plik 40740 - pomorska wojewódzka komenda ochotniczych hufców

Komentarze

Transkrypt

plik 40740 - pomorska wojewódzka komenda ochotniczych hufców
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZOA-271/NO/6/2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ o wartości zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
„Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na potrzeby Pomorskiej WK OHP oraz na
potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ).
Kod CPV :
30192000-1
30197600-2
30125110-5
30124300-7
30190000-7
wyroby biurowe
papier i tektura gotowe
toner do drukarek laserowych/faksów
bębny do maszyn biurowych
różny sprzęt i artykuły biurowe
A. ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu:
B. SIWZ została umieszczona na stronie internetowej BIP PWK OHP
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/ohp w dniu:
C. ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej BIP PWK OHP
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/ohp w dniu:
D. ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń PWK OHP w dniu:
19-03-2015
19-03-2015
19-03-2015
19-03-2015
Specyfikacja niniejsza zawiera:
A. SIWZ
B. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
C. Formularz cenowy – zestawienie materiałowe
D. Formularz oferty
E. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
F. Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
G. Wykaz zrealizowanych dostaw przez Wykonawcę.
H. Oświadczenie o grupie kapitałowej.
Gdańsk 19-03-2015 r.
Zatwierdził:
Lech Wieczorkowski
Wojewódzki Komendant PWK OHP
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
Strona 1 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Zamawiającym jest Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.
2. Adres Zamawiającego: Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk.
3. Dział prowadzący sprawę: Zespół ds. Administracyjnych i Obsługi.
4. Osoba upoważniona do kontaktu:
Beata Rybicka– w zakresie przedmiotu zamówienia SIWZ, tel. 58 301 79 16 wew. 52
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w godz. od 8ºº15 ºº w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 605, VI piętro – sekretariat ogólny.
2. NUMER POSTĘPOWANIA.
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oznaczone jest numerem: ZOA-271/NO/06/2015. Wykonawcy porozumiewając się z
Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja, w tym
ewentualne zapytania i protesty powinny być kierowane na adres podany powyżej.
3. DEFINICJE UŻYTE W SPECYFIKACJI.
1. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
3. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. ). Przyjęty skrót w niniejszej Specyfikacji: uPzp.
4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 uPzp) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ).
5.
PODSTAWA
PRAWNA
OPRACOWANIA
SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 907 z późn. zm. ).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych (Dz.U. 2013, poz.1692).
4. Regulacje prawne i szczegółowe wymagania związane procedurami zamówień publicznych
można uzyskać na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – www.uzp.gov.pl. Osoba
Strona 2 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
korzystająca z tych portali jest jednak zobowiązana do sprawdzenia aktualności tam podanych
informacji.
6.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
A. UWAGA WAŻNE !!! Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
B. UWAGA WAŻNE !!! Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
C. W przypadku spółki cywilnej, składającej ofertę, spółka ta powinna przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach przez spółkę oraz odrębnie przez wspólników tej spółki.
D. W przypadku spółki cywilnej, składającej ofertę, jeśli spółka cywilna „odprowadza składki ZUS” (zatrudniania
E.
I.
pracowników lub zgłasza do ubezpieczenia osoby i odprowadza składki z innych tytułów (umów
cywilnoprawnych) to wykonawca musi dołączyć zaświadczenie z właściwego ZUS na wspólników spółki i
również na spółkę.
UWAGA WAŻNE !!! W druku składanym w celu uzyskania informacji z KRK
Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3,
natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać. W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową,
uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.
Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych to:
- dla osoby fizycznej należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
- dla podmiotu zbiorowego należy podać: art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.)
Zamawiający zaleca zapoznać się z informacjami na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowyrejestr-karny/
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy artykułów biurowych,
szkolnych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu
biurowego, będącego na stanie PWK OHP w Gdańsku.
2. Wszystkie materiały mają być fabrycznie nowe.
3. Wszystkie produkty są przeznaczone do użytku biurowego.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno –
użytkowych nie gorszych niż te podane pod pojęciem typu.
Pod pojęciem „Fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych
elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w
oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem
przydatności do użytku, posiadające weszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z
tonerem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem,
do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (np. pojemność
tusz/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez
producenta urządzenia.
5. Wszystkie wkłady do długopisów maja być wypełnione tuszem w minimum ¾ długości
wkładu oraz być wykonane z przeźroczystego tworzywa pozwalającego sprawdzić ilość tuszu
i zabezpieczone opakowaniem przed wysychaniem. Długopis lub wkład musi pisać do
wyczerpania się tuszu.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne spełniając wymagania
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu materiałów
Strona 3 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
równoważnych wraz z opisem materiału równoważnego. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy
wykazu materiałów równoważnych oznacza to, że będzie dostarczał materiały oryginalne.
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne były
fabrycznie nowe, posiadające oryginalne fabrycznie opakowania i nie użyto do ich produkcji
składników uprzednio eksploatowanych, uzupełnianych, bądź przerabianych. Zaoferowane
przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone do stosowania przez
producenta urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego. Wskazane przez
Zamawiającego typy materiałów eksploatacyjnych określają minimalne cechy techniczne i
wymagania jakościowe.
Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów
eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są
przeznaczone.
Zamawiający dopuszcza równoważną ofertę na materiały eksploatacyjne. W przypadku
złożenia oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne do drukarek, telefaksów i kopiarek
Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku nieprawidłowego działania dostarczonego
towaru, który spowoduje uszkodzenie urządzeń drukujących i kopiujących będzie wykonywać
naprawy uszkodzeń na własny koszt, a także poniesie wszelkie koszty związane z transportem
uszkodzonego urządzenia.
Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzeń drukujących (włączając w to
wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta
urządzenia. Naprawa urządzenia drukującego wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie
producenta w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faxem) Wykonawcy przez Zamawiającego
konieczności wykonania naprawy.
W przypadku wadliwości materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych lub szkolnych
przedmiotowe materiały, artykuły biurowe lub szkolne zostaną wymienione przez Wykonawcę
na nowe nie posiadające wad w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, w dni robocze oraz
w najbliższy dzień roboczy po dniach wolnych.
Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i
kopiujących posiadały minimum 1 rok gwarancji licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.
Wymóg ten dotyczy każdej z poszczególnych dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i
kserokopiarek w ramach zawartej umowy. Odbiór będzie następował po zgłoszeniu przez
Zamawiającego w uzgodnionym przez Wykonawcę terminie.
Każda dostawa winna być ubezpieczona przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie
odpowiedzialności cywilnej.
Płatność za zamówienia cząstkowe nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania opcji, tj. możliwość zmniejszenia ilości
poszczególnych rodzajów artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w stosunku
do podanych w formularzu cenowym. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może być
pomniejszony o nie więcej niż 50% ogólnej wartości tzn. zostanie zrealizowany w co najmniej
50% wartości zamówienia.
Strona 4 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości artykułów i materiałów
eksploatacyjnych niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego
roszczenia odszkodowawcze za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie
zmniejszenia ilości dostaw.
7. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA, UMOWA RAMOWA,
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW, ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt. 6 uPzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej , o której mowa w art. 91a ust.1 uPzp.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, o której mowa w art. 99 uPzp.
4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w
art. 102 uPzp.
5. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
8.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
9. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 ust. 7
uPzp.
10. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, KOSZT I RYZYKO DOSTARCZENIA
ZAMÓWIENIA.
1. Dostawa będzie dokonana jednorazowo od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Zamówienie będzie złożone przez Zamawiającego telefoniczne lub e’mailem do godziny
9.00, a realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej w ciągu okresu podanego w
formularzu ofertowym lecz nie później niż w ciągu 4 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany do siedziby Zamawiającego: Gdańsk ul.
Uphagena 27 piętro VI lub pod inny adres wskazany przez Zamawiającego na terenie woj.
pomorskiego.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.
5. W przypadku reklamacji dostarczonego towaru Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć
reklamację w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Wadliwy towar musi być wymieniony w ciągu
24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji i dostarczony w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
11.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA.
11.1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Strona 5 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w pkt. 11.1.1 - 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
7. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art.26 ust. 2b ustawy Pzp).
9. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.6) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W PRZYPADKU GDY WYKOANWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ TO NIE
SKŁADA OŚWIADCZENIA LECZ WRAZ Z OFERTĄ ZAŁĄCZA LISTĘ PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
11.2. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa a art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt. 11.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
11.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) W ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 12.1.1.
b) W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełni warunek określony w art.
22 ust.1 pkt.2 PzP i wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(zakończył) należycie co najmniej: jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych, artykułów
biurowych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto Należy dołączyć dowody, że dostawy
zostały wykonane należycie.
c) W ZAKRESIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO I OSÓB
Strona 6 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt 12.1.1.
d) W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 12.1.1.
12.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
12.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:
12.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
12.1.2 Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług/dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do
SIWZ.
12.1.3 Za główne usługi/dostawy uznaje się usługi niezbędne do wykazanie spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w SIWZ, tj.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełni warunek określony w art.
22 ust.1 pkt.2 PzP i wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(zakończył) należycie co najmniej: jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych, artykułów
biurowych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto. Należy dołączyć dowody, że dostawy
zostały wykonane należycie.
12.1.4 Dowodami potwierdzającymi czy usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie są:
A. poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi,
B. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny
braku możliwości uzyskania poświadczenia.
C. W przypadku gdy zamawiający (Pomorska WK OHP) jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
12.1.5 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług/dostaw lub dowody potwierdzające czy
usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości
zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.
Ponadto:
Strona 7 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12.1.6 Formularz oferty oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, muszą być podpisane (czytelnie
lub nieczytelnie wraz z pieczątką imienną) przez osobę uprawnioną do występowania w
imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań, wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.
W przypadku złożenia oferty, bądź też dokonania innych czynności przez osobę lub osoby nie
uwidocznione w odpisie z KRS-u dla spółek prawa handlowego, bądź nie będącą właścicielem
firmy w przypadku innej formy prawnej, należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo
lub upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z
załączonych dokumentów.
12.1.7 Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające
zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W
sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
12.1.8 Wykaz materiałów równoważnych wraz z opisem materiału równoważnego.
12.1.9 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 uPzP , tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
12.2
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy złożyć
następujące dokumenty:
12.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach
określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
Strona 8 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
12.2.2 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
12.2.3 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający nie żąda od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
12.2.1–12.2.2.
12.2.4 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 uPzP , tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
!!! UWAGA !!! W PRZYPADKU GDY WYKOANWCA NALEŻY DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ TO NIE SKŁADA W/W OŚWIADCZENIA LECZ WRAZ Z OFERTĄ
ZAŁĄCZA LISTĘ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ.
12.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa 12.2.1:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
Strona 9 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.4.
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy
Dokumenty, o których mowa w 12.3 1) lit a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w 12.3 1) lit a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w 12.3 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 12.1.1,
które musi zostać złożone w formie oryginału a także zobowiązania o którym mowa w pkt.
