KGW nr 6/2011 - Gmina Krzyżanowice

Komentarze

Transkrypt

KGW nr 6/2011 - Gmina Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
MAGAZYN INFORMACYJNO-REKLAMOWY GMINY KRZYŻANOWICE
egzemplarz
bezpłatny
O melioracji
w terenie
Czytaj strona » str. 2
Czerwiec 2011
Nr 6/2011 (177)
Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków
WebQuest
Nocne
zawody pożarnicze
podsumowanie projektu
Czytaj strona » str. 4
Czytaj strona » str. 9
Najsympatyczniejsza nastolatka
Tworków » W malowniczej scenerii ruin tworkowskiego zamku, w niedzielę 12 czerwca, przebiegały wybory najsympatyczniejszej nastolatki gminy Krzyżanowice „Miss
15”. Impreza rozpoczęła się paradą mażoretek i Gminnej Orkiestry Dętej, która
przemaszerowała ulicami Tworkowa.
W tym roku o tytuł ubiegało się
10 kandydatek: Daria Kretek, Paulina Zeman i Karina Kilian z Bieńkowic,
Kristine Pientka, Justyna Bedrunka
i Klaudia Kłósek z Tworkowa, Monika
Fulneczek, i Marta Maj z Krzyżanowic, Klaudia Nadstawa i Aleksandra
Hoszek z Chałupek.
Dziewczęta prezentowały się na scenie w różnych kreacjach, między innymi w strojach ludowych różnych krajów, tańczyły i odpowiadały na pytania.
Każda z dziewcząt przygotowała swój
własny program artystyczny. Wyjścia
na scenę sympatycznych dziewcząt
przeplatały się z występami mażore-
tek z „Uśmiechu” i „Gracji” oraz „Zaso” z Haci, formacji tanecznej „Kates”
z Bogumina. Na scenie zaprezentowała
się także Gminna Orkiestra Dęta oraz
Orkiestra Dęta Gminy Gorzyce.
Poza tym publiczność miała okazję
zobaczyć popisy sztuki cyrkowej oraz
pokazy z ogniem w wykonaniu dzieci
i młodzieży z naszej gminy oraz gmin
czeskich, które wcześniej przygotowały się do pokazu podczas wspólnych
warsztatów cyrkowych i ogniowych.
Jury oceniało nie tylko urodę nastolatek, ale przede wszystkim wdzięk,
elegancję, wiedzę i elokwencję, jaką
musiały się popisać kandydatki odpo-
– Miss 15
wiadając na pytania. Komisja przyznała tytuł Najsympatyczniejszej Nastolatki Gminy Krzyżanowice „Miss
15 - 2011” Paulinie Zeman. Pierwszą
wicemiss została Kristine Pientka,
drugą Klaudia Kłósek. Sympatię publiczności zdobyła Kristine Pientka,
otrzymując największą liczbę głosów
i tym samym „Miss Publiczności”. Za
najbardziej fotogeniczną nastolatkę
uznano Darię Kretek, i to ona zdobyła
zasłużony tytuł „Miss Foto”. Wszystkie dziewczęta ubiegające się o tytuł
„Miss” otrzymały wiele atrakcyjnych
nagród ufundowanych przez sponsorów i organizatorów.
Dwudniowy festyn w Tworkowie był
finałem projektu „Kalejdoskop sztuki pogranicza” realizowanego przez
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa „Przekraczamy
granice”.
Projekt skierowany jest do młodzieży skupionej wokół ośrodków kultury i świetlic gminy Krzyżanowice,
miasta Bogumin oraz gmin Szilerzowice, Piszcz, Hać. W ramach projektu
zorganizowano: warsztaty taneczne,
cyrkowe i plener rzeźbiarski połączony z warsztatami rzeźbiarskimi dla
dorosłych artystów oraz młodzieży
polskiej i czeskiej. Efekty pracy rzeźbiarzy można było zobaczyć podczas
festynu na wystawie poplenerowej
przy ruinach zamku w Tworkowie.
Natomiast w sobotę, 11 czerwca,
odbył się koncert galowy laureatów
Przeglądu Młodych Talentów i Konkursu Gwary Śląskiej, podczas którego wójt gminy i dyrektor GZOKSiT wręczyli wyróżnionym dzieciom
i młodzieży dyplomy i nagrody.
(tb)
2 » Informacje gospodarcze »
O melioracji
w terenie
Tworków ›› 13 czerwca
spółka Agromax Racibórz zorganizowała na terenie Zakładu Tworków konferencję dotyczącą problemów związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem systemów drenarskich na
przykładzie pól znajdujących się
na terenie sołectwa Tworków
(grunty własności Skarbu Państwa dzierżawione przez spółkę
Agromax). Głównym inicjatorem, w porozumieniu z wójtem
gminy Grzegorzem Utrackim,
był prezes spółki Agromax Bogusław Berka, który problem
prawidłowego funkcjonowania
melioracji przedstawia od kilku
lat na różnych szczeblach władz,
zarówno samorządowych jak
i rządowych.
Tym razem oprócz teoretycznych wywodów przygotowano
również praktyczny pokaz prawidłowo wykonanych robót melioracyjnych na rowach znajdujących się pomiędzy parkiem
w Tworkowie, ulicą Dworcową
i torami kolejowymi. Uczestnicy
spotkania mogli porównać stan
rowów po wykonaniu prac ze
stanem pierwotnym, czyli przed
rozpoczęciem prac, na podstawie bogatej dokumentacji zdjęciowej wykonanej przed robotami i w czasie wykonywania prac.
Prace te wykonano na zlecenie
i pod nadzorem spółki Agromax.
Część z nich została wykonana
w ramach Gminnej Spółki Wod-
nej i sfinansowana ze środków
gminy Krzyżanowice.
Na konferencję przybyli zainteresowani problemami melioracji przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów
gminnych z powiatu raciborskiego, a także przedstawiciele Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele spółek
wodnych i sołtysi.
Po wizji w terenie obecni na
konferencji wysłuchali wykładu
prof. Krzysztofa Ostrowskiego
z Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nt.
„Właściwe utrzymanie melioracji wodnych podstawą stabilizacji wysokiego plonowania oraz
rola melioracji w ochronie przeciwpowodziowej”. Dyskusję na
temat melioracji otworzyli prezes Agromaxu Bogusław Berka,
mówiąc o pilnej potrzebie inwestowania w odtworzenie i utrzymanie rowów melioracyjnych
głównie na terenach upraw rolniczych oraz wójt gminy Grzegorz Utracki, który przedstawił
zakres nakładów finansowych
gminy w ostatnich latach, znaczne zwiększenie środków w tym
roku budżetowym, a także prac
melioracyjnych prowadzonych
przez Gminną Spółkę Wodną.
Głos zabrała prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
UWAGA
PRZEDSIĘBIORCY!
W związku z planowanym wprowadzeniem od dnia 1 lipca 2011 r.
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej
CEIDG (art. 23 – 39 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 220 poz. 1447 z 2010 r. tekst jednolity)
konieczne jest uzupełnienie przez przedsiębiorców danych wpisanych do prowadzonej przez Wójta Gminy Krzyżanowice ewidencji
działalności gospodarczej – zwłaszcza w zakresie:
• opisu przedmiotu działalności gospodarczej (od 01.01.2010
r. w obrocie gospodarczym obowiązuje Polska Klasyfikacja
Działalności PKD 2007);
• aktualnego adresu zamieszkania oraz wykonywania działalności gospodarczej;
• numerów PESEL, NIP oraz REGON;
• wykreślenia wpisów przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą a do chwili obecnej figurują w ewidencji;
• wykreślenia zbędnych wpisów w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku niedokonania zmiany bądź niedokonania wykreślenia wpisu, dane przedsiębiorców zostaną przekazane
do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej w dotychczasowej treści i będą dostępne w ogólnopolskiej
ewidencji.
Wobec powyższego prosimy przedsiębiorców o zgłaszanie się
do tutejszego Urzędu celem dokonania aktualizacji zapisów w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
poprzez złożenie stosownego wniosku EDG-1 . Złożenie wniosku jest wolne od opłat.
Dodatkowych informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie
Gminy Krzyżanowice Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub
telefonicznie pod nr telefonu 32 / 4194050 wew. 140.
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Gabriela Lenartowicz, która przedstawiła możliwości i zakres finansowania robót w zakresie melioracji przez
WFOŚ. W dyskusji głos zabrali
także inni uczestnicy spotkania –
samorządowcy, rolnicy. Wszyscy
podkreślali dużą wagę prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, nie tylko
dla uzyskiwania wysokich plonów w produkcji roślinnej, ale
również dla ochrony przeciwpowodziowej. Zwrócono uwagę
na problem terenów wiejskich,
w których to część rowów melioracyjnych spełnia rolę odbiorników kanalizacji ogólnospławnych. Stwierdzono, że temat
melioracji, a szczególnie finansowanie tych inwestycji, wymaga natychmiastowych zmian sy-
stemowych i uruchomienia na
szczeblach centralnych i wojewódzkich odpowiednich dotacji
i dofinansowań, mających na
celu naprawę wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Melioracje wymagają ogromnych
nakładów finansowych w celu
odbudowy całej infrastruktury.
Wtedy rolnicy nie będą musieli martwić się o wysokość plonów, mieszkańcy nie będą ponosić takich strat powodziowych,
tym samym utrzymanie urządzeń po ich odbudowie wymagać będzie niewielkich nakładów, polegających na bieżącym
utrzymaniu rowów i systemu
drenarskiego. Konferencja była
ważnym elementem podniesienia świadomości mieszkańców
w temacie melioracji.
(Info:UG)
Poszukujemy nauczycieli
do nauczania przedmiotów:
• Geografia
Pełny etat w szkołach:
ZSO w Krzyżanowicach – 8/18 etatu
ZSO w Chałupkach – 10/18 etatu
ZSO w Bieńkowicach – 4/18 etatu
• Matematyka
ZSO w Chałupkach – 13/18 etatu
• Informatyka
ZSO w Chałupkach – 6/18 etatu
• Chemia
ZSO w Chałupkach – 8/18 etatu
• Biologia
ZSO w Chałupkach – 8/18 etatu
• Bibliotekarz
Pełny etat w szkołach:
ZSO w Bieńkowicach – 1/2 etatu
ZSO w Tworkowie – 1/2 etatu
Podania o pracę oraz CV należy składać w sekretariatach
szkół.
ogłoszenie
WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE
działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r.z późn. zm.)
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Chałupkach
ogłoszenie
WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE
działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r.z późn. zm.)
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Tworkowie
Nr
działki
Nr księgi wieczystej
Położenie
Pow. łączna działek
w ha
Cena wywoławcza
w zł
Wadium
w zł
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
244/105
GL1R/00034001/1
Chałupki
ul. Nowa
0.0504
19.800,00
2000,00
Brak
obciążeń
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się zgodnie z obowiązującym Miejscowym
Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XLIV/22/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 161,
poz. 2642) na terenach:
J 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Działka znajduje się w granicach strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz granicy zespołu jednorodnej zabudowy.
W ewidencji gruntów działka nr 244/105 km 1 w Chałupkach zapisana jest jako użytek: B – tereny
mieszkaniowe, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
W/w nieruchomość jest częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2011r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice
przy ul. Głównej 5.
Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:
• dowód osobisty lub paszport;
• dowód wpłaty wadium;
• pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu.
Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie potwierdzone notarialnie.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
• oświadczenie o zapoznaniu się z stanem technicznym budynku gospodarczego.
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Nr 338474 0007 2001 0000 0013 0015.
Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy do dnia 04 lipca 2011 roku.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem umowy, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie
trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 032/419-40-51 wew. 142
Położenie
Pow. łączna
działek w ha
Cena wywoławcza w zł
Wadium
w zł
1
2
3
4
5
6
1578
1579
GL1R/00000510/5
GL1R/00014202/4
Tworków
ul. Ogrodowa 42
0.0540
12.000,00
1200,00
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się zgodnie z obowiązującym Miejscowym
Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XLIV/22/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 161,
poz. 2642) na terenach:
• C 44 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
• 05 KDD – tereny dróg publicznych klasy ulicy dojazdowa (w liniach rozgraniczających).
W ewidencji gruntów działki nr 1578, 1579 km 2 w Tworkowie zapisane są jako użytek: B - tereny mieszkaniowe.
Na w/w nieruchomościach znajduje się częściowo podpiwniczony budynek mieszkalny jednorodzinnych z nieużytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej około 49,00 m2. Powierzchnia użytkowa
pomieszczeń gospodarczych dobudowanych od strony zachodniej do w/w budynku wynosi 50,95
m2, powierzchnia użytkowa stodoły wynosi 45,17 m2, a powierzchnia fragmentu budynku gospodarczego wynosi 14,41 m2.
W dziale III Księgi Wieczystej nr GL1R/00014202/4 są wpisane ograniczenia:
prawo drogi dla właściciela nieruchomości nr 96 – przeniesione z KW 511;
prawo rzeczowe na rzecz Józefa i Marianny małżonków Łyczko - przeniesione z KW 511.
W dniu 02.06.2011r. został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Raciborzu o wykreślenie tych
służebności
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2011r. o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice
przy ul. Głównej 5
Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:
• dowód osobisty lub paszport;
• dowód wpłaty wadium;
• pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu.
Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie potwierdzone notarialnie.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
• oświadczenie o zapoznaniu się z stanem technicznym budynków.
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Nr 338474 0007 2001 0000 0013 0015.
Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy do dnia 04 lipca 2011 roku.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem umowy, pod rygorem
przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w
terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 032/419-40-51 wew. 142
ogłoszenie
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Krzyżanowice informuje
o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Tworkowie,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr 1338 k.m2 o pow. 0,5106 ha
zapisana w księdze wieczystej nr GL1R/00000512/9
jako własność Gminy Krzyżanowice,
który miał się odbyć 8 lipca 2011r. o godz. 9.00.
Powodem odwołania przetargu jest wystąpienie osoby fizycznej do Sądu Rejonowego
w Raciborzu z wnioskiem o zasiedzenie w/w nieruchomości.
ogłoszenie
Nr
działki
Nr księgi wieczystej
« Z prac Rady Gminy « 3
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
I sesja nowej
Młodzieżowej
Rady Gminy
Krzyżanowice ›› Pierwsza
sesja Młodzieżowej Rady Gminy czwartej kadencji odbyła
się 2 czerwca. Podczas inauguracyjnej sesji młodzież złożyła uroczyste ślubowanie oraz
otrzymała zaświadczenia o wyborze na radnego. Młodzieżowa
Rada nie ma takich kompetencji jak Rada Gminy, może jednak decydować o sprawach dotyczących swoich rówieśników,
przedstawiać swoje stanowisko
oraz wyrażać swoje opinie. Może także podejmować uchwały.
Pierwsze obrady prowadził
przewodniczący Rady Gminy
Paweł Lasak, a przysłuchiwał się
wójt gminy Grzegorz Utracki.
Aktualny skład Młodzieżowej
Rady Gminy: Mateusz Witeczek,
Joanna Lasak, Marek Szymanowski, Kamil Pacha, Joanna
Derkowski, Michał Kamczyk,
