[email protected]
Switzerland
Däniken
Tel +41 62 82513-80
Fax +41 62 82513-81
[email protected]
China
Shanghai
Tel +86 21 6257 2211
Fax +86 21 6254 1907
[email protected]
India
Chennai
Tel +91 44 4352-3955
Fax +91 44 4352-3957
[email protected]
Singapore
Singapore
Tel +65 6271 2220
Fax +65 6377 1555
[email protected]
United Arab Emirates
Dubai
Tel +971 4 805-3700
Fax +971 4 805-3701
[email protected]
France
Paris
Tel +33 1 39985060
Fax +33 1 34111818
[email protected]
Italy
S. Colombano
Tel +39 0185 358391
Fax +39 0185 358219
[email protected]
Spain
Madrid
Tel +34 91 484-0865
Fax +34 91 490-5143
[email protected]
USA
Charleston, SC
Tel +1 843 767-1951
Fax +1 843 767-4366
[email protected]
Vertriebspartner/Sales partner
Die Adressen von über 100 Vertriebspartnern weltweit finden Sie im Internet auf www.stahlcranes.com unter Kontakt.
You will find the addresses of over 100 sales partners on the Internet at www.stahlcranes.com under Contact.
STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany
Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, [email protected]

Podobne dokumenty