Styczeń 2014

Komentarze

Transkrypt

Styczeń 2014
P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \
Nr 12 (256)
GRUDZIEē 2013
ISSN 1428-3336
NAKŁAD 2400
miesiĊcznik bezpłatny
:
:%%HHWWOOHHMMHHP
PQQDDVVLLDDQQNNXX==EEDDZ
ZLLFFLLHHOOVVLLĊĊUURRGG]]LL
QQLLHHFFKKZ
ZDDP
PMMDDNNQQDDMMOOHHSSLLHHMMZ
ZĪĪ\\FFLLXXVVLLĊĊSSRRZ
ZRRGG]]LL
]]DDĞĞZ
Z1
1RRZ
Z\\P
P55RRNNXXRRNNDDĪĪGGHHMMJJRRGG]]LLQQLLHH
QQLLHHFFKKDDMMQQLLFFFFRRGGRREEUUHHZ
ZDDVVZ
ZĪĪ\\FFLLXXQQLLHHP
PLLQQLLHH
Mieszkaęcom Gminy Jasienica
najpičkniejszych, cudownych i radosnych
ģwiĈt Boİego Narodzenia,
Błogosławieęstwa Małej Dzieciny,
dobrego czasu spčdzonego przy pachnĈcej choince
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie wielkĈ radoĤþ i szczčĤcie,
a Gwiazda Betlejemska niech Ĥwieci pełnym blaskiem
i doprowadzi do SzczčĤliwego Nowego Roku,
roku pełnego nadziei i wszelkiej pomyĤlnoĤci.
İyczĈ
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czudek
5
Wójt Gminy Jasienica
mgr inĪ. Janusz Pierzyna
3
Wszystkim mieszkaĔcom
Gminy Jasienica ĪyczĊ,
aby ĝwiĊta BoĪego Narodzenia przyniosły
radoĞü, pokój i wzajemną ĪyczliwoĞü.
Niech nadchodzący rok kanonizacji
Jana Pawła II dostarcza wam siły,
nadziei i wiary, które bĊdą drogowskazem
na lepsze i spokojniejsze jutro.
Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP
Stanisław Szwed
Wielu radosnych chwil na ģwičta Boİego Narodzenia,
serdecznych spotkaę rodzinnych
i SzczčĤliwego Nowego Roku
Wszystkim Mieszkaęcom Gminy
Ƃ Š¡ċG
—™ˆŠ–ž•Š Gn”••ŒŽ–Gvš™–‹’ˆGrœ“›œ™ GžGqˆšŒ•Š G
G¡Œš—ùňG™Œ‹ˆ’Š ‘• G”ŒšğŠ¡•’ˆGGˊqˆšŒ•ŠˆˉG
=RND]ML]EOLŮDMćF\FKVLĖőZLćW1DURG]HQLD3DĽVNLHJR
ŭ\F]HQLDE\E\à\RQHZHVRàH]GURZHLVSRNRMQH
D1RZ\5RNRND]DàVLĖSRP\ŒOQ\SRGNDŮG\PZ]JOĖGHP
VNàDGD
*PLQQD5DGD.RELHW
Wydawca miesiĊcznika samorządowego „Jasienica”: Gmina Jasienica
Realizacja wydawnicza: Gminny OĞrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360, tel.:33 821 20 56; e-mail:
[email protected]; Redaktor naczelny Romuald BoĪko, e-mail: [email protected]; Z-ca red. naczelnego, red. techniczny,
skład: Zofia Polok, e-mail: [email protected]; Sekretarz redakcji: Kuba Mazur e-mail: [email protected]
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treĞü reklam i ogłoszeĔ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci.
JUXG]LHĔ
RELACJONUJE WÓJT JANUSZ PIERZYNA
Jedną z najwaĪniejszych spraw są starania związane z przygotowaniem terenu pod
Jasienicką Niskoemisyjną StrefĊ Przemysłową. Ten teren, to ogromny plac budowy.
Prace postĊpują zgodnie z przyjĊtym harmonogramem, a obserwatorzy jeszcze do
niedawna sceptycznie nastawieni - przyznają, Īe robi to duĪe wraĪenie.
***
26 listopada goĞciliĞmy w naszej gminie przedstawicieli Prezydenta Konga.
Czteroosobowa delegacja, zainteresowana była ewentualnymi inwestycjami, chciała
na miejscu poszerzyü swoją wiedzĊ związaną z moĪliwoĞciami inwestowania
i rozpoczĊcia prac w naszej strefie.
***
Kolejną istotną sprawą są przygotowania do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i studium
uwarunkowaĔ, w zakresie budowy gazociągu wysokoprĊĪnego, który bĊdzie przebiegał przez naszą gminĊ,
w kierunku Czech.
Od roku firma Gaz-System prowadzi negocjacje w sprawie wprowadzenia do naszego planu
zagospodarowania przestrzennego tego gazociągu. Dotychczas nie ma zgody z mojej strony, gdyĪ nie ma
porozumienia co do odszkodowaĔ dla właĞcicieli gruntów, przez które ma przebiegaü wspomniany gazociąg. Ma
to związek ze zmianą uĪytkowania i przeznaczenia gruntów. Dotychczasowym właĞcicielom gruntów naleĪałoby
wypłaciü stosowne odszkodowania, gdyĪ niektórzy mają w swojej koncepcji tereny budowlane czy
przemysłowo-usługowe, których ceny znacznie odbiegają od cen gruntów rolnych. Nie ukrywajmy, Īe jeĪeli
wybudowany zostanie gazociąg, to na tym terenie nie bĊdzie moĪliwoĞci wybudowania domu, hali czy obiektów
handlowo-usługowych i z tego tytułu właĞciciele muszą otrzymaü stosowne odszkodowania. Mimo
czterokrotnych spotkaĔ z przedstawicielami tej firmy, mojej zgody nie ma i nie bĊdzie do czasu formalnego,
w oparciu o konkretne dokumenty załatwienia kwestii odszkodowaĔ. W podobnej sytuacji oprócz nas są trzy
inne gminy, chociaĪ według informacji zainteresowanej firmy wyraziły na to zgodĊ.
DecyzjĊ pozytywną bĊdziemy w stanie podjąü dopiero wtedy, gdy dostaniemy materiały związane z rzetelną
wyceną i wykazem nieruchomoĞci oraz proponowaną wartoĞcią rynkową odszkodowania dla naszych
mieszkaĔców.
***
Z wizytą w naszej gminie goĞcili równieĪ JiĜi Horaþek – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Czech
oraz Anita Ryng dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Polsce. Celem spotkania była wizytacja
inwestycji powstałych na pograniczu, m.in. obiektu „Drzewiarza”. Delegacja była zachwycona naszą inwestycją,
dając temu wyraz w pełnych akceptacji i uznania wypowiedziach obu stron.
ĝwiĊta tuĪ tuĪ. Warto przed nimi podpatrzeü ciekawe
pomysły nie tylko na prezenty, ale i na to, jak Ğwiąteczny stół
zastawiü
JUXG]LHĔ
;9('<&-$1$*52'<67$5267<%,(/6.,(*2
,0.635$â$7$-Ð=()$/21'=,1$
W tym roku nominacje samorządów gminnych do nagrody otrzymali:
ROMAN GREē - Gmina Jaworze,
MARIA SYSAK – ŁYP
- Gmina Buczkowice
MAREK MAŁECKI - Gmina Kozy
Ks. JÓZEF STRĄCZEK - Gmina Porąbka
EWA KMIECIK –
WRONOWICZ - Gmina
MAŁGORZATA HOŁDYS - Miasto Szczyrk
Czechowice – Dziedzice
BARBARA MLECZKO - Gmina Wilamowice
OSP WILKOWICE - Gmina Wilkowice
ALEKSANDER LORENS
- Gmina Jasienica,
Tegorocznym laureatem Nagrody Starosty Bielskiego im ks prałata
Józefa Londzina została Małgorzata Hołdys ze Szczyrku. Od
załoĪenia Regionalnego Zespołu „Klimczok” tj. od 1985 roku jest
jego kierownikiem i choreografem, a takĪe w czĊĞci autorem
tekstów. Nominowana za kultywowanie i rozpowszechnianie
tradycji wĞród dzieci i młodzieĪy poprzez tradycyjną pieĞĔ i taniec,
a takĪe obrzĊdy regionalne, religijne oraz spotkania z najstarszymi
mieszkaĔcami Szczyrku, poszukiwanie, pielĊgnowanie oraz
dokumentowanie kultury i tradycji regionu górali Īywieckich i
Ğląskich, a takĪe wspieranie organizacji charytatywnych. Od
początku swojej pracy artystycznej jest bardzo mocno związana z
Szczyrkowską Górą BłogosławieĔstw Sanktuarium Matki BoĪej
WspomoĪycielki i Królowej Beskidów, inicjatorką „Góralskiej
Pasterki na Górce”. Jej zespół od lat tworzy oprawĊ artystyczną na
wszystkich uroczystoĞciach religijnych w Sanktuarium „Na Górce”.