Sandra Rachubik, Grzegorz
Bugla, Łukasz Matuszek, Szymon Łopocz, Patrycja Graca,
Adrianna Odelga, Rafał Krzykała.
Przewodnicząca:
Natalia Uliarczyk
Wiceprzewodnicząca:
Karolina Janoch
Sekretarz: Karol Furtok
(tb)
Krzyżanowice » Cykliczne koncerty poświęcone pamięci Franciszka Liszta i Ludwika
van Beethovena przypominają mieszkańcom o pobycie kompozytorów w gminie,
a współcześnie są symbolem międzynarodowej integracji, którą gmina Krzyżanowice realizuje poprzez współpracę z gminami partnerskimi: węgierską Ratką,
niemiecką Seeshaupt oraz czeskimi gminami Hać, Piszcz i Szilerzowice, a ostatnio
z Boguminem.
Majowy koncert
W tym roku 28 maja przy
pałacu Lichnowskich pod tablicami upamiętniającymi pobyt
kompozytorów w gminie Krzyżanowice zebrali się przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich, delegacja z NadreniiPółnocnej Westfalii oraz liczni goście, m.in. poseł Henryk
Siedlaczek i konsul generalny
Republiki Federalnej Niemiec
w Opolu Peter Eck, a także radni gminy i powiatu, przedstawiciele organizacji społecznych
oraz mieszkańcy gminy.
– Kiedy czytamy biografie naszych wielkich kompozytorów,
którzy w szczególny sposób nas
tutaj połączyli, dowiadujemy się,
że jeden z urodzenia był Węgrem, drugi Niemcem. Obu łączyła epoka romantyzmu, a nas
wszystkich łączy to, że i Liszt,
i Beethoven, i my także wszyscy jesteśmy Europejczykami
– powiedział wójt gminy Grzegorz Utracki, witając obecnych
na uroczystości
gości.
Po krótkiej,
oficjalnej uroczystości i złożeniu kwiatów
pod pamiątkowymi tablicami, goście udali się do kościoła parafialnego na tradycyjny
koncert poświęcony pamięci Beethovena i Liszta, gdzie
gosporzarz miejsca, ks, dziekan Jerzy Witeczek, przywitał
wszystkich zebranych. Koncert
składał się z dwóch części – organowej i wokalnej. W pierwszej wystąpiła Brygida Tomala,
rozpoczynając utworem Charlesa Callahana. W jej wykonaniu można było wysłuchać także Bogurodzicy w opracowaniu
Feliksa Rączkowskiego, kompozycji Tomasza Kalisza, Johna
Stanley'a, Jana Sebastiana Bacha, Girolamo Frescobaldiego
i Franciszka Liszta.
Brygida Tomala ukończyła
VII sesja Rady Gminy
Wotum zaufania dla wójta
2 czerwca wójt gminy Krzyżanowice otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu
za 2010 rok. Pozytywnie na temat wykonania budżetu wypowiedziały się zarówno Komisja
Rewizyjna, Komisja Finansów
i Rozwoju Gminy, jak i Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zanim jednak radni podjęli uchwałę, wójt omówił sprawozdanie
z realizacji budżetu, dziękując
wszystkim za współpracę. Zaznaczył, że mijający rok obfitował w ważne dla gminy inwestycje, ale kolejne lata mogą być
pod tym względem trudniejsze,
ze względu na kończące się dotacje z Unii Europejskiej. Ponieważ ubiegłoroczny budżet
realizowany był przez władze
minionej kadencji, głos w dyskusji zabrał również Leonard
Fulneczek. Przypomniał trudną
sytuację gospodarczą związaną
z warunkami atmosferycznymi
oraz najważniejsze inwestycje.
Na koniec podziękował wszystkim, którzy pomogli realizować
omawiany budżet.
Budżet gminy na 2010 rok
został uchwalony 29 grudnia
2009 r. Plan dochodów wynosił
24.179.301 zł, plan wydatków
25.606.710 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 158.400 zł,
przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1.634.813 zł oraz
planowaną spłatę zaciągniętej
przez gminę pożyczki w wysokości 365.804 zł. W wyniku zmian,
na dzień 31 grudnia 2010 r. plan
budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą
30.786.275 zł, a po stronie wydatków – 32.535.152 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości
1.748.877 zł pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.802.762 zł (w tym 1.436.958
zł na pokrycie deficytu) oraz zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 311.919 zł. Zaplanowano
rozchody budżetu w wysokości
365.804 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek.
W wyniku dokonanych zmian
plan dochodów zwiększył
się o 6.606.974 zł a wydatków
o 6.928.442 zł. Zmiany podyktowane były głównie wpływem
zycznym wieczorze w Krzyżanowicach. O renomie i popularstudia w Akademii Muzycznej ności koncertu świadczy to, iż
w Katowicach oraz studia po- każdego roku zaszczycają go
dyplomowe w zakresie gry organowej pod kierunkiem profesora Juliana Gembalskiego.
Uczestniczyła w kursach muzyki organowej u duńskiego organisty Ulrika Spang-Hanssena.
Jest dyrygentem chóru parafii
św. Anny w Babicach.
W końcowej części wystąpił
miejscowy chór św. Anny pod
kierunkiem Leonarda Fulneczka. Program wypełniły m.in.
pieśni Liszta, Geigera, Beethovena i współczesnego kompozytora włoskiego Giuseppe
de Marzi'ego.
To wydarzenie artystyczne
na pewno pozostanie w pamięci wszystkich obecnych na mu-
środków z rozliczeń projektów
unijnych i dofinansowaniem na
inwestycje w drogownictwie.
Budżet gminy Krzyżanowice
na 2010 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zdań inwestycyjnych.
Sporo zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Do największych zadań dofinansowanych
ze środków krajowych można
zaliczyć:
• przebudowę drogi gminnej
na Urbanek dofinansowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (883.300
zł), z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych (600.000
zł) oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu (25.000 zł)
przy całkowitych kosztach
w 2010 roku 1.822.679 zł;
• budowę IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie dofinansowaną z dotacji Starostwa
Powiatowego w Raciborzu
(200.000 zł) przy całkowitych wydatkach w 2010 roku
1.349.781 zł;
• termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach dofinansowaną
z WFOŚiGW (dotacja 196.008
zł, pożyczka 153.519 zł) przy
całkowitych wydatkach
w 2010 roku 470.443 zł;
• remont nawierzchni drogi
w ramach usuwania skutków powodzi ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach dofinansowany z budżetu państwa w wysokości 300.000 zł
– przy całkowitych wydatkach 420.755 zł;
• odbudowę drogi w ramach
usuwania skutków powodzi – ul. Domowa w Zabełkowie – dofinansowaną z budżetu państwa w wysokości
100.000 zł.
Do największych zadań dofinansowanych ze środków unijnych zalicza się zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice
poprzez rekonstrukcję deptaka
– łącznika ul. Głównej i Moniuszki obejmującej budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku wartość
wydatków – 617.152 zł.
Rozpoczęto także realizację
projektów „Ścieżka rowerowa
Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz”, „Rzeki dzielą, rzeki łączą”, „Lato w Krzyżanowicach,
zima w Śmiłowicach” – głównie w części dotyczącej wymiany dzieci i młodzieży, turniejów
sportowych, zakupu sprzętu
wodniackiego i działań związanych z organizacją spływów kajakowych. Realizacja inwestycji
przewidzianych w projektach
nastąpi w roku bieżącym.
Gmina Krzyżanowice realizowała także tzw. projekty
miękkie m.in.: „Z Europassem do Europy”, „Łączy nas
kuchnia i muzyka”, „Sportowa
Olimpiada Przyjaźni”, „Śladami arystokracji na pograniczu
polsko-czeskim”, „Twoja szansa”, „Orkiestra dęta kształci
i prezentuje”, „Zagospodarowanie terenu wokół historycznego źródełka w Tworkowie”,
„Zlot pojazdów zabytkowych”,
„Poznać, wiedzieć, pamiętać”,
„W Polsce rywalizujemy po czesku- zawody sportowo-pożarnicze w Rudyszwałdzie”. Zwroty z projektów realizowanych
w ramach POKL częściowo
wpłynęły w 2010 roku, zaś pozostałe zaplanowano na 2011 rok.
Skala i różnorodność zadań
przekłada się odpowiednio na
zwiększenie w ciągu roku planu dochodów i wydatków budżetowych.
Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów w wysokości 30.670.088 zł (tj. 99,62% planowanych dochodów), zaś wydatków w wysokości 30.545.000
zł (tj. 93,88% planowanych wydatków), czyli nadwyżką 125.088
zł. Gmina Krzyżanowice corocznie szacuje poziom dochodów
z określonych, niezmiennych
źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych,
obligatoryjnych wydatków bieżących, prowadzi rozważną politykę kredytową. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość
inwestowania. Stan zadłużenia
gminy Krzyżanowice na dzień
31.12.2010 r. wynosił 548.907,20 zł.
Spłata zaciągniętych pożyczek
przebiega terminowo, zgodnie
z obowiązującymi harmonogramami.
(tb)
obecnością znani muzycy i wy- cjalnie na to wydarzenie kulkonawcy, a wśród słuchaczy turalne spoza terenu naszej
znajduje się wielu miłośników gminy.
(tb)
muzyki przyjeżdżających spe-
4 » Wydarzenia i aktualności »
krótko
30 maja 2011
Tematem posiedzenia Komisji
ds. Gospodarczych były „Drogi transportu rolnego”. Komisja zapoznała się z listą dróg w
poszczególnych miejscowościach, które w pierwszej kolejności wymagają remontu.
W miarę możliwości będą one
remontowane.
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Nocne Zawody Pożarnicze
Bieńkowice » Po raz kolejny przez gminę Krzyżanowice
przebiegała trasa międzynarodowego rajdu pojazdów
zabytkowych z elementami jazdy konkursowej "Prajzska Rely" zorganizowanego przez Moto Club z Krawarza oraz Automotoklub i Oldracing Club z Hulczyna.
1 czerwca
Spotkanie w Urzędzie Gminy
Lubomia w sprawie budowy
zbiornika Racibórz. W spotkaniu uczestniczyli: pełnomocnik
rządu ds. budowy zbiornika wojewoda dolnośląski Marek
Skorupa, przedstawiciel wojewody śląskiego, przedstawiciele samorządów, RZGW,
wykonawców, projektantów.
Omawiano aktualną sytuację,
w tym brak decyzji środowiskowej. Kolejne spotkanie ustalono na przełom sierpnia i września w gminie Krzyżanowice.
Tematem posiedzenia Komisji
Finansów i Rozwoju Gminy była „Analiza wykonania budżetu
Gminy Krzyżanowice za rok
2010”. Komisja po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz
szerokiej dyskusji przyjęła
sprawozdanie.
2 czerwca
I sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Gminy.
Sesja absolutoryjna Rady Gminy Krzyżanowice. Więcej wewnątrz numeru.
3 czerwca
Wójt gminy spotkał się z projektantami obwałowań zbiornika Racibórz, które budowane są od strony gminy Krzyżanowice. Podczas wizji lokalnej
przedstawiciele gminy wnieśli
uwagi do warunków, które powinien zawierać projekt. Omawiano sprawę przepompowni,
wykupu działek i budynków na
Łapaczu, a także rozwiązania
techniczne „opasek” i rowów
melioracyjnych wokół zbiornika.
Stare,
ale... na chodzie
Bolesław ›› Pokazem sztucznych ogni rozpoczęły się Nocne Zawody Pożarnicze Powiatu
Raciborskiego w nocy z 11 na
12 czerwca na boisku w Bolesławiu. Organizowane po raz
piąty zawody zgromadziły na
starcie 30 drużyn ochotniczych
straży pożarnych, w tym dwie
z Czech i cztery żeńskie. Wokół
boiska setki widzów i kibiców,
dopingowało przede wszystkim swoich faworytów i ogólnie
wszystkich strażaków, a najgoręcej drużynom żeńskim. Drużyny startowały wg uproszczonego regulaminu, w którym jedynym kryterium klasyfikacji
był czas wykonania zadania.
Startujące z numerem pierwszym Bieńkowice, uzyskując
świetny czas 28,32 s, wprawiły
przeciwników w konsternację,
ale jednocześnie zmobilizowały pozostałe drużyny. Dopiero
w połowie zawodów prowadzenie przejęli ubiegłoroczni zwycięzcy – strażacy z Rudyszwałdu, osiągając czas 28,01 s, tym
samym po raz trzeci zwyciężając w pięcioletniej historii
zawodów. Do nich też należy
rekord toru – w ubiegłym roku wykonali zadanie w czasie 24, 98s. Na trzecim miejscu uplasowała się jednostka
OSP z Krzanowic z czasem
28,90 s.
Z drużyn żeńskich najlepszy
był Maków (40,39 s), a druga
jednostka z Pietrowic (51,47 s).
Dziewczyny z Żerdzin i Rudnika
nie ukończyły zadania.
Podczas zawodów gospodarze – strażacy z Bolesławia
– uruchomili zabytkową motopompę z 1937 roku, z silnikiem
audi. Podobno jest to najstarszy
taki sprzęt w powiecie. OSP Bolesław w pokazowym występie
przy użyciu zabytkowej pompy
osiągnął czas 50,25 sek.
(tb)
Tworków » 24 wykonawców w wieku od 3 do 13 lat wzięło udział w IV Gminnym Konkursie Gwary Śląskiej, zorganizowanym przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki w Tworkowie.
8 czerwca
Spotkanie w stowarzyszeniu „Maryška” w Boguminie
w sprawie projektu „Karnawał
sztuki”. W spotkaniu uczestniczyły przedszkola z Krzyżanowic i Chałupek oraz wójt
gminy.
Wójt gminy uczestniczył
w „szkolnych festiwalach nauki” w Bieńkowicach, Tworkowie, Krzyżanowicach, Chałupkach i Owsiszczach, które były
podsumowaniem projektu pn.
„Z Europassem do Europy”.
09 czerwca
Tematem posiedzenia Komisji ds. Społecznych była „Realizacja Planu Rozwoju Gminy w zakresie ochrony zabytków”. Komisja zapoznała się
z wykazem obiektów zabytkowych, ochroną, pracami konserwatorskimi i remontowymi
jak również z możliwościami
dofinansowania i pozyskania
środków finansowych na zabytki.
W sobotę rano, 4 czerwca ponad setka zabytkowych samochodów i motocykli wyruszyła
spod zamku w Krawarzu na trasę, która wiodła przez Zabrzeg,
Dolny Beneszów, Kozmice, Hulczyn, Darkowiczki, Wrzesinę,
Piszcz, Owsiszcze, Tworków,
Bieńkowice, Bojanów, Krzanowice, Chuchelną, Bolatice, Kobierzyce, Szczepankowice z powrotem na zamek w Krawarzu.
W rajdzie wzięli udział czescy
i polscy miłośnicy zabytkowych
samochodów.
To już dziewiąta edycja międzynarodowego rajdu sportowo
-orientacyjnego pojazdów zabytkowych "Prajzska Rely". Jeden z punktów kontrolny rajdu
ustawiono przy kuźni w Bieńkowicach. Stojące na parkingu
zabytkowe pojazdy wzbudzały
duże zainteresowanie, szczególnie te najstarsze.
Wśród uczestników rajdu byli
także mieszkańcy gminy Krzyżanowice. Na motocyklach jechali: Jan Socha z Bieńkowic na
Uranii z 1939 roku, Robert Socha
na Simsonie AWO z 1956 roku
oraz Mateusz Pszenica z Krzyżanowic na Jawie 250 z 1954 roku. Zabytkowe samochody prowadzili: Arnold Gonsior z Rudyszwałdu Cadillaca Devil z 1968
roku, Marian Studnic z Zabełkowa Citroena AC4 z 1930 roku,
Joachim Hollain z Zabełkowa
Mercedesa 110 z 1966 roku oraz
Mariusz Cwik z Bieńkowic Audi
100 z 1984 roku.
(tb)
Pejzaże i portrety
Bełsznica: Na przełomie maja i czerwca w Bełsznicy można było podziwiać prace artystów plastyków Bernarda i Judyty Adamczyk. To ojciec i córka, mieszkańcy Krzyżanowic,
uprawiający malarstwo olejne.
Bernard Adamczyk uwiecznia
w swoich pracach głównie wiej-
ter i uczucia postaci, atmosferę miejsc, w jakich się znajdują.
Jej pasją jest muzyka i dlatego
w swoich pracach przedstawia
często swoich ulubionych wykonawców podczas koncertów,
na których była.
Wystawa została zorganizowana w niewielkiej, mającej ar-
skie pejzaże. Maluje zabytkowe
kościółki, panoramiczne widoki
z przepiękną architekturą w tle
oraz drzewa i stawy, których
w naszej okolicy nie brakuje.
Judyta Adamczyk maluje
ludzi, stara się oddać charak-
tystyczny klimat, kawiarni Fart
w Bełsznicy w gminie Gorzyce.
Właściciel lokalu od dłuższego
czasu współpracuje z artystami, a wystrój wnętrza stanowią
rzeźby jego autorstwa.
(tb)
Łosprawiali
w konkursie gwary
Podczas występów na scenie
tworkowskiego Centrum Kultury 24 maja znajomością gwary
mogły pochwalić się przedszkolaki z Nowej Wioski, Bieńkowic,
