nAReszCIe nA RynKu

Komentarze

Transkrypt

nAReszCIe nA RynKu
sPIs TReśCI
STRANA
Uśmiechzmieniaświat
Szybko-szybciej–Highspeed
Rozwójdziękiwiedzy-Nowatorstwodziękipartnerstwu
Tylkochwilaijużjesteśmynanajwyższympoziomietechnicznym
Grakolorów-klasycznieinowocześnie
Perfekcjonizmwkażdymszczególe
Nareszcienarynku:galeriaobrazówToothfashion
Ponadgranicemateriałoznawstwa
HighNooninHongkong
Udanapremiera
KoncertrockowyVITAwPradze
Zprzyczynestetycznych-VITAVM9
4
6
7
8
8
9
10
12
14
15
16
18
„seRCeM I DuszĄ: oD 50 lAT
lIDeR nA RynKu DenTysTyCznyM”
Tonaprawdęjużpołowawiekuod
kiedyfirmaVITAwprowadziłanarynekw1962rokumateriałmetalo-ceramiczny. W ten sposób rozpoczęto
nowąepokęwstomatologiiestetycznej. Firma VITA Zahnfabrik była
pierwszymprzedsiębiorstwemwEuropie, które stworzyło ceramiczny
systemlicującynametalowychpodbudowach,iktórysprawdziłsięzpowodzeniem na światowym rynku
dentystycznym.Od1962rokuwyprodukowano około 350 milionów uzupełnień protetycznych licowanych
ceramiką VITA VMK 68 i VITA VMK
95.Wiernimottu„Ktosięzmienia,ten
odnosisukces”naprzestrzenilatdoskonaliliśmy względy estetyczne i
funkcjonalnewprodukowanychprzez
naszą firmę materiałach metalo-ceramicznych.Abysprostaćpotrzebom
techników dentystycznych i stomatologóworazpacjentów,ciągleudoskonalaliśmy nasze produkty, które
wprowadzaliśmynarynekdługofalowo.SloganVMK,którywprowadziliśmyprzedwielulatydodzisiajfunkcjonuje w mowie potocznej jako
kanonwprotetyceistomatologii.W
ten sposób określiliśmy właściwy
rozwójwtechnologiiprodukcjimateriałówceramicznych.Zakresprodukcji rozwoju technologicznego oraz
badańnaukowychobejmujeceramiki
dentystyczne, materiały licujące,
produkty CAD/CAM oraz zęby konfekcyjneVITA.Nowatorstwoiwysoka wydajność połączone zostały z
wysokimi technologiami i rzetelnym
rzemiosłem,powodującwprowadzenie na rynek materiałów, które są
wiodącymiproduktaminarynkudentystycznym. Standardy kolorystyczne VITA są w dosłownym znaczeniu
wytycznymi na światowym rynku
stomatologicznym. Pionierska funkcjawprodukcjimateriałów,urządzeń
inowoczesnychrozwiązańsystemowychtorezultatdziałańitradycjirodzinnegoprzedsiębiorstwaVITAZahnfabrik. Logo firmy gwarantuje
wysoką jakość naszych produktów,
nowatorskietechnologieorazzaufanie klientów na następne 50 lat. Na
tymmożeciePaństwopolegać!
MichaelBrielmann
Menadżersprzedaży
VITAZahnfabrik
Wydawca:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen
tel. 07761/562-0 · fax 07761/562-299
internet: http://www.vita-zahnfabrik.com
e-mail: [email protected]
VITA INFO 2.12
3
uśMIeCh zMIenIA śWIAT
50 lat VITA VMK - 50 lat badań i
doświadczeń nad materiałami ceramicznymi
Upłynęłodużoczasuodkiedycyrulicyzajmowalisiękrwawymizabiegami wyrywania zębów (zdj.1), a
zdj.Rwaniezębówucyrulika-teczasyjużdawno
mninęły...
piękne kobiety zakrywały dłonią
usta, aby ich ubytki w uzębieniu
były niewidoczne dla publiczności.
Równieżdziśbrakiwuzębieniupostrzeganesąprzezspołeczeństwo
jako defekt estetyczny. Pełny
uśmiech nastraja pozytywnie otoczenie. Z psychologicznego punktu
1962
VITA VMK
1968
VITA VMK 68 / VITA VMK 68N
1990
VITA OMEGA
widzenia aspekt zdrowego uśmiechupoprawiasamopoczucieidodaje sił witalnych – sprawia radość,
otwieradrzwiiszanseorazdajenadziejęnalepszejutro(Zdj.2ado2c).
Corazwięcejludziufasileestetycznegouśmiechu.Tenefektzawdzięczamy, między innymi, 3 literom
„VMK”.Akronimtenoznaczanicinnego jak „Metalo-ceramika VITA”.
Materiał ten zezwolił technikom
dentystom po raz pierwszy wykonać uzupełnienie metalo-ceramiczneowysokimstopniuestetycznym.
VMK – synonim technologii sukcesu
NowatorskatechnologiafirmyVITA
Zahnfabrik pozwoliła stworzyć
pierwszy materiał metaloceramiczny(1962rok),któryokazałsięhitem
na całkiem nowym rynku, który w
tamtychczasachdopierozacząłsię
tworzyć.Porazpierwszywhistorii
technicy dentyści mogli tworzyć
uzupełnieniaprotetyczne,któreod-
1995
VITA VMK 95
VITA OMEGA 900
zwierciedlały cechy naturalnego
zęba i sprawiały, że pacjenci mogli
uśmiechaćsiębezżadnychobaw.
Ważne etapy sukcesu
Odtegohitutechnologicznegofirmy
VITA Zahnfabrik minęło już 50 lat.
Naszafirmapoczyniłaogromnepostępy w rozwoju i produkcji materiałówlicującychonaturalnejkolorystyce. Przegląd najważniejszych
okresów w rozwoju technologicznymmateriałówlicującychVITAzostał przedstawiony schematycznie
nazdj.3.
Wymagania użytkowników materiału jako cel nadrzędny...
Dynamiczny rozwój technologiczny
danegoproduktujestsprawąoczywistą dla zespołu badawczo
naukowegofirmyVITA.MtdJurgen
Freitag (Bad Homburg) konstatuje
„FascynujemnieciągłyrozwójtechnologicznyproduktówVITA,wktó-
zdj.3:Przeglądważniejszychetapówrozwojumateriałów licujących VITA, znajdą Państwo w powyższym artykule, a dla zainteresowanych na
stronieinternetowejwww.vita-zahnfabrik.com.
rym zastój został wyeliminowany –
cośtakiegonieistniejewtejfirmie”.
