Trening mięśni nóg, mięśni pośladkowych i mięśni

Komentarze

Transkrypt

Trening mięśni nóg, mięśni pośladkowych i mięśni
TRENING MI NI NÓG, MI NI
PO LADKOWYCH
I MI NI PODUDZI (ŁYDEK I PISZCZELI)
!
"
#
$
!
,-.
"
# $%& $
/0
,-
'
,
( )*+
1
23
,-
4
0
0
/
5
6
9
1
7, 8
,
5 /
0
.
,/
5 ,
9 : 5
/0
5
4
,
24
,-/
0 3,
$ 2
24 ,
2
;
4
2
.
.
. 9
, 7, 8 94 2
2
54
2 /0 94 -
5
.
- ,4 /
,/
2 .
23 ,
9
/
2 23 /
2
2
.4,
,
94
,
5 /
/0
5 7, 8
-
54 ,.-7 2
,/
2
2
8
,
2
2
.
4
3
/
5
4
7, 8
-4 ,
,
1 /
1 /
0 7
, 23
0 3,
,
23 3
7 5 ,.
/, -
5
/
94
2
2
2
,
8 4
2
2
23
. 4
7
,-
23
1
54
5
3, /
,
/
2
.
5 23
94
. 4
1 .
, , 3
2
4,
7, 8
9
7, 8
9
@: % + $
12
A
"
.
3
/
2
5
,
42
7, 8
9
-
,
7, 8
9
7, 8
1
1
,
-
5
3
2 @ 5
,8 A 9
/
5 /
5
3
,.
2
23
/0
4
2
,
@: % + $
12
. 4
9
3
23 3
,
2
,-
0
0
/0
-
5 B
-
3
22
,
3
,
01
.
2
%
2
,-
,/
, 8
, 8 A9
2
/0
8
2 /0
47 2
47
5
5
/0
2
2
7, 8 A 9
2
A
D * )(
3
/
2
1
-
,
3
23 3
,
/
! +
/0
,
6
3
0
<
/2
9
7, 8 A9
1
.
2
,
5,
>?
5
,-
/
59 4
-
/4 2
= -
[email protected]+
1
5
/
-
,
<
5
5
2
,-.
/
< .-
/
B $&
,
5 23
/ /
, 1
3
,
2
2
4
>?
23
7, 8
# $%& #
/0
2
3
3
2
,-
/
/
24
7, 8
A
!
,-.
2
20
2 ! ,3
5 7, 8
9
.
2
/
42
-. 4
8
,7
2
6
.
-
23
1
5 /
4
9
2
/
5
3
E
.
2
/
-
,7
/
,
2
4
-
4
4
- 5
01
0
,/
5
5
5
2
/
20
. 4
2
5
1
5
1
2
0
,-
4,
4
5 7, 8 D 9
,
23 2
/ 3
.
,/
-
4
/
7, 8 D9
@: % + E
3 .
F
5
4
2
!
,-.
7, 8 D 9
$
@:$ )
/0
2
3
/
5
(CG$"E7* )( B
,
1
2
/
- ,
1
,/
3
- 20
/
0
$ "9+
:
2
-
0
.
23 ,-
0
.
/0
/0
,-
3
,
+
54
.
- 4
/
5
,-
7, 8 F 9
/0
2
/
- 4
8
.
, 4
,/ 4 23
1
/
.
-3
/0 4 2
2
4
5
:
/0
,/
4
2
4,
/
- , 4 ,-
4
,
5
,-
/
/ 3 ,/
4
-
-
5
/
3
.
>?
I( <+
,-.
/0
,3
,
1
?
1
1
4
,3 / 3
,
3, /
2
2
,-
6
,
01
.
5
5
/0
,.
2
/0
3
/0
3
/
2
2
4
,42
.
/
.
2
2
/
,-/
4
5
4
)5
,
/
, 0
5
2
3 / / 3
,
5 /
, 6
.
-3
0 1
7, 8 H9
@: % +
. 4
5
7, 8 F 9
,-/
H =
4
/
.
2
7, 8 F9
@: % +
/0
.
4
/
5
/0
.
3
4
=
-<
1
-
J
C #C:$ " $K% :
!
"+
,-.
/0
-
.
-
.
3
23 ,-
,-
-
.
3
23 ,-.
,-
5
,
.
7
,-
5
,
/
:
0
,
/ L9
2
5
/
1
,-
$ ,
.,
/0
/
-
794
,/
- ,
.
/0
,
,-
4
,
54
.
5
,-
/0
0
/0
,-
0
0
/0
5
01
5 :
2
2
.
