Projekt_budowlany-Remont_korytarza-ETAP_II

Komentarze

Transkrypt

Projekt_budowlany-Remont_korytarza-ETAP_II
tel. (0-62) 735-02-34
fax (0-62) 736-11-65
NIP: 622-10-09-267
REGON: 250496533
Zakład Inwestycji Miejskich sc
Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
W
N
ĘT
R
Z
W
ZA
KR
ES
IE
ET
AP
U
II
PROJEKT BUDOWLANY WYSTROJU WNĘTRZ
nazwa obiektu budowlanego:
YS
T
R
O
JU
REMONT KORYTARZA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH
adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:
W
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
KT
U
imię i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres:
PR
O
JE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
nazwa i adres jednostki projektowania:
YC
IĄ
G
Z
Zakład Inwestycji Miejskich sc, P. Orleański, M. Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski
projektanci:
W
branża,
zakres opracowania
branża budowlana, projektant
imię i nazwisko
mgr inż.
Paweł Orleański
branża budowlana, projektant
Iwona Trzcińska
kierownik zespołu projektowego
mgr inż.
Paweł Orleański
specjalność, numer uprawnień,
podpis
UAN.7342-26/91
UAN.7342-26/91
Ostrów Wielkopolski, maj 2015
PROJEKT BUDOWLANY WYSTROJU WNĘTRZA
REMONT KORYTARZA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:
I/ Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
1/ Podstawa opracowania.
2/ Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji.
3/ Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu
i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w Art.5 ust. 1 ustawy.
4/ Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne /statyczne/,
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki
tych obliczeń, dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki
ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych
konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego
posadowienia oraz zabezpieczenia prze wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania
konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, w przypadku
projektowania rozbudowy i nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć
ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.
5/ W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
6/ W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe
dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.
7/ W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno –
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania
techniczno – budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych
stref ochronnych.
8/ Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń
budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnętrznymi oraz punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń
instalacji oraz podstawowe wyniki obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.
9/ Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym
przemysłowych i zespołów tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i
urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia
techniczne związane z tym obiektem.
1
10/ Uwagi końcowe.
III/ CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
IV/ OCHRONA ŚRODOWISKA
V/ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
VI/ INFORMACJA BIOZ
VII/ SPIS RYSUNKÓW:
Nr rysunku
Treść rysunku
Skala
INWENTARYZACJA BUDOWLANA
1
Rzut parteru (ETAP I)
1:50
2
Rzut parteru (ETAP II)
1:50
3
Rzut parteru (ETAP III)
1:50
PROJEKT BUDOWLANY / WYSTROJU WNĘTRZ
4
Rzut parteru (ETAP I)
1:50
5
Rzut parteru (ETAP II)
1:50
6
Rzut parteru (ETAP III)
1:50
7
Sklepik szkolny (ETAP I)
1:50
8
Gablota na puchary sportowe (ETAP I)
1:20
9a
Zestawienie drzwi (ETAP I)
--
9b
Zestawienie drzwi (ETAP II)
--
9c
Zestawienie drzwi (ETAP III)
--
10
Zestawienie okien (ETAP I)
--
11
Kolorystyka – korytarz główny (ETAP I)
1:100
12
Kolorystyka – wiatrołap wejściowy (ETAP I)
1:100
13
Kolorystyka – wejście administracyjne (ETAP II)
1:100
14
Kolorystyka – przedsionek sali sportowej (ETAP III)
1:100
15
Balustrady i poręcze
1:50
16
Wizualizacje
--
2
OPIS TECHNICZNY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1/ Podstawa opracowania
a) Zlecenie inwestora – umowa zlecenie z dnia 30.03.2015r.
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami),
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),
d) Obowiązujące przepisy i normy.
2/ Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji:
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący remontu korytarza parteru budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
Zakres remontu podzielony został na trzy etapy:
ETAP I:
Wiatrołap ................................................................. 24,35 m2
Korytarz główny ...................................................... 145,55 m2
ETAP II:
Wiatrołap ................................................................ 10,06 m2
Korytarz administracyjny ............................................ 90,42 m2
ETAP III:
Przedsionek sali sportowej ........................................ 43,83 m2
Magazyn..................................................................... 7,74 m2
RAZEM powierzchnia w zakresie opracowania ............ 321,95 m2
3/ Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu
i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w Art.5 ust. 1 ustawy
Projekt żaden sposób nie zmienia formy, funkcji oraz sposobu dostosowania do krajobrazu
i otaczającej budynek zabudowy. Wszystkie założone roboty prowadzoną będą wewnątrz budynku.
3
4/ Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne /statyczne/,
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki
tych obliczeń, dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki
ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych
konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania
konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, w przypadku
projektowania rozbudowy i nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć
ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe
a) Stolarka okienna (zgodnie z rys. „Zestawienie okien (ETAP I)”) – dwa okna stałe, profil aluminiowy
z przegrodą termiczną, współczynnik przenikania ciepła Umax = 1,1 [W/(m2*K)], wypełnienie
witryny: szyba zespolona, bezpieczna, rama malowana proszkowo w kolorze RAL 7022
Umbragrau, montowane w miejsce istniejących luksferów.
b) Stolarka drzwiowa (zgodnie z rys. „Zestawienie drzwi (ETAP I)”, „Zestawienie drzwi (ETAP II)”,
„Zestawienie drzwi (ETAP III)”):
•
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, profil aluminiowy bez przegrody termicznej,
wypełnienie skrzydła: pojedyncza szyba bezpieczna, uszczelki przyszybowe, rama
i skrzydło malowane proszkowo w kolorze RAL 7022 Umbragrau, uszczelnienie gumowe
na całym obwodzie, możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą
i samozamykaczem,
•
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym, profil aluminiowy bez
przegrody termicznej, wypełnienie skrzydła: pojedyncza szyba bezpieczna, uszczelki
przyszybowe, rama i skrzydło malowane proszkowo w kolorze RAL 7022 Umbragrau,
uszczelnienie gumowe na całym obwodzie, możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej
z uszczelką opadającą i samozamykaczem,
•
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie z kolekcji Glossa Interdoor kol. River Stone
Glossa, konstrukcja skrzydła: skrzydło z ramiaków wykonanych z płyty MDF z doklejką z
drewna iglastego, płyty o właściwościach akustycznych jako wypełnienie oraz płyty MDF
pokrywającej całość skrzydła, zamek z wkładką patentową w kolorze chromowym,
zawiasy chowane, uszczelka w oscieżnicy, skrzydło bezprzylgowe o grubości 38 mm,
klamka - TUPAI 2732RT 96 - chrom szczotkowany.
•
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie Interdoor malowane w kol. RAL 7022
Umbragrau, konstrukcja skrzydła: skrzydło z ramiaków wykonanych z płyty MDF z
doklejką z drewna iglastego, płyty o właściwościach akustycznych jako wypełnienie oraz
płyty MDF pokrywającej całość skrzydła, zamek z wkładką patentową w kolorze
chromowym, zawiasy chowane, uszczelka w oscieżnicy, skrzydło bezprzylgowe o grubości
38 mm, klamka - TUPAI 2732RT 96 - chrom szczotkowany.
c) Tynki wewnętrzne: tynk wapienno – cementowy kat. III gr. 1,5cm, wyprawy tynkarskie wokół
drzwi wykonać z zaprawy tynkarskiej Atlas Rekord lub Gipsar M.
d) Wykończenie sufitów: tynk wapienno – cementowy kat. III gr. 1,5cm.
e) Roboty malarskie: stosować pokrycia malarskie farb lateksowych np. Beckers, Dekoral,
wykonać zgodnie z rysunkami „Kolorystyka – korytarz główny (ETAP I)”, „Kolorystyka – wiatrołap
wejściowy (ETAP I)”, „Kolorystyka – wejście administracyjne (ETAP II)”, „Kolorystyka –
przedsionek sali sportowej (ETAP III)” oraz sztuką budowlaną i wg zaleceń producenta.
