Grupa Maspex WadoWice

Komentarze

Transkrypt

Grupa Maspex WadoWice
G rupa M aspex W adowice
w w w . m a s p e x . c o m
2013
Grupa Maspex Wadowice
Grupa Maspex Wadowice jest jedną
Marki takie jak: Tymbark, Kubuś, Lubella,
z największych firm w Europie Środkowo -
Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, La Festa
Wschodniej w segmencie produktów
i Plusssz to zdecydowani liderzy w swoich kategoriach,
spożywczych.
produkty, które cieszą się ogromnym zaufaniem
konsumentów nie tylko w Polsce, ale również w innych
Firma jest zdecydowanym liderem na
krajach Europy Środkowo – Wschodniej.
rynku soków, nektarów i napojów w Polsce,
w Czechach, na Słowacji, czołowym producentem
Produkty Grupy Maspex Wadowice trafiają
na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i na Litwie.
do prawie 50 krajów na całym świecie. Spółka
Jest również wiodącym producentem produktów
współpracuje z odbiorcami w krajach Unii Europejskiej
instant (kawa cappuccino, kakao, zabielacze
oraz w pozostałej części Europy, w USA, Kanadzie
w proszku do kawy, herbatki rozpuszczalne)
oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W większości
w Europie Środkowo-Wschodniej. Maspex
wymienionych krajów produkty firmy można
to także lider na rynku makaronów w Polsce
znaleźć na półkach największych sieci handlowych.
oraz ich wiodący producent w Rumunii.
Sprzedaż zagraniczna stanowi obecnie
Firma stawia na niezmienną od lat strategię, czyli
34% obrotów firmy.
na budowę marek, które są silnie zakorzenione
w świadomości konsumentów i realizację projektów -
Za całokształt działalności podczas Forum
akwizycji, które mogą ją powiększyć i rozbudować jej
Ekonomicznego w Krynicy, Grupa Maspex
ofertę produktów markowych.
Wadowice otrzymała Tytuł Firmy Europy ŚrodkowoWschodniej. Nagroda ta została przyznana za
Grupa Maspex Wadowice, w ciągu ponad
to, że swoją działalnością spółka udowodniła,
20 lat obecności na rynku, przeprowadziła
iż w trudnych warunkach transformacji gospodarczej
15 akwizycji, w tym 9 za granicą.
można odnieść sukces.
Struktura Grupy Maspex Wadowice
Misją Grupy Maspex Wadowice
jest oferowanie markowych produktów
spożywczych, które są najbardziej
cenione przez konsumentów.
Firma chce być liderem
w branży spożywczej
w Europie Środkowo-Wschodniej
pod względem wartości
udziałów rynkowych i siły marek.
2
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Struktura Firmy
Obecnie w skład Grupy Maspex Wadowice wchodzi 11 polskich i 11 zagranicznych spółek, w których
zatrudnionych jest prawie 5 000 osób.
Struktury Grupy Maspex Wadowice
Business Unit MOKRY
Business Unit SUCHY
• soki
• makarony i inne wyroby zbożowe
• nektary
(w tym płatki śniadaniowe),
• napoje owocowe
• sosy i dania
• napoje energetyczne
• produkty instant: (m.in. kakao, zabielacze do kawy,
cappuccino i napoje czekoladowe, napoje herbaciane)
• słodycze
• słodziki
• witaminy i suplementy diety
Zakłady Produkcyjne
Soki, nektary i napoje
mark
iv
GRUPA
MASPEX
WADOWICE
maspex
czech
maspex olympos
tymbark maspex
romania
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
3
Zakłady Produkcyjne
Produkty instant, wyroby zbożowe,
sosy i dania, słodycze, słodziki,
witaminy i suplementy diety
mark
iv
grupa
MASPEX
WADOWICE
tymbark maspex
romania
arnos
Zakłady przetwórstwa owoców i warzyw
Zakłady przemiału zbóż
GRUPA
MASPEX
WADOWICE
maspex olympos
tymbark maspex
romania
Rocznie Grupa Maspex Wadowice skupuje
ponad 100 000 ton owoców i warzyw oraz
realizuje przemiał ponad 100 000 ton pszenicy.
4
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Historia
1990
Powstanie firmy Maspex.
1991-1993
Konfekcjonowanie i dystrybucja zabielaczy do kawy Coffeeta i kakao DecoMorreno.
1993-1994
Uruchomienie pierwszej produkcji (napoje herbaciane Ekland, napoje kakaowe
Puchatek, cappuccino i napoje czekoladowe La Festa oraz cukierki Filutki)
1995
Wejście w segment soków marchwiowych – zakup spółki Polska Żywność
w Olsztynku oraz marki Kubuś.
1998-1999
Inwestycje na rynkach zagranicznych – tworzenie oddziałów firmy na Węgrzech,
w Czechach, a także w Rumunii i na Słowacji.
1999
Poszerzenie oferty produktów instant – przejęcie firmy Anin (marka Cremona).
Wejście w segment soków, nektarów i napojów owocowych – zakup spółki
Tymbark wraz z marką Tymbark.
2000
Uruchomienie nowoczesnej fabryki do produkcji soków, nektarów i napojów
w Tychach (Ekoland).
2002
Powstanie spółek na rynku rosyjskim.
2003
Wejście w segment makaronów i wyrobów zbożowych – zakup spółki Lubella
(marki: Lubella, Mlekołaki).
Wejście w segment suplementów diety – przejęcie spółki Polski Lek – producenta
i dystrybutora preparatów witaminowych i tabletek musujących.
2004
Uruchomienie przedstawicielstwa firmy na Ukrainie – Maspex Ukraina.
Poszerzenie oferty soków, nektarów i napojów zagranicą.
Zakup części sokowej firmy Walmark, będącej liderem na czeskim i słowackim rynku
soków, nektarów i napojów (m.in. marka Relax).
Przejęcie firmy Olympos – czołowego producenta na rynku soków, nektarów
i napojów (marka: Olympos).
2005
Zakup spółki Queen’s, wiodącego producenta soków w Bułgarii.
Przejęcie udziałów węgierskiej firmy Plusssz Vitamin – właściciela marki Plusssz,
lidera na węgierskim rynku musujących preparatów witaminowych.
Zakup marki Apenta, jednego z najstarszych znaków towarowych na węgierskim
rynku wody mineralnej.
2007
Wejście w kategorię makaronów w Rumunii – przejęcie udziałów firmy Arnos –
czołowego producenta na rumuńskim rynku makaronów.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
5
Historia
2008
Dołączenie do Grupy Maspex Wadowice firmy Mark IV – lokalnego
producenta napojów w Rosji.
2009
Uruchomienie Centrum Logistycznego w Tychach – najnowocześniejszego
centrum dystrybucyjnego w tej części Europy.
Otwarcie nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowego
w Rumunii.
2010
Wejście w kategorię napojów energetycznych – rozpoczęcie współpracy
z Fundacją „Równe Szanse” i Dariuszem Tiger Michalczewskim. Dzięki
zawartej umowie uzyskanie wyłącznej licencji do używania oznaczenia Tiger
i wykorzystywania wizerunku Dariusza Tiger Michalczewskiego w promocji
produktów spożywczych.
2011
Otwarcie w Rumunii nowego zakładu przetwórstwa owoców i warzyw.
2012
Zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie soków, nektarów i napojów
w Tychach.
Wejście w kategorię precli i krakersów w Rumunii – zakup marek Salatini
i Capollini – zdecydowanych liderów rynkowych.
