zwana dalej SIWZ - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Komentarze

Transkrypt

zwana dalej SIWZ - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU
UL. WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 2
37-700 PRZEMYŚL
NIP: 795-10-56-506
REGON: 650162512
www.wspia.eu
nr ref. WSPiA/D/01/2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
W RAMACH PROJEKTU PN. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO WSPIA I DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW DO
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ POPRAWA WYDAJNOŚCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, PRODUKCJI
I TRANSMISJI CIEPŁA W RZESZOWIE
Rzeszów, dnia 25 lipca 2011 roku
1
I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU
UL. WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 2
37-700 PRZEMYŚL,
NIP: 795-10-56-506,
REGON: 650162512
Telefony kontaktowe: tel.: 17 867 04 46
strona internetowa: www.wspia.eu
Adres do korespondencji (składania ofert, dokumentów, zapytań, pism):
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji,
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie,
ul. Cegielniana 14,
35-310 Rzeszów
Budynek „A” I piętro, pokój 1.02.
II.
Oznaczenie postępowania:
Nr ref.: WSPiA D/01/2011
Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwaną dalej „ustawą Pzp”.
IV.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń i wyposażenia do
Wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego WSPiA w Rzeszowie określonego
w Specyfikacji przedmiotu dostawy - urządzenia, wyposażenie, stanowiącej Załącznik nr
1 do SIWZ.
W związku z tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa
5 Infrastruktura Publiczna 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Schemat A – Szkoły wyższe.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
których szczegółowe zasady promocji zostały określone w „Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
2
lata 2007 – 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji” dostępne na stronie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – www.wrota.podkarpackie.pl.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się dostawa urządzeń i wyposażenia, wraz z ich
montażem, w następujących pomieszczeniach:
1) Pracownia kryminalistyki:
• Mikroskop stereoskopowy – 18 sztuk,
• Mikroskop stereoskopowy z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem
komputerowym (dodatkowe oświetlenie, nasadka fotograficzna, rzutnik multimedialny,
laptop, program komputerowej analizy obrazu „Forenstic” itp.) – 1 sztuka,
• Mikroskop laboratoryjno-badawczy (mikroskop biomedyczny do badań śladów
biologicznych) – 1 sztuka,
• Video spektrokomaparator (urządzenie do badania dokumentów w szczególności do
badania autentyczności takich dokumentów jak paszporty, wizy itd.) – 1 sztuka,
• Walizka śledcza ogólnooględzinowa (zestaw podstawowych urządzeń i materiałów do
przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia) – 1 sztuka,
• Poligraf (wariograf) – 1 sztuka,
• Laptop – 2 sztuki,
• Rzutnik multimedialny przenośny - 2 sztuki,
• Urządzenia i materiały do zajęć z daktyloskopii (2 poduszki ceramiczne
IDENTICATOR - zestaw do daktyloskopowania dłoni IDENTICATOR 1 szt., zestaw
Inkless Shoe Print IDENTICATOR - 1 szt., uchwyt metalowy do kart daktyloskopijnych
metalowy – 1 szt., pędzel z piór marabuta - 10 szt. pędzel z włókien sztucznych -10 szt.,
odczynniki chemiczne, folie żelowe czarne, białe, przeźroczyste – 1 zestaw.
2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyposażenie pracowni technik biurowych:
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 20 sztuk,
Drukarka – 20 sztuk,
Skaner – 20 sztuk,
Przenośny sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, wizualizer) – 4 komplety,
Telewizor – 2 sztuki,
Ekran – 1 sztuka,
Tablica – 1 sztuka,
Rzutnik (projektor) – 1 sztuka,
Kamera – 2 sztuki
Fax – 1 sztuka,
Dyktafon – 18 sztuk,
Kserokopiarka – 1 sztuka.
3) Wyposażenie pracowni dydaktycznej pod nazwą „Inkubator Przedsiębiorczości”:
• Telewizor – 3 sztuki.
4) Wyposażenie sali wielofunkcyjnej:
• Stanowisko z pulpitem – 300 sztuk,
3
• Telebim (rzutnik stacjonarny o dużej rozdzielczości HD i optyce przystosowanej do
uzyskania obrazu o dużych rozmiarach, ekran 7/5 m – 1 sztuka,
• Aparatura do przeprowadzenia video konferencji – 1 sztuka,
• Przenośny sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik) – 1 sztuka,
• Wizualizer – 1 sztuka,
• Wykładziny zabezpieczającej posadzkę sportową przy innym wykorzystywaniu obiektu
– 2 zestawy,
• Wyposażenie boiska do koszykówki (konstrukcja podwieszana z napędem
elektrycznym, mechanizm regulacji wysokości tablicy, tablica do koszykówki
profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie
metalowej, osłona dolnej krawędzi tablicy, obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami
gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta, siatka na obręcz,
napęd elektryczny z montażem całości) – 2 zestawy,
• Wyposażenie boiska do siatkówki (słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne
wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja
wysokości siatki, profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku,
tuleja uniwersalna aluminiowa, rama podłogowa z deklem, osłony słupków do siatkówki
profesjonalne, siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, wieszak na siatkę, stanowisko
sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania,
z montażem całości) – 1 zestaw,
• Wyposażenie boiska do tenisa ziemnego (słupki do tenisa ziemnego aluminiowe
profesjonalne z naciągiem wewnętrznym siatki, tuleja uniwersalna aluminiowa, rama
podłogowa z deklem, siatka do tenisa ziemnego z fartuchem z podpórkami do gry
singlowej, stanowisko sędziowskie do tenisa, z montażem całości) - 1 zestaw
• Wyposażenie boiska do badmintona (stojak do badmintona przejezdny na kółkach
z obciążnikiem, siatka do badmintona biała) - 2 zestawy,
• Wyposażenie boiska do piłki ręcznej (bramka do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe
(2 x 3 m) z łukami składanymi, zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce
hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek, siatki do piłki ręcznej standard
z piłkochwytem, z montażem całości) – 2 zestawy,
• Wyposażenia boiska do piłki nożnej halowej (bramka do piłki nożnej 5 x 2 m,
aluminiowe, profil 80 x 80 mm, z łukami składanymi, zestaw talerzyków do zamontowania
bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek, Siatka do bramki
do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, z montażem całości) – 2 zestawy,
• Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 36 m z montażem całości – 1 zestaw,
• Piłkochwyty na ściany szczytowe - 147 m2, z montażem całości – 2 zestawy,
• Siatka ochronna na okna - 180 m2, z montażem całości – 1 zestaw,
• Drążek gimnastyczny wolnostojącego dwupolowy, z montażem całości – 1 zestaw,
• Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną, z montażem całości – 1 zestaw,
• Tablica wyników sportowych profesjonalna, z montażem całości – 1 zestaw,
• Ławko-wieszak do szatni jednostronny, L=2 m – 10 sztuk.
4
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38500000 aparatura kontrolna i badawcza
37400000 artykuły i sprzęt sportowy
30230000 – sprzęt związany z komputerami
32000000 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39110000 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich częśći
4. Montaż urządzeń i wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia należy wykonać
z uwzględnieniem projektu wykonawczego.
5. Projekt wykonawczy pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego obiektu dydaktycznego
WSPiA w Rzeszowie” może zostać udostępniony Wykonawcy w Wyższej Szkole Prawa
i Administracji, Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie, ul.
Cegielniana 14, budynek „A”, I piętro, pokój nr 1.16. Wykonawcy mogą się z nim
zapoznać u Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru i zobowiązaniem do jego zwrotu
w nienaruszonym stanie. Projekt ten może służyć Wykonawcy wyłącznie do
przygotowania oferty – nie może być wykorzystywany w innym celu.
V.
Informacja o dopuszczeniu składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza zamówień uzupełniających.
VII. Informacja o sposobie przedstawienia ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę.
VIII. Informacja o rozwiązaniach równoważnych.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń i elementów wyposażenia stanowiących przedmiot
zamówienia równoważnych.
IX.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) starannego zapoznania się z projektem wykonawczym, a także dokonania wizji lokalnej
na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty w zakresie prawidłowej dostawy i montażu
urządzeń oraz wyposażenia będącego jej przedmiotem.
2) dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją przedmiotu dostawy urządzenia, wyposażenie, fabrycznie nowego, nieregenerowanego, niepowystawowego,
w stanie kompletnym tj. gwarantującym jego uruchomienie oraz stosowanie zgodnie
5
3)
4)
5)
6)
z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów
(poza materiałami eksploatacyjnymi).
do zapewnienia aby przedmiot dostawy określony Załączniku nr 1 do SIWZ oraz
materiały montażowe posiadały wymagane aktualne atesty i certyfikaty unijne,
aprobaty, dopuszczenia pozwalające na ich stosowanie oraz do dostarczenia tych
dokumentów Zamawiającemu wraz z dostawą elementów zamówienia;
wykonania zamówienia w zakresie montażu urządzeń oraz wyposażenia –
z uwzględnieniem projektu wykonawczego, oraz obowiązującymi przepisami (w tym
przepisami BHP) i normami;
w przypadku wady urządzenia lub/i wyposażenia – do jego wymiany na wolny od wad
– w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne
z opisywanymi przez Zamawiającego, zobowiązany jest on wykazać poprzez
przedstawienie stosownych dowodów, że oferowane przez niego urządzenia lub/i
wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności
karty katalogowe i DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).
X. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 12 dni od daty udzielenia zamówienia.
XI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.
1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy
– Prawo zamówień publicznych tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia nie
dokonuje się szczegółowego opisu. Ocena spełnienia tego warunku będzie przyjęta
w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.:
wykonali łącznie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania – co najmniej jedno zamówienia
polegające na dostawie sprzętu do badań kryminalistycznych na kwotę brutto
minimum 600 000 zł; co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem na kwotę brutto minimum 250 000 zł, co
najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu radiowo - telewizyjnego na
kwotę brutto minimum 50 000, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę
6
wyposażenia sal sportowych na kwotę brutto minimum 150 000 zł, co najmniej jedno
zamówienie obejmujące dostawę mebli biurowych na kwotę brutto minimum 150 000
zł oraz, że zamówienia te zostały należycie wykonane,
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia oraz dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadają lub mają dostęp do
potencjału technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku
będzie przyjęta w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj.: posiadają zgromadzone własne środki finansowe lub posiadają
zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 200 000 zł,
e) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000 zł.
2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w części XII SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art.
24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy po wezwaniu
Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, na mocy art. 26 ust. 3 ustawy –
Prawo zamówień publicznych (cz. XI ust. 6 SIWZ), Wykonawca braki uzupełnił.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, na potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego
zamówienia.
5. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia poprzez złożenie wspólnej
oferty (np. konsorcjum, spółka cywilna), po spełnieniu następujących warunków:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
7
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo powinno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi oraz
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z uczestników.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
2) wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem, ze skutkiem dla mocodawców - dotyczy
konsorcjum,
3) z treści oferty powinno wynikać jakie podmioty ją składają – w treści formularza
ofertowego w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” zaleca się aby wpisać dane
dotyczące podmiotu składającego ofertę wspólną , a nie pełnomocnika.
4) oferta powinna być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców. Oferta może być podpisana przez każdego uczestnika
konsorcjum/wspólnika s.c. lub przez ustanowionego pełnomocnika,
5) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
i płatności w imieniu każdego uczestnika, na rzecz każdego z uczestników oraz do
wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum,
6) oferta wspólna musi zawierać wszystkie dokumenty na potwierdzenie warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty, na podstawie
których oceniany będzie brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych - określone w SIWZ. Każdy z Wykonawców
występujących wspólnie o udzielenie zamówienia powinien spełnić warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych i złożyć dokumenty wymienione w części XII ust. 1 pkt
4 - 9 SIWZ,
7) Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne, określone przez Zamawiającego w ust.1
pkt 2 lit. a-d, wykazując je wymaganymi w SIWZ dokumentami składanymi przez
jednego z Wykonawców lub przez wszystkich wspólnie. Warunek określony w ust. 1
pkt 2 lit e (ubezpieczenie) powinien spełnić i udokumentować każdy z Wykonawców
występujących wspólnie, przedkładając dokument określony w cz. XII ust. 1 pkt 11
SIWZ. Oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną w imieniu swojej firmy. W imieniu wszystkich członków podmiotu
występującego wspólnie oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22
ust.1 ustawy może złożyć pełnomocnik, jednak z treści tego oświadczenia lub treści
pełnomocnictwa musi wynikać, iż pełnomocnik składa je w imieniu każdego członka
podmiotu występującego wspólnie.
8) zakazuje się zmian uczestników podmiotu składającego ofertę wspólną,
9) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie wybrany
Wykonawca będzie musiał dostarczyć przed podpisaniem umowy o zamówienie
publiczne (w przypadku wygrania postępowania).
10) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za wykonanie umowy.
11) wniesienie wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich Wykonawców
składających wspólną ofertę, chyba że Wykonawcy występujący wspólnie postanowią,
iż wniesienia wadium dokona pełnomocnik konsorcjum – dotyczy konsorcjum.
8
6. Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
XII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o dokumentach, na podstawie
których oceniany będzie brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) formularz cenowy sporządzony w oparciu o Specyfikację przedmiotu dostawy –
urządzenia, wyposażenie stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ (wg Załącznika nr 3 do
SIWZ),
3) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika nr 4 do
SIWZ),
4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawi art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika nr 5 do
SIWZ),
5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt
2 ustawy pzp [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert], a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1
pkt 2 ustawy pzp,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert],
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy pzp [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert],
8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
[wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],
9) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
9
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert],
10) informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, [wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]. Z informacji,
o których wyżej mowa winna wynikać konkretna kwota, nie mniejsza niż 1,2 miliona
złotych,
11) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę minimum 1 000 000 zł.
