Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja – wymiana

Komentarze

Transkrypt

Naprawa lamp do projektorów multimedialnych (regeneracja – wymiana
Naprawa lamp do projektorów
multimedialnych (regeneracja – wymiana
palników). Oryginalne palniki USHIO Japan –
gwarancja.
VIDEO HEAD SERVICE, 31-426 Kraków,
Gen. Pr¹dzyñskiego 6, tel. 12 411-03-70,
www.aprovi.com.pl
http://www.videohead.com.pl
Konwerter obrazu wysokiej rodzielczoœci z sygna³u
wideo na sygna³ VGA (monitor CRT/LCD).
Urz¹dzenie pozwala wykorzystaæ monitor
komputerowy do pod³¹czenia rejestratorów
cyfrowych, kamer przemys³owych , gier telewizyjnych
typu Sony Play Station 2, Microsoft X Box, Game
Cable lub wyœwietlania filmów z odtwarzacza DVD.
Konwerter obs³uguje rozdzielczoœci
tel.58-341-68-94
do 1680x1050 (60Hz i 75Hz).
Stacja lutownicza
P³ynnie regulowana temperatura
pracy od 250°C do 450°C
Moc grza³ki 45W
Szybkie nagrzewanie siê
i stygniêcie grota lutownicy
Ergonomiczna, cienka koñcówka
lutownicza z wygodnym uchwytem
z gumy silikonowej.
Kabel zasilaj¹cy koñcówkê lutownicz¹
izolowany niepaln¹ gum¹ silikonow¹
58-344-32-58
CECHY
P³ynna regulacja napiêcia i pr¹du
w pe³nym zakresie
Praca w trybie stabilizacji napiêcia wyjœciowego
CV lub pr¹du obci¹¿enia CC
(prze³¹czane automatycznie)
Mo¿liwoœæ ustawienia ograniczenia pr¹du
obci¹¿enia w dowolnym punkcie zakresu pracy
Zabezpieczenie przed zwarciem i przeci¹¿eniem
SPECYFIKACJA
-Wyjœcie 1 - Napiêcie max. [V] -30V
-Wyjœcie 1 - Pr¹d max. [A] - 3A
Napiêcie zasilania
230VAC +-10%, 50/60Hz
100
95
75
25
5
0
ok02_216
24 stycznia 2014 10:29:21
Porady serwisowe
miejsce podłączenia
do gniazda USB notebooka
Fot. 3
miejsce
podłączenia
na płycie
głównej
Fot. 4
Fot. 5
Fot. 1
interfejs
MTK
MTK
Recovery
JIG
Recovery
do gniazda
notebooka
do złącza
na płycie głównej
Fot. 2
2
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
miejsce
podłączenia
na płycie
głównej
Porady serwisowe
MtkTool - MT8226 - [Flash Upgrade]
MtkTool - MT8226 - [Flash Upgrade]
100%
MT8226 COM4[USB]
COM4[USB]
backup.bin
Finished!
Fot. 9
d
z
Fot. 6
Usunięcie usterki
MtkTool - MT8226 - [Flash Upgrade]
Error
Browse
Upgrade
Browse
Backup
Fot. 10 - okno z komunikatem o zaistniałym błędzie
Fot. 7
MtkTool - MT8226 - [Flash Upgrade]
backup.bin
78%
Przygotowanie do procedury aktualizacji
20071212_MTKT o
ol_2.46.01_Samsung
Fot. 8
PL - 2303 Driver
Installer. zip
Fot. 11
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
3
Porady serwisowe
1
Fot. 14
2
Fot. 12
1
Fot. 13_1 - znacznik na układzie scalonym musi być
taki sam jak w linii poniżej (obwódka)
2
Fot. 13_2 - przełącznik musi być ustawiony w kierunku
do „SB -> RS233”.
