Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego
SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2011
do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2012
I.
Skład Rady Nadzorczej
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Banku działała w następującym składzie:
Pan Stanisław Sołtysiński
Pan Shirish Apte
Pan Andrzej Olechowski
Pan Igor Chalupec
Pan Mirosław Gryszka
Pan Frank Mannion
Pan Dariusz Mioduski
Pan Marc Luet
Pan Krzysztof Opolski
Pan Stephen Simcock
Pan Wiesław Smulski
Pan Alberto J. Verme
Pan Stephen R. Volk
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
od dnia 12 września 2011 r.
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
do dnia 14 lipca 2011 r.
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
W okresie sprawozdawczym Komitety Rady Nadzorczej działały w następujących składach:
Komitet ds. Audytu
Pan Mirosław Gryszka
Pan Stephen Simcock
Pan Shirish Apte
Pan Frank Mannion
Pan Krzysztof Opolski
Pan Wiesław Smulski
Przewodniczący Komitetu
Wiceprzewodniczący
Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
do dnia 14 lipca 2011 r.
Komitet ds. Wynagrodzeń
Pan Stanisław Sołtysiński
Pan Alberto J. Verme
Pan Shirish Apte
Pan Andrzej Olechowski
Przewodniczący Komitetu
Wiceprzewodniczący
Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
Komitet ds. Strategii i Zarządzania
Pan Shirish Apte
Pan Andrzej Olechowski
Pan Igor Chalupec
Pan Mirosław Gryszka
Pan Stanisław Sołtysiński
Pan Alberto J. Verme
Pan Stephen R. Volk
Przewodniczący Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
Członek Rady
Członek Rady
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
1
Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału
Pan Alberto J. Verme
Pan Igor Chalupec
Pan Frank Mannion
Pan Andrzej Olechowski
Pan Stephen Simcock
Przewodniczący Komitetu
Wiceprzewodniczący
Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
cały okres sprawozdawczy
Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej skład w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby
posiadające szeroką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości, zarządzania i finansów.
Znaczna część członków Rady posiada wiedzę praktyczną nabytą podczas sprawowania
funkcji kierowniczych w międzynarodowych instytucjach gospodarczych. Rada Nadzorcza
ocenia, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań
Rady wynikających z obowiązujących przepisów. Struktura Rady, w tym wyodrębnione
komitety, wykorzystują doświadczenie i wiedzę Członków Rady przyczyniając się do realizacji
postawionych przed Radą Nadzorczą celów.
II.
OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH I OGÓLNEJ SYTUACJI SPÓŁKI
(i)
Rok 2011 przyniósł stabilizację wzrostu gospodarczego na wysokim poziomie.
Przełożyło się to na kondycję polskiego sektora bankowego, który w 2011 roku
odnotował dalszy wzrost rentowności oraz poprawę sytuacji kapitałowej.
W 2011 roku Bank wypracował zysk netto na poziomie 721,3 milionów złotych,
zachowując jednocześnie silną pozycję kapitałową i płynnościową. Priorytetami Banku
były: wzrost akcji kredytowej i rachunków operacyjnych oraz, zgodnie z założeniami
strategicznymi, jakość i innowacje.
(iii)
Do głównych czynników, które miały wpływ na poziom wyniku finansowego w 2011 roku
należy zaliczyć istotny spadek odpisów netto na utratę wartości aktywów finansowych,
niższe przychody operacyjne oraz wzrost kosztów działania i amortyzacji. Niższy
poziom przychodów w 2011 roku był głównie efektem obniżenia wyniku na
inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych oraz spadku wyniku z tytułu odsetek.
Wzrost kosztów działania w 2011 roku dotyczył głównie kosztów ogólnoadministracyjnych związanych z rozwojem działalności biznesowej w obszarze
bankowości detalicznej. W efekcie wskaźnik efektywności kosztowej (Koszty / dochody)
ukształtował się poziomie 58,5%.
(iv)
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia poprawę w obszarze ryzyka kredytowego w 2011
roku. Odnotowany spadek odpisów netto na utratę wartości aktywów finansowych był
związany z poprawą jakości portfela kredytowego, głównie w obszarze bankowości
detalicznej w wyniku przeprowadzonych zmian polityki kredytowej. Ponadto segment
bankowości korporacyjnej utrzymał koszty ryzyka na bardzo niskim, porównywalnym do
2010 roku, poziomie. Wartym odnotowania jest również spadek wskaźnika kredytów
nieobsługiwanych (NPL), który na koniec 2011 roku ukształtował się na poziomie 8,5%
w porównaniu do 10,3% na koniec 2010 roku.