Przychody ze Sprzedaży
Grupa Maspex Wadowice jest jedną z największych firm w Europie Środkowo Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Spółka plasuje się na 6 miejscu
w „Rankingu 500 największych firm spożywczych w Polsce”, wyprzedzając wiele
światowych koncernów działających na rynku polskim (opracowanie: Redakcja Rynku
Spożywczego, serwisu portalspozywczy.pl i wywiadownia Bisnode Polska, grudzień 2012).
W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Maspex Wadowice
osiągnęły poziom 2,91 mld zł.
ł
2,91 mld z
6
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Profesjonalny Zespół
Pracowników
Odpowiednio dobrany, kompetentny zespół to
podstawa i wyznacznik sukcesu każdej firmy, dlatego
też dynamiczny rozwój i obecna pozycja lidera na
Pierwszy z nich - „Rozwój pracowników Grupy Maspex
rynku Grupy Maspex Wadowice nie byłaby możliwa,
Wadowice – nowa jakość zarządzania i wiedzy” jest
gdyby nie mnóstwo zaangażowanych w działanie
kontynuacją wcześniejszego projektu i dedykowany
i pracę ludzi. Firma zatrudnia najlepszych, wysoko
jest managerom i specjalistom spółek małopolskich firmy.
wykwalifikowanych specjalistów z każdej dziedziny.
Jego zakończenie planowane jest w połowie 2014 roku.
Ich wiedza, doświadczenie, pomysły i umiejętności
Drugi – „Jakość produktu – profesjonalizm sprzedaży
są największym kapitałem firmy. Celem Grupy Maspex
– projekt szkoleniowy dla Grupy Maspex Wadowice”,
Wadowice jest stworzenie optymalnych warunków
to największy do tej pory projekt szkoleniowy
pracy, w których potencjał każdego pracownika będzie
realizowany w Grupie Maspex Wadowice, dla 350
jak najlepiej wykorzystany. Grupa Maspex Wadowice
pracowników struktur produkcyjnych i sprzedażowych,
zatrudnia około 5000 osób.
którzy w trakcie dwuletniego cyklu wzmacniają swoje
kompetencje zarządcze oraz sprzedażowe.
Spółka kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji
swoich pracowników, m.in.: poprzez uczestniczenie
Wymienione projekty, to ponad 600 dni
w specjalistycznych szkoleniach i kursach oraz
szkoleniowych zainwestowanych w rozwój pracowników
rozwijanie kwalifikacji z zakresu języków obcych.
firmy. Jednocześnie wdrażane i rozwijane są narzędzia
Firma daje również pracownikom szansę na
wspomagające zarządzanie. Należą do nich m.in. model
awans oraz na zdobywanie nowych umiejętności
kompetencyjny i system ocen okresowych.
w różnych obszarach działalności, a także na rozwijanie
Firma prowadzi także program letnich praktyk
doświadczenia w swoich zagranicznych spółkach, by
dla studentów IV i V roku wyższych uczelni, pod
tam w innym środowisku mogli odnosić kolejne sukcesy
hasłem „Najbliższa Strefa Rozwoju”. Praktykanci
i podnosić swoje kompetencje zawodowe.
mają szansę bliższego poznania spółki, uczestniczenia
w codziennej pracy poszczególnych działów
W latach 2010 - 2011 roku firma zrealizowała projekt
i realizowania określonych projektów. Najlepsi
„Akademia rozwoju Maspex – stworzenie jednolitego
praktykanci mogą również w przyszłości znaleźć
systemu zarządzania”, współfinansowany ze środków
zatrudnienie w spółce.
Unii Europejskiej. Celem głównym projektu było
podniesienie i umocnienie kompetencji menadżerów
oraz specjalistów zatrudnionych w spółkach wchodzących
w skład Grupy Maspex Wadowice.
W roku 2012 uruchomione zostały dwa kolejne projekty
Grupa Maspex Wadowice kładzie
duży nacisk na rozwój kompetencji
swoich pracowników.
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
7
Programy i Akcje
dla Pracowników
Akcja „Nasza Jabłoń” – to wyjątkowa inicjatywa
skierowana do pracowników, którzy zawierają związek
małżeński. Zgodnie z tradycją, w Tymbarku każda
Młoda Para sadziła drzewko owocowe, ponieważ jest
ono symbolem siły i urodzaju, a gdy z okazji ślubu
sadzą je nowożeńcy staje się znakiem ich silnej więzi
We wszystkich zakładach Grupy Maspex Wadowice,
prowadzony jest program „Pomysłomania”,
uczuciowej oraz początku wspólnego życia. Dlatego
którego celem jest wykorzystanie ogromnego
też, poprzez specjalne życzenia, firma zachęca, aby
potencjału i kreatywności pracowników. Każdy może
nowożeńcy zasadzili swoją jabłoń, która przyniesie im
szczęście i stanie się symbolem ich związku.
zgłaszać swoje pomysły we wszystkich obszarach
firmy, dotyczące m.in.: możliwości usprawnień
pracy, obniżenia kosztów czy nowych produktów
„Jabłko od Tymbarku” – to wielka wspólna akcja
lub promocji. Najciekawsze pomysły są wybierane,
wolontariatu pracowników, zrealizowana w 2011 r.
wdrażane i nagradzane.
z okazji Jubileuszu 75 lat Tymbarku. W 35 miastach,
w 60 lokalizacjach, prawie 1400 pracowników wraz
Pracownicy wszystkich spółek polskich i zagranicznych
ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, wspólnie rozdało
mogą również poczuć niepowtarzalne emocje gry
750 000 jabłek z logo Tymbark. W akcji wzięli udział
w piłkę nożną i corocznie brać udział w Piłkarskich
pracownicy z niemal wszystkich działów firmy.
Mistrzostwach Grupy Maspex Wadowice.
Dla pracowników firmy są również przygotowywane:
W ramach Akcji „Bocian”, dla pracowników,
specjalny wewnętrzny biuletyn Kurier MW,
którym urodziło się dziecko, przygotowane
newsletter z najświeższymi informacjami
są gratulacje oraz specjalne wyprawki dla ich
z życia firmy oraz wewnętrzna strona internetowa
najmłodszych pociech.
www.kuriermw.maspex.com.
Od kilku lat, pod koniec sierpnia, podczas
specjalnych spotkań pod hasłem „Akcja
Pierwszoklasista”, dzieci pracowników firmy,
które po raz pierwszy idą we wrześniu do szkoły,
otrzymują specjalnie przygotowane wyprawki
szkolne oraz pakiet materiałów o bezpieczeństwie
w drodze do szkoły, w domu oraz w szkole.
8
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Grupa Maspex Wadowice przygotowuje
i prowadzi wiele programów i akcji
skierowanych specjalnie
dla pracowników i ich rodzin.
Najnowocześniejsze
Centrum Dystrybucyjne
w Europie
Środkowo-Wschodniej
Centrum M-Logistic w Tychach
to jedna z największych inwestycji w historii
Grupy Maspex Wadowice.
ponad 8 000 palet, przy jednoczesnych dostawach
na poziomie 6 000 palet na dobę. Centrum posiada
Dzięki tej inwestycji firma może zaoferować najwyższy
27 ramp, w tym 5 ramp rozładowczych, a efektywność
poziom usług, poprzez całkowitą automatyzację
odbioru z zakładu produkcyjnego to prawie 220 palet
procesów, a co za tym idzie, możliwość indywidualnego
na godzinę.
przygotowywania dostaw, doskonały serwis, wysoki
standard i jakość obsługi, a także doskonałą lokalizację.