UroczystoĞü wrĊczenia prestiĪowego wyróĪnienia odbyła siĊ 8 listopada w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. W jej trakcie Starosta
Bielski Andrzej Płonka, nawiązał do patriotycznej działalnoĞci
patrona Nagrody Ks. Londzina, a takĪe do 95 rocznicy odzyskania
przez PolskĊ NiepodległoĞci. Mówił m.in. Nasza Polska
NiepodległoĞü została: wywalczona, wypracowana, wycierpiana
i wymodlona. Kiedy mówimy, Īe niepodległoĞü jest wywalczona to
wspominamy trzy słynne powstania: koĞciuszkowskie , listopadowe
i styczniowe. Wspominamy czyn legionowy Józefa Piłsudskiego,
który mówił do swoich Īołnierzy, Īe spotyka ich zaszczyt, gdyĪ jako
pierwsi idą walczyü o oswobodzenie Ojczyzny, wszyscy równi
wobec ofiar, jakie ponieĞü mają. NiepodległoĞü została
WYCIERPIANA poprzez mĊki, wiĊzienia w zaborczych
kazamatach, czy teĪ zsyłki Polaków na daleką SyberiĊ. Tych, którzy
za PolskĊ ginĊli były tysiące, setki tysiĊcy, tych którzy dla niej
cierpieli były miliony. Dla Polaków szczególne znaczenie zawsze
miała modlitwa. Wiele modlitw o niepodległoĞü zaniesiono
w koĞciołach i domach. Wiele wyĞpiewano pieĞni na czele z tą
najbardziej znaną: „BoĪe coĞ PolskĊ... OjczyznĊ wolną racz nam
wróciü Panie. ". MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe niepodległoĞü była
takĪe WYMODLONA.
Tradycyjnie na uroczystoĞü wrĊczenia Nagrody przybył ks Biskup
Ordynariusz naszej diecezji Tadeusz Rakoczy, pogratulował
nominowanym i laureatce, a nawiązując do postaci patrona Nagrody
powiedział: JakĪe inaczej wyglądał by ĝląsk CieszyĔski, Polska bez
takich kapłanów, społeczników, budzicieli wolnoĞci i polskoĞci jak
ks. prałat Józef Londzin. JakĪe inaczej wyglądał by nasz Ğwiat”.
OprawĊ artystyczną uroczystoĞci zapewnił chór Hejnał z MazaĔcowic pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka oraz artyĞci Beata
Rybotycka i Jacek Wójcicki.
W uroczystoĞci uczestniczyli takĪe przedstawiciele naszej gminy:
Wójt Gminy Janusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czudek oraz osoby nominowane do poprzednich edycji.
Redakcja
wykorzystano fragmenty artykułu Jarosława Jesionki
www.powiat.bielsko.pl
NOMINOWANY PRZEZ
SAMORZĄD GMINY
JASIENICA
ALEKSANDER LORENS
Mieszkaniec MazaĔcowic, emeryt,
straĪak, do OSP wstąpił w 1960 roku.
W latach 1970 – 1980 pełnił funkcjĊ
zastĊpcy
naczelnika
OSP
MazaĔcowice, a od 1981 do 2011 był
naczelnikiem OSP MazaĔcowice.
W 1991r. został mianowany Komendantem Gminnym StraĪy PoĪarnych
w Gminie Jasienica, stanowisko to
pełnił do przejĞcia na emeryturĊ
w 2011r. W 2007r. został wybrany
w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku –
Białej i pełni tĊ funkcjĊ juĪ II kadencjĊ. W latach 1998 – 2002 był
radnym w I kadencji Rady Powiatu
w Bielsku-Białej. Inicjator i współorganizatorem
wielu
imprez
kulturalnych i sportowych na terenie
gminy Jasienica: spartakiad im.
Haliny Dzidy, Rodzinnych Rajdów
Rowerowych, Lata w Jasienicy i DoĪynek
Gminnych.
Odznaczony
licznymi odznaczeniami za zasługi dla
poĪarnictwa ochotniczego, w tym
Złotym Znakiem Związku OSP RP.
JUXG]LHĔ
ĝWIĉTO NIEPODLEGŁOĝCI W GMINIE JASIENIA
Tegoroczne obchody ĝwiĊta NiepodległoĞci w Gminie
Jasienica odbywały siĊ w MiĊdzyrzeczu Górnym. O godzinie
11:00 w KoĞciele pw. Ğw. Marcina odbyła siĊ uroczysta Msza
ĝwiĊta pod przewodnictwem KsiĊdza Biskupa Piotra Gregera. Po
naboĪeĔstwie Ksiądz Biskup poĞwiĊcił pamiątkową tablicĊ
poĞwiĊconą Witoldowi Szeniawskiemu, polskiemu dyplomacie
i oficerowi Wojska Polskiego, który został zamordowany
w Katyniu w 1940 roku. TablicĊ uroczyĞcie odsłoniła prawnuczka
oficera i Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, który złoĪył takĪe
pod tablicą symboliczną wiązankĊ kwiatów. Dalsza czĊĞü
uroczystoĞci odbyła siĊ w „Chacie MiĊdzyrzecze” gdzie
okolicznoĞciowy program artystyczny przedstawił aktor Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej Rafał Sawicki z towarzyszeniem
Chóru „Hejnał MazaĔcowice”. Wójt Janusz Pierzyna, dziĊkując
goĞciom za przybycie podkreĞlił w swoim przemówieniu
znaczenie słowa „wolnoĞü” w obecnych czasach. Zdaniem Janusza
Pierzyny wolnoĞü to wartoĞü nam zadana, a my powinniĞmy umiejĊtnie z niej korzystaü, nie zapominając takĪe
o tradycji, historii i korzeniach, z których
wyroĞliĞmy.
Kuba Mazur
v‹¡•ˆŠ¡–• GžGjŠˆŽ–G
Podczas obchodów Dnia NiepodległoĞci Polski
w Chicago, w Konsulacie RP odbyła siĊ uroczystoĞü
wrĊczenia odznaczeĔ paĔstwowych. KrzyĪem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta” wyróĪniony został pochodzący z Bielska-Białej (MiĊdzyrzecza –
przyp. red) Krzysztof Paszek, jeden z najbardziej
znanych i zasłuĪonych działaczy podbeskidzkiego
podziemia z lat 80-tych ubiegłego wieku.
W sali lustrzanej konsulatu zgromadzili siĊ przedstawiciele Polonii, dyplomaci, reprezentanci gubernatora stanu Illinois i lokalnej administracji, a odznaczenie wrĊczyła bielszczaninowi (miĊdzyrzeczaninowi) konsul generalny Paulina KapuĞciĔska, podkreĞlając jego
wybitny wkład dla umacniania wolnoĞci i niepodległoĞci Polski, w tym za lata spĊdzone w PRL-owskich wiĊzieniach.
- Pierwszy raz aresztowano mnie w roku 1968 za brak miłoĞci do komuny, a drugi raz po stanie wojennym, czyli
piĊtnaĞcie lat póĨniej, za działalnoĞü w Trzecim Szeregu NSZZ „SolidarnoĞü” na Podbeskidziu – przypomniał
portalowi beskidzka24 Krzysztof Paszek.
www.beskidzka24.pl
JUXG]LHĔ
Serdeczne podziĊkowania za wyrazy współczucia, zamówione msze Ğw.,
złoĪone wieĔce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystoĞci pogrzebowej
naszej Kochanej Mamy
ĝp. Marty Szymlak
ks. Proboszczowi Adamowi Ciesiółce za odprawioną MszĊ Ğw.,
Panu Wójtowi Januszowi Pierzynie, pracownikom UrzĊdu Gminy,
przedstawicielkom Kół GospodyĔ Wiejskich, Radzie Sołeckiej,
delegacjom Ochotniczej StraĪy PoĪarnej i Gminnego OĞrodka Kultury,
przedstawicielom Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych,
współpracownikom z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
koleĪankom i kolegom ze Związku Emerytów i Rencistów,
rodzinie, sąsiadom i znajomym
składają
córki z rodzinami
„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach
i pamiĊci Īywych”
„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnieĔ nikt nam nie odbierze,
zawsze bĊdą z nami”
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu Ğmierci
Łącząc siĊ w smutku i Īalu z rodziną
zmarłej
ĝp. Marty Szymlak
Pozostającej w Īałobie Rodzinie
ĝp. Marty Szymlak
składają
szczere wyrazy współczucia składają
Wójt Gminy Jasienica, ZastĊpca Wójta Gminy,
Radni Rady Gminy w Jasienicy,
pracownicy UrzĊdu Gminy w Jasienicy
i Gminnego OĞrodka Kultury w Jasienicy
oraz zespół redakcyjny miesiĊcznika „Jasienica”
Gminna Rada Kobiet
i Koła GospodyĔ Wiejskich
Gminy Jasienica
Serdeczne podziĊkowania za udział w pogrzebie
ĝp. Marii Kozubek z domu Damek
składa
Rodzina
Cytaty, motta, aforyzmy, złote myĞli...
ƒ KaĪdą chwilĊ Īycia, pomyĞlną jak i niepomyĞlną, uczyniü czymĞ jak najlepszym - oto sztuka Īycia
i właĞciwy przywilej rozumnej istoty.
Georg Christoph Lichtenbero
ƒ Pismo i sztuka to jedyni Ğwiadkowie czasów.
Dąbrowska Maria
ƒ JeĞli jest noc, musi byü dzieĔ, jeĞli łza - uĞmiech.
ks. Jan Twardowski
ƒ UĞmiech bogaci obdarzonego, nie zuboĪając dającego.