4
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Fot. 15 Porady serwisowe
b a c
b
a
Remote
Commander
Fot. 3 - zaznaczone
klawisze
na pilocie wykorzystane
są w procesie aktualizacji
Fot. 1 - pilot zdalnego sterowania
Nacisnąć 2: wzrost
Nacisnąć 5: spadek
PEM
001
001
SERVICE
DL
PRETENDED_ID
Nacisnąć 1: wzrost
Nacisnąć 4: spadek
SUB
003
000
SERVICE
GAISO
VARIATION
0
SUB
003
000
SERVICE
GAISO
VARIATION
0
0
Nacisnąć 3: wzrost
Nacisnąć 6: spadek
Fot. 2 - okno w menu serwisowym PEM
Fot. 4
SUB
003
000
WRITE
GAISO
VARIATION
0
Fot. 5_1
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
5
Porady serwisowe
SUB
003
000
WRITE
GAISO
VARIATION
0
Fot. 5_2
Fot. 7
Software Update
Preparing for software update.
During the software update, the TV
will automatically restart. Please do not remove the USB device
until a message displays indicating the update is complete.
The update may take up to 5 minutes to complete.
Copying USB update file. Please wait...
No image or message may be displayed.
Fot. 8 - w trakcie procesu aktualizacji
Tłumaczenie tekstu wyświetlanego w oknie z fot. 8:
sony tvupdate_2010_0192_jpl_
36,227 KB
Extract
rozpakować
Software Update
sony_dtv0FA00A00A0A0_00020201
Fot. 6
The software update ist complete
Some user settings may have changed
during the update.
Please remove the USB device and select „OK” to exit.
Fot. 9 - gdy proces aktualizacji został zakończony
6
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Porady serwisowe
4
1
2
3
1
Fot. 10 - cyfry obok pilota zdalnego sterowania wskazują kolejność użycia klawiszy
DIGITAL
001 OP
000 VERS
2
SERVICE
wersja
oprogramowania
<MAIN>
DM1.301J00AA
M2.105C
DD1.016J00AA
(DM1.301J00AA)
WP00.521J00AA
ID1C117081
PID04020000
WF:2.0.0.99
WF:0B
Camera FW
Camera FW
<SUB>
SM1.010W00AA
SB1.000W00AA
SD1.010W00AA
RF01.05
ID1C117081
LTY320AB01
<BEM>
BM1.012W00LU
BB1.000W00LU
BD1.011J46LUX
.
Remote
Commander
Fot. 12 - cyfry obok
pilota zdalnego
sterowania wskazują kolejność użycia klawiszy
SELF CHECH
000
002
003
003
003
004
005
005
005
006
007
007
010
011
<1> NEXT PAGE >
RGB_SEN
MAIN_POWE
DC_ALERT
AUD_PROT
DTT_WDT
BALANCER
HFR_ERR
TCON_ERR
P_ID_ERR
BACKLITE
TEMP_ERR
FAN_ERR
RESERVED
RESERVED
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
12345 67891 23456
Fot. 11 - cyfrowe menu serwisowe
czas pracy panelu
Fot. 13 - okno menu serwisowego
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
7
Porady serwisowe
gniazdo
USB
Fot. 1 - nośnik USB wkładamy do gniazda USB
w komputerze
WinZip Self-Extractor - T-AMBAUSC.exe
Unzip
Fot. 2 - w czerwonej ramce komenda „rozpakować”
5. Proces rozpakowania jest realizowany (fot. 3).
WinZip Self-Extractor - T-AMBAUSC.exe
Unizipping boot.img
Fot. 3 - strzałka wskazuje pasek zaawansowania
procesu aktualizacji
6. Po zakończeniu kliknąć przyciski „OK” i „Close”
(zamknąć).
WinZip Self-Extractor - Saturn4 firmware....
WinZip Self-Extractor
6 file(s) unzipped successfully
OK
Fot. 4 - w małym oknie informacja, że 6 plików zostało
rozpakowanych pomyślnie
8
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Porady serwisowe
Fot. 1 - oglądanie ekranu z aparatu telefonu
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
9
Porady serwisowe
HDMI wej.
HDMI wej (ARC).
OPT wyj.
Bunchin
OPT wej.
HDMI TV wyj.
HDMI wej.
HDMI wyj.
HDMI wyj.
Inny system audio
10
Fot. 1 - układ połączeń między odbiornikiem
a dowolnym systemem audio Ł. K.