12) wykaz wykonanych łącznie - zakończonych zamówień - polegających na: wykonaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania – co najmniej jedno zamówienia polegające
na dostawie sprzętu do badań kryminalistycznych na kwotę brutto, minimum 600 000
zł, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem na kwotę brutto minimum 250 000 zł, co najmniej jedno
zamówienie obejmujące dostawę sprzętu radiowo - telewizyjnego na kwotę brutto
minimum 50 000 zł, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wyposażenia
sal sportowych na kwotę brutto minimum 150 000 zł, oraz co najmniej jedno
zamówienie obejmujące dostawę mebli biurowych na kwotę brutto minimum 150 000 zł
oraz, że zamówienia te zostały należycie wykonane (wg Załącznik nr 6 do SIWZ).
13) oferowane warunki gwarancji jakości (wg Załącznika nr 7 do SIWZ),
14) parafowany wzór umowy (wg Załącznika nr 8 do SIWZ),
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zmawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania o zamówienie publiczne i aktualnego
odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada także informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotycząca podmiotu,
z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo
zamówień publicznych, potwierdzająca wysokość środków posiadanych przez ten podmiot
lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Z informacji, o których wyżej mowa winna wynikać konkretna
kwota, nie mniejsza niż 1,2 miliona złotych.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 -8 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
10
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, pkt 7 – 9 w cz. XII SIWZ –
składa on dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 w cz. XII SIWZ – składa on
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument,
o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. c – powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je
dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o ustalenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w ust. 2 i ust. 3 w cz. XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.
11
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię oryginału).
10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 – 3 cz. XII SIWZ,
a w odniesieniu do podmiotów określonych w ust. 4, ust. 5 i ust 7 cz. XII SIWZ –
dokumentów wskazanych w tych postanowieniach oraz dokumentu wadialnego
w przypadku gdy wadium wniesiono w innej formie niż pieniężna lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczenie przez Wykonawcę kopii lub odpisu za
zgodność z oryginałem), pomimo wezwania przez Zamawiającego, spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Nie dotyczy to sytuacji opisanej w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, gdy po wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów –
Wykonawca braki te uzupełni lub złoży wyjaśnienia pozwalające Zamawiającemu na
uznanie, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie ma podstaw do
wykluczenia.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 w zw. z art. 8 ust.3 ustawy Pzp, oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym (wg
Załącznika nr 2 do SIWZ). W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na
życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
XIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 35 000,00 zł (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
12
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Przemyślu
Numer konta: 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty wymienione ust. 2 pkt 5
należy złożyć w formie oryginału u Zamawiającego – Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji, 35-310 Rzeszów,
ul Cegielniana 14, budynek „A”, I piętro, pokój 1.02. Wadium w tych formach składane
jest w odrębnej kopercie z napisem „Wadium”. Wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą.
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
4. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, Wykonawca winien zamieścić
w ofercie kopię polecenia przelewu. Wymagane jest, aby kwota wadium wpłynęła na
rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia konieczne jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja lub poręczenie musi być podpisana
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.
6. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp oraz, że jest
ona nieprzenoszalna.
7. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj.
do dnia 5 września 2011 roku, przed godz. 9.00.
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie go w innej formie niż określona
w ust. 2, albo będzie to wadium o niższej wartości niż określona w ust. 1, zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po:
13
1) wyborze najkorzystniejszej oferty,
2) unieważnieniu postępowania,
3) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy Wykonawcy, którego
oferta wybrana została jako najkorzystniejsza).
11. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona.
12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma też wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów oraz
informacji faksem, pod warunkiem równoczesnego ich potwierdzenia pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres:
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji
w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, budynek „A”, I piętro, pokój
nr 1.02. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 17 867 04 99, pod warunkiem
równoczesnego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania pocztą lub
doręczenia własnoręcznie podpisanego zapytania), podpisanym przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli imieniem Wykonawcy.
2. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli imieniem Wykonawcy mogą zwrócić się
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
6 dni przed upływem terminu do składania ofert – pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.
14
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej
stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmiany
oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
XV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Marek Rogalski – Kierownik Działu Administarcji,
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, budynek „A”, I piętro, pokój nr 1.02,
tel.: 17 867 04 46.
XVI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli imieniem Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
2. Każda zapisana strona oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
4. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (innych opakowaniach):
zewnętrznej i wewnętrznej.
Kopertę zewnętrzną, nie oznakowana nazwą Wykonawcy, należy zaadresować:
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji,
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie,
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów.
Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Dostawa urządzeń i wyposażenia
w ramach projektu pn. Budowa wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego WSPiA
i dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
poprawa wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności, produkcji
i transmisji ciepła w Rzeszowie”
„Nie otwierać przed dniem: 5 września 2011 roku, godz. 10.00”
Koperta wewnętrzna oprócz powyższego opisu powinna zawierać nazwę i adres
Wykonawcy.
Oferta złożona w kopercie zewnętrznej oznakowanej nazwą Wykonawcy zostanie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana została oferta, datą i godziną złożenia.
15
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian,
poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu
zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg. takich samych zasad jak składanie
ofert, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych
z dopiskiem „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” Koperty oznakowane dopiskiem
„ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE”. zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty zewnętrzne oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami - koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.
XVII. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Zamiejscowym Wydziale
Prawa i Administracji w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, budynek „A”,
I piętro, pokój nr 1.02 - do dnia 5 września 2011 roku, do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2011 roku o godz. 10.00 w Zamiejscowym
Wydziale Prawa i Administracji WSPiA w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, budynek „A”,
I piętro, sala konferencyjna.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert - na
pisemny wniosek.
XVIII. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostały ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16
3. Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu
następujących założeń:
1) wykonawca sporządzi formularz cenowy na podstawie Specyfikacji przedmiotu
dostawy – urządzenia, wyposażenie z uwzględnieniem kosztów montażu,
2) zakres dostawy, który jest podstawą do określenia ceny przedmiotów dostawy musi być
zgodny z zakresami określonymi w Specyfikacji przedmiotu dostawy – urządzenie,
wyposażenie (załącznik nr 1 do SIWZ),
3) cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu dostawy
i montażu,
4) cenę oferty należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie,
z zaznaczeniem wartości netto oraz podatku VAT w ustawowej wysokości,
5) Wykonawca w formularzu cenowym nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji wykazu
urządzeń i wyposażenia, oraz montażu - powinien go wycenić zgodnie z opisem pozycji
(bez wprowadzania pozycji dodatkowych),
6) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycji wykazu urządzeń,
wyposażenia oraz zakresu montażu (Załącznik nr 3). Wszelki błędy dostrzeżone w tym
wykazie Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert
– w trybie 38 ustawy Pzp,
7) w przypadku uszczegółowień i/lub zmian do pozycji w Załączniku nr 3 do SIWZ
wprowadzonych przez Zamawiającego w wyniku zapytań Wykonawców, należy
uwzględnić wszelkie wprowadzone modyfikacje,
4. Jeśli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych poprawi
w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający, oprócz innych przypadków odrzucenia oferty określonych w art. 89 ust.
1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, odrzuci ją, jeżeli:
1) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
2) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej
istotnych zmian w treści oferty.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.
XX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w złotych.
17
XXI. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.
Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Najniższa ofertowa cena brutto
C = ------------------------------------------Cena brutto oferty ocenianej
x 100 pkt
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę
punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII. Wymagania dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy..
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia
minimum 24-miesięcznej gwarancji, a na ich montaż - minimum 60 miesięcznej gwarancji,
licząc od daty podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia - (wg Załącznika nr 7 do SIWZ).
2. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru
końcowego jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót.
3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym art. 577 –581 kodeksu.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości wad lub usterek, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia.
5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami umowy
oraz domagać się ich usunięcia od Wykonawcy, względnie może powierzyć usunięcie wad
osobie trzeciej, a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując
przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów K.c.
6. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, Zamawiającemu
przysługiwać będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego i zawartą umową.
18
7. Termin rękojmi za wady urządzeń i elementów wyposażenie będących przedmiotem
zamówienia odpowiada terminowi gwarancji i rozpoczyna bieg od daty podpisaniu
bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
8. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wady ujawnione w okresie rękojmi
za wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nieusunięcie przez Wykonawcę
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego daje Zamawiającemu – niezależnie
od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu cywilnego – prawo
powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta wg wzoru (formularza) umowy dołączonego do
SIWZ jako Załącznik nr 8.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie jej
zawierania w szczególności:
a. w przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie udostępnić pomieszczeń
w budowanym budynku, w których realizowany będzie montaż urządzeń
i wyposażenia, z powodu trwających prac wykończeniowych.,
b. wystąpienia okoliczności tzw. „siły wyższej” tj. wydarzeń i okoliczności
nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji stron
umowy, które uniemożliwiają jednej ze stron wywiązanie się z postanowień zawartej
umowy lub powodują rażącą stratę dla którejkolwiek strony,
c. zmiany formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów
reprezentujących pod warunkiem, że pod względem prawnym nie prowadzą one do
zmian stron umowy,
d. w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na
przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy
i/lub Zamawiającego skutkującej nie możliwością realizacji przedmiotu umowy –
z zastrzeżeniem art. 140 Pzp,
e. w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty
i/lub SIWZ – z zastrzeżeniem art. 140 Pzp.
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych prowadzoną i ogłaszaną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu.
19
3. Przedmiotem odwołania jest każda czynność zamawiającego niezgodna z przepisami
ustawy podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane pismem.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 6 i ust. 7 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6
miesięcy od daty zawarcia umowy.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
przysługuje skarga do sądu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / t. j. Dz. U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 z późn. zm./
20
Załączniki:
Nr 1.
Nr 2.
Nr 3.
Nr 4.
Nr 5.
Nr 6.
Nr 7.
Nr 8.
Specyfikacja przedmiotu dostawy – urządzenia, wyposażenie,
Formularz ofertowy,
Formularz cenowy,
Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawi art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Wykaz wykonanych zamówień,
Oferowane warunki gwarancji jakości,
Wzór umowy.
21
nr ref. WSPiA/D/01/2010
Załącznik nr 1 do SIWZ
SPOECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOSTAWY – URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE
Karta nr 1
Mikroskop stereoskopowy
Zakres powiększeń: od 8x do 50x
Głowica
• zmieniacz powiększeń typu ZOOM o współczynniku 6.3 do 1 z płynną zmianą
powiększenia,
• wyskalowane pokrętło zmiany powiększenia z mechanizmem zatrzaskowym,
• nasadka binokularowa o pochyleniu okularów 45º,
• regulacja rozstawu okularów 52-76mm,
• ruch dioptryjny ± 5 dioptrii w obu tubusach okularowych,
Statyw do badań w świetle odbitym i przechodzącym
• precyzyjny mechanizm ruchu ogniskującego mikro-makro,
• duża stabilna podstawa,
• oświetlacz LED do światła odbitego i przechodzącego
Okulary o powiększeniu 10x (2 szt.) o bardzo dużym polu widzenia 22mm
Wyposażenie:
• płytka (biało-czarna), płytka szklana,
• pokrowiec,
• instrukcja użytkowania,
22
Karta nr 2
Mikroskop stereoskopowy z dodatkowym wyposażeniem
i oprogramowaniem komputerowym
Zakres powiększeń od 8x do 50x
Głowica
• zmieniacz powiększeń typu ZOOM o współczynniku 6.3 do 1 z płynną zmianą
powiększenia,
• wyskalowane pokrętło zmiany powiększenia z mechanizmem zatrzaskowym,
• nasadka binokularowa o pochyleniu okularów 45º,
• regulacja rozstawu okularów 52-76mm,
• ruch dioptryjny ± 5 dioptrii w obu tubusach okularowych,
Statyw do badań w świetle odbitym i przechodzącym
• precyzyjny mechanizm ruchu ogniskującego mikro-makro,
• duża stabilna podstawa,
• oświetlacz LED do światła odbitego i przechodzącego
Okulary o powiększeniu 10x (2 szt.) o bardzo dużym polu widzenia 22mm
Wyposażenie:
• płytka (biało-czarna), płytka szklana,
• pokrowiec,
• instrukcja użytkowania,
• adapter do kamery CCD,
ŚWIATŁOWODOWY OŚWIETLACZ HALOGENOWY
• żarówka halogenowa ze zwierciadłem,
• moc 150 W
• zdalna płynna regulacja natężenia światła
• dwa światłowody giętkie
• zasilanie 230V, 50 Hz
KAMERA CYFROWA
• przetwornik 1/2", 3.0 Mega pikseli,
• rozdzielczość przechwytywanej klatki: 2048 x 1536,
• zapis filmów: 40 klatek/s w rozdzielczości 800x600,
• balans bieli: automatyczny / ręczny (kontrolowany poprzez oprogramowanie),
• interfejs: USB 2.0 PC, przesyłanie danych z prędkością 480MB/sek,
• płytka kalibracyjna,
• program Motic Images Plus 2.0
• Instrukcja obsługi w języku polskim
23
OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY OBRAZU MOTIC IMAGES PLUS 2.0 (w
języku polskim)
Podstawowe możliwości:
• Podgląd w czasie rzeczywistym: obserwacja na ekranie monitora komputerowego
obrazów z pola widzenia mikroskopu. Przekaz obrazu do projektora multimedialnego
lub poprzez Internet.
• Przechwytywanie obrazów: pojedyncze obrazy i sekwencja kilku obrazów
w wyznaczonym odstępie czasowym.
• Raporty: Pakiet zawiera edytor tekstu do sporządzania opisów zdjęć lub raportów
z wykorzystaniem przechwyconych zdjęć.
• Automatyczne zliczanie: narzędzie do szybkiego zliczania obiektów na zdjęciu.
• Miniatury: tworzenie albumu z miniaturami wykonanych zdjęć. Przeglądanie
wybranych zdjęć za kliknięciem myszki.
• Obróbka obrazu: jakość zdjęcia może zostać polepszone elektronicznie
z wykorzystaniem wielu funkcji pakietu. Możliwe jest tworzenie indywidualnych
filtrów obrazu.
• Pomiary obiektów: po skalibrowaniu oprogramowania możliwe jest precyzyjny
pomiar wielkości w polu widzenia. Wyniki prezentowane są w tabeli z możliwością
ich bezpośredniego eksportu do Excel-a. Odpowiednia płytka kalibracyjna wchodzi
w skład zestawu MOTICAM.
