Fragmenty książki (strony 1-13 i 836-867)

Komentarze

Transkrypt

Fragmenty książki (strony 1-13 i 836-867)
Marek Jerzy Minakowski
Elita poznańska senatorska
z posłami ziemi wschowskiej
Elita Rzeczypospolitej
tom VI
województwo poznańskie:
rodziny senatorów
oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej
(Elita poznańska poselska zostanie opublikowana osobno)
Dr Minakowski
Kraków 2012
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-04-0
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.przodkowie.com, ElitaRP.pl
Złożono do druku w marcu 2012
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
prenumeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Województwo poznańskie i jego elita
7
Województwo poznańskie i jego elita
Gdy w 1138 r. Bolesław Krzywousty na łożu śmierci dzielił kraj między swych
pięciu synów i żonę, historyczną Wielkopolskę podzielił na dwie części. Część
wschodnia, ze stołecznym Gnieznem i Kaliszem, została włączona do dzielnicy senio­
ralnej i miała należeć do każdorazowego seniora (księcia-zwierzchnika), władającego
pasem ziemi od Krakowa po Gdańsk. Gdy dzielnica senioralna rozpadła się, wschod­
nia część Wielkopolski stała się województwem kaliskim (w 1768 r. podzielonym na
województwa kaliskie i gnieźnieńskie). Północno-zachodni pas ziemi wielkopolskiej (z
dzisiejszymi Gorzowem i Frankfurtem) zajęła z czasem Marchia Brandenburska. Pozo­
stałe ziemie wielkopolskie utworzyły księstwo poznańskie, od 1314 r. przekształcone
w województwo poznańskie.
Sytuacja taka trwała prawie pół tysiąca lat, do roku 1772. Korekty granic były
niewielkie. W XIV i XV wieku ważyły się losy nadgranicznych Santoka i Drezdenka,
które ostatecznie nie utrzymały się przy Polsce, ale kasztelan santocki zasiadał w Sena­
cie Rzeczypospolitej. W tym samym czasie przyłączono do Polski okolice na zachód od
Piły, aż po Czaplinek i Drahim. Starostwo drahimskie, najbardziej na północ wysunię­
ty cypel województwa, było od roku 1657 zastawione władcom Prus, ale formalnie
zwierzchność miała nad nim Rzeczpospolita i podejmowane były próby jego renacjo­
nalizacji.
Z drugiej strony do województwa poznańskiego przyłączono w XIV wieku
ziemię wschowską (Wschowa, między Lesznem a Głogowem), należącą wcześniej do
Śląska. Ziemia ta zachowała pamiątkę swej niezależności w postaci czterech posłów,
którymi w czasie Sejmu Wielkiego byli ludzie bardzo niepośledni: Ksawery Chłapow­
ski (teść generała Jana Henryka Dąbrowskiego), hrabia Ksawery Działyński, później­
szy senator Księstwa Warszawskiego (ojciec Tytusa Działyńskiego), generał-major Jan
Lipski (wnuk Radziwiłłówny), wreszcie Antoni Kwilecki, którego ojciec i dwaj stryjo­
wie byli senatorami. Dlatego posłów ziemi wschowskiej włączyłem do elity senator­
skiej, a pozostali posłowie poznańscy będą przedstawieni w osobnym tomie.
W I Rozbiorze Prusy formalnie przejęły na własność Drahim wraz z innymi
ziemiami na północ od Noteci (okolice Piły i Krajnę). Już w 1793 całość byłego woje­
wództwa poznańskiego znalazła się jednak we wspólnym państwie, pod władzą Prus,
a potem Niemiec — i tak pozostało do roku 1918 z krótkim antraktem w latach 18071815, gdy było włączone do Księstwa Warszawskiego (pod formalną władzą Sasów).
Poznańskie było zachodnim cyplem Rzeczypospolitej. Będąc matecznikiem cy­
wilizacji polskiej nie poddawało się kolonizacji z innych jej regionów, a będąc po roku
1815 odcięte granicą od reszty ziem polskich nie mieszało się z nimi rodzinnie i towa­
rzysko tak silnie, jak miało to miejsce gdzie indziej. Tradycja poznańskiego ziemiań­
stwa wydała silne potomstwo genealogiczne – w Poznaniu działali Teodor Żychliński
(31-tomowa Złota księga szlachty polskiej), Sławomir Leitgeber (Nowy almanach błękitny) i
przede wszystkim Włodzimierz Dworzaczek wraz ze swoją szkołą genealogiczną (w
tym Rafałem T. Prinke, ojcem polskiej informatyki genealogicznej), skupioną wokół Bi­
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
blioteki Kórnickiej PAN, założonej przez Adama Tytusa Działyńskiego syna posła
wschowskiego Ksawerego.
Te czynniki spowodowały, że genealogię elity poznańskiej znamy tak dobrze,
że rozbić ją musimy na dwa osobne tomy. W tomie niniejszym znajdują się rodziny se­
natorskie i rodziny posłów ziemi wschowskiej.
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
Senatorowie województwa poznańskiego to:
1) biskup poznański Antoni Okęcki [psb.20539.1]
oraz kasztelanowie poznańskich kasztelanii (w nawiasach kwadratowych sygnatury
wg archiwum autora):
2) Santok: kasztelan santocki Michał Krzyżanowski [13.113.56]
3) Międzyrzecz: kasztelan międzyrzecki Jan Kwilecki [13.565.84]
4) Przemęt: kasztelan przemęcki Adam z Kwilcza Kwilecki [13.565.83]
Województwo poznańskie i jego elita
9
5) Rogoźno: kasztelan rogoziński Adam Skarbek Malczewski [dw.24383]
6) Krzywiń: kasztelan krzywiński Antoni Sieroszewski [le.3326.2.2]
posłowie ziemi wschowskiej to zaś:
7)
8)
9)
10)
podczaszy wschowski Ksawery Chłapowski 2.1015.282
Ksawery Działyński [5.367.440]
starosta wschowski Antoni Kwilecki [13.565.106]
generał-major Jan z Lipego Lipski [14.431.142]
ponadto zamieszczony w tym tomie jest brat dwóch senatorów poznańskich, ojciec
posła wschowskiego, a od 1790 r. kasztelan kaliski, a na Sejmie Wielkim poseł po­
znański (nie wschowski):
11) Franciszek Antoni na Kwilczu Kwilecki [13.565.82]
W zestawieniu tym brakuje wojewody poznańskiego Józefa Klemensa Miel­
żyńskiego, który nie brał udziału w pracach Sejmu Wielkiego. Jego żoną była jednak
siostra kasztelana chełmińskiego Konstantego Bnińskiego, znajdziemy go więc w to­
mie zawierającym elitę pomorską. W tomie niniejszym znajdziemy za to rodzinę jego
siostry, która wyszła za posła wschowskiego Jana Lipskiego.
Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje, że wszystkich po­
znańskich posłów i senatorów udało się zmieścić na jednym wykresie jako jedną dużą
rodzinę, w której każdy z każdym jest jakoś powiązany.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:

aktorzy: Agata Buzek (1976-), Anna Czartoryska (1984-);

dziennikarze: Jan Cieński (1965-), Aleksander Małachowski (1924-2004), Piotr
Pacewicz (1953-), Maria Przełomiec (1957-), Michał Szułdrzyński (1980-), Jan
Turnau (1933-), Dominika Wielowieyska (1968-), Wojciech Wybranowski
(1973-);

historycy: Teodor Żychliński (1830-1909);

kolekcjonerzy: Izabella Czartoryska (1745-1835);

literaci: Andrzej Bursa (1932-1957), Zbigniew Herbert (1924-1998), Ludwik
Hieronim Morstin (1886-1966), Jan Potocki (1761-1815), Eustachy Rylski
(1944-);

malarze: Fortunat Juliusz Kossak (1824-1899);

muzycy: Michał Kleofas Ogiński (1765-1833), Grzegorz Turnau (1967-);

politycy dziewiętnastowieczni: Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), Jan Goet­
z-Okocimski (1864-1931), Ludwik Waryński (1856-1889);

politycy przedrozbiorowi: Stanisław August Poniatowski (1732-1798);
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska

politycy przedwojenni: Jędrzej Moraczewski (1870-1944), Edward Raczyński
(1891-1993);

politycy współcześni: Jerzy Buzek (1940-), August Chełkowski (1927-1999),
Aleksander Małachowski (1924-2004), Jerzy Meysztowicz (1958-), Halina No­
wina-Konopka (1938-), Anna Radziwiłł (1939-2009), Andrzej Wielowieyski
(1927-);

prawnicy: Tadeusz Zieliński (1926-2003);

przedsiębiorcy: Hipolit Cegielski (1815-1868);

