Document 184013

Komentarze

Transkrypt

Document 184013
Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka
Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie
egzemplarz bezpłatny
10 (247) październik 2013
ORKA
Gmina Czernichów
ISNN 1428 - 6920
XIV SPŁYW KAJAKOWY
CZERNICHÓW-TYNIEC-KRAKÓW
W tym numerze: o pracy komisji (str. 4), niebezpieczny czad (str.13), o sukcesie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP z Wołowic (str. 7), o zadłużonym samochodzie pożarniczym (str. 8), mniej przestępstw (str.
12). Ponadto: Dni Czernichowa (str. 10), porady prawne (str. 14 ) i tradycyjnie kącik czytelnika (str.7 )
Orka
NOTARIUSZ W CZERNICHOWIE
NOTARIUSZ
DAGMARA MIŁOSZEWSKA-MACIEJEWSKA
CZERNICHÓW 42
(NAPRZECIWKO KOŚCIOŁA)
TEL. 721 750 850
GODZINY URZĘDOWANIA:
PON- ŚR i PT - 9.00-15.30
CZ - 10.00 -17.00
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI,
DAROWIZN, DZIEDZICZENIA, TESTAMENTÓW, ZNIESIENIA
WSPÓŁWŁASNOŚCI, DZIAŁU SPADKÓW ORAZ INNYCH
CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE
Podziękowanie
Zarząd i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rybnej serdecznie dziękują
wszystkim darczyńcom za
przekazanie 1% na zakup
wozu pożarniczego.
Dzięki tej akcji udało się
zebrać około 2 800 zł.
Wydawca:
Rada Gminy Czernichów,
32-070 Czernichów 2
Rada programowa:
Ewa Kryńska
Marian Dudek
Michał Kudła
Redaktor naczelny:
Daniel Mamala
Dyżur redakcyjny:
Poniedziałek od godz. 14.30 - 15.30
Redakcja:
Urząd Gminy Czernichów,
32-070 Czernichów 2
tel. 12-270-26-09
e-mail:
[email protected]
ANGIELSKI
mgr filologii angielskiej,
autorka książki „Writing Life” (2011),
wieloletnie doświadczenie.
Różne poziomy zaawansowania.
Skład:
Marian Szczepaniak
Druk: Master Druk
Kraków; ul. Szara 26c
tel. 12 657 90 09
[email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesła-
nych tekstach.
Artykułów niezamówionych nie
zwracamy.
ISSN 1428-6920
Nakład 1700 egz.
Zdjęcie na okładce:
Archiwum UG
październik 2013
3
Orka samorządowa
Praca komisji
ograniczenie do 8 członków, ale ten
punkt regulaminu obowiązywać będzie
dopiero od następnej kadencji.
Jak radni zgłaszają się do prac w komisjach?
Radni sami zgłaszają się do pracy w komisjach, których skład osobowy ustalany jest na pierwszych sesjach po wyborach. W trakcie trwania kadencji radny może zrezygnować z pracy w komisji
lub zgłosić się do pracy w innej, ale musi
zostać potwierdzone uchwałą Rady.
Renata Wolarek,
przewodnicząca Rady Gminy Czernichów
Sesje Rady Gminy Czernichów
w porównaniu z sesjami w innych gminach, na których bywałem, przebiegają dość
sprawnie. Wiąże się to z faktem, że projekty uchwał wcześniej trafiają pod obrady poszczególnych komisji, których
kompetencji sprawy dotyczą.
Oznacza to, że radni nie tylko
pracują podczas sesji, ale też w
celu omówienia spraw spotykają się wcześniej na posiedzeniach poszczególnych komisji.
O
pracach komisji opowiada Renata Wolarek, przewodnicząca Rady
Gminy Czernichów.
Kto przydziela poszczególne sprawy
do odpowiednich komisji.
Każda komisja ma określony w Regulaminie Rady Gminy zakres kompetencji.
Zgodnie z tym zakresem przewodniczący Rady dekretuje uchwały proponowane przez Wójta na sesje oraz pisma, które docierają do Rady; poza tym przewodniczący Komisji wraz z jej członkami sami proponują tematykę swoich
spotkań i przygotowują plan pracy na
cały rok.
Czy każda uchwała podejmowana na
sesjach omawiana jest na komisjach?
Teoretycznie każda uchwała jest omawiana na komisjach tematycznych. Jeśli zdarzy się, że projekt uchwały koniecznej do podjęcia na sesji powstanie już po posiedzeniu komisji, wówczas jej członkowie spotykają się przed
samą sesją, aby ją zaopiniować, a w niezwykle rzadkich przypadkach w trakcie
obrad sesji ogłaszana jest przerwa, pozwalająca komisji na zapoznanie się z
projektem i sformułowanie opinii. Zdarzają się też sytuacje, kiedy uchwała jest
wprowadzana do porządku obrad sesji
Rady Gminy na wniosek wójta, ale aby
tak się stało, musi na to wyrazić zgodę
Ile mamy komisji?
Zgodnie ze Statutem Gminy Czernichów w Radzie Gminy pracuje 6 komisji stałych:
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych,
Komisja Inwestycji i Rozwoju,
Komisja Administracyjno-Statutowa,
Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Rewizyjna.
Ilu członków liczą komisje? Od czego
to zależy?
Obecnie komisje liczą od 4 do 10 członków. Wcześniej nie było ograniczeń liczby członków komisji. W przyjętym niedawno nowym Regulaminie Rady jest
4
ORKA nr 10 (247)
Komisja Gospodarki Komunalnej
rada. Wówczas całe procedowanie odbywa się na sesji.
Czy jeśli radni na posiedzeniu komisji zaopiniują negatywnie dany projekt uchwały, to na sesji radni mimo to
mogą opowiedzieć się za nią pozytywnie?
Komisja pracując nad proponowaną
uchwałą wyraża swoją opinię pozytywną lub negatywną. Tę opinię przedstawia na sesji pozostałym członkom Rady.
Ale o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje cała Rada i każdy radny ma
swoje przemyślenia i głosuje zgodnie
ze swoim przekonaniem. Zdarza się, że
opinia komisji jest pozytywna, a uchwała nie zostaje podjęta, bo większość radnych głosuje przeciw. Może się zdarzyć sytuacja odwrotna, że opinia komisji jest negatywna, a uchwała zostaje
na sesji podjęta większością głosów. Na
tym polega demokracja.
Jak często odbywają się posiedzenia
komisji?
Komisje rutynowo spotykają się raz w
miesiącu. Jeżeli jest taka potrzeba – to
dwa, a nawet więcej razy. Są organizowane „komisje wyjazdowe”, czyli posiedzenia w terenie (naszej gminy), aby
osobiście zweryfikować np. realizację inwestycji, stan przygotowania placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego, nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży czy inne sprawy. Wyjazdy takie odbywają się zwykle prywatnymi samochodami, bez zwrotu kosztów,
ponieważ na tego typu wydatki są przeznaczone diety, które otrzymują radni.
Dziękuję za rozmowę
Daniel Mamala
Orka
Profilaktyka i porady medyczne
Począwszy od tego numeru, na prośbę naszych czytelników, powracamy do działu związanego ze zdrowiem.
Porad udzielać będzie Agnieszka Marzęcka, która jest dyplomowaną pielęgniarką. Ukończyła studia na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o kierunku: biologia ze specjalnością nauczycielską. Skończyła też Podyplomowe Studium Promocji Zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego CM UJ na
kierunku: promocja zdrowia. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Jest też nauczycielką biologii
oraz przedmiotów zawodowych na kierunku Opiekun medyczny (szkoła zaoczna) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
W
tym numerze uwagę poświęcimy tematowi padaczki.
Co to jest padaczka?
Padaczka to choroba o złożonych przyczynach. Jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Na świecie dotyka ona około 50 milionów ludzi, z czego połowa to dzieci. W gminie Czernichów na padaczkę choruje około 1%
mieszkańców, czyli około 130 osób. Cechą charakterystyczną tej choroby jest
występowanie tzw. napadów padaczkowych, które są przejściowymi zaburzeniami czynności mózgu. Zaburzenia
te polegają na nadmiernych, gwałtownych i samorzutnych wyładowaniach
bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Występuje kilka rodzajów napadów padaczkowych. Czynnikami, które mogą się przyczynić do ich wystąpienia są między innymi: urazy mózgu,
operacje głowy, bodźce zewnętrzne np.
świetlne, zmiany hormonalne, stany gorączkowe, niedotlenienie, niedocukrzenie, zmęczenie, brak snu, zmiany emocjonalne oraz nadużywanie alkoholu. Najczęściej wystąpienie napadu poprzedzone jest tzw. aurą.
Jakie objawy najczęściej poprzedzają
napad (aura padaczkowa):
• szum w uszach,
• zawroty głowy,
• zaburzenia widzenia.
Jak postępować z chorym w czasie napadu padaczkowego?
Jeżeli będziesz świadkiem wystąpienia
napadu padaczkowego, nie zostawiaj
chorego bez pomocy!!!
Działaj rozsądnie i pamiętaj o poniższych wskazówkach:
1. Zachowaj spokój i uspokój innych
świadków zdarzenia.
2. Zapewnij choremu bezpieczeństwo
(zabezpiecz chorego znajdującego się
na ulicy, usuń ostre rzeczy znajdujące
się w pobliżu, głowę chorego połóż na
miękkim podłożu).
3. Ułóż chorego na boku (pozycja bezpieczna) tak, żeby jego głowa nie zwisała i nie była przygięta i żeby nie zakrztusił się śliną.
4. Zostań przy chorym po napadzie padaczkowym, bo może on być długo zamroczony.
5. Zapewnij choremu spokój i możliwość snu po napadzie.
6. Kontroluj jak długo trwa napad.
Nie wolno!:
1. Przytrzymywać drgających rąk i nóg
chorego (można nawet doprowadzić do
złamania).
2. Rozwierać szczęk i wkładać choremu żadnych przedmiotów do ust (można złamać zęby, uszkodzić kości szczęki,
zablokować drogi oddechowe), w tym
własnych palców (można zostać ugry-
zionym).
3. Podawać żadnych leków, jedzenia ani
picia do czasu odzyskania pełnego kontaktu z chorym.
4. Ingerować w zachowanie chorego,
kiedy jest jeszcze zdezorientowany,
ponieważ może prowadzić to do jego
agresji.
Wezwij pogotowie ratunkowe, jeżeli:
1. Napad padaczkowy trwa dłużej niż
5-7 minut,
2. Chory jest ranny,
3. Chory wymiotuje,
4. Zaraz po pierwszym napadzie występuje kolejny,
5. Chory po napadzie padaczkowym
przez dłuższy czas nie odzyskuje przytomności,
6. Chory po ustąpieniu napadu i odzyskaniu świadomości mówi, że nigdy
wcześniej nie miał napadu padaczkowego.
Agnieszka Marzęcka
Konsultacja medyczna:
lek. med. Ewa Wywiał, neurolog.
Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania
zapraszam do kontaktu:
[email protected]
październik 2013
5
Orka
Parafiada po raz drugi
T
Występ zespołu o nazwie LOTERYJKA
W Rusocicach już po raz drugi
zorganizowano parafiadę. Podobnie jak w roku ubiegłym,
termin pokrył się z odpustem
w parafii, który obchodzony
jest 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
egoroczna, dwudniowa impreza
rozpoczęła się w sobotę 7 września
mszą świętą, podczas której ks. Leszek Mateja – proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Rusocicach – poświęcił nowo wybudowaną altanę. Następnie lokalni artyści wystawili scenkę biblijną pt.: „Mądrość króla Salomona”. Wieczór ten zakończyła zaba-
wa taneczna.
Drugi dzień parafiady wypełniła rywalizacja drużyn z różnych przysiółków Rusocic. W konkurencjach sportowych, takich jak: bieg w workach, bieg z jajkiem
czy przeciąganie liny, mieszkańcy bawili
się doskonale. Nie zabrakło również, jak
na parafiadę przystało, konkursu biblijnego, katechetycznego i konkursu piosenki.
Zwycięska drużyna, w skład której
wchodzili mieszkańcy Wyspy i Portu,
otrzymała puchar proboszcza.
Atrakcją tego dnia był koncert zespołu
AGNUS DEI.
Parafiadę, podczas której nie zabrakło
rozrywek ani dla ciała, ani dla ducha, zakończyło wspólne biesiadowanie przy
ognisku.
Magdalena Bylica
Bezpłatne przejazdy MPK dla uczniów z rodzin
wielodzietnych
B
Uczniowie z rodzin wielodzietnych, w których jest czworo i więcej dzieci zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną posiadają uprawnienia do
przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej „I" Miasto Kraków
oraz w dwóch strefach biletowych „I+II" Aglomeracja.
6
ORKA nr 10 (247)
ezpłatne przejazdy odbywają się
na podstawie biletu wolnej jazdy
wydawanego uczniom bezpłatnie
na okres całego roku. Bilet przysługuje
do ukończenia 20. roku życia. U kończenie 20 roku życia lub zmiana zamieszkania przez dzieci starsze nie pozbawia
młodszych dzieci nabytych uprawnień.
Osoby z terenu gminy Czernichów ubiegające się o wydanie biletów wolnej jazdy (w przypadku dzieci – ich rodzice lub
opiekunowie) zobowiązani są przedłożyć:
1) zaświadczenie wydane przez Urząd
Gminy Czernichów potwierdzające stan
osobowy rodziny i zameldowanie na
pobyt stały na terenie gminy (pok. nr
5; wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej). W przypadku rodzin, które nie mogą uzyskać tego zaświadczenia uwagi na brak zameldowania na pobyt stały a faktycznie mieszkają na terenie gminy Czernichow i korzystają z pomocy społecznej udzielanej
przez GOPS wystarczy odpowiednie zaświadczenie z GOPS lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
zamieszkiwania na terenie objętym integracją międzygminną.
2) ważne legitymacje szkolne wydane
według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Bilety dla uczniów z rodzin wielodziet-
nych będą wydawane w formie zapisu
na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM),
która ważna jest wraz z legitymacją do
biletu okresowego. W związku z tym
uczniowie, którzy wcześniej byli użytkownikami systemu KKM są zobowiązani okazać kartę KKM w celu dokonania
na niej zapisu oraz imienną legitymację
do biletu okresowego.
Pozostałym uczniom zostanie wydana
karta KKM (nieodpłatnie) oraz legitymacja do biletu okresowego – w tym przypadku należy przedłożyć zdjęcie ucznia
ubiegającego się o bilet.
Za powtórne i każde kolejne wydanie
biletu wolnej jazdy np. w przypadku
jego zagubienia, pobierana jest opłata
w wysokości 8 zł.
Ocena spełnienia kryteriów wymaganych dla uzyskania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (biletów wolnej
jazdy) oraz wydanie biletów dokonywane są w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, ul. Brożka 3, pok.25; tel. 12 254 10 52, 12 254 19
96).
Uprawnienia dla uczniów z rodzin
wielodzietnych reguluje Uchwała NR
XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
6 lipca 2011 r. załącznik Nr 2 pkt I – tabela Lp. 12.
Orka
Sukces Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
z OSP Wołowic
awody zostały zorganizowane
przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Krakowie i Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Patronatem objął je starosta krakowski Józef
Krzyworzeka, który również przyjął meldunek o gotowości drużyn od prezesa
Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Zięby.
W zawodach wzięło udział 18 drużyn
chłopięcych oraz 8 dziewczęcych.
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze KM PSP w Krakowie na czele
z sędzią głównym zawodów bryg. Piotrem Millanem.
Naszą gminę reprezentowała drużyna chłopców z OSP Wołowice w składzie: Adrian Filipowicz, Adam Mika, Damian Chłopecki, Kamil Lach, Adrian Nędza, Mateusz Kudłek i Piotr Suchan, którzy zajęli trzecie miejsce, oraz dziewcząt
z OSP Dąbrowa Szlachecka, która zajęła siódme miejsce w składzie: Julia Kapusta, Ewa Milcz, Lidia Suchan, Karolina Guzik, Ewa Mika i Emilia Biczak. Tak
wysokie trzecie miejsce chłopcy uzyskali dzięki treningom pod okiem komen-
„Telefon od anioła”
Guillaume Musso
Z
aczyna się niewinnie – dwoje ludzi
wpada na siebie na lotnisku. Madeline Greene prowadzi kwiaciarnię w Paryżu, Jonathan Lempereur prowadzi restaurację w San Francisco. Przypadkowo wymieniają się swoimi telefonami komórkowymi. Gdy odkrywają
pomyłkę, obiecują zwrócić telefony jak
najszybciej, ale ciekawość jest silniejsza.
Obydwoje nie mogą powstrzymać się
od przejrzenia zawartości komórki tego
drugiego, a prywatne dokumenty kryją
Foto Janusz Musiał
Z
W niedzielę 8 września w Więcławicach w gminie Michałowice odbyły się VI Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Wołowice i Dąbrowa Szlachecka biorące udzial w VI Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Michałowicach
danta OSP Wołowice Franciszka Kucharza oraz mechanika Janusza Musiała i
opiekuna drużyny MDP Krzysztofa Lelka. Regulamin zawodów był dla wszystkich jednakowy, ciężko było uchronić się od punktów karnych. Chłopcy
i dziewczynki zrobili wszystko, aby uzyskać najlepszy wynik, chłopcy popełnili błąd w sztafecie, a dziewczynki będąc
na drugim miejscu po sztafecie, pogubiły się w bojówce.
Sam udział w zawodach MDP na szczeblu powiatu jest już dużym wyróżnieniem.
Zawody tradycyjnie odbyły się w dwóch
konkurencjach: sztafeta i bojówka.
Klasyfikacja generalna po dwóch konkurencjach - chłopcy:
1. Będkowice 2. Sułoszowa II 3.Wołowice 4. Sieciechowice
Klasyfikacja generalna po dwóch konkurencjach - dziewczynki:
1. Jeziorzany 2. Karniów 3. Miłocice 4.
Olszowice 5.Radwanowice 6.Sułoszowa III 7. Dąbrowa Szlachecka 8.Wola Filipowska
Sekretarz OSP Wołowice
Józef Bobek
różne tajemnice. Poznają swoje sekrety,
te błahe, jak i poważniejsze, skrywane
głęboko za hasłami i zabezpieczeniami.
A prawda może być zaskakująca...
Powieść bardzo popularnego obecnie
we Francji Guillaume’a Musso, choć zaczyna się jak sztampowa powieść romantyczna, z kolejnymi stronami zmienia się w wartki thriller. Książkę czyta się
przyjemnie, a całość doprawiona jest
szczyptą humoru. Niektórzy po jej przeczytaniu będą ciągle zadawać sobie pytanie: co by było, gdyby moja komórka
wpadła w ręce obcego człowieka?
DM
październik 2013
7
Orka
Zadłużony samochód strażacki
F
Za 700 tys. zł jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowicach kupiła w 2012 roku
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Ich stary kamaz był już wysłużony, ale dobrze utrzymany
– służy obecnie druhom z OSP
w Zagaciu.
inanse na zakup nowego auta miały pochodzić z trzech źródeł. Część
pieniędzy straż otrzymała od Gminy Czernichow, część z Zarządu Głównego Związku OSP RP. Brakujące 190
tys. zł miało pochodzić z budżetu państwa, z funduszy przyznawanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Jednak pieniądze od wojewody na ten
cel nie wpłynęły na konto OSP Wołowice.
Sprawa trafiła najpierw na obrady sesji
Rady Gminy Czernichów, a później była
szczegółowo analizowana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Czernichów, któremu przewodniczył Marian Dudek.
Podczas sesji Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów powiedział: „W listopadzie zeszłego roku otrzymaliśmy promesę od wojewody na tę kwotę, co w
praktyce jest równoznaczne z przyznaniem pieniędzy i przyzwoleniem na rozpoczęcie procedury zakupu wozu”.
Po sesji zebrała się Komisja Gospodarki Komunalnej , podczas obrad której
wójt ponownie tłumaczył, że jeśli gmina
otrzymała promesę, to tak, jakby już te
8
ORKA nr 10 (247)
pieniądze miała. Jak się w tym przypadku okazało – nie zawsze tak jest.
Wojewoda przyznał promesę i w tym samym czasie wysłał wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji o przekazanie i zabezpieczenie pieniędzy na
ten cel. Tak się też stało. W międzyczasie gmina Czernichów musiała złożyć
do wojewody komplet dokumentów
w tej sprawie. Wówczas okazało się, że
pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie weryfikując
dokumenty dopatrzyli się uchybień w
złożonym wniosku. Gmina je uzupełniła. Wójt Szymon Łytek dodaje, że uchybienie było mało istotne i nie powinno
wpłynąć na przyznanie środków, jednak
wojewoda ponownie miał wątpliwości i ostatecznie 20 grudnia 2012 r. odmówił przyznania dotacji, nie uzasadniając swej decyzji. Dodajmy, że samochód stał już wówczas w jednostce OSP
w Wołowicach.