Stapulensis Jacobus Faber
JUXG]LHĔ
„ĩycie tak piĊkne, lecz kruche jest
Wystarczy jedna chwila, by zgasiü je”
Marta Szymlak (1947-2013)
odeszła 21 listopada 20013r.
w wieku 66 lat. Całe Īycie Pani Marty było związane z Jasienicą. Tu siĊ
urodziła, tu teĪ ukoĔczyła szkołĊ podstawową. Dalszą naukĊ kontynuowała
w Liceum Pedagogicznym w Bielsku-Białej. Pracowała jako nauczycielka w
szkołach podstawowych w: Jasienicy, ĝwietoszówce oraz w WieszczĊtach.
NastĊpnie rozpoczĊła pracĊ w UrzĊdzie Gminy Jasienica, skąd po 23 latach
odeszła na zasłuĪoną emeryturĊ.
Od zawsze angaĪowała siĊ w pracĊ na rzecz lokalnej społecznoĞci. Była
członkiem Rady Sołeckiej w Jasienicy, przez ostatnie 4 lata pełniła funkcjĊ
Przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet – szefowała 14 Kołom GospodyĔ
Wiejskich. Od 20 lat pełniła funkcje sekretarza Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz była aktywnym członkiem
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy.
Wójt Gminy Īegnając w koĞciele Panią MartĊ powiedział miĊdzy innymi:
KaĪdy człowiek, który nie daje z siebie nic – nie ma przyjaciół – jest jakoby
go nie było.
„KaĪda dobra dusza jest jak ta Ğwieca – sama siĊ spala – a innym przyĞwieca” (bł. E. Bojanowski)… A Matka
Teresa z Kalkuty mówiła „Ten daje najwiĊcej – kto daje z radoĞcią” Ty Marto byłaĞ zawsze radosna,
uĞmiechniĊta, pełna energii i pomysłów. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci wszystko co uczyniłaĞ dla naszej
społecznoĞci. Bóg zapłaü! Do zobaczenia w wiecznoĞci.
SkromnoĞü, radoĞü, poczucie humoru i pasja Pani Marty sprawiały, Īe grupa ludzi z którymi współpracowała
była zgodna i chĊtna do współdziałania. Swoją postawą pokazywała jak kochaü, jak dawaü dobro z siebie innym.
Dla kobiet z kół gospodyĔ i nie tylko, była autorytetem i choü juĪ odeszła ciałem, to jest i bĊdzie z nami
duchem, a wspomnienia o Pani Marteczce bĊdą rozgrzewały nasze serca.
„KaĪdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia Ğlad po sobie, jego Īycie zahacza o przeszłoĞü i siĊga
w przyszłoĞü” Te Ğlady działalnoĞci Pani Marty Szymlak bĊdziemy jeszcze spotykaü w naszej małej OjczyĨnie
przez wiele lat.
„ZapisałaĞ siĊ w naszych sercach i bĊdziesz przy nas
- Twoją miłoĞcią, Twoją troską, Twoim oddaniem…”
A pocieszeniem dla wszystkich, których ta nagła Ğmierü zasmuciła, niech bĊdą słowa: „Pan Bóg zabiera
człowieka wtedy, gdy widzi, Īe zasłuĪył sobie na niebo”
ZP
PoĪegnanie Pani Marty od Gminnej Rady Kobiet i KGW
Bez Ciebie tak pusto i oczom i ustom.
Czy tego chcemy czy nie, anioł Ğmierci zabrał CiĊ.
Brakowaü bardzo bĊdzie nam Ciebie,
Widocznie wiĊcej potrzebnaĞ jest w niebie.
Ze sobą zabrałaĞ wszystkie dobre czyny,
a my o Tobie nie zapomnimy,
Aniołowie zabierają CiĊ hen daleko w chmury,
Zajrzyj czasem na nas z góry.
DziĊkujemy Ci ĪeĞ róĪne konkursy zorganizowała
I w wszelkich imprezach uczestniczyła,
Ale przede wszystkim ĪeĞ z nami była.
DziĊkujemy, Īe okazałaĞ nam wiele serca i ĪyczliwoĞci
I nikomu nie sprawiłaĞ przykroĞci,
Spotkaü w Īyciu CiĊ było warto!
A teraz Īegnaj Nasza droga Marto.
WiadomoĞü o Twojej Ğmierci, tyle osób zasmuciła,
BoĪe! Ile byĞmy dali byĞ do nas wróciła.
Czemu Marto juĪ? Czemu właĞnie Ty?
To naprawdĊ rzeczywistoĞü? Czy to tylko sny?
Wiemy, Īe Gminna Radą Kobiet TyĞ po prostu Īyła,
A od 4 lat nam przewodniczyła.
Pod Twoimi skrzydłami czułyĞmy siĊ bezpiecznie,
CzemuĞ nas zostawiła? I wybrała Īycie wieczne.
ByłaĞ odpowiedzialna, energiczna, pomysłowa
Do wszelkiej pomocy zawsze gotowa.
Całym sercem pracy oddana
DziĞ wielbisz juĪ Chrystusa Pana.
Jak tu bez Ciebie pracowaü?
Jak w sprawy KGW siĊ angaĪowaü?
Kto z nami posiedzi, powspomina, poĪartuje?
Kto wspaniałe wycieczki nam zorganizuje?
JUXG]LHĔ
ĝwiĊto myĞliwych
W dniu 3 listopada w koĞciele katolickim to
dzieĔ wspomnienia Ğw. Huberta. Dla myĞliwych
i leĞników to specjalna uroczystoĞü, chyba najwiĊksze
ĞwiĊto myĞliwskie zwane inaczej Hubertusem. Przy
kaplicy Ğw. Wendelina w lesie w Rudzicy wczesnym
rankiem gromadzą siĊ myĞliwi z piĊciu pobliskich kół
łowieckich, by o godzinie 7 rano wziąü udział we
mszy Ğw. TĊ specjalną mszĊ celebruje juĪ od
kilkunastu lat ks. kanonik Jan Gustyn, proboszcz
rudzickiej parafii. We mszy uczestniczą myĞliwi
z Kół Łowieckich: ĝlepowron w Rudzicy, Knieja
z Zabrzega, Hubertus z MiĊdzyrzecza, BaĪaniec
z Czechowic-Dziedzic i Diana ze Skoczowa. Nie
brakuje takĪe innych goĞci i parafian. Uczestniczące
w uroczystej mszy koła łowieckie, są reprezentowane
przez swoje poczty sztandarowe.
Jesienny klimat tej uroczystoĞci w otaczającym
kaplicĊ lesie bukowym, dodatkowo podkreĞla muzyka
myĞliwska w wykonaniu zespołu muzyki myĞliwskiej,
który organizuje Koło Łowieckie ĝlepowron. Po mszy
zakoĔczonej
uroczystymi
utworami
muzyki
myĞliwskiej na czĊĞü Ğw. Huberta, myĞliwi udają siĊ
do swoich siedzib. TakĪe członkowie Koła
Łowieckiego ĝlepowron – gospodarze głównych
uroczystoĞci udają siĊ do swojej siedziby w Iłownicy.
Jak co roku ta czĊĞü uroczystoĞci stanowi oficjalne
powitanie myĞliwych, zaproszonych goĞci, w tym
władz samorządowych, przedstawicieli prasy i telewizji Katowice, rolników o znacznych areałach
uprawnych, na których mają miejsce polowania.
Prezes Koła ĝlepowron kol. Andrzej Szimke
przewodniczył uroczystoĞci. W takim dniu,
w okolicznoĞciowych wystąpieniach podkreĞlone są
zasługi myĞliwych i innych osób niezrzeszonych na
rzecz działaĔ statutowych Koła. WyróĪniono kol.
Floriana Maciejiczka srebrnym medalem za Zasługi
dla Łowiectwa Bielskiego. Wszyscy uczestnicy są
podejmowani myĞliwskim Ğniadaniem, by po nim
przy dĨwiĊkach muzyki myĞliwskiej wyruszyü w las
na Ğwiąteczne polowanie. ĝwiąteczne polowanie ma
bardziej charakter symboliczny, tym nie mniej powrót
z lasu nie był tylko symboliczny, ale równieĪ w glorii
chwały dla trzech myĞliwych, którzy pozyskali lisa
i dwa zające. Tak wiĊc oficjalna uroczystoĞü
zakoĔczenia polowania nie była pustym gestem,
bowiem na pokocie znalazła siĊ pozyskana zwierzyna.
ZakoĔczenie polowania równieĪ oznajmiły niebiosa –
rozpoczął padaü rzĊsisty deszcz. Wobec czego
wszyscy uczestnicy uroczystoĞci poĞpieszyli do
domku myĞliwskiego na dalsze ĞwiĊtowanie przy
obiedzie. Spotkaniu przy stole towarzyszyły ciągnące
siĊ debaty o sprawach związanych z gospodarką
łowiecką, jej przyszłoĞcią i znaczeniem.
Stanisław Rajba
Kompleksowa konserwacja zabytków
to kolejna inwestycja w Gminie Jasienia realizowana
ze Ğrodków Unii Europejskiej
W bieĪącym roku, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. ĝw. Jerzego w Jasienicy, w ramach
projektu: „Wzmocnienie konkurencyjnoĞci i utrzymanie atrakcyjnoĞci obszarów zaleĪnych od rybactwa”, przeprowadziła kompleksową renowacjĊ zabytkowych organów w koĞciele pw. Ğw. Jerzego
oraz remont fundamentów budynku plebani wpisanego do rejestru zabytków. Jest to kolejna
inwestycja w Gminie Jasienica realizowana przy współudziale Ğrodków Unii Europejskiej,
a pozyskanych i realizowanych na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina.
