pobierz wersję - Rekrutacja

Komentarze

Transkrypt

pobierz wersję - Rekrutacja
INFORMATOR
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
www.pwsz.nysa.pl
1
Spis treści
NOWA SPECJALNOŚĆ
NOWA SPECJALNOŚĆ
NOWA SPECJALNOŚĆ
NOWA SPECJALNOŚĆ
NOWA SPECJALNOŚĆ
NOWA SPECJALNOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWA SPECJALNOŚĆ
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ....................................................5
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM ..............6
KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW ........................................7
ARCHITEKTURA ŚWIATŁA...............................................................8
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE...............................................11
KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA ............................................12
DIETETYKA ...................................................................................15
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ .......................................................17
INFORMATYKA .............................................................................19
GRY KOMPUTEROWE I MULTIMEDIA...........................................20
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA .......................................................23
REALIZACJA DŹWIĘKU ..................................................................24
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W JAZZIE I MUZYCE ESTRADOWEJ ......25
KOSMETOLOGIA ..........................................................................27
FILOLOGIA ANGIELSKA.................................................................29
JĘZYK BIZNESU ANGIELSKI ...........................................................30
FILOLOGIA GERMAŃSKA..............................................................31
PIELĘGNIARSTWO (STUDIA LICENCJACKIE)..................................33
PIELĘGNIARSTWO (STUDIA MAGISTERSKIE) ................................34
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ......................................37
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI .....................................38
INŻYNIERIA JAKOŚCI ....................................................................39
AUTOMATYZACJA PRODUKCJI I SYSTEMY MECHATRONICZNE.....40
ZDROWIE PUBLICZNE ..................................................................43
RATOWNICTWO MEDYCZNE ........................................................44
AKREDYTACJE......................................................................................... 46
OFICYNA WYDAWNICZA ........................................................................ 46
INFORMATYZACJA UCZELNI ................................................................... 46
NYSKA SIEĆ AKADEMICKA ..................................................................... 46
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ .......................................................... 46
STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE ............................................................... 47
BIURO POMOCY MATERIALNEJ I OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH........... 47
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH ................................................................. 47
CENTRUM BADAWCZO-EDUKACYJNE KONSERWACJI ZABYTKÓW
PRZY PWSZ W NYSIE .............................................................................. 48
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ .......................................... 49
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ....................................................... 50
BIBLIOTEKA ............................................................................................ 52
PRAKTYKI ............................................................................................... 53
REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
INNOWACYJNYCH PWSZ W NYSIE ............................................................ 54
BIURO KARIER........................................................................................55
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW ..............................................56
NYSKI FESTIWAL NAUKI .........................................................................58
WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA .......................................60
WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA ......................................61
REDAKCJA
FOTOGRAFIE
SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE
KOREKTA
prof. Zofia Wilimowska, Bartosz Bukała
Archiwum PWSZ w Nysie
Agata Krycia-Chomińska, Biuro Promocji PWSZ w Nysie
Ewa Bernat, Aleksandra Bukała
sierpień 2015
2
Drodzy Kandydaci,
wybór kierunku studiów to jedna z kluczowych decyzji, która będzie miała wpływ na Waszą zawodową i życiową przyszłość. W dzisiejszych czasach, na wymagającym rynku pracy, bardzo ważne są praktyczne umiejętności i doświadczenie,
które może dać Studentowi uczelnia wyższa. Dlatego zachęcam do traktowania studiów jako inwestycji w samego siebie.
Szczycimy się indywidualnym podejściem do każdego Studenta. Taka otwartość Uczelni owocuje znaczną aktywnością
życia studenckiego. Poza nauką na 12 kierunkach z ponad 20
specjalnościami, nasi Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 30 sekcjach sportowych oraz w 20 kołach
naukowych. Oferujemy także wyjazdy zagraniczne i liczne
wydarzenia akademickie.
prof. Zofia Wilimowska
Rektor
Naszą mocną stroną jest wysoka jakość kształcenia, co potwierdzają pozytywne oceny wystawiane przez Polską Komisję
Akredytacyjną naszym kierunkom studiów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach. Ponadto, stale unowocześniamy infrastrukturę dydaktyczną oraz doskonalimy programy
kształcenia, aby sprostać wymaganiom rynku pracy i tym samym możliwie najlepiej przygotować naszych Studentów do
podjęcia pracy zawodowej.
dr inż. Mariusz Kołosowski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
Nyska Alma Mater to Uczelnia o doskonałej ofercie dydaktycznej oraz potwierdzonej jakości, zarówno w aspekcie edukacyjnym, praktycznym, jak i naukowym. Stanowi bez wątpienia
doskonały wybór dla każdego, kto myśli poważnie o swojej
przyszłości zawodowej i naukowej. Odgrywa także fundamentalną rolę w procesie transferu wiedzy i popularyzacji nauki
w regionie.
prof. Tomasz Malczyk
Prorektor ds. ogólnych
Uczelniane budynki, sale wykładowe i laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę i sprzęt komputerowy. PWSZ w Nysie dysponuje własną siecią światłowodową. Uczelnia we wszystkich swoich budynkach
udostępnia bezpłatny, szybki dostęp do Internetu. Dzięki temu,
Studenci z łatwością korzystają z elektronicznego dziekanatu, elektronicznych indeksów oraz darmowego konta poczty
elektronicznej.
mgr Zbigniew Szlempo
Kanclerz
Zachęcamy do studiowania
w PWSZ w Nysie!
3
INSTYTUT
ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
KIERUNEK:
• architektura
SPECJALNOŚCI:
• architektura i urbanistyka,
• architecture and urban
planning,
• architektura światła,
• konserwacja i ochrona
zabytków
W Instytucie Architektury
i Urbanistyki PWSZ w Nysie
realizowany jest
polsko-niemiecki
dwunarodowy
kierunek studiów.
4
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
W Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie od 2008 roku realizowany jest polsko-niemiecki dwunarodowy kierunek studiów. Już ponad 44 Studentów stało się beneficjentami tej specjalności.
Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, Studenci mają możliwość wyjazdu na studia do Co bus, aby
później uzyskać dyplom obu Uczelni, czyli PWSZ w Nysie i Branderburgische Technische Universität.
Ponadto, Studenci mają możliwość doskonalenia swojej znajomości języka niemieckiego oraz zdobycia
nowych umiejętności. Nie bez znaczenia jest także możliwość nawiązania znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować np. współpracą biznesową. Program jest nowatorskim w skali kraju rozwiązaniem dającym ogromne możliwości w pozyskiwaniu przyszłych rynków pracy zarówno krajowych, jak
i zagranicznych. Absolwenci programu, posiadający dyplom uczelni zachodniej, bez żadnych problemów kontynuują kształcenie za granicą, stając się równoprawnymi architektami w zjednoczonej Europie. To ogromna szansa na przyszłość.
KIERUNEK:
KI
KIE
K
IER
IE
RU
RUN
UN
U
NEEK
EK:
K::
K
Architektura
A
hit kt
Specjalności:
• architektura i urbanistyka,
• architecture and urban planning,
• architektura światła,
• konserwacja i ochrona zabytków.
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: inżynier architekt
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
kt prawa miejscowego
i j
• akty
• budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
• ekologia/rewitalizacja środowiska
• fizyka budowli
• geometria wykreślna
• grafika komputerowa
• instalacje budowlane
• konstrukcje budowlane
• projektowanie architektoniczne
• projektowanie krajobrazu
• projektowanie urbanistyczne
• projektowanie wnętrz
• socjologia mieszkalnictwa i miasta
J
?
N
Kształcenie na kierunku architektura opiera się na
bezpośrednich kontaktach pomiędzy nauczycielem
a Sudentem, na ugruntowanych już w historii edukacji
związkach mistrz-uczeń.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz seminariów. Studenci uczą się m.in. w pracowni rysunku i malarstwa,
komputerowej – wyposażonej w oprogramowanie CAD/
CAM, laboratoryjno-projektowej budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa oraz rzeźby.
C
?
Celem kształcenia na kierunku architektura jest przybliżenie i ostatecznie osiągnięcie ogólnej definicji, jaką jest
„architektura”, a mianowicie „dyscyplina organizująca
i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”.
2-tygodniowe praktyki po I roku
(budowlane), II roku (inwentaryzacyjne,
architektoniczne, urbanistyczne) i III
roku (tematycznie związana z projektem
dyplomowym) w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których
przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja
obiektów architektonicznych i zespołów
urbanistycznych.
C
Ważnym elementem kształcenia są również liczne bezpłatne kursy i szkolenia dla Studentów:
• zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Studentów
I roku studiów dziennych,
• kursy językowe,
• międzynarodowe warsztaty i konferencje architektoniczne.
W
W Instytucie działają koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Architektów RestART, którego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie
projektowania obiektów wielofunkcyjnych i wielkopowierzchniowych, udział w konkursach architektonicznych, projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych (mapping).
Studenckie Koło Naukowe Compages, którego celem
jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki
budowli, poprzez realizację konkretnych zadań praktycznych.
Studenckie Koło Naukowe ReNova – celem koła jest
poszerzanie wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony zabytków.
Studia w Nysie gwarantują kontakt z kompetentnymi i życzliwymi wykładowcami oraz dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu - uczelni polskiej
i niemieckiej, co radykalnie zwiększa szanse na rynku pracy. Są to największe
zalety studiów w PWSZ w Nysie.
prof. Jakub Lewicki
Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki
5
W czasie studiów Student ma możliwość
zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej
przez siebie pracowni architektonicznej
na terenie UE i Turcji oraz wyjazdu na
semestr lub jeden rok akademicki do
jednej z uczelni partnerskich:
• HAWK Fachhochschule Hildesheim,
Niemcy
• Branderburgische Technische Universität, Niemcy
• Slovak University of Technology, Słowacja
• Universidad Politecnica de Madrid,
Hiszpania
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• University of Calabria, Włochy
• pełna lista uczelni na stronie Instytutu
• praca w jednostkach gospodarczych
oraz administracyjnych, których
przedmiotem działalności jest
programowanie, projektowanie oraz
realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych,
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą.
ARCHITEKTURA
KTU
URA I URBANISTYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
KIERUNEK:
K
KIE
KI
IE
IERU
RUN
R
UNEK
UNEK:
UN
EEK:
K
K::
Architektura
A
hit kt
Ć!
Ś
Architektura i urbanistyka w języku angielskim to studia typowo teoretyczno-praktyczne i interdyscypliWO Archi
O
narne,
narne w pewnym sensie filologiczne, nasycone programem klasycznych studiów architektury z urbaN
Specjalność: architektura i urbanistyka
banistyka
w języku angielskim (architecture and
urban planning)
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
nistyką,
nistyk co daje Absolwentowi znacznie szersze możliwości zatrudnienia w porównaniu z tradycyjną
architekturą i urbanistyką. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez kadrę, która legitymuje
się certyfikatami dopuszczającymi taką możliwość i wieloletnim doświadczeniem w kwes i pracy ze
Studentami w specjalistycznym języku angielskim. Daje to szanse przygotowania polskiego Studenta
na najwyższym europejskim poziomie.
Uzyskany tytuł: inżynier architekt
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
k prawa miejscowego
• akty
• budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
• ekologia/rewitalizacja środowiska
• fizyka budowli
• geometria wykreślna
• grafika komputerowa
• instalacje budowlane
• konstrukcje budowlane
• projektowanie architektoniczne
• projektowanie krajobrazu
• projektowanie urbanistyczne
• projektowanie wnętrz
• socjologia mieszkalnictwa i miasta
2-tygodniowe praktyki po I roku
(budowlane), II roku (inwentaryzacyjne,
architektoniczne, urbanistyczne) i III
roku (tematycznie związana z projektem
dyplomowym) w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których
przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja
obiektów architektonicznych i zespołów
urbanistycznych.
W czasie studiów Student ma możliwość
zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej
przez siebie pracowni architektonicznej
na terenie UE i Turcji oraz wyjazdu na
semestr lub jeden rok akademicki do
jednej z uczelni partnerskich:
• HAWK Fachhochschule Hildesheim,
Niemcy
• Branderburgische Technische Universität, Niemcy
• Slovak University of Technology, Słowacja
• Universidad Politecnica de Madrid,
Hiszpania
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• University of Calabria, Włochy
• pełna lista uczelni na stronie Instytutu
• praca w jednostkach gospodarczych
oraz administracyjnych, których
przedmiotem działalności jest
programowanie, projektowanie oraz
realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych,
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą.
J
?
N
Studia na tej specjalności przygotowują w języku angielskim specjalistów do twórczej pracy projektowej,
obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od
małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich.
Bardzo często możliwe jest nauczanie polskich Studentów wraz ze Studentami zagranicznymi, z programu
Erasmus+, co podnosi jakość i ułatwia naukę specjalistycznego języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są
w gabinetach mul medialnych oraz w laboratoriach
językowych (dzięki czemu wykładowca ma możliwość
nie tylko bezpośredniego kontaktu ze Studentem, ale
i bieżącej weryfikacji Jego postępów w nauce).
C
?
W programie nauczania na specjalności architektura
i urbanistyka w języku angielskim dominują zespoły
kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego przedstawiane po angielsku. Program kształcenia
obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz obszerny blok przedmiotów plastycznych.
Program nauczania, a także metody dydaktyczne, zostały opracowane z myślą o jak najbardziej skutecznym wypełnieniu celów kształcenia przyjętych dla tej specjalności, które sprowadzają się nie tylko do zapewnienia
Absolwentom starannego wykształcenia zawodowego,
ale także przekazania im szerokich podstaw wiedzy
w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ
na jakość kształtowanej przestrzeni.
C
Studiując architekturę i urbanistykę po angielsku w IAiU
PWSZ w Nysie, masz szeroki wachlarz możliwości:
• certyfikat językowy dotyczący języka specjalistycznego w architekturze i urbanistyce,
• kontakt z wysokokwalifikowaną kadrą dydaktyczną, komunikującą się z Tobą tylko w języku angielskim,
• udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców
z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii,
• udział w zajęciach w formie wyjazdów studyjnych za granicę, współfinansowanych przez instytucje partnerskie,
• rozszerzony program nauczania języka angielskiego na
najwyższym poziomie zaawansowania,
• bogata oferta nauki języka za granicą, finansowana z programów europejskich oraz przez partnerów Uczelni,
• możliwość praktyk zagranicznych i kursów językowych
za granicą Polski, finansowanych przez instytucje partnerskie,
• możliwość kontynuacji studiów w każdym kraju Europy,
• pewna pozycja na rynku pracy w Polsce.
W
Priorytetem tej specjalności jest poszerzanie horyzontów
językowych Studentów w zakresie English for Architecture and Urban Planning. Program nauczania nie różni się
niczym od tradycyjnego, natomiast przekazany w języku
angielskim podnosi Wasze kwalifikacje na poziom europejski. Wyznacza to perspektywę poszerzenia rynków
Waszej przyszłej pracy w stale zmieniającej się sytuacji
gospodarczej Polski i Europy.
Celem studiów jest m.in. opanowanie specjalistycznego języka angielskiego
w dziedzinie architektury i urbanistyki. Posiadanie tego rodzaju umiejętności
stwarza wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia nie tylko w Polsce,
ale i na rynkach europejskich.
doc. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski
Instytut Architektury i Urbanistyki
6
KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW
Specjalność konserwacja i ochrona zabytków to jedyne w Polsce dzienne studia z zakresu zabytkowej
architektury. Ochrona zabytków architektury to zawód, który może stać się pasjonującym odkrywaniem dziedzictwa przeszłości. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia pomocniczych, współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji inwestycji konserwatorskich
w zabytkowych budynkach w ramach ich adaptacji do nowych funkcji oraz rewitalizacji.
KIERUNEK:
KIE
KI
K
IIEERU
RU
RUN
UN
N
NEK:
EK:
EEK
K::
K
Architektura
A
hit kt
Specjalność: konserwacja i ochrona
zabytków
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: inżynier architekt
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
• teoria i techniki konserwatorskie
• dokumentacja architektonicznokonserwatorska
• konserwacja obiektów architektonicznych
• naprawa i wzmacnianie obiektów
budowlanych
• profilaktyka konserwatorska
• rewaloryzacja zespołów urbanistycznych
2-tygodniowe
d i
praktyki
k ki po I roku
k (budowlane), II roku (inwentaryzacyjne, architektoniczne, urbanistyczne) i III roku (tematycznie związana z projektem dyplomowym)
realizowane w instytucjach państwowych,
samorządowych i prywatnych firmach,
które zajmują się rewitalizacją zabytków
i świadczą usługi w zakresie przygotowania
projektów, ich realizacji oraz nadzoru prac
remontowo-budowlanych w historycznych
obiektach architektonicznych i zespołach
urbanistycznych.
J
?
N
Sposób kształcenia można streścić w trzech kolejnych
krokach:
• poznanie zabytku – pomiar inwentaryzacyjny,
• rozpoznanie stanu zachowania i przyczyn zniszczeń,
• przygotowanie propozycji rewitalizacji i projektu adaptacji do nowej funkcji użytkowej.
C
?
Program specjalności poszerza znajomość tematyki
projektowania architektonicznego i urbanistycznego
o podstawowe zagadnienia teorii konserwacji i działań praktycznych w budynkach zabytkowych. Studenci
specjalności konserwacja i ochrona zabytków zapoznają
się z różnymi aspektami działań konserwatorskich, prowadzonych w historycznych budynkach, dotyczącymi
zagadnień prawnych oraz technicznych (konstrukcyjno-budowlanych). Nabywają umiejętność analizowania
i wartościowania obiektów pod względem historycznym
i architektonicznym.
C
Poznasz metody badań zabytków architektury (inwentaryzacji pomiarowej, poszukiwania archiwaliów), analizowania zabytkowej architektury pod względem historycznym i architektonicznym.
Możesz zaproponować własną wizję współczesnego wykorzystania zabytku, przygotowując koncepcyjny architektoniczno-konserwatorski projekt modernizacji bądź
adaptacji historycznych budynków i zespołów architektonicznych.
W
Uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym ReNova
jest świetną okazją do poznawania tajników technik
konserwacji zabytków architektury oraz uczestnictwa w
międzynarodowych projektach przy współpracy z Centrum Badawczo-Edukacyjnym Konserwacji Zabytków
przy PWSZ w Nysie.
Konserwacja i ochrona zabytków to specjalność wymarzona dla pasjonatów
historii i zabytków. Konieczność dostosowania koncepcji projektowych ingerujących w tkankę historycznych budynków do restrykcyjnych wymogów ochrony
zabytków staje się inspiracją w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań.
dr Małgorzata Korpała
Instytut Architektury i Urbanistyki
7
W czasie studiów
d ó Student
d
ma możliwość
zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej
przez siebie pracowni architektonicznej
na terenie UE i Turcji oraz wyjazdu na
semestr lub jeden rok akademicki do
jednej z uczelni partnerskich:
• HAWK Fachhochschule Hildesheim,
Niemcy
• Branderburgische Technische Universität, Niemcy
• Slovak University of Technology, Słowacja
• Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• University of Calabria, Włochy
• pełna lista uczelni na stronie Instytutu
• Absolwenci
Ab l
i specjalności
j l ś i kkonserwacja i ochrona zabytków mogą w przyszłości zajmować się projektowaniem
związanym z adaptacją i rewitalizacją historycznych obiektów architektonicznych,
• praca w instytucjach państwowych,
samorządowych i prywatnych firmach, które zajmują się rewitalizacją
zabytków architektury,
• praca w jednostkach gospodarczych
oraz administracyjnych, których
przedmiotem działalności jest
programowanie, projektowanie oraz
realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych,
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą.
ARCHITEKTURA ŚWIATŁA
KIERUNEK:
KI
KIE
K
IER
IE
RUN
RU
UN
U
NEEK
EK:
K::
K
Architektura
A
hit kt
Specjalność: architektura światła
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Ć!
Ś
O
W
NO
Absolwent będzie przygotowany do pełnienia pomocniczych, współautorskich i autorskich
utorskich działań twórtwór
czych w zakresie projektowania i realizacji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień oświetleniowych obiektów architektonicznych, w tym iluminacji architektonicznej, oświetlenia użytkowego
i dekoracyjnego wnętrz oraz przestrzeni publicznych z poszanowaniem walorów krajobrazowych, a także przygotowania projektów oświetlenia scenicznego oraz okazjonalnego o charakterze czasowym.
Uzyskany tytuł: inżynier architekt
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
• architektura światła
• technika oświetlenia
• projektowanie iluminacji architektonicznej
• projektowanie iluminacji urbanistycznej
• zintegrowane systemy sterowania
oświetleniem
• widowiska sceniczne
22-tygodniowe
t d i
praktyki
kt ki po I roku
k (związane
z realizacją czasowych instalacji oświetleniowych, mappingowych i artystycznych),
II roku (architektoniczne lub urbanistyczne
– o charakterze oświetleniowym) i III roku
(tematycznie związana z projektem dyplomowym) w jednostkach gospodarczych
oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie,
projektowanie oraz realizacja obiektów
architektonicznych i zespołów urbanistycznych. Praktyki realizowane w firmach
korporacyjnych należących do czołowych
producentów oświetlenia, takich jak
Philips Ligh ng Poland S.A., zarówno
w oddziałach krajowych, jak i zagranicznych.