4
f)
Posadzki: Homogeniczna podłoga winylowa Tarkett IQ Granit o gr. 2mm w rolkach, wykonać
zgodnie z rysunkami „Kolorystyka – korytarz główny (ETAP I)”, „Kolorystyka – wiatrołap wejściowy
(ETAP I)”, „Kolorystyka – wejście administracyjne (ETAP II)”, „Kolorystyka – przedsionek sali
sportowej (ETAP III)” oraz sztuką budowlaną i wg zaleceń producenta.
g) Parapety wewnętrzne: istniejące oszlifować, wyrównać, malować farbą akrylowo-silikonową,
wodorozcieńczalną, ochronno-dekoracyjną np. Aksilbet w kolorze NCS S 4010-Y50R.
h) Schody wewnętrzne: na istniejące schody z lastriko przeszliwać, wyrównać, na przygotowane
podłoże układać płytki Korzilius Osborne, kolor 06270 Grigio – na podesty płytka zwykła 310x310
mm, na stopnie stopnica 310x335 mm.
i)
Balustrady i poręcze: balustrady i poręcze wykonane z rury stalowej malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7022 Umbragrau, przy poręczach wypełnienie ze szkła bezpiecznego.
j)
Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne: zastosować wycieraczki systemowe – na zewnątrz
wycieraczka zewnętrzna systemowa z kratą metalową i odprowadzeniem wody na zewnątrz cokołu
schodów, wewnątrz wycieraczka wewnętrzna systemowa, aluminiowa z gumowymi elementami
czyszczącymi, zapuszczona w posadzkę do płaszczyzny płytek (zlicowana z posadzką) oraz
wycieraczka wewnętrzna systemowa, aluminiowa z rypsowymi elementami czyszczącymi,
zapuszczona w posadzkę do płaszczyzny płytek (zlicowana z posadzką). Szczegółowe wymiary
zgodnie z rysunkami „Rzut parteru (ETAP I)”, „Rzut parteru (ETAP II)”, „Rzut parteru (ETAP III)”.
k) Fototapeta: na oznaczonych ścianach półpiętra zastosować fototapetę zgodnie z załączonym
wzorem.
l)
Odbojnice: na oznaczonych ścianach zastosować odbojnice systemowe Concept-System WG 150
w kolorze NCS S 4010-Y50R.
m) Tablica informacyjna: w korytarzu głównym umieścić tablicę informacyjną wykonaną ze szkła
bezpiecznego klejonego o wym. 80/180, napisy umieszczone na tablicy piaskowane,
rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem „Rzut parteru (ETAP I)”.
n) Gabloty informacyjne: gabloty magnetyczne, profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny, szkło
bezpieczne, wymiary i rozmieszczenie zgodnie z rysunkami: „Rzut parteru (ETAP I)”, „Rzut parteru
(ETAP II)”.
o) Sklepik szkolny: konstrukcję istniejącego przeszklenia okleić wysokiej jakości folią matową w
kolorze RAL 7022 Umbragrau, w górnej części konstrukcji zamontować 8 szt. rur stalowych o
przekroju prostokątnym 60x20x1,2 mm, ladę sklepową wykonać na konstrukcji drewnianej,
obłożenie z płyty laminowanej gr. 28 mm KRONO D 3265 BS w kol. Beton ciemny. Całość
wykonać zgodnie z rysunkiem „Sklepik szkolny (ETAP I)”.
p) Gablota na puchary sportowe: konstrukcja z kształtowników stalowych 40/40 x 2 malowanych
proszkowo w kolorze RAL 7022 Umbragrau, wypełnienie oraz półki szyba bezpieczna klejona,
okucia systemowe, nóżki do regulacji wysokości, otwieranie części przedniej zabezpieczone
zamkiem. Całość wykonać zgodnie z rysunkiem „Gablota na puchary sportowe (ETAP I)”.
q) Demontaż sidingu ułożonego w części korytarza (ETAP I i II) oraz obłożenie płytą gipsowokartonową na konstrukcji systemowej.
r)
Oświetlenie: lampa ledowa liniowa Sowar 140x1200 mm na zawiesiach, obudowa z aluminium
anodowanego, światło ciepłe 3500K, wydajność energetyczna A+.
Uwagi i zalecenia
Wszystkie prace wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi
Normami, a także zachowując przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpożarowe. Zastosowane materiały
powinny posiadać atest państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczający je do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i mieszkaniowym.
5
5/ W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Poza zakresem opracowania.
6/ W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe
dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.
Nie dotyczy.
7/ W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno –
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania
techniczno – budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych
stref ochronnych;
Nie dotyczy
8/ Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń
budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnętrznymi oraz punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń
instalacji oraz podstawowe wyniki obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń
przy czym należy przedstawić:
a/ dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone
parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów technicznobudowlanych oraz
przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii.
b/ dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej
i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami.
Nie dotyczy
9/ Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym
przemysłowych i zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i
6
urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia
techniczne związane z tym obiektem;
Nie dotyczy
10/ Uwagi końcowe
Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcę poszczególnych robót
obowiązują - „Warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych”, Warszawa 1990r,
część I-IV, odpowiednie normy i DTR, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.
Materiały budowlane i wykończeniowe oraz wyposażenie wbudowane w budynek muszą posiadać
aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub
równoważną instytucję) oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Przy robotach
przestrzegać i stosować przepisy BHP w szczególności ujęte w planie BIOZ.
Odstępstwo od projektu należy każdorazowo konsultować z autorami opracowania.
Projekt Budowlany stanowi podstawę uzyskania pozwolenia na Budowę.
Projektant
7
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i
wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności potrzeb:
a/ bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii,
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
b/ w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi,
wrót, także przezroczystych i innych,
c/ parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną
budynku.
d/ dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.
Nie dotyczy.
Projektant
8
OCHRONA ŚRODOWISKA
12/ Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a/ zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków
b/ emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
c/ rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
d/ właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.
e/ wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne – mając na uwadze, że przyjęte w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Nie dotyczy.
13/ W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m3, określonej zgodnie z
Polską Normą, o której mowa w § 8 ust.2 pkt.9 – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania
pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także
możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego
ogrzewania.
Nie dotyczy.
Projektant
9
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach
1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
Budynek objęty niniejszym opracowaniem to budynek szkolny, zlokalizowany w Przygodzicach przy ul.
PTR 6.
•
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
•
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegły ceramicznej pełnej.
•
Ściany otynkowane.
•
Dach płaski, kryty papą.
•
Okna z PVC.
Powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania:................ 321,95 [m2]
Kubatura ......................................................................... 379,50 [m3]
Wysokość maksymalna budynku ........................................ 9 [m]
Budynek zakwalifikowany jako niski ................................... (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych: ...................................... 2
Liczba kondygnacji podziemnych: ...................................... 1
2. Odległość od innych obiektów:
Budynek usytuowany jest jako wolnostojący, na działce brak innych zabudowań.
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W obiekcie nie występują substancje łatwopalne ulegające samozapaleniu.
4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego
Nie uwzględnia się gęstości obciążenia ogniowego dla kategorii ZL zagrożenia ludzi.