Kwota dofinansowania wyniosła 101 873,81 zł
Wójt zaproponował proboszczowi napisanie wniosku o dofinansowanie w/w prac. Została opracowana
inwentaryzacja, projekt i napisany wniosek, który został złoĪony do konkursu w LGR.
Bardzo dziĊkujĊ pracownikom UrzĊdu Gminy, którzy nieodpłatnie i poza godzinami pracy pomogli
w przygotowaniu dokumentacji, a takĪe zajĊli siĊ rozliczeniem wniosku, co dało moĪliwoĞü otrzymania
dofinansowania 80% wartoĞci tych inwestycji w Parafii Ğw. Jerzego w Jasienicy – powiedział Wójt.
NaleĪy dodaü, Īe wĞród 19 wniosków złoĪonych do konkursu tylko 9 uzyskało dofinansowanie
Jest to kolejna inwestycja realizowana ze Ğrodków unijnych, przy pozyskaniu których pomagała gmina.
WczeĞniej były to: Parafia Ewangelicko-Augsburska w MiĊdzyrzeczu Górnym, remont KoĞcioła
Rzymsko-Katolickiego w Bielowicku, czy inne, na które Ğrodki pochodziły spoza funduszy Unii
Europejskiej.
Redakcja
JUXG]LHĔ
… Z
G Ó R K I …
SPARTAKIADA!
wiedzą czego chcą: i od chłopów, i od Īycia, i od takich
właĞnie zawodów, które z pozoru tylko są zabawą, powodem
do salw zachwytów wyraĪanych brawami, i salw Ğmiechu,
gdy panie skakały pokracznie
na specjalnej piłce z dojkami,
choü kto wnikliwiej zerkał, to widział Īe podskakują
…trzy piłeczki! (Choü mówiąc szczerze, jakoĞ nie
przypominam sobie moich przodkiĔ, by zabawiały siĊ
skakaniem na piłkach, bo wtedy jeszcze takich piłem
nie było, choü dojki i owszem, ale nie gumowe!). A
chociaĪ gospodynie wiejskie w ferworze walki traciły
głowy, czy gubiły jajka z łyĪek i …staniki, to nawet
trener mĊskiej reprezentacji narodowej piłki noĪnej
nie mógłby im zarzuciü braku woli walki i tego, co
sprawia, Īe sportowa rywalizacja przyciąga tłumy.
Gdyby nasi dziarscy chłopcy, „zarabiający” miliony za
nieudolne kopanie piłki, byli tak zdeterminowani i
Īądni sukcesu, jak wszystkie uczestniczki tej
spartakiady,
to
bez
wiĊkszych
problemów
awansowalibyĞmy na Mistrzostwa ĝwiata, miast
zgrzytaü na protezach i przeklinaü, Īe znowu „nic siĊ
nie stało”.
Wracajmy jednak do spartakiady. ĝrednia wieku
naszych zawodniczek to 56 lat, i choü paniom wieku
siĊ nie wytyka, to tym razem robiĊ to z ogromnym
optymizmem radoĞcią, bo jeszcze z dzieciĔstwa
pamiĊtam kobiety bĊdące w tym wieku, które były
zgrzybiałymi, bezzĊbnymi staruszkami siedzącymi za
piecem i klepiącymi zdrowaĞki, a dzisiaj to atrakcyjne,
wysportowane kobiety, którym Ğwiat ( i dupowaci
faceci) leĪy u stóp. A Īe kilogramów czasem za wiele,
a Īe siwy włos odrasta z ufarbowanej na blond
główki… To wszystko nic, bo młodoĞü wprost
emanuje z walecznych niewiast!
Nasze walczyły wspaniale! Nie mamy siĊ czego
wstydziü, choü brakło trochĊ doĞwiadczenia,
znajomoĞci konkurencji no i jeszcze dodatkowo trema
-bo to pierwszy wystĊp w tak doborowej stawce 19.
zespołów. Rudziczanki znalazły siĊ w pierwszej
siódemce, co jest sukcesem na miarĊ medalu, a
właĞciwie Złotego Koryta, którym było główne
trofeum, ale nasze do koryta zbytnio siĊ nie pchały, bo
nie są Īadnymi chrumkającymi ssakami, a kobietami z
krwi i złoĞci – myĞlĊ o tej złoĞci sportowej, którą tak
piĊknie zaprezentowały w WĊgierskiej Górce…
Juliusz Wątroba
Uwaga! Z ostatniej chwili! W centrum Rudzicy,
w odległoĞci 20. m. od wejĞcia do koĞcioła
parafialnego, na Ğrodku ulicy, leĪą …stringi!!!
(Definicja ludowa tych mini majteczek brzmi: nici w
rzyci. Jeden niewinny skrawek czarnego materiału, a
tak wiele domysłów…
Te grudniowe zamyĞlenia miały byü trzecią czĊĞcią
moich przygód z diabetyczkami w MiĊdzyzdrojach,
ale Īe Īycie samo pisze scenariusze, nawet tak
mizernych felietoników, wiĊc musiałem skorygowaü
swoje zamiary. Trafiła siĊ bowiem rzecz atrakcyjniejsza: Wojewódzka Spartakiada Kół GospodyĔ
Wiejskich!
Autobus juĪ czekał nerwowo, załadowany
naładowanymi energią kinetyczną i dynamiczną (o
psychicznej nie wspominając) kobietami wiejskimi, na
czele z naszą Przewodniczącą, której duch bojowy,
niczym Dziewicy OrleaĔskiej udzielił siĊ wszystkim.
Na początku jeszcze tylko „Kiedy ranne wstają zorze”
zaintonowała niezastąpiona pani Hela….., choü zaraz
potem nikt juĪ ani o „rannych”, ani o „wstawaniu”, ani
o „zorzach” nie myĞlał, bo kolorowe główki bojowych
niewiast drąĪyła tylko jedna myĞl: wypaĞü jak
najlepiej!
Droga do WĊgierskiej Górki przebiegła tak prĊdko,
Īe nikt siĊ nie zdąĪył zachwyciü piĊknymi, jesiennymi
widokami, bo juĪ przed nami wyrosła piĊkna hala
sportowa, zapełniona równie piĊknymi, choü nieco
starszymi od tego obiektu, uczestnikami „Zabaw
naszych przodków”.
KaĪda druĪyna inna: te przypominają czerwone
kapturki, tamte amerykaĔskie podfruwajki z kolorowymi pomponikami, owe w tak kusych
spódniczkach, Īe nawet zgorszeni ateiĞci Īegnają siĊ
naboĪnie…
Ale to wszystko nic, bo zaczynają siĊ zawody.
CzegóĪ tam nie było: bojowy okrzyk, bieg z jajkiem
na łyĪce, tor przeszkód, strzały na bramkĊ z zawiązanymi oczami, przeciąganie liny (choü w realu
był to raczej sznureczek wpijający siĊ w dłonie), rzuty
do kosza ziemniakami, skoki na piłce slalomem , rzut
beretem (choü nie zdąĪyłem sprawdziü czy
tradycyjnym, czy moherowym)…
Ej działo siĊ, działo! ZaangaĪowanie, nieustĊpliwoĞü, wola walki na najwyĪszym Ğwiatowym
poziomie! Technika nieco niĪej, ale nie o technikĊ tu
szło a o serca gorące, młodoĞü wstĊpującą na nowo w
leciwe członki członkiĔ KGW, by tylko dopieprzyü
rywalkom, wskazaü im właĞciwe miejsce w szeregu,
boü panie to nie juniorki, a dojrzałe kobiety, które
Gminny OĞrodek Kultury w Jasienicy - Filia G O K w MiĊdzyrzeczu Górnym
Stowarzyszenie Przyjaciół MiĊdzyrzecza
zapraszają na spotkanie z podróĪnikami
Wiolettą Hutnik i Wojciechem Ilkiewiczem
temat spotkania:" Kurs... Ameryka Północna"
Impreza odbĊdzie siĊ w dniu 11.12. 2013r. o godz.17.30 w "Chacie MiĊdzyrzecze"
Premierowa promocja " Dziennika z podróĪy "
JUXG]LHĔ
„Niejedyn myĞliwy cały dziyĔ poluje,
A jak nic nie złowi strasznie sie frasuje
O jo joj co za przyczyna
Jo myĞloł, Īe zając, a to dziywczyna.”
MyĞliwi
Wilija
Na wiliji zaĞ wiydzym
łojca, przocieli, babke…
Pod goiczek przyniyĞli
z nieba nóm nieba kapke.
Witóm piyknie!
Starka w bieluükim czepcu,
Kie siadóm do tego pisanio je listopad, za łoknym padze a człowiekowi
w kabotku – jako Īywo,
ciynĪko jakosi na duszy.
jyno cosik po cichu,
W telewizorze godali, Īe ludzie sie bydóm dzisio Ĩle czuü, bo je niski
jyny siĊ na nas dziwo.
ciĞniyni co mo wpływ na nasze samopoczuci. Podropołech sie po głowie
i myĞlym – do dioska - co tam mo ciĞniyni do mie, niech ciĞnie kierego
Nale ło czym tu prawiü,
juĪ tam chce, a jo se pospóminóm ło wiecach wesołych. Taki spóminki
kie wszyjscy tacy piykni,
hneda przyniesóm mi radoĞü, pomyĞlołech, Īe w listopadzie łobniedzielajszą łoblyczke
chodzymy Ğwiynto myĞliwych, tóĪ kapke ło tym napiszym.
na wilije łoblykli?