Ktotaknaprawdęchcesprostaćżądaniomiwymaganiomklienteli,kładzie nacisk na nowatorstwo technologiczne danego produktu oraz
całego systemu i wyklucza stosowanie materiałów sezonowych.
DlategoaktualniefirmaVITAZahnfabrik jest wiodącym przedsiębiorstwemnarynkustomatologicznym.
zdj. 2a:Ząb11rzucasięwoczyzpowoduobsuniętegodziąsła(Copyright:RodrigoMonsano,Brazylia).
zdj. 2b: Ząb11–koronapełnoceramicznanapodbudowie z tlenku cyrkonu, wylicowana ceramiką
VM9(Copyright:RodrigoMonsano,Brazylia).
Autor:KerstinKaltenbacher
Menadżerkaproduktów
Materiały–materiałylicujące
zdj. 2c: Estetyczny uśmiech pacjenta (Copyright:
RodrigoMonsano,Brazylia).
2003
2007
2004
2009
VITA VMK Master
2005
2011
Uzupełnieniepaletyproduktów:
masySunOpaqueiSunDentine
orazEffectOpal.
®
szyBKo - szyBCIej – hIGhsPeeD
najnowsza technologia produkcji
pieców i absolutnie homogeniczna materia, umożliwiają perfekcyjną synteryzację tylko w 80 minut!
Najważniejszym czynnikiem, który ma
wpływnaergonomięiprodukcjęwlaboratorium techniki dentystycznej jest
czas,którynależypoświęcićnawykonawstwo laboratoryjne. W przypadku
produkcji podbudów pełnoceramicznych technologią CAD/CAM, największąprzeszkodądlaefektywnejprodukcji był czas synteryzacji. Dzięki
innowacji technologicznej piec VITA
ZYRCOMAT 6000 MS (zdj.1) znacząco
przyspieszyłprocessynteryzacjimateriałównabazietlenkucyrkonu.Proces
spiekaniatrwazreguły80minut!
zastosowanie
jest odporność na tworzenie się rys.
Wynika to z wielopostaciowości, czyli
polimorfizmu materiału. Aby mogło
dojśćdoprzemianywzmacniającej,tlenekcyrkonumusibyćustabilizowanyw
swojejtetragonalnejfazie.Mikroskopia
skaningowapotwierdziła,żetakwprzypadku synteryzacji konwencjonalnej,
trwającej ponad 2 godziny w tempe-
zdj. 4:pomiarobciążenianiszczącegona
3-punktowejpodbudowiepodmost
zdj. 2: Badania nad strukturą podbudowy w powiększeniu mikroskopu skaningowego (przeciętnawielkośćziarnaokoło500nm).
raturze1530°C,jakrównieżwprzypadku synteryzacji przyspieszonej trwającej 25 minut w temperaturze 1530°C,
wielkość ziaren struktury wyniosła
przeciętnie500nm(zdj.2).Stwierdzono
również,żepiecVITAZYRCOMAT6000
MS uzyskał tą samą gęstość spieku
zdj. 1: PiecsynteryzacyjnyVITAZYRCOMAT6000MS.
Program synteryzacji VITA przewiduje
spiekanie 1-9 punktowych mostów z
tlenku cyrkonu VITA . Manualnie barwionepodbudowynależypoddaćkontrolowanemu suszeniu, wykluczając w
ten sposób uszkodzenia podbudowy.
Program podsuszania umożliwia dokładneodparowanieresztekpłynubarwiącego. W czasie szczelnego spiekaniamateriałumożepojawićsięciśnienie
pary, które nieuchronnie prowadzi do
uszkodzenia struktury podbudowy. W
krótkim programie spiekania zastosowaliśmy kontrolowaną fazę chłodzenia
do400°C.Takwięc,wprocesiespiekania
unikamy wstrząsów termicznych oraz
krytycznychnaprężeńresztkowych.
Pewność i jakość procesu
Szczególną właściwością cyrkonu
6
VITA INFO 2.12
nie niszczące. W ten sposób potwier-
dzono odporność i homogeniczność
materiałuwuzupełnieniachwielopunktowych. Mosty osiągnęły wartość około
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2)
0
200
400
600
800
1000 1200 1400
VITA In-Ceram YZ
w ZYRCOMAT-cie
6000 MS
IZO 6872 dla 4- i
wielopunktowych
podbudów pod mosty
zdj. 3:Określenieodpornościnazginanie
6,07g/cm3) wynoszącą 1300 MPa oraz
wytrzymałość na zginanie, która jest
porównywalna z konwencjonalnym
procesem synteryzacji w piecu VITA
ZYRCOMAT T (zdj.3). Ustalenie wartości praktycznych przeprowadzono na
moście3-punktowym,mierzącobciąże-
zdj. 5:kontroladopasowaniapodbudowynamodelu
800N, czyli ten sam wynik w przypadku
dwóch rożnych sposobów synteryzacji
(zdj.4).Dopasowanieikontrolapodbudowybyłyznakomite(zdj.5).OdpornośćmateriałówVITAIn-CeramYZpozostajewysokoponadprzeciętnąwymagań.
specyfikacja pieca
Urządzenie VITA ZYRCOMAT 6000 MS
jest przystosowane do przeprowadzenia
synteryzacjiwysokotemperaturowejmateriałówZrO2iAL2O3,zktórychwykonuje
siępodbudowypodmostyikorony.Dzięki
zastosowaniu elementów grzewczych z
dwukrzemkumolibdenuorazautomatycznejkalibracjitemperatury,osiągniętohomogeniczne i stabilne rozczłonkowanie
temperaturywkomorzesynteryzacyjnej.
Wymiary pieca: 475 x 315 x 480 mm
(WxSzxG),ciężarwynosiokoło27kg.
Autorzy:MichaelGodiker,PhilippSänger,
VITAZahnfabrik
Kontakt:
[email protected],
[email protected]
Rozwój dzięki wiedzy - nowatorstwo
dzięki partnerstwu
Dzięki swojemu pionierskiemu
wkładowi w rozwój technologii
CAD/CAM, firma VITA znalazła wielu odbiorców i partnerów na rynku
stomatologicznym.