M-Logistic wykorzystuje ponadto bardzo
nowoczesne systemy, takie jak: Warehouse
Centrum M-Logistic dysponuje bardzo nowoczesnymi
Management System (WMS), Transportation
magazynami wysokiego składowania z prawie 54 000
Management System (TMS), Yard Management
miejsc paletowych, a docelowo liczba ta zwiększy
System (YMS), zaś całość zarządzana jest przez
się do ponad 80 000. Firma ma możliwość wysyłania
Enterprise Resources Planning (ERP).
Centrum Dystrybucyjne M-Logistic zostało
nagrodzone prestiżowym tytułem
„Budowa Roku”, w konkursie organizowanym
przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa,
Ministerstwo Infrastruktury
i Główny Urząd Nadzoru Budownictwa.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
9
Najwyższe
Standardy Jakości
Najwyższa jakość wytwarzanych produktów
to dla Grupy Maspex Wadowice zawsze priorytet.
Zaufanie konsumentów zobowiązuje, dlatego
firma nieustannie modernizuje swoje zakłady,
posiada bardzo nowoczesne linie produkcyjne,
Systemy jakości w zakładach Grupy Maspex Wadowice
spełniają wymagania norm jakościowych:
PN-EN ISO 9001:2001, która umożliwia
kilkuetapowy system kontroli procesu produkcji
utrzymywanie najwyższej jakości produktów oraz
i stale inwestuje w pozyskiwanie oraz wdrażanie
doskonalenie wszystkich procesów związanych
najnowocześniejszych technologii.
z produkcją w firmie.
PN-EN ISO 22 000:2006 dotyczy zarządzania
Na co dzień do produkcji swoich wyrobów Grupa
bezpieczeństwem żywności HACCP, dzięki któremu
Maspex Wadowice używa surowców o najwyższej
kontrola jakości produktów jest prowadzona na
jakości, pochodzących od wykwalifikowanych
każdym etapie procesu ich wytwarzania i pozwala
i sprawdzonych dostawców.
na wyeliminowanie ryzyka dla jakości i bezpieczeństwa
naszych produktów.
Firma wiele uwagi poświęca także współpracy
z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi,
Ponadto, spółki wchodzące w skład Grupy Maspex
dostawcami surowców, maszyn i opakowań.
Wadowice posiadają specjalne certyfikaty, GOST –
W każdej ze spółek: Tymbark-MWS, Maspex-GMW,
wymagany na rynku rosyjskim i UKRSEPRO – na Ukrainie.
Lubella, Ekoland został wdrożony i certyfikowany
system jakości spełniający wymagania
Dodatkowo spółki Tymbark i Ekoland należą do
IFS (International Food Standard).
Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).
Jest to międzynarodowy standard audytowania
Organizacja ta zrzesza producentów soków, nektarów
dostawców i wytwórców produktów spożywczych
i napojów a w ramach swojej działalności podejmuje liczne
oznaczonych marką własną. Służy on ujednoliceniu
inicjatywy, które mają na celu godne reprezentowanie
kontroli bezpieczeństwa środków spożywczych.
i rozwój branży spożywczej.
Firma Tymbark od 2003 roku należy także do DSK
Grupa Maspex Wadowice stawia
bardzo wysokie wymagania
jakościowe, dlatego do produkcji
używa surowców i opakowań tylko
najwyższej jakości,
które są dostarczane przez najlepszych
i sprawdzonych dostawców. (Dobrowolnego Systemu Kontroli). Zgodnie z ideą tego
systemu, spółka sama poddaje kontroli swoje produkty
i deklaruje produkcję zgodną z obowiązującymi w Polsce
aktami prawnymi oraz z dyrektywami i standardami
przyjętymi w Unii Europejskiej. Firma zobowiązuje się
również do stałego doskonalenia jakości wytwarzanych
soków, nektarów i napojów.
Spółki Maspex – GMW oraz Tymbark – MWS
posiadają świadectwo AEO – Certyfikat
Upoważnionego Przedsiębiorcy.
10
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Dbałość Środowisko
i Działania Ekologiczne
Firmy
Grupa Maspex Wadowice od początku swojego
istnienia konsekwentnie na co dzień stara się minimalizować
negatywny wpływ na środowisko naturalne, w każdym
W zakładach Grupy Maspex Wadowice funkcjonują
obszarze swojej działalności. Firma nieustannie poszukuje
najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Wszystkie
również nowoczesne kotłownie, dzięki którym firma
procesy produkcyjne prowadzone są tak, aby ingerencja
zmniejszyła emisję do atmosfery tlenków siarki, azotu,
w naturę była jak najmniejsza.
węgla i dwutlenku węgla przez wykorzystanie biogazów
wytwarzanych przez oczyszczalnie. Została uruchomiona
również instalacja do kogeneracji, czyli technologii
Wysokie wewnętrzne standardy proekologiczne
zgodne są z najsurowszymi normami i przepisami,
polegającej na jednoczesnym wytworzeniu energii
a często nawet bardziej restrykcyjne od
elektrycznej i cieplnej.
międzynarodowych standardów w tym obszarze.
Dodatkowo zakład produkcyjny w Olsztynku posiada
pozwolenie zintegrowane, które nakłada na firmę obowiązek
Poprzez ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych,
stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych
stosowania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
i wydajnych linii technologicznych, dbałość o należyty stan
dla branży spożywczej. Ma on na celu ogólne ograniczenie
maszyn i urządzeń, planowanie produkcji zapewniające
emisji i oddziaływania na środowisko naturalne.
Pola uprawne marchewki
w okolicach Olsztynka.
Nowoczesne oczyszczalnie ścieków w Tymbarku i Tychach.
wykorzystanie maksymalnych zdolności produkcyjnych,
W ramach odpowiedzialności społecznej spółka
a także podnoszenie świadomości personelu poprzez
prowadzi również program społeczny „Kubusiowi
częste szkolenia, Grupa Maspex Wadowice nieustannie
Przyjaciele Natury”, który jest skierowany do przedszkoli
dąży do ograniczania zużywania wody, energii, gazu,
w całej Polsce. Ma on na celu edukację najmłodszych
a także do zmniejszania ilości powstających ścieków oraz
w zakresie ochrony przyrody oraz zachęcenie dzieci do
odpadów. Odpady wytworzone w procesie produkcji są
dbania o środowisko naturalne każdego dnia. Do tej pory
zawsze segregowane i poddawane procesowi recyklingu.
udział w programie wzięło już ponad milion dzieci.
W swoich zakładach produkcyjnych firma inwestuje
w budowę i tworzenie nowoczesnych oczyszczalni
Firma uczestniczy także w programie REKARTON –
ścieków, w których stosowane są rozwiązania
dobrowolnym porozumieniu na rzecz rozwoju systemu
technologiczne i techniczne najnowszej generacji,
zbierania i recyklingu kartonowych opakowań do płynnej
ograniczające możliwość negatywnego oddziaływania
żywności. Jest to pierwsza tego typu akcja w Polsce, nad
oczyszczalni na środowisko.
którą patronat sprawuje Ministerstwo Środowiska.
Od wielu lat do Tymbarku przylatuje para bocianów,
która ma swoje gniazdo na kominie zakładu. Bociany
długo szukają ekologicznie czystego miejsca,
ciszy i przyjaznej atmosfery, w której mogłyby żyć
i wychowywać swoje potomstwo. Takie warunki znalazły
właśnie w zakładzie w Tymbarku.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
11
Obszary Działalności
W ofercie Grupy Maspex Wadowice znajduje się kilkaset
pozycji produktowych. Firma produkuje soki, nektary, napoje
owocowe i energetyczne, produkty instant, wyroby zbożowe
w tym m.in.: makarony i płatki śniadaniowe oraz witaminy
i suplementy diety.