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych
pomieszczeniach
Budynek użyteczności publicznej zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.
6. Ocena zagrożenia wybuchem
W budynku nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe.
10
7. Podział obiektu na strefy pożarowe
Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych:
Wymaganą klasą odporności pożarowej dla analizowanego budynku (budynek niski N) o 2
kondygnacjach nadziemnych, ze strefą kwalifikującą budynek do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jest
klasa „C”.
Projekt nie zakłada ingerencji w elementy budowlane obiektu takie jak: główna konstrukcja nośna,
konstrukcja dachu, strop, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, będące częścią głównej konstrukcji
nośnej oraz przekrycie dachu.
9. Warunki ewakuacji
Zgodnie ze stanem istniejącym.
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
a
Budynek posiada instalację odgromową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych
Wg stanu istniejącego.
12. Wyposażenie w gaśnice
Wg stanu istniejącego.
13. Zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych
Wg stanu istniejącego.
14. Drogi pożarowe
Wg stanu istniejącego.
Projektant
11
w
szczególności:
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Nie dotyczy
Projektant
12
INWENTARYZACJA BUDOWLANA
64
77
25
440
3
146
205
217
+1,06
6x14,8
31
129
H=4,06m
205
152
153
46
III.
12
26 22
hp
68
12
90+44
194 (258)
155
224
32
16
32
II.
Wejście główne - wiatrołap wejściowy, korytarz główny
wraz z klatką schodową (przy sali sportowej) w zakresie półpiętra.
Wejście boczne (administracyjne) - wiatrołap wejściowy, korytarz
wraz z klatką schodową w zakresie półpiętra w górę oraz w dół
do poziomu piwnic.
Wejście boczne (od strony sali sportowej) - przedsionek.
SCHEMAT
87
67
178
256
178
hp
68
22
ETAP I
155
224
ETAP III
18
H=2,23m
89
ETAP I
152
89
132
156
5x14,5
34
gablota
87x204
183
232
+1,06
ETAP II
81
207
9
32
33
24
152
hp
68
22 32
hp
68
155
224
140
199
158
+0,17
155
224
hp
68
155
224
I.
16
hp
68
hp
68
155
224
740
Remont korytarza parteru w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w zakresie:
16
155
224
hp
68
155
224
28
hp
68
155
224
28
hp
68
443
155
224
132
208
H=3,15m
418
151
151
208
+1,06
102 (180)
205 (263)
62
hp
100
35
gablota
168x111
29
hp
100
gablota
168x111
26
208
208
208
21
61
183
443
H=3,15m
210
+1,06
2 056
3 043
H=4,94m
426
12x14,3
34
17x14,5
33
211
+0,34
85
206
hp
100
gablota
150x104
142
208
17
17
548
216
-2,13
KLATKA SCHODOWA "B"
-poziom parteru-
KLATKA SCHODOWA "B"
-poziom piwnicy-
17x14,5
33
81
207
poza zakresem opracowania
8
jednostka projektująca:
RZUT PARTERU (ETAP II)
OBIEKT:
REMONT KORYTARZA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH
LOKALIZACJA:
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
INWESTOR:
STADIUM:
PROJEKTANT:
ASYSTENT
PROJEKTANTA:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska - Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 735-02-34, fax (62) 736-11-65
e-mail: [email protected]
NIP: 622-10-09-267
MAJ 2015
INWENTARYZACJA BUDOWLANA (FRAGMENTARYCZNA)
branża budowlana
branża budowlana
KIEROWNIK ZESPO£U PROJEKTOWEGO
mgr inż. Paweł Orleański
UAN.7342-26/91
podpis
inż. Iwona Trzcińska
mgr inż. Paweł Orleański
podpis
UAN.7342-26/91
podpis
skala:
nr rys.
1:50
2
PROJEKT BUDOWLANY
Gablota naścienna jednoskrzydłowa otwierana
do góry o wym. szer/wys/gł 1670/1050/55 mm
wpuszczana w mur
WIATROŁAP
Remont korytarza parteru w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w zakresie:
2
POW. 10,06 m
Gablota naścienna jednoskrzydłowa otwierana
do góry o wym. szer/wys/gł 1670/1050/55 mm
wpuszczana w mur
I.
II.
poza zakresem opracowania
64
77
248
ist
ist
ist
32
ist
+0,17
46
ist
90+44
194 (258)
12
ist
26 22
155
224
ist
3
146
205
217
H=4,06m
160
ist
22
6x14,8
31
129
hp
68
12
32
ist
22
22
16
ist
740
1 055
10
D2
202
156
155
224
65
hp
68
156
155
224
64
hp
68
156
153
440
155
224
64
+1,06
hp
68
156
27
155
224
64
190
200
100
D4
hp
68
156
16
31
218
+1,06
16
205
15
6
220
ist
155
224
64
198
hp
68
156
144
155
224
64
177
hp
68
156
38
hp
68
POW. 90,42 m
177
155
224
64
2
91
hp
68
156
208
KORYTARZ ADMINISTRACYJNY
D4
208
100
H=3,15m
89
443
281
177
208
235
25
90
204
102 (180)
205 (263)
90
204
D4
155
224
507
H=3,15m
132
100
3 043
211
17x14,5
33
507
+1,06
12x14,3
34
548
183
160
208
+0,34
82
208
548
SCHEMAT
232
132
306
178
256
hp
68
22
155
224
ist
wycieraczka wewnętrzna systemowa, aluminiowa
z rypsowymi elementami czyszczącymi, zapuszczona
w posadzkę do płaszczyzny płytek (zlicowana z posadzką)
o wymiarach 180x100 cm
H=2,23m
5x14,5
34
183
235
+1,06
ETAP I
-2,13
D3
H=4,94m
17x14,5
33
KLATKA SCHODOWA "B"
-poziom parteru-
KLATKA SCHODOWA "B"
-poziom piwnicy-
100
204
90
204
III.
Wejście główne - wiatrołap wejściowy, korytarz główny
wraz z klatką schodową (przy sali sportowej) w zakresie półpiętra.
Wejście boczne (administracyjne) - wiatrołap wejściowy, korytarz
wraz z klatką schodową w zakresie półpiętra w górę oraz w dół
do poziomu piwnic.
Wejście boczne (od strony sali sportowej) - przedsionek.
ETAP II
Gablota naścienna jednoskrzydłowa otwierana
do góry o wym. szer/wys/gł 1670/1050/55 mm
wpuszczana w mur
obudowa kanałów wentylacyjnych płytą gips-karton
na ruszcie stalowym systemowym
ETAP I
wycieraczka wewnętrzna systemowa, aluminiowa
z gumowymi elementami czyszczącymi, zapuszczona
w posadzkę do płaszczyzny płytek (zlicowana
z posadzką) o wymiarach 180x100 cm
ETAP III
wycieraczka zewnętrzna systemowa z kratą metalową
i odprowadzeniem wody na zewnątrz cokołu schodów
o wymiarach 180x100 cm
jednostka projektująca:
RZUT PARTERU (ETAP II)
OBIEKT:
REMONT KORYTARZA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH
LOKALIZACJA:
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
INWESTOR:
STADIUM:
PROJEKTANT:
ASYSTENT
PROJEKTANTA:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska - Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 735-02-34, fax (62) 736-11-65
e-mail: [email protected]
NIP: 622-10-09-267
MAJ 2015
PROJEKT BUDOWLANY
branża budowlana
branża budowlana
KIEROWNIK ZESPO£U PROJEKTOWEGO
mgr inż. Paweł Orleański
UAN.7342-26/91
podpis
inż. Iwona Trzcińska
mgr inż. Paweł Orleański
podpis
UAN.7342-26/91
podpis
skala:
nr rys.