2 4,
;
20
5
0
7
4
+
4
,-
3
/
5
4
3
5
2
,-
4 - ;
9
2
- 3
2
5
2
5
3
2
.,
7, 8 J9
@: % + E
5.
M:
1
54
)* $ " ) NO
,-.
2
/0
@$
.
,-
23
2 /0
5
$
1,
-
5
5.
1
,-
/0
,
2
,3 ,-
5
.
4
0
0
/0
5
6
1
1
2 4
-
- 4
2
3
4,
2
,.
/0
$ "9+
1
8 /
2
/0
/
@:$ ) 7B
,
-
,
5
23
.
,
0
7, 8 M9
23
.
, 23
#
,
23
23
.
.
/0
8
+
4
,
2
5
3
2
4
,
2
0
5
/
3
>?
7, 8 M 9
54
5
.
'
8
23
547
4
4
-
,
-
2
4
9
/
5
2
3
,/
2
5
2
0
5
7, 8M 9
23
4
/
5
4
;
7, 8 M 9
@: % + '
/,
2
1
;
28
2
/0
4
,
,
1 .,
4
:
,
2
/
23
- 0
2
1
5
2
5
-.
/
2
/
5
2
5
/
,
$
-
/0
.
2
/0
P @% $ $ " $K% : Q"O"$ @+
,-.
/0
,
6
/
(-
1
2
5
0
2
72
,
/0
9
4
7, 8 P 94
0 /,
,
,
5
/
2
4
3
,
/0
,2
.-0 /,
7
2
94 5 :
;
2
20
2
, 23
., 6
1
,
4
3
- 2
/
.,
2 4,
;
3, 7, 8 P 9
/0
, 8 P 94
/
5
4
7, 8 P9
5
4
/0
3,
,
57
2
/
, 7, 8 P9
9
,
5
2
5
2
- 3
.
54
2
5
3
/
'
/
-
/
1 .
2
23 72
7, 8 P 9
. 9
7, 8 P 9
7, 8 P 9
@: % + :
$
>
2
!
,-.
4
1,
1
-
5
5
5.
5.
/0
,
/
1
5
,-
2
1
5
20
.
42
5
,/
2
4
2
,
23
5
/
/0
2
5
5
1
: ( C) $"+
0
2
54
20
2
2
,
2
,/
,
,
:
2
/
5
7
/0 9 1
,-/
,3 $ ,
,
5
=
0
!
.
3
/
4
, 8 >94 2
,
4
,3
4
5
>?
2
4
1
2
,-
2
,
, /-
- ,
!
, 1
5 L
/
C ! "Q$ <
, 23
2
2
4
2
/
3
4
0
,
7
- ,4
3
>?
,/
7
4
,
9 :
1
5 ,8 > 9
2
.
.
3
,/
4
5
,7
2
7
.
/1
4
,- 94
.
2
7, 8 >9
@: % + $
,
7, 8 > 9
1
2
/
, 1
2
1
,
23
/
- ,
-
4 .
-3
3
2 7
5
5 3 )/
9
/
? <$CO )"<
,-.
/0
,
0
/0
1
5
,-
6
.
2
0 3
2
24
,
7, 8
?
7, 8
?9
@: % + $
,
:
3
1 /
24
2
C(
,-.
94
#"
# $%&R
/0
/
1
, 1
/
7
-
4
-
2
7, 8
@: % + $
.
/
2
4
0
-
2
? 9
2
7, 8
? 9
,
23
6
1
/
4
.
3
- ,
? 9
2 7
5 3 )/
-3
2
?94
,37, 8
7, 8
-
52
4,
, 4
- 0
3
9
2 42
54
L
,3
,/
0 3
/
,
2 3 /
.
/ 2
-
9
1
- 9 )
.
-
/7
SSS
94 2
,/
-
7
E
/
7, 8
9
-
.
-
9
5
9
2
2
2
,/
/
2
4
3
2
5
5
/
,
5
/
-
/
:
2
/2
7, 8
,
,-
1
4
- 7, 8
94
,
2
/4
/
5
/0
5
/
/
7
34
394 ,
2
,
.
5 7, 8
2
# $% "Q( B +
,
! 1
4
24
4
4
.
1
2
,
34 2
9
2 2
-3
/
7
5 3
0
7
1
,/
9
A C!:C! "$ " $C% : # T+
,-.
/0
,
1
7, 8 A9
2
/
4 -.
,
7
5
2
,/
23 23
9
5
5 /
,
-
/0
3,
4
1
5
.