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Porady serwisowe
0+1
-0
3mm
3mm
Fot. 2 Fot. 2_2 - przeciwległy róg, pozycja X
Pozycja Y
żebro
2±2
Widok-strona A
Fot. 3_1 - prawy górny róg widoczny od przodu
w pozycji leżącej
2±2
Dolny prawy róg
(symetrycznie przeciwległy)
Dolny lewy róg
Fot. 4 - dwa dolne rogi odbiornika
Górny lewy róg
krawędź otworu
śruby
Górny prawy róg
(symetrycznie przeciwległy)
Fot. 2
0±2
Pozycja X
żebro
główka
śruby
0+3
-0
0+2
-0
Fot. 5_1 - szczegół mocowania dolnego rogu
Fot. 2_1 - lewy górny róg, pozycja X
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
11
Porady serwisowe
HS1
SUS UP/Down FET i dioda
0±2
0+2
-0
Q11 ~ Q16 FET (6szt.)
D11 , D12 dioda (2szt.)
Fot. 5_2 - szczegół mocowania dolnego rogu
Fot. 3 - widok na płycie Y - Sus diod i tranzystorów
HS2
PASS/ER UP/Down FET , dioda
Q21~Q23 FET (3szt.)
D21~D24 dioda (4szt.)
Fot. 4 - widok na płycie Y - Sus innego zestawu
diod i tranzystorów FET (drugi radiator)
Fot. 1 - sposób sprawdzenia bezpiecznika
Fot. 5 - sposób pomiaru
Dioda
Fot. 2 - zakres pomiarowy
12
tranzystor
FET
Fot. 6 - widok od strony druku lokalizacji końcówek
diody i tranzystora FET
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Porady serwisowe
Bezp.
HS1
Dioda
HS2
FET
heatsink
(radiator)
Bezpiecznik
HS1
HS2
P3
HS1
Q506 Q505 D506 Q504 Q503 D505
Fot. 8 - widok diod i tranzystorów FET przymocowanych do radiatora 1 na płycie Y-Sus
P2
Fot. 11 - widok płyty Y-Sus od strony elementów
Fot. 9 - widok diod i tranzystorów FET przymocowanych do radiatora 2 na płycie Y-Sus
P3
D501 D502 Q501 Q502 D503 D504
1.ER.COM
2.ER.COM
3.NC
4.GND
5.GND
6.GND
7.+VS
8.+VS
HS2
Fot. 12 - widok złącza P3 ze specyfikacją pinów
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
13
Porady serwisowe
P2
Fot. 13 - widok złącza P2 z opisem pinów
tranzystor
FET
Dioda
Fot. 17 - sposób pomiaru
Bezp.
HS3
radiator 3
HS1
radiator 1
HS1
Bezp.
Q31, Q32, Q34 FET (3szt.)
D32 ~ D36 dioda (4szt.)
Fot. 14 - widok diod i tranzystorów FET przykręconych
do radiatora 1 na płycie Y-Sus (50G2)
HS2
radiator 2
HS2
2, Q34 FET (3szt.)
Q22, Q23 FET (2szt.)
D21 dioda (1szt.)
11~Q13, Q16~Q18 FET (6szt.)
Fot. 18 - widok płyty Y-Sus (50G2) od strony elementów
11 dioda (1szt.)
Fot. 15 - widok diod i tranzystorów FET przykręconych
do radiatora 2 na płycie Y-Sus (50G2)
HS3
Q11~Q13, Q16~Q18 FET (6szt.)
D11 dioda (1szt.)
Fot. 16 - diody i tranzystory FET na radiatorze 3
14
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Porady serwisowe
Typ COF (Chip On Film)
Fot. 4 - przykład uszkodzenia złącza TCP
96 wyjść
Typ FPC (Flexible
Printed Circuit)
1. Sprawdzić ciała obce i stan podłącz.
2. Sprawdzić stan lutowania na
rezystancji chipa
Fot. 1 - złącze typu COF (Chip On Film)
Fot. 5 - Złącze do połączenia pomiędzy obszarem elektrod panelu (PAD), a płytką PCB Y Drive,
płytą PCB Z-Sus
Fot. 2 - przykład uszkodzenia złącza COF
Fot. 6 - przykład uszkodzenia złącza FPC
192 wyjścia
Typ TCP
Fot. 3 - TCP (Tape Carrier Package) jest to taśma do
połączenia układu scalonego z elektrodami na płycie X
(Direct Bonding - tłum. bezpośrednie łączenie)
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
15
Porady serwisowe
P811
Fot. 1 - widok płyty zasilacza od strony elementów z
zaznaczonym złączem P813
Regul. Vs
Regul.