1:50
5
PROJEKT BUDOWLANY
oznaczenie
D1
D2
D3
D4
D5
schemat
wymiar w świetle
ościeżnicy
wymiar w świetle
ościeży
S0
190
180
100
90
80
H0
280
200
200
204
204
S
214
214
160
100
90
H
287
207
207
209
P
L
ilość szt
L
209
P
L
P
PIWNICA
-
-
-
-
-
-
-
-
PARTER
-
1
1-
1
1
2
-
-
RAZEM
-
1
-
1
1
2
-
-
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe
• profil aluminiowy bez przegrody
termicznej
• wypełnienie skrzydła: pojedyncza
szyba bezpieczna
• uszczelki przyszybowe
• rama i skrzydło malowane proszkowo
w kolorze RAL 7022 Umbragrau
• uszczelnienie gumowe na całym
obwodzie
• możliwość wykonania w wersji
dymoszczelnej z uszczelką opadającą
i samozamykaczem
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe
• profil aluminiowy bez przegrody
termicznej
• wypełnienie skrzydła: pojedyncza
szyba bezpieczna
• uszczelki przyszybowe
• rama i skrzydło malowane proszkowo
w kolorze RAL 7022 Umbragrau
• uszczelnienie gumowe na całym
obwodzie
• możliwość wykonania w wersji
dymoszczelnej z uszczelką opadającą
i samozamykaczem
uwagi
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe
z naświetlem bocznym
• profil aluminiowy bez przegrody
termicznej
• wypełnienie skrzydła: pojedyncza
szyba bezpieczna
• uszczelki przyszybowe
• rama i skrzydło malowane proszkowo
w kolorze RAL 7022 Umbragrau
• uszczelnienie gumowe na całym
obwodzie
• możliwość wykonania w wersji
dymoszczelnej z uszczelką opadającą
i samozamykaczem
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie
z kolekcji Glossa Interdoor kol. River Stone
Glossa
Konstrukcja skrzydła: skrzydło z ramiaków
wykonanych z płyty MDF z doklejką z drewna
iglastego, płyty o właściwościach akustycznych
jako wypełnienie oraz płyty MDF pokrywającej
całość skrzydła.
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie
Interdoor malowane w kol. RAL 7022 Umbragrau
Konstrukcja skrzydła: skrzydło z ramiaków
wykonanych z płyty MDF z doklejką z drewna
iglastego, płyty o właściwościach akustycznych
jako wypełnienie oraz płyty MDF pokrywającej
całość skrzydła.
Zamek z wkładką patentową w kolorze
Zamek z wkładką patentową w kolorze
chromowym, zawiasy chowane (4 szt na
chromowym, zawiasy chowane (4 szt na
skrzydło), uszczelka w oscieżnicy, skrzydło
skrzydło), uszczelka w oscieżnicy, skrzydło
bezprzylgowe o grubości 38 mm, klamka - TUPAI
bezprzylgowe o grubości 38 mm, klamka - TUPAI
2732RT 96 - chrom szczotkowany.
2732RT 96 - chrom szczotkowany.
Ościeżnica regulowana na całą grubość muru.
Ościeżnica regulowana na całą grubość muru.
ZESTAWIENIE DRZWI (ETAP II)
OBIEKT:
REMONT KORYTARZA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH
LOKALIZACJA:
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
INWESTOR:
STADIUM:
PROJEKTANT:
ASYSTENT
PROJEKTANTA:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
jednostka projektująca:
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska - Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 735-02-34, fax (62) 736-11-65
e-mail: [email protected]
NIP: 622-10-09-267
MAJ 2015
PROJEKT BUDOWLANY
branża budowlana
branża budowlana
KIEROWNIK ZESPO£U PROJEKTOWEGO
mgr inż. Paweł Orleański
UAN.7342-26/91
podpis
inż. Iwona Trzcińska
mgr inż. Paweł Orleański
podpis
UAN.7342-26/91
podpis
skala:
nr rys.
--
9b
ŚCIANA II-B
ŚCIANA II-A
ŚCIANA II-B
KLATKA SCHODOWA "B"
LEGENDA
S1
ŚCIANA II-B
S1 S2 S3 S4 S5 S6 -
S1
S1
S2
S3
S2
P4-1
ETAP II
ŚCIANA II-C
S2
S3
S1
S1
P4-2
R 2 200
POZIOM PARTERU
R 10 200
R 8 000
R 10 000
granica zakresu opracowania
G1
G1
D4
OS1
G1
OS1 -
P4-1
ŚCIANA II-F
R 4 000
R 2 000
R 10 000
R 4 000
ŚCIANA II-A
R 10 200
R 4 000
R 2 200
R 8 000
R 2 000
R 2 200
P2
P3
P1
P2
P2
P1
P2
P3
P1
S1
S1
S1
ŚCIANA II-H
P1
S3
S1
S2
S1
D1 - drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe w kol. RAL 7022 Umbragrau,
zgodnie z "Zestawieniem drzwi"
D2 - drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe w kol. RAL 7022 Umbragrau,
zgodnie z "Zestawieniem drzwi"
D3 - drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym, aluminiowe w kol. RAL 7022
Umbragrau, zgodnie z "Zestawieniem drzwi"
D4 - drzwi jednoskrzydłowe płaskie z kolekcji Glossa Interdoor kol. River Stone
Glossa, zgodnie z "Zestawieniem drzwi"
D5 - drzwi jednoskrzydłowe płaskie Interdoor malowane w kol. RAL 7022
Umbragrau, zgodnie z "Zestawieniem drzwi"
O1 - okno aluminiowe w kol. RAL 7022 Umbragrau, zgodnie z "Zestawieniem okien"
G1 - Gablota magnetyczna szer/wys/gł 1640/1030/37 mm, profil aluminiowy
anodowany na kol. srebrny / szkło bezpieczne
G2 - Gablota magnetyczna szer/wys/gł 1200/1030/37 mm, profil aluminiowy
anodowany na kol. srebrny / szkło bezpieczne
UWAGA!
Wymienione w niniejszym projekcie materiały (wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia) mają charakter przykładowy, jednak przyjmując rozwiązania inne, równoważne należy
zastosować materiały o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone
w projekcie. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany
w projekcie konkretny z nazwy lub pochodzenia, a jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego
w projekcie produktu.
W przypadku zamiany materiałów należy bezwzględnie skontaktować się z autorem projektu, w celu
zatwierdzenia zmienionej kolorystyki.