C
W czasie
i studiów
dió SStudent
d
ma możliwość
zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej
przez siebie pracowni architektonicznej
na terenie UE i Turcji oraz wyjazdu na
semestr lub jeden rok akademicki do
jednej z uczelni partnerskich:
• HAWK Fachhochschule Hildesheim,
Niemcy
• Branderburgische Technische Universität, Niemcy
• Slovak University of Technology, Słowacja
• Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
• University of Calabria, Włochy
• pełna lista uczelni na stronie Instytutu
• praca w sferze
f
architektonicznej
hi k i
i budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki światła, zarówno użytkowego,
jak i dekoracyjnego. Wykształcenie na
specjalności architektura światła wypełnia
doskonale lukę w rynkowym zapotrzebowaniu na zawód już powszechnie znany
poza granicami kraju - light designer,
niemający na chwilę obecną odpowiednika na rynku krajowym,
• możliwość realizowania się jako projektant oświetlenia scenicznego i studyjnego
• tworzenie widowisk plenerowych, takich
jak mapping architektoniczny,
• kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą.
?
Tworzymy specjalność dla osób chcących zajmować
się projektowaniem oświetlenia, instalacji świetlnych
z pogranicza sztuki i architektury, realizować swoje
pomysły scenograficzne i mul medialne. W pogoni za
czasem nasza aktywność bardzo mocno wkracza w nocną sferę życia człowieka. Sztuka posługiwania się światłem jest bardzo potrzebna. Kształcimy projektantów
– inżynierów architektów, dla których światło to jeden
z głównych środków wypowiedzi. Pokazujemy, jak zwykłe rzeczy, szare przestrzenie i wnętrza, ciemne budynki
zyskują dzięki światłu nowe życie, zmieniają się na naszych oczach, zaskakując swoim ukrytym bogactwem.
N
C
Poza zasadniczą bazą dydaktyczną, nasi Studenci mogą
nabywać praktyczne doświadczenie w obiektach specjalnie stworzonych przez światowe koncerny, takie jak
Philips, na potrzeby nauki o świetle i jego zastosowaniu:
Centrum Zastosowań Światła LAC w Pile i Centrum Zastosowań Światła OLAC w Lyon.
Praktyczna praca ze światłem to nie tylko wyjazdy poza
Nysę. Nasi studenci mają możliwość praktycznego wykorzystania mobilnych laboratoriów, takich jak LEDbus,
pokazując nocną rzeczywistość Nysy i okolic, tajemniczych wnętrz w zupełnie nowym świetle.
W czasie studiów Student ma możliwość praktyki zawodowej oraz odbywania stażu w najlepszych biurach
architektonicznych oraz instytucjach gospodarczych.
Szczególnie dotyczy to możliwości pracy z czołowymi
projektantami oświetleniowymi poza granicami naszego kraju.
Najlepsi Studenci mają możliwość podróżowania i zwiedzania w ramach „Inspira onal Visits”, poznając najnowsze osiągnięcia techniki oświetleniowej w laboratoriach Philips Ligh ng’s Eindhoven.
S
Nie tylko projekty na papierze, ale również realizacje
swoich pomysłów… Oferujemy możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, związanych z twórczym traktowaniem światła na fes walach światła w Jeleniej Górze,
Warszawie i Łodzi.
W
Niesamowity klimat miasta, unikalne zabytki, wpisane
w charakter powojennej zabudowy, pozwalają na organizowanie licznych warsztatów i konkursów o charakterze ogólnopolskim związanych z architekturą światła
i videoinstalacjami. Od wielu lat spotykają się w Nysie
miłośnicy architektury, mappingu i sztuk mul medialnych z wydziałów architektury: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gliwickiej,
Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia, Instytutu Sztuki
Uniwersytetu Opolskiego i innych.
Chcemy, aby nasz Instytut był miejscem integracji osób, dla których światło jest
pasją i sztuką, które chcą poszerzać wiedzę oraz poznać najnowsze i sprawdzone
rozwiązania w projektowaniu oświetlenia. Chcielibyśmy pokazać wartość światła
jako materiału budowlanego stosowanego przez inżyniera architekta na równi
z żelbetem, cegłą, stalą i szkłem.
mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk
Instytut Architektury i Urbanistyki
8
9
INSTYTUT
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
KIERUNEK:
• bezpieczeństwo wewnętrzne
SPECJALNOŚCI:
• kryminologia i kryminalistyka
• bezpieczeństwo ekonomiczne
• bezpieczeństwo systemów
informatycznych
10
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa i pragną w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. Studiować
mogą również wszyscy inni, którzy jeszcze wahają się nad wyborem swojej drogi życiowej i nie podjęli
ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Wiedza zdobyta w IBW jest interdyscyplinarna i pozwala na uzyskanie kompetencji z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego państwa, w tym szczególnie wiedzy o środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz o budowie
i działaniu systemu bezpieczeństwa RP.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:
• kryminologia i kryminalistyka
• bezpieczeństwo ekonomiczne
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
•
•
•
•
•
•
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
zwalczanie terroryzmu
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
postępowanie administracyjne
taktyka i techniki interwencji
i samoobrony
• kryminologia i kryminalistyka
przedmioty na specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych:
• nowoczesne systemy łączności
• ochrona danych i bezpieczeństwo
informacji
przedmioty na specjalności bezpieczeństwo ekonomiczne:
• bezpieczeństwo ekonomiczne
• techniki zapobiegania sytuacjom
kryzysu gospodarczego
J
?
Zajęcia prowadzą najlepsi w kraju specjaliści z renomowanych ośrodków akademickich, w tym: z warszawskiej
Akademii Obrony Narodowej (dr Grzegorz Kwaśniak,
dr Tadeusz Iwanek) i z Krakowa (prof. Janusz Fałowski).
C
?
Po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa państwa oraz systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Student ma możliwość wyboru
jednej z oferowanych specjalności:
• bezpieczeństwo systemów informatycznych - zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w organach
administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
• bezpieczeństwo ekonomiczne - zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym własnego przedsiębiorstwa oraz ryzykiem w operacjach biznesowych i finansowych,
• kryminologia i kryminalistyka.
N
C
Jak przystało na wyższą Uczelnię zawodową, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktyczne, IBW nawiązał współpracę z Powiatową Komendą
Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwem Powiatowym w Nysie.
Współpraca ta polega m.in. na:
• prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze Studentami
przez funkcjonariuszy, w zakresie praktycznych aspektów działalności Policji i Straży Pożarnej, wykorzystaniu bazy materiałowej oraz wyposażenia technicznego
komendy w procesie nauczania Studentów,
• współpracy w zakresie realizacji ćwiczeń Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W
Funkcjonująca przy Instytucie jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” nawiązuje do tradycji przedwojennego „Strzelca”, jej celem jest wychowanie młodzieży
w duchu wartości patriotycznych oraz rozwijanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa militarnego i podnoszenie
sprawności fizycznej.
Udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego BWN
rozwija wiedzę praktyczną z zakresu bezpieczeństwa,
poprzez współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Strażą
Miejską, Wojskiem Polskim i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na terenie województwa
opolskiego.
Celem Koła Naukowego Studencki Patrol jest stworzenie warunków umożliwiających Studentom poszerzanie
swojej wiedzy z zakresu nauk społeczno-politycznych
oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, poprzez organizowanie debat, wykładów, a także prowadzenie innych
działalności naukowych.
Przygotowujemy Studentów do pracy w sektorze bezpieczeństwa, w tym
w służbach mundurowych. Dysponujemy specjalistycznym laboratorium
zarządzania kryzysowego.
prof. Janusz Fałowski
Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
11
2-tygodniowe praktyki po I roku studiów
i 3-tygodniowe praktyki po II roku studiów
w wydziałach zarządzania kryzysowego
na szczeblu powiatu i województwa, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Wojskowych Komendach Uzupełnień, Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Ministerstwie Obrony Narodowej,
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych
w wybranej przez siebie firmie/instytucji
na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki
do uczelni partnerskiej w Czechach Tomas Bata University w Zlínie.
• praca w administracji publicznej
z ukierunkowaniem na jednostki
organizacyjne służb państwowych
(Policja, Straż Pożarna itp.) odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
• zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich organizacjach
publicznych,
• zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym swojego przedsiębiorstwa,
• kontynuacja edukacji na studiach
drugiego stopnia w wybranej uczelni
cywilnej lub służb mundurowych
w kraju lub za granicą.
Ć!
Ś
WO
O
N
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalność: kryminologia
i kryminalistyka
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA
Nasza oferta skierowana jest do osób, które interesują się problematyką walki o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na ulicach polskich miast oraz mają zamiar w przyszłości zajmować
się tym zawodowo. Nowatorskie w skali kraju połączenie w jednej specjalności kryminologii (zajmującej się motywami i osobowością przestępców) i kryminalistyki (badającej sposoby i środki wykrywania
przestępstw) otwiera Absolwentom tej specjalności bardzo szerokie horyzonty pracy. Wiedza zdobyta
w IBW pozwoli Wam być w przyszłości wzorowym funkcjonariuszem Policji, Straży Więziennej i Straży
Granicznej. Posiadamy odpowiednie zaplecze dydaktyczne w postaci specjalistycznych laboratoriów
oraz doświadczonych wykładowców (adwokatów oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Więziennej).
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zwalczanie przestępczości
prawo karne
taktyka kryminalistyczna
technika kryminalistyczna
prewencja kryminalna
polityka karna
negocjacje policyjne i mediacje
postępowanie w sprawach nieletnich
postępowanie przygotowawcze
postępowanie w sprawach o wykroczenia
• wiktymologia
2-tygodniowe praktyki po I i II roku
studiów w jednostkach organizacyjnych
Policji na terenie województwa opolskiego oraz całego kraju.
W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych
w wybranej przez siebie firmie/instytucji
na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki
do uczelni partnerskiej w Czechach Tomas Bata University w Zlínie.
• praca w służbach mundurowych,
• praca w administracji publicznej
z ukierunkowaniem na jednostki
organizacyjne służb państwowych
(Policja, Straż Pożarna itp.) odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
• zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich organizacjach
publicznych,
• zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym swojego przedsiębiorstwa,
• kontynuacja edukacji na studiach
drugiego stopnia w wybranej uczelni
cywilnej lub służb mundurowych
w kraju lub za granicą.
J
?
Uczymy nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej
wykorzystania w praktyce - co powoduje, że nasi Absolwenci mogą bezpośrednio po zakończeniu nauki podjąć
pierwszą pracę w wyuczonej specjalności. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscach
przestępstw (np. walizki kryminalistyczne - fot. powyżej).
C
?
Nasi Studenci otrzymują kompletną wiedzę związaną
z pracą funkcjonariusza Policji na pierwszym stanowisku
służbowym. Kryminologia i kryminalistyka to specjalność interdyscyplinarna - łącząca wiele dziedzin wiedzy.
Daje to Absolwentom możliwość poznania zarówno zasad, jak i metod oraz środków technicznych służących
wykrywaniu przestępstw i ich sprawców. Zdobyta wiedza będzie pozwalała na sprawne udowadnianie istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami.
N
C
Dobrej kadry, świetnej bazy dydaktycznej, współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo nie tylko
w powiecie, lecz także w województwie i poza nim, ciekawych
praktyk zawodowych - sprawiających, że zdobyta na wykładach wiedza na bieżąco weryfikowana będzie w realnym życiu zawodowym.
W
Podnoś swoje umiejętności i wiedzę w codziennych kontaktach z doświadczoną kadrą, uczestnicz w ciekawych
inicjatywach organizowanych przez Koła Naukowe, podnoś
swoje umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.
Nowoczesny funkcjonariusz oraz funkcjonariuszka w walce o życie, zdrowie
i mienie naszych obywateli.
mgr Józef Barcik
były komendant Komendy Powiatowej Policji w Nysie
12
13
INSTYTUT
DIETETYKI
KIERUNEK:
• dietetyka
SPECJALNOŚCI:
• dietetyka administracyjna
• dietetyka kliniczna
14
DIETETYKA
Dietetyka jest nauką interdyscyplinarną obejmującą nauki przyrodnicze i medyczne, a także społeczne. Odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju
ontogenicznego. Dietetyka zajmuje się także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz
wpływu odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa „dieta jest lekiem, którego
nie zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”.
Dietetyka to kierunek w PWSZ w Nysie kształcący Studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zatem,
jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to PWSZ w Nysie jest
Uczelnią dla Ciebie.
Dietetyka
Specjalności:
• dietetyka administracyjna
• dietetyka kliniczna
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
Wybrane przedmioty:
• analiza i ocena jakości żywności
• biochemia ogólna i żywności
• farmakologia i farmakoterapia
• higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
• kliniczny zarys chorób
• technologia żywności i potraw oraz
towaroznawstwo
przedmioty na specjalności
dietetyka administracyjna:
• kalkulacja kosztów i dokumentacja
żywieniowa
• technologia potraw w żywieniu
zbiorowym
przedmioty na specjalności
dietetyka kliniczna:
• zajęcia praktyczne z dietetyki
• żywienie kliniczne
praktyki semestralne - łącznie 705
godzin:
I semestr (150 godzin) - 4 tygodnie,
II semestr (210 godzin) - ok. 6 tygodni,
III semestr (150 godzin) - 4 tygodnie,
IV semestr (195 godzin) - ok. 5 tygodni.
J
?
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana
kadra z krajowych ośrodków akademickich.
Pracownie Instytutu Dietetyki wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich,
wśród których wyróżnić można:
• pracownię technologii żywności, gdzie znajdują się
stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie
zaplanowanych jadłospisów, pracownię żywienia
i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie
wartości odżywczej posiłków, interpretację wyników
dotyczących oceny sposobu żywienia,
• pracownię analiz i oceny jakości żywności/laboratorium chemiczne, gdzie odbywa się badanie właściwości i jakości produktów spożywczych.
C
?
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest:
• nauka posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk
o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia
człowieka zdrowego i chorego,
• zapobieganie chorobom żywieniowozależnym,
• przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych
i do współpracy z zespołem leczącym w zakresie planowania żywienia,
• nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego
w ocenie stanu odżywienia,
• przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez
uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych.
N
C
Nasza Uczelnia posiada pracownię antropometryczną oraz
sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt
komputerowy z dostępem do Internetu. Studenci mają
do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie. Korzystamy
z pakietu MSDN.
W
Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet - jego celem
jest m.in. rozwijanie i poszerzanie wiedzy w obszarze
żywienia człowieka i dietetyki z naciskiem na doskonalenie umiejętności prowadzenia prac badawczych przez
Studentów.
Fakt, że coraz więcej ludzi interesuje się racjonalnym żywieniem w zdrowiu
i w chorobie, świadczy o tym, że kierunek jest przyszłościowy. Dietetyka jest
przydatna w życiu.
prof. Zbigniew Ciemniewski
Dyrektor Instytutu Dietetyki
15
• Strossmayer University of Osijek,
Chorwacja
• The Limassol College – T.L.C., Cypr
• Klaipeda State College, Litwa
• Universidade do Algarve, Portugalia
• Slovak University of Agriculture in
Nitra, Słowacja
• pełna lista uczelni na stronie Instytutu
• praca w zawodzie dietetyka w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach
i innych placówkach ochrony zdrowia,
w zakładach świadczących usługi
hotelarskie, restauracjach i innych
jednostkach żywienia zbiorowego,
w urzędach administracji rządowej
i samorządowej,
• prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w zakresie poradnictwa
dietetycznego,
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą.
INSTYTUT
FINANSÓW
KIERUNEK:
• finanse i rachunkowość
SPECJALNOŚCI:
• rachunkowość i kontrola
finansowa
• finanse przedsiębiorstw
Uwaga!
Oferujemy również
BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE
DLA PRACUJĄCYCH!
z zajęciami w godzinach popołudniowych
16
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Kierunek finanse i rachunkowość kształci w jednym z dwóch, trzech zawodów, w których specjaliści są
najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją kierunku jest kształcić i rozwijać umiejętności, pozwalające zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpocząć po studiach pracę.
Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz
marke ngowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają
również nowoczesne laboratoria Instytutu Finansów, duża liczba zajęć praktycznych i wysoki poziom
nowoczesnego kształcenia informatycznego Studentów kierunku finanse i rachunkowość.
Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek finanse i rachunkowość spośród innych kierunków ekonomicznych, jest położenie w trakcie procesu dydaktycznego szczególnego nacisku na finansowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek.
Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywają się m.in.: w bankach,
biurach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z naszych Absolwentów kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, na których ich wykształcenie, uzyskane
w naszej Uczelni, jest wysoko oceniane.
Finanse i rachunkowość
Specjalności:
• rachunkowość i kontrola finansowa
• finanse przedsiębiorstw
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
•
•
•
•
analiza finansowa
bankowość, ekonometria
finanse publiczne
rachunkowość
przedmioty na specjalności finanse
przedsiębiorstw:
• prawo finansowe
• rachunkowość zarządcza
przedmioty specjalności
rachunkowość i kontrola finansowa:
• informatyzacja rachunkowości
• kontrola finansowa
2-tygodniowe praktyki po I i po II roku.
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych
polskich uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
lub z powodzeniem podjąć dalszą naukę w Polsce albo
za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem
na ekonomiczne, a po okresie dokształcania na studiach
II stopnia także głównego księgowego lub menagera,
szczególnie finansowego.
C
N
J
?
?
Program studiów umożliwia Studentowi wybór modułów kształcenia, a uzyskiwane przez Studentów w trakcie studiów, poza ocenami, punkty ECTS pozwalają na
bezpłatną wymianę międzynarodową Studentów PWSZ
w Nysie ze wszystkimi krajami europejskimi. W trakcie studiów Studenci kierunku finanse i rachunkowość
mają zapewniony wysoki standard kształcenia w zakresie różnych technik informatycznych, który zapewniają
nowocześnie wyposażone laboratoria i duża liczba zajęć
praktycznych. Dodatkowym atutem jest dostosowanie
programu nauczania do wymagań rynku.
Ogólnym celem kierunku finanse i rachunkowość jest
wykształcenie Absolwenta, zdolnego podjąć pracę
w zawodzie asystenta księgowego, pracownika działu
analiz ekonomicznych i menagera finansowego niższego
stopnia, a także podjąć działalność na własny rachunek
• Strossmayer University off Osijek,
Chorwacja
• Západočeská univerzita v Plzni, Czechy
• Roskilde Business College, Dania
• Saimaa University of Applied
Sciences, Finlandia
• Universidad Miguel Hernandez de
Elche, Hiszpania
• Athlone Institute of Technology,
Irlandia
• Klaipeda State College, Litwa
• Rezeknes Augstskola, Łotwa
• Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
• Dumlupinar University, Turcja
• Nigde University, Turcja
• Istanbul Commerce University, Turcja
C
Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich
zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza
jego granicami, jak również za granicą. Nasi Studenci mają możliwość korzystania z sal wyposażonych
w nowoczesny sprzęt komputerowy i z szeregu programów wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstw (Excel, Insert GT, Symfonia Premium, CDN Optima), co gwarantuje, iż studia na tym kierunku spełniają
standardy europejskie.
W
Studenckie Koło Naukowe BONUS jest organizacją studencką, tworzoną przez Studentów dla Studentów:
„Jesteśmy Studentami PWSZ w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy
inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły
nam jedynie zyski”.
Studiując finanse w naszej Uczelni, nie stracisz czasu ani pieniędzy.
Zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą Ci dobre podstawy do interesującej
pracy, zrozumienia wielu aspektów życia gospodarczego, a także dalszego
rozwijania się.
prof. Andrzej Nowak
Dyrektor Instytutu Finansów
17
• praca w zawodzie: asystenta księgowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i menagera finansowego
niższego stopnia, a także działalność
na własny rachunek,
• po dokształceniu na studiach II stopnia także głównego księgowego lub
menagera, szczególnie finansowego,
• dalsza nauka w Polsce lub za granicą
w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne.
INSTYTUT
INFORMATYKI
KIERUNEK:
• informatyka
SPECJALNOŚCI:
• gry komputerowe
i mul media
• systemy internetowe
• systemy i sieci komputerowe
• bezpieczeństwo sieci
i systemów informatycznych
Uwaga!
Oferujemy również
BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE
DLA PRACUJĄCYCH!
z zajęciami w godzinach popołudniowych
18
INFORMATYKA
Program studiów na naszych specjalnościach gwarantuje wykształcenie w dziedzinie mul mediów, systemów tworzenia gier, zaawansowanej animacji, grafiki 2D i 3D, nowoczesnych
technologii baz danych, systemów sieciowych i rozproszonych oraz systemów mobilnych,
jak również obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.
Informatyka
Specjalności:
• gry komputerowe i multimedia
• systemy internetowe
• systemy i sieci komputerowe
• bezpieczeństwo sieci i systemów
informatycznych
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)
•
•
•
•
•
•
programowanie (C++, Delphi, Java)
podstawy sztucznej inteligencji
systemy wbudowane
zarządzanie danymi informacyjnymi
zarządzanie projektami informatycznymi
projekt zespołowy
przedmioty na specjalności systemy
internetowe:
• programowanie (.NET, Web GL, CSS, PHP)
• programowanie urządzeń mobilnych
przedmioty na specjalności systemy
i sieci komputerowe:
• systemy zarządzania i dostarczania
treści internetowych
• sieciowe systemy multimedialne
przedmioty na specjalności bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych:
• wirtualizacja systemów
• bezpieczeństwo systemów wirtualnych
• zarządzanie bezpieczeństwem informacji
J
?