,
2
0
0
3
1,
-
5
D G) &% $ " (CQ $ :
/0
!
-
/ 2
23
3,
2 2
3
5
2
20
2 4,
4
,-
,/ 3
5
.
,
2
4,
1
3
2
,
-
, 2
3, 4 3 L
,
2
2
- 4
/
2
5
- 3
3
;
5.
5.
54
1
2
2
2
/
/
/0
3
2
23 2
/0
5
5
/0
4
34
23
"+
,
6
,
/0
A9
@: % + $
1
3
5
4
3,
34 -
2
/
,-.
,
,
-3
3
,3
7 3 L
1
/0
/
7, 8
/0
,- 014
9 #
2
3
:
2
1
/2
/
4
0
2
.
:
2
20
2
/
0 3,
4
4
2
2
2 4,
5 -3
0 3,
, 0 3, /
.,
.
;
0 3,
.,
,
,
,/
3 42
2
5
- 3
3
3
-
5
5
-3
/
/
2
@: % +
F
:C! "$ " $K% !C :":$&#
,-.
/0
,
2
2
2
3, 7, 8 H9
2
5
3 9
1
3,
,- 0
2
+
/0
4
-
3, 4
2
2
5
2
1
5
4
-
,/7
/
,
3, :
0
4,
34
9
2
1
,
4,
;
7
2
20
2
3
/
5
-3
2
3
,
5
3
2
,
3,
/
,. /4
7, 8
@: % +
.
F9
2
-
5
:
H C!:C! "$ " $K% $
,-.
/0
2
2
2
3, 7, 8
H9
@: % +
.
4
5
3, /
1 .
2
7
$
5 42
5
/0
U 3
2/
9
2
3
1
/
,
,
-3
3
2
/
9 ,
1
5
5
2
1
5.
2
.
,. /9
5
.
1
/
2
/
,
@: % + 6
2
/
3
3,
4
/
23
1
-
5
/
/0
U 3
2/
C # )* $C% )*+
2
/4
5
/
2
0
4,
/
7
,
2
23
5
- ,
,/7
-
5
,
, 23
,
23
1
-
4
-
) &%<$
/0
,
/
+
3, 4
2
:
,-.
.
H9
2
#:
5
.
1
3,
,- 0
2
2
3, :
;
2
20
2
7, 8
J <B
":$&#
,
5.
2
2
@,
,.
,
5,
,
/0
/0
0
/
-
0
.
4
7
,.
3
,
,
1
M 9'
9
23
7
0
5
,,/
5
,/
,
-
/
$ ,
-
5 7, 8
,-
4
2
2
2
4
A
4
3
2
5
,
,4
/
/2
, 9 E 0 2
54
.
1
,
2
/
,
/
, 1
!
5 7, 8 M 9 6
/0
,
/
1
,
, 4
1
2 ,
4
%
$$
$$
$$
$$
&+
$
:
")
,-.
$
Q)" :
/0
$$$$$$$$$$$$$
# $ @+
,
1
,-
6
9 B
7
1 2
2
,
2
1
-3
/
2
2
2
3
5
7, 8
7, 8
4
9
9
1
4
0 .
1
/
1
.
3
4
, +
. 4 .
.
20
2
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2
,
-.
9
-
4
/
-
=
5
5-
4
, 7, 8 94
. 7, 8
9
,/
/ 4
,
/
1
4
,
3, /
<
/0
$
7, 8
9
/0
-
5 7, 8
.
9
/
5 4
54
1
9
3 1
- ,
2
,
AH D?
2
2
2
/
4
/
7, 8
9
2
3
7, 8
3
1
1 8
. 7
- ,
01
@: % +
-/
A:
,
2
5
N)
,-.
.
3
3
1
$
Q)" :
/0
3
!
1
/0
6
-
1
,/
-
42
.
3
3
23
2
7, 8 A94 2
+
/
2
/
2
,
/
2
4
.
2
-
2
2
/
3
N)
/0
5
/
,-
,-.
3
5
/
=
2
/0
=
-
3
4
<
5
7, 8 D9
5
1
-/
4
5
-
1
1
:
0
-
/
,-.
.
5
,
,-
3+
5-
2
,-
/
/
/
5
5-
5
4
-
5-
2
2
,-
5
2
.
.
-<
23
- , 4
3
6
-.
,3
,-
.
5
4
2
1
.
/0
/
4
,
-
/
. AH D?
4
<+
. .
- , 4
-
5
54
1
3
3
-
2
- ,
.
2
,-.