wojskowi: Dezydery Chłapowski (1790-1879), Jan Henryk Dąbrowski (17551818), Franciszek Kleeberg (1888-1941), Włodzimierz Krzyżanowski (18241887).
Rodzina Ksawerego Chłapowskiego, posła wschowskiego
11
Rodzina Ksawerego Chłapowskiego,
posła wschowskiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Ksawery Chłapowski
- poseł 1790 (woj. poznańskie, ziemia wschowska; podczaszy wschowski).
Jego rodzicami byli Józef Chłapowski † ok. 1763 [dw.21445: Dw., Zr1, Zr2] i Wiktoria Chła­
powska * ok. 1724 † 2 XI 1794 [dw.21446: Dw., Zr1, Zr2].
Dziadkami ze strony ojca byli Stanisław Chłapowski z Chłapowa h. Dryja † 21 IX
1724 Trzcionka poch. Brody [dw.20525: Dw., Łuszcz, Zr1] i Barbara Teresa Żółtowska h.
Ogończyk * ok. 1676 Pakosław † 9 II 1742 Trzcianka poch. Brody [dw.20526: Dw., Zr1].
Dziadkami ze strony matki byli Ludwik Chłapowski z Chłapowa h. Dryja * ok. 1700
[2.1015.57: Bon., Dw., Cz., Zr1] i Anna Lipska z Lipego h. Grabie * przed 1687 [dw.25779: Dw.,
Cz.].
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 5 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. DĄBROWSKI Bronisław (1815-1880) ziemianin, powstaniec (PSB t. 4 s. 473) wnuk
2. DĄBROWSKI Jan Henryk (1755-1818) generał, twórca legionów (PSB t. 5 s. 1) zięć
3. MAŃKOWSKA Bogusława (1814-1901) pisarka (PSB t. 19 s. 509) - wnuczka
4. CHŁAPOWSKI Józef (1756-1826) starosta kościański (PSB t. 3 s. 303) - szwagier
5. DĄBROWSKI Jan Michał (1718-1779) pułkownik (PSB t. 5 s. 6) - teść córki
6. DĄBROWSKI Jan Michał (1783-1827) generał (PSB t. 5 s. 7) - od zięcia 1 os.
7. KWILECKA Barbara (1845-1910) wielkopolska działaczka narodowa (PSB t. 16
s. 380) - prawnuczka
8. MAŃKOWSKI Napoleon Ksawery (1836-1888) inżynier, powstaniec 1863, po­
seł (PSB t. 19 s. 521) - prawnuk
9. MAŃKOWSKI Teodor (1816-1855) ziemianin, założyciel domów handlowych
(PSB t. 19 s. 524) - mąż wnuczki
10. CHŁAPOWSKI Dezydery Adam (1788-1879) generał (PSB t. 3 s. 299) - bratanek
żony
11. KWILECKI Franciszek Antoni (1725-1794) konfederat barski, poseł, kasztelan
kaliski (PSB t. 16 s. 381) - wuj żony
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
12. KWILECKI Franciszek Maria (1874-1937) ziemianin, rzeźbiarz (PSB t. 16 s. 383)
- praprawnuk
13. KWILECKI Hektor (1859-1912) ziemianin, polityk konserwatywny, poseł (PSB
t. 16 s. 383) - praprawnuk
14. KWILECKI Konstantyn (1713-1786) konfederat barski, chorąży poznański (PSB
t. 16 s. 384) - wuj żony
15. KWILECKI Mieczysław (1833-1918) ziemianin, działacz polityczny, gospodar­
czy, parlamentarzysta (PSB t. 16 s. 385) - mąż wnuczki
16. KWILECKI Stefan (1839-1900) ziemianin, poseł, działacz gospodarczy (PSB t.
16 s. 386) - mąż wnuczki
17. MAŃKOWSKI Henryk (1872-1924) numizmatyk, kolekcjoner (PSB t. 19 s. 517)
- praprawnuk
18. PUSZETOWA Julia (1877-1951) działaczka społeczno-polityczna, malarka (PSB
t. 29 s. 452) - praprawnuczka
19. BREZA Wojciech Konstanty (zm. 1698) starosta nowodworski (PSB t. 2 s. 434) od ojca 4 os.
20. CHŁAPOWSKI Kazimierz (1832-1916) działacz społeczny (PSB t. 3 s. 304) wnuk szwagra
21. CHŁAPOWSKI Stanisław (1822-1902) poseł, działacz społeczny (PSB t. 3 s. 305)
- od prawnuka 2 os.
22. CHŁAPOWSKI Tadeusz (1826-1879) poseł (PSB t. 3 s. 305) - wnuk szwagra
23. DZIERŻANOWSKI Andrzej (zm. 1748) agent polityczny (PSB t. 6 s. 155) - od
matki 4 os.
24. ENGESTRÖM Wawrzyniec (1751-1826) szwedzki kanclerz (PSB t. 6 s. 272) mąż siostry ciotecznej
25. FISZEROWA Wirydianna (zm. 1826) pamiętnikarka (PSB t. 7 s. 24) - szwagier­
ka brata
26. GRABSKI Stanisław (ok. 1633-1693) kasztelan rogoziński (PSB t. 8 s. 518) - od
ojca 4 os.
27. GRUSZCZYŃSKI Adam (zm. 1712) kasztelan kaliski (PSB t. 9 s. 54) - od matki
4 os.
28. GUROWSKI Aleksander (zm. 1725) miecznik poznański (PSB t. 9 s. 166) - od
matki 4 os.
29. KWILECKA z Sieroszewskich Tekla (1807-1894), działaczka narodowa w Wiel­
kopolsce (PSB t. 16 s. 380) - od prawnuczki 2 os.
30. LIPSKI Jan (zm. 1673) sędzia ziemski kaliski, poseł (PSB t. 17 s. 424) - prapra­
dziad żony
31. MAŃKOWSKI Wacław (1820-1905) twórca przemysłu cukrowniczego, filan­
trop, pisarz (PSB t. 19 s. 525) - szwagier wnuczki
32. MOSZCZEŃSKI Andrzej (1717-1783) kasztelani wojewoda inowrocławski, po­
seł (PSB t. 22 s. 92) - teść szwagra
33. NIEMOJOWSKI Wincenty (1854-1926) działacz społeczny (PSB t. 23 s. 34) - od
prawnuczki 2 os.
34. NIEZABITOWSKI Stanisław (1860-1941) polityk, marszałek Sejmu Krajowego
(PSB t. 23 s. 102) - od prawnuczki 2 os.
13
Rodzina Ksawerego Chłapowskiego, posła wschowskiego
35. PUSZET Jacek Jakub (1904-1977) rzeźbiarz, profesor (PSB t. 29 s. 437) - od pra­
wnuczki 2 os.
36. PUSZET Ludwik (1877-1942) rzeźbiarz, pisarz, historyk sztuki (PSB t. 29 s. 446)
- od prawnuczki 2 os.
37. RACZYŃSKI Leon (ok. 1698-1755) generał, kasztelan sanocki (PSB t. 29 s. 653) od brata 3 os.
38. ŁĄCKI Władysław Anastazy (1821-1908) działacz polityczny (PSB t. 18 s. 309) od wnuka 3 os.
Potomkowie bezpośredni
Ksawery Chłapowski z Chłapowa h. Dryja * 26 XI 1755 † 12 XII 1840
[2.1015.282: Bon.,
Zr3, Dw., Cz., Zr1, Zr2]
× Nepomucena Chłapowska * 1762 † 1838 [2.1015.285: Bon., Cz., Zr2] (rodzice: Stanisław
Chłapowski z Chłapowa h. Dryja † 1780 [2.1015.64: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr1, Zr4] i Teresa
Kwilecka z Kwilcza h. Śreniawa † 6 VI 1764 Turew [13.565.85: Bon., PSB, Cz., Zr1, Zr5])
1. Barbara Florentyna Chłapowska * 30 XI 1782 Śmigiel † 22 I 1848 [2.1015.284: Bon., PSB,
Łuszcz, Cz., Zr2, Zr6]
(To także rodzina Jana Kwileckiego, kasztelana międzyrzeckiego, ale tam pominięta
dla zaoszczędzenia miejsca)
× Poznań Henryk Jan Dąbrowski * 29 VIII 1755 w Pierzchowcu † 6 VI 1818 Winno­
góra [4.242.43: Bon., Leg., PSB, Łuszcz, Cz., Ziem.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 5, str. 1) jako:
DĄBROWSKI Jan Henryk (1755-1818) generał, twórca legionów
(rodzice: Jan Michał Dąbrowski h. wł. * 8 IX 1718 † 28 VIII 1779
[14.214.40: Bon., PSB,
Łuszcz, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 5, str. 6) jako:
DĄBROWSKI Jan Michał (1718-1779) pułkownik
i Zofia Marianna Lettaw h. wł. † 1757 [14.214.39: Bon., PSB, Łuszcz, Cz.])
a) Bogusława Bogumiła Dąbrowska * 18 III 1814 † 14 IV 1901 Poznań
[4.242.71: Bon.,
Zr7, PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr8]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 19, str. 509) jako:
MAŃKOWSKA Bogusława (1814-1901) pisarka
× 3 XII 1835 Częstochowa Teodor Mańkowski * 9 XI 1816 Borówka † 24 IX 1855
Rudki [4.242.72: Bon., Zr7, PSB, Dw., Łuszcz, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 19, str. 524) jako:
MAŃKOWSKI Teodor (1816-1855) ziemianin, założyciel domów handlowych
(rodzice: Seweryn Kasper Mańkowski h. Zaremba * 1 I 1783 Wierzbowiec † 29 VI
1828 [7.10.65: Bon., Zr7, PSB, Dw., Cz.] i Julia Grabowska z Grabowa h. Pobóg * 1790 †
1835 Borówka [7.10.63: Bon., Zr7, PSB, Dw., Cz.])
836
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
a) Roman Sieroszewski [psb.29403.11: PSB]
b) Wacław Sieroszewski [psb.29403.10: PSB]
b) Florentyna Sieroszewska * ok. 1840 † 1868 [11.5.128: Bon., Zr31]
× 1861 Warszawa Adam Euzebiusz Komorowski * 15 XII 1828 Warszawa † 1867
[11.5.127: Bon., Leg., Zr31] (rodzice: Tomasz Komorowski h. Ostoja * 28 XII 1789 Ko­
morowo † 19 IV 1868 [11.5.123: Bon., Leg., Zr38, Zr31] i Krystyna Julia Spangenberg *
ok. 1809 Warszawa † 23 II 1879 [le.1631.1.7: Leg., Zr38, Zr31])
2. Piotr Sieroszewski [dw.28944: Dw.]
3. Agnieszka Sieroszewska [dw.28945: Dw.]
× Piotr Gałczyński [5.909.74: Bon., Dw., Zr1] (rodzice: Tomasz Gałczyński z Gałczyna h.
Sokola [5.909.71: Bon., Zr1] i Estera Radońska h. Jasieńczyk [5.909.73: Bon., Zr7, Zr1])
4. Józefa Sieroszewska [dw.28946: Dw.]
× Wawrzyniec Stanisławski [dw.28949: Dw.]
5. Marianna Sieroszewska [dw.28947: Dw.]
× Tomasz Hulewicz [dw.28950: Dw., ]
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje Elektronicz­
ne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. I s. 99 (i uzup. w t. Uzupełnień): Baranowscy h. Grzymała z Baranowa powiatu sandomierskiego
— t. II s. 132: Bromirscy v. Bromlerscy v. Brumierscy h. Pobóg pochodzą z Bromierza w województwie płoc­
kiem, powiecie bielskim
— t. II s. 292: Bystrzanowscy v. Bystrzonowscy h. Starykoń wyszli ze wsi Bystrzanowice, w województwie
krakowskiem, powiecie lelowskim
— t. II s. 384 (i uzup. w t. II): Chłapowscy h. Drya z Chłapowa, w powiecie pyzdrskim
— t. III s. 126: Chwalibogowie h. Strzemię
— t. IV s. 21: Czosnowscy h. Kolumna dawniej Pierzchała, czyli Roch pochodzą z Czosnowa, leżącego w zie­
mi warszawskiej
— t. V s. 53: Drzewiccy czasem Drzewieccy h. Ciołek z Drzewicy w powiecie opoczyńskim
— t. V s. 354: Gałczyńscy h. Sokola z Gałczyna, w powiecie gnieźnieńskim
— t. VI s. 257: Górscy h. Bożawola
— t. VI s. 339: Gostkowscy h. Gozdawa
— t. VII s. 390: Hubińscy
— t. VIII s. 236: Jaraczewscy v. Jaraczowscy h. Zaremba z Jaraczewa, w powiecie pyzdrskim
— t. VIII s. 383: Jelcowie h. Leliwa
— t. IX s. 74: Jordanowie h. Trąby
— t. IX s. 234: Karasiowie h. Dąbrowa
— t. IX s. 266: Karnkowscy h. Junosza z Karnkowa, w ziemi dobrzyńskiej
— t. X s. 3: Kęszyccy h. Nałęcz z Kęszyc, w powiecie kaliskim
— t. XI s. 33: Komorowscy h. Ostoja
— t. XI s. 272 (i uzup. w t. XI): Kosińscy v. Kossińscy v. Kosieńscy h. Rawicz z Kosianki, w powiecie biel­
skim, województwie podlaskiem
— t. XII s. 282: Kręscy h. Nadelwicz
— t. XIII s. 13: Krzyccy h. Kotwicz z Krzycka, w powiecie wschowskim
— t. XIII s. 50: Krzyżanowscy h. Świnka z Krzyżanowa, w powiecie kościańskim
— t. XIII s. 223: Kurnatowscy h. Łodzia z Kurnatowic, w powiecie poznańskim
— t. XIII s. 307: Kwileccy h. Byliny z Kwilcza, w powiecie poznańskim
Rodzina Antoniego Sieroszewskiego, kasztelana krzywińskiego
837
— t. XIV s. 54: Ledóchowscy v. Leduchowscy h. Szaława z Leduchowa, w powiecie krzemienieckim
— t. XV s. 222: Łaszczyńscy h. Wierzbna z Łaszczyna, w powiecie kościańskim
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Dw.: W. Dworzaczek: plik GEDCOM, w: Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 1997 oraz
Tablice, w: W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
— Bromirski h. Pobóg
— Gerlicz h. Sępiec
— Górski h. Boża Wola
— Karaś h. Dąbrowa
— Komorowski h. Ostoja
— Kwilecki h. Szreniawa
— Łaszczyński de Verbno h. Wierzbna
— Łebkowski h. Dąbrowa
— Otocki h. Dołęga
— Sieroszewski h. Nabram
— Suchecki h. Poraj
— Zboiński h. Ogończyk
Łuszcz.: B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa (...), Biblioteka Narodowa,
rkps. IV 6583, opracowany elektronicznie przez Bibliotekę Kórnicką PAN
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Ziem.: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. 1-7, DiG, Warszawa 1993-2004
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Zr1: Teki Dworzaczka: regesty z akt grodzkich i ziemskich, metryk i gazet zebrane przez Włodzimierza Dwo­
rzaczka i opublikowane na CD przez Bibliotekę Kórnicką PAN
Zr2: Materiały p. Małgorzaty Góreckiej w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr3: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr4: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlachty
Polskiej t. XV-XVII)
Zr5: Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV, Warszawa 1904-1931
Zr6: Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, roczniki 1-31, Poznań 1879-1908
Zr7: Materiały p. Daniela Kamińskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr8: Baza genealogiczna dra Sławomira Górzyńskiego
Zr9: Materiały p. Mirosława Paliszewskiego ze Wschowy w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr10: Materiały p. Eweliny Cichowlas w archiwum autora z lat 2007-2009
Zr11: Saga Rodu Chwalibogów, drzewo genealogiczne
Zr12: Wypisy z Almachu Błękitnego Borkowskiego i genealogii Borowskiego
Zr13: Materiały p. Gabrieli Aksamit-Będkowskiej w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr14: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr15: Materiały p. Jadwigi Roik w archiwum autora z roku 2011
Zr16: T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1995-1996
Zr17: J.S. Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej 1883
Zr18: Materiały p. Jacka Kurnatowskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr19: Materiały p. Ewy Jałoszyńskiej w archiwum autora z lat 2007-2009
Zr20: Materiały p. Anny Wybranowskiej w archiwum autora z roku 2010
Zr21: Materiały p. Jana Leopolda w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr22: Materiały p. Andrzeja Szymona Waliszewskiego w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr23: Materiały p. Jana Taylora w archiwum autora z lat 2008-2010
Zr24: Materiały p. Konrada Lubeckiego w archiwum autora z lat 2006-2011
Zr25: Materiały p. Aleksandra Mocka w archiwum autora z lat 2011-2012
Zr26: Materiały p. Wojciecha Wybranowskiego w archiwum autora z roku 2010
Zr27: Materiały p. Aleksandry z Zawadzkich Pruszyńskiej w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr28: Wikipedia, wolna encyklopedia
838
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Zr29: Materiały p. Jolanty Wesołowskiej w archiwum autora z roku 2011
Zr30: Materiały p. Mariana Olszewskiego w archiwum autora z lat 2011-2012
Zr31: Oryginalne akta stanu cywilnego, w większości zindeksowane w bazie geneteka.genealodzy.pl
Zr32: Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner)
Zr33: Materiały p. Barbary z Jasickich Zwierzyk w archiwum autora z lat 2009-2011
Zr34: Materiały p. Józefa Kisielnickiego w archiwum autora z lat 2005-2009
Zr35: Materiały p. Wiesława Moczulskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr36: Materiały p. Zuzanny Sieroszewskiej w archiwum autora z roku 2011
Zr37: Materiały p. Jolanty Pogorzelskiej w archiwum autora z roku 2011
Zr38: Materiały p. Aleksandry Stańskiej w archiwum autora z roku 2010
Spis prenumeratorów
839
Spis prenumeratorów
(Stan z marca 2012 r.)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity Rze­
czypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę pre­
numeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach Niesiec­
kiego i Bonieckiego oraz w początkowych tomach Polskiego Słownika Biograficznego.
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już za­
pisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Borejsza-Wysocki dr Włodzimierz, Cor­
nell University, USA
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Buthner-Zawadzki Waldemar, Gdańsk
Bykowski Bogusław, Warszawa
Celejewski Michael, Mrzezino
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Cisowski Jan Roman, Kraków
Cygańczuk Iza, Białystok
Czerwieniec Marta, Warszawa
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Dramiński Stanisław, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Ejsmont Tadeusz, Tuszyn
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Garapichowie Łucja i Andrzej, Kraków
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Giedroyc Aleksander Jan, Charków,
Ukraina