N
Nasza kadra składa się z nauczycieli akademickich, którzy współpracują z najlepszymi polskimi i zagranicznymi
uczelniami akademickimi w zakresie teorii i zastosowań
informatyki i których prace są znane w kraju i za granicą
oraz wykorzystywane w procesie kształcenia. Kierunek
otrzymał drugi raz z rzędu pozytywną ocenę Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, ważną aż do 2018/2019 roku.
C
?
Absolwent posiada znajomość standardowych i nowoczesnych metod oraz algorytmów informatyki, umożliwiającą samodzielne i zespołowe rozwiązywanie
problemów informatycznych, w tym ich analizę, implementację, realizację i weryfikację projektów informatycznych (systemów mobilnych i wielodotykowych, aplikacji chmurowych). Biegle programuje w kilku językach
programowania, umie wykorzystywać i administrować
najnowszymi serwerowymi pla ormami operacyjnymi
Windows Serwer i Linux, usługami SaaS/IaaS, a także
projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych
oraz sieci komputerowe.
C
Nasza Uczelnia posiada mul medialne sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy
z dostępem do Internetu, serwery wieloprocesorowe,
tablice interaktywne, systemy wideokonferencji. Studenci mają do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie. Korzystamy również z pakietu DreamSpark Premium /MSDNAA.
W PWSZ w Nysie działa sieć światłowodowa łącząca
ze sobą wszystkie budynki Uczelni, tworząca dużą sieć
kampusową zwaną Nyską Siecią Akademicką.
Współpracujemy z firmami IT, m.in. Studenci biorą
udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych pracowników firmy IBM.
W
Studenckie Koło Naukowe ENTI (Entuzjastów Nowych
Technologii Informatycznych), którego celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki,
projektowania i realizowania systemów informatycznych,
jak również badania nowych rozwiązań programowosprzętowych powstających w oparciu o nowe technologie (grafika komputerowa, gry i mul media, rozpoznawanie obrazów, detekcja ruchu, sztuczna inteligencja,
aktywne i zautomatyzowane serwisy internetowe).
Przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie działa Lokalna Akademia Cisco.
Studia na naszym kierunku stanowią milowy krok w kierunku profesjonalnego przygotowania do zawodu informatyka. Współpraca z firmami IT
pozwala na uzyskanie profesjonalnych umiejętności i kompetencji w różnych
obszarach informatyki.
prof. Włodzimierz Stanisławski
Dyrektor Instytutu Informatyki
19
2-tygodniowe praktyki na II roku oraz
4-tygodniowe praktyki na III roku studiów.
W czasie studiów Student ma możliwość
wyjazdu na 3-miesięczną zagraniczną
praktykę wakacyjną w wybranej przez
siebie firmie/instytucji na terenie krajów
UE i Turcji oraz na semestr lub rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich:
• Athlone Institute of Technology, Irlandia
• Hochschule Ostwestfalen–Lippe, Niemcy
• Sakarya University, Turcja
• Instituto Politécnico do Cávado e do
Ale, Portugalia
• pełna lista uczelni na stronie Instytutu
• praca przy wytwarzaniu oprogramowania Web i .Net, wdrażaniu
systemów urządzeń mobilnych oraz
jako specjalista ds. testowania (specj.
systemy internetowe),
• praca przy wdrażaniu systemów
i sieci komputerowych, prowadzeniu
firmy informatycznej (specj. systemy
i sieci komputerowe, bezpieczeństwo
systemów i sieci),
• praca przy tworzeniu gier, rozszerzonej rzeczywistości, grafiki, webmaster, administrator www (specj. gry
komputerowe i multimedia),
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą.
GRY KOMPUTEROWE I MULTIMEDIA
IInformatyka
f
k
Specjalność: gry komputerowe
i multimedia
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
grafika komputerowa w .NET
gry na urządzenia mobilne
metody i techniki tworzenia gier
nowoczesne systemy baz danych
nowoczesne technologie
przetwarzania treści multimedialnych
programowanie rozproszone
przetwarzanie w chmurze
systemy multimedialne
systemy Web
tworzenie gier w technologiach Web
zaawansowana grafika komputerowa
W czasie zajęć Studenci wykorzystują:
• Corel DRAW
• Adobe Design
• 3Ds Max
• Blender
• Autocad
• Inventor
• Unity
• XNA
• frameworks
• technologie Web (MVC, HML5,
WebGl, CSS3, PHP, Zend, JavaScirpt,
ASP.NET)
• technologie inne (CUDA, ATI Stream,
openMP, openMPI)
• mobilne (Android, iOS, Windows
Phone)
• i wiele innych
D
?
Dla każdego - gry komputerowe to obecnie jedna z najpopularniejszych form rozrywki. To też gwałtownie
rozrastająca się dziedzina szeroko rozumianej informatyki,
a co za tym idzie, nowe miejsca pracy dla projektantów,
programistów, grafików komputerowych, animatorów,
specjalistów od sztucznej inteligencji, komunikacji sieciowej, zabezpieczeń, przetwarzania rozproszonego i wielu
innych.
a
my n
asza
Gier
Zapr
ę
en ysa.pl
r
A
ą
z.n
Nysk//turniej.pws
http:
Możesz zdobyć gruntowną wiedzę z wymienionych
dziedzin, która pozwoli Ci być niezwykle konkurencyjnym na rynku pracy, świetnie się przy tym bawiąc.
Doskonale wiemy bowiem, jaką satysfakcję sprawia
samodzielne wykonanie nawet bardzo prostej gry. Taka
własna gra, szczególnie ta pierwsza, zawsze zostanie już tą
jedyną, wyjątkową.
Studia na tej specjalności pozwolą na zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby projektować i realizować
wszelkiego rodzaju usługi informatyczne, związane nie tylko z szeroko rozumianą rozrywką. Pozwolą Ci swobodnie
wykorzystywać możliwości najnowocześniejszych pla orm
programowych i sprzętowych do realizacji gier, rozszerzonej rzeczywistości, grafiki oraz innego rodzaju oprogramowania i usług.
Rynek komputerowej rozrywki tylko w Polsce szacowany jest na ponad 10 mld zł
rocznie, a tekst „programistę, designera, testera gier zatrudnię” pojawia się
nader często, dlatego połącz ciekawe studia z dobrą zabawą
i „uszczknij” z tego tortu coś dla siebie.
mgr inż. Adam Dudek
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego ENTI
oraz współorganizator Nyskiej Areny Gier
20
21
INSTYTUT
JAZZU
KIERUNEK:
• jazz i muzyka estradowa
SPECJALNOŚCI:
• instrument główny do wyboru:
• fortepian
• kontrabas
• gitara
• perkusja
• trąbka
• puzon
• saksofon
• śpiew solowy
• realizacja dźwięku
• edukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej
22
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Kształcenie na tym kierunku jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wskazaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy Studenta. Student zdobywa wiedzę poprzez
analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych,
komponowanie i aranżowanie utworów w różnej stylistyce i ekspresji. Ponadto poznaje zasady i funkcjonowanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizował.
Jazz i muzyka estradowa
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
Instrument główny do wyboru:
• fortepian
• kontrabas
• gitara
• perkusja
• trąbka
• puzon
• saksofon
• śpiew solowy
• analiza dzieła muzycznego
jazzowego z audycjami
• big-band (tylko dla instrumentalistów)
• chór
• dykcja i recytacja, emisja głosu
• harmonia jazzowa
• improwizacja
• instrumentoznawstwo
• kompozycja i aranżacja
• kształcenie słuchu
• literatura i historia jazzu
• reżyseria muzyczna
• rytm w jazzie
• techniki pracy w studio
• zespół instrumentalny/zespół wokalny
J
?
W
Posiadamy: w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/
mp3/USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji - zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany,
klasy wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową,
mikrofony, wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd.
Sale wykładowe wyposażone są w mul media.
C
?
Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie
lub jazzowego śpiewu. Wszystkie niezbędne przedmioty
i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone są
na poziomie akademickim. Student ma także możliwość
dodatkowego rozwoju poprzez działalność w kołach
naukowych.
N
C
Nauki z gwiazdami - znanymi muzykami:
prof. Wojciech Niedziela, prof. Jacek Meira, prof. Karol Ferfecki, prof. Piotr Baron, prof. Inga Lewandowska, prof. Grzegorz Nagórski, dr Dagmara Niedziela,
dr Adam Buczek, mgr Jarosław Bothur, mgr Aleksandra Brzeźnicka, mgr Piotr Milwiw-Baron, mgr Roman
Hudaszek, mgr Danuta Sendecka, mgr Piotr Schmidt,
mgr Marcin Wawrzynowicz, mgr Cezary Wojciechowski.
W ramach kierunku działają koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Zapomnianych Artystów
Jazzowych
Celem koła jest poszukiwanie i prezentowanie twórczości zapomnianych artystów jazzowych i estradowych.
Program działalności koła:
• poszukiwanie w Internecie i literaturze, w bibliotekach i archiwach,
• poszukiwanie archiwalnych nagrań,
• opracowywanie i aranżacja odnalezionych kompozycji,
• publikowanie i prezentowanie odnalezionych zbiorów,
• współpraca z wydawcami.
Studenckie Koło Naukowe Produkcji Muzycznej
Celem koła jest nauka i obsługa programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu i obróbce utworów
muzycznych. Program działalności koła:
• nauka obsługi muzycznych programów komputerowych,
• praktyczne ich zastosowanie w utworach muzycznych,
• poznawanie sprzętu niezbędnego do produkcji i odtwarzania,
• tworzenie utworów przy pomocy współczesnych technik komputerowych,
• zapoznanie się z etapami produkcji muzycznej.
Studenckie Koło Naukowe - Akademicka Scena Muzyczna
Celem koła jest umożliwienie rozwoju artystycznego
Studentów wszystkich kierunków PWSZ w Nysie.
Nysa Gospel Choir i Chór Akademicki PWSZ w Nysie.
Celem studiów jest wykształcenie młodych instrumentalistów i wokalistów,
którzy poprzez swe kreatywne działania muzyczne podnosiliby poziom polskiej muzyki estradowej i kultury muzycznej.
prof. Wojciech Niedziela
Dyrektor Instytutu Jazzu
23
2-tygodniowe praktyki po I i II roku
studiów.
W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych
(związanych z kierunkiem kształcenia)
w wybranej przez siebie instytucji na
terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu
na semestr lub jeden rok akademicki do
uczelni partnerskch:
• Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
• Strossmayer University of Osijek,
Chorwacja
• Branderburgische Technische Universität, Niemcy
• Nord-Trondelag University College,
Norwegia
• Harran University, Turcja
• praca w szkolnictwie ogólnym
i muzycznym pierwszego i drugiego
stopnia (po odbyciu studiów uzupełniających), prowadzenie aktywnej
działalności koncertowej i nagraniowej (indywidualnie i w instytucjach
kultury), prowadzenie warsztatów
muzycznych, współrealizacja projektów artystycznych i multimedialnych,
organizacja imprez estradowych
w zakresie muzyki estradowej
i pokrewnej,
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą.
REALIZACJA DŹWIĘKU
Jazz i muzyka estradowa
Specjalność: realizacja dźwięku
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Nowa specjalność umożliwia zdobycie praktycznego zawodu realizatora dźwięku. W czasie nauki każdy
Student zostanie przygotowany do pracy w programach do nagrywania i obrabiania dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe, telewizyjne itp. Po trzech latach nauki Absolwent zostanie przygotowany
do tego, aby w sposób profesjonalny zajmować się pracą z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego
parametry techniczne i estetyczne.
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
propedeutyka technik nagłośnienia
propedeutyka technik studyjnych
akustyka
urządzenia elektroakustyczne
techniki komputerowe w realizacji
nagrań
techniki studyjne
kształcenie słuchu
mastering
instrumentoznawstwo
kompozycja i aranżacja
2-tygodniowe praktyki po I i II roku
studiów.
W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych
(związanych z kierunkiem kształcenia)
w wybranej przez siebie instytucji na
terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu
na semestr lub jeden rok akademicki do
uczelni partnerskch:
• Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
• Strossmayer University of Osijek,
Chorwacja
• Branderburgische Technische Universität, Niemcy
• Nord-Trondelag University College,
Norwegia
• Harran University, Turcja
• Absolwent będzie potrafił zajmować
się np. tworzeniem produkcji muzycznych, miksowaniem dźwięków,
rekonstrukcją dźwięku, masteringiem,
montażem, a także nagłaśnianiem,
• może podjąć pracę w studiach nagrań,
radio, telewizji, teatrze, imprezach
plenerowych, koncertach live itp.,
• kontynuacja studiów na
poziomie magisterskim
w kraju lub za
granicą.
ki
rakty
ać p ole
w
y
b
p
od adia O
ogą
ci m diach R
n
e
d
Stu in. w stu
m.
J
?
Podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie Studenta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki
realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW (Digital Audio Worksta on), czyli w wolnym
tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program),
w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad
dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie,
aranżacji, masteringu i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie bezwzględnie posiadać wiedzę, jak
obsługiwać podstawowe narzędzie pracy na stanowisku
realizatora dźwięku.
C
?
W czasie trzech lat nauki Student będzie uczestniczył
m.in. w zajęciach:
• Techniki nagłośnienia/propedeutyka technik nagłośnienia - to jeden z przedmiotów kierunkowych.
Zajęcia mają na celu ukazanie Studentowi, jak wygląda
praca realizatora dźwięku. Oprócz praktycznej obsługi
sprzętu, Student nauczy się jak współpracować z muzykami, aktorami i innymi artystami. Student w trakcie
zajęć dowie się m.in.: jak skonfigurować scenę pod
odpowiednie wydarzenie artystyczne, jak odpowiednio dobrać technologię do skutecznego zrealizowania
koncertu, jak wydobyć główny przekaz i nie przekłamać akustycznie sztuki muzycznej i wielu pokrewnych.
Przedmiot ten jest pokrewny przedmiotom: technika
filmowa, radiowa, fonograficzna, teatralna i estradowa, organizacja produkcji.
• Techniki studyjne/propedeutyka technik studyjnych
- to przedmiot, który ma ukazać pracę z dźwiękiem
w studiu, w różnych sytuacjach od komercyjnych po
artystyczne, podczas wszystkich faz jego powstawania. Przedmiot jest podzielony na dwie części: techniki
produkcji muzycznej - wykładowa oraz produkcja muzyczna - ćwiczenia w studio.
• Elektroakustyka - to bardzo obszerny przedmiot,
który ma uświadomić Studentowi, jak wygląda,
a w zasadzie jak brzmi, świat muzyki i dźwięków.
Porusza tematykę fizyki dźwięku, techniki pracy
urządzeń wykorzystywanych w pracy w studiu i na scenie, akustykę i instrumentoznawstwo. Przygotowuje
do świadomej i bezpiecznej dalszej nauki na zajęciach
praktycznych.
N
C
Realizatorzy dźwięku najczęściej pracują w studiach nagrań, radio, telewizji, teatrze i na estradzie.
Absolwent realizacji dźwięku PWSZ w Nysie może pracować także jako producent muzyczny. Zajęcia prowadzą realizatorzy dźwięku i aranżerzy (mgr Piotr Furtas,
mgr Cezary Wojciechowski) oraz wybitni muzycy jazzowi.
W
W ramach specjalności działa Studenckie Koło Naukowe
Produkcji Muzycznej.
Realizacja dźwięku jest specjalnością dającą młodym adeptom umiejętności
profesjonalnych działań z obszarów nagrań muzycznych, nagłaśniania imprez kulturalnych oraz kreacji multimedialnych.
prof. Wojciech Niedziela
Dyrektor Instytutu Jazzu
24
Ć!
Ś
WO
O
N
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W JAZZIE I MUZYCE ESTRADOWEJ
WEJ
Specjalność daje kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej, ognisku muzycznym, domu kultury. Jej
unikatowość polega na tym, że jest „osadzona” w jazzie, a także na szerokim podejściu do edukacji
muzycznej dzieci. Rozwija takie kompetencje jak np. umiejętność improwizacji. Student będzie miał
możliwość poznawania współczesnych trendów w edukacji muzycznej, opartej na wynikach aktualnych
badań dostępnych w źródłach krajowych i zagranicznych.
Jazz i muzyka estradowa
Specjalność: edukacja artystyczna
w jazzie i muzyce estradowej
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
• dyrygowanie
• metodyka nauczania muzyki dzieci,
młodzieży, dorosłych
• zajęcia muzyczno-ruchowe
• instrumentarium Orffa
• psychologia i pedagogika
• emisja głosu
2-tygodniowe praktyki po I i II roku
studiów w szkołach podstawowych,
ogniskach muzycznych.
J
?
Posiadamy: w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/mp3/
USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany, klasy wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową, mikrofony,
wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd. Sale wykładowe wyposażone są w mul media.
C
?
Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie lub jazzowego śpiewu oraz umiejętności gry na
instrumentach szkolnych, integracji dyscyplin szeroko rozumianej sztuki: muzyki, grafiki, poezji, mul mediów i światła. Wszystkie niezbędne przedmioty
i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone
są na poziomie akademickim. Student ma także możliwość dodatkowego rozwoju poprzez działalność
w kołach naukowych.
N
C
Jest to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa
muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej.
Uczą tu wybitni specjaliści z dziedziny metodyki nauczania muzyki (mgr Andrzej Rękas), wybitni specjaliści
z zakresu dyrygowania i prowadzenia zespołów (prof.
Piotr Baron), wybitni muzycy (prof. Wojciech Niedziela,
prof. Jacek Meira, prof. Karol Ferfecki, prof. Inga Lewandowska, prof. Grzegorz Nagórski, dr Dagmara Niedziela,
dr Adam Buczek, mgr Jarosław Bothur, mgr Aleksandra
Brzeźnicka, mgr Piotr Milwiw-Baron, mgr Roman Hudaszek, mgr Danuta Sendecka, mgr Piotr Schmidt, mgr
Marcin Wawrzynowicz), realizatorzy dźwięku i aranżerzy (mgr Piotr Furtas, mgr Cezary Wojciechowski). Ponadto Uczelnia podjęła starania o podwójny dyplom
z Branderburgische Technische Universität w Co bus.
Instytut Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczącymi
ośrodkami muzycznymiw Polsce.
W
W ramach kierunku działają koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Zapomnianych Artystów
Jazzowych, Studenckie Koło Naukowe Produkcji Muzycznej i Studenckie Koło Naukowe - Akademicka Scena Muzyczna oraz Nysa Gospel Choir i Chór Akademicki PWSZ w Nysie.
Celem studiów jest wykształcenie kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia
i wszechstronnie wykształconych nauczycieli muzyki, którzy będą na nowo kreować szeroko rozumiane wychowanie muzyczne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych, a także przyczynią się do powrotu muzyki do szkół, przedszkoli
oraz innych instytucji.
prof. Piotr Baron
Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu
25
W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych
(związanych z kierunkiem kształcenia)
w wybranej przez siebie instytucji na
terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu
na semestr lub jeden rok akademicki do
uczelni partnerskch:
• Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
• Strossmayer University of Osijek,
Chorwacja
• Branderburgische Technische Universität, Niemcy
• Nord-Trondelag University College,
Norwegia
• Harran University, Turcja
• Absolwent może podjąć pracę
w szkole podstawowej, w ognisku
muzycznym,
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą.
INSTYTUT
KOSMETOLOGII
KIERUNEK:
• kosmetologia
SPECJALNOŚCI:
• kosmetologia specjalistyczna
• chemia i technologia
kosmetyków
26
KOSMETOLOGIA
Posiadamy największy limit miejsc, a o przyjęciu decyduje konkurs świadectw. Na studiach niestacjonarnych proponujemy konkurencyjne czesne i nie wymagamy tytułu technika usług kosmetycznych.
Posiadamy zaplecze dydaktyczne na najwyższym poziomie - Uczelnia dysponuje trzema pracowniami
kosmetologii, które znajdują się w nowym budynku i są wyposażone w najnowszy sprzęt wysokiej klasy. W trakcie nauki zapewniamy profesjonalne kosmetyki, na których Studenci uczą się i pracują. Wykłady prowadzone są w budynku posiadającym nowocześnie wyposażone sale wykładowe (projektory
mul medialne, laptopy, strefa Wi-Fi). Ponadto Uczelnia dysponuje nowymi i doskonale wyposażonymi
pracowniami, m.in.: chemii, anatomii, fizjologii, fizjoterapii i masażu, salą fitness oraz pracowniami
komputerowymi. Nauka prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową.