Marki wchodzące w skład portfolio firmy należą do
nagroda Superbrands dla Tymbarku i Kubusia, Superprodukt
najczęściej wybieranych marek przez konsumentów w Europie
„Świata Kobiety” dla makaronów Lubella Inspiracje oraz
Środkowo-Wschodniej. Do najsilniejszych należą: Tymbark,
sosów Lubella, wyróżnienie Perła Rynku FMCG dla Owoców
Kubuś, Lubella, DecoMorreno, Ekland, Cremona,
w Czekoladzie DecoMorreno, Lubelli Inspiracje Conchiglioni
Puchatek, La Festa, Mlekołaki, Plusssz.
oraz Mlekołaków Figuraków, a także Srebrny Medal
Produkty wytwarzane przez firmę są wysokiej jakości,
dzięki czemu cieszą się dużym zaufaniem konsumentów,
jak i handlowców, o czym świadczą przyznawane każdego
„Najlepsze produkty 2012” dla Owoców w Czekoladzie
DecoMorreno.
Marki Tymbark, Kubuś, Tiger i Lubella zajmują
roku liczne nagrody. Tylko w 2012 roku firma zdobyła tak
również bardzo wysokie pozycje w Rankingu najbardziej
prestiżowe wyróżnienia jak: Złoty Paragon 2012 dla Tymbark
wartościowych i najcenniejszych polskich marek,
Jabłko-Mięta, Kubusia, Tigera oraz dla Lubelli Pełne Ziarno,
przygotowywanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.
Soki, Nektary i Napoje
Kubuś
Kubuś jest liderem w kategorii soków przecierowych
które ugaszą pragnienie dzieci, kochających zabawę
Litwie i Łotwie oraz wiceliderem w Czechach i Słowacji.
i aktywność.
Kubuś znany jest: w Bułgarii, Rumunii i w Rosji jako Tedi,
w Czechach i na Słowacji jako Kubik, a na Węgrzech jako Kubu.
Marka cieszy się zaufaniem rodziców i dzieci już od kilkunastu
lat. Badania wykazały, że na 100 Polaków, aż 90 zna markę
Kubuś (źródło: TNS, wrzesień 2012).
Kubuś to najczęściej kupowany w Polsce sok na bazie
Marchwi Mazurskiej i owoców. Chętnie piją go dzieci, ale sięgają
po niego również dorośli.
W ofercie Kubusia dostępne są:
Kubuś – znany od lat i uwielbiany przez małych i dużych
sok przecierowy. Jest dostępny w małej, szklanej oraz w dużej,
Kubuś Waterrr - orzeźwiająca woda z dodatkiem
soku z owoców, dostępna w wygodnej butelce z korkiem
niekapkiem oraz Kubuś Waterrr Sport – funkcjonalna
woda smakowa, wspierająca młodych sportowców
minerałami i witaminami.
Kubuś Mus – to pierwszy owocowy posiłek od Kubusia.
Idealny produkt dla dzieci na drugie śniadanie poza domem,
dostępny w wygodnym, lekkim i bezpiecznym opakowaniu
typu torebka.
Kubuś oferowany jest w różnych oryginalnych
lekkiej, plastikowej butelce. W ofercie jest także Kubuś GO! –
kompozycjach smakowych, które nie zawierają
sok przecierowy w poręcznej, bezpiecznej plastikowej butelce
barwników, ani konserwantów. Wszystkie produkty
z uwielbianym przez dzieci dzióbkiem. Stanowi porcję owoców
od Kubusia są dostępne w poręcznych, wygodnych
i warzyw na wynos. Dostępne formaty opakowań sprawiają,
i bezpiecznych opakowaniach.
że jest to produkt idealny na każdą okazję.
12
Kubuś Play – wyjątkowe i smaczne owocowe napoje,
w Polsce, a także w Rumunii, Rosji, Bułgarii, na Węgrzech,
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Tymbark
Marka Tymbark to zdecydowany lider
W szerokiej ofercie Tymbarku konsument
na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce.
znajdzie owocowe i warzywne soki 100%
To także jedna z najbardziej wartościowych
bez dodanego cukru, soki 100% dla dzieci,
i najlepiej postrzeganych przez konsumentów marek.
egzotyczną linię Owoców Świata, a także
Na 10 Polaków, aż 9 dobrze zna Tymbark
nektary i napoje o wysublimowanych
(źródło: Millword Brown SMG/KRC, badania trackingowe, luty
kompozycjach smakowych. Portfolio uzupełniają
2012). Tymbark odniósł również sukces na Facebooku,
również napoje Next – połączenie soczystych
gdzie gromadzi najwięcej fanów w kategorii FMCG.
owoców i zielonej herbaty, w nowoczesnym
stylowym opakowaniu.
Tymbark buduje swoją pozycję poprzez
innowacyjność i elastyczność w reagowaniu
Soki i nektary Tymbark są teraz także
na nowe wyzwania rynkowe, kreuje trendy
dostępne w poręcznych, plastikowych butelkach
i wyznacza nowe kierunki rozwoju.
o pojemności 300 ml. Wszystkie produkty w ofercie
To w Tymbarku opracowano i zainstalowano
Tymbarku nie zawierają sztucznych barwników
pierwszą w Polsce stację wyparną do zagęszczania
ani konserwantów.
soków, opracowano w 1967 roku pierwszą
w Polsce recepturę soku z czarnej porzeczki
Na opakowaniach soków Tymbark został
oraz wprowadzono (w 2004 roku) nowoczesną
umieszczony indeks wartości wskazanego
technologię aseptycznego rozlewu soków i napojów
Dziennego Spożycia GDA, ustalonych w oparciu
do opakowań plastikowych.
o zalecenia żywieniowe dla wartości energetycznej
i podstawowych składników odżywczych.
Produkty Tymbark swój wyjątkowy smak
zawdzięczają wyselekcjonowanym, dojrzałym
Produkty Tymbark są znane w prawie 30 krajach
owocom, dostarczanym przez najlepszych
na całym świecie, m.in.: w Rumunii, Litwie, Łotwie,
i sprawdzonych dostawców, którym są stawiane
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, USA,
wysokie wymagania jakościowe.
Szwecji, Finlandii, Holandii, na Malcie i Cyprze.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
13
Life
Life to napoje owocowe dostępne w kilku smakach,
w szklanych poręcznych opakowaniach. Napoje zyskały
dzięki ciekawym smakom, kolorowemu wyglądowi
oraz wielu działaniom na Facebooku.
swoją popularność wśród młodej grupy docelowej
Caprio
Caprio - napoje owocowe cieszące się popularnością
W Rumunii i Bułgarii występują pod marką
i uznaniem szczególnie wśród konsumentów, którzy
Ciao. W Polsce i na Słowacji Caprio jest liderem
szukają produktów wysokiej jakości w przystępnej cenie.
rynku, a w Czechach wiceliderem w kategorii
Napoje Caprio są bardzo dobrze znane nie tylko
napojów ekonomicznych.
w Polsce, ale w innych krajach Europy.