(v)
W 2011 roku największymi składnikami aktywów Banku były dłużne papiery
wartościowe dostępne do sprzedaży i kredyty udzielone klientom. Saldo kredytów dla
sektora niebankowego na koniec 2011 roku zwiększyło się o 2,4 miliarda złotych, to jest
o 20%, w porównaniu do końca 2010 roku. Rada Nadzorcza z satysfakcją odnotowuje
znaczący wzrost akcji kredytowej w segmencie Bankowości Korporacyjnej – saldo
kredytów w tym obszarze wzrosło na koniec 2011 roku o 2,5 miliarda złotych, to jest o
45% w porównaniu z końcem roku poprzedniego.
Największym składnikiem pasywów pozostawały zobowiązania wobec klientów
niebankowych, które w porównaniu do 2010 roku wzrosły o 0,6%. Był to efekt wyższego
salda depozytów od sektora niefinansowego (wzrost o 1,2 miliarda złotych, to jest o 6%).
Wzrost ten dotyczył przede wszystkim środków na rachunkach bieżących, których
2
poziom zwiększył się o 1 miliard złotych, to jest o 9%, potwierdzając tym samym
skuteczność strategicznej koncentracji Banku na klientach aktywnie korzystających z
rachunku bieżącego.
(vi)
Wartość kapitałów własnych Banku na koniec 2011 roku nieznacznie się obniżyła (to
jest o 0,7%) w stosunku do końca 2010 roku. Zdaniem Rady Nadzorczej, utrzymywany
przez Bank poziom kapitałów jest wystarczający do zachowania bezpieczeństwa
finansowego instytucji, zgromadzonych w niej depozytów, a także zapewniający
możliwości rozwoju Banku. Na koniec grudnia 2011 roku współczynnik wypłacalności
Banku kształtował się na poziomie 15,8% i niezmiennie należy do jednego
z najwyższych wśród dużych banków na polskim rynku. Wysoki poziom współczynnika
wypłacalności osiągnięty przez Bank potwierdza bezpieczeństwo finansowe i silną bazę
kapitałową.
(vii)
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki Banku w zakresie rozwoju działalności
biznesowej, w szczególności w odniesieniu do wzrostu akcji kredytowej i liczby
rachunków operacyjnych.
W obszarze bankowości korporacyjnej Bank potwierdził wiodącą pozycję poprzez
wspomniany już znaczący wzrost należności od klientów korporacyjnych, który w 2011
wyniósł 45% w porównaniu do 2010 roku. Ponadto, uznaniem klientów oraz rynku
niezmiennie cieszyła się oferta obsługi finansowej i transakcyjnej przedsiębiorstw,
czego potwierdzeniem było zdobycie ośmiu wyróżnień XVI edycji konkursu Europrodukt.
W 2011 Bank kontynuował także rozbudowę oferty usług finansowania handlu – w 2011
roku obroty w tej grupie produktowej przekroczyły 5,5 miliarda złotych i były o 85%
wyższe niż w roku poprzednim.
Kolejny rok z rzędu Bank utrzymał pozycję lidera w obszarze usług powierniczych
świadczonych dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz usług
depozytariusza przeznaczonych dla krajowych podmiotów finansowych, szczególnie
funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i kapitałowych funduszy ubezpieczeniowych.
W ramach produktów i usług związanych z rynkiem walutowym Bank osiągnął bardzo
dobre wyniki w zakresie transakcji wymiany walutowej z klientami korporacyjnymi.
Wartość obrotów wzrosła o 23% w porównaniu do 2010 roku. Niezmiennie dużym
zainteresowaniem klientów cieszyła się innowacyjna platforma internetowa CitiFX Pulse.
W 2011 roku około 70% klientów zawierających transakcje wymiany walutowej aktywnie
korzystało z platformy.
Bank świadczy także usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej – utworzony w 2010
roku zespół Bankowości Inwestycyjnej utrzymał w 2011 roku silną pozycję w doradztwie
przy kluczowych transakcjach z obszaru rynku kapitałowego poprzez udział w
najważniejszych pierwotnych ofertach publicznych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
W segmencie bankowości detalicznej w 2011 roku jednym z priorytetów były rachunki
operacyjne, których liczba wzrosła o 38,5 tysiąca, to jest o 30% w porównaniu do 2010
roku. Ponadto oferta Banku w obszarze detalicznym została rozbudowana poprzez
wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług, w tym m.in. przełomowe na rynku
rozwiązanie szybkiej realizacji przelewu przez telefon (tzw. Bump To Transfer) oraz
aplikację Fotokasa w ramach bankowości mobilnej CitiMobile. Bank rozwijał także ofertę
w obszarze kart kredytowych, utrzymując w nim jednocześnie pozycję lidera
potwierdzoną 22% udziałem w rynku pod względem wartości transakcji.