• Dźwięk i narracja: Unikalną cechą pakietu jest możliwość dołączania do obrazu
dźwięku: tła muzycznego i narracji. Pozwala to na efektowną prezentację wyników
obserwacji.
LAPTOP
•
•
•
•
•
Procesor Pentium® Dual-Core
Matryca o przekątnej 15,6 cale i rozdzielczości 1366 x 768
Ram 3 GB DDR3
Dysk twardy o pojemności 320GB
System operacyjny Windows 7 Home Premium 64 bit
RZUTNIK MULTIMEDIALNY
• Technologia DLP
• Rozdzielczość podstawowa: 1024x768
• Rozdzielczość maksymalna: 1600x1200
• Jasność 2500 ANSI lumen
• Kontrast 2000:1
• Minimalna wielkość obrazu 30”
• Maksymalna wielkość obrazu 300”
• Wbudowany głośnik
24
Karta nr 3
Mikroskop Laboratoryjno badawczy (mikroskop biomedyczny do badań śladów
biologicznych)
Zastosowane specjalne obiektywy o długości 60mm wydatnie poprawiają jakość
obrazu, czyniąc go ostrym, wyraźnym i kontrastowym, w konsekwencji zmniejszając
zmęczenie operatora. Mikroskop musi posiadać wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy
20W). Posuw stolika wynosi 37,7[mm/obrót]. Posiada mechanizm powrotu stolika do
określonej pozycji pracy (pamięć położenia). Mikroskop może być rozbudowany o urządzenie
kontrastu fazowego, fluorescencji, toru wizyjnego, fotografii i analizy obrazu. Do dużych
powiększeń zastosowano system Koechler'a. Pokrętła stolika ustawione są tak, aby ręka
operatora nie męczyła się przy długotrwałej pracy. Zakres powiększeń w wyposażeniu
standardowym wynosi 40 do 1500x, zaś dla fotografii 8 do 500x. Zakres regulacji okularów
wynosi 47 do 75[mm].
Wyposażenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ergonomiczna nasadka okularowa z regulacją ustawienia kąta pochylenia,
2 okulary CFI E 10x F.O.V 20mm,
obiektyw Plan Achromat CFI 60 4x,
obiektyw Plan Achromat CFI 60 10x,
obiektyw Plan Achromat CFI 60 40x,
obiektyw Plan Achromat CFI 60 100x,
Powiększenie 40 x - 1500 x
Uchwyt rewolwerowy 4-ro pozycyjny
Nasadka binokularna lub trinokularna
Ogniskowanie mikro / makro
Stolik mechaniczny , ergonomiczny
Kondensor Abbego N.A. 1,25
Oświetlenie halogenowe
Jasne pole , kontrast fazowy , polaryzacja, fluorescencja
Olejek imersyjny , nieschnący
"Object marker"
25
Karta nr 4
Video spektrokomparator
Urządzenie do sprawdzania autentyczności dokumentów i papierów
Urządzeniem do szybkiej kontroli autentyczności dokumentów, banknotów i papierów
wartościowych jak i do przeprowadzania ekspertyz kryminalistycznych. Bardzo dobrze
sprawdza się w warunkach biurowych, laboratoryjnych i mobilnych (np. po zainstalowaniu
w samochodzie).
Parametry techniczne
•
oświetlenie diody LED
(z wyjątkiem UV 254, 313, 365nm);
•
•
•
•
•
dodatkowe światła do sprawdzania w podczerwieni;
dodatkowe filtry;
czytnik RFID do weryfikacji cech biometrycznych dokumentów nowej generacji;
podłączenie do PC za pomocą jednego kabla USB 2.0;
wyposażone w nowe oprogramowanie „VideoScope” umożliwiające odczyt
następujących cech: MRZ, RFID, barcode 1D i 2D;
zawiera lupy wideospektralne:
o model 4027 z kontrolą Anti-Stokes;
•
Źródła światła:
•
•
•
•
•
ultrafiolet:
UV-A 365 nm (6W);
UV-B 313 nm (6W);
UV-C 254 nm (6W);
Violet 400 nm;
światło górne białe
oświetlenie retrorefleksyjne 3M (coaxialne);
światło górne podczerwone: 870nm, 950nm;
światło przechodzące podczerwone 870nm z regulowaną intensywnością;
26
•
•
•
•
•
•
•
światło boczne podczerwone 870nm (dwustronne);
zielone 530 nm;
światła długości 450nm, 470nm, 505nm, 590nm;
światło białe boczne;
światło zewnętrzne;
światło przechodzące białe;
regulowana podczerwień;
Filtry:
wąskopasmowy z progiem 360 - 700 nm;
szerokopasmowy z progiem 700 nm;
szerokopasmowy z progiem 650 nm;
szerokopasmowy z progiem 600 nm;
szerokopasmowy CCD z progiem 420 nm;
Możliwości badawcze:
Urządzenie umożliwia zbadanie dokumentów pod każdym względem, a między innymi:
a) badanie w świetle białym;
b) badanie w świetle białym przechodzącym;
c) badanie w świetle UV luminescencyjnych właściwości materiałów;
d) analiza znaków wodnych;
e) sprawdzanie wybranych znaków;
f) badanie w świetle podczerwonym;
g) badanie w świetle 450nm, 470nm, 505nm, 530nm, 590nm, 700nm;
h) badanie w świetle retrorefleksyjnym (3M);
i) badanie w świetle ukośnym;
j) porównywanie i badanie zdjęć za pomocą programu „Videoscope”;
k) wbudowany czytnik RFID;
l) możliwość odczytu i sprawdzenia danych biometrycznych bez dodatkowych urządzeń;
m) odczyt MRZ;
27
n) odczyt barkodów 1D/2D;
Ekran ochronny z blokadą promieniowania ultrafioletowego.
Wyświetlacz LCD – podaje tryby pracy.
Automatyczna weryfikacja autentyczności dokumentu na podstawie barkodów, sprawdzanie
sum kontrolnych, automatyczne sprawdzanie ograniczeń dokumentów, możliwości tworzenia
baz danych z falsyfikatami, możliwości tworzenia baz danych dokumentów sprawdzonych.
Możliwość porównywania dokumentów w bazach danych. Możliwość podłączenia
dodatkowego monitora TV.
Oprogramowanie oraz interfejs użytkownika w języku polskim.
Dane techniczne:
•
•
•
wymiary urządzenia:
waga:
zasilanie:
330x310x280 mm;
8 kg;
12V DC (w komplecie adapter 110/230V AC);
Obsługa:
•
•
poprzez panel na urządzeniu;
poprzez komputer PC i oprogramowanie;
Format badanych dokumentów:
•
•
szerokość dokumentu:
długość dokumentu:
do 280 mm;
bez ograniczeń;
Parametry kamery:
•
•
•
•
•
rozdzielczość:
430 linii;
zasięg spektralny:
360-1000nm;
zoom optyczny:
19x;
(2x do 42x na standardowym monitorze 21” w trybie pełnoekranowym
„VideoScope”);
zoom cyfrowy:
pole widzenia:
10x;
190x143mm;
28
•
wyjście sygnału video:
PAL, SVHS;
Podsumowanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
5 współpracujących z kamerą kolorowych filtrów, 4 filtry automatyczne, 1 stały;
20 źródeł światła (białe, 254, 313, 365, 400, 450, 470, 505, 530, 590, 870, 950,
przechodzące białe oraz 870nm, ukośne białe oraz 870nm, światło koaksjalne oraz
zewnętrzne białe),
kamera o rozdzielczości min. 430 linii;
pole widzenia 190x143mm;
powiększenie optyczne 19x;
powiększenie cyfrowe 10x;
dodatkowa lupa Regula model 1004;
oprogramowanie oraz interfejs użytkownika w języku polskim;
Urządzenie pozwala:
1) kontrolować obecność zabezpieczeń dokumentów, papierów wartościowych i znaków
wodnych;
2) kontrolować obecność zabezpieczeń wewnątrz-odbiciowych w folii retrorefleksyjnej
w dokumentach;
3) kontrolować obecność fluorescencyjnych ultrafioletowych właściwości materiałów
badanego dokumentu;
4) kontrolować obecność zabezpieczeń dokumentów i papierów wartościowych
w podczerwonej strefie widma 870 nm;
5) kontrolować obecność zabezpieczeń dokumentów i papierów wartościowych
ujawnionych w zakresie podczerwieni 940 nm;
6) wykrywać wymazywania i zamazywania w dokumentach;
7) kontrolować obecność cech częściowej lub całkowitej falsyfikacji dokumentów,
papierów wartościowych i znaków wodnych w świetle przechodzącym;
8) porównywać badany dokument ze wzorem m.in. poprzez nałożenie obrazów jeden na
drugi, oraz porównywanie ich ze wzorcem w płaszczyźnie pionowej i poziomej;
9) dokonywać obróbki dokumentu, analizować i archiwizować uzyskane obrazy
w zakresie powiększeń optycznych do 19x oraz dodatkowych powiększeń cyfrowych
do 10x;
10) kontrolować poprawność sum kontrolnych i wszelkich danych biometrycznych;
11) porównywać zdjęcia cyfrowe z fotografią wydrukowaną w dokumencie;
12) odczyt dodatkowych danych biometrycznych, nie wykorzystywanych dzisiaj, które
będą wprowadzone w przyszłości np. obraz siatkówki oka i inne;
29
Urządzenie w połączeniu z programem „VideoScope” pozwala zapisywać, przetwarzać,
analizować oraz archiwizować uzyskane obrazy dokumentów. Oprogramowanie obsługuje
MRZ, RFID, kody 1D oraz 2D gdzie następuje odczyt i weryfikacja.
Oprogramowanie „VideoScope”:
1) otrzymywanie cyfrowych obrazów badanych dokumentów (z możliwością gromadzenia
dowolnej ilości kadrów);
2) archiwizacja obrazów i sposobów ich otrzymywania w bazie danych (BD) (możliwość
podłączenia innych już istniejących BD użytkownika);
3) praca z najczęściej używanymi formatami plików graficznych (np. BMP, TIFF, JPEG,
PCX),
4) porównywanie obrazów (wzorców autentycznych dokumentów z badanymi obrazami)
metodą odejmowania, dodawania (całkowania), wizualnego częściowego skupiania
i łączenia (sklejanie), a także porównanie wzorcowego obrazu w/w metodami z „żywym”
obrazem video;
5) badanie obrazów (z możliwością zapamiętywania rezultatów):
a)
pomiar odległości między dwoma punktami;
b)
pomiar długości dowolnej krzywej;
c)
pomiar kąta między dwiema przecinającymi lub nie przecinającymi się
prostymi;
d)
nałożenie na obraz siatki pomiarowej z dowolną podziałką;
e)
pomiar koloru w punkcie lub średniego koloru w wydzielonym obszarze;
f)
zmiana rozmiarów;
g)
powrót na dowolny kąt;
h)
stworzenie lustrzanych obrazów;
i)
inwersja;
j)
dodanie dowolnego zapisu do obrazu;
k)
regulacja jaskrawości, kontrastu, gamy kolorów;
l)
zestaw wyostrzających/rozmywających filtrów cyfrowych;
m)
kolorowy filtr (emulacja filtra optycznego);
n)
wyodrębnienie konturów;
o)
korekta nierównomiernego oświetlenia;
p)
usunięcie zniekształceń wizyjnych;
6) drukowanie obrazów z uzupełniającą informacją tekstową, która może zawierać: wyniki
pomiarów, warunki otrzymania obrazu (aktywne źródła światła i ich jaskrawość, filtry,
powiększenie i itd.), dowolny tekst, podany przez użytkownika;
7) odczyt danych biometrycznych;
8) odczyt stref MRZ, barkodów, możliwość zapisu;
30
Możliwość dokupienia bazy danych FDS zawierającą dokumenty ze 169 krajów świata paszporty, dowody osobiste i prawa jazdy którą można wykorzystać do weryfikacji i
porównywania dokumentów.
Baza danych FDS zawiera zdjęcia dokumentów podróży, paszportów, dokumentów
identyfikacyjnych, praw jazdy oraz dane na pięciu stopniach zabezpieczenia:
-
druk okładki;
ultrafiolet 365nm;
ultrafiolet 254nm;
podczerwień;
inne specjalne materiały;
Stale aktualizowana baza zawiera około 1824 dokumenty ze 169 krajów świata, w tym 20060
ilustracji. System jest wielojęzyczny. W pełni zintegrowany z programem „VideoScope”.
31
Karta nr 5
Walizka śledcza ogólnooględzinowa
Skład zestawu:
1) Poduszka daktyloskopijna
2) Zmywacz tuszu daktyloskopijnego 100ml
3) Folia daktyloskopijna żelatynowa czarna 13x18cm a’10
4) Folia daktyloskopijna żelatynowa biała 13x18cm a’10
5) Folia daktyloskopijna żelatynowa przezroczysta 13x18cm a’10
6) Folia pozytywowa z podłożem czarna 5x10cm – 20szt.
7) Folia pozytywowa z podłożem biała 5x10cm – 20szt.
8) Folia pozytywowa z podłożem przezroczysta 5x10cm – 20szt.
9) Proszek daktyloskopijny srebrny (special) 100ml
10) Proszek daktyloskopijny czarny (special) 100ml
11) Proszek daktyloskopijny czarny przeznaczony do pędzli z pulweryzatorem 100ml
12) Proszek daktyloskopijny srebrny przeznaczony do pędzli z pulweryzatorem 100ml
13) Proszek daktyloskopijny magnetyczny czarny 200g
14) Pędzel daktyloskopijny z włosia wiewiórki (nr 6) długość 19cm
15) Pędzel daktyloskopijny z włosia wiewiórki (nr 8) długość 19cm
16) Pędzel daktyloskopijny z piór marabuta z dyfuzorem - 2 szt.
17) Pojemnik transportowy na pędzel z piór marabuta – 2szt.