Va
Bezpiecznik
Fot. 3 - płyta zasilacza z zaznaczonymi punktami regulacji napięć Vs i Va oraz złączem P811
17V GND 12V GND 5V GND NC
Fot. 2 - widok złącza P813 z opisem konfiguracji
16
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Porady serwisowe
Zmierzyć napięcie DC 20V/ 12V do
Regulacja napięcia Va
 Regulacja napięcia
Va, Vs.
20V 20V
wartość - wartość +
12V 12V
Regulacja napięcia Vs
Sposób
regulacji
Fot. 3
Zmierzyć napięcie DC 20V/12V dostarczane do układu mierzyć napięcie DC 20V/ 12V dostarczane do ukł. scal. INVERTERscalonego
IC z PCB inwertera
zasilania.z płyty PCB zasilania (fot. 4).
Fot. 4 - miejsca regulacji napięcia Vs i Va
20V
12V
Fot. 4
Sprawdzenie napięcia zasilania płyty inwertera
Fot. 1
GND
24V
Fot. 2
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
17
Porady serwisowe
26”, 32”
24V
12V
5V
5V
6. White Balance
Fot. 6
19”, 22”
15V
15V
5.2V
5.2V
Fot. 1 - okno na ekranie odbiornika z wykazem opcji
serwisowych, w tym zaznaczony balans bieli
White Balance
ON
Color Temp.
Cool
Fot. 7 - podany stan „ON” dotyczy inwertera
INV
ON/OFF
Fot. 2 - wykaz ustawień wartości temperatury dla poszczególnych kolorów
Fot. 8
18
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Porady serwisowe
.
19”,22”
26”,32”
15V
15V
5.2V
24V
5.2V
GND
12V
OLP
ON
5V
5V
DIM
M/S
Fot.
Fot. 1
③
37”, 42”, 47”
②
①
20V
12V
Fot. 4
5V
5V
GND
GND
NC
Fot.
④
Fot. 5
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
5V
5V
G. M.
19
20
Tuner
(TDFW - G235D1)
TU1000
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
SPDIF
RS-232C
Słuchawki
MAX3232CDR
IC403
SC1/2_L/R_IN,
FE_AM_AUDIO,AV_L/R_IN,
COMP_L/R_IN, PC_L/R_IN
RGB
COMPONENT
AV3
FE_ VOUT
PCM_A[0:7]
CI_DATA[0:7]
SPDIF_OUT
DGB_TX/RX
TPA6110A
IC700
AUDIO IN
HP_L/ROUT
DSUB_ R/G/B
DSUB_H/VSYNC
COMP_T/Pb/Pr
AV_CVBS_IN
SC2_CVBS_IN
DTV/MNT_VOUT
SC1_CVBS_IN
SC1_R/G/B
CI_ADDR[0:7]
PCM_D[0:7]
CI_TS_DATA[0:7]
(IC100)
(No -DVIX)
LGE3368A
Mstar S6
Flash NAND
HYNIX
IC102
TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -))
5V_HDMI_1/2/3
MP6211DH
Zasil. USB
IC402
L/R
SDRAM DDR2
(512Mb)
IC301
Wzm. cyfr.
(NTP3100L)
IC701
HPD1/2/3, HDMI_CEC
USB_DM/DP
USB
I2S
I2C
PCM_A[0:7]
TDDR_A[0:12]
TDDR_D[0:15]
SDDR_A[0:12]
Panel LCD
HDMI
1/2/3
EEPROM
AT24C512
(HDCP)IC107
EEPROM
AT24C512
(IC105)
Serial Flash
IC103
- Boot
Serial Flash
IC104
- Triton
SDRAM DDR2
(1Gb)
IC300
KIA7027
(IC101)
Detekt. napięcia
Zasil. USB
74LX1G14C
(IC108)
Przerz. Schmitta
SDDR_D[0:15]
Reset
LVDS (10 bit)
Schemat blokowy
BUF_TS_CLK/ERR/SYN/DATA[0]
74LCX244
Bufor
IC501
H- SCART
F-SCART
74LVC541A
Bufor
IC502
FE_VMAIN
FE_TS_DATA[0:7]
CI_MDI[0:7]
- 19/22/26/32/37/42LH2000
- 32/37/42/47LH3000
- 32/37/42/47LH4000
Porady serwisowe
CI Slot
(P500)
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
DTV/MNT_VOUT
SPDIF
RS-232C
MAX3232CDR
IC403
HP_L/ROUT
SPDIF_OUT
RGB_TX/RX
TPA6110A
IC700
AUDIO IN
DSUB_ R/G/B
DSUB_H/VSYNC
COMP_T/Pb/Pr
SC2_CVBS_I
N
AV_CVBS_IN
PCM_A[0:7]
CI_DATA[0:7]
74LCX244
Bufor
IC501
Słuchawki
CI_ADDR[0:7]
PCM_D[0:7]
SC1_CVBS_IN
SC1_R/G/B
SC1/2_L/R_IN, FE_AM_AUDIO,
AV_L/R_IN, COMP_L/R_IN, PC_L/R_IN
RGB
COMPONENT
AV3
H- SCART
F-SCART
Tuner
(TDFW - G235D1)
TU1000
FE_ VOUT
CI_MDI[0:7]
CI Slot
(P500)
FE_VMAIN
74LVC541A
Bufor
IC502
FE_TS_DATA[0:7]
CI_TS_DATA[0:7]
BUF_TS_CLK/ERR/SYN/DATA[0]
tylko dla 32/37/42LH5000
(IC100)
(DVIX)
LGE3369A
Mstar S6
Zasil. USB
L/R
HDMI1/2/3 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -))
EEPROM
AT24C512
(IC105)
EEPROM
AT24C512
(HDCP)IC107
HDMI S/W
(TMDS351)
IC603
MP6211DH
Zasil. USB
IC402
HDMI4 TMDS[0:7] ( Data, Clock (+/ -))
5V_HDMI_1/2/3/4
HPD1/2/3/4, HDMI_CEC
USB_DM/DP USB
I2S
I2C
Wzm. cyfr.
(NTP3100L)
IC701
Flash NAND
HYNIX
IC102
PCM_A[0:7]
TDDR_A[0:12]
SDRAM DDR2
(512Mb)
IC301
SDRAM DDR2
(1Gb)
IC300
TDDR_D[0:15]
SDDR_A[0:12]
Serial Flash
IC104
- Triton
SDRAM DDR2
(512Mb)
IC1000
SDRAM DDR2
(512Mb)
IC1001
4Ch LVDS (10 bit)
KIA7027
(IC101)
Detekt. napięcia
Serial Flash
IC103
- Boot
74LX1G14C
(IC108)
Przerz. Schmitta
DDR_B_D[16:31]
DDR_B_A[0:12]
SDDR_D[0:15]
Reset
FRC
LGE7329A
IC900
DDR_A_D[0:15]
DDR_A_A[0:12]
LVDS (10 bit)
Schemat blokowy
HDMI
1/2/3/4
Panel
LCD
Porady serwisowe
21
Porady serwisowe
1.38
Rys. 1.
Rys. 2. Pozycja menu serwisowego pokazująca wersje
modelu E: E(A), E(B) lub E(C)
Rys. 3. Numer modelu może być nadrukowany na obudowie tylnej po nazwie modelu w kwadracie, jak
pokazano powyżej jest to numer (A)
M. G.
22
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2
Multimetr
3.00VAC
ACV
-
Umieścić sondę
miernika napięcia
(ustawionego na
pomiar napięcia AC)
na górze złączy.
Odczyt ~3VAC
wskazuje na
poprawną
pracę wyjścia.
Płyta inwertera podświetlenia tylnego
(pod ekranem)
CN6202
CN6200
CN6200
CN6203
+
PH6103
PH6101
Masa
IC6104
Złącza lamp CCFL
(2 lampy na złącze)
IC6501
Zasilacz główny
(widok od strony elementów)
Płyta G1
RY6101
CN6102
F6101
Moduł wejściowy sieci AC
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
29
Układy zasilania i protekcji w chassis Sony WAX2
X1001
16.5MHz
S1-OFF
Pin# 83
88
DC-Detect
(5X)
Pin# 82
44
Panel Detect
(4X)
Pin# 81
Power 1 (Power-ON)
Pin# 32
Audio-Protect
(6X)
Pin# 26
Mikroprocesor główny
IC1001
Power 5 (Relay-ON)
Pin# 20
1
176
132
Dimmer
Pin# 149
DC Alert 2
(2X)
Pin# 153
DC Alert 3
(1X)
Pin# 154
1.8V
STBY 3.3V
DC Alert 1
(3X)
Pin# 163
Rys. 4. Lokalizacja punktów pomiarowych w aplikacji głównego mikroprocesora istotnych dla analizy przyczyny aktywacji poszczególnych układów protekcji
32
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
TV LCD Sharp LC-32/42/46DH77E
OK
OK
UPGRADE COMPLETE
Rys. 1. Menu początkowe procedury aktualizacji oprogramowania odbiornika
OK
Rys. 3. Menu pomyślnego zakończenia aktualizacji
Rys. 2 . Menu obrazujące postęp aktualizacji
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
33
TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF
System Configuration
TV Mode
HDCP
Debug mode
Plug Play
ATS
SRS
Blue Back
Hotel
CI Key Verify
Factory
Verify
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Succes
Rys. 2. Menu konfiguracji systemu „System Configuration”
Factory Settings
System Configuration
Source Configuration
TV Configuration
Sound Configuration
EMC Configuration
Video Configuration
Panel Configuration
Cloner Configuration
Boot Code Configuration
Software Version
Optional Logos
Debug
TFGRMR.-.-.-.-.V01.020.03
Rys. 1. Główne menu ustawień fabrycznych „Factory
Settings”
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
37
TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF
Source Configuration
ATV
Air
Cable
USB
PC
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
AV 1
AV 2
Component
SVHS
DVD
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Navail
Rys. 3. Menu konfiguracji źródeł sygnału „Source Configuration”
SERWIS ELEKTRONIKI TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF
TV Configuration
Tuner
Alps
DVBT2
On
OSD Selection
Grundig
USB Recoeding
On
Remote Control
TP3
Keypad
6 Buton + 1 STD
L
On
MEMC
On
Off
7 Segment Display
On
Eco TV
On
Line Out
On
Headphone
On
Shop Mode
Off
3D TV
On
CEC
26"-32" Low (5W)
Output Power
1
Cabin Option
Off
Hidev Mono
On
Optic Out
Rys. 4. Menu konfiguracji telewizora „TV Configuration”
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
39
TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF
Cloner Configuration
Copy
Copy Item
Start Cloning
TV to USB
All
Rys. 5. Menu konfiguracji klonowania „Cloner Configuration”
40
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
TV LCD i LED Beko, Grundig chassis TF
Software Version
Board Name
TV Board
SW Ver.
TFGRMR.-.-.-.-.V01.020.03
HW Ver.
VPZ190R
Bootloader Ver. BOOT.-.-.-.-.V01.020.00
Panel E2 ver.
370LP28C.F.-.V01.001.00
Compile Hour
16:58:00
UrRealese Date
May 26 2011
URSA Ver.
0X5800
Rys. 7. Menu informujące o wersji oprogramowania
„Software Version”
Boot Code Configuration
Start Loading
DON'T POWER OFF DURING BOOT
LOADING
(Nie wy³aczaæ zasilania podczas
³adowania kodu rozruchu systemu)
i
Rys. 6. Menu konfiguracji kodu rozruchu systemu „Boot Code Configuration”
Numer seryjny
Kod produktu
Chassis
Typ wyświetlacza
Kod wyświetlacza
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Kod płyty PCB
}
41
Wymiana modułu TCON w odbiornikach TV LCD
Odkręcić wkręt
uchwytu
mocującego
przewód LVDS i
rozłączyć złącze
Rozłączyć
złącze
CN6600
Wyjąć wiązkę
przewodów z
uchwytu
Odkręcić 6 czarnych
wkrętów maszynowych
mocujących chassis
płyty zasilacza
i odchylić je w dół
Fot. 1. Demontaż modułu TCON krok 1. – odłączenie wiązek przewodów i odkręcenie wspornika zasilacza
42
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Wymiana modułu TCON w odbiornikach TV LCD
Ostrożnie oderwać
samoprzylepną folię
ekranującą z górnego
wspornika. Wyjąć górny
wspornik.
Górny wspornik
przymocowany jest
12 srebrnymi
wkrętami
maszynowymi
Fot. 2. Demontaż modułu TCON krok 2. – odklejenie taśmy ekranującej i odkręcenie górnego wspornika
Ostrożnie podnieść blokady złączy i wyjąć
płaskie taśmy przewodów.
Odkręcić 8 srebrnych wkrętów maszynowych
mocujących zespół modułu TCON.
Fot. 3. Demontaż modułu TCON krok 3. – odblokowanie wtyków i odłączenie taśm przewodów
Starać się trzymać
moduł TCON razem
z ekranem w trakcie
ich wyjmowania
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
43
modułu TCON w odbiornikach TV LCD
Fot. 5. Widok chassis40XBR6
panelu
wyświetlacza LCD po wyjęciu zespołu
TCON REMOVAL (STEP 4)
modułu TCON; należy zwrócić uwagę na przyklejoną podkładkę między modułem a chassis
Obserwować wszystkie
przekładki izolacyjne
mocujące do chassis
i zanotować (zapamiętać)
ich położenie
Przekładki
dystansujące
Przekładka
przewodząca
Fot. 7. Lokalizacja przekładek dystansujących i przekładki przewodzącej na płycie drukowanej
modułu po stronie mozaiki
Chwilowo połączyć
płytkę modułu TCON
z ekranem taśmą
izolacyjną
Podkładki
przewodzące
ciepło
Podkładki
izolacyjne
Fot. 6. Widok zespołu modułu TCON po oddzieleniu płytki
drukowanej od ekranu
44
Fot. 8. Lokalizacja miejsc chwilowego połączenia
płytki modułu TCON z ekranem na potrzeby ich
zamontowania w odbiorniku
}
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Zasilacz SMPS EAY58349601 TV plazma LG 42PQ30
ZASILACZ
(SMPS)
W trybie Standby
po stronie
pierwotnej
90V
AC In
1
W trybie pracy
(przekaźnik wł.)
po stronie pierwotnej
370V
5
Regulatory
12V/16V
Regulator
Standby 5V
AC
Det.
12V
5V
Det.
2
15
12
Reg.
Vs
Vs/Va (napięcia stałe)
Reg.
Va
6
6
7
Zapala się
zielona
dioda LED
Przekaźnik
włączony
5
14
5V
10
Va z płyty
Y-SUS
PŁYTY
X
Power
On
3
15V
PŁYTA
Z-SUS
W punkcie 3
TV jest w trybie
Standby. Zgodnie
z normą Energy
Star pobór mocy
mniejszy niż 1W.
11
Płyta
sterowania
Napięcie Vs
z płyty
V-SUS
11
7
Mikroprocesor lub
BCM
5V i 15V
z płyty Y-SUS
15
Vs
On
5V
15V
PŁYTA
GŁÓWNA
(MAIN PWB)
Reg.
5V
9
Vs
Va
12V
16V
Wideo Audio
Obie diody LED
świecą – wygląda to
na bursztynowo
Reset
płyty głównej
M5V
On
5
2
AC
Det.
M5V (napięcie stałe)
Wytwarza także 15V
17V
Relay
On
5
Zapala się
czerwona
dioda LED
5
PŁYTA Y-SUS
8
13
Stand
By 5V
3
7
Reg.
M5V
Pilot
4 lub
klawiatura lokalna
Rys. 1. Sekwencja załączania poszczególnych napięć i sygnałów
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
47
Zasilacz SMPS EAY58349601 TV plazma LG 42PQ30
P811
L602
100W
4 lub 5 lub 8
Gnd
Sprawdziæ
tak¿e, czy na
pinach 6 lub 7
jest w³aœciwe
napiêcie Va
F302
RL101
1
F801
4A/250V
Standby: 338V
Praca: 388V
Masa gor¹ca
Masa gor¹ca
10
Masa gor¹ca
M5V
M5V
Gnd
VA
VA
GND
GND
N/C
VS
VS
Odczyt
napiêæ na
F801 i F302
wzglêdem
masy gor¹cej
RL103
P811
T901
L601
1 lub 2 Vs
Mostek prostowniczy
strony pierwotnej
100W
1
VR901
Vs
VR502
Va
IC701
T301
1A/250V
Standby: 338V
Praca: 388V
F101
AC In
SC101
1
P813 23
2
24
}
48
SERWIS ELEKTRONIKI 5/2014
Miernik cyfrowy Maclean MCE722 z testerem sieci
ethernet RJ45, BNC.
Bardzo praktyczny tester po³¹czeñ 10 Base-T
(cat. 5), 10 Base-2 (coaxial BNC), RJ45, RJ11,
356A, TIA-568A/568B, Token Ring.
tel.58-341-68-94
58-344-32-58
dla 2 u¿ytkowników
tel.58-341-68-94
58-344-32-58
tel.58-341-68-94
58-344-32-58
tel.58-341-68-94
58-344-32-58
1 wyjœcie dekodera
Typ z³¹cza: F-type ¿eñski
wodoodporne (wodoodporne)
Czêstotliwoœæ wejœciowa (GHz):
- 10,70 ~ 11,70 Low Bandwidth
- 11.70 ~ 12.75 Wysoka
Czêstotliwoœæ wyjœciowa (MHz):
950 ~ 1950 Low
Pasmo przenoszenia : 1100 ~ 2150
Wspó³czynnik szumów (dB): 0.4
Krzy¿ polaryzacja (dB): > 24
Zysk konwersji (dB): 58.
Pobór pr¹du (mA): 130 max
Impedancja wyjœciowa (Ù): 75
Zakres temperatur pracy:
-20 ° C ~ +60 ° C
Temperatura przechowywania:
-20 ° C ~ +60 ° C
Zakres czêstotliwoœci wejœciowych:
Pasmo dolne 10,7 - 11,7 GHz
Pasmo górne 11,7- 12,75 GHz
Zakres czêstotliwoœci wyjœciowych:
Pasmo dolne 950 - 1950 MHz
Pasmo górne 1100 - 2150 MHz
LOF:
Pasmo dolne 9,75 GHz ± 3 MHz
Pasmo górne 10,6 GHz ± 3 MHz
Poziom szumów:
Pasmo dolne 0,5 dB max.
Pasmo górne 0,5 dB max.
Zasilanie (polaryzacja):
11,5 - 14 V pionowa
16 - 19 V pozioma
Zu¿ycie energii:
typowe 130 mA max. 190 mA
100
95
Urz¹dzenie przeznaczone jest do pomiaru
napiêcia, natê¿enia oraz obci¹¿enia pr¹du
elektrycznego pod³¹czonego urz¹dzenia. Mierzy
koszt zu¿ytej energii (2 indywidualne taryfy).
Du¿y wyœwietlacz LCD zapewnia ³atw¹ obs³ugê
oraz czytelny i przejrzysty pomiar.
75
25
5
0
cala_strona_se_217
25 lutego 2014 19:32:38
P78614
324zł
(netto)
- Odpytanie o położenie przez SMS
- Odpytanie o położenie przez wykonanie
połaczenia telefonicznego
- Periodyczne przesyłanie na wskazany
numer telefonu wiadomości z położeniem
- Ustawienie alarmu wstrząsowego
- Ustawienie alarmu przekroczenia
wyznaczonej strefy (długości i szerokości
geograficznej)
- Ustawienie alarmu dla przekroczenia
wyznaczonej prędkości
- Śledzenie trasy przez Internet
- Wysokiej jakości obudowa, zabezpieczona
przed wilgocią
- Prosty montaż, intuicyjna obsługa
- Możliwość ciągłego podtrzymania baterii
Urządzenie nie wymaga specjalnego
montażu
tel. 58-344-32-58
58-341-68-94

Podobne dokumenty