Ofertę na realizację zadania pożytku publicznego może złożyć

Komentarze

Transkrypt

Ofertę na realizację zadania pożytku publicznego może złożyć
Ofertę na realizację zadania pożytku publicznego może złożyć jedna organizacja lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3, ale też – dzięki nowelizacji ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r.
– powyższe podmioty mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje działania realizowane przez każdą
z organizacji lub podmiotów oraz określi sposób reprezentacji wnioskodawców wobec organu
administracji. Do umowy o zlecenie zadania należy załączyć umowę zawartą między oferentami,
określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadani a publicznego. Podmioty te
ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania.
Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadziła nowy
przepis (art.19) delegacyjny do określenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wzoru oferty,
ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania. Zgodnie z art. 24 ustawy zmieniającej, do dnia
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, obowiązywały przepisy dotychczasowe i ofertę
należało składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Minister
Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 grudnia 2010 r. wydał nowe rozporządzenie w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) – weszło w życie dnia 18 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie przewiduje obligatoryjny wzór oferty, wedle której wnioskodawcy muszą składać
swoje oferty realizacji zadania. Powinien on być całkowicie wypełniony, ponieważ braki
w wypełnieniu skutkują odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
Oferta składa się ze wstępu zawierającego rodzaj zadania publicznego, nazwę organu
publicznego, do którego jest składana oraz zaznaczenie, czy jest to oferta jednego podmiotu, czy tzw.
oferta wspólna (kilku podmiotów). Następnie występuje w ofercie pięć działów dotyczących oferenta
(oferentów) i zakresu zadania, oświadczenia oferentów, instrukcja wypełniania oraz rubryki
wypełniane przez organ: data i miejsce złożenia oferty, poświadczenie złożenia oferty i adnotacje
urzędowe.
W działach I i II oferty oferenci podają swoje dane, w tym numer rachunku bankowego
(jeżeli składający ofertę nie posiada rachunku – dotacji udzielić mu nie można), rodzaje prowadzonej
działalności, nazwę jednostki bezpośrednio wykonującej zadania, nazwiska i imiona osób
upoważnionych do reprezentowania i do składania wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku oferty
wspólnej kilku oferentów - poszczególni oferenci dołączają dodatkowe pola ze swoimi danymi
i określają sposób reprezentacji wobec zleceniodawcy.
W dziale III „Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji” należy opisać – według przewidzianych tam kryteriów – zadanie publiczne oferowane do
realizacji przez składającego ofertę. Poczynając od charakterystyki zadania należy „przejść” przez
10 punktów, wśród których najistotniejszą, nową kwestią jest harmonogram. Należy podać w nim
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań (zgodnych z kosztorysem), składających
się na realizację zadania. Przy działaniach wyszczególnia się podmioty odpowiedzialne za ich
wykonanie. Najczęściej odpowiedzialnym będzie organizacja lub inny podmiot składający ofertę, ale
można też wpisać i inny podmiot, np. podwykonawcę. Ponadto oferent musi tu przedstawić liczbowe
określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania (tzn. adekwatnych dla danego zadania
publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych tygodniowo lub miesięcznie, czy liczbę adresatów
zadania).
Bardzo ważnym, dla prawidłowej oceny oferty, działem jest dział IV pn. „Kalkulacja
przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. Oferent podaje tu koszty całego
zadania. W tabeli nr 1 „Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów” musi podzielić koszty zadania na:
1) koszty merytoryczne – czyli bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,
2) koszty obsługi zadania – administracyjne, finansowe,
3) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji.
Do wielkości kosztów tak podzielonych oferent przyporządkowuje kolejny podział na:
1) koszt całkowity,
2) koszt pokryty z dotacji,
3) koszt pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł publicznych oraz
wpłat i opłat adresatów – w złotych,
4) koszt pokryty z wkładu osobowego ( w tym pracy społecznej członków i świadczeń
wolontariuszy).
Ostatniej grupy kosztów nie było w poprzednim wzorze oferty. Podanie jej podlega właściwie na
wycenie wartości wkładu osobowego, na który oferent nie wydatkuje środków pieniężnych.
Należy obliczyć i podać kwoty w złotych dotyczące pracy społecznej członków organizacji
i wnioskujących podmiotów oraz wolontariuszy – składających się na realizację zadania.
Drugą tabelą w tym dziale jest tabela o nazwie „Przewidywane źródła finansowania zadania
publicznego”, w której podaje się tylko źródła, z których zadanie będzie finansowane (dotacja, środki
własne, inne środki publiczne, wkład osobowy). Kwoty tu wstawiane i procentowy ich udział
w wartości zadania muszą być zgodne z danymi w tabeli nr 1.
Trzecią tabelą ( nie było jej poprzednio) jest tabela dotycząca spodziewanych przez oferenta
środków z innych źródeł publicznych. Nie ma obowiązku jej wypełniania, ale wypełnienie, a następnie
– w razie nieuzyskania tych środków – poinformowanie zleceniodawcy o nieuzyskaniu tych środków
daje możliwość odstąpienia od umowy.
W piątym dziale oferty pn. „Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego”
oferent wpisuje, jakim składem osobowym dysponuje do realizacji zadania, w tym kwalifikacje
pracowników i wolontariuszy, podaje rodzaj i właściwości wkładu rzeczowego (lokalu, materiałów,
sprzętu), wymienia dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
oraz wymienia ewentualnych podwykonawców ze wskazaniem, a jakim zakresie będą uczestniczyć
w realizacji zadania publicznego.
Nowy wzór oferty jest bardziej rozbudowany i niewątpliwie trudniejszy do wypełnienia dla
wykonawcy zadania, ale dla organu zlecającego zadanie zawiera bardziej szczegółowy i pomocny
(niż poprzedni wzór) zasób informacji o oferowanym zadaniu i jego wykonawcy.
Przewidzianą formą współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i pozostałymi
podmiotami pożytku publicznego jest zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji – przy tej formie beneficjent musi przeznaczyć
środki własne.
Dyrektor ZEAS
Karol Kłos

Podobne dokumenty