ŚCIANA II-D
S1
Odbojnice systemowe Concept-System WG 150 w kol. NCS S 4010-Y50R
T1 - Tablica informacyjna o wym. 80/180 cm, szyba klejona / szkło bezpieczne
gr. 8mm / litery piaskowane
ŚCIANA II-H
KLATKA
SCHODOWA "D"
P3
ŚCIANA II-D
ŚCIANA II-G
P4-1
P4-2
P1
ŚCIANA II-F
P4-2
198
WEJŚCIE
DO BUDYNKU
ŚCIANA II-B
P4-1
ŚCIANA II-E
D2
OS1
ŚCIANA II-G
P4-2
OS1
D4
ŚCIANA II-E
ŚCIANA II-D
R 4 000
ŚCIANA II-C
OS1
OS1
D3
NCS S 3050-R70B
Wykładzina Tarkett IQ Granit kol. Light Carmel
Wykładzina Tarkett IQ Granit kol. Dark Beige
Wykładzina Tarkett IQ Granit kol. Pink Blossom
- Płytki KORZILIUS Osborne 06270 Grigio (klasa ścieralności 4,
antypoślizgowość R9), płytka podstawowa o wym. 310x310x10 mm
P4-2 - Płytki KORZILIUS Osborne 06270 Grigio (klasa ścieralności 4,
antypoślizgowość R9), stopnica o wym. 310x335x45/10 mm
P5 - Wykładzina Tarkett IQ Granit kol. Cobalt
S1
S4
NCS S 0505-Y10R
NCS S 4010-Y50R
NCS S 2060-R20B
P1 P2 P3 P4-1
R 2 000
S1
P4-2
R 2 200
R 2 000
POZIOM PIWNICY
S1
R 2 000
R 2 200
KOLORYSTYKA - WEJŚCIE ADMINISTRACYJNE (ETAP II)
R 4 000
SCHEMAT
ETAP I
ETAP II
KLATKA SCHODOWA "B"
R 4 000
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Fototapeta
Fototapeta
Farba lateksowa
OBIEKT:
REMONT KORYTARZA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH
LOKALIZACJA:
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
R 4 000
ETAP III
D2
S1
S3
S3
S2
OS1
OS1
OS1
INWESTOR:
STADIUM:
PROJEKTANT:
ASYSTENT
PROJEKTANTA:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
jednostka projektująca:
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska - Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 735-02-34, fax (62) 736-11-65
e-mail: [email protected]
NIP: 622-10-09-267
MAJ 2015
PROJEKT BUDOWLANY / WYSTRÓJ WNĘTRZ
branża budowlana
branża budowlana
KIEROWNIK ZESPO£U PROJEKTOWEGO
mgr inż. Paweł Orleański
UAN.7342-26/91
podpis
inż. Iwona Trzcińska
mgr inż. Paweł Orleański
podpis
UAN.7342-26/91
podpis
skala:
nr rys.
1:100
13
WIZUALIZACJA
REMONT KORYTARZA PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGOMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PRZYGODZICACH, UL. PTR 6
Opracowanie:
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
WIZUALIZACJA
REMONT KORYTARZA PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGOMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PRZYGODZICACH, UL. PTR 6
Opracowanie:
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
WIZUALIZACJA
REMONT KORYTARZA PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGOMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PRZYGODZICACH, UL. PTR 6
Opracowanie:
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
WIZUALIZACJA
REMONT KORYTARZA PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGOMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PRZYGODZICACH, UL. PTR 6
Opracowanie:
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
WIZUALIZACJA
REMONT KORYTARZA PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGOMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PRZYGODZICACH, UL. PTR 6
Opracowanie:
Zakład Inwestycji Miejskich sc
P.Orleański, M.Orleańska-Ordyniak
Al. Powstańców Wielkopolskich 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
www.AXTORIA.pl
05-520 Bielawa, ul. Bielawska 117
tel. 22 797-21-12 / kom. 690-487-918
[email protected]
KARTA PRODUKTU
Index: asp/m18/w
Producent: Vittoria
Gablota Aspen magnetyczna 18xA4
Gablota Aspen to wyjątkowo ładna i elegancka gablota.
Drzwi gabloty są wykonane standardowo
hartowanego, lub za dopłatą z pleksi.
ze
szkła
Gablota posiada grubość 37mm, natomiast wewnątrz po
zamknięciu 19mm.
Wymiar zewnętrzny103x142cm
Dostępność: na
Cena:
zamówienie
netto 533,00
zł
brutto 655,59 zł
GRATIS-tablica korkowa 60x90 w ramie MDF
kupując ten produkt otrzymasz w prezencie
tablicę korkow ą 60x90cm w ramie MDF.
Opis produktu
Bardzo elegancka gablota wykonana z odpowiednio zaprojektowanych profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny.
Drzwi gabloty wykonane standardowo ze szkła hartowanego lub pleksi za dopłtą.
Powierzchnia gabloty wykonana jest z najwyższej jakości blachy o właściwościach suchościeralno-magnetycznych (można pisać ścieralnymi markerami).
Wyposażona jest w siłowniki gazowe ułatwiające podnoszenie drzwi do góryw przypadku kiedy gablota zamontowana jest poziomo.
Gablota standartowo posiada uszczelki silikonowe, dzięki czemu kurz z otoczenia nie będzie się w niej gromadził a gablotka wewnątrz będzie zawsze czysta i estetyczna.
Gablota posiada grubość 37mm, natomiast głębokość po zamknięciu-19mm.
Przy zamku jest zamontowany specjalny mały uchwyt, który pomaga przy otwieraniu drzwi.
Gablota może opcjonalnie być wyposażona w oświetlenie LED, lub świetlówkę.
Można na zamówienie wyposażyć gablotki w zamek otwierany jednym kluczem.
W zestawie haczyki i kołki rozporowe do montażu gabloty na ścianie.
Pakowana w oddzielne pudełko kartonowe.
Ten sam produkt w innych rozmiarach
Gablota Aspen magnetyczna 6xA4
netto
341,90 zł
Wym iar zew nętrzny 73x77 cm
Index: asp/m6/w
brutto
420,54 zł
Gablota Aspen magnetyczna 8xA4
netto
370,50 zł
Wym iar zew nętrzny 73x98 cm
Index: asp/m8/w
brutto
455,72 zł
Gablota Aspen magnetyczna 10xA4
netto
464,82 zł
Wym iar zew nętrzny 73x120 cm
Index: asp/m10/w
brutto
571,73 zł
Gablota Aspen magnetyczna 12xA4
netto
474,50 zł
w ym iar zew nętrzny 103x98 cm
Index: asp/m12/w
brutto
583,64 zł
Gablota Aspen magnetyczna 15xA4
netto
507,00 zł
w ym iar zew nętrzny 103x120 cm
Index: asp/m15/w
brutto
623,61 zł
Gablota Aspen magnetyczna 18xA4
netto
533,00 zł
Wym iar zew nętrzny103x142cm
Index: asp/m18/w
brutto
655,59 zł
Gablota Aspen magnetyczna 21xA4
netto
611,00 zł
1 - 3 szt.
netto 611,00 zł
brutto 751,53 zł
Wym iar zew nętrzny: 103x164cm
Index: asp/m21/w
brutto
751,53 zł
4 - 6 szt.
netto 598,78 zł
brutto 736,50 zł
7 i w ięcej
netto 592,67 zł
brutto 728,98 zł
GRATIS-tablica korkowa 60x90 w ramie MDF
PROMOCJA
Gablota Aspen magnetyczna 24xA4 (2-drzwiowa)
netto
799,50 zł
w ym iar zew nętrzny 103x194 cm
Index: asp/m24/w 2
brutto
983,39 zł
Gablota Aspen magnetyczna 30xA4 (2-drzwiowa)
netto
942,50 zł
Wym iar zew nętrzny 103x238 cm
Index: asp/m30/w 2
Gablota Aspen magnetyczna 80x100 cm
w ym iar zew nętrzny 80x100 cm
Index: asp/m810/w
brutto
1 159,28 zł
netto
388,70 zł
brutto
478,10 zł
Gablota Aspen magnetyczna 80x120 cm
netto
487,50 zł
w ym iar zew nętrzny 80x120 cm
Index: asp/m812/w
brutto
599,63 zł
Gablota Aspen magnetyczna 80x140 cm
netto
495,30 zł
GRATIS-tablica korkowa 90x120 w ramie MDF
w ym iar zew nętrzny 80x140 cm
Index: asp/m814/w
brutto
609,22 zł
Gablota Aspen magnetyczna 80x160 cm
netto
568,10 zł
w ym iar zew nętrzny 80x160 cm
Index: asp/m816/w
brutto
698,76 zł
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚCIENNYCH
Szanowni Państwo,
Concept-System jest firmą współpracującą z placówkami medycznymi,
hotelami, szkołami, centrami logistycznymi, biurami oraz bankami pod
kątem przystosowania ich do użytku publicznego. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo szeroką gamę produktów z zakresu odbojoporęczy,
odbojnic, poręczy, systemów mat wejściowych oraz listew winylowych.