Chałupek, Krzyżanowic, Bolesławia, Zabełkowa, Tworkowa
i Roszkowa oraz uczniowie ze
szkół w Bieńkowicach, Bolesławiu, Krzyżanowicach i Chałupkach, a także dzieci ze świetlicy
w Roszkowie.
Popisy recytatorskie oceniało jury w składzie: dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzyżanowicach Agnieszka
Winiarczyk, gawędziarka i pisarka z Tworkowa Maria Kostrzewa oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. Oceniano przede
wszystkim autentyczność gwary,
wartości poznawcze tekstu, dobór tekstu do okoliczności oraz
interpretację.
Wyróżnienia otrzymali: Weronika Socha z Przedszkola
w Bieńkowicach (op. Barbara Somerla), Emilia Zawadzka
i Amelia Fojcik z Przedszkola w Tworkowie (op. Barbara
Mucha, Jolanta Pawlik), Paweł
Koprek z Przedszkola w Zabełkowie (op. Karina Klima),
Marcin Maisik (8 lat) z ZSO
w Bieńkowicach – Filia Bolesław (op. Edyta Witeczek), Partycja Zeman z ZSO w Bieńkowicach (Barbara StronczekJóźwiak), Adam Modlich z Bolesławia (op. Edyta Witeczek),
Katarzyna Hetmaniok z ZSO
w Krzyżanowicach (op. Magdalena Ottlik).
(tb)
« Wydarzenia i aktualności « 5
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
„Karnawał sztuki”
Tworków » Program Comenius, w którym szkoła w Tworkowie uczestniczy już od
dwóch lat, doczekał się fazy końcowej. Ostatnia już wizyta studyjna z udziałem szkół
partnerskich miała miejsce w Grecji w dniach od 21.05 do 28.05.2011 roku. Wzięli
w niej udział dyrektor szkoły w Tworkowie Damian Chudecki oraz nauczycielka
języka niemieckiego Danuta Janoch – koordynator międzynarodowego projektu.
Comenius na finiszu
Głównym celem wizyty było podsumowanie dwuletniej
współpracy pomiędzy krajami.
Omówienie efektów i korzyści
pod względem jakościowym
i ilościowym mobilności, w której
uczestniczyli uczniowie i kadra
nauczycielska z Polski, Słowacji,
Grecji, Czech oraz Litwy.
Zostaliśmy bardzo serdecznie i gorąco powitani przez uczniów szkoły w Peristeri. Było
nam bardzo miło, gdy okazało
się, że idący z polską flagą chłopiec, mówił po polsku, a urodził
się w Grecji. Uczniowie w programie powitalnym zaprezentowali się w typowych tańcach
greckich takich jak zorba, sirtaki i inne. Nauczyciele wszystkich krajów mogli uczestniczyć
w zajęciach szkolnych na różnych etapach edukacji. Porów-
nywali umiejętności rówieśników w poszczególnych krajach
partnerskich. Dyrektorzy szkół
spotkali się również z doradcą
z ramienia oświaty oraz nauczycielami przedmiotów. Omawiano wiele spraw, między innymi
różnice i podobieństwa w zarządzaniu oświatą, stosowaniu
metod dydaktycznych i sposobach radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami w szkole.
Jednym z celów Programu
Comenius jest rozwijanie wśród
młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności
kultur i języków europejskich
oraz zrozumienia jej wartości.
Gospodarze zadbali o bogaty
program zwiedzania najważniejszych zabytków Starożytnej Grecji.
Na zakończenie pobytu ucz-
„Twoja szansa”
Czerwiec to kolejny miesiąc
realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego, współfinansowanego przez Unię Europejską pt.
„Twoja szansa”.
W tym miesiącu uczestnicy
zakończyli spotkania z doradczynią zawodową oraz spotkali się z pielęgniarką, gdzie
został poruszony temat profilaktyki zdrowotnej. Odbyło się
niowie greccy wraz z nauczycielami przygotowali dla nas
przedstawienie w formie komedii – moment zakończenia
wojny pomiędzy Spartą a Atenami i uwolnienie bogini pokoju Eirene.
Niestety tygodniowy pobyt
bardzo szybko minął i nastał
czas rozstania. Grecję kojarzyć będziemy z gościnnością,
serdecznością, piękną kulturą i bogatą tradycją. W trakcie
podsumowania projektu podkreślano fakt, iż uczestniczenie
w takiego rodzaju programie
przyniosło wielkie korzyści dla
szkół, uczniów, jak również dla
nauczycieli. Mamy nadzieję, że
zawarte kontakty i przyjaźnie
będziemy pielęgnować i utrzymywać nie tylko na poziomie nauczyciel – nauczyciel, ale także
uczeń – uczeń.
W trakcie dwuletniej współpracy 6 uczniów naszej szkoły miało możliwość wyjazdu za
granicę do swoich rówieśników
oraz 12 nauczycieli uczestniczyło w wizytach studyjnych. Wizyty i poszczególne działania
projektowe realizowane były
dzięki wsparciu finansowemu
programu Comenius – Long life learning.
Damian Chudecki
również spotkanie przeprowadzone przez Koordynatora projektu na temat ról społecznych
oraz przez pracownika socjalnego na temat szeroko pojętej
niepełnosprawności.
Ponadto rozpoczęły się już
kursy zawodowe mające na celu
podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników i uczestniczek projektu.
Pracownik socjalny OPS
Krzyżanowice
Izabela Szuła
Rozpoczęła się realizacja
międzynarodowego projektu
„Karnawał sztuki”, który polega na zorganizowaniu warsztatów dla dzieci z polskich i czeskich przedszkoli oraz dla podopiecznych polskich i czeskich
11 września – zaplanowanym
jako bajkowy dzień karnawału sztuki. Kolejnym działaniem
będzie wymiana podopiecznych
domów pomocy społecznej dla
osób niepełnosprawnych, którzy także wystawią swoją sztukę w dniu wieńczącym całość
współpracy. W tym dniu historyczną ulicą Krzyżanowic przejdzie bajkowy korowód, a potem
widzowie będą mogli zobaczyć
inscenizacje teatralne.
W ramach projektu "Karnawał sztuki" przedszkolaki z Chałupek gościły swych czeskich
przyjaciół w dniu 19 maja 2011,
26 maja chałupeckie przedszkolaki pojechały do Czech do miejscowości Silerzowice, gdzie zorganizowano międzynarodowy
turniej sportowy.
Przedszkolaki z Krzyżanowic
odwiedziły po raz pierwszy swoich czeskich kolegów w Boguminie 27 maja 2011, gdzie mieli okazję poznać całe czeskie przedszkole, pobawić się zabawkami
oraz stworzyć prace plastyczne.
Przedszkole z Krzyżanowic gośdomów pomocy społecznej dla ciło bugumińskie przedszkolaosób niepełnosprawnych. Prze- ki 31 maja. W tym dniu na tereprowadzenie całości projektu nie przedszkola tworzono artypolegać będzie na spotkaniach styczne prace plastyczne oraz
i zajęciach w Polsce i Czechach organizowano zabawy na świeoraz przygotowaniu wspólnego żym powietrzu.
(ew)
performance teatralnego, który będzie wystawiony w dniu
krótko
10 czerwca
Wójt gminy spotkał się z marszałkiem województwa śląskiego. Omawiano sprawę II i III
etapu budowy i remontu ul. Kolejowej w Krzyżanowicach (DW
936) oraz wsparcia budowy hali
sportowej w Krzyżanowicach.
Wojewoda obiecał wprowadzić
do przyszłego budżetu środki
na II etap przebudowy ul. Kolejowej (odcinek przy przejeździe kolejowym), uzależniając
decyzję od wyników rozmów
z PKP.
14 czerwca
Podczas spotkań z seniorami
z kół Emerytów i Rencistów
Tworkowa, Chałupek i Krzyżanowic wójt gminy złożył
wszystkim życzenia z okazji
Dnia Matki i Dnia Ojca.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w konferencja dotyczącej gospodarki odpadami,
która odbyła się w Starostwie
Powiatowym w Raciborzu.
Podczas walnego zgromadzenie wspólników spółki „Górna Odra” wybrano nową radę nadzorczą oraz przyjęto
sprawozdanie z działalności
za 2010 rok.
15 czerwca
Zawody pływackie IV klas szkół
podstawowych gminy Krzyżanowice na basenie w Gorzycach.
Informacje
gospodarcze
W ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku i przyznanej promesy MSWiA w Warszawie, na podstawie opracowanej dokumentacji wykonanej
przez firmę PN-Projekt z Raciborza, prowadzone są roboty
związane z „Odbudowa przyczółków, naprawa konstrukcji
mostu, Bieńkowice w ciągu ul.
Odrzańskiej”. Prace wykonuje
Zakład Remontowo-Budowlany „AGAL” z Rybnika.
Wyłoniono wykonawcę na
opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudowę ul.
Cegielnianej w Nowej Wiosce
oraz Rudowiny w Owsiszczach.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PN-Projekt z Raciborza. Dokumentacja obejmować
będzie przebudowę 700-metrowego odcinka ul. Cegielnianej
oraz 700-metrowej Rudowiny w
Owsiszczach, w ramach której
wykonane będzie korytowanie,
ułożenie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z asfaltobetonu wraz z obustronnym
utwardzeniem pobocza.
Firma „Alda” z Wodzisławia
Śląskiego wygrała przetarg na
wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy drogi rowerowej pomiędzy Krzyżanowicami a Tworkowem. Wstępnie
zakłada się dwie trasy przebiegu drogi, pierwszy o długości
1430 m lub drugi 2580 m.
Pracownia Projektów Drogowych ze Świnnej została
wybrana w postępowaniu „zaproszenie” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ul. Krzyżanowskiej
w Tworkowie”, łączącej drogę
powiatową ul. Główna w Tworkowie z drogą krajowa nr 45,
o łącznej długości około 1200 m.
W ramach przebudowy planuje
się remont nawierzchni i chodników, a także budowę nowego
chodnika od ul. Zamkowej do
drogi krajowej.
W ramach spisanej umowy
z Spółdzielnią Usług Wielobranżowych „SKROK” z Krzyżanowic wykonane zostały kolejne remonty istniejących
oraz zabudowanie nowych krat
i kratek ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów
tj. remont w Krzyżanowicach
na ul. Dworcowej oraz w Tworkowie na ul. Drzymały. Ta sama firma w ramach podpisanej
umowy usunęła powstałą awarię na ul. Jana w Tworkowie.
Na terenie naszej gminy
przeprowadzono roboty związane z wykonywaniem remontów cząstkowych tj. usuwanie
niebezpiecznych dziur na drogach gminnych oraz pierwsze
z trzech koszeń traw poboczy
dróg gminnych.
Inspektor ds. drogownictwa
bg.
17 czerwca
W Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej w Piszczu wzięły udział dzieci szkolne z partnerskich gmin: Krzyżanowice,
Szilerzowice, Hać i Piszcz.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w Ostrawie w konferencja na temat współpracy
gospodarczej pogranicza.
18 czerwca
Gminne Zawody SporowoPożarnicze w Rudyszwałdzie.
Więcej w numerze.
19 czerwca
W raciborskim Muzeum odbyła się intronizacja króla kurkowego. W uroczystości uczestniczyli wójt Grzegorz Utracki
oraz członkowie Bractwa Kurkowgo z naszej gminy.
20 czerwca
Uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów, podsumowanie
konkursów przedmiotowych
i osiągnięć sportowych uczniów ze szkół gminy Krzyżanowice. Więcej w następnym
numerze.
21 czerwca
Walne zgromadzenie Subregionu Zachodniego, do którego należy gmina Krzyżanowice.
Wójt gminy uczestniczył w uroczystym pożegnaniu absolwentów gimnazjów w Krzyżanowicach i Chałupkach.
22 czerwca
Wójt gminy uczestniczył w uroczystym pożegnaniu absolwentów gimnazjów w Bieńkowicach i Tworkowie oraz pożegnaniu klasy VI w Szkole Podstawowej w Zabełkowie.
6 » Wydarzenia i aktualności »
krótko
24 czerwca
W Urzędzie Miasta w Raciborzu odbyło się spotkanie samorządów powiatu raciborskiego
i wodzisławskiego dotyczące
wypracowania wspólnej koncepcji gospodarki odpadami
w związku z nowelizacją ustawy i nałożonych na gminy nowych obowiązkach.
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Tworków » Zespół Uśmiech funkcjonuje przy Gminnym Zespole Oświaty Kultury rii pom-pom. Natomiast srebrSportu i Turystyki w Tworkowie już od 23 lat, dzięki środkom z budżetu gminy. Ma ne medale wytańczyły: solo
na swoim koncie wiele znaczących sukcesów w kraju, a w ubiegłym roku tancerki Patrycja Płaczek w kategorii
zdobyły na Mistrzostwach Europy brązowy medal. Sukcesy zawdzięczają treningom, pom-pom kadetek, duet Julia
a przede wszystkim swojej pasji do tańca.
Zawadzka i Katarzyna Hetma-
25 czerwca
Odbył się Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej w Haci.
Gminę Krzyżanowice reprezentowało 19 uczniów z ZSO
Bieńkowice, Krzyżanowice
i Chałupki.
26 czerwca
Wójt gminy uczestniczył w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego zaplecza sportowego przy boisku w Piszczu.
Podsumowanie
wspaniałego sezonu
Uroczystości związane z 90-leciem LKS Bieńkowice.
27 czerwca
Odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji na rzecz
Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
Przyjęto sprawozdanie za
ostatnią kadencję i wybrano
nowy zarząd fundacji.
28 czerwca
Tematem posiedzenia Komisji
Rewizyjnej była „Analiza pozyskanych środków zewnętrznych.
W Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej odbyło się spotkanie
przedst. samorządów i prywatnych przedsiębiorców branży
turystycznej. Tematem spotkania były sposoby promowania
atrakcji turystycznych powiatu
raciborskiego.
30 czerwca
Spotkanie Rady Społecznej SP
ZLA w Krzyżanowicach.
Od 1 lipca w krzyżanowickim
Ośrodku Zdrowia rusza podstacja Pogotowia Ratunkowego w Raciborzu. Należy wyjaśnić, że nie jest to punkt całodobowej opieki medycznej, ale
wyjazdowy zespół ratownictwa
medycznego. Lokalizacja zespołu w naszej gminie skróci
czas oczekiwania ewentualnych pacjentów na karetkę.
„Uśmiech” miały bardzo pracowity sezon wiosenny. Oprócz
licznych prezentacji przy okazji
imprez gminnych, tancerki pokazały się także podczas występów na meczach siatkarskiej ligi
mistrzów. Brały udział, razem z
setką tancerek z Polski i Czech,
w warsztatach tanecznych w
ramach projektu „Kalejdoskop
sztuki pogranicza”, realizowanego przez GZOKSiT.
Z powodzeniem, zdobywając czołowe miejsca, „Uśmiech”
brał udział w festiwalach i konkursach tanecznych od szczebla
gminnego poprzez wojewódzki
aż po krajowy.
Do najistotniejszych osiągnięć należą m.in. pierwsze
miejsca juniorek i grupy starszej w 13. Wojewódzkich Prezentacjach Artystycznych w Gliwicach w kategorii show. Jurorzy
ocenili „Uśmiech”, jako zespół
o wysokiej kulturze scenicznej,
a instruktorka pani Ilona Świerczek otrzymała wyróżnienie za
„kreatywność i profesjonalizm”.
Kolejnym sukcesem było zajęcie
pierwszego miejsca przez kadetki i drugiego miejsca przez grupę starszą „Uśmiechu” w międzywojewódzkiej Gali Tanecznej
w Wodzisławiu Śl.
Podczas 13. Otwartych Mistrzostw Polski Tańca Mażoretkowego w Opolu 14 i 15 maja reprezentacja zespołu tanecznego
"Uśmiech" z Tworkowa, składająca się z 50. tancerek rywalizowała w dwunastu kategoriach,
głównie pom-pom, z 30. zespołami z całego kraju.
Zawody rozpoczęły się uroczystą paradą i konkurencją defilad. Odbywały się przy pięknej
pogodzie na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków. Już po pierwszym
dniu zmagań "Uśmiech” miał
sześć powodów do wielkiego
zdjęcia: archiwum zespołu
zadowolenia, trzy złote medale dla: solistki Julii Zawadzkiej
w kategorii pom-pom juniorek,
tria (Zofia Lasak, Marta Sedlaczek i Laura Gołąbek) w kategorii pom-pom kadetek oraz
mini formacji kadetek w katego-
niok w kategorii pom-pom juniorek oraz formacja 19. kadetek
w kategorii baton. Niedziela powitała uczestników mistrzostw
opadami deszczu, dlatego zawody zostały przeniesione na
kryty obiekt lodowiska Toropol.
W tym dniu również nie brakowało emocji, głównie wśród juniorek i seniorek. Reprezentacja z Tworkowa wzbogaciła się
o kolejnych pięć tytułów: formacja juniorek w kategorii pompom oraz duet Agata Piec i Patrycja Uliczka w kat seniorek
wytańczyły brąz, mini formacja
seniorek w kategorii pom-pom
– medal srebrny.
Natomiast solistka Agata
Piec obroniła tytuł Mistrzyni
Polski w kategorii pom-pom,