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzegorz Rolski, Kraków
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Idzior Janusz, Kanada
840
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Bonn, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Szczecin
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Janowska Maria, Milanówek
Januszkiewicz Jazep, Warszawa
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
Jarochowski Wit Ładysław, Legionowo
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Klas Wojciech, Wałbrzych
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Konarski Kornel, Poznań
Korolkiewicz Marek, Michałowice
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kurpanik Dariusz, Siemianowice
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaniecki Sławomir, Nakło
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Jozef, Gdańsk
Łuczak Jan, Bydgoszcz
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
Markowski Maciej, Warszawa
Marusarz St.Piotr, Zakopane
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mierzejewski Lech, Gdańsk
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa egz
2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Olkowski Janusz W., Olki koło Sypniewa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Pacyniak Robert, Legnica
Papińska Kamila, Ustanów
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pelczar Janina, Poznań-Przeźmierowo
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Spis prenumeratorów
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Poniński Krzysztof, Szczecin
Potocki hr. Krzysztof, Warszawa
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
Raczyński Adrian, Tarnowskie Góry
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Romaniszyn Wojciech, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Rostkowski Mikołaj Zbigniew, Paryż
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Sikora Jolanta Katarzyna, Będzin
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Sobecki Włodzimierz, Lisi Ogon
Steffens Maja, Gostynin
Sulowski Andrew, Toronto, Kanada
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szeferowicz-Zaremba Alicja, Olesno
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
841
Szyll Bogdan, Szczecin
Śmielski Janusz, Malbork
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świeszewski Maciej, Gdańsk
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Twardowski Waldemar, Goszczyn
Tyburcy Adam, Wrocław
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa egz
2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wacławczyk Norbert, Erlense, Niemcy
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Wierzchowski Leszek, Katowice
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Kraków
Włodkowski Robert, Piła
Wodarz Violetta, Schönkirchen, Niemcy
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zassowski Andrzej, Kraków
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawisza-Chrzanowska Iwona, Warszawa
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
842
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Indeks nazwisk
Abend: 131
Abramek: 229
Abramowicz: 220, 511, 792
Aceves: 84
Achtel: 501
Acosta: 737
Adam: 495
Adamczewski: 15, 311, 414, 569,
757
Adamek: 120, 378
Adamowicz: 627
Adams: 132, 411, 515
Adamski: 405, 440
Adasiak: 233, 371
Adaszek: 235
Adutt: 662, 685
Agopsowicz: 770
Aksamit: 32, 289, 546, 547
Alam: 738
Albue: 73
Alei: 538
Alexandrowicz: 141, 150, 537
Alkiewicz: 728
Allenby: 503, 650, 673
Alsleben: 507
Alvarez: 265
Amadeo: 29, 286, 287, 544
Ambrozas: 604
Amelunxen: 693
Amespil: 75
Amrogowicz: 211
Amsel: 466
Ananikow: 23, 423
Anannikov: 23, 423
Ancuta: 330, 336, 394, 400
Anders: 53
Anderson: 482
Andreas: 760, 804
Andreoli: 23, 422
Andrieu: 63
Andrzejewski: 86, 390, 511, 604,
658, 680
Ankarhall: 777
Antczak: 255
Antinori: 161
Antkowiak: 79
Antoniuk: 718
Aranda: 517
Archibald: 435
Arciński: 439
van Aretin: 466
Arkuszewski: 246
Arlitewicz: 19, 41, 298, 315, 418,
555, 573
Armon: 197, 733, 766
Arndt: 385
Arnett: 17, 314, 416, 571
Arnstein: 623, 624, 667, 690
Aubert: 613, 614, 617, 638
Augustyn: 120, 379
Augustyniak: 634
d'Aurelle: 402
Avagadro: 643
d'Avout: 319, 576, 709
Axel: 93
Babiarczyk: 25, 283, 540
Babik: 452, 508
Babiński: 90
Bachleda: 350, 476
Badeni: 41, 99, 100, 137, 145, 171,
172, 298, 556, 621
Baehr: 494, 495
Bagiński: 781
Bagniewski: 835
Bagrowski: 144, 145
Bährecke: 693
Bailey: 411, 516
Bajoński: 213
Bakiera: 805
von Baksay: 517
Bakulski: 666, 689
Bal: 14, 53, 311, 375, 413, 569
Baldasseroni: 161
Banach: 439
Banasiak: 233
Banaszak: 198, 328, 734, 767
Banaszczak: 305, 562
Banaszek: 201
Bandurski: 238
Bania: 330, 336, 394, 400
Baning: 54
Bannister: 450
Banzemeier: 727
Bańcer: 253
Baran: 80, 123, 381
Baranik: 201
Baranowski: 211, 245, 246, 654,
677, 825
Barbacki: 210
Barcikowski: 740
Barcza: 16, 312, 414, 570
Barczyński: 31, 207, 288, 546
Bardzki: 202
Barfuss: 261
Barker: 405
Barrett: 55, 72
de Barrigue: 27, 28, 285, 542
Bartczak: 235, 666, 689
de Bartillat: 402, 403
Bartniczak: 501
Barton: 732, 765
Bartoszewicz: 444, 739, 806
Bartylak: 744
Barzykowski: 701
Bauer: 438
Baumbach: 481
Bauza: 209
Baworowski: 59, 171, 172, 363,
770
Bayo: 229
Bączyk: 266
Bąkowski: 269, 805
Bątkiewicz: 736
Beaurain: 195
Beckmann: 537, 702
Becskerhazy: 103, 306, 564, 722
Bednarek: 35, 293, 550, 781
Bednarkiewicz: 227
Bednarski: 366
Bek: 424, 633
Belek: 116, 427
Bell: 356
de Bellefroid: 116, 427
Belsher: 126, 384, 429
Bełdowski: 701
Benc: 110
Benko: 354
Bennoun: 366
Bent: 124, 383
Bentkowski: 808
Bereżecki: 213
Berg: 318, 576, 708
Berger: 23, 372, 422
Bergeron: 17, 313, 416, 571
Berg-Soerensen: 511, 604
Berka: 449, 450
Berman: 79
Bernardaky: 613, 617, 638
Bernhardt: 62
Bernier: 125, 384
Bernstein: 64
Berrier: 66, 101, 102
Bertele: 614, 617, 638
Berthon: 93
Bertschinger: 23, 422
Besby: 229
Bessert: 207, 208
Bessieres: 53
Indeks nazwisk
Besztern: 26, 283, 540
von Beust: 466
Beyer: 254
Bezrąk: 83
Bęczkowski: 501
Będkowski: 31, 32, 289, 546, 547
Bętkowski: 139, 148
Białłozor: 663, 686
Białobłocki: 106, 196, 206, 780
Białoń: 197, 733, 766
Białous: 18, 40, 297, 315, 417, 555,
573
Białozor: 658, 663, 681, 686
Białożyt: 806
Biderman: 368
Bieczyński: 217
Biedermann: 798
Biegański: 197, 206, 251, 328, 354,
733, 766, 795
Biegun: 665, 688
Bielański: 83, 719
Bielawski: 811
Bielecki: 17, 117, 142, 151, 247,
314, 416, 572
Bielicki: 56, 144, 438
Bieliński: 176, 177, 280, 522, 531,
621, 630
Bielski: 17, 255, 314, 416, 496, 497,
571, 645, 739
Bieniasz: 131
Bieniewski: 259
Bieńkowski: 35, 44, 226, 269, 292,
493, 550
Bierdzio: 144
Bierling: 54
Biernacki: 217, 234, 235, 236
Bieszk: 372
Bietkowski: 737
Biggs: 96
Bil: 64
Bilewicz: 726
Biliński: 801
Bisping: 374, 403, 646, 669
Black: 303, 560
Blant: 783
Bleggi: 436
Blot: 308, 565
Bławdziewicz: 195
Błażejewski: 510
Błędowski: 178
Błoch: 801
Błociszewski: 324, 325, 757, 761
Błoczyński: 248
Bniński: 31, 68, 76, 105, 134, 159,
199, 221, 288, 325, 326, 328, 341,
346, 352, 353, 358, 386, 391, 468,
473, 499, 546, 613, 616, 637, 646,
649, 653, 654, 660, 663, 668, 669,
672, 676, 677, 683, 685, 691, 717,
832
Bobek: 35, 292, 550
Bobiński: 784
Bobrownicki: 144
Bobrowski: 172, 737
Bobryk: 144
Bobusia: 208
Bochdan: 718
Bocheński: 69, 70, 71, 77, 87, 88,
100, 101, 129, 433, 446, 648, 649,
671
Bochnak: 143, 152
Bociański: 665, 687
van Bockryck: 643
Bocquet: 133
Bocti: 16, 313, 415, 571
Bodek: 243
Bodnar: 18, 40, 297, 315, 417, 555,
572
Bodzek: 120, 378
Boeck: 725
Boelhouwer: 405
Bogacz: 210
Bogalski: 661, 683, 692
Bogdanowicz: 322, 406, 579, 658,
681, 705
Bogdański: 250
Bogucki: 57, 219, 392, 791
Boguniowski: 140, 149
Bogusławski: 363
Bogusz: 219, 792
Boguszewski: 534
Bohdanowicz: 744
Bojakowski: 207
Bojanowski: 59, 165, 251, 320, 346,
404, 412, 472, 493, 578, 590, 591,
595, 704, 714, 716, 767, 768, 769,
770, 771, 772, 774, 794, 825
Bojarski: 609, 610
Bolcewicz: 623
Bołtryk: 329, 330, 393, 799
Bond: 55, 73
Boneo: 27, 284, 542
Boni: 332, 333, 396
de Bony: 721
Bońdos: 266
Borawski: 425
Borch: 646, 669
Borewicz: 99
Boreysza: 243, 628
Borkowski: 69, 88, 100, 122, 171,
174, 364, 380, 391, 435, 505, 631,
648, 652, 659, 671, 674, 682, 702,
724, 809
Bornemissa: 645
Borowiak: 194
Borowiec: 719
843
Borowski: 52, 96, 153, 154, 244,
303, 317, 388, 560, 575, 656, 678,
707, 719, 720, 731, 764, 834
Borremans: 173, 632
Borys: 448
Borysławski: 210
Borzewski: 647, 669
Borzęcki: 118, 664, 686
Borzych: 245
Boufał: 356
Bouius: 440
Bourbon: 480, 481, 482
Bourguignon: 446
Boxwell: 495
de Boynes: 168, 599
de Brabant: 643
Bracht: 643
Bramski: 450
Brandus: 390
Branicki: 16, 80, 92, 121, 122, 123,
132, 313, 379, 380, 381, 415, 570,
641
Braniff: 153, 731, 764
Braun: 643
Braunek: 741
de Brechan: 805
Brendel: 801
Brennessel: 726
Breza: 19, 158, 159, 160, 161, 316,
353, 418, 573, 713, 715, 716, 717,
720, 725, 726, 773
Briggs: 172
de Bro: 65
Brock: 344, 471
Broda: 208
Brodnicki: 206, 215
Brodowski: 214, 218, 787, 788
Brodzki: 200, 796
Broekere: 593, 802
Bromirski: 832, 833
Broniek: 625
Bronikowski: 44, 187, 218, 219,
220, 221, 247, 746, 787, 790, 791
Bronisz: 48, 165, 595, 796, 797, 805
Broszkowski: 366
Brożyński: 257
Brudzewski: 258, 259
Brudzyński: 56
Brunarski: 32, 290, 547
Brunicki: 14, 53, 107, 311, 413, 569
Brunner: 117
Brunnow: 122, 380
Bruseth: 96
Bruzda: 744
Brylak: 237
Bryll: 345, 472
Brylowski: 71
Bryłka: 608
844
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Brzeski: 139, 147, 148, 196, 326,
346, 348, 349, 350, 351, 352, 472,
475, 476, 477, 478
Brzezański: 466
Brzeziński: 339, 702, 775, 787, 811,
827
Brzeżański: 209
Brzostowski: 176, 698, 699
Brzozowski: 17, 33, 37, 38, 56, 61,
70, 76, 77, 88, 99, 103, 114, 118,
119, 194, 229, 231, 265, 291, 294,
295, 306, 313, 360, 366, 377, 416,
511, 548, 551, 553, 563, 564, 571,
603, 607, 610, 721, 722
Brzuskiewicz: 667, 689
Bucewicz: 257
Buchnan: 126, 384
Buchowski: 203, 327, 350, 389,
390, 477, 593, 605, 606, 607, 608,
657, 658, 679, 680, 793, 799, 800,
801, 802, 803
Buckle: 22, 421
Buczak: 506, 653, 675
Buczek: 57
Buczyński: 144
Budnicki: 811
Budnik: 501
Budny: 64, 318, 575, 708
Budziszewski: 407, 735, 741
Buff: 104
Bugaj: 610
Bugno: 304, 562
Bugusz: 739
Bujak: 257
Bujnowski: 742
Bukowiecki: 20, 25, 282, 419, 540
Bukowski: 19, 41, 298, 316, 348,
418, 475, 556, 573
Bulak: 120, 379
Bułhak: 635
von Bünau: 404
Buonafine: 432
Burakowski: 235
Burczak: 437
Burghardt: 156
Burgos: 404
Burgstaller: 806
Burnett: 202
Bursa: 649, 672
Burtch: 608
Burton: 73
Burzawa: 742
Burzyński: 175, 783
Busse: 168, 375, 598
Buszko: 606
Butel: 134
Butkiewicz: 356
Butler: 171
Butlewski: 201
Buzek: 140, 149
Bykowski: 258
Bylandt: 825
Bylański: 344, 471
Bylczyński: 600
Bylicki: 79, 82, 269, 436, 718
Byrdziak: 429
Bystram: 199, 252, 321, 322, 406,
579, 705
Byszewski: 18, 38, 39, 40, 295,
296, 297, 314, 390, 417, 497, 553,
554, 572, 624, 625
Bzowski: 262, 263, 610
Caillot: 30, 91, 288, 545
Calil: 482
Camilión: 28, 285, 543
Capelli: 161
Carabine: 253
Caradonti: 29, 287, 544
Carbon: 125, 372, 383
del Carill: 27, 285, 542
Carr: 624
Cartier: 141, 150
Carvalho: 318, 576, 708
Casey: 435
Cassin: 742
du Castel: 75
Castelton: 117
de Castro Pinto Sunion: 61
Cateriano: 725
Caters: 116, 427
Catlin: 668, 690
van Caubergh: 172, 173, 632
Cayron: 644
Cazassus: 53
Cebula: 267
Cegielski: 212, 213
Cegliński: 144
Cetkowski: 335, 399
Chabiera: 409, 513
Chaczaturow: 122, 380
Chalecki: 728
Challier: 721
Chamiec: 159, 716
Chapman: 55, 73
de Charette: 54
Charpy: 724
Charzewski: 203
Chaszczyński: 97
Chaudagne: 102
Chądzyński: 819
Chełkowski: 228, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 307, 565, 741, 742
Chełmicki: 99, 494, 739, 758, 785,
786, 832
Chimiak: 225
Chleboś: 485
Chłapowski: 11, 13, 14, 27, 44, 83,
197, 198, 221, 284, 311, 321, 326,
327, 328, 329, 352, 371, 376, 392,
400, 401, 402, 403, 412, 423, 434,
438, 439, 440, 441, 442, 444, 445,
446, 450, 451, 452, 453, 507, 508,
512, 518, 524, 542, 568, 579, 582,
635, 699, 704, 734, 766, 767, 779,
793, 829
Chłopicki: 425
Chmara: 495
Chmiel: 246, 728
Chmielewski: 367, 734, 783
Chmielowski: 317, 575, 707
Chmura: 348, 475
Chmurzyński: 226
Chochron: 200
Chodkiewicz: 331, 395, 631, 633,
634, 647, 670
Chodnicki: 737
Chodoń: 661, 684, 692
Chodziński: 697, 713
Chojnacki: 356, 743
Cholewa: 257
Chomicz: 211
Chomiczewski: 351, 477
Chomiński: 516
Chorińsky: 363
Chorobik: 79
Choryński: 133
Chorzemski: 799
Chorzewski: 309, 426, 567
Chosłowski: 758
Chowaniec: 128
Chrapowicki: 467
Christen: 208
Christie: 204
Christowa: 813
Chrostowski: 410, 514
Chrupek: 339
Chrzanowski: 109, 160, 164, 332,
348, 349, 396, 475, 494, 594, 720,
726, 728, 771, 833
Chrząstek: 114
Chrząstowski: 355, 374
Chuda: 806
Chudek: 789
Chudyk: 448
Chudzyński: 222
Chuliara: 200
Chwalibóg: 219, 730, 763, 775,
791, 825
Chwała: 701
Chylewski: 758, 759, 760, 803, 804
Chyliński: 237
Ciasnocha: 169, 599
Ciąglewicz: 359
Indeks nazwisk
Cichocki: 69
Cicholc: 406
Cichowlas: 826
Ciechanowiecki: 171, 506, 648,
670
Ciechanowski: 256, 511, 604
Cieciszowski: 467
Cielecki: 332, 395, 440, 593
Ciemniewski: 833, 835
Ciemnoczołowski: 56
Ciempiel: 89
Cieński: 54, 55, 67, 69, 72, 73
Ciepiela: 424, 633
Ciesielski: 776, 828
Cieszkowski: 160, 621, 726
Cieszyński: 83
Cieślar: 308, 566
Cieślewicz: 206
Cimachowicz: 449
Cirocki: 794
Ciszewski: 215
Ciundziewicki: 195
Clarce: 23, 422
Clark: 363
Clavel: 358, 498
Clow: 103
Codino: 29, 286, 544
Coindet: 328
Coleman: 608
de Collalto: 92
Collins: 629
Colombier: 441
Colonna: 613, 617, 638
Convain: 697, 713
Coronini: 466
da Costa: 104
Côté: 332, 396
Cox: 68
Cranston: 134
Crenshaw: 356
Cresoni: 61
Creutz: 481
Crook: 96
Crosby: 268
Cross: 356
Crouan: 441
de Crouy Chanel: 319, 576, 709
Cummings: 124, 125, 383
Curyłło: 268
Cybulski: 98, 245
Cyprysiński: 403
Cyr: 56
Cywiński: 78
Czaban: 331, 394
Czacki: 626, 648, 670
Czajkowski: 770
Czapla: 140, 149
Czapski: 84, 157, 158, 160, 162,
163, 169, 170, 174, 175, 353, 423,
589, 592, 593, 619, 630, 635, 660,
682, 715, 716, 802
Czarkowski: 21, 420, 812
Czarnacki: 785
Czarnecki: 33, 34, 118, 125, 159,
224, 229, 230, 231, 232, 291, 326,
340, 343, 347, 348, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 383, 385, 386, 467, 470,
474, 498, 548, 549, 626, 634, 713,
717, 779, 796
Czarniecki: 80, 96, 629
Czarnowski: 235, 355, 778
Czarnuszka: 602
Czartoryski: 30, 33, 70, 74, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
102, 103, 104, 105, 106, 111, 116,
123, 196, 288, 290, 306, 381, 436,
480, 481, 482, 484, 485, 545, 547,
548, 564, 718, 722, 723, 732, 733,
765, 766
Czeczel: 243
Czekalski: 389, 657, 679
Czempisz: 495
Czerkawski: 259
Czermak: 74, 234
Czernicki: 242
Czerny: 701
Czerski: 731, 763
Czerwień: 389, 657, 679
Czerwiński: 388, 439, 656, 678,
786
Czeszewski: 319, 577
Czetwertyński: 34, 84, 134, 170,
291, 292, 302, 304, 361, 549, 560,
562, 624, 722
Czochron: 200, 201
Czorba: 369
Czornik: 760, 804