Tiger
Tiger Energy Drink to napój energetyczny sygnowany
14
umysłowego. Oryginalny smak napoju energetycznego
nazwiskiem Dariusza Tiger Michalczewskiego. Dzięki
nie tylko orzeźwia ale również dodaje energii wszystkim,
unikalnemu połączeniu tauryny i kofeiny jest szczególnie
którzy chcą żyć na 100 %. Tiger dostępny jest w kilku
zalecany podczas wzmożonego wysiłku fizycznego lub
wersjach smakowych.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Makarony, Produkty Zbożowe, Sosy i Dania
Lubella to zdecydowany lider na rynku makaronów
Do produkcji swoich produktów firma wybiera
w Polsce oraz znany producent wyrobów zbożowych
najlepsze składniki i dba o każdy szczegół. Lubella ciągle
m.in.: płatków śniadaniowych, mąki, kasz i paluszków,
rozwija się i czerpie to, co najlepsze z polskiej tradycji oraz
a także sosów i dań. Niezmiennie wysoka jakość
wzbogaca ofertę o produkty innowacyjne, które inspirują
produktów Lubelli to zawsze wyjątkowy smak
do eksperymentów w kuchni i zabawy ze smakiem. Lubella
i pewność efektu od ponad 130 lat. Marka jest wysoko
jest również znana w takich krajach Europy jak: Litwa,
ceniona zarówno przez handlowców, jak i konsumentów.
Łotwa, Ukraina, Wielka Brytania czy Irlandia.
Makarony Lubella
Lubella Classic to makarony wysokiej jakości, które
Lubella Pełne Ziarno - to linia makaronów
fantastycznie pasują do drugich dań i sałatek. Zawartość
pełnoziarnistych od Lubelli. Makarony te powstają
pszenicy durum oraz specjalny proces mielenia ziarna
z całego ziarna pszenicy, ponieważ w łusce ziarna znajduje
pozwalają otrzymać mąkę, dzięki której makaron Lubella
się najwięcej minerałów. Specjalny proces mielenia
jest idealnie twardy i doskonale sprężysty.
ziarna pozwala na zachowanie jego wszystkich wartości
Wyrafinowane formy makaronów konsumenci znajdą
odżywczych. Makaron z takiej mąki jest idealnie twardy
w linii Lubella Inspiracje, która pozwala na prawdziwe
i doskonale sprężysty. Odpowiedni proces suszenia
kuchenne eksperymenty.
sprawia, że Makaron Lubella Pełne Ziarno nie skleja się
i zachowuje naturalny kolor.
W portfolio Lubella znajduje się również linia Lubella
Domowa Jajeczna, czyli makarony jajeczne do zup. Ich
Na wszystkich opakowaniach Lubelli umieszczony
domowy smak to efekt tradycyjnej receptury i najlepszej
jest Indeks Dziennego Spożycia GDA, który informuje
jakości składników.
konsumentów o wartości energetycznej i podstawowych
składnikach odżywczych zawartych w produkcie.
Sosy Lubella
Do przygotowywania pysznych makaronowych
Są tworzone ze specjalnie dobranych najlepszych
dań Lubella oferuje także sosy. Sosy Lubella powstały
składników, na podstawie oryginalnych receptur. Sosy
z prawdziwych, krojonych i przecieranych pomidorów,
Lubella nie zawierają konserwantów. Wystarczy dodać je
suszonych ziół oraz dużych kawałków warzyw i grzybów.
do makaronu Lubella i pyszne danie jest gotowe.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
15
Dania Lubella
Dania z pomysłem – to inspiracje na
Nowością w ofercie Lubelli są dania Szybko
smaczne, wyjątkowe potrawy wraz z przepisem
z Patelni – pyszne dania makaronowe na jedną
i listą niezbędnych zakupów. Propozycje od Lubelli
patelnię, możliwe do przygotowania w 15 minut.
powstały na bazie naturalnych składników i nie
Specjalna duo saszetka zawiera makaron od Lubelli
zawierają konserwantów, sztucznych barwników ani
oraz przyprawy do przygotowania aromatycznego
glutaminianu sodu.
sosu.
Płatki, Paluszki, Mąki i Kasze Lubella
W portfolio marki znajdują się również płatki
W ofercie znajdują się również Zakręcone Paluszki
śniadaniowe Mlekołaki, które są idealną propozycją
Natures. Oryginalny, zakręcony kształt z pewnością
na pyszne, pożywne śniadanie i porcję energii
przypadnie do gustu tym, którzy nie lubią nudy
dla dziecka. Są dostępne w oryginalnych kształtach
w przekąskach. Wyjątkowe paluszki zostały zamknięte
i specjalnie dobranych smakach.
w wygodnym, stojącym opakowaniu z łatwym
otwieraniem. Ponadto Zakręcone Paluszki Lubella swój
Płatki Corn Flakes od Lubelli to płatki kukurydziane,
idealne na śniadanie dla całej rodziny. Dzięki najwyższej
lekki charakter zawdzięcza naturalnym składnikom
i starannie dobranym przyprawom.
jakości składnikom oraz starannemu wypiekowi mają
wyjątkowy smak, złocisty kolor i są smakowicie chrupiące.
Lubella w swojej ofercie ma również wysokiej jakości
mąki i kasze dostępne w nowoczesnych, funkcjonalnych
Lubella to także Paluszki. Produkowane są z najwyższej
jakości mąki oraz według starannie opracowanej receptury,
dzięki czemu posiadają wyjątkowy smak.
16
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
opakowaniach.
Produkty Instant
Cremona
Cremona to lider kategorii i ekspert o dużym
doświadczeniu w zabielaniu kawy – posiada 76% dane
objętościowe udziałów rynkowych (źródło: AC Nielsen, Polska
bez dyskontów, dane objętościowe, MATON 2012). To najbardziej
znany i najczęściej wybierany przez konsumentów
zabielacz do kawy, obecny na rynku od 1993 roku. Dzięki
Cremonie kawa zyskuje delikatny, śmietankowy smak.
aksamitną konsystencję. W ofercie Cremony jest również
dostępna naturalna śmietanka UHT.
Cremona w innych krajach znana jest jako Coffeeta
– to zdecydowany lider w Rumunii, na Słowacji,
w Czechach, w Serbii, na Litwie, na Łotwie oraz
wicelider na Węgrzech, na Ukrainie i w Rosji.
Idealnie rozpuszcza się w kawie oraz nadaje jej gładką,
Puchatek
Puchatek to rozpuszczalny napój kakaowy,
Marka cieszy się zaufaniem rodziców i dzieci już
doskonałej jakości stworzony z myślą o dzieciach.
od kilkunastu lat. Puchatek jest wzbogacony w wapń oraz
Jest zdecydowanym liderem w segmencie
10 witamin, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego
rozpuszczalnych napojów kakaowych w Polsce,
rozwoju dziecka. Jest doskonały na śniadanie, idealnie łączy
a także wiceliderem w Rumunii, na Węgrzech
się z ciepłym i zimnym mlekiem.
i na Ukrainie. Puchatek jest także doskonale
znany pod marką Brumi w innych krajach Europy,
Portfolio uzupełniają Czekodraże Puchatek
takich jak: Rumunia, Bułgaria, Węgry, Rosja
– czekoladowe draże z nadrukiem buziek. Stworzone
i Ukraina.
są z prawdziwej czekolady na bazie najlepszego kakao,
zawierają dodatek magnezu. Dostępne są również
Czekodraże Puchatek Orzech.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
17
DecoMorreno
DecoMorreno to wysokiej jakości, doskonale znana
Decomorreno La Festa Chocolatta oferuje konsumentom
marka wśród Polaków. W portfolio znajdują się ciemne
oryginalne smaki czekolady instant, w nowoczesnych,
kakao, napoje czekoladowe oraz owoce w czekoladzie.
wygodnych opakowaniach. Produkty marki Decomorreno
Kakao DecoMorreno jest bezkonkurencyjnym
liderem na rynku kakao w Polsce. Produkt ten posiada
69% udziałów rynkowych (źródło: AC Nielsen, Polska
bez dyskontów, dane objętościowe, MATON 2012). Kakao
DecoMorreno to tradycyjne kakao sypkie, używane przede
La Festa są obecne na polskim rynku już od 1993 roku.