MyĞliwi po naszych dziedzinach dycki byli, sóm i myĞlym, Īe bydóm.
Robióm łogromnie poĪytecznóm robote, nie jyny chodzóm na gón z tymi
Kolynde zamruczała
flintkami, ale teĪ pumogajóm zwiyrzynie przetrwaü zime, zakłodajóm po
naszo strokato koczka,
tych naszych lasach i gojach karmiki i paĞniki. Nie wiym jak to sie tam
kiero je juĪ bezmała
we swoich koczych roczkach.
jeszcze nazywo, po mojimu sóm to taki gospody, kaj nasze zwiyrzynta
w tyn nejgorszy czas, kie Ğniegym fujo, a zomientów pełno mogom sie
Głosko nas Palec BoĪy,
posiliü. MyĞliwi siejóm teĪ całe szlogi kukurzycy, kieróm zostawiajóm na
Gwiozdka
do Īłóbka kludzi,
zime, coby zwiyrzyna mogła sie tam kóstowaü.
a stół siĊ stoł ołtorzym,
Roz jedna paniczka jechała autobusym i tu widzi taki szlog kukurzycy nie
coby
wszyckich łobudziü…
skludzónej, a był juĪ styczyĔ. – Na co sie teĪ to na tym Ğwiycie robi, tela
dni na jesiyĔ było słónecznych, a tu telkowno kukurzyca nieskludzóno.
Coby mały Jezusek,
Na co to za gazdowie dzisio, Īodnymu sie robiü nie chce, jyny tak jeĞ,
chociorz tela zomiyntów,
piü, a na szporowani pojczaü! I nie zostałoby suchej nitki na naszych
zawdy siĊ u nas rodził,
rolnikach, kierzy sóm robotni, a szporobliwi, kieby nie jedyn panoczek,
zawdy ło nas pamiyntoł…
kiery teĪ jechoł w tym autobusie, a je członkym koła łowieckigo.
Paniczce zaroz powykłodoł, Īe to ni ma Īodne niedbalstwo jyny stołówka
Juliusz Wątroba
zimowo do zwiyrzónt. To Ğwiadczy ło naszej dbałoĞci i łodpowiedzialnoĞci za zwiyrzyne, kiero liczy na człowieka w tyn ciynĪki zimowy
Słowniczek gwarowy
czas. Paniczka głowóm pokiwała i tak prawi:
przociele – krewni
- Jak to dobrze z móndrymi pogodaü, idzie sie czegosikej dowiedzieü, dyü
goiczek – choinka
to je prowda.
starka – babcia
MyĞliwi teĪ sóm zaproszani do szkół kaj wykłodajóm móndre rzeczy
kabotek – rodzaj białej bluzki
naszym dzieckóm. TóĪ widzimy, jakóm dobróm robote robióm po
prawiü – mówiü
naszych dziedzinach.
łoblyczka – ubranie
I tu mi sie spómniało jedno taki zdarzyni, kiere miało miejsce w
strokato – łaciata
dziedzine koło Cieszyna. MyĞliwi teĪ chcieli se zrobiü z łokazji swojigo
zomiynty – zaspy ĞnieĪne
Ğwiynta jakomsikej goĞcine, tóĪ dwóch z nich poszło do lasa cosikej
łupolowaü. Na poszónku pod lasym cosi sie czerniło. MyĞleli, Īe to
sarniok, nie czakali dłógo, wylyĨli z lasa z flintami do góry, wymierzyli,
zawrzyli łoczy – strzelili, zahuczało po całej dziedzinie. Zlecieli sie ludzie, przyszła teĪ Gryczkula, tako biydno
baba. Na wy chachary, zabiliĞcie mi capa, czy wy ło tym wiycie? Baba wóm beczała, bo cap na jesiĔ worty je
majóntek. Nie pumógły Īale ani przeprosiny, chłopi musieli zapłaciü Gryczkuli jako za róĪówki. A Īe chłopi
przeca guptoki nie byli, z capa na goĞcine gulaszu nawarzyli, a woniało piyknie po całej chałupie. KoĪdy z goĞci
myĞloł, Īe wónio im sarnina. TóĪ widzicie ludeczkowie złoci, Īe myĞliwi w koĪdej łopresyji dajóm se rade,
a nejwaĪniejsze je, Īe kie juĪ przychodzi tyn Wieczór Wigilijny, kie zwiyrzynta, nie jyny ty domowe, ale teĪ ty
leĞnie, bydóm godaü ludzkim głosym, coby Īyczyły naszym myĞliwym za jejich robote, a łopatrywani wszystkigo
co nejlepsze. A ptoszki niech naszym myĞliwym Ğpiywajóm nejpiykniejsze pieĞniczki przez cały rok po naszymu,
czyli po cieszyĔsku, czego i jo myĞliwym i wszystkim czytokóm Īyczym.
J. N. Josiyniczanin
JUXG]LHĔ
„Jechałam tutaj z radoĞcią …”
Tak powiedziała pani Katarzyna Enerlich na
spotkaniu autorskim w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jasienicy, które odbyło siĊ dnia 24 paĨdziernika
2013 r. Po raz pierwszy pani Katarzyna była w naszym
regionie trzy lata temu, odwiedziła wtedy Bielsko,
Cieszyn, UstroĔ, StrumieĔ i inne miejscowoĞci. Nasza
ziemia i ludzie z którymi tu siĊ zetknĊła urzekli ją
i z ogromną przyjemnoĞcią przyjechała tutaj ponownie
na zaproszenie bibliotek. W kilku powieĞciach pani
Enerlich odnajdujemy wątki związane z naszym
regionem, które jak podkreĞliła, są jej pokłonem dla
Ziemi CieszyĔskiej.
Katarzyna Enerlich pochodzi z Mrągowa nasiąkła
tą ziemią, kocha swoje miasto i czĊsto pojawia siĊ ono
w jej ksiąĪkach. Dotychczas napisała dziesiĊü
powieĞci, najbardziej znany jest cykl powieĞciowy pt.
„Prowincja pełna …” Autorka pisze o tym, co
przeĪywa, widzi, a fikcjĊ buduje na prawdziwym
szkielecie, bohaterkami jej ksiąĪek są głównie kobiety.
Pisarka chĊtnie podróĪuje, zawsze zabiera ze sobą
notes i aparat fotograficzny, a poczynione obserwacje
wykorzystuje w swoich ksiąĪkach. Z zawodu jest
dziennikarką, mając dwanaĞcie lat pisała artykuły
publikowane w „Gazecie OlsztyĔskiej”, „Trybunie
Ludu” i „Sztandarze Młodych”. Pierwsze honorarium
otrzymała za artykuł opublikowany w „Płomyku”.
Spełniła wtedy swoje dzieciĊce marzenie, kupiła
akwarium wraz z wyposaĪeniem, zapisała siĊ do
Związku Akwarystów i była jego najmłodszym
członkiem w Polsce.
A najwiĊksze marzenie spełniło siĊ, kiedy zaczĊła
pisaü i wydawaü swoje powieĞci. Pisarka nie tylko
pisze, ale takĪe duĪo czyta innych autorów i to ją
inspiruje „Īeby pisaü, trzeba czytaü” – powiedziała.
Pani Kasia jest osobą bardzo bezpoĞrednią, serdeczną,
łatwo nawiązuje kontakt, ciekawie opowiada o wydarzeniach ze swojego Īycia. PodkreĞliła, Īe czuje siĊ
w Īyciu spełnioną, ma wymarzony dom, kocha ludzi,
potrafi cieszyü siĊ kaĪdą chwilą i przede wszystkim
robi to, co zawsze było jej pasją - pisze i spotyka siĊ z
czytelnikami. Zapraszam do lektury powieĞci
Katarzyny Enerlich, które dostĊpne są we wszystkich
placówkach bibliotecznych naszej gminy.
Natomiast 14 listopada Biblioteka goĞciła uczniów
klasy piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej w Jaworzu, którzy pod kierunkiem Małgorzaty Cholewik
przygotowali i zagrali „Kopciuszka” w gwarze. Tekst
scenariusza pani Małgorzaty przełoĪył na gwarĊ pan
Józef Niesyt. Przygotowanie tego przedstawienia było
dla uczniów z Jaworza wyzwa-niem, wymagało takĪe
wielu üwiczeĔ i prób poniewaĪ, jak podkreĞlała pani
Cholewik tylko parĊ osób grających w przedstawieniu
mówi gwarą. Przedstawienie to obejrzeli uczniowie
i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jasienicy, którzy brawami i słowami uznania
docenili trud i zaangaĪowanie swoich kolegów
w przygotowanie i zaprezentowanie „Kopciuszka”.
DziĊkujĊ młodym artystom i pani Małgorzacie za
wspaniały wystĊp.