Czosnowski: 100, 171, 178, 304,
340, 442, 562, 832
Czuchański: 141, 150
Czwakiel: 411, 515
Czymbor: 209
Czyż: 118, 262
Ćwiąkała: 23, 422
Ćwiek: 204
Dachowski: 428
Dajek: 440
Daleszyński: 163, 594
Damel: 145
Danczyszyn: 350, 477
Dangel: 534
Daniec: 485
845
Danielak: 128
Danielewicz: 251
Dańko: 56
Dargel: 256, 257
Dargenio: 269
Darski: 742
Daszewski: 361
Daszkiewicz: 724
Daugaard: 15, 311, 413, 569
Dauksza: 118
Daun: 220, 792
Davison: 96
Dąbek: 232, 233, 370, 371
Dąbrowski: 13, 44, 64, 87, 128,
129, 216, 281, 301, 311, 323, 343,
409, 413, 427, 470, 506, 513, 539,
558, 568, 581, 735, 776, 828
Dąbski: 234, 390, 658, 680, 802
Dąmbski: 241, 262, 353, 354, 355,
587, 731, 732, 739, 764, 765
de Decker: 644
Deckert: 159, 716
Deere: 62
von Degenfeld: 63
Dehn: 346, 473
Dejneka: 534
Delić: 168, 598, 740
Della Thore: 123, 381
Demain: 75
Dembicki: 128
Dembiński: 57, 86, 103, 167, 203,
241, 242, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 391, 424, 438, 560, 561,
562, 563, 564, 565, 566, 598, 722,
723, 724, 735, 741, 742, 743, 744,
745, 746
Dembowski: 76, 630
Denis: 724
Denkow: 205
Dernałowicz: 226
Deryło: 334, 397
Deskur: 123, 333, 335, 336, 381,
396, 397, 399, 408, 512
Desnoues: 720
Devaux: 428
Dębicki: 77, 220, 441, 792
Dębski: 28, 235, 259, 286, 387, 543,
655, 678, 809
Diarioly: 485
Dietl: 696, 711, 712
Dittberner: 345, 472
Długoński: 592
Długosz: 742
Dłużniakiewicz: 164, 594
Dmochowski: 467
Dmytrów: 505, 652, 674
Dob: 344, 471
Dobek: 771
846
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Dobiecki: 160, 353, 717, 720
Dobierzyn: 248
Dobko: 728
Dobrogoyski: 759, 796, 798, 805,
813
Dobrowolański: 702
Dobrowolski: 38, 295, 552
Dobrski: 511, 603
Dobrzański: 701, 835
Dobrzyński: 263, 504, 517, 651,
673
Dodacki: 605
Doerffer: 213
Dolegała: 18, 40, 297, 315, 417,
555, 572
Domagalski: 255, 439, 497
Domagała: 759, 803
Domaniewski: 222
Domański: 667, 689
Domaradzki: 797
Domider: 129
Domiechowski: 324, 341, 345,
468, 472
Domino: 139, 148
Domszky: 354
Donimirski: 237, 238, 320, 321,
577, 578, 665, 666, 688, 714, 715,
771, 772, 774, 775, 806, 808, 809
Dorniak: 27, 284, 542
Dorpowski: 175, 412
Dorynek: 665, 688
Douccime: 104
Doumas: 154
Dowgiałło: 36, 172, 293, 424, 550,
631, 632, 633, 634
Dowiatt: 178
Draczyński: 253, 810, 811
Drechsler: 811
Dreczkowski: 439
Dreścik: 334, 398
Drewek: 349, 475
Drewniak: 265
Drexler: 31, 289, 546
Droga: 81
Drogowski: 389, 657, 679, 801
Drohojowski: 95, 176
Droste: 390, 658, 680, 803
Droszewski: 234
Drozdowski: 210, 340
Drożdżyński: 448
Drury: 65
Drwęski: 207, 213, 761, 780
Drzazga: 787
Dubanowicz: 67, 68
Dubois: 720
Dubus: 91
Ducchime: 104
Duchange: 363
Dudczak: 744
Dudinski: 725
Dudziński: 267
Dułło: 809
Dumas: 135
Dunajewski: 499, 666, 689
Dunat: 97
Dundas Grece: 129
Dunin: 176, 198, 220, 242, 328,
510, 602, 732, 734, 765, 767, 792
Durand: 404
Durieu: 403
Durodié: 404
Duton: 785
Duval: 308, 565
Duvigneau: 138, 147
Dux: 302, 560
van Duym: 435
Dużyk: 117
Dworak: 68
Dworakowski: 788
Dworczyk: 309, 426, 567
Dwornik: 608
Dworucha: 37, 193, 294, 552
Dworzański: 355
Dybala: 91, 116
Dychdała: 831
Dygat: 363, 808
Dyjak: 308, 566
Dyk: 215
Dylewski: 254
Dyna: 362
Dynowski: 124, 125, 372, 382, 383
Działowski: 371, 374, 697, 771,
781
Działyński: 9, 48, 50, 93, 94, 105,
106, 107, 137, 146, 156, 157, 162,
175, 176, 177, 178, 376, 426, 618
Dziech: 727
Dzieciuchowicz: 443
Dzieduszycki: 50, 51, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 101, 108,
143, 152, 157, 161, 319, 327, 367,
577, 607, 625, 719, 768, 770, 793
Dziedzic: 232, 233, 371, 783
Dziekoński: 307, 565, 621
Dziembowski: 250, 343, 369, 470
Dzierzbicki: 280, 789
Dzierżko: 607
Dziewulski: 758, 834
Dzik: 352, 478
Dziuba: 607
Dzwonkowski: 219, 761, 762, 791
Dźwigała: 496
Eberlein: 246
Echaust: 805, 806
Edge: 411, 515
Eisele: 410, 514, 768
Elliot: 411, 516
Elminowski: 500, 501
Embiricos: 154
Encinar: 103
Engel: 504, 517, 651, 673
Engelman: 593
Englisch: 737
Enoch: 714, 774
Eperyaszy: 162
Ephal: 437
Epsztein: 436
Erdman: 664, 686, 687
Eriksen: 604
von der Esebeck: 328
Eskenazy: 90
Esterhazy: 51, 117
Etter: 265
Evans: 482
Everett: 119, 377
Eysmont: 606
Faba: 809
Fabricottii: 92
de Failly: 644
Fajczak: 746
Falczewski: 232, 370
Falkowski: 782
Fallon: 344, 471
Faryna: 409, 513
Faskiewicz: 600
Faulkner: 363
Favre: 485
Felczyński: 661, 662, 684, 692, 693
Feliks: 609
Fenouillet: 721
Fenrycht: 503
Fenton: 435
Fentozzi: 161
Ferens: 387, 655, 678
Ferret: 37, 294, 552
Fersztyn: 98
Fery: 642
Fichna: 238
Fidelak: 55
Fiedler: 439
Fiedorowicz: 798
Fieffe Prevost: 720
Fiel: 167, 592, 597
Fijałkowski: 731, 763, 764
Fikus: 84
Filipowicz: 503
Filipowski: 69
Filippi: 120, 378
le Filleul: 53
Fiłon: 606
Fink: 259
Firla: 101
Firmanty: 257
Fisch: 404
Indeks nazwisk
Fischer: 23, 422
Fitowski: 130
Flamand: 75
Flamandzki: 643
Flaszowski: 736
Fleming: 100
Flemming: 94, 95, 96, 105, 106
Fliciński: 785
Flipot: 57
Flisowski: 210
Flynn: 318, 575, 708
Foerster: 800, 801
Foltman: 506
Foryś: 787
de Fournas: 304, 403, 562
Fournier: 485
Fox: 629
Fraget: 634
Frandlucha: 372
Frankl: 364
Franklin: 303, 560
Frąckiewicz: 258
Frąckowiak: 345, 472, 785
Frączek: 32, 289, 547
Fregnac: 102
Frentzen: 83
Freyman: 509
Freytag: 769
Frezer: 207, 727, 741
Frończek: 260
Fruin Frewen: 17, 314, 416, 571
Fryc: 71
Fudakowski: 104, 224, 365, 366
Fudali: 144
Furciński: 502
Furmański: 85
Gabrylewicz: 720
Gac: 259
Gadalla: 629
Gadomski: 235, 662, 685, 807
Gagatek: 109
Gagliardi: 318, 576, 708
Gajek: 109, 592
Gajewski: 191, 195, 530, 659, 681,
698
Gajkowski: 227
Galera: 786
Galiński: 122, 200, 201, 380
Galon: 214
Gałczyński: 778, 836
Gałecki: 465
Gałka: 193
Gałuszka: 79, 131
Gamgee: 695, 711
Gandziarowski: 113, 431
Garbień: 260
Garbowski: 798, 834
García: 483, 725
Garczyński: 727
Gardowski: 90
Garland: 21, 420
Garliński: 602
Garnowski: 210
Garnuszewski: 211
Gaspars: 810
Gaszewski: 832
Gaszyński: 131, 132, 166, 596
Gatehouse: 36, 293, 294, 551
Gaus: 143, 152
Gauthier: 133
Gawlik: 372
Gawłowski: 204
Gawołek: 145
Gawroński: 266, 505, 522, 652,
674
Gayaud: 115
Gaydamowicz: 831
Gądecki: 779
Gąsiorowski: 325, 646, 649, 668,
671
Gdula: 622
Gebauer: 338
Gebethner: 497
Geerle: 246
Geffray: 159, 717
Geleszko: 98
Geniusz: 440
Gerlicz: 71, 833
Gęsiarz: 737
Giedrojć: 497
Giedrys: 745
Gierko: 25, 283, 540
Giertych: 696, 712
Gierych: 78, 79
Gierycz: 114, 194
Gil: 782
Gillard: 115
Giner: 358, 498
Ginowicz: 770
Ginter: 240
Girzyński: 783
Gittins: 22, 421
Giza: 389, 657, 679
Giżewski: 242, 742
Giżycki: 229, 357
Glanc: 500
Glauser: 132
Gliński: 18, 40, 297, 314, 315, 417,
520, 522, 532, 554, 555, 572, 573
Gliszczyński: 163, 166, 358, 492,
493, 498, 522, 531, 591, 594, 596
de Gloes d'Esloo: 54
Glogier: 115, 502, 503
Gloksin: 75
Glomb: 97
Głażewski: 75, 76
847
Głębocki: 758, 760
Głodo: 832
Głogowski: 132, 424, 445, 518
Głowacki: 784
Głuchowski: 216
Gmaj: 610
Gniewosz: 63, 317, 575, 707
Godlewski: 90, 517, 767
Goebel: 758
Golcz: 812
Golicyn: 104
Golik: 52, 89
Golinowski: 113, 431
Goliński: 78, 79, 206, 633, 699
Golkowski: 267
Golski: 812, 813
Gołaski: 443
Gołaszewski: 173, 358, 498
Gołąbski: 737
Gołczyński: 607
Gołembowski: 237
Gołębski: 737
Gołkowski: 216
Gołuchowski: 724
Gomes: 318, 576, 708
Gomez: 725
Gonzalez: 29, 286, 544
Goodman: 172
Goodwin: 760, 804
Gorczyński: 255
Gorecki: 666, 689
Gorski: 153, 630, 633, 635
Gortchacow: 303, 561
Gortschakow: 481
Gorzechowski: 621
Gorzeński: 340, 346, 354, 374, 401,
472
Gorzkoś: 130
Gorzkowski: 738
Goski: 155
Gosławski: 222
Gostkowski: 254, 259, 825
Götz: 127
Gouhier: 720
Gould: 36, 293, 551
de Gourcuff: 319, 577, 709
Gourdeau: 332, 396
Gourdon: 91
du Gournier: 75
Gowland: 29, 286, 544
Gozimirski: 693
Gómez: 719
Góral: 485
Górczyński: 205
Górecki: 265, 428, 601
Górka: 124, 382
Górski: 18, 19, 40, 55, 56, 57, 114,
194, 197, 224, 265, 297, 298, 315,
848
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
316, 365, 410, 417, 418, 442, 443,
444, 445, 447, 448, 449, 514, 519,
555, 573, 694, 695, 710, 733, 766,
833
Graae: 98
Grabarkiewicz: 622
Grabianka: 102
Grabiński: 56, 67, 112, 113, 114,
115, 194, 199, 430, 730, 763
Grabowiecki: 366
Grabowski: 13, 113, 169, 174, 263,
310, 342, 391, 430, 431, 435, 469,
478, 516, 532, 533, 534, 535, 538,
568, 599, 628, 647, 668, 669, 690,
715, 787, 796, 807
Grabski: 110, 209, 214, 216, 250,
340, 346, 400, 472, 473, 804, 805,
807
Graczyk: 249
Graeve: 321, 406, 579, 705, 730,
762, 763
Graham: 172, 216
Grajnert: 225, 228
Grala: 785
Granichstädten: 693
Grant: 117
Grążawski: 627
Grell: 253
Grenda: 120, 378
Grębosz: 52
Grimm: 728
Grimmer: 119, 378
Grobulewska?: 786
Grochala: 109
Grocholski: 36, 59, 101, 135, 153,
293, 362, 429, 439, 550, 649, 671,
731, 764, 770
Groda: 485
Grodek: 229
Grodzicki: 223, 225, 226, 227, 228,
229, 589, 698, 834
Grodziński: 729
Gromnicki: 92, 138, 147, 246
Gronwald: 241
Grosman: 232, 370
Grossman: 211
Grosvenor: 629
Grott: 225, 365
Groycik: 242
Grube: 703
Grubski: 69, 100
Grudziński: 106, 107, 191, 195,
196, 269, 412, 799
Gruntke: 501
Gruszczyński: 755
Gruszkiewicz: 485
Grynia: 238
Grzejda: 439
Grzesiak: 730, 763
Grzesiek: 590
Grześkowski: 737
Grzęda: 249
Grzyb: 727
Grzybkowski: 308, 566
Grzybowski: 109, 819
Grzywiński: 236, 237
Gubiński: 21, 420
Gubrynowicz: 60, 61
Guggenheim: 171
Guidicelli: 155
Guiselin: 125, 372, 383
Gulkowki: 742
Gulkowski: 742
Gumułka: 607
Gundyriew: 401
Gunther: 230, 360
Gunventurk: 485
Gurba: 98
Gurbiel: 235
Guściora: 262
Gutowski: 98
Guttry: 341, 342, 468, 469
Guventurk: 485
Guyon: 402
Guzzardo: 64
Gwiazdomorski: 256
Gwizdek: 118
Gyurkovich: 23, 24, 422, 423
Gzowski: 64, 65, 86
Haas: 448
Haber: 25, 282, 540
Habliński: 805, 806
Habura: 702
Hadam: 700
Hagemejer: 234
Haiganouch: 318, 576, 709
Hajduk: 624
Hajdukiewicz: 309, 351, 426, 478,
567
Haller: 647, 670, 769
de Halleux: 644
Hallmann: 785
Halpert: 256, 264
Hals: 124, 383
Hamilton: 641
Hanisz: 601
Hanke: 109
Hansen: 98
Hantke: 178
Harniszewski: 214
Harris: 613, 616, 637, 812
Harrison: 335, 398
Hartman: 356
Hasiński: 308, 566
Hatka: 266
Hatlevik: 269
Haudos: 402
Hauke: 633
Haupt: 521
Hauske: 369
Hawkes: 305, 562
Hawlaczko: 178
Hazuka: 64
Hebanowski: 329, 330, 393, 394,
798, 799
Hedvall: 348, 359, 474
Hein: 776, 828
Helbin: 387, 655, 678
Helfeich: 154
Helfrich: 154
Hellman: 785
Hempel: 255
de Hemptinne: 644
Hemsi: 366
Henicz: 267
Henley: 138, 147
Hensel: 783
Herbert: 62
Hermann: 63
Hermanowicz: 601
Hermans: 74
Hermuła: 240
Hero: 27, 284, 542
Herold: 610
Herse: 497
Hersztopski: 403
Heybowicz: 730, 763
Heydel: 244, 245
Heyducki: 608
Hiksz: 71
Hilaszek: 139, 148
Hilchen: 74
von Hilchen: 74
Hilzen: 175
Hipnar: 129
Hipsz: 113
Hlibowicki: 123, 381
Hnatków: 67
Hochberger: 259, 262, 263
Hofer: 83
von Hoffman: 120
Hoffman: 267
von Hoffman: 378
Hoffmann: 768
Hofmokl: 193
Holc: 136
Holenderski: 605
Hollanek: 73
Holling: 317, 574, 707
Hollstein: 776, 828
Holsten: 620
Holzer: 345, 471
Hołówka: 439
Hołyński: 374, 620
Indeks nazwisk
Horacek: 387, 655, 678
Horoch: 230, 360
Horodyński: 535, 537
Horodyski: 316, 429, 574, 706
Horwatt: 438, 504, 516, 517, 624,
650, 673
Hosley: 482
Hoszowski: 255
Houwalt: 373
Hryc: 165, 595
Hrycek: 239
Hryniewski: 835
Huber: 785
Hudoba: 728
Hudson: 812
Hudyma: 788
Hueyo: 32, 289, 547
Hugot-Berville: 93
Huhner: 742
Hulewicz: 56, 58, 177, 785, 786,
836
Hulm: 110
Humel: 265
Hus: 317, 574, 575, 707
Husarzewski: 629
Hyvarinen: 790
Hyzicka: 42, 299, 557
Idziak: 63
Ignatowicz: 226, 307, 565, 723
Ignatowski: 834
Iliński: 174
Ilnicki: 120, 378
Imbsen: 196
van Innis: 644
Iossa: 303, 561
Ireland: 119, 378
Iskrzycki: 340
Iwanicki: 509
Iwanienko: 600
Iwanow: 90
Iwanowski: 260, 649, 671
Iwański: 30, 287, 545
Iwasiów: 15, 311, 312, 414, 569
Iwaszkiewicz: 794
Iwiński: 142, 151
Iżycki: 16, 119, 313, 377, 415, 571
Jabłonka: 448
Jabłonowski: 55, 72, 171, 172, 173,
175, 177, 631, 632, 645
Jabłoński: 114, 142, 151, 194, 236,
237, 241, 255, 601, 634, 768, 781
Jackowski: 119, 223, 377, 782, 783,
784, 810
Jackson: 15, 312, 414, 570
Jacqmot: 644
Jaczyński: 243, 438
Jaesche: 32, 289, 547
Jagniński: 405
Jakób: 745, 746
Jakóbowski: 349, 476
Jakubek: 789
Jakubiak: 225, 226, 227, 228
Jakubiec: 247
Jakubiuk: 230, 360
Jakubowski: 19, 41, 298, 315, 316,
418, 555, 556, 573
Jameson: 23, 422
Jamróz: 255, 497
Janasz: 122, 381
Janc: 56, 440
Janczakowski: 71
Janczewski: 38, 296, 553, 746
Janeczek: 69
Janiak: 590
Janicki: 178
Janiczek: 232, 371
Jankiewicz: 71, 88, 788
Jankowiak: 169, 225, 365, 599
Jankowicz: 139, 148
Jankowski: 29, 30, 117, 220, 227,
240, 261, 266, 286, 288, 543, 545,
792
Janowski: 62, 609
Janssen: 643
Janta: 250, 494, 495, 505, 652, 675
Janusz: 448, 811
Januszewski: 664, 687
Jaraczewski: 775, 777, 778, 827
Jarochowski: 267, 268, 269
Jarocki: 605
Jarodzki: 317, 575, 707
Jarosz: 442
Jaroszyński: 52, 71, 136, 221, 451,
508, 696, 712
Jaruzelski: 368, 437
Jasewicz: 205
Jasiecki: 759, 803
Jasielec: 56
Jasieński: 833
Jasiński: 118, 246
Jasionowicz: 87
Jaskłowski: 835
Jaskólski: 661, 684, 692
Jaskulak: 85
Jasnowski: 98
Jastrzębski: 662, 684, 693
Jaszczolt: 622
Jaszewski: 829
Jaszowski: 177, 281, 538
Jaszyk: 207
Jaśkiewicz: 701
Jaworowski: 220, 792
Jaworski: 31, 135, 178, 211, 288,
546, 826
Jazy: 204
Jaźwiński: 178, 193
849
Jehannot: 402
Jeleń: 70, 88, 389, 657, 679
Jeleński: 320, 578, 623, 664, 665,
666, 667, 686, 687, 688, 689, 690,
714, 772, 774
Jeliński: 266
Jelski: 626, 659, 682
Jełowicki: 391, 521, 718, 743
Jenike: 334, 398
Jentys: 131
Jerome: 433
Jerzykiewicz: 238
Jerzyński: 167, 591, 597
Jeska: 35, 293, 550
Jeszensky: 16, 312, 414, 570
Jeszke: 796
Jewdokimow-Szujski: 237
Jezierski: 153, 431, 434, 441, 653,
675, 730, 757, 763
Jeżak: 826
Jeżewski: 85, 322, 407, 580, 705
Jeżowski: 701, 702
Jędruszkiewicz: 445, 519
Jędrzejczyk: 117
Jędrzejewski: 268
Jędrzejowicz: 68, 255, 496
Jimenez: 536, 538
Jodkiewicz: 631
Jodłowski: 235
Johansson: 439
John: 807, 808
Johnson: 363
Jonas: 161
Joneman: 200
Jones: 172
Jordan: 52, 57, 67, 319, 429, 577,
709
Jousselin: 403
Józefowicz: 61
Jóźków: 409, 513
Jóźwiak: 507
Jullumstrø: 666, 689
Jung: 768
Junge: 247
Jungner: 348, 359, 474
Jureko: 78
Jurgielewicz: 60
Jurkowski: 240
Jurystowski: 746
Jusupow: 122, 380
Juszkat: 226
Kabat: 410, 514
Kacprzycki: 782
Kaczanowski: 97, 702
Kaczkowski: 144, 261, 798
Kaczmarek: 156, 203, 437, 745
Kaczmarski: 210
Kaczmarzyk: 625
850
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Kaczorowski: 730, 763
Kadłubowski: 634
Kajdziński: 428
Kajs: 789
Kajzerski: 309, 566
de Kalbermatten: 319, 576, 709
Kalewski: 590
Kalicki: 261
Kalinowski: 201, 612, 615, 636,
639
Kaliński: 122, 380
Kaliski: 29, 286, 543
Kalke: 120, 378
Kalkstein: 197, 218, 325, 326, 376,
520, 523, 532, 734, 767, 779, 793,
810, 811, 812
Kałka: 164, 595
Kałowski: 822
Kałużyński: 812
Kamecki: 61
Kamieniecki: 798
Kamieński: 84, 231, 370, 444, 535
Kamiński: 25, 121, 235, 283, 379,
410, 515, 540
Kamionko: 226
Kamocki: 219, 220, 485, 771, 791,
792
Kamza: 739
Kandulski: 239
Kandziora: 783
Kania: 112, 430
Kaniak: 52, 62
Kanicki: 701
Kaniewski: 206
Kannchen: 26, 283, 541