La Festa Chocolatta jest liderem rynkowym m.in.:
w Rumunii, na Węgrzech, na Litwie, na Łotwie.
Jest również wiceliderem w Rosji, na Ukrainie.
W ofercie firmy znajduje się również Cappuccino
wszystkim do przyrządzania różnego rodzaju wypieków
La Festa: lider na Ukrainie, w Rumunii, na Litwie, w Serbii,
i ciast. Charakteryzuje się gorzkim, kakaowym smakiem,
w Bośni i Hercegowinie, na Węgrzech, w Rosji. Wicelider
mocnym aromatem oraz ciemnobrązową barwą.
na Łotwie.
Decomorreno La Festa Chocolatta to najwyższej
Nowością w ofercie Decomorreno są Owoce
jakości produkt, który jest liderem w swojej kategorii
w czekoladzie – słodka przekąska z kandyzowanych
oraz najpopularniejszą na polskim rynku rozpuszczalnym
owoców, oblanych najwyższej jakości czekoladą. Linię
napojem czekoladowym do picia.
uzupełnia Orzech w czekoladzie.
Ekland
Ekland to najpopularniejsze w Polsce
Dla dzieci od 3 lat przygotowane zostały herbatki:
granulowane napoje herbaciane, które można
Ekland Junior. Zawierają tylko naturalne ekstrakty z owoców
przyrządzić na zimno, jak i na gorąco. Od wielu lat
i naturalne barwniki. Nie ma w nich konserwantów ani
marka jest zdecydowanym liderem w segmencie
glutenu. Dodatkowo są wzbogacone formułą 10 witamin.
rozpuszczalnych napojów herbacianych. Wszystkie
produkty Ekland zawierają sok owocowy, cukier
Ekland jest dobrze znany również w innych krajach,
trzcinowy, są wzbogacone witaminą C i nie zawierają
takich jak: Ukraina, Rosja, Czechy, Węgry, Słowacja,
konserwantów.
Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Albania, a nawet
Urugwaj.
18
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Słodziki Ekland
Ekland Stevia Extract to naturalne, roślinne słodziki
Ekland Sweetener to propozycja 4 produktów,
bazujące na wyciągu z wyjątkowo słodkich liści stevi,
których skład oparty został na sacharynianie sodu –
rośliny pochodzącej z Ameryki Południowej, która nie
substancji, która nie dostarcza organizmowi żadnych
ma kalorii ani węglowodanów. Ten słodzik pochodzenia
kalorii i jest słodsza około 400 razy od cukru. Słodzik
naturalnego jest prawie 300 razy słodszy od cukru. Cała
ten może być poddawany również działaniu wysokich
słodycz stevii skoncentrowana jest w jej liściach. Stevia
temperatur bez wpływu na smak. Konsumenci mają do
jest nowoczesną substancją słodzącą dla aktywnych,
wyboru kilka formatów słodzików Ekland Sweetener.
świadomych, modnych, dbających o formę i dobre
Wszystkie słodziki pod marką Ekland mogą być
samopoczucie osób.
bezpiecznie stosowane przez osoby chore na cukrzycę.
Witaminy i Suplementy Diety
Preparaty Polskiego Leku to witaminy i suplementy
W szerokiej gamie produktów Plusssza znajdują się
diety wytwarzane z zastosowaniem nowoczesnych
linie dedykowane dzieciom (Plusssz Zizzz), młodzieży
technologii, z surowców najwyższej, jakości. Starannie
(Plusssz Cool), studentom (Plusssz Active), dorosłym,
opracowane pod kątem bezpieczeństwa oraz indywidualnych
a także seniorom (Plusssz Gold). Marka posiada również
potrzeb współczesnego konsumenta, zapewniają
wyspecjalizowaną serię preparatów przeznaczonych do
uzupełnienie codziennej diety w niezbędne do prawidłowego
pielęgnacji urody: Plusssz Lady.
funkcjonowania organizmu elementy.
W portfolio Polskiego Leku znajdują się również
Najczęściej kupowanym preparatem witaminowym
w Polsce jest Plusssz (źródło: IMS styczeń-grudzień 2012).
produkty marek: Duo Stawy Maxi Flex, Femimag i Prenalen,
oraz preparaty magnezowe i wapniowe.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
19
Sprzedaż Zagraniczna
Produkty Grupy Maspex Wadowice trafiają do prawie
50 krajów na całym świecie. Dzięki umiejętności budowania
trwałych relacji handlowych, opartych na partnerstwie
i wzajemnym zrozumieniu potrzeb, bez względu na bariery
geograficzne firma współpracuje z odbiorcami w krajach
Unii Europejskiej oraz w pozostałej części Europy, w USA,
Kanadzie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W większości
wymienionych krajów produkty firmy można znaleźć
W 2010 roku w ofercie eksportowej pojawił się
na półkach największych sieci handlowych. Sprzedaż
również napój energetyczny Tiger na licencji Dariusza
zagraniczna stanowi obecnie 34 % obrotów firmy.
Tiger Michalczewskiego.
Eksport obejmuje prawie wszystkie produkty,
Słowacji, na Węgrzech, krajach Bałtyckich, na Bałkanach,
owocowe Kubuś, soki, nektary i napoje Tymbark, napoje
w Rosji czy na Ukrainie, produkty Grupy Maspex Wadowice
Caprio oraz produkty instant, takie jak: kawa cappuccino
zajmują czołowe pozycje na rynku.
i Chocolatta La Festa, zabielacze do kawy Coffeeta, napoje
Marki eksportowe Grupy Maspex Wadowice również za
herbaciane Ekland, napój kakaowy Brumi. Firma eksportuje
granicą zdobywają nagrody i cieszą się pozytywnymi
również makarony marki Lubella, które jakością dorównują
rekomendacjami wśród konsumentów.
najlepszym włoskim produktom.
Produkty Grupy Maspex Wadowice docierają
do najdalszych zakątków świata, nawet tak
egzotycznych jak Urugwaj, Mongolia czy Liberia.
Główne kierunki
sprzedaży zagranicznej
• Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia,
Bułgaria, Rosja, Ukraina;
• Litwa, Łotwa, Estonia, Wielka Brytania,
Irlandia, USA, Kanada;
• Serbia, Bośnia, Macedonia, Albania,
Mołdawia, Gruzja, Armenia, Kazachstan,
Mongolia;
• Szwecja, Dania, Holandia, Niemcy, Grecja,
Cypr, Kraje Arabskie, Australia, Urugwaj.
20
W wielu krajach, np. w Rumunii, Bułgarii, Czechach,
ale najważniejsze wśród nich są: soki marchwiowo -
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Alternatywne
Kanały Sprzedaży
Firma, będąc liderem rynku produktów instant w Europie
Środkowo-Wschodniej, dostrzegła potencjał rosnących
możliwości sprzedaży poprzez alternatywne kanały sprzedaży.
Produkty Grupy Maspex Wadowice są w coraz większym
zakresie dystrybuowane w alternatywnych kanałach
sprzedaży poprzez Dział Kanałów Alternatywnych (D.K.A.)
w którego skład wchodzi sprzedaż w segmentach:
• HoReCa, • Sieci Alternatywne, • Vending, • B2B
Firma dostarcza nie tylko najwyższej jakości produkty, ale
również jest doradcą w biznesie swoich Klientów, gwarantując
profesjonalną obsługę i kreując rozwój sprzedaży.