Aktualny rynek technologiczny
CAD/CAM zmierza w kierunku
otwartych systemów i eliminuje pojedyncze systemy zamknięte. Rosnące potrzeby użytkowników
związane z uniwersalnymi programami i osprzętem o wielorakim zastosowaniu, cieszą się w ostatnim
czasie szczególnym zainteresowaniem. Dlatego już dzisiaj branża
dentystyczna umożliwiła technikom
dentystom i stomatologom, korzystanie z odpowiednich procesów
technologicznych, osprzętu oraz
adekwatnych do nich materiałów.
Pionierskie prace
Jedną z pierwszych firm, która zajęła się technologią CAD/CAM była
firma VITA Zahnfabrik. Od roku
1985, wspólnie z Sirona Dental Systems (wcześniej Siemens), jesteśmy
jednym z głównych dostawców
dentystycznych produktów CAD/
CAM na całym świecie. Od roku
1986 firma VITA Zahnfabrik jest największym dostawcą materiałów dla
systemu CEREC. Kooperacja z firmą
Sirona Dental Systems istnieje do
dzisiaj i dzięki ścisłej współpracy
technologicznej stworzono niezawodne i precyzyjne urządzenia oraz
materiały CAD/CAM. Dzięki tak ścisłej współpracy osiągnięto na przestrzeni 25 lat niesamowite wyniki w
zakresie klinicystyki i protetyki.
Wszystko właściwie dobrane
Również najmłodszy partner firmy
VITA Zahnfabrik, Nobel Biocare,
okazał się bardzo wartościowym
przedsiębiorstwem w branży CAD/
CAM. Umowy o współpracy zostały
zawarte na początku 2010 roku i
dotyczą rozwoju oraz nasycenia
rynku nowoczesnymi, wysokowydajnymi materiałami dentystycznymi. Wszystkie materiały licujące
VITA są kompatybilne z odpowiednimi podbudowami NobelProcera i
oferują optymalne możliwości wykonywania uzupełnień protetycznych najwyższej jakości. Nobel
Biocare preferuje stosowanie materiałów licujących VITA i poprzez
oprogramowanie NobelProcera CAD
umo-żliwia dostęp do banku danych
VITAZahndatenbank. Również w
przyszłości obie firmy będą prowadzić kursy praktyczne i teoretyczne
oraz wspólną kampanię informacyjną dla klientów.
Pożądany partner
Wymiary i kształty produktów VITA
są wpisane w pamięć oprogramowania 3Shape. Poza tym VITA Zahnfabrik jest dostawcą materiałów dla
KaVo, Straumann, Reitel, pritidenta
i Amann- Girrrbach oraz dla producentów maszyn Gildemeister i Roders (firm, które produkują programy wyznaczające stopień jakości
materiałów). Następne kontrakty są
przygotowywane przez zespół menadżerski VITA Zahnfabrik i są filozofią naszego koncernu.
Autor:
Manfred Cordes,
Szef Marketingu i Serwisu
Kontakt:
[email protected]
VITA INFO 2.12
7
Tylko chwila i już jesteśmy na
najwyższym poziomie technicznym
Co wczoraj było jeszcze marzeniem, dzisiaj już jest rzeczywistością. Ten slogan dotyczy szczególnie świata cyfrowej rzeczywistości
– nie tylko w życiu prywatnym, lecz
w szczególnościpracy. Również w
naszym zawodzie, dzięki małym
urządzeniom, takimi jak VITA Update Messenger Gerate ułatwiamy
sobie pracę.
Piece VITA od wielu lat aktualizują
swoje doświadczenia i technologie
związane z techniką napalania, formą użytkową urządzeń i sterowaniem oraz oprogramowaniem. Wyrazem epoki cyfrowej w protetyce
jest nie tylko system VITA New Generation, lecz również poprzednie
modele, których oprogramowanie
może być uzupełnione i dzięki aktualizacji osiągnąć najnowszy stopień
zaawansowania technologicznego.
Aby użytkownik mógł skorzystać z
naszych najnowszych osiągnięć, instaluje się urządzenie VITA Update
Messenger Gerate, które o każdej
porze dnia i nocy informuje użytkowników o najnowszej aktualizacji
drogą E-mailową. Użytkownik rejestruje się na stronie www.vitazahnfabrik.com w rubryce Serwis
Urządzeń, w celu połączenia się z
VITA Update Messenger Gerate, a
następnie podaje dane kontaktowe
oraz adres Email. W ten sposób zostaje automatycznie powiadomiony
o aktualizacji oprogramowania swojego pieca VITA.
Autor: Thomas Baholzer,
Kierownik Serwisu Urządzeń
VITAPANPLUS
Kontakt: [email protected]
vita-zahnfabrik.com
zdj. 1: Teraz się logujemy w okienku VITA Update
Messanger Gerate, aby zasubskrybować nowe
aktualizacje urządzeń VITA.
Gra kolorów klasycznie i nowocześnie
W październiku 2012 na rynku
pojawi się nowy asortyment zębów
przednich VITAPAN PLUS w rozszerzonej wersji kolorystycznej.
Nowe garnitury zębów przednich
VITAPAN PLUS firmy VITA Zahnfabrik, zawierają 10 kolorów VITA
classical A1-D4: A1, A2, A3.5, A4,
B2, B3, C2, D3 i D4. Od jesieni 2012
użytkownicy mogą wybierać między
klasycznymi kolorami i nowoczesnymi VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Garnitury zębów zostały uzupełnione o 10 kolorów: 1M1, 2L1.5, 2M1,
2M2, 3L1.5, 3L2.5. 3M2. 3RR2.5, 4M2
i 5M1. Perfekcyjna symbioza funkcji,
estetyki oraz łatwej obróbki zębów
przednich VITAPAN PLUS, umożliwia wykonywanie uzupełnień protetycznych najwyższej jakości w
8
VITA INFO 2.12
wydajny sposób. Przednie zęby konfekcyjne VITAPAN PLUS stosujemy
w następujących uzupełnieniach:
protezach całkowitych, implantologii, protezach szkieletowych, uzupełnieniach złożonych jak na przykład zasuwy, teleskopy i korony
stożkowe. Kompaktowy asortyment
obejmuje 10 kształtów zębów górnych i 5 kształtów zębów dolnych można je stosować z wszystkimi
garniturami zębów bocznych VITA.
Do tego asortymentu należą zęby
konfekcyjne VITA PHYSIODENS,
VITA LINGOFORM, VITAPAN CUSPIFORM i VITAPAN SYNOFORM.
