Mistrzowie języka - Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

Mistrzowie języka - Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu
Wrocławski Międzyszkolny
Konkurs Poprawnej Polszczyzny
„Mistrzowie języka”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Pola we Wrocławiu
ul. Nyska 66 50-505 Wrocław
tel. +48 (71) 367-24-31 fax +48 (71) 367-24-28
e-mail [email protected]ro.onet.pl
urlwww.sp9.wroclaw.pl
Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych
Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowania uczniów językiem polskim
 popularyzowanie poprawnej polszczyzny
 kształcenie umiejętności językowych-ortografia i interpunkcja
 udoskonalenie językowych zdolności uczniów
Zakres treści:
Zagadnienia kształcenia językowego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej,
zgodne
z podstawą programową.
Tytuł: M. Łosiak , Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa
2009.
Przebieg:
Test pisemny złożony z 20 pytań - 60 minut
Harmonogram:
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 V 2011 r. na adres e-mailowy:
[email protected]
Formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu) powinien zawierać imię i
nazwisko uczestników, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna.
Konkurs odbędzie się 29 V 2012 roku, o godzinie 10.00
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. Nyskiej 66 we
Wrocławiu.
Informacje dodatkowe:
 Każdą szkołę reprezentuje maksymalnie dwóch uczniów
 Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i
rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie
związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.o uczestnictwie
 Prace konkursowe nie będą odsyłane.
 Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu, otrzymają zaświadczenie.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 668640164
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08.06.2012r. na stronie internetowej
Organizatora.
Serdecznie zapraszamy
Organizator:
Magdalena Stawiarz
Szanin
Dyrektor Szkoły
Anna
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY
„Mistrzostwie języka”
NAZWA SZKOŁY
ADRES SZKOŁY
TEL. SZKOŁY
ADRES MAILOWY SZKOŁY
NAZWISKO, IMIĘ
ORAZ ADRES MAILOWY
SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU
NAZWISKO I IMIĘ
UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin konkursu.
Data i czytelny podpis
szkolnego opiekuna konkursu
………………………………………………………………………

Podobne dokumenty