Kańczuga: 497
Kapczyński: 206
Kapela: 504, 651, 674, 728
Karaś: 832
Karbowniak: 661, 684, 692
Karczewski: 204, 205, 225, 233,
769
Karkosz: 744
Karlik: 198, 328, 734, 767
Karłowski: 167, 168, 356, 597, 598,
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741,
761, 762
Karnicki: 386
Karnkowski: 443, 444, 602, 778,
806
Karnowski: 334, 397
Karolyi: 103
Karoński: 757, 758, 760, 761, 803
Karpik: 745
Karpiński: 22, 322, 407, 421, 580,
705
Karsch: 391
Karski: 34, 62, 241, 291, 305, 307,
338, 348, 475, 549, 562, 563, 565,
591, 624, 625, 626, 627, 694, 695,
710
Karstedt: 693
Karśnicki: 227, 233, 267, 268, 344,
471, 503, 650, 673
Karwacki: 228
Karwicki: 605
Karwowski: 403, 509
Kasperek: 129
Kasprzycki: 236, 451, 452, 508
Kassur: 368
Kastory: 387, 655, 678
Kaszkowiak: 232, 371
Kaszowski: 306, 563, 648, 670, 722
Kaszuba: 79, 506
Kaszyński: 373
Katerla: 653, 675
Kawala: 334, 398
Kawalec: 105
Kawczyński: 500
Kawecki: 230, 360, 701
Kawik: 265
Kayser: 772
Kazek: 257
Kazimierczak: 591
Kazubek: 28, 286, 543
Kączkowski: 264
Keawprosute: 788
Kemmer: 481
Kemp: 363, 364
Kempist: 202
Kenney: 826
Keppel O'Malley: 322, 407, 580,
706
Kerihuel: 308, 565
Kernaghan: 126, 127, 385
Kerr: 83
de Kervenoaël: 75
Kędzierski: 36, 293, 551
Kędziora: 236
Kępiński: 320, 578, 714, 772, 774
Kępka: 783
Kęszycki: 324, 325, 328, 329, 330,
331, 333, 334, 335, 336, 340, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 798, 828, 829
Khan: 662, 685
Khote: 604
Kiciński: 224, 365, 366
Kiedos: 215
Kielich: 801
Kiełczewski: 174, 239
Kiełłczewski: 494
Kieniewicz: 368, 435, 436
Kierski: 206, 217, 250, 252, 772,
773, 795, 808
Kietz: 773
Kijeński: 732, 765
Kiljański: 607
Kim: 193
Kimens: 171
Kindela: 782
Kinsler: 229
Kirchofer: 23, 422
Kirkpatrick: 110
Kirsch: 405
Kirstein: 805
Kirwan: 93
Kisielnicki: 221, 369, 510, 602, 603
Kistowski: 351, 352, 478
Kittowski: 592
Kiwer: 345, 472
Klaebo Jakobsen: 434
Klamczyński: 590
Klar: 391
Klarkowski: 258
Klarzyński: 238
Klawiński: 798
Kleeberg: 608, 609
Klejne: 329, 393
Klepacz: 264
Kleszczyński: 242, 742
Kleyn: 536, 538
Kliks: 15, 311, 413, 569
Klimaszczuk: 317, 575, 707
Klimek: 230, 360, 776, 828
Klinger: 481, 735
Klinowski: 82, 718
Kliński: 504, 651, 674
Klockiewicz: 128
Klotzek: 496
Kluger: 268
Klukowski: 77, 503
Kluska: 785
Kluz: 117
Kłaptocz: 739
Kłobukowski: 466, 467
Kłodnicki: 263
Kłodziński: 350, 476
Kłopocki: 192, 427
Kłos: 369
Kłosiński: 59, 770
Kmiecik: 451, 508
Knaflewski: 369
Knese: 118
Knopik: 449
Knothe: 236
Knychala: 759, 803
Kobelkow: 510, 603
Kobielasz: 145
Kobierzycki: 193, 233, 234, 235,
236, 237
Kobus: 139, 148
Kobyliński: 131
Indeks nazwisk
Kobyłecki: 234, 626
Koch: 210
Kockuns: 605
Koczela: 128
Koczorowski: 165, 198, 223, 254,
269, 329, 337, 359, 386, 387, 389,
390, 392, 499, 501, 502, 503, 505,
595, 652, 654, 655, 657, 658, 675,
676, 677, 679, 680, 681, 730, 734,
763, 767, 768, 779, 801
Koczur: 736
Koehler: 726, 727, 728, 729
Koepke: 258
Kohs: 737
Kojeen: 788
Kokczyński: 164, 594
Kokociński: 240
Kokorniak: 248
Kokot: 98
Kolagisz: 130
Kolankowski: 340
Kolasa: 253, 254
Kolasiński: 232, 370
Kolbusz: 701
Kolenda: 622
Kolendo: 649, 671
Kołaczkowski: 191, 196
Kołaczyński: 351, 478
Kołakowski: 346, 473
Kołodziejczyk: 783
Kołodziejski: 145
Kołtan: 744
Kołton: 261
Kołtunowicz: 308, 309, 566
Komar: 19, 74, 108, 230, 316, 370,
418, 573
Komarnicki: 634
Komierowski: 63, 81, 101, 317,
358, 362, 436, 494, 495, 496, 498,
575, 707
Komornicki: 127, 128, 129, 130,
732, 765
Komorowski: 177, 178, 309, 347,
425, 474, 566, 567, 620, 633, 642,
643, 836
Kompff: 759
Konarski: 62, 82, 351, 436, 477
Konarzewski: 168, 598, 740
Konieczny: 345, 472, 500
Konig: 75
von Konigsmark: 466
Konishi: 93
Konopacki: 162
Konopiński: 758
Konopka: 25, 63, 64, 165, 166, 243,
244, 263, 282, 367, 511, 540, 596,
603, 718
Konopnicki: 788
Kontkowski: 664, 687
Kończa: 230, 231, 623, 663, 664,
668, 686, 690
Kończal: 367
Kopczyński: 81, 350, 477
Kopeć: 129
Kopyciński: 649, 672
Koralewski: 258
Korbik: 231, 370
Korewa: 809
Korkozowicz: 666, 667, 688, 689
Kornas: 760, 804
Kornecki: 736
Korsak: 159, 174, 498, 716
Korytowski: 199, 202, 252, 349,
350, 476, 757, 761, 796, 808
Korzeniowski: 625, 695, 711
Korzybski: 72, 85, 92
Korż: 626
Kosacz: 70
Kosch: 736
Kosciuczyk: 242, 742
Koseda: 811
Kosek: 593
Kosiba: 197, 733, 766
Kosicki: 60, 500, 501, 758
Kosik: 124, 332, 382, 395
Kosiński: 165, 169, 242, 448, 596,
599, 610, 741, 829, 831
Kossak: 225, 253, 365
Kossakowski: 447, 703
Kossecki: 333, 335, 397, 399, 825
Kossowski: 760, 804
Kosterski: 606, 607
Kostrubiec: 782
Kostrzyński: 98
Koszański: 362
Koszutski: 222, 223, 325, 703
Kościelski: 174, 205, 206, 207, 208,
211, 715
Kościuczuk: 142, 151
Kośnik: 28, 285, 543
Kotliński: 813
Kotowski: 506, 653, 675
Kottwitz: 199
Kowal: 448
Kowalczyk: 18, 40, 204, 297, 315,
417, 502, 555, 573, 797
Kowalewski: 37, 295, 552
Kowalik: 606
Kowalski: 71, 114, 215, 222, 250,
251, 330, 336, 349, 394, 399, 475,
485, 504, 521, 591, 651, 674
Kownacki: 410, 514
Kozaczka: 56
Kozak: 61
Kozakiewicz: 433
Kozakowski: 511
851
Kozarski: 250
Kozicki: 200, 363
Koziebrodzki: 219, 220, 233, 327,
791, 792, 793
Koziński: 388, 656, 678
Koziol: 266
Kozioł: 500
Kozłecki: 510, 603
Kozłowski: 237, 241, 359
Kozub: 736
Kozubowski: 25, 282, 540
Koźmian: 21, 420, 446
Koźmiński: 157, 492, 589, 698
Koźniewski: 66
Kożuchowski: 195
Kraciuk: 408, 512
Krafft: 15, 312, 414, 570
Kraiński: 82, 83
Krajewski: 130, 251, 337, 485
Krakowiak: 141, 150
Krakowiński: 114, 194
Krakowski: 257
Kramarz: 437
Kramski: 226
Krasicki: 28, 29, 30, 101, 227, 285,
286, 287, 446, 450, 543, 544, 545
Krasiński: 56, 74, 75, 76, 81, 192,
480, 533
Krasnodębski: 122, 380
Kraszewski: 178, 227
Kraszkowski: 197, 729, 733, 762,
766, 795
Kraus: 246
Krauze: 251, 497
Krauziewicz: 302, 560
Krawczak: 390, 658, 680
Krawczyk: 17, 314, 331, 395, 416,
571
Krąkowski: 199
Krefft: 781
Kregiel: 249
Kręcicki: 797
Krępski: 710
Kręski: 195, 336, 829
Kroczewski: 18, 40, 297, 315, 417,
555, 572
Kropiwnicki: 159, 716
Krotecki: 210
Król: 622, 811
Królak: 834
Królikiewicz: 32, 290, 547
Królikowski: 759, 803
Kruczkiewicz: 253
Kruk: 169, 599
Krupke: 788
Krupski: 782
Krusenstern: 521
Kruszewski: 346, 473, 745
852
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Kruszona: 265
Kruszyński: 604
Krużewski: 36, 293, 551
Kryjak: 812
Kryński: 349, 476
Kryplewski: 131
Krysiak: 606
Krysta: 728
Krzak: 788
Krzemieniewski: 309, 426, 567
Krzemiński: 813
Krześniak: 207
Krzętowski: 251
Krzych: 331, 394
Krzycki: 703
Krzymuski: 28, 242, 286, 543, 778,
789
Krzyszkowski: 78
Krzysztofek: 257
Krzysztofiak: 166, 591, 597
Krzysztofowicz: 437
Krzysztoporski: 342, 343, 344,
369, 469, 470, 471
Krzywiński: 728
Krzyżanowski: 8, 37, 56, 114, 187,
191, 192, 193, 194, 195, 198, 199,
200, 202, 203, 206, 221, 257, 263,
270, 294, 295, 300, 552, 558, 590,
602, 830
Krzyżański: 192
Książek: 433
Kubasik: 119, 377
Kubiak: 308, 566, 736
Kubicki: 145
Kubler: 794
Kubowicz: 741
Kubzdela: 590
Kucharski: 14, 311, 413, 502, 569
Kuczaj: 409, 513
Kuczborski: 166, 591, 596
Kuczewski: 390
Kuczkowski: 269
Kuczyński: 334, 398, 411, 515,
516, 609
Kudla: 349, 475
Kudrycz: 207
Kufieta: 265
Kuhmayer: 497
Kühn: 633
Kulak: 239
Kulczycki: 244, 385
Kulda: 122, 380
Kulicki: 210
Kuliński: 159, 258, 716
Kuls: 77
Kummant: 627
Kumor: 31, 289, 546
Kunicki: 742
Kuno: 726
Kupczyk: 258
Kurcewski: 795
Kurek: 145, 623
Kuriata: 501
Kurin: 23, 422
Kurkowski: 607
Kurnatowski: 14, 339, 358, 368,
373, 386, 407, 408, 410, 411, 412,
451, 467, 493, 498, 499, 503, 505,
506, 507, 510, 512, 515, 516, 517,
600, 603, 649, 650, 652, 653, 654,
672, 673, 674, 675, 677, 826
Kurnicki: 17, 314, 416, 572
Kurowski: 761
Kurpaski: 389, 657, 680, 802
Kusek: 536
Kussowski: 130
Kusztelan: 204, 351, 478
Kuś: 627
Kutzner: 760, 805, 806
Kuziemski: 783
Kuzon: 201
Kuźmiński: 622
Kuźniar: 78
Kwaijtaal: 388, 656, 678
Kwajijtaal: 388, 656, 678
Kwapisz: 403
Kwaśniewski: 224, 365
Kwiatecki: 345, 472
Kwiatkowski: 142, 151, 250, 608,
812
Kwilecki: 8, 9, 13, 18, 20, 24, 25,
26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43,
44, 96, 97, 192, 199, 277, 280, 281,
282, 283, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 298, 299, 300, 301, 302, 304,
308, 309, 310, 314, 324, 340, 341,
356, 357, 391, 392, 416, 419, 425,
453, 463, 465, 467, 468, 479, 486,
490, 492, 520, 522, 523, 524, 528,
530, 531, 532, 538, 539, 540, 541,
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553,
556, 557, 558, 559, 560, 562, 566,
567, 572, 581, 582, 660, 682, 704,
722, 724, 830
Kwinto: 302, 560
Lachowicz: 216
de Laddersous: 134
Laferriere: 102
de Laguiche: 319, 577, 709
Laliberté: 721
Lalik: 229
de Lambilly: 134
Lamont: 302, 560
Lamot: 719
Lampa: 697, 712
Lampe: 117, 625
Lanc: 782
Lang: 332, 395
Langlois: 125, 126, 384, 429
Lapuyade: 308, 565
Larson: 118
Larssen: 724
Lascano: 28, 285, 543
Lasiewicz: 26, 283, 541
Laska: 659, 682
Laski: 174
Laskowski: 323, 353, 580, 700, 702
Lasocki: 335, 399, 402, 510, 511,
603, 604
Lasota: 58
Lassociński: 726
Latoszyński: 126, 384, 429
Laudzberg: 144
Laufr: 351, 478
de Laval: 496
Lawdański: 374
Le Bouton: 260
Lebedowicz: 494
Lebiedowski: 228
Lech: 240, 611, 801
Lechert: 504, 651, 674
Lechman: 502
Ledergerber: 110
Ledóchowski: 16, 312, 415, 520,
523, 532, 570
Lee: 801
Lehmann: 802
Leitgeber: 329, 393, 812, 813
Lemańczyk: 245
Lemański: 215
Lemke: 198, 328, 734, 767
Lenart: 834
Lenartowicz: 93, 510
Lendzion: 503
Leroy: 103
Lesiecki: 606
Lesiński: 729
Leszczuk: 443
Leszczyński: 126, 140, 149, 247,
346, 385, 473, 661, 683, 692
Leszczyszyn: 220, 792
Lettaw: 13
Levin: 22, 421
Lewandowski: 702
Lewański: 606, 607
Lewicki: 309, 338, 566
Lewiecki: 195
Lewko: 78
Libura: 442
Lichmira: 141, 150
Lichniak: 85
de Lichy: 835
de Liguori: 304, 562
Liliental: 65
Indeks nazwisk
Lindeman: 502
Lindemann: 502
Linds: 55
Linke: 443
Links: 722
Linowski: 244
Linton: 103
Lipczyński: 245
Lipiarz: 129
Lipiec: 330, 393, 799
Lipiecki: 193
Lipkowski: 302, 423, 559
Lipowski: 28, 285, 543, 732, 764
Lippik: 788
Lipski: 9, 11, 163, 196, 205, 206,
216, 217, 223, 224, 225, 229, 230,
231, 233, 249, 277, 359, 364, 365,
370, 463, 490, 528, 587, 589, 611,
614, 615, 618, 636, 654, 677, 726,
729, 734, 735, 746, 762
Liptak: 451, 508
Lisner: 110
Lisowski: 110, 729
Lissowski: 796
Liszkowski: 390, 658, 680, 803
Lizak: 64
Lniski: 203, 205
Loch: 835
Lonergan: 497
Longchamps: 535, 536
Lopes: 318, 576, 708
Lordon: 281, 538
Lossow: 217, 343, 344, 369, 470,
471, 726, 762, 805, 807, 808
Lota: 75
Lotaryński: 103, 481
Lubecki: 95, 96, 136, 154, 533, 534,
614, 617, 638, 645, 777, 778
Lubieniecki: 39, 296, 442, 554,
695, 711
Lubiński: 78
Lubomirski: 30, 33, 95, 137, 138,
146, 147, 177, 178, 287, 290, 302,
322, 407, 425, 533, 535, 536, 545,
548, 559, 580, 629, 630, 640, 705,
789
Lubowiecki: 493, 519, 520, 521,
522, 531
Lubowiedzki: 61
Luc: 91
Luchowski: 601
Luchs: 340
Ludwig: 624, 667, 690
Lundin: 440
Lundquist: 743
Lusiak: 811
Lutomski: 351, 477
Lutosławski: 240
Luziński: 788
Łabęcki: 730, 763
Łabowski: 23, 422
Łachacz: 139, 148
Ładak: 503
Ładziński: 785
Łagowski: 200, 251
Łakiński: 726
Łapeta: 198, 328, 734, 767
Łapiński: 254
Łaptaś: 129
Łastowiecki: 52, 57, 200
Łaszczewski: 268
Łaszczyński: 256, 257, 258, 263,
264, 265, 266, 267, 812, 813, 833
Łaszewski: 822
Łatyński: 631
Łazarz: 719
Łaźniński: 125, 383
Łącki: 27, 44, 280, 284, 326, 530,
538, 541, 542, 660, 663, 683, 685,
792, 793, 814
Łebiński: 205, 246, 762
Łebkowski: 833
Łempicki: 109, 405, 444
Łepkowski: 84
Łęcki: 220, 792
Łępicki: 236
Łęski: 533
Łętowski: 110, 154
Łobaczewski: 169, 599
Łodziak: 428
Łomowski: 259
Łopacki: 232, 370
Łopiński: 700
Łopuchowski: 790
Łopuszański: 30, 91, 288, 362,
509, 545
Łoś: 141, 150
Łowicki: 608
Łoziński: 452, 508
Łuba: 122, 380
Łubieński: 16, 20, 55, 57, 193, 228,
229, 313, 388, 415, 419, 442, 446,
570, 620, 621, 656, 679, 780
Łubniewski: 70
Łuczak: 776, 781, 828
Łukasiewicz: 500, 506, 653, 675,
780
Łukasik: 602
Łukaszewicz: 80, 123, 382
Łukaszkiewicz: 623
Łukomski: 139, 147
Łuniewski: 122, 380
Łysiak: 260
Łyskowski: 738, 807
Machnik: 64
Machowicz: 627
853
Machrowicz: 109
Maciakowski: 64
Maciejewicz: 661, 684, 692
Maciejewski: 389, 657, 680, 801,
802
Maciejowski: 757, 761, 762
Maciukiewicz: 506
Mackey: 67
Mackiewicz: 388, 410, 515, 656,
678, 782
Macko: 30, 287, 545
Madaliński: 200
Madej: 391
Madeyski: 499
Madiuk: 114
Magdesian: 318, 576, 709
Magiera: 131
Magierowski: 108
Magos: 610
Mahler: 75
Maib: 110
Maik: 606
Maj: 129, 167, 591, 597, 745
Majchrzycki: 800
Majewski: 37, 38, 295, 552, 784
de Makay: 427
Makowiecki: 696, 712
Makowski: 495, 776, 798, 828
Malak: 600
Malbrán: 29, 286, 544
Malczewski: 9, 65, 114, 191, 194,
755, 757, 813, 814
Maleńczuk: 210
Maleszewski: 327, 605, 608, 609,
793
Malicher: 89
Malinowski: 165, 166, 596, 635
Maliński: 495
Maliszewski: 70, 88
Maltzan: 200
Małachowski: 21, 158, 420, 506,
507, 658, 681, 825
Małcużyński: 330, 393, 799
Manikowski: 266
Manteuffel: 601
Mańkowski: 13, 14, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 39, 42, 44, 53, 112,
113, 116, 125, 126, 128, 281, 282,
283, 297, 300, 309, 310, 311, 323,
384, 385, 412, 413, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 425, 426, 427, 428,
429, 430, 431, 434, 435, 441, 444,
518, 538, 539, 541, 554, 558, 566,
567, 568, 581, 624, 632, 701
Maramaross: 221
Maramarosz: 695, 711
Marciniec: 437
854
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Marcinkiewicz: 25, 244, 283, 540,
741
Marcinkowski: 209, 601
Marciński: 834
Marcot: 448
Marczyński: 232, 370
Marek: 741
Marianowicz: 79
Marigiliano: 628
Maringe: 667, 689
Marjewski: 769
Markiewicz: 26, 283, 541, 606
Markowski: 130
Marloch: 666, 689
Marquis: 75
Marszałkowicz: 259, 260
Marszewski: 202
Martancik: 257
Martin: 156
Martusewicz: 61, 62, 787
Martuzalski: 808
Martynowski: 440
Marynicz: 331, 394
Marynowski: 812
Marzec: 243, 245
Massalski: 263
Maśliński: 799
Maśluszczak: 253
Matela: 226
Materna: 32, 289, 547
Mathies: 441
Matkowski: 15, 58, 311, 414, 569,
607
Matlakowski: 120, 379
Matthews: 322, 407, 580, 706
de Mattos Fiore: 624, 667, 690
Matuszewski: 343, 470, 810
Matyjaszcyk: 497
Maud: 22, 421
Mauer: 719
Maus: 642
Maxwell: 495
May: 622
Mazan: 140, 149
Mazaraki: 363, 391
Mazurczak: 727
Mazurkiewicz: 25, 169, 282, 305,
334, 398, 540, 562, 600, 661, 684,
692, 808
Mączyński: 83, 255, 497
Mąkosa: 254
McFadgen: 760, 804
Mdzewski: 467
Medwid: 226
Meiklejohn: 74
Meisner: 207
Meissner: 246
Mejer: 609
Melerowicz: 439
Mellin: 797, 798
Melo: 318, 575, 708
Melosu: 345, 471
Menard: 168, 599
Mendzelewski: 85
Mensink: 440
Mentel: 645
Mercik: 780
Mermod: 319, 576, 709
Mesnet: 133
Metko: 408, 512
Metzger: 266, 267
Metzig: 199
Meyer: 742
Meyrick: 303, 560
Meysner: 696, 711
Meysztowicz: 302, 331, 333, 334,
335, 395, 396, 397, 398, 399, 559,
648, 671
Mędrela: 405
Mężyński: 482
Mianowski: 833
Miaskowski: 198, 250, 796, 826,
831
Miączyński: 50, 236, 237, 332, 395,
520, 521, 522, 523, 531, 532, 626
Micha: 787
Michalak: 91, 116, 265, 622, 782