jak też pod jej wodzą najstarsza grupa "Uśmiechu", na co
pracowała systematycznie
przez ostatnie kilka miesięcy.
Ten właśnie sukces przysporzył
zespołowi z Tworkowa najwięcej
radości i satysfakcji.
Po raz pierwszy przed opolską publicznością zaprezentowały się w układzie z pom-pomami "Sexi Ladys" czyli mamy
mażoretek z Tworkowa, które
poszły w ślady mam z Raciborskiej "Tęczy". W ten sposób, jak
twierdzą, są bliżej swoich córek i tym bardziej potrafią docenić ich umiejętności i sukcesy. – To było dla nas niezwykłe
doświadczenie. Dziękuję całej
reprezentacji i "Sexi Ladys" za
dzielną postawę i udane pokazy – mówi Ilona Świerczek. –
Dziękuję też rodzicom, którzy
pomagali w zorganizowaniu
wyjazdu do Opola oraz sponsorom, państwu Anecie i Adamowi Wyleżoł oraz Marii i Pawłowi Lasakom.
W lipcu 10-osobowa grupa juniorek powalczy o „Złotą Jodłę”
na międzynarodowym festiwalu
w Kielcach. Poza konkursowymi zmaganiami tancerki będą
uczestniczyć w profesjonalnych
warsztatach tanecznych prowadzonych przez pedagogów szkół
baletowych.
Reprezentacja „Uśmiechu”
otrzymała nominację do mistrzostw Europy, które odbędą
się pod koniec sierpnia w Chorwacji, dlatego tancerki po krótkim odpoczynku rozpoczynają przygotowania do godnego
reprezentowania polskich mażoretek w tym trudnym konkursie.
Wiosną tego roku zespół
„Uśmiech” i towarzyszący mu
zespół „Radość” wystąpił dla
mieszkańców gminy w gościnnych progach ZSO Chałupki,
Bieńkowice i Tworków z cyklem koncertów „Uśmiech –
show”. – Mamy nadzieję, że
mieszkańcom naszej gminy
przypadły do gustu te koncerty – mówi Ilona Świerczek.
– W przyszłym roku w miarę
możliwości rodziców tancerek,
głównych inicjatorów i organizatorów, mamy zamiar kontynuować ten cykl występów.
Dziękuję wszystkim życzliwym
i pracowitym osobom zaangażowanym w działalność zespołu, pozdrawiam swoje tancerki i tancerzy, i życzę im udanych wakacji i spontanicznego
powrotu do zajęć tanecznych
i treningów.
(tb)
Przesłuchanie kandydatek do
Mini Uśmiechu będą się odbywać w każdy wrześniowy
wtorek od godz. 15.15 w sali
widowiskowejCentrum Kultury w Tworkowie.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Pielgrzymowanie to znacznie
więcej aniżeli zwiedzanie i poznawanie interesujących oraz
ważnych zabytków i miejsc.
Jest to również poznawanie
samego siebie, własnej tożsamości i ugruntowanie wiary.
Ziemia Święta żyła w nas długo przedtem zanim ją zobaczyliśmy. Oglądając budowle
i przedmioty nieznane i nowe
zarazem czujemy, że wszystko to jest nam dobrze znajome
dzięki domowi rodzinnemu i katechezie. Intensywność przeżywania jest bardzo indywidualna
i zależna od stopnia pobożności
oraz osobistych doświadczeń
życiowych. Osoby związane na
co dzień z ludzkim cierpieniem
w różnej postaci utwierdzają się
w przekonaniu, że tylko Bóg jest
Panem Świata, wiernym sobie
i porządkowi natury, który ustanowił. Każdy z nas wyruszył na
tę pielgrzymkę z własnym krzyżem i z wielką nadzieją polecał
siebie i całą rodzinę miłosierdziu Bożemu. Odwiedziliśmy
miejsca przygotowane dla pielgrzymów: Nazaret, Ain Karem,
Betlejem, Jezioro Genezaret,
Kafarnaum, Tabga, Tyberiada,
Góra Błogosławieństw, Tabor,
rzeka Jordan i oczywiście Jero-
zolimę. Wzruszenie i zaskoczenie, bo wygląd tych miejsc był
inny od pielęgnowanych przez
lata wyobrażeń. Nasza grupa
miała wiele powodów do zadowolenia, po pierwsze – przewodnikiem naszym był pan Tomasz
z Bratysławy, człowiek z charyzmą, wiedzą, talentem i wielką
pobożnością, po drugie – mieszkaliśmy w nowo oddanym hotelu „Dawida” w Betlejem, po
trzecie – nie było tłumów i kolejek jak zazwyczaj, po czwarte
– nawet awaria autokaru spowodowała luksusowy, poza programem, pobyt w ośrodku nad Morzem Martwym. Cieszymy się,
że żyjemy w czasach, w których
nowoczesne środki komunikacji
i przemieszczania się umożliwiają odwiedzenie i poznawanie
tak wielu miejsc w tak krótkim
czasie. Z Ziemi Świętej wróciliśmy ci sami, ale nie tacy sami...
Maria Riedel
« Stowarzyszenia i organizacje « 7
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Tworków » Zarząd DFK Tworków zorganizował wzorem lat ubiegłych w sali Centrum Kultury tradycyjne
spotkanie z okazji Dnia Maki i Ojca. W uroczystości
udział wzięło prawie 160 osób – matek i ojców. Swą
obecnością zaszczycili zebranych zaproszeni goście:
poseł Henryk Siedlaczek, wójt gminy Grzegorz Utracki, radny powiatu raciborskiego Leonard Fulneczek,
ks. proboszcz Piotr Tkocz. Przy kawie i ciastkach prowadzono pogawędki dotyczące struktur organizacyjnych i przyszłości TSKN-u.
Tworków » Z zespołem „Rosmarein” współpracujemy
już 6 lat. Młodzież węgierska przybyła do Tworkowa
z rewizytą, po pobycie naszej młodzieży w Budapeszcie
w roku 2009.
Świętowano Muttertag
Gościliśmy
W części kulturalnej ze swoim programem pieśni majowych i okolicznościowych z okazji Dnia Matki wystąpił Chór Kobiecy działający przy DFK, który w roku bieżącym obchodzić
będzie jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Niezwykle duży
aplauz zjednały sobie swym występem najmłodsze dzieci z tzw.
Samstagschule i Kindergrupa
DFK oraz schola prowadzone
przez panią Stottko i panią Renatę Krzykała. Kulminacyjnym
punktem programu kulturalnego był barwny, oparty na muzyce czardasza i polki występ
Młodzieżowego Zespołu Ludowego Rosmarein z Budapesztu,
który gościł w Tworkowie na zaproszenie młodzieży z Zespołu
Tworkauer Eiche.
Zarząd DFK Tworków
Dzień Dziecka
z wędką
Tworków ›› Sukcesem dla
wszystkich zakończyły się zawody wędkarskie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka przez
PZW koło Krzyżanowice. Podczas trzech godzin wędkowania na Trzecioku w Tworkowie,
od ósmej rano do jedenastej,
złowiono razem ponad 52 kg
ryb, przeważnie płocie, karasie,
wzdręgi, karpie, liny oraz leszcze. W zawodach, które odbyły się 4 czerwca wzięło udział
41 dzieci w wieku do lat czternastu – dziewczęta i chłopcy
w osobnych kategoriach. Każde branie ryby budziło wielkie
emocje u dzieci, a jeszcze większe u opiekunów. Wszystkie ryby zaraz po zważeniu wróciły
z powrotem do wody. Gdy komisja podliczała punkty, dzieci z apetytem zajadały pieczone kiełbaski. Dzięki zaangażo-
waniu członków koła zawody
przebiegały w sympatycznej
atmosferze, a dzieciaki miały ogromną frajdę przy wędkowaniu.
Zawody wędkarskie dla dzieci organizowane są już od kilkunastu lat. Każdy z uczestników
biorących w nich udział dostaje dyplom, nagrodę i słodycze,
a zwycięzcy puchary i statuetki. W tym roku można było wygrać sprzęt wędkarski, a także
sportowy oraz piękne albumowe wydania książek. Nagrody
ufundowali: burmistrz Krzanowic Manfred Abrahamczyk oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach.
A oto wyniki zawodów:
Chłopcy
przyjaciół z Węgier
Oficjalnie przywitaliśmy gości w Domu Kultury DFK w towarzystwie zespołu „Tworkauer Eiche”. Po męczącej podróży
poczęstowaliśmy węgierskich
przyjaciół ciepłym posiłkiem,
przygotowanym przez Zarząd
DFK. Potem w miłej atmosferze do późnych godzin trwały
rozmowy towarzyskie i wymiana wspomnień z ostatniego pobytu na Węgrzech.
Przedstawiliśmy naszym
gościom 2-dniowy program
pobytu, który po ich akceptacji
zrealizowany został w całości.
Nasi przyjaciele byli na Górze
św. Anny i Raciborzu, zwiedzili
1. Szymon Kretek z Tworkowa
(2815 pkt)
2. Szymon Wojtaszek z Tworkowa (2690 pkt)
3. Artur Klimża z Bieńkowic
(2530 pkt)
Największą rybę, 36-centymetrowego karpia, złowił Szymon Wojtaszek.
Dziewczęta
1. Anita Mańczyk z Tworkowa
(5910 pkt)
2. Paulina Menżyk z Wojnowic
(3995 pkt)
3. Paulina Rusek z Pszowa
(3545 pkt)
Wśród dziewcząt największą
rybą mogła pochwalić się Paulina Rusek, która złowiła 20-centymetrowego leszcza.
(tb)
Dzień Niemiecki
Bieńkowice: 6 czerwca 2011r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach obchodził Dzień Niemiecki. Uroczystość ta została zorganizowana z okazji rocznicy 20-lecia
polsko-niemieckiego Traktatu
o przyjaznym sąsiedztwie i dobrej współpracy oraz umowy
międzyrządowej o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży.
W uroczystości tej uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz
zaproszeni goście: pan Blasius
Hanczuch i pan Gerhard Glowik. Pierwszym punktem programu było przedstawienie teatralne pt. „Der gestiefelte Kater”
(„Kot w butach”) w wykonaniu
uczniów klas I i II z Bolesławia oraz uczniów klasy V. Następnie uczennice klasy I gimnazjum przedstawiły prezentację multimedialną pt. „Najsłynniejsze miasta Niemiec”,
natomiast uczniowie klasy II
gimnazjum przygotowali pre-
zentację pt. „Magia przyrody”.
Kolejnym punktem programu
były piosenki w wykonaniu uczniów z Bolesławia pt. „Die Zwerge” oraz uczniów klasy V, którzy
wspólnie zaśpiewali piosenkę
niemieckiej piosenkarki Neny
pt. „99-zig Luftbalons”.
Na apelu ogłoszono również
wyniki Olimpiady Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowanej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
Województwa Śląskiego (Zarząd Wojewódzki w Raciborzu).
Marina Hanczuch, uczennica
klasy V, zajęła 1. miejsce w województwie śląskim, a Wiktor
Hanczuch, uczeń klasy I gimnazjum, zajął 8. miejsce.
Na zakończenie uczniowie
wszystkich klas obejrzeli filmy, oczywiście w języku niemieckim.
Agata Herman
pałac w Mosznej, a także wystąpili w gminie Gorzyce.
Tradycyjnie już nasi goście
podczas pobytu w Tworkowie
mieszkali u rodzin tancerek i tancerzy naszego zespołu „Tworkauer Eiche”. Jak to zwykle bywa
w takich okolicznościach czasu jest zawsze mało, toteż i tym
razem zbyt szybko wszystko się
zakończyło. Przyszedł czas pożegnania, którego tak bardzo
wszyscy nie lubimy. Zaproszeni
w roku przyszłym do Budapesztu
ze smutkiem pożegnaliśmy naszych wspaniałych kolegów węgierskich i ich opiekunów.
Zarząd DFK Tworków
Czekając na wielką rybę
Tworków: W niedzielę 12
czerwca nad stawem Trzeciok
w Tworkowie z wędkami zasiedli
emeryci i renciści, aby rywalizować o miano najlepszego. W zawodach zorganizowanych przez
PZW koło Krzyżanowice uczestniczyło 20 osób, w tym jedyna
wśród wędkarskiej braci kobieta, pani Teresa Śmietana z Raciborza. Na „wielką rybę” polowano od ósmej rano, choć przygotowania zaczęły się godzinę
wcześniej. Po trzygodzinnym
boju i po zważeniu ryb okazało
się, że najlepszy wynik, należący do Franciszka Korczoka, to
ponad 4 kg „drobnicy”. Trzeciok
należy do dość rybnych zbiorników, tak więc wędkarze podczas
zawodów złowili w sumie prawie 40 kilogramów ryb. Ryby nie
były imponujące, przeważały
karasie i płocie, czasem trafił się
lin, a nawet karp. Mimo to wszyscy byli zadowoleni, atmosfera
była sympatyczna, i najważniejsze – pogoda była wyśmienita.
Najstarszymi wędkarzami podczas niedzielnych zawodów byli 79-letni Teodor Musialik i 77letni Adolf Kotyrba.
Dla wszystkich seniorów
przygotowano poczęstunek,
a potem sołtys Tworkowa Andrzej Bulenda i prezes koła Kazimierz Rąpała wręczyli puchary, nagrody i dyplomy.
Lista zwycięzców:
1. Franciszek Korczok (4160
pkt)
2. Adolf Kotyrba (3285 pkt)
3. Jerzy Girtler (3180 pkt)
4. Zdzisław Sitarski (3025 pkt)
5. Franciszek Urbaniec (2815
pkt)
6. Paweł Śmietana (2530 pkt)
(tb)
8 » Oświata i kultura »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Lato w Krzyżanowicach
zima w Śmiłowicach
Chałupki: 24 maja na terenie ZSO w Chałupkach odbył
się „Turniej gier podwórkowych dla dzieci” zorganizowany w ramach projektu „Lato w
Krzyżanowicach (PL), zima w
Śmiłowicach (CZ) – rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polskoczeskim”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczypospolita Polska 20072013 „Przekraczamy granice”.
Gościliśmy partnerską Szkołę
Podstawową ze Śmiłowic. Turniejowi gier dopisała cudowna
wiosenna pogoda – dzieci mogły
zagrać w polskie gry i zabawy
podwórkowe (skakanie w worku, przeciąganie liny, skoki na
dużej skakance, gra w dwa ognie). Po rozgrywkach wszystkie dzieci otrzymały nagrody
za uczestnictwo w turnieju. W
sportowej rywalizacji szkoła ze
Śmiłowic wywalczyła pierwsze
miejsce, a szkoła z Chałupek
drugie. Czas turnieju był okazją do wzajemnego poznania się
i nawiązania nowych koleżeńskich kontaktów.
(ew)
Rodzinne festyny
to sposób na nudę
Biblioteka znalazła
nowe miejsce
Chałupki ›› 24 maja 2011r.
odbyło się uroczyste otwarcie
Filii Bibliotecznej w Chałupkach, która obecnie mieści się
przy ul. Bogumińskiej 26. Na otwarcie przybyli zaproszeni goście min.: wójt gminy Grzegorz
Utracki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach Agnieszka Winiarczyk,
dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty Kultury Sportu i Turystki Daria Wieczorek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach Marek
Tomczyszyn, radni z Chałupek
Maria Kiszka i Zdzisław Ciapka, sołtys Ryszard Chrobok,
pracownicy gminnych bibliotek, czytelnicy oraz mieszkańcy. Na spotkaniu głos zabrała
dyrektor Gminnej Biblioteki
oraz wójt, którzy bardzo serdecznie przywitali wszystkich
zgromadzonych, podziękowano
radnym z Chałupek za pomoc
w poszukiwaniu nowego lokum
dla biblioteki oraz wyjaśniono
gościom dlaczego Filia Biblioteczna w Chałupkach musiała zmienić swoją dotychczasową siedzibę, która mieściła się
w budynku poczty. Po części
oficjalnej można było porozmawiać przy kawie i ciastku.
FILIA BIBLIOTECZNA
W CHAŁUPKACH
Nowa siedziba biblioteki znajduje się na ulicy Bogumińskiej
26.
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:
• Poniedziałek 14.00 – 18.00
• Wtorek 14.00 – 18.00
• Środa 14.00 – 18.00
• Czwartek 16.00 – 18.00
• Piątek 14.00 – 18.00
•
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!
Bieńkowice ›› Udowodnili
to na pewno rodzice uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach, któ-
rzy w niedzielne popołudnie
29 maja przyszli ze swoimi
pociechami na boisko LKS-u,
aby uczestniczyć we wspólnej
Przedstawienie dla gości
rodzinnej zabawie zorganizowanej przez Radę Rodziców
naszej szkoły. Największy podziw i uznanie zyskali jednak
ci, którzy zdobyli się na odwagę, aby wspólnie z dzieckiem
wystąpić w rozmaitych konkurencjach i sprostać wielu
zadaniom. Głównym celem
była wspólna zabawa mamy,
taty i dziecka. Teraz już wiemy, że mamy cudownych rodziców, którzy potrafią spędzać
w sposób aktywny wolny czas
ze swoimi pociechami.
Wszyscy byliście, cudowni,
kochani, wspaniali! Ale zwycięzca może być tylko jeden. Tytuł
„Zabawnej Mamy i Zabawnego
Dziecka” otrzymała pani Anna
Ćmok z córeczką Zuzią. Tytuł
„Zabawny Tata” powędrował
w ręce pana Romana Cwika.
Wyrównana punktacja
wszystkich rodziców i ich pociech spowodowała, że to przewrotne, koło fortuny zdecydowało kto zostanie zwycięzcą. Tak
naprawdę Kochani Rodzice-
wszyscy zasłużyliście na miano
„CUDOWNYCH RODZICÓW”.
Na naszym Rodzinnym Festynie nie zabrakło też suto zastawionego bufetu i loterii fantowej o co zadbali nasi rodzice. Oczywiście festyn uświetniły również występy naszych
przedszkolaków i uczniów. Były
też zabawy sportowe na wesoło,
mecz piłki nożnej, a ci nieco odważniejsi mogli zafundować sobie przejażdżkę motocyklami.
Swoją obecnością zaszczycił