Kosmetologia
Specjalności:
• kosmetologia specjalistyczna
• chemia i technologia kosmetyków
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
• farmakologia
• kosmetologia pielęgnacyjna,
upiększająca i stosowana
przedmioty na specjalności chemia
i technologia kosmetyków:
• chemia surowców kosmetycznych
• marketing i zarządzanie w obrocie
wyrobami kosmetycznymi
• podstawy farmakognozji i technologii
surowców roślinnych
• technologia wyrobów perfumeryjnych
i kosmetyków kolorowych
przedmioty na specjalności kosmetologia specjalistyczna:
• kosmetologia lecznicza
• kształtowanie sylwetki zabiegami
z zakresu balneoterapii i hydroterapii
• chirurgia plastyczna
• podstawy alergologii
• zasady prawidłowego żywienia
i dietetyka
• wizaż i stylizacja
4-tygodniowe praktyki po I i II roku
studiów w gabinetach kosmetycznych
i ośrodkach SPA.
J
?
W pracowniach kosmetologii i fizjoterapii Studenci pracują w parach, co daje możliwość osobistego odczucia
efektów zabiegu, jak i jego wykonania (każda para ma
do dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko do pracy
– profesjonalny sprzęt wiodących firm kosmetycznych
i medycznych).
C
?
W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności:
kosmetologia specjalistyczna oraz chemia i technologia
kosmetyków. Absolwent po ukończeniu nauki zdobywa
wyższe wykształcenie zawodowe w zakresie kosmetologii i tytuł licencjata - kosmetologa.
N
C
Studenci podczas swoich zajęć laboratoryjnych czy ćwiczeń korzystają z doskonale wyposażonych pracowni
i laboratoriów, m.in.: pracowni kosmetologii, dermatologii, chirurgii plastycznej i fizjoterapii.
Organizujemy wyjazdy dydaktyczno-edukacyjne (kongresy kosmetyczne, ośrodki lecznicze, znane instytuty
kosmetyczne). Regularnie zapraszamy wiodące firmy
kosmetyczne i medyczne, które prowadzą szkolenia instruktażowe w naszym Instytucie.
W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych
(związanych z kierunkiem kształcenia)
w wybranej przez siebie firmie/instytucji
na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki
do jednej z uczelni partnerskich:
• Klaipeda State College, Litwa
• Kauno Kolegija, Litwa
W
W ramach kierunku działają: Studenckie Koło Naukowe EZIS, którego celem jest pogłębianie wiedzy
z zakresu kosmetologii, między innymi poprzez: organizowanie szkoleń i pokazów wiodących firm kosmetycznych, jak również firm związanych z dermatologią
oraz wyjazdów na kongresy i targi kosmetologiczne;
Studenckie Koło Naukowe Satya, którego celem jest
pogłębianie wiedzy z dziedziny kosmetologii opartej
na faktach naukowych oraz Studenckie Koło Naukowe
Trzymaj Formę „TF”, którego celem jest zachęcanie do
uczestniczenia w zorganizowanej aktywności fizycznej,
udzielanie porad nt. zdrowego odżywiania, prowadzenie badań naukowych w obszarze dietetyki i fizjologii
wysiłku fizycznego.
Studia w Instytucie Kosmetologii gwarantują naukę pod opieką bardzo
doświadczonej kadry, w świetnie wyposażonych pracowniach, świadczących
także usługi zewnętrzne. Umożliwiają studia za granicą i oferują wsparcie
finansowe wieloma stypendiami.
dr n. med. Wiesława Huńka-Żurawińska
Dyrektor Instytutu Kosmetologii
27
• praca w gabinetach kosmetycznych,
ośrodkach odnowy biologicznej i ośrodkach SPA, gabinetach dermatologicznych, firmach produkujących kosmetyki, sieciach dystrybucji kosmetyków oraz firmach kosmetycznych,
• kontynuacja edukacji na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni
w kraju lub za granicą.
INSTYTUT
NEOFILOLOGII
KIERUNEK:
• filologia
SPECJALNOŚCI:
• filologia angielska
wykaz aktualnych specjalizacji dostępny jest
na stronie: www.pwsz.nysa.pl/rekrutacja
• jezyk biznesu angielski
• filologia germańska
• specjalizacja nauczycielska
z dodatkowym modułem
przygotowującym do nauczania
języka niemieckiego jako języka
ojczystego (mniejszości)
• tłumaczeniowa (translatorska)
• studia interdyscyplinarne:
specjalizacja turystyczno-kulturoznawcza
• studia interdyscyplinarne: język
niemiecki w biznesie i turystyce
Uwaga!
Oferujemy również
BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE
DLA PRACUJĄCYCH!
z zajęciami w godzinach popołudniowych
28
FILOLOGIA ANGIELSKA
Dyplom filologii angielskiej pozwala znaleźć zatrudnienie dosłownie w każdej instytucji, gdzie wymagana jest komunikacja w języku obcym. Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia
i działania, Student filologii angielskiej PWSZ w Nysie nabywa umiejętność argumentowania w rozmaitych sytuacjach zawodowych, co dodatkowo zwiększa szansę znalezienia atrakcyjnej pracy zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Poza tym, studiowanie w Nysie - niewielkim, ale przez to bardzo przyjaznym
mieście - ma wiele zalet: Studenci nie są anonimowi, grupy są niewielkie, co dobitnie podkreślają uczący się u nas Studenci z Hiszpanii czy Turcji.
Filologia
Specjalność: filologia angielska
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
Wykaz aktualnych specjalizacji dostępny jest
na stronie: www.pwsz.nysa.pl/rekrutacja
J
?
Zajęcia odbywają się regularnie w formie wykładów
i ćwiczeń. Przebiegają w sympatycznej i pełnej zaufania
atmosferze, a urozmaicane są w zależności od specyfiki
danego przedmiotu (prezentacje, odczyty, projekty, pokazy filmowe itp.). Instytut Neofilologii, poza pracowniami
wyposażonymi w standardowy sposób, posiada sale ze
sprzętem audio-wizualnym na bardzo wysokim poziomie.
C
?
W pierwszej kolejności Studenci filologii angielskiej PWSZ
w Nysie rozwijają praktyczne umiejętności posługiwania się
językiem angielskim w mowie i w piśmie. Ponadto, nasz Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu języka, literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego oraz wie jak przetłumaczyć różne rodzaje tekstów. Specjalizacja nauczycielska
gwarantuje także dyplom potwierdzający kwalifikacje do
nauczania języka angielskiego, co przy otwartych drzwiach
do Europy z pewnością pomaga przyszłym Absolwentom w
znalezieniu pracy w innym kraju unijnym, czy nawet w dalekich Chinach, co naszym Absolwentom się udało!!! Zapraszamy na naszą stronę, aby zapoznać się z relacjami naszych
Absolwentów! (zobacz zakładkę „Nasi Studenci”)
Program studiów filologii angielskiej obejmuje naukę drugiego języka obcego na różnych poziomach zaawansowania oraz umożliwia wybór trzeciego za darmo. Do wyboru
oferujemy język niemiecki, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki oraz rosyjski. Biegła znajomość dwóch czy nawet
trzech języków oczywiście zwiększa możliwość zatrudnienia
w biurze tłumaczeń lub w każdej innej firmie współpracującej z innymi krajami na świecie.
N
C
Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, Student filologii angielskiej PWSZ w Nysie
nabywa umiejętność komunikowania się w rozmaitych sytuacjach zawodowych, co dodatkowo zwiększa szansę znalezienia atrakcyjnej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Dzięki kadrze naukowej poziom kształcenia na filologii angielskiej w PWSZ w Nysie jest wysoki.
Studenci z innych krajów, którzy goszczą w PWSZ w Nysie,
stwarzają naturalną możliwość komunikacji w języku angielskim, co jednocześnie świadczy o tym, że studiowanie
w Nysie jest atrakcyjne. Nie trzeba wyjeżdżać z kraju, aby
poza szkolną ławą komunikować się w języku angielskim.
Biblioteka PWSZ w Nysie zapewnia dostęp do elektronicznych akademickich baz danych, nawet z komputerów domowych, co Studentom znającym język angielski bardzo
ułatwia naukę i pisanie pracy dyplomowej.
Dzięki programowi Erasmus+, Studenci mają także możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej, wyjeżdżając
na półroczne bądź nawet roczne stypendium do zagranicznej uczelni partnerskiej w Hiszpanii, Austrii, Bułgarii,
Chorwacji, Czechach, Danii, Norwegii, Rumunii lub w Turcji. Taka przygoda daje szansę poznania wielu Studentów
z całego świata, z którymi nasi Absolwenci nadal utrzymują
kontakt. Atrakcyjną ofertą stypendialną są także Fundusze
Norweskie, dzięki którym nasi Studenci mogą skorzystać
z norweskich programów nauczania, przebywając przez kilka miesięcy np. na Uniwersytecie w Lavanger.
Gwarantujemy przyjazny system studiowania ułatwiający osobom pracującym uzyskanie zgody na indywidualną organizację
studiów (IOS), dostosowaną do własnych możliwości czasowych.
Istnieje również możliwość odbycia praktyki za granicą w ramach programu Erasmus.
W
Studenckie Koło Naukowe ACTIVE MINDS zapewnia dalszy rozwój kompetencji komunikacyjnych i społecznych.
W ramach działalności koła organizowane są wyjazdy
dydaktyczne, wykłady, projekcje filmowe oraz warsztaty,
których tematyka dotyczy języka i kultury krajów anglojęzycznych, a także psychologii poznawczej oraz teorii
uczenia się i nauczania języka. Studenci tworzący grupę
Ac ve Minds współorganizują coroczny fes wal Anglojęzycznych Form Artystycznych (AFA), nawiązują kontakty
zagraniczne, zapraszając wykładowców i prelegentów,
uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i naukowych
(takich jak Nyski Fes wal Nauki, studenckie konferencje
naukowe). Dzielą się także swoją wiedzą organizując zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży.
Celem studiów jest wykształcenie umiejętności, które pozwolą Studentom odnieść sukces na zmieniającym się rynku pracy. Dzięki doskonałej znajomości
angielskiego, zdolności do samodzielnego myślenia oraz wrażliwości na inne
kultury, Absolwent filologii angielskiej łatwo znajduje swoje miejsce
w globalizującej się gospodarce.
prof. Ilona Dobosiewicz
Instytut Neofilologii
29
Wybrane przedmioty:
• praktyczna nauka języka angielskiego
(konwersacje, gramatyka praktyczna,
czytanie, pisanie, słuchanie)
• fonetyka/fonologia języka angielskiego
• historia literatury anglojęzycznej
• gramatyka kontrastywna
• tłumaczenia pisemne
• tłumaczenia ustne
• kultura i literatura USA
• technologia informacyjna
• psychologia
• praktyczna nauka drugiego języka obcego
praktyki pedagogiczne i praktyki
tłumaczeniowe odbywają się w trakcie
trwania I i II roku studiów. Zarówno
praktyka nauczycielska, jak i tłumaczeniowa pozwalają Studentowi sprawdzić
nabyte umiejętności, skonfrontować
teorię z praktyką i poznać potencjalne
środowisko pracy.
•
•
•
•
•
•
•
•
Silesian University in Opava, Czechy
Universidad de A Coruña, Hiszpania
Ventspils University College, Łotwa
Pädagogische Hochschule Kärnten Viktor Frankl Hochschule, Austria
Universitatea din Bucuresti, Rumunia
Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
Nord-Trondelag University College,
Norwegia
pełna lista uczelni na stronie Instytutu
Po ukończeniu studiów absolwent filologii
angielskiej w PWSZ w Nysie powinien
władać językiem angielskim na poziomie C1
bądź C2 europejskiego por olio językowego,
co w praktyce oznacza biegłą umiejętność
posługiwania się językiem angielskim.
Absolwent może podjąć pracę w:
• szkołach państwowych i prywatnych,
• biurach tłumaczeń,
• biurach turystycznych,
• środkach masowego przekazu,
• instytucjach kulturalno-oświatowych,
• ośrodkach współpracujących z zagranicą,
• w jednostkach administracji, gdzie
przygotowywane są fundusze unijne,
• innych środowiskach zawodowych,
gdzie wymagana jest biegła znajomość języków obcych.
JĘZYK BIZNESU ANGIELSKI
Filologia
Specjalność: język biznesu angielski
Język biznesu angielski to studia typowo praktyczne i interdyscyplinarne.
Są to studia filologiczne nasycone elementami ekonomii i prawoznawstwa, co daje Absolwentowi
znacznie szersze możliwości zatrudnienia w porównaniu z tradycyjną neofilologią.
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
angielski język biznesu
fonetyka języka angielskiego
pisanie, słuchanie, mówienie
sprawności zintegrowane
korespondencja handlowa
gramatyka opisowa jęz. angielskiego
gramatyka kontrastywna
kultura i realioznawstwo Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych
mikroekonomia
makroekonomia
zarządzanie
prawo
problemy gospodarcze w UE
wprowadzenie do biznesu
etyka biznesu
organizacja i techniki pracy biurowej
globalizacja gospodarcza
tłumaczenia ogólne, biznesowe,
prawne i prawnicze, ustne
teoria przekładu i języków specjalistycznych
4-tygodniowe praktyki po I i II roku
w przedsiębiorstwach, małych i średnich
podmiotach gospodarczych, spółkach
kapitałowych oraz kancelariach tłumaczy.
S
i
i off O
• Strossmayer
University
Osijek,
Chorwacja
• University of Zadar, Chorwacja
• Aarhus University, Dania
• Zealand Institute of Business and
Technology, Dania
• Universidad de A Coruña, Hiszpania
• Rezeknes Augstskola, Łotwa
• Internationales Hochschulinstitut
Zittau, Niemcy
• Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, Portugalia
• Istanbul Commerce University, Turcja
• podjęcie pracy jako tłumacz pisemny,
tłumacz ustny, asystent prezesa zarządu, manager, specjalista ds. komunikacji, rzecznik prasowy i in.,
• kontynuacja studiów magisterskich
w wybranej uczelni w Polsce lub za
granicą (np. w Danii) na kierunkach
takich jak: filologia (filologia angielska,
język biznesu, lingwistyka stosowana),
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filozofia, europeistyka,
stosunki międzynarodowe, pedagogika, zarządzanie, ekonomia, turystyka
i rekreacja, financial management
(studia w języku angielskim) i in.
J
?
Zajęcia prowadzone są w gabinetach mul medialnych
wyposażonych w niezbędną aparaturę (projektory, rzutniki) oraz w laboratoriach językowych (dzięki czemu
wykładowca ma możliwość nie tylko bezpośredniego
kontaktu ze Studentami, ale i bieżącej weryfikacji jego
postępów w nauce).
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców, którzy oprócz kwalifikacji akademickich
legitymują się kwalifikacjami praktycznymi (są dyplomowanymi tłumaczami przysięgłymi języków obcych angielskiego i niemieckiego).
Akademicka forma zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria) wzbogacona jest przez realizację prezentacji
mul medialnych, prowadzenie zajęć w laboratorium
językowym oraz tzw. „gry symulacyjne” (stanowiące realistyczne przykłady aplikacji lingwistycznych).
C
?
Zajęcia obejmują cztery grupy przedmiotów:
• grupa „A” obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego
(historia filozofii, technologia informacyjna, język łaciński, wychowanie fizyczne),
• grupa „B” obejmuje przedmioty podstawowe (praktyczna nauka języka angielskiego i niemieckiego),
• grupa „C” obejmuje przedmioty kierunkowe (językoznawstwo, fonetyka, gramatyka opisowa i konfrontatywna jęz. angielskiego, studia o kulturze brytyjskiej
i amerykańskiej),
• grupa „D” obejmuje przedmioty specjalizacyjne (korespondencja handlowa, mikroekonomia, makroekonomia, wprowadzenie do biznesu, podstawy zarządzania
przedsiębiorstwem, podstawy prawa handlowego,
problemy współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej oraz tłumaczenia ogólne, biznesowe, prawne
i prawnicze, ustne).
W
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe Lingua Oeconomica, w którym Studenci mogą
doskonalić znajomość angielskiego języka biznesu i usprawnić umiejętności stosowania tego języka
w praktyce. Priorytetem jest poszerzanie horyzontów językowych Studentów w zakresie English for
Special Purposes i pogłębianie zainteresowania używaniem języka praktycznego w różnych sytuacjach
i procedurach gospodarczych.
Celem studiów jest opanowanie specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny prawa i gospodarki. Nasi Absolwenci to także przyszli tłumacze tekstów
specjalistycznych. Posiadanie tego rodzaju umiejętności stwarza wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia.
prof. Julian Maliszewski
Instytut Neofilologii
30
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Silna pozycja gospodarcza Niemiec w świecie sprawia, że znajomość języka niemieckiego to dzisiaj
klucz do sukcesu. Nie tylko niemieccy pracodawcy, ale również inne firmy, posiadające sieć międzynarodowych kontaktów, chętnie zatrudniają osoby ze znajomością tego języka. Studia na filologii germańskiej w Nysie pozwalają nie tylko na zdobycie wysokich kompetencji językowych, lecz przede wszystkim
dają konkretne przygotowanie zawodowe w ramach czterech specjalizacji.
Filologia
Specjalność: filologia germańska
• specjalizacja nauczycielska z dodatkowym modułem przygotowującym do
nauczania języka niemieckiego jako
języka ojczystego (mniejszości)
• tłumaczeniowa (translatorska)
• studia interdyscyplinarne: specjalizacja turystyczno-kulturoznawcza
• studia interdyscyplinarne: język
niemiecki w biznesie i turystyce
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
• praktyczna nauka języka podzielona
na sprawności: pisanie, czytanie,
mówienie, słuchanie
• gramatyka praktyczna
• nauka i doskonalenie wymowy
• język specjalistyczny (prawniczy,
ekonomiczny, z branży turystycznej)
• język biznesu (Wirtschaftsdeutsch)
• zajęcia tłumaczeniowe (tłumaczenie
ustne i pisemne)
• zajęcia kulturoznawcze i przygotowujące do pracy nauczyciela
• zajęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego i krajoznawcze
• zajęcia z profilu śląskoznawczego
• psychologia
• 4-tygodniowe praktyki pedagogiczne
po IV i V semestrze,
• 2-tygodniowe praktyki tłumaczeniowe
po I roku.
J
?
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę,
która obok osiągnięć naukowych, posiada rzetelne przygotowanie praktyczne (tłumacze przysięgli i kabinowi,
tłumacze literatury, autorzy podręczników). Zajęcia mają
formę akademicką (wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia projektowe, podróże studyjne) przy
zastosowaniu nowoczesnego laboratorium językowego
oraz nowoczesnych technik mul medialnych. Językiem
wykładowym jest język niemiecki.
C
?
Treść studiów stanowią trzy grupy przedmiotowe:
praktyczna nauka języka, przedmioty kierunkowe
i przedmioty przygotowujące do zawodu. Absolwenci
filologii germańskiej posiadają również ogólne kompetencje filologiczne, przydatne do wykonywania wielu
zawodów, m.in. w zakresie redagowania różnego rodzaju tekstów użytkowych, publicystycznych i fachowych
z uwzględnieniem różnych warstw stylistycznych.
N
C
Studia w Nysie dają szeroki wachlarz możliwości:
• semestralne lub roczne pobyty na uczelniach partnerskich za granicą finansowane z programu Erasmus+.
Szansę na wyjazd ma każdy student, gdyż liczba miejsc
na uczelniach partnerskich jest wystarczająca,
• praktyki nauczycielskie polegające na prowadzeniu
zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Europejskiej finansowane z programu Comenius,
• praktyki w archiwum miasta partnerskiego Hildesheim finansowane przez Neisser Kultur- und Heimatbund w Hildesheim oraz w Starostwie Powiatowym
w Ingelheim,
• stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na miesięczne kursy języka niemieckiego
na uniwersytetach niemieckich,
• bezpłatny kurs języka niemieckiego na Uniwersytecie
Mainz finansowany przez partnerskie Starostwo Powiatowe w Mainz-Bingen.
W
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe Specjalności Turystyczno-Kulturoznawczej „Falke”, pogłębiające wiedzę zdobytą na studiach. Spotkania realizowane są
także w formie podróży studyjnych.
Wszechstronne wykształcenie filologiczne, obejmujące nie tylko język z jego
gramatyką, ale też literaturę niemiecką, wiedzę o kulturze i historii. Studenci
poznają zasady komunikacji interkulturalnej, uczą się elementów przekładu,
zdobywają pogłębioną wiedzę o regionie. Co jednak najważniejsze: każdy
Student w ramach unijnego programu „Erasmus” wyjeżdża na studia do jednej z licznych uczelni europejskich, które podpisały z nami umowę.
prof. Wojciech Kunicki
Instytut Neofilologii
31
• Pädagogische
d
h Hochschule
h h l Klagenfurt,
l
Austria
• Otto-Friedrich-Universität Bamberg,
Niemcy
• Universitaet Kassel
• Heinrich-Heine Universitaet Duesseldorf
• Martin-Luther-Universitaet HalleWittenberg
• pełna lista uczelni na stronie Instytutu
• praca w szkołach, przedszkolach i innych
instytucjach prowadzących kursy językowe,
• praca w mediach, wydawnictwach,
placówkach kulturalno-oświatowych,
jednostkach samorządowych, instytucjach
związanych ze współpracą międzynarodową oraz innych instytucjach, gdzie
wymagana jest biegła znajomość języka
niemieckiego i znajomość realiów krajów
niemieckojęzycznych,
• praca w instytucjach regionalnych i branży
turystycznej,
• praca w sektorze gospodarczym, zwłaszcza
w firmach niemieckich w kraju i na świecie
oraz firmach o szerokim zasięgu międzynarodowym. Kompetencje językowe to
także klucz do kariery w coraz dynamiczniej rozwijających się w Polsce centrach
outsourcingu,
• praca tłumacza w różnych sektorach lub
możliwość prowadzenia samodzielnej
działalności jako tłumacz przysięgły,
• możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą,
• kontynuacja studiów na poziomie
magisterskim w kraju lub za granicą na
kierunkach filologia germańska, lingwistyka
stosowana, pedagogika lub pokrewnych.