18) Pędzel płaski z włosia wiewiórki – szerokość 4cm
19) Pędzel magnetyczny
20) Przyrząd do liczenia linii papilarnych
21) Nożyczki
22) Lusterko metalowe
23) Opakowanie na pędzle i proszki zapewniające czystość zestawu
24) Pasta szara 150g wraz z utwardzaczem
25) Buteleczka płynnego silikonu
26) Silikon w sprayu ułatwiający zdejmowanie odlewu
27) Naczynie do mieszania silikonu
28) Szpatułka
29) Plastelina do wypełniania form –odlewów przygotowywanych preparatami o niskiej
lepkości
30) Magnes z uchwytem
31) Pinceta płaska, 10,5 cm
32) Pinceta zaostrzona ,10cm
33) Pinceta płaska, 25cm
34) Pilniczek
35) Rączka skalpela
36) Zestaw sterylnych ostrzy do skalpela – 3 szt.
37) Para rękawiczek gumowych, cienkich, sterylnych
32
38) Para rękawiczek gumowych, standard
39) Torebki strunowe ( na dowody rzeczowe) 18.6 x 48 cm – 5 szt.
40) Torebki strunowe ( na dowody rzeczowe) 14.4 x 45 cm – 5 szt.
41) Arkusz z 9 etykietami samoprzylepnymi. – 5 szt
42) Plastikowe pojemniki (probówki) – 5 szt.
43) Plastikowe pudełka - 11.5 x 7.5 x 3 cm – 5 szt.
44) Plastikowe pudełka - 5.7 x 3.6 x 1.7 cm – 5szt.
45) Aluminiowy uchwyt do kredek UV.
46) Komplet numerków samoprzylepnych 0-9 – 6 arkuszy
47) Komplet kierunków – strzałek 10 arkuszy
48) Pisak
49) Latarka LED
50) Lupa daktyloskopina – 75 mm
51) Scyzoryk
52) Kombinerki
53) Śrubokręt
54) Śrubokręt
55) Próbnik ( tester napięcia)
56) Suwmiarka
57) Nóż do cięcia szkła
58) Taśma miernicza 2 m
33
Karta nr 6
Poligraf (wariograf)
W skład zestawu zawierającego wariograf wchodzą następujące elementy:
Polygraph Basic DAS System (wariograf) wraz z wyposażeniem:
- Data Acquisition System Interface (DAS)
- LXSoftware LX Polygragraph software including the Objective Scoring
System (OSS) and the Lafayette Drug Reference
- -APL’s Polyscore Scoring Algorithm Comprehensive Instruction Manual on
CD-ROM ( w języku angielskim)
- 76513-1G Czujnik oddechowy
- 76513-2B Czujnik oddechowy
- 76640SO Zestaw czujnika elektrycznej oporności ( składający się z 100
czujników jednorazowych oraz dwóch sztuk 76642SP czujników metalowych
wielokrotnego użytku)
- 76530 Standardowy rękaw do mierzenia ciśnienia na ramię
- 76506LX pompka z manometrem
- potrzebne okablowanie
- połączenie z zestawem PC poprzez port USB
- waga około 0,5 kg
- temperatura pracy: od 10 do 350C
34
Karta nr 7
Laptop
Klasa procesora
Kod procesora
Prędkość procesora
Pojemność pamięci podręcznej
Technologia Hyperthreading
Pojemność dysku (HDD)
Zainstalowana pamięć
Rodzaj pamięci
Częstotliwość szyny pamięci
Maksymalna wielkość pamięci
Ilość banków pamięci
Ilość wolnych banków pamięci
Przekątna ekranu LCD
Typ ekranu
Maksymalna rozdzielczość LCD
Typ karty graficznej
Zainstalowana pamięć wideo
Karta dźwiękowa
Napędy wbudowane
(zainstalowane)
Typ gniazda rozszerzeń
Urządzenia wskazujące
All-in-one
Rodzaj baterii
Złącza zewn.
Bezprzewodowa karta sieciowa
Typ bezprzewodowej karty
sieciowej
Bluetooth
Czytnik kart pamięci
Intel Core i5 Mobile
480M
2,67 GHz
3 MB
Tak
320 GB
2048 MB
SODIMM DDR3
1333 MHz
8192 MB
2 szt.
1 szt.
17,3 cali
TFT HD+ [LED]
1600 x 900
ATI Mobility Radeon HD6370
1024 MB
High Definition Audio
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer
LightScribe
1 x Express Card 34
Touchpad + scroll zone
Tak
Li-Ion (8 Cells)
1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
1 x HDMI
3x USB 2.0
1x RJ-45 (LAN)
1x E-SATA/USB Combo
Wyjście słuchawkowe
wejście na mikrofon
wejście zasilania (DC-in)
Tak
IEEE 802.11b/g/n
Tak
Tak
35
Typy odczytywanych kart
pamięci
SecureDigital Card
MultiMedia Card
MemoryStick
MemoryStick Pro
MemoryStick Duo
xD-Picture Card
Wyposażenie standardowe
1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
Głośniki stereo
Zintegrowana kamera
Mikrofon
czytnik linii papilarnych
Zainstalowany system
operacyjny
Szerokość
Głębokość
Wysokość
Masa netto
Microsoft Windows 7 Professional PL/ENG
410,6 mm
266,4 mm
28,2 mm
2,97 kg
36
Karta nr 8
Rzutnik multimedialny przenośny
Przeznaczenie projektora
Rozdzielczość rzeczywista
Typ matrycy LCD
Ilość pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów
Rzeczywisty współczynnik
proporcji obrazu
Dołączony obiektyw
Zoom
Współczynnik powiększenia
(optyczny)
Automatyczne ustawianie ostrości
(autofocus)
Korekcja zniekształceń
trapezowych (Keystone)
Cyfrowa korekcja Keystona
Moc lampy
Żywotność lampy (tryb normalny)
Żywotność lampy (tryb cichy)
Jasność (tryb normalny)
Jasność (tryb cichy)
Kontrast (tryb normalny)
Poziom hałasu (tryb normalny)
Poziom hałasu (tryb cichy)
Odległość projekcji
Wielkość obrazu
Stosunek projekcji
Głośniki
Ilość wbudowanych głośników
Moc głośnika
Bezprzewodowa karta sieciowa
Zintegrowana karta sieciowa
Czytnik kart pamięci
Złącza (wejścia)
biznesowy
1024 x 768 (XGA) pikseli
LCD 0,63 cali
786,432 pikseli
16,7 mln
4:3
Tak
Optyczny (manualny)
1,2 : 1
Nie
± 30 (w pionie) stopni
Tak
210 Wat
3000 godz.
4000 godz.
3200 ANSI Lum.
2200 ANSI Lum.
500:1
35 dB
28 dB
0,76-7,62 metr
30-300 cali
60" przy 1,8m
Tak
1 szt.
1 Wat
Nie
Nie
Nie
2 x D-sub 15-pin
1 x RCA (wideo)
1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
2 x RCA (audio LR)
37
1 x RS232
2 x stereo mini jack
Złącza (wyjścia)
1 x D-sub 15-pin
1 x stereo mini-jack
Pobór mocy (praca/spoczynek)
Pilot w zestawie
Wskaźnik laserowy (w pilocie)
Pilot z funkcją myszy (PC control)
Torba w zestawie
Zawartość opakowania
brak danych
Tak
Nie
Nie
Nie
Pilot
baterie do pilota
Kabel VGA
kabel zasilający
Osłona na obiektyw
instrukcja
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Masa netto
Cechy dodatkowe
306 mm
77 mm
221 mm
2,2 kg
Menu w języku polskim, żywotność lampy do 6000
godzin, szybki start, direct off
38
Karta nr 9
Wyposażenie i materiały do zajęć z daktyloskopii
-
2 poduszki ceramiczne SIRCHIE USA
zestaw do daktyloskopowania dłoni:
Tusz daktyloskopijny 55g
Wałek daktyloskopijny – szerokość 6,5 cm
Rolka do pobierania odcisków palców
Uchwyt do kart daktyloskopijnych
Płyn czyszczący do rąk 100 ml
Szpatułka
Ściereczka
Szklana płyta do rozprowadzania tuszu 15x20cm
Opakowanie plastikowe
-
zestaw do pobierania odbitek obuwia
uchwyt metalowy do kart daktyloskopijnych
pędzel z pióra marabuta 10 szt.
pędzel z włókien sztucznych 10 szt.
39
Karta nr 10
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
1.
Jednostka centralna
System operacyjny: MS Windows 7 Professional 32 bit
Płyta główna: Q45
Procesor (rodzina) : Intel Core 2 Duo
Procesor (opis):
E7500 2,93GHz 3MB 1066MHz
Pamięć zainstalowana (pojemność): 256 MB
Pamięć (opis): DDR3 Non-ECC 1333MHz
Karta graficzna:
Intel GMA 4500
Karta muzyczna:
Realtek ALC261
Czytnik kart pamięci / FDD: Nie
Napęd optyczny (rodzina): Super Multi
DVDRW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe
Napęd optyczny (opis):
Dysk twardy (pojemność): 320 GB
Dysk twardy (opis): SATA II
Obudowa:
Mini Tower
Wyposażenie dodatkowe 1 x slot PCI-E 1x (standard), 2 x slot PCI-E 16x (standard), 3 x slot
PCI (standard), 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45
(LAN), 1 x Serial, 1 x wejście liniowe (stereo), 1 x wejście na mikrofon (na froncie
obudowy), 1 x wyjście liniowe, 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), PS/2
(klawiatura), PS/2 (mysz), 4 x USB 2.0 (przedni panel), 6 x USB 2.0 (tylny panel)
1. Monitor
Klasa produktu: Monitor LCD / LCD-TV ; Format ekranu monitora: Panoramiczny;
Przekątna ekranu: 19 cali; Wielkość plamki: 0,284 mm; Typ panela LCD: TFT TN;
Technologia podświetlenia: CCFL; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1440 x 900 pikseli; Częst.
odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz; Widoczny obszar ekranu: 408 x 255 mm;
Częstotliwość odchylania poziomego: 24-83 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 5076 Hz; Czas reakcji matrycy: 5 ms; Jasność: 250 cd/m2; Kontrast: 1000:1; Kąt widzenia
poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów:
16,7 mln; Certyfikaty: TCO-03, ISO 9241-3,7,8, CISPR, VCCI, CSA, UL, GS mark, TUV,
GEEA/Energy Label, CE, FCC-B, EPA Energy Star, EN 60950, CUL, EPEAT Silver;
Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Głośniki: Nie; Mikrofon: Nie; Typ sygnału wejściowego:
RGB; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub; Wbudowany hub USB:
Nie; Karta sieciowa (LAN): Nie; Zintegrowana kamera: Nie; Wbudowany tuner TV: Nie;
Pilot w zestawie: Nie; Czytnik kart pamięci: Nie; Wbudowany zasilacz: Tak; Pobór mocy
(praca/spoczynek): 29/2 Wat; Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak; Regulacja wysokości
monitora (height adjustment): Nie; Obrotowa podstawa monitora (swivel): Nie; Panel
obrotowy (pivot): Nie; Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm; Możliwość zabezpieczenia
(Kensington): Tak; Szerokość: 446 mm; Wysokość: 370 mm; Głębokość: 206 mm; Masa
netto: 4,3 kg; Kolor obudowy: czarny
40
2. Licencja: OfficeStd 2010 SNGL OLP NL Acdmc
3. ESET NOD32 Antivirus dla 1 użytkownika 1 ROK
Rodzina ESET NOD32 Antivirus
biurowy
Obszar zastosowań
domowy
Składowe/zastosowanie
produktu
Typ produktu
Liczba użytkowników
Wersja językowa
Platforma systemowa
Antivirus najnowszej generacji
Nowa licencja
1 szt.
Polska
Microsoft Windows XP SP2 lub nowszy
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Wymóg aktywacji Tak
Zapewnia skuteczną ochronę komputera przed
Dodatkowe informacje
zagrożeniami
Niezauważalny dla użytkownika - pracuje w tle
W razie wykrycia zagrożenia natychmiast je blokuje i
usuwa
Skutecznie chroni pocztę elektroniczną przed wirusami
Oszczędza zasoby komputera, pozostawiając więcej
wolnej mocy obliczeniowej
Sprawdza się nawet na starszych komputerach
Wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji
Jeden z najszybszych programów antywirusowych na
rynku
41
Karta nr 11
Drukarka
Parametry techniczne
Prędkość druku w czerni (tryb normal, Do 33 str./min
A4)
Wydruk pierwszej strony w czerni W ciągu 8 s (z trybu automatycznego
(A4, po wyjściu ze stanu gotowości) wyłączenia/oczekiwania)
Jakość druku w czerni (tryb best)
Do 1200 x 1200 dpi
Technologia druku
Druk laserowy
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, Do 50 000 stron
format A4)
Zalecana ilość stron drukowanych Od 750 do 3000
miesięcznie
Standardowa pamięć
128 MB
Maksymalna pojemność pamięci
384 MB
Szybkość procesora
600 MHz
Obsługa papieru
Standardowa
papieru
liczba
podajników 2
Maks. liczba pojemników na papier
3
Standardowy podajnik papieru
Uniwersalny podajnik na
podajnik na 250 arkuszy
Opcjonalny podajnik papieru
Opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500
arkuszy
Standardowy odbiornik papieru
Odbiornik papieru na 150 arkuszy
Druk dwustronny
Automatyczny (standardowo)
Obsługiwane formaty nośników
Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5,
B5, DL); podajnik 2: A4, A5, A6;
opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6
Niestandardowe wymiary nośników
Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm;
podajnik 2: 105 x 148 do 216 x 356 mm;
opcjonalny podajnik 3: od 105x148 do
50
arkuszy,
42
216x356 mm
Nośniki
Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej
gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki),
koperty, etykiety, kartony, folia do
przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze
Podawanie nośników, wykańczanie Automatyczny druk dwustronny, podajnik
dokumentów
ręczny, podajnik papieru, prosta ścieżka
papieru
Wymiary i waga
Gramatura nośników
podawania papieru)
(wg
ścieżki Podajnik 1: od 60 do 163 g/m² (prosta
ścieżka prowadzenia papieru dla nośników
specjalnych); podajnik 2: od 60 do 120 g/m²;
opcjonalny podajnik 3: Od 60 do 120 g/m2
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
365 x 368 x 268 mm
Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x 365 x 677 x 268 mm
wys.)