VITAPAN PLUS cechuje znakomite
odbicie światła, gra kolorów pełna
niuansów oraz ponadprzeciętna estetyka.
zdj. 1: Perfekcyjny uśmiech: VITAPAN PLUS
Autor: Melanie-Madeleine Perbey,
Menadżer marketingu zębów konfekcyjnych
Kontakt:
[email protected]
Perfekcjonizm w każdym szczególe
„Oko tęskni za harmonią, ciszą,
przestrzenią i spokojem...”. Słuchamy tego jak poezji, ale chcielibyśmy to również przełożyć na rzeczywistość.
W czasie sympozjum VITA LIVE „Estetyka w systemie” (23 maj 2012),
referent Karl Heinz Körholz z Akademii VITA w Langen objaśniał 40-osobowemu audytorium, estetyczne
niuanse zębów przednich VITAPAN
PLUS. W czasie wykładu zadał
uczestnikom pytanie „Co cieszy
oko?”- pojedynczy ząb konfekcyjny
należy obserwować w szczegółach i
właściwie zapoznać się z jego
kształtami, kolorytem i funkcją. W
trakcie prezentacji przeźroczy, na
podstawie fotografii o wysokiej rozdzielczości, referent zapoznał słuchaczy z indywidualnymi obszarami
siecznymi, różnymi powierzchniami i
kontaktami obszarów między-zębowych oraz ich strukturami powierzchniowymi, na które działa
zróżnicowane natężenie światła.
Jego credo to uwypuklenie kształtów, , struktur lub cech Mühlreitera,
które technik dentysta potrafi najlepiej zapamiętać. Takie spojrzenie na
zęby konfekcyjne zmienia perspektywę postrzegania i jest przeciwieństwem do oglądania całego garnituru zębów konfekcyjnych.
zdj. 1: perfekcyjne nakładanie warstwy na warstwę: mtd Jürgen Freitag indywidualizuje koron
kompozytem światło-utwardzalnym VITA VM LC
zdj. 2: natura jako przykład: tech. dent Karl Heinz
Körholz modeluje protezę górną.
Materiałoznawstwo w praktyce
Również ekspert od materiałoznawstwa dr Jörg von Seggern, kierownik wydziału F&E polimerów firmy
VITA Zahnfabrik, poszerzył nasze
wiadomości na temat właściwości
materiałów, z których produkowane
są zęby konfekcyjne VITA. Zagadnienia poruszone przez referenta
dotyczyły uzyskania wysokiego
czynnika odporności na zginanie
przy jednocześnie niskiej abrazji,
czyli możliwie homogenicznego rozczłonkowania wypełniacza w siatce.
Teoretyczny wykład został potwierdzony praktycznymi przykładami.
Uczestnicy wykładu zadawali pytania na temat utwardzania akryli i
kompozytów, na które rzeczowo odpowiadał dr. von Seggern.
Warsztaty na żywo
Technik dentysta Karl Heinz Körholz, wspólnie z Jürgenem Freitagem, objaśnili indywidualizację zęba
konfekcyjnego VITAPAN PLUS kompozytem
światło-utwardzalnym
VITA VM LC oraz odpowiednie dopasowanie kolorystyczne całości
indywidualizacji (zdj.1), a także zastosowanie trików i sposobów właściwego nakładania warstw kompozytu w powszednim dniu pracy.
Technik dentysta Körholz szczegółowo wymodelował dziąsło protezy
Cykl wykładów i warsztatów - 19
pździernika 2012 w Schwaigu
Pytania dotyczące spotkań VITA LIVE
EVENT prosimy kierować do Ute Schmidt.
tel: +49(0)7761/562- 235
górnej (zdj.2). Jedna z uczestniczek
kursu stwierdziła, że temat i problem określenia właściwego koloru
przy dwóch różnych materiałach,
został objaśniony w klarowny sposób przy pomocy znakomitej prezentacji fotograficznej. Prezentacja
przypadków klinicznych przedstawiona przez Jürgena Freitaga zakończyła wykład. Dalsze rozmowy
między uczestnikami i referentami
odbyły się przy grillu.
Autor:
Arndt Lommerzheim
Dyrektor ds. Public
Relations & Training
Kontakt:
[email protected]
nAReszCIe nA RynKu:
GAleRIA oBRAzóW TooThfAshIon
spektakularną kolekcję akcesoriów stworzyła zofie Angelic
stosując zęby konfekcyjne VITA,
jako inspirację dla swoich prac.
fotografie kreacji, które wykonał
lars Kroupa, wywołały sensację w
świecie medialnym. ze względu na
duże zainteresowanie fotografiami
związanymi z pracami zofie Angelic, od sierpnia 2012 można będzie
na stronie internetowej www.vitazahnfabrik.com zakupić te wartościowe galerie zdjęć.
Zofie Angelic i Lars Kroupa to zderzenie dwóch wyjątkowych talentów – temat zębów potrafili przekształcić w sztukę. Zofie Angelic
urodziła się w 1965 w Aussig (Usti
nad Łabą w Czechosłowacji), wychowywała się i dorastała w Kopenhadze i dzięki znajomości wielu
językówstałasiękosmopolitą.Dzisiaj pracuje jako międzynarodowy
projektantizogromnymwyczuciem
dlasztukiużytkowej,modyibiżuterii tworzy znakomite kreacje (jest
równieżzłotnikiemijubilerem).Lars
Kroupeurodziłsięw1970wDreźnie
i już w czasie studiów na wydziale
komunikacji i wzornictwa na Politechnice w Berlinie, bardzo intensywniepoświęcałsięfotografii.Inspirował go Henry Cartier-Bresson
orazotaczającynasświat,któryza
pomocą migawki aparatu, rejestrowałwodpowiednimmomencie.
Dla Zofie Angelic zęby odzwierciedlająindywidualność,estetykęoraz
różnorodnośćformiwielkośćmateriału roboczego, który jest niejako
paralelądozębówVITA.Kreatywne
impulsyzostałyzastosowanewgorsecie i sukni z pagonami, w której
zastosowała aplikację zębów. Całość przypomina uniform. Do akcesoriów zaliczyć można naszyjniki,
suknie,pierścionki,spinki,wisioryi
kolczyki. Lars Kroupa stworzył kolekcję„mówiącychobrazów”,które
przemawiajądoodbiorcyimpresjąi
pomysłowością.Od1sierpnia2012,
co miesiąc, można zamówić online
motyw z kolekcji Toothfashion. Obrazy można zakupić w cenie 249
euro(+VAT).