INSTYTUT
PIELĘGNIARSTWA
KIERUNEK:
• pielęgniarstwo
• studia licencjackie
rskie
• studia magisterskie
!
ŚĆ
O
W
NO
Uwaga!
Oferujemy również
BEZPŁATNE LICENCJACKIE
studia stacjonarne
z realizacją zajęć teoretycznych
w czasie zjazdów weekendowych.
Dla osób pracujących i nie tylko!
32
PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie)
W Instytucie Pielęgniarstwa Student nie jest anonimowy. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu
niedaleko Uczelni, a Studenci, poza nauką, mają czas na „życie studenckie” oraz wyjazdy zagraniczne,
umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń.
Pielęgniarstwo I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
(dzienne lub z realizacją zajęć teoretycznych w czasie zjazdów weekendowych)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
• anestezjologia i pielęgniarstwo
w zagrożeniu życia
• chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
• dietetyka
• farmakologia
• geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
• interna i pielęgniarstwo
internistyczne
• mikrobiologia i parazytologia
• neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
• opieka paliatywna
• pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
• podstawowa opieka zdrowotna
• położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
• psychiatria i pielęgniarstwo
psychiatryczne
• psychologia
• radiologia
• podstawy ratownictwa
medycznego
• rehabilitacja i pielęgnowanie
niepełnosprawnych
• socjologia
J
?
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Odbywają się w salach wykładowych,
wyposażonych w nowoczesny sprzęt mul medialny
i wzorowo przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych.
W czasie ćwiczeń Studenci poznają zasady, techniki
i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych. W warunkach symulacyjnych (na fantomach)
kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków Studenci uczą się rozwiązywania problemów
pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.
Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby
zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod
kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego
człowieka, empa i, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym.
C
?
Absolwent Instytutu Pielęgniarstwa zdobywa wyższe
wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa. Uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej
w zakresie opieki pielęgniarskiej.
N
C
Instytut Pielęgniarstwa dysponuje nowoczesnym symula-
torem czynności życiowych Vitalsim wykorzystywanym
do kształcenia umiejętności pielęgniarskich. Fantom
posiada funkcje symulacji tonów serca, ciśnienia tętniczego, szmerów płuc, odgłosów perystaltyki jelit oraz
umożliwia wykonywanie wszystkich typów iniekcji,
licznych zabiegów pielęgnacyjnych z zakresu chirurgii
ogólnej, chirurgii urazowej, urologii. Można przy jego
użyciu nauczyć się pielęgnacji tracheostomii, stopy cukrzycowej, kikuta po amputacji czy usuwania szwów
chirurgicznych. Jest wyposażony w symulator Vitalsim
sterujący całym systemem i kardiomonitor do obserwacji EKG.
W
Wolontariat w Hospicjum - Studenci działają charytatywnie, wspierają i pomagają osobom przebywającym
w hospicjum oraz ich rodzinom.
Projekt „Leonadro da Vinci” - nauczyciele Instytutu Pielęgniarstwa jako jedyni z Polski uczestniczyli
w opracowaniu wykazu umiejętności pielęgniarskich
- pilotażowym projekcie: „Europejskie Kompetencje
w Pielęgniarstwie”.
W ramach kierunku działa także Studenckie Koło Naukowe MEDIC. Celem koła jest organizacja prelekcji,
pokazów i szkoleń z zakresu medycyny. Koło współpracuje z Hospicjum w Nysie, ZOZ w Nysie, domami pomocy społecznej, szkołami oraz firmami farmaceutycznymi,
a także aktywnie uczestniczy w Nyskim Fes walu Nauki.
Wykształcenie pielęgniarki obejmuje nie tylko nauki przyrodnicze, wiedzę
o organizmie człowieka i metodach leczenia, ale także umiejętności niesienia
pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i społecznych. Doceniają to pracodawcy w Polsce i za granicą.
prof. Andrzej Brodziak
Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
33
10-tygodniowe praktyki po I, II i III roku
w oddziałach szpitalnych, przychodniach
i innych instytucjach zdrowotnych.
• HENaC Haute Ecole Namuroise Catholique, Belgia
• Tomas Bata University in Zlin, Czechy
• South Karelia University of Applied
Sciences, Finladnia
• Klaipeda State College, Litwa
• Daugvapils Medical College, Łotwa
• Nord-Trondelag University College,
Norwegia
• Universidade do Algarve, Portugalia
• University of Ljubljana, Słowenia
• Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
• pełna lista uczelni pa stronie
www.pwsz.nysa.pl
• podjęcie pracy w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
i opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych poradniach, oddziałach
ratownictwa medycznego, sanatoriach, uzdrowiskach, klinikach
i katedrach wyższych uczelni medycznych, szkołach, instytucjach zarządzających ochroną zdrowia, zakładach
opieki społecznej, wydziałach zdrowia
instytucji samorządowych, ośrodkach
promocji zdrowia, infrastrukturze
funduszu ochrony zdrowia,
• kontynuacja studiów drugiego stopnia
w PWSZ w Nysie albo wybranej uczelni w kraju lub za granicą.
PIELĘGNIARSTWO (studia magisterskie)
Pielęgniarstwo II stopnia
Tryb studiów:
stacjonarne (dzienne)
niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: magister
Czas trwania studiów:
4 semestry (2 lata)
• pielęgniarstwo europejskie
• dydaktyka medyczna
• organizacja opieki geriatrycznej
w Polsce i na świecie
• nowoczesne techniki diagnostyczne
• intensywna terapia i pielęgniarstwo
w intensywnej opiece medycznej
• opieka pielęgniarska nad pacjentem
z chorobami krwi
• choroby układu moczowo-płciowego
oraz dializoterapia z uwzględnieniem
problemów osób starszych
• opieka pielęgniarska nad chorym na
stwardnienie rozsiane
• kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej i pielęgniarstwo kardiologiczne
• podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów
zmysłów
• ocena stanu zdrowia pacjenta
w wieku podeszłym
• choroby układu ruchu związane
z wiekiem i pielęgniarstwo w ortopedii i reumatologii
Praktyki zawodowe trwają 250 godzin.
Kształcenie praktyczne jest realizowane
w specjalistycznych przedsiębiorstwach
podmiotu leczniczego oraz placówkach
oświatowo-wychowawczych.
• HENaC Haute Ecole
l Namuroise Catholique, Belgia
• Tomas Bata University in Zlin, Czechy
• South Karelia University of Applied
Sciences, Finladnia
• Klaipeda State College, Litwa
• Daugvapils Medical College, Łotwa
• Nord-Trondelag University College,
Norwegia
• Universidade do Algarve, Portugalia
• University of Ljubljana, Słowenia
• Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
• pełna lista uczelni pa stronie
www.pwsz.nysa.pl
• podjęcie pracy w szpitalach, specjalistycznych poradniach, oddziałach
ratownictwa medycznego, sanatoriach, uzdrowiskach, klinikach
i katedrach wyższych uczelni medycznych, szkołach, instytucjach zarządzających ochroną zdrowia, zakładach
opieki społecznej, wydziałach zdrowia
instytucji samorządowych, ośrodkach
promocji zdrowia, infrastrukturze
funduszu ochrony zdrowia
• kontynuacja nauki na studiach
doktoranckich
Ć!
Ś
WOdia ia
O
N stu pn
to
II s
Przy tworzeniu programu studiów II stopnia, korzystaliśmy z doświadczeń nabytych
abytych w toku wieloletniego prowadzenia studiów licencjackich. Jako nieliczni w Polsce uwzględniamy w programie studiów
problemy starzejącego się społeczeństwa, stanowiące ogromne wyzwanie na całym świecie. W naszej
Uczelni istnieje możliwość rozwoju dodatkowych kompetencji z zakresu psychoterapii, seksuologii czy
też nabycie uprawnień trenera predyspozycji osobowościowych.
Poprzez integrację wiedzy z różnych dziedzin, staramy się wykształcić kadrę pielęgniarską, posiadającą
umiejętności i kompetencje wpływające na jakość życia społeczeństwa. Współpraca z renomowanymi
uczelniami zagranicznymi zwiększa też możliwości zatrudnienia naszych Absolwentów na terenie kraju
i poza jego granicami. Kwalifikacje magistra pielęgniarstwa powszechnie uznawane w krajach Unii
Europejskiej stanowią także „przepustkę” do ubiegania się i uzyskania wyższych stopni naukowych.
J
?
N
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę
medyczną z dużym doświadczeniem zawodowym (profesorów, doktorów, magistrów, psychologów, pedagogów,
psychoterapeutów). Mają charakter akademicki (wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia projektowe). Prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu medycznego i mul medialnego. Zajęcia praktyczne odbywają się
w placówkach medycznych (oddziały szpitalne), natomiast zajęcia z zakresu dydaktyki odbywają się w uczelniach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo - studia
licencjackie i Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
C
?
Plan studiów na kierunku pielęgniarstwo - studia stacjonarne/niestacjonarne obejmuje następujące grupy
przedmiotów (moduły):
A. Nauki społeczne
- przedmioty podstawowe (zgodne ze standardem kształcenia),
- przedmioty uzupełniające (wprowadzone przez Uczelnię)
B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej
- przedmioty podstawowe (zgodne ze standardem kształcenia),
- przedmioty uzupełniające (wprowadzone przez Uczelnię).
C. Egzamin dyplomowy – przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej.
Absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa, a wiążące się z tym kwalifikacje zgodne są ze standardami
Unii Europejskiej w zakresie pielęgniarstwa.
C
Instytut Pielęgniarstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym (fantomy, symulatory czynności życiowych), który wykorzystywany jest do kształcenia umiejętności pielęgniarskich.
Zajęcia praktyczne odbywają się w oddziałach szpitalnych, z którymi w ramach kształcenia na poziomie
licencjackim, student nie miał kontaktu (oddział dializ,
Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca oraz Uniwersytety III Wieku).
Zakładane efekty kształcenia w części ukierunkowane
zostały na problematykę profesjonalnej opieki geriatrycznej z zakresu pielęgniarstwa. Uczelnia wprowadziła
do programu kształcenia dwa przedmioty do wyboru:
„edukacja osób starszych i rodzin” lub „kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej i pielęgniarstwo kardiologiczne”. Student wybiera jeden z tych przedmiotów
po ukończeniu pierwszego semestru, składając stosowną deklarację w Dziekanacie Instytutu Pielęgniarstwa.
W
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe
MEDIC. Celem koła jest organizacja prelekcji, pokazów
i szkoleń z zakresu medycyny. Koło współpracuje z Hospicjum
w Nysie, ZOZ w Nysie, domami pomocy społecznej,
szkołami oraz firmami farmaceutycznymi. Posiadamy
pracownię badań psychofizycznych, psychometrycznych i audiometrii, w której przeprowadzana jest ocena
wydolności psychoruchowej seniorów na wysokiej jakości sprzęcie specjalistycznym.
Studia magisterskie z zakresu pielęgniarstwa otwierają różne, nowe drogi
rozwoju osobistego. Umożliwiają rozpoczęcie kariery naukowej lub doskonalenie zawodowe w dziedzinach pielęgniarstw specjalistycznych. Stopień
magistra pielęgniarstwa ustanawia wysoki, osobisty status w macierzystej
placówce medycznej.
prof. Andrzej Brodziak
Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
34
35
INSTYTUT
ZARZĄDZANIA
KIERUNEK:
• zarządzanie i inżynieria
produkcji
SPECJALNOŚCI:
• automatyzacja produkcji
i systemy mechatroniczne
• zarządzanie produkcją
i usługami
• inżynieria jakości
36
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Tym, co wyróżnia nasz kierunek jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych.
Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowoczesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami proponują tematy pracy dyplomowej, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu.
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za najbardziej uniwersalny pod względem
możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności:
• automatyzacja produkcji i systemy
mechatroniczne
• zarządzanie produkcją i usługami
• inżynieria jakości
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
•
•
•
•
zarządzanie produkcją i usługami
procesy produkcyjne
logistyka w przedsiębiorstwie
zarządzanie jakością
4-tygodniowe praktyki po III roku
w zakładach produkcyjnych i usługowych.
J
?
Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, najnowsze oprogramowanie z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, a także nowoczesne laboratoria z fizyki,
metrologii i projektowania. Są z nami uznani w kraju
i za granicą specjaliści z zarządzania i inżynierii produkcji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, projektów i laboratoriów.
C
?
Kształcenie Studentów ukierunkowane jest na zagadnienia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych
na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu. Absolwenci
będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawansowanych technik informatycznych.
N
C
Praca dla NASA? Nasi Absolwenci spełniają swoje marzenia! Krzysztof Rudnicki w ramach pracy dyplomowej
wykonał zapadkę, która została użyta w następcy satelity Hubble’e. Może Ty opracujesz coś równie innowacyjnego?
W
Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy
i umiejętności, uczestnicząc w Studenckich Kołach Naukowych:
• Młodzi Projektanci - działalność z zakresu zarządzania,
• ABACULUS - działalność z zakresu inżynierii produkcji.
W czasie studiów Studenci mają możliwość zdobycia
dodatkowych uprawnień, dzięki prowadzonym warsztatom i kursom:
- AutoCAD (Międzynarodowy Certyfikat firmy
Autodesk),
- AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
(Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
- Programista obrabiarek CNC.
Celem studiów jest przygotowanie Absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej w sferze zarządzania i inżynierii produkcji tak, aby potrafili łączyć
nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z praktyką gospodarczą.
prof. Stefan Szymura
Dyrektor Instytutu Zarządzania
37
• Strossmayer University of Osijek,
Chorwacja
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
• School of Pedagogical & Technological
Education, Grecja
• Universidad Miguel Hernandez de
Elche, Hiszpania
• Universidad de León, Hiszpania
• Athlone Institute of Technology,
Irlandia
• Rezeknes Augstskola, Łotwa
• Fachhochschule Bingen, Niemcy
• HAWK Fachhochschule Hildesheim,
Niemcy
• Hochschule Ostwestfalen – Lippe,
Niemcy
• Internationales Hochschulinstitut
Zittau, Niemcy
• Instituto Politécnico do Cávado e do
Ale, Portugalia
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• Alexsander Dubcek University of
Trencin, Słowacja
• Environmental Protection Collage,
Słowenia
• Sakarya University, Turcja
• Dumlupinar University, Turcja
• Absolwent przygotowany jest do
prowadzenia własnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również do
podjęcia pracy w przedsiębiorstwie
produkcyjnym na stanowiskach:
inżyniera produkcji, inżyniera rozwoju
produktu w dziale projektowania
konstrukcyjnego czy technicznego,
inżyniera ds. jakości, kierownika
zespołu zadaniowego, organizacyjnego lub technicznego przygotowywania
produkcji,
• może także kontynuować edukację na
studiach drugiego stopnia w wybranej
uczelni w kraju lub za granicą.
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: zarządzanie produkcją
i usługami
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Specjalność zarządzanie produkcją i usługami otwiera przed Studentami wiele możliwości. Polecić ją
można tym, którzy już wybrali swoją ścieżkę kariery, jak i tym, którzy poszukują pomysłu na siebie
w przyszłości. W trakcie studiów zwracamy uwagę na kompetencje zawodowe. Dlatego wiedza zamieniana jest na praktykę, a to daje przewagę przy poszukiwaniu pracy. Studenci często sami proponują
interesujące ich tematy. Mają też możliwość przygotowania się do prowadzenia własnego biznesu.
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
• komputerowe wspomaganie
zarządzania
• zintegrowane systemy zarządzania
• zastosowanie informatyki w organizacjach
• zarządzanie przedsięwzięciem
• zarządzanie personelem
• organizacja produkcji i usług
• urządzenia i systemy mechatroniczne
w inżynierii produkcji
• operacyjne sterowanie produkcją
• projektowanie procesów technologicznych
• technologiczne przygotowanie produkcji wspomagane komputerowo
• systemy CAP/CAM i OSN
4-tygodniowe praktyki po III roku
w zakładach produkcyjnych i usługowych.
• Strossmayer University of Osijek,
Chorwacja
• School of Pedagogical & Technological
Education, Grecja
• Universidad Miguel Hernandez de
Elche, Hiszpania
• HAWK Fachhochschule Hildesheim,
Niemcy
• Hochschule Ostwestfalen – Lippe,
Niemcy
• Internationales Hochschulinstitut
Zittau, Niemcy
• Instituto Politécnico do Cávado e do
Ale, Portugalia
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• Alexsander Dubcek University of
Trencin, Słowacja
• Environmental Protection Collage,
Słowenia
• Dumlupinar University, Turcja
• Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy produkcyjnej
lub usługowej, jak również do podjęcia
pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach: inżyniera
produkcji, inżyniera rozwoju produktu
w dziale projektowania konstrukcyjnego czy technicznego, inżyniera ds.
jakości, kierownika zespołu zadaniowego, organizacyjnego lub technicznego
przygotowywania produkcji,
• może także kontynuować edukację na
studiach drugiego stopnia w wybranej
uczelni w kraju lub za granicą.
J
?
N
Przekazujemy Studentom umiejętności praktyczne przydatne w pracy zawodowej. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia to uznani w kraju i za granicą specjaliści
współpracujący także z biznesem. Zajęcia prowadzone są
w małych grupach. Studenci korzystają z nowoczesnych
pracowni komputerowych, najnowszego oprogramowania z zakresu zarządzania produkcją i usługami, a także
nowoczesnych laboratoriów.
C
?
Uczymy tego, co będzie przydatne w przyszłości. Stąd
kształcenie Studentów obejmuje zagadnienia zarządzania produkcją i usługami. Uczymy kreatywności, innowacyjności i wykorzystywania wspomagania komputerowego (w pracy inżyniera).
C
Po ukończeniu studiów zdobędziesz tytuł inżyniera. Nasi
Absolwenci świetnie sobie radzą, kontynuując naukę na
studiach magisterskich.
W
Studenci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności,
uczestnicząc w Studenckich Kołach Naukowych:
• Młodzi Projektanci – specjalizują się w zarządzaniu,
• ABACULUS – rozwijają swoje umiejętności w obszarze
inżynierii produkcji.
W czasie studiów Studenci mają możliwość zdobycia
dodatkowych uprawnień, dzięki prowadzonym warsztatom i kursom:
• AutoCAD (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
• AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
• Programista obrabiarek CNC.
Zarządzanie współczesną produkcją wymaga posiadania interdyscyplinarnej wiedzy
z obszaru zarządzania, techniki i ekonomii, wspartej umiejętnością wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz zdolnością szybkiego podejmowania decyzji.
Te cechy połączone z kreatywnością i umiejętnością dostrzegania szans rozwoju na drodze
wdrażania innowacyjnych rozwiązań stanowią o wartości menedżera.
dr inż. Piotr Chwastyk
Instytut Zarządzania
38
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Specjalność inżynieria jakości pozwala zdobyć wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz
doskonaleniu systemów jakości według międzynarodowych standardów, opanowanie w sposób fachowy aspektów systemu zarządzania jakością oraz poznanie technik motywacji personelu wszystkich
szczebli dla realizowania polityki jakości w przedsiębiorstwach.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: inżynieria jakości
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
•
•
•
•
zarządzanie produkcją i usługami
procesy produkcyjne
logistyka w przedsiębiorstwie
zarządzanie jakością
4-tygodniowe praktyki po III roku
w zakładach produkcyjnych i usługowych.
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
• School of Pedagogical & Technological
Education, Grecja
• Universidad de León, Hiszpania
• Athlone Institute of Technology,
Irlandia
• Rezeknes Augstskola, Łotwa
• Hochschule Ostwestfalen – Lippe,
Niemcy
• Internationales Hochschulinstitut
Zittau, Niemcy
• Instituto Politécnico do Cávado e do
Ale, Portugalia
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• Alexsander Dubcek University of
Trencin, Słowacja
• Environmental Protection Collage,
Słowenia
• Sakarya University, Turcja
• Dumlupinar University, Turcja
J
?
N
Doświadczenie zawodowe nauczycieli akademickich
wynika z wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami.
Dlatego przekazywana wiedza kładzie duży nacisk na
aspekt praktyczny, co przydaje się w późniejszej pracy
zawodowej Absolwentów. Praktyczne umiejętności Studenci nabywają w trakcie wielu zajęć laboratoryjnych,
ćwiczeniowych i projektowych. Zajęcia te odbywają się
w nowoczesnych laboratoriach komputerowych wyposażonych w nowoczesne systemy do zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarzadzania jakością.
C
?
Przy realizacji programu kształcenia kierujemy się zapotrzebowaniem specjalistów na obecnym rynku pracy.
Program zajęć tworzony jest wspólnie z przedstawicielami biznesu i obejmuje m.in.: zarządzanie jakością w
produkcji i usługach, normalizację w zarządzaniu jakością, metody statystyczne w zarządzaniu jakością. Uczymy kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.