Naszym głównym dostawcą jest firma Arfen będąca liderem na swoim
rynku w produkcji systemów zabezpieczeń ściennych.
W zakresie naszej współpracy z Państwem zapewniany wysoką jakość
produktów, konkurencyjne ceny, sporządzanie kosztorysów, wdrażanie
w projekt, profesjonalny montaż oraz gwarancję jakości.
Dodatkowym atutem naszej firmy jest długoletnie doświadczenie
w branży budowlanej oraz profesjonalna obsługa klienta poprzez
wyspecjalizowany zespół doradców technicznych.
Wszystkie produkty posiadają niezbędne atesty dopuszczające je do
zastosowania w wyżej wymienionych obiektach.
Zapraszamy do współpracy!
katalog_W5_okladka.indd 2
2011-05-04 13:13:00
ODBOJOPORĘCZE
WG 145
Systemowe rozwiązanie spełniające podwójną funkcję odbojnicy z poręczą. Pełna podstawa
aluminiowa z winylową pokrywą oraz elementami uzupełniającymi tworzą elegancki,
ergonomiczny i funkcjonalny produkt.
Długość handlowa 4000 mm.
85
145
45
PORĘCZE
Profil aluminiowy z pokrywą winylową oraz elementami uzupełniającymi tworzy praktyczne
i ekonomiczne rozwiązanie poręczy, która znajduje zastosowanie we wszystkich ciągach
komunikacyjnych. Długość handlowa 4000 mm.
WG 50
85
35
95
1
NAROŻNIKI PROFILOWE
CG 50B
katalog_W3_15.04.11.indd 1
50
50
Zabezpieczenie kątowe w formie winylowego profilu, teksturowanego i barwionego
w pełnej masie, mocowanego przy użyciu kleju montażowego.
Standardowe wymiary: wys. 1500 mm, szer. 50 x 50 mm. Długość handlowa 3000 mm.
2011-05-04 15:11:13
ODBOJNICE SYSTEMOWE
CR 50
Systemowe zabezpieczenie ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Odbojnica w tym
systemie zawiera pełny profil aluminiowy oraz pokrywę winylową.
Długość handlowa 4000 mm.
50
20
WG 100
100
20
Systemowe zabezpieczenie ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Odbojnica w tym
systemie zawiera pełny profil aluminiowy, pojedynczy amortyzator gumowy na całej długości
oraz pokrywę winylową. Długość handlowa 4000 mm.
2
WG 150
Systemowe zabezpieczenie ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Odbojnica
w tym systemie zawiera pełny profil aluminiowy, podwójne amortyzatory gumowe oraz
pokrywę winylową. Długość handlowa 4000 mm.
150
20
WG 200
Systemowe zabezpieczenie ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Odbojnica w tym
systemie zawiera pełny profil aluminiowy, podwójne amortyzatory gumowe oraz pokrywę
winylową. Długość handlowa 4000 mm.
200
35
katalog_W3_15.04.11.indd 2
2011-05-04 15:11:24
ODBOJNICE SYSTEMOWE
WG 202
35
200
Wersja ekonomiczna systemowego zabezpieczenia ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Odbojnica w tym systemie zawiera aluminiowe uchwyty mocujące, wewnętrzny bamper winylowy z amortyzatorem gumowym na całej długości oraz pokrywę winylową.
Długość handlowa 4000 mm.
Wersja ekonomiczna systemowego zabezpieczenia ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Odbojnica w tym systemie zawiera aluminiowe uchwyty mocujące z podwójnymi
amortyzatorami gumowymi oraz pokrywę winylową. Długość handlowa 4000 mm.
WG 203
200
35
ODBOJNICE PROFILOWE
WG 154/204/304
katalog_W3_15.04.11.indd 3
WG 1004
1000
Arkusze winylowe teksturowane i barwione w pełnej masie, stosowane do pełnego
zabezpieczenia danej wysokości ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami.
Dostępne w arkuszach o wymiarach 1000 x 3000 mm.
150
200
300
Wersja ekonomiczna zabezpieczenia ścian przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami w formie pasów winylowych teksturowanych i barwionych w pełnej masie, mocowanych z użyciem kleju lub taśmy piankowej, dostępnych w trzech
wysokościach 150 mm, 200 mm, 300 mm. Długość handlowa 4000 mm.
3
2011-05-04 15:11:32
NAROŻNIKI SYSTEMOWE
CG 50/76
Systemowe rozwiązanie zabezpieczenia kątowego składającego się z podstawy aluminiowej,
winylowej pokrywy oraz końcówek. Standardowe wymiary: wys. 1500 mm,
szer. 50 x 50 mm lub 76 x 76 mm. Długość handlowa 3000 mm.
50
76
76
50
CG 76-135° Systemowe rozwiązanie zabezpieczenia kątowego o kącie 135° składającego się z podstawy
76
76
aluminiowej, winylowej pokrywy oraz końcówek. Standardowe wymiary: wys. 1500 mm,
szer. 50 x 50 mm lub 76 x 76 mm.
Długość handlowa 3000 mm.
4
katalog_W3_15.04.11.indd 4
ODBOJNICE GUMOWE
RG 150
Odbojnica o profilu gumowym-komorowym z podwójną wkładką odblaskową. Rozwiązanie
to znajduje swoje zastosowanie w pomieszczeniach przemysłowych, centrach logistycznych
a także parkingach. Standardowy wymiar: wys. 150 mm, gr. 22 mm.
Długość handlowa 3000 mm.
RG 80
Zabezpieczenie kątowe w formie profilu gumowego-komorowego z wkładkami odblaskowymi. Standardowy wymiar: szer. 80 x 80 mm, gr. 18 mm. Długość handlowa 3000 mm.
2011-05-04 15:11:40
ODBOJNICE MDF
Ekskluzywne rozwiązanie systemowej wersji odbojnicy ściennej z płyty niepalnej MDF.
Najczęściej stosowane w miejscach wymagających wysokiej jakości zabezpieczenia,
estetyki, nie zaburzające nowoczesnych wizji projektów architektonicznych.
ALFA 200
236
35
ALFA 202
KOLORNIK ALFA
5
katalog_W5_okladka.indd 3
BRZOZA
CZEREŚNIA
DĄB BIELONY
DĄB KRÓLEWSKI
DĄB
DRZEWO
SANDAŁOWE
BUK
KLON
MAHOŃ
ORZECH
STAL
2011-05-04 13:13:10
001
008
NCS S 0505-Y10R
NCS S 1030-R70B
002
009
NCS S 4010-Y50R
NCS S 1040-Y90R
003
010
NCS S 2005-R80B
004
NCS S 0500-N
011
NCS S 5005-R80B
005
NCS S 5540-R90B
NCS S 1030-G10Y
012
006
[email protected]
www.csystem.com.pl
NCS S 4050-R
NCS S 3059-G10Y
013
007
NCS S 2040-R50B
Kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym.