Autor:Melanie-MadeleinePerbey,
Menadżermarketingu
zębówkonfekcyjnych
Kontakt:
[email protected]
zdj. 1:odsierpnia2012nastroniewww.vitazahnfabrik. com można zakupić zdjęcia Larsa Kroupy
kolekcjiToothfashion,którąstworzyłaZofie
Angelic
10
VITA INFO 2.12
© Lars Kroupa
VITA INFO 2.12
11
Ponad granice materiałoznawstwa
Na podstawie dokumentacji, mtd
Andre Bouillon (St. Wendel) stworzył kolorystyczną kombinację z
podbudów na bazie tlenku cyrkonu,
licowanych ceramiką (żuchwa) i teleskopów licowanych kompozytem
światło-utwardzalnym
(szczęka),
które są pełne harmonii. Dla każdego laboratorium techniki dentystycznej prace złożone z różnych materiałów licujących to ogrmne wyzwanie. Przy pomocy systemu VITA VM można w bardzo przystępny i nieskomplikowany sposób zastosować ceramikę i kompozyty, wykonując
uzupełnienia protetyczne dla jednego pacjenta. Zastosowanie dwóch
materiałów wyżej wymienionego
systemu VITA VM niweluje różnice
kolorystyczne tak często zauważane w przypadku takich właśnie
prac.
Gra kolorów
Dokumentacja ukazuje uzupełnienie
zębów 16, 21, 22, 23 i 26 w szczęce,
jak również zębów 35, 36, 37 i 46 w
żuchwie. Na bazie siedmiu koron teleskopowych został wykonany most,
który składa się z pełnoceramicznych koron pierwotnych i wtórnych
koron galwanicznych, które zostały
wklejone do szkieletowej suprastruktury (struktury trzeciego rzędu)
– struktura trzeciego rzędu nie posiadała płyty podniebiennej w postaci łącznika. W żuchwie pacjent
otrzymał uzupełnienia w postaci
dwóch mostów ceramicznych na
podbudowie z tlenku cyrkonu plus
dowieszkę (in regio 46), jak również
koronę pełnoceramiczną na bazie
tlenku cyrkonu na 43. Na życzenie
pacjenta i stomatologa wybrany został jasny kolor, który różnił się od
koloru reszty uzębienia. Przewiduje
się wykonanie następnych uzupełnień.
zdj. 1: Teleskopy pierwotne z tlenku cyrkonu VITA
In-Ceram YZ (szczęka) są korzystne pod względem
estetycznym, w porównaniu ze złotymi koronami
pierwotnymi - łatwiejsza akceptacja pacjenta.
zdj. 2: Po wykonaniu podbudów pod mosty z tlenku
cyrkonu VITA In-Ceram YZ (żuchwa), zostały wykonane wyciski silikonowe łyżkami indywidualnymi
wraz z podbudowami dla szczęki i żuchwy. Następnie wykonano dzielone modele mistrzowskie wraz z
imitacją dziąsłową w regionie przeznaczonym pod
okoronowania. Następnie modele umieszczono w
artykulatorze.
zdj. 3: Mosty licowane ceramiką VITA VM9 stanowią podstawę odtworzenia prawidłowej okluzji w
szczęce.
zdj. 4: Model górny z teleskopami pierwotnymi i
galwanicznymi koronami wtórnymi, przygotowany
do wykonania szkieletu (model posiada zniwelowane podcienie).
zdj. 5: Gotowy szkielet dopasowany do galwanicznych elementów. Szkielet dopasowano bez naprężeń.
zdj. 6: Sklejona konstrukcja 3-go rzędu: nałożony
VITA VM LC PRE OPAQUE niweluje i wyrównuje
przejścia między koronami wtórnymi i konstrukcją
szkieletowa 3-go rzędu. Preparat umożliwia nałożenie równomiernej warstwy opakera i generalnie
podnosi stopień spojenia oraz trwałości.
12
VITA INFO 2.12
Autor:
mtd Andre Bouillon
Kontakt:
[email protected]
zdj. 7: Nowy VITA VM LC OPAQUE PASTE można
bardzo łatwo nałożyć. Preparat „nie spływa” z
brzegów i retencji.
zdj. 8: Po polimeryzacji opakera została nałożona
masa VITA VM LC BASE DENTINE, która jest nośnikiem koloru.
zdj. 9: Już w czasie nakładania warstw, obszar
sieczny wykazywał opalizujące działanie.
zdj. 10 Opracowane licówki mostu na teleskopach
wykazują przed politurą bardzo matową powierzchnię. Powierzchnia licówek nie posiada
jeszcze struktury.
zdj. 11: Dzięki naturalnemu ukształtowaniu powierzchni wargowej, po wypolerowaniu licówki
kompozytowe wykazują naturalna kolorystyka i
odbicie światła.
zdj. 12: Konstrukcja teleskopowa bez płyty podniebiennej nie jest odbierana przez pacjenta jako
proteza, lecz jako most czyli stałe uzębienie.
zdj. 13: Górne licówki kompozytowe z materiału
VITA VM LC, charakteryzują się kolorystyczną
jednolitością i korelują z dolnym uzupełnieniem
pełnoceramicznym, wylicowanym ceramiką VITA
VM9.
zdj. 14: Nowe uzupełnienie w pełni zadowoliło pacjentkę. Naturalny przebieg brzegów siecznych górnego
mostu na teleskopach, potrafił przekonać cały zespół stomatologiczny.
VITA INFO 2.12
13
High Noon in Hongkong
zdj. 1: Uczestnicy kursu dokształcającego w Hongkongu
Sukces rozwiązań technologicznych VITA prezentowany jest z
powodzeniem w 150 krajach i bazuje na kompetentnej współpracy
partnerów handlowych. Jednym z
najważniejszych partnerów w
Niemczech jest na przykład Henry
Schein, a w Azji TESCO. W ramach
kursów dokształcających, partnerzy handlowi spotkali się w Hongkongu.