Michalewicz: 606
Michalik: 718
Michalski: 199, 207, 389, 657, 680,
802
Michałowski: 21, 26, 42, 258, 284,
420, 541, 621, 805
Micheler: 503, 650, 673
Michnicka: 145
Michnicki: 145
Michniewicz: 744
Mieczkowski: 238, 353, 608, 738,
781, 782, 784
Mieczyński: 198, 328, 734, 767
Miedzianowski: 522
Miedziński: 165, 595
Mieleszczyk: 145
Mielęcki: 226, 328, 812
Mielniczyn: 108
Mielżyński: 62, 118, 157, 161, 162,
170, 299, 321, 375, 386, 387, 402,
452, 498, 499, 530, 557, 578, 579,
612, 615, 618, 619, 620, 621, 622,
623, 624, 626, 639, 645, 646, 649,
653, 654, 655, 658, 660, 661, 662,
663, 667, 668, 672, 675, 676, 677,
681, 682, 683, 685, 686, 690, 691,
693, 697, 698, 704, 726, 779
Mier: 100, 171
Miernicki: 804
Miernik: 664, 687
Mierosławski: 769
Mierzejewski: 517, 601, 690
Mierzewski: 761
Mierzwiński: 790
Mierzyński: 327, 605, 793, 794
Mieszczański: 622
Mieszkowski: 187, 250
Migdał: 129
Mika: 450
Miklaszewski: 757
Mikolasch: 253
Mikołajewski: 113
Mikorski: 699, 701, 703
Mikucki: 253
Mikulicz: 446
Milanowski: 77
Milc: 201
Milczewski: 511, 604
Milewski: 331, 395, 605, 611, 648,
671
Milne: 119, 378
Miłaczewski: 199
Miłobędzki: 141, 150
Minaugoy: 402
Mineyko: 72, 228
Minkiewicz: 330, 393, 600, 601,
602, 629, 799
Minkowski: 90
Mińkiewicz: 330, 393, 799
Mirski: 19, 40, 224, 298, 315, 365,
418, 467, 555, 573, 634
Mischke: 627
Misior: 797
Miszczyk: 79
Miś: 438, 772
Mitchell: 22, 116, 421, 427
Mittelstaedt: 237, 346, 353, 473
Mlicki: 207, 341, 346, 349, 468,
473, 476, 738
Młodecki: 267, 521, 523, 532
Mniszech: 157, 230, 360
Mochalski: 121, 379
Moczulski: 143, 152, 835
Modlibowski: 218, 328, 392, 407
Modliński: 341, 468
Modłkowski: 467
Modzelewski: 67, 112, 788
von Moeller: 104
Moes: 37, 65, 120, 121, 295, 366,
367, 379, 552
Mogilnicki: 250
Mohl: 534, 664, 687
Mojsiejonek: 607
Molesworth St. Aubyn: 74
Montoya: 117
Indeks nazwisk
Moraczewski: 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 258, 259, 263, 264,
267, 269, 339, 497, 795
Morawski: 15, 16, 17, 65, 66, 72,
85, 112, 133, 143, 152, 197, 198,
220, 221, 242, 261, 312, 313, 314,
316, 317, 328, 362, 414, 415, 416,
423, 441, 443, 444, 445, 446, 451,
484, 508, 509, 518, 519, 569, 570,
571, 572, 574, 575, 706, 707, 734,
767, 789, 792
Morel: 644
Moreno: 32, 248, 289, 547
Moretti: 613, 614, 617, 638
Moritz: 366
Moroz: 807
Morstin: 39, 296, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 442, 445, 505, 519,
554, 652, 654, 655, 656, 657, 675,
677, 678, 679, 743, 801
Morstyn: 386
Morsztyn: 39, 296, 317, 386, 390,
442, 554, 574, 654, 677, 707
Moser: 342, 469
Moskwa: 350, 476
Mosley: 600
Moszczeński: 212, 214, 251, 337,
341, 342, 344, 345, 412, 468, 469,
471, 472, 693, 699, 710
Moszyński: 51, 225
Mościcki: 797
Motloy: 661, 684, 692
Motty: 59, 212, 768
Motylewski: 760, 804
Motyliński: 606
Moy: 466
Moyano: 725
Możdżeń: 113, 431
Mreła: 500
Mroczkiewicz: 219, 792
Mroczko: 607
Mroszczak: 18, 40, 297, 315, 417,
555, 572
Mroziewicz: 112
Mróz: 260
Mućków: 264
Mueller: 448
Mularczyk: 428
Mulik: 625
Mullan: 449
Muller: 98, 269
Müller: 729
Multanowski: 782
Mura: 760, 804
Murphy: 329, 392
Murzynowski: 114, 192, 193, 730,
763
Musiał: 442, 445, 500, 501, 519,
732, 765
Musidłowski: 726
Mustapic: 409, 513
Muszalski: 173, 632
Mutkowski: 782
Muzolff: 761
Mycielski: 51, 52, 53, 54, 55, 72,
91, 115, 117, 159, 161, 316, 321,
322, 323, 387, 402, 403, 406, 407,
423, 424, 425, 444, 445, 452, 518,
574, 578, 579, 580, 632, 646, 655,
660, 661, 668, 678, 683, 690, 691,
693, 694, 695, 697, 698, 699, 704,
705, 706, 709, 710, 711, 713, 773
Myck: 248
Myczkowski: 200, 226
Myjak: 403
de Mylo: 41, 299, 320, 556, 577,
714
Mylo: 714
de Mylo: 774
Mylo: 774, 834
Myszak: 90
Myszka: 224, 365
Myszkowski: 251
Myśliwiec: 20, 419
Nackiewicz: 216
Nagażyna: 73
Nagrodzki: 606
Najduk: 130
Nakwaski: 824, 825
Nalewaj: 211
Nałęcz: 239, 371, 374
Namysłowski: 257
Napadiewicz: 255
Narbutt: 168, 598, 740
Narożniak: 338
Nartonowicz: 409, 513
Narwoisz: 120, 379
Naskalski: 451, 452, 508
von Nauendorf: 354
Naumow: 192
Naville: 342, 469
Nawalany: 145
Nawrocki: 536
Nawroczyński: 333, 396
Nawrot: 719
Nayar: 159, 716
Nazar: 347, 474
Nąciekiewicz: 216
Needman: 69
Negre: 75
Nentwig: 131
Neudoerffer: 55, 72
Neugebauer: 246
Neuman: 369
Neusser: 117, 261
855
Newell: 120, 378
Neyman: 336
Neys: 116, 427
Nicholson: 93
Nieborski: 465
Nieduszyński: 131
Niedziółko: 124, 382
Niedźwiecki: 664, 686
Niegolewski: 164, 166, 167, 195,
198, 241, 247, 248, 249, 300, 325,
347, 473, 558, 590, 591, 592, 594,
597, 700, 830
Niekrasz: 251
Nielubowicz: 732, 765
Niemann: 21, 420
Niemcewicz: 250
Niemczewski: 256, 732, 765
Niemczuk: 411, 515
Niemirow: 666, 689
Niemojewski: 85, 86, 391
Niemojowski: 33, 34, 38, 290, 291,
295, 356, 357, 548, 549, 553, 600,
611, 646, 668
Nieszkowski: 115, 778
Niewiadomski: 255
Niewinowski: 362
Niezabitowski: 41, 298, 556
Niezabytowski: 41, 111, 298, 483,
556, 698
Nieżychowski: 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
277, 490, 521, 528, 729, 796, 813
Nijakowski: 835
Nijewski: 757
Nikiporczyk: 809
Nilsen: 121, 379, 434
Nitosławski: 227
Nitribitt: 769
Nogas: 501
Norloff: 835
Norris: 628
Nortrandeis: 17, 313, 416, 571
Noskowski: 195
Notopulos: 200, 201
Nowaczewski: 810
Nowaczyk: 320, 577, 714, 774
Nowak: 267, 330, 336, 394, 399,
400, 732, 765, 781, 782
Nowakowski: 80, 197, 603, 733,
766
Nowek: 781
Nowicki: 60, 61, 145, 240, 509
Nowiński: 66, 67
Nowocień: 264
Nowomiejski: 602
Nowotarski: 260
Nozderka: 625
Nunez: 725
856
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Nycz: 783
Nyirlaki: 537
Nyko: 605
Nylander: 600
Oberc: 728
Objezierski: 206
Obligado: 347, 474
Obłaszyn: 428
Obrębski: 727
Obrocki: 408, 512
Obrycki: 121, 379
Obrzut: 405
Obuchowicz: 158, 170
O'Dell: 115
Odyniec: 239
Ogiński: 612, 615, 636, 639, 699
Ogrodnik: 265
Ohangan: 769
Okęcki: 8, 231, 368, 535, 819, 821
Okniński: 591
Okołowicz: 118
Olafsen: 257
Olechniewicz: 142, 151
Olejarczyk: 608
Olejniczak: 742
Olewiński: 739
Olędzki: 368
Oliva: 432
Olizar: 170
Ollick: 248
Olsen: 743
Olszański: 327, 793
Olszewski: 86, 261, 262, 701, 702,
798, 826
Olszowski: 388, 656, 679
Ołtuszewski: 266
O'Malley: 322, 358, 407, 498, 580,
706
Onufrak: 507
Onuorah: 611
Onyszkiewicz: 38, 295, 553
Opaliński: 247
Opara: 666, 689
Opolski: 265
von Oppersdorff: 71, 376, 466,
641, 779
Orda: 159, 624, 716
Ordęga: 174
O'Reilly: 623
Orkisz: 388, 626, 656, 678, 679
de Orléans: 482
Orlik: 193
Orłow: 626
Orłowski: 27, 28, 29, 125, 284, 285,
286, 287, 357, 363, 383, 542, 543,
544, 718
d'Ornellas: 483
O'Rourke: 111, 483, 484
Orsetti: 521
Orzechowski: 128
Orzeszko: 621
Osęka: 30, 287, 545
Osiecimski: 170, 171, 174
Oskierka: 162, 516, 534
Osler: 484
Osmolski: 236
Ossoliński: 156, 231, 370
Ossowski: 246, 351, 478
Ostaszewski: 400, 401
Osten: 696, 711
Ostromęcki: 368, 664, 687
Ostrowit: 238
Ostrowski: 15, 42, 65, 79, 123, 312,
323, 338, 382, 390, 414, 570, 581,
590, 661, 683, 691, 743
Ostrzeniewski: 345, 472
Osuchowski: 720
Oszczęda: 788
Otęwski: 623
Otocki: 825
Otto: 239, 354
Otulakowski: 167, 592, 597
Otuszewski: 759, 803
van Outryve: 642
Owsian: 345, 472
Ozdowski: 759, 760, 803, 804
Ożegalski: 326, 787
Ożyński: 696, 712
de Pablo Gallardo: 405
Pacewicz: 84, 633
Pachciarek: 443
Pacholik: 18, 40, 297, 315, 417,
555, 572
Pacuski: 436
Paczek: 504, 517, 651, 673
Paczyński: 89
Paderewski: 204
Pagan: 110
Pairault: 721
Pająk: 173
Palczewski: 332, 395
Palędzki: 592
Paliszewski: 120, 203, 204, 205,
233, 378
Pallavacini: 643
Pallavecino: 29, 286, 544
von Pallavicini: 643
Paluch: 602, 626
Pałczyński: 702
Pałubicki: 745
Pałygiewicz: 58
Panduru: 390
Panek: 31, 288, 546, 809
Panieński: 213
Pankiewicz: 798
Pankonin: 309, 566
Pankowski: 592
Pańko: 666, 689
Parafiński: 782
Parczewski: 333, 334, 397, 745,
822
Pardela: 114
Parinetti: 307, 565
Parker: 92
Parkitna: 145
Parmentier: 644
Paronen: 790
Parowski: 537
Partyka: 240
Paruszewski: 349, 476, 501, 807
Pasek: 65, 143, 152
Pasierbiński: 372
Pasikowski: 666, 689
de la Pasture: 600
Paszkiewicz: 168, 598, 601, 740
Paszkowski: 608, 745
Paszyński: 117
Paśnik: 87
Patan: 369
Paterno: 37, 294, 552
Patkowski: 624, 727
Patte: 23, 422
Patyk: 129
Patzer: 96
Paul: 93
de Paula: 318, 576, 708
Pawelski: 448
Pawełczyk: 245
Pawiński: 739
Pawlak: 266, 608
Pawlik: 258
Pawlus: 787
Pawłowicz: 449
Pawłowski: 67, 71, 90, 168, 169,
598, 599, 729, 744
Pazera: 119, 377
Pączkiewicz: 743
Pągowski: 199, 202, 350, 476, 477
Pechel: 745
de Pedro: 600
Pelc: 129
Pelczar: 405
Pellegrino: 319, 577, 709
Peltzer: 134
Pełczyński: 769
Penkala: 718
Penneck: 107
Perec: 788
Pereira: 318, 576, 708
Perkowski: 424, 633
Perliński: 745
Pernaczyński: 728, 729
Peronen: 790
Perry: 135
Indeks nazwisk
Persano: 110
Petelenz: 769, 780
Petla: 511
Petri: 303, 561
Petrikovich: 73
Petrow: 410, 514
Petrykowski: 234
Petynka: 130
Petzold: 330, 333, 335, 394, 396,
398
Pęcherski: 249
Pękacki: 788
Pękala: 168, 598, 740
Pfanhauser: 65
Piasczyński: 363
Piasecki: 344, 471, 500
Piasek: 165, 596
Piątek: 119, 377
de Picciotto: 482
Piec: 248
Piechowski: 70, 71, 88
Piekarski: 448
Pieńkowski: 349, 476
Pieprz: 258
Pieroni: 161
Pierrier: 133
Pierściński: 334, 397
Pierzga: 718
Piestrzyński: 438
Pietrasiewicz: 783
Pietraszkiewicz: 745
Pietrucha: 439
Pietrusiński: 109, 410, 515
Pietruski: 41, 298, 556, 697, 713
Pietruszewski: 64
Pietrzak: 776, 828
Pietrzela: 781
Pietrzyk: 719
Piętka: 511, 512
Pilaski: 221
Piniński: 172
Pińkowski: 264
Piotrowski: 74, 82, 97, 251, 768
Pirowski: 129
Pisańczuk: 801
Pisarski: 610
Pisula: 590
Piszczur: 500
Piwko: 194
Piwnicki: 56, 238, 440
Piyaka: 389, 657, 680, 802
Pizoń: 448
du Plantureux: 27, 285, 542
Plat: 89
Plater: 30, 36, 37, 42, 53, 66, 69, 78,
99, 100, 101, 102, 103, 106, 107,
112, 116, 125, 126, 153, 175, 176,
192, 287, 294, 299, 305, 309, 338,
371, 372, 373, 383, 384, 388, 423,
429, 443, 536, 537, 545, 551, 556,
562, 563, 566, 612, 616, 631, 637,
647, 656, 658, 659, 669, 670, 679,
681, 682, 717, 721, 731, 764, 777
Pleciński: 331, 394
Plejewski: 609
Plenzler: 448
Plewiński: 243
Pluciński: 343, 374, 411, 470, 515,
813
Płachecki: 208
Płatek: 801
Płazak: 117
Płonka: 728
Płończak: 232, 370
Płotkowiak: 352, 478
Płuciennik: 509
Płuska: 504, 517, 651, 673
Pniewski: 74
Poczobutt: 373
Podczaski: 218, 237, 403
Podemski: 25, 26, 283, 540, 606
Podgórczyk: 62
Podhorodeński: 519
Podhorski: 141, 150, 368, 777, 784,
828
Podkański: 811
Podleski: 535
Podoski: 143, 152
Podsiedlik: 449
Pogoda: 262
Pogodziński: 744
Pogorzelski: 201
Polaczek: 367
Polaszek: 201
de Polavieja: 483
Poletyło: 520, 523, 532
Policiński: 85
Politowicz: 758
Polkowski: 213
Polony: 76
Polrolniczak: 234
Poławski: 605
Połomski: 727
Południak: 741
Pomarnacki: 622, 623
Pomorski: 252, 254, 339, 739, 827
Poniatowski: 479
Ponicki: 744
Poniecki: 322, 406, 579, 705
Ponikiewski: 264, 329, 335, 336,
338, 392, 393, 398, 399, 798
Poniński: 31, 65, 66, 81, 105, 143,
152, 213, 223, 288, 310, 324, 326,
336, 343, 352, 362, 400, 436, 470,
545, 546, 567, 635, 735, 826
de Ponton d'Amecourt: 134
857
Poole: 436
Popiel: 21, 82, 140, 148, 149, 355,
420, 431, 433, 434, 435, 436, 437,
447, 449, 450, 664, 687
Popławski: 27, 244, 284, 339, 542,
647, 669, 771, 784
Poppleton: 154
Populos: 124, 383
Poray: 234
Porczyński: 730, 731, 763, 832
Porowski: 111, 112, 484
Posada: 719
Pospieszny: 506, 744
Posse: 29, 286, 544
Possekel: 448
Potacki: 100
Potempa: 727
Potocki: 50, 52, 54, 68, 72, 81, 89,
91, 108, 110, 111, 112, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 124, 125,
127, 132, 134, 135, 136, 137, 145,
146, 153, 154, 155, 156, 157, 194,
229, 231, 324, 325, 360, 371, 372,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 382,
383, 404, 426, 429, 430, 432, 483,
484, 510, 520, 522, 531, 603, 641,
646, 647, 648, 660, 669, 670, 671,
683, 691, 731, 764
Potoczny: 437
Potoniec: 503
de Pottelsberghe: 644
Potulicki: 48, 172, 401, 402, 424,
611, 612, 615, 619, 627, 628, 629,
630, 631, 634, 635, 636, 639, 640,
645, 659, 660, 682
Potworowski: 22, 23, 115, 220,
221, 408, 421, 422, 451, 493, 507,
508, 509, 510, 516, 519, 602, 613,
616, 637, 650, 672, 716, 778
Poulhes: 159, 717
de Powa: 341, 468
Powelski: 813
Prabucki: 204, 351, 477, 478
Prachnicki: 621
Pragłowski: 375
Prater: 154
Prawda: 443
Prażmowski: 446
Prądzyński: 126, 385, 605, 726,
759, 760, 796, 798, 799, 803, 804,
805, 806, 807
Preiss: 82
Prendowski: 450
Préve: 303, 561
Prędki: 718
Priachin: 533
Price: 645
Probst: 693
858
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Prokop: 485
Pronobis: 260
Protessowicz: 390
Prusiewicz: 251
Prusimski: 310, 568
Pruski: 532, 600
Pruszyński: 69, 71, 72, 87, 100,
124, 331, 332, 382, 395, 396, 732,
765, 783
Przebendowski: 412
Przeciszewski: 777
Przedpełski: 36, 293, 551
Przełomiec: 664, 686
Przepiórka: 388, 656, 678
Przesmycki: 534
Przewłocki: 84, 97, 724
Przezdziecki: 53, 95
Przeździecki: 53
Przybora: 35, 36, 293, 550, 551
Przyborowski: 331, 394
Przybylak: 98
Przybylski: 345, 472
Przybyła: 23, 97, 422
Przybysz: 77
Przybytniak: 216
Przyjemski: 755, 830
Przyłubski: 345, 472
Przyłuski: 246
Przystanowski: 726
Psarski: 98, 127, 131, 237, 245, 247
Pstrokoński: 771
Puchała: 794
Puglisi Cosentino: 37, 294, 552
Pułaski: 235, 778
Purtak: 216
Pusłecki: 608
Pusłowski: 74
Puszet: 41, 42, 298, 299, 556, 557
Puszkar: 248
Putiatycki: 829
Puzdrakiewicz: 242, 742
Puzyna: 52, 100, 107
Pużyński: 215, 216
Pypke: 60
Pyrlik: 334, 398
Pyrzanowski: 142, 151
Pyszniewski: 78
Pytel: 145
Queiroz: 104
Rabinowitz: 790
Raciborski: 719
Raczkowski: 113
Raczyński: 44, 136, 202, 222, 255,
335, 354, 398, 465, 775, 827
Radecki: 71
Radlic: 196
Radliński: 143, 152
Radoliński: 44, 340, 465, 466
Radomicki: 48, 589
Radomski: 424, 633
Radoński: 217, 218, 220, 221, 222,
717, 771, 778, 779, 780, 785, 786,
787, 791, 795, 836
Radoszewski: 256
Radwan: 348, 359, 474
Radwański: 736
Radzikowski: 209
Radzimiński: 69, 325, 341, 468
Radziwiłł: 16, 54, 70, 77, 83, 86,
87, 88, 89, 92, 94, 95, 110, 111, 135,
139, 140, 148, 306, 313, 376, 415,
431, 432, 433, 479, 482, 483, 485,
486, 533, 564, 570, 587, 612, 613,
616, 617, 637, 638, 641, 662, 684,
692, 722, 723, 779
Rafalski: 112, 484
Ragimow: 330, 393, 799
Rajca: 67
Rajewa: 79
Rajtar: 268
Rak: 794
Rakk: 236
Rakowski: 621
Ralston: 364
Ramirez: 103
Rasiński: 800
Raszewski: 203, 205, 206, 254,
336, 337, 338, 339, 340, 796
Rataj: 269
Ratajczyk: 701
Ratajski: 173, 632
Ratusiński: 52
Ratyński: 516
Rausz: 265
Rawicki: 832
Rawicz: 628, 629
Rdułtowski: 241, 307, 565
Recondo: 32, 289, 547
Regulski: 622
Reidy: 208
Rejduch: 736
Rekowski: 336, 337, 700, 795, 825,
826, 829
Rembalski: 167, 591, 597
Rembarz: 225, 365, 366
Rembowski: 437, 438, 735
Reppich: 15, 311, 413, 569
Reszka: 256
Retz: 800
Reuss: 209, 214
Rey: 31, 65, 66, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 172, 288, 289,
362, 432, 536, 546, 631
de Reydet: 21, 420
Reynolds: 537
Reyss: 261
Riddle: 261
de Riedmatten: 319, 576, 709
Rieger: 263
Rizzardi: 402, 635
Robertson: 127, 385
Rochman: 411, 515
Rochowicz: 623
Rodionow: 24, 423