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x 481 x 330 x 465 mm
wys.)
Waga produktu
10,6 kg
Waga w opakowaniu (brutto)
13,1 kg
Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji
Minimalne wymagania systemowe
Dostosowany do systemu Windows® 7.
Windows Vista® (x32 i x64); Microsoft®
Windows® XP Home, XP Professional,
Server 2003, 2000 (tylko sterowniki): 512
MB pamięci RAM, 350 MB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM,
port USB
Minimalne wymagania systemowe dla Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256
komputerów Macintosh
MB pamięci RAM, 150 MB wolnego
miejsca na dysku twardym; napęd CD-ROM,
port USB
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows
Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft®
Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy),
Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000;
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6,
43
UNIX, Linux (patrz http://www.hplip.net)
Zgodność z produktami Mac
Tak
Pobór mocy (urządzenie włączone)
570 W
Pobór mocy (urządzenie uśpione)
8W
Pobór mocy (tryb gotowości)
8W
Pobór mocy (urządzenie wyłączone)
0,4 W
Zalecany zakres temperatur podczas 17,5-25°C
eksploatacji
Certyfikat ENERGY STAR®
Tak
Karta nr 12
Skaner
44
Kolor
Srebrno-czarny
Załączone wyposażenie Zasilacz sieciowy
Fizyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Waga
Rozdzielczość optyczna
Rozdzielczość sprzętowa
Prędkość skanowania Prędkość skanowania -
9.8 cm
50.8 cm
30.3 cm
4.4 kg
Skanowanie
4800 dpi
4800 x 9600 dpi
29 s
25 s
Techniczne
Układ optyczny
Maksymalny format
Kodowanie koloru
Wyświetlacz
Przyciski
Przystawka do slajdów
Formaty plików
Wspierane systemy
operacyjne
Inne oprogramowanie
Interfejs
CCD
216 x 311 mm
96 bit
Nie
4 przyciski
tak
Oprogramowanie
BMP, TIFF, PCX, JPEG, FPX, PNG, HTML, TXT, RTF,PDF, GIF
Windows
2000, Windows
XP
Home, Windows
XP
Professional, Windows XP Professional x64,Windows Media
Center 2005, Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4
HP Photosmart, HP Photosmart Share
Złącza
USB 2.0
45
Karta nr 13
Wizualizer
Parametry techniczne:
- Maksymalna powierzchnia skanowania: 340 x 255
- Minimalna powierzchnia skanowania: 50 x 40
- Efektywna rozdzielczość przetwornika: 1600 (H) x 1200(V)
- Zoom cyfrowy 6x
- Przetwornik 1/4'' C.MOS
- Szybkość przetwornika 15 klatek / sek.
- Obiektyw F3.0. f= 3.39 mm
Wejścia: 1 x RGB mini D-sub 15pin, 1 x USB 2.0 Typ B
Wyjścia: 1 x RGB mini D-sub 15pin, 1 x cinch
Powiększenie: Zoom cyfrowy 6x
46
Karta nr 14
Telewizor
Format obrazu
16:9
Przekątna ekranu
46cale
Nominalna rozdzielczość
1920x1080
HD Ready
Tak
Full HD
Tak
Kąt widzenia w pionie
178Stopni
Kąt widzenia w poziomie
178Stopni
Tuner 1 (typ)
Analogowy oraz DVB-T (z obsługą
MPEG-4)
Obsługiwane standardy TV analogowej
UHF,VHF, HYPER, CATV
Ilość pamięci programów
100szt.
Procesor dźwięków
Dolby® Digital , Dolby® Digital Plus
Obsługiwane
analogowej
standardy
fonii
TV
NICAM-B,G,I,L, niemiecki (2)
Obsługiwane systemy stereo
NICAM
Wzmacniacz
20 W (2 x 10 W)
Głośniki
Wbudowane
Gniazdo słuchawkowe (ilość)
1szt.
Gniazdo HDMI (ilość)
4szt.
Mozliwość podłączenia komputera PC
Tak
Gniazdo D-Sub 15pin (ilość)
1szt.
Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość)
2szt.
Gniazdo USB (ilość)
1szt.
Wejście HDTV (component) 3*RCA
1szt.
Cinch (ilość)
Wejście Composite video RCA Cinch
(ilość)
1szt.
Wejście audio RCA Cinch (ilość)
1szt.
Wyjście audio cyfrowe SPDIF
1 optyczne
47
Wejście RGB
Przez Scart
Gniazda dodatkowe
Gniazdo na karty PCMCIA , DLNA,
BRAVIA Internet Video , Sieć
bezprzewodowa
Pilot
Tak
Telegazeta
Tak
Napięcie zasilania
AC 220 - 240 V / 50-60 Hz
Pobór mocy (praca/czuwanie)
125W/0,23W
Możliwość zawieszenia na ścianie
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Wysokość (bez podstawy)
698mm
Wysokość
730mm
Szerokość
1118mm
Głębokość
28mm
Waga (bez opakowania)
21,3kg
Opis
Podświetlenie Edge LED , Full HD 1080 ,
Wi-Fi Ready , Technologia Motionflow
100Hz , Czujnik obecności , Technologia
Live Colour™, DLNA
Informacje dodatkowe
Scene Select , Tryb Cinema , Technologia
24p True Cinema™, Technologia 24p
True Cinema™, S-Force Front Surround ,
Tryb ramki na zdjęcia , USB Media
Player, HDMI™ – 4 wejścia ,
Wbudowany tuner telewizyjny MPEG-4
AVC HD
48
Karta nr 15
Ekran – pracownia technik biurowych
Cechy charakterystyczne:
- małogabarytowa obudowa w kolorze białym wykonana z aluminium
- wymiary 400x300 cm
- barwne elementy dekoracyjne
- "niewidzialne" ścienne/sufitowe uchwyty montażowe
- automatyczne zatrzymanie zwijania/rozwijania
- regulacja położenia punktów krańcowych
- elektryczny silnik o mocy 125 W z 5-letnią gwarancją
- wyprowadzenie zasilania z lewej strony
- łatwa integracja z zewnętrznymi systemami sterującymi
- naścienny przełącznik sterownik sterujący w zestawie
Powierzchnia robocza:
- Matt White P,
- Gain - 1,0
- Kąt widzenia - 150 stopni
- Grubość - 0,7mm
- Przednia strona - biała matowa
- Tylna strona – czarna
Ekran musi posiadać możliwość rozbudowy :
- system zdalnego sterowania na podczerwień (CRC-IR)
- radiowe systemy zdalnego sterowania (CRC, DRC, +RCX)
- systemy sterujące wyzwalaczem (C12VRC+, C12VRC, C12V)
- naścienny przełącznik sterujący z blokadą kluczem
49
Karta nr 16
Tablica
Opis
Rodzaj tablicy: Suchościeralna
Rozmiar (cm): 150x100
Rodzaj powierzchni: Porcelanowa
Magnetyczna: Tak
Gwarancja na powierzchnię (w latach)
25
50
Karta nr 17
Rzutnik – pracownia technik biurowych
(z wyposażeniem dodatkowym)
1. Projektor instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jasność 5000 jasność ANSI (Zoom optyczny)
Kompletna skala ulaza
Quick start and Instant off
Network interface (Ethernet LAN)
Nazwy źródeł sygnału
4 x 4W RMS wyjście audio
Pionowa i pozioma korekcja obrazu
Cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych
Tryby białej/czarnej tablicy
Funkcje zabezpieczeń
Blokada PIN
Blokada MyScreen
Wykrywacz przeniesienia
Sztaba zabezpieczająca
Zamek Kensington
Cykl czyszczenia filtra: 4000 godzin
2. Obiektyw szerokokątny do rzutnika
Lens System
Przesłona obiektywu
Ogniskowa
Zoom optyczny
Funkcje specjalne
Proporcje
Teleobiektyw zmiennoogniskowy
F/2.1-2.9
32 mm - 63 mm
2x
Tele, Zoom
2.0-3.9:1
3. Karta sieciowa bezprzewodowa
51
Karta nr 18
Kamera
Rodzaj przetwornika
CCD
Parametry techniczne przetwornika
800 000 pikseli 1/8''
Max. zoom optyczny
60 x
Max. zoom cyfrowy
2000 x
Wyświetlacz LCD
2,7"
Parametry techniczne wyświetlacza LCD
230 400 pikseli
Regulacja ostrości
Automatyczna lub manualna
Stabilizator obrazu
Tak
Kompensacja tylnego światła
Automatyczna
Regulacja równowagi bieli
Automatyczna
Wbudowana lampa Video
Tak
Rodzaje obsługiwanych nośników
Karta pamięci
Rodzaje obsługiwanych kart
Memory Stick PRO Duo / High Speed /
Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo,
SD / SDHC (klasa 2 lub wyższa)
Złącze USB 2.0
1 szt.
Wyjście Video
1 x Component, 1 x S-Video (mini DIN)
Wyposażenie
Zasilacz sieciowy AC-L200; Przewód
AV Multi (bez kabla S); Akumulator
NP-FV30; Przewód USB
Waga
240 g
Uwagi dodatkowe
Filmy SD na karcie pamięci, zoom
optyczny 60x, LCD 6,7 cm, SteadyShot,
rozpoznawanie twarzy
52
Karta nr 19
Fax
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Technologia wydruku: Termo transfer
Podajnik dokumentów: 20 arkuszy
Transmisja z pamięci: tylko dla funkcji rozsyłania
Odbiór do pamięci: jest
Pamięć: przesyłanie :ok.25 stron (dla arkusza testowego ITU-T Nr 1); odbiór:ok. 28
stron
Rozsyłanie sekwencyjne: jest ( maks. 20 odbiorców)
Prędkość transmisji: 9,6 kbps
Identyfikacja abonenta wywołującego: jest, FSK
Książka telefoniczna - Słuchawka DECT: 50 pozycji
Książka telefoniczna - Urządzenie bazowe: 100 pozycji
Wybieranie jednoprzyciskowe: jest 9 pozycji w urządzeniu bazowym
Cyfrowy automat zgłoszeniowy: jest
System głośno mówiący: jest
Czas nagrywania: ok. 15 minut
Zdalna obsługa automatu zgłoszeniowego: jest
Polling: jest
Wydruk raportów: jest
Słuchawka DECT: KX-TGA711FX
Folia: KX-FA52
Wymiary (Sz x Gł x Wys): 374 x 200 x 106 mm
Waga: 2,7 kg
53
Karta nr 20
Dyktafon
Dane podstawowe
Pojemność pamięci 8 GB
Wyświetlacz czarno-biały LCD
Mikrofon stereofoniczny
Czas nagrania
maksymalny do 2122 godzin , najwyższej jakość do
135 godzin
Liczba trybów jakości nagrania 6
Liczba folderów 5
Liczba nagrań w folderze 200
Funkcje ułatwiające obsługę
Aktywacja głosem tak
Odtwarzanie plików MP3 tak
Menu w języku polskim tak
Regulacja czułości mikrofonu tak
Regulacja prędkości odtwarzania tak
Blokada przycisków (Hold) tak
funkcja
dysku
wymiennego
(PenDrive),
indeksowanie nagrań, korektor dźwięku, mikrofon z
funkcją zoom, odtwarzanie plików WAV,
Funkcje dodatkowe odtwarzanie plików WMA, połączenie z
komputerem bez użycia kabli (wbudowany wtyk
USB), powiększenie pamięci kartą microSD,
wbudowane radio
Wejścia / wyjścia
Wejście mikrofonowe 3,5 mm typu jack
Wyjście słuchawkowe 3,5 mm typu jack
Możliwość połączenia z
USB 2.0
komputerem
Parametry techniczne
Zasilanie 1 bateria AAA lub 1 akumulator AAA
Czas pracy
tryb nagrywania 25 godzin , tryb odtwarzania 30
godzin
Kolor czarny
54
Wymiary 99 x 40 x 11 mm
Waga (bez baterii) 40 g
Wyposażenie
Wyposażenie
1 bateria AAA, etui, instrukcja obsługi w języku
polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, słuchawki
55
Karta nr 21
Kserokopiarka
Typ
Bęben
Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Waga
Gramatura papieru
Pojemność papieru
podajnik ręczny
Maksymalnie
Pojemność tacy odbiorczej
Proces kopiowania
Szybkość kopiowania
Rozdzielczość
Wielokrotne kopiowanie
Czas nagrzewania
Czas oczekiwania na pierwszą kopię
Skalowanie
Pamięć kopiarki
Formaty papieru
Szybkość druku
Rozdzielczość
Języki druku
Interfejsy
Pamięć drukarki
Protokoły sieciowe
Systemy operacyjne
konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
organiczny OPC
220 - 240 V, 50/60 Hz
1,28 kW podczas pracy
10W w trybie oszczędzania energii
587 x 568 x 558 mm
mniej niż 47 kg
60 - 90 g/m2 (kasety)
52 - 162 g/m2 (podajnik ręczny)
64 - 90 g/m2 (dupleks w modelu MP2000)
2 x 250 arkuszy
na 100 arkuszy
1600 arkuszy
250 arkuszy
elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
20 kopii A4 na minutę
600 dpi
do 99 kopii
mniej niż 15 sekund
mniej niż 6,5 sekundy
50 - 200% (w krokach co 1%)
16 MB
A5 - A3 (kasety)
A6 - A3 (podajnik ręczny)
A5 - A3 (dupleks w modelu MP2000)
20 stron na minutę
600 dpi
RPCS, PCL5e, PCL6, opcjonalnie Adobe
PostScript 3
Standardowo Ethernet 10/100, USB 2.0,
opcjonalnie Wireless LAN (802.11b),
dwukierunkowy IEEE1284, Bluetooth
maksymalnie 384 MB
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows
98/ME/NT4.0/2000/XP/Server
2003
Novell
Netware
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
56
Szybkość skanowania
Rozdzielczość 600 dpi
Sterowniki
Skanowanie do e-mail
Adresy docelowe
Pamięć adresów docelowych
Książka adresowa
Skanowanie do folderu
Typ linii
Standardy
Szybkość
Rozdzielczość
Metody kompresji
Szybkość skanowania
Pamięć faksu
Podtrzymywanie pamięci faksu
SmartDeviceMonitor (dołączone do opcji
drukarki/skanera)
Web SmartDeviceMonitor
Web ImageMonitor
DeskTopBinder V2 Lite (dołączone do opcji
drukarki/skanera)
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO Open Server 5.0.6/5.0.7
Red Hat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X
Classic)
Macintosh X v10.1 lub późniejszy
IBM System i5 HPT
SAP R/3
NPDS Gateway
AS/400 używając OS/400 Host Print
Transform
maksymalnie 43 oryginały na minutę
Rozmiary oryginałów A5 - A3
Sieciowy, TWAIN
TCP/IP, SMTP lub POP3 przed SMTP
maksymalnie 100 na pracę
maksymalnie 150
przez
LDAP,
panel
użytkownika,
oprogramowanie Web ImageMonitor lub
SmartDevice Monitor
przez protokoły SMB, FTP lub NCP
PSTN, PBX
ITU-T (CCITT), G3, T.37, T.38
33,6 Kbps
200 x 100/200/400 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
1 sekunda
(200 x 200 dpi, A4)
Standardowo 4MB
Tak
dodatkowa taca odbiorcza na 100 arkuszy
kaseta na papier o pojemności 1 x 500
arkuszy
57
kaseta na papier o pojemności 2 x 500
arkuszy
dodatkowe uchwyty do kaset (standardowych
oraz opcjonalnych)
Podstawy (duża, średnia, mała)
58
Karta nr 22
Telewizor – inkubator przedsiębiorczości
Podświetlenie Edge LED , Full HD 1080 , Wi-Fi Ready , ,
Technologia Motionflow 100Hz , Czujnik obecności , ,
Opis
Technologia Live Colour™, DLNA
Scene Select , Tryb Cinema , Technologia 24p True Cinema™,
Technologia 24p True Cinema™, S-Force Front Surround , Tryb
Informacje dodatkowe
ramki na zdjęcia , USB Media Player , HDMI™ – 4 wejścia ,
Wbudowany tuner telewizyjny MPEG-4 AVC HD
Czarny
Kolor obudowy
909 mm
Wysokość
1431 mm
Szerokość
386 mm
Głębokość
Tak
Pilot
Wbudowane
Głośniki
16:9
Format obrazu
60 cale
Przekątna ekranu
Nominalna rozdzielczość 1920x1080
178 Stopni
Kąt widzenia w pionie
Kąt widzenia w poziomie 178 Stopni
Tak
Telegazeta
Tak
HD Ready
Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4)
Tuner 1 (typ)
Obsługiwane standardy
UHF,VHF, HYPER, CATV
TV analogowej
Ilość pamięci programów 100 szt.