40 pracowników firmy Henry Schein
spotkało się w maju 2012 w chińskiej metropolii Hongkong, w ramach sympozjum poświęconemu
nowym technologiom firmy VITA
(zdj.1). Żywa wymiana oświadczeń
dotyczących nowych technologii
umożliwia właściwe doradztwo
handlowe dla odbiorców. Nowe
zęby konfekcyjne VITAPAN PLUS to
jeden z głównych tematów programu tego spotkania. Kompozyt VITA
VM LC doskonale uzupełnia nową
linię zębów konfekcyjnych oraz jego
komponenty VM, które zostały doskonale objaśnione przez sprzedawców i doradców VITA. Prezentacja
nowego pieca VITA ZYRCOMAT
6000 MS uzupełniła wykłady na temat szybkiej synteryzacji oraz pojawienia się tego produktu na rynku
14
VITA INFO 2.12
dentystycznym. Rzeczowe rozmowy obejmowały również niemieckojęzycznego kierownika oddziału TESCO. Koncern TESCO działa nie
tylko na wyspie Hongkong, lecz
również w strefie ekonomicznej
Shenzhen, która jest jednym z rejonów o najwyższym wzroście ekonomicznym na całym świecie. Dzięki
międzynarodowej wymianie uczestnicy, dowiedzieli się wielu interesujących detali o działaniu chińskiego
rynku dentystycznego i jego prognoz na przyszłość.
Wycieczka krajoznawcza
Również na taki wypad w rejonie
Hongkongu, organizatorzy znaleźli
odpowiednio dużo czasu, aby pokazać uczestnikom „pachnący port”.
Do punktów programu należało
zwiedzanie Victoria-Peak – jednego
z najwyższych punktów widokowych miasta. Fantastyczna panorama ukazuje Skyline Hongkongu oraz
naprzeciwległy półwysep Kowloon.
Niesamowite wrażenie robi zachód
słońca nad milionową metropolią, w
której jak za pstryknięciem, włączają się wszystkie światła (zdj.2).
Uczestnicy odwiedzili również Tsim
Sha Tsui, które mieszkańcy określają jako serce i duszę Hongkongu jak
również uwielbiane plaże i port
Aberdeen ze swoimi tradycyjnymi
dżonkami. Liczne garkuchnie zapraszały do degustacji lokalnych smakołyków lub zakupów oraz krótkich
wypadów promami do Cheung Chau,
małej wyspy rybackiej, pełnej idylli,
która proponuje turystom oddech
od wielkiego zgiełku Hongkongu.
Uczestnicy byli jednomyślni: stwierdzili, że ta wycieczka krajoznawcza
była pełna uroku i niezapomnianych
chwil.
zdj. 2: Widok na Hongkong i Kowloon z VictoriaPeak
Autor:
Martin Göllner,
Dyrektor Sprzedaży
Regionu Asia Pacific
Kontakt:
[email protected]
Udana premiera
Od 19-21 kwietnia 2012 w siedzibie firmy VITA w Bad Sackingen
odbyły się po raz pierwzy dni technologii VITA Polymer.
12 użytkowników z całych Niemiec,
w tym technicy dentyści, stomatolodzy i przedstawiciele uniwersyteccy wzięli udział w spotkaniu na
terenie firmy VITA Zahnfabrik (zdj.1).
zdj. 1: Opiniodawcy z całych Niemiec biorą udział
w dniach technologii VITA Polymer.
Program spotkania obejmował wykład na temat Ressorts Polymere
oraz bardzo ciekawe prelekcje (zdj 2
i 3) na temat technologii i procesu
produkcji garnituru nowych zębów
konfekcyjnych VITAPAN PLUS,
bloczków oraz krążków
zdj.2: Odwiedziny w dziale Ressorts Polymere...
zdj. 5: ...ocenić gotowy garnitur zębów
konfekcyjnych.
zdj. 3: …i obserwacja cyklu technologicznego.
zdj. 4: Highlight: Uczestnicy mogli od kuchni…
VITA CAD-Temp CAD/CAM. Doktor
Jörg von Seggern, kierownik działu
polimerów VITA Zahnfabrik oraz PD
dr mgr inż. (Politechnika) Martin Rosentritt, Department of Prosthetic
Dentistry kliniki uniwersyteckiej w
Ratyzbonie, otwarli dyskusje na temat rozwoju i przyszłości polimerów i
wysokowydajnych materiałów kompozytowych. Wyjątkowym punktem
programu, który zachwycił uczestników były odwiedziny w „kuchni przygotowania ciasta polimerowego”
(VITA Zahnfabrik Schulhausstrasse
lub Ballyweg), gdzie własnoręcznie
można było stworzyć garnitur zębów
konfekcyjnych
(zdj. 4 i 5) Pozytywny oddźwięk
pierwszego spotkania VITA Polymer
Technology spowodował, że ciąg
dalszy nastąpi!
Autor:
Arndt Lommerzheim,
Dyrektor ds. Public Relations & Training
Kontakt:
[email protected] vita-zahnfabrik.
com
Koncert rockowy VITA w Pradze
Po pozytywnym oddźwięku
wśród uczestników sympozjum w
Nottingham w 2010 roku, zarząd firmy zorganizował w 2011 meeting w
Goteborgu (2011), a w tym roku w
stolicy Republiki Czech – Pradze.
Seria spotkań VITA Rocks, organizowana przez firmę VITA Zahnfabrik
obejmuje podnoszenie kwalifikacji na
poziomie międzynarodowym. Wspomaganie szkoleń, kongresów i sympozjów obejmuje aktualne tematy w
stomatologii i protetyce, których referentami są światowej sławy naukowcy. Zjazdy i sympozja organizowane są
wspólnie z przedstawicielstwem handlowym VITA Zahnfabrik danego kraju
- w tym przypadku Interdent doo. Tegoroczny meeting odbył się w National
House of Vinohrady na Waclawskim
Namesti Miru w neorenesansowym
pałacu (rok budowy 1894).
Wykłady
Annika Vahle, która jest współpracownikiem działu badawczo-rozwojow
e
g
o
zdj. 1: Różnorodność wykładów spotkała się z
ogromnym zainteresowaniem uczestników.
firmy VITA Zahnfabrik, otwierała
kongres tematem właściwej obróbki tlenku cyrkonu, który jest tak
ważny dla klinicznego sukcesu całego uzupełnienia pełnoceramicznego. Technik dentysta Mihael Skaza, współpracownik firmy Interdent
16
VITA INFO 2.12
doo, objaśnił parametry właściwej
preparacji zębów pod uzupełnienia
metaloceramiczne. Celem samym w
sobie jest uzyskanie właściwej grubości warstwy ceramicznej. Następnie Claudia Meier, właścicielka
laboratorium techniki dentystycznej
w Kriens (Szwajcaria), objaśniła triki i sposoby indywidualnej ustawki
protez całkowitych, przy zastosowaniu zębów konfekcyjnych VITA
PHYSIODENS i zębów przednich
VITAPAN PLUS.
zdj. 2: Warsztaty praktyczne i ich uczestnicy.