W 2011 roku Bank kontynuował działania optymalizacyjne w ramach sieci oddziałów w
celu zwiększenia ich efektywności. Równocześnie nadal rozwijane były alternatywne
kanały dystrybucji, takie jak platforma bankowości elektronicznej Citibank Online oraz
bankowość mobilna CitiMobile.
Zdaniem Rady Nadzorczej Bank skutecznie realizował założenia strategii dotyczące
innowacji i jakości. Oprócz licznych innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w 2011
roku, Bank uruchomił pierwsze w Polsce Centrum Badań i Rozwoju Produktów
Bankowych, które ma za zadanie tworzyć i udoskonalać produkty bankowe, by były
lepiej dopasowane do zmieniających się potrzeb klientów i wspierały ich rozwój.
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Bank był wynik badania, w
ramach którego 71% badanych klientów dostrzegło poprawę jakości obsługi przez Bank
w 2011 roku.
3
(viii) Rada Nadzorcza poddaje regularnej ocenie współpracę Banku z inwestorem
większościowym. Współpraca ta prowadzona jest na kilku płaszczyznach, wśród
których najistotniejsze to wdrożenia nowych produktów bankowych i systemów
informatycznych, zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa, zarządzanie kadrami i
kontrola wewnętrzna. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie starania Zarządu w zakresie
adekwatnego rozliczania usług dostarczanych przez inwestora większościowego.
III.
(ix)
Ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą przyszłej sytuacji na
europejskich rynkach finansowych oraz dalszy wzrost awersji do ryzyka, co w
konsekwencji może przyczynić się do ograniczenia napływu zagranicznego kapitału do
Polski, a także zwiększyć presję na osłabienie polskiej waluty, Rada Nadzorcza zakłada
konieczność dalszej ścisłej współpracy z Zarządem w celu badania wpływu tych
czynników na sytuację Banku.
(x)
Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe, przy bezpiecznej pozycji Banku oraz
stabilnych wskaźnikach kapitałowych i płynności, a także innowacyjną ofertę
produktową, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Banku w 2011 roku oraz
wyraża przekonanie, iż podjęte i planowane działania przyczynią się do optymalnych
wyników finansowych i pozycji rynkowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w wymagającym otoczeniu rynkowym.
OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
ISTOTNYM DLA BANKU
(i)
Zgodnie z postanowieniami Statutu, w Banku działa system kontroli wewnętrznej
sprawujący kontrolę nad legalnością i prawidłowością działalności prowadzonej przez
Bank, rzetelnością składanych sprawozdań oraz udzielanych przez Bank informacji.
(ii)
Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych
przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku,
wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami
prawa i regulacjami wewnętrznymi. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy
kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.
(iii)
Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący
wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku,
podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i
ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności
zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
(iv)
Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku
oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące
oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i
poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem
zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.
(v)
Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku.
Departament Audytu przekazuje okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej
oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków
wynikających
z
przeprowadzonych
audytów
wewnętrznych
oraz
działań
podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba
kierująca Departamentem Audytu jest zapraszana do uczestniczenia we wszystkich
posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
(vi)
Rada Nadzorcza ustanowiła stały Komitet ds. Audytu. Do kompetencji i obowiązków
Komitetu należy nadzór nad sprawozdawczością finansową, wewnętrzną kontrolą,
zarządzaniem ryzykiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami. Komitet składa
Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności.
4
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu kontroli wewnętrznej w Banku.
(vii)
Rada Nadzorcza powołała stały Komitet ds. Ryzyka i Kapitału. Komitetowi powierzono
nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku oraz ocenę jego skuteczności.
Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności.
Kompetencje Komitetu w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania
ryzykiem polegają w szczególności na: weryfikowaniu zgodności polityki Banku w
zakresie podejmowanego ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku,
weryfikowaniu i przedstawianiu Radzie Nadzorczej rekomendacji w odniesieniu do
ogólnego poziomu ryzyka Banku, badaniu okresowej informacji przedstawiającej
rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu zarządzania ryzykiem istotnym w
Banku.
IV.
OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ
(i)
Ład korporacyjny
W roku sprawozdawczym Rada, w ramach swoich kompetencji, stosowała zasady ładu
korporacyjnego w Spółkach publicznych.
(ii)
Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Citi
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała i nadzorowała zagadnienia
związane z rozliczeniami pomiędzy Bankiem a akcjonariuszem strategicznym – Citi.