Rodriguez: 125, 248, 384
Rodríguez: 483
Rodríguez-Mariatégui: 483
Rodziewicz: 787
Rogala: 201, 504, 517, 651, 673
Rogaliński: 196, 345, 346, 352,
356, 472, 531, 761
Rogiński: 794
Rogowski: 234, 666, 688, 761
Rogoyski: 166, 596
Rogoziński: 351, 478
Rogut: 122, 380
de Rohan-Chabot: 630
Rohde: 608
Rojecki: 834
Rolewicz: 834
Romankiewicz: 702
Romański: 77
Romaszkan: 128
Romatowski: 755
Romer: 75, 127, 131, 132, 267, 316,
574, 706
Römer: 434, 724, 777
Romeyko: 141, 150, 437
Ronikier: 33, 38, 265, 291, 295,
307, 548, 553, 564, 565, 717, 723
von Rönne: 620
Rońda: 87
Rosart: 307, 565
Rose: 252, 254
Rosenberg: 100
Rosengren: 348, 359, 474
Rosłaniec: 801
Rost: 97, 121, 379
Rostafiński: 234
Rostworowski: 37, 77, 78, 86, 104,
157, 158, 192, 294, 305, 433, 445,
519, 552, 563, 619, 695, 696, 697,
711, 712, 713, 715, 716, 720, 721,
722, 723, 724, 725
Roszkowski: 408, 512
Rościszewski: 127, 128, 367, 409,
410, 513, 514
Rośliński: 25, 283, 540
Rottermund: 179
de Rougé: 630
Roussel: 614, 617, 638
Rowe: 760, 804
Indeks nazwisk
Rowiński: 813
Rozdeiczer: 696, 712
Rozdrażewski: 761
Rozdziałowski: 368
Rozenkowski: 602
Rozhin: 811
Rozpendowski: 437
Rozpłochowski: 810
Roztoczyński: 805
Rozwadowski: 197, 510, 733, 743,
746, 766
Rożek: 512
Rożniatowski: 263
Rożnowski: 277, 363, 490, 528
Różański: 173, 332, 396, 607, 632
Różycki: 140, 149, 432, 786
Rubach: 251, 432
Rubik: 141, 150
Rubinkiewicz: 592
Rubrycki: 200
Ruchaj: 439
Ruchałowski: 66
Rucki: 24, 281, 534, 539
Rudecki: 801
Rudnicki: 232, 250, 370, 425, 605,
623, 738
Rudomina: 374
Rudy: 225, 365
Rudziński: 20, 25, 282, 419, 540
Rudzki: 140, 149
Ruffo di Calabria: 643
Ruggli: 23, 422
Rumatowski: 609
Rundżjo: 809
Rupniewski: 262
Ruppin: 773
Rusek: 260
Rusiecki: 202
Rusinek: 143, 152, 302, 560
Russanowski: 177, 281, 493, 521,
538
Russocki: 174, 260, 346, 473, 509
Ruszczykowski: 323, 581
Ruszkowski: 250, 801
Rutkowski: 263, 701
Rütten: 725
de Ruville: 329
Ryan: 322, 407, 580, 706
Ryba: 345, 472
Rybarczyk: 501
Rybarski: 194
Rybicki: 263, 608
Rybiński: 80, 123, 124, 332, 381,
382, 395
Rycerski: 59, 770
Rychłowski: 250, 329, 335, 338,
393, 398, 589, 698, 719, 798
Ryczer: 66
Ryk: 223, 768
Rylski: 100
Rytel: 664, 687
Ryziński: 142, 151
Ryżewski: 409, 513
Ryżko: 142, 151
Rzepecki: 216, 234
Rzepiela: 736
Rzepka: 512
Rzepnikowski: 806, 809
Rzeszotarski: 194
Rzewnicki: 443
Rzewuski: 485, 486, 831
Saar: 320, 577, 714, 774
Sabiłło: 85
Sabiniewicz: 130, 131
Sachowicz: 834, 835
Sadłoń: 718
Sadowski: 507, 786, 796
Sadżak: 64
de Saint-Hilarie: 304, 562
Sakowski: 140, 149
Salamon: 201
Salatyński: 797
Salkowski: 232, 371
Salmonowicz: 302, 560
Salomon: 609
Salter: 68
Sałkiewicz: 226
Samoraj: 534
de San: 644
Sanchez: 694
Sanguszko: 176, 640
Sapek: 253
Sapieha: 59, 93, 105, 106, 108, 238,
361, 480, 492, 536, 537, 625, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645, 770
Sarełło: 121, 379
Sargnon: 697, 713
Sarion du Jonchay: 63
Sauer: 606
Sauteur: 319, 576, 709
Savin: 57
Sawa: 443, 445, 519
Sawicki: 17, 64, 109, 110, 114, 115,
192, 313, 416, 534, 571, 696, 712
Sawiłow: 317, 575, 707
Sayn: 466
Scalera: 104
Schafenacker: 126, 385, 430
Schäffer: 199
Schafnagel: 742
Schaidl: 790
Schey: 628
Schmakpfeffer: 800
Schmarse: 804
Schmidt: 75, 173, 632, 727
Schnabel: 614, 617, 638
859
Schoen: 333, 335, 397, 399, 424,
445, 518
von Schönborn: 481
von Schönburg: 71
de Schoutheete: 88, 306, 564, 723
Schrener: 178
Schubert: 697, 712
Schulz: 164, 165, 339, 594, 595,
775, 827
Scimone: 104
Scrilli: 161
Sczaniecki: 44, 161, 162, 170, 218,
326, 340, 343, 375, 376, 392, 411,
463, 470, 492, 515, 531, 604, 619,
713, 773, 778, 779, 780, 793
Segalen: 134
Seidlitz: 250
Sekuła: 611
Selenta: 811
Sembrat: 255
Senk: 60
Sentek: 363
Seredyński: 772
Serejko: 737
Serek: 339
Sergeant: 482
Serwatowski: 367, 410, 514
Serwin: 69
Sędzimir: 333, 397
Shelley: 648, 670
Sherry: 172
Short: 602
Sianożęcki: 506, 620, 622, 648,
667, 670, 690
Siarkiewicz: 38, 295, 553
Sieczkarek: 428
Sieczko: 783
Siedlecki: 227, 361
Siegfried: 439
Siek: 164, 595
Siekierski: 117
Siemiątkowski: 504, 651, 674, 703,
806
Siemieński: 80, 368, 408, 512, 535,
536, 537, 538, 623
Sieńczak: 97
Sieradzki: 209, 210
Sierakowski: 137, 138, 146, 310,
352, 567
Sieroszewski: 9, 43, 300, 557, 822,
824, 825, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 835, 836
Sierzański: 355
Siess: 344, 345, 471
Sikora: 89, 139, 148, 204, 835
Sikorski: 320, 494, 578, 592, 715,
775
Silva: 268
860
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Simoes: 318, 576, 708
Sipurzyński: 39, 296, 554
Sise: 605
Sitarski: 305, 563
Sitek: 738
Sitkowski-Attun: 363
Siwek: 500
Siwik: 665, 687
Skadorwa: 216
Skalmowski: 372
Skalski: 99
Skaławski: 342, 452, 469, 618, 758
Skałkowski: 92
Skarzyński: 401, 521, 522, 648,
671, 735
Skarżyński: 433
Skeith: 126, 384, 429
Skibicki: 809
Skibiński: 410, 514
Skibniewski: 63
Skoczyński: 266
Skoraszewski: 202
Skoroszewski: 202, 699
Skorupski: 443, 444
Skotnicki: 627
Skowron: 794
de Skowronski: 319, 576, 577, 709
Skowroński: 318, 319, 575, 576,
708, 709, 809
Skóra: 787
Skórzewski: 14, 33, 163, 164, 165,
166, 167, 169, 202, 221, 291, 310,
355, 374, 402, 413, 510, 548, 568,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 600, 602, 604, 605, 609,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 628, 636, 637, 638, 663, 686,
703, 704, 706, 740, 771
Skórzyński: 433
Skraburski: 495
Skrzydlewski: 344, 351, 471, 477
Skrzyniecki: 78
Skrzyński: 58, 76, 100, 145, 249,
625, 697, 713
Skrzyszowski: 109, 110
Skuba: 123, 381
Skudniewski: 367
Skwarc: 193
Slaski: 243, 244, 321, 322, 406, 579,
702, 705
Slats: 440
Sławek: 230, 360, 410, 515
Sławik: 243
Sławoszewski: 205, 794
Słomka: 664, 687
Słonecki: 177
Słotwiński: 786
Słowik: 77
Słowikowski: 737
Słubicki: 391
Słupski: 80, 123, 382
Smahl: 452
Smerczyński: 428
Smerek: 89
Smith: 361
Smosarski: 254
Smosna: 68
Smularczyk: 85
Smulkowski: 238
Soares: 318, 576, 708
Sobalski: 35, 292, 550
Sobański: 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37,
60, 76, 91, 121, 135, 175, 221, 222,
283, 284, 287, 288, 289, 295, 347,
357, 358, 359, 362, 366, 379, 474,
479, 498, 541, 542, 544, 545, 546,
547, 552, 642
Sobas: 38, 296, 553
Sobeski: 758
Sobiecki: 97
Sobieraj: 130, 145
Sobieski: 534
Sobieszczański: 786
Sobieszek: 609
Sobocki: 453, 524, 582, 834
Sobolewski: 62, 262, 263, 478
Sobótko: 52
Socha: 42, 117, 299, 557
Sochacki: 267
Socik: 205
Söderlund: 440
Sojka: 743
Sokolnicki: 699, 700, 701, 702, 703,
771, 787, 789, 790
Sokołowski: 79, 139, 148, 328, 467,
790, 797
Solarski: 130
Solawa: 610
Soldati: 402, 635
Soliński: 388, 656, 679
Soliwoda: 601
Sołtan: 373, 777
Sołtyk: 824
Sołtysiak: 145
Sołtysik: 38, 295, 553
Sommer: 249
Sonnet: 22, 421
Soo: 450
Soper: 93
Sordyl: 131
Sorendo: 662, 685
Sosinowski: 349, 476
Sośnicki: 200
Sowiński: 263
Sozański: 120, 378
Spangenberg: 836
Speichert: 743, 744
Spella: 155
de Spirlet: 642
von Spirlet: 642
Spodenkiewicz: 234
Spreyer: 466
Spychała: 164, 165, 594, 595
Sroczyński: 216
Srokowski: 787
Stablewski: 218, 252, 320, 326,
327, 337, 375, 577, 607, 665, 688,
713, 714, 715, 730, 761, 762, 772,
773, 774, 775, 778, 779, 780, 787,
790, 792, 793, 794, 795, 796, 827
Stacey: 22, 421
Stachniuk: 788
Stachowiak: 164, 308, 566, 594,
769
Stachura: 52, 53, 129
Stadnicki: 19, 90, 116, 136, 138,
147, 177, 192, 418, 427, 730, 763
Stamm: 493
Stan: 801
Stangenhaus: 244
Staniewski: 67
Stanisławski: 89, 836
Stanisz: 759, 803
Staniszewski: 109, 366
Stankiewicz: 210, 211
Stańkowski: 214
Starczewski: 758
Starega: 85
Staręga: 87
Starowieyski: 57
Starzeński: 20, 24, 178, 282, 419,
539
Starzyński: 226, 385
Staś: 806
Staśkiewicz: 215, 440
Staude: 91, 116
Stawiski: 234
Stawnicki: 506
Stawski: 223
Stączek: 813
Stebski: 404
Stecki: 479, 647, 670
Stefaniak: 209
Stefanowicz: 224, 365
Stefański: 90, 447, 664, 687, 745
Steffel: 42, 299, 557
Steidle: 23, 422
Stelągowski: 625
Stencel: 695, 711, 727
Stern: 604, 693
Stępniewski: 268
Stępyra: 729
Stobiecki: 769
Stocki: 32, 289, 547
Indeks nazwisk
Stojowski: 51, 116, 117, 144, 153
Stoke: 153, 731, 764
Stokowski: 648, 671
zu Stolberg: 642
Stolz: 198, 328, 734, 767
Stolzenwald: 347, 474
Stoppelle: 812
Stoufer: 318, 576, 708
Strakacz: 111, 484
Strakszys: 627
Stranczewski: 809
Strapart: 434
Straszewski: 155
Stroba: 783
Stroiński: 627
Stroynowski: 630
Stróżewski: 231, 370
Struczyk: 236
Strzałecki: 22, 421
Strzałkowski: 609, 633
Strzelec: 113, 431
Strzelecki: 496, 741
Strzyszowski: 132
Strzyżyński: 782
Stückfeld: 210
Studniarski: 738, 739
Studziński: 339
Stumpf: 626
Styszyński: 389, 657, 680, 802
Suarez: 483
Suchcitz: 255
Suchecki: 262, 269, 452, 778, 829,
831
Suchorski: 368, 437, 611
Suchorzewski: 605, 614, 700, 779
Suchowiak: 203
Sudera: 25, 283, 540
Suffczyński: 436, 522
Suffolk: 465
Sujecki: 534
Sulgostowski: 166, 596
Sulima: 769
Sulimierski: 202
Sulir: 257
Sulkowski: 331, 394
Sułkowski: 694
Sułowski: 140, 149
Surzycki: 389, 657, 679
Suski: 625
Suszczewski: 401, 788
Suszycki: 139, 148
Svensson: 790
Sweeney: 405
Swieżawski: 123, 381
Swinarski: 199, 203, 300, 335, 398,
557, 775, 780, 781, 782, 784, 785,
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832
Swiszulski: 829
Sylwanowicz: 68
Sylwestrzak: 329, 393, 781
Synoś: 247
Sypek: 372
Sypniewski: 813
Syrzycki: 349, 476
Szabłowski: 834
Szabuniewicz: 372
Szady: 244
Szafran: 743
Szafraniec: 80
Szafulera: 811
Szajer: 115, 426
Szajkowski: 809
Szalonek: 105
Szałecki: 236
Szałkowski: 496
Szałowski: 123, 381
Szamota: 821
Szapary: 387, 655, 677
Szapáry: 387, 655, 677
Szarek: 746
Szarzyński: 163, 164, 165, 166,
591, 594, 595, 596
Szaszkiewicz: 125, 126, 127, 132,
268, 383, 384, 385, 401, 429
Szczaniecki: 249
Szczawiński: 264, 265
Szczeniowski: 662, 685
Szczepaniak: 14, 311, 413, 448,
569
Szczepanik: 610, 611
Szczepański: 118, 266
Szczepkowski: 213
Szczepocki: 743
Szczerski: 237
Szcześniak: 591
Szczęsnowicz: 42, 299, 557
Szczęsny: 236
Szczotka: 645
Szczuka: 323, 581
Szczuraszek: 60
Szczurowski: 405
Szczygielski: 606, 789
Szczypek: 607
Szczypka: 627
Szczytt: 36, 293, 374, 375, 516, 551
Szeffer: 199
Szeliga: 86
Szeliski: 593
Szembek: 51, 55, 58, 211, 509, 825
Szemiot: 375
Szemioth: 649, 671, 672
Szemraj: 789
Szenic: 385
Szeptycki: 60, 424, 509
Szerauc: 133, 134
Szewczyk: 610
861
Szilvassy: 517
Szirinow: 330, 393, 799
Szlachetko: 211
Szlachtowski: 219, 791
Szlagowski: 167, 168, 438, 439,
451, 508, 598, 740
Szlenkier: 70, 88, 99, 366, 368, 437,
784
Szlęzak: 236
Szlubowski: 450
Szlykowicz: 27, 284, 542
Szmyd: 730, 763
Sznadel: 247
Szołdrski: 102, 164, 195, 196, 197,
198, 328, 594, 611, 614, 618, 658,
681, 732, 733, 734, 765, 766, 767
Szopa: 164, 595
Szpaczenkow: 737
Szpak: 502
Szperka: 58
Szpineter: 20, 419
Szpoper: 439
Szpruch: 781, 782
Sztekiel: 387, 655, 678
Sztuka: 53
Sztukowski: 168, 598, 740
Sztymela: 834
Szubert: 23, 422
Szukalski: 591
Szulc: 227
Szulczewski: 700
Szułdrzyński: 82, 211, 212, 239,
717, 718, 719
Szum: 447
Szuman: 331, 394
Szumny: 738
Szumski: 743, 744
Szurpit: 35, 292, 550
Szusterowski: 169, 599
Szuyski: 509
Szwajewski: 233, 371
Szwedzicki: 359
Szwengler: 797
Szweykowski: 43, 120, 301, 378,
559
Szwiszulski: 829
Szwojnicki: 517, 664, 686
Szwykowski: 141, 150
Szybalski: 621
Szychowski: 428
Szydłowski: 98, 225, 479
Szyfter: 113, 431
Szyłkiewicz: 666, 688
Szymandera: 78
Szymankiewicz: 251
Szymanowski: 167, 266, 427, 597,
701, 743
862
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Szymański: 60, 309, 390, 426, 567,
697, 712
Szymborski: 58, 425
Szymczak: 197, 339, 733, 766, 811
Szymczyk: 213
Szymik: 129
Szymkiewicz: 534
Szyndler: 811
Szypuła: 727
Szyrma: 26, 284, 541
Ścibor: 140, 149, 432
Śliwa: 232, 371
Śliwczyński: 135
Ślusarek: 433
Ślusarski: 234
Śniadecki: 170
Śniegocki: 187, 825
Środoń: 333, 335, 397, 399, 424,
445, 518, 519
Świderski: 743
Świdnicki: 831
Świdziński: 115, 449
Świer: 784
Świerkosz: 208
Świerszcz: 30, 287, 545
Świeżyński: 260
Święcicki: 140, 149, 696, 712
Święcki: 355, 744
Świętochowski: 623
Świnarski: 199, 826, 829
Świrko: 500
Świrski: 728
Świsłowski: 424, 445, 518
Świtalski: 350, 477
Tabiński: 334, 398
Taczanowski: 64, 198, 206, 207,
213, 321, 335, 344, 371, 386, 398,
403, 406, 407, 411, 471, 512, 515,
579, 654, 676, 677, 704, 734, 738,
767, 795
Tadeusiak: 82
Tadrzyński: 829
de Talleyrand: 466
Tamam: 485
Tarasewicz: 811
Tarasowicz: 36, 294, 551
Targoński: 600
Tarkowski: 20, 419
Tarło: 831, 832
Tarnawiecki: 658, 681
Tarniewicz: 82
Tarnowski: 32, 51, 58, 167, 227,
290, 320, 390, 404, 536, 547, 578,
597, 630, 665, 687, 688, 714, 772,
774, 797
Tatar-Zagórski: 234
Tatol: 738
Taube: 427
Tauffkirchem: 24, 281, 538, 660,
682
Tauffkirchen: 281, 538
Taylor: 137
Tchorznicki: 108, 109, 401
Tchórz: 247
Temple: 137
Tempski: 100
Teresko: 428
Ternynck: 103
Terpiłowski: 633
Theodor: 126, 384
Thibault: 90
Thiel: 337, 741, 758
de Thieulloy: 53, 54
Thompson: 154
Thullie: 722
Tijus: 76
Tillgner: 505, 651, 674
Timboult: 28, 285, 542
Titze: 23, 422
Tkaczuk: 448
Tobolewski: 783
Tokarczyk: 66, 811
Tokarewicz: 65
Tokarski: 128, 587
Tołłoczko: 36, 294, 551
Tołstoj: 533, 535
Toma: 155
Tomala: 373
Tomaszewski: 82, 140, 141, 149,
150, 227, 257, 309, 567, 591, 593,
662, 684, 692, 693, 802
Tomaszkiewicz: 760, 807
Tomczak: 253, 769, 809
Tomicki: 202, 647, 670
Tonnelier: 32, 289, 547
Topiński: 761
Toroń: 405
Totuszyński: 207
Traczyk: 786
Trafas: 736
Trapla: 130
Tratkiewicz: 80
Trauss: 130
Trąbicki: 117
Trąmpczyński: 203, 267, 797, 799,
812
Trejderowski: 664, 687
Trembiński: 50, 157
Trenchard: 69
Trepka: 169, 599, 730, 763
Treugutt: 448
Trifunović: 244
Tritt: 806
Trochimczyk: 330, 336, 394, 399
Trocki: 309, 426, 567
Trojanowski: 208
Truchlewski: 141, 150
Trus: 112, 430
Trych: 448
Trynka: 256
Trzciński: 242, 256, 339, 661, 683,
692
Trzebicki: 757
Trzebiński: 520, 737, 738
Trzeciak: 248, 259, 260
Trzecieski: 110, 154, 483
Trzetrzewiński: 249
Tschirschke?: 501
Tuchołka: 701
Tukałło: 239
Turakainen: 790
Turbański: 789
Turczyn: 737
Turek: 80, 810
Turnau: 259, 260, 261, 262
Turno: 14, 15, 16, 17, 19, 39, 42,
223, 296, 297, 310, 311, 312, 313,
314, 316, 317, 319, 321, 323, 324,
337, 406, 413, 414, 415, 416, 418,
532, 554, 567, 568, 569, 571, 572,
573, 574, 575, 577, 578, 580, 581,
704, 706, 707, 708, 714, 735, 774
Turobojski: 609
Turowski: 245, 609
Tuszyński: 29, 286, 543
Twardowski: 210, 217, 463, 492,
503, 504, 505, 517, 613, 616, 637,
650, 651, 652, 673, 674, 805
Twornowski: 812
Tworzyański: 191, 698
Tyberiusz: 794
Tyczyński: 404
Tylczyński: 242
Tyliński: 153, 731, 764
Tymiński: 39, 296, 554
Tymowski: 771
Tyrakowski: 89, 812
Tyszkiewicz: 24, 27, 32, 68, 80, 81,
123, 124, 282, 284, 290, 322, 358,
373, 381, 383, 407, 408, 494, 495,
496, 512, 537, 539, 541, 542, 547,
579, 641, 705
Tywonek: 168, 598, 740
Uchacz: 835
d'Udekem: 642, 643
Udziela: 737
Ueda: 93
Ugarte: 29, 286, 544
Ugniewski: 173, 632
Ukalski: 333, 336, 397, 399
Ulatowski: 39, 203, 252, 296, 389,
554, 657, 679, 734, 758
Ulitkin: 537
Ulkowski: 153, 731, 764
Indeks nazwisk
Ullmann: 209
Ułaszyn: 35, 36, 292, 293, 550, 551