12.1.4., które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 12.1.4 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Strona 10 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12.11 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa się:
A. oświadczenie wymienione w pkt. 12.1.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców,
B. oświadczenie wymienione w 12.2.1 1) powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę.
12.12 Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 12 SIWZ
12.13 Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy stosuje się formę określoną w § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form w jakich dokumentny te mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231).
Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów
i pełnomocnictw za
pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej bez opatrzenia ich przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego
kwalifikowanego certyfikatu."
13.
WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
WYMAGANE OD WYKONAWCY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy, art. 24 ust. 1 Pzp.
3. Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp.
4. Oświadczenie o grupie kapitałowej.
5. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia opisanego warunku „wiedzy i
doświadczenia”, wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6. Zaświadczenie z ZUS.
7. Zaświadczenie z US.
8. Zaświadczenie KRK.
9. Wydruk z CEIDG/KRS.
10. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów z zakresu „wiedzy i doświadczenia”, oraz „potencjału technicznego i osób” na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, – o ile dotyczy.
11. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające
zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
14.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać
łącznie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ. Ponadto mają obowiązek
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
przyjąć formę prawną konsorcjum zawiązanego w drodze umowy cywilnej. W tym celu przed
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu
stosowne porozumienie.
Strona 11 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15.
WADIUM.
1. Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.
16.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski musi być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
Wszystkie zapisane strony oferty mogą być ponumerowane. Zaleca się, by każda zawierająca
jakąkolwiek treść strona oferty byłą podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda
poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
napisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w zgodnej z niniejszą SIWZ.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i
siedziby.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie
może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
18.
INFORMACJE
STANOWIĄCE
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W
ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.
1. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art.96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili
Strona 12 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnie 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r. z
późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WYJAŚNIANIE TREŚCI SIWZ I ZMIANY TREŚCI SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadanie pytanie, przesyłając treść
pytania i odpowiedzi wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej (http://www.pomorskie.eu/pl/bip/ohp) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust.1.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,
oraz umieści na własnej stronie internetowej (http://www.pomorskie.eu/pl/bip/ohp).
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
umieści
taką
informację
na
własnej
stronie
internetowej
(http://www.pomorskie.eu/pl/bip/ohp).
Strona 13 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20.
ZEBRANIE WYKONAWCÓW.
1. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
21.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Uphagena 27 (sekretariat
ogólny) 6 piętro, pokój numer 605, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
01-04-2015
do godz.
8ºº
2.
Ofertę należy złożyć w dwóch zaklejonych nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed
otwarciem kopertach: zewnętrznej- opatrzonej dopiskiem:
Oferta w postępowaniu na – „„Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na
potrzeby Pomorskiej WK OHP oraz na potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na
przyszłość” Nie otwierać przed dniem: 01.04.2015 r., do godz. 8ºº wewnętrznej– opatrzonej
dopiskiem:
Oferta w postępowaniu „Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz oryginalnych
materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na potrzeby
Pomorskiej WK OHP oraz na potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”” +
( nazwa i adres Wykonawcy).
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy:
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk
4. Dla ofert przesyłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina dostarczenia do
siedziby Zamawiającego.
22.
23.
ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Uphagena 27,
pokój nr 610.
W dniu
01-04-2015
Strona 14 z 28
o godz.
815
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24.
1.
2.
3.
4.
5.
25.
OFERTA ZŁOŻONA PO TERMINIE.
1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
26.
1.
2.
3.
4.
27.
TRYB OTWARCIA OFERT.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, które
zostały wycofane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
A. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
B. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
C. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności
zawartych w ofertach.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o
którym mowa w pkt 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca określa cenę realizacji całego zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
oferty ceny netto w walucie polskiej, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać także ewentualne upusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę.
Strona 15 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc po
przecinku. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku formularza
ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.
3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w niniejszej SIWZ tj.wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Cena jednostkowa oraz cena oferty mają być wyrażone w PLN zgodnie z polskim systemem
płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza
rozliczeń w obcej walucie.
28.
KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Uwagi ogólne.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
A. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
B. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i ich
znaczenie:
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i ich
znaczenie:
A. Kryterium cena 95 %
B. Termin dostawy 5 %
A. Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:
cena brutto najniższej złożonej oferty
Cena PC = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 95 %
cena brutto badanej oferty
gdzie, PC oznacza ilość punktów w kryterium - Cena.
B. Sposób obliczenia punktów za termin dostawy:
najniższa wartość w danym kryterium
Term. Dostawy PK = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x 5 %
wartość obliczanej oferty w danym kryterium
gdzie, PK oznacza ilość punktów w kryterium – termin dostawy.
A. Maksymalny termin realizacji dostawy zamówienia zamawiający ustala na 4 dni od dnia
złożenia zamówienia przez zamawiającego.
B. Minimalny termin dostawy zamawiający ustala w ciągu 1 dnia od dnia złożenia zamówienia
przez zamawiającego. (czyli zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej na drugi dzień
od dnia złożenia zamówienia )
C. W przypadku gdy wykonawca nie wpisze w formualrzu oferty terminu realizacji zamówienia,
uznaje się, że proponuje termin maksymalny tj. 4 dni od dnia złożenia zamówienia.
D. W przypadku gdy wykonawca wpisze termin w formualrzu oferty termin dłuższy niż 4 dni,
uznaje się że zrealizuje zamówienie w terminie maksymalnym tj. w ciągu 4 dni od dnia
złożenia zamówienia
Kryterium oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów
obu kryteriów).
Strona 16 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28.1. OSTATECZNA OCENA PUNKTOWA OFERTY.
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę
z najwyższą ilością punktów za realizację zamówienia.
3. Przy ocenianiu ofert, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto.
4. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiajacy sposród tych
ofert wybiera oferte z niższą ceną.
5. Jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie można dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
29.
OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
30.
WYJAŚNIENIA DOT. OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
1. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
31.
TRYB OCENY OFERT.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt. 30.1.3)
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
A. oczywiste omyłki pisarskie,
B. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
C. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej siwz.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 87 ust.1 uPzp.
5. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Strona 17 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) uPzp.
6. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) uPzp., niezależnie
od innych skutków przewidzianych prawem.
32.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 uPzp.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, o wykluczeniu z niniejszego
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie z ogłoszeniem o
wyniku postępowania.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
33.
ODRZUCENIE OFERTY.
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
A. jest niezgodna z ustawą;
B. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;
C. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
D. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
E. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
F. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
G. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;
H. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
34.
WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawaijącego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
A. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
Strona 18 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
B. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
C. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 34 ppkt.5) lit. a , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
7. Wykonawcy odrebnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
35.
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W
SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
35.1. Zgodnie z art. 139 uPzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1. Wykonawca, który postępowanie wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy której
wzór stanowi część II do niniejszej SIWZ.
2. Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają żadnym negocjacjom.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z podpisanej z nim umowy, na
osobę trzecią.
4. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe
dane, lub uchyli się od podpisania umowy, wówczas Zamawiający skorzysta z prawa wyboru
kolejnej najkorzystniejszej i ważnej oferty bez potzreby organizowania kolejnego
postępowania.
5. Do zawartej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwienia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
6. Umowa o zamówienie publiczne jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
8. Umowa jest nieważna:
A. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp,
B. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej
SIWZ.
9. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.
27 ust. 2 Pzp.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy Pzp, prześle zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty faksem, mailem – pocztą elektroniczną (na adres faksu, maila
wskazany przez Wykonawców w złożonych ofertach).
11. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust.2 żąda od Wykonawców, niezwłocznie po otrzymaniu
zawiadomień lub oświadczeń faxem, mailem potwierdzenia faktu ich otrzymania.
12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, określonych w PzP jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie
złożona tylko jedna oferta (na każde zadanie).
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
Strona 19 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14. Sprawy nieuregulowane w niniejszym punkcie SIWZ zostaną zawarte we wzorze umowy
stanowiącej część II SIWZ.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedstawią umowę konsorcjum zgodnie
z niniejszą SIWZ najpóźniej w dniu podpisania umowy.
16. Ogłoszenie o zawarciu umowy zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiajacego
oraz w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
17. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
A. Zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy.
B. W przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana
urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku
VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.
C. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji tej
części zamówienia, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano.
D. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiającego w postaci zmiany treści § 2 ust 2, 3 i 4.
E. W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których
wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg
podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.
18. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiących podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienia Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
19. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron.
20. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
za zgodą obu stron.
21. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą w walucie polskiej – złotych.
36.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 uPzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
37.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo
zamówień publicznych, jak dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych
przysługuje odwołanie wobec czterech następujących czynności Zamawiającego (art. 180 ust.
2 ustawy pzp):
A. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę – nie dotyczy przedmiotowego postępowania,
B. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
C. wykluczenia Wykonawcy odwołującego się,
D. odrzucenia oferty Wykonawcy odwołującego się.
Strona 20 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem, albo
w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora
pocztowego).
4. Wykonawca może w terminach o których mowa powyżej poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust, 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności z zastrzeżeniem, że na wynik decyzji Zamawiającego o uznaniu lub nie uznaniu
zasadności przekazanej informacji, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie, chyba że
dotyczą one okoliczności o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.
10. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
37.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują faxem, pocztą elektroniczną a następnie
potwierdzają pisemnie.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia, otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu adres poczty
Strona 21 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk tel/fax 58 301 79 16 [email protected]
38.
PODWYKONAWSTWO.
1. Zamawiający
dopuszcza
powierzenie
poszczególnych
elementów
Zamówienia
Podwykonawcom. Podwykonawcom tym nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie
skierowane do Zamawiającego. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia
spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca wskaże części zamówienia jakie powierzył
Podwykonawcom.
39.
WYKAZ CZĘŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.
1. Wskazane w tabeli załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.
Specyfikacja niniejsza zawiera:
A. SIWZ
B. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
C. Formularz cenowy – zestawienie materiałowe
D. Formularz oferty
E. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
F. Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
G. Wykaz zrealizowanych dostaw przez Wykonawcę.
H. Oświadczenie o grupie kapitałowej.
Gdańsk, dnia 19-03-2015 r.
ZATWIERDZAM
.......................................................
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Uphagena 27 80-237 Gdańsk
Strona 22 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…………………………………………………………………………………………………..
Adres*:………………………………………………………………………………………….
TEL.*……………………………………………………………………………………………
REGON*:………………………………………………………………………………………..
NIP*:…………………………………………………………………………………………….
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję……………………………………….
e-mail* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję…………………………………….
- DOŁĄCZAM wykaz materiałów równoważnych
- NIE DOŁĄCZAM wykazu materiałów równoważnych (dostarczam materiały oryginalne )*
------------skreślić niepotrzebne------------------UWAGA !!!