Obsługiwane standardy
NICAM-B,G,I,L, niemiecki (2)
fonii TV analogowej
Obsługiwane
systemy
NICAM
stereo
20 W (2 x 10 W)
Wzmacniacz
Gniazdo
słuchawkowe
1 szt.
(ilość)
Mozliwość podłączenia
Tak
komputera PC
Gniazdo D-Sub 15pin
1 szt.
(ilość)
Gniazdo
SCART 2 szt.
59
(Eurozłącze) (ilość)
Wejście Composite video
1 szt.
RCA Cinch (ilość)
Wejście
audio
RCA
1 szt.
Cinch (ilość)
Wyjście audio cyfrowe
1 optyczne
SPDIF
Przez Scart
Wejście RGB
Gniazda dodatkowe
Gniazdo na karty PCMCIA , DLNA, Sieć bezprzewodowa
Napięcie zasilania
Pobór
(praca/czuwanie)
AC 220 - 240 V / 50-60 Hz
mocy
208W/0,23W
Wysokość (bez podstawy) 877 mm
4 szt.
Gniazdo HDMI (ilość)
Wejście
HDTV
(component)
3*RCA 1 szt.
Cinch (ilość)
Dolby® Digital , Dolby® Digital Plus
Procesor dźwięków
Tak
Full HD
1 szt.
Gniazdo USB (ilość)
Waga (bez opakowania) 38,1 kg
60
Karta nr 23
Stanowiska dydaktyczne (krzesło z pulpitem)
Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z pulpitem i
podłokietnikiem. Wymiary:
szerokość siedziska równa szerokości
oparcia 410 mm,
wysokość siedziska 450 mm,
wysokość krzesła 870 mm,
głębokość siedziska 420 mm.
całkowita szerokość krzesła - 490 mm
(nogi), 543 (pulpit + podłokietnik).
głębokość krzesła 563 mm.
szerokość pulpitu 250 mm
długość pulpitu 563 mm
pulpit na wysokości 707 mm od podłoża
Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wartości
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej
o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze
specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia,
zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Siedzisko musi posiadać tapicerowaną
nakładkę.
Pulpit uchylny, umieszczony z prawej lub lewej strony krzesła, montowany do ramy krzesła,
składający się z rury stalowej 0 20 mm chromowanej i blatu wykonanego ze sklejki bukowej
o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm.
Krzesło posiada zamontowany do ramy, podłokietnik o stelażu w kształcie litery „V" ,
z nakładką drewnianą wygiętą w łuk. Podłokietnik z opcją demontażu.
Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona
w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone
w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed
zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za
pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm
i stalowych wkrętów. Krzesło wyposażone w łącznik krzeseł w rzędy.
Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu
rury, wyposażone w stopki tworzywowe, przegubowe
Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników,
pulpitów. Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku.
Nakładka na siedzisku tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: :
Skład - 95% wełna, 5% poliester
Gramatura - 435 g/m2
Odporność na ścieranie - 200 000 cykli Martindale - według EN ISO 12947-2
Trudnozapalność - papieros i zapałka - według EN 1021 P1&2
Wymagany atest :
61
wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761:2004, PN EN 1022:2007, PN EN
14703:2010,
higieniczności
62
Karta nr 24
Telebim
1. Projektor instalacyjny
Kategoria
Projektory instalacyjne
Panel
0.95'' chip DLP
Jasność,
ANSI
normalny/ECO)
lm
(tryb 8.000
/
6.400
4.000 / 3.200 (1 lampa)
Rozdzielczość rzeczywista
1920 x 1080 (Full HD)
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 (Full HD)
Kontrast
7.500:1
Technologia
DLP
Współczynnik odległości
w zależności od obiektywu
(2
lampy)
Odległość od ekranu dla obrazu
80”
w zależności od obiektywu
Szerokość obrazu, metry
w zależności od obiektywu
Przekątna
50-600'' (LNS-S51)
Równomierność oświetlenia
90%
Szerokość pasma
230 MHz, w poziomie: 15–120 kHz, w pionie: 48–120
Hz
Systemy kolorów
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Żywotność
lampy
normalny/ECO)
(tryb
Poziom
szumu
normalny/ECO)
(tryb
Zużycie
energii
normalny/ECO/Stand-by)
(tryb
2.000/3.000
38/35
917 / 761 / 22
Waga, kg
19.6
Wymiary, mm (wys/szer/głęb)
242.5 x 400 x 523.5
Funkcje
Szybkie wyłączanie
-
Sterowanie przez sieć
•
Transmisja przez WiFi
opcja
Prezentacja bez PC
-
Lens-shift
pion/poziom
Korekcja Keystone
pionowa +/- 30o pozioma +/- 30o
Tryb tablicy szkolnej
-
63
Zabezpieczenie kodem PIN
•
Funkcja myszy w pilocie
-
Menu ekranowe w j. polskim
-
Wbudowany głośnik
-
Inne funkcje
opcjonalny moduł bezprzewodowej transmisji HD,
automatyczny filtr AMF, Funkcja „Color Matching“,
Instalacja 360°, Funkcja „Edge Blending“,PIN, PiP
(Picture in Picture), mechaniczna przesłona, opcjonalne
karty złącz
Złącza
Wejście PC (D-SUB 15)
•
Wejście Audio
-
Wyjście Audio
-
Wejście DVI
• (z HDCP)
Monitor Out (D-Sub 15)
•
Wejście HDMI
•
Wejście S-Video (DIN 4-pin)
•
Wejście Component/Composite
-/-
Port USB/RS232/RJ45
•(B)/•/•
Inne złącza
5xBNC, RS232-Out, R/C MiniJack
Pozostałe
Wyposażenie standardowe
pilot zdalnego sterowania wraz z kablem, baterie,
instrukcja obsługi (CD-ROM), kabel zasilający, kabel
D-Sub15, kod PIN, oprogramowanie Real Colour
Manager Pro
Gwarancja (projektor)
3 lata
Gwarancja (lampa)
90 dni / 300h
Moc/ Model lampy
2 x 330 W UHP (LMP-145)
2. Obiektyw
•
•
•
•
•
•
Jasność obiektywu: 2.3 - 2.7
Ogniskowa: 25.8 - 32.2 mm
Zoom: elektryczny (1.25 x)
Focus: elektryczny
Średnica: 164.5 mm
Waga: 4.1 kg
64
3. Winda do projektora
Windę projekcyjną należy montować w taki sposób, aby projektor w niej umieszczony mógł
prawidłowo wyświetlać obraz na ekranie. Wysokość projektora po zjechaniu windy powinna
być, w przybliżeniu , równa osi poziomej ekranu - dzielącej ekran na pół.
Zasilanie: Winda sterowana jest napięciowo tzn.: jeden przewód jest odpowiedzialny za
zasilanie oraz Opuszczanie i chowanie windy.
Minimalne wymagania:
Zasilanie
Max pobór mocy
Ciągła praca silnika
Wysięg
Udźwig
Regulacja ustawień
Sterowanie
Napęd
Zabezpieczenia
TERMICZNE - wyłącza silnik po 4
minutach ciągłej pracy windy. Po
przegrzaniu silnika i automatycznym jego
wyłączeniu, pozostaw na ok. 10-15 minut
windę bez uruchamiania.
HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA. W
przypadku zaniku prądu winda
zatrzymuje się natychmiast. Ponowne
włączenie prądu umożliwia dalszą pracę
urządzenia.
230V / 50 Hz
100W
4 min
1560mm
30 kg
3 płaszczyzny, Wyłączniki krańcowe góra/dół
Napięciowe
Cicha praca 42 dB
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE SILNIKA. Winda
posiada wyłączniki krańcowe silnika ustalające
maksymalne górne i dolne położenie windy.
PAS BEZPIECZEŃSTWA. Dodatkowym
zabezpieczeniem na wypadek zewn. ingerencji w
konstrukcję windy zastosowano pas
bezwładnościowy. Przy niekontrolowanym,
nagłym wysunięciu projektora np. przez odcięcie
linki, pas bezpieczeństwa natychmiast zatrzymuje
projektor z platformą windy zapewniając
bezpieczeństwo użytkowników i urządzenia.
4. Ekran elektryczny
Wymiary: szerokość 600 cm, wysokość 338 cm
Format 16:9
Przekątna 689 cm (271 cali)
Waga 106 kg
Kaseta o przekroju zaokrąglonym wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor
biały. Ekran posiada akcenty kolorystyczne w postaci kolorowych elementów bocznych
i wstawki w listwie obciążającej.
Silnik z możliwością regulacji ustawień krańcowych. Sterowanie za pomocą przełącznika
naściennego lub opcjonalnie bezprzewodowo pilotem lub z poziomu projektora (wyjście
65
12V). Dostosowany do współpracy z systemami centralnego sterowania. Niezależne
mocowanie do ściany lub sufitu.
Powierzchnia robocza:
Matt White P,
Gain - 1,0
Kąt widzenia - 150 stopni
Grubość - 0,7mm
Przednia strona - biała matowa
Tylna strona – czarna
66
Karta nr 25
Aparatura do przeprowadzania wideo konferencji
System o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej
Skład zestawu:
-Kodek
-Kamera
-Mikrofon
-Pilot
-Standardowe okablowanie(2 Component video (DVI-to-3xRCA), audio (RCA-RCA), LAN,
Eur pwr. PAL
-36 miesięczny serwis zapewniony przez producenta urządzeń
-30 metrowy kabel do połączenia kamery i kodeka
Standardy i protokoły wideo
-H.264
-H.263++
-H.261
-H.239
-H.263 i H.264
Rozdzielczość w trybie People
-720p, 30 fps od 512 Kbps
-720p, 60 fps od 832 Kbps
-1080p, 30 fps od 1024 Kbps
-4SIF/4CIF, 30 fps od 128 Kbps
-4SIF/4CIF, 60 fps od 512 Kbps
-SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
-QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
Rozdzielczość wideo dla treści
HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA
(1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
• Wyjścia: 720p (1280 x 720), 1080 (1920 x 1080), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)
Wejścia video:
-1x kamera
-1 x S-Video
-1x DVI-I
67
Wyjścia wideo:
-2 x DVI-I HD video out
-1 x S-Video
Kamera
- przetwornik CMOS 1920 x 1080p
- 12-krotny zoom optyczny
- kąt widzenia: 72 stopnie przy minimalnym zbliżeniu
- zakres ruchu w poziomie: +/- 100 stopni
- zakres ruchu w pionie: +20/-30 stopni
Wejścia audio:
- 2 x wejście mikrofonowe
-1x Line-level stereo In RCA
-1x 3.5 stereo mini( PC Audio)
-1 x VCR/DVD stereo audio In (RCA)
Standardy i protokoły audio
-Pasmo 22 kHz z
-Pasmo 14 kHz, G.722.1 Annex C
-Pasmo 7 kHz z G.722, G.722.1
-Pasmo 3,4 kHz z G.711, G.728, G.729A
-Automatyczna kontrola wzmocnienia
-Automatyczne wyciszanie zakłóceń
-Redukcja odgłosów klawiatury
-Tryb Live Music
-Automatyczne usuwanie echa
-Maskowanie błędów dźwięku
Inne wspierane standardy ITU
-Komunikacja H.221
-Zdalne sterowanie kamerą H.224/H.281
-Zdalne sterowanie kamerą H.323 Annex Q
-H.225, H.245, H.241, H.331
-Transmisja dwustrumieniowa H.239
-H.231 w połączeniach wielopunktowych
-H.243 chair control
-Wsparcie dla protokołu H.460
-Agregacja kanałów B - BONDING Mode 1
68
Sieć
• iPriority™ dla QoS
• Interfejsy
- 2-portowy, automatyczny przełącznik NIC 10/100, złącza RJ45
• H.323
- możliwość konfiguracji rozmiaru pakietów IP (MTU)
• RS232
- sterowanie kamerą
- przesyłanie danych
- sterowanie mikserem audio
• SIP do 2 Mb/s
• H.320 (opcjonalne)
- ISDN Quad BRI
- ISDN PRI T1 lub E1
- szeregowe (RS449, V.35, RS 530) do 2 Mb/s
- automatyczne wykrywanie SPID i konfiguracja
numeru linii
Interfejs użytkownika
• Usługi katalogowe
• Zarządzanie systemem
- oparte na sieci Web
- SNMP
• CDR
• 17 wersji językowych (w tym polski)
• Aktualizacja oprogramowania przez port USB
Zabezpieczenia
-Secure Web
-Tryb zabezpieczeń
-Wbudowane AES FIPS 197, H.235V3 i H.233/234
-Bezpieczne uwierzytelnianie hasła
Parametry elektryczne
-Zasilacz z automatycznym wykrywaniem
-Pobór mocy podczas pracy: 189 VA przy napięciu 115 V i częstotliwości 60 Hz
-Pobór mocy podczas pracy: 192 VA przy napięciu 230 V i częstotliwości 60 Hz
-Pobór mocy podczas pracy: 196 VA przy napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz
-Powyższe wartości zostały zmierzone w
69
Dane dotyczące środowiska pracy
-Temperatura pracy: 0–40°C
-Wilgotność pracy: 10–80%
-Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C
-Wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 10–90%
-Maksymalna wysokość: 3000 metrów
70
Karta nr 26
Wykładzina zabezpieczająca podłogę sportową
Profesjonalna wykładzina ochronna zaprojektowana z myślą o zabezpieczaniu podłóg
sportowych na czas imprez publicznych typu koncerty, wystawy, apele.
