regulator mocy

Komentarze

Transkrypt

regulator mocy
PAMEL
42-300 Myszków ul. Leśna 17
REGULATOR MOCY
PRD-2
www.pamel. biz
[email protected]
REGULATOR MOCY PRD2
PRZEZNACZENIE
PRD2 służy do regulacji mocy elementów grzejnych. W zależności od wersji
maksymalna moc regulowana wynosi 3kW lub 5,5kW(PRD2+).
Urządzenie nie służy do regulacji obwodów indukcyjnych oraz świetlnych.
ZALETY UKŁADU
Jest prosty w montażu i obsłudze, zapewnia optymalne sterowanie mocą grzałek.
Wyświetlanie nicka użytkownika (maksymalnie 8 znaków)
ZASADA DZIAŁANIA
Przy pomocy dwóch przycisków użytkownik może regulować moc dostarczaną do obwodu. Aktualna
nastawa mocy jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
W przypadku zaniku napięcia układ zapamiętuje ustawioną moc.
Aby zaprogramować wyświetlany nick należy podczas włączenia zasilania należy przytrzymać środkowy
przycisk. Następnie zewnętrznymi przyciskami wybieramy odpowiedni znak graficzny. Aby przejść do
edycji kolejnego znaku przyciskamy środkowy przycisk. Czynność należy powtórzyć osiem razy.
PARAMET RY TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Te mperatura prac y:
Obciążalność:
Pobór moc y maks ymaln y:
Rozdzielczość regulacji moc y:
Wymi ar y:
Obudowa:
Stopień ochron y:
Gwarancja:
Zgodność z nor ma mi:
Produkt nie zawiera ołowiu (Pb-Free )
230V -20% +10%, 50Hz
-10 do +60 °C
3kW (5,5kW PRD2+)
1,5W
0,5%
dł.-180mm, szer,.-130mm, w ys .- 60mm
Tworz ywo sa mogasnące
IP20
40 miesięc y od dat y sprzedaż y
PN- EN 60529
Wersja PAMEL/G1
-zmiana rozdzielczości regulacji mocy do 0,5%
1
Sche mat podłączenia.
UWAGA!!!!
KOLEJNOŚĆ ZACISKÓW LNO
POKAZUJE ILUSTRACJA OBOK
ONL
PE OZNACZA
PRZEWÓD OCHRONNY
PODŁĄCZENIE
NIE JEST WYMAGANE
DO POPRAWNEJ PRACY
PE
L
N
O
PR ZE Z RO CZ YS TE O SŁ O NY STANO WIĄ INTE GRAL NĄ CZĘ Ś Ć UR ZĄD ZE NI A .
Z AB RO NIO NE JE S T UŻYWANIE BE Z OS Ł O N
2
Wskazówka
Objaw
Zbiornik nie osiąga właściwej
temperatury
W trybie nastawioną moc.
Wymień grzałkę na grzałkę o większej mocy.
Grzałka nie włącza się
Sprawdź czy nie zamieniono zacisków „O” i „L”.
Sprawdź czy grzałka jest sprawna.
Sprawdź bezpiecznik.
Przygasa światło
Przygasanie światła spowodowane jest przeciążeniem instalacji elektrycznej. Każde 2kW
mocy grzałki to prąd dochodzący do 5A co przy starej instalacji lub cienkich przewodach
może powodować spadki napięć. Należy sprawdzić bezpieczniki w mieszkaniu.
Wyświetlacz wyświetla dziwny
napis w górnej linijce.
Przeprowadź procedurę ustawienia nicka.
Sterownik jest ciepły
Urządzenie działa prawidłowo. Większość wzmacniaczy, telewizorów, ładowarek telefonów
komórkowych jest ciepła. Urządzenie posiada zabezpieczenie termiczne. Gdyby temperatura
była zbyt wysoka sterownik automatycznie wyłączy sterowanie.
Sterownik jest bardzo gorący,
brak sterowania.
Urządzenie posiada ograniczenie mocy maksymalnej. Grzałki elektryczne produkowane są z
różną tolerancją np 10 a nawet 20%. To oznacza że np grzałki o łącznej mocy 3,5KW mogą
obciążać urządzenie z mocą prawie 4kW (przy 10% tolerancji). Jeśli grzałki nie są badane że
pobierają maks 3,5kW należy zastosować pewien zapas mocy.
Sterowanie fazowe czy grupowe.
W sterowaniu grupowym regulacja polega na czasowym załączaniu i
wyłączaniu grzałki. Sterowanie odbywa się przez kilka półokresów np. 50%
oznacza 20ms grzania, 20 ms przerwy. Zielonym kolorem oznaczono prąd
dostarczany do grzałki.
W sterowaniu fazowym regulacja polega na czasowym załączaniu i
wyłączaniu grzałki. Sterowanie odbywa się w każdym półokresie np. 50%
oznacza 5ms grzania, 5ms przerwy. Zielonym kolorem oznaczono prąd
dostarczany do grzałki.
Jak w każdym przypadku obie metody sterowania mają wiele zalet jak i korzyści. W przypadku grzałek
sterowanie fazowe jest dużo lepsze. Mitem jest wprowadzanie zakłóceń do sieci. Grzałka jest elementem
rezystancyjnym, nie jest wymagane załączanie „w zerze”. Przełączanie w obu metodach nie powoduje
żadnych zakłóceń, nie powstają żadne częstotliwości inne niż 50Hz czyli nie występują zakłócenia.
Kolejnym mitem jest większa odporność sterowania grupowego na zmiany napięcia sieciowego. Jak widać
na powyższych rysunkach w obu metodach wahania napięcia mają jednakowy wpływ na zmiany mocy.