GG–’ˆ¡‘G¡‰“Ƃˆ‘ċŠ ŠGšğG
–’ˆ¡‘G¡‰“Ƃˆ‘ċŠ ŠGšğG
Šžċ›Gi–ƂŒŽ–Guˆ™–‹¡Œ•ˆG
j¡ ›Œ“•’–”GG
j¡ ›Œ“•’–”GG
G”Œš¡’ˆŊŠ–”G•ˆš¡Œ‘G
n”• GG
n”• GG
Ƃ Š¡ğG‰ň–Ž–šňˆž–• ŠSG
™ˆ‹–š• ŠGG™–‹¡•• ŠG
Šžċ›G–™ˆ¡Gžš¡Œ“’Œ‘G
Šžċ›G–™ˆ¡Gžš¡Œ“’Œ‘G
—–” š“•–šŠGG
—–” š“•–šŠGG
žGYWX[G™–’œUG
žGYWX[G™–’œUG
Maria HareĔczyk
Dyrektor GBP
JUXG]LHĔ
Wyjazd studyjny rolników i ogrodników z powiatu bielskiego.
W ostatnim tygodniu wrzeĞnia br. członkowie
Rady Powiatowej ĝląskiej Izby Rolniczej Powiatu
Bielskiego, wspólnie z rolnikami i ogrodnikami z terenu powiatu wziĊli udział wyjeĨdzie studyjnym w rejon BoĞni i Hercegowiny oraz Chorwacji.
W zakresie merytorycznym uczestnicy mieli
okazjĊ zobaczyü zakład produkcyjny DEUTZ-FAHR,
w ĩupanji (miasto partnerskie miasta gminy
Wilamowice), gdzie odbywa siĊ produkcja kombajnów
rolniczych. Konstruuje siĊ tu najnowoczeĞniejsze
kombajny zboĪowe o piĊciu i szeĞciu wytrząsaczach
o mocy od 250 do 366 KM. Co wiĊcej, od roku 2008
do oferty zostały wprowadzone rotorowe kombajny
o mocy 450 KM i inne wersje, a takĪe kombajny do
pracy na pochyłym terenie. Obecna oferta obejmuje 15
róĪnych modeli.
W ĩupanji była okazja by zwiedziü gospodarstwo
zabytkowo-agroturystyczne, w którym gospodarze w
ramach swojej działalnoĞci od pokoleĔ na własne
potrzeby mogą wytwarzaü tradycyjne nalewki.
W trakcie przejazdu przez teren BoĞni i Hercegowiny
zaplanowano krótki postój w miejscowoĞci Mostar,
podczas którego moĪna było zobaczyü zabytkową
czĊĞü miasta z przepiĊknym mostem.
W programie zwiedzania znalazła siĊ takĪe komercyjna wytwórnia wina i rakiji, połoĪona w miejscowoĞci Sibenik, do zwiedzenia udostĊpniono cały
zakład, a uczestnicy mogli zapoznaü siĊ ze wszystkimi
procesami produkcji tradycyjnych na Chorwacji
produktów.
Podczas całego pobytu nocowano w kwaterach
agroturystycznych oraz w kwaterach prowadzonych
przez rybaków, dziĊki goĞcinnoĞci jednego z nich
wszyscy mieli okazjĊ wypłynąü kutrem w morze.
Szczególną atrakcją pobytu, było ĝwiĊto
ŁaciĔskiego ĩagla obchodzone corocznie na wyspie
Murter. Jest to festiwal ku czci Ğw. Michała patrona
Murteru, który jest opiekunem rolników i wsi. ĝwiĊto
to, łączy w sobie nasze doĪynki z rybacką tradycją
regat w drewnianych zabytkowych łodziach.
UroczystoĞü rozpoczĊła sobotnia Msza ĝwiĊta
w koĞciele parafialnym Ğw. Michała, w porcie odbywał
siĊ konkurs chórów, które na miejsce wystĊpu
docierały tradycyjnymi łodziami. Natomiast w niedzielĊ odbyły siĊ regaty, po których na nadbrzeĪu
zorganizowano dla mieszkaĔców i turystów festyn.
Wyjazd był okazją do zapoznania siĊ z produkcją
rolną i rybacką w odmiennym klimacie. Mimo
napiĊtego programu uczestnicy mieli okazje do
odpoczynku od trudów pracy na własnym
gospodarstwie. Dlatego teĪ wyjazd zorganizowano
w okresie jesiennym po zakoĔczeniu wiĊkszoĞci prac
w gospodarstwie.
Na koĔcu chcieliĞmy podziĊkowaü władzom
miasta Gminy Wilamowice, Burmistrzowi panu
Marianowi Trela i Wiceburmistrzowi Stanisławowi
Gawlikowi. DziĊki ich pomocy mieliĞmy okazjĊ
zwiedziü fabrykĊ DEUTZ-FAHR, w ĩupanji oraz panu
Borysowi Papesza z Chorwacji, dziĊki któremu
umoĪliwiono nam zwiedzanie wytwórni wina.
Stefan Haczek
Przewodniczący Rady Powiatowej ĝląskiej Izby
Rolniczej Powiatu Bielskiego
Informacja o działalnoĞci Koła nr 21 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Jasienicy za okres X 2012r. - X 2013r.
Na koniec paĨdziernika br. stan członków Koła
liczył 166 osób. W ostatnim czasie poĪegnaliĞmy dwie
nasze członkinie: MariĊ BoĪek i długoletnią sekretarz
WandĊ Król.
W dniu 17 stycznia 2013 r. odbyło siĊ „ Spotkanie
Noworoczne” członków Koła. Spotkanie zaszczycili
swoją obecnoĞcią: proboszczowie Parafii Ewangelicko
– Augsburskiej w Jaworzu ks.Władysław Wantulok
i ks. Andrzej Krzykowski. Ks. Jarosław Krutak
reprezentował ParafiĊ Rzymsko-Katolicką w Jasienicy.
Na spotkanie przybyli teĪ Z-ca Wójta Gminy Jasienica
Krzysztof Wieczerzak, dyr. GOK Agnieszka
Bronowska, V-ce Przew. Rady Gminy Jasienica Jan
Batelt. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
organizacji społecznych, przew. Gminnej Rady Kobiet
Marta Szymlak, przew.KGW w Jasienicy Jolanta
Babiarczyk, sołtys wsi Jasienica Bronisław Szalbot.
Spotkanie uĞwietnił zespół muzyczny „ Jasieniczanka”
i zespół muzyczny „Szwarne dziecka” z Iłownicy
prowadzony przez MariĊ Szubert . RównieĪ dzieciĊcy
zespół wykonał zabawne przedstawienie pt. „Jak to
kiedyĞ kolĊdowano” i „ ĝwiĊto Starzyków”.
Począwszy od maja do wrzeĞnia br. zorganizowano
5 wycieczek jednodniowych. Wycieczki cieszyły siĊ
duĪym zainteresowaniem.
I tak w maju odbyła siĊ wycieczka do Parku Kultury w
Chorzowie i na plantacjĊ ziół w gospodarstwie
PaĔstwa Szynder w miejscowoĞci Suszec.
W czerwcu pojechaliĞmy do Inwałdu, gdzie zwiedzono
Park Miniatur oraz do Wadowic i Suchej Beskidzkiej.
W lipcu udaliĞmy siĊ do Krakowa, a w sierpniu do
Bukowiny TatrzaĔskiej na baseny termalne i do
Zakopanego. ZakoĔczeniem sezonu wycieczkowego
był objazd po PĊtli Beskidzkiej połączony ze
zwiedzaniem kurnej chaty u Kawuloka w Istebnej
i muzeum kuĨniczego w Ustroniu. Finałem tej
wycieczki było ognisko i smaĪenie kiełbasek na
obiekcie „Drzewiarz” w Jasienicy. W tym miejscu
Zarząd pragnie serdecznie podziĊkowaü
str. 13
JUXG]LHĔ
Informacja o działalnoĞci Koła nr 21 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Panu sołtysowi Bronisławowi Szalbot za pomoc w
przygotowaniu ogniska. Jednoczenie Zarząd Koła
składa podziĊkowania Panu Januszowi GaĔczarczyk za
pilotowanie przewodnictwo w wycieczkach.
Delegacja Koła wziĊła udział w jubileuszu 50-lecia
zespołu regionalnego w Gilowicach oraz uczestniczyła
w Dniu Seniora w Jaworzu.
Aspiracją Zarządu było odwiedzenie 5-ciu członków
Koła, którym stan zdrowia ogranicza aktywne
uczestnictwo w organizowanych imprezach. Ponadto
odwiedzono 21 jubilatów. Wszystkim wrĊczono
drobne upominki. Do koĔca roku Zarząd planuje
udzieliü pomoc finansową czterem członkom Koła,
którym status materialny ogranicza zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowych.
Zarząd Koła
OGŁOSZENIA KOŁA PZERiI
Zarząd Koła Nr 21 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy serdecznie zaprasza swoich członków na
„Spotkanie noworoczne”, które odbĊdzie siĊ w dniu 23 stycznia 2014 roku o godz. 15-tej w sali
GOK-u w UrzĊdzie Gminy Jasienica. Zapraszamy do wziĊcia udziału w spotkaniu.
\[
Zarząd Koła nr 21 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jasienicy informuje, Īe istnieje moĪliwoĞü zapisów
na wczasy w okresie letnim 2014 roku. Proponowane wczasy to10-dniowy pobyt z dojazdem i wyĪywieniem
do miejscowoĞci nadmorskich. Termin wczasów-od czerwca do wrzeĞnia 2014 roku. Koszt pobytu w
granicach 1100-1300zł za osobĊ.
Szczegółowe informacje pod nr tel.691 030 773.