Chroni podłogę sportową przed uszkodzeniami mogącymi powstać na skutek używania
obuwia niesportowego (buty na obcasach), rozstawiania stołów i krzeseł oraz rozlania płynów
różnego typu. Nie gorsza niż Protect Sport firmy Grabo. Powierzchnia wykładziny ok. 780
m2. Dokładne wymiary należy sprawdzić na budowie.
Wymiary:
Szerokość: 1,4 m
Grubość: 1,5 mm
Długość rolki 20 m
W ofercie należy przewidzieć przynajmniej jeden wózek do montażu oraz demontażu
wykładziny jak również po jednym bębnie na każdą rolkę wykładziny.
71
Karta nr 27
Boisko do koszykówki – wyposażenie
Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym. Mocowana do konstrukcji nośnej
stropu hali sportowej. Przeznaczona do stosowania w halach sportowych o długości powyżej
36,0 m i wysokości dolnej powierzchni stropu do 9,0 m. Wykonana z profili stalowych
zamkniętych, co gwarantuje pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu
występujących obciążeń. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą
linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 220V P=410W. Po
opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej ( wysokość obręczy w stosunku do
podłoża - 3,05 m). Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych
umieszczonych w kasetach. Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą 350 kg.
Norma FIBA. W zależności od konstrukcji hali sportowej możliwe jest składanie tablicy
w przód i tył. Konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym muszą posiadać certyfikat
na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.:
COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm.
Konstrukcja mechanizmu pozwala łatwo i szybko zmienić wysokość tablicy wraz z obręczą
w stosunku do podłoża w przedziale 260 - 305 cm.
Dokonuje się tego przez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwytu śruby pociągowej.
Tablica do koszykówki wykonana ze szkła akrylowego o grubości min. 15 mm,
mocowana w odpowiedni sposób do ramy metalowej tablicy. Zastosowane zamocowanie
obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń
działających na obręcz. Osłona dolnej krawędzi tablicy o wymiarach 105 x 180 cm wykonana
z pianki poliuretanowej,
Obręcz
wykonana
zgodnie
z
przepisami
międzynarodowymi. Malowana lakierem proszkowym. Musi
posiadać dodatkowe wzmocnienia wpływające na jej trwałość.
72
Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamknięty, gwarantujący
pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót
obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. Obręcz do
koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za
pomocą pręta.
73
Tablice z osłonami, mechanizmy regulacji wysokości, obręcze i siatki do koszykówki muszą
posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.
74
Karta nr 28
Boisko do siatkówki – wyposażenie
Słupki do siatkówki aluminiowe, profesjonalne z naciągiem wewnętrznym. Wykonane ze
profilu aluminiowego o konstrukcji zapewniającej wysoką sztywność i odporność na
zginanie. Urządzenie naciągowe w całości musi znajdować się wewnątrz profilu
aluminiowego. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na
dowolnej wysokości
w przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w
tenisa i badmintona. Regulacja wysokości siatki jest bardzo wygodna,
przesuwanie naciągu i blokowanie
położenia dokonywane jest wspólnym wygodnym uchwytem.
Blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk
mimośrodowy z wkładką teflonową. Składana korbka naciągowa
zintegrowana ze słupkiem, po naprężeniu siatki jest prostowana i chowana wewnątrz profilu
głównego. Słupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki. Koniec linki
naprężającej siatkę dołączany jest do wyprowadzonego fragmentu
linki za pomocą szybkozłącza, co zapewnia bardzo wygodne zakładanie siatki do słupków.
Słupki mają możliwość zastosowania jako dwustronne, poprzez zastosowanie dodatkowej
listwy z uchwytami. Słupki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1971:2006. Zgodne
przepisami PZPS oraz FIVB. Słupki muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami
wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i
Certyfikacji w Warszawie.
W skład zestawu wchodzą również tuleje montażowe do słupków oraz rama podłogowa
z deklem.
Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy. Osłony słupków muszą posiadać certyfikat na
zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.:
COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.
Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą. Siatki muszą
posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą
Stanowisko sędziowskie do siatkówki, wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane
lakierem proszkowym. Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka
ułatwiające transport. Mocowanie do słupka za pomocą rzepów w min. 3 punktach. Zgodne
z wymaganiami FIVB. Stanowisko musi posiadać certyfikat na zgodność z normami
wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań
i Certyfikacji w Warszawie
75
76
Karta nr 29
Boisko do tenisa ziemnego – wyposażenie
Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych
w podłożu hali lub kortu. Słupki wyposażone w urządzenie naciągowe wewnętrzne
z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwległym
słupku. Tuleje montażowe słupków do tenisa ziemnego cynkowane ogniowo (133 mm).
Rama podłogowa z deklem. Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem.
Podpórki do gry singlowej.
Stanowisko sędziowskie wykonane z profili zamkniętych stalowych, malowanych lakierem
proszkowym. Wyposażone w siedzisko plastikowe z oparciem na podkonstrukcji stalowej.
Stanowisko musi mieć możliwość składania co ułatwia jego magazynowanie.
Słupki, siatka i stanowisko do tenisa muszą posiadać certyfikat na
zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.:
COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.
77
Karta nr 30
Boisko do badmintona – wyposażenie
Stojaki do badmintona przejezdne z obciążnikiem. Wykonane ze stali, słupki
cynkowane galwanicznie, można je ustawić w dowolnym miejscu. Wysokość słupka jest
regulowana za pomocą wykręcanej stopki. Posiadają kółka umożliwiające transport.
Wyposażone w przeciwwagi o masie 30 kg. Stojaki z siatkami muszą posiadać certyfikat na
zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.:
COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.
Siatka do badmintona biała.
78
Karta nr 31
Boisko do piłki ręcznej – wyposażenie
Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi
wykonane z kwadratowego profilu aluminiowego wzmocnionego 80 x 80 mm. Wykonane
i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na
stałe) powoduje, że bramki cechuje wysoka trwałość i sztywność. Bezpieczne uchwyty
mocujące siatkę wykonane z tworzywa sztucznego zapinane są w specjalnie do tego
przygotowanej bruździe. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane galwanicznie.
Składana konstrukcja łuków umożliwia szybki montaż i demontaż oraz magazynowanie
bramek.
Przeznaczone do montażu na hali oraz boiskach zewnętrznych. Montaż bramek
odbywa się przy pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów szpilkowych lub tulei
betonowanych w podłożu. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego lub stalowego 80
x 80 mm. Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na
posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek.
Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, grubość splotu siatki 3-3,5 mm, wielkość
oczek 10 x 10 cm.
Bramki i siatki do piłki ręcznej muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań
i Certyfikacji w Warszawie.
79
80
Karta nr 32
Boisko do piłki nożnej – wyposażenie
Bramki do piłki nożnej 5x2m, wykonane z kwadratowego profilu aluminiowego
wzmocnionego 80 x 80 mm, znakowanego taśmą w kolorze czarnym. Montaż bramek
odbywa się przy pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów szpilowych.
Konstrukcja bramek umożliwia składanie ich wraz z siatką. Wszystkie metalowe elementy
bramek poza ramą główną wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie. Rama główna
wykonana w całości (naroża spawane).
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw
uchwytów na 1 parę bramek
Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m grubość splotu 3,5-4 mm,
wielkość oczek 10 x 10 cm
Bramki i siatki do piłki nożnej muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami
wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań
i Certyfikacji w Warszawie.
81
Karta nr 33
Drabinki gimnastyczne
Drabinki wykonane z drewna, malowane lakierem bezbarwnym, mocowane do ściany.
Szerokość: 90 cm, wysokość 300 cm. Łączna długość zabudowy 36 m. Boki wykonane
z drewna liściastego, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej.
Drabinki muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie
82
Karta nr 34
Piłkochwyty na ściany szczytowe
Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi, oczka
100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, żółty,
czerwony, biały. Razem 147 m2. Montaż na lince umożliwiającej przesuwanie za pomocą
haczyków stalowych
Siatki ochronne muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji
w Warszawie
83
Karta nr 35
Siatka ochronna na okna
Siatka ochronna na okna 180m2, polietylenowa wg wymiarów, oczka 50 x 50 mm, gr.
splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały.
Montaż na lince napiętej z czterech stron za pomocą haczyków teflonowych.
Siatki ochronne muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji
w Warszawie
84
Karta nr 36
Drążek gimnastyczny wolnostojący dwupolowy
Słupki wykonane z profili stalowych profil 80 x 80 mm, malowane lakierem proszkowym,
wsuwane są w tuleje osadzone na stałe w podłożu i usztywniane przez dokręcanie ręczne
mechanizmów blokady. Na słupki zakręcane drążki z regulowaną wysokością od podłoża 80 250 cm co 10 cm. Słupki z możliwością demontażu. Drążek bezodciągowy, uniwersalny
wolnostojący posiada 2 pola ćwiczebne.
W skład zestawu wchodzą dodatkowo: tuleja montażowa drążka gimnastycznego i
rama podłogowa z deklem.
Drążki muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie.
85
Karta nr 37
Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną
Szyna jezdna wykonana z profili stalowych podwójnych wzmocnionych, z układem wózków
jezdnych i systemem blokującym z zapadkowym mechanizmem odblokowywania.
Montowana w części dachowej hali. Do zawieszania lin, kółek i drabinek gimnastycznych.
Szyna musi posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie
Liny do wspinania L=8 m – 3 szt.
Liny muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie
Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m – 1 szt.
Drabinki muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie
86
87
Karta nr 38
Profesjonalna tablica wyników sportowych
Minimalne wymiary tablicy: 220 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe przy pomocy
pulpitu sterowniczego.
Dane techniczne:
1. Zasilanie: 230 V/50 Hz
2. Wymiary tablicy głównej
2200 x 1250 x 100 mm,
3. Wymiary „tablic 24 sekund”
500 x400 x 100 mm
4. Obudowa tablicy wykonana jest z kształtowników PCV, osłoniętych poliwęglanową szybą
odporną na uderzenia.
5. Wysokość zastosowanych wskaźników 220 mm i 125 mm.
6. Widoczność znaków do 60 metrów.
7. Sterowanie tablicy odbywa się za pomocą pulpitu sterowniczego. Pulpit sterowniczy
o wysokiej funkcjonalności i wysokich walorach użytkowych posiada ciekłokrystaliczny
wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd wprowadzanych i wyświetlanych danych na
tablicy wyników. Pulpit połączony jest przewodem telefonicznym z tablic
Wskazywane parametry:
1. czas rzeczywisty na przemian z czasem gry z dokładnością do 0,1 sek. - ustawiany
w dowolnej konfiguracji,
2. stan meczu w setach albo przewinienia drużyny w koszykówce,
3. część meczu (set, połowa),
4. aktualny wynik meczu od 0-199,
czas 24 sekund na oddzielnych tablicach montowanych nad koszami do koszykówki,
sety, gemy w tenisie,
sygnał dźwiękowy,
wskaźnik zatrzymania czasu,
wskaźnik zagrywki,
wskaźnik przerw na żądanie
88
Karta nr 39
Ławko-wieszak do szatni
Konstrukcja ławko-wieszaka wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem
proszkowym. Siedzisko wykonane jest z drewnianych listew malowanych lakierem
bezbarwnym. Wysokość ławki - 40 cm, szerokość siedzenia - 32 cm. Ławko-wieszak posiada
stalową półkę na obuwie. Wieszaki posiadają haki podwójne w rozstawie 15 cm.
Długość pojedynczego modułu 2 m, ilość szt. 10.
Ławko-wieszaki muszą posiadać certyfikat na zgodność z normami wydanymi przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą np.: COBRABID BBC Biuro Badań i Certyfikacji
w Warszawie
89
nr ref. WSPiA/D/01/2011
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
I. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa:
................................................
siedziba:
................................................
strona internetowa:
numer telefonu:
numer faksu:
numer REGON:
numer NIP:
................................................
……........................................
……. ......................................
................................................
................................................
II. Dane dotyczące Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2
37-700 Przemyśl
numer REGON:
650162512
numer NIP:
795-10-56-506
strona internetowa:
www.wspia.eu
III.
Adres do korespondencji:
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów, budynek „A” I piętro, pok. 1.02
numer telefonu:
numer faksu:
IV.
