2013- 20 marca - oświadczenie

Komentarze

Transkrypt

2013- 20 marca - oświadczenie
Zał. Nr 2
OŚWIADCZENIE
Ja
………………………………………………………………………………...............................
(Imię i nazwiska)
Zamieszkały/a* ………………………………………………………………………………………
Oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się z warunkami przeprowadzenia przetargu na dzierŜawę pasa
drogowego z przeznaczeniem na umieszczenie na dzierŜawionym terenie stanowiska handlowego
do całorocznej sprzedaŜy zniczy, kwiatów i stroików, które przyjmuję bez zastrzeŜeń oraz
zapoznałem/łam się z warunkami w terenie dla danego miejsca pod stanowisko handlowe i nie
wnoszę sprzeciwu do jego lokalizacji i stanu rzeczywistego.
W przypadku nie wygrania przetargu proszę o zwrot wadium przelewem na konto:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………
( miejscowość, data)
*- niepotrzebne skreślić
……………………………………
( podpis )

Podobne dokumenty