Umiński: 18, 40, 297, 315, 417,
555, 573, 795
Uniechowski: 304, 562, 620
Unrug: 165, 166, 220, 339, 346,
403, 404, 405, 406, 472, 595, 596,
600
Uranowicz: 139, 148
Urbaniak: 39, 226, 296, 554
Urbanowicz: 133, 389, 657, 680,
802
Urbanowski: 241, 407, 742
Urbański: 165, 309, 426, 567, 595
Uruski: 34, 59, 84, 292, 361, 549
Usarek: 806
Vaissaire: 302, 560
Valet: 91
Valle: 248
Vandenberghen: 173, 632
Vergeres: 485
Vergéres: 485
Villeroy: 304, 561
de Virion: 122, 380, 381, 427
Viverios: 104
de Voghel: 644
de Vulpian: 304, 561
Vykkyla: 790
Vyroubov: 303, 561
Wachel: 21, 420
Wachowiak: 729
Waehner: 736
Wagner: 648, 670
Wajdzik: 504, 517, 651, 673
Wakefield: 465
Walczak: 533
Walczakowski: 702
Walentowicz: 93
Walewski: 19, 41, 242, 298, 316,
418, 452, 536, 556, 573
Walichiewicz: 100
Waliszewski: 349, 475
Walknowski: 668, 833
Walter: 760, 804
Wałdowski: 505, 652, 675
Wanat: 835
Wanicki: 665, 687
Wankiewicz: 259
Wańkowicz: 423, 433, 444, 445,
504, 516, 517, 518, 519, 534, 650,
667, 673, 689
Wardecki: 52
Ward-Mc Quaid: 626
Warmiński: 203
Waryński: 834
Wasielewski: 60
Wasilewski: 268
Wasiutyński: 776, 827
van Wassenhove: 642
Wasyl: 349, 475
Wasylewicz: 97
Wasylik: 485
Wasylkowski: 317, 575, 707
Waszup: 145
Watkowski: 241
Wats: 22, 421
Watters: 55, 73
Waucomont: 810
Wawrzczak: 235
Wawrzyniak: 799
Wawrzynowicz: 350, 477
Ważyński: 625
Wąs: 452, 508
Wąsik: 121, 379
Wąsowicz: 432, 433, 701, 702
Wąsowski: 80, 123, 361, 362, 381
Wdowczyk: 627
Weckwerth: 199
von Wedel: 466
Weigt: 501
Weiher: 64
Weil: 261
Weizman: 73
Wekluk: 603
Weltuzen: 604
Wenda: 501
Wentzel: 759, 803
Werczyński: 758
Wereszczaka: 647, 669
Wereszczyński: 171, 502
Wersocki: 601
Werwiński: 87
Wesołek: 201
Wesołowski: 367, 718, 798, 831,
832
Wessel: 323, 581
Westenberg: 405
Węgier: 697, 713
Węgierski: 829
Węgleński: 522
Węgorzewski: 530, 814
Węsierski: 205, 341, 345, 346, 348,
352, 354, 359, 468, 472, 473, 474,
475, 794
Wężyk: 193, 233, 237, 247, 248,
250, 621, 622, 807
White: 261
Wichliński: 661, 683, 684, 692
Wiciński: 800
Wiczanowski: 634
Wiechowski: 199
Wieczorek: 222, 345, 472, 759, 803
Wielgi: 610
Wieloch: 810
Wielomski: 216
863
Wielopolski: 101, 334, 398, 665,
687
Wielowieyski: 73, 367, 408, 409,
410, 512, 513, 514, 515
Wiercieński: 338
Wierciński: 36, 293, 551
Wierusz: 61
Wierzbicki: 621, 739, 805
Wierzbowski: 243, 511
Wierzchleyski: 249
Wiesiołowski: 735
Wieteska: 244
Więcek: 504, 517, 651, 673
Więtczak: 610
Wiggin: 172
van Wijngaarden: 388, 656, 678
Wiktor: 268, 768
Wilamowski: 61
Wilbraham: 322, 407, 580, 706
Wilczyński: 206, 217, 340, 593,
757
Wildau: 745
Wilimczyk: 811
Wiliński: 236
Wilk: 355
Wilkoński: 337, 452, 795
Wilkoszewski: 506, 652, 653, 675
Wilks: 482
Willems: 643
Williams: 96
Wilsmore: 772
Wilson: 55, 73, 83, 172
Wilxszycki: 697
Winckler: 91
zu Windisch: 63, 138, 147
zu Windisch-Grätz: 387, 655, 677
Winiecki: 448, 810
Winkler: 213
Wirtemberski: 481
Wiszniewski: 736
Wiśniewski: 98, 114, 141, 150,
501, 626, 797
Witaszewski: 263
Witczak: 109
Witecki: 503
Witek: 128
Witkiewicz: 131
Witkowski: 123, 124, 332, 382,
395, 832
Witoń: 794
Witowski: 800
Witrowa: 18, 40, 297, 315, 417,
555, 572
Witrowy: 18, 40, 297, 315, 417,
555, 573
Witrykus: 260
Witt: 776, 828
864
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Wize: 167, 204, 205, 438, 439, 598,
740
Włodarczak: 760, 804, 812
Włodarczyk: 428
Włodarek: 167, 591, 597
Włodek: 83
Włoszowski: 769
Wnętrzak: 238
Wodzicki: 20, 26, 30, 51, 108, 177,
283, 287, 319, 419, 438, 482, 537,
541, 545, 577, 619, 639, 642, 659,
682, 714, 772, 774
Wodziński: 250, 373
Wodzyński: 38, 295, 552
Wohlwend: 23, 422
Wojciechowski: 204, 205, 266,
389, 657, 680, 802
Wojczyński: 227
Wojewoda: 131
Wojewódzki: 609
Wojtasik: 317, 575, 707
Wojtaszek: 31, 288, 546
Wojtek: 485
Wojtkowski: 53
Wojtysiak: 141, 150
Wojtysiak-Rey: 141, 150
Wolański: 446
Wolczyński: 247
Wolff: 35, 292, 550
von Wolmar: 620
Wolnikowski: 265
Wolski: 120, 122, 123, 349, 378,
381, 476
Wolsza: 333, 336, 397, 399
Wolszlegier: 214, 700
Wołczaski: 506
Wołkowiak: 826
Wołłowicz: 506, 659, 682
Wołodkowicz: 317, 574, 707
Wołoszowski: 626, 769
Wołoszyn: 736
Wołowski: 628
Wołuński: 821
Worner: 21, 420
Woronicz: 176
Woroniecki: 90, 95, 427
Woronowicz: 176
Wosiński: 593, 634, 802
Woszczerowicz: 811
Woszczyk: 225, 365
Woycicki: 52
Woyda: 142, 151, 703
Woynarowski: 243
Woyniłłowicz: 496
Woźniak: 213, 345, 472, 776, 828
Woźniakowski: 155, 743
Woźnicki: 118
Wójcik: 719, 736
Wójtowicz: 448
Wrabec: 60
Wrede: 736
Wroczyński: 31, 289, 546
Wroński: 85
Wróbel: 807
Wróblewski: 201
Wrzesiński: 334, 397, 409, 449,
513
Wrześniewski: 808
Wrzosek: 233, 797, 833
Wszołek: 37, 193, 294, 552
Wüest: 790
Wujewski: 144
Wybranowski: 449, 775, 776, 777,
827, 828
Wydżga: 60
Wyganowski: 22, 340, 421, 532,
610, 778
Wygocki: 355
Wygodzki: 355
Wypchał: 128
Wypych: 266
Wypyszyński: 144
Wyrobek: 85
Wyrobisz: 65, 143, 152
Wysocki: 78, 97, 142, 144, 151,
153, 305, 563, 724, 773
Wysznacki: 202
Wyszomierski: 832
Wyszyński: 520, 522, 531, 691
Wyżykowski: 91, 116
Xiężycki: 613, 616, 637
Ybarra: 28, 285, 286, 543
York: 484
Younga: 247
Zabierzewski: 253
Zabłocki: 65, 216, 217, 218, 494,
499, 590, 787, 794, 796, 808, 825,
826
Zabokrzecki: 249
Zabokrzycki: 249
Zaborowski: 70, 77, 88, 199, 200,
521, 523, 532, 642, 741, 783
Zacharewicz: 61
Zagórski: 129, 359
Zagroba: 610
Zając: 350, 477
Zajdel: 262
Zajko: 601
Zaklika: 115, 423
Zakolski: 165, 595
Zakrzewski: 129, 167, 168, 169,
204, 212, 215, 216, 217, 249, 250,
252, 324, 338, 392, 466, 505, 597,
598, 599, 651, 674, 740, 773, 808,
809, 810, 812, 813
Zaleski: 102, 117, 133, 196, 251,
373, 666, 667, 688, 689, 733, 766
Zalewski: 99, 240, 245, 505, 652,
674, 719, 786
Zalocosta: 115
Załęski: 113, 430
Załucki: 439
Załuski: 20, 24, 96, 281, 282, 400,
419, 539, 620, 789
Zamoyski: 31, 34, 43, 66, 84, 93,
94, 95, 106, 119, 143, 152, 288, 291,
301, 302, 361, 362, 363, 373, 376,
377, 443, 447, 450, 481, 482, 495,
546, 549, 559, 614, 618, 638, 639,
640
Zams: 727
Zan: 696, 712
Zanato: 115
Zandecki: 266
Zaniecki: 205, 233
Zaniewski: 170
Zański: 509
Zapaśnik: 226
Zaporski: 333, 396
Zarański: 433
Zaraś: 79
Zaremba: 210, 223, 410, 514, 704,
744
Zarębski: 269
Zarifi: 154
Zarobkiewicz: 241
Zarudzki: 210
Zarzycki: 232, 370
Zasieński: 142, 151
Zatkalik: 807
Zawadzki: 217, 329, 332, 391, 393,
396, 702
Zawartowski: 504, 651, 674
Zawistowski: 66, 205
Zawisza: 479, 480
Zawitkowski: 666, 688
Zawłocki: 118
Zaydlic: 796
Zbijewski: 252, 328, 373, 813
Zboiński: 832
Zborowski: 697, 712
Zbroja: 729
Zbroniec: 785
Zdanowicz: 775, 776, 781, 827
Zdolski: 534
Zdun: 87
Zdunek: 260
Zdziechowski: 26, 64, 284, 541,
620
Zdzitowiecki: 604, 605
Zelek: 112, 484
Zelewski: 351, 477
Zembrzuski: 348, 475
Indeks nazwisk
Zengteler: 600
Zeyland: 259
Zgórecki: 141, 150
Zgórski: 813
Zieleniewski: 92
Zieleśkiewicz: 209
Zielewski: 213, 759, 803
Zieleziński: 258
Zieliński: 79, 82, 97, 143, 152, 224,
244, 340, 365, 373, 467, 601, 620,
667, 689, 719
Zielonacki: 165, 166, 223, 355,
595, 596
Zielonka: 623
Ziemacki: 648, 670
Ziembicki: 350, 476
Ziemiański: 164, 595
Ziemięcki: 34, 291, 354, 374, 548,
549
Ziemiński: 109
Ziemkowski: 776, 828
Ziemnicki: 366
Zienkowicz: 208
Zięba: 112, 260, 484
Ziętek: 661, 684, 692
Ziołecki: 113, 431, 726
Ziółkowski: 240
Znamierowski: 236
Znamirowski: 796
Znaniecki: 35, 292, 549, 550, 696,
712, 784
Zoccatelli: 436
Zorski: 80
Zucchini: 534
Zwierkowski: 778
Zwoliński: 610
Zwoźny: 156
Zydek: 239, 240
Zydorek: 258
Zyśko: 440
Zyzik: 119, 377
Żabiński: 117
Żabkiewicz: 69
Żarski: 127, 130, 131, 510, 831
Żelachowski: 109
Żelazny: 87, 741
Żeleński: 249
Żemis: 130
Żeromski: 16, 313, 415, 570
Żeroński: 207, 211, 212, 214, 700
865
Żewłakow: 168, 598, 740
Żmuda: 503
Żółkiewski: 19, 316, 418, 573
Żółtowski: 11, 17, 18, 19, 38, 39,
40, 41, 42, 86, 87, 135, 195, 223,
224, 295, 296, 297, 298, 299, 314,
315, 347, 355, 359, 361, 363, 364,
366, 367, 368, 373, 374, 375, 386,
410, 416, 417, 418, 437, 473, 474,
514, 553, 554, 555, 556, 572, 573,
649, 672
Żórawski: 251, 758
Żuk: 113, 430, 626
Żukowski: 217, 622
Żurakowski: 610
Żurek: 732, 765, 788
Żurowski: 96, 154, 645, 778
Żychliński: 102, 153, 196, 218,
220, 336, 337, 390, 658, 680, 681,
704, 729, 730, 731, 732, 762, 763,
764, 765, 767, 772, 773
Życzkowski: 244, 245
Żygadło: 128
Żylicz: 57, 58
866
Marek Jerzy Minakowski — Elita poznańska senatorska
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Województwo poznańskie i jego elita......................................................................................7
Rodzina Ksawerego Chłapowskiego, posła wschowskiego...............................................11
Krąg rodzinny......................................................................................................................11
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................13
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................44
Wykorzystane źródła..........................................................................................................44
Rodzina Ksawerego Działyńskiego, posła wschowskiego.................................................48
Krąg rodzinny......................................................................................................................48
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................50
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................157
Wykorzystane źródła........................................................................................................179
Rodzina Michała Krzyżanowskiego, kasztelana santockiego..........................................187
Krąg rodzinny....................................................................................................................187
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................191
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................198
Wykorzystane źródła........................................................................................................270
Rodzina Adama Kwileckiego, kasztelana przemęckiego.................................................277
Krąg rodzinny....................................................................................................................277
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................280
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................324
Wykorzystane źródła........................................................................................................453
Rodzina Antoniego Kwileckiego, posła wschowskiego....................................................463
Krąg rodzinny....................................................................................................................463
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................465
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................486
Wykorzystane źródła........................................................................................................486
Rodzina Franciszka Kwileckiego, posła poznańskiego.....................................................490
Krąg rodzinny....................................................................................................................490
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................492
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................523
Wykorzystane źródła........................................................................................................524
Rodzina Jana Kwileckiego, kasztelana międzyrzeckiego.................................................528
Krąg rodzinny....................................................................................................................528
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................530
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................581
Wykorzystane źródła........................................................................................................582
Rodzina Jana Lipskiego, posła wschowskiego...................................................................587
Krąg rodzinny....................................................................................................................587
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................589
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................618
Wykorzystane źródła........................................................................................................746
Spis treści
867
Rodzina Adama Malczewskiego, kasztelana rogozińskiego............................................755
Krąg rodzinny....................................................................................................................755
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................757
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................757
Wykorzystane źródła........................................................................................................814
Rodzina Antoniego Okęckiego, biskupa poznańskiego....................................................819
Krąg rodzinny....................................................................................................................819
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................821
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................821
Wykorzystane źródła........................................................................................................821
Rodzina Antoniego Sieroszewskiego, kasztelana krzywińskiego...................................822
Krąg rodzinny....................................................................................................................822
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................824
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................833
Wykorzystane źródła........................................................................................................836
Spis prenumeratorów.............................................................................................................839
Indeks nazwisk........................................................................................................................842
Spis treści..................................................................................................................................866

Podobne dokumenty

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846)

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-13 i 735-763)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 735-763) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958)

Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo