Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku Testy

Komentarze

Transkrypt

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku Testy
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku
Testy naborowe do klasy sportowej o profilu Ju Jitsu
Na rok szkolny 2016/2017
Próby sprawności fizycznej i ich ocena są zgodne z wytycznymi PZJJ
OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ – Ju
Jitsu
Próba sprawnościowa obejmowały:
Skok w dal obunóż z miejsca
Pomiar Gibkości
Pomiar siły mięśni ramion
Pomiar siły mięśni brzucha.
Pomiar szybkości
SKOK W DAL OBUNÓŻ Z MIEJSCA.
1. Warunki przeprowadzenia próby: powinno przeprowadzić się tę próbę w sali
gimnastycznej. Wtedy potrzebne jest dostosowane do zajęć sportowych podłoże z
wyznaczoną linią odbicia oraz podziałką centymetrową. Wszystkie pomiary dokonywane
są prostopadłe do kierunku skoku. Można również, jako miejsce do lądowania
wykorzystać cienkie (maks. 5 cm), twarde materace lub maty gimnastyczne.
Sprzęt: podziałka centymetrowa
Sposób wykonywania: Badany staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle
stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach
(półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym
wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze
jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność
ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii.
Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu
pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci
się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy
z dokładnością do 1 cm.
GIBKOŚĆ.
Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź,
stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód,
zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu
podziałce.
Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.
Uwagi:
Sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na
wysokości styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15
cm wysokości i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby
badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez
gwałtownych
przyruchów.
Sprzęt:
podpórka (wys. 15 cm), podziałka o długości 100 cm.
POMIAR SIŁY MIĘŚNI RAMION:
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach
ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna
się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien
znajdować się wyraźnie nad drążkiem.
Pomiar: Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund w
wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej
drążka.
Uwagi: Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym
zwisie.
Sprzęt: drążek lub poręcze, krzesło.
POMIAR SIŁY MIĘŚNI BRZUCHA:
Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi
pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który
przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany
wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji
wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.
Pomiar: Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.
Uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie
wykonywania
skłonów.
Sprzęt: mata, stoper.
POMIAR SZYBKOŚCI: (50 m)
Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji
startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie
jak najszybciej. .
Pomiar: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z
dwóch wykonanych
prób.
Uwagi: Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być
prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy
przeprowadzać w dobrych
warunkach atmosferycznych.
Sprzęt: czasomierze, lista badanych.

Podobne dokumenty