3
7, 8 A 9
2
D <CGQ" :
/
2
7, 8 A9
@: % +
/
, 7, 8 A 9
4
4
2
23
1
2
2
- ,
, 4
4
3, /
/0
$
2
1
-
3
.
1
,3
"+
,
1
4
,
,
1
2
- ,4
., ,
-
-
7, 8 D94
5
/0
4
2
=
,4
<
AH D?
3, /
/0
$
7, 8 D 9
3
7, 8 D 9
2
2
1
2
2
/
/
20
2
- ,
@: % + :
4
=
2
4
/
-<
-
-
2
N)
,-.
,-
$
Q)" $
/0
-/
=* )( B
,
5
-
.,9
/
2
3
.
/
2
1
3
3
,3
4
1
$ "<+
,-
5
/0
6
/0
- ,
-
1
3
4
5
1
/0
2
72
1
2
F:
2
5
2
5
-
2
9 :
5-
7, 8 F94 2
42
2
4
/0
-
-
4
.
2
7
-
51
5
0
/
-
4,
2
-
7, 8 F9
@: % +
/
2
3
.
2
3
H:
)* $ " ) NO
,-.
,-
/0
@$
4
B
4
,3
5
2
4
-
1
5
5-
*
/0
2
4
3
4
-
-
4
2
/
23
2 .,
2
-
- ,
/1
4
-3
/
/0
-
R
-3
5
Q) B $K%+
/0
R
1
-/
1
,-
5
42
/
-<
2
1
5
20
5
=
$ "R @:$ )
,
/0
E
/
3
2
2
,54
3, /
,
.
4
/0
-
2
2
2
2
-
7, 8 H9
@: % +
/
2
3
.
2
3
J C!: C#$" :
,-.
0 .
/0
6
.,
6
/
4
=
-<
3
N)
:
4
,3
1
-/
5
4
1
1
# $ @+
,
1
/0
/1
2
5
2
42
.
/
1
5
2
4
,37, 8 J94
4
3
3,
/0 ,
37, 8 J 9
/
4
2
3
2
/ 4
2 8
/0
7, 8 J 9
-
7, 8 J9
@: % +
2
,R
5
-/
C$ O"E
-
C#
7, 8 J 9
-
"! # : B
5
,
/
B
V
7
.,
.,
.,
TC!( ": ) 7
.,
3,
A
,
,3
,3
,
F
5 F
T
$ $ )* (@Q#@
,
,
-
( ": ) 7
,3
.,
-
5
/0
-
2 9+
V P ?
H
V A H
H
V A H
,3
5 H
2
24
V
)*Q " ( B 7
/0
/0
2
D
3 D
V A? AH
V A? AH
5
D
V H
R
D
V H
0 2
D
V
7 ,
,.
9 D
D
VH H
5 D
VH H
V
-
2
2
2
/0
9+
+
A
+
.,
A
D
F
H ,
J
/
/
,
,
.,
3,
$CQ!
)*:
J
A
,
"$"%%" 7
.
2
7 H4 ?4P4P4J4F
,
F
9
7
,
7
2
/
7 ?4P4P4J
H
V
H
-
5 9+
9
+
D5
F ,
V H
.,
-3
H ,
J
M
+
.,7
3,
2
9
0
,3
0 9+
2
2
5 H
.,
/
#K:7
5
VP ?
V ? A
F
V A H
2 F
V A H
V A H
5 D F
/
%@$#"
1
H
.,
A
D @,
F:
CGQ !(K: ( Q(@
,
3
,3
4
9+
/0
3
5
C T :!
3
5 J
5
,
3
UH
V H A?
7 A4 ?4P4J4F
9
3
9 F
V J P
F
V J P
H
7 ?4P4J4J4J
9
23 72
. 9 H
V P ?
,3
A
D
F
H
.
# "$ $%@ B NG$ $K%
0
,/
-
/
!C T :
@
C%
. 4
23 H
5
2
1
%[email protected])*C: ( 7
A
D
F
H
J ,
M ,
B
,
7, 8 J 9
5
H
,
23 H
5 H
V ?
9WH
V H
V
V
?
?
7 ?4P4P4P4P
,
9
9WH
7 ?4P4P4P4P
9
9+
1
P
>
2
H
3 H
V
V
?
?
'
$
B
E 0
! /
:
-
4
,
#
,
:
2
-
,
3
/
2/
6
;
4
0
X
2 2
6
;
/
-
.,- )
1
# "$ $%
6
(@Q#@
;X
,
-
4
.2
, 8
5
3
www.exrx.net
# (
()*+,
5
-./012( 7B )*
Y
Q9

Podobne dokumenty