Doktor Alessandro Devigus i mtd
Vanik Kaufmann-Jinoian ( Szwajcaria), właściciele gabinetu i laboratorium, poświęcili swój referat tematowi stomatologii cyfrowej. Doktor
Devigus objaśnił cyfrowy dobór koloru, przy pomocy urządzenia VITA
Easyshade i doradził jak właściwie
spreparować zęby pod uzupełnienia
pełnoceramiczne. Mtd Vanik Kaufmann-Jinoian poświęcił swój wykład
przyszłości
wirtualnego
i konwencjonalnego tworzenia uzupełnień protetycznych. Jego odpowiedź brzmiała: „Już dzisiaj stomatologia cyfrowa, w postaci wycisku
optycznego i wykonywania uzupełnień technologią CAD/CAM, jest
coraz częściej stosowana w gabinetach i laboratoriach”.
Xavier Zahno, właściciel laborato-
rium techniki dentystycznej w Montreaux (Szwajcaria), poświęcił swój
wykład wykonywaniu uzupełnień z
ceramiki tłoczonej, a doktor Petr Hajny z Pragi, zaprezentował przypadki
kliniczne, w których zastosowano
uzupełnienia pełnoceramiczne w odcinku zębów przednich, wykonane z
bloczków VITABLOCKS RealLife
technologią CAD/CAM.
Zakończenie wykładów to demonstracja zastosowania VITA VMK
MASTER, VITA EasyShade i VITA
VM9, przez techników dentystów:
Ceneka Narudy, współpracownika
firmy VITA Zahnfabrik i Andreja Lukasza, właściciela pracowni protetycznej w Banovcach (Słowacja).
Program wykładów został tak ułożony, że uczestnicy, którzy brali
udział w sesji przedpołudniowej,
mogli jeszcze raz wziąć udział w
wykładach popołudniowych.
Pełny sukces
Sympozjum skończyło się akcentem
kulinarnym i muzycznym znanej czeskiej grupy rockowej BLUE EFFECT
oraz wieczornym zwiedzaniem cudownego miasta, jakim jest Praga.
W sympozjum brało udział 200
uczestników, a całość organizowana była przez firmy Interdent doo i
VITA Zahnfabrik, które właściwie
dobrały tematy prelekcji i referentów. Całość okazała się ogromnym
sukcesem i wywołała pozytywny
oddźwięk wśród uczestników.
Autor:
Jürg Weber,
Sales Manager Central /SE Europe
zdj. 4: Praga zachwyca swoimi urokami
zdj. 3: Widok na Hradczany
zdj. 5: VITA ROCKS i BLUE EFFECT przerosły oczekiwania widzów.
Z przyczyn estetycznych – VITA PM 9
Dzięki racjonalnej obróbce materiału technika tłoczenia ceramiki
umożliwia uzyskiwanie znakomitych
rezultatów estetycznych w wykonywaniu uzupełnień pełnoceramicznych.
Ceramika przeznaczona do tłoczenia
VITA PM 9 to nic innego jak „All-in-One”. Dzięki ceramice VITA VM 9 ADDON można indywidualizować wszystkie uzupełnienia wykonane z ceramiki
VITA PM9. Następujący przykład potwierdzi przydatność ww. materiałów
ceramicznych w powiązaniu z nowym
Zdj. 2 Sytuacja wyjściowa – zęby pacjenta są zdrowe
jednakże starte (abrazyjne) i obrócone w osi symetrii.
szych obszarach poniżej tej grubości.
Dzięki zastosowaniu adhezyjnego cementowania cała praca osiągnie odpowiednią stabilność w jamie ustnej
pacjenta. Po oszlifowaniu zębów wykonano definitywny wycisk, który posłużył do wykonania koron tymczasowych metodą pośrednią. Uzupełnienie
uzębienia na miarę gwiazd Hollywood.
Przygotowanie
Na modelach gipsowych został najpierw wykonany Wax-Up, który umożliwił określenie długości i szerokości oraz formy przyszłego uzupełnienia
protetycznego. Następnie po wykonaniu Mock-Up w ustach pacjenta
Zdj. 4 Kanały przyklejone do modelacji woskowej.
tymczasowe wykonano z polimeru
VITA VM CC (bez wypełniacza - polimeryzacja na zimno).
Zdj. 3 Minimalnie inwazyjne szlifowanie zębów.
Zdj. 1 Pacjent nie był zadowolony ze swoich zębów
w szczęce pod względem optycznym.
piecem ceramicznym VITA VACUMAT
6000 MP, który służy zarówno do tłoczenia jak i do napalania ceramiki.
Przypadek kliniczny
Mężczyzna w średnim wieku (zdj. 1),
który dba o wygląd zewnętrzny został
skierowany do naszego gabinetu stomatologicznego z zamiarem odbudowy i sanacji całego uzębienia szczęki z
wyłączeniem siódemek. Zęby były
zdrowe jednakże starte (abrazyjne) i
obrócone w osi symetrii (zdj. 2). Życzeniem pacjenta było posiadanie
18
VITA INFO 1.12
wszystkie te wartości zostają uściślone. Po konsultacji z pacjentem MockUp zostaje skorygowany i posłuży jako
podstawa do wykonania klucza silikonowego odzwierciedlającego oszlifowane zęby, który tak bardzo jest przydatny dla stomatologa. Szlifowanie
zębów jest przeprowadzane metodą
minimalnie inwazyjną - w strefie szyjkowej z rowkiem półokrągłym (zdj. 3).