NCS S 2040-B50G
Wybierz kraj
Polsk a - wyk ładziny obie k towe
iQ Granit
OPIS
40 lat sukcesów w branży podłóg
Gdy spojrzym y wste cz na 40 lat suk ce sów w
branży podłóg, iQ Granit to je de n z
najle pszych m ate riałów podłogowych na
rynk u. Tysiące archite k tów k orzysta z
m ożliwości iQ Granit przy tworze niu
harm onijnych wnę trz k om e rcyjnych. Dzie siątk i
tysię cy pe rsone lu sprzątające go wie , że
twie rdze nia o wyjątk owych ... 40 lat sukcesów
w branży podłóg
Gdy spojrzym y wste cz na 40 lat suk ce sów w
branży podłóg, iQ Granit to je de n z
najle pszych m ate riałów podłogowych na
rynk u. Tysiące archite k tów k orzysta z
m ożliwości iQ Granit przy tworze niu
harm onijnych wnę trz k om e rcyjnych. Dzie siątk i
tysię cy pe rsone lu sprzątające go wie , że
twie rdze nia o wyjątk owych właściwościach
czyszczących są prawdziwe . Tysiące
m e nadże rów odpowiadających za budże t je st
nie zwyk le zadowolonych z nisk ich k osztów
utrzym ania, a wię c i z najle pszych k osztów
cyk lu życia. I wre szcie – m iliony użytk ownik ów
są dowode m na dosk onałe param e try
ście ralności te j hom oge niczne j wyk ładziny.
Do dziś zainstalowano 60 m ilionów m 2 w
budynk ach k om e rcyjnych na całym świe cie .
Pierwsza opcja dla pokoleń architektów
Gdy archite k ci i proje k tanci wnę trz wybie rają
podłogę , k olory i wzory m uszą dawać m ożliwie
najwię k szą swobodę tworze nia.
W ażne je st, aby k olory i wzory były
postrze gane jak o atrak cyjne i nowocze sne
prze z długi czas. W ażne je st tak że , aby
ofe rta k olorów była duża, równie ż w
przypadk u podłóg be zpie cznych,
ak ustycznych i antystatycznych. O d m om e ntu
pojawie nia się na rynk u 40 lat te m u, dział
proje k tów Tark e tt włożył m nóstwo pracy w
opracowanie grupy produk tów iQ tak , aby
spe łniały wym agania archite k tów.
iQ Granit to sze rok i wachlarz przygaszonych
k olorów, k tóre współgrają ze sobą w ide alne j
harm onii. C o wię ce j, dwie wie lok olorowe
odm iany dają wię k sze m ożliwości stworze nia
m ocnie jszych e fe k tów wizualnych. Zwiń opis
Ponadczasowy wzór w świe żych k olorach,
60 m ln m 2 zainstalowanych na całym
świe cie
Syste m iQ Unique Surface R e storation
Nie wym aga wosk owania ani pastowania
prze z całe życie produk tu
Najle pszy k oszt cyk lu życia na rynk u
Sk oordynowana z posze rzoną rodziną
Granit: iQ Granit
Ak ustyczna, prze wodząca
iQ Toro SC i antypoślizgowa Granit Safe . T
WZÓR
Sprawdź również
iQ Natural
iQ Optima
iQ Eminent
iQ Megalit
Wybierz kraj
Polsk a - wyk ładziny obie k towe
iQ Granit
DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Grubość całkowita (EN 428)
2 mm
Grubość warstwy wierzchniej (EN 429)
2 mm
OPIS OGÓLNY
Opis (EN 649)
Hom oge ne ous single laye re d vinyl flooring
CERTYFIKACJA I KLASYFIKACJA
Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa
34
Klasyfikacja — przemysłowe (EN 685) — Klasa
43
U — klasyfikacja UPEC
U4
P — klasyfikacja UPEC
P3
E — klasyfikacja UPEC
E2/3
C — klasyfikacja UPEC
C2
Numer certyfikatu NF UPEC
312-005.1
A dres zakładu produkcyjnego
Tark e tt AB S-372 81 R onne by Swe de n
Sprawdź również
iQ Natural
iQ Optima
iQ Eminent
iQ Megalit
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWYCH
Nr 0019-0009-DoP-2013-07
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
iQ Granit 2.0 mm
2. Numer typu umoŜliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
3040, 3044, 3243, 3218
3. Zamierzone zastosowanie:
Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu do wnętrz spełniająca wymagania normy
zharmonizowanej EN 14041: 2004
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:
Tarkett AB, SE-372 81, Ronneby, Szwecja
5. Nazwa i adres kontaktowy upowaŜnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych:
System 3: Reakcja na ogień
7. Deklaracja właściwości uŜytkowych dotycząca wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:
Reakcja na ogień: instytut SP (jednostka notyfikowana nr 0402) przeprowadził testy
wstępne w systemie 3 i wydał raport nr P502024A
8. Deklaracja właściwości uŜytkowych dotycząca wyrobu budowlanego, dla
którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości uŜytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
A — reakcja na ogień
B — zawartość
pentachlorofenolu
C — emisja formaldehydu
D — wodoszczelność
E — śliskość
F — właściwości
antystatyczne
G — właściwości
elektryczne
H — odporność termiczna
Właściwości uŜytkowe
Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Bfl-s1 wyrób przyklejony lub
połoŜony luźno na podłoŜu A1fl
lub A2fl
< 5 ppm
E1
zgodne z normą
DS
zgodne z normą
EN 14041: 2004
NPD
ok. 0,01 m2 K/W
Strona 1 z 2
10. Właściwości uŜytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami
uŜytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości uŜytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):
Patric Olsson, kierownik zakładu
Nazwisko i stanowisko
Ronneby, Szwecja 01.07.2013
Miejsce i data wydania
7
Podpis
_______________
Strona 2 z 2
Wykładziny
homogeniczne
z grupy IQ i
PREMIUM
Acoustic
&
Compact
Instrukcja instalacji
IQ Natural, IQ Granit, IQ Optima,
IQ Eminent, IQ Megalit
Primo Premium, Micra Premium,
Eclipse Premium
WaŜne!
Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegaj
Stosuj jeśli to moŜliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni.
Zaleca się równieŜ, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek.
Rolki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach wewnątrz budynku.
Pozwól, aby produkt zaklimatyzował się przed połoŜeniem.
UŜywaj klejów zalecanych przez firmę Tarkett.
Zawsze stosuj się do instrukcji producenta kleju.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett, jeśli nie jesteś pewien którejkolwiek
części przeprowadzenia instalacji.
PodłoŜe
PodłoŜe musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno
uŜywać Ŝadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą
powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie
moŜe być naraŜone na działanie wilgoci.
Przygotowanie podłoŜa oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne
z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoŜa powinna
być poniŜej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania
testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uŜyciu metody CCM.
Pomimo tego, iŜ firma Tarkett rekomenduje wielu producentów kleju,
mas wyrównujących, to nie daje gwarancji na wymienione produkty.
Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za Ŝaden z wymienionych produktów, który
nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność
spoczywa na producencie kleju, masy poziomującej, a takŜe na wykonawcy
instalującym podłogę. Instalatorzy powinni upewnić się, Ŝe stosowane produkty nadają
się do uŜytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta.
Warunki wymagane przy montaŜu
WaŜne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montaŜem, przy minimalnej temperaturze pokojowej
wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montaŜu.
Minimalna temperatura podłoŜa powinna wynosić 12°C.
Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.
Ogrzewanie podłogowe
Upewnij się, Ŝe system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godziny przed
rozpoczęciem instalacji wykładziny podłogowej, a takŜe, Ŝe pozostanie on wyłączony
przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania
podłogowego jest wyłączony, naleŜy zapewnić alternatywne źródło ogrzewania, jeśli jest
to wymagane dla zapewnienia na obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej
18-27°C.
