INTERPRETACJA PRZEKAZU MEDIALNEGO Cel i ogólna

Komentarze

Transkrypt

INTERPRETACJA PRZEKAZU MEDIALNEGO Cel i ogólna
Dyscyplina naukowa: filozofia
Nazwa przedmiotu: INTERPRETACJA PRZEKAZU MEDIALNEGO
Cel i ogólna problematyka zajęć:
Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiane pojęcie manipulacji, z jaką mamy do czynienia we
współczesnych mediach (tv, Internet, gazety). Studenci na zajęciach zostaną zaznajomieni z
podstawowymi logiczno-semantycznymi narzędziami analizy tekstów pisanych i głównymi
narzędziami manipulacji językowych. Głównym celem zajęć będzie wyrobienie u studentów
umiejętności krytycznego namysłu nad słyszanymi i czytanymi komunikatami, poprzez
bezpośrednią analizę tekstów prasowych, wywiadów, wiadomości.
Program:
1. Media a obiektywność.
2. Problematyka klasycznego pojęcia prawdy (Arystoteles, Tarski, Wittgenstein).
3. Kreacja językowa a fakty.
4. Problemy weryfikowalności informacji.
5. Rodzaje argumentacji i najczęstsze błędy.
6. Pojęcie manipulacji.
7. Manipulacja sondażami.
8. Tworzenie newsa i agenda setting.
9. Parafrazowanie.
10. Presupozycje poznawcze medialnych wypowiedzi.
11. Społeczeństwo spektaklu.
12. Kultura a kreowanie gustów.
13. Przemoc w mediach.
14. Media – świat symulakrów.
15. Świat reklamy.
Forma zajęć: ćwiczenia 30 g.
Forma zaliczenia: obecność na ćwiczeniach oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu.
Literatura podstawowa:
1. Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN,
Warszawa 2008.
2. Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.
3. Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2006.
4. Lewiński P.H., Retoryka reklamy, Wrocław 1999.
5. Postaman N., Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:
1. de Beaugrande R., Dressler V., Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa 1990.
2. Frutiger A.,Człowiek i jego znaki, Wyd. Do, Warszawa 2005.
3. Język perswazji publicznej, red. K. MosiołekKłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.
4. Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004
5. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2001.
6. Oblicza komunikowania wizualnego, red. Polak R., Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
__________________________________________________________________________

Podobne dokumenty