HoReCa - produkty Grupy Maspex Wadowice
Na mocy partnerskiej współpracy z firmą Kraft, Grupa
Maspex Wadowice jest również jedynym Autoryzowanym
Dystrybutorem kawy Jacobs i Maxwell House w sektorze
vendingu. Integralną część ofert stanowią soki, nektary,
napoje Tymbark i Kubuś, oraz napoje energetyczne Tiger
w specjalnie przygotowanych butelkach i puszkach. Ponadto
firma dostarcza również przekąski i słodycze, np. paluszki
Lubella i wiele innych.
Odbiorcom usług vendingowych zapewniana jest
najwyższej jakości obsługa, dzięki ścisłej współpracy
ze starannie wybranymi Autoryzowanymi Operatorami
są dostarczane do: hoteli, restauracji, cateringu,
Vedingowymi. Usługi Operatorów są dostępne niemalże
pensjonatów, pubów, klubów, uczelni wyższych, szkół,
w całej Polsce. Automaty oznakowane markami, m. in.
przedszkoli, figloparków, szpitali, sklepów internetowych
Jacobs, DecoMorreno oraz Tymbark zapewniają gwarancję
i wielu innych. Firma konsekwentnie buduje zespół
pochodzenia i najwyższej jakości produktów.
sprzedaży do sektora HoReCa. Na rynku produktów
B2B - dział sprzedaży B2B współpracuje z Klientami
dedykowanych do segmentu HoReCa, oprócz bogatej oferty
Instytucjonalnymi z Polski i zagranicy. Odbiorcami są m.in.
soków, nektarów i napojów Tymbark, Kubuś, Tiger, oraz
międzynarodowe koncerny spożywcze, wiodący producenci
dżemów, sosów i produktów marki Lubella, oferowane są
jogurtów oraz firmy z sektora cukierniczego i convenience.
również specjalistyczne produkty z zakresu gastronomii min.:
Głównym zadaniem stojącym przed kanałem B2B jest
makaron i mąki.
dopasowanie istniejącej oferty lub opracowanie produktu
Sieci Alternatywne - klientami Grupy Maspex
pod specjalistyczne potrzeby Klienta. Aby oferta produktowa
Wadowice w tym zakresie są wiodące sieci drogerii,
była profesjonalnie przygotowana, firma wykorzystuje
office, sieci convinience i stacje paliw. Firma prowadzi
najnowocześniejsze technologie produkcyjne. Łącząc wiedzę
sprzedaż do wszystkich znaczących sieci paliwowych
i doświadczenie specjalistów sprzedaży i technologów
obecnych w Polsce min.: Orlen, Lotos, BP, Statoil, Shell, Arge,
z działu B2B, Grupa Maspex Wadowice proponuje produkty
Lukoil, a także do stacji niezrzeszonych. Dostarcza tam swoje
o najwyższych standardach jakościowych.
główne marki: Tymbark, Kubuś, Caprio czy Tiger.
Vending - to nowoczesna forma sprzedaży przy
użyciu automatów. Oferta firmy jest skierowana zarówno
do Operatorów vendingowych, jak indywidualnych odbiorców
usług vendingowych. Operatorom oferowane są najwyższej
jakości specjalistyczne produkty do automatów napojowych,
oparte na takich markach jak: napoje czekoladowe
DecoMorreno, Coffeeta, herbaty Ekland, zupy Pastella.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
21
Działania Społeczne
Grupa Maspex Wadowice w ciągu dwudziestoletniej historii
zawsze była obecna w życiu lokalnych środowisk, aktywnie wspierając
działania i inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie
działalności charytatywnej, rozwoju kultury, edukacji oraz sportu.
Firma prowadzi również ogólnopolskie programy społeczne dla dzieci,
promując w ten sposób zdrowy tryb życia, codzienne dbanie i ochronę
środowiska oraz bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkoły,
w domu i szkole. Łącznie w programach dla dzieci wzięło już udział
prawie dwa i pół miliona dzieci.
Program edukacyjny
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”
www.5razyowoceiwarzywa.pl oraz www.5porcji.pl
Firma Tymbark od 2007 roku prowadzi aktywną
soki. Promowane jest spożywanie 5 porcji warzyw,
edukację w zakresie zdrowej diety w oparciu
owoców lub soku dziennie oraz uświadamianie, czym
o codzienne spożywanie 5 porcji warzyw,
jest porcja i że jedną z porcji owocowo-warzywnych
owoców lub soku. Wspólnie z Krajową Unią
w ciągu dnia może być sok.
Producentów Soków spółka realizuje szerokie
działania do konsumentów oraz program edukacyjny
Drugim filarem działań w zakresie
dla dzieci, którego celem jest wyrobienie właściwych
propagowania tej idei jest kampania społeczna
nawyków żywieniowych w ramach ogólnoświatowej
„5 porcji warzyw, owoców lub soku” realizowana
inicjatywy propagującej spożywanie warzyw
na terenie Polski i Rumunii. Kampania jest
i owoców 5 razy dziennie. W kilku edycjach
organizowana przez Krajową Unię Producentów
programu skierowanego do szkół wzięło już udział
Soków, ale współfinansowana nie tylko ze
kilkaset tysięcy dzieci z całej Polski.
środków Unii Europejskiej, ale i środków
Program obejmuje swym zasięgiem zarówno dzieci,
Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz firmy
jak i ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów
Tymbark. W ramach tego typu działań nie są promowane
placówek edukacyjnych. Program każdorazowo
żadne marki. Program jest prowadzony w obu krajach
uzyskuje patronat merytoryczny eksperckich
w latach 2012-2014 i obejmuje szereg działań m.in.:
instytucji. Głównym celem działań Tymbarku
kampanię telewizyjną, prasową i internetową, działania
w tym zakresie jest zachęcanie konsumentów, aby
PR i BTL. Realizowany jest w formie edukacyjnego
wzbogacali swoją dietę o warzywa, owoce i
programu skierowanego do przedszkoli.
Tymbark zachęca do wzbogacenia swojej diety o warzywa, owoce i soki.
22
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Program ekologiczny
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
www.przyjacielenatury.pl
Wszystkie przedszkola, które zgłaszają się
do programu otrzymują wyjątkowe materiały
Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to
i upominki edukacyjne: książki dla nauczycieli,
jeden z największych ogólnopolskich programów
książeczki i upominki dla dzieci, płyty CD z bajkami,
edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez
piosenkami i dodatkowymi materiałami oraz Certyfikat
markę Kubuś. Celem programu skierowanego do
potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci
do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem
Każdego roku program cieszy się ogromnym
małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów
zainteresowaniem wśród przedszkoli.
ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie
Do tej pory w akcji wzięło już udział milion dzieci.
przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji
Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów
Partnerem akcji jest telewizja TVN, a patronat
plastycznych oraz przedstawień dla rodziców, i wiele
medialny sprawuje Program Trzeci Polskiego Radia,
innych ekologicznych działań.
BlizejPrzedszkola.pl, a także portal CzasDzieci.pl.
Kubuś zachęca przedszkolaków do dbania o środowisko naturalne.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
23
Turniej Piłki Nożnej
„Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” Mistrzostwa Polski w Kat. U-10
www.zpodworkanastadion.pl
Sponsorem Turnieju jest firma Tymbark,
a organizatorem Polski Związek Piłki Nożnej.
Patronami honorowymi Turnieju są: UEFA – Program
Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Rozgrywki w ramach Turnieju prowadzone są w całej
Polsce na wielu etapach i kończą się Wielkim Finałem,
który wyłania Mistrzów Polski – najlepszą drużynę
dziewcząt i chłopców.
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Znakiem rozpoznawczym są wielkie emocje oraz
to największy w Europie turniej piłkarski, przeznaczony
wyjątkowa nagroda główna – Puchar Tymbarku, tytuł
dla dziewcząt i chłopców w wieku do lat 10.