Jeżeli wykonawca nie dostarczy wykazu materiałów równoważnych oznacza to, że będzie dostarczał materiały
eksploatacyjne oryginalne.
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym na :
„Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na potrzeby Pomorskiej WK OHP oraz na
potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za
cenę:
A. cena mojej (naszej) oferty netto: ................................................. złotych
B. brutto: ……………………………………………………… złotych
C. w tym podatek VAT w stawce ………..….. % w wysokości .……………….złotych
D. Termin realizacji zamówienia ………………………… dni
A.
Maksymalny termin realizacji dostawy zamówienia zamawiający ustala na 4 dni od dnia złożenia
zamówienia przez zamawiającego.
B. Minimalny termin dostawy zamawiający ustala w ciągu 1 dnia od dnia złożenia zamówienia przez
zamawiającego. (czyli zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej na drugi dzień od dnia złożenia
zamówienia )
C. W przypadku gdy wykonawca nie wpisze w formualrzu oferty terminu realizacji zamówienia, uznaje się, że
proponuje termin maksymalny tj. 4 dni od dnia złożenia zamówienia.
D. W przypadku gdy wykonawca wpisze termin w formualrzu oferty termin dłuższy niż 4 dni, uznaje się że
zrealizuje zamówienie w terminie maksymalnym tj. w ciągu 4 dni od dnia złożenia zamówienia
Oświadczamy, że:
1. Do formularza oferty dołączam formularz cenowy.
2. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptujemy w całości
wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowy.
3. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji.
Strona 23 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
6. Zamówienie będę(dziemy) realizował (li) w terminie od dnia zawarcia umowy do
31-12-2015 r.
7. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od upływu terminu przewidzianego na złożenie
ofert.
8. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy SIWZ.
9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]1.
11. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia.
12. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia.
13. Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zatrudnimy/nie zatrudnimy podwykonawców,
którym powierzymy wymienione niżej prace:………………………………………………..
14. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Nr z 2013 r., poz.907 ze zm.):
A. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
B. wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania2:
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
Od
Do
a)
15. Ofertę niniejszą składam na …………………kolejno ponumerowanych stronach.
16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
__________dnia __________2015 roku
____________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
1
2
Wykonawca skreśla niepotrzebne.
Wykonawca skreśla niepotrzebne.
Strona 24 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
My, niżej podpisani :
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
Przystępując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
„Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na potrzeby Pomorskiej WK OHP oraz na
potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”
oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a w tym:
1.
2.
3.
4.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
…………………. dnia ………………….2015 r.
.................................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być
złożone w imieniu wszystkich Wykonawców
Strona 25 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
Przystępując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
„Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na potrzeby Pomorskiej WK OHP oraz na
potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”
oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
………………………. dnia …………………….2015 r.
................................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Strona 26 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE
o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn.
zm.)
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
Przystępując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
„Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na potrzeby Pomorskiej WK OHP oraz na
potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”
oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm), o której
mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
………………………. dnia …………………….2015 r.
!!! UWAGA !!!
------------------------W PRZYPADKU GDY WYKOANWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ TO
NIE SKŁADA W/W OŚWIADCZENIA LECZ WRAZ Z OFERTĄ ZAŁĄCZA LISTĘ PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.--------------------------
................................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą „Informację o
przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.” składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Strona 27 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKAZ
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane,
L.p.
Nazwa, adres siedziby podmiotu, na
rzecz którego dostawy/usługi zostały
wykonane
Przedmiot zamówienia
Data wykonania
przedmiotowego
zamówienia
(dd-mm-rrrr)
Wartość brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Do wszystkich wymienionych wyżej wykonanych dostaw przedkładam/załączam
dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
A. poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie usługi,
B. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli
wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości
uzyskania poświadczenia.
C. W przypadku gdy zamawiający (Pomorska WK OHP) jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
………………………., dnia ……………………2015 r.
……………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Strona 28 z 28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UMOWA ZOA-272/No/6/2015
zamówienie publiczne ZOA-271/No/6/2015
w Gdańsku dnia ……………………… roku pomiędzy:
Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy
adres: ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, NIP: 583-21-64-080, reprezentowaną przez Piotra
Rydzyńskiego – p.o. Wojewódzkiego Komendanta, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………………………………………………………………...
NIP: ………………….., reprezentowaną przez …………………………... - Właściciela,
zwanym/ną dalej WYKONAWCĄ,
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i udzielenia
zamówienia publicznego na „Bezgotówkowa, dostawa artykułów biurowych oraz
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego na
potrzeby Pomorskiej WK OHP oraz na potrzeby projektu „Ginące zawody pomysłem na
przyszłość” prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1 [ DEFINICJE ] .
Użyte w niniejszej umowie zwroty oznaczają:
SIWZ – sporządzona przez Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia
numer ZOA-271/No/……/2015;
towar– artykuły biurowe, szkolne oraz oryginalne materiały eksploatacyjne do sprzętu
biurowego: tj. np. drukarki, faksy, kserokopiarki zamawiane zgodnie ze SIWZ;
formularz – formularz cenowy załączony przez Wykonawcę do oferty, złożonej w trakcie
przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej umowy,
oferta – ofertę złożoną przez Wykonawcę w trakcie przetargu nieograniczonego prowadzonego
w oparciu o SIWZ,
zamówienie – dyspozycja dostawy określonej części towaru, wydana Wykonawcy przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego ;
umowa – niniejsza umowa.
§ 2. [ PRZEDMIOT UMOWY ]
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru zgodnie ze SIWZ,
formularzem cenowym oraz ofertą Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany proporcji ilościowych poszczególnych rodzajów
artykułów biurowych, szkolnych oraz materiałów eksploatacyjnych w stosunku do podanych w
formularzu cenowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia
ilości poszczególnych rodzajów artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w
stosunku do podanych w formularzu cenowym. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia
Strona 1 z 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
może zostać pomniejszony o nie więcej niż 50 % ogólnej wartości zamówienia tzn. zostanie
zrealizowany w co najmniej 50 % wartości zamówienia.
4. Wartość dostaw objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty:
A. ……………. zł netto,
B. powiększonej o podatek VAT (…..%) w wysokości …………. zł,
C. co daje łączną kwotę brutto ……………………………………….zł (słownie:
…………………………………………..).
5. Ilość zamawianego towaru określonego w załącznikach do niniejszej umowy może ulec
zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego, z tytułu zmniejszenia
ilości zamawianych artykułów.
7. Wykonawca akceptuje zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami umowy i SIWZ postępowania nr ZOA-271/No/6/2015.
8. Wykonawca, który nie dostarczył wykazu materiałów równoważnych wraz ze złożoną ofertą do
przedmiotowego postępowania zobowiązuje się dostarczać przez cały okres trwania umowy
materiały eksploatacyjne oryginalne.
9. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów biurowych oraz
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu na potrzeby
Pomorskiej WK OHP.
10. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany we wzorze formularza cenowego,
stanowiącego załącznik SIWZ.
11. Wszystkie produkty są przeznaczone do użytku biurowego.
12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
składanie rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie
gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.
13. Wszystkie wkłady do długopisów, mają być wypełnione tuszem w minimum 3/4 długości
wkładu oraz być wykonane z przezroczystego tworzywa pozwalającego sprawdzić ilość tuszu
i zabezpieczone opakowaniem przed wysychaniem. Długopis musi pisać do wyczerpania się
tuszu.
14. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne były
fabrycznie nowe, posiadające oryginalne fabryczne opakowania i nie użyto do ich produkcji
składników uprzednio eksploatowanych, uzupełnianych, bądź przerabianych. Zaoferowane przez
Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone do stosowania przez producenta
urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego typy
materiałów eksploatacyjnych określają minimalne cechy techniczne i wymagania jakościowe.
15. Pod pojęciem „fabrycznie nowe" zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych
elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia,
w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem
przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.
Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego
jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (np. pojemność tusza/tonera,
wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta
urządzenia.
Strona 2 z 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16. Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną na materiały eksploatacyjne. W przypadku złożenia
oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne do drukarek, telefaksów i kserokopiarek
Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku nieprawidłowego działania dostarczonego towaru,
który spowoduje uszkodzenie urządzeń drukujących i kopiujących, będzie wykonywać naprawy
uszkodzeń na własny koszt, a także poniesie wszelkie koszty związane z transportem
uszkodzonego urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzeń
drukujących (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię
autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa Urządzenia drukującego wykonana
zostanie w autoryzowanym serwisie producenta w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem)
Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. W przypadku wadliwości
materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych przedmiotowe materiały, artykuły biurowe
zostaną wymienione przez wykonawcę na nowe nie posiadające wad w ciągu 24 godzin od
momentu zgłoszenia.
17. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu materiałów
równoważnych. Jeżeli wykonawca nie dostarczy wykazu materiałów równoważnych oznacza to,
że będzie dostarczał materiały oryginalne.
18. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów
eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są
przeznaczone.
19. Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących
posiadały minimum 1 rok gwarancji licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Wymóg ten
dotyczy każdej z poszczególnych dostaw.
20. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek w ramach zawartej umowy. Odbiór będzie następował po zgłoszeniu przez
Zamawiającego w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.
21. Każda dostawa winna być ubezpieczona przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie
odpowiedzialności cywilnej.
22. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego, z tytułu zmniejszenia
ilości zamawianych artykułów i materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zamawiania mniejszej ilości artykułów i materiałów eksploatacyjnych niż określona
w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze
z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za
zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw.
§3. [ CZAS TRWANIA UMOWY ]
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 roku.
§4. [ REALIZACJA DOSTAWY ]
1. Dostawa będzie dokonana jednorazowo od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 r.
2. Zamówienie będzie złożone przez Zamawiającego telefoniczne do godziny 9.00, a realizacja
zamówienia musi nastąpić zgodnie z terminem wpisanym w formularzu cenowym, tj. ….. dni od
Strona 3 z 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
daty złożenia zamówienia.