Obecnie firma, w której zakupiono wóz,
upomina się o zapłatę 190 tys. zł. Marian
Paszcza, prezes OSP w Wołowicach podkreśla, że nie chce, aby w jednostce pojawił się komornik z zadaniem wyegzekwowania spłaty długu.
Podczas obrad komisji wójt zaproponował kilka rozwiązań dotyczących możliwości poszukania pieniędzy na spłacenie długu wobec dostawcy. Najważniejszą z nich było wystąpienie o przywrócenie promesy wojewody w 2013 roku.
Gośćmi komisji byli też strażacy z Wołowic, którzy boją się, że stracą wóz, który
służy do ratowania ludzi i ich dobytku.
Mają nadzieję, że włodarze gminy usłyszą ich prośby i coś zaradzą w tej sprawie. Specjalnie dla tego wozu wybudowali garaż, a o samochód dbają jak o
największy „skarb”.
DM
Foto Daniel Mamala
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wołowic liczą na to, że szybko uda się zapłacić zadłużenie
W trakcie prac komisji okazało się, że istnieje prawdopodobieństwo, że uda się
z Zarządu Głównego OSP RP pozyskać
50 tys. zł dotacji. Wójt zaproponował
również zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z możliwością
umorzenia 40 procent. Padały również
inne propozycje. Marian Dudek, przewodniczący komisji, proponował aby
szukać pieniędzy z różnych źródeł, tym
bardziej, że straż puka do wielu drzwi w
celu znalezienia każdej złotówki. Radna
Halina Wrona zaproponowała staranie
się o fundusze z budżetu sołectwa Wołowice. Z kolei radny Zbigniew Kędzierski zasugerował, że należy rozważyć podanie Wojewody do sądu za wycofanie
promesy.
Obecnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim rozpatrywany jest wniosek
wójta gminy Czernichów o wsparcie finansowe z rezerwy celowej budżetu
państwa na rok 2013 na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.
Zarówno radni, wójt, radni, strażacy jak i
sami mieszkańcy Wołowic liczą na to, że
uda się pieniądze pozyskać i spłacić samochód. Jest to tym ważniejsze, że OSP
Wołowice należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w którym jednym z wymagań jest posiadanie
sprzętu wysokiej klasy.
Przypomnijmy, że promesa, to przyrzeczenie, obietnica dokonania jakiejś
czynności lub spełnienia danego świadczenia, a także zobowiązanie organu
państwowego do wydania decyzji po
dopełnieniu przez zainteresowanego
wymaganych formalności. Jest to jednocześnie nazwa dokumentu zawierającego dane przyrzeczenie.
Marian Dudek, przewodniczący komisji, proponował aby
szukać pieniędzy z różnych źródeł, tym bardziej, że straż
puka do wielu drzwi w celu znalezienia każdej złotówki.
Orka
XIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłą
Wiesław Rzepicki płynął ze swoim 7-letnim synem Erykiem
P
W samo południe na starcie w
Czernichowie na przeprawie
promowej zebrali się miłośnicy kajakarstwa, aby wspólnie
uczestniczyć w XIV spływie kajakowym. Mieli do przepłynięcia ponad 27 km. Trasa wiodła
do Krakowa.
łynąc Wisłą kajakarze mijali Czernichów, Wołowice, Jeziorzany, Piekary. Po drodze zaplanowany był
krótki odpoczynek w Tyńcu nieopodal klasztoru, a potem już „tylko” śluzowanie na stopniu wodnym Kościuszko i Kraków: Wodociągi Krakowskie,
Bielany, Przegrzały, i w perspektywie
Most Zwierzyniecki. Metę wyznaczono tuż przed nim, w ośrodku Kolejowego Klubu Wodnego 1929 na Salwatorze.
Pierwsi uczestnicy przypłynęli na metę
tuż przed godziną 17.00. Byli zmęczeni, ale uśmiechy nie znikały z ich twarzy.
Komentowali tylko, że tego roku Wisła
była płytka i nurt wolny, co sprawiało, że
trzeba było w wiosłowanie włożyć więcej „pary”. Wody w rzece było tak mało,
że niektórym zdarzyło się nawet utknąć
na mieliźnie.
W spływie uczestniczyły zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli. Wszyscy, niezależnie od wieku, byli zadowoleni, że
udało im się zmierzyć z trudem wiosłowania.
Jako jeden z pierwszych do mety dotarł 66-letni Jan Kozłowski. Człowiek
energiczny, uśmiechnięty, po którym
nie było widać zmęczenia 5-godzinnym wiosłowaniem. Podczas biesiady kończącej spływ opowiada, że uprawia kajakarstwo od wieku młodzieńczego, bo lubi ciszę, spokój i ptactwo wodne. Pływanie daje mu możliwość wyciszenia się, ale i wysiłku fizycznego. Podkreśla, że ten sport jest dla wszystkich,
którzy lubią być blisko natury. Podkreśla, że ten sport jest dla wszystkich, którzy lubią być blisko natury. Po chwili, patrząc w stronę w stronę swojej kajakowej partnerki, dodaje: „Kiedy się poznaliśmy, nie wiedziałem, że tak jak ja lubi
kajakarstwo. Jakieś 10 lat temu zachęciła mnie, abyśmy razem popłynęli w tym
spływie. I od tego czasu tak jest już każdego roku. Chyba 10 lat temu zachęciła mnie, abyśmy razem popłynęli w tym
spływie. I od tego czasu tak jest już każdego roku.
W spływie brali udział też ojcowie, którzy płynęli ze swoimi pociechami. Marian Szczepaniak – szczęśliwy tata trójki dzieci opowiada, że co roku na spływ
bierze inną córkę. Tego roku płynęła z
nim 8-letnia Kasia. Miał plan, aby płynąc
w kajaku 3-osobowym i zabrać jeszcze
jedną córę. Jednak dostarczony dostępny był tylko sprzęt dla dwóch osób. „Na
szczęście dla dwóch – mówi – bo przy
tak niskim poziomie Wisły i braku nurtu
chyba bym ducha wyzionął, zanim dotarłbym do mety z dwójką dzieci na po-
kładzie. Moje córki dzielnie wiosłują, ale
to jeszcze dzieci i nie mają tyle siły”.
Wiesław Rzepicki płynął ze swoim 7-letnim synem Erykiem. Powiedział, że do
spływu namówił go przyjaciel, który też
dziś płynął ze swoim dzieckiem. „Stając na starcie spływu nie miałem żadnej zaprawy sportowej przed dzisiejszym dniem. „Owszem uprawiam sport
- gram w squasha, ale to nijak ma się
do wiosłowania. Kiedyś w książce pt.
„Psychologia sukcesu” przeczytałem, że
człowiek musi wszystkiego spróbować.
Więc idąc za ta myślą popłynąłem dzisiaj. Był to też czas, spędzony z moim synem, jak też z przyjacielem i jego rodziną”. Dodaje: „Przez gminę Czernichów
przejeżdżam kilka razy w tygodniu. Bardzo mi się tu podoba. Widzę wiele pozytywnych zmian, dobrą rękę gospodarza,
co też sprawiło, że wiedziałem, że spływ
również będzie dobrze zorganizowany.
W tym roku w spływie wzięło udział 35
osób, w tym pięcioro dzieci. Na mecie
wójt Szymon Łytek wraz z Krzysztofem
Racułtem, prezesem Kolejowego Klubu
Wodnego w Krakowie, wręczając kajakarzom pamiątkowe butony i czapki z
logo Gminy Czernichów podziękowali
za uczestnictwo w spływie i wspólną zabawę. Jednocześnie wójt zaprosił na XV
jubileuszowy spływ kajakowy, który odbędzie się w przyszłym roku i zadeklarował, że weźmie w nim udział osobiście.
Organizatorem spływu kajakowego był
Urząd Gminy Czernichów.
DM
październik 2013
9
Orka
Foto Wiesław Piwowarczyk
Dwa dni wspaniałej zabawy
Koncert zespołu Latające talerze
21 września obchodzone były
hucznie Dni Czernichowa. Jednak można śmiało powiedzieć,
że impreza przedłużyła się o jeden dzień, a to za sprawą zlotu
samochodowego OFF-ROAD.PL.
W
sobotę już od 9 rano na starcie stawiali się do rywalizacji
uczestnicy zlotu samochodowego OFF-ROAD.PL. Przewidziane były
dla nich dwie trasy: turystyczna i terenowa. Pierwsza – dla samochodów,
które już trochę kilometrów przejechały na rajdach i różnych innych trasach.
Trasa turystyczna przewidziana dla aut
spod tzw. „igły”, czyli prosto z salonu samochodowego. Zmagania trwały przez
dwa dni 21-22 września, a trasy w każdym dniu były zmieniane. Na starcie stanęło blisko 40 samochodów w obu kategoriach.
Grzegorz Surowiec, dyrektor OFF-ROAD
mówi: „Wśród posiadaczy samochodów
terenowych są także fani jazdy rekreacyjnej. Dla nich właśnie stworzyliśmy
OFF-ROAD PL, który ma integrować, bawić i być miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną i znajomymi. Zaprosiliśmy także firmy związane
z branżą motoryzacyjną, które w strefie wystawowo-handlowej prezentowały swoje produkty. Chcemy, aby ta impreza stała się cykliczną i z każdym rokiem gromadziła coraz więcej sympatyków bezdroży”.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe
medale, a zdobywcy pierwszych trzech
miejsc, oczywiście brązowe, srebrne i
złote.
Po zakończeniu pierwszego dnia zlotu
rozpoczęła się impreza dla wszystkich
10
ORKA nr 10 (247)
mieszkańców gminy. Najpierw Wojciech Palczewski opowiedział o historii
Camel Trophy, w którym brali udział Polacy. Sam Palczewski były wtedy reprezentantem naszego kraju. Można też
było obejrzeć na telebimie film pt. „Błoto wiąże”, w którym pokazano migawki
z różnych rajdów samochodowych.
Po obejrzeniu filmu odbył się koncert
zespołu „Latające talerze”. Jak powiedział Jerzy Janik – lider, wokalista i basista zespołu: „w Czernichowie grało nam
się bardzo fajnie, mimo dość niskiej temperatury. Taka duża, otwarta przestrzeń
widziana ze sceny zawsze daje nam niezłego „kopa”. Widzieliśmy również, że ci,
którzy (mimo niesprzyjających warunków) wybrali się, żeby nas posłuchać,
poczuli naszą energię i fajnie się bujali
przy dźwiękach przebojów, które zagraliśmy. Cieszy nas bardzo, że ludzie wciąż
tak dobrze reagują na piosenki Republiki, których dość dużo jest w naszym repertuarze. Żałuję, że nie mogliśmy zagrać żadnej z własnych piosenek tego
wieczoru ze względu na to, że tym razem wyjątkowo na perkusji grał z nami
Wacek Szymula z zaprzyjaźnionego ze-
społu. Ale tym bardziej zapraszamy do
posłuchania ich na naszej stronie internetowej lub po prostu na YouTube”.
Zespół „Latające talerze” istnieje nieprzerwanie od roku 2000 na scenie zespół rockowy z Krakowa. Zdobywcy I
nagrody Międzynarodowego Festiwalu
Zespołów Coverowych Kamienna Góra
2009 za interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki, uczestnicy programów muzycznych „Droga do
Gwiazd” i „Must Be The Music”". Mają na
swoim koncie ponad 1500 koncertów w
całej Polsce i za granicą. W repertuarze,
złożonym z utworów rockowych, popowych, a nawet dyskotekowych usłyszeć można głównie Republikę, Coldplay, Depeche Mode czy Blur, ale także Boney M., Santanę, Eurythmics, Pet
Shop Boys czy A-Ha. Doskonały kontakt
z publicznością i dobór repertuaru wywołują zawsze doskonałą zabawę i entuzjastyczne reakcje widowni. Od kilku
lat zespół tworzy również własne utwory, z których największą popularnością
wśród słuchaczy cieszył się przebojowy
„Jak czarny ptak”, doskonale oceniony
również przez jurorów MBTM – 4xTAK.
DM
Wyniki OFF-ROAD.PL
Miejsce
nr startowy
KLASA TERENOWA
1
136
2
122
3
110
KLASA TURYSTYCZNA
1
141
2
113
3
143
Kierowca
Pilot
Leszek Żak
Rafał Słabosz
Paweł Maj
Jakub Jędrzejczyk
Izabela Słabosz
Elżbieta Faber
Rafał Kwaśny
Andrzej Zygmunt
Marcin Kobiałka
Anna Kwaśny
Mirosław Bajor
Agnieszka Zięba-Kobiałka
Orka
Niezwykłe rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Czułówku
T
egoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było pierwszym w działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi w Czułówku. Naukę rozpoczę- Następnie ksiądz proboszcz Andrzej
ło 72. dzieci w 6. oddziałach szkolnych Wąchała, aby ustrzec uczniów od konoraz 2. oddziałach przedszkolnych.
tuzji i zapewnić gronu pedagogiczneSwoją obecnością uroczystości zaszczy- mu przychylność losu, poświęcił obiekt.
cili m. in. wójt Szymon Łytek, przewodPóźniej nastąpinicząca Rady Gmiły przemówieny Renata Wola- Prace nad modernizacją poddasza szkoły trwa- nia gospodarzy
rek, radni oraz pro- ły już od 2006 roku. Koszt samej adaptacji pod- i gości. Dyrektor
boszcz parafii w dasz na przełomie 2012/13 roku to 116 tys zł. szkoły w imieRybnej ksiądz An- Szkoła dzięki temu wzbogaciła się w dwie sale niu
uczniów
dydaktyczne, świetlicę oraz dwa sanitariat oraz, i
drzej Wąchała.
nauczyciePo przywitaniu go- gabinet dyrektorski, pokój nauczycielski, po- li podziękowaści nastąpiło uro- mieszczanie gospodarcze., hol i klatka schodo- ła sponsorom
całkowita poddasza wynosi oraz wszystkim,
czyste, symboliczne wą, Powierzchnia
2
.
