1.820.466,90 złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy

Komentarze

Transkrypt

1.820.466,90 złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy
Spółka:
Work Service S.A.
Raport bieżący nr:
19/2013
Data:
15 marca 2013 r.
Temat:
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału
zakładowego emitenta
Zarząd Work Service S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 marca 2013 r.
otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy o rejestracji zmiany Statutu Spółki, przewidującego w § 6 b, iż „kapitał zakładowy Spółki
zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.820.466,90 złotych (jeden milion osiemset
dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy ), poprzez emisję
nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 6.204.669 (sześć milionów
dwieście cztery tysiące i sześćset sześćdziesiąt dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii O o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”
W wykonaniu postanowienia § 15 pkt 2) 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka podaje, iż na chwilę obecną struktura
kapitału zakładowego po zarejestrowaniu zmiany Statutu przedstawia się następująco:
1. kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.794.799,60 zł (słownie: cztery miliony siedemset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się
na
a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10
(słownie: dziesięć) groszy każda,
b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej
po 10 (dziesięć) groszy każda,
c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości
nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy
każda,
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy
każda,
f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o
wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej
po 10 (dziesięć) groszy każda,
i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii
K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L
o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda
2) kapitał zakładowy może być warunkowo podwyższony o łączną kwotę 2.258.562,90 zł poprzez
emisję łącznie nie więcej niż 22.585.621 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalen 10
groszy każda.
W wykonaniu postanowienia § 15 pkt 2) 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka podaje, iż na chwilę obecną ogólna
liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji, pozostaje bez zmian i wynosi 47. 947.996
głosów
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz.
1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy:
Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu
Piotr Ambrozowicz – Wiceprezes Zarządu