3. Poszczególne partie przedmiotu zamówienia mają być dostarczane na podstawie zamówień
jednorazowych do siedziby Zamawiającego: Gdańsk ul. Uphagena 27 piętro VI oraz jednostek
organizacyjnych Zamawiającego:
A. Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 25 (CEiPM Gdańsk)
B. Słupsk ul. Dunikowskiego 3 (CEiPM Słupsk)
C. Człuchów ul. Kusocińskiego 4 (OSiW Człuchów)
D. Bytów ul. Wojska Polskiego 12 (MCK Bytów)
E. Chojnice ul. Lichnowska 5 (MCK Chojnice)
F. Człuchów Osiedle Wazów 1 (PPP Człuchów)
G. Gdynia ul. Zamenhoffa 15 (OSZ Gdynia)
H. Gniew Plac Grunwaldzki 16/17 (MCK Gniew)
I. Kartuzy ul. Wzgórze Wolności 3 (PPP Kartuzy)
J. Kościerzyna ul. Krasickiego 4 (MCK Kościerzyna)
K. Lębork ul. Krzywoustego 1 (PPP Lębork)
L. Luzino ul. A. Mickiewicza 22 (MCK Luzino)
M. Malbork Plac Słowiański 5 (PPP Malbork)
N. Miastko ul. Kazimierza Wielkiego 3 (MCK Miastko)
O. Pelplin Plac Grunwaldzki 8a, (PPP Pelplin)
P. Pruszcz Gdański ul. Polskich Kolejarzy 4 (MCK Pruszcz Gd.)
Q. Puck Plac Wolności 1 (MCK Puck)
R. Rumia ul. Świętojańska 11 (PPP Rumia)
S. Słupsk Al. H. Sienkiewicza 20 (OSZ Słupsk)
T. Starogard Gdański Osiedle 60-lecia ONP 14 (MCK Starogard Gd.)
U. Sztum ul. Reja 12 (MCK Sztum)
V. Tczew ul. Sobieskiego 10 (PPP Tczew)
W. Wejherowo ul. Św. Jacka 18 (PPP Wejherowo)
lub pod inny adres na terenie województwa pomorskiego wskazany przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.
5. W
przypadku
reklamacji
dostarczonego
towaru
Wykonawca
ma
obowiązek
rozpatrzyć reklamację w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Wadliwy towar musi zostać
wymieniony w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji i dostarczone w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
6. Wydanie Zamawiającemu towaru nastąpi na podstawie dokumentów WZ wystawianych przez
Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany proporcji ilościowych poszczególnych elementów
towaru w stosunku do ilości podanych w formularzu– załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 5. [ ZAPŁATA CENY ]
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, cenę ustaloną na podstawie formularza.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłacić cenę wyłącznie za towar dostarczony zgodnie z § 2
umowy, wolny od wad.
3. Ceny określone w formularzu nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej
umowy.
4. Zapłata ceny zostanie dokonana przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionych
częściowych faktur VAT wystawianych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego
Strona 4 z 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dokument WZ.
5. Płatność za zamówienia cząstkowe nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§ 6. [ ROZWIĄZANIE UMOWY ]
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w
przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także w przypadku nienależytego
wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, w szczególności:
A. dostarczenia towaru po terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy,
B. dwukrotne dostarczenia towaru po terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy,
C. dwukrotne dostarczenie towaru wolnego od wad po terminie określonym w § 4 ust. 5
umowy,
D. nie dostarczenia towaru wolnego od wad lub nie uzupełnienia braków, po bezskutecznym
upływie jednodniowego terminu od dnia stosowanego wezwania,
E. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
F. w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
G. w przypadku otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub ogłoszenia jego
upadłości.
2. W przypadku braku środków budżetowych, na cel określony w umowie, ulega ona rozwiązaniu,
wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe z tytułu rozwiązania umowy.
O rozwiązaniu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wciągu 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia
jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania jej obowiązywania.
§ 7. [ GWARANCJA, WADY TOWARU ]
1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Wykonawca
zobowiązuje się do usunięcia wad lub uzupełnienia braków ilościowych niezwłocznie, nie
później niż w terminie 24 godzin od dnia stosownego wezwania. W przypadku wadliwości
materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych przedmiotowe materiały, artykuły
biurowe zostaną wymienione przez wykonawcę na nowe nie posiadające wad w ciągu 24
godzin od momentu zgłoszenia.
2. Wezwanie o którym mowa w §7 p.1 umowy zostanie dokonane przez Zamawiającego na
piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. W wypadku stwierdzenia wad towaru lub braków ilościowych przy odbiorze, Zamawiający
uczyni stosowną adnotację na dokumencie WZ. Adnotacja taka zastępuje wezwanie, a termin
o którym mowa w §7 p.1, biegnie od dnia dostarczenia wadliwego towaru.
Strona 5 z 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Przez usunięcie wad strony umowy rozumieją dostarczenie towaru wolnego od wad.
5. Zamawiający udziela rocznej gwarancji na materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących.
Okres gwarancji biegnie od dnia dostarczenia towaru, o którym mowa w §4.
§8. [ KARY UMOWNE]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
A. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% brutto wartości
zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia w dostawie licząc od terminu
dostawy określonego jako maksymalny,
B. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 2 ust.4 umowy.
2. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§ 9. [ ZMIANA UMOWY ]
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawijący dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
A. zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
B. w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana
urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku
VAT, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT,
C. strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji tej części
zamówienia, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano.
D. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
ZAMAWIAJĄCEGO w postaci zmiany treści § 2 ust 2, 3 i 4,
E. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiących podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienia Zamawiający nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
§ 10. [ KONTAKT ]
Osobą upoważnioną do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze
strony WYKONAWCY jest ………………………..tel. …………………………...
Osobą upoważnioną do kontaktu z WYKONAWCĄ w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony
ZAMAWIAJĄCEGO jest ……………………. tel. ………………………...
Strona 6 z 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 11. [ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]
1. Wszelkie prawnie dopuszczalne zamiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy
powszechne w Gdańsku.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdej zmianie adresu do
doręczeń. Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie domniemaniem prawidłowego
doręczenia pism na adres wskazany w niniejszej umowie lub ostatni adres, o którego zmianie
poinformował Wykonawca.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik - formularz cenowy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Strona 7 z 7
Strona 1
Tabela A
…………………………………………………
nazwa jednostki organizacyjnej
Lp.
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Asortyment- materiały biurowe, szkolne i eksploatacyjne
Jedno
stka
miary
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Wartość
netto
(kol.4x5)
4
5
6
2
3
Blok makulaturowy A4 100 kart - kratka
Blok makulaturowy A5 100 kart - kratka
Blok biurowy A6 50 kart kratka
Blok techniczny A4 kolorowy
Blok techniczny A3 kolorowy
Blok rysunkowy biały A4
Blok rysunkowy kolorowy A4
Blok techniczny A3 biały
Bibuła karbowana kolor mix
Bibuła gładka/cienka kolor mix opk. 30
Biuwar papierowy 470x330mm z listwą z PCV, co najmniej na 24 kartki, format
A2 z kalendarzem 2-letnim lub rocznym
Balony kolor mix
Brystol A1 (różne kolory)
Cienkopisy z końcówką oprawioną w metal, odporny na wysychanie tuszu,
wentylowana nasadka, kolor mix
Bloczek zakładek samoprzylepnych, papierowych, indeksujących, 4-kolorowych,
wymiary ok.2 cm x 5 cm, tzw. zaznaczniki
Bloczek zakładek samoprzylepnych, indeksujących, które można wielokrotnie
przyklejać nie niszcząc dokumentu z możliwością pisania po nich, góra część
zakładki kolorowa, wymiary ok.2 cm x 5 cm, tzw. zaznaczniki
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
opak.
3
10
2
15
23
17
15
23
55
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
8
7
arkusz 34
0,00
0,00
0,00
szt.
46
0,00
opak. 35
0,00
opak. 25
0,00
szt.
5
0,00
szt.
szt.
7
14
0,00
0,00
szt.
szt.
46
27
0,00
0,00
szt.
szt.
87
184
0,00
0,00
szt.
szt.
40
48
0,00
0,00
szt.
szt.
36
48
0,00
0,00
szt.
92
0,00
szt.
15
0,00
szt.
szt.
szt.
bl.
bl.
bl.
7
19
19
13
7
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Datownik samotuszujący w obudowie plastikowej, wysokość czcionki 4 mm,
17 kolor tuszu czarny,w wersji polskiej, typu Trodat serii printy 4810 lub równoważny
Długopis, połączony z podstawką sprężynką lub łańcuszkiem, posiadający
podstawę z dużym obciążeniem, wymienny wkład w długopisie w kolorze
18 czarnym lub niebieskiem
19 Wkład do długopisu kolor niebieski, czarny z pozycji 18
Długopis z niebieskim/czarnym wkładem, z cienką końcówką 0,7 mm wykonaną
z niklowanego srebra i kulką ze stali hartowanej, średnią długością linii pisania
20 co najmniej 1700 m, do którego pasuje wkład typu BKL77
21 Wkład do długopisu kolor niebieski, czarny z pozycji 20
Długopis żelowy EnerGel (różne kolory ), do którego pasuje wkład wymienny do
serii ENERGEL BLN35 z końcówką 0,5 mm, posiadający gumowy uchwyt oraz
metalowy klip, mechanizm przyciskowy oraz system automatycznego wyłączania
22 przy wpinaniu do kieszeni
23 Wkład do długopisu żelowego kolor czerwony, zielony, niebieski, czarny z poz.22
Długopis żelowy (różne kolory ) G2 0,5 mm z wymiennym wkładem żelowym i
gumowym typu G-2, automatyczny, z wygodnym uchwytem, z linią pisania extra
fibe 0,32mm, o długości linii min. 1200 m, wyposażony w mechnizm chowania
24 wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania
25 Wkład do długopisu żelowego kolor czerwony, zielony, niebieski, czarny z poz.24
Długopis żelowy (różne kolory ) 0,5 mm z wymiennym wkładem żelowym G-1,
linią pisania extra fine 0,32mm, o długości linii min. 1000 m, z końcówką ze
26 wzmacnianej stali nierdzewnej oraz z uchwytem ergonomicznym
27 Wkład do długopisu kolor niebieski lub czarny z poz. 26
Długopis o długości linii pisania 3000m, z końcówką 0,7mm, grubość linii
28 pisania 0,35mm, kolor mix
Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem formatu, dziurkowanie do 25 kartek na
29 dwie dziurki
Dziurkacz duży, metalowy z gumowaną rękojeścią, posiadający: ogranicznik
formatów, dziurkowanie do 65 kartek na dwie dziurki, mechanizm dziurkujący
umożliwiający ograniczenie użytej siły do dziurkowania do 50%, podstawę
30 antypoślizgową
31 Dziennik podawczy w sztywnej okładce - oprawa INTRAKAL - 100 kart
32 Dziennik zajęć pozalekcyjnych MEN-03-14-I/06
33 Druk delegacji A5 100 kart.
34 Druk listy obecności
35 Druk Spis spraw Kn-4 dwustronny 100 kart
Strona 2
36 Druk karta wyposażenia pracownika K-206
37 Druk karta ewidencji czasu pracy pracownika, symbol OS-228/N
38 Druk indywidualna karta czasu pracy pracownika, typ:531-0 w bloczkach 50 ark.
Druk zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu symbol Os-231, format A5,
39 bolczki ark.100
40 Druk wniosek o zaliczkę, symbol K-113
41 Druk rozliczenie zaliczki, symbol K-114
42 Pocztowa książka nadawcza, samokopiująca, symbol ppup PPnr 1a
Księga inwentarzowa w sztywnej introligatorskiej okładce zawierająca 90-100
43 kart; typ K-205
44 Księga inwentarzowa w sztywnej okładce zawierająca 20 kart; typ K-205
45 Etykiety wymienne do segregatorów 48x153mm opak.20
46 Etykiety wymienne do segregatorów 28x153mm opak.20
Etykiety na taśmie do nadruku o wymiarach 50x25mm, rolka 1000 etykiet do
47 drukarki termotransferowej CITIZEN CLP 621
48 Farby plakatowe 12-kolorowe
49 Flamastry, opk. 12 kolorów
50 Grafit do ołówka automatycznego 0,5 mm, twardość HB i B, opak. 12 szt.
51 Grzbiet wsuwany, zaciskowy (3mm), kolor mix
52 Grzbiet wsuwany, zaciskowy (5mm), kolor mix
53 Grzbiet wsuwany, zaciskowy (6mm), kolor mix
54 Grzbiet wsuwany, zaciskowy (9mm), kolor mix
55 Grzbiet wsuwany, zaciskowy (10mm), kolor mix
56 Grzbiet wsuwany, zaciskowy (15mm), kolor mix
57 Gumka usuwająca ołówek nie naruszająca struktury papieru, biała
Gumka z jedną częścią do wycierania ołówka, a drugą częścią do wycierania
58 tuszu ( atramentu)
Kalkulator biurkowy wyświetlacz 12 cyfr, o wymiarach szer. min. 14 cm, dł. min.