251,
6
m
otwarcie szkoły po
którzy zaangarozbudowie. Wstężowani byli w
gę uroczyście przerozbudowę placięli: wójt Szymon Łytek, prezes Stowa- cówki. Wybranym osobom, szczególrzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Czułó- nie zaangażowanym w to przedsięwzięwek Stanisław Gala, wiceprezes Stowa- cie, wręczono w podzięce symboliczrzyszenia i radny Leszek Romański oraz ną różę. Uroczystość uświetnił wspaniadyrektor szkoły Mirosława Gębarowska. ły tort przygotowany specjalnie na tę
Foto Mirosława Gębarowska
1 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku nastąpiła inauguracja nowego roku
szkolnego 2013/2014 połączona z otwarciem i poświęceniem zaadaptowanego na potrzeby szkoły poddasza.
Przedszkolaki w trakcie zajęć prowadzonych w nowo oddanej części poddasza
okazję przez Pracownię Piekarniczo-Cukierniczą „Łysa Góra” z Kaszowa oraz gołębie z hodowli Jacka Zająca, które zostały wypuszczone jako symbol przyjaźni i pokoju. Na koniec zaprezentowana
została część artystyczna w wykonaniu
uczniów, po której goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły oraz na poczęstunek, a także mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2013/2014 było niezwykłym wydarzeniem, które zapisze się w historii nie tylko szkoły, ale całej społeczności lokalnej. W nowych, lepszych warunkach lokalowych dzieci będą mogły z jeszcze
większym zapałem i zaangażowaniem
poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania.
Anna Zelech
Pan Mieczysław Morawski urodził się w 1924 roku. Mieszkał w Kamieniu. Podczas II wojny światowej służył w wojsku,
aż do 1947 roku. W 2002 r. otrzymał awans na podporucznika, wtedy też został Prezesem Koła Gminnego Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Otrzymał Odznakę Grunwaldzką, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Czynu Wojennego oraz wiele innych odznaczeń branżowych i dyplomów uznania.
Pracował społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółku Rolniczym w Kamieniu. Zasiadał w radach nadzorczych
Banku Spółdzielczego i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czernichowie. Pełnił także funkcję społecznego kuratora sądowego.
W osobie Mieczysława Morawskiego straciliśmy pogodnego, przyjacielsko nastawionego człowieka, który witał
wszystkich uśmiechem.
Cześć Jego pamięci.
15 września 2013 r. zmarł w Kamieniu w wieku 89. lat
ppor. Mieczysław Morawski, wieloletni Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych. Za zasługi w pracy zawodowej i działalność na rzecz środowiska kombatanckiego
był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.
W pogrzebie uczestniczyli: rodzina, koledzy kombatanci, członkowie Koła Przyjaciół Wspierających z pocztem
sztandarowym oraz mieszkańcy Kamienia i okolic.
Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Mieczysława Morawskiego, prezesa Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, człowieka pełnego energii i optymizmu, do niedawna jeszcze zaangażowanego zarówno w podtrzymywanie wiedzy historycznej jak i we współczesne życie naszej gminy.
Rodzinie zmarłego i środowisku kombatanckiemu przekazuję wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Koła Gminnego ZKRP i BWP oraz Koło Przyjaciół Wspierających
Wójt Szymon Łytek
Cześć Jego pamięci!
październik 2013
11
Orka
Ogólnopolskie akcje związane
z bezpieczeństwem
I tak:
W ramach ogólnopolskich akcji związanych z bezpieczeństwem również w gminie Czernichów przeprowadzono działania w tym zakresie. Programy nosiły nazwę „Bezpieczne
wakacje 2013” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”.
BEZPIECZNE WAKACJE 2013 r.
Jak co roku w okresie wakacji prowadzone były działania pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2013”. Ich celem było
zapewnienie bezpieczeństwa osobom
wypoczywającym, a w szczególności
dzieciom i młodzieży. Ukierunkowane
były na zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Przeprowadzono szereg kontroli, głównie w Przegini Narodowej – zbiorniki
wodne – niestrzeżone kąpieliska oraz w
Czernichowie nad Wisłą, które miały na
celu zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym się.
Okres wakacyjny minął spokojnie – nie
odnotowano zdarzeń z udziałem nieletnich ani utonięć.
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2013/14 prowadzone
był działania pod hasłem „Bezpieczna
droga do szkoły”.
Działania te ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
i młodzieży poruszającym się po drogach, korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu
do szkół, poprawienie znajomości/przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kontrolę autobusów dowożących dzieci do szkół. W ramach prowadzonych działań na terenie
gminy Czernichów dzielnicowi dokonali
szeregu kontroli w rejonach szkół, zwracając szczególną uwagę na ruch pojazdów oraz sposób dowożenia dzieci
do szkół, jednocześnie przypominając
uczniom zasady bezpiecznego korzystania z dróg. Nie stwierdzono rażących
nieprawidłowości.
Jak podkreśla Sebastian Kłeczek, kierownik Posterunku Policji w Czernichowie „przez cały rok szkolny dzielnicowi
będą prowadzili wyrywkowe kontrole
w rejonach szkół zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów”.
DM
W gminie mniej przestępstw
Jest już końcowy raport mówiący o bezpieczeństwie na terenie gminy Czernichów.
Jak mówi Sebastian Kłeczek, kierownik Posterunku Policji w Czernichowie „porównując I półrocze 2013 roku do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano znaczny spadek zdarzeń kryminalnych. Ważną sprawą, którą należy szczególnie
podkreślić jest fakt, że nie odnotowano przestępstw przeciw osobie takich jak rozbój, pobicie, uszkodzenia ciała”.
Poniżej w tabeli przedstawiamy zdarzenia do jakich doszło pierwszym półroczu
2012 i 2013
DM
FOTO DANIEL MAMALA
Kradzież mienia
Kradzież pojazdu
Kradzież z włamaniem
Uszkodzenie mienia
Uszkodzenie ciała
Bójka, pobicie
Rozbój
Sebastan Kłeczek kierownik Posterunku Policji w
Czernichowie
12
ORKA nr 10 (247)
I półrocze 2013
4
0
1
2
0
0
0
I półrocze 2012
5
0
6
2
0
0
2
Różnica
-1
=
-5
=
=
=
-2
W lipcu i sierpniu tego roku miały miejsce następujące zdarzenia kryminalne:
- włamanie do domu w Czernichowie - lipiec
- włamanie do domu w Zagaciu - sierpień
- kradzież przyczepy samochodowej w Kamieniu - sierpień
- kradzież mienia (kosiarka spalinowa) w Czernichowie – sierpień.
W okresie wakacyjnym na terenie gminy Czernichów doszło do 20 zdarzeń drogowych – kolizje drogowe, w których zostały ranne dwie osoby: pieszy i motocyklista.