Stopniowo zwiększaj temperaturę przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, aŜ do
osiągnięcia poŜądanej temperatury pomieszczenia.
Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta
wykładziny podłogowej wynoszącej tj. maksimum 27°C.
Kierunek układania płytek
Przed rozpoczęciem instalacji płytek określ rodzaj
ułoŜenia, biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia oraz
wzór, w jakim mają być ułoŜone.
MontaŜ płytek według wzoru w szachownicę lub w
tym samym kierunku.
Kierunek układania rolek
Rolki naleŜy ułoŜyć w przeciwnym kierunku
Klejenie
NaleŜy uŜyć kleju w ilości 250g/m2 i nanieść go szpatułką A1
Spawanie
Do frezowania i spawania naleŜy przystąpić po min. 24 h od instalacji.
Frezowanie powinno być na min 2/3 głębokości wykładziny
Uwagi po instalacji
Odczekaj 48 do 72 godzin, zanim dopuścisz do jakiegokolwiek ruchu pieszych po
nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli.
Pierwsze czyszczenie nowego obszaru
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.
Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej
szmatki.
Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć, lub przetrzyj wilgotnym mopem
powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie. Dla duŜych powierzchni
maszyna jest bardziej efektywna (w połączeniu ze szczotkami lub czerwonym
padem dla bezpieczeństwa posadzek).
Zapobieganie zabrudzeniom
Około 80% wszystkich zanieczyszczeń jest wprowadzane z zewnątrz. Dlatego teŜ
potrzebne jest wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem.
Idealna bariera powinna wynosić około 7-8 m na obszarach o natęŜonym ruchu oraz
powinna być ona oparta o trzystopniową zasadę:
Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami
Jedna mata „trawiasta”
Jedna mata z włókien
Wykładziny
homogeniczne
IQ Optima Essecce
iQ Granit
iQ Granit Acoustic
iQ Megalit
iQ Optima
IQ Optima Acoustic
iQ Eminent
iQ Natural
Instrukcja czyszczenia i konserwacji
Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na
mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej uŜywane w tym celu
odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest duŜo prostsza,
bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta
woda, wystarczą.
Wskazówki ogólne
Czyszczenie codzienne
Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niŜ w przypadku czyszczenia okresowego.
Zawsze przestrzegaj instrukcji
Plamy z wykładziny naleŜy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, poniewaŜ mogą one przebarwić jej powierzchnię.
Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne
Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.
Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.
Zapobieganie zabrudzeniom
Około 80% zanieczyszczeń, na które naraŜona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. MoŜna to
zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się
przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.
Czyszczenie codzienne
Czyszczenie na sucho
Czyszczenie wilgotnym mopem
Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry.
MoŜna uŜyć równieŜ szczotki z miękkim, delikatnym włosiem.
LUB
UŜyj mopa deligatnie zwilŜonego wodą lub/i
detergentem aby woda nie zostawiała na wykładzinie
widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20
sekundach.
Grupa produktów iQ to
niezwykła, jedyna na
rynku oferta
produktów, które
cechuje unikalna cecha
odnawiania się
powierzchni .
Cecha odnawiania się
powierzchni daje
calkowitą moŜliwość
przywrócenia podłodze
jej pierotnego wyglądu i
właściwości dzięki
polerowaniu na sucho.
Czyszczenie maszynowe
By osiągnąć dobre rezultaty, naleŜy czyścić podłogę przy uŜyciu
maszyny czyszcząco-suszącej i czerwonego pada. Optimę Essence
naleŜy czyścić szczotkami zamiast pada.
Środki czyszczące: UŜywaj neutralnego środka czyszczącego. Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji .
Usuwanie plam
Plamy naleŜy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą czerwonego pada i dostosowanego detergentu (nie naleŜy uŜywać
rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.
Konserwacja/czyszczenie okresowe
NIE MA KONIECZNOŚCI AKRYLOWANIA PODŁOGI !
Polerowanie na sucho:
Gdy widoczne staną się oznaki zuŜycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest
polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho
ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów naleŜy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000
obrotów na minutę za pomocą czerwonego pada. Im wyŜsza prędkość, tym większy połysk. Częstotliwość polerowania na sucho zaleŜy od
szybkości zuŜycia.
W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów uŜytkowania
Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho
Nanieść roztwór środka czyszczącego ( pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut.
Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem.
Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją
powyŜej.
W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.
PowyŜsze informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.
Czyszczenie wstępne
Zawsze chroń swoją
podłogę przykrywając
ją grubym papierem,
twardą tekturą lub
podobnym materiałem
do czasu ukończenia
budowy. Czyszczenie
wstępne jest
rekomendowane
zawsze przed
rozpoczęciem
uŜytkowania podłogi.
Lampa LEDowa LINIOWA 140x1200
Energooszczędna lampa w technologii LED. Do oświetlania obiektów wielkowymiarowych i budowania
długich ciągów świetlnych. Przystosowana jest do montażu na płaszczyźnie oraz na zawiesiach. Dzięki
dużej niezawodności i trwałości jest idealna do instalacji w trudno dostępnych miejscach i na dużych
wysokościach, gdyż nie wymaga serwisowania. Zasilana jest wprost z sieci 230V (bez zasilacza).
Nowoczesny design, solidna aluminiowa konstrukcja, trwały dyfuzor, niskie zużycie energii, brak
elementów wymiennych, szybki zwrot z inwestycji - to najważniejsze zalety lampy. Idealna do zastosowań
w przemyśle, handlu, biurach, obiektach użyteczności publicznej i wszędzie gdzie jest potrzeba
równomiernego oświetlenia dużych powierzchni.
Charakterystyki światłości
Dostępne konfiguracje lampy
konfiguracja KW 60°
90o
90o
o
o
75
75
60o
200
60o
45o
300
45o
400
500
30o
15o
600
30o
η=100%
konfiguracja KS 100°
90
o
90
75
o
75o
60o
60o
o
200
45o
300
30
o
30o
15o
400
cd/klm
wył. Zmierzchowy
Użytkowa
Awaryjne
Regulacja
Czujka ruchu
1) 900
2) 1800 lm
Wąski 60o
Szeroki 100o
światło Ciepłe 3500K
światło Zimne 6000K
Biała, aluminium lakierowane
Srebrna, aluminium anodowane
Opal
Kryształ
Płaszczyznowe
Zawiesia
Wewnętrzna
Zewnętrzna
Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. Przykład oznaczania lampy
w wybranej konfiguracji: LL LINIOWA 140X1200 FU S2 KW TC OS DK MP IW
15o
cd/klm
45o
Funkcja:
Strumień:
Kąt rozsyłu:
Temperatura:
Obudowa:
Dyfuzor:
Mocowanie:
Instalacja:
15o
Parametry techniczne
Uwe
Iwe ( S1 S2 )
P ( S1 S2 )
Stopień ochrony ( IW IZ )
Temperatura obudowy ( S1 S2 )
Liczba cykli włącz/wyłącz
Współczynnik oddawania barw
Wymiary lampy
Trwałość lampy
Czas włączenia
Odporność na udary
Wydajność energetyczna
230V AC, 50 Hz
100 160 mA
13 24 W, Pf=0,6 C
IP 50 64
< 38 o 45 o C
>20000
Ra 80
1200 x 140 x 24 mm
>50000 godz.
< 0,1 s
IK 08
A+
η=100%
produkt polski
Producent: Sowar Sp. z o.o., ul. Ziemniaczana 15, 52-127 Wrocław, tel. 71 343-65-23, www.sowarled.pl

Podobne dokumenty