nas wójt gminy Grzegorz Utracki oraz pan sekretarz Marcin
Kucza w towarzystwie gości
z partnerskiej gminy Seeshaupt
w Niemczech.
Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim za serce, poświęcenie, odwagę, finansowe lub inne wsparcie. Gorące podziękowania należą się tym rodzicom,
którzy od rana do nocy pilnowali, aby wszystko było dopięte na
ostatni guzik. Jesteście naprawdę WIELCY!
Larysa Jóźwiak – klasa IIG
Krzyżanowice: Pod koniec
maja już po raz trzeci gościliśmy w naszej szkole dziewczęta z Różanego Pałacu. Przybyły do nas na zaproszenie Marii
Adamczyk, szkolnej bibliotekarki. Po krótkim przywitaniu
goście obejrzeli przedstawienie, oparte na opowiadaniu Gustawa Morcinka, pt. „O Karliku kowalczyku i o śpiących rycerzach”. W inscenizacji wzięły udział: Klaudia Bozigórska,
Natalia Jęczmionka, Weronika Jęczmionka, Adrianna Tkaczyk, Martyna Mętel i Faustyna
Adamczyk. Widowisko zostało
przyjęte z dużym aplauzem.
Po spektaklu widzowie przebierali się w stroje występują-
cych aktorów. Przymierzane były czapki i hełm rycerski, które
stanowiły znakomitą charakteryzację do zdjęć wykonywanych na tle bogatej dekoracji.
Wychowanki próbowały naśladować grę aktorek. Następnie
przyszedł czas na gry zręcznościowe, przygotowane przez panią bibliotekarkę. Było bardzo
dużo śmiechu i dobrej zabawy.
Uczennice, uczestniczące w inscenizacji, pomagały im w wykonywaniu zadań sprawnościowych. Na zakończenie dziewczęta z DPS-u zostały obdarowane
słodyczami. Otrzymały przybory do gier zręcznościowych i zaproszenie na przyszły rok.
(MAda)
« Oświata i kultura « 9
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Serce Jana Pawła II
Chałupki/Racibórz ›› 22 maja podczas Koncertu Papieskiego w kościele Matki Bożej w Raciborzu nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród
laureatom Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Serce JP II”. Konkurs poświęcony beatyfikacji Papieża
Jana Pawła II skierowany był
do wszystkich placówek oświatowo – wychowawczych powiatu raciborskiego. Wśród laureatów znalazło się czworo dzieci
z Chałupek. W kategorii dzieci
ze szkół podstawowych 1. miej-
sce zajęła Jessica Kliś z ZSO
Chałupki (instr. Ewa Jura), 2.
miejsce – Weronika Pachuła ze
świetlicy w Chałupkach (instr.
Joanna Nieszporek), natomiast
wyróżnienie otrzymała Zuzanna
Turchoń ze świetlicy w Chałupkach (instr. Joanna Nieszporek
i Małgorzata Tomas). W kategorii młodzież gimnazjalna, wyróżnienie otrzymała Katarzyna Wasilewska – świetlica w Chałupkach (instr. Joanna Nieszporek
i Małgorzata Tomas).
MT
WebQuest
Bieńkowice ›› Od początku kwietnia grupy uczniów ze
wszystkich szkół tworzyły projekty badawcze oparte na metodzie WebQuest. Wzorcem dla
drużyn były, stworzone przez
Panią Krystynę Dybę, projekty wraz ze wskazówkami jak
prawidłowo i efektywnie posługiwać się tą innowacyjną
metodą kształcenia i oceniania. Metoda nauczania nakierowana jest na wyszukiwanie
informacji, które w większości lub całości pozyskiwane są
w sposób interaktywny i pochodzą z zasobów internetowych,
opcjonalnie uzupełniane telekonferencjami i materiałami
podręcznymi. WebQuest jest
projektem grupowym (klasowym lub szkolnym), którego
głównym celem jest stawianie
problemów (zadań) odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych)
dla uczniów i organizowania
nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. Efektami
prac uczniów były prezentacje
multimedialne, strony internetowe, filmy, gazetki oraz albumy zaprezentowane później
przed wszystkimi uczestnikami i opiekunami zajęć prowadzonych tą metodą w ramach
projektu „Z Europassem do
Europy”. Rozstrzygnięcie zmagań nastąpiło w dniu 30 maja
2011 roku w ZSOw Bieńkowicach. W konkursie nazwanym
Ptasi Maraton
– zobacz co kryje natura
Zabełków ›› Graniczne meandry rzeki Odry są obszarem chronionego krajobrazu,
o bardzo ciekawej florze z roślinnością łęgową i faunie. 19
maja grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zabełkowie
wyruszyła na wędrówkę z panem Andrzejem Pająkiem, animatorem OTOP-u (Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków) w ramach projektu
„Rozwiń skrzydła”. Projekt ten
ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat bogactwa
przyrodniczego, uświadomienie ludności zamieszkującej na
danym obszarze, w jak cennym
środowisku żyją oraz zaangażowanie społeczeństwa w działa"Z moim dziedzictwem do Europy” zwyciężyli uczniowie ZSO
w Bieńkowicach w składzie:
Zofia Lasak, Karolina Maisik,
Maria Malura, Paulina Hanka,
Dawid Halfar pod opieką Martyny Lamczyk. Drugie i trzecie
miejsce zajęli uczniowie z Zabełkowa pod opieką Iwony Krupy oraz z Chałupek pod opieką
Janusza Mokrosza, Marty Poremby, Joanny Reguły. Grupa
z Owsiszcz pod opieką Lucjana Hanzlika, z Krzyżanowic
pod opieką Anny Bindacz oraz
Magdaleny Orłowskiej, z Tworkowa pod opieką Piotra Armatysa zajęli kolejne miejsca.
Bardzo atrakcyjne nagrody dla
uczniów w formie bonów pieniężnych oraz tabletów graficznych i statywów do aparatów
dla szkół wręczyli wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek oraz kierownik projektu Łukasz Zaborowski.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Natalia Cichoń
nia na rzecz ochrony przyrody.
Podczas zajęć w terenie uczniowie klas I-III wraz z paniami
Bernadetą Sternisko, Eweliną
Fuchs oraz Ewą Boriński rozpoznawali napotkane i usłyszane
ptaki. Na obszarze nadodrzańskim w okolicach Zabełkowa
żyją między innymi: skowronki,
słowiki rdzawe, czajki, sierpowce, świergotki drzewne, sowy,
dzięcioły czarne, pliszki siwe,
gągoły, zimorodki oraz jaskółki
brzegówki. Pan Andrzej pokazał dzieciom jak wyglądają niektóre mało znane dzieciom owa-
dy. Największe zainteresowanie
wzbudził chrząszcz ryjkowiec,
zgniotek cynobrowy i płoszczyca wodna. Wędrując starorzeczem Odry uczestnicy wycieczki podziwiali zbiorniki wodne
z grążelem żółtym i wysokimi
trawami. Poznawali także płazy.
Pan Andrzej Pająk dotarł z uczniami do trzech przystanków
ekologicznych, przy których zapoznawał ich z tajnikami przyrody. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem podpatrywały
przez lornetkę życie jaskółek
brzegówek w obrywach Odry.
Na zakończenie i podsumowanie wycieczki, pan Andrzej zadawał pytania, a uczniom, którzy
najwięcej zapamiętali wręczał
nagrody w postaci książek pt.
„ Płazy- cenne miejsca rozrodu w województwie śląskim”,
zakładki, foldery i bluzki z logo
”Rozwiń skrzydła”. Zajęcia w terenie były bardzo ciekawą i pouczającą lekcją przyrody.
SP Zabełków
Jeden miesiąc z życia przedszkola
wodzireja zabawy i gry rozbawiły wszystkich. Rodzice brali
udział w spartakiadzie sportowej, do której zakupiono sprzęt
z funduszu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Chociaż padał
deszcz, to na buziach dzieci ciągle widniał uśmiech. Dochód
z tej imprezy został przekazany na cele przedszkola, m.in.
dzieci pojechały na wycieczkę
do „Wioski Indiańskiej ”. Grono
pedagogiczne przedszkola dziękuje Radzie Rodziców, babciom,
które po raz kolejny nie zawiodły
i pomagały przy wypieku kołacza oraz rodzicom, którzy zaangażowali się w zorganizowanie
imprezy.
12 czerwca w oddziale zamiejscowym w Rudyszwałdzie
odbył się również Festyn Ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka,
tym razem pogoda dopisała . Organizatorami festynu byli rodzice dzieci przedszkolnych, Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Rada
Sołecka. Była zabawa, występy
przedszkolaków i dzieci z miejscowej szkoły, konkursy i pyszne
jedzonko. Dodatkową atrakcją
dla dzieci były zabawy z Zozolem, wesołym Klaunem, Czerwonym Kapturkiem oraz Wilkiem. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na potrzeby
placówki.
10 czerwca przedszkolaki
wraz z personelem pojechały
do Rud Raciborskich do „Wioski Indiańskiej. W trakcie zwiedzania przedszkolaki strzelały
z łuków, rzucały włócznią, "łowiły ryby", malowały twarze.
W ogromnym wigwamie dzieci
słuchały legend przy muzyce indiańskich fletów. Pobyt zaowocował przejazdem zabytkową
kolejką, a spożywane w plenerze rogaliki pani Brygidy i grillowane kiełbaski, przysporzyły
dzieciom dodatkowych atrakcji.
Mamy nadzieję, że ten wyjazd
pozostanie na długo w pamięci
przedszkolaków i będzie tematem wielu rozmów.
Przedszkole Zabełków
ganie”. Akcja polega na
zbieraniu plastikowych
nakrętek i przekazywaniu ich w wyznaczone miejsca wskazane
przez organizatorów
akcji. Inicjatorem i
twórcą całej akcji jest
ks. phm. Piotr Larysz,
duszpasterz harcerzy
Archidiecezji Katowickiej.
Aby zebrać tonę plastikowego skarbu, należy przygotować do skupu około 60 worków po
ziemniakach, pełnych
zakrętek. Nasza szkoła
uzbierała aż 16 takich
worków. Dochód z ich
sprzedaży przeznaczaUczniowie ZSO w Bieńkowi- ny jest zawsze na konkretny cel
cach przyłączył się do akcji cha- – na leczenie, rehabilitację lub
rytatywnej „Wkręć się w poma- sprzęt specjalistyczny dla po-
trzebującej osoby. W tym przypadku uzbierana kwota wspomoże Dominikę Dziubę z Pławna (3 lata) w kosztownej rehabilitacji.
To dla nas ogromna radość,
że poprzez zwykłe zbieranie zakrętek, mogliśmy tak bardzo pomóc dziecku, które potrzebuje naszego wsparcia. Jeśli ty
również chcesz pomóc Dominice i innym dzieciom potrzebującym pomocy – masz zakrętki i nie wiesz gdzie je oddać, chcesz utworzyć punkt
zbiórki lub też pomóc w kampanii w charakterze sponsora –
pisz na oficjalny adres mailowy
akcji: [email protected] Liczy
się każda pomoc!
Więcej informacji na stronie:
www.wkrec-sie.pl.
ZSO Bieńkowice
Joanna Lasak
Zabełków: W przedszkolu
Zabełków w ciągu całego roku szkolnego organizowanych
jest wiele imprez i uroczystości.
Ostatni miesiąc również obfitował w wiele atrakcji. Jedną
z nich był uroczysty dzień mamy
i taty. Dzieci przez cały miesiąc
przygotowywały się do tej uroczystości, uczyły się wierszyków, piosenek oraz tańców. Gdy
nadszedł ten szczególny dzień,
z wielką śmiałością i uśmiechem na twarzy przedstawiły
swój program artystyczny.
Kolejnym wydarzeniem
w przedszkolu to rodzinny festyn zorganizowany przez Radę Rodziców. Niestety, pogoda
już trzeci raz z rzędu nie dopisała. Nie popsuło to humoru
i wszyscy uczestnicy świetnie
się bawili. Prowadzone przez
Wkręć się
w pomaganie
10 » Oświata i kultura »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
reklama
Z bibliotecznejpółki
Na wakacje z dobrą książką
Sześciotomowa saga Michelle Paver pt. „Kroniki Pradawnego Mroku” to cykl porywających
opowieści fantasy, których akcja rozgrywa się 6 tysięcy lat temu, w epoce kamiennej. Bohaterem sagi jest dwunastoletni chłopiec o imieniu Torak, syn maga. Jego plemię zamieszkuje
mroczny las i toczy nieustanny bój o przetrwanie w świecie, pełnym tajemnic i wszechobecnej magii. Torak, utraciwszy ojca, zostaje sam, zdany na własne pomysły na przetrwanie w
wielkim lesie. Przeżycie wśród niesamowitych stworzeń, demonów i niechętnych mu plemion byłoby niemożliwe, gdyby chłopiec nie znalazł przyjaciela – Wilka.
Wędrujący duch
Czytając II tom sagi – "Wędrujący duch" – przeniesiemy się z naszym bohaterem na tajemnicze wyspy zamieszkane przez klan Fok i będziemy poszukiwać
i zdobywać lekarstwo na tajemniczą chorobę.
Pożeracz dusz
III tom – "Pożeracz dusz" – zaprowadzi nas ku dalekiej, mroźnej,
skutej lodem Północy. Wraz z bohaterem zostaniemy wystawieni na niebezpieczeństwo i poddani niejednej próbie.
Wyrzutek
"Wyrzutek" to IV tom cyklu, w którym nasz bohater zostaje
wykluczony z Klanu Kruka i podejrzany o sprowadzenie zła
na Jezioro. I znowu ucieczka, spotkanie z młodą szamanką.
Oboje czeka próba sił i charakteru. Czy wyjdą z niej cało?
Złamana przysięga
"Złamana przysięga" to tytuł V tomu cyklu. Tym razem z naszymi bohaterami powędrujemy śladem zabójcy do Głębokiego
Lasu. Tutaj przeżyjemy wojnę między klanami zamieszkującymi Las. Czy uda się pokonać Pożeracza Dusz? Czy Torakowi uda się przekonać
klany, że lepiej się zjednoczyć, niż ze sobą walczyć?
Usługi Remontowo-Budowlane Tel. 502 973 310
• ocieplanie poddaszy
• sufity podwieszane
• zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych
• gładzie gipsowe
• stawianie ścianek
• malowanie
• tapetowanie
Spotkanie autorskie
z Derwiszem
Tworków: Pisarz Andrzej
Derwisz, raciborzanin z pochodzenia, autor książki pod tytułem "Pierdołolandia" odwiedził
Filię Biblioteczną w Tworkowie.
W spotkaniu 31 maja uczestniczyli uczniowie klasy IV i V miejscowej szkoły. Autor opowiadał
młodzieży o fascynacji literaturą fantasyczno-naukową oraz
o swoim mentorze Stanisławie
Lemie. Przeczytał również fragmenty swojej powieści. Zainteresowanie uczniów wzbudził już
sam tytuł książki.
"Pierdołolandia" jest książką
z gatunku fantastyki, jednak,
co należy do rzadkość, napisaną z przymrużeniem oka, o zabawnej fabule. Dziennikarz gazety "Wiadomości Drogi Mlecznej" William Maria Jankowski
-Johnson zostaje wysłany na
planetę Pierdołolandia w odległej o miliony lat świetlnych
Galaktyce Smętnej Drogi Skręcającej w Bok. W swych reportażach opisuje zwyczaje panujące na tym globie. Mieszkańcy – sympatyczni Pierdołolanie – uwielbiają przemawiać,
a mównice traktują prawie jak
bóstwa, stawiają im pomniki
i wysławiają w poezji. Każdy
Tropiciel duchów
Ostatnia część sagi – "Tropiciel duchów" – to dla Toraka i jego
przyjaciół czas trudnych wyborów i bolesnych doświadczeń, a
ich przyjaźń wielokrotnie zostanie wystawiona na próbę. Przeznaczenie Toraka
nie daje o sobie zapomnieć. Przed bohaterem rozstrzygająca walka z najpotężniejszym wrogiem, a także z własnymi słabościami. Czy wystarczy im odwagi,
żeby zmierzyć się z tym co nieuniknione?
Michelle Paver opisuje fascynujący świat należący w równej mierze do duchów,
co do ludzi. Jeszcze nigdy czasy prehistoryczne nie były nam tak bliskie. „Kroniki Pradawnego Mroku” wyrosły z zainteresowań autorki antropologią, światem zwierząt i odległą przeszłością. Inspiracji dostarczyły także podróże do Norwegii, Laponii, Islandii i wyprawy
w Karpaty. Cały cykl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród młodych czytelników. Zapraszamy do bibliotek.
Agnieszka Winiarczyk
reklama
Centrum Rea
Polecamy
•kamień ogrodowy
•krzewy
•nasiona
•środki ochrony roślin
•kwiaty doniczkowe i cięte
•kwiaty rabatowe
•palmy, wiązanki, wieńce
•doniczki porcelanowe i plastikowe
•kominki
Anita Komor
• kafelkowanie
• wymiana instalacji elektrycznej
• kompleksowe
• wykończanie łazienek
• montaż drzwi i okien
• montaż paneli
Wystawiamy faktury VAT
•porcelana
•pościel
•zabawki
•artykuły szkolne
•kosmetyki
•biżuteria
•wystrój wnętrz
Zapraszamy
Krzyżanowice, ul. Poprzeczna 2, tel.: 32 419 44 80
reklama
z nich posiada własną trybunę, a ostatnim krzykiem mody jest mównica składana. Pozwala na prowadzenie dysput
bez względu na miejsce przebywania. William przeżywa na
Pierdołolandii mnóstwo przygód: tropi ziemskiego konsula,
który okazał się łotrem, zostaje
pożarty przez gigantycznego
stwora, odwiedza pomnik Ojca Zjednoczenia i wiele innych.