C
Po ukończeniu studiów Absolwenci przygotowani są
do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na
stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych. Absolwenci tej specjalności są poszukiwanymi specjalistami
z zakresu zarządzania jakością wg normy ISO, mogącymi
pełnić funkcję specjalistów w zakresie jakości.
W
W czasie studiów Studenci mają możliwość zdobycia
dodatkowych uprawnień, dzięki prowadzonym warsztatom i kursom:
• Lean manufacturing – nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją,
• Audytora wewn. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem (ISO 9001:2008; ISO
14001; ISO 18001).
Kształcenie studentów na specjalności Inżynieria jakości to połączenie praktyki
w zarządzaniu przedsiębiorstwem z wymaganiami światowych standardów jakości.
Ta nowoczesna dziedzina daje spore możliwości zatrudnienia lub prowadzenia własnej specjalistycznej firmy.
dr inż. Piotr Woźniak
Instytut Zarządzania
39
• Absolwent przygotowany jest do
prowadzenia własnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również do
podjęcia pracy w przedsiębiorstwie
produkcyjnym na stanowiskach:
inżyniera produkcji, inżyniera rozwoju
produktu w dziale projektowania
konstrukcyjnego czy technicznego,
inżyniera ds. jakości, kierownika
zespołu zadaniowego, organizacyjnego lub technicznego przygotowywania
produkcji,
• może także kontynuować edukację na
studiach drugiego stopnia w wybranej
uczelni w kraju lub za granicą.
AUTOMATYZACJA PRODUKCJI I SYSTEMY MECHATRONICZNE
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: automatyzacja produkcji
i systemy mechatroniczne
Specjalność automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne pozwala zdobyć wiedzę niezbędną
w obszarze nowoczesnych rozwiązań automatyzacji produkcji, stosowanych we współczesnym przemyśle. Absolwenci tej specjalności, pracując w interdyscyplinarnych zespołach, realizują zadania związane
z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem i eksploatacją systemów mechatronicznych.
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania studiów:
7 semestrów (3,5 roku)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mechatronika w inżynierii produkcji
podstawy automatyki i robotyki
napędy i sterowanie w mechatronice
projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn
programowanie maszyn CNC
techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji
projektowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych
komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM
napędy i sterowanie pneumatyczne,
hydrauliczne w mechatronice
sensory, aktuatory i serwonapędy
sterowniki sieci przemysłowych –
sterowniki PLC
eksploatacja urządzeń mechatronicznych
sterowanie operacyjne w systemach
produkcyjnych
4-tygodniowe praktyki po III roku
w zakładach produkcyjnych i usługowych.
• Saimaa
S i
University
i
i off Applied
li Sciences, Finlandia
• School of Pedagogical & Technological
Education, Grecja
• Universidad de León, Hiszpania
• Athlone Institute of Technology, Irlandia
• Rezeknes Augstskola, Łotwa
• Fachhochschule Bingen, Niemcy
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• Alexsander Dubcek University of
Trencin, Słowacja
• Environmental Protection Collage,
Słowenia
• Sakarya University, Turcja
• Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy produkcyjnej
lub usługowej, jak również do podjęcia
pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach: inżyniera
produkcji, inżyniera rozwoju produktu
w dziale projektowania konstrukcyjnego czy technicznego, inżyniera ds.
jakości, kierownika zespołu zadaniowego, organizacyjnego lub technicznego
przygotowywania produkcji,
• może także kontynuować edukację na
studiach drugiego stopnia w wybranej
uczelni w kraju lub za granicą.
J
?
Nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone są
w oprogramowanie do nauki projektowania 3D, programowania maszyn CNC, a laboratorium mechatroniki
wyposażone jest w zestawy dydaktyczne do nauki projektowania i sterowania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.
C
?
Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko rozumianej automatyki, robotyki i mechatroniki.
Posiada kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, sterowania i pro-
gramowania robotów przemysłowych, programowania
sterowników sieci przemysłowych oraz programowania
maszyn CNC.
N
C
Laboratorium mechatroniki posiada w pełni funkcjonalnego robota przemysłowego. Masz możliwość nauki
drukowania i skanowania 3D. Dowiesz się, jak wykorzystać Drona w inżynierii odwrotnej.
W
Studenci, którzy chcą poszerzyć swoje zainteresowania
z zakresu automatyki, robotyki lub mechatroniki mogą
się realizować w ramach Studenckiego Koła Naukowego Młodzi Projektanci.
Konkurencja wśród największych korporacji przemysłowych wymusza stosowanie coraz to bardziej innowacyjnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów
sterowania i zarządzania procesami produkcyjnymi, co możliwe jest tylko przy
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z ciągle rozwijającej się dziedziny, jaką
jest mechatronika przemysłowa.
dr inż. Tomasz Wanat
Instytut Zarządzania
40
41
INSTYTUT
ZDROWIA
PUBLICZNEGO
KIERUNKI:
• zdrowie publiczne
• ratownictwo medyczne
42
ZDROWIE PUBLICZNE
Zdrowie publiczne jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Koncepcja programu studiów, umiejscawiająca kierunek w obszarze nauk medycznych oraz obszarze nauk społecznych, integruje wiedzę
z różnych dziedzin, umożliwiając wyjaśnianie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami
społeczno-ekonomicznymi, a także rozumienie zadań polityki zdrowia publicznego w zmieniających się
warunkach kulturowych, technologicznych i ekonomicznych.
Zdrowie publiczne
Specjalności:
• aktywizacja osób starszych
• promocja zdrowia
• organizacja pomocy społecznej
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
• komunikacja społeczna
• organizacja i zarządzanie
• podstawy ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych
• problemy zdrowia w skali
międzynarodowej
• propedeutyka zdrowia publicznego
przedmioty na specjalności
promocja zdrowia:
• choroby społeczne i cywilizacyjne
• promocja aktywności ruchowej
• terapia zajęciowa
• żywienie w profilaktyce i chorobie
J
?
Zajęcia w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i ćwiczeniowych.
C
?
Po zakończeniu studiów Absolwent kierunku zdrowia
publicznego powinien spełnić rolę organizatora i wykonawcy programów ochrony zdrowia na poziomie populacyjnym. W szczególności powinien być przygotowany
do podjęcia zadań związanych z:
• promocją zdrowia i edukacją zdrowotną,
• zapobieganiem chorobom,
• wczesnym wykrywaniem chorób,
• zwalczaniem społecznych skutków chorób,
• wieloaspektową analizą kosztów i korzyści, programów i strategii zwalczania chorób,
• aktywacją osób starszych.
Daje mu to gwarancję zatrudnienia w:
• zakładach opieki zdrowotnej (placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie, szpitale, oddziały dzienne,
hospicja, zakłady psychiatryczne, zakłady przeciwgruźlicze,
sanatoria rehabilitacyjne, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, placówki pomocy doraźnej, zakłady pomocy społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody. Placówki te
mogą stanowić dla absolwentów zdrowia publicznego różnorodne rodzaje i formy zatrudnienia, począwszy od stanowisk zarządzających (w administracji, zarządzaniu) poprzez
promocję zdrowia (zdrowego żywienia, stylu życia);
• sektorze edukacyjnym (szkoły promujące zdrowie, szkoły
medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne oraz każda instytucja, w której istnieje potrzeba zatrudnienia koordynatora lub konsultanta ds. promocji zdrowia i szkolnej edukacji zdrowotnej);
• administracji rządoweji samorządowej (pracy można szukać w Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy
w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych
Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego w NFZ.
W ramach rządu, najbardziej aktywnym w realizacji zadań
z zakresu zdrowia publicznego jest Ministerstwo Zdrowia.
W ramach administracji rządowej cele te są realizowane
przez różnego rodzaju komórki organizacyjne, m.in. Departament Zdrowia Publicznego, Departament Organizacji
Ochrony Zdrowia, Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych);
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej (ciekawa opcja dla Studentów interesujących się zagadnieniami z epidemiologii,
bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska czy procesów
nauczania. W Inspekcji Sanitarnej są różne oddziały, m.in.
promocji zdrowia, dział higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej);
• pomocy społecznej (Absolwenci ZP mogą również znaleźć
zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej na stanowiskach: pracownik działu organizacyjnego MOPS, PCPR,
pracownik działu pomocy społecznej osobom starszym
i niepełnosprawnym, pracownik działu rehabilitacji zawodowej i społecznej, pracownik domów pomocy społecznej,
ośrodków wsparcia rodziny, placówek opiekuńczo-wychowawczych).
N
C
Studenci mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej, basenu, a także mają możliwość np. odbycia kursu
nurkowania, ratownika wodnego, wychowawcy kolonijnego, języka migowego.
W
W ramach kierunku organizowane są dla Studentów wyjazdy naukowe, konferencje, sympozja itd.
Celem studiów jest wykształcenie pracowników administracji publicznej,
którzy poprzez swoje kompetencje i zaangażowanie wniosą nową jakość do jej
funkcjonowania w zakresie zdrowia publicznego.
prof. Krystyn Sosada
Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego
43
przedmioty na specjalności
organizacja pomocy społecznej:
• pedagogika społeczna
• prawo w opiece społecznej
• wsparcie w sytuacjach kryzysowych
przedmioty na specjalności aktywizacja
osób starszych:
• aktywność ruchowa osób starszych
• podstawy geriatrii
• podstawy neurologii
• żywienie osób starszych
3-tygodniowe praktyki po I i II roku
studiów w zakładach opieki zdrowotnej,
placówkach oświatowo-wychowawczych,
zakładach opiekuńczo-leczniczych.
W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych
(związanych z kierunkiem kształcenia)
w wybranej przez siebie firmie/instytucji
na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki
do jednej z uczelni partnerskich:
• Saimaa University of Applied
Sciences, Finlandia
• Slovak Medical University in
Bratislava, Słowacja
• Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
• Harran University, Turcja
• University of Debrecen, Węgry
• Medical University Plovdiv, Bułgaria
• Absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji urzędniczych oraz pracy
w charakterze medycznego opiekuna
społecznego,
• może podjąć studia drugiego stopnia
w wybranej uczelni w kraju lub za
granicą.
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Ratownictwo medyczne
Tryb studiów:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania studiów:
6 semestrów (3 lata)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ratownik medyczny jest kluczową postacią w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego
w Polsce. Jego kwalifikacje są powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej. Zadania z zakresu ratowania osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia realizuje samodzielnie lub
współdziała na zasadach partnerstwa z lekarzem systemu w zakresie ratowania osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Celem kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest wyszkolenie kadry ratowników medycznych
mających wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie medycznych czynności ratunkowych w warunkach przedszpitalnych i w szpitalnym oddziale ratunkowym.
anatomia
biologia i mikrobiologia
chirurgia
choroby wewnętrzne
farmakologia
higiena i epidemiologia
intensywna terapia
kwalifikowana pierwsza pomoc
medycyna katastrof
medycyna sądowa
medyczne czynności ratunkowe
neurologia
organizacja i zarządzanie
patofizjologia
pediatria
położnictwo i ginekologia
psychiatria
toksykologia
traumatologia narządu ruchu
4-tygodniowe praktyki po I roku studiów
(Państwowa Straż Pożarna, obóz sprawnościowy) oraz 6-tygodniowe praktyki
po II roku studiów (Szpitalny Oddział
Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa
Medycznego „P” i „S”, Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub Centrum
Zarządzania Kryzysowego).
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
• Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
• University of Debrecen, Węgry
• Medical University Plovdiv, Bułgaria
• podjęcie pracy jako ratownik medyczny
w ramach Zintegrowanego Systemu
Ratownictwa Medycznego w Polsce lub za
granicą w podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego,
w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
specjalistycznych służbach ratowniczych
oraz ośrodkach nauczających; w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego szczebla
powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do
spraw opracowania regionalnych planów
zabezpieczenia kryzysowego;
w strukturach Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze
instruktora pierwszej pomocy w szkołach,
jednostkach straży pożarnej, służbach
ratowniczych i zakładach pracy o dużym
ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną
pracy w zakładach przemysłowych oraz
w charakterze koordynatora medycznego
przy zabezpieczeniu imprez masowych,
• kontynuacja
y
j studiów drugiego
g g stopnia
p
w wybranej uczelni w kraju lub za granicą.
J
?
Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym podczas zajęć jak: sprzęt mul medialny, sprzęt
do nauki pierwszej pomocy - fantomy dorosłych, dzieci,
niemowląt, noworodków, sprzęt do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych - defibrylatory, do
udrożnienia dróg oddechowych, wentylacji mechanicznej, zabezpieczania wkłuć dożylnych i doszpikowych,
zaopatrywania urazów i innych.
Zajęcia są prowadzone w salach wykładowych, ćwiczeniowych, w plenerze, szpitalu.
C
niejednokrotnie wychodzące poza ramy tzw. nauczania akademickiego: organizowane są zawody w ratownictwie medycznym, imprezy integracyjne. Studenci
współpracują ze służbami państwowymi, angażując się
w zabezpieczenia imprez masowych, kształtując w ten
sposób postawy i nawyki, które w systemie ratownictwa
medycznego są bazowe i powinny być spontaniczne.
Uczelnia motywuje i wspiera prowadzenie działalności
edukacyjnej przez studentów, a także stwarza możliwość kształcenia na terenie UE i Turcji.
N
?
Ratownik medyczny rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, prawidłowo interpretuje za pomocą monitora lub EKG mechanizmy zatrzymania krążenia, wykonuje defibrylację, wykonuje badanie EKG,
monitoruje czynności układu oddechowego i układu
krwionośnego, prowadzi podstawowe i zaawansowane
techniki RKO u osób dorosłych, dzieci, niemowlaków
oraz noworodków, wykonuje intubację dotchawiczną,
kaniulację żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, podaje leki drogą: dożylną, doszpikową, dotchawiczą, domięśniową, podskórną oraz wziewną, wykonuje
cewnikowanie pęcherza moczowego, zabezpiecza ranę
chirurgicznie, wykonuje dekompresję odmy opłucnowej
prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym.
W Instytucie podejmowane są praktyczne działania,
C
Ważnym elementem kształcenia są również liczne dodatkowe kursy dla Studentów:
• nurkowania,
• ratownika wodnego,
• wychowawcy kolonijnego,
• języka migowego.
W
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej COR. Celem koła jest
pogłębianie wiadomości z zakresu medycyny, szkolenie indywidualne Studentów, wyjazdy do ośrodków klinicznych w kraju i za granicą, udział członków
w opracowaniu i prezentacji prac naukowych, udział
w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych.
W naszej Uczelni już od 12 lat kształcimy ratowników medycznych na poziomie licencjatu. Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne są wysoko oceniani przez pracodawców w Polsce za kompetencje i umiejętność prowadzenia
działań ratunkowych w każdych warunkach.
prof. Krystyn Sosada
Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego
44
45
A
P
PWSZ
w Nysie była wizytowana przez Polską Komisję
Akredytacyjną, od której otrzymała pozytywne opinie
A
w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunkach:
• informatyka w 2006 r. i 2013 r.
• architektura i urbanistyka w 2007 r. i 2014 r.
• pielęgniarstwo w 2007 r. i 2013 r.
• zarządzanie i inżynieria produkcji w 2008 r. i 2010 r.
• filologia w 2008 r. i 2012 r.
• finanse i rachunkowość w 2009 r.
• zdrowie publiczne w 2009 r.
• jazz i muzyka estradowa w 2012 r.
Dodatkowo pielęgniarstwo było oceniane 4 razy
przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa
Medycznego (KRASZM) w latach: 2004, 2007, 2010
i 2014, uzyskując pozytywne oceny spełnienia wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek.
Pokaz mappingu 3D przygotowany przez SKN RestART
P
O
W
I
U
A
S
Z
N
S
J
Działalność Oficyny Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zorientowana jest
przede wszystkim na publikację skryptów z zakresu przedmiotów prowadzonych w nyskiej Uczelni.
Aktywność naukowa nyskiego środowiska akademickiego znalazła odzwierciedlenie w książkach pokonferencyjnych, monografiach, jak również w ze-
szytach gromadzących najlepsze prace studenckie.
Od momentu powstania Oficyny Wydawniczej (2001 r.)
wydano 90 pozycji książkowych i 5 numerów czasopisma.
Od kilku lat nyska Uczelnia umożliwia Studentom
bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu na
terenie budynków Uczelni. Od 2010 roku istnieje
również taka możliwość na terenie nyskiego rynku.
Darmowy dostęp do Internetu mają również mieszkańcy Domu Studenta.
Uczelnia posiada sześć pracowni komputerowych,
o łącznej liczbie 120 nowoczesnych zestawów komputerowych z monitorami LCD.
Jest to jedynie część procesu informatyzacji Uczelni.
Od roku akademickiego 2009/2010 Studenci korzystają z Elektronicznych Legitymacji Studenckich
w postaci kart chipowych oraz Elektronicznych Indeksów. Wszystkie te możliwości daje zastosowanie
najwyższej klasy serwerów.
Budynki Uczelni połączone są siecią światłowodową,
której zadaniem jest zapewnienie szerokopasmowych połączeń pomiędzy sieciami lokalnymi, zlokalizowanymi w poszczególnych budynkach Uczelni.
Nyska Sieć Akademicka zbudowana jest w technologii Gigabit Ethernet w standardzie 1000BASE-LX
w topologii gwiazdy. Centralnym punktem jest w pełni światłowodowy przełącznik szkieletowy, do którego podłączone są przełączniki wszystkich punktów
dystrybucyjnych poszczególnych budynków Uczelni.
Dzięki agregacji połączeń, prędkość połączenia mię-
dzy budynkami wynosi 2 Gbps, jednak tworząc sieć
przewidziano możliwość zwiększenia tej przepustowości do 4 Gbps, a w niektórych punktach nawet do
40 Gbps.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako
jedyna uczelnia publiczna na Opolszczyźnie i jako
jedna z nielicznych uczelni publicznych w kraju posiada System Zarządzania Jakością zgodny z normą
46
Więcej informacji na stronie:
www.pwsz.nysa.pl/oficyna
Sieć daje olbrzymie możliwości nyskiej społeczności
akademickiej. Wśród podłączonych budynków znalazł się Dom Studenta PWSZ w Nysie, dzięki czemu
jego mieszkańcy mogą cieszyć się całodobowym,
szerokopasmowym dostępem do zasobów Uczelni
oraz sieci Internet.
ISO 9001:2009. Tym samym, PWSZ w Nysie została
wpisana do Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.
Studenckie Koła Naukowe są dobrowolnymi zrzeszeniami Studentów powołanymi z inicjatywy nauczycieli akademickich, a także samych Studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe. SKN są tworzone
przy wszystkich Instytutach PWSZ w Nysie, a tym samym
zakres tematyczny ich działań jest bardzo różnorodny
i szeroki. Każde Studenckie Koło Naukowe ma swojego opiekuna, którym jest nauczyciel akademicki PWSZ
w Nysie. Pozostały skład koła tworzą Studenci Uczelni.
prelekcjach, konferencjach. Często jest także twórcą
ciekawych wydarzeń akademickich.
S
N
K
Kontakt ze Studenckimi Kołami Naukowymi:
Sekretariat Prorektorów,
ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 61
Działalność SKN przy PWSZ w Nysie polega na pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu pomysłów i inicjatyw członków koła związanych z daną dziedziną
nauki. Owocem takich działań są organizowane akcje (np. zbiórka krwi przed wakacjami i na Mikołajki),
udział w konferencjach naukowych, organizowanie
zawodów (np. Mistrzostwa PWSZ w Ratownictwie
Medycznym), konkursów itp.
Wstępując do Studenckiego Koła Naukowego, Student może rozwijać swoje zainteresowania w wybranym zakresie, uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych,
W PWSZ w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej
i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem,
oprócz działalności związanej z pomocą materialną dla
studentów, jest również zapewnienie osobom niepełnosprawnym niezbędnej pomocy w trakcie studiowania.
Praktyczne wsparcie, życzliwa obsługa, zrozumienie - to
cel naszych działań na rzecz zwracających się o pomoc
studentów niepełnosprawnych.
W PWSZ w Nysie może studiować każda osoba niepełnosprawna, która spełni warunki rekrutacji przewidziane
w Regulaminie studiów uczelni.
Student posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności może liczyć na wsparcie w zakresie: materialnym,
informacyjnym i emocjonalnym.
Studium Języków Obcych prowadzi lektoraty z następujących języków: angielski, czeski, łaciński i niemiecki. Studenci uczą się języków obcych przez
4 semestry.
Poza zdobywaniem standardowych kompetencji językowych i realioznawczych danego obszaru języko-
Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego
i mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy potrzebują wsparcia, rady, informacji, chcą porozmawiać
o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.
B
M
O
N
P
O
Więcej informacji:
Budynek A (pokój 208, II piętro), ul. Chodowieckiego 4
tel: 77 409 08 65 (wew. 265)
e-mail: [email protected],
[email protected]
wego, Studenci poznają profesjonalną terminologię
związaną z ich kierunkiem kształcenia.
W SJO przeprowadza się pisemne i ustne testy kompetencyjne ze znajomości języka angielskiego i niemieckiego dla Studentów starających się o wyjazdy
zagraniczne.