Nadzór obejmował m.in. dostarczenie i rozwój aplikacji w ramach wdrożenia jednolitej
platformy informatycznej dla Sektora Bankowości Detalicznej, korzystanie przez Bank z
pakietu aplikacji kadrowych. Rada Nadzorcza analizowała również koszty z tytułu usług
wsparcia doradczego świadczonego na rzecz Banku przez podmioty z grupy Citi w
2010 r. W wyniku tych analiz Rada Nadzorcza postanowiła delegować członków Rady
Nadzorczej do pełnienia czynności nadzorczych w zakresie ww. umowy. Rada
Nadzorcza akceptowała również koszty z tytułu świadczenia na rzecz Banku w 2011
roku usług wsparcia technologicznego w zakresie systemów informatycznych oraz
udzielenia Bankowi licencji na korzystanie z tych systemów. Akceptacji Rady
Nadzorczej podlegało również zawarcie umów w sprawie powierzenia wykonywania
czynności faktycznych związanych z działalnością bankową obejmujących świadczenie
usług wynajmu mocy obliczeniowej, przygotowania i wsparcia środowiska
informatycznego na potrzeby przetwarzania danych w aplikacjach IT wspierających
bankowość detaliczną Banku.
(iii)
Zmiany Statutu Banku i regulaminów
Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011 r. Rada nadzorcza wyraziła pozytywną opinię
odnośnie zmian Statutu Banku mających na celu implementację postanowień uchwały
nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego związanych z przyznaniem Radzie
Nadzorczej kompetencji obejmujących zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych
składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku oraz
dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, a także zatwierdzanie polityki
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w
Banku. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonała zmiany Regulaminu ds.
Audytu, zmiana wynikała z implementacji rekomendacji KNF w zakresie działania
komitetów audytu.
Uchwałą z dnia 8 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza ustaliła tekst jednolity Statutu Banku
oraz tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.
(iv)
Inne sprawy
Uchwałą z dnia 10 października 2011 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała Regulamin
udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych
5
produktów bankowych powodujących powstanie wierzytelności lub zobowiązań
pozabilansowych Banku wobec osób i podmiotów powiązanych z Bankiem.
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2012 r. odbyła się
dyskusja na temat strategii Banku.
Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 9 grudnia 2011 r., Rada Nadzorcza dokonała
zatwierdzenia Planu Audytów w Banku Handlowym na 2012 rok. Na tym samym
posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowane „Zasady przeprowadzania
audytu w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, „Zasady funkcjonowania systemu
kontroli wewnętrznej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” oraz przyjęła informację
w sprawie wstępnego Planu Finansowego Banku na rok 2012.
Uchwałą z dnia 6 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza wypowiedziała się w sprawie
przestrzegania przez Bank zasad i rekomendacji ładu korporacyjnego zawartych w
„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, w
związku z ich zmianami z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz 19 października 2011 r.
Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie
akceptacji „Sprawozdania Departamentu Monitoringu Zgodności z realizacji funkcji
monitoringu zgodności w 2011 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. z
uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie kontroli procesów oraz zapewnienia
bezpieczeństwa”. Ponadto zatwierdziła zaktualizowany dokument „Polityka zgodności i
zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”. Na
tym samym posiedzeniu Rada podjęła uchwałę w sprawie zaakceptowania dokumentu
„Zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku
Handlowego w Warszawie S.A.” W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza
dokonała ustalenia ogólnego dopuszczalnego poziomu ryzyka w Banku na 2012 r. oraz
zaakceptowała dokument "Zarządzanie Kapitałem w Grupie Kapitałowej Banku
Handlowego w Warszawie S.A. na 2012 rok" oraz przyjęła sprawozdania z działalności
Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz Komitetu ds. Wynagradzania.
Podczas majowego posiedzenia Rady Nadzorczej dyskutowana była strategia rozwoju
Banku.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała realizację założeń
strategicznych Banku zwracając należytą uwagę na obszary zarządzania ryzykiem i
kapitałami Banku.
V.
OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BANKU
Podczas posiedzenia, w dniu 16 marca 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym
2011 oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2011,
uwzględniając opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej
Banku sporządzone przez KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, biegłego rewidenta Banku – stwierdzając, że przedłożone sprawozdanie
Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdanie finansowe Banku i
Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2011 zostały przygotowane zgodnie z księgami i
dokumentami jak również ze stanem faktycznym i zgodnie z wymaganiami Ustawy o
rachunkowości. Na tym samym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie wyboru biegłego
rewidenta.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za
rok obrotowy 2011.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała
postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady
Nadzorczej w dniu 21 maja 2012 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.
6