W instrukcji obróbki VITA PM 9 producent sugeruje stosowanie materiału
do wykonywania inlayi, onlayi i licówek oraz koron odcinka zębów przednich jak również tłoczenie ww. ceramiki na podbudowy wykonane z tlenku
cyrkonu. W tym przypadku na życzenie stomatologa wszystkie korony zostały wykonane bez podbudowy – minimalna grubość obszaru siecznego
koron przednich wyniosła 1,5 mm, a w
obrębie szyjkowym 1,0 mm, w dal-
Technika tłoczenia
Modelacja woskowa posiada wszystkie cechy anatomiczne, które w dalszym cyklu wykonawstwa laboratoryjnego umożliwią zastosowanie
techniki Cut-Back. Po przyklejeniu kanałów (zdj. 4) obiekty woskowe zostają zatopione w masie osłaniającej
VITA PM9, która jest wysokowydajna
i bardzo precyzyjna. Krążki ceramiczne przeznaczone do tłoczenia posiadają trzy stopnie przezierności: O –
Opaque, T- Translucen (przezierny) i
HT - High Translucent (bardzo przezierne) i po 10 dobranych kolorów VITA
SYSTEM 3D MASTER. Przezierny kolor 1M1 był dla naszego pacjenta „kluczem do szczęścia”. Do tłoczenia pracy zastosowałem nowy piec VITA VA
CUMAT 6000MP. Piec kombo służy do
napalania i tłoczenia ceramiki różnymi
systemami mufli. Prostą obsługę pieca gwarantuje znakomity panel sterowania VITA vPad komfort. Nakład
Zdj. 5 Powierzchnia żująca opracowanych koron
pełnoceramicznych.
pracy włożony w obróbkę koron był
niewielki ponieważ proces tłoczenia
materiału VITA PM9 jest bardzo precyzyjny. Precyzję tłoczenia i wytrzymałość materiału zauważamy również
w przypadku cienkich brzegów korony
w obszarze szyjkowym gdzie grubość
materiału może wynieść mniej niż 0,5
mm (zdj. 5). Nadmiary materiału (artefakty) po tłoczeniu zostały prawie całkowicie wykluczone. Homogeniczną
strukturę wytłoczonego obiektu można łatwo opracować diamentemi (powierzchnia ceramiki nie jest ani za
twarda, ani za miękka). W przeciwień-
Zdj. 6 Zredukowane siekacze i kły techniką CutBack oraz indywidualizacja farbkami.
stwie do ceramik innych producentów
VITA PM 9 nie jest łamliwa. W czasie
polerowania gumkami w ceramice nie
występują odpryski materiału. Indywidualizacja prac. W dalszym procesie obróbki przeprowadziłem napalanie utrwalające farbki (zdjęcie 6).
Zastosowałem farbki VITA AKZENT
jak również VITA INTERNO, które z
mojego punktu widzenia są bardziej
żywe i intensywne w swojej kolorystyce. Indywidualizację formy uzupełnienia przeprowadziłem
niskotopliwymi masami ceramicznymi
VITA VM9 ADDON (800°C), które bazują na ceramice drobnocząsteczkowej VITA VM9 i w zestawie zawierają
osiem kolorów. Do indywidualizacji koron zastosowałem masę ADD1 w kolorze przeziernym i ADD2 w kolorze jasnego szkliwa. Właściwości materiału
Zdj.7 Zdjęcie odcinka koron przednich.
Zdj. 9 Rezultat pracy zespołowej – pacjent jest po
prostu szczęśliwy.
Zdj. 8 Zdjęcie powierzchni żującej koron.
Zdj. 11 Powierzchnia żująca całości pracy w jamie
ustnej pacjenta.
w czasie obróbki to przede wszystkim
bardzo wysoka odporność na uszkodzenia. Po obróbce pracy przeprowadziłem glazurowanie w celu utrwalenia zamykającego
powierzchnię
tych
obszarów, na które nie nałożyłem mas
ADD-ON jednocześnie wywołując efekt
głębi (zdj. 7 i 8). Indywidualizowane powierzchnie nie powinny być pokryte
masą glazury, ponieważ nie wykazują
właściwego stopnia homogeniczności.
Piec VITA VACUMAT 6000MP jest piecem kombo, czyli można nim tłoczyć i
napalać ceramikę, a więc wykorzystałem w pełni jego wszystkie zalety.
Zdj. 10 Rzut koron zębów przednich w jamie ustnej
pacjenta.
Rezultat
Po zacementowaniu koron metodą
adhezyjną pacjent okazał radość i
skonstatował, że o to mu właśnie chodziło. Uwydatniony obszar wargowy
to właściwa podpora warg – krągła
forma koron i adekwatna kolorystyka
dopełniły całości (zdj. 9-11).
Doświadczenia
Materiał VITA PM9 zezwala na szybkie i nieskomplikowane wykonywanie
uzupełnień pełnoceramicznych o wysokich walorach estetycznych. Kom-
Zdj. 12 Przepływ światła przez korony uwypukla
naturalną przezierność materiału VITA PM 9 HT.
VITA INFO 2.12
19
plet zawiera krążki ceramiczne w
trzech stopniach przezierności. Dzięki
właściwie dobranym niskotopliwym
masom ceramicznym ADD-ON możemy przeprowadzić każdą możliwą indywidualizację uzupełnienia, która zadowoli nawet najbardziej wymagającego
pacjenta. Ogromna korzyść to naturalna przezierność (zdj. 12), która nie wymaga dodatkowego nakładania warstw
ceramicznych w celu zreprodukowania
i odzwierciedlenia naturalnego uzębienia. Technika malowania najczęściej w
zupełności wystarcza, aby uwydatnić
cechy charakterystyczne i estetyczne
danego pacjenta. Powodzenie trwałości nowego uzupełnienia gwarantują
takie właściwości jak podobieństwo
materiału VITA PM9 do naturalnego
szkliwa. Składam podziękowania dr
Milosowi Tomic (LACLINIC, CHMontreux) za owocną współpracę.
CV technika dentysty Xavier Zahno
(zdj. 13)
1994-1998
Nauka zawodu technika dentysty w
szkole zawodowo-przemysłowej w Bernie (GIBB) – dyplom ukończenia 1998.
2000-2001
Praca w laboratorium techniki dentystycznej Pierra Disler w Clarens/Montreaux (Clinique de la Prairie).
2006-2010
Kierownik laboratorium techniki dentystycznej na Uniwersytecie w Zurychu,
wydział wykonawstwa koron i mostów
jak
również
materiałoznawstwa
(KBTM) – wydział materiałoznawstwa
prof. Christoph Hämmerle
od 2010
Współwłaściciel firmy Labor Precisdents Sàrl we Fribourg
Kontakt:
Tech. dent Xavier Zahno
Prcisdents Sàrl
Rue de Lausanne 87
CH-1700 Fribourg
E-mail: [email protected]
DZW ZahnTechnik 10/10, Niemcy
2000-2002
Praca w klinice dr Kennetha Malament
w Bostonie/USA oraz kurs języka angielskiego.
2000-2003
Praca w laboratorium techniki dentystycznej Prcisdents Sàrl we Fribourg;
zastępca właściciela firmy.
728/49 P – 0212 (1.8) Si
Zdj. 13 Technik dentysta Xavier Zahno.
20
VITA INFO 2.12

Podobne dokumenty