14 cm, posiadający nie mniejszą ilość parametów tj.: wyświetlacz odchylany,
podwójna pamięć, zaokraglanie wyników, cofanie ostatnio wprowadzonej
59 pozycji, klawisz podwójnego zera, podwójne zasilanie.
szt.
szt.
bl.
150
210
5
0,00
0,00
0,00
bl.
bl.
bl.
szt.
5
3
13
6
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
opak.
opak.
2
2
3
3
0,00
0,00
0,00
0,00
rolka
opak.
szt.
opak.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
7
1
4
1
1
1
1
1
1
21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
15
0,00
szt.
5
0,00
Klej w sztyfcie - min. 8g opakowanie, wysokiej jakości, bezbarwny i bezwonny,
zmywalny i niebrudzący, nietokstyczny, przeznaczony do klejenia papieru,
60 fotografii, tektury i tkanin, posiadający certyfikaty ASTM i EN71
szt.
38
0,00
Klej w sztyfcie - min. 15g opakowanie, wysokiej jakości, bezbarwny i bezwonny,
zmywalny i niebrudzący, nietokstyczny, przeznaczony do klejenia papieru,
61 fotografii, tektury i tkanin, posiadający certyfikaty ASTM i EN71
szt.
14
0,00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
15
16
16
113
15
10
2974
1789
2720
301
17
12
29
11
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Klej w sztyfcie - min. 35g opakowanie, wysokiej jakości, bezbarwny i bezwonny,
zmywalny i niebrudzący, nietokstyczny, przeznaczony do klejenia papieru,
fotografii, tektury i tkanin, posiadający certyfikaty ASTM i EN71
Koperta z rozszerzanymi bokami i dnem 353x250x38 mm - B4
Koperta z rozszerzanymi bokami i dnem 400x280x40 mm - E4
Koperta z rozszerzanymi bokami i dnem 458x300x40 mm - E4+ HK
Koperta samoklejąca B4 - białe
Koperta samoklejąca E4 - białe
Koperta samoklejąca C4 - białe
Koperta samoklejąca C5 - białe
Koperta samoklejąca C6 - białe
Koperta samoklejąca DL - białe
Korektor w długopisie szybkoschnący, z metalową końcówką
Korektor w taśmie, jednorazowy, szerokość taśmy 5 mm, długość 8 m
Korektor z rozpuszczalnikiem w płynie
Kostka notes klejony 83x83 mm - biała, wysokość 4cm
Kostka notes klejony 83x83 mm - mix kolorów, wysokość 4cm
Koszulki A4 - 100 szt. opak, 50 mic, groszkowe, wymiary zewnetrzne
230x305mm, specjalnie wzmocniony brzeg, otwarte na górze,
antyelektrostatyczne
Koszulki A4, krystaliczna, otwarta na górze , sztywna wykonana z folii PCV
gładkiej mocnej 170 mic, przeźroczysta, antyelektrostatyczna, specjalnie
wzmocniony brzeg, mieści materiały do 200 kartek o gram.80g/m²
Koszulki foliowe A 4, krystaliczne, pojemność do 120 kartek, specjalnie
wzmocniony brzeg, otwarte na górze, przeźroczyste, antyelektrostatyczne,
opakowanie 25 szt., 120 mic
Koszulki A4 - 100 szt.opak., 40 mic, krystaliczne, przeźroczyste,
antyelektrostatyczne, specjalnie wzmocniony kolorowy brzeg, wymiary zewnętrze
230x304mm, otwarte na górze
Kredki drewniane 12-kolorowe
opak. 99
0,00
szt.
0,00
147
opak. 13
0,00
opak. 19
opak. 23
0,00
0,00
Strona 3
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
82 12 szt. o rozmiarze 19 mm
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
83 12 szt. o rozmiarze 25 mm
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
84 12 szt. o rozmiarze 32 mm
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
85 12 szt. o rozmiarze 41 mm
86 Literki i cyferki samoprzylepne kolor mix, różne wielkości
87 Linijka plastikowa 20 cm ( z podciętym rowkiem)
Mazak Marker (różne kolory)-min 0,5 mm z okrągłą końcówką permanent*
88 ………………………….
Mazak Marker (różne kolory)-min 1mm z okrągłą końcówką permanent*
89 ………………………….
90 Mazak Marker (różne kolory)-min 3mm z okrągłą ściętą końcówką, permanent
Mazak Marker do tablicy Flipchart ( różne kolory ), bezzapachowy, grubość linii
91 3 mm* …………………………..
Marker olejowy cienki (różne kolory), grubość linii pisania 2 mm*
92 ………………………………...
93 Marker olejowy gruby (różne kolory), grubość linii pisania 4 mm * ……………….
Mazak do pisania po płytach CD, niezmywalny, z szybkoschnącym tuszem*
94 ……………………………..
95 Notes przylepny 38 x 51 mm (karteczki samoprz.żółte, bloczek 100kartkowy)
96 Notes przylepny 76 x 76 mm (karteczki samoprz.żółte, bloczek 100kartkowy)
97 Notes przylepny 75 x 125 mm (karteczki samoprz.żółte, bloczek 100kartkowy)
98 Nożyce 12,5 cm, z ostrymi końcami z miękkim uchwytem, ze stali nierdzewnej
Nożyce 21,0 cm, z ostrymi końcami z miękkim uchwytem ergonomicznym, ze
99 stali nierdzewnej
Nici liniane tzw. dratwa, kolor szary, nabłyszczane, wytrzymałość 17,5 kg, siła
100 zrywająca 22,5kg/Nm, długość 120m, waga szpuli 100g
101 Obwoluta A4 przeźroczysta cała tzw. ofertówka
102 Obwoluta A4 z tylną stroną nieprzeźroczystą tzw. ofertówka, kolor mix
Olej do niszczarek tnących papier na ścinki, który zapobiega osadzaniu się
103 ścinek na nożach tnących, pojemność opak. 120 ml
Ołówek automatyczny 0,5 mm sprężynujący grafit i metalowa prowadnica,
104 gumka do ścierania na końcu, obudowa antypoślizgowa
105 Ołówek zwykły z niełamliwym grafitem i gumką na końcu, twardość HB, B i B2
Okładki do bindownicy kartonowe, skóropodobne A4( opak. po 100szt), kolor
106 mix
Okładki do bindownicy plastikowe A4(opak. po 100szt), przeźroczyste, grubość
107 0,15 mm
108 Papier do kserokopiarki i drukarek komputerowych A4, 80 g/m²
109 Papier do kserokopiarki i drukarek komputerowych A3, 80 g/m²
Papier - składanka komputerowa 1org.+2 kopie, wykonana z wysokiej jakości
papieru samokopiującego posiadającego certyfikat ISO 9001, format 240x12",
110 składanek 600
Papier do kserokopiarki i drukarek komputerowych A4 kolorowy, kolor mix, ark.
111 500, 80 g/m²
112 Papier wizytówkowy A4, struktura papieru mix, biały, opk. 20 kart, 230 g/m²
113 Papier - dyplomy, wzory mix, A4, 170 g/m², opak. 25 szt.
114 Powietrze sprężone do czyszczenia klawiatur komp. opk. min. 400 ml
115 Pinezki do tablicy korkowej beczułki lub kołeczki, w pojemniku - 200szt.
116 Pinezki zwykłe kolorowe główki w pojemniku - 750szt.
117 Płyta CD - R i DVD - R w kopercie 1 szt.
118 Pędzelki szkolne ciennkie, średnie i grube w opak. zbiorczym, łącznie 12 szt.
Przybornik na biurko wykonany z tworzywa akrylowego, 4 przegrody na
akcesoria piszące, 1 przegroda na karteczki, 1 przegroda na wizytówki lub inne
119 drobne akcesoria, szer.147 mm , gł. 100 mm, wys. 100mm
120 Pojemnik plastikowy z magnesem i spinaczami
121 Pojemnik plastikowy z kartkami w bloku ( kubik )
Przekładki oddzielające papierowe 235x105mm, format 1/3 A4, kolor mix., opk
122 100 szt.
Pojemnik kartonowy do achiwizacji A4/80 wykonany z tektury falistej,
bezkwasowej, pojemność około 800 kartek lub 1 segregator, 5 ścian opisowych,
otwory ułatwiające wyjmowanie z pudła zbiorczego lub szafy, wymiary
123 297x80x339mm
opak. 8
0,00
opak. 7
0,00
opak. 2
0,00
opak. 5
szt.
3
0,00
0,00
0,00
szt.
27
0,00
arkusz 3
szt.
30
0,00
szt.
24
0,00
szt.
6
0,00
szt.
szt.
7
7
0,00
0,00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
4
107
162
14
19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
24
0,00
szt.
szt.
szt.
15
75
60
0,00
0,00
0,00
opak. 2
0,00
szt.
szt.
0,00
0,00
18
49
opak. 1
0,00
opak. 1
ryza 1140
ryza 2
0,00
0,00
0,00
karton 1
0,00
ryza
opak.
opak.
szt.
opak.
opak.
szt.
szt.
2
5
11
7
3
2
5
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
szt.
7
2
1
0,00
0,00
0,00
opak. 13
0,00
szt.
0,00
43
Strona 4
124
125
126
127
Pojemnik kartonowy do achiwizacji A4/100 wykonany z tektury falistej,
bezkwasowej, pojemność około 800 kartek lub 1 segregator, 5 ścian opisowych,
otwory ułatwiające wyjmowanie z pudła zbiorczego lub szafy, wymiary
297x100x339mm
Pojemnik zbiorczy do archiwizacji ze sztywnej tektury, zamykany od góry, część
zamykająca na stałe związana z pojemnikiem, posiadający certyfikat FSC,
mieszczący 5 pudeł do archiwizacji lub 5 segregatorów 7-centymetrowych A4 o
wym. 433x364x263mm lub 392x334x301mm
Rozszywacz do wszystkich rodzajów zszywek
Segregator archiwalny A4 80 mm, wykonany z twardej tektury, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, format A4, grzbiet 75mm
szt.
90
0,00
szt.
szt.
30
9
0,00
0,00
szt.
13
0,00
43
0,00
203
203
30
19
60
60
35
11
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Segregator A4/4 ergonomiczny z RADO, okucie, kolor mix,wymienne etykiety w
przeźrocz. kieszeni, zewnętrzna strona pokryta tworzywem sztucznym, wewnętrzna
128 strona pokryta papierem
szt.
Segregator A4/7 ergonomiczny z RADO, okucie, kolor mix, wymienne etykiety w
przeźrocz. kieszeni, zewnętrzna strona pokryta tworzywem sztucznym, wewnętrzna
129 strona pokryta papierem
szt.
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Skoroszyt kartonowy A4, biały, 1/1
Skoroszyt kartonowy lakierowany zawieszany - oczkowy A4, kolor mix, 1/1
Skoroszyt kartonowy zawieszany - oczkowy A4 1/1 biały
Skoroszyt plastikowy, twardy, A4, kolor mix
Skoroszyt plastikowy, twardy, zawieszany A4, kolor mix
Spinacze 25mm - 100szt. (trójkąty)
Spinacze 33mm - 100 szt.
Środek do czyszczenia obudowy komputera (spray) min. 250 ml
Środek do czyszczenia ekranu komputera zwykłego i ciekłokrystalicznego
(spray) min. 250 ml
Serwetki dekoracyjne opk.20 szt, kolor mix, różne wzory
Tablica korkowa 80 x 50 cm w drewnianej ramce do wieszania w pozycji
poziomej z kpl. akcesoriów do zawieszenia
Taśma klejąca dwustronna, piankowa, montażowa, przeznaczona do montażu
drobnych elementów, o wymiarach min.19mm x 1,5 m
Taśma klejąca dwustronna, cienka, przeźroczysta, na podajniku, przeznaczona
do łączenia papieru, folii i klisz, o wymiarach min. 12mm x 6,3 m
Taśma klejąca pakowa, szara, o wymiarach min. 48x50mm, o dużej mocy
klejenia, odporna na rozciąganie
Taśma klejąca, maskująca kremowo - żółta - 19 mm, dł. 33 m
Taśma klejąca, cienka, przeźroczysta, o wymiarach 18mm x 18 m
Taśma klejąca, cienka, przeźroczysta o wymiarach 12mm x 10 m
Teczka do podpisu harmonijkowa 15 - oprawa z gąbką, kolor mix
Teczka A4 wiązana kartonowa - biała
Teczka z gumką preszpanowa z gumką A4 kolor mix
Teczka z gumką A4 kartonowa kolor mix
Teczka z gumką A4 lakierowana kolor mix
Teczka na akta osobowe, wykonana z foloii PCV, posiadająca cztery zapinki do
akt, kolorowe przekładki kartonowe, okładka koloru granatowego,
zaprojektowana zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy
Teczka z klipem A4, sztywna przednia i tylnia okładka wykonana z folii PCV,
wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy, na wewnętrznej stronie okładka
posiada kieszeń, w środku posiada miejsce na długopis, kolor mix
Teczka z klipem A5, sztywna przednia i tylnia okładka wykonana z folii PCV,
wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy, na wewnętrznej stronie okładka
posiada kieszeń, w środku posiada miejsce na długopis, kolor mix
Temperówka kostka metalowa pojedyncza
Temperówka kostka metalowa, podwójna
Tusz do stempli polimerowych i kauczukowych (różne kolory) poj.28 ml, wysokiej
jakości, szybkoschnący, nie przesiąkający przez papier, butelka z trwałego
tworzywa z aplikatorem, nakrętka w kolorze tuszu, posiadający certyfikat ASTM
D-4236 (AP), spełniający standardy CE EN-71/3
Wycinanki papierowe, A5, kolor mix, z klejem, 10 ark.
Wąsy do skoroszytu a`25, kolor mix, opk. 25 szt.
Zakreślacz fluorescencyjny 4 kolory w kpl.
Zakreślacz fluorescencyjny (różne kolory)
Zeszyt A4 w kratkę 96 kartek, sztywna oprawa, grubość kartek nie powodująca
przecinania ich przy rysowaniu linijek długopisem
Zeszyt A5 w kratkę - 16 kartki
Zeszyt A5 w kratkę - 60 kartek
Zeszyt A-5 w kratkę, 100 kartkowy, sztywna oprawa
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
opak.
opak.
szt.
szt.
4
opak. 79
0,00
0,00
szt.
0,00
7
rolka 12
0,00
rolka 11
0,00
szt.
rolka
rolka
rolka
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
35
6
30
9
3
125
15
25
102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
50
0,00
szt.
10
0,00
szt.
szt.
szt.
8
22
2
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
opak.
kpl.
szt.
2
20
301
29
40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
szt.
szt.
14
30
40
2
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 5
Zszywacz na min 30 kartek, metalowy, podstawa o wysokiej wytrzymałości,
element podający zszywki wykonany z metalu, antypoślizowy spód, zszywanie:
166 zamknięte, otwarte i tapicerskie, zszywki 24/6
167 Zszywki zwykłe 24/6, 26/6 opk. 1000
szt.
25
opak. 115
0,00
0,00
168
169
170
171
opak.
szt.
szt.
szt.
1
3
2
5
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
4
2
24
2
3
25
8
8
8
2
38
5
5
5
11
9
30
6
6
6
5
3
15
6
6
6
1
12
7
7
7
28
1
15
3
1
1
1
1
10
10
6
2
1
1
38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
33
0,00
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Zszywki w kasetach K12, czerwone, kaseta pasująca do zszywacza LEITZ 5551
Toner SAMSUNG SCX-4216F
Toner SAMSUNG CLP-510 czarny
Toner SAMSUNG 2010PR
Taśma termotransferowa do drukarki termotransferowej CITIZEN CLP 621 o
szerokości 50mm i długości 360 m
Toner PANASONIC DP 8016 + pojemnik na zużyty toner
Toner SHARP AR-203ESP20 CPM T+D
Toner HP Pro200 M201 dw CF456A
Toner HP Pro125a CZ172A
Toner HP Laser Jet P2055D o zwiększonej wydajności
Car.HP Photosmart 5515 czarny o zwiększonej wydajności
Car.HP Photosmart 5515 czerwony o zwiększonej wydajności
Car.HP Photosmart 5515 żółty o zwiększonej wydajności
Car.HP Photosmart 5515 niebieski o zwiększonej wydajności
Toner HP M1212nf
Car. HP Office Jet Pro 6830 czarny o zwiększonej wydajności
Car. HP Office Jet Pro 6830 czerwony o zwiększonej wydajności
Car. HP Office Jet Pro 6830 niebieski o zwiększonej wydajności
Car. HP Office Jet Pro 6830 żółty o zwiększonej wydajności
Car. HP Desk Jet Ink CH 368 czarny o zwiększonej wydajności
Car. HP Desk Jet Ink CH 368 kolor zwiększonej wydajności
Car. HP Desk Jest Ink Adv 3525 czarny o zwiększonej wydajności
Car. HP Desk Jest Ink Adv 3525 czerwony o zwiększonej wydajności
Car. HP Desk Jest Ink Adv 3525 niebieski o zwiększonej wydajności
Car. HP Desk Jest Ink Adv 3525 żółty o zwiększonej wydajności
Toner SAMSUNG ML-2580N
Toner HP Laser Jet Pro400M401d o zwiększonej wydajności
Car. HP Office jet Pro 8600 Plus czarny o zwiększonej wydajności
Car. HP Office jet Pro 8600 Plus czerwony o zwiększonej wydajności
Car. HP Office jet Pro 8600 Plus niebieski o zwiększonej wydajności
Car. HP Office jet Pro 8600 Plus żółty o zwiększonej wydajności
Toner HP M1132
Car. BROTHER DCP-J152W czarny
Car. BROTHER DCP-J152W czerwony
Car. BROTHER DCP-J152W niebieski
Car. BROTHER DCP-J152W żółty
Toner LM HP Laserjet P1606DN
Folia kopiująca PANASONIC KX-FP 207PD
Toner SAMSUNG ML-1665
Toner PANASONIC FP7715
Car. HP Office Jet 6000 czarny
Car. HP Office Jet 6000 czerwony
Car. HP Office Jet 6000 żółty
Car. HP Office Jet 6000 niebieski
Car. HP DJ Ink Advantage Aio CQ750A czarny
Car. HP DJ Ink Advantage Aio CQ750A kolor
Toner CANON IR-2520
Car. HP DJ 2050 J510 series czarny
Car. HP DJ 2050 J510 series kolor
Toner KONICA MINOLTA Bizhub 215
Pendrive 8GB
Kalendarz książkowy, format A5, dzienny, format bloku: 144x204mm, oprawa
matowa z delikatną fakturą skóropodobną w różnych kolorach, układ: 1 dzień na
1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz
miesięczny; objetość nie mniej niż 368 stron; papier biały lub kremowy 70g/m²,a
wyklejki papier 140g/m²; druk szaro-bordowy lub szaro-niebieski; część
informacyjna plan roczny 2015, 2016 i 2017, plan miesięczny na 2016 rok,
skorowidz od A do Z; wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo
klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym,
perforacja narożników, na przedniej okładce w prawym dolnym rogu odciśnięte
logo firmy mieszczące się w kwadracie o wym. 4x4 cm oraz odciśnięty rok 2016
w górnej części okładki przedniej wyśrodkowane; litery i cyfry wysokości 2 cm,
logo firmy do pobrania na stronie www.ohp.pl w zakładce logotypy
Strona 6
Kontener do przechowywania lub przenoszenia wykonany w 100% z kartonu
mający: automatycznie składane dno, podwójne ściany i dno zapewniające
220 stabilna kontrukcję, wymiary (WxSxG) 355x252x193mm
szt.
100
0,00
Pudło zbiorcze do archiwizacji o wymiarach 200x300x340mm, zamykane,
221 wykonane z telktury falistej bezkwasowej
222 Rolki termiczne do terminali płatniczych o wym. 57mmx30m, opk. 10 szt.
szt.
100
opak. 10
0,00
0,00
0,00
Razem
* w pozycjach oznaczonych gwiazdką Wykonawca zobowiązany jest podać
data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Vat 23 %
Razem brutto:
0,00
0,00
Tabela B
…………………………………………………
nazwa jednostki organizacyjnej
Lp.
1.