Sterowanie fazowe posiada jednak jedną ważną zaletę. Moc dostarczana do grzałki jest stała w czasie.
Można zmierzyć ją watomierzem. W przypadku grzałki która pobiera przy pełnej mocy 20A, po ustawieniu
mocy na 33% prąd pobierany z sieci to tylko 13A. W sterowaniu grupowym urządzenie cały czas „szarpie”
po 20A co może spowodować migotanie światła w całym domu. Dodatkową zbiornik musi posiadać dużo
większą bezwładność w porównaniu do sterowania fazowego.
W przypadku regulacji obrotów lub jasności żarówek wykorzystujemy tylko i wyłącznie sterowanie fazowe.
3
PA M E L n i e p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o ś c i z a s k u t k i u ż yc i a d o s t a r c z o n y c h p r o d u k t ó w n i e z g o d n i e z i c h p r z e z n a c z e n i e m .
F i r m a PA M E L d o ł o ż y ł a w s z e l k i c h s t a r a ń d o p r a w i d ł o w o ś c i p r z e d s t a w i o n y c h i n f o r m a c j i i n i e p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o ś c i z a
błędy powstałe w czasie druku ka talogu, instrukcji i błędy w dostępnej w dokumentacji technicznej.
4
5
6
Drogi Użytkowniku,
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Tel. 609703931
Na wstępie pragniemy podziękować, za wybór produktu firmy Pamel. Jesteśmy pewni, że będą państwo z tego wyboru
zadowoleni. Projektujemy nasze urządzenia tak, aby spełniały państwa wymagania i gwarantowały przyszłe bezproblemowe
użytkowanie.
Firma Pamel, w odniesieniu do wszystkich swoich produktów gwarantuje dobrą jakość wykonania. Zapewniamy prawidłowe
działanie sprzętu pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zawartymi w dołączonym Podręczniku
Użytkownika. Pamel udziela gwarancji na wszelkie wady materiałowe lub wady wykonania i zobowiązuje się do naprawy
lub wymiany wadliwego urządzenia (zależnie od decyzji Pamel). Okres gwarancji wynosi 40 miesięcy od daty sprzedaży.
Warunki uznania gwarancji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy użytkownik może przedstawić dowód zakupu (z oznaczoną datą zakupu, nazwą
produktu, nazwą i adresem sprzedawcy) a zawarte dane są kompletne i czytelne.
Gwarancja nie będzie rozpatrywana, jeżeli numer seryjny produktu został zmieniony, usunięty lub jest nieczytelny.
Reklamowany produkt powinien być dostarczony do autoryzowanego serwisu w stosownym opakowaniu,
zabezpieczającym przed uszkodzeniami w transporcie. Pamel pokryje koszty transportu przy zwrocie naprawionego lub
wymienionego produktu tylko na terenie kraju.
Urządzenie musi pracować pod nadzorem. Nie wolno opuszczać pomieszczenia w którym pracuje.
Pamel dokona naprawy lub wymiany sprzętu w możliwie krótkim terminie, odpowiednim do stopnia skomplikowania
uszkodzenia, pod warunkiem dostępności części zamiennych.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przeróbkami lub poprawkami produktu, o ile uprzednio
na
ich wykonanie nie było pisemnej zgody firmy Pamel.
Wymiana urządzenia lub jego części nie powoduje wydłużenia gwarancji
Gwarancją nie są objęte:
a)
uszkodzenia powstałe na skutek nadmiernego zużycia komponentów lub niewłaściwego użytkowania. Produkt
powinien być użytkowany zgodnie z załączonym Podręcznikiem Użytkownika
b) wszystkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń firmy Pamel, odnośnie regularnych czynności
obsługi właściwych dla danego produktu
c) uszkodzenia spowodowane przez instalację lub użytkowanie produktu niezgodnie z normami technicznymi,
bezpieczeństwa lub prawnymi obowiązującymi w kraju.
d) uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowany serwis lub próbą naprawy we własnym
zakresie
e) uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, z powodu niewłaściwego opakowania (zaleca się przechowywanie
oryginalnych opakowań i stosowanie ich przy każdej konieczności przewozu produktów)
f) uszkodzenia powstałe wskutek udaru mechanicznego, uderzenia pioruna, zalania, pożaru, przepięcia,
niewłaściwej wentylacji lub innych przyczyn niezależnych od firmy Pamel.
Wyrób PRD2........................................................ nr
Data zakupu ………………………..
Adnotacje przeglądów oraz napraw gwarancyjnych.
Data
Adnotacje, uwagi
7
Pieczęć i podpis