=RND]MLģZLĈW
%RİHJR1DURG]HQLD
SU]HSHãQLRQ\FKQDG]LHMĈLPDJLĈ
NLHUXMHP\GR3DęVWZDSã\QĈFH
]VHUFDİ\F]HQLDUDGRVQ\FK
G
VSRNRMQ\FKģZLĈWRUD]SRP\ĤOQRĤFL
ZQDGFKRG]ĈF\PURNX
%$/.$51$:$â2:<
%$/.$51$:$â2:<
Rada Rodziców oraz Dyrekcja
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy
ma zaszczyt zaprosiü na
%DONDUQDZDǔRZ\
=DU]ĈG.RãD(PHU\WyZZ-DVLHQLF\
który odbĊdzie siĊ 25 stycznia 2014r.
w Gminnym OĞrodku Kultury w Rudnicy
ZabawĊ rozpoczynamy o godz. 18
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informujĊ,
G Īe zgodnie
00
Muzyka na Īywo w wykonaniu zespołu
Dynakord, a Īeby sił w taĔcu nie zabrakło
zapewniamy:
™
™
™
™
™
z Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica
z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 120.7.2013 r.
4 ciepłe posiłki,
zimną płytĊ
wyĞmienite przystawki,
słodkie przekąski
zimne i ciepłe napoje
w dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd
Gminy Jasienica bĊdzie nieczynny.
Natomiast Urząd Gminy bĊdzie czynny
w dniu 7 grudnia 2013 r.
tj. w sobotĊ w godzinach od 700 do 1600.
Doskonałą atmosferĊ podsycą
zabawy i konkursy!
Bilet do nabycia w sekretariacie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudnicy
Cena 190 zł od pary
Informacja pod numerami telefonów:
604 063 803; 511 362 428
JUXG]LHĔ
Kierownik USC bĊdzie pełnił dyĪur pod
numerem telefonu 663 008 757
Sekretarz Gminy
Małgorzata Pietras
MiĊdzygimnazjalny Konkurs Recytatorski
„Mimozami jesieĔ siĊ zaczyna…”- poezja Juliana Tuwima
21 listopada 2013 roku w Gminnym OĞrodku
Kultury w Jasienicy odbył siĊ VII MiĊdzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „Mimozami
jesieĔ siĊ zaczyna…”- poezja Juliana Tuwima.
Organizatorkami imprezy były nauczycielki jĊzyka polskiego Gimnazjum w Jasienicy – Jolanta
Szczugiel i Joanna Surma. W konkursie udział
wziĊła młodzieĪ gimnazjalna z Rudzicy, Jasienicy,
Jaworza,
PierĞüca
i
Górek
Wielkich.
GimnazjaliĞci, jak co roku, recytowali dwa utwory
(wybrany utwór J. Tuwima i fragment dowolnej
prozy).
Jury w składzie: Danuta Korecka, Helena
Podstawna, Krystyna Niemiec oraz Dorota PĊkala
spoĞród 17 uczestników wybrało najlepszych
recytatorów.
I miejsce zajĊły
• Kinga Huczko (Gimnazjum w Jasienicy)
• Marta Maciejewska (Gimnazjum w Jasienicy)
II miejsce wywalczyły
• Karolina Ryrych (Gimnazjum w Jasienicy)
• Paulina Gemki (Gimnazjum w Rudzicy)
III miejsce zajĊły:
• Kinga Czakon (Gimnazjum w Rudzicy)
• Mateusz SkrzypoĔ (Gimnazjum w Górkach Wielkich)
Organizatorki konkursu dziĊkują Radzie Rodziców
Gimnazjum w Jasienicy za sfinansowanie nagród, dyrekcji
Gminnego OĞrodka Kultury w Jasienicy za udostĊpnienie
sali oraz Kołu GospodyĔ Wiejskich za udostĊpnienie
kuchni.
Oprac. Joanna Surma
8F]HQQLFH]:LHV]F]ąW
QDJURG]RQH
Z.RQNXUVLHUHF\WDWRUVNLP
5 paĨdziernika br. uczennice Szkoły
Podstawowej w WieszczĊtach wziĊły udział
w
Konkursie
recytatorskim "ChrzeĞcijaĔskie
korzenie literatury polskiej", organizowanym
przez Klub Inteligencji Katolickiej w BielskuBiałej, w ramach obchodów Tygodnia Kultury
ChrzeĞcijaĔskiej, w którym Aleksandra Sikora
z kl. III zdobyła III miejsce, a Ewelina KidoĔ
z kl. V, zajĊła II miejsce.
Katarzyna Karatnik
:\UyĪQLHQLHZZRMHZyG]NLPNRQNXUVLHQDJD]HWNĊV]NROQą
Ä1LHUHDJXMHV]DNFHSWXMHV]´
zagrali nasi aktorzy: Wojciech Gruszka, Dawid
Piguła, a takĪe Klaudia Guzdek, Ewelina KidoĔ,
Judyta Pietrzyk i Daniel Brudny. Uczniowie 14
listopada pojechali do Katowic na „DzieĔ Mediów”,
gdzie zwiedzili TVP Katowice, Rado Katowice
i RedakcjĊ Dziennika Zachodniego, a takĪe odebrali
nagrodĊ - tablet.
Konkurs odbywał siĊ pod patronatem Komendy
Wojewdzkiej Policji w Katowicach, Dziennika
Zachodniego, Radia Katowice i TVP Katowice.
Katarzyna Karatnik
Gazetka Głos Nastolatka - wydanie specjalne,
została wyróĪniona w wojewódzkim konkursie "Nie
reagujesz - akceptujesz", w ramach którego,
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
prowadzi kampaniĊ społeczną pod takim samym
hasłem. Redakcja Głosu Nastolatka - osoby, które
stworzyły grafiki komputerowe, komiksy to:
Klaudia Guzdek, Ewelina KidoĔ, Judyta Pietrzyk
i Remigiusz Raszka (z kl. VI) oraz Patrycja Pyka,
Weronika KuĞ, Anna Suchodolska i Anna Holisz
(z kl. V). W wyróĪnionej gazetce pojawiły siĊ takĪe
zdjĊcia przedstawiające róĪne scenki, w których
JUXG]LHĔ
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Gimnazjum w Jasienicy
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkaĔców Gminy Jasienica na
XXII Finał Wielkiej Orkiestry ĞwiĆtecznej Pomocy
który odbĊdzie siĊ 12 stycznia 2014 roku
w godzinach od 1500 do 1900 w hali sportowej w Jasienicy.
W tym roku zebrane kwoty przekazane zostaną na:
zakup specjalistycznego sprzĊtu dla dzieciĊcej medycyny ratunkowej
oraz godną opiekĊ medyczną seniorów
W programie:
wystĊpy dzieci, młodzieĪy i dorosłych, sprzedaĪ cegiełek na WOĝP
oraz inne liczne atrakcje.
GORąCO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY !
ĝLUBOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW
14 paĨdziernika w Przedszkolu Publicznym w ĝwiĊtoszówce, odbyła siĊ uroczystoĞü z okazji Dnia Edukacji,
Narodowej. Dzieci z grup starszych zaprezentowały wiersze i piosenki oraz wrĊczyły upominki dla nauczycieli
i personelu przedszkola. Dzieci, które po raz pierwszy w tym roku rozpoczĊły edukacjĊ równieĪ miały swoje
ĞwiĊto – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. UroczystoĞü ta, w duĪym stopniu, stanowiła zakoĔczenie
procesu adaptacyjnego dzieci, do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystoĞci
pasowania, dzieci swoim zachowaniem potwierdziły, Īe dobrze czują siĊ w przedszkolu. Zaprezentowały
wiersze i piosenki. W dalszej czĊĞci złoĪyły uroczyste Ğlubowanie, a pani BoĪena Gruszka – dyrektor
przedszkola z pomocą zaczarowanej kredki dokonała pasowania. Na pamiątkĊ kaĪde dziecko otrzymało odznakĊ
oraz dyplom.
Agata Gram
32'=,Č.2:$1,$
32'=,Č.2:$1,$
6HUGHF]QLHG]LčNXMHP\ZV]\VWNLPNWyU]\SRPRJOLQDP
ZWUXGQ\FKFKZLODFKSRSRİDU]HZOLVWRSDG]LHU
Szczególne podziĊkowania kierujemy do:
 Wójta Gminy Jasienia Janusza Pierzyny  Sołtysa Rudzicy Czesława Machalicy
 Ks. Proboszcza J. Gustyna i parafian  wszystkich jednostek ochotniczych
straĪy z OSP Rudzica na czele Hurtowni Rolno-Przemysłowej PaĔstwa
Pałuchów z Jasienicy  PrzedsiĊbiorstwu Handlowo-Usługowemu PaĔstwa Glos
w Rudzicy  Pracownikom Firmy „Polszlif” z Rudzicy  rolnikom  rodzinie
 sąsiadom  znajomym
:V]\VWNLPNWyU]\RND]DOLQDPGREUHVHUFHİ\F]\P\VSRNRMQ\FKLUDGRVQ\FK
NWyU]\RND]DOLQDPGREUHVHUFHİ\F]\P\VSRNRMQ\FKLUDGRVQ\FK
:V]\VWNLP
NWyU]\RND]DOLQDPGREUHVHUFHİ\F]\P\VSRNRMQ\FKLUDGRVQ\FK
ģZLĈW%RİHJR1DURG]HQLD
ģZLĈW%RİHJR1DURG]HQLD
Z wyrazami wdziĊcznoĞci
Anna i Józef Miklarowie z Rudzicy
JUXG]LHĔ
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych PSZOK.