Mistrzów Polski oraz wyjazd na jeden z najsłynniejszych
To Mistrzostwa Polski w kategorii U-10.
i największych stadionów w Europie i na świecie, takich
jak: Camp Nou, Wembley, Santiago Bernabeu,
Główną ideą Turnieju jest aktywizowanie i edukacja
dzieci poprzez sport, a także wyłanianie największych
Tymbarku w 2013 roku, zobaczą w Londynie mecz
piłkarskich talentów i indywidualności.
Anglia – Polska, na legendarnym stadionie Wembley.
Corocznie bierze w nim udział kilkadziesiąt tysięcy
W 2012 roku dzięki wyjątkowej „Akcji Flaga”
dzieci. Tylko w 2012 roku, w Turnieju wzięło udział ponad
przeprowadzonej w ramach Turnieju, drużyny, które
140 000 dzieci z całej Polski, a łącznie w rozgrywkach
triumfowały w finałach wojewódzkich, spełniły swoje
zagrało ponad 330 000 młodych zawodników
marzenia i spotkały się z piłkarzami reprezentacji,
i zawodniczek z prawie 28 000 drużyn.
które zagrały podczas Mistrzostw UEFA Euro 2012.
Tymbark spełnia dziecięce marzenia –
Młodzi zawodnicy mieli więc okazję przekazać
w Turnieju o Puchar Tymbarku każde
flagi ich państw z podpisami uczestników finałów
dziecko może przeżyć prawdziwe piłkarskie
emocje i poczuć się jak gwiazda
światowego formatu.
24
San Siro, Amsterdam Arena. Zdobywcy Pucharu
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
wojewódzkich, takim gwiazdom piłkarskim
jak: Ronaldo, Iniesta, Casillas, Balotelli,
czy Lewandowski.
Program edukacyjny
„Klub Bezpiecznego Puchatka”
www.bezpiecznypuchatek.pl
Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” to największy
W programie wzięło już udział 600 000 dzieci.
w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa
Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa
skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.
dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole.
Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy
Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia,
z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura
uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki
Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem
niebezpiecznych zachowań w domu, szkole
ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego
i na drodze.
Komendy Głównej Policji.
Patronem Honorowym akcji jest Komendant
Każda ze szkół zgłoszonych do programu
Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty, a patronat
otrzymuje bezpłatnie specjalne - przygotowane
medialny sprawuję: telewizja TVN, Polskie Radio
przez metodyków - materiały i filmy edukacyjne
Program Trzeci, MiastoDzieci.pl oraz eDziecko.pl.
na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce
bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający
zaszczytny tytuł przynależności do „Klubu
Bezpiecznego Puchatka”.
W ramach programu odbył się także Ogólnopolski
Test Wiedzy o Bezpieczeństwie - pierwsza tego
typu inicjatywa w Polsce, podczas której została
sprawdzona wiedza na temat bezpieczeństwa
kilkudziesięciu tysięcy dzieci.
Puchatek edukuje najmłodszych jak
bezpiecznie dotrzeć do szkoły, jak unikać
zagrożeń i gdzie zwrócić się o pomoc,
gdy czują się niepewnie.
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
25
Program społeczno-promocyjny
„Zboże na talerzu zdrowia ”
www.zbozenatalerzuzdrowia.pl
Podstawą prawidłowo skomponowanej
diety jest różnorodność, bo każda z grup
produktów pełni inną funkcję i wszystkie grupy
W kampanii społecznej pod hasłem „Zboże
wzajemnie się uzupełniają.
na talerzu zdrowia”, prowadzonej wspólnie
Jedną z ważniejszych grup produktów wymienioną
z Polską Federację Producentów Żywności,
w Talerzu Zdrowia są przetwory zbożowe –
firma Lubella edukuje na temat roli produktów
makarony, mąki, kasze oraz płatki zbożowe.
zbożowych w codziennej diecie.
Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności
i Żywienia powinny one stanowić dla człowieka
„Zboże na Talerzu Zdrowia” to akcja
społeczno-promocyjna, zainicjowana troską
główne źródło energii i powinny znaleźć się
w każdym posiłku w ciągu dnia.
o prawidłowe odżywianie się Polaków.
Wiodący polscy eksperci z dziedziny
żywności i żywienia opracowali „Talerz
Zdrowia” przedstawiający właściwe proporcje
różnych produktów odżywczych.
Lubella edukuje na temat roli
produktów zbożowych w codziennej diecie
oraz właściwych nawyków żywieniowych
- istotnych dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu.
26
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
Program
„Partnerstwo dla Zdrowia”
- Mleczny Start
www.mlecznystart.pl
„Partnerstwo dla Zdrowia” to platforma
w celu stworzenia produktu, który łączy w sobie
porozumienia stworzona przez czterech
wysoką jakość i przystępną cenę, a dzięki temu może
partnerów: Instytut Matki i Dziecka, oraz firmy:
być dostępny dla każdej rodziny. „Mleczny Start”
Danone, Biedronka i Lubella. To wyjątkowa
jest pierwszym takim produktem oferowanym
inicjatywa na rynku polskim. Trzy komercyjne
klientom w Europie.
firmy i Instytut wspólnie podjęły inicjatywę,
aby zaradzić problemowi nieprawidłowego
W 2011 roku na rynku pojawiła się Zbożowa
żywienia dzieci w Polsce i jego dramatycznym
Kanapka na drugie śniadanie do szkoły, stanowiąca
skutkom zdrowotnym i społecznym. Celem
kolejny krok Koalicji na drodze do skutecznego
Partnerstwa dla Zdrowia jest uświadomienie
rozwiązania problemu niedożywienia dzieci w Polsce.
wagi zdrowego odżywiania, które jest
Od 2011 roku „Partnerstwo dla Zdrowia”
niezbędne do prawidłowego rozwoju fizycznego
organizuje również program „Śniadanie daje
i intelektualnego dzieci, a także przeciwdziałanie
moc” dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.
skutkom nieprawidłowego odżywiania dzieci
Jego celem jest zwiększanie świadomości
w Polsce.
– nie tylko uczniów, ale też nauczycieli i rodziców
- na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania
W wyniku działań „Partnerstwa dla Zdrowia”
w diecie dziecka.
powstał „Mleczny Start” – kaszka manna
z mlekiem, której skład opracowano z myślą
o dostarczeniu dzieciom na śniadanie
niezbędnej dla prawidłowego rozwoju porcji
składników odżywczych. Wszyscy Partnerzy
Lubella wspólnie z firmami Danone
i Biedronka oraz z Instytutem Matki
i Dziecka pomaga dzieciom.
połączyli swoją wiedzę i zasoby technologiczne
G r u p a
M a s p e x
W a d o w i c e
27
K o n ta k t
Grupa Maspex Wadowice
ul. Legionów 37
34-100 Wadowice
tel.: +48 33/ 873 10 80
fax: +48 33/ 873 19 26
e-mail: [email protected]
www.maspex.com
2013

Podobne dokumenty

GRUPA MASPEX WADOWICE

GRUPA MASPEX WADOWICE ono symbolem siły i urodzaju, a gdy z okazji ślubu We wszystkich zakładach Grupy Maspex Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Nasze marki i produkty zdobywają kolejne laury Najnowsze

Nasze marki i produkty zdobywają kolejne laury Najnowsze w corocznym „Rankingu najbardziej wartościowych i najcenniejszych marek w Polsce”. W znanym konkursie „Superprodukt Świata Kobiety” zwyciężyły Makarony Lubella Inspiracje. Nasze produkty zdobyły ta...

Bardziej szczegółowo