47
S
O
J
CENTRUM BADAWCZO-EDUKACYJNE KONSERWACJI ZABYTKÓW
PRZY PWSZ W NYSIE
C
Z
PWSZ
S
N
?
C
Centrum to instytucja powołana do ratowania dziedzictwa kulturowego oraz koordynowania wszelkich
działań na rzecz ochrony zabytków.
Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. W zakres działań Centrum
wchodzą: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, specjalistyczne badania konserwatorskie, prace
konserwatorskie i inne.
Więcejj na stronie:
Wi
t i
www.centrumkonserwacji.pl
48
B
-E
K
Oferta dla Studentów to między innymi:
• dostęp do aparatury i infrastruktury badawczej,
• cykliczne wykłady z zagadnień konserwacji zabytków,
• uczestnictwo w warsztatach, praktycznych (w tym
międzynarodowych) organizowanych przez CBEKZ,
• staże studenckie dla Studentów specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz Absolwentów
w ramach prac prowadzonych przez Centrum.
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Misją Biura Współpracy
Międzynarodowej PWSZ
w Nysie jest internacjonalizacja działań PWSZ
w Nysie, m.in. poprzez
zwiększenie mobilności
Studentów i Pracowników oraz udział PWSZ
w Nysie w programach
i projektach międzynarodowy
ych.
dowych.
Zakres działania BWM:
• koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi,
• nowe umowy bilateralne,
• programy i projekty międzynarodowe,
• konferencje i warsztaty międzynarodowe,
• programy partnerskie,
• wyjazdy i przyjazdy Studentów oraz Pracowników,
• program Erasmus+, IP, Double Diploma, FSS, EILC,
• kursy językowe, DAAD, BUWIWM,
• obsługa administracyjna,
• działania informacyjno-promocyjne,
• szkolenia międzykulturowe.
Program ERASMUS+ to:
• studia (1 lub 2 semestry) w zagranicznych uczelniach partnerskich PWSZ w Nysie,
• zagraniczne 2- i 3-miesięczne zagraniczne praktyki zawodowe w czasie studiów,
• zagraniczne praktyki zawodowe oraz staże absolwenckie (do 1 roku od ukończenia studiów),
• studia w krajach skandynawskich (Norwegia, Islandia, Liechtenstein),
• kursy językowe,
• program TUTOR.
Oferowane przez BWM PWSZ w Nysie stypendia, praktyki i kursy są znakomitym
uzupełnieniem zdobytego w PWSZ w Nysie wykształcenia i gwarancją uzyskania
lepszej pozycji na rynku pracy w przyszłości.
49
• 150 umów bilateralnych
• 70 partnerów zagranicznych
z 22 krajów
• blisko 1000 wyjazdów zagranicznych od 2004 roku, w tym:
- 434 Studentów na studia
i praktyki
- 338 Pracowników na wykłady
i szkolenia
- 226 Studentów zagranicznych
z uczelni partnerskich
Szczegółowe informacje: www.bwm.pwsz.nysa.pl
Aplikacja on-line: www.erasmus.pwsz.nysa.pl
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
Przy PWSZ w Nysie prężnie działa Akademicki Związek Sportowy. Związek zrzesza osoby zainteresowane sportem, umożliwiając im uprawianie wielu
dyscyplin. Uczelnia dysponuje m.in.: ściankami
wspinaczkowymi, siłowniami, stołami do tenisa stołowego.
Sukcesy sportowe:
• II miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich
Mistrzostw Polski wśród PWSZ (2014)
• 31. miejsce na 170 sklasyfikowanych w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski (2014)
• I miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich
Mistrzostw Polski piłka siatkowa mężczyzn (2014)
• III miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich
Mistrzostw Polski tenis stołowy kobiet (2014)
W celu wstąpienia
wstąpieni
ieni
niia do
d sekcji
sekkcjijji prosimy
p imy
pros
imyy o kontakt
ko
k ntak
ntakt
t kt z p.
p Mirosławem
Miros
irosławe
irosł
ławem
ławem
M
ł kkoordynatorem
d t
k ji AZS PWSZ w Nysie:
N i
Mazgułą,
sekcji
tel. 77 409 16 53, pok. D16, Collegium Medicum, ul. Ujejskiego 12.
50
Sekcje AZS: brydża sportowego, koszykówki, wspinaczki sportowej, ergometru wioślarskiego, piłki
nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, piłki ręcznej,
trójboju siłowego, szachów, tańca - Tanero, lekkoatletyki, tenisa stołowego, walk MMA - Lutadores,
narciarstwa alpejskiego, snowboardu, futsalu, biegów przełajowych.
• I miejsce w klasyfikacji PWSZów Akademickich Mistrzostw
Polski 2014: brydż; ergometr wioślarski kobiet; narciarstwo
mężczyzn; siatkówka plażowa mężczyzn; snowboard mężczyzn; tenis stołowy kobiet; trójbój siłowy
• II miejsce w klasyfikacji PWSZów Akademickich Mistrzostw
Polski 2014: ergometr narciarski mężczyzn; narciarstwo alpejskie kobiet; wspinaczka sportowa kobiet; wspinaczka sportowa mężczyzn
• III miejsce w klasyfikacji PWSZów Akademickich Mistrzostw
Polski 2014: futsal mężczyzn; kolarstwo górskie mężczyzn
51
BIBLIOTEKA
Z
:
B
Biblioteka
PWSZ funkcjonuje od 1 października 2001 r.
Mieści się w Gmachu Głównym przy ul. ChodowiecM
kkiego 4, na trzecim piętrze. W bibliotece działają:
Czytelnia, Wypożyczalnia Miejscowa i MiędzybiblioC
tteczna oraz Ośrodek Informacji Naukowej. Bibliotekka pracuje w komputerowym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.
n
SSerwis biblioteczny, tworzony przez pracowników
biblioteki, umożliwia Studentom korzystanie z oferty
b
bibliotecznej również po zamknięciu agend bibliob
ttecznych. Jest to możliwe dzięki następującym usługgom elektronicznym: katalog on-line, rezerwacja lub
zzamówienie książek do wypożyczenia, przedłużenie
tterminów zwrotu książek, elektroniczne powiada-
mianie o przetrzymaniu książek, zdalny dostęp do
licencjonowanych źródeł elektronicznych poprzez
serwer proxy.
Nowa usługa – wysyłka SMS do Studentów naszej
Uczelni, przypominająca o zbliżającym się terminie
zwrotu książek oraz o zmianie statusu zamówienia
(książka jest już do odbioru) usprawnia komunikację
między biblioteką a Studentami.
Pracownicy biblioteki chętnie służą pomocą Studentom. Na stronie www biblioteki umieszczono formularz „Zapytaj bibliotekarza”, który można wysłać,
pytając o sprawy związane z biblioteką (odpowiedź
otrzyma się na podany adres mailowy).
• książki i czasopisma (drukowane oraz w wersji
elektronicznej) polskie i zagraniczne,
• zbiory specjalne, m.in.: normy, nuty, kasety audio
i wideo oraz dyski optyczne.
Zakres tematyczny księgozbioru stanowi literatura
naukowa i fachowa związana z kierunkami kształcenia Uczelni. Biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 36 400 książek, 1 205 jednostek zbiorów
specjalnych oraz 184 tytuły czasopism polskich
i zagranicznych w wersji drukowanej.
Biblioteka zaprasza Studentów do korzystania z baz
dostępnych w ramach: licencji krajowej, wykupionego
dostępu przez Uczelnię oraz dostępu testowego, oferując dostęp do ponad 35 000 tytułów czasopism oraz
kilkunastu tysięcy książek w wersji elektronicznej.
W
M
W
M
Z Wypożyczalni mogą korzystać Studenci i Pracownicy PWSZ.
Rezerwowanie i zamawianie książek
odbywa się tylko za pomocą katalogu internetowego. Istnieje możliwość wypożyczenia 10 książek na
okres 1 miesiąca (Studenci PWSZ).
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
obsługuje Pracowników naukowych
i Studentów ostatnich lat, piszących
prace dyplomowe.
W ramach wymiany międzybibliotecznej biblioteka współpracuje
z wieloma bibliotekami w kraju.
Zamówione materiały mogą być
sprowadzone w formie oryginalnej
(książki) lub zastępczej (kserokopie
czasopism).
S
Więcej informacji na stronie:
h p://biblioteka.pwsz.nysa.pl
C
I
W Czytelni można korzystać z:
• księgozbioru podręcznego,
• książek i czasopism,
• książek sprowadzanych za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
• zbiorów specjalnych, np. norm, nut.
W Ośrodku Informacji Naukowej
(OIN) użytkownik może: wypożyczyć
zbiory specjalne oraz korzystać ze
stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu.
Istnieje również możliwość korzystania z samoobsługowego stanowiska
do skanowania wybranych materiałów bibliotecznych oraz samoobsługowego stanowiska kserograficznego.
Biblioteka opracowuje własną bazę
bibliograficzną „Literatura do przedmiotów”, w której, w ramach każdego kierunku studiów, umieszcza się
wykaz wszystkich przedmiotów z listą
dostępnej literatury.
Biblioteka udostępnia on-line na edukacyjnej platformie e-learningowej PWSZ w Nysie podstawowe,
obowiązkowe szkolenie dla Studentów pierwszego
roku studiów, którego celem jest zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki i jej strony internetowej oraz nauka skutecznego wyszukiwania w kata52
O
N
logu komputerowym. Biblioteka prowadzi również
zaawansowane szkolenia dla Studentów piszących
prace dyplomowe, podnoszące umiejętności wyszukiwania z baz danych i czasopism elektronicznych
dostępnych w Internecie oraz katalogów innych bibliotek.
PRAKTYKI
Dział Praktyk zajmuje się koordynowaniem i organizacją praktyk zawodowych Studentów w PWSZ
w Nysie. Prowadzi dokumentację dotyczącą praktyk
zawodowych. Ściśle współpracuje z Instytutowymi
Komisjami ds. praktyk.
W Dziale Praktyk Studenci mogą załatwić następujące sprawy:
• odebrać dokumenty potrzebne do załatwienia
praktyki (są to: umowa i karta zgłoszenia praktyki, programy praktyk, dzienniki praktyk, siatki
ocen, świadectwa z odbycia praktyki), otrzymać
komplet tłumaczonych dokumentów na praktyki
zagraniczne, dowiedzieć się, gdzie można odbyć
praktykę, jaki jest wymiar praktyk, poznać terminy
Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy na 3-miesięczne praktyki studenckie do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych
instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych.
Placówka, w której Studenci będą odbywać praktykę
musi znajdować się w kraju zrzeszonym w Unii Europejskiej.
Poszukiwania instytucji przyjmującej na praktyki
zawodowe mogą być organizowane bezpośrednio
przez Studenta lub przy współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. Praktyka
zawodowa powinna być związana z dziedziną, jaką
się studiuje, ponieważ stanowi ona integralną część
programu studiów oraz daje możliwość zdobycia
dodatkowych kompetencji i umiejętności. Studenci
mogą wyjechać tylko do takiej instytucji, którą zaakceptuje Uczelnia.
praktyk, kto jest opiekunem praktyk i kto je zali-cza, otrzymać skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne, dowiedzieć się o składzie i de-cyzji komisji zwalniającej z praktyki, poznać jakiee
warunki trzeba spełnić, aby wyjechać na praktykęę
zagraniczną,
• otrzymać adresy firm, przedsiębiorstw, szkół,,
w których można odbyć praktyki,
• zapisać się na praktykę w placówkach medycz-nych - dla Studentów kierunków medycznych,
• podpisać umowy zbiorcze dotyczące praktyk.
P
Więcej na stronie:
www.pwsz.nysa.pl/jednostki/praktyki.php
Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną
dofinansowaną z programu Erasmus+ należy złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Współpracy
Międzynarodowej PWSZ w Nysie (bud. A, pok. 111).
Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.
Więcej na stronie:
www.bwm.pwsz.nysa.pl
E. Wilczyńska, Austria
ia
53
P
W skład RCTWiTI
wchodzą: Biuro Karier,
Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości oraz
Biuro Analiz i Badania
Rynku Pracy
C
R
S
T
I
T
PWSZ
C
W
N
?
REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH
PWSZ W NYSIE
Po pierwsze – dostęp do praktyki biznesowej,
po drugie – kontakt z potencjalnymi pracodawcami,
po trzecie – szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia
w środowisku praktyków,
po czwarte – szansę na zdobycie nowych lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych,
podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy po
ukończeniu studiów.
I w tym celu RCTWiTI PWSZ w Nysie:
• organizuje spotkania dla Studentów z przedsiębiorcami Opolszczyzny pn. „Bliżej biznesu”,
• organizuje lub współorganizuje konferencje i seminaria, na które są zapraszani Studenci jako słuchacze lub jako prelegenci,
• organizuje kursy i szkolenia, w których Studenci
mogą uczestniczyć,
• wspiera Studentów w nawiązywaniu kontaktów
z przedsiębiorcami przy pisaniu prac dyplomowych
i prezentowaniu ich poza Uczelnią.
„Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie” RPO 1.1.1
wkład własny - 1 098 638,02 złotych; kwota dofinansowania - 5 829 210,75 złotych.
„Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla Biznesu przez
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie” RPO 1.1.1
wkład własny - 123 619,43 złotych; kwota dofinansowania - 824 129,49 złotych.
Więcej na stronie:
www.rctwi .pwsz.nysa.pl
54
Misją Biura Karier PWSZ
w Nysie jest udzielanie
wszechstronnego
wsparcia Studentom
i Absolwentom w wejściu
i rozwijaniu się na rynku
pracy.
BIURO KARIER
Biuro Karier PWSZ w Nysie:
• prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
• organizuje kursy i szkolenia zwiększające atrakcyjność Studentów i Absolwentów na rynku pracy,
• gromadzi i udostępnia informacje na temat rynku
pracy, jego wymagań i tendencji,
• nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami pozyskuje oferty pracy, staży zawodowych dla Studentów i Absolwentów,
• współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, Samorządem Studenckim, zrzeszeniami pracodawców oraz innymi podmiotami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć i propagowania
inicjatyw adresowanych do Studentów i Absolwentów szukających pracy.
Szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Karier:
• język migowy z elementami słownictwa medycznego,
• zaawansowana obsługa programów AutoCad,
Corel, Photoshop,
• tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem
technologii PHP i MySQL,
• kurs wychowawców kolonijnych,
• szkolenia z zakresu: umiejętności negocjacyjnych,
asertywności w pracy, zarządzania sobą w czasie,
• kreatywne pisanie dokumentów aplikacyjnych CV
i listu motywacyjnego,
• aktywne poszukiwanie pracy.
Ważniejsze instytucje, z którymi
współpracuje Biuro Karier:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
• Starostwo Powiatowe w Nysie
• Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
• Urząd Miejski w Nysie
• Nyska Regionalna Izba Gospodarcza
• Ruch Rozwoju Regionu
• Polski Związek Głuchych o/Nysa
Chcesz mieć własną firmę? Masz na nią pomysł, ale
zastanawiasz się, czy przyniesie oczekiwane zyski?
Nic prostszego - załóż firmę na próbę w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie.
Ważniejsze firmy, z którymi
współpracuje Biuro Karier:
• IBM
• Deloi e
• Scha decor
• Bank Pekao S.A.
• Bank Millenium
• Bank BZ WBK, Bank ING
• PZU
• ZAK S.A.
A
I
P
PWSZ
N
Zadaniem AIP jest ułatwienie startu w biznesie
wszystkim osobom, bez względu na wiek czy wykształcenie. Będzie to możliwe dzięki innowacyjnemu na skalę europejską sposobowi na prowadzenie
firmy, bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ograniczy koszty i wszelką
związaną z tym biurokrację.
Każdy będzie miał możliwość realnego sprawdzenia
swojego pomysłu na biznes, prowadząc własną firmę
przy ponoszeniu niewielkich nakładów finansowych.
Poprzez inkubator można bez wielkich nakładów finansowych założyć swoją własną, wymarzoną firmę,
która za kilka lat może stać się potężnym przedsiębiorstwem, dając miejsca pracy setkom Polaków.
Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie powyżej
16 roku życia założenie firmy najniższym kosztem,
najszybciej i najłatwiej w Polsce, za jedyne 250 zł
miesięcznie. AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać. Otrzymasz: osobowość prawną AIP, dostęp do
systemu bankowego i księgowego on-line, obsługę
księgową, obsługę prawną, możliwość korzystania
z pomieszczeń AIP w 50 miejscach w Polsce.
55
Szczegółowe informacje:
www.biurokarier.pwsz.nysa.pl
POMOC
S
MATERIALNA DLA
S
Stypendia
to bezzwrotna forma pomocy materialnej
dla Studentów. Mogą ją otrzymać Studenci studiów
d
sstacjonarnych i niestacjonarnych.
SStudenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nysie mogą otrzymywać następujące świadczenia
pomocy
materialnej:
p
• stypendium socjalne,
• stypendium rektora dla najlepszych Studentów,
• stypendium mieszkaniowe fundowane ze środków Gminy Nysa,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium naukowe dla Studentów z Nysy fundowane ze środków Gminy Nysa,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
• zapomogi.
STUDENTÓW
Student studiów stacjonarnych znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu
zamieszkania w Domu Studenta lub w obiekcie innym
niż Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są przez
Uczelnianą Komisję Stypendialną na pisemny i udokumentowany wniosek Studenta, który należy złożyć
w dziekanacie. Wnioski o przyznanie poszczególnych
form pomocy materialnej stanowią załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla Studentów PWSZ w Nysie i są dostępne na stronie
internetowej Uczelni oraz w dziekanatach.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na
wniosek Studenta, pozytywnie zaopiniowany przez Senat PWSZ w Nysie, przedstawiony przez Rektora PWSZ
w Nysie. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
może być przyznane Studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, Studenci
PWSZ w Nysie mogą otrzymywać następującą pomoc materialną fundowaną ze środków Gminy Nysa:
• stypendium mieszkaniowe (tylko dla Studentów
studiów stacjonarnych pierwszego roku),
• stypendium naukowe.
Wnioski o przyznanie stypendiów fundowanych
ze środków Gminy Nysa należy składać w dziekanatach do 20 października danego roku. Decyzje
o przyznaniu i wypłacie ww. pomocy materialnej podejmuje Burmistrz Nysy.
W ramach programu „Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz”
Urząd Miasta od 2007 r. funduje Studentom PWSZ w Nysie stypendia mieszkaniowe.
Urząd
ząd Miejski w Nysie
Ny
www.nysa.eu
D
S
M
Stypendium mieszkaniowe fundowane ze środków Gminy Nysa jest przyznawane Studentowi
na pierwszym roku studiów stacjonarnych z tytułu
zamieszkania w Domu Studenta PWSZ w Nysie lub
obiekcie innym niż Dom Studenta na terenie gminy Nysa, jeżeli miejsce jego stałego zamieszkania
znajduje się nie bliżej niż 20 km od Nysy.
Stypendium naukowe dla Studentów z Nysy fundowane ze środków Gminy Nysa jest uhonorowaniem
i wsparciem osób osiągających najwyższe wyniki
w nauce, przyznawane Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy na stałe zamieszkują na terenie Gminy Nysa i studiują na uczelniach
w Nysie.
Dom Studenta PWSZ w Nysie oferuje pokoje dwulub trzyosobowe z łazienką przy pokoju lub wspólną.
• II etap – 40% miejsc (do składania podań uprawnione
są osoby, które w wyniku rekrutacji zostały przyjęte na
I rok studiów w PWSZ).
Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w Domu
Studenta przysługuje Studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się
w trudnej sytuacji materialnej.
Przyznawanie miejsc w Domu Studenta odbywa się
w dwóch etapach:
• I etap – 60% miejsc (do składania podań uprawnieni
są Studenci I, II i III roku studiów),
56
Podania należy składać w terminach: dla I etapu – do
dnia 30 czerwca, dla II etapu – do dnia 30 sierpnia.
Dom Studenta znajduje się w Nysie przy ul. Kościuszki 2. Wszelkich informacji o Domu Studenta oraz
o zasadach w nim panujących udziela kierownik
Domu Studenta, nr telefonu: 77 433 13 05.