Orka
Nielegalna uprawa konopi
W sierpniu dzielnicowy Posterunku Policji
w Czernichowie ujawnił w Rybnej uprawę
konopi.
Foto Archiwum Komisariatu Policji w Krzeszowicach
W
raz z policjantami z pionu kryminalnego
Komisariatu Policji w Krzeszowicach przeprowadzono wielo-godzinną obserwację
miejsca, w którym zlokalizowana była plantacja. W
jej wyniku zatrzymano 22-letniego mieszkańca powiatu krakowskie¬go podczas zbioru krzewów. Zabezpieczono łącznie 23 krzewy konopi innych niż
włókniste oraz sekator.
Plantacja konopi
Pomoże wykryć czad
J
Czujnik gazowy Fenzy Sperian
to najmniejszy przenośny wykrywacz wielogazowy do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach. Kupiła go za
2 800 zł jednostka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułówku.
est to urządzenie służące do wykrywania i sygnalizowania przekroczenia niebezpiecznego stężenia tlenku węgla, siarkowodoru oraz gazów wybuchowych. W przypadku wykrycia któregoś z tych gazów rozlega się sygnał
dźwiękowy informujący o niebezpieczeństwie. Rodzaj wykrytego gazu jest
wyświetlony na wyświetlaczu. Czujnik
posiada wbudowaną funkcję logowania danych i przechowywania informa-
cji o 20 zdarzeniach.
Czujnik służyć ma bezpieczeństwu
mieszkańców gminy. Przy jego pomocy dokonywany będzie pomiar tlenku
węgla (czadu) w łazienkach i kotłowniach z ogrzewaniem gazowym i węglowym. Strażacy apelują: jeżeli ktoś
poczuje się źle (wymioty, bóle głowy,
zawroty) i może to połączyć z wydobywaniem się czadu, powinien niezwłocznie zadzwonić na jeden z dwóch numerów alarmowych: 112 lub 998 i poinformować o ????
Do tej pory dojazd strażaków posiadających taką aparaturę trwał około 20 minut; dzięki zakupieniu czujnika, który
będzie się znajdował na terenie gminy,
w OSP Czułówek, czas dojazdu druhów
po zgłoszeniu takiej interwencji zmniejszy się znacząco.
DM
Czujnik gazowy Fenzy Sperian
22 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów
z inicjatywy Koła Gminnego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych oraz
Koła Przyjaciół Wspierających
zorganizowano uroczystość z
okazji Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia) i Dnia Weterana (1 września).
W
obchodach uczestniczyło 15
osób. Wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzysze-
nia Przyjaciół Wspierających dokonał
Wójt Gminy Czernichów Szymon Łytek.
W spotkaniu z ramienia kombatantów
uczestniczyli Władysław Sawicki i Jan
Grzesiak. Przybyli również członkowie
podopieczni i wspierający. Zofia Knapik – sekretarz Koła Przyjaciół Wspierających przedstawiła genezę II wojny
światowej oraz ideę ustanowienia Dnia
Weterana w dniu 1 września. Spotkanie
przebiegło w miłej atmosferze.
Koło Przyjaciół Wspierających jako stowarzyszenie pomagające kombatantom, organizujące ich spotkania, wspierające podczas uroczystości powstało
na terenie gminy Czernichów z ich inicjatywy w marcu 2009 r. Początkowo
skupiało 7 członków. Obecnie stowa-
Foto Wiesław Piwowarczyk
Spotkanie kombatantów
Wójt Szymon Łytek wręczający legitymację członkowską
Koła Przyjaciół Wspierających Marii Płanecie z Czernichowa oraz Władysław Sawicki - skarbnik KG ZKRP i BWP.
rzyszenie tworzy 15 osób, mieszkańców
gminy Czernichów w różnym wieku.
Zofia Knapik
październik 2013
13
Orka informuje
Pełnomocnictwo procesowe – ratunek w postępowaniu sądowym
Porady prawne
Sylwia Dudzik
Zdarza się, że chcemy (lub musimy) brać udział w cywilnym postępowaniu sądowym
– albo w celu dochodzenia naszych praw (np. gdy kontrahent nie zapłacił nam za wykonaną usługę), albo obrony
przed żądaniami innych (przykładowo, gdy dochodzą przeciw nam roszczeń o alimenty).
Mimo, że we własnej sprawie
możemy występować przed sądem osobiście, to warto rozważyć skorzystanie z pomocy
pełnomocnika. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy
nie mamy wystarczającej wiedzy prawnej, by kompetentnie
bronić swojego interesu.
W
polskim postępowaniu cywilnym zasadą jest, że każdy kto
ukończył 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniony może samodzielnie
prowadzić swoje sprawy przed sądem, czyli, w uproszczeniu, występować w roli strony procesowej – powoda lub pozwanego.
Osobiste uczestnictwo, o którym
mowa powyżej nie jest jednak obowiązkowe. Prawo daje stronie postępowania możliwość udzielenia pełnomocnictwa procesowego, czyli upoważnienia innej osoby do występowania w jej imieniu przed sądem.
14
ORKA nr 10 (247)
Przepisy określają zamknięty katalog
osób, które mogą występować w roli
takiego pełnomocnika (odmiennie
niż przy udzielaniu pełnomocnictwa
innego niż procesowe, o którym pisałam w poprzednim numerze „Orki”).
W szczególności, wśród osób uprawnionych do pełnienia roli pełnomocnika procesowego są: pełnomocnicy
zawodowi – radca prawny i adwokat,
a także osoby, które mają przyznane
takie uprawnienie z racji szczególnego związku łączącego ich ze stroną
postępowania: rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci, inni uczestnicy postępowania. W przypadku przedsiębiorcy pełnomocnikiem może być
także jego pracownik. Nadzwyczajną sytuacją jest postępowanie przed
Sądem Najwyższym, w trakcie którego strona musi być obowiązkowo zastępowana przez radcę prawnego lub
adwokata.
Podstawowymi kryteriami, którymi
strona postępowania powinna się kierować przy wyborze pełnomocnika,
są: kompetencje merytoryczne oraz
zaufanie. Jest to szczególnie ważne,
gdyż pełnomocnik, z mocy samego
prawa, jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności przed sądem, jakie łączą się ze sprawą. Czynności te są tak samo skuteczne, jak
gdyby były dokonane osobiście przez
stronę, w imieniu której działa. Jeśli chcemy ograniczyć zakres uprawnień pełnomocnika, należy to wyraźnie w treści pełnomocnictwa zaznaczyć. Ponadto, strona może odwoływać i prostować oświadczenia pełnomocnika. Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie wypowiedziane – uprawnienie to przysługuje zarówno stronie, jak i samemu
pełnomocnikowi.