(17) 867 04 46,
(17) 867 04 99
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie „Dostawa urządzeń
i wyposażenia w ramach projektu pn. Budowa wielofunkcyjnego budynku
dydaktycznego WSPiA i dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz poprawa wydajności energetycznej budynków i zwiększenie
wydajności produkcji i transmisji ciepła”, nr ref. sprawy: WSPiA/D/01/2011, oferujemy
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę:
90
Cena oferty
wartość netto.............................................................................................................zł
(słownie: .....................................................................................................................)
podatek VAT.............................................................................................................zł
wartość brutto..........................................................................................................zł
(słownie: .....................................................................................................................)
Oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonamy zamówienie publiczne w terminie do dnia:……………………………………..
Termin płatności:.......... dni
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):……………...…………………………….
Reklamacje będą załatwiane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Sposób
zgłaszania
problemów
w
przypadku
uzasadnionych
reklamacji:………………………
Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: ......................, w formie: .......................
zwrócone
4. Bank
i
numer
konta,
na
które
ma
zostać
wadium:………………………………….
5. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy dostarczyć wszelkie dokumenty, których
nie dołączyliśmy do oferty, a które Zamawiający zezwala w SIWZ przedstawić po
dokonaniu wyboru Wykonawcy,
V. Dokumenty załączone do oferty:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załączamy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
91
VI.
Zastrzeżenie Wykonawcy o tajemnicy przedsiębiorcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
……………..
…………………………………………………………………………………………………
……………..
VII.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks:
.................... .......... ..........do reprezentowania w postępowaniu
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks:
.................... .......... .......... do reprezentowania w postępowaniu
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwa (firma) …………………………………………………………………………………
Telefon…………………Fax…………………………………………………………………..
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
VIII. Inne informacje Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
92
nr ref. WSPiA/D/01/2011
Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................
Siedziba i adres Wykonawcy .................................................................................................
Lp.
Nazwa zgodna ze
Specyfikacją (załącznik
nr 1 do SIWZ) / nr karty
Miara
Ilość
1.
Mikroskop
stereoskopowy
/1
Mikroskop
stereoskopowy
z dodatkowym
wyposażeniem i
oprogramowaniem
komputerowym / 2
Mikroskop
laboratoryjno
badawczy / 3
Video
spektrokomparator
/4
Walizka śledcza
ogólnooględzinowa /
5
Poligraf (wariograf)
/6
Laptop / 7
Rzutnik
multimedialny
przenośny / 8
Wyposażenie i
materiały do zajęć
z daktyloskopii / 9
sztuk
18
sztuk
1
sztuk
1
sztuk
1
sztuk
1
sztuk
1
sztuk
sztuk
7
7
zestaw
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cena
jednostko
wa netto
Wartość netto
(kol. 3 x 4)
VAT
Wartość
brutto wraz
z montażem
Nazwa
producenta,
model, typ
urządzenia/wyp
osażenia
93
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Zestaw
komputerowy
z oprogramowaniem
/ 10
Drukarka / 11
Skaner / 12
Wizualizer / 13
Telewizor / 14
Ekran / 15
Tablica / 16
Rzutnik z
wyposażeniem
dodatkowym / 17
Kamera / 18
Fax / 19
Dyktafon / 20
Kserokopiarka / 21
Telewizor / 22
Stanowisko
dydaktyczne
(krzesło z pulpitem)
/ 23
Telebim / 24
Aparatura do
przeprowadzania
video konferencji /
25
Wykładzina
zabezpieczająca
podłogę sportową /
26
Boisko do
koszykówki –
wyposażenie (tablica
z napędem
elektrycznym) / 27
Boisko do siatkówki
– wyposażenie / 28
Boisko do tenisa
ziemnego –
wyposażenie / 29
sztuk
20
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
20
20
5
2
1
1
1
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
2
1
18
1
3
300
sztuk
sztuk
1
1
zestaw
1
zestaw
2
zestaw
1
zestaw
1
94
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
Boisko do
badmintona –
wyposażenie / 30
Boisko do piłki
ręcznej –
wyposażenie
(bramka) / 31
Boisko do piłki
nożnej halowej –
wyposażenie
(bramka) / 32
Drabinki
gimnastyczne / 33
Piłkochwyty na
ściany szczytowe /
34
Siatka ochronna na
okna / 35
Drążek
gimnastyczny
wolnostojący
dwupolowy / 36
Liny i drabinki
gimnastyczne z
szyną jezdną / 37
Profesjonalna
tablica wyników
sportowych / 38
Ławko-wieszak do
szatni / 39
zestaw
2
zestaw
2
zestaw
2
zestaw
1
zestaw
2
zestaw
1
zestaw
1
zestaw
1
zestaw
1
sztuk
10
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO
.................................................................................
(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
95
nr ref. WSPiA/D/01/2011
Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONE W ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Siedziba i adres Wykonawcy .................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa urządzeń i wyposażenia w ramach projektu pn. Budowa wielofunkcyjnego
budynku dydaktycznego WSPiA i dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz poprawa wydajności energetycznej budynków i zwiększenie
wydajności produkcji i transmisji ciepła”, nr ref. sprawy: WSPiA/D/01/2011
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z informacji zawartych w oświadczeniu,
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załączam (-y) wraz
z ofertą.
Wszystkie informacje są zgodne z prawdą.
.................................................................................
(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
96
nr ref. WSPiA/D/01/2011
Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWI ART. 24 UST. 1 USTAWY – PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Siedziba i adres Wykonawcy .................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa urządzeń i wyposażenia w ramach projektu pn. Budowa wielofunkcyjnego
budynku dydaktycznego WSPiA i dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz poprawa wydajności energetycznej budynków i zwiększenie
wydajności produkcji i transmisji ciepła”, nr ref. sprawy: WSPiA/D/01/2011 oświadczamy,
że nie zachodzą w stosunku do naszego podmiotu okoliczności, będące podstawami
wykluczenia wykonawcy, określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
jak niżej:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
97
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.
.................................................................................
(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
98
nr ref. WSPiA/D/01/2011
Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Adres Wykonawcy
.................................................................................................
Wykaz wykonanych łącznie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania – co najmniej jedno zamówienia polegające na dostawie
sprzętu do badań kryminalistycznych na kwotę brutto minimum 600 000 zł; co najmniej jedno
zamówienie obejmujące dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na kwotę
brutto minimum 250 000 zł, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu
radiowo - telewizyjnego na kwotę brutto minimum 50 000, co najmniej jedno zamówienie
obejmujące dostawę wyposażenia sal sportowych na kwotę brutto minimum 150 000 zł, co
najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę mebli biurowych na kwotę brutto minimum
150 000 zł oraz. że zamówienia te zostały należycie wykonane.
Lp.
Nazwa i adres
Zamawiającego
Przedmiot
zamówienia i
miejsce realizacji
Wartość
zamówienia
w tys. zł
Terminy realizacji
zamówienia
- rozpocz
- zakończ
1.
2.
3.
4.
5.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. zamówienia zostały
zakończone i należycie wykonane (np. listy referencyjne).
.............................................................................................
(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
99
nr ref. WSPiA/D/01/2011
Załącznik nr 7 do SIWZ
OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji:
1) na dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia na okres ………….. (minimum
24 miesiące) licząc od daty podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.
2) na montaż na okres …..…………(minimum 60 miesięcy), licząc od daty podpisaniu
bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
............................................................................................
(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
100
nr ref. WSPiA/D/01/2011
Załącznik nr 8 do SIWZ
- WZÓR UMOWA
zawarta w dniu ................................ 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy:
Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II
2, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni
niepublicznych pod numerem 75, NIP 795-10-56-506,
reprezentowaną przez:
prof. dr hab. Jerzego Posłusznego - Rektora,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
..................................................................
wpisanym do KRS/CEIDG pod numerem …………….........................................................
NIP ..........................
reprezentowanym przez:
1. …………………......................................................
2. ……………………………………………………..
zwanym w dalszej części Wykonawcą
§1
Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego budynku
dydaktycznego WSPIA i dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz poprawa wydajności energetycznej budynków i zwiększenie
wydajności, produkcji i transmisji ciepła w Rzeszowie” przy ul. Cegielnianej obejmujący,
oprócz robót budowlanych, montaż urządzeń i elementów wyposażenia w tym budynku,
w związku z czym ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i wyposażenia
w ramach tego projektu.
101
§2
1. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt
i dokonać montażu fabrycznie nowych urządzeń oraz elementów wyposażenia budynku,
o którym mowa w § 1, określonych szczegółowo w:
1) SIWZ wraz z załącznikami – Załącznik nr 1 do umowy,
2) Ofercie złożonej przez Wykonawcę – Załącznik nr 2 do umowy.
2. Montaż urządzeń i wyposażenia powinien umożliwiać korzystanie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz
dysponuje odpowiednim personelem i doświadczeniem dla wykonania przedmiotu umowy,
co wykazał stosownymi dokumentami i oświadczeniami załączonymi do dokumentacji
przetargowej.
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się projektem wykonawczym
budynku, o którym mowa w § 1 oraz z warunkami, jakie są w miejscu realizacji
przedmiotu zamówienia oraz uznaje, że pozwalają one na należyte wykonanie dostawy
urządzeń i wyposażenia oraz ich montażu w zakresie określonym w „Specyfikacji
przedmiotu dostawy – urządzenia i wyposażenie”, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy w terminie ustalonym w niniejszej umowie. Bierze więc na siebie pełną odpowiedzialność
za prawidłową realizację zamówienia.
§4
1. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 12 dni od daty udzielenia
zamówienia.
2. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku przedłużenia terminu zakończenia
robót budowlanych, które umożliwią Zamawiającemu udostępnienie miejsca realizacji
przedmiotu umowy.
§5
Umowę uważa się za wykonaną z chwilą, gdy przedmiot umowy zostanie odebrany przez
Zamawiającego, w sposób określony w § 7 i § 8 umowy.
§6
Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: opakowania, przesłania,
ubezpieczenia na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy ponosi Wykonawca.
102
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego drogą faksową, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o gotowości dostarczenia urządzeń i elementów
wyposażenia na miejsce przeznaczenia oraz ich montażu,
2. Przedmiotu dostawy zostanie odebrany przez Zamawiającego w terminie do 3 dni, po
dostarczeniu i zamontowaniu go przez Wykonawcę w miejscu jego przeznaczenia.
3. Zamawiający wstrzyma się z odbiorem przedmiotu umowy, jeżeli nie spełni on wymagań
dotyczących charakterystyki i jakości zgodnej z ofertą złożoną w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz jeżeli po dokonaniu montażu urządzenie lub elementy
wyposażenia nie będą należycie funkcjonowały.
§8
1. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru.
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy.
2. Protokół powinien zawierać opis przedmiotu dostawy ( urządzenia, wyposażenia), w tym
numery fabryczne, stwierdzenie prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń
lub elementów wyposażenia oraz podpisy upoważnionych przedstawicieli obu stron
umowy. Zamawiający popisuje protokół odbioru jeżeli stwierdzi należyte wykonanie
przedmiotu umowy (protokół bezusterkowy).
3. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć atesty, certyfikaty
bezpieczeństwa oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
§9
1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w §1 w formie ryczałtu na kwotę
brutto …………………..słownie :........................................................................... zł.
2. Cena za realizacje przedmiotu zamówienia określona w ust. 1 zawiera podatek od
towarów i usług (VAT).
3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej
w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron umowy.
4. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.
5. Faktura VAT będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
§ 10
1. Na dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia Wykonawca udziela pisemnej
gwarancji jakości wynoszącej nie krócej niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru
przedmiotu umowy stwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru – na dokumencie
sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do umowy.
2. Na montaż dostarczonych urządzeń i wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji
wynoszącej nie krócej niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy
stwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru - na dokumencie sporządzonym
według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do umowy.
3. Okresy rękojmi za wady przedmiotu umowy są analogiczne jak okresy gwarancji.
103
4. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu umowy
stwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru – na dokumencie sporządzonym
według wzoru określonym w Załączniku Nr 3 do umowy.
§ 11
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania na rzecz Zamawiającego są kary
umowne.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% kwoty wynagrodzenia brutto
określonego w § 9 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych przenoszącego wysokość kar umownych i limit określony w ust. 3 - do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty
obciążeniowej w terminie 14 dni od jej doręczenia Wykonawcy.
6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, po złożeniu Wykonawcy stosownego oświadczenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania
Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od
zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust.1 umowy.
104
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca może żądać zapłaty jedynie
części wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, odpowiadającej swą wartością
wykonanej części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania
informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy
w ustalonym terminie.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od
daty odstąpienia od umowy, do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego protokołu
stwierdzającego stan zaawansowania wykonania umowy na dzień odstąpienia.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
2. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może
nastąpić wyłącznie w sytuacjach wskazanych w SIWZ, przy zachowaniu warunków tam
określonych tj. dopuszcza się możliwość wprowadzenia takich zmian do umowy, jeżeli
zachodzą okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie jej zawierania
w szczególności:
a. w przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie udostępnić pomieszczeń
w budowanym budynku, w których realizowany będzie montaż urządzeń
i wyposażenia, z powodu trwających prac wykończeniowych,
b. wystąpienia okoliczności tzw. „siły wyższej” tj. wydarzeń i okoliczności
nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji stron
umowy, które uniemożliwiają jednej ze stron wywiązanie się z postanowień
zawartej umowy lub powodują rażącą stratę dla którejkolwiek strony,
c. zmiany formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów
reprezentujących pod warunkiem, że pod względem prawnym nie prowadzą one do
zmian stron umowy
d. w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na
przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej
Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej nie możliwością realizacji przedmiotu
umowy – z zastrzeżeniem art. 140 Pzp,
e. w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty
i/lub SIWZ – z zastrzeżeniem art. 140 Pzp.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem
nieważności.
4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie przysługujące mu od Zamawiającego
wierzytelności bez pisemnej zgody. Zamawiającego.
5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego
105
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
106
ZAŁĄCZNIKI
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami),
Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3– gwarancja jakości,
107

Podobne dokumenty