W budynku znajdują się:
Collegium Artium
• Instytut Architektury
Budynek G
ul. Obrońców Tobruku 5 i Urbanistyki
• Regionalne Centrum Transferu
48-300 Nysa
Wiedzy i Technologii Innowacyjtel. +48 77 409 16 89
nych PWSZ w Nysie
Wi-Fi SSID: PWSZ
• Centrum Badawczo-Edukacyjne
Konserwacji Zabytków przy
PWSZ w Nysie
• Dziekanat dla kierunku architektura
• 2 aule
• 4 sale seminaryjno-ćwiczeniowe
• 5 pracowni (rysunku i malarstwa,
konserwacji malarstwa, konserwacji kamienia, rzeźby i detalu architektonicznego, fotograficzna)
• laboratorium mikroskopowe
• laboratorium komputerowe
• sale do pracy własnej
Studentów
REKTORAT PWSZ
Budynek R
ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa
tel. +48 77 448 47 71
Wi-Fi SSID: PWSZ
Collegium Medicum
im. Konrada Emila
Blocha
Budynek D
ul. Ujejskiego 12
48-300 Nysa
tel. +48 77 409 16 65
Wi-Fi SSID: PWSZ
W budynku znajdują się:
• Biuro Rektora
• Biuro Kanclerza
• Sekretariat Prorektorów
• Kwestura
• Dział Spraw Osobowych
• Dział Gospodarczo-Techniczny
• Biuro Obsługi Informatycznej
• sala Senatu
• Instytut Kosmetologii
• 4 sale ćwiczeniowe:
• 3 pracownie kosmetologii
wyposażone w nowoczesny sprzęt kosmetyczny
(54 miejsca)
• pracownia fizjoterapii
(18 miejsc)
GMACH GŁÓWNY
im. Christopha Scheinera
Budynek A
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
tel. +48 77 409 11 78
Wi-Fi SSID: PWSZ
W budynku znajdują się:
• Instytut Dietetyki
• Instytut Pielęgniarstwa
• Instytut Zdrowia Publicznego
• Dziekanat dla kierunków:
dietetyka, kosmetologia,
pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie
publiczne
• 3 aule wyposażone w projektory multimedialne
• 2 sale seminaryjne
• 10 pracowni (w tym:
pediatryczna, fantomowa,
umiejętności pielęgniarskich, dietetyki, anatomii,
fizjologii, metrologii)
• 2 laboratoria chemiczne
• laboratorium komputerowe
Collegium Philologicum
im. Maxa HerrmannaNeisse
Budynki E, F
ul. Armii Krajowej 9, 21
48-300 Nysa
tel. +48 77 409 16 79
Wi-Fi SSID: PWSZ
W budynku znajdują się:
• Instytut Finansów
• Instytut Zarządzania
• Studium Nauk Podstawowych
• Sekretariat Rekrutacji
• Biuro Karier
• Biuro Współpracy Międzynarodowej
• Dział Praktyk Zawodowych
• Biuro Obsługi Informatycznej
• Dziekanat dla kierunków:
finanse i rachunkowość,
informatyka, jazz i muzyka
estradowa, zarządzanie
i inżynieria produkcji
• Samorząd Studencki
• Biblioteka
• 5 sal wykładowych
• sala ćwiczeniowa
• laboratorium komputerowe
• sale do pracy własnej
Studentów
W budynku F znajdują się:
• Instytut Neofilologii
• Studium Języków Obcych
• Dziekanat dla specjalności:
filologia angielska, filologia
germańska, język biznesu
angielski oraz kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
• 10 sal ćwiczeniowych
• laboratorium komputerowojęzykowe
• sala wykładowa
• sklepik Pani Jadzi
W budynku E znajduje się:
• Instytut Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
• 7 sal ćwiczeniowych
(w tym sala policyjna
i strażacka) - 230 miejsc
• 2 sale ćwiczeniowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
57
Collegium Civitas
im. bł. Marii Merkert
Budynek H
ul. Marcinkowskiego 6-8
48-300 Nysa
tel. 48 77 409 05 63
Wi-Fi SSID: PWSZ
W budynku znajdują się:
• Instytut Jazzu
• Instytut Informatyki
• Archiwum PWSZ
• Oficyna Wydawnicza
• Biuro Promocji
• Rzecznik Prasowy
• Biuro Programów i Projektów
• sala wykładowa
• 3 laboratoria komputerowe
(w tym jedna pracownia multimedialna)
• laboratorium automatyzacji
procesów produkcyjnych
• pracownia aranżacji i kompozycji,
• klasy: wokalistyki, instrumentów dętych, instrumentów strunowych, perkusji, fortepianu
Sala Gimnastyczna
Budynek O
ul. Otmuchowska 74
48-300 Nysa
tel. +48 77 435 57 85
W budynku znajdują się:
• pełnowymiarowe boisko do
siatkówki, koszykówki/piłki
ręcznej z trybunami
na ok. 100 osób
• 2 ścianki wspinaczkowe
• siłownia
• kosze podwieszane + tablica
wyników
• zestaw do uni-hokeja
Hala Sportowa PWSZ
Budynek X
ul. Głuchołaska 12
48-303 Nysa
tel. +48 77 409 06 80
W budynku znajdują się:
• Studium Wychowania
Fizycznego
• Klub Uczelniany AZS
• pełnowymiarowe boisko
do siatkówki z trybunami
na 700 osób
• sala hydromasażu z sauną
• sala lustrzana do aerobiku
• 2 sale do tenisa stołowego
• siłownia z kompletnym wyposażeniem, stepper, urządzenie
„wioślarz”
Dom Studenta
ul. Kościuszki 2
48-300 Nysa
tel. +48 77 433 13 05
Wi-Fi SSID:
DomStudenta
W budynku znajdują się pokoje:
• 1 - jednoosobowy
• 9 - dwuosobowych
• 28 - trzyosobowych
W każdym pokoju bezpłatny
dostęp do Internetu, pokoje do
nauki z dwoma komputerami,
telewizor, aneksy kuchenne
z lodówkami i kuchenkami
elektrycznymi, aneksy z pralkami
automatycznymi, suszarnia, stół
do tenisa
NYSKI FESTIWAL NAUKI
N
Nyski
Fes wal Nauki jest wydarzeniem organizowannym nieprzerwanie od 2005 roku przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Jest to Fes wal
ppromujący naukę i jej osiągnięcia. Stanowi nawiązannie do światowego ruchu fes wali nauki i jest ważnnym podmiotem idei rozpowszechniania wiedzy oraz
filozofii edukacyjnej na każdym szczeblu kształcenia.
Pierwszy NFN odbył się w ramach programu pn. Ogólnopolski Dzień Nauki, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fes wal został
zorganizowany w centrum miasta, na rynku, gdzie
przez dwa dni mówiono o nauce, jej praktycznej stronie i zastosowaniu. Wydarzenie to przyciągnęło wielu
mieszkańców Nysy z każdej grupy wiekowej.
NFN stał się ważnym wydarzeniem w naszym regionie. Do tej pory w fes walu uczestniczyło około
30 000 osób. W organizację NFN, oprócz jednostek
PWSZ w Nysie, angażują się także jednostki nieakademickie, np.: Muzeum w Nysie, Związek Krótkofalowców, Związek Harcerstwa Polskiego, Narodowy
Bank Polski, Nyska Regionalna Izba Gospodarcza,
Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta w Nysie i wiele innych.
Nyski Fes wal Nauki należy od 2006 r. do EUSEA
(European Science Events Associa on), międzynarodowej organizacji specjalizującej się w popularyzacji
nauki.
Każda edycja fes walu ma nowe hasło przewodnie,
realizowane poprzez programy edukacyjne czy Fes walowe Konferencje Popularnonaukowe. Corocznie
organizatorzy proponują uczestnikom fes walu ponad 100 wykładów, pokazów, laboratoriów, ćwiczeń
czy wystaw.
Nyski Fes wal Nauki jest dostrzegany i popierany
m.in. przez MNiSW, Marszałka i Wojewodę Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, dyrektorów szkół
średnich, lokalne władze samorządowe oraz urzędy.
Fes wal wzbudza zainteresowanie mediów, uzyskuje
liczne patronaty ministerstw, władz wojewódzkich,
jjednostek naukowych.
Na temat fes walu ukazują się liczne informacje w mediach ogólnopolskich i lokalnych. W ten sposób Nyski Fes wal Nauki upowszechnia naukę i wpisuje się
w ideę budowania społeczeństwa opartego na wiedzy,
ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym działa.
Więcej na stronie:
www.pwsz.nysa.pl/nfn
58
59
WARUNKI
REKRUTACJI NA STUDIA
I
STOPNIA
S
S
S
S
• architektura
• architektura światła
• architektura i urbanistyka w języku
angielskim
• konserwacja i ochrona zabytków
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• filologia germańska
• finanse i rachunkowość
• zarządzanie i inżynieria produkcji
• zdrowie publiczne
• dietetyka
• informatyka
• kosmetologia
• pielęgniarstwo*
• ratownictwo medyczne
• filologia angielska
• język biznesu angielski
Kandydaci na studia stacjonarne
przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. W przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń
bierze się wszystkie wyniki uzyskane
na egzaminie maturalnym, z tym
że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30% punktów.
W przypadku kandydatów zdających
maturę wg starych zasad do obliczeń
bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.
Na tej podstawie ustala się punktację
umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.
Badania lekarskie nie są wymagane.
S
Kandydaci na studia stacjonarne, którzy zdawali nową maturę, przyjmowani
są na podstawie konkursu świadectw.
Do obliczeń bierze się wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (wystarczy poziom podstawowy) z języka
angielskiego (dla filologii angielskiej
i języka biznesu angielskiego).
Kandydaci na studia stacjonarne
przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. W przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń
bierze się wszystkie wyniki uzyskane
na egzaminie maturalnym, z tym
że z przedmiotów dodatkowo wybra- Dla kandydatów na studia stacjonarnych tylko te, z których kandydat uzy- ne, którzy zdawali starą maturę bądź
skał co najmniej 30% punktów.
nową maturę przed rokiem 2007,
jednak nie z języka angielskiego, przeW przypadku kandydatów zdających widuje się dwustopniowy tryb kwalimaturę wg starych zasad do obliczeń fikowania. Składa się on z egzaminu
bierze się oceny ze wszystkich przed- wstępnego oraz konkursu świadectw.
miotów zdawanych na egzaminie doj- Warunkiem dopuszczenia do drurzałości.
giego stopnia kwalifikacji jest zdany
Na tej podstawie ustala się punktację egzamin wstępny.
umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu. Egzamin wstępny w formie rozmowy
kwalifikacyjnej jest sprawdzianem,
Wymagane jest zaświadczenie od le- którego celem jest potwierdzenie
karza medycyny pracy (skierowanie do przydatności kandydata do studiów
odbioru w Sekretariacie Rekrutacji).
stacjonarnych na tej specjalności.
Konkurs świadectw przeprowadza się
zgodnie z zasadą: w przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym że
z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat
uzyskał co najmniej 30% punktów.
W przypadku kandydatów zdających
maturę wg starych zasad do obliczeń
bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.
S
Kandydaci na studia niestacjonarne
przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc,
podstawą przyjęcia kandydata jest
miejsce, jakie zajmuje w rankingu
kandydatów po przeprowadzonym
konkursie świadectw na zasadach
obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.
Kandydaci na studia niestacjonarne
przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc,
podstawą przyjęcia kandydata jest
miejsce, jakie zajmuje w rankingu
kandydatów po przeprowadzonym
konkursie świadectw na zasadach
obowiązujących kandydatów na stu- Wymagane jest zaświadczenie od ledia stacjonarne.
karza medycyny pracy (skierowanie do
odbioru w Sekretariacie Rekrutacji).
Badania lekarskie nie są wymagane.
*Studia na kierunku pielęgniarstwo
prowadzone są wyłącznie w trybie
stacjonarnym.
• jazz i muzyka estradowa
Dla kandydatów na studia stacjonarne
oraz niestacjonarne, zarówno tych, którzy
zdawali nową maturę, jak i starą maturę
przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania. Składa się on z egzaminu wstępnego oraz konkursu świadectw. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia
kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny.
Egzamin wstępny składa się z dwóch części:
1. ustny egzamin z kształcenia słuchu
- ćwiczenia melodyczne, harmoniczne
i rytmiczne,
2. egzamin z instrumentu głównego:
- fortepian, saksofon, trąbka, puzon,
gitara, kontrabas, gitara basowa - kandydaci przygotowują dwa zróżnicowane w
charakterze utwory jazzowe z improwizacjami; komisja może poprosić o wykonanie trzeciego utworu jazzowego oraz
o przeczytanie zapisu nutowego a vista,
- perkusja - kandydaci przygotowują
dwa utwory w różnych stylach muzycznych oraz czytają a vista jeden utwór,
- wokalistyka - kandydaci przygotowują
jedną piosenkę w języku polskim oraz
utwór typowo jazzowy po angielsku.
Komisja może poprosić o wykonanie
drugiego utworu jazzowego oraz zaprezentowanie fragmentu wiersza lub prozy.
Egzamin wstępny na specjalność realizacja
dźwięku jest egzaminem ustnym. Składa
się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu wiedzy kandydata z zakresu instrumentoznawstwa, kształcenia słuchu oraz
analizy akustycznej wybranych przykładów
muzycznych.
Egzamin na specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej jest
sprawdzianem, którego celem jest zbadanie
zdolności i predyspozycji muzycznych oraz
potwierdzenie przydatności kandydata do
studiów na tej specjalności. Egzamin składa
się z dwóch części:
• praktycznej, polegającej na wykonaniu
dowolnego programu instrumentalnego
lub wokalnego o zróżnicowanym charakterze. Kandydaci przygotowują dwa
Miejsce kandydata w rankingu jest utwory w różnych stylach muzycznych.
średnią arytmetyczną punktacji uzy- • ustnej, mającej na celu zbadanie predysskanej z egzaminu wstępnego i świa- pozycji słuchowych i poczucia rytmu.
Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0
dectwa dojrzałości.
do 200 punktów za każdy z elementów egzaminu. Wynik uzyskany za egzamin wstępBadania lekarskie nie są wymagane. ny jest średnią arytmetyczną punktów z obu
elementów uzyskanych przez kandydata.
Egzamin uważa się za zdany po uzyskaS
niu minimum 150 punktów.
Kandydaci na studia niestacjonarne
przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc,
podstawą przyjęcia kandydata jest
miejsce, jakie zajmuje w rankingu
kandydatów po przeprowadzonym
konkursie świadectw na zasadach
obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.
Badania lekarskie nie są wymagane.
ntów:
okume
dania d
ła
k
s
e
ta
kru cji
Miejsc
riat Re
Sekreta A, sala 210, iego 4,
ck
ek
Budyn l. Chodowie
sa, u
y
,
N
9
4
0
0
8
l
48-3
447 4
tel. 77 pwsz.nysa.p
[email protected]
rekruta
UWAGA!
Kandydaci prezentują swój program z
własnym akompaniatorem lub akompaniamentem nagranym na płycie kompaktowej. Uczelnia zapewnia wzmacniacze
gitarowe i basowe, fortepian i perkusję.
Kandydaci, którzy będą zdawać egzamin z
saksofonu, trąbki, puzonu, gitary, kontrabasu
oraz gitary basowej będą musieli stawić się
na egzamin z własnym instrumentem.
Wynik uzyskany na egzaminie wstępnym
jest średnią arytmetyczną punktów z obu
elementów uzyskanych przez kandydata.
Konkurs świadectw przeprowadza się
zgodnie z zasadą: w przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się
wszystkie wyniki uzyskane na egzaminie
maturalnym, z tym że z przedmiotów
dodatkowo wybranych tylko te, z których
kandydat uzyskał co najmniej 30% punktów. W przypadku kandydatów zdających
maturę wg starych zasad do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów
zdawanych na egzaminie dojrzałości.
Punktację umiejscowającą kandydata
w rankingu ustala się zgodnie ze wzorem:
W=0,75xE (wynik egzaminu) + 0,25xS
(wynik świadectwa).
Badania lekarskie nie są wymagane.
60
Z
Ustala się następujący algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking kandydatów:
• dla świadectw, w których występują jedynie
oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą
umieszczoną na stronie internetowej
www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
• dla świadectw, w których występuje ocenianie
punktowe egzaminu maturalnego (nowa matura), procenty punktów uzyskane na egzaminie
maturalnym przeliczane są według zasady:
• dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt,
• dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu
egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty.
Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.
W przypadku kandydatów z dyplomem IB (Interna onal Baccalaureat), wydanym przez organizację Interna onal Baccalaureat Organiza on z siedzibą w Genewie, do obliczeń bierze się wszystkie
przedmioty wykazane na egzaminie.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie przeprowadzonym w ramach programu Matury Międzynarodowej umieszczony jest na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.
W
• świadectwo dojrzałości w oryginale lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa
dojrzałości posiadający moc oryginału wystawiony przez szkołę (stara matura) lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura).
W przypadku kandydatów z maturą uzyskaną
poza granicami Polski, świadectwo dojrzałości
wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty
właściwego dla miejsca zamieszkania o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości wraz
z tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym
przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem Matury
Międzynarodowej,
• w przypadku kandydatów na studia stacjonarne oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów
bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art.
170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365 z późn. zm.),
• formularz rekrutacyjny kandydata,
• zaświadczenie lekarskie (dla kierunków:
•
•
•
•
•
dietetyka, kosmetologia, informatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne wymagane
jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, dla pozostałych kierunków
zaświadczenie nie jest wymagane),
podpisana fotografia o wymiarach 35x45 mm
oraz zdjęcie w formacie .jpg, o wymiarach
236x295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi, co pozwoli na wydruk zdjęcia w rozmiarze 20x25 mm,
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
• studia stacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa,
50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
• studia niestacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa,
98 1020 3714 0000 4502 0124 6511
kserokopia dowodu osobistego,
w przypadku finalistów olimpiad oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale
olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego,
w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie lub legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej (ze względu
na późniejszy termin wydawania świadectw),
kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie
dotyczące świadectwa dojrzałości.
R
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie
złożenia wymaganych dokumentów (poza kierunkiem jazz i muzyka estradowa). W przypadku, gdy
liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc,
WARUNKI
podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie
zajmuje w rankingu kandydatów po przeprowadzonym konkursie świadectw na zasadach obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.
REKRUTACJI NA STUDIA
II
STOPNIA
R
R
Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu
całego toku studiów pierwszego stopnia. Średnia ocen
zaokrąglona zostaje do dwóch miejsc po przecinku. Na
tej podstawie tworzy się listy rankingowe kandydatów.
Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani są na
podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby
miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie
zajmuje w rankingu kandydatów utworzonym na zasadzie
obowiązującej dla studiów stacjonarnych.
W
• oryginał lub poświadczona przez PWSZ w Nysie
kopia dyplomu ukończenia studiów lub odpis
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
• zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen
uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
• kserokopia suplementu potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wypis z indeksu,
• formularz rekrutacyjny kandydata,
• zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
• w przypadku kandydatów na studia stacjonarne oświadczenie kandydata o spełnianiu wa-
T
-
I
runków do podjęcia i kontynuowania studiów
bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art.
170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity DZ.
U. 2012 poz. 572 z późn. zm),
• podpisana fotografia o wymiarach 35x45 mm oraz
zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie *JPG,
• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
• studia stacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa,
50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
• studia niestacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa,
98 1020 3714 0000 4502 0124 6511
• kserokopia dowodu osobistego.
II
W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć
w kolejnych terminach rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona wg harmono-
Pełną listę kierunków i specjalności
znajdziesz na stronie
www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Jeśli masz pytania, skontaktuj się
z Sekretariatem Rekrutacji:
tel. 77 447 48 49
e-mail: [email protected]
gramu umieszczonego na stronie internetowej
www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
61
Wypełnij dokumenty
rekrutacyjne na
stronie rekrutacji,
podpisz je i wydrukuj.
Komplet dokumentów (w tym podpisany formularz rekrutacji i potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej) złóż osobiście w Sekretariacie Rekrutacji
lub prześlij pocztą.
Odbierz swój numer rekrutacyjny
i w terminie ogłoszenia wyników
znajdź go na liście przyjętych na studia.
Teraz przed Tobą długie wakacje
- do zobaczenia w październiku!
62
Studenci jazzu - Zaduszki Jazzowe 2014
Studenci jazzu nagłaśniają Dni Kultury Indyjskiej
Władze Uczelni w Radio Nysa FM
Absolwent z dyplomem nr 1
Dni Kultury Indyjskiej 2014
63
Juwenalia PWSZ w Nysie 2014 - DJ ADAMUS
Juwenalia PWSZ w Nysie 2014 - DJ YOUNG
Student jazzu nagłaśnia koncert swoich kolegów na nyskim rynku
Samorząd Studencki 2014/2015
Absolwent z dyplomem nr 10 000
Studenci zarządzania ćwiczą latanie dronem
Student gotowy do pozoracji SKN MR COR
Studentka kosmetologii podczas Dni Kultury Indyjskiej
www.pwsz.nysa.pl
W ramach programu
„Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz”
Urząd Miasta funduje Studentom
stypendia mieszkaniowe.
www.nysa.pl
BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)
(
)
STUDIA I STOPNIA:
• architektura,
• także specjalność konserwacja
i ochrona zabytków,
• bezpieczeństwo wewnętrzne,
• dietetyka,
• filologia angielska,
• filologia germańska,
• język biznesu angielski,
• finanse i rachunkowość,
• informatyka,
• jazz i muzyka estradowa,
• kosmetologia,
• pielęgniarstwo,
• ratownictwo medyczne,
• zarządzanie i inżynieria produkcji,
• zdrowie publiczne.
N
:
• architektura i urbanistyka w języku
angielskim,
• architektura światła,
• automatyzacja produkcji
i systemy mechatroniczne,
• edukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej,
• gry komputerowe i multimedia,
• kryminologia i kryminalistyka,
• realizacja dźwięku.
Uwaga!
Oferujemy również
BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE
DLA PRACUJĄCYCH!
STUDIA II STOPNIA:
• pielęgniarstwo
z zajęciami w godzinach popołudniowych
48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7
tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89
www.uczelnia.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl
Facebook.pl/PWSZwNysie
REKRUTACJA tel. 77 447 48 49
e-mail: [email protected]
64

Podobne dokumenty