Asortyment- materiały biurowe, szkolne i eksploatacyjne
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
29
30
31
32
Blok makulaturowy A4 100 kart - kratka
Blok makulaturowy A5 100 kart - kratka
Blok biurowy A6 50 kart kratka
Blok papierowy do Flip Chart 50 kart biały
Biuwar papierowy 470x330mm z listwą z PCV, co najmniej na 24 kartki, format A2
z kalendarzem 2-letnim lub rocznym
Cienkopisy z końcówką oprawioną w metal, odporny na wysychanie tuszu,
wentylowana nasadka, kolor mix
Bloczek zakładek samoprzylepnych, papierowych, indeksujących, 4-kolorowych,
wymiary ok.2 cm x 5 cm, tzw. zaznaczniki
Bloczek zakładek samoprzylepnych, indeksujących, które można wielokrotnie
przyklejać nie niszcząc dokumentu z możliwością pisania po nich, góra część
zakładki kolorowa, wymiary ok.2 cm x 5 cm, tzw. zaznaczniki
Długopis z niebieskim/czarnym wkładem, z cienką końcówką 0,7 mm wykonaną z
niklowanego srebra i kulką ze stali hartowanej, średnią długością linii pisania co
najmniej 1700 m, do którego pasuje wkład typu BKL77
Wkład do długopisu kolor niebieski, czarny z pozycji 9
Długopis żelowy EnerGel (różne kolory ), do którego pasuje wkład wymienny do
serii ENERGEL BLN35 z końcówką 0,5 mm, posiadający gumowy uchwyt oraz
metalowy klip, mechanizm przyciskowy oraz system automatycznego wyłączania
przy wpinaniu do kieszeni
Wkład do długopisu żelowego kolor czerwony, zielony, niebieski, czarny
z
poz. 11
Długopis żelowy (różne kolory ) G2 0,5 mm z wymiennym wkładem żelowym i
gumowym typu G-2, automatyczny, z wygodnym uchwytem, z linią pisania extra
fibe 0,32mm, o długości linii min. 1200 m, wyposażony w mechnizm chowania
wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania
Długopis żelowy (różne kolory ) 0,5 mm z wymiennym wkładem żelowym G-1,
linią pisania extra fine 0,32mm, o długości linii min. 1000 m, z końcówką ze
wzmacnianej stali nierdzewnej oraz z uchwytem ergonomicznym
Długopis o długości linii pisania 3000m, z końcówką 0,7mm, grubość linii pisania
0,35mm, kolor mix
Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem formatu, dziurkowanie do 25 kartek na
dwie dziurki
Dziurkacz duży, metalowy z gumowaną rękojeścią, posiadający: ogranicznik
formatów, dziurkowanie do 65 kartek na dwie dziurki, mechanizm dziurkujący
umożliwiający ograniczenie użytej siły do dziurkowania do 50%, podstawę
antypoślizgową
Etykiety wymienne do segregatorów 48x153mm opak.20
Etykiety wymienne do segregatorów 28x153mm opak.20
Grafit do ołówka automatycznego 0,5 mm, twardość HB i B, opak. 12 szt.
Grzbiet wsuwany, zaciskowy (15mm), kolor mix
Gumka usuwająca ołówek nie naruszająca struktury papieru, biała
Gumka z jedną częścią do wycierania ołówka, a drugą częścią do wycierania
tuszu ( atramentu)
Kalkulator biurkowy wyświetlacz 12 cyfr, o wymiarach szer. min. 14 cm, dł. min. 14
cm, posiadający nie mniejszą ilość parametów tj.: wyświetlacz odchylany,
podwójna pamięć, zaokraglanie wyników, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji,
klawisz podwójnego zera, podwójne zasilanie.
Klej w sztyfcie - min. 8g opakowanie, wysokiej jakości, bezbarwny i bezwonny,
zmywalny i niebrudzący, nietokstyczny, przeznaczony do klejenia papieru,
33 fotografii, tektury i tkanin, posiadający certyfikaty ASTM i EN71
34
35
36
37
38
39
40
Klej w sztyfcie - min. 15g opakowanie, wysokiej jakości, bezbarwny i bezwonny,
zmywalny i niebrudzący, nietokstyczny, przeznaczony do klejenia papieru,
fotografii, tektury i tkanin, posiadający certyfikaty ASTM i EN71
Koperta z folią bąbelkową 140x235 mm
Koperta z folią bąbelkową 170x225 mm
Koperta z folią bąbelkową 220x340mm - F
Koperta z folią bąbelkową 230x340mm - G
Koperta z folią bąbelkową 270x360mm - H
Koperta z folią bąbelkową 300x445mm - I
Jedno
stka
miary
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Wartość
netto
(kol.4x5)
4
5
6
3
szt.
szt.
szt.
szt.
12
12
22
21
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
9
0,00
szt.
103
0,00
opak. 28
0,00
opak. 39
0,00
szt.
szt.
169
10
0,00
0,00
szt.
69
0,00
szt.
10
0,00
szt.
67
0,00
szt.
25
0,00
szt.
115
0,00
szt.
4
0,00
szt.
opak.
opak.
opak.
szt.
szt.
2
5
5
9
1
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
22
0,00
szt.
3
0,00
szt.
26
0,00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
35
10
15
5
10
14
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Koperta z folią bąbelkową 350x470mm - K
Koperta samoklejąca B4 - białe
Koperta samoklejąca E4 - białe
Koperta samoklejąca C4 - białe
Koperta samoklejąca C5 - białe
Koperta samoklejąca C6 - białe
Koperta samoklejąca DL - białe
Koperta na płytę CD
Korektor w długopisie szybkoschnący, z metalową końcówką
Korektor w taśmie, jednorazowy, szerokość taśmy 5 mm, długość 8 m
Korektor z rozpuszczalnikiem w płynie
Kostka notes klejony 83x83 mm - biała, wysokość 4cm
Kostka notes klejony 83x83 mm - mix kolorów, wysokość 4cm
Koszulki A4 - 100 szt. opak, 50 mic, groszkowe, wymiary zewnetrzne
230x305mm, specjalnie wzmocniony brzeg, otwarte na górze,
54 antyelektrostatyczne
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Koszulki A4, krystaliczna, otwarta na górze , sztywna wykonana z folii PCV
gładkiej mocnej 170 mic, przeźroczysta, antyelektrostatyczna, specjalnie
wzmocniony brzeg, mieści materiały do 200 kartek o gram.80g/m²
Koszulki foliowe A 4, krystaliczne, pojemność do 120 kartek, specjalnie
wzmocniony brzeg, otwarte na górze, przeźroczyste, antyelektrostatyczne,
opakowanie 25 szt., 120 mic
Koszulki A4 - 100 szt.opak., 40 mic, krystaliczne, przeźroczyste,
antyelektrostatyczne, specjalnie wzmocniony kolorowy brzeg, wymiary zewnętrze
230x304mm, otwarte na górze
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
12 szt. o rozmiarze 19 mm
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
12 szt. o rozmiarze 25 mm
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
12 szt. o rozmiarze 32 mm
Klipy do akt metalowe, odporne na odkształcenia, galwanizowane, pakowane po
12 szt. o rozmiarze 41 mm
Literki i cyferki samoprzylepne kolor mix, różne wielkości
Linijka plastikowa 20 cm ( z podciętym rowkiem)
Linijka plastikowa 30 cm ( z podciętym rowkiem)
Linijka plastikowa 50 cm ( z podciętym rowkiem)
Mazak Marker (różne kolory)-min 0,5 mm z okrągłą końcówką permanent*
………………………….
Mazak Marker (różne kolory)-min 1mm z okrągłą końcówką permanent*
………………………….
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
12
174
37
171
831
1686
635
10
24
57
13
22
21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
opak. 43
0,00
szt.
34
0,00
opak. 33
0,00
opak. 34
0,00
opak. 14
0,00
opak. 22
0,00
opak. 16
0,00
opak. 16
szt.
szt.
szt.
12
10
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
30
0,00
arkusz 10
szt.
20
0,00
68 Mazak Marker (różne kolory)-min 3mm z okrągłą ściętą końcówką, permanent
Mazak Marker do tablicy Flipchart ( różne kolory ), bezzapachowy, grubość linii 3
69 mm* …………………………..
Marker olejowy cienki (różne kolory), grubość linii pisania 2 mm*
70 ………………………………...
71 Marker olejowy gruby (różne kolory), grubość linii pisania 4 mm * ……………….
Mazak do pisania po płytach CD, niezmywalny, z szybkoschnącym tuszem*
72 ……………………………..
73 Notes przylepny 38 x 51 mm (karteczki samoprz.żółte, bloczek 100kartkowy)
74 Notes przylepny 76 x 76 mm (karteczki samoprz.żółte, bloczek 100kartkowy)
75 Notes przylepny 75 x 125 mm (karteczki samoprz.żółte, bloczek 100kartkowy)
76 Nożyce 12,5 cm, z ostrymi końcami z miękkim uchwytem, ze stali nierdzewnej
Nożyce 21,0 cm, z ostrymi końcami z miękkim uchwytem ergonomicznym, ze stali
77 nierdzewnej
78 Obwoluta A4 przeźroczysta cała tzw. ofertówka
79 Obwoluta A4 z tylną stroną nieprzeźroczystą tzw. ofertówka, kolor mix
Ołówek automatyczny 0,5 mm sprężynujący grafit i metalowa prowadnica, gumka
81 do ścierania na końcu, obudowa antypoślizgowa
82 Ołówek zwykły z niełamliwym grafitem i gumką na końcu, twardość HB, B i B2
szt.
59
0,00
szt.
62
0,00
szt.
szt.
10
9
0,00
0,00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
6
45
91
50
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
szt.
13
37
37
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
15
123
0,00
0,00
83 Okładki do bindownicy kartonowe, skóropodobne A4( opak. po 100szt), kolor mix
Okładki do bindownicy plastikowe A4(opak. po 100szt), przeźroczyste, grubość
84 0,15 mm
85 Papier do kserokopiarki i drukarek komputerowych A4, 80 g/m²
Papier do kserokopiarki i drukarek komputerowych A4 kolorowy, kolor mix, ark.
86 500, 80 g/m²
87 Papier wizytówkowy A4, struktura papieru mix, biały, opk. 20 kart, 230 g/m²
88 Papier - dyplomy, wzory mix, A4, 170 g/m², opak. 25 szt.
89 Powietrze sprężone do czyszczenia klawiatur komp. opk. min. 400 ml
opak. 5
0,00
opak. 3
ryza 362
0,00
0,00
ryza
opak.
opak.
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
17
11
22
10
92
93
94
95
96
Pinezki do tablicy korkowej beczułki lub kołeczki, w pojemniku - 200szt.
Pinezki zwykłe kolorowe główki w pojemniku - 750szt.
Płyta CD - R i DVD - R w kopercie 1 szt.
Płyta CD - RW, w kopercie 1 szt.