Trafia też na planety – Bąkolandię, słynącą z niewyczerpalnych zasobów "gazów" oraz
Amirę przemienioną w kolonię
karną. Ponadto galaktykę zamieszkują jeszcze inne wysoko
rozwinięte cywilizacje... „Pierdołolandia” jest książką nie tylko dla miłośników science fictions. Dominuje w niej zdrowa
kpina i absurd z podtekstami
nawiązującymi do naszej rzeczywistości.
Cecylia Kogut
« Oświata i kultura « 11
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Tworków » 6 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie w ramach
ogólnopolskiego Dnia bez Przemocy oraz na zakończenie projektu Comenius, obchodzono „Dzień Nie agresji”. Pod opieką pani pedagog Aleksandry Kucybały oraz
koordynatora projektu pani Danuty Janoch przygotowany został specjalny program
związany z tematyką uzależnień oraz przemocy.
Dzień bez przemocy
Zielona Szkoła
Tworków: Uczniowie klasy li "prawdziwymi wilkami morIII SP z Zespołu Szkół Ogólno- skimi" poprzez przyjęcie chrztu
kształcących w Tworkowie byli
od 18 do 31 maja na "Zielonej
Szkole" w Łebie. Pod opieką
pań Urszuli Kubiczek i Barbary Kubaszek oraz koordynatorów z biura podróży poznawali najbliższą okolicę, kąpali się
w morzu, opalali, rzeźbili z piasku, szukali prawdziwych bursztynów na plaży oraz wędrowali po ruchomych wydmach.
Zwiedzili także najciekawsze
miejsca w Trójmieście, płynęli
statkiem "Denega", odwiedzili
duży park dinozaurów i stadninę koni w Nowęcinie. Pod
koniec pobytu wszyscy zosta-
Z wizytą w bibliotece
O godzinie 9.00 do naszej
szkoły zawitali zaproszeni
funkcjonariusze KPP z Raciborza, asp. Andrzej Kantyka
oraz asp. Mirosław Szymański,
którym towarzyszył pies oraz
maskotka policyjna "Sznupek".
Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
oraz odpowiedzialności karnej.
Na zakończenie najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w grach
i zabawach ze Sznupkiem, co
wzbudziło sporo emocji wśród
dzieci.
Kolejnym punktem programu było przedstawienie pt. „Sąd
nad agresją” przygotowane
przez klasy gimnazjalne, które
poruszało tematykę przemocy
i uzależnień.
Naszą szkołę odwiedziły
również panie ze Stowarzyszenia Maryška z Bogumina,
Kamila Smigova oraz Tanja
Kaizarova, które wykonywały
uczniom tatuaże z henny. Wzory zawierały symbole pokoju
i nieagresji . Tatuaże cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzie-
ży, o czym świadczyły długie
kolejki.
Na zakończenie dnia, wszyscy uczniowie otrzymali balony,
które na znak protestu przeciw
przemocy wypuścili w powietrze.
Akcja na pewno przyniosła
wiele radości i zabawy, ale przede wszystkim uświadomiła, że
agresja i przemoc w szkole jest
bardzo poważnym problemem
i należy robić wszystko, aby do
niej nie dopuścić.
ZSO Tworków
Adrianie,
reklama
poniższe słowa
jeszcze dla Ciebie!
Jak kruche jest ludzkie życie … na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, tylko wtedy gdy tracimy kogoś Bliskiego.
Rozmawiamy z Nim, dzielimy
z Nim uśmiech, a pięć minut
później już Go nie ma. Z początku ten wielki brak do nas
nie dociera, ale już po chwili
zaczynamy szukać przyjacielskiego ramienia. Wtedy desperacko próbujesz odtworzyć Jego
głos i uśmiech. Zamykasz oczy
i snując dłonią po szkolnej ławce z utęsknieniem i jakże wielką nadzieją wierzysz, że zaraz
dotkniesz Jego dłoni.
Adrianie! Byłeś Chłopakiem nieustająco cieszącym
się życiem. Codziennie byłeś
uśmiechnięty, życzliwy, tolerancyjny, pozytywnie nastawiony
do ludzi! Twoje anegdotki, zawsze na poziomie, rozluźniały
nawet najbardziej napiętą atmosferę w gronie przyjaciół. To Ty
zawsze wszystkich witałeś, zawsze się uśmiechałeś i do tego
uśmiechu zachęcałeś. W szkole
było Cię widać, zawsze i wszędzie. Angażowałeś się w życie
klasy i szkoły. Nigdy nikomu
nie odmawiałeś, ponadto byłeś
twórczy i pomysłowy, co wszyscy doceniali.
Byłeś bardzo inteligentny
i ambitny. Na każdej lekcji ak-
Tworków ›› W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, czyli 8 maja
rozpoczął się Tydzień Bibliotek.
W tym roku hasłem zachęcającym do odwiedzin biblioteki,
nie tylko w celu wypożyczenia
książki, był dwuwiersz "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę".
12 maja filię biblioteczną w Tworkowie odwiedziły
sympatyczne przedszkolaki
z Przedszkola w Tworkowie.
Cel wizyty tak zaszczytnych
gości miał charakter edukacyjny, dzieci przybyły do biblioteki, aby zapoznać się z księgozbiorem, ale także z zawodem
bibliotekarza. Uważnie wysłu-
tywny, zawsze przyjemnie było Cię słuchać i patrzeć na
Ciebie! Zawsze kiedy się odezwałeś,
każdy kierował na
Ciebie swój wzrok.
Miałeś piękny sposób bycia, z jednej
strony uczniowski pełen młodzieżowego luzu, z drugiej strony
poważny, ale kapitalnie te dwa
style się uzupełniały. W swoim
życiu kierowałeś się dobrymi
wartościami.
Wykorzystywałeś każdy dzień. Miałeś wiele pasji, ale
największą satysfakcję dawała
Ci gra na perkusji. Twoja muzyka ciągle gra w naszych sercach! Zespół Korn byłby z Ciebie dumny … pamiętasz, tak
często ich nuciłeś! Zgrabnie
wiązałeś pasję z nauką. Pasję
rozwijałeś, a z nauką nie miałeś żadnych problemów.
Byłeś nadzwyczajnie sympatyczny, a Twoje życie miało
wielki sens. Nie potrafiłeś się
nudzić, uważałeś, że nuda jest
czymś okropnym. Każdy weekend spędzałeś aktywnie, zawsze
z przyjaciółmi.
Byłeś Chłopakiem, któremu
od razu się ufało. Miłym, ciepłym, otwartym, z tym charak-
terystycznym błyskiem w oku,
po prostu miałeś „to coś”. Potrafiłeś słuchać i doradzić każdemu kto Cię o to poprosił. Nigdy nie przechodziłeś obok nas
obojętnie. Zawsze byłeś w dobrym nastroju, który momentalnie udzielał się nam.
Żyłeś krótko, ale pięknie!
Życie było dla Ciebie istnym
skarbem. Chwytałeś każdy
dzień, ten ostatni też…
Pamiętamy Cię takim jakim
Byłeś! Znaliśmy Cię doskonale i wiemy, że nie chciałbyś naszych łez. Będziemy Cię wspominać i modlić się za Ciebie, ale
do Ciebie mamy jeszcze jedną
prośbę! Patrz na nas i bądź naszym pośrednikiem u Pana Boga! Ty to już wiesz, bo Twoim
ulubionym mottem były słowa
Grubsona: Jestem tego pewien,
w głębi duszy o tym wiem, że
gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się.
Ewa i Natalia
chały w jaki sposób wypożycza
się książki oraz do czego służy
karta biblioteczna, karta książki, z zainteresowaniem oglądały książki, te duże i te małe,
cienkie i grube, nowe pachnące, jak również te bardzo zniszczone. Dowiedziały się „O co
prosi książka”. Przedszkolaki
w skupieniu wysłuchały opowiadania pt: „ Franklin i książka z biblioteki”.
Miłe spotkanie z przedszkolakami zakończyło się słodkim
akcentem, oprócz tego każdy
z naszych małych gości otrzymał „niezbędnik małego bibliotekarza” – na pamiątkę tak sympatycznej wizyty w bibliotece.
morskiego z rąk Neptuna i jego
żony Prozerpiny. Dobre humory i samopoczucie oraz pogodne dni sprawiły, że miło, wesoło
i bezpiecznie spędzili ten czas.
(SP Tworków)
Wszystkie atrakcje spotkały
się z bardzo entuzjastycznym
przyjęciem i sprawiły przedszkolakom mnóstwo uciechy.
Nie sposób było nie zauważyć,
że słuchanie bajek sprawia
dzieciom mnóstwo przyjemności. I nic w tym dziwnego –
udowodniono bowiem, że codzienne czytanie dziecku jest
nie tylko przyjemnością, ale
i najskuteczniejszą metodą na
wychowanie czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego,
kulturalnego, z wyobraźnią. 20
minut głośnego czytania dziennie sprzyja rozwojowi naszych
pociech, przyczynia się do tego,
że wyrosną na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Tak
więc czytajmy naszym pociechom bo warto!
Cecylia Kogut
12 » Oświata i kultura »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Na razie grają covery
Sadzimy drzewa
Chałupki ›› Zakończono projekt „Sadzimy drzewa życia - nasadzenia roślin wieloletnich w
parku w Chałupkach”. W ramach projektu wykonano nasadzenia 63 szt. wieloletnich
drzew szlachetnych wraz z palikowaniem, nasadzono także 30
szt. krzewów ozdobnych. W realizację projektu był zaangażowany Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach. Wnioskodawcą i beneficjentem jest
Pan Adrian Wowra. Projekt jest
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi
4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.\
(ew)
Racibórz ›› 22 czerwca w
Domu Kultury "Strzecha" odbył
się II Przegląd Amatorskich
Zespołów Muzycznych, organizowany przez Młodzieżową
Radę Miasta Racibórz. Rywalizowało w nim pięć zespołów, w
tym The Muffin's Band – zespół
z ZSO w Krzyżanowicach. Nasi
młodzi muzycy zagrali covery
Guns N' Roses. Boba Dylana,
Beatlesów i Dżemu. Za swój
występ otrzymali od jurorów
wyróżnienie.
Skład zespołu: Adam Wolnik – gitara elektryczna, Grze-
gorz Bugla – gitara elektryczna, Patrycja Sabalczyk – gitara elektro-akustyczna, Robert
Blokesz – keyboard, Sebastian
Studniczek – gitara basowa,
Marek Utracki – perkusja, Ewa
Lopocz – wokal.
(tb)
W
krainie
kwitnących ogrodów
Wokół Bielska-Białej rozciąga się prawdziwe zagłębie
szkółkarstwa. Prawie w każdej
miejscowości jest przynajmniej
kilku producentów roślin. Miła
i fachowa obsługa wyjaśnia zasady sadzenia i pielęgnacji. Że
warto tam pojechać, zobaczyć
różnorodne rośliny, których nie
spotykamy w naszych przydomowych ogródkach, i że jest to
znakomite miejsce do zrobienia roślinnych zakupów – wiedzą o tym gospodynie z naszej
gminy. Dlatego co roku koła
gospodyń wiejskich organizują
w te okolice wycieczki. Wiosną
tego roku przepiękne ogrody
zwiedziły panie z KGW Bolesław, Tworków i Bieńkowice.
Tak więc ogrody w naszej gminie wzbogaciły się o nowe gatunki drzewek, krzewów, kwiatów i ziół. Wycieczka udała się
dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co panie serdecznie
dziękują.
(KGW)
Krzyżanowickie
Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy Gminy
Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy
Krzyżanowice
ul. Główna 5,
47-450 Krzyżanowice,
e-mail:
[email protected],
tel: +48 32/4194050
wew. 131
Redaktor naczelny:
Teresa Banet
Druk: PolskaPresse
Nakład:
4.000 egz.
Skład:
Fabryka Informacji s.c.
11 czerwca 2011 r.
W Jastrzębiu Zdroju przeprowadzono VII Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych Województwa Śląskiego, w których wzięło udział 16 drużyn. Zawodnicy przebrani w stroje historyczne
startowali w 3 kategoriach: drużyn męskich, kobiecych i dziecięcych. Oceniano wykonanie ćwiczenia bojowego oraz prezentację historyczną drużyny i sikawki.
W końcowej klasyfikacji drużyn kobiecych jednostka z OSP Bieńkowice zajęła 1. miejsce, natomiast OSP Zabełków drugie.
Drużynowa klasyfikacja mężczyzn przedstawia się następująco:
3. miejsce - OSP Tworków, 5. miejsce - OSP Bieńkowice, 6. miejsce - OSP Zabełków II, 8. miejsce - OSP Zabełków I.
Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany
tytułów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam, a także
nie zwraca materiałów niezamówionych.
14 czerwca 2011r.
Jak co roku w kościółku św. Urbana w Tworkowie odbyła się
z inicjatywy Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Krzyżanowicach msza św. w intencji śp. Gerarda Wranika, zmarłych strażaków i członków ich rodzin, którą
odprawił kapelan strażaków o. Marceli Dębski. W mszy św. wzięli udział strażacy z poszczególnych jednostek OSP, przyjaciele
zmarłego, najbliższa rodzina oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
Strażackie
sygnały
Dekanalny
wiedzy religijnej, którą ministranci i ministrantki (z parafii Bojanów przyjechały również dziewczęta) popisywali
się w kościele pw. Św. Jadwigi
w Zabełkowie, rozegrano kilka
konkurencji sportowych na boisku szkolnym. Były biegi sztafetowe, bieg parami – „taczki”,
przeciąganie liny, strzały na
bramkę i biegi w workach. Młodzież mogła się również wykazać strategicznym myśleniem
podczas gry w warcaby.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Rudyszwałdu, przed ministrantami z Zabełkowa i Chałupek. Nagrodę dla zwycięzców
stanowił puchar przechodni
księdza dziekana Jerzego Witeczka. Organizatorem turnieju
był ksiądz proboszcz z Chałupek
Rafał Cudok. A zmaganiom swoich podopiecznych przyglądali
się księża proboszczowie z okolicznych parafii.
Turniej zakończył poczęstuZabełków ›› W sobotę fii: Chałupek, Zabełkowa, Ru- nek przygotowany dla wszyst11 czerwca w Zabełkowie od- dyszwałdu, Roszkowa, Twor- kich uczestników w Szkole Podbył się kolejny już Dekanalny kowa, Bojanowa, Bolesła- stawowej w Zabełkowie.
(kos)
Turniej Ministrantów. Prawie wia i Owsiszcz zmierzyło się
50 uczestników z ośmiu para- w kilku konkurencjach. Oprócz
Turniej Ministrantów
« Ludzie i wydarzenia « 13
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Życie w galopie
Tym razem bohaterem artykułu o pasjonatach i hobbystach, czyli ludziach pozytywnie „zakręconych”, jest Janusz
Lochyński, 25-letni mieszkaniec
Krzyżanowic. Od 11 lat jego
„konikiem” są konie. Po ukończeniu liceum wieczorowego
w Raciborzu kontynuował naukę w Policealnym Studium Hodowli Koni we Wrocławiu. Jazdę konną rozpoczął u Oswalda
Krupy w Krzyżanowicach, potem u Maksymiliana Galdy w
Bieńkowicach
KGW: Zamierzasz uprawiać
jeździectwo sportowe?
J.L.: Nigdy nie brałem udziału w zawodach, jeździłem tylko rekreacyjnie. Ale chciałbym
spróbować swoich sił w ujeżdża.KGW: Skończyłeś dość niety- niu, to moje marzenie. Ujeżdżapową szkołę... co dalej?
nie to dyscyplina jeździecka poJ.L.: Jeśli ktoś ma jakąś pa- legająca na wykonywaniu przez
sję – gra w piłkę, maluje, gra na konia i jeźdźca odpowiednich figitarze – to powinien doskonalić gur na czworoboku. Niestety nie
się i kształcić w tym kierunku. ma szkoły, w której można naDla mnie były to akurat konie. uczyć się ujeżdżania, więc szuZ czasem moja pasja stała się kam odpowiedniej osoby, trenesposobem na życie. Każdy ma ra. Ujeżdżanie zawsze mnie fajakieś marzenia, ja chciałbym scynowało. To taka praca, gdzie
pójść dalej w kierunku sportu jeździec musi nawiązać kontakt
jeździeckiego. Szukam pracy tu z koniem, wyczuć jego możliwow okolicy zgodnie z moim kie- ści i zdolności. Szkolenie konia
runkiem wykształcenia i moim prowadzi do doskonalenia jego
zainteresowaniem.
harmonijnych ruchów oraz wy-
J.L: Nie raz, nie dwa razy KGW: Co zobaczyłeś w kozleciałem z konia, ale nie mia- niach że cię zainteresowały?
łem poważnych kontuzji. AczJ.L.: Zafascynowało mnie
kolwiek siniaki czy kopnięcia to, że jako dyscyplina sportowa,
konia – z tym trzeba się liczyć. chyba jako nieliczna, uprawia
Żadnemu koniowi nie można się ją z drugą żywą istotą, która
w 100 procentach zaufać, jedyną jednak ma swoje humory, ma
jego obroną jest atak lub uciecz- swoje nastroje, jest myśląca, jest
ka. Kiedyś miałem takiego ko- żyjąca. Trzeba wziąć też to pod
KGW: Czy to drogi sport?
nia, który ruszał zanim go do- uwagę, że może mieć zły dzień,
J.L.: Już samo utrzymanie siadłem, już jak miałem jedną może mu się coś nie podobać jakonia jest drogie. Trzeba za- nogę w strzemieniu. Kilka razy ko stworzeniu – trzeba się z tym
pewnić mu siano słomę. Mu- zostałem na ziemi.
liczyć. W innej dyscyplinie jedzie
