REGULAMIN KONKURSU „PUNKTY

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „PUNKTY
REGULAMIN KONKURSU
„PUNKTY DODATKOWE NA ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
W CH TURAWA PARK”
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
1. Przepisy niniejszego regulaminu są Warunkami Szczególnymi konkursu „Punkty
Dodatkowe na Światowy Dzień Książki w CH Turawa Park” (dalej odpowiednio: „Akcja
Dodatkowa”) – w rozumieniu Regulaminu Programu Lojalnościowego Centrum
Handlowego Turawa Park z dnia 11 października 2014 r. opublikowanego w sieci
internet
pod
adresem
elektronicznym
URL:
http://karta.turawapark.com/index.php?page=page&id=1
(dalej:
„Regulamin
Programu
Lojalnościowego”).
2. Użyte w niniejszym regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach,
określenia:
a) „Warunki Szczególne”, „Organizator”, „Program”, „Klient”, „Nagroda”, „Punkty”,
„Centrum Handlowe”, „Partner” – mają znaczenia nadane im, odpowiednio,
w Regulaminie Programu Lojalnościowego;
b) „Okres Trwania Akcji”, „Paragon” – mają znaczenia nadane im, odpowiednio,
w Regulaminie konkursu „Ogród Nagród Kwiecień 2016” z dnia 1 kwietnia 2016 r.
opublikowanym w sieci internet pod adresem elektronicznym URL:
http://karta.turawa-park.com/regulaminy/Regulamin_Ogrod_Nagrod_04_2016.pdf
(dalej: „Regulamin Akcji Głównej”).
3. Do Akcji Dodatkowej, w szczególności do rejestracji, okazania, weryfikacji
Paragonów, Nagród i reklamacji, stosuje się, odpowiednio, przepisy Regulaminu Akcji
Głównej – w takim zakresie, w jakim niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
4. Akcja Dodatkowa jest prowadzona przez Organizatora w ramach Programu.
5. Akcja Dodatkowa polega na doliczeniu Punktów w sposób, o którym mowa w ust. 6.
6. Za każdy zarejestrowany w trybie określonym przez Regulamin Akcji Głównej Paragon
opatrzony datą 23 kwietnia 2016 r. oraz jednocześnie dokumentujący transakcję
dokonaną w lokalu Partnera w Centrum Handlowym oznaczonym znakiem towarowym
(szyldem) „Matras Księgarnie” lub „empik” Organizator ponownie nalicza Klientowi
Punkty według Tabeli Przeliczania Punktów stanowiącej załącznik do Regulaminu Akcji
Głównej, przy czym liczbę Punktów zaokrągla się zawsze w dół – do pełnych Punktów.
Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że postanowienia zd. 1 rozumie się w ten
sposób, iż za Paragon zarejestrowany w Okresie Trwania Akcji i opatrzony datą
23 kwietnia 2016 r. oraz jednocześnie dokumentujący transakcję dokonaną w lokalu
Partnera w Centrum Handlowym oznaczonym znakiem towarowym (szyldem) „Matras
Księgarnie” lub „empik” Punkty są naliczane przez Organizatora dwa razy:
a) pierwszy raz – na podstawie Regulaminu Akcji Głównej oraz
b) drugi raz – na podstawie niniejszego regulaminu.

Podobne dokumenty