Płyta DVD - RW, w kopercie 1 szt.
Przybornik na biurko wykonany z tworzywa akrylowego, 4 przegrody na akcesoria
piszące, 1 przegroda na karteczki, 1 przegroda na wizytówki lub inne drobne
97 akcesoria, szer.147 mm , gł. 100 mm, wys. 100mm
98 Pojemnik plastikowy z magnesem i spinaczami
Przekładki do segregatora - plastikowe A4 i A5, dzierkowane, grubość 120 mic,
100 indeks A-Z, o wymiarach A4 - 230x297mm i o wymiarach A5 - 160x210mm, ilośc
opak.
opak.
szt.
szt.
szt.
20
1
50
5
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
szt.
2
9
0,00
0,00
klp.
11
0,00
101 Przekładki do segregatora - kartonowe A4 i A5, kpl. po 5 szt. w różnych kolorach kpl.
14
Przekładki oddzielające papierowe 235x105mm, format 1/3 A4, kolor mix., opk
102 100 szt.
opak. 27
Przekładki do segregatora - kartonowe A4, kpl. po 12 szt. w różnych kolorach,
0,00
103 karton o gramaturze 160 g/m², z kartą opisową, dziurkowane
Pojemnik kartonowy do achiwizacji A4/80 wykonany z tektury falistej,
bezkwasowej, pojemność około 800 kartek lub 1 segregator, 5 ścian opisowych,
otwory ułatwiające wyjmowanie z pudła zbiorczego lub szafy, wymiary
104 297x80x339mm
Pojemnik kartonowy do achiwizacji A4/100 wykonany z tektury falistej,
bezkwasowej, pojemność około 800 kartek lub 1 segregator, 5 ścian opisowych,
otwory ułatwiające wyjmowanie z pudła zbiorczego lub szafy, wymiary
105 297x100x339mm
Pudło archiwizacyjne z tektury bezkwasowej litej o pH od 7,0 do 8,0, gramatura
1300 g/m², wymiary 350x260x110 mm, trudno zapalne, chroniące przed wilgocią i
106 owadami, okres użytkowania do 100 lat,
Pojemnik zbiorczy do archiwizacji ze sztywnej tektury, zamykany od góry, część
zamykająca na stałe związana z pojemnikiem, posiadający certyfikat FSC,
mieszczący 5 pudeł do archiwizacji lub 5 segregatorów 7-centymetrowych A4 o
108 wym. 433x364x263mm lub 392x334x301mm
109 Rozszywacz do wszystkich rodzajów zszywek
Segregator archiwalny A4 80 mm, wykonany z twardej tektury, dźwignia wysokiej
110 jakości z dociskaczem, format A4, grzbiet 75mm
Segregator A4/4 ergonomiczny z RADO, okucie, kolor mix,wymienne etykiety w
przeźrocz. kieszeni, zewnętrzna strona pokryta tworzywem sztucznym, wewnętrzna
111 strona pokryta papierem
Segregator A4/7 ergonomiczny z RADO, okucie, kolor mix, wymienne etykiety w
przeźrocz. kieszeni, zewnętrzna strona pokryta tworzywem sztucznym, wewnętrzna
112 strona pokryta papierem
Segregator A5/7 ergonomiczny z RADO, okucie, kolor mix, wymienne etykiety w
przeźrocz. kieszeni, zewnętrzna strona pokryta tworzywem sztucznym, wewnętrzna
113 strona pokryta papierem
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Skoroszyt kartonowy A4, biały, 1/1
Skoroszyt kartonowy lakierowany zawieszany - oczkowy A4, kolor mix, 1/1
Skoroszyt kartonowy zawieszany - oczkowy A4 1/1 biały
Skoroszyt plastikowy, twardy, A4, kolor mix
Skoroszyt plastikowy, twardy, zawieszany A4, kolor mix
Spinacze 25mm - 100szt. (trójkąty)
Spinacze 33mm - 100 szt.
Spinacze 50mm - 100szt.
Spinacze 70mm - 100szt.
Środek do czyszczenia obudowy komputera (spray) min. 250 ml
Środek do czyszczenia ekranu komputera zwykłego i ciekłokrystalicznego
(spray) min. 250 ml
Taśma klejąca dwustronna, piankowa, montażowa, przeznaczona do montażu
drobnych elementów, o wymiarach min.19mm x 1,5 m
Taśma klejąca dwustronna, cienka, przeźroczysta, na podajniku, przeznaczona
do łączenia papieru, folii i klisz, o wymiarach min. 12mm x 6,3 m
Taśma klejąca pakowa, szara, o wymiarach min. 48x50mm, o dużej mocy
klejenia, odporna na rozciąganie
Taśma klejąca, maskująca kremowo - żółta - 19 mm, dł. 33 m
Taśma klejąca, cienka, przeźroczysta, o wymiarach 18mm x 18 m
Taśma klejąca, cienka, przeźroczysta o wymiarach 12mm x 10 m
Teczka A4 wiązana kartonowa - biała
Teczka z gumką preszpanowa z gumką A4 kolor mix
Teczka z gumką A4 kartonowa kolor mix
Teczka z gumką A4 lakierowana kolor mix
0,00
kpl.
4
0,00
szt.
22
0,00
szt.
27
0,00
szt.
18
0,00
szt.
szt.
15
11
0,00
0,00
szt.
21
0,00
szt.
63
0,00
szt.
39
0,00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
opak.
opak.
opak.
opak.
szt.
33
10
46
80
9
61
27
45
6
7
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
8
0,00
rolka
19
0,00
rolka
45
0,00
szt.
rolka
rolka
rolka
szt.
szt.
szt.
szt.
22
7
37
34
51
148
141
126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
152
153
154
155
156
167
168
169
170
171
172
177
179
185
186
187
188
189
190
191
192
Teczka z klipem A4, sztywna przednia i tylnia okładka wykonana z folii PCV,
wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy, na wewnętrznej stronie okładka
posiada kieszeń, w środku posiada miejsce na długopis, kolor mix
Teczka z klipem A5, sztywna przednia i tylnia okładka wykonana z folii PCV,
wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy, na wewnętrznej stronie okładka
posiada kieszeń, w środku posiada miejsce na długopis, kolor mix
Temperówka kostka metalowa pojedyncza
Tusz do stempli polimerowych i kauczukowych (różne kolory) poj.28 ml, wysokiej
jakości, szybkoschnący, nie przesiąkający przez papier, butelka z trwałego
tworzywa z aplikatorem, nakrętka w kolorze tuszu, posiadający certyfikat ASTM D4236 (AP), spełniający standardy CE EN-71/3
Zakreślacz fluorescencyjny (różne kolory)
Zeszyt A4 w kratkę 96 kartek, sztywna oprawa, grubość kartek nie powodująca
przecinania ich przy rysowaniu linijek długopisem
Zeszyt A5 w kratkę - 16 kartki
Zeszyt A5 w kratkę - 32 kartki
Zeszyt A5 w kratkę - 60 kartek
Zeszyt A-5 w kratkę, 100 kartkowy, sztywna oprawa
Zszywacz na min 30 kartek, metalowy, podstawa o wysokiej wytrzymałości,
element podający zszywki wykonany z metalu, antypoślizowy spód, zszywanie:
zamknięte, otwarte i tapicerskie, zszywki 24/6
Zszywki zwykłe 24/6, 26/6 opk. 1000
Toner SAMSUNG SCX-4300
Toner SAMSUNG 2010PR
Toner SAMSUNG SCX-4200
Toner SAMSUNG SCX-4729 FD o zwiększonej wydajności (2500 stron)
Toner XEROXWorkcentre 3220DN
Toner SAMSUNG CLX-3170N czarny
Toner SAMSUNG CLX-3170N czerwony
Toner SAMSUNG CLX-3170N żółty
Toner SAMSUNG CLX-3170N niebieski
Zespół bębna do SAMSUNG CLX-3170N
Pojemnik na zużyty toner do SAMSUNG CLX-3170FN
Folia kopiująca PANASONIC KX-FP363
Folia kopiująca PANASONIC KX-FP 207PD
Car. CANON PIXMA IP4950 czarny
Car. CANON PIXMA IP4950 czerwony
Car. CANON PIXMA IP4950 żółty
Car. CANON PIXMA IP4950 niebieski
Toner SAMSUNG SCX-4833 FP
Pendrive 8GB
Kalendarz książkowy, format A5, dzienny, format bloku: 144x204mm, oprawa
matowa z delikatną fakturą skóropodobną w różnych kolorach, układ: 1 dzień na 1
stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz
miesięczny; objetość nie mniej niż 368 stron; papier biały lub kremowy 70g/m²,a
wyklejki papier 140g/m²; druk szaro-bordowy lub szaro-niebieski; część
informacyjna plan roczny 2015, 2016 i 2017, plan miesięczny na 2016 rok,
skorowidz od A do Z; wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony,
wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników, na przedniej okładce w prawym dolnym rogu odciśnięte logo firmy
mieszczące się w kwadracie o wym. 4x4 cm oraz odciśnięty rok 2016 w górnej
części okładki przedniej wyśrodkowane; litery i cyfry wysokości 2 cm, logo firmy do
pobrania na stronie www.ohp.pl w zakładce logotypy
Pudło zbiorcze do archiwizacji o wymiarach 200x300x340mm, zamykane,
wykonane z telktury falistej bezkwasowej
szt.
22
0,00
szt.
szt.
7
17
0,00
0,00
szt.
szt.
20
70
0,00
0,00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
5
3
2
4
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
opak.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
187
12
3
1
18
14
7
5
5
6
3
3
1
2
17
5
5
5
27
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
szt.
5
0,00
szt.
7
0,00
0,00
Razem
* w pozycjach oznaczonych gwiazdką Wykonawca zobowiązany jest podać
podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Vat 23 %
Razem brutto:
0,00
0,00
Tabela C
…………………………………………………
nazwa jednostki organizacyjnej
Lp.
1.
1
2
3
4
5
Asortyment- materiały biurowe, szkolne i eksploatacyjne
Jedno
stka
miary
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Wartość
netto
(kol.4x5)
2
3
4
5
6
Długopis z niebieskim/czarnym wkładem, z cienką końcówką 0,7 mm wykonaną z
niklowanego srebra i kulką ze stali hartowanej, średnią długością linii pisania co
najmniej 1700 m, do którego pasuje wkład typu BKL77
Papier do kserokopiarki i drukarek komputerowych A4, 80 g/m²
Zakreślacz fluorescencyjny (różne kolory)
Toner PANASONIC DP 8016 + pojemnik na zużyty toner
Toner SAMSUNG ML-1665
szt.
ryza
szt.
kpl.
szt.
5
30
4
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem netto:
* w pozycjach oznaczonych gwiazdką Wykonawca zobowiązany jest podać
podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Vat 23 %
Razem brutto:
0,00
0,00

Podobne dokumenty