si mieć odpowiednie pomieszsię na rowerze, albo podnosi się
czenie, wręcz komfortowe wa- KGW: Panuje przekonanie ciężary, to wszystko zależy od
runki. Poza tym odżywki i wita- że to „zdrowy” sport, mimo nas. A tu trzeba się liczyć z druminy. Jeśli ktoś naprawdę ma upadków?
gą żywą istotą. Na początku jest
zamiłowanie do koni, to trzeJ.L: Mimo upadków jak naj- strach i respekt dla zwierza, któba się liczyć z tym, że kosz- bardziej. Z uwagi na kontakt ry waży 10 razy tyle co ty i może
ty są poważne. Oprócz tego ze zwierzęciem, jest to sport zrobić wszystko na co ma ochotrzeba mieć odpowiedni strój. o zwiększonym ryzyku. Ale upra- tę... Później rodzi się zaufanie, bo
Przede wszystkim kask dla wianie tego sportu może dostar- może, ale tego nie robi. Każdy
bezpieczeństwa, a dzieci po- czyć wiele radości, niezależnie wierzchowiec jest inny i stanowinny jeździć w kamizelkach od poziomu umiejętności i wieku. wi nowe wyzwanie. Ma swój chaochronnych.
Jazda konna uprawiana w for- rakter, tak jak człowiek. Samo
mie rekreacyjnej może dać wie- szukanie, odkrywanie jego inKGW: Czy dużo ludzi jeździ le korzyści: doskonały trening dywidualizmu, jest fascynujące.
w siodle?
mięśni, równowagi, harmonii ru- Koń jest naszym przyjacielem
Jeździectwo zaczyna być co- chów oraz możliwość bardzo bli- i tak należy go traktować.
(tb)
raz bardziej popularne. Wiele skiego, kontaktu z przyrodą.
osób jeździ w ośrodkach jeździeckich, jest to tańsze niż posiadanie własnego konia. W naszym regionie jest sporo takich
ośrodków.
Zarząd OSP Owsiszcze
Jeźdźcy to nie jest takie zazaprasza na
mknięte środowisko i sport elitarny, jak to kiedyś bywało. JeZawody Strażackie Oldbojów
śli jest grupa osób bardziej doo Puchar Prezesa OSP Owsiszcze,
świadczonych, to organizują wyjazdy w plener, ale pod okiem
które odbędą się 10.07.2011 r.
doświadczonego instruktora
czy trenera. Nawet i czterolatna boisku sportowym w Owsiszczach.
ki jeżdżą konno, oczywiście na
kucykach.
robienia posłuszeństwa i chęci
współpracy z jeźdźcem. Trzeba jednak pamiętać, że konie to
nie tylko sama przyjemność, że
wsiadasz i jedziesz, ale... Trzeba go czyścić, karmić, patrzeć
na samopoczucie i oczywiście
sprzątać boksy.
ZAPROSZENIE
Rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00
KGW: Miałeś jakieś przygody?
Wzloty i upadki?
ogłoszenie
Krok po kroku czyli ........ jak otrzymać
dofinansowanie do wapnowania?
1. W Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach – punkt przyjmowania prób ul. Sowińskiego 26, tel. 32 231-16-31.
• Zlecić przeprowadzenie badań gleby w gospodarstwie pod kątem oceny pH
• Pozyskać zalecenia nawozowe (ważne 4 lata)
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
2. W Biurze Śląskiej Izby Rolniczej :
Złożyć wniosek „O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb” udostępniony na naszej stronie internetowej www.sir-katowice.pl wraz z zaleceniami nawozowymi. Dokumenty te można przesłać:
• faksem nr: 32-258-04-45,
• e-mailem na adres: [email protected]
• listem poleconym pocztą na adres: Śląska Izba Rolnicza ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
Gwarancją zarezerwowania środków finansowych na wsparcie dla poszczególnych Odbiorców Ostatecznych, będzie zamieszczenie na stronie internetowej www.sir-katowice.pl: Imienia i Nazwiska,
Miejscowości oraz Gminy Odbiorcy Ostatecznego (Rolnika).
WAŻNE: Od dnia złożenia wniosku (data wpływu do Biura Izby) do czasu podpisania przez Odbiorcę Ostatecznego ze Śląską Izba Rolniczą „Umowy o dofinansowanie wapnowania” wraz
z załącznikami, nie może upłynąć więcej niż 30 dni kalendarzowych. Po tym okresie następuje skreślenie Odbiorcy Ostatecznego z listy osób, którym gwarantuje się środki finansowe
na wsparcie wapnowania.
Mając powyższą gwarancję, można:
3. Zakupić wapno:
Dla ułatwienia i obniżenia kosztów transportu, zakupu można dokonać w zakładzie wapienniczym położonym najbliżej miejsca zamieszkania, w ilości wskazanej w zaleceniach nawozowych lub większych, lecz wówczas wsparcie zostanie przyznane tylko w wysokości wskazanej w zaleceniach nawozowych OSCh – R w Gliwicach
• W treści faktury otrzymanej przy zakupie wapna, jako nazwę towaru należy wpisać: „Wapno nawozowe”, typ i odmianę oraz ilość wapna nawozowego (tony fizyczne) i zawartość CaO
• Przy zakupie wapna uzyskać oryginał certyfikatu zgodności lub atest wapna nawozowego (na
żądanie Kupującego jego wydanie jest obowiązkiem Sprzedawcy).
4. W Urzędzie Gminy:
Pozyskać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatku rolnego i podatku od nieruchomości
wobec Gminy.
5. Skompletować zaświadczenia:
O udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy obrotowy) oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe (obrotowe), wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (w przypadku pomocy de minimis
uzyskanej z Agencji Rynku Rolnego–Decyzje Dyrektora ARR).
6.
•
•
•
•
Wykonać kserokopie:
Wniosku o płatności bezpośrednie i decyzji o przyznaniu tych płatności przez AR i MR za 2010r.
Dokumentu tożsamości
Faktury zakupu wapna nawozowego (oryginał koniecznie należy przedstawić do wglądu)
Dokumentów potwierdzających zapłatę kwoty faktur (w przypadku płatności za wapno za pomocą przelewu bankowego)
• Certyfikatu zgodności lub atest wapna nawozowego (oryginał koniecznie należy przedstawić
do wglądu).
7. Upewnić się czy posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty oraz wymagane oryginały
8. W Biurze Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach:
Dostarczyć oryginał wniosku „O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb” oraz wszystkie wymagane załączniki wymienione we wniosku.
Brak jakiegokolwiek z załączników lub nieposiadanie wymaganych oryginałów dokumentów
powoduje odrzucenie przez Śląską Izbę Rolniczą, wniosku o wsparcie.
Podpisać „Umowę o dofinansowanie wapnowania” wraz z załącznikami.
Rudyszwałd ›› W sobotnie
popołudnie 18 czerwca boisko w
Rudyszwałdzie stało się areną
zaciętej rywalizacji strażaków z
ochotniczych straży pożarnych
w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta. Do turnieju rozgrywanego
pod czujnym okiem sędziów, powołanych przez komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Raciborzu, stanęło
16 jednostek OSP z terenu gminy Krzyżanowice. Rywalizacja
toczyła się wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz
w gronie seniorów.
Grupa A
1. OSP Bolesław I (117,1 pkt)
2.
3.
4.
5.
6.
OSP Owsiszcze (117,7 pkt)
OSP Bieńkowice (118,4 pkt)
OSP Tworków (120,9 pkt)
OSP Roszków (129,2 pkt)
OSP Nowa Wioska(129,5
pkt)
7. OSP Krzyżanowice
(130,5 pkt)
8. OSP Bolesław II (135,5 pkt)
9. OSP Rudyszwałd (136,2
pkt)
10.OSP Zabełków (165,8 pkt)
Grupa młodzieżowa
według regulaminu CTIF
1. OSP Bieńkowice (1027 pkt)
2. OSP Krzyżanowice (1015
pkt)
3. OSP Bolesław (992 pkt)
4. OSP Zabełków (957 pkt)
5. OSP Tworków I (947 pkt)
6. OSP Tworków II (895 pkt)
kował organizatorom, jednostce
OSP w Rudyszwałdzie, za przygotowanie techniczne obiektu i
Puchary oraz dyplomy wrę- urządzeń do przeprowadzenia
czyli wójt Grzegorz Utracki oraz zawodów oraz za obsługę i nadkomendant gminny OSP druh zór nad sprawnym przebiegiem
Krystian Jobczyk. Wójt podzię- rywalizacji.
reklama
14 » Reklama »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
reklama
reklama
KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
Auto Serwis
Norbert Krupa & Adam Czajka
w Bieńkowicach ul. Raciborska 84
(naprzeciwko boiska)
tel. 32 419 74 37
całodobowo
Andrzej Bulenda
tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998
Zaprasza na zimowo-letnią wymianę opon
Kwiaciarnia KRYSTYNA
Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: [email protected]
Bogaty wybór trumien
– ceny producenta
Najtańsza usługa
w naszym regionie
karawan, tragarze
kwiaty (palmy, wiązanki, wieńce)
Międzynarodowy przewóz zwłok
OFERUJEMY:
•opony nowe i używane
•wulkanizacja opon
•komputerowe wyważanie kół
•naprawa felg stalowych i aluminiowych
•tłumiki, katalizatory, złącza elastyczne
•sportowe układy wydechowe
•naprawy zawieszenia
•naprawy hamulców
•wymiana olejów, sprzedaż akumulatorów
•serwis klimatyzacji
•mechanika pojazdowa – naprawy bieżące
•geometria kół
Uwaga:
możliwość wypłaty zasiłku pogrzebowego
Czynne:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
sobota od 8.00 do 13.00
reklama
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Gerard Pientka
47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48
tel. 32 419 83 49, 602 115 104, 692 377 976
Oferujemy:
Kontakt całodobowy
- trumny - produkcja własna
- żałobnicy
- pełna obsługa pogrzebu
- kwiaty
- transport zmarłych w kraju i za granicą
- na życzenie rozliczamy zasiłek pogrzebowy
Usługi świadczymy całodobowo
Filip Pientka
Tworków ul. Długa 3
tel. 32 419 61 86
503 519 295
Hubert Kasza
Tworków ul. Główna 47
tel. 32 419 63 24
609 263 071
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
« Sport i rekreacja « 15
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Rywalizowali w Haci
Roszków » Jedyna drużyna z naszej gminy, która wygrała swoją grupę rozgrywkową,
to juniorzy z LKS Krzyżanowice. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek
okazali się najlepsi w grupie B1 i zdobyli awans do grupy A juniorów Podokręgu
Racibórz. Barw klubu ze stolicy gminy bronili:
Najlepsi z gminy !!!
Bramkarze: Mateusz Kűhn
i Adam Janik, zawodnicy z pola: Ewelina Kamczyk, Adrian
Tlon, Kamil Tlon, Daniel Dzierżawa, Mateusz Kuczera, Paweł Gołąbek, Szymon Kempa,
Przemysław Szewieczek, Sła-
25 czerwca młodzieżowa
drużyna pożarnicza OSP w
Krzyżanowicach wzięła udział
w Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
drużyn Młodzieżowych w Haci,
zajmując 6. miejsce.
Skład drużyny
Patryk Boczek, Grzegorz
Bugla, Marek Utracki, Karol
Zrostek, Patryk Słowikowski,
Marcin Fiera, Damian Fogt
oraz opiekun Wilhelm Czerny.
womir Piaścik, Rafał Gołąbek,
Adrian Kamczyk, Marcin Solski, Kamil Ostas i Michał Fulneczek. W rundzie jesiennej
grali również: bramkarz Dawid Fichna i zawodnicy z pola: Łukasz Wochnik, Krzysztof
Jaworek, Patryk Buczek.
Trenerem był Sebastian Piechota, a kierownikiem drużyny
Andrzej Ogorzałek. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów na niwie sportowej.
Jan Kubik
W klasyfikacji indywidualnej
w strzelania z wiatrówki (jednej
z konkurencji zawodów), pierwsze miejsce zajął Marek Utracki, a trzecie Grzegorz Bugla.
Z woleja!
W klasie A LKS Tworków
po serii zwycięstw usadowił
się w środku tabeli i byt w tej
klasie w nowej rundzie ma zapewniony. Grające w klasie B
drużyny LKS Bieńkowice i ZaSezon 2010/2011 zbliża się by awans” – wzdychają kibice bełków również mają zapewdo końca. Jeszcze tylko parę z Krzyżanowic. Ich pupile na nione utrzymanie w tej klasie,
kolejek i piłkarze udają się na trzy kolejki przed końcem roz- natomiast piłkarze LKS Chazasłużony odpoczynek. Jak na grywek zapewnili sobie tytuł wi- łupki muszą jeszcze powalczyć
finiszu rozgrywek spisują się cemistrza klasy okręgowej gru- o utrzymanie. Ich sytuacja jest
nasze drużyny?
pa III, lecz lidera z Jastrzębia bardzo poważana i zagrożona
„Gdyby nie to Jastrzębie był- dogonić już nie ma szans.
spadkiem. Awansu do klasy B
reklama
w tym sezonie nie uzyska żadna nasza drużyna, bowiem grające w klasie C LKS Bolesław
i Owsiszcze zajmują środkowe miejsca w tabeli. Z drużyn
młodzieżowych najlepiej spisali się juniory LKS Krzyżanowice, którzy okazali się najlepsi
w grupie B1 i awansowali do
grupy A juniorów Podokręgu
Racibórz. Juniorzy z Tworkowa
i Zabełkowa to miejsca w ścireklama
słej czołówce.
Z drużyn trampkarzy starszych jak i młodszych żadna nie
zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych Podokręgu Racibórz. W następnym wydaniu
Gminnych Wieści poinformujemy w jakich klasach rozgrywkowych będą występować drużyny
naszej gminy.
Jan Kubik
3 x brąz w zapasach
21 maja w Kędzierzynie-Koźlu odbył się Turniej Zapaśniczy
imienia Wiktora Zarzeckiego
w zapasach w stylu klasycznym.
Była to już 15. edycja tej imprezy.
LKS Owsiszcze reprezentowało
czterech zawodników startujących w trzech grupach wiekowych. W żakach, czyli najmłodszej grupie, pierwsze kroki na
tak prestiżowych zawodach
stawiał 8-letni Mateusz Kozimor, który zajął piąte miejsce.
Należy go szczególnie wyróżnić, ponieważ mimo pierwszego startu w tak dużym turnieju
nie okazał ani chwili słabości,
walcząc jak starsi doświadczeni zawodnicy.
W młodzikach wystartował 13letni Mateusz Przybyła (85 kg),
zdobywając brązowy medal.
W kadetach walczyli Dominik
Pięk (63 kg) i Kamil Klon (85 kg),
również sięgając po brąz.
Wysoko ocenia walki swoich podopiecznych trener Julian Bolewski: „Mateusz Kozimor trenuje dopiero od trzech
miesięcy i świetnie sobie poradził – co innego ćwiczyć z kolegami, a co innego zmierzyć
się z obcym zawodnikiem przy
pełnej widowni. Ostatnio sporo
pracował też Mateusz Przybyła i widać efekty – brązowy medal, choć miał starszych przeciwników. Dominik walczył na
granicy swoich możliwości. To
szczupły chłopak, a decyzją organizatorów poszedł wagę wyżej, więc brąz jest dużym sukcesem. Kamil w walce o drugie
miejsce prowadził z zawodnikiem Unii, niestety wystarczył
moment nieuwagi, dekoncentracji i jest miejsce trzecie”.
W turnieju wzięło udział 6
klubów, w tym Czesi. W klasyfikacji drużynowej LKS Owsiszcze zajął 4. miejsce. Jak wspomina trener Bolewski 10 razy
startowali w tym turnieju i po
raz pierwszy drużyna osiągnęła
taki wynik i to tylko z czterema
zawodnikami.
(tb)
Trampkarze zakończyli sezon
reklama
N
A
P
R
A
W
A
reklama
SPRZÊTU
ELEKTRONICZNEGO
- telewizory, tunery TV sat., DVD, wie¿e,
wzmacniacze, sprzêt samochodowy itp.
- akustyczny i optyczny sprzêt estradowy:
miksery, korektory, lasery, skanery itp.
- cyfrowe aparaty fotograficzne
OFERUJÊ TAK¯E:
- konsultacje i porady z zakresu elektroniki i automatyki
- instalowanie urz¹dzeñ elektronicznych i elektrycznych
LVAR
mgr in¿. Jaros³aw £ugowski
ul. Mickiewicza 1/4, Krzy¿anowice
tel. 32 4194363, kom. 662084123
Tworków ›› 1 czerwca podsumowano sezon piłkarski trampkarzy zrzeszonych w klubach
naszej gminy. Na Orliku w Tworkowie drużyny spotkały się
w meczach towarzyskich.
Podsumowania sezonu do-
konali wójt Grzegorz Utracki
i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, dziękując zawodnikom,
trenerom, opiekunom i rodzicom za zaangażowanie, pracę
i wytrwałość. Każdy piłkarz
otrzymał pamiątkowy medal
„Za godnie reprezentowanie
Klubu oraz Gminy Krzyżanowice w rozgrywkach piłki nożnej
trampkarzy starszych w sezonie 2010/2011”, a trenerzy i opiekunowie listy gratulacyjny.
(tb)
16 » Rozmaitości »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Myśl
Kiedy zastanowimy się nad swoim życiem,
to właściwie sam fakt, że żyjemy,
powinien nas najbardziej zadziwić.
Reinhold Schneider
Uśmiechnij się
Malarz chwali się krytykowi:
– Udało mi się namalować duży obraz.
Krytyk ogląda obraz po czym stwierdza:
– Duży to on jest, ale się nie udało.

Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi baca, patrzy jak artysta wiernie kopiuje widok i
mówi:
– Ile to się cłek musi namęcyć jak ni mo aparatu!

Kiedy Degas był już znanym malarzem, do jego pracowni przyszedł jeden z miłośników jego talentu. Nie zobaczywszy na ścianie ani jednego obrazu mistrza, zapytał:
– Dlaczego nie powiesi pan na ścianie którejś ze swoich prac?
– Mój przyjacielu – odpowiedział Degas – nie stać mnie na kupno takich drogich obrazów.

Pewien bankier poprosił Verneta o jakiś rysunek. Malarz przez pięć minut zrobił niewielki
rysunek i powiedział:
– To będzie kosztować 1000 franków.
– Jak to, 1000 franków za rysunek, na który stracił pan tylko pięć minut?!
– Tak – odpowiedział Vernet – ale ja straciłem 30 lat życia, żeby nauczyć się robić takie rysunki w ciągu pięciu minut.

Witkacy zapytał raz klienta:
– Czy podoba się panu pański portret?
– Jeśli mam być szczery, to muszę powiedzieć, że nie uważam, aby był arcydziełem sztuki.
– Ależ pan również nie jest arcydziełem natury! – zawołał oburzony artysta.

Pewnego razu przyjechała z Warszawy żona bogatego bankiera, aby pozować do portretu.
Wyspiański usadowił damę w fotelu, obejrzał ją ze wszystkich stron, po czym wyjął z biurka
otrzymane z góry, dość wysokie honorarium i wręczając zdumionej bankierowej, powiedział:
– Przyjrzałem się pani dokładnie i nie widzę powodu, by pani miała mieć swój portret...
Zbigniew Jujka
Liczba miesiąca
4160
pkt zdobył Franciszek Korczok na zwodach wędkarskich emerytów

Podobne dokumenty

KGW nr 5/2015 - Gmina Krzyżanowice

KGW nr 5/2015 - Gmina Krzyżanowice Bogumina Petr Vicha odsłonili pamiątkową tablicę, która przypomina, że most graniczny nazywany był dawniej Mostem Jubileuszowym Franciszka Józefa. Kiedyś dzielił państwa, dziś je łączy – podkreślon...

Bardziej szczegółowo

Pobierz pdf Pobierz pdf

Pobierz pdf Pobierz pdf w kompleksie basenowym w Piszczu rozegrany został turniej mini golfa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych czterech zaprzyjaźnionych gmin: Krzyżanowice, Hać, Szylerzowice i Piszcz. I miejs...

Bardziej szczegółowo