Do PSZOK odpady mogą dostarczaü wyłącznie mieszkaĔcy
Gminy Jasienica
Od mieszkaĔców Gminy Jasienica, odpady przyjmowane są
nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na
terenie Gminy Jasienica na podstawie dokumentu
toĪsamoĞci. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób
dostarczających odpady.
Pracownik PSZOK nie wyjmuje oraz nie przeładowuje
przywiezionych odpadów z pojemników i pojazdów, wskazuje
osobie dostarczającej odpady miejsce gdzie i w którym
kontenerze je umieĞciü.
Mieszkaniec na Īądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest
otworzyü worek z odpadami w celu weryfikacji jego
zawartoĞci.
Dostarczone do PSZOK odpady muszą by posortowane
rodzajowo zgodnie z poniĪszą listą:
• odpady poremontowe i rozbiórkowe (powstałe w wyniku
prowadzenia drobnych robót nie wymagających
pozwolenia na budowĊ, ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do starosty);
• gruz
• odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone;
• zuĪyty sprzĊt elektroniczny i elektryczny
• odpady wielkogabarytowe (m.in. meble, fotele, dywany,
drzwi itp.);
• zuĪyte opony
• papier
• tworzywa sztuczne (typu: meble ogrodowe, wiadra,
skrzynki, miski z PP lub PE itp.)
• opakowania ze szkła
• opakowania wielomateriałowe,
• odpady problemowe (m.in. sprzet sportowy, parasole,
obuwie, tekstylia itp.)
• baterie i akumulatory
• chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych( m.in.
puszki po farbach, opakowanie po tuszach, Ğrodkach
ochrony roĞlin, rozpuszczalniki, farby, oleje, odpady
zawierające rtĊü, zuĪyte Īarówki i lampy, itp.)
• popiół,
• przeterminowane leki lub czĊĞciowo wykorzystane.
PSZOK jest czynny w ğrody i soboty:
• w miesiącach I-IV w godzinach 1000-1600
• w miesiącach V-VIII w godzinach 1000-2000
• w miesiącach IX - XII w godzinach 1000-1600
• z wyjątkiem Ğwiąt przypadających w roku
JUXG]LHĔ
Biuro PodróĪy" Lidia" zaprasza
-18.01.2014r. (sobota). spektakl dla całej
rodziny „Jasełka tradycyjne”.
Teatr w Cieszynie. Koszt całkowity 48 zł./os.
Wyjazd o godz. 14.30
- 19.01.2014r. (niedziela). Operetka
„Baron cygaĔski”. Teatr Muzyczny w
Gliwicach. Koszt całkowity 83/88 zł./os.
Wyjazd o godz. 14.30
Zapisy do 15.12.2013r. L. Sztwiorok
tel. 692 405 825 lub 33/8152916
Biuro Podróīy" Lidia"
zaprasza na letni wypoczynek w 2014r.
MORZE BAŁTYCKIE - pobyt 7 dni
- Karwia 25.07-31.07.2014r.
Koszt całkowity 1100 zł./os. Pokoje 2,3,4 osobowe
z łazienkami. 100m do morza.
- JastrzĊbia Góra 16.08-22.08.2014r.
Koszt całkowity 960 zł/os. Pokoje typu studio
1,2,3,4 osobowe. Do morza ok. 300 m.
Zapisy przyjmuje: Lidia Sztwiorok
tel. 692 405 825 lub 33/8152 916
G
$37(.$
)$0,/,$
Jasienia 933 (Jasienia skrzyĪowanie)
Od maja czynna:
od poniedziałku do piątku
sobota
w godz. 730 -2000
w godz. 800-1500
tel.: 33 818 00 15, 792 266 945
[email protected]
JUXG]LHĔ
Å0(7$/0$;µ
Telewizja cyfrowa
naziemna i satelitarna
Rudzica Centrum
ul. Jana Chrzciciela 547, tel.: 33 815 45 84
Poleca:
‰
‰
‰
‰
‰
‰
„ROB-SAT”
gwoĨdzie, Ğruby, nakrĊtki, podkładki
narzĊdzia ogrodowe
elektronarzĊdzia
artykuły elektryczne
artykuły spawalnicze
farby
♦
♦
♦
♦
Zapraszamy
Od poniedziałku do piątku 800 - 1630
sobota 800 - 1330
6.83=â208
6.83=â208
dodatkowo oferujċ:
- materiały instalacyjne wysokiej klasy
- fachową obsługĊ z wieloletnim
doĞwiadczeniem
- profesjonalną ekspertyzĊ
- konkurencyjne ceny
STALOWEGO
KOLOROWEGO
Ö
Ö
AKUMULATORÓW
Ö
43-394 MiĊdzyrzecze Górne 165
Na terenie RSP „Rolnik”
Czynny: od poniedziałku do piĆtku 800 - 1600
w soboty
800 - 1300
Posiadamy własny transport  Waga samochodowa
ROBERT ZAĔKO
Tel.: 602 669 804
43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323
email: [email protected]
USŁUGI TRANSPORTOWE 3,5t
Wywrotka na 3 strony
Tel.: 660 783 663 www.skupzlom.pl
6=<&,(.2â'(5,:<52%Ð:
6=<&,(.2â'(5,:<52%Ð:
%Ð:
=:(â1<38&+83,(5=$
=:(â1<38&+83,(5=$
=$
Usługi : wszystkie przeróbki ¶ grĊplowanie
wełny ¶czyszczenie pierza
SprzedaĪ wyrobów gotowych
Kołdry antyalergiczne ¶ z puchu
¶ z pierza ¶ do filcowania
Promocja! Do kaĪdej kołdry „jasieczek”
KWIACIARNIA
„STOKROTKA”
MiĊdzyrzecze Górne
ul. Centralna 175 (OSP)
Tel.: 60400601 370
30
Zapraszamy: 900
-1600
w soboty 9 -13
Zdrowych, spokojnych, pełnych radoĞci
i miłoĞci Ğwiąt BoĪego Narodzenia
Wszystkim klientom Īyczy „Stokrotka”
43-386 ĝwiĊtoszówka, ul Ogrodowa 59
Tel.: 33 815 29 87; 601 326 664
www.galinska.com.pl
e-mail: [email protected]
Polecamy: ozdoby i stroiki Ğwiąteczne, Ğwiece,
serwetki, kartki, upominki na gwiazdkĊ, znicze
Ğwiąteczne
ğwiadczy usługi instalacyjne
antenowe: satelitarne i naziemne
elektryczne
domofonowe
zbiorcze i indywidualne
JUXG]LHĔ
Husse.
.:,$&,$51,$
W ĝWIĉTOSZÓWCE
6]ZHG]NLHNDUP\
GODSVµZ
LNRWµZ
E.A. WASZEK
tel.: 603 604 333
33 815 23 69
czynne:
pon-pt :
800-1800
sobota:
800-1500
niedziela
1200-1400
Od ponad 25 lat dostarczamy
najwyīszej jakoğci, szwedzkie karmy
dla psów i kotów bezpoğrednio do
domów setek tysiċcy naszych
Klientów w całej Europie
www.husse.pl
Zadzwoĕ po bezpłatny katalog produktów
i próbkċ karmy tel. 605 450 379
W sprzedaĪy:
¾ áDGQHLWDQLH&+2,1.,6=78&=1(
¾ Ī\ZHFLĊWH-2'à<.$8.$6.,(
¾ RĞZLHWOHQLDFKRLQNRZH
¾ GHNRUDFMHĞZLąWHF]QH
¾ R]GRE\FKRLQNRZH
¾ ĞZLąWHF]QH]QLF]H
¾ VWURLNL
Sprzedam foszty jesionowe gr. „50”,
sezonowane 2 lata, cena do uzgodnienia.
Tel.: 8153014 lub 511 955 182 – po 1500
Zapraszamy takĪe
do salonu choinek
Jasienia 1072
ul. CieszyĔska
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Reklama w miesiċczniku „Jasienica”
W\ONR]á]DFP Ogłoszenia drobne– 1 zł - za słowo
= ZAKŁAD POGRZEBOWY =
SZYMALA ALEKSANDER
ĝwiĊtoszówka, ul. Szkolna 138
Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45, kom. 502 596 627; fax: 33 815 20 20
Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach Īalu po stracie osoby bliskiej oferujemy najtaĔszy kompleksowy zakres usług:
< autokarawan < wieĔce i wiązanki < przewóz zwłok po terenie całego kraju <
sprzedaĪ i dostarczanie trumien < zabieranie zwłok na Īyczenie klienta do chłodni <
< moĪliwoĞü kremacji zwłok <
,671,(-(02Ů/,:2Œý%(=352&(172:(*2.5('<72:$1,$86â8*
EKSPRESOWA NAPRAWA
I WYKONANIE PROTEZ
BIERY, ul. Ogrodowa
TEL.: 504 131 134
PROWADZIMY CZĉĝCI DO ZETORÓW,
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH
33 819 48 77
43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14
JUXG]LHĔ
8
14
14
WYSTAW POPLENEROWA
„MIĊDZYRZECZE 2013”
WiĊcej w nastĊpnym numerze

Podobne dokumenty