Są dwa sposoby udzielenia pełnomocnictwa procesowego: w formie
pisemnej albo ustnej – do protokołu na rozprawie. Od pełnomocnictwa
należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Sylwia Dudzik
MAGDALENA CICHOR - WÓJCIK
RADCA PRAWNY
Kraków, ul. Mogilska 40 pokój 22
Telefon: 512-328-683
- Skargi do sądów admi- Zniesienie Współwłanistracyjnych,
sności, zasiedzenie
- Odwołanie do ZUS, ren- Uwłaszczenie, spadek,
ty i emerytury,
zachowek
- Kompleksowa obsłu- Odwołanie darowizny,
ga podmiotów gospodarksięgi wieczyste
czych,
- Rozwody i separacje,
- Zwolnienie z kosztów
alimenty
sądowych,
- Podział majątku mał- Regulacja stanu prawżeńskiego,
nego nieruchomości.
MAGDALENA CICHOR - WÓJCIK
RADCA PRAWNY
udziela mieszkańcom gminy Czernichów
bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek
w godz. 14.00 – 16.00
w Urzędzie Gminy Czernichów, pok. 4 (parter),
tel. 12-270 28-78
Orka
Postacie Gminy Czernichów
Otwarcie planujemy na drugą połowę
przyszłego roku. Mam nadzieję, że się
uda…
Foto Daniel Mamala
Jak na biznesmena ma Pan szczególne podejście
do reklamy. Uważa Pan, że najlepszą formą reklamową jest tzw. „droga pantoflowa”. Dlaczego?
Od czasu do czasu w tym dziale będziemy przedstawiać ciekawe osoby, które wpływają w istotny sposób na Gminę.
Będą to ludzie kultury, polityki, biznesmeni. Dzięki ich pracy zmienia się nasze otoczenie.
W
tym numerze „Orki” przedstawiamy Krzysztofa Wykręt.
Krzysztof Wykręt ma 39 lat, żonę
Renatę oraz trójkę dzieci: Huberta, Natalię i Patryka. Mieszkają w Rybnej. Jest
deweloperem i inwestorem. Ukończył
szkołę budowlaną. Już jako 18-latek
podjął pracę w firmie budowlanej, gdzie
prawie od razu został szefem brygady.
Jakiś czas temu zapragnął zrealizować
swój pomysł na budowę centrum kongresowo-restauracyjno-hotelowego w
Rybnej, przy drodze wojewódzkiej nr
780.
Pan Krzysztof przez otoczenie postrzegany jest jako człowiek spokojny, rozważny i życzliwy dla innych. Dla niego
samego najważniejszymi wartościami
są rodzina oraz służenie pomocą i radą
innym. Zwłaszcza jeśli chodzi o doradztwo w zakresie, w jakim prowadzi biznes.
Jak zaczęła się Pana przygoda z budowaniem domów na sprzedaż?
Od samego początku, kiedy założyłem
działalność gospodarczą, miałem takie
marzenie. Potrzebowałem na ten cel
spory kapitał. Każdy ciężki dzień pracy
był „cegiełką”, z których powstało przedsiębiorstwo zatrudniające dzisiaj kilkunastu pracowników. W 2005 roku dojrzałem do decyzji o zakupie działki bu-
dowlanej w gminie Wieliczka. Miałem
wiele obaw, czy budynek, który na niej
powstanie znajdzie swojego właściciela. Szczęście mi dopisało i w niedługim
czasie sprzedałem pierwszy dom.
Jak to się stało, że zaczął Pan budować i sprzedawać domy w gminie Czernichów?
Domy powstawały jeden po drugim,
niejednokrotnie rezerwowane już na
etapie budowy. Wówczas podjąłem decyzję o rozbudowie miejscowości Rybnej, w której mieszkam.
Ile domów już Pan wybudował i sprzedał tutaj?
Trudne pytanie. Muszę się zastanowić… Na początku kilka domów w różnych dzielnicach Rybnej. Potem decyzja
o wybudowaniu osiedla… W sumie na
terenie gminy – w Rybnj, Przegini Duchownej i Czułówku sprzedałem 108
domów. Na bieżąco powstają kolejne.
Budując domy również doprowadza Pan wszelkie media, buduje drogi dojazdowe, a potem
przekazuje gotowe Gminie. Czy to prawda?
Media oraz infrastruktura drogowa są
rzeczą niezbędną przy każdym budynku. Ich brak wyklucza realizację inwestycji budowlanych.
Ma Pan również w planach budowę stacji benzynowej oraz marketu. Czy to prawda?
Nie spodziewałem się, że ktoś już zna
moje plany na kolejne lata… Rzeczywiście, mam taki zamiar. Myślę, że okolice Kompleksu będą odpowiednim miejscem dla nowych inwestycji. Trudno mi
powiedzieć, kiedy te placówki powstaną.
Czy przy tak dużej ilości pracy ma Pan czas dla
rodziny?
Tak jak każdy zapracowany człowiek.
Staram się, aby poświęcać jak najwięcej
czasu mojej żonie i dzieciom.
Proszę podać kilka rad, które według Pana są
ważne dla tych, którzy chcą prowadzić swój własny biznes?
Rady???? Myślę, że najlepszą radą, jaką
mógłbym podać to marzenia i oczywiście dążenie ciężką pracą do ich realizacji.
Dziękuję za rozmowę.
Daniel Mamala
A skąd pomysł budowy centrum konferencyjno-gastronomiczno-hotelowego? Co tam się będzie mieściło?
Kompleks będzie moim hobby. Niejednokrotnie to podkreślam. Działając całe
życie w jednej branży, dobrze stworzyć
sobie odskocznię w inną… Będą tam 3
sale bankietowe, restauracja oraz 24 pokoje hotelowe.
Foto Daniel Mamala
Krzysztof Wykręt przed wybudowanymi domami w Rybnej
Zawsze powtarzam, że najlepszą reklamą jest zadowolony Klient. Nie ukrywam, że osiągnięcie tego celu nie będzie łatwe. Mam nadzieję, że jakość
świadczonych przez nas usług będzie
na wysokim poziomie przy utrzymaniu atrakcyjnych cen… Czasy są ciężkie,
więc każdy z nas na co dzień kalkuluje
koszty.
Kiedy planowane jest otwarcie?
październik 2013
15

Podobne dokumenty

Pikniki, turnieje, pokazy i igrzyska czyli relacje z naszych szkół i

Pikniki, turnieje, pokazy i igrzyska czyli relacje z naszych szkół i nagrody zwycięzcom Konkursu Niepodległościowego. Wiele wzruszeń dostarczył zebranym występ klas 1 - 3. Uczniowie zaśpiewali urocze piosenki dla swoich mam, dziękując im za codzienną troskę i miłość...

Bardziej szczegółowo

Czernichów Czułówek Dąbrowa Szlachecka Kamień

Czernichów Czułówek Dąbrowa Szlachecka Kamień wójt Szymon Łytek, przewodnicząca Rady Gminy Czernichów Renata Wolarek oraz radni: Halina Wrona, Zofia Grzywa i Andrzej Starowicz. Uroczystego wręczenia medali, w imie-

Bardziej szczegółowo

wybory parlamentarne (str. 3), referendum (str. 4)

wybory parlamentarne (str. 3), referendum (str. 4) Działka dla straży W uchwale nr LVII.427.2014 Rady Gminy Czernichów z 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania, ...

Bardziej szczegółowo